Page 1


Duminica a XXXIV-a de peste an DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI Solemnitate Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Cristos, Regele regilor! Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 † Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu;


2

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

9

acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Cristos, Regele regilor! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Rege te proclamã, Doamne, muritorii Pentru ale tale sfinte, mari victorii; Plinã e de farmec faþa ta cea sfântã, Ce vedem în tine, totul ne încântã. Rege al mãririi, ce în veci nu moare, Rege ce învãlui cerul în splendoare, Harul mântuirii din cer fiecãrui Suflet care-l cere, bucuros îl dãrui. Îngerii ºi sfinþii, fãrã încetare, Preamãresc ºi cântã slava ta cea mare. ªi din pieptul nostru cântecul rãsunã; Îþi cântãm din inimi ºi cu voie bunã.


Oficiul lecturilor

3

Lumea dupã pace, Doamne, greu suspinã, Dar cu toate-acestea, de rãzboaie-i plinã. Poate-a ei dorinþã a o satisface Doar domnia-þi sfântã, care-i har ºi pace. Ne gândim cu toþii cã soseºte ora Morþii, care-i sora noastrã-a tuturora. Domnul sã ne ducã sus, în cer, la dânsul Unde ne va ºterge lacrima ºi plânsul. O, Cristoase, Doamne, floare minunatã, De-o fecioarã-mamã omenirii datã, Tu ne eºti izvor de mare bucurie; Ne rugãm sã vie-a ta împãrãþie. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Eu am fost constituit de el rege asupra Sionului, muntele sãu cel sfânt, predicând învãþãtura lui. Psalmul 2 1

Pentru ce se frãmântã neamurile * ºi pentru ce cugetã popoarele lucruri deºarte? 2 Regii pãmântului se rãscoalã † ºi cei puternici se sfãtuiesc împreunã * împotriva Domnului ºi împotriva Unsului sãu: 3 „Sã rupem legãturile lor * ºi sã scãpãm de jugul lor!” 4 Cel care locuieºte în ceruri surâde, * Domnul îi face de ruºine. 5 Apoi în mânia sa le vorbeºte * ºi în furia sa îi înspãimântã: 6 „Eu sunt acela care l-am uns pe regele meu în Sion, * pe muntele meu cel sfânt!” 7 Voi vesti hotãrârea Domnului; † el mi-a zis: „Tu eºti Fiul meu, * eu, astãzi te-am nãscut. 8 Cere-mi ºi-þi voi da popoarele ca moºtenire * ºi marginile pãmântului în stãpânire!


4

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

9

Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier * ºi le vei sfãrâma ca pe vasul olarului!” 10 Acum, dar, regilor, purtaþi-vã cu înþelepciune,* trageþi învãþãturã, judecãtori ai pãmântului! 11 Slujiþi Domnului cu fricã, * bucuraþi-vã cu teamã! 12 Luaþi aminte, ca nu cumva sã se mânie ºi sã pieriþi pe cale, * cãci mânia lui se aprinde degrabã. Fericiþi toþi aceia * care nãdãjduiesc în el. Ant. Eu am fost constituit de el rege asupra Sionului, muntele sãu cel sfânt, predicând învãþãtura lui. Ant. 2 Îl vor adora toþi regii pãmântului ºi toate neamurile îi vor sluji. Psalmul 71 (72) I Dumnezeule, dãruieºte regelui judecãþile tale * ºi înzestreazã pe fiul regelui cu dreptatea ta, 2 ºi el va judeca pe poporul tãu cu dreptate * ºi pe sãracii tãi cu nepãrtinire. 3 Munþii sã aducã pacea pentru popor * ºi dealurile dreptatea. 4 El va face dreptate celor sãraci din popor † ºi-i va mântui pe fiii sãrmanilor, * dar pe asupritori îi va doborî. 5 Ei se vor teme de tine cât soarele ºi luna, * din generaþie în generaþie. 6 Va coborî ca ploaia pe iarbã * ºi ca ropotul ce udã pãmântul. 7 În zilele lui va înflori dreptatea ºi belºug de pace, * pânã când va fi luna. 8 El va domni de la o mare la alta * ºi de la Râu pânã la marginile pãmântului. 1


Oficiul lecturilor

5

9

În faþa lui se vor pleca locuitorii pustiului, * iar vrãjmaºii lui vor linge þãrâna. 10 Regii insulelor ºi cei din Tarºiº vor oferi daruri, * regii arabi ºi din Saba vor aduce prinosuri. 11 Toþi regii se vor închina înaintea lui, * toate popoarele îl vor sluji. Ant. Îl vor adora toþi regii pãmântului ºi toate neamurile îi vor sluji. Ant. 3 Vor fi binecuvântate în el toate neamurile pãmântului ºi toate popoarele vor fi preamãrite. II El îl va elibera pe sãracul care strigã * ºi pe sãrmanul care nu are ajutor. 13 Va avea milã de cel slab ºi lipsit * ºi va mântui sufletele sãrmanilor. 14 Va rãscumpãra sufletele lor de oprimare ºi violenþã * ºi sângele lor va fi preþios înaintea lui. 15 Va trãi ºi i se va da din aurul Arabiei. † Se vor ruga pentru el întotdeauna; * toatã ziua îl vor binecuvânta. 16 Va fi belºug de grâne pe pãmânt, * acestea vor undui pe culmile munþilor; roadele sale vor înflori precum Libanul * ºi recolta lor va fi ca iarba pãmântului. 17 Numele lui sã fie binecuvântat în veci, * cât va fi soarele sã dãinuiascã numele lui. În el vor fi binecuvântate toate neamurile pãmântului * ºi toate popoarele îl vor preamãri. 18 Binecuvântat sã fie Domnul Dumnezeu, † Dumnezeul lui Israel, * singurul care sãvârºeºte minuni! 19 Binecuvântat sã fie în veci numele sãu glorios, * tot pãmântul sã se umple de slava lui. Amin. Amin. Ant. Vor fi binecuvântate în el toate neamurile pãmântului ºi toate popoarele vor fi preamãrite. 12


6

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului V. Iatã, te-am pus ca luminã a neamurilor, R. Ca sã fii mântuirea mea pânã la marginile pãmân-

tului. LECTURA ÎNTÂI Din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,4-6.10.12-18; 2,26.28; 3,5b.12.20-21 Viziunea Fiului Omului în maiestatea sa Ioan, cãtre cele ºapte Biserici care sunt în Asia: Har vouã ºi pace de la cel care este, care era ºi care vine; ºi de la cele ºapte duhuri care sunt înaintea tronului sãu; 5 ºi de la Isus Cristos, martorul credincios, primul nãscut dintre cei morþi ºi Domnul regilor pãmântului. Celui care ne iubeºte ºi ne-a eliberat de pãcatele noastre în sângele sãu 6 ºi ne-a fãcut o împãrãþie, preoþi pentru Dumnezeu ºi Tatãl sãu, lui sã-i fie gloria ºi puterea în vecii vecilor. Amin! 10 În ziua Domnului, am fost rãpit în Duh ºi am auzit în urma mea un glas puternic, ca de trâmbiþã. 12 M-am întors sã vãd al cui este glasul care-mi vorbea ºi, întorcându-mã, am vãzut ºapte candelabre de aur, 13 iar în mijlocul candelabrelor, pe cineva ca un fiu al omului îmbrãcat cu un veºmânt lung ºi încins la piept cu un brâu de aur. 14 Capul lui ºi pãrul alb era ca lâna albã, ca zãpada, ºi ochii lui, ca flacãra focului, 15 picioarele lui, asemenea bronzului ca într-un cuptor arzând, iar glasul lui, ca un vuiet de ape multe. 16 El þinea în mâna lui dreaptã ºapte stele, iar din gura lui ieºea o sabie ascuþitã cu douã tãiºuri; faþa lui era ca soarele când strãluceºte în toatã puterea sa. 17 Când l-am vãzut, am cãzut la picioarele lui ca mort, dar el ºi-a pus mâna dreaptã peste mine, spunându-mi: „Nu te teme! Eu sunt cel dintâi ºi cel de pe urmã 18 ºi cel viu. Am fost mort ºi iatã cã sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morþii ºi ale locuinþei morþilor. 2,26 Celui care învinge ºi celui care pãstreazã pânã la sfârºit faptele mele îi voi da putere asupra naþiunilor 1,4


Oficiul lecturilor

7

28

aºa cum am primit ºi eu de la Tatãl meu ºi îi voi da steaua cea de dimineaþã. 3,5b Eu nu-i voi ºterge numele din cartea vieþii ºi voi mãrturisi numele lui înaintea Tatãlui meu ºi înaintea îngerilor lui. 12 Pe cel care învinge îl voi pune ca o coloanã în templul Dumnezeului meu ºi nu va mai ieºi din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu ºi numele cetãþii Dumnezeului meu, al noului Ierusalim, care coboarã din cer de la Dumnezeul meu, ºi numele meu cel nou. 20 Iatã, eu stau la uºã ºi bat. Dacã cineva ascultã glasul meu ºi-mi deschide uºa, voi intra la el ºi voi sta la masã cu el ºi el cu mine. 21 Pe cel care învinge îl voi face sã stea împreunã cu mine pe tronul meu, aºa cum ºi eu am învins ºi stau cu Tatãl meu pe tronul lui. RESPONSORIUL Mc 13,26-27; Ps 97 (98),9b R. Atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere mare ºi cu glorie. ªi îi va trimite pe îngerii sãi * ºi-i va aduna pe toþi aleºii sãi din cele patru vânturi, de la capãtul pãmântului pânã la capãtul cerului. V. El va judeca lumea cu dreptate ºi popoarele cu nepãrtinire. * ªi-i va aduna. LECTURA A DOUA Din opusculul Despre rugãciune al lui Origene, preot (Cap. 25: PG 11, 495-499)

