__MAIN_TEXT__

Page 1


Ta ksiÄ…zka naleĹźy do / This book belongs to: .................................................................................................


Pr oj ekt ed uk acyj n o- a r tystyczny Brave Kids educational-artistic project

1

etap

Zapraszamy artystyczne grupy dziecięce z całego świata We invite artistic groups of children from around the world

stage

Grupy dzieci jadą na 2 tygodnie do różnych miast w 3 krajach Groups of kids are going for 2 weeks to different cities in 3 countries Dzieci mieszkają u lokalnych rodzin goszczących Children live with local host families

Instruktorzy prowadzą warsztaty artystyczne metodą „dzieci uczą dzieci” Artistic instructors run workshops based on the „kids teach kids” method


Efektem wspólnego tworzenia i wymiany są finałowe spektakle w każdym z miast As a result of mutual creation and exchange children present final show in each city

2 etap stage

Wszyscy uczestnicy spotykają się w jednym mieście na 1,5 tygodnia, aby wspólnie przygotować ostatni spektakl All kids meet in one city for one week and a half to prepare the last show

Podsumowaniem projektu jest Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids (ponad 100 dzieci na jednej scenie) The summary of the project is the Brave Kids Grand Finale Performance (more then 100 children on one stage)

Zaprzyjaźnieni uczestnicy wracają do domów All friends come back home

3


IDEA BRAVE KIDS Zastanawialiście się, dlaczego kwiat lotosu jest tak uwielbiany? Wyrasta spod powierzchni wody i tuż nad jej taflą rozkwita. Chociaż

swe korzenie ma w zanieczyszczonych bagnach na dnie rzek, tuż

nad powierzchnią wody, w świetle dziennym olśniewa naturalnym

pięknem. Mądra, młoda dziewczyna z Indii powiedziała mi, że ten kwiat jest metaforą życia. Czasami na swej drodze napotykamy trudności i czujemy się bezwartościowi. Jednak gdy osiągniemy stan

oświecenia, stajemy się inspiracją dla wszystkich wokół. Nieważne jak

zaczynamy, zawsze możemy się czymś zainspirować, podnieść z trudnych sytuacji i rozkwitnąć.

Brave Kids jest miejscem spotkań ludzi z całego świata. Dotychczas

w ten projekt zaangażowały się tysiące ludzi. Sieć kontaktów jest

bardzo rozległa i obejmuje osoby o różnych doświadczeniach życiowych, które integrują wszystkich uczestników i stanowią największy potencjał projektu. Nie wiemy, jakie relacje się zrodzą każdego roku i przetrwają próbę czasu.

Czasami są to relacje pomiędzy ludźmi z tej samej społeczności lokalnej, czasami pomiędzy dziećmi i „obcymi”, którzy goszczą je tu, na miejscu, a czasem są to więzi pomiędzy uczestnikami z różnych regionów świata. Podczas spotkań uczestnicy dzielą się swoją kulturą,

tożsamością i cennymi momentami. Inspirują się wzajemnie i odkrywają nowe zainteresowania i talenty, rozpoczynają nowe projekty

w odległych miejscach i pamiętają o tych, którzy odeszli. Zakochują się, pomagają sobie wzajemnie. Na koniec, Brave Kids sprawia, że nasz

świat staje się lepszy. Ludzie zbliżają się do siebie. Poznają się bliżej. Okazują sobie szacunek. Jak dobrzy sąsiedzi mieszkający obok siebie. Jak społeczność.

Ana Cordeiro


BRAVE KIDS IDEA Ever wondered why the lotus flower is so loved? It grows from an under-

water stem, which after breaking the surface, blooms into a flower. It is born from the mud, dirt and filth on the bottom of rivers. Yet, once above the water, it takes in the air and light and becomes a natural beauty. A wise young girl from India once told me „this flower is a metaphor for

life”. Sometimes you encounter in your way obstacles and you feel worthless. But once you enlighten yourself, you become whole and an inspiration

to those around you. No matter how you begin, you can get inspired, rise above your troubles and bloom.

Brave Kids is a platform for people from all over the world to meet. So far

it has involved thousands of people. The network created because of this project is enormous and touches people from all different circumstances of life. These unexpected connections are, I believe, the biggest potential of this project.

Every year, you never know which relationships will be born and which

will survive over time. Sometimes it can be a relationship between people

in the same local community, sometimes it’s between the children and the “strangers” who host them here, and sometimes it’s a relationship between participants from opposite parts of the world. Once they meet, these people share all kinds of things - their culture, identity and many

precious moments. They get inspired and discover new interests and

talents, they start new projects in distant places, and they remember

together the ones who are gone. They fall in love, and they help each other. In the end, I suppose, Brave Kids makes our world a little cosier. People get

a little closer. Know each other a little better. Respect one another. Just like good neighbors living wall to wall. Just like a community.

Ana Cordeiro

5


DOCTOR AKONG T ULKU RINPOCHE Projekt edukacyjno-artystyczny Brave Kids powstał z

The Brave Kids educational - artistic project came to life

Rinpoche, tybetańskiego lamy, lekarza i filantropa, zało-

Dr. Akong Tulku Rinpoche, a Tibetan lama, physician and

inspiracji niezwykłego człowieka, Doktora Akonga Tulku życiela organizacji charytatywnej ROKPA International, która od ponad 35 lat prowadzi projekty pomocowe oraz

edukacyjne, m.in. w Nepalu, tybetańskiej części Chin, Afryce Południowej, Zimbabwe, a także w Europie.

Dr Akong Rinpoche zawsze powtarzał, że rozwojowi

as a result of the inspiration of one incredible man philanthropist, who established the charity organisation

ROKPA International. ROKPA has been carrying out

educational and relief projects for more than 35 years in many places such as Nepal, Tibetan parts of China, South Africa and Zimbabwe, as well as in Europe.

dzieci należy poświęcić szczególną uwagę, ponieważ to

Dr. Akong Rinpoche used to say that we should pay

spotkanie uda się, gdy damy im możliwość wymiany

shape the future of our world and that children must be

one będą w przyszłości kształtować nasz świat, a ich umiejętności i swobodę twórczego działania. Od tych

głównych idei wywodzą się kolejne – poświęcenie uwagi

różnorodności kultur i tradycji, pielęgnowanie ojczystego języka, wymiana doświadczeń liderów.

W 2009 roku, podczas pilotażowej edycji Brave Kids, po

special attention to children’s development as they would given a chance to share skills and the freedom to create.

This main idea entails other ones such as consideration for the diversity of cultures and tradition, cultivating the

mother tongue, and the exchange of experience among group leaders.

raz pierwszy spotkały się 3 dziecięce grupy młodych

During the Brave Kids pilot edition in 2009, 3 groups

jekcie weźmie udział 141 dzieci, z 23 grup artystycznych

the 7th edition, 141 kids from 23 artistic groups from

ar tystów. W 2016 roku, podczas 7. już edycji, w proz 19 krajów świata. Brave Kids rośnie na naszych oczach. Pomóżmy dzieciom pięknie się rozwijać!

Przychód ze sprzedaży biletów na wydarzenia „Brave

of young artists met for the first time. In 2016, during 19 countries will participate from all over the world.

Brave Kids is growing before our eyes. Let’s help children blossom!

Festival. Przeciw wypędzeniom z kultury” jest co roku

The total ticket revenue from the ’Brave Festival. Against

prowadzonych przez ROKPA International.

run by ROKPA International.

przeznaczamy na wsparcie projektów edukacyjnych

cultural exile’ is annually allocated to educational projects

7


BRAVE KIDS - NIEZWYKŁE DOŚWIADCZENIE W czerwcu po raz kolejny przyjadą Dzielne Dzieciaki

– Brave Kids. Przez dwa tygodnie będą mieszkać u polskich rodzin, które na ten czas staną się „ich

rodzinami”… Niezależnie od tego, z jakiego kraju

przyjeżdżają, czy z dużego miasta czy z małej wioseczki gdzieś w dżungli – zawsze jest tak samo.

Bardzo szybko stają się naszymi pr zy jaciółmi, a nierzadko po prostu częścią rodziny.

Są wspólne obiady, spacery, wycieczki, jedzenie lodów, wygłupy, a jak trzeba – pocieszanie przez polskie

„mamy” tych, którym zdarza się tęsknić za swoim

krajem… Pomiędzy rodzinami goszczącymi a dzieciakami powstaje niezwykła więź – traktujemy je po prostu jak własne dzieci. Ale w ciągu dwóch krótkich

tygodni rodzi się również niezwykła przyjaźń pomiędzy rodzinami goszczącymi. Łączą je przecież wspólne przeżycia i emocje, a to najlepsze spoiwo relacji…

Już po wyjeździe dzieci rodziny dalej się spotykają

– po to, by oglądać zdjęcia, wspominać, a także planować… albo udział w kolejnej edycji Brave Kids,

kiedy to świat zagości u nas, albo wspólną podróż chociażby na koniec świata, by odwiedzić „swoje” dzieciaki. Dzielne Rodziny spontanicznie tworzą

nową, zgraną społeczność, w której otwartość,

empatia, życzliwość i chęć bycia razem jest wspólna dla wszystkich. Cieszymy się, że w tym roku ta społeczność znów się powiększy… Laryssa Kowalczyk


BRAVE KIDS - AN UNUSUAL EXPERIENCE In June, Brave Kids will visit us again. For two weeks

they will be hosted by Polish families who will become

„their very own families” during that time… Regardless

of the place they come from - either from a big city or a small village placed well of the beaten track in

a jungle - they all become our friends, often members of a family.

There are shared lunches, walks, trips, ice-creams, fooling-around, even comforting by Polish mums when the feeling of a yearning to be back home appears.

An incredible bond is built between host families and the kids – we simply treat them as our own children.

