Page 8

6

1

Oboe 1–3, T

b œ b BC b œ b BA

4 Rauf und runter

œ

Rauf und

2

œ

œ

œ

run - ter

œ

œ

œ

œ

spiel

œ

ich schon,

œ

œ

œ

œ

œ

im - mer auch den

œ

œ

œ





œ

œ

œ

ho - hen

œ

œ

J. S.

Ton.

© 2016 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden

5 Eis für alle!

Lied über zwei Zeilen

1

@ B CÈ @ 



@  @ B CÈ



@  @ B ÈA





Scho - ko - la - de,

2

1

@  @ B ÈA











Ka - ra - mell und

2







Æ Erd

Æ



Æ -

beer,



Æ

Æ

A - na - nas,





Æ





Strac - cia - tel - la,













so

viel

Eis,











Æ

Æ

Ing

-

Æ





J. S.

wer,

Æ

Æ

das macht mir Spaß!







Æ

© 2016 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden

1 2

1 2

6 Rock in acht Takten

@    @ DB ÈC

     

    

     

@    @ DB ÈC

     

    

     

@ B ÈA @     

@    @ B ÈA © 2016 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden

     

     

    

    

Breitkopf EB 8925

     

     

J. S.

Profile for Breitkopf & Härtel

EB 8925 - Sommerfeld, Addizio - Oboe  

EB 8925 - Sommerfeld, Addizio - Oboe  

Profile for breitkopf