Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

č. 07 / 17. február 2017 / 21. ročník

Bytových+"%*&3tKúpeľní t Domov tElektroinštalácie t Maľovanie JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

www.instavex.sk

0917 751 129

Zľavy až - 20% na práce a materiály

0903 903 799 ave

isl

rat

vB

www.vodoinstalater.sk

4

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ Výkup železa a farebných kovov √ Autorizovaný zber a spracovanie autovrakov √ Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení √ Demolačné a búracie práce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC

www.p-k.sk Prevádzka: Vajnorská 89, 831 04 BA tel.: 02/444 600 89, 0911 289 790

3, 5

94-0011

02/ 44 63 76 45

3-4

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

02-0109 02-0036

ໄ0905 700 118 www.rezanie-betonu.com

Inzercia

VODÁR / OPRAVÁR INŠTALATÉR KRTKOVANIE

321170006-3

0911 990 463

- Jadrové vŕtanie A - Búracie práce KCIO - Murárske práce CENY VÉ - Odvoz-statik-elektr. !

2

týždenne do 67 000 domácností

REKONŠTRUKCIE BYTOV

16-0046

PALIVOVÉ DREVO

REZANIE BETÓNU

51-0052

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

2, 5 4

94-0006

02/ 6542 2387 0905 616 329

66-0001-02

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE 94-033

5 2 4 5

Akcia trvá

len do 19. februára

3 2, 4 5-7 52-0023

bratislavsko.sk

BRATISLAVSKO západ

2-4,5

BA 17-07 STRANA - 01

6


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

BRATISLAVSKO západ

redakčné slovo

týždenne do 67 000 domácností

Blatnícka 3, Bratislava Redakcia: 02/ 4463 7645-6 tel/fax: e-mail: bratislavsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia:

Eva Horáková 0907 702 195 Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia Vlasáková 0905 799 782

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk Distribúcia: (67 000 domácností)

Ivan Brožík

Vyjaruje sa

deň, vážení čitatelia! Jar máme radi asi preto, že je symbolickým a večným dôkazom toho, že po zime býva teplo, po tme svetlo a po zlom dobré. Tak akosi je to na tom našom svete „zariadené“. Je iba na nás, aby sme boli schopní vidieť či vnímať aj to teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prítomné. Aj keď sa to nie každému musí práve teraz zdať. Mladý chlapec „urobí“ skúšku, už druhú opravnú, pred maturitnou komisiou, iný získa prácu a konečne si môže nakúpiť aj do zásoby, nielen zo dňa na deň. Pacienta pustia z nemocnice domov do domáceho liečenia, na záhrade sa

Neviem, či je to gramaticky korektné slovo, ale práve v čase vzniku tohto redakčného slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desať stupňov nad nulou. Takže pekný ďalší a hádam už konečne vyjarený týž-

zo zeme vytlačili prvé snežienky. Neznamená to, že máme byť hluchí a slepí voči zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúť. Aj v tomto našom vydaní vás napríklad inšpirujeme, ako sa pridať na stranu dobra, ako si načerpať endorfíny, ako sa zbaviť adrenalínu – hoci aj v podobe Morény. Ako si polepšiť. Život bez boja o dobro je iba vegetovanie. A život bez trápení je gýč. Vyjaruje sa a verme, že táto jar bude viac dobrá, ako zlá! Lenže, trošku je to aj na nás samotných. Ivan Brožík

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava ponúka v školskom roku 2017/2018 štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou vhodné pre chlapcov i dievčatá:

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – NOVÝ ODBOR 3765 M technika a prevádzka dopravy 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy Žiaci získajú vodičské oprávnenie skupiny B v školskej autoškole za veľmi výhodné ceny.

Kontakt: 55 56 56 76, 55 96 86 92 spsdkvac@ba.telecom.sk, www.spsdkvacba.edu.sk Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín, Horský park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, Kramáre

321170026

Pozývame Vás na bezplatnú prípravu na prijímacie skúšky 13. marca 2017 od 14.00 h v budove našej školy

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

domácností a firiem

PALIVOVÉ DREVO

0905 621 229

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS ZÁSOBIŤ SA NA ĎALŠIU VYKUROVACIU SEZÓNU

0917 649 213

16-0046

ODVOZ a DOVOZ

POLIENKA aj GUĽATINA

16-0024

16-0020

NÁTER INTERIEROVÝCH DVERÍ

Fair Credit | Pôžička Pohoda požičajte si od 200 do 900 EUR • V pohodlí Vášho domova • Profesionálne jednanie • Férovosť

15-0030

Frézovanie komínov

• On-line prehľad nad svojím účtom • Transparentnosť

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

POKRÝVAÈSTVO KLAMPIARSTVO TESÁRSTVO

ZĽAVA

0905 702 276 • www.bd-krby.sk

Poradenstvo a rozpočty ZDARMA 0903 228 395 • 034/772 26 29

BA 17-07 STRANA - 02

matokvassay@gmail.com

15-0036

dosah na 1.500.000

RD - BYTY

OBKLADY A DLAŽBY

• rekonštrukcie RD, bytov • kúpelne, jadrá • plávacie podlahy • montáž kuchyne, dverí • zateplovanie • zámková dlažba 0949 17 44 80

15-0001

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko BV 57.000 Bratislavsko Východ BZ 67.000 Bratislavsko Západ DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Šaliansko HC 26.750 Hlohovecko+Sereďsko KM 15.000 Komárňansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 Novozámocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 Piešťansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN TN 52.000 Trenčiansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 Lučenecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 Považsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZA 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 Košicko KS 22.250 Košicko okolie SL 12.000 Ľubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 Prešovsko+SB SN 30.000 Spišsko+LE+GL


Za nĂĄvĹĄtevu pohotovosti miniete desaĹĽ eur

chce ministerstvo zdravotnĂ­ctva predloĹžiĹĽ na rokovanie vlĂĄdy v marci. Do parlamentu by sa mal dostaĹĽ v aprĂ­li. Medzi osoby, ktorĂŠ vĂ´bec nebudĂş platiĹĽ poplatok, patria paMinisterskĂ˝ nĂĄvrh je jasnĂ˝ cienti s oĹĄetrenĂ­m bezprostredne po vzniku Ăşrazu, rovnako - poplatok za ĂşstavnĂş po- ak ide o poskytnutĂş zdravotnĂş starostlivosĹĽ v rĂĄmci Ăşstavnej hotovostnĂş sluĹžbu bude 10 pohotovostnej sluĹžby v trvanĂ­ najmenej dve hodiny. eur, priÄ?om doteraz bol 1,99 ĂšstavnĂĄ pohotovostnĂĄ sluĹžba - Ide vlastne o „urgentnĂ˝ prĂ­eura. Zvýťi sa aj poplatok za jem“ nemocnĂ­c. Tam pacienta neuvĂĄĹženĂĄ neopodstatnenĂĄ ambulantnĂş pohotovostnĂş nĂĄvĹĄteva prĂ­de najdrahĹĄie. ProblĂŠm je vĹĄak v tom, Ĺže laik iba sluĹžbu (LSPP) zo sĂşÄ?asnĂ˝ch v minimĂĄlnej miere a dokonca aj lekĂĄr iba obmedzene vie 1,99 eura na dve eurĂĄ. NĂĄvrh vopred rozhodnúż, Ä?i stav pacienta si vyĹžaduje nĂĄvĹĄtevu na

zdravie

urgentnom prĂ­jme. To sa zistĂ­ aĹž po odbornĂ˝ch vyĹĄetreniach priamo tam. AmbulantnĂĄ pohotovostnĂĄ sluĹžba - Je to LekĂĄrska sluĹžba prvej pomoci (LSPP). Ani tam by vĹĄak pacienti nemali chodiĹĽ s tĂ˝m, Ä?o moĹžno beĹžne cez deĹˆ vybaviĹĽ v ordinaÄ?nĂ˝ch hodinĂĄch v ambulancii vĹĄeobecnĂŠho lekĂĄra. RZP - V prĂ­padoch, keÄ? nie sme si istĂ­, Ä?i privolanie rĂ˝chlej zdravotnĂ­ckej pomoci (sanitky) je opodstatnenĂŠ, zavolĂĄme na dispeÄ?ing RZP (112) a skonzultujeme stav postihnutĂŠho - opĂ­ĹĄeme stav postihnutej osoby a dispeÄ?er rozhodne Ä?o red Ä?alej.

Vtip: Pri truhle starĂŠho poÄžovnĂ­ka plaÄ?Ăş zvieratĂĄ. Srna povie: „Ten ujo bol dobrĂ˝ Ä?lovek.“ Zajac prisvedÄ?Ă­: „Veru hej, vystrelil na mĹˆa ĹĄesĹĽkrĂĄt, no ani raz ma netraďŹ l.“

FrantiĹĄek SaleskĂ˝: „KaĹždĂ˝ krĂ­Ĺž, ktorĂ˝ ĹĽa nĂĄjde, znĂĄĹĄaj trpezlivo a z lĂĄsky k Bohu. V tom je veÄžkĂĄ, ale mĂĄlo chĂĄpanĂĄ pravda o duchovnom Ĺživote.“

V mesiaci februĂĄr 2017 vyhrajte finanÄ?nĂş hotovosĹĽ 300 EUR

obÄ?ianska

ZASKLIEVANIE BALKĂ“NOV I TERĂ S

riadkovĂĄ inzercia

Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOV�CH POSÚVNYCH ZASKLIEVAC�CH SYSTÉMOV

od

337 â‚Ź

TERASY

ZĂ DVERIA

od

od

od

125s.â‚Ź

22 â‚Źs. /me

od

/me

NOVOROÄŒNĂ? VĂ?PREDAJ

PODVOJNÉ ĂšÄŒTOVNĂ?CTVO Vyzdvihneme si doklady na zaĂşÄ?tovanie a poskytujeme konzultĂĄciu priamo u VĂĄs

/me

15% - 60%

auto-moto/predaj 1

PRĂ?STREĹ KY

206s.â‚Ź

86 s.â‚Ź

/me

• Ku kaĹždej objednĂĄvke darÄ?ek ZDARMA • 7-roÄ?nĂĄ zĂĄruka + doĹživotnĂĄ na posĂşvny mechanizmus (kovanie) • MoĹžnosĹĽ splĂĄtok s 0% Ăşrokom

ZIM. ZĂ HRADY

° PredĂĄm VW passat 1,8T benzĂ­n, Ä?ierna metalĂ­za, r.v. 2002, druhĂ˝ majiteÄž, 325 tis. km, novĂŠ tlmiÄ?e aj spojka, pravidelne servisovanĂ˝, doloĹženĂŠ faktĂşrami. SereÄ?, tel.: 0907 258 863

od

62 â‚Źs.

auto-moto/inĂŠ

/me

0948 787 777 www.balkona.eu

kompletnĂĄ sluĹžba na kĞúÄ?

jednoduchĂ˝ vĂ˝poÄ?et miezd export dĂĄt do SP, ZP, DĂš vĂ˝kazy pre daĹˆovĂ˝ Ăşrad vĂ˝poÄ?et DDP ĹĄtatistika Trexima spracovanie dane roÄ?nĂŠ zĂşÄ?tovanie

pozemky/predaj reality/inĂŠ

www.renovacia-dveri.eu Obhliadka, poradenstvo a cenovĂĄ ponuka u VĂĄs doma - sluĹžba zdarma !!! PONĂšKAME AJ: - KÄ˝UÄŒKY, ZĂ MKY, SKLO, DOPLNKY - NOVÉ DVERE A ZĂ RUBNE S MONTĂ Ĺ˝OU - OBKLADY KOVOVĂ?CH ZĂ RUBNĂ?

