Page 1

NOTI CI ASVERDES RELI GI ONESSEHARÁNVERDES GLOSTRUP,COPENHAGUE. -Unacuer doque podrí as uperarl osbenef i ci osdel ospr ot ocol osdeKyot o,Mont r ealyveni der oshas i do em pr endi doporaut ori dadesdel asr el i gi onesm áspopul ar esdelpl anet a.Lí der es j udí os ,i s l ám i cos ,hi ndui s t as ,t aoí s t as ,s i j i s t as ,budi s t as ,s i nt oí s t asycri s t i anos ,t ant o ort odoxoscom ocat ól i cosypr ot es t ant es ,s e hancom pr om et i doaencabezareles f uerzo del as oci edadci vi lparacont rarr es t arel cam bi ocl i m át i co.

Enconj unt o,es t asr el i gi onesi nf l uenci an apr oxi m adam ent eaun80%del apobl aci ón m undi al ,s onpr opi et ari asoi nf l uyenenl a mi t addel asi ns t i t uci oneseducat i vas ,cont r ol anel7%del aeconom í adelpl anet ayel 8%del as uperf i ci ehabi t abl e.El85%del os habi t ant esdel aTi errapr of es aal guna r el i gi ón.As íl oi nf orm aelport aldenot i ci as del acadenai ngl es aBBC

DEBERÍ AMOSHACERNOS VEGETARI ANOS Elm undodeberí a hacers eveget ari ano s iqui er ecom bat i r conéxi t oelcam bi o cl i m át i co,yaqueel m et anopr ocedent e devacasycer doses vei nt i t r ésvecesm ás poder os oqueeldi óxi dodecarbonocom o gasdeef ect oi nvernader o,s egúnunadel as m áxi m asaut ori dadesenelt em a.

ROBERTSTAVI NS

STEVENF.HAYWARD

Per oelm et anonoeselúni copr obl em aque cr eam osl os" carní vor os " ,yaquel aganaderí am as i var equi er et al arbos ques , SECCI ÓNVERDE/OTOÑO 2009

5

5 NOTICIAS VERDES  

E l m undo de be r í a hac e r s e v e g e t ar i ano s i qui e r e c o m bat i r c o n é xi t o e l c am bi o c l i m át i c o , c l i m át...