Page 1

Naše krížovky len za 0,008 € za jednu!!! 2012

KRIMI 5 K R Í Ž O V K PRÍBEH: MANŽELKA VRAHYŇOU? Y 0,55 € Autor: (W.)

mesačník

14. 5. – 17. 6. 2012

Tatranský umelecké národný literárne park (skr.) úvahy

pevný spoj

MPZ Islandu

azda, hádam, po þesky

stojany

neveĐká, tenká

existujú znaþka elektrónvoltu

biely šport

3

15

16

17

18

19

20

21

22

ruþiteĐ na zmenke

ruský zápor

prepracuje

zn. platiny Thor Delta (skr.)

tiež

ruský súhlas jodid draselný

2

deliĢ, po francúzsky

9

Pomôcky: are, Ati, lotir

napríklad (skr.)

4

23

10

11

12

13

úradné listiny

14

HK v New Jersey listnatá drevina

rozrývaj, kypri zn. 24 radónu

cicavec z pralesa sme, si, po anglicky

sídlo v ýade oblastný výbor (skr.)

prvá þasĢ slov s významom pole, pôda

1

1

skratka registrovanej tony

2

3

4

5

6

7

8

triesky

1. 123 45678 90-=qw , ertyuiop [] (NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE


1. cena: 150,- € 2. cena: 100,- €

Súťažná otázka: Bola pani Andrea skutočnou vrahyňou?

4. – 7. cena: 50,- €

1) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom na adresu Redima, s. r. o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava.

5/2012 0

KUPÓN

ODPOVEĎ E POSIELAJT 12. DO 27. 6. 20

3. cena: 80,- €

2) Cez web www.bratislavcanka.sk

Kliknite na text „Pošlite nám odpovede“ a vyplňte formulár podľa predlohy. Názov časopisu: Krimi krížovky. Číslo vydania: 5/2012.

KRIMI

Mená výhercov uverejníme v čísle 7/2012.

KRÍŽOVKY

VÝHERCOVIA Z

Naše krížovky len za 0,008 € za jednu!!! 2012

Autor: (W.)

KRÍŽOVIEK (NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE KRIMI

1. cena: 150,- € J. Slováčková 2. cena: 100,- € M. Kuklovská 3. cena: 80,- € J. Miček

KRIMI 3 K R Í Ž O V K Y PRÍBEH: SYNOVSKÁ LÁSKA 0,55 €

3/2012

mesačník

12. 3. – 8. 4. 2012

þeský sexuológ (Radim)

Pomôcky: 555, abú, Anuc, rímskymi þíslami IAMES

1

dôvtip

1

mesiac Jupitera

4

þudne kozmodróm, po þesky

nevial, nefúkal

emócie, po þesky

13

zaĢukám

2

14

zložená predložka cudzie žen.meno

patriaci Emovi

3

15

kanadské jazero u Arabov otec

tlakostroj

4

Pomôcky: Joel, supra

16

žĐazovitý ústroj skôr, po anglicky

vydrž spaĢ

17

americký spevák a hudobník (Billy)

2

intímne

18

živoþíšny tuk

3

9

súhrnný projekt (skr.)

10

11

12

hora

þíselná lotéria telúr (zn.)

19

5

20

6

21

7

protekcia, po þesky

slovenský horolezecký spolok

hliník (zn.)

8

1. 1234 , 5678 90-= q wertyuio (NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE

4. – 7. cena: 50,- € A. Dúbrava, A. Farkašovská, E. Olejárová, M. Strážovecký

Správna odpoveď na súťažnú otázku z č. 3/2012: Vyšetrovateľ obvinil Andreja z úkladnej vraždy, pretože ako lekár a adoptovaný syn musel vedieť, že jeho krvná skupina sa s otcovou nezhoduje.

VŠETKÝM VÝHERCOM BLAHOŽELÁME! Ďalšie číslo KRIMI KRÍŽOVIEK (NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE vyjde 18. 6. 2012.