OdeskĂĄ ulica 75, 821 06 Bratislava, renovacia@renovacia-dveri.eu

02-0002-1

obhliadky: 0905 605 934 prevĂĄdzka: 0948 288 791

BA 17-07 STRANA - 03

09-10

demoverzie na www.step.sk

5

6 7

° Kúpim byt v Bratisl. 0907 402 507 ° Kúpim byt v Bratislave 0948 008 910

MzdovĂĄ evidencia STEP MZDY ,

4

° PredĂĄm väÄ?ĹĄĂ­ pozemok v Kuchyni, vhod. na zĂĄhradu alebo vĂ˝stavbu 0901 900 401

74-2-4

ÄŽalej ponĂşkame

InformaÄ?nĂ˝ systĂŠm KARAT Mzdy VĂ˝voj ekonomickĂ˝ch aplikĂĄciĂ­ RieĹĄenie poÄ?Ă­taÄ?ovĂ˝ch sietĂ­ DodĂĄvky vypoÄ?tovej techniky

byty/prenĂĄjom

domy/predaj

EKONOMICKÉ INFORMAÄŒNÉ SYSTÉMY

ďż˝ ďż˝ ďż˝ ďż˝ ďż˝

3

° PredĂĄm starĹĄĂ­ 5i.RD v okrese Levice, kuchyĹˆa, kĂşpÄžĹˆa, zatvorenĂĄ veranda, otvorenĂĄ veranda, hospodĂĄrske budovy, studĹˆa s darlingovĂ˝m systĂŠmom, ovocnĂŠ stromy, 11ĂĄr zĂĄhrada cena 34 000 â‚Ź. Tel.: 0902 286 141 ° PredĂĄm 4 i RD DolnĂŠ OreĹĄany 6 ĂĄ poz. po rek., 75.000 â‚Ź, 0905 548 835 ° PredĂĄm 3 i RD 9 ĂĄ poz. Budmerice, Ä?iast. rek., 88.000 â‚Ź, 0905 548 835

41-0028

Pebia, s.r.o. | 0911 240 728 | www.pebia.sk

byty/predaj

° Vezmem do prenĂĄjmu 1 izbovĂ˝ byt, garsĂłnku v RuĹžinove, Novom meste, PetrĹžalke 0903 661 719 ° Prenajmem 1 izb.byt v novostavbe na DolnĂ˝ch Honoch, VrakuĹˆa 0903 249 117 ° DĂĄm do prenĂĄjmu 2 izb.zariadenĂ˝ byt v DĂşbravke, s garĂĄĹžovĂ˝m statĂ­m 0903 249 117

PonĂşkame: • profesionĂĄlne vedenie podvojnĂŠho ĂşÄ?tovnĂ­ctva, daĹˆovej a mzdovej agendy • spracovanie podkladov, zostavenie daĹˆovĂ˝ch priznanĂ­ a vĹĄetkĂ˝ch vĂ˝kazov • komunikĂĄciu s DaĹˆovĂ˝m Ăşradom • 3 mesiace ĂşÄ?tovania zadarmo pre novozaloĹženĂŠ spoloÄ?nosti s ruÄ?enĂ­m obmedzenĂ˝m

ďż˝ PodvojnĂŠ ĂşÄ?tovnĂ­ctvo TyrkIS ďż˝ JednoduchĂŠ ĂşÄ?tovnĂ­ctvo STEP 2000 ďż˝ JednoduchĂŠ ĂşÄ?tovnĂ­ctvo pre farnosti STEP 2002

2

° ÄŒZ, Jawa - OdkĂşpim motocykel, diely. Dohoda istĂĄ 0907 195 747 63-0011

bezrĂĄmovĂ˝ a rĂĄmovĂ˝ systĂŠm

BALKĂ“NY

3

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


9

5 2

1 4 8 9 6 2

4

6

5 6 9 9

JonĂĄĹĄ ZĂĄborskĂ˝ zo ZĂĄboria

Na svet priĹĄiel 3. februĂĄra 1812 v ZĂĄborĂ­ v  okrese Martin a zomrel 23. januĂĄra 1876 v ŽupÄ?anoch na vĂ˝chode (dneĹĄnĂŠho) Slovenska. Tento mesiac akosi potichu JonĂĄĹĄ ZĂĄborskĂ˝ pochĂĄdzal zo slovenskej zemianskej rodiny uplynulo naozaj celkom ZĂĄborskĂ˝ch. NavĹĄtevoval evanjelickĂŠ lĂ˝ceum v KeĹžmarku a okrĂşhle vĂ˝roÄ?ie narodenia napokon svoje vzdelĂĄvanie ukonÄ?il v roku 1834 na evanjelicslovenskĂŠho bĂĄsnika, pro- kom teologickom kolĂŠgiu v PreĹĄove. zaika, dramatika, historika, PĂ´sobil ako kaplĂĄn v PozdiĹĄovciach, v rokoch 1839 – 1840 ĹĄtunovinĂĄra, evanjelickĂŠho a ne- doval na univerzite v Halle, v roku 1840 bol chvĂ­Äžu kaplĂĄnom u skĂ´r rĂ­mskokatolĂ­ckeho kĹˆaza M. M. HodĹžu v Liptovskom MikulĂĄĹĄi, no eĹĄte koncom roka prijal a teolĂłga JonĂĄĹĄa ZĂĄborskĂŠho. miesto farĂĄra v Rankovciach. Je autorom klasicistickĂ˝ch bĂĄsnic-

osobnosti regiĂłnov

4 8 6 3 2 3

obÄ?ianska

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

reality/inĂŠ

kĂ˝ch skladieb, satirickĂ˝ch prĂłz, didaktickĂ˝ch humoresiek, autobiograďŹ ckĂ˝ch prĂłz, historickĂ˝ch poviedok a mnohĂ˝ch drĂĄm. Nie je to tak dĂĄvno, Ä?o sa objavilo aj jeho dielko SlovĂĄci: PreÄ?o sa ten slovenskĂ˝ Äžud kaĹždĂŠho tak bojĂ­? Doja si ho sĹĽa kraviÄ?ku a on ticho stojĂ­! Ä˝udia idĂş ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keÄ? je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkĂĄĹžu, a keÄ? majĂş raz ruky voÄžnĂŠ, sami si ich zaviaĹžu. ÄŒi to tak mĂĄ byĹĽ naveky? Niet SlovĂĄkom rady? Kto si sĂĄm nevie byĹĽ pĂĄnom, nedoÄ?kĂĄ sa vlĂĄdy! red

ZŸAVY V�RAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

riadkovĂĄ inzercia

pri nĂĄ

OVĂ? LET VĂ?HLIADAKRMO! ZAD

Vetranie s rekuperĂĄciou

7

° Kúpim 1 alebo 2i byt v BA, T. 0940 834 389

info@rekuperacky.sk

° Kúpim 3 alebo 4i byt v BA, Ďakujem T.

+421 944 561 949 www.rekuperacky.sk

° Vezmem do prenåjmu 1 alebo 2i byt v BA, T. 0940 834 389

kou 0902 560 623

8

KRTKOVANIE

  

  

PODLAHĂ RSKE PRĂ CE NAJLZAEPĹ IE

ÄŒISTENIE

  

hÄžadĂĄme kolportĂŠrov

so zĂĄrukou kvality

KANALIZĂ CIE

CENY

Dodåvka a montåŞ Lepenie a kladenie PVC, plåvajúce podlahy, koberce Brúsenie a nivelizovanie betónových podlåh Maliarske a murårske pråce Renovåcia starých parkiet

VODOINŠTALATÉRSKE PRà CE

me 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodo-

Volajte 0907 887 362,

mernÊ plastovÊ ťach‍‏. Cena od 650 ₏.

Po - Pia od 8.30 do 16.30

Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽI�

° Kúpim haki leťenie, 0908 532 682

skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991

domĂĄcnosĹĽ

9

zĂĄhrada a zverinec 10 ° Darujem kocĂşrika a maÄ?iÄ?ku. MajĂş cca 8 mesiacov a sĂş uĹž vykastrovanĂ­. Len do dobrĂ˝ch rĂşk a do interiĂŠru. 0905 579 246

hobby a ĹĄport

11

° Kúpim starÊ hodinky, odznaky, vyzna-

0915 213 700 www.upchaty-odpad.sk info@upchaty-odpad.sk

16-0007

° Predåm sklolaminåtovÊ Şumpy o obje-

na roznos novĂ­n poÄ?as vĂ­kendov

STANISLAV PEĹ EK

034/7726616, 0908 726 196

UteĀte od vťednosti, stresu a zhonu. Nechajte sa zviesĨ upokojujúcou atmosfÊrou prírody a lesov v okolí Modry!

10 ZASKLIEVAC�CH SYSTÉMOV

AKCIA na rok 2017 podĞa výberu • suťiak na prådlo • kvetinový drŞiak • sieżka proti hmyzu MnoŞstevnå zĞava 3% pri objednåvke 2 - 3 zasklení

DemontĂĄĹž a odvoz starĂ˝ch rĂĄmov zdarma FunkÄ?nĂŠ modely sĂş vystavenĂŠ v obchodnej kancelĂĄrii na ul. DvojkrĂ­Ĺžnej 33, Bratislava (PodunajskĂŠ Biskupice) (Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, Ĺ tvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00) B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovanĂĄ montĂĄĹžna ďŹ rma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, www.bomax.sk bomax@bomax.sk

Ĺ kolenia ŕŤ‹ SeminĂĄre ŕŤ‹ Workshops ŕŤ‹ Oslavy ŕŤ‹ Ubytovanie 94-008-1

° Vezmem do prenåjmu zåhradu s chat-

stavba

  

 

v BA, ÄŽakujem T. 0910 873 862

16-0032

° Vezmem do prenåjmu 3 alebo 4i byt

garĂĄĹžovĂŠ brĂĄny predokennĂŠ rolety ploty, brĂĄny www.rolvex.sk 0905 485 891

63-0008

0910 873 862

Bratislava • Malacky

15-0012

1

3

Piesok 4132/L15, 900 01 Modra, ࡞ 0917 468 973 info@bbmodrydom.sk, www.bbmodrydom.sk

24-0011

2

menania, mince. Tel.: 0905 545 874

LACNO - RĂ?CHLO - KVALITNE www.rpplast.sk, 0903 404 480, info@rpplast.sk, Bratislava

TRADIÄŒNÉ MĂ„SIARSTVO CHALUPKOVA/BOTTOVA

OTVORENÉ

OKNĂ

oknå na schodiskå, pivnice, byty HLIN�KOVÉ BRà NY POŠTOVÉ SCHRà NKY

TradiÄ?nĂŠ mäsiarstvo na Chalupkovej/Bottovej znovu otvorenĂŠ PonĂşkame Ä?erstvĂŠ mäso zo slovenskĂ˝ch chovov:

KVALITNÉ OKNĂ KVALITNĂ A ÄŒISTĂ MONTĂ Ĺ˝

02/ 64 284 315 0905 47 91 92

Y AV

alex9@stonline.sk DrobnĂŠho 27, 841 01 Bratislava

áÞąÄ?óĉøôÄƒĂ´Ä˝Ă°Ă˛Ă¸Ă´ ĂąÄ Ă°Ä…Ä?ÞąĢĂşÄ„Ä Ă°Ă˛Ă¸Ă´ ĂźÄ Ă°Ä‰Ă´Ă˝Ĺ?óøąøýĄ Ä?Ă´Ä Ä‚ÄƒÄ…Ä˘ĂźĂžÄ Ä?ðòøôĂźÄ?ĂÞðúðÄ?øòô Ă˛ĂˇÄ„ÄƒĂ˝Ä˘Ă°ĂşÄ…Ă°ĂťĂ¸ÄƒĂ˝Ä˘Ä…Ĺ­Ä ĂžĂąĂşÄˆÞóĹˇÄ ĂźÄˆ{Ä ĂąĂ°Ă˝

BA 17-07 STRANA - 04

Adresa: Chalupkova 7 (Bottova) Pri moste Apollo t. Ä?.: +421 2/4363 8678

02-0021

PLASTOVÉ a hliníkovÊ

ZÄ˝

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

PLASTOVÉ OKNà OKNà PRE KAŽDÉHO 94-0028

nom stave. Tel.: 0903 753 758

52-003-1

° Kúpim rôzne staroŞitnosti aj v poťkode-


0902 818 395

321170021

VĂ Ĺ SATELITNĂ? PRIJĂ?MAÄŒ

Vtip: MyĹĄ sa vrĂĄti z laboratĂłria do svojej klietky a hovorĂ­ svojej kamarĂĄtke: „Tak som si toho doktora pekne vycviÄ?ila.“ „Naozaj?“ „No jasnĂŠ, vĹždy, keÄ? stlaÄ?Ă­m to tlaÄ?idlo, tak mi prinesie jedlo.“

VODA ~ ODPAD KĂšRENIE ŕť„ 0917 287 872

51-0045

NASTAVĂ?M/PRELADĂ?M

Antoine de Saint-ExupĂŠry: „MilujeĹĄ, pretoĹže milujeĹĄ. Pre lĂĄsku niet dĂ´vodu.“

SBODYMALACKY • DOKONALà STAROSTLIVOS O VAŠE TELO TRVALà LASEROVà DEPILà CIA CHUDNITE R�CHLO A EFEKT�VNE CHCETE SA ZBAVI s technológiou EMS FITNESS • KRà SA • ZDRAVIE Skuto ne vidite nÊ výsledky uŞ po 3. trÊningu, iba vy a trÊner,

len 2x20 minút za týŞde

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

FITNES 21. STOROSÄŒIA

CIELENÉ FORMOVANIE POSTAVY

SBODYMALACKY, MierovÊ nåm. 11, Malacky • 0944 323 430 • www.sbodymalacky.sk

16-0048

NEŽIADÚCEHO OCHLPENIA? NIKDY TO NEBOLO JEDNODUCHŠIE! NAJNOVŠOU TECHNOLÓGIOU LASEROVEJ DEPILà CIE Và M BEZBOLESTNE OSTRà NIME OCHLPENIE Z KAŽDEJ ASTI TELA.

5

deĹĽom

12

rĂ´zne/predaj

13

° PredĂĄm veÄžmi peknĂŠ ruÄ?nĂŠ prĂĄce. DeÄ?ky, z Ä?istej vlny ruÄ?ne pletenĂŠ ĹĄĂĄly, ves‍‏,

OznĂĄmenie o draĹžbe

svetre, Ä?iapky. Treba vidieĹĽ. Cena doho-

Miesto: AdvokĂĄtska kancelĂĄria JUDr. Martiny MrĂĄzovej, Ĺ oltĂŠsovej 20, 811 08 Bratislava. ÄŒas: 16. 3. 2017, o 10:00 hod. Predmet draĹžby: SĂşbor nehnuteÄžnĂ˝ch vecĂ­ vedenĂ˝ch na LV Ä?. 2446 OkresnĂŠho Ăşradu Bratislava, k. Ăş. Karlova Ves, vo vĂ˝luÄ?nom vlastnĂ­ctve Ăşpadcu, Jany MĂĄcovej, parciel registra „C“ Ä?. 1908/1, zĂĄhrady o vĂ˝mere 437 m2 a Ä?. 1908/5, zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria o vĂ˝mere 139 m2 a stavby sĂşpis. Ä?. 3375, rodinnĂ˝ dom na parcelĂĄch Ä?. 1908/5 a 1909/2, na ul. Nad lĂşÄ?kami 28. NajniŞťie podanie: 460 000,- â‚Ź DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: 46 000,- â‚Ź, na Ä?. ĂşÄ?tu IBAN: SK42 0200 0000 0019 9835 2257. Obhliadky: 7. 3. 2017 o 10:00 hod. alebo 9. 3. 2017 o 10:00 hod. BliŞťie informĂĄcie u draĹžobnĂ­ka: B.F.B. sprĂĄvcovskĂĄ, v.o.s., RadlinskĂŠho 50, 921 01 PieĹĄĹĽany, tel. 0948 966 771, info@boljesik.sk, sprĂĄvcu Ăşpadcu: Jana MĂĄcovĂĄ

° Predåm nepouŞitý príbor pre 6 osôb

dou. VolaĹĽ po 18.00 hod. 033/5536442 s drevenou rĂşÄ?kou. Cena 40 â‚Ź. VolaĹĽ po 18.00 hod. 033/5536442 ° PredĂĄm ĹĄijacĂ­ stroj Minerva 0911 154 811 ° PredĂĄm vysĂşstruĹženĂŠ drevenĂŠ diely rozliÄ?nĂ˝ch ozdobnĂ˝ch tvarov na vĂ˝robu bytovĂŠho zariadenia a doplnkov. Tel.: 0902 679 183 ° PredĂĄm zvĂĄracĂ­ kĂĄbel 16 mm, dĺŞka 3 a 10 m s klieĹĄĹĽami. Tel.: 0902 679 183 ° PredĂĄm rozliÄ?nĂş fototechniku, vhodnĂŠ i pre zberateÄžov. T.: 0902 679 183

OBJEDNAJTE SA NA TEL. ÄŒĂ?SLE:

0911 413 682

rĂ´zne/inĂŠ

14

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka

16

15-0022

321170028

WWW.VENI-VIDI.SK

HESTIA, n.o. Ĺ Z, ZS a ADOS PRIJME

° Sympatickå 53 r hĞadå priateĞa na zoznåmenie 0944 724 181

Poskytujeme sociĂĄlne sluĹžby ako domov sociĂĄlnych sluĹžieb (Ĺ Z) a zariadenie pre seniorov (ZS). Poskytujeme aj oĹĄetrovateÄžskĂŠ sluĹžby. Ambuluje u nĂĄs praktickĂĄ lekĂĄrka, dochĂĄdza neurolĂłg, psychiater, chirurg a urolĂłg. Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na www.hestia.sk Ing. DobrotkovĂĄ, MPH, riaditeÄžka, mobil: 0902 144 492 dobrotkova@stonline.sk, adresa: BoĹĄĂĄniho 2, 841 02 Bratislava BA 17-07 STRANA - 05

94-31

KLIENTOV A KUCHĂ RA

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


9 8

a UPRATOVAÄŒKY

pre sieĹĽ hotelov a nĂĄkupnĂŠ centrĂĄ v Bratislave odvoz - dovoz - strava - zabezpeÄ?enĂŠ 3,-â‚Ź/netto info.: 0904 148 594

prĂ­jme strĂĄĹžnikov na prevĂĄdzky do

sluĹžby

Mzda: 2,50 â‚Ź/hod NETTO NĂĄstup ihneÄ?. 0948 113 319 • michal.urban@guarding.sk

° www.svadobne-etike‍‏.sk

Ç‘2#8Ç‘3(#+.0!-4Č .0#12 '*,ČĽ1.-*-Ç&#x;,-1Č =

upratovanie

)3.',#-*' ,#0%'&Č€"Ç‘"-204*ÇĽ&-.0!-4,ÇĽ&-.-+#03 ,Ç&#x;1,#30Ç&#x;'2Čł8+#12,,!-4,.-8Ç´!'3

oknå parkety ° Brúsenie, lakovanie, montåŞ lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290

SBS LAMA SK na obchodnĂŠ prevĂĄdzky

prĂ­jme strĂĄĹžnikov na objekt

.[EBČ˝IPEWĹ˜JTUPN NĂĄstup IHNEÄŽ

NĂĄstup IHNEÄŽ

oprava sporĂĄkov

36-0009

tKP[FGIPQDFL!MBNBTLTL

HÄ˝ADĂ ME UPRATOVAÄŒKY V BRATISLAVE – PETRĹ˝ALKE Na upratovanie od 7,00 do 9,00 h, prĂ­padne od 14,00 do 16,00 h. BliŞťie informĂĄcie: pondelok aĹž piatok od 9.00 do 15.00 hod. Tel. kontakt: 0910 962 664

Senec: telepun@std.sk, www.std.sk, +421 917 628 262

ISTROCHEM Bratislava tWPJTUSPDIFN!MBNBTLTL

Seniorville Bratislava - JablonovĂŠ prijme do TPP

  

• ZDRAVOTNÚ SESTRU • OPATROVATEĽKU • POMOCNÚ KUCHà RKU

02-0034

oprava chladniÄ?iek ° Zimmermann. Tel.: 0905 547 476, 62 31 84 20 ° JĂ N MOREC 0903 43 30 30

™eaVidk‚edYb^Zc`n)*"**ĂŚkg{iVcZk†`ZcYdk + zĂĄkladnĂ˝ plat ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ k 25. dĹˆu mesiaca ™VYZ`k{icZĂ„cVcĂšc‚d]dYcdiZc^Z o{`aVYceaVi Y^‚in dYbZcn ™ jazda podÄža predpisov nariadenia 561/2006 ™ 4 týŞdĹˆ. prac. turnus + týŞdeĹˆ voÄžno ™ plne vybavenĂ˝ tankovacĂ­mi a platobnĂ˝mi kartami

SBS LAMA SK

prĂ­jme strĂĄĹžnikov

 

° MaÄžby stierky nĂĄtery parke‍ ‏0908 475 351 ° MaÄžby, podlahy 0915 462 513 ° MaÄžovky-rychle-Ä?isto 0905 723 981 ° STEN-MAL ponĂşkame vĹĄetky druhy maliarskĂ˝ch a natieraÄ?skĂ˝ch prĂĄc, brĂşs parkiet. Tel.: 0903 377 501

DopravnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ s viac neĹž 500 kamiĂłnmi rozĹĄiruje vozovĂ˝ park

