__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Ta ksiÄ…zka naleĹźy do / This book belongs to: .................................................................................................


Pr oj ekt ed uk acyj n o- a r tystyczny Brave Kids educational-artistic project

1etap

Zapraszamy artystyczne grupy dziecięce z całego świata We invite artistic groups of children from around the world

stage

Grupy dzieci jadą na 2 tygodnie do różnych miast w 3 krajach Groups of kids stay for 2 weeks in different cities in 3 countries

Dzieci mieszkają u lokalnych rodzin goszczących Children live with local host families

Instruktorzy prowadzą warsztaty artystyczne metodą „dzieci uczą dzieci” Artistic instructors run workshops based on the „kids teach kids” method


Efektem wspólnego tworzenia i wymiany są finałowe spektakle w każdym z miast As a result of mutual creation and exchange children present a final show in each city

2 etap stage

Wszyscy uczestnicy spotykają się w jednym mieście na 1,5 tygodnia, aby wspólnie przygotować ostatni spektakl All kids meet in one city for one week and a half to prepare the last show

Podsumowaniem projektu jest Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids (ponad 130 dzieci na jednej scenie) we Wrocławiu The culmination of the project is the Brave Kids Grand Finale Performance (more then 130 children on one stage) in Wrocław

Zaprzyjaźnieni uczestnicy wracają do domów All friends come back home

3


11 15-22 26

14 28-29

23-24

2

30 27

12

9

13

10

1


GRUPY GROUPS 25

2-5

7-8

6

1. Brazylia/Brazil 2. Gruzja/Georgia, Tblisi 3. Gruzja/Georgia, Tsagveri 4. Gruzja/Georgia, Zahessi 5. Gruzja/Georgia, Zarzma 6. Indie/India 7. Iran/Iran, Tehran 8. Iran/Iran 9. Izrael/Israel 10. Kenia/Kenya 11. Litwa/Lithuania 12. Maroko/Morocco 13. Meksyk/Mexico 14. Mołdawia/Moldova 15. Polska/Poland, Kraków 16. Polska/Poland, Krasne 17. Polska/Poland, Wałbrzych 18. Polska/Poland, Wałbrzych 19. Polska/Poland, Wałbrzych 20. Polska/Poland, Warsaw 21. Polska/Poland, Warsaw 22. Polska/Poland, Wrocław 23. Rumunia/Romania, Pitesti 24. Rumunia/Romania, Salcia-Tudor 25. Rosja/Russia, Yakutia 26. Słowacja/Slovakia 27. Turcja/Turkey 28. Ukraina/Ukraine, Kharkiv 29. Ukraina/Ukraine, Lviv 30. USA/USA 5


BRAZYLIA BRAZIL

MAIS CAMINHOS - WIĘCEJ ŚCIEŻEK

Dzieci z Cantagalo and Pavão-Pavãozinho dzielą ten sam przepiękny widok z mieszkańcami znanego wszystkim Rio, jednak każdego dnia zmagają się z trudną sytuacją życiową, szczególnie w porównaniu z możliwościami jakie mają dzieci z sąsiedztwa.

Aby zapewnić tym wyjątkowym dzieciakom lepszą przyszłość, spełnić ich ambitne

marzenia i wesprzeć tkwiący w nich potencjał, Mais Caminhos oferuje im edukację. Próbujemy kształtować ich życie poprzez naukę i możliwość rozwoju. Oferujemy

zajęcia artystyczne, lekcje angielskiego oraz zajęcia teatralne i taneczne. Grupa zaprezentuje Sambę i Carreirinha - typowe tańce z południowej Brazylii.

MAIS CAMINHOS - MORE PAT HS

Even though they share the same beautiful landscape as the prestigious Rio neighborhoods of Ipanema and Copacabana, our kids from Cantagalo and Pavão-Pavãozinho

communities need to deal every day with social inequalities-mainly when they compare the opportunities other kids from those neighborhoods have and they don’t.

To support these special kids, who have ambitious dreams and a great potential, Mais Caminhos / More Paths offers complimentary education to help them to have a great

future. We try to transform lives through education and opportunities to develop.

We offer creative art and English classes as well as theater and dance lessons.

The group will present Samba and Carreirinha, typical dances from the south of Brazil.


7


GRUZJA GEORGIA CARITAS

Pomimo swej burzliwej historii, Gruzini byli w stanie

zachować swoją niezwykłą kulturę pełną wigoru i witalności. Gruzińskie tradycyjne tańce są żywą kroniką, która

zawiera elementy sztuki i kultury każdego regionu kraju. Dzieci z Ośrodka Dziennego w Tbilisi od małego uczą się

magii tańca. Piękne kostiumy i poruszające się z gracją

kobiety obrazują naturalne krajobrazy Gruzji i kobiecą wytrwałość. Są połączone z gwałtownymi i doskonałymi

ruchami mężczyzn, reprezentującymi charakterystyczne sceny ślubu, wojny, tradycji pasterskich czy miejskiego życia. Caritas Gruzja promuje rozwój i równość społeczną,

pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, wspierając ich w osiągnięciu stabilności i godności.

CARITAS

In spite of their turbulent history, Georgians were able to

preserve the vigour and vitality of their unique culture. Georgian traditional dances are a live history book which gathers the art and culture from each one of this country’s

regions. Children from the Caritas Day Centre in Tbilisi are from an early age taught the magic of these dances.

The beautiful costumes and graceful feminine movements represent Georgia’s natural landscapes and women’s perseverance. They are coupled with the rough and technical

movements of the men, representing specific scenes of wedding, war, shepherding or city life. Caritas Georgia

aims at promoting human development and social justice,

bringing relief to vulnerable and disadvantaged people and encouraging their self-responsibility and dignity.


9 29


GRUZJA GEORGIA

SZEWARDENI

Wioska Tsagveri znajduje się pomiędzy Bakuriani i Bordżomi, dwoma miastami uzdrowiskowymi w południowo-centralnej Gruzji znanymi ze

swoich mineralnych wód. Dzieci dorastają w otoczeniu pięknych gór i lasów. Po szkole z radością kultywują tradycję swojego kraju ucząc

się tańca w lokalnym domu kultury. Uczestnicy Brave Kids są częścią zespołu “Shevardeni”. Podczas sierpniowej odsłony Brave Kids Gruzja

będą gościli w swojej wiosce rówieśników z Izraela, Iranu i Polski wraz z innymi młodym gruzińskimi artystami.

SHEVARDENI

The village Tsagveri is located between Bakurian and Borjomi, two

resort town in south-central Georgia famous from their mineral water springs. The kids are brought up in the beautiful surrounding of mountains and forests. After school children are delighted to cultivate the

rich heritage of their country through dancing and singing in the local cultural centre. The Brave Kids participants, age 12-15, are members of the „Shevardeni” ensemble. During Brave Kids Georgia in August

2017 they will host in their village peers from Israel, Iran and Poland, as well as other young Georgian artists.


11


GRUZJA GEORGIA

ZAHESSI 5 – V SZKOŁA ART YST YCZNA IM. ZURABA ANJAPARIDZE

Szkoła im. Zuraba Andjaparidze została nazwana na cześć legendarnego tenora, który wspierał rozkwit gruzińskiej kultury muzycznej. W celu zachowania cennej tradycji, dzieci uczą się gry na narodowych instrumentach. Niektóre

z nich poznają grę na Panduri – trzystrunowym instrumencie szarpanym, inne grają na Kemenche – strunowym

instrumencie przypominającym skrzypce bądź na instrumentach perkusyjnych takich jak Doli czy Doira. Dzieci poznają granicę pomiędzy sztuką tradycyjną a nowoczesną, co pozwala im lepiej zrozumieć samych siebie.

ZAHESSI 5 - FIFT H ZURAB ANJAPARIDZE ART SCHOOL

Zurab Andjaparidze School is named after the legendary tenor singer who helped Georgian musical culture flourish

with his creative energy. In order to preserve their precious traditions, children are taught to play the national instruments. Some children play the Panduri - a three-stringed plucked instrument, some play the Kemenche - a stringed instrument resembling a violin – and others play the percussion instruments, such as the Doli and the Doira. Children

find out where the limit between the traditional and modern art that surrounds them is, which helps them to better understand themselves.


13


GRUZJA GEORGIA

GRUPA ZARZMA

Zarzma to wioska liczącą 321 osób położona w Adigeni, w regionie Samcche-Dżawachetia, w południowej części Gruzji.

Jest to jedna z najbardziej zagrożonych społeczności o niskim poziomie ekonomicznym. Jedyną szkołą w tym rejonie jest szkoła publiczna Zarzma (9 klas), do której uczęszcza 60 dzieci, a nie ma tam żadnej przestrzeni do zabawy,

odpoczynku, ani żadnych dodatkowych programów edukacyjnych dla młodzieży. Lekcje tańca są jedyną atrakcją dla

tych dzieci, a każde inne zajęcia edukacyjne mogą mieć dla nich ogromne znaczenie. W tym roku grupa reprezentująca społeczność wioski Zarzma, wspierana przez World Vision Gruzja podzieli się swoją kulturą, prezentując tradycyjne tańce gruzińskie.

ZARZMA GROUP

Zarzma is a village of 321 people situated in Adigeni Municipality of Samtskhe-Javaketi region, in the southern part of

Georgia. It is one of the most vulnerable communities of the Municipality and the economic situation of families is very

low. The only school in the area is the Zarzma public junior (9 grades) school, attended by 60 children, and there is no entertainment space, recreational or additional educational services / facilities for youth to develop. Dance and dance

classes are what makes a day for Zarzma youth, and any kind of educational intervention can bring huge positive results for them. This year the group from Zarzma community, supported by World Vision Georgia, will share their culture through a presentation of traditional Georgian dances.


15


INDIE INDIA

FUNDACJA SARVAM

Indie - kraj wielu języków, religii i grup etnicznych, a także historii i tajemnic - charakteryzuje niezwykłe dziedzictwo kulturowe, w tym wiele tradycyjnych tańców. Kuchipudi pochodzi z Południowych Indii, z rejonu Andhra Pradesh i jest jednym z ośmiu klasycznych indyjskich form tanecznych. Jego nazwa wywodzi się z wioski

Kuchelapuram, gdzie powstał jako forma tańca dramatycznego. Łączy w sobie hinduską poezję, rytmiczny ruch, muzykę i pieśń, ożywiające mityczne opowieści. Fundacja Sarvam promuje niezwykłą hinduską sztukę jako narzędzie wspomagające rozwój dziewcząt z dwóch najuboższych dzielnic New Delhi.

SARVAM FOUNDAT ION

India – the land of people representing different languages, religions and ethnic groups, tales and mysteries – has a colossal cultural heritage, including many traditional dances. Originating in Southern India, from the state of Andhra Pradesh, Kuchipudi is one of the eight classical Indian dance forms. The word Kuchipudi is derived

from the village Kuchelapuram, where Kuchipudi first originated as a dance drama tradition– this dance fuses religious Hindu poetry with rhythmic movements, music and song, bringing mythological tales to life.

The Sarvam Foundation promotes the uniqueness of Indian arts as a tool towards the development of girls from two of New Delhi’s poorer neighbourhoods.

Przyjazd grupy dzieci z Indii jest współfinansowany przez firmę YES. The arrival of the group of children from India is cofinanced by YES company.


17


IRAN IRAN

INST YT UT DONYA

Aby zrozumieć inną kulturę, trzeba ją poznać. Dzieci z Instytutu Donya przygotowują spektakle teatralne, ucząc się tolerancji i szacunku dla innych kultur poprzez poznawanie poezji, pieśni

i opowieści o pokoju, a także tradycji, wierzeń i obrzędów, które promują współdziałanie. Materiały te były źródłem inspiracji do

przygotowania spektaklu obrazującego zarówno kulturę Iranu, jak i jego prastare światowe dziedzictwo. Grupa dzieci przyjeżdżająca do Polski pochodzi z Teheranu. Grupa jadąca do Gruzji to reprezentanci sześciu różnych rejonów Iranu o odmiennych tradycjach.

