Page 1

МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА Въведение Ангажиментът на ЧК/ЧП към хуманност, към превенция и облекчаване на човешкото страдание, е задача, с която младите хора лесно се идентифицират. В своите действия, младите хора могат да допринесат в значителна степен за посрещането на нуждите на най-уязвимите хора в тяхната собствена общност, както и на глобално ниво. Младите червенокръстци са съществена част от членския състав на Движението по целия свят. МФЧК/ЧП винаги оценява важността на тази група. Тази политика ще помогне и на Националните дружества и Международната Федерация да планират развитието на младите хора в Червения кръст и Червения полумесец, да използват тяхната мотивация и идеализъм, опит и умения в полза на Движението. Тази политика описва ролята на всеки партньор в Движението в опит да се осигури това тази важно група от хора да е призната и подкрепяна. Всеки има роля в този процес:      

Самите млади хора Младежките лидери и представители Националните дружества МФЧК/ЧП Младежката комисия Младежкият отдел

Понятията „младеж” и „млади хора” тук ще обхващат възрастта от 5 до 25 години. Това включва деца (приблизително от 5 до 10 години), юноши (приблизително от 11 до 15 години) и младите зрели хора (приблизително 16 до 25 години). Традиционно, децата и юношите досега по-скоро са били „бенефициенти” на Движението. Но те трябва да имат и възможност да служат на Движението като доброволци. По-порасналите юноши и по-специално младите зрели хора, са облагодетелствани от програмите на Движението, но в много страни тези млади хора вече имат собствени деца, напуснали са училище и работят или пък са безработни. Тяхната основна роля в Движението е като партньори в управлението му и като работещи по всички програми. Младежката програма на ЧК/ЧП Младежката програма цели да въвлече младите хора в Движението и техните дейности, като партньори в управлението на тези дейности, като работещи или бенефициенти. Тази програма помага на младите хора да прилагат Принципите на Движението чрез:  Защита на здравето и живота  Служба на общността  Международно приятелство и разбирателство  Като се информират и разпространяват информация за ролята и отговорностите на ЧК/ЧП Работата във всяка една от тези сфери зависи от това кои за важните въпроси за младите хора в техните страни, както и от това съответната работа да бъде осъществявана и от останалата част от Националното дружество.


Твърдения в Младежката политика Младите хора имат ключова роля в предоставянето на услугите, които предлага Движението. В течение на годините младите хора са допринесли много, бидейки извънредно добри доброволци в Движението. Години наред те са работили усилено в операции за подпомагане, услуги по време на бедствие и програми за развитие. Те са в удобна позиция да идентифицират нуждите на младите хора и на други в общността. Те развиват и осъществяват програми и виждат начини и средства да достигнат до младежите в нужда. Те допринасят за това хората да вярват в Движението и работата му с различни групи от хора. Младите хора са важна целева група, както като членове, така и в пошироката общност. За да бъде успешно в много от програмите си Движението има нужда да работи директно с младите хора. Основните клиенти на много здравни програми са именно млади хора. Младите хора са една от групите, които са най-уязвими по време на бедствия и катастрофи, бедност и война. Младите хора имат роля в ръководството и управлението на Движението днес. Когато са изцяло въвлечени в процеса на вземане на решения и в ръководството, както в тяхната непосредствена работа, така и навсякъде в рамките на Движението, младите хора внасят не само своя опит, но и един специален вид креативност и идеализъм, който естествено допълва зрелостта на другите членове. Младите хора днес, ще са лидерите на Движението утре. В множество Национални дружества днешните лидери са били членове още когато са били млади. Когато млади хора работят рамо до рамо с по-възрастни членове на Движението, за да изпълняват неговите програми, хуманитарни операции и ръководни дейности, те бързо усвояват умения, които ще им дадат възможност да ръководят Движението в бъдеще. Младите хора имат нужда от подкрепа. Понякога младите хора може да бъдат маргинализирани в обществото, заради тяхната социална позиция. Ако искаме да разберем пълния им потенциал в рамките на Движението, трябва да се създадат специални младежки програми и структури. Стратегия В съответствие с тази политика, всеки от партньорите по младежката програма има своята роля, която трябва да изпълнява. Младежите-членове трябва:    

Да разпространяват посланието на Движението и да разпростират услугите, които то предоставя сред своите връстници и сред други групи Набират членове на Движението Информират Движението за своите нужди, интереси и способности Ползват своите контакти – в семейството и сред връстниците си – за да идентифицират сфери, в които услугите на ЧК/ЧП са необходими


Да бъдат готови да поемат отговорности в рамките на Движението

Младежките лидери трябва:     

Да помагат на младежите да идентифицират нуждите си и тези на техните общности Предоставят необходимите обучения и ресурси, и да мотивират младите хора да удовлетворяват тези нужди Насърчават младите хора да поемат ръководни позиции в младежките им групи Да бъдат връзката между младежите и другите членове на Движението на различни нива, така че да могат да работят заедно Да създават атмосфера, в която младите хора могат да бъдат пълноценни партньори в Движението

Младежките представители трябва:  

Да поемат отговорност и инициатива в Движението, като участват в развитието на политики и програми за млади членове Да бъдат партньори в ръководството на Националното дружество, което участва в правенето на политики и програми.