Vie împãrãþia ta Împãrãþia lui Dumnezeu, conform cuvântului Domnului ºi Mântuitorului nostru, nu vine în aºa fel încât sã atragã atenþia ºi nimeni nu va spune: Iat-o aici, sau iat-o acolo; împãrãþia lui Dumnezeu este în mijlocul nostru (cf. Lc 17,21), pentru cã este foarte aproape de noi cuvântul sãu, în gura ºi în inima noastrã (cf. Rom 10,8). De aceea, fãrã îndoialã, cel care se roagã ca sã vinã împã-


8

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

rãþia lui Dumnezeu, în realitate se roagã ca ea sã se dezvolte, sã aducã roade ºi sã ajungã la împlinirea sa în acea împãrãþie a lui Dumnezeu pe care el o are în sine. Dumnezeu domneºte în sufletul sfinþilor ºi ei ascultã de legile spirituale ale lui Dumnezeu care locuieºte în ei. Astfel, sufletul sfântului devine tocmai ca o cetate bine guvernatã. În sufletul celor drepþi este prezent Tatãl ºi împreunã cu Tatãl ºi Cristos, conform acelei afirmaþii: Vom veni la el ºi ne vom face locuinþã la el (In 14,23). Însã aceastã împãrãþie a lui Dumnezeu, care este în noi, prin înaintarea noastrã neobositã, va ajunge la împlinirea sa atunci când se va realiza ceea ce afirmã Apostolul lui Cristos. Adicã atunci când el, dupã ce i-a supus pe toþi duºmanii sãi, va încredinþa împãrãþia lui Dumnezeu Tatãl, pentru ca Dumnezeu sã fie totul în toþi (cf. 1Cor 15,24.28). De aceea, sã ne rugãm fãrã încetare. Sã o facem cu o dispoziþie interioarã înãlþatã ºi divinizatã de prezenþa Cuvântului. Sã-i spunem Tatãlui nostru care este în cer: Sfinþeascã-se numele tãu, vie împãrãþia ta (Mt 6,9-10). Sã ne amintim cã împãrãþia lui Dumnezeu nu poate sta împreunã cu împãrãþia pãcatului, dupã cum nu existã legãturã între justificare ºi nelegiuire, nici unire între luminã ºi întuneric, nici acord între Cristos ºi Beliar (cf. 2Cor 6,14-15). Aºadar, dacã vrem ca Dumnezeu sã domneascã în noi, în nici un fel sã nu domneascã pãcatul în trupul nostru muritor (Rom 6,12). Sã ne mortificãm mãdularele pãmânteºti (cf. Col 3,5). Sã aducem roade în Duhul Sfânt, pentru ca Dumnezeu sã poatã locui în noi ca într-un paradis spiritual. În noi sã domneascã numai Dumnezeu. În noi sã fie Cristos aºezat la dreapta acelei puteri spirituale pe care ºi noi dorim sã o primim. Sã rãmânã pânã când toþi duºmanii care sunt în noi vor deveni scãunel pentru picioarele sale (Ps 109,1), ºi astfel, sã fie îndepãrtatã de la noi orice dominare, putere sau influenþã a lor. Toate acestea se pot întâmpla în fiecare dintre noi. Atunci, la sfârºit, ultimul duºman care va fi nimicit va fi moartea (1Cor 15,26). Atunci, Cristos va


Oficiul lecturilor

9

putea sã spunã ºi înlãuntrul nostru: Unde este, moarte, victoria ta? Unde este, moarte, ghimpele tãu? (1Cor 15,55; cf. Os 13,14). De aceea, încã de pe acum, trupul nostru pieritor sã se îmbrace în sfinþenie ºi nestricãciune; ceea ce este muritor sã alunge moartea, sã se acopere de nemurirea Tatãlui (cf. 1Cor 15,54). Domnind astfel Dumnezeu în noi, putem sã ne bucurãm deja de bunurile renaºterii ºi învierii. RESPONSORIUL Ap 11,15b; Ps 21 (22),28b-29a R. Împãrãþia lumii acesteia îi aparþine acum Domnului nostru ºi Unsului sãu; * iar el va domni în vecii vecilor. V. Toate marginile pãmântului se vor prosterna în faþa lui, cãci a Domnului este împãrãþia. * Iar el va domni. IMNUL TE DEUM Pe tine, Dumnezeule, te lãudãm, Pe tine, Doamne, te mãrturisim. Pe tine, veºnicul Pãrinte, Tot pãmântul te cinsteºte. Þie toþi îngerii, cerurile ºi toate puterile, Heruvimii ºi serafimii îþi cântã fãrã încetare: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul Sabaot! Plin e cerul ºi pãmântul de mãrirea slavei tale! Pe tine te mãreºte corul preaslãvit al apostolilor; Pe tine te slãveºte Numãrul vrednic de laudã al profeþilor; Pe tine te laudã ceata strãlucitã a martirilor; Pe tine te mãrturiseºte sfânta Bisericã Pe toatã faþa pãmântului: Pe tine, Tatãl, a cãrui slavã este fãrã de sfârºit, ªi pe Fiul tãu, unic, adevãrat ºi vrednic de închinare, ªi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Tu eºti regele mãririi, Cristoase, Tu eºti Fiul cel veºnic al Tatãlui. Pentru mântuirea noastrã Tu nu te-ai sfiit sã te cobori în sânul Fecioarei.


10

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

Tu ai biruit ghimpele morþii ªi ai deschis celor ce cred împãrãþia cerurilor. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu Întru mãrirea Tatãlui. Noi credem cã vei veni ca judecãtor, Deci, pe tine te rugãm sã vii în ajutorul slugilor tale Pe care le-ai rãscumpãrat cu sângele tãu scump. Învredniceºte-ne sã fim numãraþi printre sfinþii tãi În slava ta cereascã. ¶ Mântuieºte, Doamne, poporul tãu ªi binecuvânteazã moºtenirea ta. Cãlãuzeºte-i ºi înalþã-i pe ei pânã în veac. În toate zilele te binecuvântãm ªi lãudãm numele tãu în veci ºi în vecii vecilor. Binevoieºte, Doamne, în ziua aceasta Sã ne fereºti de pãcat. Miluieºte-ne, Doamne, miluieºte-ne. Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã Precum am nãdãjduit ºi noi în tine. În tine, Doamne, am nãdãjduit ªi nu voi regreta în veci. ¶ Aceastã ultimã parte a imnului se poate omite, la alegere.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic ºi veºnic, care ai voit sã refaci toate în Fiul tãu preaiubit, Regele Universului, dã-ne, te rugãm, harul ca toatã fãptura, eliberatã din robie, sã slujeascã maiestãþii tale ºi sã te laude într-un glas, fãrã încetare. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu.


Laudele

11

Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Creatorule a toate, þinta laudei supreme, Tu, Stãpân atotputernic peste om ºi peste vreme, Ce-ai voit ca dupã muncã tihna nopþii sã ne vinã, Împãrþind a noastrã viaþã între beznã ºi luminã, S-a sfârºit acuma tihna, vestitorul zilei, iatã, Sfâºiind tãcerea nopþii, tuturora le aratã Cã-n curând se lumineazã ºi-i invitã sã se scoale, Renunþând la somnul dulce ºi la visele domoale. Sus luceafãrul sclipeºte ºi vesteºte tuturora Cã-n curând el va dispare, cã apare aurora. Bucuros e marinarul care-n port se-ntoarce teafãr, Cãlãuz-având în noapte raza blândului luceafãr. Liniºtitã-i faþa mãrii, nu sunt semne de furtunã ªi lumina-nfruntã bezna; în curând o s-o rãpunã. Este ceasul când cocoºul îºi sloboade-a lui cântare ªi când Petru, cu cãinþã, varsã lacrime amare. Nu suntem mai buni, Isuse, decât Petru, dimpotrivã; Cãtre noi întoarce-þi faþa ºi privirea milostivã. Pãcãtoºi ne recunoaºtem, întinaþi de fapte rele; Dã-ne lacrimi de cãinþã, ca-ntinarea sã ne-o spele. Tu eºti soarele dreptãþii; te rugãm acum fierbinte: Izgoneºte-ne, Cristoase, întunericul din minte. Las-o razã sã ne vinã, tu, luminã din luminã, Sã ne fie noua ziuã fericitã ºi seninã. Slavã, cinste, preamãrire ºi prinos de închinare Îþi aducem, Tatã veºnic, cu iubire fiecare. Preamãrit sã fii, Cristoase, milostive împãrate, ªi primeascã cinstea noastrã Duhul dragostei curate. Amin.


12

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

PSALMODIA Ant. 1 Iatã un bãrbat, Cel care Rãsare e numele lui: El va ºedea ºi va stãpâni ºi va vesti neamurilor pacea. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Iatã un bãrbat, Cel care Rãsare e numele lui: El va ºedea ºi va stãpâni ºi va vesti neamurilor pacea. Ant. 2 Va fi preamãrit pânã la marginile pãmântului ºi el va fi pacea. Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatã creatura sã-l laude pe Domnul


Laudele

13

Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68

Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 69


14

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

86

Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Va fi preamãrit pânã la marginile pãmântului ºi el va fi pacea. Ant. 3 Domnul i-a dat puterea, ºi cinstea, ºi împãrãþia, ºi toate popoarele, seminþiile ºi limbile îi vor sluji. Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1

Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor,


Laudele

15

7

ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Domnul i-a dat puterea, ºi cinstea, ºi împãrãþia, ºi toate popoarele, seminþiile ºi limbile îi vor sluji. LECTURA SCURTà Ef 4,15-16 Fideli adevãrului în iubire, sã creºtem în toate pentru el, care este capul, Cristos, de la care tot trupul se leagã ºi se îmbinã prin orice încheieturã, în funcþie de menirea stabilitã fiecãrui mãdular în parte, ºi se realizeazã astfel creºterea trupului spre edificarea sa în iubire. RESPONSORIUL SCURT R. Sfinþii tãi, Doamne, * sã spunã slava împãrãþiei tale! Sfinþii. V. ªi puterea ta sã o vesteascã. * Sã spunã slava împãrãþiei tale! Slavã Tatãlui. Sfinþii. Ant. la Benedictus: Întâiul-nãscut dintre cei morþi ºi mai-marele peste regii pãmântului ne-a fãcut pe noi împãrãþie lui Dumnezeu, Tatãl sãu, aleluia! CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt.


16

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

73

De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Întâiul-nãscut dintre cei morþi ºi mai-marele peste regii pãmântului ne-a fãcut pe noi împãrãþie lui Dumnezeu, Tatãl sãu, aleluia! RUGÃCIUNEA UNIVERSALà Fraþilor, sã ne rugãm lui Cristos, Regele care este mai înainte de toate ºi prin care dãinuie toate: Vie împãrãþia ta, Doamne! Cristoase, Mântuitorule, tu care eºti Domnul Dumnezeul nostru, regele ºi pãstorul nostru, – cãlãuzeºte poporul tãu la pãºunile vieþii! Bunule pãstor, care þi-ai dat viaþa pentru oile tale, – condu-ne ºi nimic nu ne va lipsi! Cristoase, rãscumpãrãtorul nostru, care ai fost orânduit rege peste întregul pãmânt, – fã ca toate sã fie reînnoite în tine!


Ora medie

17

Rege al universului, care ai venit în lume ca sã dai mãrturie pentru adevãr, – fã ca toþi sã recunoascã primatul tãu în toate! Cristoase, modelul ºi învãþãtorul nostru, care ne-ai strãmutat în împãrãþia ta, – dã-ne harul sã ne înfãþiºãm astãzi înaintea ta sfinþi, neprihãniþi ºi fãrã vinã! Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic ºi veºnic, care ai voit sã refaci toate în Fiul tãu preaiubit, Regele Universului, dã-ne, te rugãm, harul ca toatã fãptura, eliberatã din robie, sã slujeascã maiestãþii tale ºi sã te laude într-un glas, fãrã încetare. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi;


18

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. Râuri de apã vie vor izvorî din Ierusalim ºi Domnul va fi rege peste tot pãmântul. Psalmul 117 (118) Glas de bucurie ºi de mântuire Aceasta este piatra pe care aþi dispreþuit-o voi, constructorii, ºi care a ajuns piatrã unghiularã (Fap 4,11). I Lãudaþi-l pe Domnul pentru cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! 2 Sã spunã acum Israel cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! 3 Sã spunã acum casa lui Aron cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! 4 Sã spunã acum cei care se tem de Domnul: * veºnicã este îndurarea lui! 5 În strâmtorare am strigat spre Domnul: * Domnul mi-a rãspuns ºi m-a scos în larg. 6 Domnul este de partea mea * ºi nu mi-e teamã de nimic: ce poate sã-mi facã omul? 7 Domnul este de partea mea, el îmi vine în ajutor, * iar eu mã uit cu dispreþ la duºmanii mei. 8 Mai bine este sã-þi cauþi adãpost la Domnul * decât sã te încrezi în oameni. 9 Mai bine este sã-þi cauþi adãpost la Domnul * decât sã te încrezi în cei puternici. 1


Ora medie

II 10

Toate neamurile m-au înconjurat: * în numele Domnului le-am nimicit. 11 M-au înconjurat, m-au împresurat: * în numele Domnului le-am nimicit. 12 M-au înconjurat ca roiurile de albine, † s-au aprins ca un foc de spini: * în numele Domnului le-am nimicit. 13 M-au îmbrâncit cu putere, ca sã cad, * dar Domnul mi-a venit în ajutor. 14 Domnul este tãria ºi lauda mea: * el este mântuirea mea. 15 Strigãte de bucurie ºi de biruinþã * se aud în corturile celor drepþi: 16 „Dreapta Domnului a fãcut lucruri minunate, † dreapta Domnului m-a înãlþat, * dreapta Domnului a fãcut lucruri minunate”. 17 Nu voi muri, ci voi trãi * ºi voi istorisi faptele Domnului. 18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit, * dar nu m-a lãsat pradã morþii. III 19 Deschideþi-mi porþile dreptãþii, * ca sã intru ºi sã aduc mulþumire Domnului. 20 Aceasta este poarta Domnului: * cei drepþi vor intra printr-însa. 21 Te laud pentru cã m-ai ascultat * ºi ai fost salvarea mea. 22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii * a ajuns în capul unghiului. 23 Domnul a fãcut acest lucru * ºi este minunat în ochii noºtri. 24 Aceasta este ziua pe care a fãcut-o Domnul, * sã ne bucurãm ºi sã ne veselim într-însa.

19


20

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

25

Doamne, mântuieºte-mã, * Doamne, dã-mi biruinþã! 26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. * Vã binecuvântãm din casa Domnului. 27 Domnul este Dumnezeu ºi ne lumineazã. * Alcãtuiþi alaiul cu ramuri înverzite pânã la treptele altarului. 28 Tu eºti Dumnezeul meu, pe tine te laud; * Dumnezeul meu, pe tine te preamãresc. 29 Lãudaþi-l pe Domnul pentru cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! Ant. Te laud, Doamne, pentru cã m-ai ascultat, aleluia. Col 1,16b-18 LECTURA SCURTÃ Toate au fost fãcute prin el ºi pentru el. El este mai înainte de toate ºi toate subzistã în el. ªi el este capul trupului, al Bisericii; el este începutul, primul nãscut dintre cei morþi, ca sã fie el cel dintâi în toate. V. Cântaþi Regelui nostru, cântaþi-i. R. Cãci el stãpâneºte peste întreg pãmântul!

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic ºi veºnic, care ai voit sã refaci toate în Fiul tãu preaiubit, Regele Universului, dã-ne, te rugãm, harul ca toatã fãptura, eliberatã din robie, sã slujeascã maiestãþii tale ºi sã te laude într-un glas, fãrã încetare. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Vesperele II V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.


Vesperele II

21

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Cristoase, Rege veºnic, ce-n cereasca ta splendoare Stãpâneºti atotputernic peste neamuri ºi popoare, Noi domnia-þi recunoaºtem, ca ºi drepturile sfinte; La picioare-þi punem toate: suflet, inimã ºi minte. Înaintea ta oºtirea îngereascã se prosterne, Sfinþii cântã fãrã preget imnul gloriei eterne; Ne unim ºi glasul nostru, noi, fiinþele pribege, Ce suntem în drum spre tine, ºi-þi cântãm, slãvite rege. Noi purtãm în pieptul nostru inimi rele ºi rebele; Rege blând, tu le supune, adu pacea ta în ele. Suntem oi ce lasã turma care paºte pe pãºune; Te rugãm, ne ia pe umeri ºi din nou la staul du-ne. Pe pãmânt tu porþi coroanã nu din aur ºi rubine, Ci coroanã de ruºine, cãci coroana ta din spini e; Iar ca tron tu ai o cruce; ºezi pe el, cãci te constrânge Dragostea ce se revarsã când din coastã-þi iese sânge. Tu domneºti mereu ca rege în biserici, pe altare, ªi continui jertfa morþii ºi a patimii amare. Însetaþii pot sã beie sânge scump vãrsat pe cruce, Sânge care tuturora mântuirea le-o aduce. Sfânt prinos de închinare îþi aducem azi, Isuse; Noi smeriþi ne recunoaºtem ale tale slugi supuse. Cârmuieºte-ne-mpreunã cu cerescul veºnic Tatã ªi cu Duhul Sfânt cel care este dragoste curatã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Peste tronul lui David ºi peste împãrãþia lui va ºedea în veci, aleluia. Psalmul 109 (110),1-5.7


22

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

1

Aºa vorbeºte Domnul cãtre Domnul meu: „ªezi la dreapta mea, * pânã voi pune pe duºmanii tãi aºternut picioarelor tale”. 2 Domnul va întinde din Sion, sceptrul puterii tale: * „Domneºte în mijlocul duºmanilor tãi!” 3 În ziua puterii tale † tu domneºti strãlucind de sfinþenie; * din sânul aurorei, ca roua, te-am nãscut. 4 Domnul s-a jurat ºi nu-i va pãrea rãu: * „Tu eºti preot în veci dupã rânduiala lui Melchisedec!” 5 Domnul este la dreapta ta, * el va zdrobi regi în ziua mâniei sale. 7 Va bea din pârâu pe cale * ºi de aceea îºi va înãlþa capul. Ant. Peste tronul lui David ºi peste împãrãþia lui va ºedea în veci, aleluia. Ant. 2 Împãrãþia ta este împãrãþia tuturor veacurilor ºi stãpânirea ta, din neam în neam. Psalmul 144 (145),1-13 1

O Dumnezeule, regele meu, vreau sã te preamãresc † ºi sã binecuvântez numele tãu * în veac ºi în veacul veacului. 2 Te voi binecuvânta în toate zilele † ºi voi lãuda numele tãu * în veac ºi în veacul veacului. 3 Domnul este mare ºi vrednic de orice laudã, * mãreþia lui este fãrã margini. 4 O generaþie va povesti altei generaþii lucrãrile tale * ºi vor istorisi minunile tale. 5 Vor lãuda strãlucirea mãririi tale * ºi vor reaminti lucrãrile tale minunate.


Vesperele II

23

6

Vor povesti puterea faptelor tale înfricoºãtoare * ºi vor vorbi despre mãreþia ta; 7 vor rãspândi amintirea bunãtãþii tale fãrã margini * ºi vor proclama dreptatea ta. 8 Domnul este îndurãtor ºi plin de milostivire, * el este îndelung rãbdãtor ºi plin de dragoste; 9 Domnul este bun faþã de toþi, * el îºi aratã bunãtatea faþã de orice fãpturã. 10 Sã te laude pe tine, Doamne, toate lucrãrile tale * ºi sfinþii tãi sã te binecuvânteze; 11 sã vesteascã slava împãrãþiei tale * ºi sã-þi facã cunoscutã puterea. 12 Sfinþii tãi sã descopere tuturor oamenilor mãreþiile tale * ºi gloria plinã de strãlucire a împãrãþiei tale. 13 Împãrãþia ta este o împãrãþie veºnicã * ºi stãpânirea ta va dãinui din generaþie în generaþie. Domnul este fidel în toate cuvintele sale * ºi sfânt în toate lucrãrile sale. Ant. Împãrãþia ta este împãrãþia tuturor veacurilor ºi stãpânirea ta, din neam în neam. Ant. 3 Pe veºmântul lui ºi pe coapsa lui stã scris: Regele regilor ºi Domnul domnilor. Lui sã-i fie slavã ºi stãpânire în vecii vecilor! Urmãtoarea cântare se spune cu Aleluia în toate locurile unde este notat, atunci când se cântã; la recitare este suficient sã se spunã Aleluia la începutul ºi sfârºitul fiecãrei strofe.

Cântarea 1

2

Cf. Ap 19,1-2.5-7

Aleluia. Mântuirea ºi gloria ºi puterea sunt ale Dumnezeului nostru, * (R. Aleluia) cãci judecãþile lui sunt adevãrate ºi drepte. R. Aleluia (aleluia). —


24

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

Aleluia. Daþi laudã Dumnezeului nostru, toþi slujitorii lui, * (R. Aleluia) voi, care vã temeþi de el, mici ºi mari R. Aleluia (aleluia). Aleluia. 6 Cãci Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic ºi-a arãtat domnia. * (R. Aleluia). 7 Sã ne bucurãm ºi sã ne veselim ºi sã-i dãm slavã. R. Aleluia (aleluia). Aleluia. Cãci a început nunta Mielului * (R. Aleluia) ºi mireasa lui s-a pregãtit. R. Aleluia (aleluia). Ant. Pe veºmântul lui ºi pe coapsa lui stã scris: Regele regilor ºi Domnul domnilor. Lui sã-i fie slavã ºi stãpânire în vecii vecilor! 5

LECTURA SCURTÃ 1Cor 15,25-28 Cristos trebuie sã domneascã pânã când va pune toþi duºmanii sub picioarele lui. Ultimul duºman care va fi nimicit este moartea. De fapt, toate le-a supus sub picioarele lui. Însã când spune cã „toate le-a supus”, este evident cã în afarã de cel care i-a supus lui toate. Iar când toate îi vor fi supuse, atunci ºi el, Fiul, se va supune celui care i-a supus lui toate, pentru ca Dumnezeu sã fie totul în toþi. RESPONSORIUL SCURT R. Tronul tãu, Dumnezeule, * dãinuie în veac de veac. Tronul. V. Sceptrul dreptãþii este sceptrul domniei tale; * dãinuie în veac de veac. Slavã Tatãlui. Tronul. Ant. la Magnificat: Mi s-a dat toatã puterea în cer ºi pe pãmânt, spune Domnul.