DONYA CHILDREN’S RESEARCH INST IT UT E

In order to understand another culture, you need to learn about it. The children from the Donya Institute work on their creative

theatre performances and learn tolerance and respect for other cultures through collecting poems, songs and stories about peace

and identifying rituals, beliefs and ceremonies that promote coexistence. These materials are a source of inspiration for a show that portrays both Iranian culture and its ancient connections with the world. The group who will participate in BK in Poland hails

from Tehran. The group going to Georgia represents six different regions of Iran with different traditions.


19


IZRAEL ISRAEL

UKULELE DLA POKOJU NA ŚWIECIE

“Cztery struny, jeden świat” jest jednym z motto tej formacji, która szuka sposobu na zaszczepienie ducha porozumienia pośród różnych grup etnicznych Izraela. Grupa została utworzona przez muzyka grającego na ukulele – Paula Moora, dla którego muzyka i proste,

niekontrowersyjne ukulele stanowiło pomost mogący łączyć i przezwyciężać różnice. Grupa

używa instrumentu strunowego, aby połączyć dzieci żydowskie i muzułmańskie, ich rodziców, szkoły i społeczności. Każde ukulele w rękach tych dzieci to narzędzie społecznej zmiany.

UKULELES FOR PEACE

“Four strings, one world” is one of the mottos of this group, which seeks to instill a spirit of

coexistence in the different ethnic groups of Israel. The group was founded by the musician and ukulele performer Paul Moore who realized that music and the simple and uncontrover-

sial ukulele could be a way to bridge cultures and overcome differences. The group uses this harmonic stringed instrument to connect Jewish and Muslim children, their parents, schools and communities. Every ukulele in the hands of these children is a tool for social change.


21


KENIA KENYA

GRUPA DZIECIĘCA KOINONIA

Koinonia jest świecką organizacją wspierającą rozwój lokalnej społeczności. Promuje pokój i współpracę. Uwagę skupia

szczególnie na najmłodszych w trudnej życiowej sytuacji, wykluczanych i prześladowanych. Poprzez programy wspierające rozwój Koinonia zajmuje się ludźmi ze wszystkich środowisk, znajdując bogactwo w ich różnorodności. Pomaga

dzieciom i młodzieży z Kenii, Zambii oraz z Gór Nuba w Sudanie. W Kenii programy Koinonii obejmują zarówno dzieci, jak i całe rodziny i lokalną społeczność. Poza wspieraniem postępów w szkole, w różnych Domach Koinonia kształtuje

się talenty dzieci i młodzieży, rozwijając indywidualny potencjał każdego dziecka. W rezultacie wiele z nich zostało nie

tylko pracownikami socjalnymi, technikami komputerowymi, ale i uznanymi aktorami, piosenkarzami, akrobatami, cyrkowcami, mimami, tancerzami i bębniarzami.

KOINONIA CHILDREN T EAM

Koinonia is a lay organization promoting integral human development and community life. It fosters a culture of peace

and solidarity. It gives preference to the ‘little ones’ in difficult circumstances, the marginalized and the oppressed. Through its human development programmes, Koinonia embraces people of all backgrounds, finding richness in their

diversity. It serves African children and youth in Kenya, Zambia and the Nuba Mountains area in Sudan. In Kenya, Koinonia operates programs that reach out to the child, the family network, and the local community. Apart from

focusing on academic progress, the children and youth from different Koinonia Homes are involved in mentorship

programs for the development of their talents. This is done to ensure that each child achieves the best possible results based on individual potentials. As a result, a number of them have become not only social workers, computer technicians but also accomplished actors, singers, acrobats, jugglers, mimes, dancers and drummers.


23 21 27


LIT WA LIT HUANIA

ZESPÓŁ FOLKLORYST YCZNY SELT INIS

Repertuar “Seltinis” jest dynamiczny, różnorodny

i żywiołowy; tańce, pieśni i muzyka są uważnie dobierane. Tancerze zachwycają publiczność szczególnie etnicznością, kunsztem scenicznym i sztuką

tradycyjną. “Seltinis” występuje nie tylko w swoim rodzinnym mieście Šiauliai, ale też w kraju i za

granicą. Często uczestniczy w międzynarodowych

festiwalach pieśni i tańca na Litwie otrzymując wiele

nagród i wyróżnień. Nasze działania przyczyniają się do tworzenia nowych możliwości poznania kultury i integracji młodzieży.

FOLK DANCE ENSEMBLE SELT INIS

The repertoire of “Seltinis” is dynamic, diverse and

lively; dances, songs and music are selected carefully. “Seltinis“ dancers enchant spectators with an

emphasis on ethnicity, stage manners, and the promotion of folk art. “Seltinis“ performs not only in

its local city of Šiauliai, but throughout Lithuania as well as abroad. „Seltinis” often participates in World

Lithuanian Dance and Song festivals and has received many prizes and awards. Our activities help to create new possibilities for young people’s cultural learning and socialization.


25


MAROKO MOROCCO

ZWIĄZEK MŁODZIEŻOWY KULT URY I ROZWOJU (YACD)DZIECI AISSAWA

W działalności YACD w Taroudant uczestniczy różnorodna grupa dzieci.

Razem tworzą spektakl, który przekracza granice społeczno-ekono-

miczne i kulturowe i łączy je z ich korzeniami. Grupa przygotowuje wiele tańców, wywodzących się z różnorodności kulturowej Marokańczyków. Gnawa, Issawa, Achelhi, Rgada i wiele innych tańców łączy

jeden cel: stworzenie atmosfery jedności, szacunku i promowania harmonii wśród wszystkich ludzi. .

YOUT H ASSOCIAT ION FOR CULT URE AND DEVELOPMENT (YACD) AISSAWA KIDS

A varied group of children takes part in YACD’s activities in Taroudant. Together they create a performance which crosses socioeconomic and

cultural borders and connects them to their roots.The group is pre-

paring multiple dances that draw from Moroccans’ cultural diversity and backgrounds. Gnawa, Issawa, Achelhi, Rgada and so many other

dances share the same goal: to create an atmosphere of unity, respect, and promoting harmony amongst all people.


27


MEKSYK MEXICO MAŁE PSZCZÓŁKI

Małe Pszczółki z Puerto Escondido są grupą z domu dziecka Casa Hogar Nueva Vida. Tańce, które zaprezentują są częścią

ich dziedzictwa i wywodzą się z plemienia MIXE – jedynych rdzennych Amerykanów, których ziemie nigdy nie zostały podbite przez Hiszpanów, a bogata kultura jest podtrzymywana w tańcach i tysiącach starych mitów. Większość dzieci

pochodzi z ubogich, rdzennych społeczności, gdzie społeczne wykluczenie i brak edukacji należą do codzienności. Casa

Hogar daje dzieciom szansę na normalne dzieciństwo, tworząc pokolenie pełnych serdeczności, promiennych i kreatywnych ludzi.


LITT LE BEES

The Little Bees / Abejitas de Puerto of Puerto Escondido are a group from the orphanage Casa Hogar Nueva Vida. The dances they will present are part of the heritage from the Mixe tribe - the only native American people who were never conquered by the Spaniards - whose rich culture is preserved in dances and thousand year old myths. Most children come from poor indigenous communities, where social exclusion and lack of education are a constant. Casa Hogar gives children a chance to have a normal childhood, supporting a new generation of kind, bright and creative people.

Dziękujemy za wsparcie organizacyjne Pani Juliecie Gonzalez-Springer oraz Panu Piotrowi Piwowarczykowi. We thank for support to Mrs. Julieta Gonzalez-Springer and Mr. Piotr Piwowarczyk.

29 20


MOŁDAWIA MOLDOVA

SZKOŁA TAŃCA REVERENCE

Burzliwa historia Mołdawii zaznaczyła swoje piętno czyniąc kraj najbardziej zróżnicowanym we wschodniej Europie. Połączenie kultur Mołdawii, Rumunii, Ukrainy, Rosji i Gagauzi stało się źródłem inspiracji dla twórczej pracy grupy

z tej szkoły. Dzieci mają możliwość poznania tańców ludowych z różnych środowisk kulturowych i wzbogacić swój repertuar ucząc się klasycznego, latynoamerykańskiego i współczesnego stylu.

REVERENCE DANCE SCHOOL

Moldova’s troubled history has contributed to make it one of the most

diversified eastern European countries. A combination between Moldavian, Romanian, Ukrainian, Russian and Gagauz cultures has been a source of

inspiration for the creative work of the group from this school. Children have

the possibility to learn folk dances from different cultural backgrounds, and also to enrich their repertoire by learning classical, Latin and contemporary styles.


31 49 20


POLSKA POLAND

DANCE EFFORT

Zespół taneczny Dance Effort, w którym tańczą dzieci i młodzież w wieku 5-21 lat działa od 2008

roku w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, w historycznym budynku austriackim forcie artyleryjskim z XIX wieku. Główne obszary zainteresowań to: taniec współczesny, taniec jazzowy oraz teatr tańca. Duży nacisk kładziony jest również na improwizację taneczną. Oprócz

układów i spektakli zbiorowych młodzi tancerze tworzą swoje własne choreografie, rozwijając w ten

sposób własną osobowość sceniczną i kreatywność. Często powstają projekty interdyscyplinarne - niekiedy w plenerze - łączące muzykę, teatr, taniec, rekwizyty i kostiumy.

DANCE EFFORT

The group Dance Effort, which consists of children and young people aged from 5 to 21 years old, has been performing since 2008 in the Youth Culture House Fort 49 „Krzesławice” in Kraków – a historical building known as an Austrian artillery fort from 19th century. Their main areas of interest include: modern dance, jazz dance and dance theatre with a great emphasis placed on dance improvisation. As well as performing,

the young dancers create their own choreography, which helps develop their creativity and presence on

stage. Newer interdisciplinary projects - often held in open air – combine music, theatre, dance, stage props and costumes.


33


POLSKA POLAND

GRUPA RIDETO Z DOMU DZIECKA W KRASNEM (CENT RUM IM. JANUSZA KORCZAKA) Centrum

jest

południowy

położone

wschód

od

w

urokliwym

Białegostoku.

miejscu

Pełni

na

funkcję

interwencyjną i resocjalizacyjną. Zadaniem domu jest

pomoc dziecku i jego rodzinie. Każde dziecko potrzebujące pomocy, może tu przyjść o każdej porze, samo

lub z osobą dorosłą i uzyska stosowną pomoc. Centrum jest położone w regionie słynącym z wielokulturowości.

Ludność z okolicznych wsi posługuje się mieszanką białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Obok kościołów

i cerkwi można spotkać meczety i synagogi. To miejsce, gdzie z bliska można poznać kulturę Białorusinów,

Rosjan, Ukraińców, Żydów i Tatarów. Na terenie Centrum

działa koło teatralne i są prowadzone warsztaty artystyczne przez zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe

i firmy, dzieci biorą też udział w zajęciach teatralnych w szkołach, w których się uczą.


GROUP RIDETO FROM CHILDREN’S HOME IN KRASNE (JANUSZ KORCZAK CENT RE FOR EDUCAT IONAL CARE SERVICES)

The centre is located in a charming place, south-east of Białystok. It serves as an intervention and resocialization institution. The main aim of the centre is to help and provide support to the child and his/her family. Every child seeking help can come at any time to the centre alone or with an adult and will receive needed help. The centre is

located in a region famous for its multiculturalism. People living in the surrounding villages use a mix of Belarusian, Ukrainian and Russian. In addition to the various churches here, you will find mosques and synagogues. This is a place

where you can get to know the culture of Belarusians, Russians, Ukrainians, Jews, and Tatars. The centre provides

space to partnering NGOs and companies for carrying out drama classes and art workshops for the children, who also participate in theatrical activities in their schools.

