Page 1


BOTEZULDOMNULUI Sãrbãtoare Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Cristos, Fiul preaiubit, în care Tatãl îºi aflã desfãtarea. Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu;


2

Botezul Domnului

9

acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Cristos, Fiul preaiubit, în care Tatãl îºi aflã desfãtarea. Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Când, pierdut în marea masã a mulþimii pãcãtoase, De Ioan ce da în lãturi botezat ai fost, Cristoase, Toate apele din lume s-au fãcut atunci curate ªi-au primit puteri divine ca sã spele de pãcate. Nu c-ai fi avut nevoie de botez; curat eºti doarã Cum e lacrima curatã, fruct desprins dintr-o Fecioarã, Dar þi-ai aplecat urechea cãtre lumea care geme ªi-ai voit sã-i iei povara de-ntinãri ºi de blesteme. Glasul Tatãlui rãsunã ca s-audã-ntreaga gloatã: „Iatã Fiul meu în care îmi gãsesc plãcerea toatã!”


Oficiul lecturilor

3

Duhul Sfânt din înãlþime, cu bãtãi de aripi line, Ca un porumbel apare ºi coboarã peste tine. Când din apã ieºi ºi-n rugã te scufunzi, deodatã cerul, Deschizându-ºi o fereastrã, îºi dezvãluie misterul; Un mister ascuns de veacuri cunoscut acum e, iatã-l: Dumnezeu în trei persoane: Fiul, Duhul Sfânt ºi Tatãl. Iubitorule de oameni, Miel de jertfã, scump Isuse, Cu iubire þi se-nchinã ale tale slugi supuse. Glasul nostru preamãrirea-þi pretutindeni sã o poarte Cãci eºti calea, adevãrul, tu eºti viaþa fãr-de moarte. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Glasul Domnului este peste ape, Dumnezeul slavei tunã. Psalmul 28 (29) Aduceþi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, * aduceþi Domnului preamãrire ºi putere, 2 aduceþi Domnului gloria numelui sãu. * Adoraþi-l pe Domnul în strãlucirea sfinþeniei sale. 3 Glasul Domnului este peste ape, † Dumnezeul slavei tunã; * Domnul este peste apele întinse. 4 Glasul Domnului este puternic, * glasul Domnului e plin de mãreþie. 5 Glasul Domnului despicã cedrii, * Domnul zdrobeºte cedrii Libanului 6 ºi face sã salte Libanul ca un viþel * iar Sirionul ca un pui de zimbru. 7 Glasul Domnului varsã limbi de foc, † 8 glasul Domnului cutremurã pustiul * ºi va cutremura Domnul pustiul Cadeº. 9 Glasul Domnului face cerboaicele sã nascã, † despoaie pãdurile * ºi în lãcaºul sãu sfânt toþi îi cântã slava. 1


4

Botezul Domnului

10

Domnul stãpâneºte peste potop, * Domnul stãpâneºte în veci ca rege. 11 Domnul va da tãrie poporului sãu, * Domnul va binecuvânta poporul sãu cu pace. Ant. Glasul Domnului este peste ape, Dumnezeul slavei tunã. Ant. 2 Tot pãmântul te va adora pe tine, Doamne, ºi se vor bucura pentru cã ai apãrut ca lumina cea nouã care lumineazã veacurile. Psalmul 65 (66) I Înãlþaþi lui Dumnezeu cântãri de bucurie, * voi, toþi locuitorii pãmântului! 2 Cântaþi mãrire numelui sãu, * mãriþi slava lui prin laudele voastre! 3 Spuneþi lui Dumnezeu: „Cât de mãreþe sunt lucrãrile tale. * Pentru mãrimea puterii tale, toþi duºmanii tãi te vor cinsti. 4 Tot pãmântul sã te adore * ºi sã-þi cânte þie, sã cânte numelui tãu”. 5 Veniþi ºi priviþi lucrãrile lui Dumnezeu! * Minunate sunt lucrãrile sale înaintea fiilor oamenilor! 6 El a prefãcut marea în pãmânt uscat; † ºi râul a fost trecut cu piciorul: * de aceea acolo ne-am bucurat în el. 7 El stãpâneºte pe veci cu puterea sa, † ochii lui sunt îndreptaþi asupra naþiunilor, * pentru ca cei rãzvrãtiþi sã nu se înalþe. 8 Binecuvântaþi, popoare, pe Dumnezeul nostru, * faceþi sã rãsune lauda lui! 9 El aduce sufletele noastre la viaþã * ºi nu îngãduie sã ni se clatine piciorul. 10 Cãci tu ne-ai încercat, Dumnezeule, * ne-ai pus în foc, la probã, ca pe argint. 1


Oficiul lecturilor

5

11

Ne-ai lãsat sã cãdem în cursã, * ne-ai pus o povarã în spate. 12 Ai lãsat oameni sã încalece peste capetele noastre, † ne-ai fãcut sã trecem prin foc ºi prin apã, * dar apoi ne-ai scos la refugiu. Ant. Tot pãmântul te va adora pe tine, Doamne, ºi se vor bucura pentru cã ai apãrut ca lumina cea nouã care lumineazã veacurile. Ant. 3 Binecuvântat sã fie Dumnezeu care a dat viaþã sufletului meu ºi m-a adus la ape de odihnã. II Voi intra în casa ta cu arderi de tot; * voi împlini fãgãduinþele pe care þi le-am fãcut, 14 pe care le-au rostit buzele mele * ºi le-am spus cu gura mea când eram în strâmtorare. 15 Îþi voi aduce jertfe grase de ardere de tot, cu aromã de berbeci, * îþi voi jertfi boi ºi þapi. 16 Toþi cei care vã temeþi de Dumnezeu, † veniþi ºi ascultaþi * ºi vã voi spune tot ce a fãcut Domnul pentru mine! 17 Am strigat cãtre el cu glas puternic * ºi buzele mele au început sã-l preamãreascã! 18 Dacã s-ar fi vãzut nelegiuire în inima mea, * Domnul nu m-ar fi ascultat. 19 Dar Dumnezeu m-a ascultat, * a luat aminte la glasul rugãciuni mele. 20 Binecuvântat sã fie Dumnezeu † care nu respinge rugãciunea mea * ºi nu îndepãrteazã de la mine bunãtatea lui. Ant. Binecuvântat sã fie Dumnezeu care a dat viaþã sufletului meu ºi m-a adus la ape de odihnã. 13

V. Acesta este Fiul meu preaiubit. R. Pe dânsul sã-l ascultaþi.


6

Botezul Domnului

LECTURA ÎNTÂI Din Cartea profetului Isaia

42,1-9; 49,1-9

Slujitorul cel blând al lui Dumnezeu este lumina popoarelor 42,1 Iatã-l pe slujitorul meu, pe care îl sprijin, alesul meu, în care sufletul meu îºi gãseºte bucuria. Am pus peste el duhul meu; el va face cunoscutã popoarelor judecata mea. 2 Nu va striga, nici nu-ºi va înãlþa glasul, ºi vocea lui nu se va auzi pe uliþe. 3 Trestia frântã nu o va zdrobi ºi fitilul care fumegã nu-l va stinge. 4 El va proclama judecata mea cu fidelitate. El nu va obosi, nici nu se va da bãtut, pânã când nu va aºeza judecata pe pãmânt; pentru cã legea lui toate þinuturile o aºteaptã. 5 Aºa spune Domnul Dumnezeu, cel care a creat cerurile ºi le-a desfãºurat, a întemeiat pãmântul ºi roadele lui, a dat viaþã poporului care îl locuieºte ºi suflare celor care umblã pe întinsul lui: 6 „Eu, Domnul, te-am chemat pentru dreptate, te-am luat de mânã, te-am ocrotit ºi te-am pus ca legãmânt al poporului meu, ca sã fii luminã pentru neamuri, 7 ca sã le deschizi ochii celor orbi, sã scoþi din temniþã pe cei învinºi ºi din adâncul închisorii pe cei ce zac în întuneric. 8 Eu sunt Domnul, acesta este numele meu; ºi slava mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. 9 Iatã cã lucrurile cele dintâi s-au împlinit, ºi vã vestesc altele noi; înainte ca sã se întâmple, vi le fac cunoscute”. 49,1 Ascultaþi, insulelor! Luaþi aminte, popoare îndepãrtate! Domnul m-a chemat de la naºterea mea, din sânul mamei mele mi-a spus pe nume.


Oficiul lecturilor 2

7

A fãcut din gura mea sabie ascuþitã, m-a ocrotit la umbra mâinii sale. A fãcut din mine o sãgeatã preferatã ºi m-a pus în tolba sa. 3 El mi-a spus: „Tu eºti servitorul meu, Israel, în tine mã voi preamãri”. 4 Dar eu îmi spuneam: „Degeaba m-am trudit, în zadar ºi pentru nimic mi-am cheltuit puterile! Cu toate acestea, partea ce mi se cuvine este la Domnul ºi rãsplata mea la Dumnezeul meu”. 5 ªi acum vorbeºte Domnul, el care m-a plãmãdit ca slujitor al sãu din sânul mamei mele, ca sã-l întorc pe Iacob cãtre el ºi sã-l strâng la un loc pe Israel. Cãci aºa am fost eu preþuit în ochii Domnului ºi Dumnezeul meu a fost puterea mea. 6 El îmi spunea: „E mic lucru sã fii slujitorul meu, ca sã ridici seminþiile lui Iacob ºi sã-i întorci pe cei care au mai rãmas dintre fiii lui Israel. Voi face din tine lumina popoarelor, ca sã ajungã mântuirea mea pânã la marginile pãmântului”. 7 Aºa vorbeºte Domnul, rãscumpãrãtorul ºi Sfântul lui Israel, cãtre cel dispreþuit ºi cãtre cel urât de popor, cãtre slujitorul stãpânitorilor: „Regii vor vedea ºi se vor ridica, chiar ºi principii se vor închina de dragul Domnului, care este fidel, Sfântul lui Israel, cel care te-a ales!” 8 Aºa vorbeºte Domnul: „În timpul milostivirii te voi asculta ºi în ziua mântuirii te voi ajuta; te-am pãzit ºi te-am aºezat ca legãmânt al poporului, ca sã refaci þara ºi sã distribui moºtenirile devastate;


8

Botezul Domnului

9

ca sã le spui prizonierilor: «Ieºiþi», ºi celor care sunt în întuneric: «Veniþi la luminã». Ei vor paºte oriunde pe calea lor ºi pe toate colinele vor gãsi loc de pãºune”.

Cf. Mt 3,16.17; Lc 3,22 RESPONSORIUL R. Astãzi, la Iordan, când a fost botezat Domnul, s-au deschis cerurile ºi Duhul a coborât asupra lui ca un porumbel ºi glasul Tatãlui a spus: * Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am gãsit mulþumirea. V. Duhul Sfânt a coborât asupra lui sub chip trupesc, ca un porumbel, ºi o voce a venit din cer: * Acesta este. LECTURA A DOUA Din Discursurile sfântului Grigore din Nazianz, episcop (Disc. 39 la Botezul Domnului, 14-16.20: PG 36, 350-351.354.358-359)

Botezul lui Cristos Cristos este iluminat prin Botez, sã strãlucim împreunã cu el; Cristos este botezat, sã coborâm cu el ca sã urcãm împreunã cu el. Ioan boteazã, Isus se apropie de el; poate pentru a-l sfinþi pe cel de la care primeºte botezul, însã, cu siguranþã, pentru a-l înmormânta în întregime pe vechiul Adam în apã. Însã, înaintea noastrã ºi pentru noi, el sfinþeºte Iordanul. ªi pentru cã era spirit ºi trup, vrea sã înceapã prin Duh ºi apã. Botezãtorul nu acceptã, dar Isus insistã. Atunci: Eu trebuie sã fiu botezat de tine (cf. Mt 3,14), spune lampa Soarelui, vocea Cuvântului, prietenul Mirelui, cel mai mare dintre cei nãscuþi din femeie Întâiului Nãscut al întregii creaþii, cel care tresãrise în sânul mamei celui care fusese adorat în sânul mamei, înainte mergãtorul de acum ºi de mai târziu celui care vine ºi care va veni. Eu trebuie sã fiu botezat de tine. Adaugã, ºi pentru tine. Cãci el ºtia cã va primi botezul martiriului; sau, asemenea lui Petru, cã i se vor spãla nu numai picioarele.


Oficiul lecturilor

9

Dar iatã cã Isus iese afarã din apã ºi duce cu sine, în sus, lumea întreagã. Vede cerurile despicându-se ºi deschizându-se, acele ceruri pe care Adam le închisese pentru sine ºi pentru urmaºii sãi, atunci când a fost alungat din paradisul pãzit cu o sabie ca de foc. ªi Duhul Sfânt dã mãrturie despre dumnezeirea sa, cãci coboarã peste cel cu care este de aceeaºi naturã. ªi o voce este trimisã din cer, de acolo de unde era acela despre care se dãdea mãrturie. ªi Duhul, venind sub forma unui porumbel, cinsteºte trupul, pentru cã Dumnezeu, arãtându-se în forma trupeascã, îndumnezeieºte ºi trupul. Tot aºa, cu multe veacuri înainte, un porumbel a venit sã anunþe sfârºitul potopului. Sã cinstim, aºadar, astãzi, botezul lui Cristos ºi sã celebrãm cum se cuvine aceastã sãrbãtoare. Sã fiþi în întregime purificaþi ºi sã vã mai purificaþi încã. De fapt, nimic nu-i face o mai mare bucurie lui Dumnezeu decât convertirea ºi mântuirea omului, spre care se îndreaptã toate aceste cuvinte ºi mistere. Sã fiþi ca niºte lumini în lume, o forþã vitalã pentru ceilalþi oameni. Ca niºte lumini perfecte ce stau în faþa Luminii celei mari, sã vã deprindeþi cu viaþa luminii care este în cer; sã fiþi iluminaþi mai clar ºi mai strãlucit de Sfânta Treime de la care aþi primit acum, într-un mod restrâns, o singurã razã venind de la singura dumnezeire, în Isus Cristos, Domnul nostru, cãruia sã-i fie glorie ºi putere în vecii vecilor. Amin. Ps 113 A (114),5 RESPONSORIUL R. Astãzi s-au deschis cerurile ºi marea s-a îndulcit, pãmântul tresaltã de bucurie, iar munþii ºi dealurile se veselesc, * pentru cã Cristos a fost botezat de Ioan în Iordan. V. Mare, ce ai tu de fugi? Iordanule, pentru ce te întorci înapoi? * Pentru cã. IMNUL TE DEUM Pe tine, Dumnezeule, te lãudãm, Pe tine, Doamne, te mãrturisim.


10

Botezul Domnului

Pe tine, veºnicul Pãrinte, Tot pãmântul te cinsteºte. Þie toþi îngerii, cerurile ºi toate puterile, Heruvimii ºi serafimii îþi cântã fãrã încetare: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul Sabaot! Plin e cerul ºi pãmântul de mãrirea slavei tale! Pe tine te mãreºte corul preaslãvit al apostolilor; Pe tine te slãveºte Numãrul vrednic de laudã al profeþilor; Pe tine te laudã ceata strãlucitã a martirilor; Pe tine te mãrturiseºte sfânta Bisericã Pe toatã faþa pãmântului: Pe tine, Tatãl, a cãrui slavã este fãrã de sfârºit, ªi pe Fiul tãu, unic, adevãrat ºi vrednic de închinare, ªi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Tu eºti regele mãririi, Cristoase, Tu eºti Fiul cel veºnic al Tatãlui. Pentru mântuirea noastrã Tu nu te-ai sfiit sã te cobori în sânul Fecioarei. Tu ai biruit ghimpele morþii ªi ai deschis celor ce cred împãrãþia cerurilor. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu Întru mãrirea Tatãlui. Noi credem cã vei veni ca judecãtor, Deci, pe tine te rugãm sã vii în ajutorul slugilor tale Pe care le-ai rãscumpãrat cu sângele tãu scump. Învredniceºte-ne sã fim numãraþi printre sfinþii tãi În slava ta cereascã. ¶ Mântuieºte, Doamne, poporul tãu ªi binecuvânteazã moºtenirea ta. Cãlãuzeºte-i ºi înalþã-i pe ei pânã în veac. În toate zilele te binecuvântãm ªi lãudãm numele tãu în veci ºi în vecii vecilor. Binevoieºte, Doamne, în ziua aceasta Sã ne fereºti de pãcat. Miluieºte-ne, Doamne, miluieºte-ne. Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã Precum am nãdãjduit ºi noi în tine.


Laudele

11

În tine, Doamne, am nãdãjduit ªi nu voi regreta în veci. ¶ Aceastã ultimã parte a imnului se poate omite, la alegere.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic ºi veºnic, care, la botezul sãu în Iordan, l-ai proclamat pe Cristos drept Fiul tãu preaiubit, în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra lui, dãruieºte fiilor tãi adoptivi harul ca, renãscuþi din apã ºi Duh Sfânt, sã rãmânã mereu în iubirea ta. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Doamne, când sosit-a ziua jugul lumii sã i-l scuturi, La Iordan te-ai dus, acolo unde-n asprele þinuturi Predica Botezãtorul cu nãprasnice cuvinte, În pustie pregãtindu-þi þie calea înainte. Când al vieþii ºir de-acuma trei decenii numãrase, Ai lãsat în urmã tihna prea modestei tale case, ªi în public începându-þi misiunea ta divinã Ai primit întâi botezul, tu, cel sfânt, fãrã de vinã. Dar Botezãtorul, omul umilinþelor profunde, Se-nspãimântã ºi refuzã în Iordan sã te scufunde,


12

Botezul Domnului

Cãci în cel ce-n faþã stându-i chipu-n apã ºi-l rãsfrânge Vede Mielul care spalã lumea-ntreagã cu-al sãu sânge. Iar un glas din ceruri face sã rãsune-ntreg pustiul; Este Tatãl care spune: „Iat-acesta-mi este Fiul!” Ca un porumbel ce bate lin din aripa-i uºoarã, Duhul Sfânt cel plin de forþã peste tine-ncet coboarã. În smeritã rugãciune trupul nostru se-ncovoaie. Fã din cer belºug de haruri sã coboare ca o ploaie. Nu îngãdui ca bezna sã cuprind-a noastrã minte, Paºii noºtri tu îndreaptã-i pe fãgaºul vieþii sfinte. Iubitorule de oameni, Miel de jertfã, scump Isuse, Cu iubire þi se-nchinã ale tale slugi supuse. Glasul nostru preamãrirea-þi pretutindeni sã o poarte Cãci eºti calea, adevãrul, tu eºti viaþa fãr-de moarte. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Soldatul îl boteazã pe rege, slujitorul pe stãpân, Ioan pe Mântuitorul sãu. Apa Iordanului a încremenit, porumbelul dã mãrturie, iar glasul Tatãlui rãsunã: „Acesta este Fiul meu”. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã.


Laudele

13

5

Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Soldatul îl boteazã pe rege, slujitorul pe stãpân, Ioan pe Mântuitorul sãu. Apa Iordanului a încremenit, porumbelul dã mãrturie, iar glasul Tatãlui rãsunã: „Acesta este Fiul meu”. Ant. 2 Izvoarele apelor au fost sfinþite când s-a arãtat Cristos în slavã înaintea întregului pãmânt. Scoateþi apã din izvoarele Mântuitorului; Cristos, Dumnezeul nostru, a sfinþit acum toatã fãptura. Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul!


14

Botezul Domnului

68

Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! 69

La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Izvoarele apelor au fost sfinþite când s-a arãtat Cristos în slavã înaintea întregului pãmânt. Scoateþi


Laudele

15

apã din izvoarele Mântuitorului; Cristos, Dumnezeul nostru, a sfinþit acum toatã fãptura. Ant. 3 Tu, care cureþi pãcatele lumii cu Duhul Sfânt ºi cu foc, pe tine, Dumnezeul ºi Rãscumpãrãtorul nostru, te preamãrim. Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1 Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Tu, care cureþi pãcatele lumii cu Duhul Sfânt ºi cu foc, pe tine, Dumnezeul ºi Rãscumpãrãtorul nostru, te preamãrim. LECTURA SCURTÃ Is 61,1-2a Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea, cãci Domnul m-a uns ºi m-a trimis sã le aduc sãracilor vestea cea bunã, sã-i vindec pe cei cu inima zdrobitã; sã le vestesc celor închiºi eliberarea ºi celor prinºi în


16

Botezul Domnului

rãzboi libertatea; sã dau de ºtire un an de milostivire al Domnului. RESPONSORIUL SCURT R. Cristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, * miluieºte-ne pe noi! Cristoase. V. Tu, care te-ai arãtat astãzi lumii, * miluieºte-ne pe noi! Slavã Tatãlui. Cristoase. Ant. la Benedictus: Cristos este botezat ºi întreaga lume este sfinþitã ºi noi primim iertarea pãcatelor; sã ne curãþim, aºadar, prin apã ºi prin Duhul Sfânt. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime


Laudele

17

79

ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Cristos este botezat ºi întreaga lume este sfinþitã ºi noi primim iertarea pãcatelor; sã ne curãþim, aºadar, prin apã ºi prin Duhul Sfânt. RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã-l implorãm pe Rãscumpãrãtorul nostru, care a binevoit sã primeascã botezul de la Ioan, în Iordan, ºi sã-i spunem: Kyrie, eleison! Cristoase, arãtându-te, ai fãcut sã strãluceascã lumina ta asupra noastrã: – dãruieºte lumina ta tuturor acelora cu care ne vom întâlni astãzi. Tu te-ai smerit cerându-i lui Ioan botezul ºi ne-ai învãþat, astfel, calea umilinþei: – dãruieºte-ne spirit de slujire smeritã faþã de toþi oamenii. Prin botezul tãu, ne-ai spãlat de orice prihanã ºi ne-ai fãcut fii ai Tatãlui: – dãruieºte spiritul înfierii tuturor acelora care te cautã. Botezându-te, ai sfinþit creaþia ºi le-ai deschis oamenilor poarta spre convertire: – fã-ne slujitori ai evangheliei tale în lume. La botezul tãu ne-ai revelat misterul Sfintei Treimi: – reînnoieºte spiritul înfierii în preoþia comunã a celor botezaþi. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic ºi veºnic, care, la botezul sãu în Iordan, l-ai proclamat pe Cristos drept Fiul tãu


Botezul Domnului

18

preaiubit, în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra lui, dãruieºte fiilor tãi adoptivi harul ca, renãscuþi din apã ºi Duh Sfânt, sã rãmânã mereu în iubirea ta. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O Doamne, ce de sus veghezi, Când soarele e în nãmiezi, Þi-aducem iarãºi prin Cristos Al laudei smerit prinos. Aceasta este ora când, În spate crucea grea purtând, Ca mielul pentru jertfã-i dus La moarte, pe Calvar, Isus. El ne-a-mpãcat cu Dumnezeu ªi de atunci primim mereu Din jertfa sfântului Calvar Belºug de pace ºi de har. Mãrire, Tatã îndurat, Mãrire, Fiule-ntrupat, Mãrire, Duhule Preasfânt, La toþi cinstire, slavã, cânt. Amin.


Ora medie

19

PSALMODIA Ant. Rãspunzând, Isus i-a zis: Lasã acum, cãci aºa se cuvine sã împlinim toatã dreptatea. Psalmul 117 (118) Glas de bucurie ºi de mântuire Aceasta este piatra pe care aþi dispreþuit-o voi, constructorii, ºi care a ajuns piatrã unghiularã (Fap 4,11). I 1

Lãudaþi-l pe Domnul pentru cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! 2 Sã spunã acum Israel cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! 3 Sã spunã acum casa lui Aron cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! 4 Sã spunã acum cei care se tem de Domnul: * veºnicã este îndurarea lui! 5 În strâmtorare am strigat spre Domnul: * Domnul mi-a rãspuns ºi m-a scos în larg. 6 Domnul este de partea mea * ºi nu mi-e teamã de nimic: ce poate sã-mi facã omul? 7 Domnul este de partea mea, el îmi vine în ajutor, * iar eu mã uit cu dispreþ la duºmanii mei. 8 Mai bine este sã-þi cauþi adãpost la Domnul * decât sã te încrezi în oameni. 9 Mai bine este sã-þi cauþi adãpost la Domnul * decât sã te încrezi în cei puternici. II Toate neamurile m-au înconjurat: * în numele Domnului le-am nimicit. 11 M-au înconjurat, m-au împresurat: * în numele Domnului le-am nimicit. 10


20

Botezul Domnului

12

M-au înconjurat ca roiurile de albine, † s-au aprins ca un foc de spini: * în numele Domnului le-am nimicit. 13 M-au îmbrâncit cu putere, ca sã cad, * dar Domnul mi-a venit în ajutor. 14 Domnul este tãria ºi lauda mea: * el este mântuirea mea. 15 Strigãte de bucurie ºi de biruinþã * se aud în corturile celor drepþi: 16 „Dreapta Domnului a fãcut lucruri minunate, † dreapta Domnului m-a înãlþat, * dreapta Domnului a fãcut lucruri minunate”. 17 Nu voi muri, ci voi trãi * ºi voi istorisi faptele Domnului. 18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit, * dar nu m-a lãsat pradã morþii. III Deschideþi-mi porþile dreptãþii, * ca sã intru ºi sã aduc mulþumire Domnului. 20 Aceasta este poarta Domnului: * cei drepþi vor intra printr-însa. 21 Te laud pentru cã m-ai ascultat * ºi ai fost salvarea mea. 22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii * a ajuns în capul unghiului. 23 Domnul a fãcut acest lucru * ºi este minunat în ochii noºtri. 24 Aceasta este ziua pe care a fãcut-o Domnul, * sã ne bucurãm ºi sã ne veselim într-însa. 25 Doamne, mântuieºte-mã, * Doamne, dã-mi biruinþã! 26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. * Vã binecuvântãm din casa Domnului. 27 Domnul este Dumnezeu ºi ne lumineazã. * Alcãtuiþi alaiul cu ramuri înverzite pânã la treptele altarului. 19


Vesperele II

21

28

Tu eºti Dumnezeul meu, pe tine te laud; * Dumnezeul meu, pe tine te preamãresc. 29 Lãudaþi-l pe Domnul pentru cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! Ant. Rãspunzând, Isus i-a zis: Lasã acum, cãci aºa se cuvine sã împlinim toatã dreptatea. LECTURA SCURTà Is 42,1 Iatã-l pe slujitorul meu, pe care îl sprijin, alesul meu, în care sufletul meu îºi gãseºte bucuria. Am pus peste el duhul meu; el va face cunoscutã popoarelor judecata mea. V. Iatã, slujitorul meu pe care îl sprijin. R. Alesul meu în care sufletul meu îºi gãseºte bucuria. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic ºi veºnic, care, la botezul sãu în Iordan, l-ai proclamat pe Cristos drept Fiul tãu preaiubit, în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra lui, dãruieºte fiilor tãi adoptivi harul ca, renãscuþi din apã ºi Duh Sfânt, sã rãmânã mereu în iubirea ta. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Vesperele II V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Când, pierdut în marea masã a mulþimii pãcãtoase, De Ioan ce da în lãturi botezat ai fost, Cristoase,


Botezul Domnului

22

Toate apele din lume s-au fãcut atunci curate ªi-au primit puteri divine ca sã spele de pãcate. Nu c-ai fi avut nevoie de botez; curat eºti doarã Cum e lacrima curatã, fruct desprins dintr-o Fecioarã, Dar þi-ai aplecat urechea cãtre lumea care geme ªi-ai voit sã-i iei povara de-ntinãri ºi de blesteme. Glasul Tatãlui rãsunã ca s-audã-ntreaga gloatã: „Iatã Fiul meu în care îmi gãsesc plãcerea toatã!” Duhul Sfânt din înãlþime, cu bãtãi de aripi line, Ca un porumbel apare ºi coboarã peste tine. Când din apã ieºi ºi-n rugã te scufunzi, deodatã cerul, Deschizându-ºi o fereastrã, îºi dezvãluie misterul; Un mister ascuns de veacuri cunoscut acum e, iatã-l: Dumnezeu în trei Persoane: Fiul, Duhul Sfânt ºi Tatãl. Iubitorule de oameni, Miel de jertfã, scump Isuse, Cu iubire þi se-nchinã ale tale slugi supuse. Glasul nostru preamãrirea-þi pretutindeni sã o poarte Cãci eºti calea, adevãrul, tu eºti viaþa fãr-de moarte. Amin. PSALMODIA Ant. 1 S-a auzit un glas din cer, vocea Tatãlui s-a auzit: Acesta este Fiul meu, în care mi-am gãsit mulþumirea. Pe el sã-l ascultaþi. Psalmul 109 (110),1-5.7 1

Aºa vorbeºte Domnul cãtre Domnul meu: „ªezi la dreapta mea * pânã voi pune pe duºmanii tãi aºternut picioarelor tale”. 2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: * „Domneºte în mijlocul duºmanilor tãi!” 3 În ziua puterii tale, † tu domneºti strãlucind de sfinþenie; * din sânul aurorei, ca roua, te-am nãscut.


Vesperele II

23

4

Domnul s-a jurat ºi nu-i va pãrea rãu: * „Tu eºti preot în veci dupã rânduiala lui Melchisedec!” 5 Domnul este la dreapta ta, * el va zdrobi regi în ziua mâniei sale. 7 Va bea din pârâu pe cale * ºi, de aceea, îºi va înãlþa capul. Ant. S-a auzit un glas din cer, vocea Tatãlui s-a auzit: Acesta este Fiul meu, în care mi-am gãsit mulþumirea. Pe el sã-l ascultaþi. Ant. 2 Mântuitorul a zdrobit în Iordan capul ºarpelui ºi pe toþi i-a eliberat de sub puterea lui. Psalmul 111 (112) Fericit este omul care se teme de Domnul, * care îºi aflã mare plãcere în poruncile lui! 2 Seminþia lui va fi puternicã pe pãmânt * ºi urmaºii celor drepþi vor fi binecuvântaþi. 3 În casa lui va fi belºug ºi bogãþie, * dreptatea lui rãmâne pe vecie. 4 El rãsare ca o luminã în întuneric pentru cei drepþi, * el este blând, îndurãtor ºi drept. 5 Fericit este omul care are milã ºi dã cu împrumut, † el îºi rânduieºte bunurile cu dreptate. * 6 El nu se clatinã niciodatã. Cel drept va fi amintit pentru totdeauna. * 7 El nu se teme de zvonurile rele, inima lui e tare ºi se încrede în Domnul. † 8 Inima lui este în siguranþã, nu are nici o teamã, * pânã când va triumfa peste duºmanii sãi. 9 El este darnic faþã de cei sãraci, † dreptatea lui rãmâne în vecii vecilor * iar fruntea lui se înalþã cu cinste. 10 Cel nelegiuit va vedea ºi se va mânia, † va scrâºni din dinþi ºi se va topi. * Dorinþa pãcãtoºilor rãmâne neîmplinitã. 1


24

Botezul Domnului

Ant. Mântuitorul a zdrobit în Iordan capul ºarpelui ºi pe toþi i-a eliberat de sub puterea lui. Ant. 3 Mare tainã se dezvãluie astãzi: Creatorul a toate spalã în Iordan fãrãdelegile noastre. Cântarea

Ap 15,3b-4

3b

Mari ºi minunate sunt lucrãrile tale, * Doamne, Dumnezeule atotputernic! Drepte ºi adevãrate sunt cãile tale, * rege al naþiunilor! 4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, * ºi nu va preamãri numele tãu? Tu singur eºti sfânt! † Toate popoarele vor veni ºi se vor prosterna înaintea ta, * pentru cã ai fãcut cunoscute judecãþile tale! Ant. Mare tainã se dezvãluie astãzi: Creatorul a toate spalã în Iordan fãrãdelegile noastre. Fap 10,37-38 LECTURA SCURTÃ Voi ºtiþi ceea ce s-a petrecut în toatã Iudeea, începând din Galileea, dupã botezul pe care l-a predicat Ioan: cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt ºi cu putere. Acesta a trecut fãcând bine ºi vindecându-i pe toþi cei care erau stãpâniþi de diavol, pentru cã Dumnezeu era cu el. RESPONSORIUL SCURT R. Acesta este cel care vine * prin apã ºi sânge. Acesta. V. Isus Cristos, Domnul nostru, * prin apã ºi sânge. Slavã Tatãlui. Acesta. Ant. la Magnificat: Cristos Isus ne-a iubit ºi ne-a spãlat de pãcatele noastre în sângele sãu ºi ne-a fãcut împãrãþie ºi preoþi pentru Dumnezeu ºi Tatãl sãu. Lui sã-i fie slavã ºi stãpânire în veci.


Vesperele II

25

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46 Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Cristos Isus ne-a iubit ºi ne-a spãlat de pãcatele noastre în sângele sãu ºi ne-a fãcut împãrãþie ºi preoþi pentru Dumnezeu ºi Tatãl sãu. Lui sã-i fie slavã ºi stãpânire în veci. RUGÃCIUNEA UNIVERSALà Sã-l implorãm pe Rãscumpãrãtorul nostru, care a binevoit sã primeascã botezul de la Ioan în Iordan: Trimite Doamne, Duhul tãu asupra noastrã! Cristoase, slujitorul lui Dumnezeu, în care Tatãl îºi aflã desfãtarea,


26

Botezul Domnului

– trimite Doamne, Duhul tãu asupra noastrã. (Trimite Doamne, Duhul tãu asupra noastrã!) Cristoase, alesul lui Dumnezeu, care nu zdrobeºti trestia frântã ºi nu stingi fitilul care mai fumegã, – fie-þi milã de toþi cei care te cautã cu adevãrat. Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, chemat de Tatãl printr-un nou legãmânt sã fii luminã a neamurilor, – deschide, prin apa botezului, ochii celor orbi. Cristoase, Mântuitorul oamenilor, consacrat de Tatãl în Duhul Sfânt pentru slujirea mântuirii, – aratã-te tuturor, ca ei sã creadã în tine ºi sã aibã viaþa veºnicã. Cristoase, speranþa noastrã, care pe cei ce stau în întuneric îi duci la lumina mântuirii, – primeºte-i în împãrãþia ta pe fraþii noºtri rãposaþi. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic ºi veºnic, care, la botezul sãu în Iordan, l-ai proclamat pe Cristos drept Fiul tãu preaiubit, în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra lui, dãruieºte fiilor tãi adoptivi harul ca, renãscuþi din apã ºi Duh Sfânt, sã rãmânã mereu în iubirea ta. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.


