Page 1

Brede Beweging LinksOm Beginselprogramma 2014 / 2018

En Morgen Schijnt de Zon


1

Brede Beweging LinksOm Vooraf Na zorgvuldige afweging besloten raadsleden Ernest Maas en Patrick van der Patrick van der Voort: “Onze stad Voort, op 28 november 2014 om uit de SP verdient het beste wat wij als te stappen. In het proces tot dit besluit en socialisten kunnen geven. De mensen die ons steunen en die hun hoop en in hun kritiek op de politiek en het verwachtingen op ons hebben gesteld functioneren van de SP vonden zij elkaar verdienen dit. Het gaat ons om de en richtten zij de lokale Brede Beweging harten en het verstand van de mensen LinksOm op. Met BBL geven zij een stem te winnen en om samen te werken aan aan die mensen die niet gehoord worden een eerlijkere verdeling van welvaart en en komen ze op voor goede zorg, welzijn. Aan deze klus willen wij werken onderwijs en werk. Om te kunnen winnen en daar gaan wij voor.� wil BBL, bondgenootschappen sluiten met iedereen die op wil komen voor een betere en eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn. Om samen aan oplossingen te werken en om een sterke vuist te maken. De burgers van Eindhoven zijn gebaat bij een kwalitatief sterk links geluid in de raad. Een die opkomt voor hun belangen en behoeften en die voorop kan lopen in het initiatief. Brede Beweging LinksOm biedt plaats voor ontmoeting en discussie voor mensen die op willen komen voor kwaliteit van leven voor iedereen. Doe mee, sluit je aan, voer mee actie en schuif aan bij discussies. Help mee een alternatief op te bouwen en om de wereld van morgen te winnen. Met dit document geeft BBL inzicht, welke 10 punten de basis vormen voor onze politiek en praktijk. Wij nodigen anderen uit mee te denken en om met ons samen te werken aan dit brede linkse alternatief. Patrick van der Voort en Ernest Maas


2

SAMENLEVING IN CRISIS De economie is gekrompen, honderden MKB-bedrijven zijn failliet, honderdduizenden mensen zijn hun baan verloren, jongeren met hun diploma net op zak komen niet of moeizaam aan de bak, de koopkracht daalt jaar op jaar, lonen zijn bevroren of gedaald, de pensioenleeftijd werd verhoogd en rechten uitgehold. Tegelijkertijd ontbreekt democratie op de werkvloer en voelen werknemers zich overgeleverd aan de willekeur van de werkgevers. Er wordt alleen nog maar naar de belangen van de aandeelhouders gekeken en werknemers worden klein gemaakt en gehouden. Maar terwijl banken en multinationals weer miljardenwinsten maken, managers en bestuurders zichzelf miljoenen bonussen geven en vele tientallen miljarden als dividend zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders, zorgt de crisis voor een klimaat waarin allerhande overheidsinkomsten dalen en de staatsuitgaven stijgen. Steden en gemeenten voelen zich gedwongen tot het verhogen van belastingen en leges en besparen op sociale uitgaven. Consumenten besteden merkbaar minder en door werkloosheid en bezuinigingen zijn of komen veel mensen in de problemen. Een groeiend aantal mensen kunnen hun hypotheek niet meer aflossen of hun huur betalen. Het aantal huisuitzettingen dreigt daardoor te stijgen. Dreigend zijn de grote veranderingen in de zorg en in andere hulp- en welzijnssectoren. De negatieve gevolgen van de ingezette bezuinigingen zullen veel groter zijn dan verwacht. De armoede groeit wat te zien is aan het stijgende aantal mensen dat een beroep doet op de stedelijke voedselbanken. Mensen bezuinigen op vakantie, op deelname aan sporten en hobby of gezelligheidsclubs en op voeding. En er is meer aan de hand. De economische crisis is een besmetting die ook het sociale leven, de hele samenleving aantast. Deze crisis en de hebzuchtige en graaiende financiële elites zorgen voor frustratie onder veel mensen en versterkt de mentaliteit van de ‘winner takes it all’. Een mentaliteit die onze samenleving kapot dreigt te maken. De solidariteit, lotsverbondenheid en het vertrouwen in de toekomst en de (politieke) mogelijkheden om het tij te keren worden door de crisis ondermijnd. Met de hoge werkloosheid, de uitzichtloosheid op betaald werk en aanscherping (lees repressiever maken) van sociale wetten en regelgeving wordt een onderklasse gecreëerd. Een


3

onderklasse die met minder tot geen (burger)rechten en minder of geen loon, druk zetten op rechten en (cao) lonen van al diegenen die (nog) wel betaald werk hebben. De graaicultuur van de managers en bestuurders en de neo-liberale ideologie die dit verdedigt, schrapen het sociale cement uit onze samenleving met alle gevolgen van dien. Het heeft extreemrechtse populisten de ruimte gegeven om te roepen dat het ‘eigen volk’ (of Henk en Rita) lijdt terwijl ‘vreemden’ (of moslims) profiteren. Het geeft hen het platform om zondebokken aan te wijzen voor de maatschappelijke problemen en oplossingen te eisen die het ‘eigen volk’ moeten redden. En het is triest, maar ouders van nu, kunnen hun opgroeiende kinderen niet meer een toekomst voorstellen waarin zij het beter krijgen dan zij zelf hadden. Deze crisis lossen we in onze stad niet op, maar samen kunnen we wel alternatieven ontwikkelen die zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en die de gevolgen eerlijker verdelen. Onze alternatieven mogen niet blijven steken in boosheid en afkeer. Als we de crisis willen bezweren, zijn nieuwe en inspirerende ideeën nodig. Oprukkende neo-liberale stad Regio Eindhoven is de 2e economische regio van Nederland. Onze stad is een knooppunt van economische activiteit. Om kapitaal aan te trekken, laat onze stad zich zien als ondernemersvriendelijk. Citymarketing en de opbouw van imago zijn daarin belangrijk. Het beleid in onze stad is georiënteerd op privé-ontwikkelaars, toeristische industrie, het aantrekken van een culturele, sportieve en intellectuele elite met hoogwaardige evenementen van internationale allure en dit allemaal als onderdeel van een neoliberaal beleid. In de jaren zeventig pakte New York al uit met één van de eerste campagnes in die richting: ‘I love NY’. Deze campagne moest helpen om de financiële crisis van de stad op te lossen. Er werd volop geïnvesteerd in reclame en de toeristische industrie, terwijl op sociale uitgaven werd bespaard. Alle grote steden zijn ondertussen in de ban van de citymarketing en gaan met elkaar in concurrentie op die neoliberale markt. Ze beheren als het ware een merk dat gepromoot wordt. Ook kleinere steden en gemeenten volgen een gelijkaardige logica. De belofte dat neo-liberalisme leidt tot een meer eengemaakte wereld met welvaart en welzijn voor allen, wordt hard onderuit gehaald door de praktijk van toenemende stedelijke ongelijkheden en uitsluitingen, frustratie, uitholling van democratisch burgerschap en sociale en culturele spanningen. BBL kan de crisis niet oplossen, maar kan alternatieven aandragen en de raad als springplank gebruiken om het rebels en rood alternatief vorm te geven en het verzet te organiseren. Door bondgenootschappen aan te gaan met bewonersgroepen en


4

maatschappelijke organisaties kunnen we van onderop invulling proberen te geven aan een systeem in de stad waarin de mens centraal staat, waar zorg een recht is, waar bewoners invloed en zeggenschap hebben over de eigen leefomgeving en waar solidariteit, gemeenschapszin en gelijkwaardigheid ook in daden wordt omgezet. Waar hebzucht en het grote graaien als uitwassen van dit systeem aan de kaak gesteld wordt en waar geen plaats is voor de ‘winner takes it all’ mentaliteit. Het MKB is belangrijk voor de Eindhovense economie en een grote banenmotor. BBL wil hen op basis van duurzaamheid en sociale samenleving , daar waar mogelijk ondersteunen en faciliteren. De ZZP-ers vormen onder de werkenden een aparte groep die inmiddels een grote factor is in onze economie. Zij kunnen (binnen bepaalde sectoren) snel en adequaat reageren op vraag en aanbod van werk, maar zijn tegelijk ook kwetsbaar. BBL wil hen in overleg, daar waar mogelijk, nuttig en wenselijk in hun functioneren steunen en faciliteren.


5

MORGEN SCHIJNT DE ZON Inleiding De gemeente heeft vanaf begin 2015 een grotere rol in het leven van haar inwoners dan ze ooit heeft gehad. Rechts omarmt participatie en democratisering om bewoners en mensen in de zorg en welzijn op te laten draaien voor de bezuinigingen. Links ziet mogelijkheden om burgers meer zeggenschap te geven. Voor Brede Beweging LinksOm is het van doorslaggevend belang dat inwoners vanaf het begin invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Wij willen daarom initiatieven nemen en ondersteunen om ook in onze stad een betekenisvolle stap te zetten om de democratie nieuwe vorm en inhoud te geven. Immers, zonder zeggenschap en aanpassing van basiszaken als arbeid, inkomen en samen (ver)zorgen is de participatiesamenleving gedoemd te mislukken. De burger doet dan wel mee en krijgt allerlei plichten opgelegd om mee te doen, maar de overheid en de werkgevers bewegen niet mee. Wij streven naar gelijke mogelijkheden en rechten voor alle burgers en gebaseerd op gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, met een eerlijke verdeling van macht en goederen 1. Brede Beweging LinksOm stelt de mens centraal en ziet economische groei als een middel en geen doel op zich. De mensen, hun behoeften en vragen, moeten weer centraal komen staan. Veel mensen voelen zich vervreemd en ontheemd. Verbondenheid ontbreekt, of het op school is, het verpleeghuis waar opa ligt of vader of moeder of de eigen de buurt. Greep op het leven krijgen. Dat is de kern. Of dat nou in de zorg is, in de woningbouw of in het bedrijf waar je werkt. 1. Arbeid Volgens de huidige definitie van arbeid staat een groot deel van de arbeidende bevolking werkloos aan de kant. Terwijl veruit de grote meerderheid van niet betaald werkenden, onvrijwillig een beroep doet op een uitkering en zij zich al op een of andere wijze nuttig en wenselijk inzetten voor de samenleving met vrijwilligerswerk. Als er voldoende betaald Het streven naar een samenleving met een voor iedereen rechtvaardige eigendomsverdeling bestond al in de antieke oudheid (eis tot economische gelijkheid), en in de Middeleeuwen (pogingen tot de vernieuwing van het oerchristendom, communistische en religieuze sekten).Recenter en bekender is natuurlijk het marxisme en de uit deze wetenschappelijke analyse voortgekomen politieke stromingen waaronder het socialisme, communisme en anarchisme. BBL wil leren van al deze bewegingen.

1


6

werk zou zijn, zouden zij vrijwel allemaal daar voor kiezen. Er zijn geen onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Tegelijkertijd staan veel banen op het spel door verdringing, robotisering, bezuinigingen en reorganisaties. BBL stelt voor om op een nieuwe manier om te gaan met arbeid zodat we klaar zijn voor de toekomst. Wij zijn voorstander van maximale herverdeling van alle beschikbare arbeidskrachten over de beschikbare betaalde banen. Zoals het nu is, zijn veel mensen uitgesloten van de ‘arbeidsmarkt’ en staan ze noodgedwongen aan de kant. Eenmaal aan de kant: verliezen zij sociale status en contacten; worden niet langer gewaardeerd; gebruiken hun talenten en vaardigheden niet meer of onvoldoende en zijn niet in staat om financieel onafhankelijk te leven. BBL ziet mogelijkheden naar een betere samenleving door het begrip arbeid te verruimen naar alle arbeid die de welvaart, welzijn en het maatschappelijk nut bevorderen. Deze ruime interpretatie maakt het veel meer mogelijk om op een waarderende en waardige wijze om te gaan met betaald werkzoekenden. Immers de overgrote meerderheid van hen is onvrijwillig betaald werkloos. Ook hebben we daarmee meer mogelijkheden om in te spelen op veranderingen in de samenleving. Zoals de veranderende zorg (bijvoorbeeld mantelzorg, burenhulp/zorg) en het versterken van participatie van bewoners bij het vormgeven van leefbaarheid van hun directe omgeving. In lijn van bovenstaande wil BBL betaald werkzoekenden, positief ondersteunen en stimuleren om betaald werk te vinden. Wij zijn voorstander van maatwerk op basis van persoonlijke kwaliteiten en beperkingen en tegen het gebruik van instrumenten die dwingen, intimideren, mensen rechteloos maken en die hen hun waardigheid en zelfrespect afpakken. 2. Inkomen Om bovenstaande mogelijk te maken is een basisinkomen nodig voor iedereen. Het basisinkomen moet voldoende zijn om burgers in hun minimale levensonderhoud te kunnen voorzien. Burgers kunnen daarna ieder voor zich besluiten om maatschappelijk nuttig werk te vervullen en/of dit inkomen aan te vullen door betaalde arbeid te verrichten. BBL zou op basis van vrijwilligheid hier graag een proefproject op willen starten. Inkomen; iedere inwoner heeft recht op een inkomen ter hoogte van het minimumloon. Daar waar ze niet zelf in staat zijn dit inkomen te verwerven krijgen zij ondersteuning van de overheid. Uitkeringsgerechtigden mogen zonder korting bijverdienen tot het minimumloon. Zo lang als er op basis van de huidige toegepaste definitie van werk, niet


7

voldoende passende banen zijn voor de betaald werkzoekenden, is BBL tegen iedere sanctie in de vorm van een korting op de uitkering. 3. Recht op zorg op maat voor iedereen. Rechten van de mens: De overheid heeft Eigen kracht en participatie staan centraal in het de verplichting om het recht op Nederlandse landelijke en lokale beleid gericht gezondheid en een aantal andere op zorg voor kwetsbare burgers. Op deze wijze grondrechten te bevorderen, wil de regering miljarden besparen op de beschermen en verwezenlijken. zorgkosten. Als je straks zorg nodig hebt, zal je hier voor een groot deel zelf voor moeten zorgen of zelf moeten betalen. Het recht op zorg, zoals dat onder de AWBZ gold, lijkt voorbij. De AWBZ kende nog een wettelijke zorgplicht. Dat hield in dat je recht op zorg juridisch kon afdwingen als je een indicatie had. Dat wettelijk recht verandert in een voorziening, een gunst. De premie van de AWBZ (zonder winstoogmerk) gaat ondertussen niet omlaag en de commerciĂŤle zorgverzekeraars, die veel van de taken van de AWBZ gaan overnemen, hebben over 2012 al 1,4 miljard winst gemaakt. Als je ziek/hulpbehoevend bent, bevind je je in een kwetsbare en afhankelijke positie en het medisch ingrijpen kan verstrekkende gevolgen hebben. De overheid heeft de verplichting om het recht op gezondheid en een aantal andere grondrechten te bevorderen, beschermen en verwezenlijken. Het recht op gezondheid is onder te verdelen in kwaliteit, toegankelijkheid, beschikbaarheid en aanvaardbaarheid van gezondheidszorg. Dit is van belang voor iedereen, dus ook voor bijvoorbeeld ouderen, gedetineerden, asielzoekers en mensen zonder papieren. BBL vindt dat de verleende zorg, beantwoord aan de situatie en behoefte van de cliĂŤnt. Wij vinden dat de zorg of ondersteuning die mensen moeten krijgen, met het verdwijnen van de zorgplicht onvoldoende geborgd is. BBL maakt zich zorgen voor wat er wordt gedaan voor mensen die niet de eigen kracht hebben. Juist die mensen komen niet in beeld, omdat ze geen hulp vragen of omdat ze gewoonweg niet weten waar ze hulp kunnen krijgen. BBL vindt dat daar waar mensen hun eigen kracht niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen of waar zij niet terug kunnen vallen op een helpend sociaal netwerk (buren, vrienden of familie), de gemeente de plicht heeft hun zorg goed te organiseren. Niet iedereen immers, kan de zelfde mate van eigen kracht en zelfredzaamheid opbrengen die nodig zijn voor het in balans brengen van de eigen situatie. Daarom ook hebben zij zorg en ondersteuning nodig. Het belang van dagbesteding wordt breed onderkend: een zinvolle dagbesteding is essentieel voor het welbevinden van mensen en het (her)ontdekken van hun capaciteiten,


8

van hun ‘eigen kracht’. Voortgang op andere terreinen zoals huisvesting, gezondheid en vermindering van crimineel gedrag bij een verslavingsproblematiek, wordt versterkt en beklijft beter door een grotere participatie van mensen. Het ontbreken van deelname aan een vorm van vrijwilligerswerk, dagbesteding of betaalt werk, belemmert mensen in het weer op de rails krijgen van hun leven. Of leidt het tot terugval. 4.

Maatschappelijk meedoen de motor van de nieuwe Stad

Mee doen geeft waardering en respect, zorgt voor sociale contacten en verrijkt iedereen. Het stimuleert tot een veilige, betrokken en sociale omgeving en geeft bewoners ruimte en invloed op leefbaarheid en vormgeving van hun eigen buurt. BBL blijft niet aan de kant staan maar laat zien dat we een actieve rol willen en kunnen spelen in het dagelijkse leven en de inspanningen voor een gelijkwaardige, solidaire en betrokken samenleving voor iedereen. Bewoners participatie (BP) kan een middel zijn om verzet te organiseren tegen het afbraakbeleid van de overheid en een denktank zijn aan de basis over hoe de wijk/buurt anders te organiseren. Dit doen we vanuit een visie waarin de mens en onze sociale relaties met anderen en onze directe omgeving centraal staan. BBL neemt en ondersteunt daarvoor initiatieven die kunnen helpen om oplossingen op sociaal, democratisch en economisch gebied te ontwikkelen, op te bouwen en te versterken. Dit doen we in de gemeenteraad en in de(opbouw van) acties en basisorganisaties. Uiteindelijk willen we de meerderheid winnen voor een nieuwe op te bouwen samenleving gebaseerd op eerder genoemde kernwaarden. Daarom zijn onze acties gericht op zowel het binnen halen van concrete resultaten als het winnen van de harten en het verstand van de mensen. En: - Laten we zien dat we samen willen werken om samen de grenzen (wetten) te verkennen en om met elkaar het hoogste te bereiken op controle en zeggenschap op onze directe woon- leef- en werkomgeving. Bijvoorbeeld op de hoogte van de huren of het (gemis aan) beleid op (sociale) woningbouw. - Krijgen de stemlozen een platform om op te komen voor hun eisen en als opstap bij de uitvoering van hun acties en door henzelf gecontroleerde organisaties volgens basis democratische principes.


9

-

Scheppen we mogelijkheden om de discussie over controle en zeggenschap (democratische participatie) op de werkvloer nieuw leven in te blazen. Net zo goed als het mogelijkheden geeft om een hernieuwde discussie te voeren over basis democratie en de mogelijkheden/ beperkingen van de parlementaire democratie, kan burgerparticipatie als opstart dienen voor een discussie over democratie en zeggenschap op Europees vlak. Deelnemen aan burgerparticipatie of de discussie daarover geeft ons vele kansen en mogelijkheden om mensen te organiseren en acties op hun belangen en positie te initiëren of te ondersteunen vanuit bovenstaande uitgangspunten. 5. Leven lang leren aan de Stadsuniversiteit. Leven lang leren behelst in principe alle leeractiviteiten van een individu tijdens het leven. Hieronder vallen formele leeractiviteiten zoals opleidingen en cursussen maar ook non-formele of informele leeractiviteiten zoals leren tijdens het werken. Voor BBL is levenslang leren meer dan een kwestie van diploma’s halen en jezelf bijscholen voor een andere baan. Levenslang leren doe je niet alleen vakmatig, maar ook privé. Als het gaat om mens-zijn en de beste versie worden van jezelf, ben je nooit uitgeleerd. BBL pleit ervoor dat iedereen tijd en mogelijkheden krijgt om levenslang te leren. Met programma’s om bij te blijven in je beroep of vak, voor omscholing, hobby of voor algemene ontwikkeling. BBL stelt voor dat onderwijsinstellingen en bedrijven samen hiervoor programma’s ontwikkelen. Een goede en up to date geschoolde bevolking bevordert het vestigingsklimaat voor bedrijven en innovatie. In deze zin is permanente bijscholing een adequaat instrument om duurzaam in het werk bij te blijven en in te spelen op de economische en technologische ontwikkelingen. Op economisch vlak is er een verandering en herwaardering voor de maakindustrie als motor voor economische groei en welvaart. Een ontwikkeling mede gestimuleerd doordat deze nieuwe industrie slim (smart) en schoon is dankzij de combinatie met digitale technologie. “We gaan weer zelf produceren, maar dan wel in een slimme fabriek, vraag gestuurd, massaproductie op maat voor de klant, eerst virtueel en dan met de modernste productietechnologie en voorzien van slimme sensoren en - waar van toepassing nanotechnologie. Robots doen het vuile of gevaarlijke werk, mensen assembleren, monitoren en optimaliseren.” Deze ontwikkeling vraagt om up-to-date geschoold personeel. De stadsuniversiteit kan hierop inspelen. Pluspunt is dat zo’n stadsuniversiteit


10

ook nog eens flink wat banen op kan leveren. Om het levenslang leren aantrekkelijker te maken zou het lesaanbod bijvoorbeeld flexibeler moeten worden met digitaal onderwijs en leren op afstand. Ook is erkenning van wat men eerder op het werk, thuis of op andere wijze heeft geleerd een belangrijk middel om volwassenen geen tijd te laten verspillen met leren. Werkgevers zouden gestimuleerd moeten worden om het recht op leerverlof te geven. En zou zouden leervragen en/of behoeften neer kunnen leggen waarop een werk gerelateerd leerprogramma ontwikkeld kan worden. Een stimulans voor het levenslang leren kan ook gegeven worden wanneer kwaliteit van programma’s gewaarborgd zijn met goede en controleerbare accreditatiesystemen. 6. Kleurrijke samenleving; Eindhoven is rijk aan culturen met vele talenten. Mogelijkheden scheppen om dit ten volle te ontplooien en te benutten, maakt onze stad tot een aantrekkelijke Brainport. Eindhoven telt circa 160 verschillende nationaliteiten en inmiddels vele duizenden expats. Met hun cultuur en talenten maken zij onze stad rijker en aantrekkelijker, dragen zij bij aan innovatieve en technologische ontwikkelingen en geven zij onze stad een mondiaal karakter. BBL komt op voor een gastvrije en ongedeelde stad met aandacht en plaats voor alle inwoners en ruimte voor beleving en presentaties van eigen cultuur en identiteit. Stigmatisering of criminalisering van bevolkingsgroepen op basis van uiterlijke kenmerken, religie of herkomst hoort niet in onze open en democratische samenleving. Net zo min als het opdringen van de "enige en juiste manier van leven". Of dit nu gebeurd op ‘inspiratie’ vanuit een heilig boek, ideologie of levensbeschouwing. Het ondermijnt de fundamenten van onze maatschappij, die gelijkwaardigheid en vrijheid in diversiteit als hoog ideaal heeft. BBL wil een bijdrage leveren om kansen en mogelijkheden onder de aandacht te brengen, of deze scheppen, die fysieke, sociale en geestelijke scheiding van bevolkingsgroepen tegengaan. De inzet van alle betrokkenen en van de overheid is daarbij nodig om te mobiliseren wat de samenleving bindt. Het gaat daarbij niet om assimilatie van nieuwe Nederlanders, maar om integratie van verschillende bevolkingsgroepen met behoud van pluriformiteit op basis van wederzijdse afhankelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardige


11

participatie. Dat vergt omgaan met religieuze, culturele en etnische verschillen op basis van wederzijds respect en acceptatie. BBL wil initiatieven nemen en ondersteunen die bijdragen aan een meer gelijkwaardigere deelname van expats en nieuwe Nederlanders aan cultuur, welvaart en welzijn in onze stad om afzijdig houden, achterstelling (en uitsluiting) te bestrijden. 7. Jeugd en jongeren; De jeugdigen van nu zijn de volwassenen van morgen. Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen (en kunnen nemen!) om op te groeien tot evenwichtige, sociale en zelfstandig handelende volwassenen, tot democratische en actieve burgers. Dit vraagt dat zij ruimte krijgen voor ontplooiing, ontspanning en ontdekken en gebruiken van hun talenten. De gemeentelijke overheid dient te zorgen voor goed jeugdbeleid en preventieve jeugdzorg. En bijvoorbeeld ook voor- en naschoolse opvang, brede scholen, sport, jeugdparticipatie, buitenspeelruimte of aanpak jeugdoverlast. 8. Milieu en stad van de toekomst. Na design- en slimste stad een nieuwe ambitie voor de Low Carbon city 2 en uiteindelijk de Zero Carbon City. Steden veranderen. In de twintigste eeuw ontleenden de steden hun bestaansrecht door de productie van goederen, handel en diensten, nu zijn het de creatieve en de recreatieve economie die voor ontwikkeling en welvaart van de steden moeten zorgen. Het gaat niet meer om hoe we (fossiele) energie kunnen besparen, maar om hoe we op stadsniveau (duurzame) energie het beste in kunnen zetten en voor iedereen toegankelijk kunnen maken.

Wat is een duurzame stad? Duurzame steden zijn flexibel. De stadsplattegrond gaat lang mee en is door de jaren heen elke keer opnieuw in staat om ruimte te bieden aan nieuwe functies en te voldoen aan nieuwe eisen van bewoners of de dynamische maatschappelijke ontwikkelingen. Door stedelijke herstructurering, het benutten van slimme koppelingen in de lokale opwekking van duurzame energie en de benutting van restwarmte en het drastisch verbeteren van openbaar vervoer is het mogelijk om de Low of Zero Carbon city; wereldwijd wordt campagne gevoerd om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Steden kunnen hieraan werken door stimulering van het gebruik van duurzame energie of middelen voor bijvoorbeeld verwarming, vervoer, koeling, productie. 2


12

uitstoot van broeikasgassen effectief terug te brengen. Wanneer we dit op een stevige schaal aanpakken kunnen we de CO2huishouding aardig op orde hebben. Gaan we een stap verder dan wordt in onze stad uitsluitend gebruik gemaakt van duurzame mobiliteit en duurzame energie, opgewekt door bijvoorbeeld zonne-energie, aardwarmte, windenergie en waterkracht. BBL richt zich op: - Duurzame energie in de gebouwde omgeving - Gedragsverandering en bewustwording - Duurzame mobiliteit en smart mobility. Starten met maatregelen om de meest vervuilende voertuigen te weren uit de binnenstad, stimuleren van andere dan fossiele brandstof. - Innovatie. (meer natuur in de stad zorgt voor natuurlijke koeling) BBL uitgangspunten - Mens, stad, natuurlijke omgeving en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. - Streven naar praktische doelgerichte oplossingen, waarbij bewustwording, verbinding en inspiratie van betrokkenen als belangrijke elementen van iedere oplossing worden beschouwd. BBL drie ambities; - Zuinig en veerkrachtig omgaan met grondstoffen, - Versterken van (het gebruik van) natuurlijke energiebronnen en - Het ontwikkelen van een gebalanceerde samenleving zowel in ecologisch, economisch en sociaal opzicht. Eindhoven wil groeien, maar zonder herrie Beperkingen voor Schiphol betekenen extra groei voor regionale luchthavens. Geen enkel probleem, zegt Eindhoven Airport. BBL denkt daar heel anders over. De commissie-Alders (Schiphol akkoord tot 2020), adviseert 70.000 vluchten door te laten vliegen naar de vliegvelden bij Eindhoven en Lelystad om Schiphol te ontlasten. Het militaire vliegveld van Eindhoven waarop ook civiele vluchten vliegen, moet ongeveer 40.000 vluchten voor zijn rekening nemen. Bijna het drievoudige van het huidige aantal vluchten. Als het advies van de commissie zou worden uitgevoerd dan zou het vliegveld langer open moeten om de vluchten te kunnen verwerken, ook in het weekend. Het vliegveld zou de hele week van


13

zes uur in de ochtend tot middernacht open zijn. Dan worden de stiltemomenten schaars. Het advies staat op bepaalde punten ook haaks uit de Regionale Overeenkomst uit 2000 en afgesloten door alle partijen die een belang hebben in Eindhoven Airport. BBL staat op het standpunt dat het civiele vliegen (de luchtvaart waar Brabanders gebruik van maken) op Eindhoven Airport mag groeien tot een geluidsruimte van 6 km2 (nu 4 km2), als de ruimte voor het militaire vliegen beperkt blijft tot 3 km2 (is nu ook 3 km2 in praktijk, maar groter op papier). Bovendien moet er een aanvullend milieubeleid komen, mogen de openingstijden niet worden opgerekt en moet de zeggenschap in de regio blijven met een nieuwe Regionale Overeenkomst. Stadslandbouw visie op een nieuwe stad In onze visie naar een duurzame stad pleit de BBL voor meer ruimte en faciliteiten voor de verdere ontwikkeling van stadslandbouw. Steeds meer steden ontwikkelen hierop een visie en richten hun stad daarop met kleine stapjes in. Er bestaat inmiddels een heus stedennetwerk op stadslandbouw met een eigen site en beleids- en plannenmakers ontdekken steeds meer de mogelijkheden en kansen. Stadslandbouw omvat zowel de productie van voedsel binnen de stad als voedselproductie langs de randen van de stad. Het zijn de buurt- en volkstuinen, de plantsoenen met eetbaar groen, de daktuinen, het zijn de bedrijven in de stadsrandzone, het zijn de nieuwe ketens met regionale producten, het is hergebruik van stedelijke reststromen en nog veel meer. Stadslandbouw is divers en trekt diverse mensen aan. Daarmee is het een kraamkamer voor vernieuwing en innovatie. Het is multifunctioneel en integraal. Het draait om ondernemerschap en groen in en om de stad. Maar stadslandbouw draagt ook bij aan biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid, lokale economie en flexibel ruimtegebruik van de stad. Stadslandbouw wordt gedragen door actieve burgers, innovatieve ondernemers, pionierende steden en vernieuwende instellingen. 9.

Sport en Cultuur

Sport en cultuur is onmisbaar voor een sociale samenleving. Het stimuleert en inspireert, het is jus en cement, het is breed en top, hoog en laag. Het bindt en verenigt mensen en leert om te gaan met overeenkomsten en verschillen. En het komt tegemoet aan behoeften en zorgt voor talentontwikkeling en ontplooiing.


14

BBL vindt dat sport en cultuur gericht en toegankelijk dient te zijn voor alle inwoners van de stad. Met breedtesport worden mensen gestimuleerd (weer) in beweging te komen. En niet alleen bewegen, maar ook samen plezier hebben en met elkaar bezig zijn, is belangrijk. Breedtesport is voor BBL elke vorm van sport en spel die niet tot topsport wordt gerekend. Breedtesport is laagdrempelig en kan zich daarom met succes op kinderen en jongeren richten. BBL zal niet akkoord gaan met verdere verhogingen van sporttarieven. Eerder zouden we willen pleiten voor een verlaging daar waar eerdere verhogingen gezorgd hebben voor een drastische terugloop van bezoekers zoals bij de Tongelreep. Het cultuuraanbod en culturele uitingen in onze stad is heel divers en be誰nvloedt, ondersteunt en stimuleert vele lagen van onze samenleving. BBL steunt deze brede visie en legt daarbij prioriteit bij breed, laagdrempelig, open en toegankelijk aanbod. We vergeten wel eens hoe breed cultuur is en hoe breed cultuur beleeft en ervaren wordt. BBL vindt dat zoveel mogelijk burgers gestimuleerd dienen te worden om mee te (willen) doen en cultuur mee vorm te geven. Op deze wijze krijgen de vele talenten in onze stad die stimulans en ondersteuning die ze verdienen en laten we zien wat voor stad we willen zijn. Erken dat daarbij voor bepaalde groepen (zoals mensen met een beperking) extra ondersteuning nodig is en faciliteer dit. BBL vindt dat cultuur onze stad en onze persoonlijke ontwikkeling vorm geeft. Cultuur laat zien waar we vandaan komen, wie we zijn en waar we naartoe willen. Cultuur onderscheidt en verbindt ons tegelijkertijd. Het staat voor binding, identiteit en traditie en ook voor dynamiek, creativiteit en vernieuwing. Met Brainport en onze kleurrijke stadspopulatie worden de netwerken van de stad en van de bewoners steeds internationaler. Cultuur moet hier zowel een afspiegeling als een motor van zijn. BBL vindt dat de culturele diversiteit in onze stad erkent, gestimuleerd en gefaciliteerd dient te worden, zodat deze met recht en kracht beoefend en uitgedragen kan worden. BBL vindt dat op sport en cultuur, gemeentelijke middelen zorgvuldig ingezet dienen te worden waarbij de steun voor topsport of topcultuur niet ten koste mag gaan van de breedtesport of het brede culturele aanbod.


15

10. Wonen, iedereen heeft recht op een betaalbare woonruimte. Hoe willen de twintigers en dertigers van deze tijd eigenlijk wonen? Huisje boompje beestje hypotheekje of is het: home is where the heart is? Hoe woont NL in de toekomst? Wat zijn de woonwensen van de nieuwe generatie en wat zijn hun mogelijkheden? Blijft het ideaal een eigen huis met een tuin en een hypotheek met een looptijd van dertig jaar of hoppen we dankzij het all in leasen van woonservices van de ene plek naar de andere? Prioriteit: de stad zet in op realisatie van meer sociale huisvesting.

Brede Beweging LinksOm (BBL) info@bbl040.nl // www.bbl040.nl Secretariaat: info@bbl040.nl

BBL Beginselprogramma 2014-2018  

Met dit document geeft BBL inzicht, welke 10 punten de basis vormen voor onze politiek en praktijk. Wij nodigen anderen uit mee te denken en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you