35 20


POLSKA POLAND

KLUB CORDEX

Szkoła Tańca CORDEX powstała w celu stworzenia możliwości rozwoju tanecznego

dzieci z Wałbrzycha i okolic. Prowadzone są w niej zajęcia zarówno na poziomie podstawowym, jak również zaawansowanym - turniejowym. Grupa uczestnicząca w Brave Kids to tancerze tańca towarzyskiego trenujący tańce standardowe i latynoamerykańskie. Tancerze oprócz rywalizacji turniejowej mają okazję prezentować się podczas licznych

pokazów. Swoimi występami uświetniali m.in. Ceremonię Otwarcia Mistrzostw Świata w Zapasach Weteranów czy też inne wydarzenia sportowe czy kulturalne.

CLUB CORDEX

Cordex Dance School was established to give an opportunity for dance development to kids from Walbrzych and its surroundings. Classes are taught on basic and advanced/competitive

levels. The group taking part in Brave Kids consists of ballroom dancers who practice Traditional and Latin-American Dances. In addition to competitions and championships, dancers

have the opportunity to showcase their talent during various shows. Recently the group was

a part of the opening ceremony for the Veterans’ Wrestling World Championships as well as other sport and cultural events.


37 20


POLSKA POLAND

WAŁBRZYSKA SZKOŁA TALENTÓW

Reprezentacja Wałbrzyskiej Szkoły Talentów przy Wałbrzyskim Ośrodku Kultury to grupa

czterech dziewczynek, które łączy muzyka, taniec oraz miłość do polskiego folkloru. Antosia,

Milenka, Hania i Maya pochodzą z domów, gdzie okna na ŚWIAT otwiera się szeroko, tak aby doświadczyć różnorodności kulturowej i międzynarodowej przyjaźni. Od kilku lat są zaangażowane w Brave Kids, który jest ważną częścią ich życia. Wałbrzyska Szkoła Talentów:

W - jak „wszystkie dzieci nasze są” - nasze motto dla BRAVE KIDS

S - jak „szacunek dla drugiego” - niezależnie od miejsca pochodzenia

T - jak „twórczość”, która zbliża i kształtuje wrażliwość nas wszystkich

WALBRZYNIAN TALENT SCHOOL

The representation of Walbrzynian Talent School from the Walbrzych Culture Center counts four girls that were united by music and dance as well as the love to folklore. Antosia,

Milenka, Hania and Maya all come from homes where the windows to the experience of cultural diversity and international friendship are wide open. They have been engaged with Brave Kids for a few years now and it became an important part of their lives. Walbrzynian Talent School (WST)

W - like meaning “all kids are ours” - our motto for BRAVE KIDS

S - like meaning “respect for the other” - independently of their origin

T - like meaning “creative output” - that unites and creates our sensitivity


39 20


POLSKA POLAND

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH

W dzisiejszym globalnym świecie, polska młodzież wydaje się coraz bardziej gubić kontakt

z kulturowym dziedzictwem. Zespół folklorystyczny z Wałbrzycha oferuje międzypokoleniowe muzyczne zajęcia, które obejmują kulturową spuściznę kraju. Zainspirowane

romansami, podaniami o dawnych elitach i odwadze, a nawet literaturą pastoralną pieśni i tańce są retrospekcją starodawnych, historycznych, burzliwych czasów Polski. Poprzez

nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych, grupa tworzy małą stabilną społeczność, która sprawia, że coraz więcej ludzi docenia tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.

SONGS AND DANCE GROUP WAŁBRZYCH

In the globalized world of today, Polish youth seems to be increasingly losing touch with their heritage. This folk group from Walbrzych offers an intergenerational musical educa-

tion that embraces the folk legacy of the country. Inspired by stories of romance, of past elites, pastoral scenarios and bravery, these songs, music and dances are a retrospective

into different historical times of Poland’s agitated past. By teaching children, youth and adults, the group hopes to create a small sustainable community that can bring more and more people to appreciate the popular traditions of old.


41


POLSKA POLAND

HOPE 4 ST REET

Świetlica Socjoterapeutyczna „Mały Książę” i Klub Młodzieżowy „Dobre Flow” Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

są społeczno-terapeutycznymi ośrodkami dla dzieci z trudnych i biednych rodzin z dzielnicy Praga w Warszawie. Celem klubów jest spożytkowanie wolnego czasu na osobisty rozwój i pozytywne zmiany. Poprzez m.in.

ideę Hope 4 Street która angażuje sztukę: taniec, w szczególności breakdance, muzykę i śpiew, teatr, zajęcia

terapeutyczne u tych młodych ludzi rozwijają się takie wartości jak: empatia i serdeczność wobec innych, wytrwałość i dyscyplina, praca zespołowa i szacunek wobec kolegów, co pozwala im uwierzyć w siebie, nabywać

kompetencji społecznych i odnajdywać swoją osobistą drogę rozwoju i pracy. Zajęcia artystyczne wypełniają życie młodzieży ekscytacją, zachęcając do realizowania marzeń i wykorzystywania szans, dając im nadzieję i motywację do walki i zmiany na lepsze.

HOPE 4 ST REET

Social Therapeutic Club “Little Prince” and Youth Club “Good Flow” from the Open Doors Association are social

and therapeutic centers for children from difficult and poor families in Warsaw’s Praga district. The main purpose is to organize young people’s free time for self evaluation and positive changes. Hope4Street uses art -

dance, breakdance, music, singing, theatre - and therapeutic workshops with youth to develop such values as: empathy, openness to others, discipline, teamwork and respect for colleagues. This approach encourages kids to

believe in themselves, gain social competences, find their individual paths, take a chance, and to have the hope and motivation to fight for a better future.


43


POLSKA POLAND

MŁODZIEŻÓWKA PRAKT YKÓW KULT URY

Młodzieżówka Praktyków Kultury to interdyscyplinarna grupa kreatywna. Zajmuje się głównie teatrem. Przygotowuje zarówno spektakle plenerowe, jak i sceniczne, bierze udział w warsztatach i festiwalach, a także wymienia się umiejętnościami z innymi grupami. Zajmuje się również innymi działaniami, jak

taniec, muzyka i multimedia. Młodzieżówka Praktyków Kultury działa od 2006 r. Pracuje w różnych środowiskach: dużych i małych miastach, szkołach, obozach dla uchodźców, ośrodkach dla nieletnich i szpitalach. Poprzez sztukę tworzy relacje. Wspiera tych, którym odbiera się głos. Docenia mądrość zakorzenioną w różnych kulturach. Praktykuje kulturę.

YOUT H CULT URAL PRACT IT IONERS

Youth Cultural Practitioners is an interdisciplinary creative group. Its main field of activity is the theater. We prepare both outdoor and indoor performances,

take part in workshops and festivals, and exchange techniques with other

groups. We also do other activities that our members are interested in, such as dancing, music and multimedia. We operate since 2006. We work in different

environments: large and small towns, schools, refugee camps, juvenile halls and hospitals. We are engaged in art that helps build relationships. We support those

who remain unheard. We appreciate locality and wisdom which are rooted in different cultures. We practice the culture.


45 20


POLSKA POLAND

KOLOROWE DZIECI

Jesteśmy grupą dzieci pochodząca z Wrocławia. Nasze działania nastawione są na ukazywanie bogactwa

i piękna płynącego z różnorodności oraz siły, jaką

możemy w sobie znaleźć wspierając się nawzajem. Skupiamy się na integracji różnych grup dziecięcych

oraz promocji braterstwa, odwagi i otwartości na drugiego człowieka, poprzez różnego rodzaju formy artystyczne.

COLOURFUL CHILDREN

We are group of children originating from Wroclaw. Our works are set on promoting the benefits and the beauty that comes with diversity as well as the power

they can have as long as they stand for each other. We are focused on integration of different children’s groups to promote brotherhood, bravery, and openness to other human beings using different art forms.


47 20


RUMUNIA ROMANIA

PĄKI

“Pąki” są zwycięzcami wielu krajowych i regionalnych rumuńskich festiwali tańca

i piosenki. Grupa pochodzi z wioski Salcia-Tudor w okręgu Braila na południowym wschodzie kraju, niedaleko granicy z Mołdową i Ukrainą. Dziecięcy artyści, w wieku

od 11 do 16 lat zaprezentują tradycyjne tańce i pieśni rumuńskie ubrani w barwne stroje narodowe.

T HE BUDS

The Buds are multiple winners of both national and regional Romanian dance and

song festivals. The group comes from the village of Salcia-Tudor in Braila County in

the southeast of the country, not far from the borders with Moldova and Ukraine. The performers range in age from 11-16. They will present traditional Romanian dances and songs dressed in their colourful national costumes.


49


RUMUNIA ROMANIA GRUPA PIEŚNI I TAŃCA

Grupa tancerzy i pieśniarzy została utworzona, aby na całym świecie reprezentować Pałac Dzieci z Pitesti. Dzieci należą do różnych grup artystycznych. Patrycja śpiewa, trójka pozostałych dzieci tańczy tradycyjne tańce rumuńskie. Nasza mała mieszana grupa przygotuje spektakl składający się z muzyki, tańców i pieśni prezentujących język, kulturę i tradycje Rumunii.

T HE SONG AND DANCE SHOW GROUP

This group of singers and dancers was created in order to represent Children’s Palace of Piteşti all over the world.

The children form a mixed artistic group: Patricia is the one who sings and the other three children present some

folk Romanian dances. Our little mixed group is preparing a performance of music and dance to introduce Romanian language, culture and traditions.

Przyjazd grupy jest współfinansowany przez Pana Michała Sołowowa, Honorowego Konsula Generalnego Rumunii. The arrival of the group is cofinanced by Mr. Michał Sołowow, The Honorary Consul General of Romania.


51


ROSJA RUSSIA

GRUPA LAREDO, SZKOŁA ARKT YKA

W małym miasteczku Neryungri otoczonym malowniczymi lasami znajduje się innowacyjna szkoła z internatem

o nazwie „Arktyka”. W samym środku największej z republik rosyjskich - Sacha, wspiera i kształci dzieci pochodzące z rodzin autochtonicznych Północy. Od 1999 roku młodzi Ewenkowie, Eweni, Dołganie, Jukagirzy i Czukcze uczą się razem. „Jesteśmy korzeniami jednego drzewa, a tym drzewem jest Jakucja” - mówią uczniowie szkoły

o kraju swoich przodków. Zespół “Laredo” olśni publiczność Brave Kids różnymi technikami gry na drumli, śpiewem gardłowym i etiudami: “Inicjacja łowców”, „Baśń o niedźwiedzim przodku” oraz „Święty duch jelenia”.

LAREDO GROUP, T HE ARCT IC SCHOOL

In the small town of Neryungri surrounded by picturesque forests lies an innovative boarding-school named “the

Arctic”. Lost in the middle of Russia’s biggest federation unit, the Sakha Republic, the school supports and educates children coming from autochthon families of the North. Since 1999, the young Evenks, Evens, Dolgans, Yukaghir and Chukchi have spent the school year together. “We are roots of the same tree and this tree is Yakutia” – say the

boarding-school residents about the land of their forefathers. Creating a modern interpretation of folk dance, the “Laredo” group will surprise the Brave Kids’ audience with different techniques of playing the Jew’s harp, throat singing and performances: “Hunters initiation”, “Tale of a bear’s ancestor” and “The deer’s holy spirit”.


