Page 1

ÄŒ. 11 / 15. MAREC 2019 / 23. ROÄŒNĂ?K

pri nĂĄ

OVĂ? LET VĂ?HLIADAKRMO! ZAD

MĂĄte doma Ä?isto?

0902 272 708

Kontakt: 0918 454 003

2.#6818Č‚Éľ-'

1&/'0; PRI PRACOVNĂ?CH #ÇĄĘ’+8160Č‚%*,7$+.'ÇŠ%* #ÇĄ8+6#.+60Çą&0+

32-0012-1

52-0042

 

#,21ČŤ#5&181.'0-; Ĺť&'Éž

elektroinĹĄtalaÄ?nĂŠ prĂĄce BYTOV a RD

KVALITNE a SPOĽAHLIVO

garĂĄĹžovĂŠ brĂĄny predokennĂŠ rolety ploty, brĂĄny

0Č‚24Çľ,'/ 24+'/'40Č‚/'5#ČŤ *

24Çľ52'8-70#564#818#0+'

0904 763 222

dezinfekcia priestorov ĂşÄ?innĂĄ 2 roky!

 

0#&Éľ6#0&#4&0ÇŠ VĂ?Ĺ KA

volajte

nanosterile.eu

Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk 0905 485 891

 

ELEKTRIKĂ R

Ĺť$47661 2.#6818Č‚Éľ-'

0ÇŠ$1418Č‚ 24Çľ52'81- Ĺť24#8+&'.0Č‚

8Č‚2.#60Č‚6'4/Çľ0

:41ČŤ0'

<8Č&#x201A;Éľ'0+'<ÇŠ-.#&0', /'5#ČŤ0',/<&;24Çľ2.#6-;<#0#&ČŤ#5 8ÇĄ210&'.1-Ť2+#61- 8ÇĄ51$167Ť0'&'É&#x2013;7, <#24ÇŠ%78158+#61-

VIAC INFO NA: 02/50 110 133 V PRACOVNĂ&#x2030; DNI 8:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:00 PROKOPOVA@OLO.SK WWW.OLO.SK

BZ 19-11 strana

1

PRĂ CA NA2.0Č&#x201A;Çż8ÇŹ<1-

0#&1$70'74ČŤ+6Çż

<#*ɧÉ&#x17E;#<ÇŠ-.#&0Çż /'5#ČŤ0Çż/<&7Ĺť$47661 /'5#ČŤ0Çż24Çą/+7 2.#62.#6 32-0039

ZÂźAVY VĂ?RAkuZpeNnaĂ&#x2030;d 2000 EUR

Vykonåvame vťetky druhy STAVEBN�CH PRà C IZOLà CIE STRIECH OPRAVY DOMOV za výhodnÊ ceny

15-0009

6542 2387 0905 616 329

NĂ KLADNĂ DOPRAVA EXPORTNĂ&#x2030; BALENIE SKLADOVANIE

66-0007-3

DOMĂ CE A MEDZINĂ RODNĂ&#x2030;

TýŞdenne do 67 000 domåcností

52-0044

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

33-0008

BRATISLAVSKO zĂĄpad


2 REDAKÄ&#x152;NĂ&#x2030; SLOVO / SLUĹ˝BY

BRATISLAVSKO PeknĂ˝ a uĹž Ä?iastoÄ?ne aj kalendĂĄrne zĂĄpad

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA Eva HorĂĄkovĂĄ 0907 702 195 Mgr. Simona PsotnĂĄ 0905 719 134 Silvia VlasĂĄkovĂĄ 0905 799 782 DistribĂşcia: Radovan Janega 0907 887 362 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Ĺ ĂŠfredaktor: Ivan BroŞík DISTRIBĂ&#x161;CIA (67 000 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: DlhĂŠ Diely, Karlova Ves, DĂşbravka, LamaÄ?, PetrĹžalka, DevĂ­nska NovĂĄ Ves, DevĂ­n, HorskĂ˝ park, ZĂĄhorskĂĄ Bystrica, Rusovce, Jarovce, Ä&#x152;unovo, Koliba, KramĂĄre

O pĂĄr dnĂ­ sa zaÄ?nĂş zapÄşĹ&#x2C6;aĹĽ bocianie hniezda. VĹĄimli ste si, Ĺže je beĹžnĂŠ, ak o týŞdeĹ&#x2C6; dva skĂ´r priletĂ­ samÄ?ek a aĹž potom samiÄ?ka? TĂĄ uĹž mĂĄ hniezdo z väÄ?ĹĄej Ä?asti pripravenĂŠ, poopravovanĂŠ, vĹĄetko uĹž Ä?akĂĄ iba na to, aby sa zaloĹžila novĂĄ generĂĄcia. Dokonca aj na vchodovĂ˝ch dverĂĄch bytovĂ˝ch domov sa (v lepĹĄom prĂ­pade) objavujĂş oznamy o tom, Ĺže v tom a v tom byte sa zaÄ?Ă­na rekonĹĄtrukcia, Ĺže sa bude robiĹĽ dennĂŠ od-do a Ĺže potrvĂĄ mesiac, dva, tri. Aj preto u nĂĄs v naĹĄom týŞdennĂ­ku dĂĄme pravidelnejĹĄĂ­ priestor tĂŠme stavba. Nielen tej vĹĄak. â&#x20AC;&#x17E;KeÄ? sa obyvateÄžstvo nechĂĄ rozptyÄžovaĹĽ trivialitami, keÄ? sa kultĂşrny Ĺživot vymedzĂ­ ako nekoneÄ?nĂ˝ kolobeh zĂĄbavy, keÄ? seriĂłzna verejnĂĄ komunikĂĄcia dostĂĄva podobu detskĂŠho bÄžabotania, keÄ? sa â&#x20AC;&#x201C; struÄ?ne povedanĂŠ â&#x20AC;&#x201C; z ÄžudĂ­ stane iba obecenstvo a z verejnĂ˝ch zĂĄleĹžitostĂ­ estrĂĄda, potom sa nĂĄrod ocitol v nebezpeÄ?enstve a jeho kultĂşrna smrĹĽ sa stĂĄva reĂĄlnou moĹžnosĹĽou.â&#x20AC;&#x153; To kedysi povedal Neil Postman (8. marec 1931, New York, New York, USA â&#x20AC;&#x201C; 5. oktĂłber 2003, New York), americkĂ˝ odbornĂ­k na masmĂŠdiĂĄ, mediĂĄlny teoretik, kultĂşrny kritik, pedagĂłg, profesor a redaktor. Preto sa na naĹĄich strĂĄnkach bude-

BALKĂ&#x201C;NOV A LODĹ˝IĂ?

me snaĹžiĹĽ aj naÄ?alej nezaoberaĹĽ sa iba spomĂ­nanĂ˝mi banĂĄlnosĹĽami prĂĄve tak, ako sa naÄ?alej budeme usilovaĹĽ odvracaĹĽ vyĹĄĹĄie naznaÄ?enĂş â&#x20AC;&#x17E;kultĂşrnu smrĹĽâ&#x20AC;&#x153; nĂĄroda. Hoci aj informĂĄciami, ktorĂŠ inde iba ĹĽaĹžko nĂĄjdete. Lebo â&#x20AC;&#x201C; ako napĂ­sal v minulom storoÄ?Ă­ mladĂ˝ francĂşzsky prozaik a vĹĄestrannĂ˝ umelec Boris Vian - â&#x20AC;&#x17E;utekĂĄme, Ä?o nĂĄm nohy staÄ?ia do budĂşcnosti, beŞíme tak rĂ˝chlo, Ĺže nĂĄm unikĂĄ prĂ­tomnosĹĽ a minulosĹĽ sa nĂĄm strĂĄca v prachu, ktorĂ˝ sme pri tom behu rozvĂ­rili.â&#x20AC;&#x153; Je to ĹĄkoda. PretoĹže prĂ­tomnosĹĽ, najmä teraz, na prahu jari, je predsa prekrĂĄsna. StaÄ?Ă­, aby ste sa Ä?astejĹĄie ako v uplynulĂ˝ch mesiacoch vybrali do prĂ­rody, alebo si naĹĄli Ä?as chvĂ­Äžku posedieĹĽ na zĂĄhrade. ZastaviĹĽ ten nadiktovanĂ˝ rytmus a pĂĄr okamihov byĹĽ pĂĄnmi svojho Ä?asu. StaÄ?Ă­, aby sme sa vĹĄetci venovali menej tomu nepodstatnĂŠmu, Ä?o je takmer bez hodnĂ´t a zamerali sme sa na nieÄ?o oveÄža dĂ´leĹžitejĹĄie. Ĺ˝ivot nĂĄs, nĂĄĹĄ, a naĹĄich najbliŞťích a jeho kvalitu. Preto eĹĄte raz - peknĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6; vĂĄm vĹĄetkĂ˝m.

JEME POSKYTU

, NĂ? SERVIS POZĂ ORNUTOÄ&#x152;VANĂ?CH SYSTĂ&#x2030;MOV NAMI M

VACĂ?CH ZASKLIE OV M SYSTĂ&#x2030;

10

AKCIA na rok 2019 podÄža vĂ˝beru Ä&#x201A;Ä&#x201E;Ĺ&#x2013;øðúýðĂżÄ Ä&#x17D;óÝÞĂşÄ&#x2026;Ă´Ä&#x192;øýÞÄ&#x2026;Ĺ­ĂłÄ ĹąĂ¸Ă°Ăş Ä&#x201A;øôĹ&#x203A;úðĂżÄ ĂžÄ&#x192;øáßÄ&#x2C6;Ä&#x2030;Ä&#x201E; yýÞŹÄ&#x201A;Ä&#x192;Ă´Ä&#x2026;Ă˝Ä&#x17D;Ä&#x2030;ĽðÄ&#x2026;Ă°ZĂżÄ Ă¸ÞùÚôóýÄ&#x17D;Ä&#x2026;úôYEZÄ&#x2030;Ă°Ä&#x201A;úÝôýĹ

DemontåŞ a odvoz starých råmov ZDARMA

rÄ&#x201E;ýúÄ?ýĢßÞóôÝÄ&#x2C6;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x2026;Ä&#x2C6;Ä&#x201A;Ä&#x192;Ă°Ä&#x2026;ôýĢÄ&#x2026;ÞùòáÞóýôÚúðýòôÝÄ&#x17D;Ä Ă¸Ă¸ ýðÄ&#x201E;ĂťDvojkrĂ­Ĺžnej 33, Bratislava 5|ÞóÄ&#x201E;ýðÚÄ&#x201A;úĢnøÄ&#x201A;ĂşÄ&#x201E;ÿøòô6 (Po: 8.00â&#x20AC;&#x201C;19.00, Ut: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, Str: 8.00â&#x20AC;&#x201C;19.00, Ĺ tvr: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, Pia: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, So: 9.00â&#x20AC;&#x201C;13.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. Ă°Ä&#x201E;Ä&#x192;ĂžÄ Ă¸Ä&#x2030;ĂžÄ&#x2026;Ă°Ă˝Ä&#x17D;ßÞýÄ&#x192;Ä&#x17D;ŹýðĹˇÄ ĂźĂ° 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk

94-0005-1

VydavateÄž: REGIONPRESS s.r.o.

ZASKLIEVANIE

jarnĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6; vĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia!

ZADARMO

MartinÄ?ekova 17 BRATISLAVA bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

Nejde VĂĄm biznis? Oslovujte efektĂ­vne: efektĂ­vne

Lokålne oslovenie zåkazníkov vo vaťich mestských èastiach

 Ivan BROŽ�K / ťÊfredaktor

bratislavsko@regionpress.sk

WWW.REGIONPRESS.SK

PLASTOVĂ&#x2030; OKNĂ A DVERE UNIVERZAL TRADE s.r.o.

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

VEÄ˝KĂ&#x2030; ZÄ˝AVY

Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme.

Žalúzie, sieżky, rolety aj hliníkovÊÊ

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

GARANCIA NAJLEPĹ EJ CENY Tel.: 0905 474 663 , ZĂĄvodnĂĄ 3, Bratislava DispeÄ?ing SK - 0950 333 222

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

32-0013-3

57.000 67.000 26.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

45-0006

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

www.univerzaltrade.sk

InzerĂĄt, ktorĂ˝ predĂĄva

StrednĂŠ Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

VýchodnÊ Slovensko 29.000 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

41-0047

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

BZ 19-11 strana

2


3 SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Plastové okná

… pre budúce generácie.

Profesionálny Servis plastových okien.

balkóny

Výhodná cena servisu so zárukou.

terasy

zimné záhrady

94-0031

Žalúzie - Siete; Predaj - montáž

HĹBKOVÉ TEPOVANIE

AJ DROBNÉ 68-06

PLASTOVÉ a hliníkové

Tel.: 0905 416 922

sedačky, postele, koberce, kožené sedačky tel.: 0949 85 11 10

10-0029

Najsuchšie drevo je zo zimnej ťažby, neváhajte!

komínov

tepujem.sk

ELEKTRO PRÁCE

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

63-0054

Ku každej objednávke darček Možnosť splátok s 0% úrokom

PALIVOVÉ DREVO

Frézovanie

OKNÁ

okná na schodiská, pivnice, byty HLINÍKOVÉ BRÁNY POŠTOVÉ SCHRÁNKY

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma

KVALITNÉ OKNÁ KVALITNÁ A ČISTÁ MONTÁŽ

02/ 64 284 315 0905 47 91 92

ZĽAVAEZ

alex9@stonline.sk Drobného 27, 841 01 Bratislava

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

HELPET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE • SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE • OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY • PLOTY, BRÁNY 0917 625 934 | www.helpetbau.sk

AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.

63-0018

Y AV

15-0004

ER

NA N www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

Možnosť výhry 300 €

52-0003

0911 990 463

16-0102

PALIVOVÉ DREVO

VODOINŠTALÁCIE PLYNOINŠTALÁCIE KÚRENIE 0903 425 708

www.balkona.eu 0948 787 777

16-0102

02/659 674 21, 0905 621 229

16-0085

NÁTER STARŠÍCH DVERÍ A OKIEN

32-0041

0903 969 611

16-0094

Práce vo výškach

AKCIA ZĽAVA DO 30%

94-0034

Oprava a údržba všetkých druhov striech, odkvapových systémov a klampiarskych prvkov aj na ťažko prístupných objektoch.

www.renovacia-dveri.eu

www.aftrade.sk VONKAJŠIE ROLETY NA OKNÁ

0944 114 930 • 0902 156 516

O Obhliadka, poradenstvo a cenová pponuka u Vás doma - služba zdarma PONÚKAME AJ: - KĽUČKY, ZÁMKY, SKLO, DOPLNKY - NOVÉ DVERE A ZÁRUBNE S MONTÁŽOU - VÝROBA ATYPICKÝCH DVERÍ

Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

59-0091

do 125 € do 175 € do 195 € V cene je zahrnutá montáž, zameranie a doprava.