Nájdete

v predajniach

tlače a hypermarketoch Krížovky zo súdnej siene Bratislavčanka a Priateľka • ročník III • číslo 5 • rok 2012 • Vydavateľ časopisu: Redima, s. r. o. • Adresa redakcie: Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava • Tel.: 02/526 319 91, fax: 02/526 319 93 • e-mail: bratislavcanka@bratislavcanka.sk • Generálny riaditeľ: Ing. Jerzy Frajberg, CSc. • Riaditeľ vydavateľstva: Ing. Zdenko Výbošťok • Tel: 0905 401 409 • Prevádzkový riaditeľ: Ing. Juraj Frajberg • Šéfredaktorka: Ing. Natália Výbošťoková • DTP: Marek Heinfarth • Tlač: Merkantil, s. r. o. • Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. • Predplatné: LK Permanent, s. r. o., Jana Sadloňová, tel.: 02/444 537 11, fax: 02/443 733 11 • Cena: 0,55 € • Písomné podklady nie sú archivované. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. ISSN 1338-1636 • Ev. č. 4061/10


MANŽELKA VRAHYŇOU? Autor: BIGOR

pooznaþujú

2

obrobí motykou

udieraj, mláĢ

alkohol (skr.)

Pomôcky: diplomatický úradIse, Baki, ník, priBalak delenec

3

sídlo v Kongu

mravouka

súostrovie v Mikronézii

tekovská obec

hranica (lekár.)

prvý muž

þlovek, jedinec 3

16

hmotnost. jednotka EýV Levíc

zatĎkol 4

17

zatváracie zariadenie EýV Ružomberka

umelé hnojivo 5

18

1

francúzska rieka

grécky ostrov

6

jemný ozdobný pruh z nití

1

7

tam, na to miesto kurzová stávka

8

nech, po þesky 9

nástenný gobelín malá dedinka

druh loveckého psa

20

21

sídlo v ýade stará zbraĖ

10

22

africký xylofón Pavlína (domác.)

11

12

E 19

pera (poetic.) oblej vriacou vodou

poukladal vodný kôrovec

súper, protivník

akadémia vied

2

prchavá tekutina meno Caponeho

nemecká rieka

Pomôcky: Aror, Maa, Ralik

kód akkadþiny

23

mestská zeleĖ stavba, príbytok

24

africký slon 51 v Ríme

prezent egyptský boh Slnka 13

dal do daru

25

pracuj s pluhom 14

15

www.BRATISLAVCANKA.sk

567890-=qwe rt

K RI M VIE I KR TE ÍŽ

2.

E , 34 12`

O ,Ž E.. VKY .?

egyptský ochranný boh

Starogermáni

E y`uiop[]\

3


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: BENE

základná jednotka dĎžky

1

malá os

þeský španielska hokejista rieka

gén, idant

druh tkaniny

mongolská správna jednotka

cín (zn.)

apendektómia (lek. skr.)

3

zvieracia papuĐa

nabrala odvahu 1

rozhodujúco 2

samárium (zn.) mužské meno

ázijský štát 3

paznechtík ostnitý cudzokraj. strom

francúzsky spisovateĐ 4

železná ruda polotuhá hmota

18

nariekal nemecký maliar

5

19

španiel. spisovateĐ argón (zn.) 6

kód Peru

EýV Žiliny krhla

20

kade Starogermán

Márius, po lat.

7

21

mláća maþky tesárska sekera

krátke spojenie 8

22

diabli EýV TopoĐþian 9

kaukazská horska osada

23

juhoafr. tenista þaj, po þesky

10

Pomôcky: autonómNorval, na Amas, oblasĢ Alas

neodborník

meno Ladislava

abtesla (zn.) kód Dánska

24

na piatom mieste rádium (zn.)

25

2

jodid draselný 11

orgán zraku

12

13

14

15

16

17

umenie (kniž.)

26

Univerzita Karlova 27

3. 4

1

234567890 yu

-

=qwert

iop[]\as www.BRATISLAVCANKA.sk


MANŽELKA VRAHYŇOU? Autor: RINGO

primát pralesa

druh poĐovného psa

1

lalotanie

somár

Pomôcky: Eto, Aos, Irak

ostatné náklady

spieval (bás.)

sídlo v Indonézii

2

spevohra 1

kožný pigment na tvári Pomôcky: toro, Alov, Neliba

nechuĢ

14

neudieraj nohou znaþka kozmetiky

2

venovala nieto

15

tropická živica pseud. Schopfera

3

16

boxerský úder ruský režisér

patriaca Nerovi 4

1000 kg 999 rímsky 5

japonská cisárska dynastia

kráĐ vtákov

6

19

býk (špan.) Avarova žena

7

bulharské jedlá, druhy rizota

18

st. þeský hokejista ruþiteĐ na zmenke

Terézia (dom.) noþný Pomôcky: vták ohar, Ekas, laka, Vala vysokohor. jazero

17

motaj štát Blízkeho východu

španielske sídlo 20

st. þeský herec druh slona

8

21

otázka na 1. pád útok

9

popevok solmizaþná slabika 10

toto (po rus.) 11

syn (expr.)