53 20


SŁOWACJA SLOVAKIA

FUNDACJA GOOD ROMANI FAIRY KESAJ

Koszyce leżą we wschodniej części Słowacji, w regionie o najwyższej stopie bezrobocia i największej populacji

mniejszości romskiej. Poziom życia wielu miejscowych Romów jest bardzo niski. Rodziny są zadłużone, żyją

bez wody, bez ogrzewania, bez nadziei na zmiany. Prywatna szkoła podstawowa Galaktická, założona

przez Fundację Good Romani Fairy Kesaj, koncentruje się na edukacji lokalnych dzieci romskich. Na Brave

Kids grupa przygotuje spektakl muzyczny prezentujący język, kulturę i tradycję romską. Filozofia szkoły jest zgodna z credo Fundacji Kesaj: „Tylko ten, który sam daje miłość i wsparcie, może otrzymać miłość i wsparcie”.

FOUNDAT ION GOOD ROMANI FAIRY KESAJ

The city of Košice lies in the eastern part of Slovakia. It belongs to a region with the highest unemployment rate and the biggest Roma minority population. The standard of living of many local Roma is very low.

Families are indebted, they live without water, without heating, without hope for change. The private

elementary school Galaktická, established by the Good Romani Fairy Kesaj Foundation, is focused on education of local Romani children. The group will show a musical performance that aims to introduce Romani

language, culture and traditions. The philosophy of the school is in line with credo of Kesaj Foundation “Only that one, who alone gives love and support, can get love and support back.”


55


T URCJA T URKEY

GRUPA T FD (ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO)

Tętniąca życiem i energią grupa tancerzy ze Szkoły Średniej Fatih w Mersin zaprezentuje tradycyjne tureckie tańce w barwnych kostiumach i z żywiołowymi postaciami. Mersin jest dużym miastem i zatłoczonym portem na wybrzeżu

Morza Śródziemnego w południowej Turcji. Dzieci mieszkają w Barış - najstarszej dzielnicy w centrum, zaniedbanej społeczno-ekonomicznie i kulturalnie. Tańce tradycyjne w naszym mieście to nie tylko rozrywka, ale również nośnik

tysiąca lat tradycji i motywów kulturowych przekazywanych przyszłym pokoleniom. Grupa zaprezentuje „Kaşık Oyunu, Zeybek i Horon” jako tradycyjne tańce ludowe różnych regionów Turcji. Jeśli przyjedziesz do Mersin, z pewnością napotkasz tam jeden z tych tańców, a twoi przyjaciele zaproszą cię do wspólnego tańca.

GROUP T FD (T URKISH FOLK DANCERS)

Mersin’s lively and energetic folk dancers group from Fatih Secondary School in Mersin will present Turkish folk dance culture with colourful costumes and vibrant figures. Mersin is a large city and a busy port on the Mediterranean coast of southern Turkey. The children live in Barış neighbourhood which is the most ancient district of the city centre with

low and poor socioeconomic and cultural life conditions. Folk dances in our city are not only the most important components of people’s entertainment culture, but also carry thousands years old cultural motifs to the future and assume an important role in preserving our heritage. Here they will perform “Kaşık Oyunu, Zeybek and Horon” as traditional

folk dances of different regions in Turkey. If you join an entertainment in Mersin, you will certainly witness one of these dances and your friends will invite you to dance with them.


57 20


UKRAINA UKRAINE


NOWY KADR

Szkoła filmowa „Novy Kadr” z Charkowa na Ukrainie jest grupą entuzjastycznych dorosłych nauczycieli oraz dzieci i nastoletnich uczniów. Tworzy programy telewizyjne i kręci filmy krótkometrażowe. Tutaj

nastolatki starają się opanować zawód reportera telewizyjnego, operatora lub reżysera, a młodsze dzieci angażują się w rozwijanie umiejętności aktorskich poprzez szkolenie wymowy i uczestnictwo w programach

starszych kolegów. Zajęcia w szkole są pełne zabawy. Dzieci każdego dnia same decydują, jaka rola najbardziej je interesuje (dziennikarz,

operator kamery, reżyser). Raz w tygodniu nagrywany jest program „Easy and Fast”, emitowany w lokalnej telewizji. Jeśli w pobliżu są ciekawe wydarzenia - nasi młodzi dziennikarze z pewnością przygotują materiał i opublikują go na swoim kanale YouTube.

NOVY KADR

„Novy Kadr” filmmaking school from Kharkiv, Ukraine is a company

of enthusiastic adult teachers and children and teenage students. We create TV programs and make short films. Here teenagers try to master the profession of a TV-reporter, cameraman, or director, and younger

kids are engaged in developing actors’ skills through speech trainings and participating in the programs of their senior colleagues. Our classes

are full of fun. Children decide for themselves what role (reporter, came-

raman, director) is attractive to them each day. Once a week we record the program „Easy and Fast,” aired on our local TV. If there are some interesting events near here - our young reporters will certainly make a story and post it on our YouTube channel.

59 20


UKRAINA UKRAINE

POD MOST EM

Szkoła teatralna „Pod Mostem” została założona w 2003 roku w ramach

Narodowego Teatru Satyrycznego „Pod Mostem”. Do szkoły uczęszcza obecnie 30 dzieci w wieku 7-16 lat. Uczą się podstaw historii teatru

i kina, języka teatralnego, improwizacji, etiud. Szkoła teatralna zajmuje się ukraińskimi podaniami ludowymi oraz baśniami z innych stron świata,

musicalami i interludiami. Studio brało udział w różnych wydarzeniach

na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, w tym w polsko-ukraińskim musicalu „Pinokio” zaprezentowanym w 2005 r. w Warszawie, na scenie głównej „Sali Kongresowej”.

UNDER T HE BRIDGE

Theatre school “Under the Bridge”

was founded in 2003 as part of

the National Theatre of Satire “Under the Bridge”. There are currently

30 children aged 7-16 studying in the school. They learn the basics of the history of theatre and cinema, theatrical language, improvisation, sketches. The theatre school sets Ukrainian folk tales and world fairy

tales, musicals and interludes. The studio has participated in various activities on local and international levels, including the Polish-Ukrainian musical “Pinocchio” performed in 2005 in Warsaw, Poland on the main stage of “Sala Congressova.”


61


USA U.S.

CIRCEST EEM

CircEsteem wspiera ponad 250 młodych ludzi, co tydzień, w 21 dzielnicach Chicago, pomagając im w rozwoju osobistym oraz budowaniu umiejętności przywódczych, takich jak poczucie własnej wartości i pracy zespołowej, poprzez naukę technik sztuki cyrkowej, a szczególnie cyrku społecznego.

Cyrk społeczny jest potężnym katalizatorem tworzenia społecznej zmiany, ponieważ pomaga marginalizowanym jednostkom odnaleźć swoje miejsce w społeczności i wzbogacić tę społeczność swoimi talentami. Grupa sześciu uczniów biorących udział w Brave Kids reprezentuje różnorodną społeczność CircEsteem.

CIRCEST EEM

CircEsteem mentors over 250 diverse youth each week in 21 Chicago neighborhoods, helping them

to build personal development and leadership skills, such as self-esteem and teamwork, through the training and performance of circus arts utilizing a social circus approach. Social circus is a powerful catalyst for creating social change because it helps marginalized individuals assume their place within a community and enrich that community with their talents. The group of six students participating in Brave Kids represent CircEsteem’s diverse community.


63


TAHANI

Uczestników 8.edycji Brave Kids reprezentuje 12-letnia Tahani.

„Nazywam się Tahani. Pochodzę z Syrii, z miasta Ar-Rakka. Tam się urodziłam, wychowałam, chodziłam do szkoły. Stamtąd są moi przyjaciele i rodzina. Po szkole, z przyjaciółmi, bawiliśmy się na podwórku. Bardzo za tym tęsknię.

Lubiłam szkołę, lubiłam wolność, którą tam mieliśmy. Kiedy zaczęła się wojna, świat zawirował. Wszystko się zmieniło

i straciliśmy grunt pod stopami. Zostawiliśmy nasze małe mieszkanko w Ar-Rakka, szkołę, przyjaciół…zostawiliśmy

wszystko. Moje małe marzenia zostały gdzieś tam, w gruzach. Wyruszyliśmy do Libanu, szukać bezpieczeństwa. Do

Libanu, o którym nic nie wiedziałam. Jak tam jest? Co nas tam spotka? Mieszkamy w namiocie. Pracuję na polu ziemniaków. Przeżyłam wojnę, ale nie potrafię się odnaleźć w tej nowej, szarej rzeczywistości.”

Autorką zdjęcia jest Natalia Salloum, Wrocławianka. Przygotowując projekt artystyczny rozdała dzieciom kartki papieru z prośbą, aby napisały o sobie.

Participants of the 8th edition of Brave Kids are represented by the face of 12 year old Tahani.

“My name is Tahani, and I was born in Ar-Raqqah, Syria. I grew up there, went to school there, had many friends there.

After school, I used to hang out with my friends, and play outside. I loved it. I loved school, I loved the freedom that we had. When the war started, everything changed. We had to leave our little flat, school, friends… we left everything behind. My little dreams, left somewhere there, in shreds. We went across the mountains, to Lebanon, searching for

security. I didn’t know anything about that place. How is it over there? What is going to happen with us? Now, we live in a tent. I work on a potato field. I’m alive, but I’m not living. We suffer.”

Natalia Salloum from Wroclaw is the author of the photo. During the photography project that Natalia created, Tahani Mohammad and other participants were given a piece of paper and asked to write their story.


BAJKA

Pewnego dnia odwiedziłam namiot rodziny Tahani. Jej tata poczęstował nas kawą po arabsku. Przyszła Tahani wraz z innymi dziećmi. Siedząc w kole, próbowaliśmy sobie przypomnieć stare syryjskie bajki. Wtedy dzieci ułożyły historyjkę, syryjską bajkę. Dawno, dawno temu, była sobie mała myszka, o imieniu Layla. Mieszkała w małym domku, na łące pełnej kwiatów razem ze swoją rodziną i przyjaciółmi: Ptakiem i Królikiem. Codziennie bawili się w chowanego pośród traw i liści. Pewnego dnia, gdy Layla, Królik i Ptak szukali nowego miejsca do zabawy, niebo mocno się zachmurzyło i spadł deszcz. Przestraszyli się ciemności i pobiegli do domu. Ale wiatr był tak silny, że zniszczył dach. Burza szalała całą noc, ale gdy tylko wyszło poranne słońce natychmiast zaczęli odbudowywać popsuty dach. Nagle usłyszeli straszliwy hałas trzech wielkich traktorów orzących ich łąkę. W panice rzucili wszystko i uciekli w stronę gór. Robiło się coraz zimniej i kiedy obejrzeli się za siebie, zobaczyli, że już nic nie pozostało z ich pięknej łąki. I tak szli, i szli, i szli przez góry, w nadziei, że znajdą kolejną piękną łąkę, na której będą mogli zamieszkać. Byli zmarznięci, a małe myszki płakały, ponieważ kamienie poraniły im stopy… aż znaleźli dolinę. Ale nie było tam kwiatów. Tylko kurz i błoto. Słońce zachodziło i nie chcieli spędzić nocy pod gołym niebem, więc zebrali trochę odpadków i zbudowali malutki namiot, aby przetrwać tę jedną noc. Do tej pory mieszkają w tym namiocie. Życie przemija, a Layla teraz bawi się w chowanego z innymi myszkami, które musiały uciekać z łąki. Natalia Salloum

STORY

One day, I went to the tent of Tahani’s family. We talked, and her father prepared Arabic coffee for us. Tahani came back with a group of other kids. We were sitting in a circle and trying to remember old children’s stories from Syria. Those children made up a story, a Syrian fairytale: “Once upon a time, there was a little mouse, called Layla. She used to live in a little house, on a beautiful field of flowers, with her family, and her friends, the Bird and the Rabbit. Every day, they used to play outside, hide-andseek between the stems and leaves. One day, while Layla, Rabbit and Bird were searching for a new places to play, the sky got grey and it started to rain. They got scared of the darkness, and ran towards home. But the wind was too strong and destroyed the roof. They struggled all night, and when the storm went by, and the new morning sun appeared, they rushed to fix the broken roof. And suddenly, they heard the noise of three enormous tractors approaching the field of flowers, plowing the ground. In panic, they left everything and ran towards the mountains. It got colder, and when they looked back, there was nothing left from the beautiful field. So they walked, walked, walked through the mountains, hoping to find another beautiful ground that they could settle on. They were cold, and the little mice were crying, because their feet were hurt from the rocks… until they found a valley. But there were no flowers. Just dust and dirt. The sun was going down, and they didn’t want to spend the night on the streets, so they collected the trash and built a tiny tent just for the night. Still now they live in this tent. Life goes on, and Layla still plays outside, hide-and-seek, with the other mice that had to run from the field. Natalia Salloum

65


DOCTOR AKONG T ULKU RINPOCHE

Projekt edukacyjno-artystyczny Brave Kids powstał z inspiracji niezwykłego człowieka,

dra Akonga Tulku Rinpoche, tybetańskiego lamy, lekarza i filantropa, założyciela orga-

nizacji charytatywnej ROKPA International, która od ponad 35 lat prowadzi projekty pomocowe oraz edukacyjne, m.in. w Nepalu, tybetańskiej części Chin, Afryce Południowej, Zimbabwe, a także w Europie.

Dr Akong Rinpoche zawsze powtarzał, że rozwojowi dzieci należy poświęcić szczególną

uwagę, ponieważ to one będą w przyszłości kształtować nasz świat, a ich spotkanie uda się, gdy damy im możliwość wymiany umiejętności i swobodę twórczego działania. Od

tych głównych idei wywodzą się kolejne – poświęcenie uwagi różnorodności kultur i tradycji, pielęgnowanie ojczystego języka, wymiana doświadczeń liderów.

W 2009 roku, podczas pilotażowej edycji Brave Kids, po raz pierwszy spotkały się trzy dziecięce grupy młodych artystów. W 2017 roku, podczas 8. już edycji, w projekcie weźmie udział 167 dzieci, z 30 grup artystycznych z 17 krajów świata. Brave Kids rośnie na naszych oczach. Pomóżmy dzieciom pięknie się rozwijać!

The Brave Kids educational - artistic project came to life as a result of the inspiration of

one incredible man Dr. Akong Tulku Rinpoche, a Tibetan lama, physician and philanthropist, who established the charity organisation ROKPA International. ROKPA has been carrying out

educational and relief projects for more than 35 years in many places such as Nepal,

Tibetan parts of China, South Africa and Zimbabwe, as well as in Europe.

Dr. Akong Rinpoche used to say that we should pay special attention to children’s develop-

ment as they would shape the future of our world and that children must be given a chance to share skills and the freedom to create. This main idea entails other ones such as

consideration for the diversity of cultures and tradition, cultivating the mother tongue, and the exchange of experience among group leaders.

During the Brave Kids pilot edition in 2009, three groups of young artists met for the first

time. In 2017, during the 8th edition, 167 kids from 30 artistic groups from 17 countries will participate from all over the world. Brave Kids is growing before our eyes. Let’s help children blossom!

67


BRAVE KIDS ZOSTAJE W NASZYCH SERCACH NA ZAWSZE Już po raz ósmy Dzielne Dzieciaki przyjadą do Polski. I po raz ósmy zawitają do wspaniałych rodzin, które

otworzą przed nimi nie tylko swoje domy, ale również

serca. W ciągu dwóch tygodni, kiedy dzieci zamieszkają w polskich domach, będzie mnóstwo przygód, radości,

wspólnych chwil, które na długo pozostaną w pamięci…

Co roku - dzięki wielu wzruszającym momentom i wspólnemu przeżywaniu emocji – rodzi się niezwykła przyjaźń

pomiędzy Dzielnymi Rodzinami a dzieciakami, przybyłymi czasem z niedaleka, a czasem z drugiego końca

świata. Co roku też rodziny, razem z Dzielnymi Dzieciakami i swoimi dziećmi, wzbogacają i umacniają

wspaniałą społeczność, jaką jest nasza wielka Rodzina

Brave Kids. Brave Kids zostaje w naszych głowach i sercach już na zawsze, a nasze życie dzięki Dzielnym Dzieciom jest po prostu piękniejsze.


BRAVE KIDS STAYS IN OUR HEARTS FOREVER The eighth time Brave Kids participants are coming

to visit Poland. And for the eighth time they will be accommodated with wonderful host families who will

open not only the doors to their houses but also their hearts. During their two-week-long stay in Polish

households there will be loads of adventures, happiness, and experiences that will stay with them for

a long time. Every year thanks to many unforgettable moments and shared emotions, an extraordinary bond is being created between Brave Kids host families and the kids who come from the near and far ends

of the world. It is also every year that host families with their kids and the Brave Kids participants enrich

and strengthen the larger Brave Kids community. The experience stays in our heads and hearts forever, and our life is simply better thanks to Brave Kids.

69


A K S L PO

O

Ś L Ą SK I K I N R BO

IE

P RZ E MY Ś L

Od lewej / from the lef t: Magdalen a Pa rdel-Trefler, Ha nn a Trefler, An eta Mistelska , Monik a Fedyk, Mar ta Pysz cz uk

: e lef t m th o r f wej / ka Od le Żebrows ski a ań n p An cz e s z Sz a n a k u b Ł ła sk a a Sa iwe r Ann na S y z r Kata

A J C A W S ŁO

K OšI CE

om the left: á, Od lewej / fr va Neubertov arová, Radosla m Ko , vá Michaela ko oč rg er, Miriam Va vá Rom an Sorg rolín a Die neso Ka á, ov és lt Nikola Šo

K Y ST O Ł A I B WA R SZ A

WA

Od lewej / from the lef t: Ola Brożyn a, M agda Soko łows ka, Ola Ośko, Iwon a Cichow icz, Mar ty na Go łębiewsk a, Ja nek Oliń ski, Mar ta Wnuko wska


MIASTA BRAVE KIDS BRAVE KIDS CIT IES

WRO C ŁA W

Główne biuro organizatorów Brave Kids znajduje się we Wrocławiu. Dołączają do nas wspaniałe organizacje, tworząc miasta Brave Kids. The Headquarters of Brave Kids is located in Wrocław. We are joined by great organizations creating Brave Kids cities.

SAMT SKH E-JAVAKH ET I : Od lewej / from the left a Warecka, tyn Jus e, llon rpe Sara Ste yna, Malika Pat hał Kat hy Lawson, Mic Lar yssa va, nko Sta na Iwo i, Murzagal icz ow han Kowalczyk, Marta Koc

ft: from the le Od lewej / k, ni yp rz Sk Małgorz ata Sawicka, Magdale na wis, Karolin a Le io n Pich aco, rr Ca l A nabe , ka Maya Sawic ia n Stalka, st ba Se : le na do z Ber múdez de án Iren e Fern

RZY WA Ł B

CH

O rg a n iz a Tsira M tor zy / Team : es Chief C k hishvili - G łówn a oordin k o o rd y a tor Ja n a K n ator k owalov a/ a - Ko liderów o rd y n a / L e ad tor k a er ’s pr p r og o g ra m coordin ramu ator

GR U

ZJA 71


ORGAN IZ AT ORZY BR AVE K I D S STOWARZYSZENIE KULT URY T EAT RALNEJ PIEŚŃ KOZŁA, WROCŁAW

Nasze Stowarzyszenie prowadzi: Teatr Pieśń Kozła, Brave Festival i Brave Kids. Wspieramy artystów, rozwijamy

projekty edukacyjne. Pragniemy, aby Brave Kids ogarnął cały świat. Jesteśmy dumni ze wszystkich ośmiu edycji i z radością oczekujemy następnych!

FUNDACJA ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI, WARSZAWA

Realizujemy działania z zakresu zarządzania wielokulturową szkołą, integracji cudzoziemców w Polsce, rozwoju

zawodowego i osobistego dla osób z doświadczeniem migracji, edukacji międzykulturowej, współpracy międzynarodowej oraz wsparcia Polonii i Polaków za granicą, a także programy wspierające rozwój wolontariatu. Brave Kids

doskonale wpisuje się w misję Fundacji i wzbogaca nasze działania. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy brać w nim udział już po raz piąty!

FUNDACJA “EMU” IM. ELŻBIET Y MARII URBAŃSKIEJ, WAŁBRZYCH

Prowadzimy szereg działań związanych z edukacją globalną i międzykulturową na terenie Wałbrzycha i okolic, włączamy się aktywnie w działania społeczno-kulturalne w regionie Dolnego Śląska. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że

możemy po raz czwarty organizować ten najpiękniejszy projekt w Wałbrzychu. W tym roku razem z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury. Wierzymy, że dzięki Brave Kids świat zmienia się na lepszy, bardziej kolorowy i radosny.

FUNDACJA WYMIANY KULT UROWEJ TOT U TOTAM, PRZEMYŚL

Celem naszej fundacji jest budowanie społeczeństwa aktywnego, otwar tego i pr zygotowanego do życia w różnorodności. W Brave Kids urzeka nas to “spotkanie twarzą w twarz” z innym człowiekiem. Jest to również wspaniały warsztat edukacji międzykulturowej w praktyce. Czekamy na Was już po raz drugi!

FUNDACJA T EAT R NARWAL ORAZ STOWARZYSZENIE WIDOK, BIAŁYSTOK

Działamy na r zecz tolerancji i dialogu międzykulturowego. Z dziećmi i młodzieżą pracujemy najczęściej twor ząc warsztaty, koncer ty i spektakle. Brave Kids to projekt, który doskonale wpisuje się w charakter

prowadzonych pr zez nas działań. Jesteśmy dumni, że mamy możliwość bycia jego inicjatorem w Białymstoku.

STOWARZYSZENIE HALIGANDA, KOSZYCE

Stwarzamy przestrzeń dla wszystkich kreatywnych osób w każdym wieku, w której nie liczy się status społeczny

i nie ma uprzedzeń. Prowadzimy własny teatr, który występuje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Mamy nadzieję, że Brave Kids stanie się niesamowitym, dorocznym wydarzeniem kulturalnym na Słowacji. Czekamy na was po raz drugi w Koszycach!

STOWARZYSZENIE TOLERANT I, SAMCCHE-DŻAWACHET IA

Działamy na południowym zachodzie Gruzji, w regionie Samcche-Dżawachetia, gdzie wspieramy koegzystowanie

różnych grup etnicznych: Ormian, Gruzinów, muzułmanów meschetyjskich, a także dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przy wsparciu organizacji KONA zapraszamy uczestników Brave Kids już po raz drugi.


T H E BR AVE K I D S ORGAN IZER S SONG OF T HE GOAT T HEAT RE ASSOCIAT ION, WROCŁAW

Our Association runs: Song of the Goat Thetare, Brave Festival and Brave Kids. We support artists and develop educational projects. We want Brave Kids to embrace the whole world. We are proud of all eight editions and we look forward to the next!

FOUNDAT ION ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI, WARSAW

We run programs in field of multicultural school management, integration of foreigners in Poland, professional

and personal development for people with migration experience, intercultural education, international cooperation and support for Poles abroad, as well as programs supporting the development of volunteering. Brave Kids perfectly fits into the mission of the Foundation and enriches our activities. We are happy and proud that we can take part in it for the fifth time!

