Issuu on Google+

SUPER NOWO¦CI 2013-12-02

MOTOPORADY. Przygotowanie pojazdu do jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych nie powinno kończyć się na wymianie opon

Jak zabezpieczyć samochód przed zimą Początek grudnia to ostatni dzwonek, by przygotować swoje auto na nadejście zi­ my. Wymiana opon to nie jedyna czynność, jaką nale­ ży wykonać. Aby zabezpie­ czyć pojazd przed działa­ niem szkodliwych warun­ ków atmosferycznych nale­ ży miedzy innymi wymienić płyny chłodnicze i zabezpie­ czyć podwozie. Konieczne jest też zadbanie o filtr pali­ wa, zwłaszcza w silnikach Diesla. Na co jeszcze zwró­ cić uwagę, by właściwie przygotować swój samochód do niskich temperatur?

ści co do poziomu jego eks­ ploatacji, zaleca się profilak­ tyczną wymianę na nowy. Ważne, by dosyć często kon­ trolować stanfiltrai separato­ ra wody. Dzięki temu usunie­ my z paliwa zbędną ciecz, któ­ ra może powodować proble­ my z umchomieniem silnika lub jego nierównomierną pra­ cę - mówi Andrzej Majka, konstruktor z Wytwórni Fil­ trów „PZL Sędziszów".

• Aby zabezpieczyć silnik przed działaniem niskich temperatur należy również stosować olej napędowy wy­ sokiej jakości (tzw. olej zimo­ wy). Oleje wykonane na przy­ kład z letniej ropy mogą wy­ dzielać kłaczki i blokować dopływ paliwa do silnika • dodaje Andrzej Majka.

Przede wszystkim warto za­ dbać o odpowiednie przygo­ towanie silnika. Nie powin­ no być to problemem zwłasz­ cza, że nie jest ono czaso­ chłonne i nie wymaga dużych Akumulator ważny nakładów finansowych. W dla diesli pierwszej kolejności należy Dla właścicieli pojazdów wykonać przegląd wszystkich z silnikiem Diesla bardzo elementów układu zasilania ważna jest też weryfikacja paliwem. Szczególnie ważne stanu akumulatora. W zimie jest sprawdzenie podgrzewa­ jego uruchomienie wymaga czy i zaworów regulacyjnych, dużej dawki energii, w związ­ normujących temperaturę pa­ ku z czym konieczne jest liwa w układzie. - Warto zwró­ sprawdzenie, czy sprawne są cić uwagę na stopień zużycia świece żarowe, które pod­ filtra. Jeśli nie mamy pewno­ grzewają benzynę przed um­

Profilaktyczny przegląd samochodu przed nadejściem zimy to niewielki wysiłek, który pozwoli nam uniknąć kosztownych napraw. Warto po­ święcić na niego kilka chwil, by przez cały okres zimowy cieszyć się komfortową jazdą. chomieniem. W nowszych modelach samochodów zu­ życie świec żarowych jest sygnalizowane poprzez za­ palenie się diody kontrolnej. W wypadku starszych pojaz­ dów warto zlecić kontrolę w warsztacie samochodowym. Z kolei posiadacze aut z sil­ nikami benzynowymi powin­ ni zadbać zarówno o świece, jak i pozostałe elementy ukła­ du zapłonowego. Nie dać się korozji Istotne jest także sprawdze­ nie układu hamulcowego. Do­ datkowo, można zweryfiko­ wać stan płynów hamulco­ wych, okładzin i klocków ha­ mulcowych. Trzeba też do­ pilnować, by sprawny był ha­ mulec ręczny i linki hamulco­ we. Dodatkowo, co jakiś czas

powinno się kontrolować przewody paliwowe, które pod wpływem soli i środków chemicznych mogą ulec ko­ rozji. Jest to szczególnie waż­ ne zimą, kiedy poruszamy się po zaśnieżonych i oblodzo­ nych drogach. Wówczas sprawny układ hamulcowy może nam ocalić życie. Przed nadejściem mroźnych dni warto również spraw­ dzić temperaturę zamarza­ nia płynu chłodniczego. Je­ śli będzie ona nieprawidło­ wa, to należy wymienić płyn na nowy lub dolać koncen­ tratu i tym samym obniżyć temperaturę krzepnięcia. Optymalna temperatura pły­ nu chłodniczego powinna wynosić minus 37 stopni Celsjusza. p


Super nowości - Rzeszów