BZ 19-11 strana

rrenovacia@renovacia-dveri.eu

3

94-0008-1

o obhliadky: 0905 605 934 prevádzka: 0948 288 791 p


4 PRÁVNIK RADÍ, FÓRUM ŽIVOTA / VZDELANIE Zmluva o dielo a zodpovednosť za vyhotovenie diela

Deň počatého dieťaťa ponúka argumenty

V dnešnom článku naviažeme na ten predchádzajúci a  budeme sa venovať ďalšej z  podstatných náležitostí zmluvy o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela, a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ, pričom predmetom tejto zodpovednosti je plnenie, resp. zhotovované dielo. V  zmysle uvedeného tak zhotoviteľ nesie zodpovednosť za to, že dielo bude jednak zhotovené riadne a  včas, a  to v  súlade s  podmienkami upravenými v zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde aj k  samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili v  predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné. Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie diela nemá za následok zánik záväzku zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak, tento je povinný dielo vykonať opätovne, a to na vlastné náklady. Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

Občianske združenie Fórum života organizuje verejnú informačnú kampaň ku Dňu počatého dieťaťa. Každoročne si 25. marca pripomína práva nenarodených. „Pre kampaň sme podobne ako po iné roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chceme ponúknuť argumenty na zamyslenie,“ zverejnila hlavná koordinátorka kampane Lucia Mihoková. Kampaň bude prebiehať v uliciach slovenských miest. Biela stužka symbolizuje, že na nenarodenom ľudskom živote záleží. Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu.  S  činnosťou Fóra života sa spájajú projekty konkrétnej pomoci. Poradňa Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce organizácie kontaktujú matku v zložitej situácii. Projekt je postavený na „adopcii“ ženy a  jej dieťaťa. Počas jedného roka žena dostáva finančnú podporu na ubytovanie, stravu, lieky a na odborné sprevádzanie. V Leviciach, mieste s najvyššou mierou potratov a  rozvodov, Fórum života prevádzkuje Centrum konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie centrá vznikajú v Prešove a Snine. Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom stredných škôl netradičné debaty o in-

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia. Na to, aby došlo k zániku záväzku zhotoviteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne dojednané osobné zhotovenie diela zhotoviteľom, prípadne to z  povahy diela vyplývalo. V prípade nemožnosti plnenia je možné riešiť otázku náhrady škody, prípadne bezdôvodného obohatenia. K zmareniu, resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsledku ľudského konania (napr. stratou materiálu poskytnutého objednávateľom zhotoviteľovi na zhotovenie diela), alebo z  dôvodu objektívnych príčin (napr. ak povodňou došlo k  znehodnoteniu či zničeniu zhotovovaného diela). V  prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá za jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej dĺžky tejto zodpovednosti zhotoviteľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte neodovzdal objednávateľovi.

ANGLICKY

RÝCHLEJŠIE

Dospelí, deti aj mrmy DouĊovanie pre deti a študentov Skype výuĊba online Ukážkova hodina zdarma Navvšttívtte te erazz VOLIS Academy, Štefánikova 19, Bratislava +421 2 5296 5527

www.volis.sk 33-0013

4x

» Tím advokátskej kancelárie V4 Legal, s.r.o.

terrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj a vedeli ho s rešpektom obhájiť.   Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Narodenia Panny Márie a chválach s kapelou Joel Worship Band. Pondelok 18. marec 2019 – benefičný Koncert za život spojený s  udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca so začiatkom o  19:00. Účinkuje Komorný orchester ZOE. Koncert je určený na podporu žien trpiacich po spontánnom potrate. Sobota 23. marec 2019 - Konferencia Vyber si život s  témou Ochrana života na všetkých úrovniach politiky v  kongresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom o 9:00. S prednáškami vystúpia odborníci a poslanci na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Viac info o kampani na www.25marec.sk.

BZ 19-11 strana

4


    

5 EDITORIà L / SLUŽBY

   

 

!!$ %!!! !" !  %& $ #$'$!# "'2,(*(. 5,$0)(,*'"'(*&2".5$'2#-# '/(.#+,*2'$/// (%$%(*-++%(.'+$ +$ : .0+.,8-#9-"552$(.2    &"'"+,*$$%" ,$3 *1 )*2. ' * "('2%'- $-%,4*- (+(",' '(%$%* ;2&'",'+.,"'#$*#"'0$(%(

.'+$( $',$(&&%(&$4+$-1&&& .""7,$4*1'(*((+7(%$%*- $,(*3,-#'#$*#56 '+., *,(+&')()(*-(%$%*-$(-,'

,"$!( 1*(# ,*"'# +%(.'+$# 8-(.# $-%,4*0 .0%'"%" (,*1 '.6'4 +-&- $,(*2 - (

*27 .5,$0 )(,*0+%(.'+$3!(%$%*"+,(. - '+.*.6& $,(-)(,*' '-4"*($ ,4,(+-&-1'2+(6& :(2.)*&"*%% *"'" 

  +

2=5;  4 5    !> 3  " 5, A2!*'4+78-(.!(-&'" $,(*2)*6. ((.12.'6&1 '*2"' '*2"- G6*"#- +$-,('6'5'" 1'2*($-'!('(*2*"+)(

%('+$-1''" C(",( %("&,(.5,)(.%" "! *("" +,*6 *("" . "! "' -' -# (%$%*'0+4(*"+).2$+$-)"'('"+4)%

')*"*(1'(,+,.1)2#%"("!"''(+," %'++,(,(-#&+,.*'6& (%$%*#-5 %(.'+$ 3 5 44, -+607'56&+)(%('3&"8(&-*7+",4,( #"''4 (*&- $-%,4*'!( "+,. .0,.2

*7 ## )(&"'$0 ' ,( 0 (% 8-J(& ( '#

)*6+,-)'#5" $ *1 &2& 1)2%'3! 8-6 )* (%$%* $&2&&%,%',0 $,(*.",',( #"''31*(#,*6"6((!,"7(+4+'"'5)"

*2" )(#& "& *-$- )(&& "& 56*"7 ,(,( )(1",6.'$-%,4*')(+(%+,.( ? 3 5  >, H8-" $,(*6+&-.'-#4 &'(!($*2,. ',4" )( ..*6'(! @( $!( )*+,.

'" 2.#4 $-+ +* &#4 '%5(.'4 *(+7 1,(!( +"&-+)(%('1+)".7 1,'(.7 .0!-,'7+")*+,.'")*",8(.1"'!(* "

'-+)(%-!871-'-,+%(.'+$$(*' 

BZ 19-11 strana

*(#$, 8 4 1 7 )*"'25 )()(*-$,".6,.(%+,",*"'#+%(.'+$#$-%

,4*0.%$(.#+-&%!(  )()(*(- )*+- .%20   " )*(#$,)*")*."%(&"'"+,*+,.($-%,4*0.' @3 / !.31.-> *-2*.0!%2

+"%('')()(*--&'" B ,4,( )()(*- + &- 4 &(#  &$%* -!217)*(+"('2%'"')*(+"('2%'(%$%*

',%+2 %#"'"."-2%'"8-(.6-&%" 5  >5 "  +&--!217(44($$$4 )$=$$$ #(."''+)(%-K''(.'")*+,

.-#)*',*(1)(,-

@3 / +

 ! 4 3 4" <  4 1 7! ; =4 34 3 " #- 3< =5, 8&"4)*"&'3 )*,(+(&+&-+2&'"$(8

$(*($(..'(.%.((%$%*'(&+4(*.?'+$# ?0+,*"" *%+(&'$(*'",'(.% B$*& $*2+'0!12",$(.+8-J&"'5'3&")*(%$%* &" ,(,( ((" %( # .I5" +.(&" )*" .0+,-)(.'6)*8-J&" @(.,0+(&(%&"&(

*"'!'%".3<4+&.=  4 =  > 4> , C(""&)*"."%"$!*'$(*' (+ 5,4" +(& .5$ !*2.% " 8-(. )"+'  ,( .0%'1!%.0 '"$0'"1', A+$*+(&&% # .%+,' .0+,4)'" F . $*(#" +( +)*".((& $(*'- +(& ' *1'0! )(-#,"! +)".% ;2&+'"7 )'"$05)(*(.7: ?(%,($*2+

',)&#!(,+,. ? = 5 343 " = 9, "&(*"' )(1",6.' '* " $,(*2 1 (%$%(

*"+,(..0*-# D6,(8-"+.",5"71(".(, ,4,(*(+7((.12.#4J%# *,(('+.0

!82.&+,*,'-,"+(%$%(*"+,&" $,(*6(+.(

##128-0.$%#4$-++.(##-5

1> 5

5

0 5  5   + &--!217()()(*-4&$$$4)$=$$$ +)(."''3&+)(%-K''(.'6&)*', .44  ! ')*6$% 8-(.6 *&

+%'6" &- )("7 ( 5,")'"-& . &E"&2%

'#.35$($$$ #*" 5,")'"- + '.0-# "'+)(%-4+7-&% 31.0,*)*%("7  4%(+$$ &(# &$%* 5,$0)*(#$,0&-+"071*%"

1(.'4%#:  4'%# &$&$# *(#$,&-+61!L7   " 4 ')*6$%-.'"*)*610'(

.!()*+,.'" 4+7'+&"'2*(!+4+,*

'"! +)(%-)*2- +( 1!*'"'3&" )*,'*&" )((' ()(*-&-",%".0-"7#'   *$."16, " !-(

'3! '2+,*(#(. % ' )*1',2"- +.(## ,.(*0 )*(+,*'6,.(& 1.-$(.3! %( &-%,"&"2%

'0! '(+"(. D$"+,( &- .0-"7 ,",( K''" ' 4 5,$0)(,*'"'(*&2"'2#-12-#&(." '/(.#+,*2'$ 666#54  #

33-0008

   '2*('3& (!,+,.(& $-%

,4*'(--5(-%(.'+$ *,(!(5,2,&-+6)()(

*"7.3*1'."$(()(+"8 1!(-#4+)*+ .%20 ,* %% *"'" &"'"+,*$ $-%,4*0 9-" 552$(.2  ;(%$%*-5%(.'

+$:.0%'"%5,2,(+(",'4+-&- &"%"'-*' )()(*-(%$%*'0!$,".6,8-(.3!-&%(. "

'"+,*$.5$-)(1(*-# 12-#&(."()*6+).

$01,#,(+-&0+&-+")()('2!87   + $('6  &*  ( 

($0&-+607)('2%$,*('"$0 )(5

,(- " (+(' $ )(,*-#4 (%$%*"+," )(&('4 *-$- &- + (*2,"7 # ' '5"! $*#+$3! $((*


6 POLITICKĂ INZERCIA, ZDRAVIE ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

JarnĂŠ oÄ?istnĂŠ kĂşry I. Pre prĂ­chod jari sĂş typickĂŠ rĂ´zne oÄ?istnĂŠ kĂşry, ktorĂŠ sĂş obĞúbenĂŠ hlavne kvĂ´li odstrĂĄneniu nĂĄsledkov zimnĂŠho hodovania a Ä?asto aj niÄ?nerobenia. OÄ?istenĂŠ kĂşry a  pĂ´sty sĂş starĂŠ ako Äžudstvo samo. Ide o  dobrovoÄžnĂş Ä?innosĹĽ, najÄ?astejĹĄie z  nĂĄboĹženskĂ˝ch alebo zdravotnĂ˝ch dĂ´vodov. Niekedy zaŞívame aj extrĂŠmne situĂĄcie â&#x20AC;&#x201C; hladovanie. Je prirodzenĂŠ, Ĺže organizmus vystavenĂ˝ nedostatoÄ?nĂŠmu alebo nepravidelnĂŠmu prĂ­jmu potravy podlieha mnohĂ˝m zmenĂĄm vo vĹĄetkĂ˝ch svojich systĂŠmoch, ktorĂŠ mĂ´Ĺžu maĹĽ prechodnĂŠ, ale aj trvalĂŠ nĂĄsledky. Preto dobrovoÄžnĂŠ podstĂşpenie dlhodobĂ˝ch oÄ?istnĂ˝ch kĂşr a hlavne hladoviek je potrebnĂŠ vĹždy konzultovaĹĽ s  lekĂĄrom. Pri nedostatku energetickĂŠho prĂ­jmu poÄ?as kĂşry si organizmus zĂ­skava potrebnĂş energiu na bazĂĄlny metabolizmus a  na normĂĄlne fyziologickĂŠ deje, hlavne dĂ˝chanie, trĂĄvenie, Ä?innosĹĽ srdcovo-cievneho systĂŠmu, moÄ?ovo-pohlavnĂŠho systĂŠmu a na tvorbu tepla zo zĂĄsob glykogĂŠnu v peÄ?eni a svaloch. Tieto zĂĄsoby sĂş ale obmedzenĂŠ, predstavujĂş asi 400 g a vyÄ?erpajĂş sa uĹž pri 1-2 dĹ&#x2C6;och. Potom organizmus hÄžadĂĄ nĂĄhradnĂŠ zdroje a tĂ˝mi sĂş tuky, Ä?o je vhodnĂŠ pri chudnutĂ­. U dospelĂŠho Ä?loveka, s  normĂĄlnou hmotnosĹĽou zĂĄsoby tuku dokĂĄĹžu pokryĹĽ energiu asi na dva mesiace, u  ÄžudĂ­ s  nadvĂĄhou samozrejme na dlhĹĄie. Ale pozor

â&#x20AC;&#x201C; organizmus pri nedostatku prĂ­sunu potravy nesiaha iba po tuku, ale ako zdroj energie mu poslúŞia aj vlastnĂŠ bielkoviny, naprĂ­klad zo svalov, Ä?o ale uĹž nie je prospeĹĄnĂŠ. NavyĹĄe sa menĂ­ hormonĂĄlna rovnovĂĄha, klesĂĄ vyluÄ?ovanie inzulĂ­nu, stĂşpa vyluÄ?ovanie glukagĂłnu, stĂşpajĂş katecholamĂ­ny, rastovĂ˝ hormĂłn. Preto hladovka z medicĂ­nskeho hÄžadiska nie je vhodnĂĄ, ale na druhej strane treba povedaĹĽ, Ĺže zdravĂ˝ Ä?lovek 2-3 dĹ&#x2C6;ovĂş zvlĂĄdne bez nĂĄsledkov. NevyhnutnĂ˝m predpokladom je ale zabezpeÄ?enie prĂ­vodu tekutĂ­n. OdÄžahÄ?ujĂşce diĂŠty sĂş z medicĂ­nskeho hÄžadiska prijateÄžnejĹĄie. Existuje mnoho verziĂ­ trojdĹ&#x2C6;ovĂ˝ch diĂŠt, vĹĄetky sÄžubujĂş vĂ˝raznĂ˝ Ăşbytok hmotnosti a  zlepĹĄenie kondĂ­cie uĹž za tri dni. Za takto krĂĄtke obdobie dochĂĄdza sĂ­ce k  poklesu ruÄ?iÄ?ky na vĂĄhe, ale zväÄ?ĹĄa iba na Ăşkor straty vody, menej tuku. DrastickejĹĄie kĂşry dovoÄžujĂş piĹĽ prvĂ˝ deĹ&#x2C6; iba vodu, druhĂ˝ jesĹĽ ĹĽavy, no a na tretĂ­ iba ovocie a ovocnĂŠ ĹĄĹĽavy, utiĹĽ na deĹ&#x2C6; si mĂ´Ĺžete pochutiĹĽ vĂ˝ch zelenine a zeleninovĂ˝ch ĹĄĹĽavĂĄch. sta(NabudĂşce si predstalnivĂ­me vzorovĂ˝ â&#x20AC;&#x17E;jedĂĄlniÄ?ekâ&#x20AC;&#x153;.)

05 DOMY / predaj ÂťPredĂĄm 4i rodinnĂ˝ dom, centrum Stupavy, 450 m2 pozemok. 220 000â&#x201A;Ź tichĂĄ uliÄ?ka 0908 898 025 ÂťPredĂĄm starĹĄĂ­ RD v ĹĄirsom centre PRIEVIDZE 5+1, 11ĂĄ pozemok, vĹĄetky IS cena 140 000 e. Tel. 0903 987 831 ÂťPredĂĄm 4i rodinnĂ˝ dom, centrum JablonovĂŠ, 450 m2 pozemok. 180 000â&#x201A;Ź tichĂĄ uliÄ?ka 0908 898 025

06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / inĂŠ

031180217 ObjednĂĄvateÄž: OBYÄ&#x152;AJNĂ? Ä˝UDIA a nezĂĄvislĂŠ osobnosti (OÄ˝ANO), ZĂĄmockĂĄ 6873/14, 811 01 Bratislava, IÄ&#x152;O: 42287511 DodĂĄvateÄž: regionPRESS s.r.o., Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36252417

SpravodlivÊ Slovensko pre vťetkých

predseda hnutia OĽANO

02 AUTO-MOTO / inĂŠ

04 BYTY / prenĂĄjom

info: 0905 719 134

Âť Igor MatoviÄ?

REMESELNĂ?CI ÂťMaÄžovkyâ&#x20AC;&#x201C;stierkyâ&#x20AC;&#x201C;obklady â&#x20AC;&#x201C;omietky aj menĹĄie prĂĄce 0940 384 665 ÂťDOMĂ CI MAJSTER â&#x20AC;&#x201C; ĂşdrĹžba, drob.opravy, batĂŠrie, sifĂłny, WC, vypĂ­naÄ?e, prac. dosky, vĹ&#x2022;tanie dier, kĂşpeÄžne â&#x20AC;&#x201C; obklad, mon.doplnky, plĂĄvaj.pod., vysprĂĄvky, maÄžby 0918 781 012 ÂťGLAZOVANIE VANĂ?. 29 rokov prax, 6 rokov zĂĄruka. Cena 60 â&#x201A;Ź. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk

ÂťDĂĄm do prenĂĄjmu 1 i.byt v BA1/4. Tel.: 0951 163 091

DiabetologiÄ?ka, odbornĂ­Ä?ka na poruchy metabolizmu a výŞivy

AĹž 17 okresov (zväÄ?ĹĄa najchudobnejĹĄĂ­ch) nemĂĄ svojho zĂĄstupcu v NR SR, ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto chceme, aby sa kandidĂĄt do NR SR s najvyĹĄĹĄĂ­m poÄ?tom hlasov v kaĹždom okrese stal automaticky poslancom. OstatnĂ­ sa doplnia presne takĂ˝m spĂ´sobom, akĂ˝ funguje dnes ... a priblĂ­Ĺžime politiku k ÄžuÄ?om. 3. Za ĂşÄ?asĹĽ na voÄžbĂĄch deĹ&#x2C6; dovolenky navyĹĄe. ZĂĄleŞí nĂĄm na tom, aby svoj nĂĄzor vyjadrilo Ä?o najviac ÄžudĂ­. Preto navrhujeme deĹ&#x2C6; dovolenky za ĂşÄ?asĹĽ v kaĹždĂ˝ch voÄžbĂĄch a referende. 4. UmoĹžnime koneÄ?ne voliĹĽ cez internet. Sme v 21. storoÄ?Ă­, ale ak ste nĂĄhodou na dovolenke, voliĹĽ nemĂ´Ĺžete. EstĂłnci uĹž 13 rokov mĂ´Ĺžu voliĹĽ bez ohÄžadu na to, kde sĂş - v zahraniÄ?Ă­, na horĂĄch, v nemocnici Ä?i len doma v zĂĄhrade. Technicky je to rieĹĄiteÄžnĂŠ, len treba trochu chcieĹĽ. Ide nĂĄm o spravodlivĂŠ Slovensko. PomĂ´Ĺžte nĂĄm ho presadiĹĽ.

07 REALITY / inĂŠ ÂťKĂşpim 1 izbovĂ˝ byt v PetrĹžalke 0917 708 319 ÂťKĂşpim byt v PetrĹžalke aj zadĺŞenĂ˝ 0917 708 319 ÂťPredĂĄm starĹĄĂ­ dom 2izby letnĂĄ kuchyĹ&#x2C6;a garĂĄĹž murovanĂĄ drevĂĄreĹ&#x2C6; a udiareĹ&#x2C6; suchĂŠ wc studĹ&#x2C6;a kĂşrenie drevom aj plynom uzavretĂ˝ dvor zĂĄhrada 2525m2. V okolĂ­ 5km termĂĄlne kĂşpalisko jazera jazdiareĹ&#x2C6;. 10 km od LuÄ?enca. Cena 20 000 â&#x201A;Ź t.Ä?.0903 546 127

03 BYTY / predaj

Âť MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA, MPH

KomerÄ?nĂĄ riadkovĂĄ inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj ÂťKĂşpim havarovanĂŠ alebo motoricky poĹĄkodenĂŠ auto, motocykel. Tel. 0905 218 938 ÂťPredĂĄm Ĺ 120 na nĂĄhr .diely a väÄ?ĹĄie mnoĹžstvo rĂ´znych sĂşÄ?iastok. 0903 342 503

Aj tu mĂ´Ĺže byĹĽ VaĹĄa reklama!

NaĹĄe hnutie OBYÄ&#x152;AJNĂ? Ä˝UDIA a nezĂĄvislĂŠ osobnosti (OÄ˝ANO) pred týŞdĹ&#x2C6;om predstavilo nĂĄvrh otĂĄzok pre hÄşbkovĂŠ referendum. Navrhli sme 17 rieĹĄenĂ­ problĂŠmov, ktorĂŠ doteraz politici nemali zĂĄujem rieĹĄiĹĽ. ZĂĄroveĹ&#x2C6; sme dali ÄžuÄ?om moĹžnosĹĽ diskutovaĹĽ o nich, a tieĹž doplniĹĽ Ä?alĹĄie problĂŠmy, ktorĂŠ podÄža vĂĄs trĂĄpia Slovensko natoÄžko, Ĺže by o nich mali Äžudia rozhodnúż v referende. Ä˝udia za týŞdeĹ&#x2C6; na naĹĄej FB strĂĄnke otĂĄzkam rozdelili cca 70 tisĂ­c hlasov, Ä?o svedÄ?Ă­ o mimoriadne veÄžkom zĂĄujme a nĂĄs to veÄžmi teĹĄĂ­. DovoÄžte, aby som VĂĄm otĂĄzky bliŞťie predstavil - 1. skupinu otĂĄzok sme nazvali SpravodlivĂŠ Slovensko: 1. Navrhujeme hmotnĂş zodpovednosĹĽ politikov. Chceme presadiĹĽ, aby politici a vysokĂ­ ĹĄtĂĄtni ĂşradnĂ­ci za nezĂĄkonnĂŠ a zjavne nevĂ˝hodnĂŠ rozhodnutia ruÄ?ili svojĂ­m majetkom. VĂ˝razne to pomĂ´Ĺže, aby sme zlodejov odradili od pokuĹĄenia kradnúż z nĂĄĹĄho spoloÄ?nĂŠho, lebo ĹĄkodu by platili zo svojho. 2. Chceme, aby si kaĹždĂ˝ okres mohol zvoliĹĽ svojho poslanca do NR SR.

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

ÂťPredĂĄm 20ĂĄ parcelu v Obci KuchĂ˝Ĺ&#x2C6;a, 10m ĹĄĂ­rka na stav. ĂşÄ?el alebo zĂĄhradu 0901 910 401 ÂťKĂşpim byt v Bratislave 0948 008 910 ÂťKĂşpim rodinnĂ˝ dom, SP alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606 ÂťKĂşpim byt v Bratislave 0907 402 507 ÂťPredĂĄm byt TatranskĂĄ Ĺ trba 0949 876 453

 *)! '&5 !%/(0*

08 STAVBA ÂťKĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682 ÂťPredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachty. Cena od 650 â&#x201A;Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991

09 DOMà CNOSŤ 10 Zà HRADA A ZVERINEC HĞadåm zåhradu do prenåjmu 0903 170 490

11 HOBBY A Ĺ PORT ÂťKĂşpim starĂŠ hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874 ÂťKĂşpim starĹĄiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907 374 235 ÂťKĂşpim starĂŠ mince, bankovky, odznaky, pohÄžadnice, vyznamenania a rĂ´zne staroĹžitnosti. Tel.: 0903 753 758 ÂťKĂşpim starĂŠ hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874

12 DEŤOM 13 RĂ&#x201D;ZNE / predaj

&2#!*%41)#& 

,*,( $/($/( 31)#&(+(!".$/(-* !%/(0*+

ÂťHÄžadĂĄm opatrovateÄžku k 4 roÄ?nĂŠmu chlapcovi na dopoludnia. 0918 739 299

* (0$"&41"  

15 HĽADà M PRà CU

(!"  #' !#* ! &'!"  " !,#'#%,2!"#'+ -'! 6)&. -&2!-&#!$!" #'+ &'!" #'! & 2),2!" !&'!# !-.1# +! #,  !0'! # 0- !-.1 !&#/ !&'!"#/ #0"#0--+ #'&1!& !" #* !, '! & ! #0# " "." !  !% &&2" 

BZ 19-11 strana

6

14 RĂ&#x201D;ZNE / inĂŠ ÂťKuchĂĄr hÄžadĂĄ prĂĄcu 0907 697 796

16 ZOZNAMKA 01 AUTO-MOTO / predaj

REKONĹ TRUKCIE ÂťRekonĹĄtrukcie bytov a kĂşpeÄžnĂ­, obklady, voda a elektroinĹĄtalĂĄcie. 0908 570 594, www.vrablic.sk

VODA-KĂ&#x161;RENIE-PLYN Âťwww.vodo-instalater.sk 0903 557 127

SŤAHOVANIE, DOPRAVA ÂťJOĹ˝OVCI â&#x20AC;&#x201C; sĹĽahovanie, likvidĂĄcie, vĂ˝nos, prenos nĂĄbytku. ZŤP, dĂ´ch â&#x20AC;&#x201C; 10% 0903 594 868

MAÄ˝BY-STIERKY-NĂ TERY ÂťMaÄžby, podlahy 0915 462 513 ÂťMaÄžov k y- r Ă˝chle - Ä? isto 0905 723 981

OPRAVA CHLADNIÄ&#x152;IEK ÂťZIMMERMANN 0905 54 74 76 ÂťMatúť 0905 616 431

OPRAVA PRAÄ&#x152;IEK ÂťMAXâ&#x20AC;&#x201C;NONSTOP VĹ ETKY TYPY PRĂ Ä&#x152;OK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618

OPRAVA TV, ELEKTRO ÂťTV Servis u VĂĄs 62 41 08 07, 0905 846 710

OKNĂ PREPRAVA SLUĹ˝BY Ă&#x161;Ä&#x152;TOVNĂ?CTVO, MZDY Ä&#x152;ALĂ&#x161;NENIE DOVOLENKA

02 AUTO-MOTO / inĂŠ

VZDELANIE

03 BYTY / predaj

KURZY

04 BYTY / prenĂĄjom

AUTO MOTO

05 DOMY / predaj

ZVIERATĂ

06 POZEMKY / predaj

OZNAM

07 REALITY / inĂŠ

DOVOLENKA


7 SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE

Ĺ˝iacke súżaĹže Ä&#x152;lovek je súżaĹživĂ˝, mĂĄ potrebu prekonĂĄvaĹĽ inĂ˝ch, a tĂ˝m aj samĂŠho seba. Je to prirodzenĂŠ aj pre deti. RozvĂ­jaĹĽ súżaĹživosĹĽ ich vlastne pripravuje na Ĺživot. Aj preto ich zapĂĄjame do súżaŞí a aktivĂ­t, kde mĂ´Ĺžu prejaviĹĽ svoje schopnosti. Okrem toho Ăşspech v súżaĹžiach sa ĹĄkole dobre prezentuje a vnĂ­ma sa tak, Ĺže ĹĄkola mĂĄ ĹĄikovnĂ˝ch Ĺžiakov. DobrĂĄ súżaĹž pozostĂĄva z nĂĄpadu, z jednoduchĂŠho priebehu a z primeranĂŠho (dĂ´stojnĂŠho) ocenenia, keÄ?Ĺže vynikajĂşce vĂ˝kony by mali byĹĽ vynikajĂşco odmenenĂŠ. Ako je to v ĹĄporte, v zamestnanĂ­, tak to mĂĄ byĹĽ aj v ĹĄkole. Je dĂ´leĹžitĂŠ, Ä?i mĂĄ súżaĹž aj odbornĂş porotu. Rozmohli sa totiĹž súżaĹže, ktorĂŠ vyhrĂĄvajĂş iba na zĂĄklade poÄ?tu â&#x20AC;&#x17E;lajkovâ&#x20AC;&#x153;, Ä?o je v rozpore s kompetentnĂ˝m rozhodovanĂ­m a vyhrĂĄva ĹĄkola, ktorĂĄ mĂĄ najväÄ?ĹĄĂ­ poÄ?et Ĺžiakov, teda najviac ĹĽuknutĂ­. DĂ´leĹžitĂŠ je aj to, aby súżaĹž poskytovala spätnĂş väzbu v Ä?o najkratĹĄom Ä?ase. VeÄžmi Ä?asto sa stĂĄva, Ĺže cena za súżaĹž je symbolickĂĄ, jednoduchĂĄ, bezcennĂĄ. VeÄžmi ĹĽaĹžko sa potom deĹĽom vysvetÄžuje, preÄ?o vyvĂ­jali takĂş nĂĄmahu, keÄ? je cena â&#x20AC;&#x17E;o niÄ?omâ&#x20AC;&#x153;. ViacerĂ˝mi súżaĹžami nĂĄs zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a ĹĄtĂĄt. PrĂĄve tie sĂş veÄžmi zle financovanĂŠ, hoci Ä?asto ide o populĂĄrne súżaĹže. Ich finanÄ?nĂŠ zabezpeÄ?enie sa poÄ?Ă­ta len v niekoÄžkĂ˝ch desiatkach eur. Z tĂ˝ch sa musĂ­ zabezpeÄ?iĹĽ porota, priestory, ceny a aj obÄ?erstvenie. Na to ĹĄtĂĄtny prĂ­spevok nepo-

Ĺ˝ivot s cukrovkou staÄ?uje. TakĂŠto nedĂ´stojnĂŠ podmienky sa tĂ˝kajĂş aj dlhoroÄ?nĂ˝ch celoslovenskĂ˝ch súżaŞí, akĂ˝mi sĂş olympiĂĄdy Ä?i rĂ´zne recitaÄ?nĂŠ súżaĹže. Ĺ tĂĄt si zapĂ­ĹĄe kolĂłnku, Ĺže inicioval súżaĹže, no de facto je vĹĄetko, vrĂĄtane dofinancovania, na organizĂĄtorovi, teda na centrĂĄch voÄžnĂŠho Ä?asu, prĂ­p. na ĹĄkolĂĄch. Neraz som poÄ?ul o zruĹĄenĂ­ niektorej súżaĹže z dĂ´vodu zlĂŠho financovania. A realizovaĹĽ pedagogickĂ˝mi dokumentmi odporĂşÄ?anĂş súżaĹž bez minimĂĄlnych prostriedkov je nedĂ´stojnĂŠ a demotivujĂşce. Neraz sa stalo, Ĺže Ĺžiaci s uÄ?iteÄžmi Ä?akali na súżaĹženie ako v Ä?akĂĄrni u lekĂĄra bez akĂŠhokoÄžvek obÄ?erstvenia. Odmietam tĂŠzu, Ĺže nie sĂş prostriedky aj na takĂşto dĂ´leĹžitĂş Ä?innosĹĽ, ktorou sĂş ĹĄkolskĂŠ súżaĹže. Prostriedkov je viac, ako si ĹželĂĄme. Len sĂş nekompetentne prerozdeÄžovanĂŠ. V tejto situĂĄcii je lepĹĄie zĂşÄ?astniĹĽ sa súżaŞí komerÄ?nĂ˝ch firiem alebo zodpovednejĹĄĂ­ch organizĂĄtorov, ktorĂŠ ponĂşkajĂş oveÄža dĂ´stojnejĹĄie podmienky zĂĄpolenĂ­. Je rozdiel, keÄ? dieĹĽa ocenĂ­me tabletom alebo len diplomom. IstĂŠ vĹĄak je jedno - peniaze z naĹĄich danĂ­ by koneÄ?ne mali mieriĹĽ k naĹĄim Ĺžiakom, ktorĂ­ potrebujĂş motivĂĄciu. A istĂŠ je aj to, Ĺže deti treba motivovaĹĽ aj inak ako hrabanĂ­m zadarmo, keÄ?Ĺže to ani v Ĺživote Ä?asto nefunguje.

JednĂ˝m z neduhov sĂşÄ?asnej modernej doby, ktorĂ˝ v niektorĂ˝ch krajinĂĄch dosahuje rozmery epidĂŠmie, je obezita. Jej Ä?astĂ˝m sprievodcom je porucha metabolizmu zĂĄkladnĂ˝ch ĹživĂ­n, Ä?o Ä?asto vedie k cukrovke, zvýťenej hladine tukov a cholesterolu. Ä&#x152;o je cukrovka? Cukrovka (diabetes mellitus) uĹž dĂĄvno nie je problĂŠmom len starĹĄĂ­ch ÄžudĂ­. Prierezovo zasahuje vĹĄetky vekovĂŠ kategĂłrie. Je to metabolickĂŠ ochorenie, ktorĂŠ je spĂ´sobenĂŠ absolĂştnym nedostatkom (diabetes 1. typu) alebo relatĂ­vnym nedostatkom hormĂłnu inzulĂ­nu (diabetes 2. typu). Lieky pouŞívanĂŠ na lieÄ?bu diabetu (cukrovky) oznaÄ?ujeme ako antidiabetikĂĄ. Ako sprĂĄvne pouŞívaĹĽ antidiabetikĂĄ? Musia byĹĽ uŞívanĂŠ pravidelne, zvyÄ?ajne v prĂ­snom sĂşlade s konzumĂĄciou jedla. Jedlo totiĹž, vÄ?aka obsahu sacharidov, zvýťi krvnĂş hladinu glukĂłzy a Ăşlohou antidiabetĂ­k je, aby sa toto zvýťenie pohybovalo v normĂĄlnom rozmedzĂ­. VeÄžkou chybou u diabetika 1. typu je napr. injekÄ?nĂĄ aplikĂĄcia rĂ˝chlo pĂ´sobiaceho inzulĂ­nu, ktorĂŠ nie je nasledovanĂŠ konzumĂĄciou adekvĂĄtneho mnoĹžstva jedla. VĂ˝znamnĂ˝ pokles hladiny krvnĂŠho cukru, ku ktorĂŠmu takto mĂ´Ĺže dĂ´jsĹĽ, sa nazĂ˝va hypoglykĂŠmia. TĂĄ sa prejavuje slabosĹĽou, zvýťenĂ˝m potenĂ­m, búťenĂ­m srdca, pocitom hladu, poruchou jemnej motoriky a pri vĂĄĹžnej hypoglykĂŠmii naprĂ­klad aj kĹ&#x2022;Ä?mi a bezvedomĂ­m. HypoglykĂŠmia je

Âť JĂĄn Papuga riaditeÄž ZĹ

nebezpeÄ?nĂĄ predovĹĄetkĂ˝m pre mozog. NajväÄ?ĹĄou chybou u diabetika 2. typu je nepravidelnĂŠ uŞívanie antidiabetĂ­k alebo vynechĂĄvanie dĂĄvok. PretoĹže majĂş jednotlivĂŠ perorĂĄlne antidiabetikĂĄ rĂ´zne vlastnosti a spĂ´sob ĂşÄ?inku, platia pre ne rĂ´zne odporĂşÄ?ania vo vzĹĽahu k jedlu. Pozor, alkohol! Pre diabetikov je otĂĄzka konzumĂĄcie alkoholickĂ˝ch nĂĄpojov zĂĄsadnĂĄ. Ten mĂ´Ĺže byĹĽ prĂ­Ä?inou vzniku hypoglykĂŠmie, nebezpeÄ?nĂĄ je predovĹĄetkĂ˝m konzumĂĄcia alkoholu bez toho, Ĺže by pacient zjedol potrebnĂŠ mnoĹžstvo jedla. Diabetici by sa mali vyhĂ˝baĹĽ destilĂĄtom. Alkohol v kombinĂĄcii s jednoduchĂ˝mi cukrami mĂ´Ĺže dokonca vyvolaĹĽ hypoglykĂŠmiu aj u zdravĂ˝ch jedincov. Self monitoring VeÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ je, aby pacient s diabetom sledoval svoju krvnĂş hladinu glukĂłzy, t. j. aby vykonĂĄval tzv. self monitoring. MĂ´Ĺže tak robiĹĽ napr. pomocou glukometra, teda prĂ­stroja, ktorĂ˝ pomerne veÄžmi presne meria hladinu krvnĂŠho cukru z kvapĂ´Ä?ky krvi odobratej z prsta. HÄžadajte odbornĂ­ka Aj zdanlivo beĹžnĂŠ, dlhodobo uŞívanĂŠ lieky mĂ´Ĺžu v kombinĂĄcii s inĂ˝mi zasiahnuĹĽ do zdravia pacienta. AkĂŠkoÄžvek kombinĂĄcie liekov je preto vhodnĂŠ si overiĹĽ na strĂĄnke www.interakcieliekov.sk a prĂ­padnĂŠ riziko konzultovaĹĽ s odbornĂ­kom â&#x20AC;&#x201C; farmaceutom.

Âť Ondrej SukeÄž, prezident SLeK

WWW.REGIONPRESS.SK

VIZITKY

>

SlovenskĂĄ Grafia a.s.

PeknĂĄ cesta 6, 834 03 Bratislava

34 0905 719 1 PrĂ­jmeme spoÄžahlivĂŠ panie

PRIJME IHNEÄ&#x17D; ROBOTNĂ?KOVóÞvĂ˝robyaexpedĂ­cie NASTAVOVAÄ&#x152;OVĂžÄ Ă´Ä&#x2030;ĂžÄ&#x2026;ŭòáÝøýøôú KNIHĂ ROV-Ä&#x2030;ĂžÄ Ă°ÄĄĂžÄ&#x2026;Ă°Ä?ĂžÄ&#x2026; MECHANIKAÿÞÝÄ&#x2C6;ĂśÄ Ă°ĹˇĂ˛ĂşĹ­Ă˛ĂˇÄ&#x201A;Ä&#x192;Ä ĂžĂšĂžÄ&#x2026; ELEKTRIKĂ RA, ELEKTRONIKA SKLADNĂ?KOV, EXPEDIENTOV STROJNĂ?KOVĂ´Ă˝Ă´Ä ĂśĂ´Ä&#x192;øòúŭòáÄ&#x2030;Ă°Ä Ă¸Ă°ĂłĂ´Ă˝Äą

Inzercia

0905 719 134 94-0045

na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov od 17 hod. do 20 hod. Plat: 4,80 â&#x201A;Ź / hod. brutto

PRIJMEM DO TPP

Mzda od 700 â&#x201A;Ź - 1 000 â&#x201A;Ź

VODIÄ&#x152;A

[UPIP[Ă&#x2C6;LMBEOĂ&#x2C6;[MPäLBN[EZPEĂť QSĂ&#x201C;QMBULZEPĂť

SK. C+E

A.I.I. TechnickĂŠ sluĹžby s. r. o.

â&#x20AC;˘ jazdĂ­ sa v rĂĄmci BA + blĂ­zke okolie â&#x20AC;˘ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; doma â&#x20AC;˘ plat: 1100-1200 â&#x201A;Ź mes. brutto

t[ESBWPUOĂ&#x2C6;TQĂ&#x2122;TPCJMPTǸOBWâLPOQSĂ&#x2C6;DFWOPDJ tWZVÇ?FOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

DISPEÄ&#x152;ERA prevĂĄdzky 1.400 â&#x201A;Ź mesaÄ?ne brutto Ă&#x161;drĹžba ciest, komunikĂĄciĂ­ a zelene v BA CankovovĂĄ 0948 / 916 727, cankovova@aii.sk

BliŞťie informåcie:

94-0047

16-0101

0901 714 415

PoĹžiadavky:

prijme ihneÄ?

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

BZ 19-11 strana

7

52-0045

Kontakt: 0905 758 469 0905 877 690

vĂ˝robnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ v oblasti polygrafickĂŠho priemyslu


8 EDITORIà L / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV  

" (&$  %  & " $ #'( 

TO, RĂ?CHL  stabilizujeme zĂĄkladovĂş pĂ´du a zastavĂ­me sadanie budov injektĂĄĹžou syntetickej Ĺživice

 $  ! 

0918 726 754

0800 162 162 www.stannah.sk

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM 52-0026

  

34-0001-2

 

600 000 Stannah

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku trokoWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBtroWBtFÇĽkĂ&#x2C6;NWRBkĂşsku tTNFQBrUOFrPNrBkĂ&#x17E;TLFIPÄ&#x152;FrvFOĂ?IPkrĂ­ĹžB tneustĂĄle dostatok ponĂşk t-dĹ&#x2C6;ovĂ?UVrnusy rBkĂşskBĹživnosĹĽ

  TES SĂ ROV 

HonorĂĄr brutto 75 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź, 90 â&#x201A;Ź za 24 hod. Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

   

  413 358 82, 090 04/88 81 418, tel: 0918/4 ! in nfo fo@g @gsk sksrro.sk k

85_0180

 #*  +   

  OPERĂ TOR VĂ?ROBY 800 - 1000 EUR/netto 900 - 1100 EUR/netto   1000 - 1200 EUR/netto  11 EUR/hod.

PRIDAJ SA K NĂ M

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 www.konstrukter.sk

HÄžadĂĄme prĂĄve teba do predajne PLANEO Elektro v LamaÄ?i. V prĂ­pade zĂĄujmu poĹĄli svoje CV na praca@planeo.sk

BZ 19-11 strana

8

32-0042

- BRATISLAVA LAMAÄ&#x152; 85-0005

Facebook: aiwsk

TPP # $ %&' (  )"

32-0031

www.aiw.sk

w w w. planeo. s k

 " 

!

AIW mĂĄ zĂĄstupcov KritĂŠriĂĄ v rĂ´znych mestĂĄch Slovenska! pre spoluprĂĄcu s AIW: Zavolajte na bezplatnĂŠ Ä?Ă­slo ¡ opatrovateÄžskĂ˝ kurz a prax 0800 24 24 44 ¡ dobrĂĄ znalosĹĽ nemeckĂŠho jazyka a dohodnite si osobnĂŠ stretnutie. ¡ vek 25 aĹž 60 rokov PracovaĹĽ mĂ´Ĺžete uĹž o pĂĄr dnĂ­!


9 EDITORIà L / SLUŽBY

Ä&#x152;. 11 / 15. MAREC 2019 / 23. ROÄ&#x152;NĂ?K

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

StromovĂĄ 16 - KramĂĄre 0905 662 407

Oprava a údrŞba vťetkých druhov striech, odkvapových systÊmov a klampiarskych prvkov aj na żaŞko prístupných objektoch.

NĂ TER STARĹ Ă?CH DVERĂ? A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229

0905 799 782

vyrobĂ­me a zrenovujeme aj BEZFALCOVĂ&#x2030; dvere ° novĂŠ dvere na mieru do pĂ´vodnĂ˝ch zĂĄrubnĂ­ ° bez bĂşrania, ĹĄpiny a hluku ° vĂ˝bornĂĄ ĂşdrĹžba, Ĺžiadne nĂĄtery ° obhliadka, poradenstvo a kÄžuÄ?ka ku kaĹždĂ˝m dverĂĄm ZDARMA °

 

 

 *  VĂ?Ĺ KA   

+ , ( &-) . 

 ( PRI PRACOVNĂ?CH ! ! ,! ! !

32-0005-3

HÄšBKOVĂ&#x2030; TEPOVANIE sedaÄ?ky, postele, koberce, koĹženĂŠ sedaÄ?ky 68-06

tel.: 0949 85 11 10

   *

 #2- 

%   

))$

&%   

 ,0 #)) 

#)$

,! 0

 

/ 

   

$%

' (    "#$  #)$,   ))$

VIAC INFO NA: 02/50 110 133 V PRACOVNĂ&#x2030; DNI 8:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:00 PROKOPOVA@OLO.SK WWW.OLO.SK

BV BZ 19-11 19-11 strana strana

1 9

PRĂ CA NA 0 ,1

 !

      ! "#$ %  &% 

32-0039

 

eurĂłpska jednotka v renovĂĄciĂĄch

0911 990 463

tepujem.sk 32-0010-1

Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava tel.: 0919 188 535

PALIVOVĂ&#x2030; DREVO 16-0102

INZERCIA

DVERĂ? A ZĂ RUBNĂ?

nazarbabinski@gmail.com

10-0029

RENOVĂ CIA

0903 969 611

AMBULANCIA IMPLANTOLĂ&#x201C;GIE 0907 709 992

16-0085

Pråce vo výťkach

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK 32-0041

66-0007-3

6542 2387 0905 616 329

TýŞdenne do 57 000 domåcností

ZUBNĂ AMBULANCIA

DOMĂ CE A MEDZINĂ RODNĂ&#x2030;

NĂ KLADNĂ DOPRAVA EXPORTNĂ&#x2030; BALENIE SKLADOVANIE

33-0008

BRATISLAVSKO východ


Eva HorĂĄkovĂĄ 0907 702 195 Mgr. Simona PsotnĂĄ 0905 719 134 Silvia VlasĂĄkovĂĄ 0905 799 782 DistribĂşcia: Radovan Janega 0907 887 362 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Ĺ ĂŠfredaktor: Ivan BroŞík DISTRIBĂ&#x161;CIA (57 000 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: RaÄ?a, TrnĂĄvka, Slovnaft, VrakuĹ&#x2C6;a, DolnĂŠ Hony, PodunajskĂŠ Biskupice, NovĂŠ Mesto, RuĹžinov, Nivy, StarĂŠ Mesto, Vajnory

 Ivan BROŽ�K / ťÊfredaktor

www.regionpress.sk

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou. Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme.

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 26.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

StrednĂŠ Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

VýchodnÊ Slovensko BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

29.000 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

InzerĂĄt, ktorĂ˝ predĂĄva

Upratovacie prĂĄce a gazdinĂĄ do domacnosti Berta v Pezinku a okolĂ­. VÄ?aka skĂşsenostiam poskytujeme kvalitnĂŠ sluĹžby a maximĂĄlnu komplexnosĹĽ sluĹžieb.

Urobte si pohodlie, Berta uprace za VĂĄs

0915 252 818

upratovaniebertapk@gmail.com www.upratovaniebertapk.sk

FrĂŠzovanie

komĂ­nov

Zmluva o dielo a zodpovednosĹĽ za vyhotovenie diela V dneĹĄnom Ä?lĂĄnku naviaĹžeme na ten predchĂĄdzajĂşci a  budeme sa venovaĹĽ Ä?alĹĄej z  podstatnĂ˝ch nĂĄleĹžitostĂ­ zmluvy o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteÄžom na vlastnĂŠ nebezpeÄ?enstvo. Vykonanie diela na vlastnĂŠ nebezpeÄ?enstvo zhotoviteÄža znamenĂĄ, Ĺže zhotoviteÄž zodpovedĂĄ za zmarenie, resp. zniÄ?enie diela, a to najmä poÄ?as jeho realizĂĄcie. Vo vĹĄeobecnosti teda za uskutoÄ?Ĺ&#x2C6;ovanie diela nesie zodpovednosĹĽ samotnĂ˝ zhotoviteÄž, priÄ?om predmetom tejto zodpovednosti je plnenie, resp. zhotovovanĂŠ dielo. V  zmysle uvedenĂŠho tak zhotoviteÄž nesie zodpovednosĹĽ za to, Ĺže dielo bude jednak zhotovenĂŠ riadne a  vÄ?as, a  to v  sĂşlade s  podmienkami upravenĂ˝mi v zmluve o dielo, a zĂĄroveĹ&#x2C6; za to, Ĺže dĂ´jde aj k  samotnĂŠmu odovzdaniu takto zhotovenĂŠho diela. Ako sme si uĹž vysvetlili v  predchĂĄdzajĂşcich Ä?lĂĄnkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovnĂĄ Ä?innosĹĽ, ktorĂş zhotoviteÄž vykonĂĄva za ĂşÄ?elom zhotovenia diela, ale vĂ˝sledok tejto pracovnej Ä?innosti, t.j. dielo samotnĂŠ. Z tohto dĂ´vodu zmarenie, resp. zniÄ?enie diela nemĂĄ za nĂĄsledok zĂĄnik zĂĄväzku zhotoviteÄža vykonaĹĽ dielo, ale naopak, tento je povinnĂ˝ dielo vykonaĹĽ opätovne, a to na vlastnĂŠ nĂĄklady. Napriek uvedenĂŠmu vĹĄak mĂ´Ĺže nastaĹĽ situĂĄcia, kedy zmarenĂ­m, resp. zniÄ?enĂ­m diela, zanikĂĄ aj zĂĄväzok zhotoviteÄža dielo zhotoviĹĽ. Ide o prĂ­pad objektĂ­vnej

0917 649 213

alebo subjektĂ­vnej nemoĹžnosti plnenia. Na to, aby doĹĄlo k zĂĄniku zĂĄväzku zhotoviteÄža z dĂ´vodu subjektĂ­vnej nemoĹžnosti plnenia sa vyĹžaduje, aby bolo zmluvne dojednanĂŠ osobnĂŠ zhotovenie diela zhotoviteÄžom, prĂ­padne to z  povahy diela vyplĂ˝valo. V prĂ­pade nemoĹžnosti plnenia je moĹžnĂŠ rieĹĄiĹĽ otĂĄzku nĂĄhrady ĹĄkody, prĂ­padne bezdĂ´vodnĂŠho obohatenia. K zmareniu, resp. zniÄ?eniu diela mĂ´Ĺže dĂ´jsĹĽ v dĂ´sledku ÄžudskĂŠho konania (napr. stratou materiĂĄlu poskytnutĂŠho objednĂĄvateÄžom zhotoviteÄžovi na zhotovenie diela), alebo z  dĂ´vodu objektĂ­vnych prĂ­Ä?in (napr. ak povodĹ&#x2C6;ou doĹĄlo k  znehodnoteniu Ä?i zniÄ?eniu zhotovovanĂŠho diela). V  prĂ­pade, ak zhotoviteÄž vykonĂĄ dielo prostrednĂ­ctvom tretej osoby, zodpovedĂĄ za jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho zhotovoval on sĂĄm. Ä&#x152;o sa tĂ˝ka Ä?asovej dĺŞky tejto zodpovednosti zhotoviteÄža, vo vĹĄeobecnosti platĂ­, Ĺže zhotoviteÄž zodpovedĂĄ za zhotovenie diela v ťtĂĄdiu vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovenĂ­, resp. dokonÄ?enĂ­, ak dielo eĹĄte neodovzdal objednĂĄvateÄžovi.

â&#x20AC;˘ Stavba teplovzduĹĄnĂ˝ch krbov a teplovzduĹĄnĂ˝ch rozvodov â&#x20AC;˘ VloĹžkovanie komĂ­nov â&#x20AC;˘ RekonĹĄtrukcia starĂ˝ch komĂ­nov â&#x20AC;˘ Obhliadka komĂ­na zdarma

ZĽAVAEZ ER

NA N www.kominicek.sk 0905 702 276 â&#x20AC;˘ 0917 850 155

15-0004

INZERCIA

NajsuchĹĄie drevo je zo zimnej ĹĽaĹžby, nevĂĄhajte!

VODOINĹ TALĂ CIE PLYNOINĹ TALĂ CIE KĂ&#x161;RENIE 0903 425 708

ZASKLIEVANIE BALKĂ&#x201C;NOV A LODĹ˝IĂ? JEME POSKYTU

, NĂ? SERVIS POZĂ ORNUTOÄ&#x152;VANĂ?CH SYSTĂ&#x2030;MOV NAMI M

VACĂ?CH ZASKLIE OV M Ă&#x2030; T S SY

10

AKCIA na rok 2019 podÄža vĂ˝beru Ä&#x201A;Ä&#x201E;Ĺ&#x2013;øðúýðĂżÄ Ä&#x17D;óÝÞĂşÄ&#x2026;Ă´Ä&#x192;øýÞÄ&#x2026;Ĺ­ĂłÄ ĹąĂ¸Ă°Ăş Ä&#x201A;øôĹ&#x203A;úðĂżÄ ĂžÄ&#x192;øáßÄ&#x2C6;Ä&#x2030;Ä&#x201E; yýÞŹÄ&#x201A;Ä&#x192;Ă´Ä&#x2026;Ă˝Ä&#x17D;Ä&#x2030;ĽðÄ&#x2026;Ă°ZĂżÄ Ă¸ÞùÚôóýÄ&#x17D;Ä&#x2026;úôYEZÄ&#x2030;Ă°Ä&#x201A;úÝôýĹ

DemontåŞ a odvoz starých råmov ZDARMA

rÄ&#x201E;ýúÄ?ýĢßÞóôÝÄ&#x2C6;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x2026;Ä&#x2C6;Ä&#x201A;Ä&#x192;Ă°Ä&#x2026;ôýĢÄ&#x2026;ÞùòáÞóýôÚúðýòôÝÄ&#x17D;Ä Ă¸Ă¸ ýðÄ&#x201E;ĂťDvojkrĂ­Ĺžnej 33, Bratislava 5|ÞóÄ&#x201E;ýðÚÄ&#x201A;úĢnøÄ&#x201A;ĂşÄ&#x201E;ÿøòô6 (Po: 8.00â&#x20AC;&#x201C;19.00, Ut: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, Str: 8.00â&#x20AC;&#x201C;19.00, Ĺ tvr: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, Pia: 8.00â&#x20AC;&#x201C;16.30, So: 9.00â&#x20AC;&#x201C;13.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. Ă°Ä&#x201E;Ä&#x192;ĂžÄ Ă¸Ä&#x2030;ĂžÄ&#x2026;Ă°Ă˝Ä&#x17D;ßÞýÄ&#x192;Ä&#x17D;ŹýðĹˇÄ ĂźĂ°

Âť TĂ­m advokĂĄtskej kancelĂĄrie V4 Legal, s.r.o.

BV BZ 19-11 strana

2 10

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk

94-0005-1

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

POLIENKA aj GUĽATINA

me snaĹžiĹĽ aj naÄ?alej nezaoberaĹĽ sa iba spomĂ­nanĂ˝mi banĂĄlnosĹĽami prĂĄve tak, ako sa naÄ?alej budeme usilovaĹĽ odvracaĹĽ vyĹĄĹĄie naznaÄ?enĂş â&#x20AC;&#x17E;kultĂşrnu smrĹĽâ&#x20AC;&#x153; nĂĄroda. Hoci aj informĂĄciami, ktorĂŠ inde iba ĹĽaĹžko nĂĄjdete. Lebo â&#x20AC;&#x201C; ako napĂ­sal v minulom storoÄ?Ă­ mladĂ˝ francĂşzsky prozaik a vĹĄestrannĂ˝ umelec Boris Vian - â&#x20AC;&#x17E;utekĂĄme, Ä?o nĂĄm nohy staÄ?ia do budĂşcnosti, beŞíme tak rĂ˝chlo, Ĺže nĂĄm unikĂĄ prĂ­tomnosĹĽ a minulosĹĽ sa nĂĄm strĂĄca v prachu, ktorĂ˝ sme pri tom behu rozvĂ­rili.â&#x20AC;&#x153; Je to ĹĄkoda. PretoĹže prĂ­tomnosĹĽ, najmä teraz, na prahu jari, je predsa prekrĂĄsna. StaÄ?Ă­, aby ste sa Ä?astejĹĄie ako v uplynulĂ˝ch mesiacoch vybrali do prĂ­rody, alebo si naĹĄli Ä?as chvĂ­Äžku posedieĹĽ na zĂĄhrade. ZastaviĹĽ ten nadiktovanĂ˝ rytmus a pĂĄr okamihov byĹĽ pĂĄnmi svojho Ä?asu. StaÄ?Ă­, aby sme sa vĹĄetci venovali menej tomu nepodstatnĂŠmu, Ä?o je takmer bez hodnĂ´t a zamerali sme sa na nieÄ?o oveÄža dĂ´leĹžitejĹĄie. Ĺ˝ivot nĂĄs, nĂĄĹĄ, a naĹĄich najbliŞťích a jeho kvalitu. Preto eĹĄte raz - peknĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6; vĂĄm vĹĄetkĂ˝m.

16-0102

VydavateÄž: REGIONPRESS s.r.o.

O pĂĄr dnĂ­ sa zaÄ?nĂş zapÄşĹ&#x2C6;aĹĽ bocianie hniezda. VĹĄimli ste si, Ĺže je beĹžnĂŠ, ak o týŞdeĹ&#x2C6; dva skĂ´r priletĂ­ samÄ?ek a aĹž potom samiÄ?ka? TĂĄ uĹž mĂĄ hniezdo z väÄ?ĹĄej Ä?asti pripravenĂŠ, poopravovanĂŠ, vĹĄetko uĹž Ä?akĂĄ iba na to, aby sa zaloĹžila novĂĄ generĂĄcia. Dokonca aj na vchodovĂ˝ch dverĂĄch bytovĂ˝ch domov sa (v lepĹĄom prĂ­pade) objavujĂş oznamy o tom, Ĺže v tom a v tom byte sa zaÄ?Ă­na rekonĹĄtrukcia, Ĺže sa bude robiĹĽ dennĂŠ od-do a Ĺže potrvĂĄ mesiac, dva, tri. Aj preto u nĂĄs v naĹĄom týŞdennĂ­ku dĂĄme pravidelnejĹĄĂ­ priestor tĂŠme stavba. Nielen tej vĹĄak. â&#x20AC;&#x17E;KeÄ? sa obyvateÄžstvo nechĂĄ rozptyÄžovaĹĽ trivialitami, keÄ? sa kultĂşrny Ĺživot vymedzĂ­ ako nekoneÄ?nĂ˝ kolobeh zĂĄbavy, keÄ? seriĂłzna verejnĂĄ komunikĂĄcia dostĂĄva podobu detskĂŠho bÄžabotania, keÄ? sa â&#x20AC;&#x201C; struÄ?ne povedanĂŠ â&#x20AC;&#x201C; z ÄžudĂ­ stane iba obecenstvo a z verejnĂ˝ch zĂĄleĹžitostĂ­ estrĂĄda, potom sa nĂĄrod ocitol v nebezpeÄ?enstve a jeho kultĂşrna smrĹĽ sa stĂĄva reĂĄlnou moĹžnosĹĽou.â&#x20AC;&#x153; To kedysi povedal Neil Postman (8. marec 1931, New York, New York, USA â&#x20AC;&#x201C; 5. oktĂłber 2003, New York), americkĂ˝ odbornĂ­k na masmĂŠdiĂĄ, mediĂĄlny teoretik, kultĂşrny kritik, pedagĂłg, profesor a redaktor. Preto sa na naĹĄich strĂĄnkach bude-

ZADARMO

MartinÄ?ekova 17 BRATISLAVA bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia:

jarnĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6; vĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia!

PALIVOVĂ&#x2030; DREVO

51-0048

BRATISLAVSKO PeknĂ˝ a uĹž Ä?iastoÄ?ne aj kalendĂĄrne vĂ˝chod

16-0094

2 10 PRĂ VNIK RADĂ?, REDAKÄ&#x152;NĂ&#x2030; SLOVO / SLUĹ˝BY EDITORIĂ L / SLUĹ˝BY


3 11 EDITORIÁL / SLUŽBY Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVO STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk

www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

87-0026

Zameranie a doprava ZDARMA

7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček Možnosť splátok s 0% úrokom

w w w.regionpress.sk PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836 Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená na jeden deň v týždni, a to v utorok. Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov na našu kamennú zberňu.

Z¼AVY VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR pri ná

OVÝ LET VÝHLIADAKRMO! ZAD

Čistiareň SUNIX Mlynarovičova 18, Bratislava – Petržalka

Bratislava • Malacky

garážové brány predokenné rolety ploty, brány www.rolvex.sk 0905 485 891

BV BZ 19-11 strana

3 11

32-0003-3

www.pranie-kobercov.sk PO-PI 9:00 - 18:00

15-0009

AKCIA ZĽAVA DO 30% www.balkona.eu 0948 787 777

terasy

zimné záhrady

63-0054

balkóny


4 12 FÓRUM ŽIVOTA , ZDRAVIE / VZDELANIE EDITORIÁL / SLUŽBY

Jarné očistné kúry I.

Deň počatého dieťaťa ponúka argumenty terrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj a vedeli ho s rešpektom obhájiť.   Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Narodenia Panny Márie a chválach s kapelou Joel Worship Band. Pondelok 18. marec 2019 – benefičný Koncert za život spojený s  udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca so začiatkom o  19:00. Účinkuje Komorný orchester ZOE. Koncert je určený na podporu žien trpiacich po spontánnom potrate. Sobota 23. marec 2019 - Konferencia Vyber si život s  témou Ochrana života na všetkých úrovniach politiky v  kongresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom o 9:00. S prednáškami vystúpia odborníci a poslanci na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Viac info o kampani na www.25marec.sk.

4x

ANGLICKY

RÝCHLEJŠIE

– organizmus pri nedostatku prísunu potravy nesiaha iba po tuku, ale ako zdroj energie mu poslúžia aj vlastné bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale už nie je prospešné. Navyše sa mení hormonálna rovnováha, klesá vylučovanie inzulínu, stúpa vylučovanie glukagónu, stúpajú katecholamíny, rastový hormón. Preto hladovka z medicínskeho hľadiska nie je vhodná, ale na druhej strane treba povedať, že zdravý človek 2-3 dňovú zvládne bez následkov. Nevyhnutným predpokladom je ale zabezpečenie prívodu tekutín. Odľahčujúce diéty sú z medicínskeho hľadiska prijateľnejšie. Existuje mnoho verzií trojdňových diét, všetky sľubujú výrazný úbytok hmotnosti a  zlepšenie kondície už za tri dni. Za takto krátke obdobie dochádza síce k  poklesu ručičky na váhe, ale zväčša iba na úkor straty vody, menej tuku. Drastickejšie kúry dovoľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť ťavy, no a na tretí iba ovocie a ovocné šťavy, utiť na deň si môžete pochutiť vých zelenine a zeleninových šťavách. sta(Nabudúce si predstalnivíme vzorový „jedálniček“.)

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy

Dospelí, deti aj rmy Douovanie pre deti a študentov Skype výuba online Ukážkova hodina zdarma Navvšttívtte te erazz VOLIS Academy, Štefánikova 19, Bratislava +421 2 5296 5527

www.volis.sk 33-0013

Občianske združenie Fórum života organizuje verejnú informačnú kampaň ku Dňu počatého dieťaťa. Každoročne si 25. marca pripomína práva nenarodených. „Pre kampaň sme podobne ako po iné roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chceme ponúknuť argumenty na zamyslenie,“ zverejnila hlavná koordinátorka kampane Lucia Mihoková. Kampaň bude prebiehať v uliciach slovenských miest. Biela stužka symbolizuje, že na nenarodenom ľudskom živote záleží. Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu.  S  činnosťou Fóra života sa spájajú projekty konkrétnej pomoci. Poradňa Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce organizácie kontaktujú matku v zložitej situácii. Projekt je postavený na „adopcii“ ženy a  jej dieťaťa. Počas jedného roka žena dostáva finančnú podporu na ubytovanie, stravu, lieky a na odborné sprevádzanie. V Leviciach, mieste s najvyššou mierou potratov a  rozvodov, Fórum života prevádzkuje Centrum konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie centrá vznikajú v Prešove a Snine. Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom stredných škôl netradičné debaty o in-

Pre príchod jari sú typické rôzne očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne kvôli odstráneniu následkov zimného hodovania a často aj ničnerobenia. Očistené kúry a  pôsty sú staré ako ľudstvo samo. Ide o  dobrovoľnú činnosť, najčastejšie z  náboženských alebo zdravotných dôvodov. Niekedy zažívame aj extrémne situácie – hladovanie. Je prirodzené, že organizmus vystavený nedostatočnému alebo nepravidelnému príjmu potravy podlieha mnohým zmenám vo všetkých svojich systémoch, ktoré môžu mať prechodné, ale aj trvalé následky. Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodobých očistných kúr a hlavne hladoviek je potrebné vždy konzultovať s  lekárom. Pri nedostatku energetického príjmu počas kúry si organizmus získava potrebnú energiu na bazálny metabolizmus a  na normálne fyziologické deje, hlavne dýchanie, trávenie, činnosť srdcovo-cievneho systému, močovo-pohlavného systému a na tvorbu tepla zo zásob glykogénu v pečeni a svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedzené, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky, čo je vhodné pri chudnutí. U dospelého človeka, s  normálnou hmotnosťou zásoby tuku dokážu pokryť energiu asi na dva mesiace, u  ľudí s  nadváhou samozrejme na dlhšie. Ale pozor

BV BZ 19-11 strana

4 12


    

5 13 EDITORIà L / SLUŽBY

   

 

!!$ %!!! !" !  %& $ #$'$!# "'2,(*(. 5,$0)(,*'"'(*&2".5$'2#-# '/(.#+,*2'$/// (%$%(*-++%(.'+$ +$ : .0+.,8-#9-"552$(.2    &"'"+,*$$%" ,$3 *1 )*2. ' * "('2%'- $-%,4*- (+(",' '(%$%* ;2&'",'+.,"'#$*#"'0$(%(

.'+$( $',$(&&%(&$4+$-1&&& .""7,$4*1'(*((+7(%$%*- $,(*3,-#'#$*#56 '+., *,(+&')()(*-(%$%*-$(-,'

,"$!( 1*(# ,*"'# +%(.'+$# 8-(.# $-%,4*0 .0%'"%" (,*1 '.6'4 +-&- $,(*2 - (

*27 .5,$0 )(,*0+%(.'+$3!(%$%*"+,(. - '+.*.6& $,(-)(,*' '-4"*($ ,4,(+-&-1'2+(6& :(2.)*&"*%% *"'" 

  +

2=5;  4 5    !> 3  " 5, A2!*'4+78-(.!(-&'" $,(*2)*6. ((.12.'6&1 '*2"' '*2"- G6*"#- +$-,('6'5'" 1'2*($-'!('(*2*"+)(

%('+$-1''" C(",( %("&,(.5,)(.%" "! *("" +,*6 *("" . "! "' -' -# (%$%*'0+4(*"+).2$+$-)"'('"+4)%

')*"*(1'(,+,.1)2#%"("!"''(+," %'++,(,(-#&+,.*'6& (%$%*#-5 %(.'+$ 3 5 44, -+607'56&+)(%('3&"8(&-*7+",4,( #"''4 (*&- $-%,4*'!( "+,. .0,.2

*7 ## )(&"'$0 ' ,( 0 (% 8-J(& ( '#

)*6+,-)'#5" $ *1 &2& 1)2%'3! 8-6 )* (%$%* $&2&&%,%',0 $,(*.",',( #"''31*(#,*6"6((!,"7(+4+'"'5)"

*2" )(#& "& *-$- )(&& "& 56*"7 ,(,( )(1",6.'$-%,4*')(+(%+,.( ? 3 5  >, H8-" $,(*6+&-.'-#4 &'(!($*2,. ',4" )( ..*6'(! @( $!( )*+,.

'" 2.#4 $-+ +* &#4 '%5(.'4 *(+7 1,(!( +"&-+)(%('1+)".7 1,'(.7 .0!-,'7+")*+,.'")*",8(.1"'!(* "

'-+)(%-!871-'-,+%(.'+$$(*' 

BV BZ 19-11 strana

*(#$, 8 4 1 7 )*"'25 )()(*-$,".6,.(%+,",*"'#+%(.'+$#$-%

,4*0.%$(.#+-&%!(  )()(*(- )*+- .%20   " )*(#$,)*")*."%(&"'"+,*+,.($-%,4*0.' @3 / !.31.-> *-2*.0!%2

+"%('')()(*--&'" B ,4,( )()(*- + &- 4 &(#  &$%* -!217)*(+"('2%'"')*(+"('2%'(%$%*

',%+2 %#"'"."-2%'"8-(.6-&%" 5  >5 "  +&--!217(44($$$4 )$=$$$ #(."''+)(%-K''(.'")*+,

.-#)*',*(1)(,-

@3 / +

 ! 4 3 4" <  4 1 7! ; =4 34 3 " #- 3< =5, 8&"4)*"&'3 )*,(+(&+&-+2&'"$(8

$(*($(..'(.%.((%$%*'(&+4(*.?'+$# ?0+,*"" *%+(&'$(*'",'(.% B$*& $*2+'0!12",$(.+8-J&"'5'3&")*(%$%* &" ,(,( ((" %( # .I5" +.(&" )*" .0+,-)(.'6)*8-J&" @(.,0+(&(%&"&(

*"'!'%".3<4+&.=  4 =  > 4> , C(""&)*"."%"$!*'$(*' (+ 5,4" +(& .5$ !*2.% " 8-(. )"+'  ,( .0%'1!%.0 '"$0'"1', A+$*+(&&% # .%+,' .0+,4)'" F . $*(#" +( +)*".((& $(*'- +(& ' *1'0! )(-#,"! +)".% ;2&+'"7 )'"$05)(*(.7: ?(%,($*2+

',)&#!(,+,. ? = 5 343 " = 9, "&(*"' )(1",6.' '* " $,(*2 1 (%$%(

*"+,(..0*-# D6,(8-"+.",5"71(".(, ,4,(*(+7((.12.#4J%# *,(('+.0

!82.&+,*,'-,"+(%$%(*"+,&" $,(*6(+.(

##128-0.$%#4$-++.(##-5

1> 5

5 13

0 5  5   + &--!217()()(*-4&$$$4)$=$$$ +)(."''3&+)(%-K''(.'6&)*', .44  ! ')*6$% 8-(.6 *&

+%'6" &- )("7 ( 5,")'"-& . &E"&2%

'#.35$ ($$$ #*" 5,")'"- + '.0-# "'+)(%-4+7-&% 31.0,*)*%("7  4%(+$$ &(# &$%* 5,$0)*(#$,0&-+"071*%"

1(.'4%#:  4'%# &$&$# *(#$,&-+61!L7   " 4 ')*6$%-.'"*)*610'(

.!()*+,.'" 4+7'+&"'2*(!+4+,*

'"! +)(%-)*2- +( 1!*'"'3&" )*,'*&" )((' ()(*-&-",%".0-"7#'   *$."16, " !-(

'3! '2+,*(#(. % ' )*1',2"- +.(## ,.(*0 )*(+,*'6,.(& 1.-$(.3! %( &-%,"&"2%

'0! '(+"(. D$"+,( &- .0-"7 ,",( K''" ' 4 5,$0)(,*'"'(*&2"'2#-12-#&(." '/(.#+,*2'$ 666#54  #

33-0008

   '2*('3& (!,+,.(& $-%

,4*'(--5(-%(.'+$ *,(!(5,2,&-+6)()(

*"7.3*1'."$(()(+"8 1!(-#4+)*+ .%20 ,* %% *"'" &"'"+,*$ $-%,4*0 9-" 552$(.2  ;(%$%*-5%(.'

+$:.0%'"%5,2,(+(",'4+-&- &"%"'-*' )()(*-(%$%*'0!$,".6,8-(.3!-&%(. "

'"+,*$.5$-)(1(*-# 12-#&(."()*6+).

$01,#,(+-&0+&-+")()('2!87   + $('6  &*  ( 

($0&-+607)('2%$,*('"$0 )(5

,(- " (+(' $ )(,*-#4 (%$%*"+," )(&('4 *-$- &- + (*2,"7 # ' '5"! $*#+$3! $((*


6 14 POLITICKĂ EDITORIĂ L /INZERCIA SLUĹ˝BY / SLUĹ˝BY AĹž 17 okresov (zväÄ?ĹĄa najchudobnejĹĄĂ­ch) nemĂĄ svojho zĂĄstupcu v NR SR, ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto chceme, aby sa kandidĂĄt do NR SR s najvyĹĄĹĄĂ­m poÄ?tom hlasov v kaĹždom okrese stal automaticky poslancom. OstatnĂ­ sa doplnia presne takĂ˝m spĂ´sobom, akĂ˝ funguje dnes ... a priblĂ­Ĺžime politiku k ÄžuÄ?om. 3. Za ĂşÄ?asĹĽ na voÄžbĂĄch deĹ&#x2C6; dovolenky navyĹĄe. ZĂĄleŞí nĂĄm na tom, aby svoj nĂĄzor vyjadrilo Ä?o najviac ÄžudĂ­. Preto navrhujeme deĹ&#x2C6; dovolenky za ĂşÄ?asĹĽ v kaĹždĂ˝ch voÄžbĂĄch a referende. 4. UmoĹžnime koneÄ?ne voliĹĽ cez internet. Sme v 21. storoÄ?Ă­, ale ak ste nĂĄhodou na dovolenke, voliĹĽ nemĂ´Ĺžete. EstĂłnci uĹž 13 rokov mĂ´Ĺžu voliĹĽ bez ohÄžadu na to, kde sĂş - v zahraniÄ?Ă­, na horĂĄch, v nemocnici Ä?i len doma v zĂĄhrade. Technicky je to rieĹĄiteÄžnĂŠ, len treba trochu chcieĹĽ. Ide nĂĄm o spravodlivĂŠ Slovensko. PomĂ´Ĺžte nĂĄm ho presadiĹĽ.

Âť Igor MatoviÄ?

predseda hnutia OĽANO

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

08 STAVBA

REMESELNĂ?CI

ÂťKĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682 ÂťPredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachty. Cena od 650 â&#x201A;Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991

ÂťMaÄžovkyâ&#x20AC;&#x201C;stierkyâ&#x20AC;&#x201C;obklady â&#x20AC;&#x201C;omietky aj menĹĄie prĂĄce 0940 384 665 ÂťDOMĂ CI MAJSTER â&#x20AC;&#x201C; ĂşdrĹžba, drob.opravy, batĂŠrie, sifĂłny, WC, vypĂ­naÄ?e, prac. dosky, vĹ&#x2022;tanie dier, kĂşpeÄžne â&#x20AC;&#x201C; obklad, mon.doplnky, plĂĄvaj.pod., vysprĂĄvky, maÄžby 0918 781 012 ÂťGLAZOVANIE VANĂ?. 29 rokov prax, 6 rokov zĂĄruka. Cena 60 â&#x201A;Ź. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk

02 AUTO-MOTO / inĂŠ ÂťKĂşpim havarovanĂŠ alebo motoricky poĹĄkodenĂŠ auto, motocykel. Tel. 0905 218 938

03 BYTY / predaj 04 BYTY / prenĂĄjom ÂťDĂĄm do prenĂĄjmu 1 i.byt v BA1/4. Tel.: 0951 163 091

05 DOMY / predaj ÂťPredĂĄm 4i rodinnĂ˝ dom, centrum Stupavy, 450 m2 pozemok. 220 000â&#x201A;Ź tichĂĄ uliÄ?ka 0908 898 025 ÂťPredĂĄm 4i rodinnĂ˝ dom, centrum JablonovĂŠ, 450 m2 pozemok. 180 000â&#x201A;Ź tichĂĄ uliÄ?ka 0908 898 025

06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / inĂŠ ÂťPredĂĄm 20ĂĄ parcelu v Obci KuchĂ˝Ĺ&#x2C6;a, 10m ĹĄĂ­rka na stav. ĂşÄ?el alebo zĂĄhradu 0901 910 401 ÂťKĂşpim byt v Bratislave 0948 008 910 ÂťPredĂĄm zariadenĂ˝ rodinnĂ˝ dom 2izby letnĂĄ kuchyĹ&#x2C6;a garĂĄĹž humno murovanĂĄ drevĂĄreĹ&#x2C6; a udiareĹ&#x2C6; suchĂŠ wc zĂĄhrada 2525m2 uzavretĂ˝ dvor studĹ&#x2C6;a kĂşrenie plynom alebo drevom.10km od LuÄ?enca Cena 20 000 e t.Ä?.0903 546 127 ÂťKĂşpim rodinnĂ˝ dom, SP alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606 ÂťKĂşpim byt v Bratislave 0907 402 507

09 DOMà CNOSŤ 10 Zà HRADA A ZVERINEC 11 HOBBY A ŠPORT Kúpim starÊ hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874 Kúpim starťiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907 374 235 Kúpim starÊ mince, bankovky, odznaky, pohĞadnice, vyznamenania a rôzne staroŞitnosti. Tel.: 0903 753 758 Kúpim starÊ hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874

12 DEŤOM 13 RĂ&#x201D;ZNE / predaj 14 RĂ&#x201D;ZNE / inĂŠ ÂťHÄžadĂĄm opatrovateÄžku k 3 roÄ?nĂŠmu chlapcovi na dopoludnia. 0918 739 299

15 HĽADà M PRà CU 16 ZOZNAMKA Ponúkam låsku Şene 0915 652 739

 *)! '&5 !%/(0*

* (0$"&41"   (!"  #' !#* ! &'!"  " !,#'#%,2!"#'+ -'! 6)&. -&2!-&#!$!" #'+ &'!" #'! & 2),2!" !&'!# !-.1# +! #,  !0'! # 0- !-.1 !&#/ !&'!"#/ #0"#0--+ #'&1!& !" #* !, '! & ! #0# " "." !  !% &&2" 

BV BZ 19-11 strana

KomerÄ?nĂĄ riadkovĂĄ inzercia

REKONĹ TRUKCIE ÂťRekonĹĄtrukcie bytov a kĂşpeÄžnĂ­, obklady, voda a elektroinĹĄtalĂĄcie. 0908 570 594, www.vrablic.sk

VODA-KĂ&#x161;RENIE-PLYN Âťwww.vodo-instalater.sk 0903 557 127

SŤAHOVANIE, DOPRAVA ÂťJOĹ˝OVCI â&#x20AC;&#x201C; sĹĽahovanie, likvidĂĄcie, vĂ˝nos, prenos nĂĄbytku. ZŤP, dĂ´ch â&#x20AC;&#x201C; 10% 0903 594 868

MAÄ˝BY-STIERKY-NĂ TERY ÂťMaÄžby, podlahy 0915 462 513 ÂťMaÄžov k y- r Ă˝chle - Ä? isto 0905 723 981

OPRAVA CHLADNIÄ&#x152;IEK ÂťZIMMERMANN 0905 54 74 76 ÂťMatúť 0905 616 431

OPRAVA PRAÄ&#x152;IEK ÂťMAXâ&#x20AC;&#x201C;NONSTOP VĹ ETKY TYPY PRĂ Ä&#x152;OK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618

OPRAVA TV, ELEKTRO

&2#!*%41)#& 

,*,( $/($/( 31)#&(+(!".$/(-* !%/(0*+

76-0038

NaĹĄe hnutie OBYÄ&#x152;AJNĂ? Ä˝UDIA a nezĂĄvislĂŠ osobnosti (OÄ˝ANO) pred týŞdĹ&#x2C6;om predstavilo nĂĄvrh otĂĄzok pre hÄşbkovĂŠ referendum. Navrhli sme 17 rieĹĄenĂ­ problĂŠmov, ktorĂŠ doteraz politici nemali zĂĄujem rieĹĄiĹĽ. ZĂĄroveĹ&#x2C6; sme dali ÄžuÄ?om moĹžnosĹĽ diskutovaĹĽ o nich, a tieĹž doplniĹĽ Ä?alĹĄie problĂŠmy, ktorĂŠ podÄža vĂĄs trĂĄpia Slovensko natoÄžko, Ĺže by o nich mali Äžudia rozhodnúż v referende. Ä˝udia za týŞdeĹ&#x2C6; na naĹĄej FB strĂĄnke otĂĄzkam rozdelili cca 70 tisĂ­c hlasov, Ä?o svedÄ?Ă­ o mimoriadne veÄžkom zĂĄujme a nĂĄs to veÄžmi teĹĄĂ­. DovoÄžte, aby som VĂĄm otĂĄzky bliŞťie predstavil - 1. skupinu otĂĄzok sme nazvali SpravodlivĂŠ Slovensko: 1. Navrhujeme hmotnĂş zodpovednosĹĽ politikov. Chceme presadiĹĽ, aby politici a vysokĂ­ ĹĄtĂĄtni ĂşradnĂ­ci za nezĂĄkonnĂŠ a zjavne nevĂ˝hodnĂŠ rozhodnutia ruÄ?ili svojĂ­m majetkom. VĂ˝razne to pomĂ´Ĺže, aby sme zlodejov odradili od pokuĹĄenia kradnúż z nĂĄĹĄho spoloÄ?nĂŠho, lebo ĹĄkodu by platili zo svojho. 2. Chceme, aby si kaĹždĂ˝ okres mohol zvoliĹĽ svojho poslanca do NR SR.

031180217 ObjednĂĄvateÄž: OBYÄ&#x152;AJNĂ? Ä˝UDIA a nezĂĄvislĂŠ osobnosti (OÄ˝ANO), ZĂĄmockĂĄ 6873/14, 811 01 Bratislava, IÄ&#x152;O: 42287511 DodĂĄvateÄž: regionPRESS s.r.o., Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36252417

SpravodlivÊ Slovensko pre vťetkých

6 14

CHCETE SI PODAŤ INZERà T?

ÂťTV Servis u VĂĄs 62 41 08 07, 0905 846 710

OKNĂ PREPRAVA SLUĹ˝BY Ă&#x161;Ä&#x152;TOVNĂ?CTVO, MZDY Ä&#x152;ALĂ&#x161;NENIE DOVOLENKA VZDELANIE

POĹ LITE SMS

KURZY AUTO MOTO ZVIERATĂ OZNAM DOVOLENKA


7 15 SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE EDITORIà L / SLUŽBY

Ĺ˝iacke súżaĹže Ä&#x152;lovek je súżaĹživĂ˝, mĂĄ potrebu prekonĂĄvaĹĽ inĂ˝ch, a tĂ˝m aj samĂŠho seba. Je to prirodzenĂŠ aj pre deti. RozvĂ­jaĹĽ súżaĹživosĹĽ ich vlastne pripravuje na Ĺživot. Aj preto ich zapĂĄjame do súżaŞí a aktivĂ­t, kde mĂ´Ĺžu prejaviĹĽ svoje schopnosti. Okrem toho Ăşspech v súżaĹžiach sa ĹĄkole dobre prezentuje a vnĂ­ma sa tak, Ĺže ĹĄkola mĂĄ ĹĄikovnĂ˝ch Ĺžiakov. DobrĂĄ súżaĹž pozostĂĄva z nĂĄpadu, z jednoduchĂŠho priebehu a z primeranĂŠho (dĂ´stojnĂŠho) ocenenia, keÄ?Ĺže vynikajĂşce vĂ˝kony by mali byĹĽ vynikajĂşco odmenenĂŠ. Ako je to v ĹĄporte, v zamestnanĂ­, tak to mĂĄ byĹĽ aj v ĹĄkole. Je dĂ´leĹžitĂŠ, Ä?i mĂĄ súżaĹž aj odbornĂş porotu. Rozmohli sa totiĹž súżaĹže, ktorĂŠ vyhrĂĄvajĂş iba na zĂĄklade poÄ?tu â&#x20AC;&#x17E;lajkovâ&#x20AC;&#x153;, Ä?o je v rozpore s kompetentnĂ˝m rozhodovanĂ­m a vyhrĂĄva ĹĄkola, ktorĂĄ mĂĄ najväÄ?ĹĄĂ­ poÄ?et Ĺžiakov, teda najviac ĹĽuknutĂ­. DĂ´leĹžitĂŠ je aj to, aby súżaĹž poskytovala spätnĂş väzbu v Ä?o najkratĹĄom Ä?ase. VeÄžmi Ä?asto sa stĂĄva, Ĺže cena za súżaĹž je symbolickĂĄ, jednoduchĂĄ, bezcennĂĄ. VeÄžmi ĹĽaĹžko sa potom deĹĽom vysvetÄžuje, preÄ?o vyvĂ­jali takĂş nĂĄmahu, keÄ? je cena â&#x20AC;&#x17E;o niÄ?omâ&#x20AC;&#x153;. ViacerĂ˝mi súżaĹžami nĂĄs zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a ĹĄtĂĄt. PrĂĄve tie sĂş veÄžmi zle financovanĂŠ, hoci Ä?asto ide o populĂĄrne súżaĹže. Ich finanÄ?nĂŠ zabezpeÄ?enie sa poÄ?Ă­ta len v niekoÄžkĂ˝ch desiatkach eur. Z tĂ˝ch sa musĂ­ zabezpeÄ?iĹĽ porota, priestory, ceny a aj obÄ?erstvenie. Na to ĹĄtĂĄtny prĂ­spevok nepo-

Ĺ˝ivot s cukrovkou staÄ?uje. TakĂŠto nedĂ´stojnĂŠ podmienky sa tĂ˝kajĂş aj dlhoroÄ?nĂ˝ch celoslovenskĂ˝ch súżaŞí, akĂ˝mi sĂş olympiĂĄdy Ä?i rĂ´zne recitaÄ?nĂŠ súżaĹže. Ĺ tĂĄt si zapĂ­ĹĄe kolĂłnku, Ĺže inicioval súżaĹže, no de facto je vĹĄetko, vrĂĄtane dofinancovania, na organizĂĄtorovi, teda na centrĂĄch voÄžnĂŠho Ä?asu, prĂ­p. na ĹĄkolĂĄch. Neraz som poÄ?ul o zruĹĄenĂ­ niektorej súżaĹže z dĂ´vodu zlĂŠho financovania. A realizovaĹĽ pedagogickĂ˝mi dokumentmi odporĂşÄ?anĂş súżaĹž bez minimĂĄlnych prostriedkov je nedĂ´stojnĂŠ a demotivujĂşce. Neraz sa stalo, Ĺže Ĺžiaci s uÄ?iteÄžmi Ä?akali na súżaĹženie ako v Ä?akĂĄrni u lekĂĄra bez akĂŠhokoÄžvek obÄ?erstvenia. Odmietam tĂŠzu, Ĺže nie sĂş prostriedky aj na takĂşto dĂ´leĹžitĂş Ä?innosĹĽ, ktorou sĂş ĹĄkolskĂŠ súżaĹže. Prostriedkov je viac, ako si ĹželĂĄme. Len sĂş nekompetentne prerozdeÄžovanĂŠ. V tejto situĂĄcii je lepĹĄie zĂşÄ?astniĹĽ sa súżaŞí komerÄ?nĂ˝ch firiem alebo zodpovednejĹĄĂ­ch organizĂĄtorov, ktorĂŠ ponĂşkajĂş oveÄža dĂ´stojnejĹĄie podmienky zĂĄpolenĂ­. Je rozdiel, keÄ? dieĹĽa ocenĂ­me tabletom alebo len diplomom. IstĂŠ vĹĄak je jedno - peniaze z naĹĄich danĂ­ by koneÄ?ne mali mieriĹĽ k naĹĄim Ĺžiakom, ktorĂ­ potrebujĂş motivĂĄciu. A istĂŠ je aj to, Ĺže deti treba motivovaĹĽ aj inak ako hrabanĂ­m zadarmo, keÄ?Ĺže to ani v Ĺživote Ä?asto nefunguje.

JednĂ˝m z neduhov sĂşÄ?asnej modernej doby, ktorĂ˝ v niektorĂ˝ch krajinĂĄch dosahuje rozmery epidĂŠmie, je obezita. Jej Ä?astĂ˝m sprievodcom je porucha metabolizmu zĂĄkladnĂ˝ch ĹživĂ­n, Ä?o Ä?asto vedie k cukrovke, zvýťenej hladine tukov a cholesterolu. Ä&#x152;o je cukrovka? Cukrovka (diabetes mellitus) uĹž dĂĄvno nie je problĂŠmom len starĹĄĂ­ch ÄžudĂ­. Prierezovo zasahuje vĹĄetky vekovĂŠ kategĂłrie. Je to metabolickĂŠ ochorenie, ktorĂŠ je spĂ´sobenĂŠ absolĂştnym nedostatkom (diabetes 1. typu) alebo relatĂ­vnym nedostatkom hormĂłnu inzulĂ­nu (diabetes 2. typu). Lieky pouŞívanĂŠ na lieÄ?bu diabetu (cukrovky) oznaÄ?ujeme ako antidiabetikĂĄ. Ako sprĂĄvne pouŞívaĹĽ antidiabetikĂĄ? Musia byĹĽ uŞívanĂŠ pravidelne, zvyÄ?ajne v prĂ­snom sĂşlade s konzumĂĄciou jedla. Jedlo totiĹž, vÄ?aka obsahu sacharidov, zvýťi krvnĂş hladinu glukĂłzy a Ăşlohou antidiabetĂ­k je, aby sa toto zvýťenie pohybovalo v normĂĄlnom rozmedzĂ­. VeÄžkou chybou u diabetika 1. typu je napr. injekÄ?nĂĄ aplikĂĄcia rĂ˝chlo pĂ´sobiaceho inzulĂ­nu, ktorĂŠ nie je nasledovanĂŠ konzumĂĄciou adekvĂĄtneho mnoĹžstva jedla. VĂ˝znamnĂ˝ pokles hladiny krvnĂŠho cukru, ku ktorĂŠmu takto mĂ´Ĺže dĂ´jsĹĽ, sa nazĂ˝va hypoglykĂŠmia. TĂĄ sa prejavuje slabosĹĽou, zvýťenĂ˝m potenĂ­m, búťenĂ­m srdca, pocitom hladu, poruchou jemnej motoriky a pri vĂĄĹžnej hypoglykĂŠmii naprĂ­klad aj kĹ&#x2022;Ä?mi a bezvedomĂ­m. HypoglykĂŠmia je

Âť JĂĄn Papuga riaditeÄž ZĹ

nebezpeÄ?nĂĄ predovĹĄetkĂ˝m pre mozog. NajväÄ?ĹĄou chybou u diabetika 2. typu je nepravidelnĂŠ uŞívanie antidiabetĂ­k alebo vynechĂĄvanie dĂĄvok. PretoĹže majĂş jednotlivĂŠ perorĂĄlne antidiabetikĂĄ rĂ´zne vlastnosti a spĂ´sob ĂşÄ?inku, platia pre ne rĂ´zne odporĂşÄ?ania vo vzĹĽahu k jedlu. Pozor, alkohol! Pre diabetikov je otĂĄzka konzumĂĄcie alkoholickĂ˝ch nĂĄpojov zĂĄsadnĂĄ. Ten mĂ´Ĺže byĹĽ prĂ­Ä?inou vzniku hypoglykĂŠmie, nebezpeÄ?nĂĄ je predovĹĄetkĂ˝m konzumĂĄcia alkoholu bez toho, Ĺže by pacient zjedol potrebnĂŠ mnoĹžstvo jedla. Diabetici by sa mali vyhĂ˝baĹĽ destilĂĄtom. Alkohol v kombinĂĄcii s jednoduchĂ˝mi cukrami mĂ´Ĺže dokonca vyvolaĹĽ hypoglykĂŠmiu aj u zdravĂ˝ch jedincov. Self monitoring VeÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ je, aby pacient s diabetom sledoval svoju krvnĂş hladinu glukĂłzy, t. j. aby vykonĂĄval tzv. self monitoring. MĂ´Ĺže tak robiĹĽ napr. pomocou glukometra, teda prĂ­stroja, ktorĂ˝ pomerne veÄžmi presne meria hladinu krvnĂŠho cukru z kvapĂ´Ä?ky krvi odobratej z prsta. HÄžadajte odbornĂ­ka Aj zdanlivo beĹžnĂŠ, dlhodobo uŞívanĂŠ lieky mĂ´Ĺžu v kombinĂĄcii s inĂ˝mi zasiahnuĹĽ do zdravia pacienta. AkĂŠkoÄžvek kombinĂĄcie liekov je preto vhodnĂŠ si overiĹĽ na strĂĄnke www.interakcieliekov.sk a prĂ­padnĂŠ riziko konzultovaĹĽ s odbornĂ­kom â&#x20AC;&#x201C; farmaceutom.

Âť Ondrej SukeÄž, prezident SLeK

w w w.regionpress.sk

- Ä&#x152;o je katastrofa? MiĹĄko sa prihlĂĄsi: - Katastrofa je, keÄ? havaruje autobus s deĹĽmi. - Nie, to je strata. PrihlĂĄsi sa JoĹžko: - Katastrofa je, keÄ? havaruje lietadlo a vy ste vo vnĂştri. - PreÄ?o? - Lebo urÄ?ite to nebude strata.

Âť Pani uÄ?iteÄžka vravĂ­ v skole Ĺžiakom: - Nezabudli ste na sÄžub, ktorĂ˝ ste mi dali, Ĺže v sobotu a v nedeÄžu urobĂ­te niekomu dobru radosĹĽ? Janko sa prihlĂĄsi: - Ja som nezabudol! V sobotu som iĹĄiel k babke a mala radosĹĽ. - A v nedeÄžu? - V nedeÄžu som odiĹĄiel a mala eĹĄte väÄ?ĹĄiu radosĹĽ.

Âť redakcia

Âť UÄ?iteÄžka vravĂ­ JoĹžkovi: - JoĹžko, vyskloĹ&#x2C6;uj slovo chlieb. - Kto? Ä&#x152;o? - Chlieb - S kĂ˝m? S Ä?Ă­m? - So salĂĄmou - Komu? Ä&#x152;omu? - Mne!

 - Móricko, vymenuj dve zåmenå! - Kto? Ja? - Výborne, píťem ti jednotku.

Âť redakcia

SlovenskĂĄ Grafia a.s.

PeknĂĄ cesta 6, 834 03 Bratislava

na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov od 17 hod. do 20 hod. Plat: 4,80 â&#x201A;Ź / hod. brutto

Kontakt: 0905 758 469 0905 877 690

vĂ˝robnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ v oblasti polygrafickĂŠho priemyslu

ROBOTNĂ?KOVóÞvĂ˝robyaexpedĂ­cie NASTAVOVAÄ&#x152;OVĂžÄ Ă´Ä&#x2030;ĂžÄ&#x2026;ŭòáÝøýøôú KNIHĂ ROV-Ä&#x2030;ĂžÄ Ă°ÄĄĂžÄ&#x2026;Ă°Ä?ĂžÄ&#x2026; MECHANIKAÿÞÝÄ&#x2C6;ĂśÄ Ă°ĹˇĂ˛ĂşĹ­Ă˛ĂˇÄ&#x201A;Ä&#x192;Ä ĂžĂšĂžÄ&#x2026; ELEKTRIKĂ RA, ELEKTRONIKA SKLADNĂ?KOV, EXPEDIENTOV STROJNĂ?KOVĂ´Ă˝Ă´Ä ĂśĂ´Ä&#x192;øòúŭòáÄ&#x2030;Ă°Ä Ă¸Ă°ĂłĂ´Ă˝Äą

PRIJMEM DO TPP

VODIÄ&#x152;A SK. C+E â&#x20AC;˘ jazdĂ­ sa v rĂĄmci BA + blĂ­zke okolie â&#x20AC;˘ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; doma â&#x20AC;˘ plat: 1100-1200 â&#x201A;Ź mes. brutto

0901 714 415

PRIJME IHNEÄ&#x17D;

Mzda od 700 â&#x201A;Ź - 1 000 â&#x201A;Ź [UPIP[Ă&#x2C6;LMBEOĂ&#x2C6;[MPäLBN[EZPEĂť QSĂ&#x201C;QMBULZEPĂť

PoĹžiadavky: t[ESBWPUOĂ&#x2C6;TQĂ&#x2122;TPCJMPTǸOBWâLPOQSĂ&#x2C6;DFWOPDJ tWZVÇ?FOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

BliŞťie informåcie: tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

BZ BV 19-11 19-11 strana strana

7 15

52-0045

Âť UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta detĂ­:

dine: - Kto odpovie prvĂ˝ na moju otĂĄzku, mĂ´Ĺže Ă­st domov! JoĹžko vyhodĂ­ taĹĄku z okna. Kto to bol?! - Jaa, dovi!

PrĂ­jmeme spoÄžahlivĂŠ panie

94-0045

Âť V ĹĄkole na poslednej ho-

16-0101

Vtipy týŞdĹ&#x2C6;a


8 16 EDITORIà L / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV  

" (&$  %  & " $ #'( 

TO, RĂ?CHL  stabilizujeme zĂĄkladovĂş pĂ´du a zastavĂ­me sadanie budov injektĂĄĹžou syntetickej Ĺživice

 $  ! 

0918 726 754

0800 162 162 www.stannah.sk

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM 52-0026

  

34-0001-2

 

600 000 Stannah

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku trokoWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBtroWBtFÇĽkĂ&#x2C6;NWRBkĂşsku tTNFQBrUOFrPNrBkĂ&#x17E;TLFIPÄ&#x152;FrvFOĂ?IPkrĂ­ĹžB tneustĂĄle dostatok ponĂşk t-dĹ&#x2C6;ovĂ?UVrnusy rBkĂşskBĹživnosĹĽ

  TES SĂ ROV 

HonorĂĄr brutto 75 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź, 90 â&#x201A;Ź za 24 hod. Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

   

  413 358 82, 090 04/88 81 418, tel: 0918/4 ! in nfo fo@g @gsk sksrro.sk k

85_0180

 #*  +   

  OPERĂ TOR VĂ?ROBY 800 - 1000 EUR/netto 900 - 1100 EUR/netto   1000 - 1200 EUR/netto  11 EUR/hod.

PRIDAJ SA K NĂ M

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 www.konstrukter.sk

HÄžadĂĄme prĂĄve teba do predajne PLANEO Elektro v LamaÄ?i. V prĂ­pade zĂĄujmu poĹĄli svoje CV na praca@planeo.sk

BV BZ 19-11 strana

8 16

32-0042

- BRATISLAVA LAMAÄ&#x152; 85-0005

Facebook: aiwsk

TPP # $ %&' (  )"

32-0031

www.aiw.sk

w w w. planeo. s k

 " 

!

AIW mĂĄ zĂĄstupcov KritĂŠriĂĄ v rĂ´znych mestĂĄch Slovenska! pre spoluprĂĄcu s AIW: Zavolajte na bezplatnĂŠ Ä?Ă­slo ¡ opatrovateÄžskĂ˝ kurz a prax 0800 24 24 44 ¡ dobrĂĄ znalosĹĽ nemeckĂŠho jazyka a dohodnite si osobnĂŠ stretnutie. ¡ vek 25 aĹž 60 rokov PracovaĹĽ mĂ´Ĺžete uĹž o pĂĄr dnĂ­!

Profile for Bratislavsko Bratislavsko

Bratislavsko 19-11  

Bratislavsko 19-11

Bratislavsko 19-11  

Bratislavsko 19-11

Advertisement