$",("(#%$') #%+ !# " &*% 

v Bratislave

maÄžby - stierky - nĂĄtery

STD Donivo a.s. ponĂşka prĂĄcu vodiÄ?om MKD

52-0024-1

preprava

  Íœ h%Î&#x;̈́ΙΙ%hΚΫ́ΙΙDh%Í… Ĺ?3)W„L”ah{Z‰D„)t)ZahÍ–)a)w>)„GWÂ?D Í&#x;ÂĽ`)aah{Â…Í„%)aa Í‚ah"a Í‚Λ%aG”h\aÍ ÂĽwG%)aLtw)” %ÂĽW›Í&#x;Wh„Z)Í‚”Â?`)aaLW›͂    tZ›ah”,)a)w>)„GW,ÂĽwG%)aGÍ‚ Wh>)a)w"a,T)%ah„W›͠”whÂĽ{D‰{”hTGD Íœ th%`G)aWÍ„Ç Ć&#x;{W‰tGaĹ’Íƒ Íœ th%`G)aWÍ„{`h{„„ah{Â…Í‚ htw ”a)aLÂĽÂŒ")Zh`%h{Dh”aG ÂĽh%th”)%ah{Â…Í‚D‰…”¼%)Z ”Â…{̓ "haT”›~~)TDh{th% wah{„Gtw)” %ÂĽW›̓ ÂŒÂĽW{thZ‰tw {h”~)„WÂ?`G Íœ ”Â?Dh%h‰̈́„)DaGW,Í–)Z)W„wh„)DaGW, twh”aÂ?`G{W‰tGa`GtwG”Â?wh) ”¼%)ZaG)̓ )a)w>)„GWÂ?D`,%GL̓ Íœ ”Â?Dh%h‰̈́W‰wG"{WÂ?tw)‰WÂĽ„wG)%›Ç Í…Í‚ ÂĽh%th”)%ah{Â…ÂĽ”"{a,aDZ {)aG) h{”)%")aG)Í„ah{Z‰D‰„ZWh”Â?D ÂĽG{„)aÂ?DthwÂŒDaĆąĹ?Ç?wh¼”h%hD̓ ÂĽwG%)aLÍ‚ah{Z‰D‰tZ›ah”Â?D tw„GGt Gah%{„wch”aL ÂĽwG%)aLÍ‚ÍŞΛΚ͂ΛΛ͂ΛΜ)Z)W„wGWÍ&#x;h{”)%")aG D”wGTaÂ?D{„”h”ĆąĹ?Ç?Í… aG){ÂŒa)”›Da‰„ah‰th%`G)aWh‰͠

Kontakt: Mgr. DuĹĄiÄ?kovĂĄ 0905 599 493

gabriela.dusickova@wbaholding.eu

  

  

  

NedostĂĄvate pravidelne BRATISLAVSKO do schrĂĄnky a chceli by ste? Kontaktujte naĹĄu distribĂşciu a my sa postarĂĄme o nĂĄpravu!

0907 887 362

BA 17-07 STRANA - 06

36-0009

sĹĽahovanie, doprava

ĂşdrĹžba ciest, komunikĂĄciĂ­ a zelene BA 0948/721 409, UBYTOVANIE ZDARMA

 

10-0021

voda - kĂşrenie - plyn

NĂ STUP IHNEÄŽ

1,Ǒ123.-+ ŸB

͜   ͜  ͜ ͜ 

Tel. 0905 213 972

• ASISTENTKA - AJ a NJ podmienka, vod. preukaz „Bâ€? • Ĺ PECIALISTA verejnĂŠho obstarĂĄvania - prax a znalosĹĽ VO • DISPEÄŒER - riadenie chodu prevĂĄdzky • RUÄŒNĂ? PRACOVNĂ?K - zimnĂĄ ĂşdrĹžba, ruÄ?nĂŠ doÄ?isĹĽovanie chodnĂ­kov, nĂĄmestĂ­ (od 600,- Eur) • RUÄŒNĂ? PRACOVNĂ?K - s vodiÄ?. preukazom „Bâ€? zimnĂĄ ĂşdrĹžba, ruÄ?nĂŠ doÄ?isĹĽovanie (650,-Eur) • VODIÄŒ na sypaÄ? „Câ€? - vozidlo nad 3,5 t sypaÄ?e, platnĂĄ KKV (1.000,- Eur) • MECHANIK - nĂĄkladnĂ˝ch vozidiel (od 900,- Eur)

STROJNĂ?K

Ä?istenie

elektroinĹĄtalĂĄcie

s praxou

na pravidelnĂŠ upratovanie kancelĂĄriĂ­ na Poliankach, 3 h denne v pracovnĂ˝ch dĹˆoch po 15.30 h. Mzda 220 Eur mesaÄ?ne v Ä?istom. NĂĄstup ihneÄ?.

Bratislavy

rekonĹĄtrukcie

bezpeÄ?nosĹĽ

0905 915 298

dobrĂŠ platovĂŠ podmienky 0905 267 083

UPRATOVACIA FIRMA HĽADà ZODPOVEDNÚ SPOĽAHLIVÚ PANI

SBS GUARDING s. r. o.

36-0017

° MaĞovky–stierky–obklady–omietky aj menťie pråce 0940 384 665

HĞadåme CHYŽNÉ

24-0004

remeselnĂ­cĂ­

VODIÄŒOV MKD

nĂĄstup ihneÄ?

komerÄ?nĂĄ

ponuka prĂĄce

do pohostinstva v BA - PetrĹžalka

Ĺ ENKĂ RKU

3

riadkovĂĄ inzercia

Prijmeme

PRIJMEME

10-0017

9

94-029

5 8 7 4 4 1 8 9 2 5 8

02-0014-1

4

1 3 4 2

02-0031-2

3 2

2

4

51-0068

7


svet knihy

Utiekol som z OsvienÄ?imu

tiach EurĂłpy. Jedna z nich sa nachĂĄdza v PoÄžsku a dodnes ju „zdobĂ­â€œ perverznĂ˝ nĂĄpis umiestnenĂ˝ nad vstupnou brĂĄnou. Je to miesto, kde sa zviera hrdlo hoci len v Ăşlohe „turistu“ aj za NedĂĄvno bolo vĂ˝roÄ?ie. Ne- jasnĂŠho poÄ?asia. Pre toto miesto je charakteristickĂŠ a (ani nie dĂĄvno padlo na jeho adresu prĂ­liĹĄ) zvlĂĄĹĄtne to, Ĺže napriek tak veÄžkĂŠmu mnoĹžstvu nĂĄvĹĄtevpĂĄr slov. LenĹže nedĂĄvno uĹž nĂ­kov je tam ticho. bolo dĂĄvno, hoci to nie je ani KniĹžka utiekol som z OsvienÄ?imu autora Rudolfa Vrbu je prĂ­behom jeho a jehospoluväzĹˆa Alfreda Wetzlera a ich Ăşteku z mesiac. Pred viac ako polstoroÄ?Ă­m OsvienÄ?imu. Ich zĂĄmerom bolo upozorniĹĽ celĂ˝ svet na to, Ä?o sa existovalo peklo s poboÄ?kami v skutoÄ?nosti deje so Ĺ˝idmi, ktorĂ˝ch natlaÄ?ia do „dobytÄ?ĂĄkov“ roztrĂşsenĂ˝mi po rĂ´znych Ä?as- a vypravia ich z rĂ´znych kĂştov EurĂłpy do koncentraÄ?nĂ˝ch tĂĄ-

borov vtedy v Nemecku vlĂĄdnucej NSDAP. Je dobrĂŠ takĂşto knihu si preÄ?Ă­taĹĽ. Je to lepĹĄie, ako poÄ?ĂşvaĹĽ politikov ako sa hĂĄdajĂş, koÄžko hodĂ­n dejepisu treba pridaĹĽ do uÄ?ebnĂ˝ch osnov Ä?i koÄžko autobusov treba vypraviĹĽ tam a tam. Je dobrĂŠ po preÄ?Ă­tanĂ­ tejto knihy si sadnúż s deĹĽmi alebo Ĺžiakmi a rozprĂĄvaĹĽ sa. O tom, Ä?o je ÄžudskosĹĽ, Ä?o je neÄžudskosĹĽ, Ä?o je fanatizmus, Ä?o je rasizmus a extrĂŠmizmus. Za niekoÄžko veÄ?erov bez sledovania stupĂ­dnych a dennodenne navlas rovnakĂ˝ch televĂ­znych programov to urÄ?ite stojĂ­. „NĂĄrod, ktorĂ˝ zabudol na svoju minulosĹĽ, nemĂĄ budĂşcnosĹĽâ€œ ib – tak nejak to vravia v PoÄžsku. Ale platĂ­ to aj u nĂĄs.

Vtip: MalĂ˝ chlapec hovorĂ­ mame: „Mami, povedz mi pravdu. V ĹĄkole nĂĄs uÄ?ia, Ĺže deti sa rodia ĹženĂĄm a mne kaĹždĂ˝ hovorĂ­, Ĺže som otcovi z oka vypadol.“ Oscar Wilde: „SprĂĄvaj sa ku kaĹždej Ĺžene, ako by si bol do nej zamilovanĂ˝ a ku kaĹždĂŠmu muĹžovi, ako by ti bol nadradenĂ˝! Skoro si zĂ­skaĹĄ povesĹĽ dokonalĂŠho gentlemana.“

7

komerÄ?nĂĄ

riadkovĂĄ inzercia

oprava praÄ?iek ° MAX–NONSTOP VĹ ETKY TYPY PRĂ -

PRACUJ S NAMI!

ÄŒOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618

oprava TV, elektro ° TV Servis u Vås 62 41 08 07, 0905

 ]Ë ƾ—ƾ7 ċ

846 710

oprava pĂ­sacĂ­ch strojov oprava ĹĄijacĂ­ch strojov

ÇŤĆľ  ÂƒĆŤ Ä?

° Prídem k Våm 0902 257 996, 0944

• ĆŤ7Ä ĀĀĀÄş 

300 358

ÇŤ7Ćľ Ä‹ă 

oprava PC

•ĂŤĆľ ƍƾƾĈĀĀÄş*

klimatizĂĄcie

• Ćľƒ ÄĽ] ĆľćĆĀÄş*

° Jà N MOREC 0903 43 30 30

krtkovanie

• ƍ7 ƾćĀĀĺ*

Ä?alĂşnenie

Äľ ÇŤ7ƾċƍ7Ćľ]Ćľ  Ćľ]ƒ ƾƾÑƾƍĂ‘ÂƒĆŤ 

ĂşÄ?tvovnĂ­ctvo, mzdy Ă‘ Ćľ  ]gÇŤ Ä? * 7ĆŤĆľ Ćľ]Ćľ * 7ĂŤÇŤ ĆŤ7Ćľ V SUME 1 000 â‚Ź

° PonĂşkame spracovanie ĂşÄ?tovnĂ­ctva,

* Ćľ ƾƍ 7—ƾĆľăĀĹŒ 7 ĆŤ 

* Ǎ Í Íþ Ģg

* Ă…  Ćľ7 ĆŤ Ćľƾƍƾ 

*  gƾƍgÇŤ ] ƾǍ * ƾǍ] ÇŤĆľ Ćľ A PRĂ?SPEVOK ƾǍƾ gĆľ ƾƍƾ

* Ćľ]ĂŤƒ ƾǍƾ 

0904 308 346

* ƾƾ  

* ƾǍ]7ƾƾ ]Ćľƾƍ  Ĩ ĆľÄŒ Ćľg ÄŒĂ…Ćľ 7ÄŒĆŤ ÇŤÄŠ Ćľ g7 

DPH, daĹˆovĂ˝ch priznanĂ­ a miezd. Kontakt:

* ƒ ƾƍg

 7 Ćľ

vzdelanie

* ƾǍ gƾ ƾ ÑÅ

 ƾƾ ƍ  ]

kurzy

* ƾƾ ƒ Ćľ]g * þË Ćľ gĆľ7 ĆŤ  ]

opatrovanie pre zdravie

ĂŤ 7ĆŤÄ? ÇŤĆľ ƾƾĢƒ Ćľ7 Ćľ 7 ĆŤ Ćľ +421 901 902 332

Ćľ ÇŤĂ… Ćľ Ćľ VWPERSONALNE@MEDUSAGROUP.SK

BA 17-07 STRANA - 07

52-009-5

pre krĂĄsu auto moto


PRIJMEME NA PRÁCU V ČR a SR pracovníkov do TPP na pozície:

má protizápalové účinky,ničí vírusy, plesne aj baktérie, pomáha pri psoriáze, ekzémoch, akné, hemoroidoch. Posilňuje imunitný systém a regeneráciu, detoxikuje organizmus, pomáha pri problémoch tráviacej sústavy a iné...