Completoriul

27

IMNUL O, Cristoase, nici un soare nu te-ntrece în splendoare; Toatã bezna o alungã raza ta strãlucitoare, Cum Biserica îþi cântã, eºti Luminã din Luminã, Pentru cei ce te contemplã, fericire eºti deplinã. Câtã vreme peste fire noaptea neagrã e stãpânã, Mâna ta asupra noastrã cu iubire sã rãmânã. Mãdularele trudite sã gãseascã tihnã-n tine, Sã ne fie somnul dulce ºi visãrile senine. Deºi ochii în neºtire dorm cu pleoapele închise, Urmãrind ce-aduc privirii iluzoriile vise, Inima rãmâne treazã, pentru tine-n somn sã batã. Cãtre noi cu drag þi-aratã faþa ta cea minunatã. Când suntem sub vraja nopþii ºi a viselor domoale, Apãrat de întuneric, duhul rãu ne dã târcoale. Sã nu-ngãdui ca duºmanul cel viclean sã ne rãpunã. Te rugãm trimite-un înger sã ne ia sub paza-i bunã. O, Cristoase, îþi aducem jertfa buzelor curate; Rugãciunea de-nchinare, tu primeºte-o, împãrate. Tatã veºnic, de asemeni, îþi aducem fiecare Ca ºi þie, Duh Preasfinte, sfânt prinos de închinare. Amin. PSALMODIA Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii. Psalmul 90 (91) Sub ocrotirea Celui Preaînalt Iatã, v-am dat putere sã cãlcaþi peste ºerpi ºi peste scorpioni (Lc 10,19). 1

Cel care locuieºte sub ocrotirea Celui Preaînalt * ºi se odihneºte la umbra Celui Atotputernic


28 2

Botezul Domnului

îi spune Domnului: † „Tu eºti locul meu de refugiu ºi fortãreaþa mea, * Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. 3 Cãci el te va elibera din laþul vânãtorului * ºi de ciuma pustiitoare. 4 El te va acoperi cu aripile lui † ºi vei gãsi refugiu sub penele sale; * fidelitatea lui îþi va fi scut ºi pavãzã. 5 Nu te vei teme nici de spaima nopþii, nici de sãgeata care zboarã ziua, † 6 nici de ciuma care se rãspândeºte în întuneric, * nici de molima care bântuie în plinã zi. 7 Vor cãdea alãturi de tine o mie, † ºi zece mii la dreapta ta, * dar de tine nimic nu se va apropia. 8 E de ajuns cu ochii sã priveºti * ºi vei vedea rãsplata pãcãtoºilor. 9 Pentru cã ai spus: „Tu, Doamne, eºti locul meu de refugiu” * ºi pe Cel Preaînalt þi l-ai ales adãpost, 10 nici un rãu nu te va lovi, * nici o nenorocire nu se va apropia de locuinþa ta, 11 pentru cã el le va porunci îngerilor sãi * sã te pãzeascã pe toate cãile tale. 12 Ei te vor purta pe mâini, * ca nu cumva sã-þi loveºti piciorul de piatrã; 13 vei pãºi peste lei ºi peste vipere * ºi vei cãlca în picioare pui de lei ºi balauri. 14 Pentru cã nãdãjduieºte în mine, îl voi salva, * îl voi ocroti, pentru cã îmi cunoaºte numele. 15 Când el mã va chema, eu îi voi rãspunde, † voi fi alãturi de el în necazuri. * Îl voi elibera ºi-l voi preamãri. 16 Îi voi dãrui viaþã lungã * ºi îi voi arãta mântuirea mea. Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii.


Completoriul

29

LECTURA SCURTÃ Ap 22,4-5 Ei vor vedea faþa Domnului, iar numele sãu va fi pe frunþile lor. Nu va mai fi noapte acolo ºi nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru cã Domnul Dumnezeu îi va lumina iar ei vor domni în vecii vecilor. RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale, Doamne, încredinþez sufletul meu. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Sã se înalþe spre tine, Doamne, glasul nostru, care te roagã cu umilinþã ca, dupã ce am celebrat astãzi taina învierii Fiului tãu, sã ne odihnim în pacea ta feriþi de toate relele ºi sã ne trezim bucuroºi de a-þi aduce laudã. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.


Botezul Domnului

30

Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Bucurã-te, Regina cerului, aleluia, cãci acela pe care ai fost vrednicã sã-l porþi, aleluia a înviat precum a zis, aleluia! Roagã-te pentru noi lui Dumnezeu, aleluia! Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie!


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu. Nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.

31


10-01-2010  

Psalmul 94 (95) Invitatoriul Sãrbãtoare V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi. Slavã Tatãlui, ºi Fiului, º...

Advertisement