But during these two short weeks host families

also make friendships. They share experiences and emotions, which create a strong bond...

Once the Brave Kids are gone, the host families meet to view the photographs, recall remembrances, and plan their participation in the next Brave Kids edition,

when the world visits us, or schedule a shared journey – even if it leads to the end of the world – just to visit „their own” kids.

Brave families spontaneously create a new, harmonious

community for which openness, empathy, cordiality and the willingness to integrate are common to all. Laryssa Kowalczyk

9


A K S L PO

O

Ś L Ą SK I K I N R BO

IE

WRO C ŁA W WA R SZ A WA

A J C A S Ł OW K O SZY

CE Od lewej / from the lef t: Agata Skoczek, Ola Brożyn a, Ol a Ośko, Iwon a Cichow icz, Mar ty na Go łę biewsk a, Na dole / at th e bottom: Mar ta Wnuko wska, Magda Soko ło wska, Mania Soko łows ka-Cisz ewsk a

om the left: Od lewej / fr olová, om H Svetla na ová, lk Pa na za Zu er, Rom an Sorg rová, cá aj Gr a an Iv ová er rg Silvia So

om the left: Od lewej / fr eniowski, Damia n Korz sz uk, Natalia Gr ze ngo, hi as M Elmelda icka, w Sa na le da Mag rożd ży ńska Magdale na D


MIASTA BRAVE KIDS / BRAVE KIDS CIT IES Główne biuro organizatorów Brave Kids znajduje się we Wrocławiu.

Dołączają do nas wspaniałe organizacje, tworząc miasta Brave Kids.

The Headquarters of Brave Kids is located in Wrocław.

There are also four others organizations from cities working

with us on the project.

ACH ALC ICH E Od lewej / from the left: Agata Mikołajczyk, Laryssa Kowalczyk, Marta Kochanowicz, Jędrek Wołk, Magdalena Szymańska, Justyna Warecka, Kathy Lawson, Iwona Stankova, Anna Cordeiro

ZYCH R B Ł WA

O rg a n iz a Tsira M tor zy / Team : esk hish vili, In g Lia Ze dinid z a Ba n k e, Ia n a an a shv Ek a S u Ioselia n ili, dad z e, i, Na n u k a Sa a n ishvili

GR U

ZJA 11


MI A STA BR AVE K I D S STOWARZYSZENIE KULT URY T EAT RALNEJ PIEŚŃ KOZŁA, WROCŁAW

Główne biuro organizatorów Brave Kids znajduje się we Wrocławiu, prowadzi je Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Dołączają do nas wspaniałe organizacje z innych miast, razem z nami współtworząc projekt w 2016

roku w Polsce, Gruzji i na Słowacji. Brave Kids trwa dla nas cały rok – to korespondencja z zaprzyjaźnionymi już

i nowymi grupami Brave Kids, serdeczne spotkania z rodzinami goszczącymi, warsztaty dla wrocławskich dzieci, przygotowania nowych partnerów, pielęgnacja i rozwój pięknie rozwijającego się projektu.

FUNDACJA ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI, WARSZAWA

Nasze działania kierujemy głównie do dzieci i młodzieży. Pragniemy kształtować postawy otwartości wobec odmienności wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, Polaków i cudzoziemców. Brave Kids doskonale wpisuje się w misję Fundacji i wzbogaca jej działania. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy brać w nim udział już po raz czwarty.

Zapraszając dzieciaki do naszego miasta i do swoich domów świat możemy mieć na prawdę na wyciągnięcie ręki. Mamy gorącą nadzieję, że coraz więcej warszawiaków pokocha ten projekt tak jak my!

STOWARZYSZENIE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH ORAZ FUNDACJA EMU IM. ELŻBIET Y MARII URBAŃSKIEJ, WAŁBRZYCH

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” pielęgnuje polski folklor, tradycję narodową i kulturową, w szczególności wśród młodzieży w kraju i poza jego granicami. Fundacja “EMU” powstała z inicjatywy Magdaleny Sawickiej, która

zainspirowała się kilka lat temu projektem Brave Kids i przekonała do tego najpiękniejszego projektu świata rodzinę, bliskich, przyjaciół oraz znajomych. Od momentu wejścia w świat Brave Kids przemieniła świat wokół siebie w bardziej kolorowy i radosny. Wałbrzych już od kilku lat jest BRAVE i czeka na Was!

STOWARZYSZENIE HALIGANDA, KOSZYCE

Od 15 lat pracujemy z dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 12 roku życia, ich rodzicami i artystami, stwarzając

przestrzeń dla wszystkich kreatywnych osób, w której nie liczy się status społeczny i nie ma uprzedzeń. Prowadzimy

własny teatr, który występuje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, organizujemy też Międzynarodowy Festiwal dla rodzin Haligandaland. W ubiegłym roku byliśmy uczestnikami wrocławskiej edycji Brave Kids i zakochaliśmy się w tym projekcie. Mamy nadzieję, że Brave Kids w Koszycach stanie się niesamowitym, dorocznym wydarzeniem kulturalnym. Czekamy na was!

STOWARZYSZENIE TOLERANT I, ACHALCICHE

Działamy na południowym zachodzie Gruzji, gdzie wspieramy koegzystowanie różnych grup etnicznych

w naszym regionie: mniejszości ormiańskiej, muzułmanów meschetyjskich i Gruzinów, a także dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. dzieci niepełnosprawnych). Przyjazd artystycznych grup z innych krajów jest dla

naszego społeczeństwa doskonałą szansą na promowanie otwartości i szacunku dla różnorodności. Z Brave Kids związani jesteśmy od 2012 roku poprzez udział tanecznej grupy złożonej z dzieci repatriantów meschetyjskich.


BR AVE K I D S C I T I E S SONG OF T HE GOAT T HEAT RE ASSOCIAT ION, WROCŁAW

The Brave Kids organisation’s head office is situated in Wrocław and run by the Song of the Goat Theatre Asso-

ciation. Great organisations from other cities have joined us in contributing to the 2016 project which is held in Poland, Georgia and Slovakia. Brave Kids is happening all year: correspondence with friendly Brave Kids groups, cordial meetings with host families, workshops for kids from Wrocław, preparation of new partners, maintenance and the development of a beautiful project.

THE WORLD WITHIN THE REACH OF A HAND FOUNDAT ION, WARSAW

Our activities are mainly aimed at children and youth. We want to shape the attitude of openness and diversity among children, youth, adults and seniors, Polish people and foreigners. Brave Kids matches the Foundation mission and enriches its performance. We are happy and proud to have the opportunity to take part in it for the fourth

time. Inviting kids to our city and to our homes we can have the world within the reach of a hand. We hope that more Warsaw inhabitants will love the project just as we do!

T HE WAŁBRZYCH SONG AND DANCE ENSEMBLE AND „EMU” ELŻBIETA MARIA URBAŃSKA FOUNDAT ION IN WAŁBRZYCH

The Wałbrzych Song and Dance Ensemble preserves Polish folklore, national and cultural traditions especially among youth within the country and those living abroad. The Emu Foundation was set up thanks to Magdalena

Sawicka’s initiative, who became inspired by the Brave Kids project several years earlier and convinced her family, friends and acquaintances to help establish it. Brave Kids has changed the world and made it more colourful and cheerful. Wałbrzych has been brave for several years and is waiting for you!

HALIGANDA ASSOCIAT ION, KOŠICE

We have been working with kids from the age of 6 months to 12 years old, their parents and artists for 15 years

making space for all creative people, where social status does not matter and where there are no prejudices. We run our own theatre both for kids and adults. We also organise the International Festival for Haligandaland families. Last year we participated in the Brave Kids edition held in Wrocław and we fell in love with the project. We hope that Brave Kids in Kosice will become an amazing, annual cultural event. We are waiting for you!

TOLERANT I ASSOCIAT ION FROM AKHALTSIKHE

We perform our activities in the south-west region of Georgia, where we support the coexistence of various ethnic groups: the Armenian minority, Meskheti Muslims and Georgians, as well as kids threatened by social exclusion

(e.g. children with disabilities). The arrival of artistic groups from foreign countries is the chance for our society to promote a spirit of openness, respect and diversity. We have been working with Brave Kids since 2012 when the dance group consisting of Meskheti repatriates’ joined the project.

13


ZORGANIZUJ BRAVE KIDS U SIEBIE! Projekt Brave Kids wciąż się rozwija, coraz więcej dzieci może się spotkać i wspólnie

zrobić coś pięknego! Zaczęło się od spotkania trzech grup artystycznych we Wrocławiu podczas Brave Festival w 2009 roku. W 7.edycji w 2016 roku bierze udział 141 dzieci z 23 grup artystycznych, reprezentujących 19 krajów z 5 kontynentów. Od pierwszej

edycji projektu Brave Kids był realizowany już w 10 polskich miastach: Krośnicach,

Łodzi, Obornikach Śląskich, Przemyślu, Puszczykowie, Szczecinie, Wałbrzychu, War-

szawie, Wrocławiu i Zagórzu Śląskim. W tym roku dołączyły dwa miasta zagraniczne: Achalciche w Gruzji i Koszyce na Słowacji.

Nasz projekt został doceniony za granicą - w lipcu 2012 roku przedstawiliśmy ideę

Brave Kids w głównej siedzibie UNESCO w Paryżu. W 2016 roku Brave Kids jest częścią programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Został również uhonorowany tytułem „Społeczna inicjatywa roku” przyznawanym przez National Geographic Polska TRAVELER 2015.

Zapraszamy Was do współorganizowania tego wyjątkowego edukacyjno-artystyczno-społecznego wydarzenia! Każdy może do nas dołączyć i mieć wpływ na przebieg i rozwój Brave Kids!

ORGINISE BRAVE KIDS AT YOUR PLACE! The Brave Kids project is constantly developing. More and more kids can meet and

do something beautiful together. It began with the meeting of three artistic groups in Wrocław during the Brave Festival in 2009. There are 141 kids from 23 artistic groups,

representing 19 countries from 5 continents taking part in the 7th edition in 2016. Since the very first edition, the Brave Kids Project has run in 10 Polish cities: Krośnice, Łódź Oborniki Śląskie, Przemyśl, Puszczykowo, Szczecin, Wałbrzych, Warsaw, Wrocław and Zagórze Śląskie. This year there are two foreign cities joining us: Achalciche in Georgia and Kosice in Slovakia.

Our project was appreciated abroad – in July 2012 the Brave Kids idea was presented to Unesco in Paris. In 2016 Brave Kids is a part of the Wrocław European Capital of Culture event. It also was honoured with the title of ‘Social Initiative of a Year’ by National Geographic TRAVELER 2015.

We warmly invite you to co-organise this special educational, cultural and social event! Anyone can join us and influence the Brave Kids growth and the course of this event.


WSPÓLNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE Po zaprezentowaniu przedstawień finałowych w Miastach Brave

Kids i pożegnaniu z rodzinami goszczącymi wszyscy uczest-

nicy Brave Kids spotykają się w jednym miejscu. W tym roku są to Oborniki Śląskie leżące niedaleko Wrocławia. W tym uroczym miejscu młodzi artyści przygotowują wspaniały Wielki Finałowy

Spektakl Brave Kids. Głównym reżyserem jest w tym roku Jacek Timingeriu. W pracy tej aktywnie uczestniczą liderzy artystyczni, którzy przez poprzednie dwa tygodnie przygotowywali spektakle we

Wrocławiu, Warszawie, Wałbrzychu, Achalciche, Koszycach. Pilotażowa edycja Brave Kids w Achalciche kończy się po I etapie projektu.

W tym samym czasie lider zy grup Brave Kids uczestniczą

w specjalnie przygotowanym dla nich programie. Wymieniają

się doświadczeniami z pracy z dziećmi i młodzieżą. Naszym pragnieniem jest budowanie sieci partnerskich organizacji na całym

świecie, a liderzy grup Brave Kids są ambasadorami odważnych idei.

JOINT ART IST IC WORKSH OPS After presenting all final shows in Brave Kids Cities and a farewell

meeting with host families, all Brave Kids participants gather in

one place. This year it is Oborniki Śląskie near Wrocław. In this

charming place young artists prepare the wonderful Brave Kids Grand Finale Show. This year the Principal Director is Jacek Timingeriu. The artistic leaders, who have been preparing final shows

in Wrocław, Warsaw, Wałbrzych, Akhaltsikhe, Kosice for the last 2 weeks, now actively participate in this work. Pilot edition of

Brave Kids in Akhaltsikhe ends after the Ist stage of the project. Simultaneously, the Brave Kids group leaders take part in a specially prepared program during which they can share their

experiences with children and youth. Our desire is to create a network of partner organisations all over the world and the Brave Kids group leaders would be the ambassadors of brave ideas.

15


INST RUKTORZY ART YST YCZNI

Warsztaty artystyczne Brave Kids prowadzi grupa doświadczonych pedagogów, performerów, wspierających dziecięcych artystów w pasji wspólnego tworzenia, dzielenia się i wymiany w atmosferze szacunku i zrozumienia. Tu „dzieci uczą dzieci”, a owocem są niezwykłe spektakle prezentowane publiczności.

Podczas 7. edycji Brave Kids warsztaty prowadzą: Tako Kelaptrishvili, Ilona Krawczyk, Kathy Lawson, Mary Sadowska, Kasia Timingeriu, Katarzyna Venka Godlewska, Gabriel Almagro, Mateusz Mefo Godlewski, Macin Misiuro, Roman Sorger, Piotr Szewczyk.

Reżyserem finału jest Jacek Timingeriu, scenografię przygotowała Michalina Kostecka, reżyserem światła jest Wojciech Maniewski.

ART IST IC INST RUCTORS

The Brave Kids artistic workshops are run by a group of experienced pedagogues and performers who support young artists

in their passion for creating, sharing and exchanging experiences in an atmosphere of mutual respect and understanding. Here, children teach children, and it results in extraordinary shows presented to audiences. For the 7th edition, Brave Kids workshops are conducted by:

Tako Kelaptrishvili, Ilona Krawczyk, Kathy Lawson, Mary Sadowska, Kasia Timingeriu, Katarzyna Venka Godlewska, Gabriel Almagro,

Mateusz Mefo Godlewski, Macin Misiura, Roman Sorger, Piotr Szewczyk. Jacek Timingeriuis is the director of the Grand Finale, scenography is by Michalina Kostecka

and Wojciech Maniewski is the Lighting Designer.

K

Jacek Piotr

a a t ar z y n

Tako

Roman

Marcin

Mary


WROCŁAW (POLAND)

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors: Kasia Timingeriu, Kathy Lawson, Gabriel Almagro

Grupy / groups: Morocco - Youth Association for Culture and Development, Georgia - Caritas, Ukraine - Sunflower School Theatre, Mexico - Casa Hogar Nueva Vida A.C., Slovakia - Foundation of Good Roma Fairy Kesaj

WARSAW (POLAND)

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors: Katarzyna Venka Godlewska, Mateusz Mefo Godlewski

Grupy / groups: Uganda - Gujja Ting African Art, Spain - Estudio21, Moldova - Reverence Dance School, India - Sarvam Foundation, Estonia - Sirguline Folk Group

WAŁBRZYCH (POLAND)

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors: Marcin Misiura, Piotr Szewczyk

Grupy / groups: Romania - MiniArtShow Association, Indonesia - Red Nose Foundation, Macedonia - Babylon

Children Center, Brazil - Mais Caminhos, Poland - Songs and Dance Group Wałbrzych, Nepal - ROKPA Children

KOSICE (SLOVAKIA)

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors: Ilona Krawczyk, Roman Sorger

Grupy / groups: Poland - Hope4Street, Israel - Ukuleles for Peace, Italy - Case Molino - Qui Ternape, Iran - Donya Children’s Research Institute

AKHALTSIKHE (GEORGIA) - Brave Kids Pilot

edit ion

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors: Mary Sadowska, Tako Kelaptrishvili

(17-29 June)

Grupy / groups: Iran - Donya Children’s Research Institute, Georgia - Armenian Youth from Akhaltsikhe , Georgia - Music School Nr 5 from Tbilisi, Poland - Dance Effort

Kasia

Mateus z

Gabriel

Ilona

Kathy 17


SPEKTAKLE FINAŁOWE W MIASTACH BRAVE KIDS Zwieńczeniem pierwszej części projektu, odbywającej się równolegle w pięciu miastach: w Polsce, w Gruzji i na Słowacji, są niezwykłe spektakle, które młodzi

artyści przygotowali wspólnie pod wodzą instruktorów artystycznych. Zapraszamy gorąco publiczność!

GRAND FINALE SHOWS IN BRAVE KIDS CIT IES The culmination of the first part of the project, taking place in five cities in Poland, Georgia and Slovakia are shows, which were jointly prepared by young artists

under the supervision of the artistic instructors. We warmly invite you!


WIELKI FINAŁOWY SPEKTAKL BRAVE KIDS Scena w Hali Stulecia zapłonie 12 lipca dzięki emocjom płynącym prosto z serc 122 dzieci z całego świata.

Wieki Finałowy Spektakl Brave Kids wzruszy każdego widza prostotą, wrażliwością, tolerancją i otwartością na drugiego człowieka i jego kulturę oraz zachwyci wysokimi umiejętnościami artystycznymi uczestników projektu. Większość młodych ar tystów pierwszy raz w życiu będzie mogła występować na profesjonalnej scenie

w wielobarwnych kostiumach, w blasku świateł, przed tysięczną publicznością. Dzieci zapamiętają ten występ

na całe życie, a w trudnych chwilach przywołanie tego wspomnienia przypomni im, że marzenia się spełniają.

BRAVE KIDS GRAND FINALE The stage in the Centennial Hall will be on fire on the 12th of July with emotions coming from 122 Brave Kids hearts from all over the world. The Grand Finale will touch the members of the audience by its simplicity,

sensitiveness, tolerance and openess to others and different cultures as well as it will delight viewers with artistic skills of the project participants.

The majority of the artists will have a chance to perform for the first time on the stage, in colourful costumes, in the glare of the lights, in front of the big audience. Kids will never forget that performance. Casting minds back to this moment during the hard times will allow them realise that dreams do come true.

19


iad cz en ie, To ni ez wy kł e do św po zn an ia kt ór e daje ok az ję kultur lud zi z rozmaitych mieć zu zro iej i pozwala lep i społeczną lną i szanować kultura szej planecie. różn orodność na na nce It is a unique experie portunity that provides an op le to meet other peop , helping res ltu cu t an d dif feren r tte be us to un derstan d ltu cu ral an d to respect the of our planet. and social diver sity

Patricia

WOLONTARIUSZE EVS

Europejski Wolontariat Młodych jest programem Erasmus+ Komisji Europejskiej, które daje młodym

ludziom w wieku od 18 do 30 lat możliwość wspierania

rozmaitych

projektów

w

ramach

wolontariatu. Wolontariuszki Csenge i Patricia zaangażowały się w przygotowania do 7. edycji Brave Kids.

EVS VOLUNT EERS European Voluntary Service is an action of the Erasmus+ program of the European Commission, which gives the possibility for young people

between age 18 and 30 to support different projects as a volunteering work force. The EVS Volunteers - Csenge and Patricia - helped

organize the 7th Edition of the project in 2016.

wiadcz enia a zją do doś ok st je S V E samego racji, siebie n owych wib ową iejętn ości, n i swoich um Jest dobrym formą życia. a prz eżycie sposobem n enie cz egoś i doświadcz o. wy jątkoweg por tunity. EVS is an op ien ce nity to exper An oppor tu n s, your self n ew vibratio rm ills, a n ew fo an d your sk a good way of living. It ’s . experiments to experience

Csenge


BRAVE YOUT H Uczestnikami Brave Youth są młodzi artyści, którzy jako dzieci poprzez sztukę odmieniali swoje życie, a teraz już jako

dorosłe osoby chcą zbudować lepszy świat dla innych. Ten pilotażowy projekt zgromadził kilka młodych osób, które

uczestniczyły w poprzednich edycjach Brave Kids. Teraz

wezmą udział w warsztatach, których głównym celem jest przygotowanie własnego projektu odpowiadającego

potrzebom lokalnej społeczności. Spotkają inspirujących ludzi, którzy przypomną im dlaczego warto angażować się

i pomagać oraz odważnych artystów Brave Festival kultywujących rodzime tradycje.

W czasie trwania projektu młodzież zamieszka w Obornikach Śląskich u lokalnych rodzin goszczących.

The participants of Brave Youth are young artists who

changed their lives as children through art, and now, as

youths want to build a better world for others. This pilot project will gather several young people who participated in previous Brave Kids editions. They will be taking part in

workshops which aim at preparing a project that will meet the expectations of the local community. They will meet

inspiring people, thanks to which they will remind themse-

lves the value of being active and helping others. Also, they will meet brave artists of the Brave Festival, promoting their own indigenous traditions.

During the project the young participants will be hosted by local host families in Oborniki Śląskie.

21


1

Brazylia / Brazil

2

Estonia / Estonia

3

Gruzja, Caritas Georgia, Caritas

4

Gruzja, Zahessi Georgia, Zahessi

5

Gruzja, Achalciche Georgia, Akhaltsikhe

6

Hiszpania / Spain

7

Indie / India

8

Indonezja / Indonesia

9

Iran / Iran

10

Izrael / Israel

11

Macedonia / Macedonia

12

Meksyk / Mexico

13

Mołdawia / Moldova

14

Maroko / Morocco

15

Nepal / Nepal

16

Polska, Kraków Poland, Cracow

17

Polska, Wałbrzych Poland, Wałbrzych

18

Polska, Warszawa Poland, Warsaw

19

Rumunia / Romania

20

Słowacja / Slovakia

21

Uganda / Uganda

22

Ukraina / Ukraine

23

Włochy / Italy


23


BRAZYLIA BRAZIL

MAIS CAMINHOS – WIĘCEJ ŚCIEŻEK Widok roztaczający się z faveli Cantagalo-Pavão-Pavãozinho jest wielkim kontrastem dla życia tutejszych mieszkańców. Sąsiadująca z prestiżowymi plażami

Ipanemą i Copacabaną favela ma dostęp do pięknych krajobrazów, ale nie komfortowych domostw i innych przywilejów. Mais Caminhos (Więcej Ścieżek) oferuje

ambitnym dzieciom z tej społeczności edukację, pozwalając im na marzenia o wielkiej przyszłości, nie ograniczonej obecną sytuacją. Dzieci poznają stare

tradycje Brazylii, min. tańce Indio, Carimbó i Forró – dziedzictwo pozostawione przez zróżnicowaną etnicznie populację kraju. Lider grupy - Creo Cellab


MAIS CAMINHOS – MORE PAT HS The view from Cantagalo-Pavão-Pavãozinho favela contrasts with the lifestyle of its inhabitants. A neighbour to both prestigious Ipanema and Copacabana,

this favela shares in the beauty of their landscapes but not the comfort of their homes and many other privileges. Mais Caminhos offers ambitious children from

this community complementary education, allowing them to dream of a great future not constrained by their present situation. Children explore the old tra-

ditions of Brazil, such as the dances Indio, Carimbó e Forró - a heritage left by the ethnic diversity of the people who flocked to the country. Group leader - Creo Cellab

25


ESTONIA ESTONIA

ZESPÓŁ FOLKLORYST YCZNY SIRGULINE Estonia jest jednym z najsłabiej zaludnionych krajów Unii Europejskich, co nie jest niezwykłe, ponieważ 50% powierzchni

kraju stanowią lasy. Estonia zasłynęła Świętem Pieśni i Tańca, które w 2003 zostało uznane przez UNESCO za arcydzieło niematerialnego

dziedzictwa

ludzkości.

Grupa

Sirguline

pochodzi z małego miasteczka Märjamaa i wzięła udział w wielu świętach ludowych. Zaśpiewa pieśni wywodzące się

z narodowego folkloru, znane i śpiewane już od 2000 lat. Mali artyści zaprezentują też różne tańce ludowe – niektóre ponad stuletnie, inne będące formą nowoczesnej sztuki. Lider grupy - Gaili Ilisson


SIRGULINE FOLK GROUP Estonia is one of the least populated countries

in the EU - a fact which is not so surprising considering that 50% of its territory consists

of forest. The country is famous for Estonian

Song and Dance Celebration which was, in 2003, declared by UNESCO a masterpiece of

the Oral and Intangible Heritage of Humanity. The “Sirguline” group comes from a little town named Märjamaa and has taken part in multiple folk celebrations. They will perform old songs based on national folklore which have

been sung for 2000 years. In addition, they will show different folk dances - some of them

over 100 years old, as well as other modern creations.

Group leader - Gaili Ilisson

27 21


GRUZJA CARITAS

GEORGIA CARITAS

CARITAS Pomimo swej burzliwej historii, Gruzini zachowali swą nie-

zwykłą kulturę pełną wigoru i witalności. Gruzińskie tradycyjne

tańce są żywą kroniką, która zawiera elementy sztuki i kultury każdego regionu kraju. Dzieci z Ośrodka Dziennego w Tblisi od wczesnego wieku poznają magię tańca. Piękne kostiumy i pełne

gracji kobiece ruchy symbolizują naturalne krajobrazy Gruzji

i kobiecą wytrwałość. Są połączone z gwałtownymi i technicz-

nymi ruchami mężczyzn, reprezentującymi charakterystyczne sceny ślubu, wojny, tradycji pasterskich czy miejskiego życia.

Lider grupy - Tamar Chaduneli


CARITAS In spite of their turbulent history, Georgians were able to preserve the vigour and vitality of their unique culture. Georgian traditional dances are a live history book which gathers the art and culture from

each one of this country’s regions. Children from the Caritas Day Centre in Tbilisi are from an early age

taught the magic of these dances. The beautiful costumes and graceful feminine movements represent Georgia’s natural landscapes and women’s perseverance. They are coupled with rough and technical movements of the men, representing specific scenes of wedding, war, shepherding or city life.

Group leader - Tamar Chaduneli

29


GRUZJA ZAHESSI

GEORGIA ZAHESSI


ZAHESSI 5 – V SZKOŁA ARTST YCZNA ZURAB ANJAPARIDZE

ZAHESSI 5 - FIFT H ZURAB ANJAPARIDZE ART SCHOOLPARIDZE ART SCHOOL

Szkoła Zurab Andjaparidze została nazwana na

Zurab Andjaparidze School is named after the legen-

atywnej

flourish with his creative energy. In order to preserve

cześć legendarnego tenora, który dzięki swej kreenergii

pozwolił

rozkwitnąć

gruzińskiej

muzyce. Aby zachować cenne tradycje, dzieci uczą się gry na instrumentach dawnych. Niektóre z nich

grają na Panduri – trzystrunowym instrumencie

szarpanym, inne na Kemenche – strunowym instrumencie przypominającym skrzypce, jeszcze inne na

instrumentach perkusyjnych takich jak Doli czy Doira. Uczą się też rozpoznawać, gdzie leży granica

pomiędzy tradycyjną a nowoczesną sztuką. A to pozwala im lepiej zrozumieć samych siebie.

Lider grupy - Tamar Aragvishvili

dary tenor singer who helped Georgian musical culture

their precious traditions, children are taught to play the national instruments. Some children play the Panduri - a three-stringed plucked instrument, some play the

Kemenche - a stringed instrument resembling a violin – and other play the percussion instruments, such as

the Doli and the Doira. Children find out where the limit between the traditional and modern art that surrounds

them is, which helps them to better understand themselves.

Group leader - Tamar Aragvishvili

31


GRUZJA

ORMIANIE Z ACHALCICHE

ACHALCICHE

GEORGIA AKHALTSIKHE

Achalciche to miasto, które w swojej historii miało wiele wątków wielokulturowych – od wieków mieszkali tu przedstawiciele różnych grup etnicznych

i narodowych (Żydzi, Gruzini, Ormianie, Turcy,

muzułmanie meschetyjscy). Przedstawiciele mniejszości ormiańskiej od najmłodszych lat kultywują

tradycje swoich przodków, ale nie tylko. Doskonale

znają również tańce gruzińskie i z dumą i szacunkiem je prezentują. Młodzieżowa grupa taneczna jako

gospodarze pilotażowej edycji Brave Kids w Gruzji zaprezentują różnorodność i bogactwo kulturowe regionu Samcche-Dżawacheti.

Lider grupy - Tako Kelaptrishvili

ARMENIAN YOUT H FROM AKHALTSIKHE Akhaltsikhe is a town with a history rich in multicultural episodes – for centuries many representatives of various nationalities and ethnic groups have lived

there (Jews, Georgians, Armenians, Turkish people, Meskheti Muslims). Representatives of the Armenian

minority, from an early age, cultivate, among other things, the traditions of their ancestors. They also master Georgian dances and present them with

pride and respect. A youth dance group, as hosts of

the Brave Kids pilot edition in Georgia, will present the diversity and cultural richness of the Samcche-Dżawacheti region.

Group leader - Tako Kelaptrishvili


33


HISZPANIA SPAIN

EST UDIO 21 Miasto Walencja leżące na wybrzeżu Morza Śródziemnomorskiego słynie z ciepłego, słonecznego klimatu i wyśmienitej kuchni. Grupa z Estudio21 przedstawi

kilka tradycyjnych stylów tańca hiszpańskiego, w tym

najbardziej popularny i podziwiany na świecie gatunek tańca z Andaluzji – Fandango z Walencji, uważane

obecnie za jeden z głównych stylów flamenco. Innowacyjny projekt powstał z myślą zapewnienia dzieciom

możliwości rozwijania się w dyscyplinie zaniedbywanej przez szkoły państwowe.

Lider grupy - Gonzales Durasevic


EST UDIO 21 The city of Valencia is located on the Mediterranean coast and it is famous for its warm sunny climate

and unique cuisine. The group from Estudio 21 will

give us a glimpse into several of the most traditional styles of Spanish dance, including the most popular

and internationally admired genre from Andalusia

- the Valencian fandango, considered today as one of the main flamenco styles. This innovative project

was born from the need to provide the right and

opportunity for children to be trained in disciplines neglected in formal study plans.

Group leader - Gonzales Durasevic

35


INDIE INDIA

FUNDACJA SARVAM Indie, kraj ludzi reprezentujących różne języki, religie, grupy etniczne, baśnie i tajemnice, posiada ogromne dziedzictwo kulturowe, w tym także tradycyjne tańce. Pochodzący

z północnych Indii, Kathak, jest jednym z sześciu klasycznych form hinduskiego tańca. Jego nazwa oznacza “opowiadać historię” - ten taniec łączy hinduską poezję religijną

z rytmicznymi ruchami, muzyką i pieśnią ożywiając opowiadaną historię. Fundacja

Sarvam promuje niezwykłą, hinduską sztukę jako narzędzie rozwijające dziewczęta z dwóch uboższych dzielnic New Dellhi. Lider grupy - Manyata Malhotra

Przyjazd grupy dzieci z Indii jest współfinansowany przez firmę YES. The arrival of a group of children from India is cofinanced by YES company.


SARVAM FOUNDAT ION India, the land of people representing different languages, religions and ethnic groups, tales and mysteries,

has a colossal cultural heritage, including many tradi-

tional dances. Originating in Northern India, Kathak is one of six classical Indian dance forms. The word itself

means “to tell a story” - this dance fuses religious Hindu

poetry with rhythmic movements, music and song, which bring storytelling to life. The Sarvam Foundation promotes the uniqueness of Indian arts as a tool towards

the development of girls from two of New Delhi’s poorer neighbourhoods.

Group leader - Manyata Malhotra

37


INDONEZJA INDONESIA

FUNDACJA CZERWONY NOS Fundacja Czerwony Nos wspiera dzieci pochodzące z mniej

uprzywilejowanych środowisk w ich edukacji i rozwoju artystycznym. Jest on ukierunkowany na rozwijanie umiejętności

cyrkowych. Dzieci uczą się, jak ważna jest koncentracja - cho-

ciażby w żonglerce – a także pewność siebie na scenie – kiedy odgrywają role lub zachęcają innych, pracując w grupie. Bezpieczne środowisko, jakie zapewnia im fundacja pomaga im

odkrywać świat, eksperymentować i pogłębiać wiedzę, a także wnosić swój własny pozytywny wkład w rozwój społeczności. Lider grupy - Wawan Kurniawan


RED NOSE FOUNDAT ION The Red Nose Foundation supports children from disadvantaged backgrounds in their formal and artistic development. This last one is focused on

circus skills, such as the name “red nose” suggests. Children learn the importance of concentration - for example in juggling – and to be confident on

stage - when they incorporate a certain persona - or to encourage and

support others - working in the group. Safe environment accorded by the foundation helps them explore the world, experiment, learn, and become positive contributors to their communities. Group leader - Wawan Kurniawan

39


IRAN IRAN

INST YT UT BADAWCZY DZIECI DONYA Aby zrozumieć inną kulturę, należy się o niej wszystkiego

dowiedzieć. Dzieci z Instytutu Donya tworzą przedstawienia teatralne, ale uczą się również tolerancji i szacunku wobec innych kultur. W swojej twórczości wykorzystują

wiersze, pieśni, opowiadania o pokoju i obrzędach, wie-

rzeniach i ceremoniach. Materiały te są źródłem inspiracji dla sportretowania zarówno irańskiej kultury, jak i jej starożytnych relacji ze światem.

Lider grupy - Naghmeh Rahmanian


DONYA CHILDREN’S RESEARCH INST IT UT E In order to understand another culture, you need to learn about it. The children from the Donya Institute work on their creative theatre performances and learn tolerance and respect for other

cultures through collecting poems, songs and stories about peace and identifying rituals, beliefs and ceremonies that promote

coexistence. These materials are a source of inspiration for a show that portrays both Iranian culture and its ancient connections with the world.

Group leader - Naghmeh Rahmanian

41


IZRAEL ISRAEL


UKULELE DLA POKOJU NA ŚWIECIE

UKULELES FOR PEACE

„Cztery struny, jeden świat” to motto formacji,

“Four strings, one world” is one of the mottos of this

istnienia w różnych grupach etnicznych Izraela.

the different ethnic groups of Israel. The group was

która szuka sposobu, jak zaszczepić ducha współGrupa została utworzona przez muzyka grającego na ukulele – Paula Moora, który zrozumiał,

że muzyka i proste, niekontrowersyjne ukulele mogą być mostem łączącym i przezwyciężającym różnice. Grupa używa instrumentu strunowego,

aby połączyć dzieci żydowskie z muzułmańskimi, ich rodziców, szkoły i społeczności. Każde ukulele w rękach tych dzieci obrazuje narzędzie społecznej zmiany.

Lider grupy - Daphna Orion

group, which seeks to instil a spirit of coexistence in

founded by the musician and ukulele performer Paul Moore who realized that music and the simple and

uncontroversial ukulele could be a way to bridge

cultures and overcome differences. The group uses this harmonic stringed instrument to connect Jewish and

Muslim children, their parents, schools and communi-

ties. Every ukulele in the hands of these children is a tool for social change.

Group leader - Daphna Orion

43


MACEDONIA MACEDONIA

RADA ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH CENT RUM DZIECIĘCE BABILON Babilon jest placówką dla dzieci i młodzieży stworzoną w celu zapobiegania przestępczości nieletnich. Jej program koncentruje się na rozmaitych aktywnościach,

które obejmują zajęcia i szkolenia w wielu obszarach tak, aby zagospodarować czas dzieci i uchronić je przed zagrożeniami. Mimo, iż Macedonia sąsiaduje aż

z pięcioma innymi państwami dla dzieci wchodzących w skład grupy biorącej

udział w Brave Kids będzie to pierwsza zagraniczna podróż i udział w międzynarodowym projekcie.

Lider grupy - Gordana Ginova

Przyjazd grupy z Brazylii jest współfinansowany przez Kancelarią Odszkodowawczą MEDITOR sp. z o.o. The arrival of a group from Brasil is cofinanced by MEDITOR Sp. z o.o.


COUNCIL FOR PREVENT ION OF JUVENILE DELINQUENCY BABYLON CHILDREN CENT ER Babylon is a centre for children and youth created to prevent young communities from delinquency. Its program focuses on various activities including training and workshops of multiple subjects, as a measure to occupy children’s time informally and prevent them

from succumbing to more risky activities. Even though these children come from a country surrounded by 5 other countries, the group’s participation in Brave Kids will provide most of the children having their first opportunity to travel abroad and take part in an international programme.

Group leader - Gordana Ginova

45


MEKSYK MEXICO

DOM DZIECKA NOWE ŻYCIE MAŁE PSZCZÓŁKI Małe Pszczółki z Puerto Escondido są grupą z sierocińca Casa Hogar Nueva Vida. Tańce, które zaprezentują są częścią ich dziedzictwa i wywodzą się z plemienia MIXE – jedynych rdzennych Amerykanów,

których ziemie

nigdy nie zostały podbite przez Hiszpanów, a bogata

kultura jest podtrzymywana w tańcach i tysiącach

starych mitów. Większość dzieci pochodzi z biednych, rdzennych społeczności, gdzie społeczne wykluczenie i brak edukacji należą do codzienności. Casa Hogar daje dzieciom szansę na normalne dzieciństwo, tworząc pokolenie ludzi pełnych serdeczności.

Lider grupy - Ami Hidai Reyes Ramón Dziękujemy wszystkim darczyńcom, a w szczególności p. Andrzejowi Morawskiemu i Maginares, którzy wsparli zakup biletów lotniczych dla dzieci w ramach naszej akcji: “Z Meksyku do Wrocławia: kup bilet!” We thank all donors who supported our crowdfounding event: ‘From Mexico to Wroclaw: Let’s buy the tickets!’ In particular, Mr. Andrzej Morawski and Maginares.


CASA HOGAR NUEVA VIDA ABEJITAS DE PUERTO The Little Bees of Puerto Escondido are a group from the orphanage Casa Hogar Nueva Vida. The dances they will present are part of the heritage from the Mixe tribe - the only native American people whose lands were never conquered by the Spaniards and whose rich culture is preserved in dances and thousand year old myths. Most children come from poor indigenous communities, where social exclusion and lack of education are a constant. Casa Hogar gives children a chance to have a normal childhood, supporting a new generation of kind, bright and creative people.

Group leader - Ami Hidai Reyes Ramรณn

47 20


MOŁDAWIA MOLDOVA

SZKOŁA TAŃCA REVERENCE Burzliwa historia Mołdawii zaznaczyła swoje

piętno, czyniąc kraj najbardziej zróżnico-

wanym we wschodniej Europie. Połączenie kultur Mołdawii, Rumunii, Ukrainy, Rosji i Gagauzi stało się źródłem inspiracji do

twórczej pracy dla grupy z tej szkoły. Dzieci mają możliwość poznania tańców ludowych z różnych środowisk kulturowych i szansę, by

wzbogacić swój repertuar o taniec klasyczny, latynoamerykański i współczesny. Lider grupy - Iulia Ursan


REVERENCE DANCE SCHOOL Moldova’s troubled history has contributed

to make it one of the most diversified eastern European countries. A combination between Moldavian, Romanian, Ukrainian,

Russian and Gagauz cultures, has been a source of inspiration for the creative work

of the group from this school. Children have the possibility to learn folk dances from different cultural backgrounds, and also to enrich their repertoire by learning classical, Latin and contemporary styles.

Group leader - Iulia Ursan

49 20


MAROKO MOROCCO

ZWIĄZEK MŁODZIEŻOWY KULT URY I ROZWOJU AISSAWA KIDS W zajęciach Związku Młodzieżowego Kultury i Rozwoju w Taroudant bierze udział zróżnicowana grupa

dzieci. Dzieci integrują się, dbając o wspólne korzenie i tworzą spektakl, który przekracza społeczno-ekonomiczne i kulturowe granice. Grupa pracuje nad tańcem, który ma silne, duchowe znaczenie dla

muzułmanów – Issawa – obrzęd przedstawiający mistyczną podróż do Boga. Transowa muzyka jest rytualnym błogosławieństwem, gdzie śmiech, śpiew i taniec odgrywają ważną rolę. Celem grupy jest stworzenie atmosfery jedności, szacunku i harmonii wśród wszystkich ludzi. Lider grupy - Khalid Bentyb


YOUT H ASSOCIAT ION FOR CULT URE AND DEVELOPMENT AISSAWA KIDS A varied group of children takes part in YACD’s activities in Taroudant. Together they create a performance

which crosses socioeconomic and cultural borders and connects them to their roots. The group is preparing a dance with a strong spiritual meaning for Muslim peoples: Issawa - a ceremony which represents a mystical journey ascending towards God. This trance music is a ritual of blessing, where laughter, singing

and dancing play an essential part. Its goal is to create an atmosphere of unity and respect, promoting harmony amongst all people.

Lider grupy - Khalid Bentyb

51


NEPAL NEPAL

FUNDACJA ROKPA Fundacja ROKPA Nepal jest międzynarodową organizacją pomocy,

która działa na rzecz rozwoju dzieci ze środowisk wykluczonych. Zgodnie z programem samopomocowe podejście odgrywa

najważniejszą rolę w edukacji. Jest jednocześnie najbardziej

efektywnym sposobem niesienia pomocy ludziom w potrzebie.

Obchodząca w tym roku 35. rocznicę istnienia organizacja bada ścieżki dzieci. Poprzez tradycyjne nepalskie pieśni i tańce jak

i sławne choreografie z Bollywood, dzieci prezentują ewolucję – od bezwładności do ruchu.

Lider grupy - Anju Nepali


ROKPA FOUNDAT ION The ROKPA Nepal Foundation is an international aid organization that cooperates for the development of children in situations of social exclusion. Within the program, the self-help approach is one of the most

important parts of education being the most effective way to help people in need. Celebrating its 35th

anniversary this year, the organization explores the path of children. Using traditional songs and dances from Nepal as well as famous Bollywood choreographies, the children portray the evolution from inertia into movement.

Group leader - Anju Nepali

53


POLSKA KRAKÓW

POLAND CRACOW

ZESPÓŁ TANECZNY DANCE EFFORT Zespół taneczny Dance Effort, w którym tańczą

dzieci i młodzież w wieku 5-21 lat działa od

2008 roku w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, w historycznym

budynku - austriackim forcie artyleryjskim z XIX wieku. Główne obszary zainteresowań członków

zespołu to taniec współczesny, jazzowy i teatr tańca, ale również improwizacja taneczna. Oprócz

układów i spektakli zbiorowych młodzi tancerze tworzą swoje własne choreografie, rozwijając

w ten sposób własną osobowość sceniczną i kreatywność. Często powstają projekty interdyscyplinarne

– niekiedy w plenerze – łączące muzykę, teatr, taniec, rekwizyty i kostiumy.

Lider grupy - Paulina Wysocka-Fularz


DANCE EFFORT The group Dance Effort, which consists of children and young people aged from 5 to 21 years old, has been performing since

2008 in the Youth Culture House Fort 49 „Krzesławice” in Cracow – a historical

building known as an Austrian artillery fort from 19th century. The main area of interest includes: modern dance, jazz dance and dance theatre with a great

emphasis placed on dance improvisation. As well as performing, the young

dancers create their own choreographies

which help develop their own creativity and presence on stage. New interdisciplinary projects - often held in open air

– combine music, theatre, dance, stage props and costumes.

Group leader - Paulina Wysocka-Fularz

55


POLSKA WAŁBRZYCH

POLAND WAŁBRZYCH

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych (rok powstania 1955) to folklorystyczna

wizytówka miasta i regionu. Obecnie Zespół działa jako niezależna Instytucja Kultury Gminy Wałbrzych z siedzibą przy Centrum Nauki i Sztuki

Stara Kopalnia. Głównym celem Zespołu jest pielęgnowanie tradycji oraz rozbudzanie u młodzieży potrzeby aktywnego działania na rzecz szeroko pojętej kultury. Nauka, jak dbać i godnie reprezentować lokalne, regionalne

oraz narodowe obyczaje to jeden z najważniejszych aspektów pracy z młodzieżą. Wielką wagę Zespół przywiązuje również do wzmacniania tolerancji oraz otwartości na inne kultury. Lider grupy - Sylwia Sałamaj


SONG AND DANCE GROUP WAŁBRZYCH Song and Dance Group Wałbrzych established in 1995 is a folcloristic buisness card of the city and the region. The ensamble runs its activity as an independent Culture

Institution of the Wałbrzych Municipality with its head office in the „Old Mine” Centre

of Culture and Science. The main aim of the ensamble is to preserv the traditions and stimulate youth needs to act within broadly conceived culture. The most important

aspect of working with the youth is science, and the way local, regional and national customs should be preserved and represented with dignity. The ensamble pays attention to strenghten tolerance and openess to different countries.

Group leader - Sylwia Sałamaj

57


POLSKA WARSZAWA

POLAND WARSAW

HOPE4ST REET „Mały książę” jest społeczno-terapeutycznym ośrodkiem dla dzieci z trudnych i ubogich rodzin z dzielnicy Praga w Warszawie. Celem klubu jest spożytkowanie czasu wolnego na osobisty rozwój i pozytywne zmiany. Poprzez taniec, w szczególności breakdance, u tych młodych ludzi rozwijają się takie wartości

jak empatia i serdeczność wobec innych, wytrwałość i dyscyplina, praca zespołowa i szacunek wobec kolegów. Zajęcia artystyczne wypełniają życie młodzieży ekscytacją i zachęcają do realizowania marzeń i wykorzystywania szans.

Lider grupy – Weronika Wadowska


HOPE4ST REET “The little Prince” is a socio-therapeutic club for

children from difficult and poor families from the Praga district in Warsaw. Its aim is to use leisure time for personal development and positive evolution. Through

dance and in particular, breakdance, these youngsters acquire a set of values such as empathy and kindness

towards others, perseverance and discipline, teamwork and respect for their fellow partner. These art classes

spark a new excitement in the youth’s lives, encouraging to pursuit their dreams and seize opportunities.

Group leader - Weronika Wadowska

59


RUMUNIA ROMANIA

MINI ART SHOW Mini Art Show powstało jako alternatywna

forma edukacji dla dzieci w każdym wieku z różnych środowisk. Ośrodek używa sztuki, głównie teatru, jako formy ekspresji, osobistego

rozwoju i środka integrującego społeczność. Przyjmując

strategię

edukacyjną,

zbudo-

waną na zaangażowaniu i zabawach, rozwija

umiejętności i kreatywność dzieci. Jednocześnie wpaja w dzieci ducha współdziałania. Ta

dyscyplinująca zabawa, gdzie rygor i wolność

idą razem w parze, pomaga promować takie wartości jak zaufanie i szacunek dla pracy innych i zachęcać dzieci do wyrażania siebie. Lider grupy - Ioana Andrea Papadopol Przyjazd grupy jest współfinansowany przez Pana Michała Sołowowa, Honorowego Konsula Generalnego Rumunii. The arrival of a group is cofinanced by Mr. Michała Sołowow, The Honorary Consul General of Romania.


MINI ART SHOW MiniArtShow was created as an alternative form of education for children of all ages and backgrounds.

The center uses art, mainly theatre, as a form of expression, personal development and integration in society. Employing an educational strategy built on engaging and fun activities, the company hopes to

develop children’s skills and creativity, instilling a spirit of participation in them. This “disciplinary fun”,

where rigour and freedom walk side by side, helps to promote values of trust and respect for the other’s contributions and encourage children to express themselves. Group leader - Ioana Andrea Papadopol

61


SŁOWACJA SLOVAKIA

FUNDACJA GOOD ROMA FAIRY KESAJ Miasto Kežmarok skupia najliczniejszą mniejszość romską na Słowacji. Chociaż w mieście znajduje się kilka liceów, żadne z nich nie zapewnia edukacji dla romskich uczniów w ich własnym języku.

Niejednokrotnie materiały pomocnicze przygotowane przez społeczność w jej własnym języku nie są wykorzystywane przez lokalne szkoły, pozostawiając dzieci w sytuacji społecznego wykluczenia.

Fundacja wzmacnia środki przeciwdziałania dyskryminacji, skupiając się na promowaniu wyjątkowości romskiej kultury. Grupa artystyczna przygotuje przedstawienie muzyczne, które zaprezentuje romski język, kulturę i tradycje.

Lider grupy - Rozália Klempárová


FUNDAT ION OF GOOD ROMA FAIRY KESAJ The city of Kežmarok has the biggest Roma minority in Slovakia. Although there are

several high schools in this city, none of them provides education for Roma pupils in their own language. On many occasions, supporting materials created by the community in

their language do not make it to local schools, leaving many children with the threat of social exclusion. The Foundation is reinforcing anti-discrimination measures by focusing on promoting the uniqueness of Roma culture. The artistic group is preparing a musical performance which aims to introduce Roma language, culture and traditions.

Group leader - Rozália Klempárová

63


UGANDA UGANDA

FUNDACJA SZT UKI AFRYKAŃSKIEJ DOBRE RZECZY AKADEMIA TAŃCA SPEED AND FUNKY Mimo, iż większość rozpoczyna swą przygodę z Afrykańską Sztuką Gujja Ting, zerkając przez okno, to dzieci ze slumsów

Nabulagala w Kampali szybko zaczynają

się angażować w zajęcia twórcze. Młodzi ludzie, którzy

pragną wyrażać siebie, mają w Akademii wspaniałą ku temu okazję. Organizacja zapewnia zajęcia w różnych obszarach – od higieny aż po planowanie rodziny

oraz niesie pomoc finansową ok. 30 dzieci tej społeczności. Tu mogą ćwiczyć tradycyjne i nowoczesne tańce, stepowanie i breakdance, poznawać i dzielić się dziedzictwem Gujja.

Lider grupy - Henry Kaweesi


GUJJA T ING AFRICAN ART SPEED AND FUNKY DANCE ACADEMY Although

most

start

their

adventure

with

Gujja Ting African Art by glancing through

the windows, children of Nabulagala slum, in Kampala, quickly start engaging in creative

activities. Young people who want to express

themselves have a great possibility to do so at this Dance Academy. In addition to an artistic pro-

gramme, the organization offers a diverse range of classes, from hygiene to family planning, and

provides about 30 children from the community with financial aid. Here they can practice traditional, contemporary, tap and breakdance, and share Gujja heritage.

Group leader - Henry Kaweesi

65


UKRAINA UKRAINE

SZKOŁA T EAT RALNA „SŁONECZNIK” Teatr zawsze miał silny wpływ na ludzi. Jest

środkiem wyra zu scenicznego, platformą wymiany wiedzy i pomysłów i nauczycielem dla wszystkich zaangażowanych. Dzieci ze szkoły Teatralnej w Rivne uczą się indywidualizmu

w odgrywaniu ról i używania swojej kreatyw-

ności do wyrażania siebie. Teatr rozwija talenty dzieci z różnych środowisk w różnych obsza-

rach, wspierając ich artystyczne uzdolnienia, kreatywność, promując serdeczność i umiejętności przywódcze. U swoich podopiecznych

buduje pewność siebie w dążeniu do realizacji marzeń.

Lider grupy - Iryna Pukas


SUNFLOWER SCHOOL T HEAT RE Theatre always has a strong impact on people.

It is a voice of expression, a platform for sharing knowledge and ideas, and a teacher to those engaged. The children from Sunflower School Theatre from Rivne, are taught how to free

themselves from screenplays and use their cre-

ativity for self-expression. The theatre develops the talents of children from different backgrounds, and in different areas, promoting their

diverse artistic skills, creativity, friendliness and

leadership competences. Moreover, it aims to raise children’s confidence in their dreams and in their capability to achieve them.

Group leader - Iryna Pukas

Przyjazd grupy z Ukrainy jest współfinasowany przez Grupę Kapitałową Impel. Projekt wspiera Pan Grzegorz Dzik , Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu i Instytut Mickiewicza. The arrival of a group of Ukraine is cofinanced by Impel Group. The project is recommeded by Mr. Gregorz Dzik, Honorary Consul of Ukraine in Wrocław and Adam Mickiewicz Institute.

67


WŁOCHY ITALY

CASE MOLINO - QUI T ERNAPE Jako dom dla znikającego powoli południowego lodowca,

region Abbruzji jest znany jako “silny i delikatny.” Na wiejskim obszarze Case Molino (prowincji której nazwa

oznacza “młyn”), zespół muzyczny ze szkoły Qui Ternape pracuje nad przedstawieniem, które ukaże prawdziwego

ducha Włoch z tego pięknego regionu. Dla nich wspólne

granie to nie tylko współpraca, ale także solidarność. Aby grać, musisz słuchać, aby stworzyć piękną muzykę, musisz wyrazić wdzięczność innym.

Lider grupy - Graziano Pierandozzi


CASE MOLINO - QUI T ERNAPE Home to Europe’s disappearing and southernmost glacier, the Abruzzo region is known as the home of the “forte

e gentile” (strong and gentle). In the rural area of Case Molino (wind mills house), a musical group from the Qui Ternape school is working on a performance that will show

the real Italian spirit from this beautiful region. For them,

playing together teaches not only cooperation, but also solidarity. In order to play you need to listen, in order to achieve beautiful music, you need to acknowledge others. Group leader - Graziano Pierandozzi

69


PODZIĘKOWANIA / ACKNOWLEDGEMENTS W imieniu organizatorów i uczestników Brave Kids pragniemy szczególnie podziękować:

On behalf of the Brave Kids organisers and participants we wish to thank, in particular:

Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia

Grzegorz Dzik, Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu Marek Fedoruk, Burmistrz Miasta Szczawna Zdrój

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Poseł na Sejm RP Andrej Kiska, Prezydent Koszyc

Giorgi Kopadze, Burmistrz Achalciche

Zygmunt Nowaczyk, Wiceprezydent Miasta Wałbrzych Arkadiusz Poprawa, Burmistrz Obornik Śląskich

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Michał Sołowow, Honorowy Konsul Generalny Rumunii

Bogdan Spiż, Konsul Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha Maciej Badora, WSSE Invest Park Ewa Bałazińska

Grzegorz Błażejczak, Schronisko Szwajcarka Krzysztof Brosig, RONAL Polska

Ilona Agata Brożek, Dyrektor Wrocławskiego Klubu Anima

Jarosław Buzarewicz, Dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury Joanna Chmielewska, fotograf Joanna i Zbigniew Chrobak

Elżbieta Dardzińska, Fundacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej Urszula Drabik, Prezes Śnieżka Invest Hanna Dzierzgowska

Katarzyna i Robert Francuziak, Emi Bal

Agata Gajda, Centrum Społeczne Paca, Warszawa

Maciej Gawlik, Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua Zdrój

Barbara Gebler-Wasiak, Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie Jan Jędrasik, Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych

Kartikey Johri, Właściciel Masala Indian Restaurant

Robert Kalinowski, Drukarnia Wielkoformatowa LOGO Monika Karlikowska, Skwarnik


Janusz Kozłowicz, Urząd Miasta Szczawno Zdrój Anna Kudarewska Olga Kulesza

Danuta Lulkowska Natalia Mędlarska

Marek Mielniczuk, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tomasz Murawski i Wojciech Krasuski, Balafon Brothers

Halina Muszak, Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury

Katarzyna Nieć, Zespół Szkół nr 7 im. KEN w Wałbrzychu Adam Orzeł, Profil sklep.pl

Marika Pietrala-Wiśniewska

Jarosław Pilecki, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte Jolanta Rożak-Turowska, TargPiast Małgorzata Sidorowicz, Pediatra

Roman Stanek, Biuro podróży Barents.pl

Patrycja Struś, Psycholog, Gabinet Psychologiczny Patrycja Struś

Dr hab. Leszek Szenborn, Prof. Nadzw., Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu Krzysztof Szewczyk - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta Alicja Szulc, Fotografka

Dr N. Med. Henryk Szymański ze Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Eiji Takeichi, Grzegorz Górski, Toyota Motor Manufacturing Poland Krzysztof Urbański, Prezes Zamku Książ

Joanna Warecka, Joanna Wysoczańska, Marcin Rosiński, Stowarzyszenie Żółty Parasol Anna Żabska, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki Przemysław i Alicja Guzy, Bogler

Centrum Wielokulturowe w Warszawie Fundacja Strefa Wolnosłowa

Galeria Victoria w Wałbrzychu

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie Wrocławski Park Wodny Aquapark

Dziękujemy rodzinom goszczącym dzieci, opiekunów grup

i liderów artystycznych uczestniczących w Brave Kids 2016 oraz wolontariuszom pomagającym w przygotowaniach i realizacji 7. edycji projektu.

We thank families hosting children and artistic leaders

taking part in Brave Kids 2016 and volunteers helping in preparation and realization of the 7th edition of the project.

71


WSPÓŁORGANIZATORZY CO-ORGANIZERS

PAT RON HONOROWY / HONORARY PAT RONAGE

PAT RONAT / PAT RONAGE

PAT RONAT MEDIALNY / MEDIA PAT RONAGE

DOFINANSOWANIE / FINANCIAL SUPPORT Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, M.St.Warszawa, Gminy Wrocław, Gminy Wałbrzych, Urzędu Miejskiego i Prezydenta Achalciche, Ministerstwa Edukacji Republiki Słowacji.

The project is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage, Adam Mickiewicz Institute, Municipality of Warsaw, Municipality of Wrocław, Municipality of Wałbrzych, Citi Hall and Mayor of Akhaltsikhe and Ministry of Education of Slovak Republic.


PARTNERZY I SPONSORZY / PARTNERS and SPONSORS

73


ZESPÓŁ / T EAM Grzegorz Bral - Dyrektor artystyczny / Artistic Director

Justyna Warecka - Producent wykonawczy / Executive Producer Iwona Stankova - Menedżer programowy / Program Manager

Magdalena Szymańska - Menedżer projektu / Project Manager, Brave Kids Seminar Ana Cordeiro - Kontakt z artystami / Artist Liason

Kathy Lawson - Kontakt z artystami / Artist Liason

Laryssa Kowalczyk - Koordynatorka rodzin goszczących / Host Families Coordinator Agata Mikołajczyk - Koordynatorka programu liderów / Leaders Coordinator Marta Kochanowicz - Koordynatorka wolontariatu / Volunteers Coordinator

Magda Sawicka - Koordynatorka w Obornikach Śląskich / Oborniki Śląskie Coordinator

Csenge Gábosi, Patricia Galván Román - Wolontariuszki programu EVS / EVS Volunteers Jędrzej Wołk - Menedżer techniczny / Technical Manager Michał Patyna - Logistyk / Logistics

Kamila Magnowska - Główny księgowy / Chief Accountant

Paulina Stypułkowska, Łukasz Grabowski - Mood Production, PR

Brave Kids Warszawa

Aleksandra Ośko - Główna Koordynatorka / Chief Coordinator

Magda Sokołowska - Koordynatorka wolontariatu / Volunteers Coordinator Olga Kulesza – Koordynatorka program liderów / Leaders coordinator

Iwona Cichowicz - Koordynatorka rodzin goszczących / Host Families Coordinator

Brave Kids Wałbrzych

Magdalena Sawicka – Główna Koordynatorka / Chief Coordinator

Magdalena Drożdżyńska - Koordynatorka rodzin goszczących / Host Families Coordinator

Elmelda Mashingo - Koordynatorka liderów grup / Leaders coordinator

Natalia Grzeszuk, Damian Korzeniowski - Koordynatorzy wolontariuszy / Volunteers Coordinator

Brave Kids Koszyce

Roman Sorger – Dyrektor artystyczny / Artistic Director

Zuzana Palková – Główna koordynatorka, rodziny goszczące / Chief Coordinator, Host Families Coordinator Silvia Sorgerová – Promocja / PR

Ivana Grajcárová – Koordynatorka wolontariatu / Volunteers Coordinator Svetlana Homolová - Finanse i księgowość / Accountant

Brave Kids Achalciche

Tsira Meskhishvili - Główna koordynatorka / Chief Coordinator

Zespół koordynatorów / Team of coordinators: Inga Bankanashvili, Lia Zedinidze, Iana Ioseliani, Eka Sudadze, Nanuka Saanishvili


REDAKCJA / EDITORS

Justyna Warecka - Redaktor / Editor

Aneta Skórnicka – Projekt graficzny, ilustracje, skład / Graphic Design, illustrations & DTP Ana Cordeiro, Laryssa Kowalczyk, Iwona Stankova, Justyna Warecka – Teksty / Texts Alicja Błaszczyk – Tłumaczenie / Translation

Laryssa Kowalczyk, Dean Russell– Korekta i redakcja / Proofreading and editing Wrocławska Drukarnia Naukowa – Druk / Print

ISBN 978-83-937515-5-6 Autorzy zdjęć / Photo credits

Na okładce dziewczynka z Beninu sfotografowana przez Claude’a Gourlay. On a cover – girl from Benin. Photo by Claude Gourlay

Projekt plakatu Brave Festival - Miłosz Wiercioch / Brave Festival poster by Miłosz Wiercioch - strona / page 6 Zdjęcia z Archiwum ROKPA / ROKPA archives - strona / page 7

Filip Basara - strony / pages 4/5, 14/15, 18 na górze strony / at the top of the page, 71 Marek Maziarz - na dole stron / on the bottom of the pages 18/19 Joanna_Stoga - strona / page 21

Magda Sawicka - strony / pages 58/59 Agata Piątkowska - strona / page 70

Pozostałe fotografie - archiwum Brave Kids Other photographs - Brave Kids archive

Kontakt / contact: Brave Kids

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła Song of the Goat Theatre Association ul. Purkyniego 1

50-155 Wrocław, Poland tel. +48 71341 88 78

bravekids@bravefestival.pl www.bravekids.eu

75


KALENDARZ WYDARZEŃ BRAVE KIDS W 2016 ROKU CALENDAR OF BRAVE KIDS EVENTS IN 2016 18-19 czerwca / 18-19 June

Przyjazd uczestników Brave Kids / Arrival of Brave Kids participants

Piknik integracyjny dla uczestników, wolontariuszy, organizatorów, rodzin goszczących we Wrocławiu,

Integration picnic for participants, volunteers, organizers, host families in Wrocław, Warszawa,

19 czerwca / 19 June

Warszawie, Wałbrzychu, Koszycach i Achalciche Wałbrzych, Kosice and Akhaltsikhe

20 -30 czerwca / 20 - 30 June

Warsztaty artystyczne Brave Kids / Brave Kids Artistic workshops :

- w Warszawie, Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe

- Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”

- we Wrocławiu, Wrocławski Klub Anima i Centrum Kultury Zachód - w Koszycach, Haliganda

- Achalciche, Twierdza Rabati (20-29.06)

27 -30 czerwca / 27 - 30 June

Warsztaty dla dzieci z rodzin goszczących

Workshops for children from host families

20 czerwca / 20 June

Występ grup Brave Kids / Performances of the Brave Kids groups :

- Warszawa, Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

- Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” - Achalciche, Twierdza Rabati

21 czerwca / 21 June

Występ grup Brave Kids we Wrocławiu, Wrocławski Klub Anima

Spotkanie z Liderami Brave Kids, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” / Sztygarówka, Wałbrzych

Występ grup Brave Kids w Koszycach, Centrum Społeczne

Meeting with Brave Kids Leaders, Centrum Nauki i Sztuki ‘Stara Kopalnia’ / Sztygarówka, Wałbrzych

22 czerwca / 22 June

Pokaz Brave Kids w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, Wrocław Brave Kids presentation in a Centre for Children with Hearing Impairment, Wrocław

23-24 kwietnia i 27 czerwca – 01 lipca / 23-24 April and 27 June - 01 July

Specjalne warsztaty Brave Kids in Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” Special Brave Kids workshops in Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztuki ‘Stara Kopalnia’


24 czerwca / 24 June

Pokaz grup Brave Kids w Koszycach, Areal Cordakova

Warsztaty nt. pracy artystycznej z dziećmi w różnych środowiskach, Barbara, Wrocław

Brave Kids group presentation, Koszyce, Areal Cordakova

Workshops about artistic projects with children from different backgrounds, Barbara, Wrocław

26 czerwca / 26 June

Parady i pokazy uliczne Brave Kids / Brave Kids Parades and Street Performances:

- Wałbrzych, Festyn przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

- Wrocław, Pergola

- Koszyce, Hlawna Ulica

- Achalciche, Center Park

28 czerwca / 28 June

Finałowy pokaz Brave Kids w Achalciche, Zamek Rabati Brave Kids Final Show in Akhaltsikhe, Rabati Castle

29 czerwca / 29 June

Pokaz grup Brave Kids w Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Brave Kids groups presentations in Centrum Zdrowia Dziecka, Warsaw

1 lipca / 1 July

Finałowe Spektakle Brave Kids / Brave Kids Final Shows:

- Warszawa, Park Skaryszewski, Muszla koncertowa i Parada Brave Kids

- Wrocław, Centrum Kultury Wrocław Zachód

- Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” - Koszyce, Veritas

2 lipca / 2 July

Pikniki pożegnalne we Wrocławiu, Warszawie, Wałbrzychu i Koszycach Good bye picnic in Wroclaw, Warsaw, Walbrzych and Koszyce

3 - 11 lipca / 3 - 11 July

Warsztaty artystyczne Brave Kids w Obornikach Śląskich / Artistic Workshops in Oborniki Śląskie

Program Brave Youth / Brave Youth programme

Wszystkie Zabawy Świata z Brave Kids, OSiR, Oborniki Śląskie

2 – 14 lipca / 2- 14 July 10 lipca / 10 July

Games of the World with Brave Kids, OSiR, Oborniki Śląskie

10 - 13 lipca / 10 - 13 July

Brave Kids Seminar, Wrocław, Oborniki Śl.

Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids, Hala Stulecia, Wrocław

12 lipca / 12 July

Brave Kids Grand Finale Performance, Centennial Hall, Wrocław

77


KONTAKT Y I NOTAT KI / CONTACTS AND NOT ES


79


SPIS T REŚCI / TABLE OF CONT ENTS 02 - 03

Infografika

Infographic

04 - 05

Idea Brave Kids

Brave Kids’ idea

06

Brave Festival

Brave Festival

07

Dr Akong Tulku Rinpoche

Dr. Akong Tulku Rinpoche

08 - 09

Brave Kids - niezwykłe doświadczenie

Brave Kids - an unusual experience

10 - 13

Miasta Brave Kids

Brave Kids’ cities

14

Zorganizuj Brave Kids u siebie!

Orginise Brave Kids at your place!

15

Wspólne warsztaty artystyczne

Joint artistic workshops

16 - 17

Instruktorzy artystyczni

Artistic instructors

18

Spektakle Finałowe w miastach Brave Kids

Grand Finale Shows in Brave Kids cities

19

Wielki Finał Brave Kids

The Brave Kids Grand Finale

20

Wolontariusze EVS

EVS Volunteers

21

Brave Youth Brave Youth

22 - 23

Mapa świata Brave Kids

Brave Kids’ map of the world

24 - 69

Grupy Brave Kids w 2016 roku

Brave Kids groups in 2016

70 - 71

Podziękowania

Acknowledgements

72- 73

Organizatorzy, sponsorzy i partnerzy

The organiser, sponsors, partners

74 - 75

Zespół

Team

76 - 77

Kalendarz wydarzeń

Calendar of Brave Kids events in 2016

78 - 79

Kontakty, notatki

Contacts, notes


www.bravekids.eu ISBN: 978-83-937515-5-6

Profile for Brave Kids

Brave Kids 2016  

Brave Kids 2016  

Profile for bravekids
Advertisement