VODIČ VZV (s praxou)

MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK Ponúkame stabilnú prácu, pravidelné výplaty, bezplatné ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitný pracovný servis, plat 110 - 140 Kč/hod, resp. 4,0 - 4,50 € netto a ine benefity. Nástup možný ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

www.naturonline.sk

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za

OPERÁTOR VÝROBY

Liberec ��������������������

61_0000

Objednávajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

 Vhodná aj pre kojencov.

LEN

str

án

ŽENY CH CÚ

ZÁZRAČNÁ PLANÉTA AK MILÝCH CH HL LA 

 

 str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RÝ NESPADNE

#10 Číslo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

�������������������������������������

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NÁ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRÍRODA

PRÍŠERY Z HLBÍN

       str.

54

VESMÍR

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydaní len za 12,90 €

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREČO ŠKODÍ CUKONÁM R?

V TOMTO ČÍSLE ĎALE

25 ÚŽASNÝCH ZÁBEROV

����������+

           str. 70

- JJan 2017

+Liečili Egypťania +Užívali ľudia infekcie plesňou? drogy +Čo je najdrahšíaj v minulosti? materiál na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparáda najkrajších vesmírnych výjavov

PRÍRODA

ČLOVEK

      

str. 40

J NÁJDETE....

ZVIER ATKÁ TO VIDIA INAK

ČLOVEK

5 ZBYTOČNÝCH ČASTÍ TELA

+ Naši domáci miláčikovia a ich vycibrené zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Žlčník aj mandle sú nahraditeľné

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

Prešovčania platia dane, postavte nám obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

1,99

80

85_0000

ECO DOG TOILET

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

BA 17-07 STRANA - 08

85-00

BRATISLAVA - MARTIN - BANSKÁ BYSTRICA - ŽILINA - NITRA - BARDEJOV - PREŠOV - KOŠICE- MICHALOVCE - GIRALTOVCE

Vlasová kozmetika, pomôcky a zariadenia pre kaderníctva

85_0000

TRNAVA - Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, TRENČÍN - Zlatovská 9 ( pri OC Úspech), 0948340 673, e-mail: maduxtn@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochádzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotované stravovanie


regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

č. 07 / 17. február 2017 / 21. ročník

UNIVERZAL TRADE s.r.o. Žalúzie, sieťky, rolety...

Zľavy až - 20% na práce a materiály

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

PALIVOVÉ DREVO

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE? NOVÉ DVERE NA MIERU DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

0911 990 463

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách

321170007-4

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO VOLAJTE 0919 188 535

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

- Jadrové vŕtanie A - Búracie práce KCIO - Murárske práce CENY VÉ - Odvoz-statik-elektr. !

ໄ0905 700 118 www.rezanie-betonu.com

2-3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

REZANIE BETÓNU

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ • bez búrania, špiny a prachu • žiadne stavenisko • kvalitné materiály • vždy odborná montáž

www.p-k.sk Prevádzka: Vajnorská 89, 831 04 BA tel.: 02/444 600 89, 0911 289 790

02/ 6542 2387 0905 616 329

6 66-0001-02

0917 751 129

321170023

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

www.instavex.sk

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY

2, 4

94-0006

Bytových+"%*&3tKúpeľní t Domov tElektroinštalácie t Maľovanie JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní

• Strechy na kľúč • škridla - plech • REZIVO • dosky y • OSB dosky • uhlie • brikety Tovar dovezieme!

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ Výkup železa a farebných kovov √ Autorizovaný zber a spracovanie autovrakov √ Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení √ Demolačné a búracie práce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC

53-0006

Veľké zimné zľavy

REKONŠTRUKCIE BYTOV

ARRI, s.r.o. info: 0948 848 820, www.strecha.ws e-mail: strecha@strecha.ws

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

94-0011

02/44 63 76 45

2,3,5

16-0046

02/ 44 63 76 45

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Vizitky

2

týždenne do 57 000 domácností

51-0052

Inzercia

321170006-3

HESTIA, n.o. ŠZ, ZS a ADOS PRIJME

5

KLIENTOV A KUCHÁRA

Poskytujeme sociálne služby ako domov sociálnych služieb (ŠZ) a zariadenie pre seniorov (ZS). Poskytujeme aj ošetrovateľské služby. Ambuluje u nás praktická lekárka, dochádza neurológ, psychiater, chirurg a urológ. Viac informácií nájdete na www.hestia.sk Ing. Dobrotková, MPH, riaditeľka, mobil: 0902 144 492 dobrotkova@stonline.sk, adresa: Bošániho 2, 841 02 Bratislava BA 17-07 STRANA - 01

6 2

5-6

5 3, 6 6, 7

94-31

bratislavsko.sk

BRATISLAVSKO východ

2-3


... nájdeš, čo hľadáš

BRATISLAVSKO východ

Vyjaruje sa

redakčné slovo

Neviem, či je to gramaticky korektné slovo, ale práve v čase vzniku tohto redakčného slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desať stupňov nad nulou. Takže pekný ďalší a hádam už konečne vyjarený týž-

týždenne do 57 000 domácností

Blatnícka 3, Bratislava Redakcia: 02/ 4463 7645-6 tel/fax: e-mail: bratislavsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o.

Ivan Brožík

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia:

Eva Horáková 0907 702 195 Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia Vlasáková 0905 799 782

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk Distribúcia: (57 000 domácností)

deň, vážení čitatelia! Jar máme radi asi preto, že je symbolickým a večným dôkazom toho, že po zime býva teplo, po tme svetlo a po zlom dobré. Tak akosi je to na tom našom svete „zariadené“. Je iba na nás, aby sme boli schopní vidieť či vnímať aj to teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prítomné. Aj keď sa to nie každému musí práve teraz zdať. Mladý chlapec „urobí“ skúšku, už druhú opravnú, pred maturitnou komisiou, iný získa prácu a konečne si môže nakúpiť aj do zásoby, nielen zo dňa na deň. Pacienta pustia z nemocnice domov do domáceho liečenia, na záhrade sa

zo zeme vytlačili prvé snežienky. Neznamená to, že máme byť hluchí a slepí voči zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúť. Aj v tomto našom vydaní vás napríklad inšpirujeme, ako sa pridať na stranu dobra, ako si načerpať endorfíny, ako sa zbaviť adrenalínu – hoci aj v podobe Morény. Ako si polepšiť. Život bez boja o dobro je iba vegetovanie. A život bez trápení je gýč. Vyjaruje sa a verme, že táto jar bude viac dobrá, ako zlá! Lenže, trošku je to aj na nás samotných. Ivan Brožík

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava ponúka v školskom roku 2017/2018 štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou vhodné pre chlapcov i dievčatá:

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – NOVÝ ODBOR 3765 M technika a prevádzka dopravy 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy Žiaci získajú vodičské oprávnenie skupiny B v školskej autoškole za veľmi výhodné ceny.

Pozývame Vás na bezplatnú prípravu na prijímacie skúšky 13. marca 2017 od 14.00 h v budove našej školy Kontakt: 55 56 56 76, 55 96 86 92 spsdkvac@ba.telecom.sk, www.spsdkvacba.edu.sk

Každý týždeň: Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory

321170026

regionálne noviny

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Máte doma čisto? dezinfekcia priestorov účinná 2 roky!

Kontakt: 0918 454 003

Frézovanie komínov

www.rpplast.sk, 0903 404 480, info@rpplast.sk, Bratislava

Oznámenie o dražbe

VODA ~ ODPAD KÚRENIE ໄ 0917 287 872

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

ZĽAVA

0905 702 276 • www.bd-krby.sk

16-0046

LACNO - RÝCHLO - KVALITNE 94-0028

nanosterile.eu 321170003-1

MURÁRSKE PRÁCE MAĽOVANIE 0903 793 108

0917 649 213

PLASTOVÉ OKNÁ OKNÁ PRE KAŽDÉHO

51-0045

ELEKTROINŠTALÁCIE

• RD, bytov, priemysel. objektov • rekonštrukcie elektroinštalácií • videovrátniky a dom. telefóny • bleskozvody, revízie

321170021

0902 818 395

POLIENKA aj GUĽATINA

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS ZÁSOBIŤ SA NA ĎALŠIU VYKUROVACIU SEZÓNU

Miesto: Advokátska kancelária JUDr. Martiny Mrázovej, Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava. Čas: 16. 3. 2017, o 10:00 hod. Predmet dražby: Súbor nehnuteľných vecí vedených na LV č. 2446 Okresného úradu Bratislava, k. ú. Karlova Ves, vo výlučnom vlastníctve úpadcu, Jany Mácovej, parciel registra „C“ č. 1908/1, záhrady o výmere 437 m2 a č. 1908/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 a stavby súpis. č. 3375, rodinný dom na parcelách č. 1908/5 a 1909/2, na ul. Nad lúčkami 28. Najnižšie podanie: 460 000,- € Dražobná zábezpeka: 46 000,- €, na č. účtu IBAN: SK42 0200 0000 0019 9835 2257. Obhliadky: 7. 3. 2017 o 10:00 hod. alebo 9. 3. 2017 o 10:00 hod. Bližšie informácie u dražobníka: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany, tel. 0948 966 771, info@boljesik.sk, správcu úpadcu: Jana Mácová

BA 17-07 STRANA - 02

321170028

domácností a firiem

VÁŠ SATELITNÝ PRIJÍMAČ

15-0001

dosah na 1.500.000

PALIVOVÉ DREVO

NASTAVÍM/PRELADÍM

10-0031

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko BV 57.000 Bratislavsko Východ BZ 67.000 Bratislavsko Západ DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Šaliansko HC 26.750 Hlohovecko+Sereďsko KM 15.000 Komárňansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 Novozámocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 Piešťansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN TN 52.000 Trenčiansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 Lučenecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 Považsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZA 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 Košicko KS 22.250 Košicko okolie SL 12.000 Ľubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 Prešovsko+SB SN 30.000 Spišsko+LE+GL


Za nĂĄvĹĄtevu pohotovosti miniete desaĹĽ eur

chce ministerstvo zdravotnĂ­ctva predloĹžiĹĽ na rokovanie vlĂĄdy v marci. Do parlamentu by sa mal dostaĹĽ v aprĂ­li. Medzi osoby, ktorĂŠ vĂ´bec nebudĂş platiĹĽ poplatok, patria paMinisterskĂ˝ nĂĄvrh je jasnĂ˝ cienti s oĹĄetrenĂ­m bezprostredne po vzniku Ăşrazu, rovnako - poplatok za ĂşstavnĂş po- ak ide o poskytnutĂş zdravotnĂş starostlivosĹĽ v rĂĄmci Ăşstavnej hotovostnĂş sluĹžbu bude 10 pohotovostnej sluĹžby v trvanĂ­ najmenej dve hodiny. eur, priÄ?om doteraz bol 1,99 ĂšstavnĂĄ pohotovostnĂĄ sluĹžba - Ide vlastne o „urgentnĂ˝ prĂ­eura. Zvýťi sa aj poplatok za jem“ nemocnĂ­c. Tam pacienta neuvĂĄĹženĂĄ neopodstatnenĂĄ ambulantnĂş pohotovostnĂş nĂĄvĹĄteva prĂ­de najdrahĹĄie. ProblĂŠm je vĹĄak v tom, Ĺže laik iba sluĹžbu (LSPP) zo sĂşÄ?asnĂ˝ch v minimĂĄlnej miere a dokonca aj lekĂĄr iba obmedzene vie 1,99 eura na dve eurĂĄ. NĂĄvrh vopred rozhodnúż, Ä?i stav pacienta si vyĹžaduje nĂĄvĹĄtevu na

zdravie

ď‚&#x; VSTAVANÉ SKRINE, Ĺ ATNĂ?KY

0905 719 134

ď‚&#x; LAMINĂ TOVÉ PODLAHY

94.bratislavsko@regionpress.sk

ď‚&#x; BEZPEÄŒTNOSTNÉ DVERE

FrantiĹĄek SaleskĂ˝: „KaĹždĂ˝ krĂ­Ĺž, ktorĂ˝ ĹĽa nĂĄjde, znĂĄĹĄaj trpezlivo a z lĂĄsky k Bohu. V tom je veÄžkĂĄ, ale mĂĄlo chĂĄpanĂĄ pravda o duchovnom Ĺživote.“

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1 ° PredĂĄm VW passat 1,8T benzĂ­n, Ä?ierna metalĂ­za, r.v. 2002, druhĂ˝ majiteÄž, 325 tis. km, novĂŠ tlmiÄ?e aj spojka, pravidelne servisovanĂ˝, doloĹženĂŠ faktĂşrami. SereÄ?, tel.: 0907 258 863

ď‚&#x; INTERIÉROVÉ DVERE ď‚&#x; KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU ď‚&#x; PLASTOVÉ OKNĂ A DVERE

auto-moto/inĂŠ

ď‚&#x; SEDAÄŒKY A POSTELE

BratislavskĂĄ 72, Pezinok

Na predajĹˆu je potrebnĂŠ sa telefonicky objednaĹĽ. OtvĂĄracie hodiny v BA: Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Ĺ tv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 18.00 h Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h

ZŸAVY V�RAkuZpeNnaÉd 2000 EUR pri nå

OVĂ? LET VĂ?HLIADAKRMO! D A Z

02-0009-1

16-0043

0948/ 442 444

www.vstavaneskrine.com

Bratislava • Malacky

garĂĄĹžovĂŠ brĂĄny predokennĂŠ rolety ploty, brĂĄny www.rolvex.sk 0905 485 891

byty/predaj

3

byty/prenĂĄjom

4

° Vezmem do prenĂĄjmu 1 izbovĂ˝ byt, garsĂłnku v RuĹžinove, Novom meste, PetrĹžalke 0903 661 719 ° Prenajmem 1 izb.byt v novostavbe na DolnĂ˝ch Honoch, VrakuĹˆa 0903 249 117 ° DĂĄm do prenĂĄjmu 2 izb.zariadenĂ˝ byt v DĂşbravke, s garĂĄĹžovĂ˝m statĂ­m 0903 249 117

domy/predaj 15-0012

HolĂ­Ä?ska 7, Bratislava

2

° ÄŒZ, Jawa - OdkĂşpim motocykel, diely. Dohoda istĂĄ 0907 195 747

ď‚&#x; REKONĹ TRUKCIE BYTOV

0903/ 344 343

3

obÄ?ianska

Dodanie od 3-10 dnĂ­. ZĂĄruka aĹž 5 rokov.

A J E TO !

0903 150 740, 0905 4700264 264

Vtip: Pri truhle starĂŠho poÄžovnĂ­ka plaÄ?Ăş zvieratĂĄ. Srna povie: „Ten ujo bol dobrĂ˝ Ä?lovek.“ Zajac prisvedÄ?Ă­: „Veru hej, vystrelil na mĹˆa ĹĄesĹĽkrĂĄt, no ani raz ma netraďŹ l.“

Akcia na vstavanĂŠ skrine do 35%.

CHCETE REKLAMU V NOVINĂ CH? -poradĂ­me-vybavĂ­mezverejnĂ­me

Âť MALIARSKE A NATIERAÄŒSKÉ PRĂ CE Âť ELEKTRIKĂ RSKE A INĹ TALAÄŒNÉ PRĂ CE Âť STIERKOVANIE Âť SADROKARTĂ“N Âť OBKLADY A DLAĹ˝BY Ĺ˝BY Âť POKLĂ DKA PARKIET KIET Âť RUÄŒNÉ OMIETANIE NIE Âť ZATEPÄ˝OVANIE Âť TAPETOVANIE

urgentnom prĂ­jme. To sa zistĂ­ aĹž po odbornĂ˝ch vyĹĄetreniach priamo tam. AmbulantnĂĄ pohotovostnĂĄ sluĹžba - Je to LekĂĄrska sluĹžba prvej pomoci (LSPP). Ani tam by vĹĄak pacienti nemali chodiĹĽ s tĂ˝m, Ä?o moĹžno beĹžne cez deĹˆ vybaviĹĽ v ordinaÄ?nĂ˝ch hodinĂĄch v ambulancii vĹĄeobecnĂŠho lekĂĄra. RZP - V prĂ­padoch, keÄ? nie sme si istĂ­, Ä?i privolanie rĂ˝chlej zdravotnĂ­ckej pomoci (sanitky) je opodstatnenĂŠ, zavolĂĄme na dispeÄ?ing RZP (112) a skonzultujeme stav postihnutĂŠho - opĂ­ĹĄeme stav postihnutej osoby a dispeÄ?er rozhodne Ä?o red Ä?alej.

5

° PredĂĄm starĹĄĂ­ 5i.RD v okrese Levice, kuchyĹˆa, kĂşpÄžĹˆa, zatvorenĂĄ veranda, otvorenĂĄ veranda, hospodĂĄrske budovy, studĹˆa s darlingovĂ˝m systĂŠmom, ovocnĂŠ stromy, 11ĂĄr zĂĄhrada cena 34 000 â‚Ź. Tel.: 0902 286 141 ° PredĂĄm 4 i RD DolnĂŠ OreĹĄany 6 ĂĄ poz. po rek., 75.000 â‚Ź, 0905 548 835 ° PredĂĄm 3 i RD 9 ĂĄ poz. Budmerice, Ä?iast. rek., 88.000 â‚Ź, 0905 548 835

pozemky/predaj

6

° PredĂĄm väÄ?ĹĄĂ­ pozemok v Kuchyni, vhod. na zĂĄhradu alebo vĂ˝stavbu 0901 900 401

reality/inĂŠ

7

° Kúpim byt v Bratisl. 0907 402 507 ° Kúpim byt v Bratislave 0948 008 910

Akcia trvĂĄ

52-0023

len do 19. februĂĄra

BA 17-07 STRANA - 03

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


9 7 1 6 2

6

4 5 8 2 6 4 9

1

osobnosti regiónov

7 5

1 2 6 4 1 5 2 4 1 7

občianska

Jonáš Záborský zo Záboria

Na svet prišiel 3. februára 1812 v Záborí v  okrese Martin a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch na východe (dnešného) Slovenska. Tento mesiac akosi potichu Jonáš Záborský pochádzal zo slovenskej zemianskej rodiny uplynulo naozaj celkom Záborských. Navštevoval evanjelické lýceum v Kežmarku a okrúhle výročie narodenia napokon svoje vzdelávanie ukončil v roku 1834 na evanjelicslovenského básnika, pro- kom teologickom kolégiu v Prešove. zaika, dramatika, historika, Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach, v rokoch 1839 – 1840 štunovinára, evanjelického a ne- doval na univerzite v Halle, v roku 1840 bol chvíľu kaplánom u skôr rímskokatolíckeho kňaza M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, no ešte koncom roka prijal a teológa Jonáša Záborského. miesto farára v Rankovciach. Je autorom klasicistických básnic-

kých skladieb, satirických próz, didaktických humoresiek, autobiografických próz, historických poviedok a mnohých drám. Nie je to tak dávno, čo sa objavilo aj jeho dielko Slováci: Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády! red

občianska

riadková inzercia

riadková inzercia

stavba

8

° Kúpim haki lešenie, 0908 532 682 ° Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

domácnosť

9

záhrada a zverinec 10 hobby a šport

11

° Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874 ° Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave. Tel.: 0903 753 758 ° Predám známky r.1945-56, 0910 355 464

deťom

12

rôzne/predaj

13

° Predám veľmi pekné ručné práce. Dečky, z čistej vlny ručne pletené šály, ves‫﬚‬, svetre, čiapky. Treba vidieť. Cena dohodou. Volať po 18.00 hod. 033/5536442 ° Predám nepoužitý príbor pre 6 osôb s drevenou rúčkou. Cena 40 €. Volať po 18.00 hod. 033/5536442 ° Predám šijací stroj Minerva 0911 154 811 ° Predám vysústružené drevené diely rozličných ozdobných tvarov na výrobu bytového zariadenia a doplnkov. Tel.: 0902 679 183 ° Predám zvárací kábel 16 mm, dĺžka 3 a 10 m s kliešťami. Tel.: 0902 679 183 ° Predám rozličnú fototechniku, vhodné i pre zberateľov. T.: 0902 679 183

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

zoznamka

16 321170031

° Sympatická 53 r hľadá priateľa na zoznámenie 0944 724 181

BA 17-07 STRANA - 04


Utiekol som z Osvienčimu

tiach Európy. Jedna z nich sa nachádza v Poľsku a dodnes ju „zdobí“ perverzný nápis umiestnený nad vstupnou bránou. Je to miesto, kde sa zviera hrdlo hoci len v úlohe „turistu“ aj za Nedávno bolo výročie. Ne- jasného počasia. Pre toto miesto je charakteristické a (ani nie dávno padlo na jeho adresu príliš) zvláštne to, že napriek tak veľkému množstvu návštevpár slov. Lenže nedávno už níkov je tam ticho. bolo dávno, hoci to nie je ani Knižka utiekol som z Osvienčimu autora Rudolfa Vrbu je príbehom jeho a jehospoluväzňa Alfreda Wetzlera a ich úteku z mesiac. Pred viac ako polstoročím Osvienčimu. Ich zámerom bolo upozorniť celý svet na to, čo sa existovalo peklo s pobočkami v skutočnosti deje so Židmi, ktorých natlačia do „dobytčákov“ roztrúsenými po rôznych čas- a vypravia ich z rôznych kútov Európy do koncentračných tá-

svet knihy

borov vtedy v Nemecku vládnucej NSDAP. Je dobré takúto knihu si prečítať. Je to lepšie, ako počúvať politikov ako sa hádajú, koľko hodín dejepisu treba pridať do učebných osnov či koľko autobusov treba vypraviť tam a tam. Je dobré po prečítaní tejto knihy si sadnúť s deťmi alebo žiakmi a rozprávať sa. O tom, čo je ľudskosť, čo je neľudskosť, čo je fanatizmus, čo je rasizmus a extrémizmus. Za niekoľko večerov bez sledovania stupídnych a dennodenne navlas rovnakých televíznych programov to určite stojí. „Národ, ktorý zabudol na svoju minulosť, nemá budúcnosť“ ib – tak nejak to vravia v Poľsku. Ale platí to aj u nás.

Vtip: Myš sa vráti z laboratória do svojej klietky a hovorí svojej kamarátke: „Tak som si toho doktora pekne vycvičila.“ „Naozaj?“ „No jasné, vždy, keď stlačím to tlačidlo, tak mi prinesie jedlo.“ Antoine de Saint-Exupéry: „Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“

V mesiaci február 2017 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR

komerčná

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS

riadková inzercia

Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOVÝCH POSÚVNYCH ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV

bezrámový a rámový systém

BALKÓNY

ZÁDVERIA

ZIM. ZÁHRADY

ponuka práce

PRÍSTREŠKY

remeselnící 337 €

od

od

od

125s.€

22 €s. /me

/me

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

od

206s.€

86 s.€ /me

NOVOROČNÝ VÝPREDAJ

/me

15% - 60%

° Maľovky–stierky–obklady–omietky aj menšie práce 0940 384 665

od

62 €s. /me

0948 787 777 www.balkona.eu

rekonštrukcie 63-0011

od

TERASY

služby ° www.svadobne-etike‫﬚‬.sk

EKONOMICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Informačný systém KARAT Mzdy Vývoj ekonomických aplikácií Riešenie počítačových sietí Dodávky vypočtovej techniky

čistenie bezpečnosť

Mzdová evidencia STEP MZDY ,

demoverzie na www.step.sk

elektroinštalácie voda - kúrenie - plyn

74-2-4

� � � � �

upratovanie

jednoduchý výpočet miezd export dát do SP, ZP, DÚ výkazy pre daňový úrad výpočet DDP štatistika Trexima spracovanie dane ročné zúčtovanie

� Podvojné účtovníctvo TyrkIS � Jednoduché účtovníctvo STEP 2000 � Jednoduché účtovníctvo pre farnosti STEP 2002 Ďalej ponúkame

5

sťahovanie, doprava preprava okná OBJEDNAJTE SA NA TEL. ČÍSLE:

0911 413 682

parkety

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

09-10

15-0022

WWW.VENI-VIDI.SK

maľby - stierky - nátery

UteĀte od všednosti, stresu a zhonu. Nechajte sa zviesĨ upokojujúcou atmosférou prírody a lesov v okolí Modry!

10 ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV

AKCIA na rok 2017 podľa výberu • sušiak na prádlo • kvetinový držiak • sieťka proti hmyzu

° Maľby stierky nátery parke‫ ﬚‬0908 475 351 ° Maľby, podlahy 0915 462 513 ° Maľovky-rychle-čisto 0905 723 981 ° STEN-MAL ponúkame všetky druhy maliarských a natieračských prác, brús parkiet. Tel.: 0903 377 501

Množstevná zľava 3% pri objednávke 2 - 3 zasklení

Demontáž a odvoz starých rámov zdarma

oprava chladničiek

Funkčné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. Dvojkrížnej 33, Bratislava (Podunajské Biskupice) (Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

° Zimmermann. Tel.: 0905 547 476, 62 31 84 20 ° JÁN MOREC 0903 43 30 30

Piesok 4132/L15, 900 01 Modra, ෾ 0917 468 973 info@bbmodrydom.sk, www.bbmodrydom.sk

BA 17-07 STRANA - 05

24-0011

Školenia ો Semináre ો Workshops ો Oslavy ો Ubytovanie 94-008-1

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovaná montážna firma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, www.bomax.sk bomax@bomax.sk

° Brúsenie, lakovanie, montáž lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290

oprava sporákov


8

Pri nĂĄkupe nad 100 â‚Ź poĹĄtovnĂŠ zdarma! ma!

agrohase@agrohase.sk 0908 30 99 05

6 2 5 7

(MALACKY)

NovootvorenĂĄ

6

ZUBNĂ AMBULANCIA

komerÄ?nĂĄ

prijíma nových pacientov

riadkovĂĄ inzercia

StromovĂĄ 16, Bratislava - KramĂĄre (pri Terne) p.s.: my zuby neĹĽahĂĄme, mi ich lieÄ?ime

Fair Credit | PĂ´ĹžiÄ?ka Pohoda poĹžiÄ?ajte si od 200 do 900 EUR

oprava praÄ?iek

• V pohodlí Våťho domova • Profesionålne jednanie • FÊrovosż

° MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRà -

0905 662 407, www.simkovicova.sk

• On-line prehÄžad nad svojĂ­m ĂşÄ?tom • TransparentnosĹĽ

SBS LAMA SK

ÄŒOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 15-0030

741 618

oprava TV, elektro

)3.',#-*' ,#0%'&Č€"Ç‘"-204*ÇĽ&-.0!-4,ÇĽ&-.-+#03 ,Ç&#x;1,#30Ç&#x;'2Čł8+#12,,!-4,.-8Ç´!'3

STROJNĂ?K

° Prídem k Våm 0902 257 996, 0944 300 358

Ä?alĂşnenie ĂşÄ?tvovnĂ­ctvo, mzdy ° PonĂşkame spracovanie ĂşÄ?tovnĂ­ctva, DPH, daĹˆovĂ˝ch priznanĂ­ a miezd. Kontakt:

  Íœ h%Î&#x;̈́ΙΙ%hΚΫ́ΙΙDh%Í… Ĺ?3)W„L”ah{Z‰D„)t)ZahÍ–)a)w>)„GWÂ?D Í&#x;ÂĽ`)aah{Â…Í„%)aa Í‚ah"a Í‚Λ%aG”h\aÍ ÂĽwG%)aLtw)” %ÂĽW›Í&#x;Wh„Z)Í‚”Â?`)aaLW›͂ tZ›ah”,)a)w>)„GW,ÂĽwG%)aGÍ‚    Wh>)a)w"a,T)%ah„W›͠”whÂĽ{D‰{”hTGD Íœ th%`G)aWÍ„Ç Ć&#x;{W‰tGaĹ’Íƒ htw ”a)aLÂĽÂŒ")Zh`%h{Dh”aG Íœ th%`G)aWÍ„{`h{„„ah{Â…Í‚ ÂĽh%th”)%ah{Â…Í‚D‰…”¼%)Z ”Â…{̓ "haT”›~~)TDh{th% wah{„Gtw)” %ÂĽW›̓ ÂŒÂĽW{thZ‰tw {h”~)„WÂ?`G Íœ ”Â?Dh%h‰̈́„)DaGW,Í–)Z)W„wh„)DaGW, twh”aÂ?`G{W‰tGa`GtwG”Â?wh) ”¼%)ZaG)̓ Íœ ”Â?Dh%h‰̈́W‰wG"{WÂ?tw)‰WÂĽ„wG)%›Ç Í…Í‚ )a)w>)„GWÂ?D`,%GL̓ ÂĽh%th”)%ah{Â…ÂĽ”"{a,aDZ {)aG) h{”)%")aG)Í„ah{Z‰D‰„ZWh”Â?D ÂĽG{„)aÂ?DthwÂŒDaĆąĹ?Ç?wh¼”h%hD̓ ÂĽwG%)aLÍ‚ah{Z‰D‰tZ›ah”Â?D tw„GGt Gah%{„wch”aL ÂĽwG%)aLÍ‚ÍŞΛΚ͂ΛΛ͂ΛΜ)Z)W„wGWÍ&#x;h{”)%")aG aG){ÂŒa)”›Da‰„ah‰th%`G)aWh‰͠ D”wGTaÂ?D{„”h”ĆąĹ?Ç?Í…

  ͜   ͜  ͜ ͜ 

$",("(#%$') #%+ !# " &*% 

0904 308 346

51-0067

krtkovanie

1,Ǒ123.-+ ŸB

SBS GUARDING s. r. o.

52-0024-1

° Jà N MOREC 0903 43 30 30

prĂ­jme strĂĄĹžnikov na prevĂĄdzky do

pre zdravie pre krĂĄsu auto moto

0948 113 319 • michal.urban@guarding.sk

HĞadåme CHYŽNÉ

STD Donivo a.s. ponĂşka prĂĄcu vodiÄ?om MKD

a UPRATOVAÄŒKY

pre sieĹĽ hotelov a nĂĄkupnĂŠ centrĂĄ v Bratislave odvoz - dovoz - strava - zabezpeÄ?enĂŠ 3,-â‚Ź/netto info.: 0904 148 594

DopravnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ s viac neĹž 500 kamiĂłnmi rozĹĄiruje vozovĂ˝ park ™eaVidk‚edYb^Zc`n)*"**ĂŚkg{iVcZk†`ZcYdk + zĂĄkladnĂ˝ plat ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ k 25. dĹˆu mesiaca ™VYZ`k{icZĂ„cVcĂšc‚d]dYcdiZc^Z o{`aVYceaVi Y^‚in dYbZcn ™ jazda podÄža predpisov nariadenia 561/2006 ™ 4 týŞdĹˆ. prac. turnus + týŞdeĹˆ voÄžno ™ plne vybavenĂ˝ tankovacĂ­mi a platobnĂ˝mi kartami

Senec: telepun@std.sk, www.std.sk, +421 917 628 262

BA 17-07 STRANA - 06

SBS LAMA SK prĂ­jme strĂĄĹžnikov na objekt

ISTROCHEM Bratislava 02-0031-2

opatrovanie

Bratislavy

Mzda: 2,50 â‚Ź/hod NETTO NĂĄstup ihneÄ?.

vzdelanie kurzy

v Bratislave

Ç‘2#8Ç‘3(#+.0!-4Č .0#12 '*,ČĽ1.-*-Ç&#x;,-1Č =

oprava pĂ­sacĂ­ch strojov

klimatizĂĄcie

na obchodnĂŠ prevĂĄdzky

tKP[FGIPQDFL!MBNBTLTL

846 710

oprava PC

prĂ­jme strĂĄĹžnikov

.[EBČ˝IPEWĹ˜JTUPN NĂĄstup IHNEÄŽ

° TV Servis u Vås 62 41 08 07, 0905

oprava ĹĄijacĂ­ch strojov

10-0043

3 9 6

pre domĂĄce a hospodĂĄrske zvieratĂĄ

9 7

321170009-1

9 1 5

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

36-0009

3

8 5

36-0017

7 5 2 3

24-0004

7

NĂĄstup IHNEÄŽ tWPJTUSPDIFN!MBNBTLTL

36-0009

6


Adoptuj si nechcenĂŠho!

pokraÄ?uje v jeho nazeranĂ­ na podoby Äžudskosti aj tĂ˝m, Ĺže prednedĂĄvnom priĹĄlo s iniciatĂ­vou – adoptuj si Ä?loveka, ktorĂŠho uĹž nikto nechce. TĂ˝ka sa to vĹĄetkĂ˝ch Ăştulkov pre bezMoĹžno zvaĹžujete Ä?i Ä?Ă­taĹĽ Ä?a- domovcov, vĹĄetkĂ˝ch sociĂĄlnych zariadenĂ­, v ktorĂ˝ch doŞívajĂş lej. Nie, nejde o  zvieratkĂĄ, Äžudia za okrajom zĂĄujmu spoloÄ?nosti hoci aj tie mnohĂŠ potrebujĂş „Viac ako materiĂĄlnym nedostatkom trpia mnohĂ­ Äžudia bez lĂĄsku Ä?loveka, adopciu a do- domova osamelosĹĽou a sociĂĄlnym vylĂşÄ?enĂ­m. Je dobrĂŠ, keÄ? darujeme obleÄ?enie, jedlo a moĹžno aj trochu peĹˆazĂ­, Ä?Ă­m zamov, ktorĂ˝ im po nej dĂĄ. Zariadenie RESOTY, ktorĂŠho bezpeÄ?Ă­me ich vitĂĄlne funkcie... Prvou adoptĂ­vnou „sestrou“, otcom v pravom slova zmys- ktorĂĄ navĹĄtĂ­vila svojho adoptovanĂŠho „brata“, sa stala naĹĄa le bol don AntĂłnio Srholec, podporovateÄžka, Lucia HabloviÄ?ovĂĄ.

inĹĄpirĂĄcie

„Chcel by som povedaĹĽ, Ĺže nĂĄs to prekvapilo, Äžudia pracujĂşci s krĂĄsou v oblasti modelingu väÄ?ĹĄinou ĹĽaĹžko zvlĂĄdajĂş ĹĄpeciďŹ ckĂ˝ pach, hygienu a prostredie Ăştulkov. UkĂĄzala sa vĹĄak ako Ä?lovek s otvorenĂ˝m srdcom pre ÄžudĂ­ v nĂşdzi s chuĹĽou neziĹĄtne pomĂĄhaĹĽ, za Ä?o Ä?akujeme.“ NapĂ­sal za RESOTY M. OlĂĄh. Nie, nie sme proti tomu, aby Äžudia pomĂĄhali Ăştulkom a zvieratkĂĄm v nich. Naozaj. Ale vĹĄetkĂ˝mi desiatimi aj za nĂĄĹĄ týŞdennĂ­k podporujeme iniciatĂ­vu, ktorĂĄ vziĹĄla zo sociĂĄlneho zariadenia pĂĄna Srholca. PomĂ´Ĺžte tĂşto aktivitu ĹĄĂ­riĹĽ do vĹĄetkĂ˝ch kĂştov Slovenska! NavĹĄtĂ­vte obÄ?as niekoho, ktorĂ˝ nikoho, ani uĹž len tĂş nĂĄdej ne mĂĄ. ib

Vtip: MalĂ˝ chlapec hovorĂ­ mame: „Mami, povedz mi pravdu. V ĹĄkole nĂĄs uÄ?ia, Ĺže deti sa rodia ĹženĂĄm a mne kaĹždĂ˝ hovorĂ­, Ĺže som otcovi z oka vypadol.“ Oscar Wilde: „SprĂĄvaj sa ku kaĹždej Ĺžene, ako by si bol do nej zamilovanĂ˝ a ku kaĹždĂŠmu muĹžovi, ako by ti bol nadradenĂ˝! Skoro si zĂ­skaĹĄ povesĹĽ dokonalĂŠho gentlemana.“

7

duchovnĂŠ okienko

JĂĄn Buc

Kto je mĂ´j pastier? Kto by sa nechcel maĹĽ lepĹĄie! Pravdepodobne vĹĄetci by sme vedeli vymenovaĹĽ veci, ktorĂŠ by sme potrebovali, aby sa nĂĄm lepĹĄie, jednoduchĹĄie, spokojnejĹĄie Ĺžilo. NaĹĄe potreby mĂ´Ĺžu byĹĽ rĂ´zne. ÄŒo ale s tĂ˝mi potrebami robĂ­me? KrĂĄÄž DĂĄvid napĂ­sal mnohĂŠ Ĺžalmy. Jeden z  tĂ˝ch znĂĄmejĹĄĂ­ch je 23. Ĺžalm. ZaÄ?Ă­na slovami: „PĂĄn je mĂ´j pastier, niÄ? mi nechĂ˝ba“. MyslĂ­m, Ĺže to nebola len jeho vypovedanĂĄ túŞba, ale skutoÄ?nosĹĽ - Ĺže reĂĄlne zaŞíval dostatok v tom, Ä?o potreboval pre svoj Ĺživot. Akoby predpokladom na to, aby mu niÄ? nechĂ˝balo, bolo, Ĺže PĂĄn je jeho pastier. Obraz pastiera nesymbolizoval len ochranu, ale potvrdzuje aj autoritu vlĂĄdcu. PĂĄn bol jeho vlĂĄdcom, Ĺžil pod jeho vedenĂ­m. Nebol vĹždy a vo vĹĄetkom 100 percentnĂ˝, ale aj po pĂĄdoch vstal a hÄžadal Boha celĂ˝m srdcom. A to je moĹžno tĂĄ otĂĄzka pre nĂĄs. NakoÄžko my hÄžadĂĄme PĂĄna? NaĹĄe hÄžadanie mohlo nieÄ?o preruĹĄiĹĽ. NecĂ­tili sme sa dosĹĽ dobrĂ­, dosĹĽ dostatoÄ?nĂ­ byĹĽ pri Ňom. Prestali sme sa modliĹĽ, lebo sme Ĺžili v presvedÄ?enĂ­, Ĺže sme hrieĹĄni a Boh nĂĄs aj tak nevypoÄ?uje. NaĹĄe myĹĄlienky valcovali klamstvĂĄ o  prĂ­snom a  nemilosrdnom Bohu, ktorĂ˝ na nĂĄs aj tak kaĹĄle. LenĹže, ak ON nie je naĹĄim Pastierom, tak kto potom? Keby sme otoÄ?ili text tohto Ĺžalmu do negatĂ­vneho vyjadrenia, znelo by to asi takto: „PĂĄn nie je mĂ´j pastier, vĹĄetko mi chĂ˝ba“. MoĹžno je to pritiahnutĂŠ za vlasy, ale nieÄ?o pravdy na tom je. Nikto nepoznĂĄ naĹĄe srdce tak ako Boh sĂĄm. Na jeho obraz sme boli stvorenĂ­. (porov. Gn 1,26). On mĂĄ vlasy na naĹĄich hlavĂĄch spoÄ?Ă­tanĂŠ (porov. Mt 10, 30) a  poznĂĄ kaĹždĂŠ zĂĄkutie nĂĄĹĄho srdca (porov. Jer 12,3). On je ten, ktorĂ˝ rozdal talenty (porov. 25,14n). On nĂĄs pozval ĹžiĹĽ v tomto Ä?ase a na tomto mieste. Ak ho urobĂ­me naĹĄĂ­m pastierom, verĂ­m, Ĺže si zaÄ?neme uvedomovaĹĽ jeho starostlivosĹĽ. UchopiteÄžnĂş zmenu, budeme mĂ´cĹĽ vidieĹĽ v naĹĄom srdci, kde sa rozleje pokoj, akĂ˝ nĂĄm svet nevie ani len ponĂşknuĹĽ (porov. Jn 14, 27). On je KnieĹža pokoja (porov. Iz 9,5). Jeho krĂĄÄžovstvo je krĂĄÄžovstvom pokoja, radosti a spravodlivosti (porov. Rim 14,17). KaĹždĂ˝ z nĂĄs si mĂ´Ĺže vybraĹĽ, kto bude jeho pastierom. Ale len jedinĂ˝ Pastier vie daĹĽ to, Ä?o potrebujeme, aby sme boli ĹĄĹĽastnĂ­. A to chceme, Ä?i?

PRACUJ S NAMI! ]Ă‹ Ćľ—ƾ7 Ä‹ ÇŤĆľ  ÂƒĆŤ Ä?

• ĆŤ7Ä ĀĀĀÄş 

ÇŤ7Ćľ Ä‹ă 

•ĂŤĆľ ƍƾƾĈĀĀÄş* • Ćľƒ ÄĽ] ĆľćĆĀÄş* • ĆŤ7 ĆľćĀĀÄş* Äľ ÇŤ7ƾċƍ7Ćľ]Ćľ  Ćľ]ƒ ƾƾÑƾƍĂ‘ÂƒĆŤ 

Ă‘ Ćľ  ]gÇŤ Ä? * 7ĆŤĆľ Ćľ]Ćľ * 7ĂŤÇŤ ĆŤ7Ćľ V SUME 1 000 â‚Ź

* ƒ ƾƍg * ƾƾ  

* ƾǍ]7ƾƾ ]Ćľƾƍ  Ĩ ĆľÄŒ Ćľg ÄŒĂ…Ćľ 7ÄŒĆŤ ÇŤÄŠ

* Ćľ ƾƍ 7—ƾĆľăĀĹŒ 7 ĆŤ 

* Ǎ Í Íþ Ģg

* Ă…  Ćľ7 ĆŤ Ćľƾƍƾ 

 Ćľ g7 

*  gƾƍgÇŤ ] ƾǍ * ƾǍ] ÇŤĆľ Ćľ A PRĂ?SPEVOK ƾǍƾ gĆľ ƾƍƾ

* Ćľ]ĂŤƒ ƾǍƾ 

 7 Ćľ

* ƾǍ gƾ ƾ ÑÅ

 ƾƾ ĆŤ  ] * ƾƾ ƒ Ćľ]g * þË Ćľ gĆľ7 ĆŤ  ]

Ćľ 7 ĆŤ Ćľ +421 901 902 332

Ćľ ÇŤĂ… Ćľ Ćľ VWPERSONALNE@MEDUSAGROUP.SK

BA 17-07 STRANA - 07

52-009-5

ĂŤ 7ĆŤÄ? ÇŤĆľ ƾƾĢƒ Ćľ7

JĂĄn Buc, katolĂ­cky kĹˆaz


PRIJMEME NA PRÁCU V ČR a SR pracovníkov do TPP na pozície:

má protizápalové účinky,ničí vírusy, plesne aj baktérie, pomáha pri psoriáze, ekzémoch, akné, hemoroidoch. Posilňuje imunitný systém a regeneráciu, detoxikuje organizmus, pomáha pri problémoch tráviacej sústavy a iné...

VODIČ VZV (s praxou)

MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK Ponúkame stabilnú prácu, pravidelné výplaty, bezplatné ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitný pracovný servis, plat 110 - 140 Kč/hod, resp. 4,0 - 4,50 € netto a ine benefity. Nástup možný ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

www.naturonline.sk

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za

OPERÁTOR VÝROBY

Liberec ��������������������

61_0000

Objednávajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

 Vhodná aj pre kojencov.

LEN

str

án

ŽENY CH CÚ

ZÁZRAČNÁ PLANÉTA AK MILÝCH CH HL LA 

 

 str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RÝ NESPADNE

#10 Číslo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

�������������������������������������

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NÁ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRÍRODA

PRÍŠERY Z HLBÍN

       str.

54

VESMÍR

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydaní len za 12,90 €

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREČO ŠKODÍ CUKONÁM R?

V TOMTO ČÍSLE ĎALE

25 ÚŽASNÝCH ZÁBEROV

����������+

           str. 70

- JJan 2017

+Liečili Egypťania +Užívali ľudia infekcie plesňou? drogy +Čo je najdrahšíaj v minulosti? materiál na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparáda najkrajších vesmírnych výjavov

PRÍRODA

ČLOVEK

      

str. 40

J NÁJDETE....

ZVIER ATKÁ TO VIDIA INAK

ČLOVEK

5 ZBYTOČNÝCH ČASTÍ TELA

+ Naši domáci miláčikovia a ich vycibrené zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Žlčník aj mandle sú nahraditeľné

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

Prešovčania platia dane, postavte nám obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

1,99

80

85_0000

ECO DOG TOILET

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

BA 17-07 STRANA - 08

85-00

BRATISLAVA - MARTIN - BANSKÁ BYSTRICA - ŽILINA - NITRA - BARDEJOV - PREŠOV - KOŠICE- MICHALOVCE - GIRALTOVCE

Vlasová kozmetika, pomôcky a zariadenia pre kaderníctva

85_0000

TRNAVA - Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, TRENČÍN - Zlatovská 9 ( pri OC Úspech), 0948340 673, e-mail: maduxtn@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochádzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotované stravovanie

Bratislavsko 17-07  
Bratislavsko 17-07  

Bratislavsko 17-07

Advertisement