ELŻBIETA MARIA URBAŃSKA „EMU” FOUNDAT ION, WAŁBRZYCH

We carrie out a number of activities related to global and intercultural education in the area of Wałbrzych and

its surroundings as well as being actively involved in socio-cultural activities in the Lower Silesia region. We are

very happy to organize this beautiful project in Wałbrzych for the fourth time. This year together with Wałbrzych

Cultural Centre, and we believe that thanks to Brave Kids the world is changing to a better, more colorful, and joyful place.

FOUNDAT ION OF CULT URAL EXCHANGE TOT U TOTAM, PRZEMYŚL

The aim of our foundation is to create an engaged and open-minded society that is prepared to live in diversity. Brave Kids enchants us with its “face to face” relation with another human being. In the case of Brave Kids it is also a wonderful practical workshop on intercultural education. We look forward to meeting you for the second time!

NARWAL THEAT RE FOUNDAT ION AND WIDOK ASSOCIAT ION, BIAŁYSTOK

We are working on spreading tolerance and intercultural dialogue. We work mainly with children and youth on preparing workshops, concerts, and shows. Brave Kids project perfectly fits with the nature of our work, and we are very proud to have the opportunity to organise it in Białystok.

HALIGANDA ASSOCIAT ION, KOSICE

We are making space for all creative people, where social status does not matter and where there are no preju-

dices. We run our own theatre, both for kids and adults.We hope that Brave Kids in Kosice will become an amazing, annual cultural event. We are waiting for you for the second time!

TOLERANT I ASSOCIAT ION, SAMTSKHE-JAVAKHET I

We operate in the southwestern part of Georgia, in the Samcche-Javakheti region, where we support the coexi-

stence of various ethnic groups: Armenians, Georgians, Muslims, and children at risk of social exclusion. With the support of KONA, we invite you to Brave Kids for the second time.

73


ZORGANIZUJ BRAVE KIDS U SIEBIE!

Projekt Brave Kids wciąż się rozwija, coraz więcej dzieci może się spotkać

i wspólnie zrobić coś pięknego! Zaczęło się od spotkania trzech grup artystycznych we Wrocławiu podczas Brave Festival w 2009 roku. W 8.edycji

w 2017 roku bierze udział 167 dzieci z 30 grup artystycznych, reprezentujących 17 krajów z 5 kontynentów. Od pierwszej edycji projektu Brave Kids był realizowany już w 14 miejscach: Białymstoku, Krośnicach,

Łodzi, Obornikach Śląskich, Przemyślu, Puszczykowie, Szczecinie, Wał-

brzychu, Warszawie, Wrocławiu i Zagórzu Śląskim, a także w Achalciche i w Samcche-Dżawachetii w Gruzji oraz w Koszycach na Słowacji. Szykują się nowe miasta!

Nasz projekt został doceniony za granicą - w lipcu 2012 roku przedstawiliśmy ideę Brave Kids w głównej siedziby UNESCO w Paryżu. W 2016 roku Brave Kids było częścią programu Europejskiej Stolicy

Kultury Wrocław 2016. Projekt został również uhonorowany tytułem „Społeczna inicjatywa roku” przyznawanym przez National Geographic Polska TRAVELERY 2015.

Zapraszamy Was do współorganizacji tego wyjątkowego edukacyjno-artystyczno-społecznego wydarzenia! Każdy może do nas dołączyć i mieć wpływ na przebieg i rozwój Brave Kids!

ORGANISE BRAVE KIDS AT YOUR PLACE!

The Brave Kids project is constantly developing. It began with the meeting of three artistic groups in Wrocław during the Brave Festival 2009. There

are 167 children from 30 artistic groups, representing 17 countries from 5 continents taking part in the 8th edition in 2017. Since the very first

edition, the Brave Kids Project has run in 14 places: Białystok, Krośnice, Łódź, Oborniki Śląskie, Przemyśl, Puszczykowo, Szczecin, Wałbrzych,

Warsaw, Wrocław and Zagórze Śląskie, as well as in Akhalcikhe and

Samcche-Javakheti in Georgia and Kosice in Slovakia. New towns are coming!

Our project has been appreciated abroad – in July 2012 the Brave Kids idea was presented to UNESCO in Paris. In 2016 Brave Kids was

a part of the Wrocław European Capital of Culture program. It was also honored with the title of “Social Initiative of a Year’ by National Geographic TRAVELER 2015.

We warmly invite you to co-organise this special educational-cultural-social event! Anyone can join us and influence Brave Kids growth and the course of this event.

75


Ilona

Liako

Ewa

Gabriel

Mateusz

Magda

INST RUKTORZY ART YST YCZNI

Kasia

Warsztaty artystyczne Brave Kids prowadzi grupa doświadczonych pedagogów, performerów, wspierających dziecięcych artystów w pasji wspólnego tworzenia, dzielenia się i wymiany w atmosferze szacunku i zrozumienia. Tu „dzieci uczą dzieci”, a owocem są niezwykłe spektakle prezentowane publiczności.

Podczas 8.edycji Brave Kids warsztaty prowadzą: Gabriel Almagro, Nataša Cápová,

Katarzyna Venka Godlewska, Mateusz Mefo Godlewski, Liako Gogidze, Ewa Hubar,

Jacek

Creo Kellab, Ilona Krawczyk, Marcin Misiura, Magdalena Nykiel, Mary Sadowska,

Jolanta Sikorska, Kasia Timingeriu. Reżyserem Wielkiego Finału jest Jacek Timingeriu, scenografię przygotowała Barbara Szymczak i Maria Porzyc, światła wyreżyseruje

ART IST IC INST RUCTORS

Wojciech Maniewski.

The Brave Kids artistic workshops are run by a group of experienced pedagogues and performers who support young artists

in their passion for creativity, sharing and exchanging experiences in an atmosphere of mutual respect and understanding. Here children teach children, and it results in extraordinary shows presented to audiences.

For the 8th edition of Brave Kids, workshops are conducted by: Gabriel Almagro, Nataša Cápová, Katarzyna Venka Godlewska, Mateusz Mefo Godlewski, Liako Gogidze, Ewa Hubar, Creo Kellab, Ilona Krawczyk, Marcin Misiura, Magdalena Nykiel, Mary

Sadowska, Jolanta Sikorska, Kasia Timingeriu. Jacek Timingeriu is the the director of the Grand Finale, scenography is by Barbara Szymczak and Maria Porzyc. Lighting director is Wojciech Maniewski.


Jola

Kasia

Nataša

Białystok, Poland

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors:

Marcin Creo

Ewa Hubar, Jolanta Sikorska Grupy / groups:

Folk Dance Ensamble”Seltinis”, Lithuania; Good Romani Fairy

Kesaj Foundation, Slovakia; Group RIDETO, Poland; Zahessi 5, Georgia

Przemyśl, Poland

Mary

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors:

Wałbrzych, Poland

Grupy / groups:

Ilona Krawczyk, Creo Kellab

Magdalena Nykiel, Marcin Misiura

The Buds, Romenia; The Little Bees, Mexico; Hope4Street, Poland; New Frame, Ukraine

Kosice, Slovakia

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors: Grupy / groups:

Klub Cordex, Poland; Reverence Dance School, Moldova; Group TFD, Turkey; YACD Aissawa Kids, Morocco

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors:

Warsaw, Poland

Grupy / groups:

Kasia Venka Godlewska, Mateusz Mefo Godlewski

Nataša Cápová, Mary Sadowska

More paths, Brazil ; „Under the Bridge”, Ukraine; Sarvam

Foundation, India; Song and Dance Group „Wałbrzych”, Poland

Samtskhe-Javakheti, Georgia

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors: Grupy / groups:

The Arctic, Yakutia, Russia; Donya Children’s Research Institute, Iran; The Song and Dance Show Group, Romania; Youth Cultural Practitioners, Poland;

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors:

Wrocław, Poland

Grupy / groups:

Kasia Timingeriu, Gabriel Almagro

Mary Sadowska, Liako Gogidze

Dance Effort, Poland; Donya Children’s Institute, Iran;

Shevardeni, Georgia; Ukuleles for Peace, Israel; Walbrzynian Talent School, Poland; Zarzma Group, Georgia

Instruktorzy artystyczni / artistic instructors: Grupy / groups:

Caritas, Georgia; Circ Esteem, USA; Kainonia Children Team, Kenya; Kolorowe Dzieci, Poland

77


KSZTAŁCENIE INST RUKTORÓW ART YST YCZNYCH BRAVE KIDS

Projekt Brave Kids i jego unikalny model traktowania dzieci oddziałuje na najmłodszych wraz z ich społecznością zarówno tu w Europie, jak i w innych zakątkach świata, wzmacniając wiarę w siebie, podnosząc wrażliwość międzykulturową

i przyjaźń. Po powrocie do domów uczestnicy dzielą się tym, co otrzymali z przyjaciółmi, rodziną, społecznością.

Rozwijając model pracy Brave Kids, zainicjowaliśmy nowy, dwuletni projekt współfinansowany w ramach programu

Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”, pod nazwą Kształcenie Instruktorów Artystycznych Brave Kids wraz z praktycznym przewodnikiem. Osią projektu są rozszerzone warsztaty dla naszych instruktorów artystycznych, rekrutacja

i szkolenie nowych instruktorów w miejscach, w których gości BK oraz opracowanie i publikacja podręcznika online

przedstawiającego model pracy Brave Kids. Wraz z dalszym rozwojem projektu mamy nadzieję zwielokrotnić ogromny potencjał Brave Kids oraz jego oddziaływanie na dzieci i ich społeczności na całym świecie. Więcej na: bravekids.eu.

THE BRAVE KIDS ART IST IC INST RUCTOR T RAINING

The Brave Kids project and its unique model touch children and their communities from both here in Europe and all over the world, strengthening their belief in themselves and increasing intercultural understanding and friendship. Participants return home and share these gifts with their friends, families, and communities. In order to invest in the continued quality

and integrity of the Brave Kids model as it grows, we created The Brave Kids Artistic Instructor Training and Practical Dissemination Project, a new two-year project co-funded by Creative Europe. The core activities of the project include expanded training workshops for our artistic instructors, recruitment and training of new artistic instructors in new project sites, and

the development and publication of an online manual of the Brave Kids model. As Brave Kids continues to expand, we hope to multiply the potential impact of the project for children and their communities all around the world. You can read more about the project at our website: bravekids.eu.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie Komisji Europejskiej oraz naszym wspaniałym partnerom /

We are so grateful for the support of the European Commission and the Creative Europe Programme for this project and for our fabulous project partners:

• Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki - Warszawa, Polska / Warsaw, Poland • Fundacja Wymiany Kulturowej to TU to TAM - Przemyśl, Polska / Poland

• Stowarzyszenie Haliganda / Haliganda Association - Koszyce, Słowacja / Kosice, Slovakia

• Stowarzyszenie Toleranti z Regionu Samtskhe-Javakheti / Toleranti Association of Samtskhe-Javakheti Region Achalciche, Gruzja / Akhaltsikhe, Georgia

• Caritas Gruzja / Charitable Foundation “Caritas Georgia” - Tblisi, Gruzja / Tbilisi, Georgia • MiniArtShow by Ioana Ginghina - Dragomiresti Deal, Rumunia / Romania

• Kobieca Organizacja Charytatywna “Our Vision” / Women’s Charitable Organization „Our Vision” Żydaczów, Ukraina / Zhydachiv, Ukraine


79


WOLONTARIAT EUROPEJSKI

EVS (Wolontariat Europejski) to działanie w ramach programu Erasmus Komisji Europejskiej, który umożliwia młodym

ludziom w wieku od 18 do 30 lat zostanie wolontariuszami w wielu projektach w Europie oraz w różnych krajach partnerskich (od 3 do 12 miesięcy). W tym roku w organizacji Brave Kids 2017 pomogą nam Malika z Kazachstanu i Sara z Włoch!

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

EVS (European Voluntary Service) is an action of the Erasmus program of the European Commission, which gives the possibility for young people between age 18 and 30 to

participate in different projects as volunteers in Europe and different partner countries (from 3 to 12 months). This year we have Malika from Kazakhstan and Sara from Italy who will help us organize Brave Kids 2017!

Malika Sara

Od początku podchodziłam z entuzjazmem do współpracy z Brave Kids i z dnia na dzień czuję się bardziej zaangażowana w ten projekt. To dla mnie inspirujące doświadczenie: od organizatorów aż po uczestników. Piękne jest obserwować ludzi, którzy wkładają tyle wysiłku w promowanie sztuki jako narzędzia wspierającego zmiany społeczne i różnorodność kulturową. I was enthusiastic about cooperating in Brave Kids project since the beginning, and I’ve been feeling more and more involved over time. It is an inspiring experience: from the organizers to the participants, it is beautiful to see people putting so much effort to promote art like a tool to foster social change and cultural diversity.

Bycie częścią tak niezwykłego wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego i społecznego jak Brave Kids 2017, jest dla mnie spełnieniem marzeń! Jest to okazja do spotkania ludzi z całego świata, poznaje się ich kulturę, dzieli się swoją kulturą oraz poszerza horyzonty. Spędzenie siedmiu miesięcy w najcieplejszym (zarówno klimatycznie jak i pod względem serdeczności ludzi) mieście w Polsce, jest wspaniałą szansą na integrację z lokalną społecznością i podjęcie nauki języka polskiego! Being part of such an amazing cultural, educational and social event as Brave Kids 2017 is a dream come true! You meet people from all over the world, learn about their cultures, share your culture, broaden your mental and cultural horizons. Also, spending seven months in the warmest (both climatically and atmospherically) city in Poland is a great chance to integrate in the local community and take up the challenge of learning the Polish language!


Miška

Leo

Helen

Ali

BRAVE YOUT H Program Brave Youth, będący częścią Brave Kids, oferuje jego byłym uczestnikom okazję do ponownego doświadczenia niezwykłości tego projektu. Tym samym mamy nadzieję na ciągłość nauki zainicjowanej wiele lat wcześniej. Zapraszamy ponownie

młodych ludzi, w wieku 18-23 lata, którzy jako dzieci uczestniczyli w Projekcie Brave Kids, a obecnie już jako dorosłe osoby angażują się w życie lokalnej społeczności i poprzez sztukę starają się pomagać innym. Mamy nadzieję wspierać zarówno Brave

Kids jak i Brave Youth w odkrywaniu znaczenia rozwoju osobistego, umiejętności liderskich i pracy zespołowej, przyjaźni i porozumienia. W tym roku z radością spotkamy się ponownie z Alim Alhasani z Palestyny (uczestnik BK 2011) oraz Leo Lau

(BK 2012) i Helen Wong (BK 2012) z Hong Kongu oraz Michaela Komárová ze Słowacji (BK 2015). Na pierwszy etap uczestnicy Brave Youth pojadą do Wałbrzycha i Wrocławia, a następnie spotkają się w Obornikach Śląskich podczas drugiego etapu.

As a parallel project to the 8th edition of Brave Kids, Brave Youth 2017 offers former Brave Kids participants the opportunity to experience the beauty of this project one more time. In this way, we hope to give continuity to the learning process that was

initiated years before. Our plan is to bring back to Poland young people aged 18-23 who participated in the Brave Kids project as children and have now grown into young adults who continue to work in their communities through art or other approaches

to benefit others. Our goal is to make an impact in the lives of both Brave Kids and Brave Youth by providing them with an opportunity for cultivating discovery, personal growth, leadership, teamwork, friendship and understanding.

This year we are happy to have Ali Alhasani from Palestine (BK participant in 2011), Leo Lau (BK 2012) and Helen Wong

(BK 2013) from Hong Kong, as well as Michaela Komárová from Slovakia (BK 2015). They will spend the first stage of Brave Kids project in Wrocław and Wałbrzych and go to Oborniki Śląskie for the second stage.

81


PRZYJAŹŃ, SZTUKA, EDUKACJA

Dziecięcy artyści uczestniczą we wspólnych warsztatach artystycznych, wymieniając się umiejętnościami na zasadzie: dzieci uczą dzieci. Efektem pierwszego etapu projektu Brave Kids, odbywającego się równolegle w kilku miastach, są niezwykłe spektakle, które dzieci przygotowały z pomocą instruktorów artystycznych. Zwieńczeniem Brave Kids jest Wielki Finałowy Spektakl mieniący się różnorodnością kultur, talentów i technik artystycznych. Każdego widza wzruszy prostota, wrażliwość i otwartość - efekt wspólnego tworzenia w atmosferze przyjaźni i szacunku dla wszystkich kultur i tradycji.

FRIENDSHIP, ART, EDUCAT ION

Child artists participate in joint artistic workshops, exchanging their skills based on a “kids teach kids” model. At the end of the first phase of the project, which takes place in parallel in several cities, there are extraordinary performances prepared by children with the help of professional artistic instructors. The culmination of the project is the Brave Kids Grand Finale. It sparkles with a diversity of cultures, talents, and artistic techniques. It will touch each viewer with its simplicity, sensitivity and openness - the effect of common creativity in an atmosphere of friendship and respect for all cultures and traditions.

AKADEMIA DZIECI ŚWIATA

W ciągu roku szkolnego zapraszamy dzieci na warsztaty międzykulturowe, a nauczycieli na szkolenia dotyczące różnorodności oraz zagadnień związanych z edukacją globalną.

THE KIDS OF THE WORLD ACADEMY

During the school year we invite children to participate in intercultural workshops as well as teachers for trainings in the field of diversity and global education.


83


PODZIĘKOWANIA / ACKNOWLEDGEMENTS

W imieniu organizatorów i uczestników Brave Kids pragniemy szczególnie gorąco podziękować: On behalf of the Brave Kids organisers and participants we wish to thank, in particular: Edyta Bubińska, Wiceburmistrz Kudowy Zdrój Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla Pamnella DeVolder, Konsul ds. Prasy i Kultury Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia Hanna Gronkiewicz - Waltz - Prezydent m.st. Warszawy Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego Piotr Maziarz, Burmistrz Kudowy Zdrój Katarzyn Mrzygłocka, Poseł na Sejm RP Zygmunt Nowaczyk, Wice Prezydent Miasta Wałbrzych Arkadiusz Poprawa, Burmistrz Obornik Śląskich Michał Sołowow, Honorowy Konsul Generalny Rumunii dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzych Viorica Alexandru, Iniţiativa Cetăţenilor Seniori, Brăila, Romania Dorota Barańska, Sirbud, Hotel & Restauracja Maria w Wałbrzychu Adriana Bariová, Riaditeľka Spojenej školy Čordákova Katarzyna Bernaś, Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” w Boguszowie Gorcach Marek Biernacki, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, Skansen w Pstrążnej Joanna Błaszczyk, Wicedyrektor i Anna Szymik z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu Piotr Borkowski, Kinga Adach, Kudowskie Centrum Kultury i Sportu Jarosław Broda, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocław Ilona Agata Brożek, Dyrektor Wrocławskiego Klubu Anima Jarosław Buzarewicz, Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” Krzysztof Brosig, Ronal Polska Janusz Czarski, Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu Elżbieta Dardzińska, Dominika Floryan Urszula Drabik, ZPC Śnieżka S. A. w Świebodzicach Jacek Drejer, Magdalena Legierska, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu Sabina Drozd, Wrocławski Klub Anima mgr Mariola Dudziak, Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu Aleksandra Durkalec -Rzepka, Dyrektor OSiR w Obornikach Śl. Magdalena Dubas Piotr Duniewski, Uniwersyteckie Centrum Kultury Małgorzata Dworakowska-Staszkiewicz, Pijalnia Czekolady E.Wedel Karolina Dziewońska, Karolandia Marek Fedoruk, Burmistrz Szczawna Zdroju Katarzyna i Robert Francuziak, Dekoracje Emi Bal Róbert Galovics, Riaditeľ Konzervatória J.Adamoviča Mariusz Gawlik, Wałbrzyskie Centrum Sportowo–Rekreacyjne „AQUA–ZDRÓJ” Barbara Gebler-Wasiak, Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe Olga Gordiejew, Wojciech Kujałowicz, Polskie Radio Białystok dr Guadalupe Gonzalez Esquivel, Lektor języka hiszpańskiego Julieta Gonzalez-Springer Denisa Havrľová Chiel Huzink, Gerrit Vincent, Twentebelt Poland Sp. z o.o. Anna Iwanowska Magdalena i Kartikey Johri, właściciele Masala Indian Restaurant


Dali Kasashvili, Dyrektor Domu Kultury w Tsagveri Magdalena Klimcza, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie Zdroju ppłk SG Grzegorz Kłębek, Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu Ewa Kosicka, prezes Spółdzielnia Kozanów IV Ing.Mgr.Lenka Kovačevičová, Starostka mestskej časti nad jazerom Jana Kowalova, Organizacja Kona Janusz Kozłowicz, Tomasz Malik, Urząd Miejski w Szczawnie Zdroju Monika Litwin, Atelier Fryzjerskie Danuta Lulkowska, Anielcia Zakład Krawiecki Gabriela Łukomska, Targpiast Remigiusz Maciupa, Wioska Fantasy w Kuńkowcach Marzena Mania, WersorBarbora Meššová Mariusz Misiuna, Dyrektor Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Cezary Morawski, Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu Halina Muszak, Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury Dr Katarzyna Niziołek, Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersyteckiego Centrum Kultury Peter Novák, Dekan farnosti KVP Renata Nowakowska, Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu Renata Nowicka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu Piotr Nowicki, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu Jarosław Pilecki, Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna w Bielawie Jolanta Rożak-Turowska, Prezes Targpiast Mariusz Rzepecki, Grupa Wałbrzysko-Kłodzka Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Małgorzata Sidorowicz Magda Sokołowska Ildiko Szegedyová, Kultúrne centrum Jazero Dr hab. Leszek Szenborn, Prof. Nadzw., Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu Krzysztof Szewczyk, Andrzej Welc, Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu Piotr Szewczyk, Szkoła Tańca Cordex w Wałbrzychu Małgorzata i Sławomir Skrzypnik, Diagnostyka B.S.S Auto Serwis Alicja Szulc Henryk Szymański, Kierownik Oddziału Dziecięcego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Sławomir Szypulski, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich Zaza Tamarasvili, Zespół Twierdzy Rabati Dr Paweł Trefler, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Maria Tucka, Przewodnicząca Zarządu Związku Ukraińców w Przemyślu Joanna Warecka, Joanna Wysoczańska, Marcin Rosiński, Stowarzyszenie Żółty Parasol Rafał Wiernicki, Magdalena Woch, Zamek Książ w Wałbrzychu Robert Zajac Artur Zalcman, Firma EDEN Anna Zieniewicz, Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem, Małgorzata Ziober, Dyrektor SP5 w Przemyślu Dziękujemy rodzinom goszczącym dzieci Anna Żabska, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz ich liderów uczestniczących w Brave Eiji Takeichi, Grzegorz Górski, Toyota Manufacturing Motor Poland Kids 2017, jak również wolontariuszom Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego pomagającym w przygotowaniach i realiFederacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zacji 8.edycji projektu. Klub Chłodna 25 We thank families hosting children and Południk Zero their leaders taking part in Brave Kids Restauracja Skamiejka 2017 as well as volunteers helping in Uniwersytet w Białymstoku preparation and realization of the 8th Súkromné gymnázium Futurum edition of the project. Sztab Generalny Wojska Polskiego 85


ORGANIZATOR GŁÓWNY MAIN ORGANIZER

WSPÓŁORGANIZATORZY CO-ORGANIZERS

PAT RONI / PAT RONAGE PREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA RAFAŁ DUTKIEWICZ

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA DR ROMAN SZEŁEMIEJ

PAT RONI HONOROWI HONORARY PAT RONAGE

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ROBERT CHOMA

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

BURMISTRZ ACHALCICHE VLADIMER ZEDGINIDZE

BURMISTRZ BORDŻOMI ZAQARIA ENDELADZE HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA SŁOWACJI J.E. PANA ANDREJA KISKI

PAT RONAT MEDIALNY / MEDIA PAT RONAGE

PARTNERZY I SPONSORZY / PARTNERS and SPONSORS

RZECZNIK PRAW DZIECKA SŁOWACJI JV DR. JANA DUBOVCOVÁ


DOFINANSOWANIE / FINANCIAL SUPPORT Projekt dofinansowany ze środków Instytutu Adama Mickiewicza, M. St. Warszawa, Gminy Wałbrzych, Gminy Wrocław, Gminy Miejskiej Przemyśl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Koszyckiego Regionu Autonomicznego, Urzędu Miasta Bordżomi. The project is co-financed by the Adam Mickiewicz Institute, Municipality of Wałbrzych, Municipality of Warsaw, Municipality of Wrocław, Municipality of Przemyśl, Marshal’s Office of the Lower Silesian Voivodeship, Marshal’s Office of the Podlaskie Voivodeship, Marshal’s Office of the Podkarpackie Voivodeship, U.S. Consulate General in Cracow, Kosice Self-governing Region, Municipality of Borjomi.

87


ZESPÓŁ / T EAM

Grzegorz Bral - Dyrektor artystyczny / Artistic Director Justyna Warecka - Producent wykonawczy / Executive Producer Iwona Stankova - Menedżer programowy / Program Manager Kathy Lawson - Kontakt z artystami / Artist Liaison Michał Patyna - Logistyk / Logistics Kamila Magnowska - Główny księgowy / Chief Accountant Mateusz Nawrocki, Aleksandra Palus, Katarzyna Wiązowska - Zespół PR EXPERT

Brave Kids Wrocław

Laryssa Kowalczyk, Koordynatorka rodzin goszczących / Host Families Coordinator Marta Kochanowicz, Koordynatorka wolontariatu / Volunteers Coordinator Agata Mikołajczyk – Koordynatorka BK w Obornikach Śl. / BK in Oborniki Śl. Coordinator Magda Sawicka – Menedżer BK w Obornikach Śląskich / Manager of BK in Oborniki Śl. Malika Murzagali, Sara Sterpellone, Wolontariuszki programu EVS / EVS Volunteers Marcin Prokopowicz, Menedżer techniczny / Technical Manager

Brave Kids Wałbrzych

Magdalena Sawicka – Główna Organizatorka / Chief Organizer Małgorzata Skrzypnik - Koordynatorka rodzin goszczących / Host Families Coordinator Anabel Carrion Pichaco, Irene Fernández Bermúdez - Koordynatorki programu liderów / Leaders Program Coordinators Maya Sawicka - Asystentka programu Brave Youth / Brave Youth Program Assistant Karolina Lewis, Sebastian Stalka - Liderzy wolontariatu / Leaders of Volunteers

Brave Kids Warszawa

Aleksandra Ośko - Główna organizatorka / Chief Organizer Martyna Gołębiewska i Jan Oliński – Koordynatorzy programu wolontariatu / Volunteers Program coordinators Iwona Cichowicz - Koordynatorka rodzin goszczących / Host Families Coordinator Marta Wnukowska i Ola Brożyna – Brave Team

Brave Kids Przemyśl

Magdalena Pardel – Główna organizatorka / Chief Organizer Hanna Trefler, Monika Fedyk - Koordynatorki rodzin goszczących / Host Families Coordinators Agata Zawada - Koordynatorka wolontariuszy / Volunteers Coordinator Viorica Alexandru, Aneta Mistelska - Koordynatorki programu liderów / Leaders Program Coordinators

Brave Kids Koszyce

Roman Sorger – Główny organizator / Chief Organizer Nikola Šoltésová – Koordynatorka BK / BK Coordinator Radka Neubertová – Koordynatorka rodzin goszczących / Host Families Coordinator Miriam Vargočková – Koordynatorka wolontariatu / Volunteers Coordinator Karolína Dienesová – Menedżer / Manager Michaela Komárová – Promocja / PR

Brave Kids Samtskhe-Javakheti

Tsira Meskhishvili - Główna organizatorka / Chief Organizer Jana Kowalova - Koordynatorka programu liderów / Leaders Program Coordinator Zespół koordynatorów / team of coordinators: Inga Bankanashvili, Lia Zedinidze, Iana Ioseliani, Eka Sudadze, Nanuka Saanishvili

Brave Kids Białystok

Łukasz Szczepański – Główny organizator / Chief Organizer Anna Żebrowska - Koordynatorka rodzin goszczących / Host Families Coordinator Anna Sałaban - Koordynatorka wolontariuszy / Volunteers Coordinator Katarzyna Siwerska - Koordynatorka wolontariuszy / Volunteers Coordinator Joanna Sałaban - promocja / PR, Lider wolontariuszy / Leader of Volunteers


REDAKCJA / EDITORS

Justyna Warecka - Redaktor / Editor Aneta Skórnicka – Projekt graficzny, ilustracje, skład / Graphic Design, illustrations & DTP Laryssa Kowalczyk, Kathy Lawson, Malika Murzagali, Natalia Salloum, Iwona Stankova, Sara Sterpellone, Justyna Warecka – Teksty/ Texts Kathy Lawson – Tłumaczenie, redakcja / Translation, editing Laryssa Kowalczyk, Kathy Lawson – Korekta / Proofreading Wrocławska Drukarnia Naukowa – Druk / Print

ISBN 978-83-937515-8-7 AUTORZY ZDJĘĆ / PHOTO CREDITS Na okładce Tahani z Syrii

sfotografowana przez Natalię Salloum. On a cover – Tahani from Syria. Photo by Natalia Salloum.

Dr. Akong Tulku Rinpoche – zdjęcie

z Archiwum ROKPA / ROKPA archives Alicja Szulc - strony / pages 68 -69

Sławek Przerwa - strony / pages 83, 89

Pozostałe fotografie - archiwum Brave Kids Other photographs - Brave Kids archive

KONTAKT / CONTACT Brave Kids

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła Song of the Goat Theatre Association ul. Purkyniego 1 50-155 Wrocław, Poland tel. +48 71 341 88 78 bravekids@bravefestival.pl www.bravekids.eu

89


KALENDARZ WYDARZEŃ BRAVE KIDS 2017 Wrocław, Warszawa, Wałbrzych, Przemyśl, Oborniki Śląskie, Košice, Białystok 16-18 czerwca / 16-18 June

Przyjazd uczestników / Arrival of Brave Kids participants

18 czerwca / 18 June

Pikniki integracyjne / Integration picnics Parada Brave Kids w Warszawie, Kępa Potocka

19 czerwca / 19 June

Pokazy Artystyczne Grup Brave Kids / Performances of the Brave Kids Groups ​- Wrocław: Klub Anima - Warszawa: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe - Wałbrzych: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia - Przemyśl: Dom Ukraiński - Koszyce: Haliganda - Białystok: Dom Dziecka w Krasnem

19-30 czerwca / 19-30 June

Warsztaty artystyczne Brave Kids / Brave Kids artistic workshops - Wrocław: Klub Anima, Centrum Kultury Wrocław Zachód - Warszawa: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe - Wałbrzych: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia - Przemyśl: Centrum Kulturalne, Zamek Kazimierzowski, Dom Ukraiński - Koszyce: Haliganda - Białystok: Dom Dziecka w Krasnem, UCK Białystok

26-30 czerwca / 26-30 June

Warsztaty artystyczne dla dzieci z rodzin goszczących / artistic workshops for children from host families

25 lipca / 25 June

Parady Brave Kids: Wrocław: Wyspa Słodowa Wałbrzych: Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Apostołów Piotra i Pawła Przemyśl: Rynek Starego MIasta Košice: Old Town

Spektakle Finałowe Brave Kids w miastach Brave Kids / Brave Kids City Final Performances:

29 czerwca / 29 June

- Warszawa: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

30 czerwca / 30 June -

Wrocław: Centrum Kultury Wrocław Zachód Wałbrzych: Centrum Nauki i Sztuki, Stara Kopalnia Przemyśl: Zamek Kazimierzowski, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK Koszyce: Jazero Cultural Centre „Nad Jezerom” Białystok: UCK Białystok


CALENDAR OF BRAVE KIDS EVENTS IN 2017

2 lipca / 2 July

Przyjazd uczestników na II etap projektu do Obornik Śląskich Arrival of all participants to the II stage of the project to Oborniki Śl.

3 lipca / 3 July

Przegląd Finałowych Spektakli Brave Kids z I etapu / Presentation of Brave Kids Final Shows from the I stage, OOK, Oborniki Śl.w

4-9 lipca / 4-9 July

Warsztaty artystyczne Brave Kids / Brave Kids artistic workshops - Oborniki Śląskie: OOK, OSiR

8 lipca / 8 July

Międzynarodowa Parada Brave Kids / International Brave Kids Parade, Oborniki Śląskie

10 lipca / 10 July

Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids, Teatr Polski we Wrocławiu / Brave Kids Grand Finale Performance in Polski Theatre in Wrocław

19 czerwca - 11 lipca / 19 June - 11 July Program Brave Youth / Brave Youth programme

9-11 lipca / 9-11 July Brave Kids Seminar

11 July / 11 July

Wyjazd uczestników / Departure of participants

Brave Kids in Samtskhe-Javakheti 19 sierpnia / 19 August

Piknik integracyjny, wioska Tsaghveri / Integration picnic, Tsaghveri village

21 sierpnia / 21 August

Pokazy Artystyczne Grup Brave Kids,Dom Kultury w Tsaghveri Performances of Brave Kids Groups, Cultural Centre, Tsaghveri

26 sierpnia / 26 August

Parada Brave Kids / Brave Kids Parade, Borjomi

28 sierpnia / 28 August

Parada i Spektakl Finałowy, Zamek Rabati i Teatr w Achalciche (Meskheti State Drama Theatre) Parade and Final Performance, Rabati Castle and Meskheti State Drama Theatre in Akhaltsikhe

91


SPIS T REŚCI / TABLE OF CONT ENTS

02 -03 Infografika / Infographic 04 -05 Mapa świata Brave Kids / Brave Kids’ Map of the World 06 - 63 Grupy Brave Kids w 2017 roku / Brave Kids Groups in 2017 64 - 65 Tahani / Tahani 66 - 67 Dr Akong Tulku Rinpoche / Dr.Akong Tulku Rinpoche 68 - 69 Rodziny Goszczące / Host Families 70 - 71 Miasta Brave Kids / Brave Kids’s cities 72 - 73 Organizatorzy / Organizers 74 - 75 Zorganizuj Brave Kids u siebie / Organise Brave Kids at your place 76 - 77 Instruktorzy artystyczni / Artistic Instructors 78 - 79 Program kształcenia instruktorów / Artistic Instructor Training Program 80 - 81 Wolontariat Europejski / European Voluntary Service 82 - 83 Przyjaźń, sztuka, edukacja / Friendship, art, education 84 - 85 Podziękowania / Acknowledgements 86 - 87 Organizatorzy, sponsorzy, partnerzy / Organisers, sponsors, partners 88 - 89 Zespół / Team 90 - 91 Kalendarz wydarzeń / Calendar of events


www.bravekids.eu ISBN: 978-83-937515-8-7

Profile for Brave Kids

Brave Kids 2017 Catalogue  

Catalogue for the 2017 Edition of Brave Kids Project

Brave Kids 2017 Catalogue  

Catalogue for the 2017 Edition of Brave Kids Project

Profile for bravekids
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded