Page 1

PRAWDOPODOBNE EFEKTY UMIARKOWANEGO

Najpoważniejsze skutki będą widoczne w krajach

OCIEPLENIA:

biedniejszych, które nie będą w stanie bronić się przed rosnącym

poziomem

mórz,

rozprzestrzenianiem

Wzrost poziomu mórz spowodowany topnieniem

chorób,

lodowców i podnoszenie się temperatury oceanów.

spadkiem produkcji rolnej. Będą to rozwijające się

zmniejszaniem

zasobów

wody

pitnej

i

kraje Afryki, Azji i Pacyfiku, np. Mozambik, Singapur Duże ryzyko częstszego występowania ekstremalnych

czy Malediwy na Oceanie Indyjskim. Małe kraje

zjawisk, takich jak upały, susze czy powodzie.

wyspiarskie odpowiadają za mniej niż 1% emisji

Częstotliwość występowania susz

gazów cieplarnianych, ale poniosą najwyższą cenę za

podwoiła się w

ciągu ostatnich 30 lat.

zmiany klimatu. Malediwy mogą znaleźć się pod wodą już za 30 lat.

Bardzo poważne efekty na poziomie regionalnym. Na przykład w

Europie zwiększy się częstotliwość

występowania wód z rzek, na terenach przybrzeżnych

DŁUGOTERMINOWE, SKUTKI POSTĘPUJĄCEGO GLOBALNEGO OCIEPLENIA:

zwiększy się ryzyko powodzi, erozji, tereny podmokłe zaczną zanikać.

Pokrywa lodowcowa Grenlandii i Antarktydy zacznie topnieć.

Stopnienie

lodów

Grenlandii

spowoduje

Naturalne ekosystemy, włączając w to lodowce, rafy

wzrost poziomu mórz o 7 metrów, Znikną całe połacie

koralowe,

kontynentów.

namorzyny,

arktyczne

ekosystemy,

alpejskie ekosystemy, lasy północne, lasy tropikalne, prerie, środowiska podmokłe i lokalne użytki zielone

Golfsztrom, Prąd Zatokowy Atlantyku zacznie słabnąć

ulegną znacznym przekształceniom.

lub zmieniać swój tor, przez co przestanie ogrzewać nasz kontynent, przynosząc dramatyczne skutki w

Wzrost ryzyka wymierania gatunków i zmniejszania

Europie. Wywoła zaburzenia cyrkulacji oceanów.

bioróżnorodności. Zwiększone emisje metanu z oceanów prowadzą do gwałtownego wzrostu jego ilości w atmosferze, czego konsekwencją będzie dalsze ocieplanie.

bresluv - wybrane strony - tryb roboczy  
bresluv - wybrane strony - tryb roboczy  

Pokrywa lodowcowa Grenlandii i Antarktydy zacznie Wzrost ryzyka wymierania gatunków i zmniejszania Bardzo poważne efekty na poziomie regiona...