Page 1

Feestvan het Koninkrijk Gemeenteproject 2019 GKV de Schaapskooi Amersfoort


Beste feestganger, Fijn dat je de moeite neemt om deze feestkrant open te slaan, de eerste van zes kranten die je zult ontvangen in de komende weken. We gaan nadenken over Gods Koninkrijk. Nu is het zo dat onze koning Willem-Alexander werd geboren als troonopvolger. De troon was er dus al, en het land Nederland ook, en de onderdanen eveneens. Het overkwam hem. Het werd hem in de schoot geworpen. Hoe anders is dat bij God. Hij schiep zijn Koninkrijk uit niets. Alles kwam uit zijn gedachten voort. Hij maakte hemel en aarde, sterren en planeten, zee en land, bomen, planten, dieren… en Hij boetseerde ons. En sinds dat moment mogen we genieten van de Aanwezige, de Betrouwbare, de Liefdevolle, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is onvoorstelbaar dat wij in zo'n verhouding mogen staan met deze Koning. Zeker wanneer we bedenken hoe wij van diep van binnen zijn en wat een puinhoop we maken van het moois wat God ons toevertrouwt. De zes beden van het Onze Vader kunnen ons veel leren over deze Koning en dit Koninkrijk. Het maakt duidelijk tot wie we onze dank moeten richten. Het vraagt ons om te vergeven, net zoals wij vergeven worden. 2

Het leert ons om niet zelfzuchtig om te gaan met wat God ons vandaag wil geven. Het helpt ons op weg naar een bron van onuitputtelijke liefde en vreugde, die in eeuwigheid niet opdroogt. We hopen van harte dat deze feestkranten jullie, jong of oud, stimuleren om na te denken over het Koninkrijk en onze plaats daarin. Dat we voluit gaan genieten van deze Koning en dit Koninkrijk, én dat we voluit de verantwoordelijkheid nemen die daarin meekomt. En we hopen dat je verbazing, ontzag en liefde met de dag mogen toenemen. In iedere feestkrant vind je voor elke dag een Bijbeltekst, een korte uitleg, een opdracht en gebedspunt. Hiermee kun je thuis aan de slag. Deel opbouwende ervaringen met je broers en zussen, op Facebook of in de groeigroepen. Wanneer onderdelen moeilijk voor je zijn, vecht dan niet alleen. Zoek steun bij vrienden, bij het gebedsteam, bij de bezoekbroeders, -zusters, ouderlingen, diakenen, bij wie dan ook. We zijn sámen onderweg in dit gemeenteproject. De feestkrant geeft een samenvatting van het boek 'Feest van het Koninkrijk'. In het boekje staat veel meer informatie. Belangrijk in het boekje is de informatie die aangedragen wordt voor de bespreking van het thema in de groeigroepen.


Om je al warm te maken voor de inhoud geven we nu al een korte samenvatting:

WEEK 1

‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden’: God is onze Vader en wij bidden als geliefde dochters en zonen

WEEK 2

‘Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’: God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking

WEEK 3

‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’: God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te zijn

WEEK 4

‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’: wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven

WEEK 5

‘En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze’: God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap te zijn

WEEK 6

‘Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen’: God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst

3


In de kerkdiensten zal de komende aandacht gegeven worden aan de beden uit het Onze Vader. De jeugd wordt door catechisaties en andere activiteiten in contact gebracht met het onderwerp. We hopen dat je als ouders je kinderen dagelijks wil vertellen en voorleven over het thema. Naast deze feestkranten worden er doordeweekse activiteiten georganiseerd. Inmiddels heb je hier een programma van gekregen en in iedere kerkdienst word je op de hoogte gebracht van de activiteit van die week. Volg ons op: Facebook: gemeenteproject Instagram: gemeenteprojectafoortoost E-mail ons als u vragen hebt op: gemeenteproject@amersfoort-o.gkv.nl. Hartelijke groet van de Feestcommissie! Theo van Bokkem, Bregtje Godeke, Sophia de Ruiter, Christa van der Welle, Ronald van der Valk en At Kramer.

4


WEEK 1 Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden

5


Maandag 9 september

Intimiteit met God genieten van wie Hij is

LEZEN

1

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. (NBV)

Psalm 27:4

Waarom bidden we eigenlijk? Om God te vertellen wat we nodig hebben? Om iets van Hem gedaan te krijgen? Om Hem te vertellen wat ons bezighoudt? Allemaal goede redenen om te bidden... Het doel van het gebed in psalm 27 is: dicht bij de Vader zijn. Wonen bij Hem, elke dag, heel mijn leven. Dat is: samenleven met de Vader; huisgenoten zijn; lief en leed delen; altijd dicht bij Hem zijn. En waarom? 'Dan zal ik zien hoe goed hij is'. Of in een Engelse vertaling (N IV): 'That I may dweil in the house of the LORD, all the days of my life, to gaze upon the beauty of the LORD and to seek Him'

6

- ofwel: om me aan de schoonheid van de HEER te vergapen, verrukt te zijn, verlangend en bewonderend naar Hem op te zien! Dit is de vertrouwelijke omgang met de Vader die Jezus had, toen Hij op aarde leefde. Regelm atig trok Jezus zich terug op een stille plek, om met zijn Vader te praten, dicht bij Hem te zijn en tijd met Hem door te brengen. En zo vertelt de Bijbel over het ‘Onze Vader’. Nadat Jezus zelf gebeden had, vroegen de leerlingen: ‘Heer, leer ons bidden...’

Week 1: ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.’


Konden ze dat nog niet dan? De leerlingen waren gelovige Joodse mannen, die heus wel hadden geleerd te bidden. Maar blijkbaar merkten ze dat Jezus’ gebeden anders waren; dat Hij op een andere manier praatte met zijn Vader. En dus leerde Jezus zijn leerlingen bidden. En zo leert Hij ons bidden.

Opdracht Tekst van de dag (om uit je hoofd leren of op te schrijven) Ik vraag aan de HEER één ding,

het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Psalm 27:4

Gebed Mijn Vader in de hemel, ik hou van U. Wilt U het verlangen in mij aanwakkeren om dicht bij U te zijn en U echt te ontmoeten? Als er dingen zijn in mijn hart of in mijn leven die daarbij in de weg zitten, wilt U die dan wegnemen? Ik merk dat … (benoem welke weerstand je voelt). Dank U wel dat ik dat eerlijk tegen U mag zeggen. U bent de Heer van mijn hele leven en U behoor ik toe. Daarom wil ik U uitnodigen: maakt U mij nieuw. Raak mijn hart aan en maak mij bewust van uw aanwezigheid. Houd mij dicht aan uw hart, Heer, en toon mij wie U bent. Amen

Een eventuele andere opdracht is: Zet deze week eens een extra stoel aan tafel en stel je voor dat de Vader daar zit. Nu woon je echt met Hem samen; je eet samen; je deelt lief en leed. Hoe ga jij je leven met Hem delen?

God is onze Vader en wij bidden als geliefde dochters en zonen

7


Dinsdag 10 september

LEZEN

Intimiteit met God de liefdesdans van de drie-Ene God In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ (NBV)

Marcus 1:9-11

Als Jezus na zijn doop uit het water komt, zegt de Vader tegen hem, met woorden van liefde: 'Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot: De Geest (duif) en de Vader (stem) eren hier de grootheid van de Zoon, Jezus. En dat is wat de drie-Ene altijd doet: de Vader, de Zoon en de Geest eren elkaars grootheid. C.S. Lewis noemt dit 'met eerbied gezegd, een soort dans', waarbij de personen binnen God elkaar verhogen, omgang hebben met elkaar en zich voegen naar elkaar. Ze plaatsen steeds de beide anderen in het middelpunt,

8

in bewondering en dienstbaarheid. En omdat de Vader, de Zoon en de Geest elkaar steeds alles gunnen en elkaar in liefde eren, is God oneindig diep gelukkig. Omdat we weten dat de wereld door deze drie-ene God geschapen is, weten we nu ook dat alles in het leven gaat om liefdesrelaties. God heeft ons niet geschapen om zelf liefde te krijgen (want die had Hij al - en veel mooier en sterker dan wij hem ooit zouden kunnen geven), maar Hij heeft ons gemaakt om liefde te geven.

Week 1: ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.’


Wij mogen meedoen in de dans. Omdat wij de grootheid van deze drie-Ene God eren; omdat wij Hem mooi vinden om wie Hij is, worden wij ook door Hem meegevoerd in de dans. Hier zijn we voor gemaakt…

Opdracht Vertel God vandaag waarom je van Hem houdt – of waarom je van Hem ging houden, toen je tot geloof kwam.

Gebed Lieve Vader, dank U wel dat U mij geschapen hebt om te dansen, om deel te zijn van uw eeuwige dans van liefde. Dank U wel dat U liefde bent en U zichzelf in liefde aan mij geeft. Ik verlang ernaar om opgetild te worden door uw liefde, boven mijzelf uitgetild te worden, en vol te stromen met uw liefde. Ik wil vol zijn van U, heilige Geest. In Jezus’ naam. Amen

Je kunt Hem ook een liefdesbrief schrijven of een lofpsalm, of een kunstwerk of een collage voor Hem maken.

God is onze Vader en wij bidden als geliefde dochters en zonen

9


Woensdag 11 september

LEZEN

Intimiteit met God welkom terug in de dans van God U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. (NBV)

Romeinen 8:15-17

De drie-Ene God schiep ons om deel te hebben aan die liefdesdans. Om ons in liefde aan God te geven en Hem groot te maken - ons leven om Hem te laten draaien als in een dans en van Hem te genieten. Maar ... we zijn uit de dans gevallen, toen Adam en Eva van de vrucht aten.

ondanks ons egoïsme, blijft God trouw aan zijn oorspronkelijke plan. Hij wil de relatie met ons in liefde herstellen en nodigt ons opnieuw uit in zijn dans. Door het offer van de Zoon, kunnen wij terugkeren in de liefdevolle dans met de drie-Ene God.

Adam en Eva - en als we naar onszelf kijken, wij ook allemaal kiezen ervoor om onszelf in het middelpunt te zetten. En wie zichzelf in het middelpunt plaatst, maakt de dans kapot.

Paulus zegt: door de Geest zijn wij één met Christus. En in Christus zijn wij opgenomen in de eeuwige liefdesrelatie tussen de Zoon en de Vader.

Maar dan de grote verrassing:

10

Anders gezegd: de Vader adopteert ons als zijn kinderen. Dat doet Hij

Week 1: ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.’


door het offer van de Zoon. De Zoon stuurt de heilige Geest om ons te leiden. We mogen daarom bidden als geliefde dochters en zonen van de Vader. De woorden die Jezus zijn leerlingen leert, ‘Onze Vader’, zijn dus niet alleen maar een begin van ons gebed. Ze vertellen iets over het doel van ons gebed: vertrouwelijk praten met God, als zijn geliefde kinderen.

Gebed Neem de tijd om in gebed tegen God te benoemen wat het in je losmaakt – of dit nou blije gevoelens zijn of misschien juist gevoelens van onrust, irritatie of pijn. Wat je gedachten of gevoelens ook zijn, vraag God of Hij je wil aanraken door zijn heilige Geest. Of schrijf een brief aan God, waaraan je dit aan Hem vertelt.

Voor de kinderen Knip uit een groot vel papier een groot hart en scheur dat in stukken. Zet op ieder stukje iets wat jou van Gods liefde af kan houden. Plak de stukjes aan elkaar met tape waar je op kunt schrijven. Schrijf op het tape dingen waaraan je merkt dat God van je houdt

God is onze Vader en wij bidden als geliefde dochters en zonen

12


Donderdag 12 september

LEZEN

Een gewaagd gebed: de Koning en het kruis Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. (NBV)

Romeinen 5:7-11

'Onze Vader'- dat zijn gewaagde woorden. Bedenk goed wat je zegt. God aanspreken als Vader heeft gevolgen. Om dit te begrijpen, moeten we eerst kijken naar wat het voor Jezus zelf betekende om God 'Vader' te noemen. Voor Jezus betekende dat gehoorzaamheid. Hij zou zichzelf moeten geven in liefde - zijn hele leven wijden, opgeven,

13

afleggen- tot het bittere eind. En dat terwijl de Joden een Koning verwachtten, die de vijanden van zijn volk zou verslaan. Dat had God beloofd! Ja, Jezus kwam als Koning naar Jeruzalem. Maar wel als een Koning die kwam om te sterven aan het kruis. Het heeft Jezus alles gekost.

Week 1: ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.’


In de tuin van Getsemane zoekt Hij nog een laatste keer in de stilte naar het contact met zijn Vader, diep verdrietig en bang voor wat gaat komen. Voor het eerst zal Hij uit de omhelzing, de dans, van de drie-Ene vallen. Hij zal verlaten worden door zijn Vader en overgeleverd worden aan alle pijn van de wereld. En doodsbang bidt Jezus: ‘Mijn Vader, als het kan, zeg dan dat ik niet hoef te lijden!’ Maar ook in zijn doodsangst blijft Jezus zijn Vader in het middelpunt zetten: ‘Maar doe alleen wat U wilt, niet wat ik wil.’

zijn Zoon heeft veel pijn.

Gebed Misschien kun je de tijd nemen om tegen Jezus te zeggen wat je ervan vindt dat Hij zijn leven heeft gegeven voor jou. Dat Hij de drie-Eenheid moest loslaten om het goed te maken tussen God en jou. Jezus is dichtbij. Ook Hij is bij je in de kamer – Hij kijkt je aan, Hij spreekt je aan, Hij raakt je aan.

Opdracht Staat de extra stoel nog bij je aan tafel? Je kunt er een paarse doek of lint overheen hangen. Paars is de kleur van lijden en verdriet. God de Vader heeft verdriet, want de drie-Eenheid is doorbroken en

God is onze Vader en wij bidden als geliefde dochters en zonen

14


Vrijdag 13 september

LEZEN

Een gewaagd gebed: een zoon doet het werk van zijn vader Toen zei Jezus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: De Vader houdt van zijn Zoon, hij laat zijn Zoon alles zien wat hij doet. Uit zichzelf kan de Zoon niets doen. Maar hij ziet wat de Vader doet, en hij doet dan precies hetzelfde. (BGT)

Johannes 5:19-20

Jezus begrijpt wat het betekent om God 'Vader' te noemen. Zodra Hij God 'Vader' noemt, aanvaardt Jezus dat Hij werkelijk zijn Zoon is. En een zoon doet het werk van zijn vader.

het moet doen. Kind van de Vader zijn, betekent: gehoorzaam zijn aan de Vader, aandachtig kijken naar wat Hij doet en dat nadoen, en als leerling gaan meewerken met Hem.

Als opgroeiende jongen was Jezus ook zoon van zijn aardse vader, Jozef. En jongens in het Israël van zijn tijd traden in de voetsporen van hun vader. Jezus ging samenwerken met zijn vader in de timmerwerkplaats. Hij leerde het werk van zijn vader. Nu kijkt Jezus aandachtig naar zijn hemelse Vader. Om van de Vader te leren wat Hij moet doen en hoe Hij

15

Week 1: ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.’


Opdracht

Gebed

Hoeveel van je gebedstijd besteed je aan het prijzen van God om wie Hij is en wat Hij doet (zeg maar: kijken naar de Vader)? En hoeveel aan het vragen om dingen (voor jezelf, anderen of de wereld)? Wat zou er gebeuren als je eens meer tijd zou besteden aan het eerste, voordat je het tweede doet?

Vader, dank U wel dat ik elke dag in uw aanwezigheid mag neerknielen en gewoon bij U kan zijn als uw geliefde kind. Wilt U mij helpen om de dingen die mij vaak zo in beslag nemen nu even helemaal los te laten en mij te richten op U? Laat mijn hele hart gericht zijn op uw Vaderhart. Ik wil graag uw leerling zijn. Help mij om gehoorzaam te zijn en aandachtig naar U te kijken. Laat mij van U leren. In Jezus’ naam. Amen

God is onze Vader en wij bidden als geliefde dochters en zonen

16


Zaterdag 14 september

LEZEN

Een gewaagd gebed: ‘zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. (…) De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. (NBV)

Johannes 15:5,8

Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend lk jullie uit; zegt Jezus na zijn opstanding tegen zijn volgelingen. Wij worden, net als Jezus, uitgezonden om het werk van de Vader te doen op aarde. Wat dit 'werk van de Vader' dan is, waarin we betrokken worden? Daarover gaat het volgende week. Maar waar het mee begint, is dit: dat we als zonen en dochters leven in volledige gehoorzaamheid aan onze Vader. Op die machtige aanhef 'Onze Vader' volgt onmiddellijk 'laat uw naam geheiligd worden'. Daarmee bidden

17

we dat eens de hele wereld God zal aanbidden en eren. Maar allereerst betekenen die woorden dat wij ons eigen leven toewijden aan God: 'Laat uw naam geheiligd worden in mijn leven - hier ben ik, uw dochter, uw zoon. Neem mijn leven, Heer, en doe uw wil in mij en door mij heen. Zodat de mensen om mij heen iets zullen zien van uw liefde en genade, en uw naam zullen prijzen: Het mooie geheim van Johannes 14 en 15 is dat deze toewijding alleen lukt in een vertrouwelijke relatie met God. Zonder deze relatie ben je als een afgeknipte tak van een

Week 1: ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.’


druivenplant, die heel hard zijn best doet om druiven voort te brengen. Vrij kansloos. Alleen door ons te laten voeden met zijn liefdevolle nabijheid, kunnen we zo gaan leven dat zijn naam geheiligd wordt.

Opdracht Voel je hier meteen een loodzwaar plichtsgevoel bij? Of stuiter je van activistisch enthousiasme? Ons ‘doen’ mag voortvloeien uit ons ‘zijn’. ‘Blijf in Mij’, zegt Jezus, ‘dan zul je als vanzelf vrucht dragen’. Breng tijd met de Vader door – om uit te rusten, op te laden, gevoed te worden. Wat is voor jou een goede manier om tijd door te brengen met God?

Voor de kinderen Zaai wat kruiden en volg het groeiproces de komende weken. Wat moet je doen om je plantje te laten

groeien? En wat moet je niet doen? Welke les leer je hieruit als je denkt aan de druivenplant uit de tekst van vandaag?

Gebed Heer Jezus, U bent Heer over heel mijn leven. In alle gebieden van mijn leven wil ik toegewijd zijn aan U, en aan wat U in mij en door mij heen wilt doen. Laat mij daarom in U blijven – als een rank aan de wijnstok – zodat uw leven door mij heen mag stromen en mijn leven vrucht zal dragen, tot eer van de Vader. Vader, hou me heel dicht aan uw hart. Zodat mijn hart gevuld mag zijn met wat in uw hart is. Geest van God, verzeker mij er steeds opnieuw van dat ik een geliefde dochter/zoon ben van de Vader – en dat ik samen met Christus erfgenaam ben van het Koninkrijk van God. Amen

God is onze Vader en wij bidden als geliefde dochters en zonen

18


Profile for bregtje

Feestkrant week 1  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded