__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Ta książka należy do / This book belongs to:


SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

Mapa świata Brave Kids

Brave Kids Map of the World

2-3

Idea Brave Kids

Brave Kids Idea

4-5

Brave Festival

Brave Festival

6

Dr Akong Tulku Rinpoche

Dr. Akong Tulku Rinpoche

7

Rodziny Goszczące Brave Kids

Brave Kids Host Families

Miasta Partnerskie Brave Kids

Brave Kids Partner Cities

10-13

Grupy Brave Kids w 2015 roku

Brave Kids Groups in 2015

14-53

Liderzy artystyczni

Artistic Leaders

54

Spektakle półfinałowe i warsztaty artystyczne

Semi-Final Shows and Artistic Workshops

55

Wielki Finał Brave Kids

The Brave Kids Grand Finale

56-57

Podziękowania

Acknowledgements

58-59

Organizatorzy, sponsorzy i partnerzy

Organisers, Sponsors, Partners

60-61

Zespół

Team

62-63

Kalendarz wydarzeń Brave Kids w 2015 roku

Calendar of Brave Kids events in 2015

64-65

Kontakty, notatki

Contacts, Notes

66-68

8-9


3


IDEA BRAVE KIDS Brave Kids jest projektem edukacyjnym, podczas którego spotykają się dziecięce grupy artystyczne z całego świata. W tegorocznej, 6. edycji, weźmie udział 120 dzieci, z 20 grup artystycznych z 15

krajów. Różnią się doświadczeniami życiowymi, talentami artystycznymi, religiami i tradycjami. Łączą je za to chęć wspólnego tworzenia,

otwartość na drugiego człowieka i niebywała umiejętność przełamywania barier i ograniczeń świata dorosłych.

Na tegorocznych plakatach Brave Kids widnieje twarz dziewczynki

z rdzennego amazońskiego plemienia Kayapo, której historia koresponduje z ideą Brave - ochrony marginalizowanych kultur. W czasie

trwania projektu Brave Kids poznamy też wiele innych historii wszystkich jego uczestników.

Część projektu odbywa się równolegle w pięciu miastach w Polsce. Obok głównego organizatora – Wrocławia –

zaangażowały się

również: Puszczykowo, Przemyśl, Wałbrzych i Warszawa. W ostatnim

tygodniu pobytu w Polsce wszystkie grupy spotykają się na warsztatach w Zagórzu Śląskim.

Znaczącym aspektem Brave Kids jest zaangażowanie lokalnej społeczności – dzieci przyjeżdżające do Polski mieszkają w domach lokalnych rodzin. Dla rodzin goszczących Brave Kids to wyjątkowa

bliskość często zupełnie odmiennego świata, a także lekcja szczodrości, cierpliwości i niejednokrotnie przyjaźń na całe życie.

Dzięki zaangażowaniu i pracy rzeszy wolontariuszy, w każdym z miast

i na każdym etapie Brave Kids, spotkanie dzieci przebiega w przyjaznej atmosferze, a sam projekt może pięknie się rozwijać.

Wielkim finałem Brave Kids jest wspólnie przygotowany spektakl,

będący barwnym kolażem kultur i tradycji. Dzieciaki udowadniają, że

w ciągu kilku tygodni, dzieląc się swoim doświadczeniem i umiejętnościami, potrafią przygotować pokaz będący symbolem pokoju, przyjaźni

i głosu dzieci. Brave Kids to czas i miejsce, w którym ten głos dzieciom oddajemy. Widzów zaś zapraszamy, by przyjęli dar, jakim jest ich niezwykle radosna, pełna energii i kolorów praca artystyczna.

Podczas tych wyjątkowych kilku tygodni ogarną nas niezwykłe emocje, poczujemy entuzjazm, nauczymy się empatii, otwartości i odwagi…


BRAVE KIDS IDEA Brave Kids is an educational project through which artistic children groups

from all over the world have a chance to meet. This year’s 6th edition of the project will include 120 children from 20 artistic groups from

15 countries. They come with a variety of life experiences, artistic skills

and talents, religions and traditions. What unites them is a willingness to create, an openness to others and an incredible ability to overcome the boundaries and limitations of the adult world.

This year’s Brave Kids posters portray a face of a little girl from the native Amazon Kayapo tribe, whose history corresponds with Brave Kid’s vision

and mission of protecting marginalised cultures. During the Brave Kids project we will learn about history of all the Brave Kids participants.

The part of the project takes place simultaneously in five cities in

Poland. Aside from the main organiser in Wrocław, the other participating cities are: Puszczykowo, Przemyśl, Wałbrzych and Warsaw. The joint workshops for all the groups will be held in Zagórze Śląskie during the last week of their visit.

Local community engagement is a significant aspect of the Brave Kids project. The children coming to Poland will live in the homes of local

families. For the Brave Kids host families it is a chance to experience an

entirely different world; it is a lesson of generosity, patience and often a start of a life-long friendship.

In each city, round the clock there are dedicated volunteers who make

Brave Kids project possible. It is thanks to them that the overall atmosphere of the whole undertaking is fantastic and the project itself can develop further.

The Brave Kids Grand Finale is a show prepared by all the participants, a colourful collage of cultures and traditions. The kids prove

that during only a few weeks, by sharing their own experiences and skills, they are able to prepare a performance which is a symbol of peace, friendship and a portrayal of their unique voices.

Brave Kids is the time and place, through which we give children back

their voice and invite the audience to accept the gift of their artistic work, full of joy, energy and colours. During these several extraordinary weeks

we are overwhelmed by the enthusiasm, empathy, open-heartedness and courage.

5


DR AKONG TULKU RINPOCHE Projekt edukacyjny Brave Kids powstał z inspiracji

DR AKONG TULKU RINPOCHE

niezwykłego człowieka, dra Akonga Tulku Rinpoche,

The Brave Kids educational project came to life as a result

organizacji charytatywnej ROKPA International, która

Rinpoche, a Tibetan lama, physician and philanthropist, who

tybetańskiego lamy, lekarza i filantropa, założyciela od 35 lat prowadzi projekty pomocowe oraz edukacyjne, min. w Nepalu, tybetańskiej części Chin, Afryce Południowej, Zimbabwe, a także w Europie.

Dr Rinpoche zawsze powtarzał, że rozwojowi dzieci należy poświęcić szczególną uwagę, ponieważ to one będą w przyszłości kształtować nasz świat, a ich

spotkanie uda się, gdy damy im możliwość wymiany

umiejętności i swobodę twórczego działania. Od tych głównych idei wywodzą się kolejne – poświecenie

uwagi różnorodności kultur i tradycji, pielęgnowanie ojczystego języka, wymiana doświadczeń liderów.

W 2009 roku, podczas pilotażowej edycji Brave Kids,

of the inspiration of one incredible man Dr. Akong Tulku established the charity organisation ROKPA International. ROKPA International has been carrying out

educational

and relief projects for 35 years in many places such as Nepal, Tibetan parts of China, South Africa and Zimbabwe,

as well as in Europe. Dr. Rinpoche used to say that we

should pay special attention to children’s development as they would shape the future of our world and that children

must be given a chance to share skills and the freedom to create. This main idea entails other ones such as considera-

tion for the diversity of cultures and tradition, cultivating the mother tongue, and the exchange of experience among group leaders.

po raz pierwszy spotkały się 3 dziecięce grupy młodych

During the Brave Kids pilot edition in 2009, 3 groups of

120 dzieci, z 20 grup z 15 krajów świata. Brave Kids

6th edition, 120 kids from 20 groups from 15 countries

artystów. W 2015 roku, podczas 6. już edycji, spotka się

rośnie na naszych oczach. Pomóżmy dzieciom pięknie się

rozwijać! Przychód ze sprzedaży biletów na wydarzenia „Brave Festival. Przeciw wypędzeniom z kultury” jest

co roku przeznaczany na wsparcie projektów edukacyjnych prowadzonych przez ROKPA International. W tym roku pomagamy ofiarom trzęsieniem ziemi w Nepalu.

young artists met for the first time. In 2015, during the will get a chance to meet others from all over the world. Brave Kids is growing before our eyes. Let’s help children

blossom! ,The total ticket revenue from the ‘Brave Festival. Against cultural exile’ is annually allocated to educational

projects run by ROKPA International. This year we support the victims of the earthquake in Nepal.

7


RODZINY GOSZCZĄCE BRAVE KIDS Zaczyna się od decyzji, która zapada dużo wcześniej

– w rodzinach, które zechciały otworzyć nie tylko swoje domy, ale również głowy i serca dla dzieciaków. Później jest już czekanie – niespokojne, pełne radości, ale też pytań mnożących się w głowie. Jakie one będą? Jak sobie poradzimy? Jak się będziemy porozumiewać?

I przyjeżdżają. Zmęczone, na początku onieśmielone, z rezerwą podchodzące do obcych ludzi, u których będą mieszkać przez

dwa tygodnie. Ale bariery szybko pękają – wszyscy wspólnie przeżywamy proces tworzenia nowej „rodziny”…

Jest też mnóstwo emocji – i tych związanych z występami artystycznymi „naszych” dzieciaków, i tych, które rodzą się podczas zwykłych, codziennych czynności –

gotowania obiadu, zabawy w parku, wspólnego spaceru czy przyspieszonej lekcji języka…

Dwa tygodnie mijają błyskawicznie. Dzieciaki wyjeżdżają, by przygotować wielki finałowy spektakl, a my

zostajemy. Ale już inni, odmienieni. Inaczej patrzymy na siebie, na swoje własne dzieci, na świat. I już wiemy, że

dzięki dzieciakom, które były u nas tak krótko zmieniło się bardzo wiele - jesteśmy bogatsi, mądrzejsi, lepsi…


BRAVE KIDS HOST FAMILIES It starts with a decision which is made much earlier

within families willing not only to open their homes,

but also their minds and hearts to the children. Then we are left waiting, anxious, full of joy and countless questions - What are they like? Will we manage? How are we going to communicate?

And then here they are: tired, bashful at the beginning,

reserved towards strangers with whom they will spend the next two weeks. But the barriers are easily overcome

– we all experience the process of forming a new ‘family’ together …

There are also many emotions born out of the artistic

performances given by ‘our’ children and the daily activities we take part in – while cooking, playing in the park, going for a walk, or learning a new language …

Two weeks fly by. The Brave Kids leave to prepare a big

final show, and we are left alone … but different, changed.

We look at each other, at our own kids and the world differently. And we already know, that thanks to these kids, who were with us so briefly, so much has changed – we have become richer, wiser, better …

9


MIASTA PARTNERSKIE BRAVE KIDS BRAVE KIDS PARTNER CITIES Główne biuro organizatorów Brave Kids znajduje się we Wrocławiu.

Dołączają do nas wspaniałe organizacje, tworząc miasta partnerskie Brave Kids. The Headquarters of Brave Kids is located in Wrocław.

There are also four others organizations from partner cities working with us on the project.


11


STOWARZYSZENIE KULTURY TEATRALNEJ PIEŚŃ KOZŁA, główny organizator Brave Kids, Wrocław

Nasza wielomiesięczna praca zaczyna się w małym gronie, ale im bliżej przyjazdu młodych artystów, tym więcej osób

czuwa nad tym, by wszystko było przygotowane w każdym z miast partnerskich. Martwimy się o wizy, o to, czy rosół posmakuje dzieciakom i czy spodobają się im atrakcje, jakie dla nich szykujemy, a potem o wszystkie stłuczone kolana

i bolące zęby. Wszystko to po stokroć wynagradza nieokreślone uczucie wzbogacenia nas płynące z radości dzieci, wartościowej pracy artystycznej, przyjaźni, odkrycia nowych pokładów empatii i przemożnej odwagi współtworzenia. Jesteśmy dumni ze wszystkich poprzednich edycji Brave Kids i z radością oczekujemy na kolejne!

FUNDACJA ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI, Warszawa

Działania naszej Fundacji kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Wspólnie organizujemy warsztaty, wystawy, koncerty i pokazy, dzięki którym młodzi ludzie z różnych krajów mogą poznać siebie i swoje kultury. Naszą misją jest zbliżanie ludzi do siebie, niezależnie od tego, jak odległe są ich kultury, języki i zwyczaje. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że po raz trzeci jesteśmy organizatorem Brave Kids w Warszawie. Zapraszając dzieciaki do nas, możemy mieć świat naprawdę na wyciągnięcie ręki. Czekamy na Was!

FUNDACJA “EMU” IM. ELŻBIETY MARII URBAŃSKIEJ, Wałbrzych

Fundacja „EMU” zetknęła się z projektem Brave Kids trzy lata temu. Już wtedy wiedzieliśmy, że warto, by dzielne

dzieciaki zawitały również do Wałbrzycha. W 2014 roku wszyscy mieszkańcy naszego miasta i okolic mieli okazję poznać i współtworzyć najpiękniejszy projekt świata. Dzisiaj wiemy, jak wiele zmieniło się w naszym mieście dzięki

dzieciom i liderom z Brave Kids. Mieszka tu wielu fantastycznych ludzi, którzy chcą tworzyć świat Brave Kids. Teraz cały Wałbrzych jest BRAVE i czeka na Was…!

STOWARZYSZENIE MONDO KOLEKTIV, Puszczykowo

Coroczne spotkanie z młodymi ambasadorami kultur z całego świata jest dla nas, mieszkańców Puszczykowa, nadzwyczajną podróżą, którą trudno zapomnieć. Odbywamy ją bowiem w naszych domach, przy stole, do którego

codziennie wspólnie z Wami zasiadamy. Uczymy się od Was pasji, szacunku dla różnorodności, przyjaźni, przyjmowania i oddawania dobrej energii, która jest w każdym z nas. Czekamy na Was!

FUNDACJA WYMIANY KULTUROWEJ TOTU TOTAM, Przemyśl

Celem naszej fundacji jest budowanie społeczeństwa aktywnego, otwartego i przygotowanego do życia w różnorodności. W Brave Kids zawiera się to, co uderza nas w etyce Emmanuela Lévinasa, a mianowicie spotkanie „twarzą w twarz” z innym człowiekiem. Według niego spotkanie takie wyrywa jednostkę z kręgu jej własnego

ja. W przypadku Brave Kids to dodatkowo wspaniały warsztat edukacji międzykulturowej w praktyce. Czekamy na Brave Kids po raz pierwszy!


‘SONG OF THE GOAT’ THEATRE ASSOCIATION, the main Brave Kids organizer, Wrocław

Our many-months-long project at its start involves only a small group, but as the arrival of the young artists

approaches, growing number of people work to ensure everything is well prepared in each of our partner cities. We are focused on all aspects of these gatherings. We make sure visas are granted and the chicken noodle soup

tastes good, children are happy with all the attractions we have prepared for them. Later we worry about all

the bruised knees and aching teeth. But ultimately we are rewarded with the incredible feeling of personal fulfilment that comes from sharing the children’s joy, artistic work, and friendship, discovering new layers of empathy and summoning the enormous courage it takes to create together. We are proud of all previous Brave Kids editions and we look forward to the future!

THE FOUNDATION WORLD WITHIN REACH, Warsaw

The Foundation works first and foremost to benefit children and youth. We organize numerous workshops, exhibi-

tions, concerts, and shows thanks to which young people from different countries can learn about themselves and other cultures. Our mission is to bring people together regardless of how seemingly different their cultures, languages

and traditions are. We are happy and proud to be able to host Brave Kids in Warsaw for the third time. By inviting the children and youth to our city we can truly have the world within reach. We look forward to seeing you!

ELŻBIETA MARIA URBAŃSKA EMU FOUNDATION, Wałbrzych

It was 3 years ago that EMU Foundation took part in the Brave Kids project. It was then that we felt the need to invite Brave Kids to Wałbrzych. In 2014 all inhabitants of our city and the surrounding areas had a chance to launch the beautiful project there. Today, we can see the great difference the children and leaders from Brave Kids have made to our town. In this city there are many wonderful people who want to create a Brave Kids world. Now, the whole Wałbrzych is BRAVE and looking forward to seeing you …!

MONDO KOLEKTIV ASSOCIATION, Puszczykowo

The annual meeting with young ambassadors of culture from all over the world is an extraordinary journey for us, the inhabitants of Puszczykowo. This journey is unforgettable, as it takes place in our homes, at the table

where we sit with you every day. From you we learn passion, respect for diversity, friendship, and how to receive and share the good energy present in each and every one of us. We look forward to meeting you!

FOUNDATION OF CULTURAL EXCHANGE TOTU TOTAM, Przemyśl

The aim of our foundation is to create an engaged and open-minded society that is prepared to live in diversity. Brave Kids embraces the very essence of Emmanuel Levinas’ philosophy which is “face to face” relation with another human being. According to his ethics, such an encounter has the power to negate the importance of the

self. In the case of Brave Kids it is also a wonderful practical workshop on intercultural education. We look forward to meeting you for the first time!