22

stredová priamka

osobné zámeno

papagáj vojenská jednotka astát (zn.)

23

akþný výbor

kiloampér

liehovina z ryže 12

4. www.BRATISLAVCANKA.sk

O ,Ž E.. VKY .?

13

polynéz. opojný nápoj

1234567890-=q K RI M VIE I KR TE ÍŽ

dobrá vôĐa

werty . uio

p[

5


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: (W.)

meno Ingridy

nemaril

brúsil

anglická skratka Adventu

2

konzumuje, po þesky

6

prémiové sporenie mladých (skr.)

7

babka, po nemecky urobil výmeny

alegória

nehnevá

8

nemecká televízia meno Ilony

4

þuchový orgán

mužský hlas znaþka erbia

3

Đalia, po þesky

znaþka astátu

11

mongol. pastier grobian, po franc.

znaþka hliníka

17

18

znaþka cínu ovalilo

12

Vermont (skr.)

1

13

1

ad acta (skr.)

2

3

4

nemecká rieka

20

14

stred mesiaca, po latinsky

15

mestský znak opak dobra

þlenia

16

21

22

ženské meno znaþka skandia

6

starší þeský basketbalista

23

disciplína alpského lyžovania

24

farba, po anglicky 5

5.

19

hlupák

vlasy na þele

juhoamerická kukuþka

šikovný þlovek, odborník (hovor.)

zahrieva

10

Pomôcky: lúhovaním a varením HT, idus, získaný VT výĢažok

þasto sa smejúci þlovek (expr.)

9

grécka bohyĖa oblohy, zeme

priraćovacia spojka

kus dreva

kovový materiál slov. hud. skupina

aktív, po þesky Pomôcky: Izis, Oma, vilain

Pomôcky: Amr, ARD, colour

12345

25

67890-=qwer

ty

uiop[]\ www.BRATISLAVCANKA.sk


MANŽELKA VRAHYŇOU? Autor: BIGOR

mydlo, po anglicky

poĐská rieka

obec pri Bytþi

popravca

arabský þlen

Pomôcky: Akat, Sož

vulkán

thajské sídlo

stiahol z kože

japonský gymnasta bieloruská rieka

1

patriaci Kamilovi

starojaEýV ponský TopoĐþian boh zeme

1

zatykaþ (zastar.)

nosiþ atómov

4

3 obyvateĐ Alabamy

17

18

19

20

E

izraelské územie obdobie bez vojny

štát v USA (ME)

7

omyl v písaní rádiom riadený

Európska banka

11

12

23

selén (zn.)

cicavec z pralesa

meno speváþky Sumac

kód rumunskej meny

oxid sírnatý priesvit (lekárs.)

8

2 10

22

6

obrázok, po angl. zbožná úcta

gibon bieloruký

21

5

1004 v Ríme odmena, bonus

oliva, po latinsky

cudzia predpona syridlo, po (predvída- nemecky ný prvok)

3

výsledok delenia staroþes. zámeno

polyamidové vlákno (skr.) Pomôcky: Moab

2

cudzie muž. meno napína (knižne)

13

14

15

O

16

poumýval MPZ Slovenska

9

solmizaþná slabika

ihliþnatý strom

Emanuel (domác.)

sumerský boh nebies

þln na Rýne

Ģaví kríženec

www.BRATISLAVCANKA.sk

E O 1234`5678`9 K RI M VIE I KR TE ÍŽ

6.

O ,Ž E.. VKY .?

zomriem (hovor.)

E O . tyui`op[ 0-=qwe`r ,

7


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: BENE

belgické kúpele

1

Semita

španielska rieka

anno Domini

odpoþívala v spánku

Pomôcky: Larat, arat

zisĢoval rozmery

mongolský pastier

þistiaci prášok

meno Márie 1

8

st. þes. hádzanár trhal burinu

proces rodenia 2

3

sibírsky veĐtok ovocná záhrada

9

metropola ýR malý guĐatý náboj

vyhynutý koþovník

10

maras rieþny kôrovec

drop (zool.)