Националните дружества За да направят така, че младите хора и техните лидери да могат да постигнат гореизброените неща, всяко Национално дружество трябва:  Да подсигури подкрепа под форма, подходяща за структурата на съответното Национално дружество, например добре обезпечен младежки отдел, младежка служба или младежки работник, базиран в националното управление  Да работи със своите млади членове за развитието на младежка политика, която ще положи основа на работата му с младите хора  Заедно с младите хора да анализира нуждите и потенциала на младите хора в своя членски състав, както и в обществото като цяло и ползва този анализ за: o Да въвлече младите хора в програмите на Националното дружество и o Да изработи образователни модули за обучение и за разпространение, които да насърчават Националното дружество  Да се увери, че младите хора са въвлечени в процесите на вземане на решения на всяко ниво в Националното дружество. Това може да се осъществи чрез тяхното включване в структури, като: младежки групи, изпълнителни комисии, областни младежки комисии, национални младежки комисии или като се канят младежки представители в съществуващите изпълнителни органи на областно и национално ниво, в работни групи и др.  Осъществяват обучения по лидерство както за млади хора, така и за възрастните ръководители, за да се осигури това всички да имат необходимите умения за прилагане на тази политика  Да насърчават други членове на всички нива да въвличат младите хора в работата си, да споделят с тях уменията и знанията си  Да установят контакт с приятелски Национални дружества, за да обменят ресурси, да се обменят опит и да подсигурят съществуването на структура, в която младите хора в Националните дружества могат да имат истинско международно приятелство в дъха на Движението  Да положат специални усилия, където е възможно, да насърчат млади жени да вземат активно участие и да поемат лидерска роля. Международната федерация на ЧК/ЧП Въз основа на своя мандат, Младежката комисия следва: 

Промотира и оценява прогреса в прилагането на младежката политика по целия свят


    

Дава отчет за прилагането й на всяка сесия на Общото събрание Да иска мнението на младите хора от целя свят по отношение на прилагането на политиките на Федерацията и да се погрижат тези менения да бъдат взети предвид от редовните органи на Движението Да предлагат приоритети за работа в младежката програма, например въпроси, свързани с млади жени или млади хора с увреждания, ранно отпадане от училище и др. Да виждат кои Национални дружества имат нужда от помощ с организационното развитие на младежките им структури и служби Да предлага приоритетни области на дейност на Секретариата на Федерацията и поспециално на младежкия отдел на Федерацията, в съответствие със съдържанието на младежката политика и вземайки предвид всички останали политики на Движението

Международната федерация на ЧК/ЧП следва:   

Осигури проблемите, повдигнати младежите във всички области, да бъдат взети предвид Осигури развитието на младежки служби към Националните дружества в съответствие с техните общи програми за организационно развитие Подсигури своя младежки отдел от гледна точка на ресурси и да следи той да бъде добре подготвен за ролята си

Младежкият отдел към Секретариата на Федерацията следва:       

Да осигури подкрепа на Националните дружества съобразно техните планове за организационно развитие на младежките служби и структури Координира обмена на програми, идеи и ресурси по целя свят, за да се избягва излишно повторение на една и съща работа между Националните дружества и да улеснява развиването на програми Участва в развитието на програми и ресурси, отнасящи се до важни да младите хора въпроси – програми и ресурси, които могат да бъдат адаптирани и ползвани от Националните дружества Да организира международни срещи и събития, които да насърчават младите хора и възрастните, които работят с млади хора, да се срещат и да обменят опит и идеи Помага с техническа подкрепа за международни срещи и събития, организирани от Национални дружества или области Да съветва и да си сътрудничи с други отдели на Федерацията по въпросите на младите хора и тяхната работа Дава отчет на Младежката комисия за напредъка в прилагането на младежката политика

Други младежки организации Чрез сътрудничество с други младежки организации и мрежи всички можем да се обогатим със знания и опит, можем да разпространяваме принципите на ЧК/ЧП сред други млади хора. Основата на всяко сътрудничество трябва да бъде обща цел и спазване на Принципите. Оценка За да се осигури постоянното прилагане и съблюдаване на младежката политика, трябва да се правят редовни оценки на всички нива на Движението. И специално, младите хора трябва да бъдат въвлечени в процеса на оценяване. Оценката е отговорност на самите млади хора, на Националните дружества и на Федерацията. Бележки Тази политика е утвърдена от Общото събрание на МФЧК/ЧП през 1991 г. и преутвърдена от дванадесетата сесия на Общото събрание през 1999 г.

Младежка политика  

Младежка политика

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you