13


angol a angol a kumuka a S a B a n a W s in Kikon go) (Brave Kid

ala k a k u nge Kbundo) e d N Bana (Brave Kids in Kim

GRUPA TEATRALNO-BALETOWA NGAU-MOYO Ta radosna grupa dzieci, pochodząca z jednego z najszybciej rozwijających się krajów afrykańskich, wie, jak wielkie znaczenie ma edukacja. Młodzi aktorzy, integrujący się w grupie teatralno-baletowej Ngau-

Moyo obecnie pracują nad swoim pierwszym projektem, który łączy muzykę, taniec, perkusję (balafon/marimbę) i teatr – “Mila – taniec

nie jest dla zbirów”. Główna bohaterka, Mila, jest dziewczynką, która tak uwielbia tańczyć, że opuszcza zajęcia w szkole. Zszokowani

przyjaciele zrobią wszystko, by zachęcić ją do nauki, wykorzystując tradycyjny taniec jako zachętę.

Lider grupy - Ngau Afonsina Domingas Grupa z Angoli niestety nie dojechała w tym roku na Brave Kids. Unfortunately group from Angola was not able to arrive this year.


THEATRE-BALLET NGAU-MOYO Coming from one of the fastest developing African countries, this cheerful team of children is focused on the importance of education.

The young actors that integrate the theatre ballet Ngau-Moyo are currently working on their first project that unites music, dance, percussion (balafon / marimba) and theatre: ‘Mila - dancing is not

for thugs’. Mila is a girl that likes dancing so much, she drops out of school. Shocked, her friends will do everything to get her back to study, using traditional dance as an incentive. Group leader - Jorge Bernardo Teca

15


brazyl i a brazil as s o j a r s Co Por tuguese) a ç n a i Cr ids in Brazilian K (Brave

MAIS CAMINHOS – WIĘCEJ ŚCIEŻEK Pavãozinho to slumsy położone na granicy pomiędzy znaną dzielnicą Ipanema

a słynną plażą Copacabana w Rio de Janeiro. Właśnie tu kontrasty społeczne

są szczególnie widoczne, gdyż mieszkańcy niższych warstw społecznych sąsiadują z najbogatszymi w kraju. Autorzy miejscowego projektu edukacyjnego

Mais Caminhos (Więcej Ścieżek) prowadzą kreatywne zajęcia pozaszkolne dla

dzieci z faveli. Grupa dzieci zaprezentuje trzy dynamiczne style tańca, pochodzące jeszcze z czasów niewolnictwa. Będzie to połączenie kultury afrykańskich przodków i rodzimej kultury Indian: maracatu, passinho i bojowej capoeiry. Lider grupy - Emerson Horacio Pedro Przyjazd grupy z Brazylii jest współfinansowany przez Kancelarią Odszkodowawczą MEDITOR sp. z o.o. The arrival of a group from Brasil is cofinanced by MEDITOR Sp. z o.o.


MAIS CAMINHOS – ‘MORE PATHS’ Pavãozinho is a slum located on the border between the famous districts of Ipanema and Copacabana, in Rio de Janeiro. Here, social contrast is very evident as lower class residents

live close to one of the richest neighborhoods in the country. The on-site educational project Mais Caminhos (More Paths) hosts creative after-school classes for children from the favelas. The group of children will present three dynamic dance styles born in times

of slavery. It will be a mixture between afro descendant and native Indian cultures: maracatu, passinho and the flowing martial art of capoeira. Group leader - Emerson Horacio Pedro

17


burun d i burun d i an zwe s a d a B a n a Ab Kirun di) in (Brave Kids

GRUPA TAŃCA TRADYCYJNEGO IGISABO STOWARZYSZENIE REINTEGRACJI MŁODYCH REPATRIANTÓW AREJR Podczas wojny pomiędzy Ruandą a Burundi

setki ludzi

wyemigrowały do Tanzanii w poszukiwaniu pokoju. W 2007

r. dołożono wszelkich starań, by mogli powrócić do swojej ojczyzny. Dzieci z IGISABO tworzące zespół tańca ludowego

ukażą nam bogactwo tradycji Burundi – kraju, który choć jest dla nich domem, nadal wydaje się im obcy. Jednym z głównych wyzwań, z jakimi zmierzają się te dzieci na

co dzień jest język – językiem urzędowym Tanzanii był angielski, teraz w Burundi jest nim język francuski. Lider grupy - Désiré Nsengiyumva


IGISABO TRADITIONAL DANCE GROUP ASSOCIATION FOR THE REINTEGRATION OF RETURNEE YOUTH AREJR During the war between Rwanda and Burundi, hundreds

of people travelled towards Tanzania looking for peace. In 2007, a big effort was made to bring all these people back to

their homeland. The children from the IGISABO traditional dance group will give us a glimpse of the rich traditions of

Burundi, a country that although is their home, still feels foreign to them. One of the major challenges these children

face is language – the official language in Tanzania was English and now, in Burundi, it is French. Group leader - Désiré Nsengiyumva

19


e stoni a e stoni a sed Vaprad Lastp onian) in E (Brave Kids

CYRK FOLIE Folie Circus Studio narodziło się w Tallinie, ale dotarło również do innych zakątków kraju. Varbola, położona 50 km od stolicy,

to jedna z wiosek, w których dzieci mają okazję odkrywać

swoją artystyczną naturę, tworząc przedstawienia cyrkowe. Tam, odizolowane od różnorodności dużego miasta, mają

niepowtarzalną szansę uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach. Cyrk umożliwia dzieciom niecodzienną aktywność, pozwala zapomnieć o troskach i dostarcza chwili radości w serdecznej atmosferze, pełnej szacunku i wzajemnej troski. Lider grupy - Gaili Ilisson


CIRCUS FOLIE Folie Circus Studio was born in Tallin, but has since spread

to different locations. Varbola, located 50 km from the

capital, is one of the villages where children are given the opportunity to explore their artistic souls, creating

circus performances. Isolated from the diversity of the

big town, they have the unique chance to participate in these activities for free. The circus gives children the

opportunity to step out of their box, lose their worries

and just enjoy moments together, creating a positive atmosphere, respecting and taking care of each other. Group leader - Gaili Ilisson

Przyjazd grupy z Estonii jest współfinansowany przez Pana Piotra Palucha, Konsula Honorowego Republiki Estonii w Krakowie oraz przez firmę Raben. The arrival of a group from Estonia is cofinanced by Mr. Piotr Paluch, the Honorary Consul of the Republic of Estonia in Cracow and Raben company.

21


gruzj a georgi a

an) eorgi G n i s e K id (Brav

CARITAS Pokaz ludowego tańca Gruzji jest wydarzeniem, o którym trudno zapomnieć. Interakcje pomiędzy

dynamicznymi

i

pełnymi

życia

krokami mężczyzn, a płynnymi ruchami poruszających się z gracją kobiet, dodają ludowemu gruzińskiemu tańcu energii, która oczarowuje

i porywa widza. Dzieci z różnych środowisk uczą się magii tych tańców. Dzieci pochodzące z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, także te

ich pozbawione, pracują razem w Tbilisi, by stworzyć

charyzmatyczne

przedstawienie

– portret wspólnoty i entuzjazmu. Lider grupy - Jemal Chachkhalia


CARITAS A traditional dance show from Georgia is an event which is hard to forget. The interaction between the dynamic and energetic steps of the men and the flowing grace of the female

dancers, gives Georgian traditional dances a special energy that enchants and engages you.

Children from different backgrounds are taught the magic of these dances. Children at risk,

orphans and all kids who take part in the center’s activities in Tbilisi, work together towards creating a charismatic show – a portrait of coordination and liveliness. Group leader - Jemal Chachkhalia

23


indie jo d h p u r india jo d h p u r

SPOŁECZNOŚĆ LANGA TOWARZYSTWO LUDOWEGO DZIEDZICTWA

Sahasi Bachhe

Dzieci ze społeczności Langa z Radżastanu (przodkowie plemion koczowniczych Kalbelian) urodziły się w rodzinach kultywujących pradawną sztukę. Prezentowanie tradycji jest dla nich czymś tak naturalnym jak

oddychanie. Dziewczęta zatańczą w zwiewnych spódnicach, wirując

i naśladując ruchy boga-węża. Tancerki Kalbelian są utożsamiane ze współczesnymi postaciami przedstawiającymi węże ze starożytnych,

pełnych magii i zaklęć przedstawień. Chłopcy zaśpiewają tradycyjne pieśni inspirowane mitologią i baśniami Hindi oraz zagrają na Sindhi

Sarangi (instrumencie strunowym), Dholak (perkusji) oraz na Kartaal (drewnianych grzechotkach).

Lider grupy - Kayum Khan

Przyjazd grupy z Indii jest współfinansowany przez firmę Solar. The arrival of a group from India is cofinanced by Solar company.

Bahadur Bachhe Hosiyar Taabar

(Brave Kids in Hindi and Marwari)


LANGA COMMUNITY RAJASTHANI FOLK LEGACY SOCIETY Children from the Langa community from Rajasthan (descendants of Kalbelian

nomad tribes) were born in ancient families of artists. Performing their traditions

comes as natural as breathing. In flowing skirts, the girls will dance and swirl, replicating the movements of a serpent-god. Kalbelian dancers are assumed to be the modern substitutes of the snakes in the ancient enchantment performances. The

boys will sing traditional songs inspired in Hindi mythology and tales, and play the Sindhi Sarangi (a string instrument), Dholak (percussion) and the Kartaal (wood clappers).

Group leader - Kayum Khan

25


indie now e d e l h i india ne w d e l h i

FUNDACJA SARVAM Bharatanatyam to starożytna tradycyjna forma sztuki, której początki wywodzą się z czci składanej bóstwom. Wykonawcy, przy akompaniamencie

muzyków, porywają publiczność do mistycznego świata, opowiadając

historie o bogach i boginiach z hinduskiej mitologii oraz ludowe baśnie

z morałami. Fundacja Sarvam prowadzi bezpłatny społeczny program z cotygodniowymi zajęciami Bharatanatyam dla dziewcząt, pozbawionych przywilejów społecznych z dwóch ubogich dzielnic w New Delhi. Dziewczęta, zazwyczaj niedoceniane społecznie w silnie patriarchalnym

społeczeństwie, jako wykonawczynie tradycyjnej sztuki hinduskiej zyskują szacunek rodziny i lokalnej społeczności. Lider grupy - Shikha Walia

s in Hin di) (Brave Kid

SARVAM FOUNDATION

Bharatanatyam is an ancient traditional art form with its origins rooted

in divinity. The performers, accompanied by musicians, bring the audience to their own mystical world. They tell stories of gods and goddesses from

Indian mythology, and folk tales with deep morals. The Sarvam foundation runs a free outreach program with weekly classes in Bharatanatyam to

underprivileged girls from two of New Delhi’s poorer neighborhoods. Usually undervalued in a strongly patriarchal society, these girls have gained the pride of their families and communities as performers of Indian traditions. Group leader - Shikha Walia Przyjazd grupy z Indii jest współfinansowany przez firmę Yes. The arrival of a group from India is cofinanced by Yes company.


27


iran iran


(Brave Kids in Fārsī)

INSTYTUT DONYA

DONYA INSTITUTE

Instytut Donya to organizacja pozarządowa, która

Donya Institute is a non-governmental organization

należy uczyć od dziecka” i to właśnie pokój i tole-

teach peace from childhood on’; therefore, superior

powstała w 1994r. Jej motto brzmi: „Pokoju rancja są wartościami, które są wpajane dzieciom

jako nadrzędne. Bajki, gry, zabawy i tradycyjne stroje wykorzystywane są po to, by pokazać, że

kultura Iranu opiera się na filozofii pokoju. Dzieci

biorące udział w Brave Kids pokażą sztukę symbolizującą walkę światła i ciemności. Rozgrywana

jest ona podczas trzech festiwali: Yalda – ku czci

narodzin światła (Słońca), Charshambeh Suri – symbolizującego proces oczyszczenia światłem

ognia i Nowruz – oznaczającego przejście i obietnicę nowego dnia, nadzieję i pokój dla ludzkości. Lider grupy - Arezou Ali

which was established in 1994. Its motto is: ‘we should

values such as peace and tolerance are instilled in the

children in the first place. Tales, plays, and traditional

costumes are a tool to show that the culture of Iran is based on a philosophy of peace. Children taking part

in the Brave Kids project will present a show sym-

bolizing a fight between light and darkness.The fight takes place during three festivals: Yalda - celebrating

the birth of light (the Sun), Charshambeh Suri – celebrating the purification ceremony with light of fire, and Nowruz – being a promise of a new day, hope and peace for mankind.

Group leader - Arezou Ali

29


m aroko m oroc co (Brave Kids in Arabic)

STOWARZYSZENIE KULTURALNE MŁODYCH–TAROUDANT FUNDACJA AMANE DLA DZIECI Grupa z Taroudant pochodzi z różnych środowisk społecznych: niektóre dzieci żyją

z rodzicami czy krewnymi, inne w rodzinach adopcyjnych, ale wszystkie łączy wspólna cecha: pozostawione bez opieki mogą stać się dziećmi ulicy i być narażone na wiele niebezpieczeństw. Obie organizacje zapewniają zarówno dzieciom ulicy,

jak i tym zagrożonym bezdomnością możliwość kształcenia i udziału w warsztatach artystycznych. Na tegoroczną edycję projektu Brave Kids dzieci przygotowują

choreografię do dźwięków berberyjskich. Będzie to przedstawienie zainspirowane kulturą Berberów (koczowniczych plemion z Maroka) i tradycyjnymi dźwiękami Dekka z Marakeszu.

Lider grupy - Rachid Wahid Przyjazd grupy z Maroko jest współfinansowany przez Pana Pawła Mietlickiego, Konsula Honorowego Królestwa Maroka, prezesa Maroko Produkt Sp. z o.o. The arrival of a group from Marocco is cofinanced by Mr. Paweł Mietlicki, the Honorary Consul of the Kingdom of Morocco, President of Produkt Sp. z o.o.


YOUTH CULTURAL ASSOCIATION IN TAROUDANT FOUNDATION AMANE FOR KIDS

Azzanin Imzulen (Brave Kids in Berber)

This group from Taroudant comes from diverse backgrounds. Some kids live with their

parents, relatives or adoptive families, but all have something in common: left with little supervision, they can slip to the streets and face a variety of risks. Both organizations provide street children and children at risk the possibility of an education and

artistic workshops. For this year’s edition of the Brave Kids the children are preparing ‘A choreography to Berber tunes’, a show inspired by Berber culture (nomad tribes from Morocco), and based on traditional Dekka tunes from Marakesh. Group leader - Rachid Wahid

31


nepa l nepa l

DZIECI ROKPA Organizacja ROKPA International została stworzona przez dr Akong

Tulku Rinpoche, Leę Wyler i jej ojca dr Veita Wylera jako odpowiedź na

rosnącą liczbę tybetańskich uchodźców uciekających do Nepalu i Indii w latach 80. Od tamtej pory organizacja zyskała status międzynarodowej i ma swoje oddziały w wielu krajach. W Nepalu ROKPA International okazuje holistyczne podejście do społeczności prowadzących Domy

Dziecka, które zapewniają dom, opiekę zdrowotną i edukację biednym

dzieciom, warsztaty dla kobiet, dom dla gości, jadłodajnię, farmę ekologiczną i pomoc medyczną dla całej społeczności. Lider grupy - Anju Nepali


(Brave Kids in Nepali)

ROKPA CHILDREN ROKPA International was created by Dr. Akong Tulku Rinpoche, Lea Wyler and her father, Dr. Veit Wyler as a response to the growing number of Tibetan refugees

escaping to Nepal and India in the 1980’s. Since then it has grown to be an international organization working

in many countries. In Nepal, ROKPA International has

a holistic intervention in the community running a

Children’s Home, providing health support, care and an education to poor children. They also host women’s workshops, guest house, soup kitchen, organic farm and medical aid for the whole community. Group leader - Anju Nepali

33


polska wars z awa polan d wars aw

іти Д і н Відважs in Ukrainian) K id (Brave

Майра Бераш (Brave K id s i n Ch e c h

ети Д е ы н ж а в От in Russian) (Brave Kids

en)

e (Brav

org i n Ge K id s

ian)

MŁODZIEŻÓWKA PRAKTYKÓW KULTURY Społeczność emigrantów w Polsce jest niezwykle zróżnicowana.

Trudno jest znaleźć jeden mianownik wspólny dla wszystkich – oczywiście poza tęsknotą za własnym krajem i pragnieniem, by wieść

spokojne życie. Młodzi ludzie z Gruzji, Kirgistanu, Ukrainy i Czeczeni

żyjący w ośrodku pobytowym dla cudzoziemców w Dębaku oraz w Warszawie, przygotowują spektakl, który zaprezentuje okoliczności towarzyszące im jako poszukiwaczom azylu. Opowiedzą o granicach,

które trudno przekroczyć – tych, które społeczeństwo tworzy i podtrzymuje – narodowości, kulturze, tożsamości i rasie. Lider grupy - Dominika Michalska


CULTURAL PRACTITIONERS YOUTH GROUP The refugee community in Poland is extremely diverse. It is

hard to find the common denominator among all immigrants – other than a longing for their country and the desire to live a peaceful life. Young people from Georgia, Kyrgyzstan, Ukraine

and Chechnya living in Dębak refugee center and in Warsaw, are preparing a show that aims to portray their unique experiences as asylum seekers. Their latest work explores the sort of boundaries

that are difficult to cross - those which society creates and maintains- nationality, culture, identity, and race. Group leader - Dominika Michalska

35


polsk a wars z awa polan d wars aw HOPE 4 STREET

zieci Odwa żne D Polish) in (Brave Kids

Dzielnica Praga w Warszawie przeobraziła się z niegdyś biednego i dość niebezpiecznego obszaru w rozkwitające centrum kulturalne i odnowione środowisko społeczne. Hope4Street jest jedną z pierwszych takich inicjatyw. Projekt narodził się jako

niezależny pomysł terapii artystycznej przeprowadzanej dla małej grupy dzieci.

Dzieci z biednych i dysfunkcyjnych rodzin brały udział w zajęciach społeczno-terapeutycznych, podczas których narzędziem wyrażania własnych przekonań i myśli były techniki breakdance’u, sztuki ulicznej i hip-hopu. Lider grupy – Anna Szmid


HOPE 4 STREET The Praga district in Warsaw has undergone a major change from a poor and fairly dangerous area to a thriving center of culture and renewed social environment. Hope4Street is a prime example of one of such transforming initiatives. The

project was developed as an independent concept of art therapy carried out with

a small group of children. Children from difficult and poor families were involved in a socio-therapy workshops, where breakdance techniques, street art and hiphop were used as a tool to express one’s convictions and thoughts. Group leader – Anna Szmid

37


polska wał b r z y c h polan d wał b r z y c h zieci Odwa żne D Polish) in (Brave Kids


ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH Wałbrzych jest tradycyjnym miastem górniczym, jednak ciężko

dotkniętym bezrobociem, odkąd zamknięto tam jedną z największych kopalni węgla. Stara kopalnia, przekształcona pomyślnie w nową, kreatywną i pełną życia przestrzeń, stanowi obecnie, po 20

latach, centrum nauki i sztuki. Jest ono gospodarzem wielu wydarzeń zarówno edukacyjnych, jak i artystycznych. Zespół Pieśni i Tańca

Wałbrzych, obchodzący w 2015 roku swój 60. jubileusz, zaprezentuje tak znane tańce jak Krakowiak czy Kujawiak oraz pieśni, takie jak Szła Dzieweczka, wywodzące się z Górnego Śląska. Lider grupy - Sylwia Sałamaj

SONG AND DANCE GROUP WAŁBRZYCH Wałbrzych is a traditional mining town severely affected by unemployment since one of its biggest coal mines was shut down. The old mine successfully converted

into a new creative and vibrant space. Today, after 20 years, it is the center for

science and the arts, hosting various educational and artistic events. This traditional group – which celebrates its 60th anniversary in 2015– will present dances such

as the famous Krakowiak and Kujawiak, and songs, such as Szła Dzieweczka from upper Silesia.

Group leader - Sylwia Sałamaj

39


rumun i a roman i a FUNDACJA TISMANA W małej wiosce Tismana do dziś kultywowane są tradycje i zwyczaje sprzed wieków. Działania Fundacji Tismana, założonej w 1996 roku przez trzy miejscowe nauczycielki, skupiają się przede wszystkim na

wskrzeszaniu tradycyjnych tańców ludowych i lokalnych pieśni, a także

na pobudzaniu społeczności – nie tylko lokalnej – do działań artystycznych. Dzięki Fundacji w 2008 roku powstał zespół tańca tradycyjnego, w którym co tydzień 15 dzieci i nastolatków spotyka się, by tańczyć i

tkać dywany. Dzieci biorące udział w tegorocznej edycji Brave Kids to część tej grupy.

Lider grupy - Maria Lidia Tîrban

josi Copii Cura manian) In Ro (Brave Kids

Przyjazd grupy z Rumunii jest współfinansowany przez Pana Michała Sołowowa, Honorowego Konsula Generalnego Rumunii. The arrival of a group from Romania


TISMANA FOUNDATION In a small village Tismana, ancient traditions and

customs have been cultivated up to the present. The activities of the Tismana Foundation, which was

established in 1996, are carried out by the three

local teachers. They focus on reviving traditional

folk dances, local songs, and initiating artistic activities in the community. Thanks to this foundation,

a group of traditional dance was formed in 2008. Every week, 15 kids and teenagers meet to dance

and knit carpets. The children taking part in this year’s edition of the Brave Kids are the members of this group.

Group leader - Maria Lidia Tîrban

is cofinanced by Mr. Michał Sołowow, the Honorary Consul of Romania.

41


rosja bu r i a c j a rbuussia ryat i a

эд г y y й Х ryat) э т э Bu Зyр(хBrave Kids in

ODON Buriacja jest jedną z najbardziej interesujących Republik Federacji Rosyjskiej.

Zlokalizowana na obszarach południowo-wschod-

niej Syberii, w pobliżu granicy z Mongolią, może pochwalić się

bogatą historią i oryginalną kulturą ludową. W wielu buriackich wioskach do dziś pielęgnowane są tradycyjne obrządki. Obejmują one pieśni i tańce oraz wierzenia ludów koczowniczych w duchy

przyrody wraz ze składaniem rytualnych ofiar. Internat Republiki Buriacja, w którym żyją dzieci przyjeżdżające do Polski, stawia sobie za główny cel podtrzymanie narodowości poprzez nauczanie przyszłych pokoleń zagrożonego wymarciem ojczystego języka buriackiego, a także tradycji i obyczajów. Lider grupy - Tsytsygma Anandaeva


ODON Buryatia is one of Russia’s most interesting republics. Located in

South-Eastern Siberia close to the Mongolian border, Buryatia reflects its rich history and original folk culture. Traditional rites are still alive today in local villages. They combine songs and

dances and nomadic worshiping of nature’s spirits, with ritual

offerings. The Republic of Buryatia Boarding school, where these children live, has as its main goal keeping the nation alive in future

generations by teaching the endangered native language – buryat – as well as its traditions and customs. Group leader - Tsytsygma Anandaeva

43


rosja st. p e t e rs b u rg rst.ussia p e t e rs b u rg

ти е Д е ы n) Храбр Russia n i s d i eK (Brav

CYRK I TEATR MONGOLFIERI Mongolfieri to duże, wypełnione gorącym powietrzem balony. Tak

jak one, cyrk teatralny pragnie wznieść swoich uczestników i uwolnić

ich od ciężaru dnia codziennego. Oferuje im sztukę cyrkową jako

narzędzie do spoglądania na życie z innej perspektywy. Zapraszamy

wszystkich do uczestniczenia w tej niezwykle kreatywnej atmosferze, niezależnie od kulturowego pochodzenia. Tu dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, dzieci ulicy czy też dzieci ze środowisk

zagrożonych przenoszone są do miejsca, w którym mogą odnaleźć artystyczne sposoby interpretowania swojego świata i osobistych problemów życiowych.

Lider grupy - Larisa Markina


MONGOLFIERI THEATRE CIRCUS Mongolfieri are big hot-air balloons. Like the baloons, the theatre

circus aims at lifting the participants from the weight of reality, giving them circus art as a tool to look at life from a different

perspective. Everyone is welcome to join this creative atmosphere, regardless of their cultural background. Here, children from underprivileged families, street children or children at risk are

lifted to a place where they can find artistic ways to interpret their world and their personal problems. Group leader - Larisa Markina

45


słowac j a slovak i a

eti Odvá žne D vakian) in Slo (Brave Kids

TEATR DZIECIĘCY HALIGANDA W Teatrze Haliganda dzieci pracują nad wzbogaceniem swojego

artystycznego potencjału. To dynamiczne centrum rozwija spo-

łeczność poprzez projekty kulturalne i edukacyjne, organizując wiele wydarzeń – począwszy od wystaw paleontologicznych aż po przedstawienia teatralne. Grupa zaprezentuje adaptację opowieści

betlejemskiej. W ojczyźnie w przedstawieniu bierze udział wielu

aktorów i kukły wielkich rozmiarów, sięgające 3 metrów wysokości. Tu, w Polsce, grupa sześciorga dzieci tchnie życie w historię

pochodzenia Jezusa, prezentując wielkie kukły i wzbogacając przedstawienie o mistyczną narrację. Lider grupy – Roman Sorger


CHILDREN’S THEATRE HALIGANDA In Haliganda Theatre, children work on enriching their artistic

potential. This dynamic centre develops the community through cultural and educative projects, organizing many of activities, from paleontological exhibitions to theatre performances. The group

will present an alternative Bethlehem story. At home the show is

created by many actors who perform with giant puppets – more than three meters tall. Here in Poland, a group of six children will

prepare a special presentation, where the big puppets, enriched with mythical narrative, will bring the story of Jesus Nativity to life. Group leader – Roman Sorger

47


u gand a u gand a

mu u v a b A Abatove Kids in Bantu) (Bra

AKADEMIA TAŃCA SPEED & FUNKY DANCE FUNDACJA SZTUKI AFRYKAŃSKIEJ „GUIJA TING” Centrum Guija Ting Arfican Art to bezpieczne miejsce, gdzie młodzież może wyrażać swoje emocje poprzez

sztukę i edukację. Guija Ting oznacza “Dobre Rzeczy”. Organizacja ta działa na rzecz dzieci i młodzieży

z ubogich środowisk. Opłaca ich naukę i uczy tańca, wprowadzając tym samym pozytywne zmiany w społeczeństwie. W Akademii Tańca SPEED & FUNKY DANCE dzieci ze slumsów, skazane na życie na ulicy, uczą się breakdance’u, tańca współczesnego i ludowego. Lider grupy - Patrick Sserugo


SPEED AND FUNKY DANCE ACADEMY GUIJA TING AFRICAN ART The Center of Guija Ting African Art is a safe place

for youth to come and express themselves through art and get access to education. Gujja Ting means ‘Good Things’ – the organization brings joy and benefits to

children and youth from poor neighborhoods, covering their school fees and teaching dance to make a positive change in the society. In Speed and Funky Dance

Academy, children from slums, that would otherwise be on the streets, learn the art of breakdance, contemporary and traditional dance.

Group leader - Patrick Sserugo

49


ulwówkrain a ulvivkrain e

ти і Д і р Хороб n Ukrainian) K id s i (Brave

DOM WSPÓLNOTOWY ZBOYISHA Celem Domu Wspólnotowego Zboyisha we Lwowie jest stworzenie środowiska, w którym dzieci będą mogły swobodnie wyrażać siebie poprzez sztukę i ujawniać swe

talenty. Dzieci zaangażowane są w rozmaite zajęcia,

dzięki którym mają okazję poszerzać swoje horyzonty

i odkrywać pasje. Lekcje rapu, zajęcia poświęcone two-

rzeniu filmów, grze na gitarze i badurze (instrumencie strunowym) to tylko nieliczne, w których mogą uczestniczyć. Grupa goszcząca w tegorocznej edycji Brave Kids

zaprezentuje przedstawienie, które pokaże zarówno zróżnicowanie kulturowe całej Ukrainy, jak i jej regionów, właściwe dzieciom z Domu Wspólnotowego Zboyisha. Lider grupy - Tetiana Popovych


COMMUNITY HOUSE ZBOYISHA The Community House ‘Zboyisha’ in Lviv aims to

create an environment where children are not afraid

to express themselves through art and to reveal their inner talents. Children are involved in diverse activities which give them the opportunity to broaden

their horizons and discover what they love to do. Rap groups, movie making, guitar and badura (a string instrument) lessons are some of the activities

that

can engage the children. The group coming to Brave Kids is preparing a performance that will show both

the cultural diversity present in Ukraine and local acpects of culture among the children of Zboyisha.

Przyjazd grupy z Ukrainy jest współfinansowany przez Pana Grzegorza Dzika, Konsula Honorowego Ukrainy we Wrocławiu. The arrival of a group from Ukraine is cofinanced by Mr. Grzegorz Dzik, the Honorary Consul of Ukraine in Wrocław.

51


urówkrain a ne urivnkrain e e

Хоробрі Діти (Brave Kids in Ukrainian)

SZKOŁA TEATRALNA SŁONECZNIK Głównym celem Szkoły Teatralnej „Słonecznik” jest wychowanie kreatywnych, tolerancyjnych i przyjaznych uczniów, którzy w przyszłości mogą zostać liderami. Teatr

jest tu narzędziem, które jednoczy ludzi. Motto szkoły brzmi: “W relacji ze sobą

używaj rozumu, w relacjach z innymi kieruj się sercem”. W Polsce dzieci z Równego

zaprezentują sztukę, która łączy ukraińską baśń i rzeczywistość. Dawno temu, czarownica przemieniła aktorów w kamienie. Za sprawą magii, dzieci odczyniają zaklęcie i uczą się gry aktorskiej.

Lider grupy - Iryna Pukas


Przyjazd grupy z Ukrainy jest współfinansowany przez firmę Raben. The arrival of a group from Ukraine is cofinanced by Raben company.

SUNFLOWER SCHOOL THEATRE The main goal of the Sunflower School Theatre is to bring up creative, tolerant and friendly pupils with leadership skills, by using theatre as a tool to unite people. The school’s motto is: ‘to handle yourself use

your head, to handle others use your heart’. In Poland, the children

from Rivne will be presenting a special play that crosses Ukrainian fairy-tales with reality. A long time ago, a witch turned glorious

actors into stones. Magically, children save them from their spell and are taught the art of acting.

Group leader - Iryna Pukas

53


Zofia

Zuzanna

Grażyna

Wojciech

Magdalena

LIDERZY ARTYSTYCZNI / ARTISTIC LEADERS Warsztaty artystyczne Brave Kids prowadzi grupa doświadczonych pedagogów, performerów, artystów, którzy z pasją i wyjątkowym wyczuciem ujarzmiają żywioł dziecięcej kreatywności w piękne ramy spektakli dla publiczności. Tu „każdy uczy każdego”, wymieniając się tym, co sam potrafi w atmosferze szacunku i porozumienia.

The Brave Kids artistic workshops are run by a passionate and experienced group of educators, performers, artists who harness with great sensitivity the elements of childlike creativity and embody it in the beautiful performances. Everyone here teaches other persons, exchanges skills in the atmosphere of mutual respect and understanding.

Puszczykowo

liderzy artystyczni /artistic leaders: Zofia Michalik, Zuzanna Jarmakowska

grupy: Estonia, Angola, Indie (Jodhpur), Ukraina (Równe) / groups: Estonia, Angola, India (Jodhpur), Ukraine (Rivne)

Przemyśl

liderzy artystyczni /artistic leaders: Grażyna Tabor, Wojciech Terechowicz

grupy: Gruzja, Indie (Nowe Delhi), Iran, Rumunia / groups: Georgia, India (New Delhi), Iran, Romania

Wałbrzych

liderzy artystyczni /artistic leaders: Magdalena Celniaszek, Marcin Misiura grupy: Maroko, Rosja (St. Petersburg), Uganda, Polska (Warszawa, Praga)

groups: Morocco, Russia (St. Petersburg), Uganda, Poland (Warsaw, Praga)

Warszawa

liderzy artystyczni /artistic leaders: Katarzyna Venka, Mateusz Mefo Godlewski

Jacek

grupy: Nepal, Polska (Wałbrzych), Burundi, Polska (Warszawa) / groups: Nepal, Poland (Wałbrzych), Burundi, Poland (Warsaw)

Wrocław

liderzy artystyczni /artistic leaders: Ilona Krawczyk, Mary Sadowska

grupy: Ukraina (Lwów), Słowacja, Rosja (Buriacja), Brazylia / groups: Ukraina (Lviv), Slovakia, Russia (Buryatia), Brazil


Marcin

Katarzyna

Mateusz

Ilona

Mary

SPEKTAKLE PÓŁFINAŁOWE SEMI-FINALS SHOWS Jednego dnia, o tej samej porze, w pięciu miastach partnerskich Brave Kids zapraszamy publiczność na barwne spektakle, które odważni młodzi artyści przygotowali wspólnie pod wodzą liderów artystycznych.

One day, simultaneously, in 5 Brave Kids partner cities, we invite the audience to admire the colourful spectacles prepared by brave artists under the artistic direction of their leaders.

WSPÓLNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE / JOINT ARTISTIC WORKSHOPS Po zaprezentowaniu przedstawień półfinałowych i pożegnaniu z rodzinami goszczącymi wszyscy uczestnicy Brave

Kids spotykają się w jednym miejscu. W tym roku jest to przepięknie położona wieś Zagórze Śląskie, nad brzegiem Jeziora Bystrzyckiego, pomiędzy Górami Sowimi i Górami Czarnymi. Zamieszkamy w lesie, w domkach należących

do Hotelu&Restauracji Maria Antonina w Zagórzu Śląskim . W tym uroczym miejscu młodzi artyści przygotowują wspaniały wielki finałowy spektakl Brave Kids. Głównym reżyserem jest w tym roku Jacek Timingeriu. W pracy tej aktywnie uczestniczą liderzy artystyczni, którzy przez poprzednie dwa tygodnie przygotowywali spektakle półfinałowe.

W tym samym czasie liderzy grup Brave Kids uczestniczą w specjalnie przygotowanym dla nich programie. Wymieniają

się doświadczeniami z pracy z dziećmi i młodzieżą. Naszym pragnieniem jest budowanie sieci partnerskich organizacji na całym świecie, a liderzy grup Brave Kids są ambasadorami odważnych idei.

After presenting all semi-final shows and a farewell meeting with host families, all Brave Kids participants gather in one place. This year it is Zagórze Śląskie village, beatifully situated at the Bystrzyca Lake, between the Owl and Black

Mountains. We stay in cottages in the forest which belong to Maria Antonina Hotel & Restaurant in Zagórze Śląskie. In this charming place young artists prepare the wonderful Brave Kids Grand Finale Show. This year the Principal

Director is Jacek Timingeriu. The artistic leaders, who have been preparing semi-final shows for the last 2 weeks, now actively participate in this work.

Simultaneously, the Brave Kids group leaders take part in a specially prepared program during which they can share

their experiences with children and youth. Our desire is to create a network of partner organisations all over the world and the Brave Kids group leaders would be the ambassadors of brave ideas.

55


WIELKI FINAŁ BRAVE KIDS / THE BRAVE KIDS GRAND FINALE Wielki finałowy spektakl Brave Kids jest wynikiem wspólnego tworzenia i wymiany. Mieni się różnorodnością kultur,

talentów i technik artystycznych reprezentowanych przez wszystkich uczestników. W tym roku z dumą i ogromną radością zaprezentujemy go publiczności na dużej scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu, w dniu otwarcia „Brave Festival. Przeciw wypędzeniom z kultury”.

The Brave Kids Grand Finale is a result of a mutual creation and exchange. It sparkles with diversity of cultures, talents,

and artistic skills presented by all participants. This year, it is with great pleasure and pride we present it to the audience on the big stage of the Polish Theatre in Wrocław on the opening day of the ‘Brave Festival. Against cultural exile’.


TU WKLEJ TWOJE ULUBIONE ZDJĘCIE / HERE YOU CAN PASTE YOUR FAVOURITE PHOTO

57


PODZIĘKOWANIA / ACKNOWLEDGEMENTS W imieniu organizatorów i uczestników Brave Kids pragniemy szczególnie podziękować:

On behalf of the Brave Kids organisers and participants we wish to thank, in particular: Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia

Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla

Andrzej Balcerek, Burmistrz Miasta Puszczykowo

dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha

Zygmunt Nowaczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Adam Hausman, Wójt Gminy Walim

Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Jarosław Broda, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Krzysztof Maj, Dyrektor Biura Festiwalowego Impart 2016

Barbara Łapka, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu Robert Jagła, Prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

PARTNERZY / PARTNERS Ewa Bałazińska

Sylwester Bartczak, Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Paweł Brzozowski, Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu Jarosław Buzarewicz, Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Janusz Czarski, Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu

Marek Czuryło, Dyrektor Wydziału Transportu, Urząd Miejski Wrocław

Robert Gawlik, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Przemyśl ds. Organizacji Pozarządowych Joanna Gąsior, psycholog

Agnieszka Gierula, Diamond Club

Carl Klemm, Prezes Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. Michał Koc, ratownik medyczny Olga Kozłowska

Jerzy Kumiega, Magdalena Trela, Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu Izabela Łaba, Dyrektor Ośrodka Działań Twórczych Światowid Dorota Michalak-Kurzewska, Zamek Topacz

Agnieszka Nowakowska, Toyota Nowakowski

Renata Nowakowska, Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu


Katarzyna Karbownik-Urbańska, Wojciech Maniewski

Marzena Semeniuk, Centrum Języków Obcych STUDENT Małgorzata Sidorowicz, pediatra

Tomasz Siemoniak, Minister Obrony Narodowej

Katarzyna Sipko, Ośrodek Działań Twórczych Światowid Patrycja Struś, Gabinet Psychologiczny Patrycja Struś

Lech Szenborn, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Elwira Szwedo-Mazurkiewicz, Paweł Stafij, Kilo Kultury

dr Maciej Waltoś, Dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. I. Krasickiego Andrzej Warzecha, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Mateusz Zmyślony, Grupa Eskadra

Anna Żabska, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Dziękujemy rodzinom goszczącym dzieci, opiekunów grup i liderów artystycznych uczestniczących w Brave Kids 2015 oraz wolontariuszom pomagającym w przygotowaniach i realizacji szóstej edycji projektu.

We thank families hosting children and artistic leaders taking part in Brave Kids 2015 and volunteers helping in preparation and realization of the VIth edition of the project.

SPONSORZY / SPONSORS Paweł Mietlicki, Konsul Honorowy Królestwa Maroka, Prezes Maroko Produkt Sp. z o.o. Piotr Paluch, Konsul Honorowy Republiki Estonii w Krakowie Michał Sołowow, Honorowy Konsul Generalny Rumunii

Grzegorz Dzik, Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu Dorota Barańska, Sirbud Hotel Maria Antonina w Zagórzu Śl. Aleksandra Danel, Solar Company Przemysław i Alicja Guzy, Bogler

Kartikey Johri, właściciel Masala Indian Restaurant Robert Kalinowski, LOGO

Magdalena Król-Kocik, Pol-Fruit Gabriela Łukomska, TargPiast Mateusz Madelski, Yes

Joanna Malinowska, Pizzasso

Natalia Mędlarska, Sonko Sp. z o.o.

Marek Mielniczuk, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Adam Orzeł, Profil sklep.pl

Jarosław Pilecki, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte Ilona Raben, Raben Group

Maciej Szymański, Kancelaria Odszkodowawcza Meditor Sp. z o.o

59


ORGANIZATOR GŁÓWNY / MAIN ORGANIZER

WSPÓŁORGANIZATORZY / CO-ORGANIZERS

DOFINANSOWANIE / FINANCIAL SUPPORT

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015, Gminy Wrocław, M.St.Warszawa, Gminy Miejskiej Przemyśl, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

The project is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage, by the National Centre for Culture under the programme Kultura - Interwencje 2015, Municipality of Wrocław, Municipality of Warsaw, Municipaity of Przemyśl, Municipality of Wałbrzych, Regional Government of Małopolskie Province, Municipality of Puszczykowo.

PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE

PATRONAT / PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONAGE


SPONSORZY / SPONSORS

PARTNERZY / PARTNERS


ZESPÓŁ / TEAM Grzegorz Bral – Dyrektor artystyczny / Artistic Director

Justyna Warecka – Producent wykonawczy / Executive Producer Magdalena Szymańska – Menedżer projektu / Project Manager Ana Cordeiro – Kontakt z artystami / Artist Liason

Iwona Stankova – Koordynatorka programu liderów / Leaders Coordinator

Laryssa Kowalczyk – Koordynatorka rodzin goszczących / Host Families Coordinator Marta Kochanowicz – Koordynatorka wolontariatu / Volunteers Coordinator

Magda Sawicka – Koordynatorka w Zagórzu Śląskim / Zagórze Śląskie Coordinator Michał Patyna – Logistyk / Logistics

Mariusz Iwańczak – Księgowy / Accoutant

Maciej Prokopowicz – Menedżer techniczny / Technical Manager Anita Nowak, Sławomir Szymański – PR / PrExpert

Brave Kids Przemyśl

Magdalena Pardel - Koordynatorka lokalna / Local Coordinator

Hanna Trefler, Małgorzata Sielska - Koordynatorki rodzin goszczących / Host Families Coordinator Jolanta Cicińska, Tomasz Bielański - Koordynatorzy wolontariuszy / Volunteers Coordinator

Marta Winiarczyk, Rafał Paśko - Koordynatorzy liderów grup / Group Leadres Coordinators

Brave Kids Puszczykowo

Anna Mieszała - Koordynatorka lokalna / Local Coordinator

Karolina Szymańska - Koordynatorka programu dla liderów / Leaders Coordinator Monika Kaczmarek - Koordynatorka wolontariuszy / Volunteers Coordinator

Monika Rybaczewska , Ania Łuś - Koordynatorki Rodzin Goszczących / Host Families Coordinator

Brave Kids Wałbrzych

Magdalena Sawicka – Koordynatorka lokalna / Local Coordinator

Agata Mikołajczyk - Koordynatorka wolontariuszy / Volunteers Coordinator

Katarzyna Niemierowska – Koordynatorka rodziny goszczących / Host Families Coordinator Aneta Skórnicka – Koordynatorka liderów / Leaders Coordinator

Brave Kids Warszawa

Aleksandra Ośko - Koordynatorka lokalna / Local Coordinator

Magda Sokołowska - Koordynatorka wolontariatu / Volunteers Coordinator Olga Kulesza – Koordynatorka program liderów / Leaders coordinator


REDAKCJA/EDITORS

Justyna Warecka - Redaktor / Editor

Aneta Skórnicka – Projekt graficzny, skład, ilustracje / Graphic Design & DTP, illustrations Justyna Warecka, Laryssa Kowalczyk, Ana Cordeiro – Teksty / Texts Alicja Błaszczyk – Tłumaczenie / Translation

Laryssa Kowalczyk, Magdalena Szymańska, Tyson Withney – Korekta i redakcja / Proofreading and editing Wrocławska Drukarnia Naukowa – Druk / Print ISBN 978-83-937515-3-2

Autorzy zdjęć / Photo credits: Jacek Sojka - strona / page 5, 6, 8, 9

Mariusz Barwiński - strona / page 8, 9, 56 Filip Basara - strona / page 58, 59, 65

Dr. Akong Tulku Rinpoche – zdjęcie z Archiwum Rokpa / ROKPA archives. Projekt plakatu Brave Festival autorstwa Miłosza Wierciocha z motywem maski autorstwa Woodrow Nash. Brave Festival poster design by Miłosz Wiercioch. Author of a mask Woodrow Nash.

Na okładce dziewczynka z amazońskiego plemienia Kayapo, zdjęcie autorstwa Ricardo Moraes On a cover - girl from indigenous Kayapo tribe, photo: Ricardo Moraes

Kontakt / contact: Brave Kids

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła Song of the Goat Theatre Association tel.+48 71 341 88 78

bravekids@bravefestival.pl www.bravekids.eu

63


KALENDARZ WYDARZEŃ BRAVE KIDS W 2015 ROKU CALENDAR OF BRAVE KIDS EVENTS IN 2015 18-20 czerwca / 18-20 June

Przyjazd uczestników do Polski i miast partnerskich Arrival of Brave Kids participants in Poland

20 czerwca, sobota / 20 June, Saturday

Występ grup Brave Kids w Puszczykowie podczas Dni Puszczykowa

Performance of the Brave Kids groups in Puszczykowo during the Puszczykowo Day

21 czerwca, niedziela / 21 June, Sunday

Występy grup Brave Kids w Przemyślu, Centrum Kultury i Nauki Zamek

Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu

Piknik integracyjny dla dzieci, rodzin goszczących, wolontariuszy i partnerów w Puszczykowie, Przemyślu, Performances of the Brave Kids groups in Przemyśl, Centrum Kultury i Nauki Zamek

Integration picnic for children, host families, volunteers and partners in Puszczykowo, Przemyśl, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław

22 czerwca - 1 lipca / 22 June – 1st July

Warsztaty artystyczne grup Brave Kids w Przemyślu, Puszczykowie, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu Artistic workshops of the Brave Kids groups in Puszczykowo, Przemyśl, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław

22 czerwca, poniedziałek / 22 June, Monday

Występ dla podopiecznych Domu Pomocy Maltańskiej, Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie

Performance for residents of Dom Pomocy Maltańskiej, Leśny Ośrodek Szkoleniowy in Puszczykowo

Występ grup Brave Kids we Wrocławiu, Kontury Kultury

Performance of the Brave Kids groups in Wrocław, Kontury Kultury

23 czerwca, wtorek / 23 June, Tuesday

Występ grup Brave Kids w Wałbrzychu, Stara Kopalnia

Performance of the Brave Kids groups in Wałbrzych, Stara Kopalnia

Występy grup Brave Kids w Warszawie, Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe Performances of the Brave Kids groups in Warsaw, Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

24 czerwca, środa / 24 June, Wednesday

Pokaz w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Otwarte spotkanie z uczestnikami Brave Kids, Stara Kopalnia, Sztygarówka, Wałbrzych

Performance in the Social Welfare Home in Wrocław

Open meeting with Brave Kids participants, Stara Kopalnia, Sztygarówka, Wałbrzych


26 czerwca, piątek / 26 June, Friday

Występ w Domu Dziecka, Nowe Siodło, k/Wałbrzycha

Performance in the orphanage, Nowe Siodło, near Wałbrzych

28 czerwca, niedziela / 28 June, Sunday

Parada Brave Kids, Rynek, Wrocław

Brave Kids parade, Market Square, Wrocław

Parada Brave Kids, Festiwal Podwórek, Rynek, Wałbrzych Brave Kids parade, Market Square, Wałbrzych

30 czerwca, wtorek / 30 June, Tuesday

Otwarte spotkanie z uczestnikami Brave Kids, Przemyska Biblioteka Publiczna im.Ignacego Krasickiego, Przemyśl

Otwarte spotkanie z uczestnikami Brave Kids, Centrum Społeczne Paca, Warszawa

Open meeting with Brave Kids participants, Przemyska Biblioteka Publiczna im.Ignacego Krasickiego, Przemyśl Open meeting with the Brave Kids participants, Centrum Społeczne Paca, Warszawa

1 lipca, środa / 1st July, Wednesday

Otwarte spotkanie z uczestnikami Brave Kids, Bar Barbara, Wrocław Open meeting with Brave Kids participants, Bar Barbara, Wrocław

2 lipca, czwartek / 2nd July, Thursday

Spektakle półfinałowe / Semi-final shows:

Scena Miejska w Rynku, Puszczykowo / City Stage in Rynek, Puszczykowo

Stara Kopalnia, Wałbrzych

Centrum Kultury i Nauki Zamek, Przemyśl / Centrum Kultury i Nauki Zamek, Przemyśl Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim, Warszawa / Concert Shell in Skaryszewski Park, Warsaw Ośrodek Działań Twórczych Światowid, Wrocław / Ośrodek Działań Twórczych Światowid, Wrocław

3 - 9 lipca / 3rd July - 9 July

Warsztaty artystyczne grup Brave Kids w Zagórzu Śląskim

Artistic workshops for the Brave Kids groups in Zagórze Śląskie

4 lipca, sobota / 4 July, Saturday

Piknik w Zagórzu Śląskim Picnic in Zagórze Śląskie

10 lipca, piątek / 10 July, Friday

Spektakl finałowy Brave Kids, Teatr Polskie we Wrocławiu

The Brave Kids Grand Finale Show, Teatr Polski in Wrocław

65


KONTAKTY / CONTACTS:

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .

.. . . . . . . . . . . . ......................... ......

....................................... . . . . .


. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . ..................................

................................... . . . . . . . . . .................................... . . . . . . . .

67


MOJE NAJLEPSZE WSPOMNIENIE / MY BEST MEMORY:

Ta książka należy do / This book belongs to:


www.bravekids.eu ISBN: 978-83-937515-3-2

Profile for Brave Kids

Katalog Brave Kids 2015 | Brave Kids catalogue 2015  

Katalog Brave Kids 2015 | Brave Kids catalogue 2015  

Profile for bravekids
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded