Page 67

AANKOOP EN GEBRUIK VAN EEN PAPIEREN AGENDA ACHAT ET UTILISATION D’UN AGENDA EN PAPIER BUYING AND USING A PAPER DIARY De toekomst L’avenir e future

Het gebruik L’utilisation e use

95

4/5

%

van de consumenten zal een papieren agenda blijven gebruiken. des consommateurs continuera à utiliser un agenda en papier. of consumers will continue using a paper diarie.

kiest in de toekomst voor een gelijkaardige / exact dezelfde agenda. choisira dans l’avenir un agenda pareil ou exactement le même. would choose a similar or exactly the same diary in the future.

Meerdere agenda’s Plusieurs agendas Several diaries

20

% Papieren en digitale agenda’s zijn geen concurrenten, maar collega’s. Des agendas en papier et numériques ne sont pas de concurrents mais des collègues. Paper and digital diaries are no competitors but collegues.

Gebruikt meer dan 1 agenda. Utilise plus qu’une agenda. Uses more than one diary.

De consument koopt zijn agenda in... Le consommateur achète son agenda en ... e consumer buys his diary in...

31% 22% Maand/Mois/Month

06-10

11

Profacts onderzoek in 2018 bij 1902 consumenten in België, Nederland en Frankrijk. Etude Profacts en 2018 chez 1902 consommateurs en France, Belgique et Pays-Bas. Profacts market research in 2018 amongst 1902 consumers in Belgium, the Netherlands and France

34%

12

11% 01

1%

1%

02

03

Profile for Brepols

Brepols Retail Catalogus 2020  

The undisputed market leader in diaries Discover our high-quality products and get to know Brepols at the same time. Over the recent deca...

Brepols Retail Catalogus 2020  

The undisputed market leader in diaries Discover our high-quality products and get to know Brepols at the same time. Over the recent deca...

Profile for brepols