Page 1

ELEVINFO 2019/20

gаj biv g klue utfde vgs


Breivang videregående skole Elevinformasjon 2019/20

03 Rektor har ordet 04 Skoleruta 04 Skolens undervisningstilbud 05 Skolens organisering 07 Hvem bestemmer hva 08 Råd og utvalg 09 Ordensreglement (Troms Fylkeskommune) 12 Lokale ordensregler 14 Skolen og miljøet 16 Vurdering, karakter og eksamen 21 Om fraværsgrensen 22 Organisering av skoledagen 24 Personlige elevopplysninger 24 Lån og stipend 25 Øvrig informasjon til deg 27 Branninnstruks For mere informasjon kontakt skolen på T: 77 78 85 00 E: post.breivang@tromsfylke.no Besøk oss på Dramsveien 199, 9010 Tromsø

breivang.vgs.no


2019/20

VELKOMMEN TIL Breivang Arkitekturen til vår flotte skole er preget av åpenhet og gir oss gode muligheter for et spennende og annerledes skoleår. Vår pedagogiske plattform beskriver hva vi skal ha fokus på ved vår skole. Plattformen sier noe om vår framtidsretta skole og hvilke kompetanser som er nødvendige å ha. Vi legger vekt på at vi skal lære sammen og ser læringsarbeidet i sammenheng med framtidig yrke. Tverrfaglighet og yrkesretting av fagene er viktig for å skape framtidens entreprenører som samfunnet trenger. I plattformen sier vi hva som skal til for å få den gode læringsøkten. Vi ønsker elevaktiv læring, både i skole og lokalmiljøet, hvor vi har forventninger til din innsats og ditt bidrag. Vi legger stor vekt på vurderingsarbeidet i undervisningen, for at hver enkelt elev skal få bedre læringsutbytte. Lærerne vil derfor være tydelige på hva du skal lære og du skal vite hva som kreves for å nå de ulike mål. Lærernes tilbakemelding skal være støttende og konstruktiv, slik at alle opplever mestring og faglige utfordringer. Egenvurdering og hverandrevurdering er også viktig og bidrar til god læring. Alle lærerne får undervisningsrespons fra dere elever. På den måten håper vi også at læringsøkta kan bli enda bedre. Sett av god tid å diskutere hvordan dere i klassen skal bruke skolens pedagogiske plattform og hvordan den kan virkeliggjøres i vårt samspill.

læringsmiljø og skolen har nulltoleranse mot krenking. Avvik kan nå enkelt meldes via en link på skolens hjemmeside. Vi har innarbeidet Trygg læring, hvor du blant annet får øve på gode kommunikasjonsprosesser som vil hjelpe deg i samhandlingen med andre og til å bygge gode relasjoner. For å utvikle et godt miljø trenger vi din og elevrådets innsats. I dette informasjonsheftet vil du få nyttig informasjon om skolen, om rettigheter og plikter. Fraværsgrensen har vært svært positiv for våre elever, blant annet ved at flere elever fullfører og får bedre karakterer. Det er derfor viktig at du også prioriterer ditt nærvær i skolen. La dine foresatte ta del i skolens informasjon. Du som er over 18 år kan sikre skole-hjem samarbeid ved å signere skolens samtykkeerklæring. Vær nøye med valget av elevrepresentanter dersom du vil sikre et godt elevdemokrati. Takk for at du vil være elev hos oss! Vi skal ta vare på den muligheten vi har fått, ved å gi deg gode mestringsopplevelser som vil bidra til faglig, personlig og sosial vekst og engasjement. Jeg ser fram til et godt samarbeid og ønsker deg lykke til med den nye skoleåret! La Breivang videregående skole bli et sted hvor Vi møtes - Vi lærer - Vi fullfører!

Breivang er en «universitetsskole» som samarbeider tett med Universitetet i Tromsø. Sammen skal vi styrke kvaliteten både på lærerutdanningen og i videregående skole. I tillegg til at skolen tar imot lærerstudenter i praksis, samarbeider vi gjennom ulike forskningsprosjekt, blant annet skole-hjem samarbeid. Vi ønsker å arbeide for et godt miljø preget av sosial tilhørighet og inkludering. Loven om elevenes skolemiljø, §9A, gir oss et enda større ansvar for å jobbe systematisk for et godt

Kristin Bjørnsdatter Halvorsen Rektor


BREIVANG VGS ELEVINFO

SKOLERUTA 2019/20 MÅNED

FRIDAGER

ANT. SKOLEDAGER

August Skolestart mandag 19.8 September Oktober Høstferie torsdag 3. og fredag 4. oktober November Felles planleggingsdager vgs. mandag 18. og tirsdag19. Desember Siste skoledag før jul torsdag 19. desember

10 21 21 19 14

Januar Første skoledag mandag 6. januar Februar Mars Vinterferie mandag 2. tom fredag 6. mars April Påskeferie mandag 6.-13. april. 14.april er fridag Mai Fridag for elevene 1. mai, 17.mai og 21. mai Juni Mandag 1.juni. Siste skoledag fredag 19. juni

20 20 17 15 19 14

Antall skoledager i skoleåret: 190

UNDERVISNINGSTILBUD Vi tilbyr: • • •

Kunst, design og arkitektur Studieforberedende Medier og kommunikasjon Studieforberedende Design og håndverk Design og håndverk på Vg1 og Frisør på Vg2. Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Reiseliv, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg2 Transport og logistikk

SE VÅR sk o BESØK vå lebrosjyre og r www.bre hjemmeside i for mer vang.vgs.no in de ulike formasjon om tilbudene .


2019/20

SKOLENS ORGANISERING SKOLELEDELSEN

RESEPSJON/KONTOR

Rektor:Kristin Bjørnsdatter Halvorsen Rektor er skolens øverste administrative og faglige leder. Sammen med seg i ledelsen har hun: Assisterende rektor: Bente Killie Pedagogisk leder: Stig Lennarth Walnum Pedagogisk leder: Berit Janne Skog Pedagogisk leder: Økonomisjef: Reidar Østgård Driftsleder: Ove Åsheim

Åpningstid: 08.00 - 15.00 (sommertid) 08.00 - 15.45 (vintertid) Skolens kontortjenester utføres av: Konsulent: Nina Jakobsen Konsulent: Irene Haugan Konsulent: Gro-Anita Bergly-Andersen Sekretær: Vibeke Vollan

IKT-leder: Ove Åsheim Systemansvarlig: Rune Andresen Lærling: Mats Johan Fredlund

KANTINA Åpningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

IKT

10.00 -14.00 09.00 -14.00 09.00 -14.00 09.00 -14.00 09.00 -12.30

Kantineleder: Trond Viggo Marstrøm Kantineassistenter: Anja V. Olsen, Björn Åke Hjelm

BIBLIOTEK Åpningstid: 08.30 – 15.00 Bibliotekar: Thomas Tøllefsen

Miljøterapeut: Susan Jensen

TEKNISK AVDELING

Teknisk leder: Øystein Henriksen Tekniker: John Johansen

RENHOLDSAVDELING Renholdsleder: Jane Sonprasit Kanokporn Renholdere: Mariyana Yaneva Bancheva, Mirja Riitta Kyllikki Kaakkuriniemi og Praweena Vilavan


BREIVANG VGS ELEVINFO

VEILEDNINGSTJENESTEN I veiledningstjenesten inngår kontaktlærerne, sosialpedagogisk rådgiver, karriereveileder, spesialrådgiver, NAV-veileder, arbeidslivsveileder, miljøterapeut og helsesøster. Sosialpedagogisk rådgiver Eirin Endresen Ytreberg gir hjelp i forhold til sosiale og personlige spørsmål. Hun har samtaler med elever/ foresatte ved stort fravær og fare for skoleavbrudd. Hun videreformidler kontakt med andre instanser (bl.a. OT, PPT m.fl). I tillegg har hun ansvar for informasjon om tilskuddsordninger fra Lånekassen, og formidler lovpålagte informasjonsoppgaver fra skolen til Lånekassen. Karriererådgiver Eirin Endresen Ytreberg gir veiledning og informasjon om valg av ut-danning, opptakskrav og søknadsfrister for elever på Vg1 og Vg2. Hun veileder individuelt og i grupper. Spesialrådgiver Stein Torgeir Aukland har særlig ansvar for forsterket tilpasset opplæring/spesialundervisning, derunder vedtak i forhold til spesialundervisning. Han gir råd og veiledning til elever/foresatte og lærere om bl.a. tilpasset opplæring og spesialundervisning og tilrettelegging ved prøver og eksamen. Han samarbeider med andre instanser om ulike hjelpemidler til bruk i undervisninga, kartlegging/utredning, m.m. (bl.a. PPT). Spesialrådgiveren har yrkes- og karriereveiledning for elever på Vg3/veiledning for søknad til samordna opptak. Han veileder elever som velger utveksling på Vg2 nivå. I tillegg har han ansvaret for organiseringen av UV dager. Rådgivere og karriereveileder har kontor i administrasjonsfløya på plan 3. De har taushetsplikt når det gjelder alle opplysninger av personlig karakter som du ønsker å ta opp med dem.

6

Arbeidslivsveileder er Nina Merete Pedersen som har særlig ansvar for at overgangen til læreplass blir god for elevene. Har oppfølging av elever som står i fare for ikke å få læreplass på grunn av fravær eller ikke har bestått fag. Skal også gi opplæringstilbud til avgangselever som ikke får læreplass og utvikle samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Kontor på plan 2 ved administrasjonsfløyen. Miljøterapeut er Susan Jensen. Dersom elever trenger noen å prate med i forhold til noe de lurer på, eller har noe på hjertet som oppleves vanskelig av ulike årsaker, er det bare å ta kontakt med miljøterapeuten på biblioteket. Hun skal så fungere som en støttespiller for deg som elev. Miljøterapeuten følger opp elever ved fravær. Ved siden av dette vil hun bistå elever som bruker biblioteket som alternativ læringsarena. Helsesykepleier Annelene Moberg er skolens helsesykepleier. Trenger du råd, veiledning, samtale eller undersøkelse og henvisning til lege kan du ta kontakt med henne. Kontor: plan 3 i administrasjonsfløya Kontortid: Se oppslag.


2019/20

HVEM BESTEMMER HVA? Fylkesrådet og utdanningsetaten Troms har siden 2003 hatt et parlamentarisk styringssystem som innebærer at fylkeskommunens daglige ledelse ivaretas av fylkesrådet. Fylkesrådet er et politisk råd bestående av 5 medlemmer som har ansvar for fylkeskommunes administrasjon. Utdanningsetaten ledes politisk av fylkesråd for utdanning Roar Sollied, og administrativt av fylkesutdanningssjef Børre Krudtå. Utdanningssektoren har ansvar for de videregående skolene i fylket, fagopplæring og voksenopplæring, PPT, oppfølgingstjenesten og fagskolen. Medbestemmelse De ansatte har medinnflytelse og medbestemmelse gjennom sine organisasjoner. Skoleutvalget Skoleutvalget har representanter for de tilsatte, fylkeskommunen og representanter fra elevene. Skoleutvalget har rett å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Skolemiljøutvalg Skolemiljøutvalget skal bidra til at alle i skolen bidrar aktivt for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale se i alle saker som angår skolemiljøet. Utvalget består av representanter fra elevene, tilsatte, ledelsen, fylkeskommunen, men slik at elevene er i flertall. Elevrådet Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen, og er rådgivende organ for rektor og skoleutvalget. Alle gruppene er representert ved tillitsvalgte/ varatillitsvalgte. Elevrådet ledes av et valgt styre. Det er avsatt tid til elevrådsarbeid med veiledning av kontaktlærer. Rektor innkaller til det første møtet når valg av tillitselever er gjennomført.

Trygg læring Elevrådets medlemmer vil få tilbud om å kurses i Trygg læring, som er en metode for å forebygge og løse konflikter. Trygg læringhar vært et satsingsområde ved skolen siden høsten 2009 og skal bidra til et trygt og godt skolemiljø for alle, og dermed et godt læringsmiljø. (se mer info på side 15, og på skolens hjemmeside). Elevhåndbok “Elevrådskokeboka“ er utarbeidet av Troms fylkeskommune og brukes som en guide for elevrådets og de tillitsvalgtes rolle og oppgaver. Den ligger tilgjengelig på skolens nettside. IKT-kontakt Vi viderefører ordningen med en IKT-kontakt fra hver elevgruppe som kan yte en førstelinje brukerstøtte til medelever på skolens IKT-løsninger. De som påtar seg denne rollen vil påskjønnes etter endt skoleår, og de som utmerker seg vil kunne få en egen attest som IKT-kontakt. Det vil bli gitt nødvendig opplæring fra IKT-avdelingen.

PSSSSST!! Vær med !! bli Repres å påvirke ! I elevråd entant ET


BREIVANG VGS RÅD OG UTVALG MED ELEVREPRESENTASJON

ELEVRÅDSSTYRE 2019/2020 (Før selv inn navn når dette er klart) VERV

NAVN

KLASSE

Leder:

…………………………………..................................... ………………..........……................

Nestleder:

…………………………………..................................... ………………..........……................

Sekretær:

…………………………………..................................... ………………..........……................

Kasserer:

…………………………………..................................... ………………..........……................

Styremedlem: …………………………………..................................... ………………..........……................ Styremedlem: …………………………………..................................... ………………..........……................ Andre råd/utvalg med elevrepresentasjon:

SKOLEMILJØUTVALGET Medlem:

……………………………………...................................... ……………...............................

Medlem:

……………………………………...................................... ……………...............................

Medlem:

……………………………………...................................... ……………...............................

Medlem:

……………………………………...................................... ……………...............................

Vara:

……………………………………...................................... ……………...............................

Vara:

……………………………………...................................... ……………...............................

SKOLEUTVALGET Medlem:

……………………………………...................................... ……………...............................

Vara:

……………………………………...................................... ……………...............................

Medlem:

……………………………………...................................... ……………...............................

Vara:

……………………………………...................................... ……………...............................


2019/20

ordensreglement

FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I TROMS Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven (Opl) § 9A-10 og § 9A-11 og i forskrift til opplærings­loven (Fopl). Ordensreglementet gjelder fra 15.10.2009 etter vedtak i Fylkesrådet 13.10.09. Endret: 01.09.2010 , 28.06.2011 (FR-vedtak 155/11), 03.11.2014 (FR-vedtak 252/14) og 12.06.2017 (FRvedtak 15/17)

KAP. 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

KAP. 2 PLIKTER

§1. Formål

§ 3. Troms fylkeskommunes plikter

Formålet med ordensreglementet er å bidra til et godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir best mulig. Formålet med vurdering i orden og atferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape et godt psykososialt arbeidsmiljø og gi informasjon om eleven sin orden og atferd. Reglementet er retningsgivende for vurdering av orden og atferd og er viktig pedagogisk hjelpemiddel i arbeidet med å realisere Troms fylkeskommunes og skolens helhetlige mål slik de er nedfelt i opplæringsloven og læreplaner.

• Oppfylle elevenes rett til videregående opplæring i henhold til opplæringsloven med forskrifter, gjeldende læreplaner og fylkeskommunale vedtak. • Gi elevene en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger. • Gi elevene en trygg skolehverdag som er preget av et godt læringsmiljø med oppfølg- ing og veiledning underveis. • Sikre elevene en rettferdig underveis- og sluttvurdering i henhold til kap. 3 i Forskrift til opplæringsloven. • Behandle elevene med respekt og omtanke.

§2. Virkeområde Ordensreglementet er en fylkeskommunal forskrift, jf. Opl § 9A-10. Reglementet gjelder alle videregående skoler i Troms og voksenopplæring i fylkets regi. Reglementet omfatter ikke rettigheter og plikter som er fastsatt i lov, forskrift eller regulert på annen måte.

§ 4. Elevenes plikter (Regler for orden og atferd). § 4.1 Orden • Eleven plikter å møte punktlig til undervisning. • Eleven skal straks melde fra til skolen der som man er forhindret av sykdom eller andre grunner. Ikke dokumentert fravær kan føre til nedsatt ordenskarakter. • Eleven skal levere pålagt skolearbeid til avtalt tid. • Alle elever har ansvar for å holde det rent og ryddig på skolen, i nærområdet og på steder der læringsaktivitet foregår. >>


BREIVANG VGS ELEVINFO

• Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det læremateriell undervis- ningen krever. • Eleven plikter å behandle eget og skolens utstyr på en forsvarlig måte. • Eleven plikter å bruke påbudt verneutstyr og ellers overholde gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS), jf. Opl. Kap. 9 A. • Eleven plikter å følge særskilte ordensregler ved den enkelte skole etter reglementets § 13.

§ 4.2 Atferd • Alle skal opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre. • Man skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i undervisningssituasjoner og i pauser. • Grov språkbruk og fysisk, verbal eller digital krenkende atferd (mobbing, diskriminering, seksuell trakassering, vold o.l.) aksepteres ikke. • Elever ved videregående skoler har krav på tobakksfri skoletid (jfr. Tobakksskadeloven§25, §27 og 28 a.) All tobakksbruk er forbudt ved aktiviteter i skolens regi og i videregående skolers lokaler og uteområder. Røyking og snusing er forbudt. Forbudet omfatter også e-sigaretter, både med og uten nikotin. • Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler i undervisningssituasjoner eller på skolens områder. Det er heller ikke tillatt å oppbevare rusmidler i skolens bygninger, på skolens område eller i lokaler skolen leier. • Mobiltelefon, musikkavspillingsutstyr og annet elektronisk underholdningsutstyr skal normalt ikke være tilgjengelig i forbindelse med undervisning og prøver. • Elevens bruk av IKT i undervisningen skal skje etter lærers anvisninger og ihht gjeldende IKT-reglement for Troms fylkeskommune.

• Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område. • Fusk eller forsøk på fusk på prøver aksepteres ikke. • Innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt og/eller hvor kildehenvisning mangler kan føre til at eleven får lavere måloppnåelse i vurderingen av arbeidet enn den egentlig skulle hatt.

KAP. 3 REAKSJONER §5 Kontrolltiltak Skolen kan iverksette kontrolltiltak for å sikre at forbudene mot oppbevaring av rusmidler, farlige gjenstander eller våpen, jf § 4.2 overholdes. Det kan i den forbindelse foretas utvendig kontroll av elevens eiendeler og oppbevaringssteder som eleven disponerer på skolens område og i lokaler skolen leier. Skolens ledelse skal anmode politiet om bistand til å gjennomføre kontrolltiltak.

§6. Brudd på reglement Brudd på reglementet kan resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak eller særskilte tiltak, jf. opplæringsloven §9A-10. Dersom forseelsen vurderes som et alvorlig brudd på skolereglementet, eller dersom påtalte negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilte tiltak iverksettes. Tiltakene skal nedtegnes. Foresatte til elever som ikke er myndige, skal informeres i de tilfeller skolen anser det hensiktsmessig og ut fra alvorlighetsgrad.

§7 Refsingstiltak • Påtale og/ eller anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen. • Bortvisning for inntil to timer etter lærers avgjørelse. (jfr OPL §3-8) • Bortvisning for inntil en hel skoledag etter rektors avgjørelse.

§ 8. Særskilte tiltak: • Bortvisning av eleven fra og med en hel


2019/20

skoledag og inntil 5 skoledager etter rektors avgjørelse. • Bortvisning for resten av skoleåret i henhold til Opl. §9A-11 etter vedtak av ansvarlig fylkesråd. Fylkesutdanningssjefen kan bortvise eleven inntil saken er avgjort.

§ 9. Erstatningsansvar Et eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med skader på skolens eller andre elevers utstyr, følger ”Lov om erstatningsansvar”.

§ 10. Særlig alvorlige brudd på ordensreglementet Ved særlig alvorlige brudd på reglementet som kan vurderes som lovbrudd, vil politianmeldelse bli vurdert. Dersom regelbruddet går ut over enkeltpersoner, er det fornærmede som må anmelde.

KAP. 4 SAKSBEHANDLING § 11 Innledende behandling Før refsingstiltak eller særskilte tiltak blir besluttet, skal eleven ha mulighet til å forklare seg, jf. Opl. § 9A-11 siste ledd.