4

11

orol, po þesky meno Cha5 þaturjana

kód Sudánu

školský rok severské muž. meno

12

meno Otílie

mužské meno

lis

6

7

odierala

13

vojenský útvar zatykaþ (zastar.)

druh žeriavu Pomôcky: Eret, derik

2

14

rumunské mesto radová þíslovka

arzén (zn.) pooberal

súper 15

over budova údajne rubídium (zn.)

16

máš vedomosti ste, sú, po angl.

nikel (zn.) severský paroháþ Slovenská televízia boxerská skratka

biblická hora

ostrov v Indonézii

17

18

tropická rastlina 19

stromoradie

ochrana tovaru 20

7. 8

1234567

890-

=qwertyui , www.BRATISLAVCANKA.sk


MANŽELKA VRAHYŇOU? Autor: RINGO

belgické kúpele

živoþíšne tkanivo

nákaza

Pomôcky: Kirov, perl

odmorovacie miesto

jestvoval

šifroval

boþná strana hrdina (kniž.)

existujeme

Pomôcky: Nil, Spa, neat

bol vo visiacej polohe

udieraj

vins blancs druh textílie

2 5

6

7

8

9

znaþka pracieho prášku Pomôcky: epitel, hrvole

tlaþová kancelária Requies. In pace

súhlas

11

12

13

kartársky výraz

1 þasti vtáþich hltanov

1

þistý (angl.)

Níl (þes.)

pascal

lasicovitá šelma

hmyz podobný vþele

model Fiata

decht

sobota druh rizota

3

veĐká sudovitá nádoba skaz

cestovný doklad 6 rím. þíslami

4

zmotala

aníz (þes.)

odpoþívaj

nasával 2

5-bodové písmo sovietsky politik

primát pralesa

14

všetko vezmi

plošné miery 100 m2

Pomôcky: cabot

10

nemecký þlen vyraz, otvor

Moravania IĐjušin (skr.) Legum Magister

malý morský živoþích

lopta v zámedzí obchodná akadémia

unavil

3

8. www.BRATISLAVCANKA.sk

17

18

19

roþné obdobie

1234

20

21

22

23

24

plúž

O ,Ž E.. VKY .?

kolektívna zmluva

16

56

7890-=qw ,

er

tyuiop[]

K RI M VIE I KR TE ÍŽ

15

9


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: FRABA

hĐa, (po þesky)

2

chemický radikál

pilot

hmlovina

Pomôcky: nemecká MPZ autoohrievanie LBP, Holandska mobilka arel

dym (bás.)

Olympia (domácky)

hudobný nástroj

spravodajská jednotka (skr.)

zdanlivo 7

klamal plochá morská ryba

sídlo v Nemecku 8

þeský spisovateĐ (Jan) niesol, po þesky

vstúpiĢ, po anglicky 9

Pomôcky: Drda, MASH

1

Ž

popíjal

1

2

3

4

kachle

ja, po francúzsky

10

5

drviĢ, po anglicky vrkoþ (nár.) 11

rímskych 49

tiež tamto lotor po þesky pásik na uniforme

meno Ladislava 12

ženské meno (9. 7.)

Grék zraniteĐný iba na päte

4

olej, po anglicky krv, po anglicky

EýV B. Štiavnice

20

podraćovacia spojka sajte

pseudonym þes. spev. Markéty Poulíþkové

23

tvrdý výcvik popevok

3

EýV Košíc 13

14

15

16

17

18

zoznam mien a adries

10

22

osobné zámeno prezent, podarúnok

mužské meno (Jozef)

9.

21

citoslovce prekvapenia kypri zem

pre-menstrual syn. (skr.) Slovenská social. rep.

ulica (skr.)

6

výrob. hosp. správa výroþná slávnosĢ

žije

19

arzén (zn.)

Ž `123456

Ž 789`0-= ,

qwertyu

iop[

www.BRATISLAVCANKA.sk

KSS 5 FIN_Část1  

1 Naše krížovky len za 0,008 € za jednu!!! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 zn. platiny ruský súhlas Thor Delta (skr.) jodid draseln...