Vesperele II

25

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46 Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Mi s-a dat toatã puterea în cer ºi pe pãmânt, spune Domnul. RUGÃCIUNEA UNIVERSALà Fraþilor, sã ne rugãm lui Cristos, Regele Universului, care este mai înainte de toate ºi prin care dãinuie toate: Vie împãrãþia ta, Doamne! Cristoase, regele ºi pãstorul nostru, adunã oile tale de pe toatã faþa pãmântului, – ca sã le paºti în pãºunile tale verzi ºi îmbelºugate!


26

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

Cristoase, conducãtorul ºi mântuitorul nostru, adunã-i pe toþi laolaltã în poporul tãu; vindecã-i pe cei bolnavi, cautã-i pe cei pierduþi, pãzeºte-i pe cei puternici, – adu-i înapoi pe cei aflaþi departe, adunã-i pe cei risipiþi, ridicã-i pe cei deznãdãjduiþi! (Vie împãrãþia ta, Doamne!) Judecãtorule veºnic, aºazã-ne la dreapta ta când îþi vei da împãrãþia în mâinile lui Dumnezeu Tatãl – ºi dã-ne în stãpânire împãrãþia ce ne-a fost pregãtitã încã de la întemeierea lumii! Principe al pãcii, sfãrâmã armele rãzboiului – ºi vesteºte oamenilor pacea ta! Stãpânitor al neamurilor, adunã omenirea, cu tot ce are ea bun, în Biserica ta, împãrãþia dãruitã þie de Tatãl, – ca toþi sã te recunoascã drept cap, în unitatea Duhului Sfânt! Cristoase, întâiul-nãscut dintre cei morþi ºi pârga celor adormiþi, – primeºte-i pe cei rãposaþi în slava învierii tale! Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic ºi veºnic, care ai voit sã refaci toate în Fiul tãu preaiubit, Regele Universului, dã-ne, te rugãm, harul ca toatã fãptura, eliberatã din robie, sã slujeascã maiestãþii tale ºi sã te laude într-un glas, fãrã încetare. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.


Completoriul

27

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii. Psalmul 90 (91) Sub ocrotirea Celui Preaînalt Iatã, v-am dat putere sã cãlcaþi peste ºerpi ºi peste scorpioni (Lc 10,19). 1 Cel care locuieºte sub ocrotirea Celui Preaînalt * ºi se odihneºte la umbra Celui Atotputernic 2 îi spune Domnului: † „Tu eºti locul meu de refugiu ºi fortãreaþa mea, * Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. 3 Cãci el te va elibera din laþul vânãtorului * ºi de ciuma pustiitoare.


28

Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

4

El te va acoperi cu aripile lui † ºi vei gãsi refugiu sub penele sale; * fidelitatea lui îþi va fi scut ºi pavãzã. 5 Nu te vei teme nici de spaima nopþii, nici de sãgeata care zboarã ziua, † 6 nici de ciuma care se rãspândeºte în întuneric, * nici de molima care bântuie în plinã zi. 7 Vor cãdea alãturi de tine o mie, † ºi zece mii la dreapta ta, * dar de tine nimic nu se va apropia. 8 E de ajuns cu ochii sã priveºti * ºi vei vedea rãsplata pãcãtoºilor. 9 Pentru cã ai spus: „Tu, Doamne, eºti locul meu de refugiu” * ºi pe Cel Preaînalt þi l-ai ales adãpost, 10 nici un rãu nu te va lovi, * nici o nenorocire nu se va apropia de locuinþa ta, 11 pentru cã el le va porunci îngerilor sãi * sã te pãzeascã pe toate cãile tale. 12 Ei te vor purta pe mâini, * ca nu cumva sã-þi loveºti piciorul de piatrã; 13 vei pãºi peste lei ºi peste vipere * ºi vei cãlca în picioare pui de lei ºi balauri. 14 Pentru cã nãdãjduieºte în mine, îl voi salva, * îl voi ocroti, pentru cã îmi cunoaºte numele. 15 Când el mã va chema, eu îi voi rãspunde, † voi fi alãturi de el în necazuri. * Îl voi elibera ºi-l voi preamãri. 16 Îi voi dãrui viaþã lungã * ºi îi voi arãta mântuirea mea. Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii. LECTURA SCURTà Ap 22,4-5 Ei vor vedea faþa Domnului, iar numele sãu va fi pe frunþile lor. Nu va mai fi noapte acolo ºi nu vor mai


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

29

avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru cã Domnul Dumnezeu îi va lumina iar ei vor domni în vecii vecilor. RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Sã se înalþe spre tine, Doamne, glasul nostru, care te roagã cu umilinþã ca, dupã ce am celebrat astãzi taina învierii Fiului tãu, sã ne odihnim în pacea ta feriþi de toate relele ºi sã ne trezim bucuroºi de a-þi aduce laudã. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin.


Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului

30

Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii. Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


21-11-2010  

V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Cristos, Regele regilor! Duminica a XXXIV-a de p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you