§ 12. Saksbehandling ved iverksetting av tiltak § 12 – 1 Refsingstiltak Det enkelte tiltak skal dokumenteres, sammen med elevens eventuelle forklaring.

§ 12 – 2 Særskilte tiltak Når særskilte tiltak vurderes iverksatt skal rektor • rådføre seg med elevens lærere, rådgiver eller sosialpedagogisk personale • vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, jf. Opl. § 9A-11, for eksempel hjelpe tiltak og/ eller individuell kontrakt • sikre forsvarlig dokumentasjon Særskilte tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på vedtaket i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og

framgangsmåte ved klage.

§13. Klageinstans Klageinstans er den fylkeskommunale klagenemnda.

Kap. 5 Særskilte ordensregler § 14. Egne regler for skolene For spesielle forhold som ikke dekkes av dette ordensreglement eller andre reglement, kan den enkelte skole utarbeide egne regler. Slike regler kan være: • Eget IKT-reglement • Parkeringsbestemmelser • Bruk av spesialrom • Ekskursjoner og skoleturer • Verkstedsregler • Andre sikkerhetsregler


BREIVANG VGS ELEVINFO

LOKALE ORDENSREGLER FOR BREIVANG VGS 1) Elevene skal skifte til innesko. Blå plastsokker skal kun benyttes av skolens gjester. 2) Yttertøy oppbevares i anvist garderobeskap. 3) Elevene plikter å delta i ordningen med ordenselever i gruppa. Ordenseleven(e) har ansvar for alle rom som gruppa har benyttet. 4) Vi oppfordrer alle elevene til å spise i kantina. Alt servise bringes tilbake til ryddestasjonen. 5) Regler for bruk av IKT: a) Se IKT-reglement vedtatt av fylkesrådet 1.7.14 på vår hjemmeside (se Elevsider og Regelverk) eller gå hit: http://ksysekstern.tromsfylke.no/docs/pub/dok00815.pdf b) Regler for bruk av skolens datastasjoner (MAC-MK og bibliotek) i) Mat og drikke er ikke tillatt ved datastasjonene ii) Bruk forhåndsvisning før du skriver ut dokumenter og begrens antall utskrifter

Også brudd på lokale ordensregler kan føre til reaksjoner som nevnt i kapittel 3 i ”Ordensreglement for elever i Troms Fylkeskommune”.

Retningslinjer for innlevering/ presentasjon av arbeidsoppgaver Eksempler på innlevering av arbeidsoppgaver kan være prosjektarbeid, stil, lab.øvelser. I Troms fylkeskommunes ordensreglement, § 4 Elevens plikter heter det at ”Eleven skal levere pålagt skolearbeid til avtalt tid.” Dette innebærer bl.a. å overholde frister for innleveringer. I de tilfellene ett eller flere skriftlige arbeider ikke blir levert inn, kan det få konsekvenser for karakteren i faget dersom du ikke får vist måloppnåelse i faget på annen måte. I tillegg kan det få konsekvenser for karakter i orden.

Skolens regler for innleveringer 1. Alle elever kan søke om utsettelse av innlev eringsfristen til faglærer, senest dagen før. Du må grunngi søknaden. 2. Dersom du er syk på innleveringsdagen, må oppgaven leveres så snart du møter på skolen, alternativt avtale annet tidspunkt.

Retningslinjer for fravær ved prøver Elever som er syk eller har gyldig/avtalt fravær ved prøve, får ikke automatisk rett til å ta prøven på nytt. I tilfelle sykdom må du avtale med faglærer så snart du møter på skolen, i annet tilfelle bortfaller muligheten for ny prøve.


2019/20

Retningslinjer for føring av fravær i skolearena Elever skal selv gå inn å omgjøre evt. registrert timefravær til dagsfravær i SkoleArena. Hvis eleven unnlater å gjøre dette vil fraværet bli registrert som timefravær på kompetansebevis/vitnemål. Elever kan også registrere timefravær og dagsfravær selv samt skrive en merknad knyttet til fraværet i SkoleArena. Denne merknaden kan leses av kontaktlærer og skoleadministrasjonen.

Retningslinjer for uttak av studiedager/selvstendig studiearbeid I henhold til OPL forskrift §3-47 Føring av fråvær…, syvende ledd, kan en elev gjøre avtale om selvstendig studiearbeid uten å få fravær. Dette skal avtales med hver enkelt faglærer ved eget søknadsskjema som du finner på skolens hjemmeside. Søknaden sendes til og behandles av kontaktlærer når de nødvendige avtaler med faglærerne er inngått. Søknaden må være innvilget seinest 2 dager før uttak av studiedag. Følgende begrensinger gjelder for uttak: Høyt fravær kan redusere muligheten for å ta ut studiedag. Studiedag kan ikke tas ut når det er satt opp prøver i fag. Antall studiedager skal vurderes individuelt, men det kan antydes en studiedag per termin på vg1, noe mer på vg2.

Rutiner ved håndtering av fravær Skolen har mange tiltak for å redusere fravær. Vi legger stor vekt på nært samarbeid med elever og foresatte på et tidlig stadium for å forhindre stort fravær og evt. uønsket frafall fra skolen. Som i arbeidslivet for øvrig skal alt fravær meldes. (se også ordensreglementets §4.1). Hos oss betyr det at du ved sykefravær/annet fravær SKAL melde ifra til din kontaktlærer. Allerede ved tre fraværsepisoder vil dine fore-

satte bli kontaktet, og ved 6 fraværsepisoder vil skolen kalle inn til møte med foresatte og elev. Mer om fraværsoppfølgingen finner du på skolens hjemmeside, under: Elevsider - Fravær

Samtykkeskjema for elever over 18 år Breivang videregående skole ønsker å ha et utvidet samarbeid med foresatte, også etter at eleven er fylt 18 år. I hht forvaltningslovens §13 (jfr OPL §15-1) kan ikke skolen gi opplysninger om forhold knyttet til en elev over 18 år uten at eleven har gitt sitt samtykke. Hensikten med et slikt utvidet samarbeid mellom hjem og skole er at vi ønsker at alle elever skal fullføre videregående skole og få best mulig måloppnåelse. Alle elever som er over 18 år eller som fyller 18 år i løpet av skoleåret vil få tilbud om å signere et slikt samtykkeskjema. Skjemaet finnes på skolen sin hjemmeside under: Elevsider Samtykkeerklæring

Bruk av mobil som ruter (hotspots) er ikke tillatt!


