Page 1

to Rex Martin

Song IV.

to xxxx what binds us xxxx Corrente poco Lento Piccolo

2 &4

Œ

2 Flute

2 &4

Œ

2 Oboe

2 &4

English Horn

2 Clarinet in B b

Bass Clarinet

2 Bassoon

Contrabassoon

Horn in F 1/3

œœ .. π 2 nœ. &4 π 2 &4 bœ. π ?2 Œ 4 ?2 . 4 n b œœ . π ? 2 #œ. 4 π 2 &4

Horn in F 2/4

2 &4

3 Trumpet in B b

2 &4

3 Trombone

?2 4

Timpani

Percussion 1 (triangle, glock,bass drum, marimba) Percussion 2 (vibraphone, sus. cymbal, crotales) Perc. 3 (tamtam, chimes, nipple gongs)

Harp

Piano/ Celesta

‰ œ@ S ma p

‰ œœ@ ¿ ¿ S ma p

flutter, roll in, quasi gliss.

≈

≈

‰ bœ @

œ

flutter

‰ ‰

#œ p

≈

œJ p +

¿

œ@ S ma p

flutter, roll in, quasi gliss.

œ

œ J

œ

j œ

œ

œ

3

3 3

≈

Œ

3 4 œ@

≈

Œ

3 4 œœ@

Œ

flutter, roll in, quasi gliss.

œœ@ œ S ma p

¿¿

Œ

3

3 j 4 œ

œ

Œ

œ

3

bœ @ S ma p

œ

3 4 œJ

b œJ

œJ

œ flutter

n œ-

˙ π

Œ

‰ b œ@ ¿ # œœ ¿¿ S ma p ‰ growl

glock.

≈

2 &4

≈

?2 4 2 &4

π

?2 4

j nœ °

≈

≈

nœ #œ

n œœ

p

#œ #œ

n œœ

p

b œ@ # œœ S ma p œœ

œœ

œœ

3

3 4 ‰

Œ

ggg œœ ggg œœ gg œ gœ

Œ

gg b œœ gg œ

Œ

j œ °

# œœ

Œ

Œ

Œ

Œ

3 œ ≈ Œ 4 b@œ S ma p 3 4

Œ

flutter

b œJ

n œ-

œJ

3 4 Œ 3 4 ˙.

b œJ

œ-

3 4

≈

# n œœ

growl

Œ

3 4 œœJ

n n œœ

3

œ œœ π ¿¿¿ ≈ Œ

œ œœ

harmon mute

3 4 b œœ@ #œ S ma p 3 4

# œ3 n # œœ

3 4 œœœJ

# n # œœœ

ggg œœ gg œœ ggg œ gg œ

# œœ

b b œœ ..

# b œœ

b b œœ ..

3 4

gg b b b œœœœ ggg b b œœ g J

3 4 Œ

*

# œœœ

Œ

3 4

3 4

gg b b bn œœœœ ggg b b œœ g J

b b œœ ..

Œ

3 4

3 gg # œœœœ

œœ

¿¿¿

¿¿ ≈ Œ

Œ

flutter, roll in, quasi gliss.

˙

growl

≈ Œ

¿

ggg œœ ggg œ gg œœ gg œ g

j œ °

ggg b b b œœœœ gg b b œœ g J

*

3 4

nœ.

s.p. molto

π

s.p. molto

o ® œ π

2 & 4 n n œœ .. π

B 42 bœ. π

Œ

œJ p

s.p. molto

s.p. molto

? 42 b œ . n œ. π

s.p. molto

Contrabass

S ma p

2 ã 4

& 42

p nœ

2 &4

Violin I 2

Cello 2

≈

Œ

2 &4

2 &4

Viola 2

¿

flutter, roll in, quasi gliss.

3 4 Œ

? 2 # œæ. 4 ∏

Soprano 1

Violin II 2

≈

flutter, roll in, quasi gliss.

? 42 # œ . π

bœ ‰

≈

‚.

#œ. 6

¥ ® bœ bœ b œ b œ π b œ o o œ œ œ #œ π

Œ

œ π n œ-

œ nœ œ R

≈

o ® œ

bœ ‰

Œ

® o

Œ

œ

œ œ œ R

b œJ

œJ

œ

≈

‚.

#œ. 6

bœ bœ bœ bœ

bœ ¥

o œ œ

≈

n ϩ 2010 by Brett Banducci

43 Œ 3 4 Œ

o ® œ

®

43 Œ

œ

43 Œ

b œJ

43 Œ

œJ

® œ

bœ ‰ 6

bœ bœ bœ bœ

o

o

bœ ¥

®

o

œ œ

#œ œ œ-

œ ‰ 6

¥ œœ œ œ œ

o o œ œ œ

œ œ œ R

≈

œ ‰ b œJ


2 5

Picc.

Fl.

Ob.

& & ‰ & ‰

œ.

œ

œ.

#œ.

œ

œ.

cresc. molto

E. Hn.

&

B b Cl.

&

Œ

?

B. Cl.

Bsn.

C. Bn.

?

B

?

Hn. 1/3

Hn. 2/4

&

B b Tpt.

& œœœ ...

Œ

j œ bœ œ p

?

b b œœ

b b œœ

b b œœ

œœ

bœ œ

b b œœ

b œœ

b b œœ

n n œœ

bœ œ n œ-

œœ

# œœ

n b œœ n œ-

b œ-

œ-

# œœ

b œœ

œ J

œ J

1.

n n œœ

# œn œœ

# œj œ b œ œŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j œ #œ œ œ J p cresc. molto # œj œb œœ-

& œj ‰ Œ

Tbn.

j œ-

2 4

œ

nœ bœ n œ-

6

Ó

2 4

Ó

bœ bœ œ œ œ b œœ œ n œ œ

2 4 2 4

# œœ bœ bœ bœ

2 4

bœ b œ b œœ œ b œ b œœ œ b œ

b œ 42 b b ˙˙ π 2 ˙ 4 π 2 4

42

42

Perc. 1

&

42

Perc. 2

&

42

Perc. 3

ã

42

&

42

?

42

?

& Pno./Cel.

Sop. 1

Vln. I 2

Vln. II 2

Vla. 2

Vc. 2

Cb.

?

°

p

œ

œ œ bœ

√

œ œ bœ #œ œ œ œ bœ #œ œ œ &# œ

cresc. molto

œ œ bœ

&

*

&

& œj p & œj p B Ó ? Ó ?

œ.

œ

œ.

cresc. molto

#œ.

œ

nœ @

œ.

cresc. molto

j œ g g ‰ gg œœ ‰ ggg œ ß pizz. j œ ‰ ggg œœ ‰ ggg œ g ß

pizz.

j œ

bœ @

bœ @

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #œ œ œ J p cresc. molto (pizz.)

j œ p

œ

œ

cresc. molto

(pizz.)

j œ

cresc. molto

bœ @

bœ @ nœ bœ bœ

bœ @ bœ bœ

Ó

42

Œ

œ

œ

˙

˙

œ ≈ ‰ Œ R

œ-

2.

œ. œ. œ. œ. Œ f ß 3

j nœ rinf. F

1.

∏ b b œœ∏ bsenza œ- sord. ∏

œ-

œ-

b œœ-

œ-

b b œœ-

b œœ-

b œ-

œ-

r ≈ ‰ Œ œ r ≈ ‰ Œ œœ r œ ≈ ‰ Œ

b œ-

j nœ

F

rinf.

b˙ 42 n ˙ π arco

42 n ˙ π arco

œo

π

œ œ œ

j bœ

œ.

sac - ri - fi - cial

Œ

≈ # œ . ‚ . Œ ß f Œ

œ ≈ ‰ Œ R ß*

?

œ

pizz.

?

Œ

how

6

r œœ ≈ ‰ Œ

œ ≈ ‰ Œ R ß

42

2 bœ 4

˙˙

rim shot

42

˙˙

sus. cymbal

2 4

2 4

˘ r ≈ ‰ Œ # œœ ß

1.

2 4

42

Hp.

b œœ œ # œ œ œ bœ œ

2 4

?

Timp.

Ó

˘œ œ R ≈ ‰ Œ ß œ˘œ ≈ ‰ Œ R ß

how

bœ J ß

˙

bœ J ß

‰ Œ

‰ Œ

œ R ≈ ‰ Œ

œ

bœ bœ 3

how

behind the bridge arco

–. ≈ ‰ Œ R ß

arco behind the bridge

r –. ≈ ‰ Œ ß

behind the bridge

–. ≈ ‰ Œ R ß

˙˙

˙˙

r –. ≈ ‰ Œ ß

˙

˙

œ ≈ ‰ Œ R

behind the bridge


3 11

Picc.

3 4 Œ

&

Fl.

&

43 Œ

Ob.

&

43 Œ

E. Hn.

&

3 4

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

C. Bn.

Hn. 1/3

1.

Œ

&

≈

? ?

≈

?

ord.

œ p

& ?

œ

# n œœ

Œ

œ

j œœ f

œœ

b b œœ J

œœ

b b œœ J

2 4 42

n n œœ

3

B b Tpt.

&

Œ

3 # n œœ

n n œœ

?

Œ

# n œœ

n n œœ

3

?

43 3 4

2 4

3 œœ 4 J

b b œœ ..

43 œœ J

b b œœ ..

43

# œœ

2 4

# œœ

42 42

# œœ

b b œœ ..

42

Perc. 1

&

43

42

Perc. 2

&

43

42

Perc. 3

ã

3 4

2 4

Hp.

bœ 3 J 4

?

j bœ

& Pno./Cel.

Sop. 1

? j bœ

& œ.

how

much

& Œ

– – p

– – – ‰

ord.

Œ

¥

Í

7

Vln. II 2

Vla. 2

Vc. 2

Cb.

& Œ

–– ––‰ ––– p

B Œ

#œ.

? ?

p

f

‚.

ord.

Œ ≈

≈

ord.

Œ ≈

œ

¥

2 4

43

42

Œ

3 4 ˙æ ß 3

3

gg œœ g j gggg œœ œ ggg œœ °

œ

#œ bœ ! ! œ

œ !

œ ! ¥ f

!

f

®

ord.

ord.

@ œ #œ

3 4 ˙æ ß

j œ@

s.p. molto

3 4 Œ

Œ

3

s.p. molto

3 4 æ ˙ ß

*

@ bœ œ bœ

s.p. molto

ggg b b b œœœœ gg b b œœ g J

3

n œ # œ 43 æ œ œ #œ œ ˙ # œ b œ œ ß F f

j œ@ pizz.

j œ

œ

Ï œœ J

œœ

œœ J

œœ

œœ J

2 4

Œ

s.p. molto

f 3

® œ œ ! ! F

ord.

œ p

¥ ¥

Œ

3 4

3 œ 4 J

5

Vln. I 2

43 Œ b˙

Ï ˙˙

Ï 42 b ˙ Ï 42 b b ˙˙ Ï 42 ˙

j 43 œœ

&

Ï b˙ 42 ˙ Ï 2 4 ˙ Ï 42 ˙˙

j 43 œ

œ

&

Timp.

j œ f

œ J

n œ # œ 43 œ œ #œ œ # œ b œ œ F f 43 3

Hn. 2/4

Tbn.

3

3

œ J f

œ

œ ord.

ord.

œ J

42 2 4

> n b ˙˙ 2 4 æ Ï ˙˙ 24 æ Ï b ˙˙ 2 4 æ Ï 2 4 b b ˙˙æ Ï arco

2 ˙ 4 æ Ï

œœ

b œ˘œ R

≈

˘ # œœ ≈ R Ï r b œœ ≈ fl


4 15

Picc.

Fl.

Ob.

&

œ & bœ &

E. Hn.

&

B b Cl.

&

B. Cl.

Bsn.

C. Bn.

Hn. 1/3

Hn. 2/4

B b Tpt.

Tbn.

Timp.

3 4

?

π

œœ

œœ

œ bœ

œœ

œ œ J

1.

œ bœ π

& bœ π ? bœ π

œ

œ

œœ œœ

œ

œœ b œœ

j œ j œœ

œ

œ

œ

œ

j œ

œ

œ

œ J

2 4

π œ. 3 œ. 4 ß œ 43 b œ 43

? œœ b œœ π ?

&

œ œ

#˙.

&

œœ.

π

Œ

œœ.

œ œ

œ œ

2 4

Œ œ œ

œœ.

œ œ

œœ.

œ œ

œœ.

œ 42 b œ

œœ.

3 œ 4 #œ. ß 5 3 4 bœ bœ œ œ œ π œœ 3 4 ≈ b œœ b œœ p bœ bœ œ œ œ 3 4 5 π 3 4 Œ

Œ

3 4 Œ

3 4 œœ b œœ π 3 4 Œ

3

œœ œœ

3

œœ œœ

5

5

œ ˙˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

5

œ.

π œœ .. 3

œœ œœ ‰

5

π

œœ œœ

b b œœœ ... π

3 4

3

œœ œœ

3

œœ œœ

œœ œœ

3

œœ œœ

2 4 bœ bœ œœ .. 2 4 2 4

2 4 œœœ ...

Perc. 3

ã

3 4

2 4

Hp.

Pno./Cel.

Sop. 1

?

π

œœ

œ œ J

3 4 Œ

3 4 Œ

?

43

42

&

nœ how

43

nœ a

-

zul

nœ.

Vln. I 2

&

Vln. II 2

&

Vla. 2

B

43

?

3 4 ≈

?

3 4 ≈

œ

Cb.

,

# >œ

3 œ. 4 f

#œ.

œ

f

f f

bœ bœ

œ œ

‰ ‰ ‰

œ

5

Œ

3

œœ œœ œœ

‰ ‰

œ. 42

#œ J

#œ.

œ. 42

œ.

2 œ. 4

n œœ ..

œœ .. 42

œœ .. œ. π

2 4 œœœ ...

œ. 2 œœ .. 4

how

f

#œ.

œ

2 4 42

œ

Œ

2 4

43

Œ

œ

2 4

&

43

Vc. 2

Œ

ggg # œœœœ .... gg ggg p ggg gggg b b œœ .. g œ.

œ

2 4

2 4

Œ

œ

3 3 2 4 œœ b œœ œœ œœ œœ œœ

3 4

bœ bœ

5

&

œ bœ

2 4 œœ ..

Perc. 2

œœ

œœ.

&

œ œ

œ œ

œœ.

2 œ. 4

Perc. 1

œœ

œ œ

œœ.

2 4

Œ

˘œ 3 J 4

œ & bœ

42

harmon mute

j ? œœ œœ b œœ œœ ‰ b œœ œœ œœ π Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? ˙ ˙

# b œœ

œ.

π

π π

b œœœ ...

π

how


5 19 # ˙ Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

C. Bn.

Hn. 1/3

Hn. 2/4

B b Tpt.

Tbn.

Timp.

Perc. 1

& &

˙

π

œ. œ.

ß œ & bœ &

œ œ

œœ.

π

& #œ. ß ? bœ π ? ≈ ?

œ. nœ.

# b œœ

ß œ œ

œœ.

bœ p bœ

π & ˙ p & ˙˙

œ b œœ

œ

b œœ

œ

œœ

œœ.

œ

œ œœ œ

3

œœ π ? b b ˙˙ ˙

π

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

5

œœ

b œœ

œœ.

5

5

&

# œœ ..

œ

ß

œ

œ

œ œ

œ.

œ 5

b œœ

3

œœ

œœ

œœ

œœ

?

˘œ & J

3

œœ

œœ

˘œ J

œœ

3

œœ

œœ

43 3 4

˙

œ J

˙˙

œœ J

4 4

43

44

43

44

43

44

43

44

43

44

43

44

43

44

43

44

43

44

43

44 44

Perc. 3

ã

43 Œ

Hp.

Pno./Cel.

Sop. 1

Vln. I 2

Vln. II 2

Vla. 2

Vc. 2

Cb.

?

4 4

3 4

43

# œœœ ... œ. p b b œœœ ...

4 4

&

‰ ggg ggg gg ggg ‰ gggg gg

44

3 4

Perc. 2

&

Œ

43

œ. p

œ.

œ.

44

œ.

44

43

44

&

3 4

4 4

?

3 4

4 4

&

&

nœ. un

nœ.

#œ -

-

-

nœ.

-

de

f

-

. & œ f

œ.

#œ.

œ

œ.

œ

B

f

? ≈ ? ≈

bœ f

œ

f

bœ bœ

œ œ

≈ ≈

œ œ

œ œ

œ œ

# œœ ..

3 ˙˙ 4

œœ J

œœ .. p

43 œœ J

Œ

Œ

44

3 4 œj

Œ

Œ

4 4

j 43 œ

Œ

Œ

44

43 œJ

Œ

Œ

44

filed

nœ.

j œ

3 4 Ó

p

bœ. p

bœ. p

œ.

p

how

suck

-

-

-

le

4 4

4 4


6 23

Picc.

& 44

42

Fl.

4 &4

2 4 Œ

Ob.

4 &4

2 4

E. Hn.

4 &4

2 4

B b Cl.

& 44

42

B. Cl.

? 44

42

Bsn.

? 44

42

C. Bn.

? 44

42

Hn. 1/3

& 44

42 Œ

Hn. 2/4

& 44

42 Œ

B b Tpt.

& 44

42 Œ

Tbn.

? 44

42

Timp.

? 44

42

Perc. 1

& 44

42

Perc. 2

& 44

42 Œ

Perc. 3

ã 44 œ.

Hp.

Pno./Cel.

& 44

Vln. I 2

Vln. II 2

œ.

4 &4

2 4 j

4 &4 Œ

4 &4 & 44

Œ

how

2 4 Œ

Ó œ

ver

œ

3

-

te

-

brae

n œœ

# œ. p

˙ b˙ p + r # œœ ≈ ß + r œ ≈ ß

œœ ..

œœ

harmon mute

œ ≈ R ß*

‰ j # œœ p

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œœ ..

f

n b œœ ..

n œœ

p

œœ ..

œœ

œ.

*

œ.

. œ. # œ

œ.

œ.

f

œ

#œ >

œ

j #œ >

Œ œ.

f nœ J

co

2 4 Œ

–. R ß

42 Œ

r –. ≈ ß

≈

bœ. -

2 4 Œ

Vc. 2

? 44

42 Œ

r –. ≈ ß

–. ≈ R ß

behind the bridge

œ

nœ.

p &

œ.

œ

mo

p

behind the bridge

B 44

œ

bœ.

Vla. 2

Cb.

p n b œœ ..

p ‰

2 4 ˙

42

˙˙

behind the bridge

? 44

˙˙

p

42 42

?4 4

æ # œœ ß

42 œ.

œ.

? 44

° #œ

Sop. 1

œ.

œœæ..

n b œœ ..

n œœ

p

pizz.

≈

pizz.

≈

œ

œ

œ bœ

œ

p p

œ œœ

œ.

œ

œ.

œ

œœ ..

œœ

≈

œ

œ

≈

œ œ

œ

œ œœ

B


7 27

Picc.

& ‰

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

C. Bn.

œ

œ

p

# ˙˙

œ

# œœ ..

œœ

# œœ

œœ ..

? ‰ ? ˙ #˙

œœ

?

Hn. 2/4

& Œ

# œ .. & œ

# œœ

?

œ

# œœ J ∏ œœ J ∏

œœ ..

œ

# œœ ..

n œœ

# œœ ..

œœ

#˙ ˙

œ

œ

œ

œ J

˙ b˙ n œœ

# œ. œ. œ. œ.

. . . . # œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ

œ J

œœ ..

b œœ

˙ b˙

œœ ..

œœ

# œ. œ. œ. œ.

. . . . # œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ

‰ ˙ ˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

# œœ ..

œ nœ

# œœ ..

œ nœ

œœ ..

b œœ

œœ ..

œœ

?

Perc. 1

& ‰

Perc. 2

&

Perc. 3

ã

Hp.

˙ ˙

œ œ œ œ N œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . .

Timp.

œ

˙ ˙

& Œ

Tbn.

#˙ & ˙

Hn. 1/3

B b Tpt.

j œ

œ

f

& ‰

œ

œ

?

œ

œ

œ œ

œ >

œœ

j œ

j œ >

œ

œ

œ

#œ >

œ

œ

œ

œ J

j œ >

œ

œ

œ

#œ >

œ

œ

j œ

œ

j œ >

& Pno./Cel.

Sop. 1

Vln. I 2

Vln. II 2

Vla. 2

Vc. 2

Cb.

? &

&

& B

#œ.

#œ.

œ.

œ

# œœ ..

? ≈ ? ≈

# œœ œ #œ

œ nœ

#œ #œ

sciolto

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ

œœ ..

≈ ≈

œœ œ #œ

œ nœ

œ œ

œ.

œ

œ.

œ

#œ.

# œœ ..

≈ ≈

n œœ #œ œ

œ œ

nœ nœ

œ.

œ.

#œ. # œœ ..

≈ ≈

œ œ

œ œ

j œ

œ

œ.

œ

œ.

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ

n œœ

œœ ..

b œœ

œœ ..

b œœ

nœ nœ

≈ ≈

œ

œ

œ

œ

œ bœ

3

œ

≈ ≈

œ

œ

œ

œ

œ œ


8 30

rall. molto

Picc.

&

43

Fl.

&

3 4

Ob.

&

3 4

E. Hn.

&

3 4

B b Cl.

&

43

?

43

?

43

2 #˙ 4 π 42 ˙˙ π 42 b ˙ π 42

?

43

42

Hn. 1/3

&

43

Hn. 2/4

&

43

B b Tpt.

&

43

42 # ˙˙ π 24 ˙˙ π 24

?

43

?

43

42 b b ˙˙˙ π 24

Perc. 1

&

43

42

Perc. 2

&

43

42

Perc. 3

ã

43

42

&

43

42

?

43

42

B. Cl.

Bsn.

C. Bn.

Tbn.

Timp.

Hp.

nœ n # œœ 3

& ΠPno./Cel.

?

f j œ

gg œœ ggg œ gg œœ ggg œ

n b œœœ

ggg b b b œœœœ ggg b b œœ J

3 œ 4 œœJ 3 4 Œ

42 # œ .. π 2 œ .. 4 œ .. π 2 4

b b œœ .. p

j œ

ggg œœ gg œ ggg œ ggg œœ

# œœ gg b b b œœœœ ggg b b œœ g J

2 # ˙˙ 4 ˙˙ π 2 4 b b ˙˙˙

&

3 4

2 4

Vln. I 2

&

3 4

2 4

o ˙ π

Vln. II 2

&

43

42

o ˙ π

Vla. 2

B

3 4

2 4 # ˙O π

?

43

42

?

43

42 b b ˙˙˙ π

Sop. 1

Vc. 2

Cb.

r nœ ÿ r # œœ ÿ


9 33 Lento. Tranquillo

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

B. Cl.

Bsn.

C. Bn.

Hn. 1/3

43

&

& Œ & œœ .. π nœ. & π

flutter, roll in, quasi gliss.

≈ # œæœ π

bœ @ S ma p ‰

flutter

? bœ. n œ. π ? #œ. π

≈ # œæœ ‰

nœ.

‰ ‰

Œ

œœ ..

&

bœ. π ? Œ

œœ

bœ.

œ

≈

≈

bœ. n œ.

3 4 3 4

Œ

42

bœ @ S ma p ‰

43 œ

Œ

42

Œ

42

43 # œ .

Œ

42

Perc. 1

& Œ

snare drum(snares off)

Perc. 2

Perc. 3

Hp.

Pno./Cel.

Sop. 1

Vln. I 2

Vln. II 2

Vla. 2

Vc. 2

Cb.

& ˙ æ ∏ ã Œ & Œ

#œ J

glock.

Œ

S ma p

˙ æ

j œ S ma p j œœœ S ma p

nipple gong (D)

‰ ‰

?

Œ

#œ J

43

Œ

43

&

tu

nœ.

œ .. & œ π

?

bœ. π

? bœ. # œœ .. π

≈

# # Oœ J S ma p ‰

œœ æ π bœ. π bœ. # œœ ..

œJ

3 4

3 4

43

tu

œœ ..

‰ œœ # œæœ @ Í

œ.

π

B œœ æ π

œ J

œœ @

# œœ æ Í

≈

# # Oœ J S ma p ‰

Œ

42

Œ

42

œ

n œ ≈ UŒ

œœ

œœ

U

≈ Œ

42 42 ˙ æ

˙. æ

œ bœ œ œ

?

p

Œ œ J

˙.

œ æ

42

42

3 4 ‰

Œ

43

? & Œ

≈

42

3 4

œJ

42

43

&

j bœ p

42 ˙˙

æ 43 # œ .

43

j œ S ma p j œœœ S ma p

Œ

42

43 ¿¿ ¿

S ma p

˙˙ ..

b œ@ # œœ S ma p ‰

growl

# Ͼ.

bœ.

43 b œ .. nœ

43

? # œæ. π

2 4

&

Timp.

Œ

43

43

¿¿¿ ≈

B b Tpt.

œœ ..

2 4

43

Tbn.

2 4

Œ

&

b œ@ # œœ S ma p ‰

Œ

Œ

˙˙

growl

3 nœ. 4

Hn. 2/4

? Œ

j œœ

flutter

#œ.

& ˙˙ ∏

œœ

42 Œ

°

œ œ bœ Œ

Œ

Œ Œ

2 4

U

sus. cymbal

2 æ

*

2 œ. 4 tu

2 4

œ.

bœ J

œ .. 42 œ

3 ˙. 4 ˙æ .

2 œ 4 œ æ

œœ ≈ ‰ R

43

42

43 b ˙ .. # ˙˙ .

Œ

2 4

˙˙ ..

b˙.

U

42

Œ

nUœ tu

Brett Banducci, Song IV: "to xxxx what binds us xxxx"  

Song IV from a cycle of five orchestral songs. Text by elise suklje martin, music by Brett Banducci

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you