BREIVANG VGS ELEVINFO

SKOLEN OG MILJØET Vi ønsker at alle skal bidra med enkle tiltak

Vi ønsker å ta vare på skolen vår, og et godt inneklima bidrar til det

• bruk garderobeskap (låsbare) til yttertøy • bruk innesko. Utesko settes i skohyllene ved hovedinngangen, eller i eget skap. • ved behov: rask utlufting av undervisnings- rom (obs! utetemperatur) • gå ut av klasserommet i friminuttene • ikke kast søppel inne eller ute. Bruk søppel bokser • hold orden i eget undervisningsrom. Dere må gjøre fortløpende reint der dere har ansvar.

• det øker trivsel og velvære • det bedrer hygienen, noe som igjen gir positive helsemessige aspekter (astma/allergi) • det gir bedre renhold • det er god økonomi • man etablerer gode rutiner som man tar med seg ut i yrkeslivet


2019/20

Breivang videregående skole er miljøfyrtårnsertifisert. Dette betyr blant annet: • Vi oppfordrer både elever og ansatte til å sykle eller gå til skolen. Benytt kollektive transportmidler dersom det ikke er mulig å sykle eller gå. • Delta aktivt på fysiske aktiviteter og turdager som skolen arrangerer. • Bruk matboks og unngå bruk av engangsutstyr. • Bruk arkene på begge sider, både ved egne notater, utskrift og kopiering. Alle elevpc er satt til 2sidig utskrift samt sort/hvitt i stedet for farge som standard. • Søppel sorteres ved egne stasjoner inne på skolen. Matavfall, papir, papp, drikkekartong, returflasker og bokser, glass, metall, restav fall og spesialavfall skal sorteres. Skolen måler og rapporterer avfallsmengden og har målsetting om 70% sortering. • Elever og ansatte informeres jevnlig om miljøfyrtårnarbeidet og evalueringen av dette. • Elever og ansatte oppfordres til å komme med forslag og delta aktivt i arbeidet for miljøet. • Enøk tiltak og styring av lys, varme og venti lasjon gjennomføres. • Aktivt HMS arbeid, herav tilrettelegging for fysisk aktivitet. • Gode rutiner for vedlikehold og avviks rapportering. • Kantine og frisørlinje som tilfredsstiller bransjekravene for miljøfyrtårn. • Vi velger miljøvennlige og økologiske produkter der dette er mulig såfremt det kan sees økonomisk og praktisk forsvarlig. Våre leverandører oppfordres til å merke sine miljøvennlige produkter i prislister slik at det blir lettere å velge disse når man bestiller. Skolen ble sertifisert 19.mars 2009, og har gyldig sertifisering til 16.mars 2021.

Læringsmiljø Et godt miljø handler ikke bare om ressursbruk, inneklima og at vi holder det ryddig, men også om hvordan man opptrer mot hverandre. Skolen har derfor siden høsten 2009 jobbet med Trygg læring som metode for å skape en trygg og god skolehverdag for alle. Mennesker som er trygge på hverandre håndterer konflikter på en annen måte enn mennesker som er utrygge på hverandre. Derfor er Trygg læring først og fremst et forebyggende tiltak, der målet er å skape trygghet og åpenhet i klasserommet. Dette gjennom å ta i bruk sirkler og en verkstedsmetodikk som kombinerer lek, øvelser, rollespill, refleksjon og diskusjon. Se vår hjemmeside: Elevsider - Miljøterapeut - Trygg læring Avvik eller uønskede hendelser kan nå enkelt meldes via en link på skolens hjemmeside.


BREIVANG VGS ELEVINFO

VURDERING, KARAKTERER OG EKSAMEN utdrag fra Opplæringslovens forskrift = HER OPPL.F. § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3. Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3. Føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven skal ikkje trekkjast inn i vurderinga i fag. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven vere ein del av grunnlaget for vurdering. Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

§ 3-4. Karakterar i fag mv. Bestått svarer til karakterane 2 til 6. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller betre. Det gjeld ikkje dersom eksamenskarakteren er for ein tverrfagleg eksamen. Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet

a) karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget b) karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget c) karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget d) karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget e) karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget f) karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

§ 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. I vurderinga skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har.


2019/20

Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd.

§ 3-6. Karakterar i orden og i åtferd I orden og i åtferd skal desse karakterane nyttast a) God (G): vanleg god orden og vanleg god åtferd b) Nokså god (Ng): klare avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd c) Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd.

§ 3-7. Varsling Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag. Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i åtferd. Varselet skal givast utan ugrunna opphald. Varselet skal gi eleven høve til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven høve til å forbetre karakteren i orden eller åtferd.

§ 3-8. Dialog om anna utvikling Eleven har rett til jamleg dialog med kontaktlæraren om sin utvikling i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket.

§ 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag. Undervegsvurderinga i fag, i orden og i åtferd skal givast løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. Undervegsvurderinga skal innehalde informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten og gi rettleiing om korleis ho eller han kan utvikle kompetansen sin i faget. Eleven, lærlingen og lærekandidaten har minst éin gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren eller instruktøren om utviklinga si i forhold til kompetansemåla i faga. Samtalen kan gjennomførast i samband med halvårsvurderinga utan karakter, jf. § 3-13 og i samband med samtalen med foreldra etter § 20-3 og § 20-4. Læraren skal i undervegsvurderinga vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova § 5-1 og § 5-4. Lærekandidatar og elevar med individuell opplæringsplan skal både ha undervegsvurdering og rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf. opplæringslova § 5-5 første ledd.

§ 3-12. Eigenvurdering Eigenvurderinga er ein del av undervegsvurderinga, og formålet med eigenvurderinga er at eleven, lærlingen og lærekandidaten reflekterer over og blir bevisst på eiga læring. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling.


BREIVANG VGS ELEVINFO

§ 3-13. Halvårsvurdering i fag for elevar Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven opp mot kompetansemåla i læreplanen for faget. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Det skal givast skriftleg og/eller munnleg halvårsvurdering utan karakter gjennom heile grunnopplæringa. Frå 8. årstrinnet skal eleven i tillegg ha halvårsvurdering med karakter. Halvårsvur deringa med karakter skal gi uttrykk for den kompetansen eleven har nådd ut frå det som er forventa på tidspunktet for vurderinga. Halvårsvurdering med karakter skal givast skriftleg. Halvårsvurderinga skal frå 8. årstrinnet gjennomførast midt i opplæringsperioden på kvart årstrinn, og ved slutten av opplæringsåret for fag som ikkje blir avslutta, jf. læreplanverket. Rektor har ansvaret for at faglæraren gjennomfører halvårsvurdering med og utan karakter. Dersom rektor er i tvil om reglane for halvårsvurdering er følgde, kan rektor be om ny fagleg vurdering før karakterane blir fastsette.

§ 3-15. Halvårsvurdering i orden og i åtferd for elevar Halvårsvurdering i orden og i åtferd er ein del av undervegsvurderinga. Det skal givast halvårsvurdering utan karakter i orden og i åtferd i heile opplæringsløpet. I vidaregåande opplæring i skole skal det giv ast halvårsvurdering med karakter midt i opplæringsperioden på kvart årstrinn. Det skal givast halvårsvurdering med karakter ved slutten av opplæringsåret dersom eleven ikkje avsluttar opplæringa i skole dette opplæringsåret. Når eleven avsluttar opplæringa i skole skal det fastsetjast standpunktkarakter i orden og i åtferd etter § 3-19. Kontaktlæraren skal gi halvårsvurdering i orden og i åtferd i samarbeid med dei andre lærarane til eleven.§ 3-18. Standpunktkarakterar i fag

§ 3-16.Samanhengen mellom undervegsvurderinga og standpunktkarakteren i fag Undervegsvurderinga skal fremje læring og gi eleven høve til å forbetre kompetansen sin gjennom opplæringstida i faget. Den kompetansen eleven har vist undervegs i opplæringa er ein del av grunnlaget for vurderinga når standpunktkarakteren i fag skal fastsetjast, jf. § 3-3 og § 3-18.

§ 3-17.Sluttvurdering i fag Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket, jf. § 3-3. Sluttvurderingar i vidaregåande opplæring er standpunktkarakterar, eksamenskarakterar og karakterar til fag-/sveineprøve og kompetanseprøve. Sluttvurderingar er enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i kapittel 5. Elevar i grunnopplæringa som har individuell opplæringsplan, skal vurderast etter dei samla kompetansemåla i læreplanen for faget, jf. § 3-3.

§ 3-17a.Samanhengen mellom sluttvurdering og elevstatus Når ein elev har fullført og bestått opplæringa i eit fag, skal sluttvurderinga følgje eleven fram til kompetansebevis og vitnemål. Eleven kan da ikkje få elevstatus i faget på nytt. Ein elev som har fått sluttvurdering i eit fag frå vidaregåande opplæring på ungdomstrinnet, jf. § 1-15, kan velje om faget skal godkjennast etter § 1-16, eller velje å ta faget på nytt som elev i vidaregåande opplæring. Ein elev som har fått innvilga omval, kan velje om tidlegare sluttvurderingar i fellesfag skal godkjennast etter § 1-16, eller velje å ta faget på nytt som elev i vidaregåande opplæring

§ 3-18.Standpunktkarakterar i fag Standpunktkarakterar er karakterar som blir gitt ved avslutninga av opplæringa i fag, og som skal førast på vitnemålet. Standpunktkarakteren må baserast på eit bre-


2019/20

itt vurderingsgrunnlag som samla viser den kompetansen eleven har i faget, jf. § 3-3 og § 3-16. Eleven skal vere kjend med kva det blir lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter.

§ 3-19.Standpunktkarakterar i orden og i åtferd I vidaregåande opplæring skal elevar ha standpunktkarakter når dei avsluttar opplæringa i skole.

IV. Fritak frå vurdering med karakter Se forskriftens kapittel IV


BREIVANG VGS ELEVINFO

Tilleggsopplysninger til deg som ikke fikk tatt eksamen, ikke har fått bestått i fag, eller fått ikke vurdering (IV) om våren – se under her. Se også på skolens hjemmeside.

VEDRØRENDE EKSAMEN a) Var du syk eller hadde annet gyldig forfall ved eksamen? Har du dokumentert gyldig forfall (se OPPL.F §3-35) ved ordinær eksamen, har du rett til å framstille deg til utsatt eksamen. En slik eksamen avholdes vanligvis i november eller desember samme år. Fyll ut eget skjema (sendes aktuelle elever i juni , kan også fås i ekspedisjonen ved skolestart) og lever inn utfylt skjema til ekspedisjonen. Obs: Tidsfrist gjelder! b) Fikk du karakteren 1 til eksamen? Du har da rett til ny eksamen i faget. Fyll ut skjema nevnt over. Husk fristen.

Til deg som har stryk i fag: a) Hvis du har fått karakteren 1 (en) i stand punkt i fag som avsluttes (fag som kan avsluttes med eksamen) eller programfag eller yrkesfaglig fordypning, har du rett til særskilteksamen(§3-33iOPPL.F).Du melder deg opp til Breivang vgs. på skjema nevnt over hvis du er elev ved Breivang evt. lærling. Obs. Tidsfrist!. Hvis du er elev ved en annen videregående skole, melder du deg opp ved denne skolen.

NB! Regler for programfag: ”Kurs hvor det er gitt 1 i standpunkt i fag som inngår i tverrfaglig eksamen regnes som ikke bestått, selv om tverrfaglig eksamen er bestått”! Du må altså melde deg opp til og ta særskilt eksamen i den eller de programfag du ikke har bestått standpunktkarakter i innen 6 mnd.

b) Hvis du har fått 1 (en) i fag som ikke avsluttes (for eksempel norsk, engelsk og kroppsøving

på VG1 yrkesfag), vil du ved å bestå faget på VG2 nivå, ha bestått faget. Er du usikker på hva som gjelder for deg, ta kontakt med rådgiver eller skolen.

TIL DEG SOM HAR FÅTT IV I FAG (Gjelder ikke de med IOP i faget). a) Hvis du har fått IV i avsluttende fag (fag hvor det kan avholdes eksamen i), MÅ du melde deg opp til privatisteksamen. Ta kontakt med skolen eller rådgiver for å avklare hvis du er usikker ang. IV. Dette gjelder også programfag og yrkesfaglig fordypning på alle nivå. Oppmelding til høstens eksamener, skjer i perioden 1.9.-15.9. Se privatistweb.no b) Hvis du har fått IV i fag som ikke avsluttes (gjelder bl.a. for norsk, engelsk og kroppsøving på VG1 yrkesfag), vil du ved å bestå faget på VG2 nivå, ha bestått faget. Er du usikker på hva som gjelder for deg, ta kontakt med rådgiver eller skolen. NB! Opprykksvurdering! For alle elever som har stryk eller IV i ett eller flere fag, eller som ikke har bestått eller gjennomført eksamen gjøres det på slutten av skoleåret et vedtak på om du er kvalifisert for neste trinn eller ikke. Blir du vurdert til ikke kvalifisert for opprykk må du gå skoleåret om igjen. Vedrørende klage: Det er klageadgang på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakter i orden og adferd. Alle klager skal sendes til Breivang videregående skole, enten skriftlig, eller på epost til post.breivang@tromsfylke.no Nærmere informasjon om klageadgang finner du i skolens EK-håndbok via skolens hjemmeside.


2019/20

om fraværsgrensen Tilstedeværelse og jevn innsats gir resultater! Over 15 prosent

Elever som totalt sett har mer enn 15 % udokumentert fravær i et fag, vil ikke få karakter i faget.

Inntil 15 prosent

Rektor kan bruke skjønn for udokumentert fravær inntil 15 prosent. Reglene tar høyde for at det kan være sammensatte årsaker til at elevene er borte fra undervisningen.

Mer enn 10 prosent udokumentert fravær

Elever som totalt sett har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Fraværsregelen gjelder ikke dokumentert fravær, som sykdom og andre helse og velferdsgrunner.

Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne. Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Vær smar Arbeidsgi t! foretrek vere med lavt ker de fravær. .


BREIVANG VGS ELEVINFO

ORganisering av skoledagen Breivang vgs. har over tid arbeidet med å utvikle et helhetlig læringstilbud hvor skoletid blir ensbetydende med arbeidstid, og der eleven er en aktiv og motivert deltaker i læringsprosessen.

”samspill for læring” Vi ønsker at Breivang videregående skole skal gi alle elever en optimal måloppnåelse og fullføringsgrad. Dette gjør vi ved å aktivt bruke skolens pedagogiske plattform (se egen brosjyre) som beskriver hva vi som skole skal ha fokus på for å være en framtidsretta skole, en lærende organisasjon og hvordan vi skal jobbe for å ha et godt miljø og gode læringsøkter. For å lykkes med å nå målene vil vi ha tettere oppfølging av bla fravær, gjennomføre kartlegging (for bedre tilpasset opplæring), utvikle en bedre vurderingspraksis og samarbeide tettere med foresatte. Bruk av Trygg læring og god oppfølging av ordensreglementet er med på å bidra til et godt læringsmiljø. Skoledagen begynner klokka 08.15 alle dager unntatt mandag da det er oppstart klokka 09.45. Skoledagen avsluttes kl 16.00 på mandager, onsdager og torsdager. Tirsdager avsluttes kl 14.30 og fredager kl 14.35.

Skoledagen er hos oss som hovedregel organisert i lengre undervisningsøkter (UØ) på 90 minutter. Vi har to midttimer i løpet av uka for å legge til rette for et godt fungerende elevdemokrati blant annet med gjennomføring av klassens time. Alle i skolesamfunnet kan fremme saker til diskusjon. Elevrådsmøter og andre råd og utvalg som krever elevrepresentasjon legges også til Klassens time.

For å se din egen timeplan, se skolens hjemmeside www.breivang.vgs.no


2019/20

Eksempel på timeplan. ONSDAG

TORSDAG

MØTETID LÆRERE

MANDAG

UØ 08.15 - 09.45

TIRSDAG

UØ 08.15 - 09.45

UØ 08.15 - 09.45

UØ 08.15 - 09.45

FREDAG

UØ 09.45 - 11.15

PAUSE 15 MIN

PAUSE 15 MIN

PAUSE 15 MIN

PAUSE 15 MIN

PAUSE 10 MIN

UØ 10.00 - 11.30

UØ 10.00 - 11.30

UØ 10.00 - 11.30

UØ 10.00 - 11.30

UØ 11.25 - 12.05

MATPAUSE 11.30 - 12.10

MATPAUSE 11.30 - 12.10

MATPAUSE 11.30 - 12.10

MATPAUSE 11.30 - 12.10

MATPAUSE 12.05 - 12.45

UØ 12.10 - 13.40

KLASSENS TIME/PED. MØTETID 12.00 - 12.45

KLASSENS TIME/PED. MØTETID 12.00 - 12.45

UØ 12.10 - 13.40

UØ 12.45 -14.15

PAUSE 5 MIN

UØ 12.45 -14.15

UØ 12.45 -14.15

PAUSE 10 MIN

PAUSE 10 MIN

UØ 13.45 - 14.30

PAUSE 15 MIN

PAUSE 15 MIN

UØ 13.50 - 14.35

UØ 14.30 -16.00

MØTETID LÆRERE

UØ 14.30 -16.00

UØ 14.30 -16.00


BREIVANG VGS ELEVINFO

PERSONLIGE ELEVOPPLYSNINGER Alle elever plikter å gi personlige opplysninger på elektronisk skjema som du finner på skolens hjemmeside, under fanen «NYTTIG», snarest og seinest 27. august..

LÅn og STIPEND Stipend og lån fra statens lånekasse Elever i videregående skole kan søke om støtte fra Lånekassen når de har fått skoleplass. Elever som ikke kom inn på førstevalget sitt på videregående skole, kan søke fra 1. august. Søknadsfristen om utdanningsstøtte er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Vi gjør ellers oppmerksom på at ved fritak i fag blir ikke eleven fulltidselev (helkurselev) – det vil si at det blir fratrekk i stipendet i forhold til fag du har fritak i. Kommunale stipend Den enkelte elev må selv undersøke i sin hjemkommune om det finnes noen stipendordning for elever i videregående skole.

Søk om stipend på lanekassen.no Dersom du i forbindelse med søknad om utdanningsstøtte trenger spesielle råd og særskilt veiledning, kan du kontakte rådgiver på skolen som vil hjelpe deg. Når Lånekassen har behandlet søknaden din, får du svar på Dine sider. Du eller foreldrene dine må signere avtalen, avhengig av om du er 18 år og om du har fått lån. For å få utbetalt pengene må du: • møte opp til undervisningen, skolen din melder ifra til lånekassen om dette. • eie egen bankkonto

VISSTE DU STORT UDO AT FRAVÆR FØ KUMENTERT AT STIPEND RER TIL ET STOPPE S


2019/20

Elev-PC

Alle elever i videregående skole skal ha bærbar PC som arbeidsverktøy. Nytt i år er at du enten kan ta med egen datamaskin, eller du kan kjøpe via fylkets rabattordning. Innføringen av «PC-ordningen» i videregående opplæring i Troms hadde primært en sosial begrunnelse. Anskaffelse av enhetene var dyre, så ordningen skulle gjennom leie eller kjøp gi elevene et nødvendig arbeidsredskap til hva læreplaner og samfunnet forventer. Med tiden ble maskinene mye billigere å anskaffe, samtidig som kapasiteten økte. De aller fleste eide etter hvert egen maskin, begrunnelsen for ordningen falt bort, og det ble heller en ulempe når den enkelte skulle ha to maskiner. Da var det på tide å se på både det økonomiske og det miljømessige aspektet for fylkeskommunen. Elevene kan velge I 2018 vedtok fylkestinget i Troms at en elev i videregående opplæring i Troms selv skulle få velge om de vil ha med egen bærbar maskin til skolebruk, eller leie fra fylkeskommunen. Forutsetningen var at egen maskin oppfyller minstekravene, noe som i dag ikke er noen stor utfordring. Endring i rammeavtalen Fylkeskommunen har følgelig endret rammeavtalen med hensyn til innkjøpsvolum og betingelser. Nytt i 2019 er at elevene gjennom den nye rammeavtalen vil eie datamaskinen på gode vilkår. Kjøpet som elevene foretar i den fylkeskommunale portalen, er med 5 års reklamasjonsrett. Nå kan eleven velge mellom en standard og en kraftig Windows-maskin, og MacBook Air med eller uten Retina skjerm. All informasjon om elev-pc finner du samlet på Troms fylkeskommunes hjemmeside.

SKOLESKYSS

Skoleelever i videregående skole som bor mer enn 6 km fra skolen har rett til gratis skoleskyss dersom de søker om det. For å kunne reise gratis som elev må man kunne fremvise busskort fra første skoledag. De som ikke kan fremvise busskort må betale vanlig billett. Hver enkelt elev søker om slik skyss rett etter at inntaket til videregående skoler er sendt ut. Husk å bekrefte skoleplassen før du sender søknad om skoleskyss. NB! Søk så tidlig som mulig på det elektroniske søknadssystemet “Min skyss Troms”. Elever i Tromsø som bor innenfor sentrumssonen og kan benytte bybusser, vil få sin skyssrett oppfylt gjennom muligheten til å kjøpe billig ungdomskort (periodebillett ungdom). Regler og mer informasjon om skoleskyssen finner du på http://www.tromsfylke.no

SKOLEBEVIS Det blir fotografering av nye elever i i løpet av oppstartsukene og disse bildene vil brukes på skolebevis/lånekort. Følg med på infoskjermer og itslearning mht. oppsatt tidspunkt. Skolebevis/lånekort hentes i biblioteket.

GARDEROBESKAP og PC-SKAP Alle elever vil få garderobeskap og PC-skap. Du får låne hengelås til garderobeskapet og nøkkel til PC-skapet. Begge deler leveres tilbake ved skoleårets slutt. Slutter du ved skolen i løpet av skoleåret, må hengelås og nøkkel innleveres omgående. Husk å nullstille hengelåsen ved innlevering! Dersom du ikke leverer tilbake hengelåsen eller den ikke virker lenger, vil skolen måtte fakturere deg for kr 120,- som er kostnaden for nytt lås. Manglende PC-skapnøkkel vil faktureres med kr 150,- . Du vil få utdelt hengelås ved skolestart mot å


BREIVANG VGS ELEVINFO

oppgi skapnummer. Du må selv forberede og lage en kode (3 sifret) som benyttes. Viktig ikke la andre få kjennskap til din kode! Vær nøye når du setter kode (ikke bruk 123 eller 111). Det er ikke anledning til å bruke andre låstyper enn det skolen har som standard.

NB! Servise som tilhører kantina, må ikke tas med andre steder. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er tillatt å spise på klasserommene. Dette er både av hygieniske hensyn, men også fordi kantine- og fellesareal er en viktig arena for å møte de andre elevene på skolen.

BESKJEDER

SKADE OG FORSIKRING

Beskjeder vil bli presentert på læringsplattformen itslearning Det er derfor viktig at du lærer deg å bruke Fronter, og at du bruker e-postadressen du får tildelt aktivt. Det blir også gitt en del informasjon på våre elektroniske skjermer som finnes i plan 1 og 2.

Hvis ulykken er ute må de som tar seg av den skadde, straks gi melding til nærmeste lærer. Læreren sørger for å ringe til ambulanse dersom det er nødvendig. I slike tilfeller må resepsjonen/kontoret underrettes. Troms fylke har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved de videregående skolene. Skolens kontor har nærmere opplysninger om hva og når forsikringen gjelder.

MATERIALUTGIFTER FOR ELEVER

Elever som er i praksisplass dekkes av forsikringen De ulike satsene for gruppene finner du på der de er utplassert eller av forsikring som er tegnet skolens hjemmeside. av troms fylke.

KANTINETILBUDET

Det hender at briller blir knust eller tøy blir ødelagt, oftest i kroppsøvingstimene. Generelt blir slikt tap Vi ønsker å gi brukerne av kantina god og ikke dekket av skolen. næringsrik mat innenfor de ressurser som er til rådighet: Salatbar, mye frukt og grønt. VarNB! Det skjer også at penger blir borte og at vesker, mrett av kjøtt og fisk, ferske bakevarer, kaffe, sko og klær forsvinner. Bruk derfor garderobeskapet te, melk, osv. ditt for å være føre var. Skolen har ingen forsikring som dekker slikt. Ta derfor alltid med deg verdisaker Skolen har fokus på riktig ernæring og helse, som mobil og pengebok hvis du forlater klasseromog kantinepersonalet søker aktivt kunnskap og met. Legg aldri igjen verdisaker i garderoben når du er godt oppdatert om sunn mat og ernæring har gym! som kan komme elevene tilgode i form av utvalget som presenteres i kantina. Elevene kan være med på å påvirke hva som skal tilbys gjennom bl.a. elevråd/skolemiljøutvalg. Så håper vi at elever og ansatte vil trives med EK-håndboka Troms fylkeskommunes styrings- og det tilbudet som gis, men vi tar gjerne i mot kvalitetssystem som beskriver hvordan systemet forslag og ideer til matvarer som kan selges fungerer på systemnivå: ansvarsforhold, rapporteri kantina. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at ingssløyfer og verktøy for kontroll med virksomheten. utsalgsprisene beregnes og fastsettes etter Lenke finner du på skolens hjemmeside. rammer satt av Troms Fylkeskommune Pedagogisk plattform som beskriver hva vi skal ha For at vi alle skal trives i kantina, er det viktig at fokus på ved vår skole. Se vår hjemmeside. alle rydder etter seg!

Viktige dokumenter og nettsider


2019/20

BRANNINSTRUKS Som elev må du: 1. Kjenne til alle fluktveier. Gjør deg kjent med nærmeste rømningsvei. 2. Gjøre deg kjent med nærmeste brannslokningsutstyr. 3. Unngå panikk vær rolig! Menneskeliv er viktigst, lukk alle dører og vinduer slik at brannen og røyk ikke sprer seg så fort. Røyken dreper, ikke varmen!! 4. Møte på anvist sted på parkeringsplassen ved Fløyahallen og melde deg for ansvarlig lærer. Forhold deg i ro til retursignal gis av rektor.

HVIS DU OPPDAGER BRANN VARSLE Alle som befinner seg i lokalet skal varsles. Bruk manuell brannmelder hvis du ikke hører brannklokker. Brannvesenet varsles direkte på telefon 110. REDDE Befinner det seg noen i lokalet som er avhengig av hjelp skal disse hjelpes til oppmøteplass eller nærmeste sikre sted. Husk at heisen ikke skal benyttes ved brann. SLUKKE Bruk nærmeste slukkemateriell for å slukke brann hvis mulig.

BEGRENSE Må bygningen forlates, lukk dører og vinduer for å begrense ild og røykutvikling!


gаj  biv  g klu  utfd  e e vgs Vi møtes, vi lærer og vi fullfører! breivang.vgs.no

Profile for Breivang Bibliotek

Elev-INFO 2019-2020  

Advertisement