Page 1

BRATISLAVČANKA

8SMEROVKY 25. 6. – 29. 7. 2012

6/2012 0,50 €

VESELÉMINI

1

M. Kenda: Dosť ľudí po vychodení školy tajnička.

     . AVARKA – DATLE – KANADA – KOLENO – KOLIKA – KOTLINA – KOTOL LATINA – LEBKA – MANŽEL – MATKA – MELÓDIA – NEHODA – OPLAN PATENT – PIATAK – PIRÁT – PLATŇA – POTKAN – PREZENTÁCIA SLOTA – TAKTY – TAVERNA – TONIK


Ako posielaĨ odpovede na otázky? 1) Na korešpondenþnom lístku spolu s nalepeným kupónom na adresu Redima, s.r.o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava.

2)

Cez web www.bratislavcanka.sk kliknite na text „Pošlite nám odpovede ku krížovkám“ a vyplĖte formulár podĐa predlohy.

SúĢažné otázkyV ktorej osemsmerovke (napíšte nám jej þíslo) vylúštite slovo:

1. DVERE 2. POHREB 3. STARýEK

VESELÉ

8 SMEROVKY VESELÉ MINI8SMEROVKY 5/2012 6/2012 3/2012

MINI

KUPÓN KUPÓN

ODPOVE DE POSIELA JTE DO 9. AU GUSTA 20 12

1. cena: 100,- € 2. cena: 66,- € 3. cena: 33,- € 4. – 6. cena: 16,- € 7. – 9. cena: 10,- € 10. – 15. cena: kozmetický balíþek 16. – 20. cena: Kniha Krimi príbehy (nielen) zo súdnej siene

Veselé miniosemsmerovky PriateĐka a Bratislavþanka • þíslo 6 • roþník 9 • ISSN 1336-6211 • Ev. þ. 3033/09 • VydavateĐ: Redima, s. r. o. • Generálny riaditeĐ: Ing. Jerzy Frajberg, CSc. • RiaditeĐ vydavateĐstva: Ing. Zdenko VýbošĢok • Tel: 0905 401 409 • Prevádzkový riaditeĐ: Ing. Juraj Frajberg • Adresa redakcie: Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava • Tel.: 02/526 319 91, fax: 02/ 526 319 93 • e-mail: bratislavcanka@bratislavcanka.sk • Šéfredaktorka: Ing. Natália VýbošĢoková • DTP: Marek Heinfarth • Tlaþ: Merkantil, s. r. o. • Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. • Predplatné: L. K. Permanent, s. r. o., Jana SadloĖová, tel.: 02/444 537 11, fax: 02/443 733 11 • Cena: 0,50 € • Autori osemsmeroviek: BIGOR, SANA, MILAN a ŠULO • Písomné podklady nie sú archivované. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. VydavateĐ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosĢ inzerátov a tým nie je zodpovedný za prípadné vzniknuté škody.


POZOR, POZOR, POZOR! Milí naši lúštitelia, VESESELÉ MINI8SMEROVKY vychádzajú pre vás odteraz každý mesiac! VeĐa zábavy praje redakcia.

SúĢaž MESA ý NÍK NÍK Ak nám pošlete znenie tajniþky z osemsmerovky þíslo 15 aj spolu s kupónom oznaþeným „MESAýNÍK“ z troch po sebe nasledujúcich vydaní (Veselé mini8ky þíslo 4, 5 a 6), na jednom korešpondenþnom lístku, resp. v jednej obálke, dostanete sa do žrebovania o 3 x 50 Eur! 

SúĢaž prebieha od 16. 4. 2012 až do 9. 8. 2012 Ćalším 10-tim výhercom budeme štvrĢ roka posielaĢ zadarmo všetky naše tituly! (Rodinné krížovky, Výherne krížovky, Krimi krížovky nielen zo súdnej siene, Krimi osemsmerovky, veselé mini8smerovky mini smerovky) Každý, kto sa zúþastní, dostane balíþek þítania z nášho vydavateĐstva. Kupóny posielajte do 9. 8. 2012 v jednej obálke naraz všetky tri. Mená výhercov uverejníme v þasopise veselé mini8smerovky mini smerovky þíslo 8.

Mesaþník VESELÉ

MINI8SMEROVKY

6/2012 KUPÓN


– Sto metrov zabehnem za 8 sekúnd. – Nemožné, rekord je 10 sekúnd. – Ja viem, ale poznám ... (tajniþka).

.

R K A L O S T O K A N E K O

4

R K P J A L A K S

L Í Š K A T O P A K

2 P K K OO A R P T Á M A A A T L K K K I V R A N E C B U

Š

P

O

A S E P R A K

T A R L K Á R O I M

R

T

2 E I K A L K A N A B R I T R A

.


Učiteľka kričí na žiakov: – Takže sa nikto nehlási? No dobre teda. ... (tajnička) (tajnička)!! No dobre teda. Rýchlo jeden spredu a ...

3 D S Z Š

A T R A K

E E A O O

N N R S S L

S K L A D B Á E O Á

A Ľ U Č E A T K A O R K O Š L M B N N S V A Z K D B

Š

K

K S Č J K K L A S Y

A E V E N K A A A E K R T L A A R A E P B A R O A A V T K A K S

O

L

!

O K O E C K N R O K S K D B T U N E I L

A

5


– Moja svokra jazdí ako blesk. – Tak rýchlo? – Nie, len každú chvíĐu šĐahne ... (tajniþka).

.

4

ARÉNA – BERENIKA – DEKAN – DRÁMA FAJRONT – FÚRIA – GEJZA – HRDZA IMUNOLOGIýKA – KÁBEL – KANOE KMENE – KRÁTKOM – KURZY MARKÍZA – MERAý – MICHAL MIRIAM – MORýA – MULTISERVIS OBAVA – OBAVY – OKRAJ OSIKA – PAULUS – PRACKA RÁDIO – REBARBORA REVÍR – RÍBEZďA ŠKOLA – TVRDZA VAJDA – VODKA ZADOK – ZÁMKY 6


– V sobotu by som rád požiadal rodiþov o tvoju ruku. ýo by som si mal obliecĢ? – Ako poznám otca, tak ... (tajniþka). ABSTINENT ADONAI – BÁLAM BANÁN – BATHILDA DUKÁT – ESTER ETAPA – FANATIK GADARA – HEKTÁR KANDIDÁTKA – KANOE KORAL – LAICI – NÁPAD OBSERVANT – OBŽIVA ODSTÁVKA – PEDÁL – PODPORA SASANKA – SEMIENKO – SMRAD SPOTREBA – SPOTREBIý – STATIKA SVRAB – TOAST – VIESKA – ŽBRNDA

.

5 7


8

A P ČO T S

Č

A

KO M P O A H R A A I K K K B A S R Y A O R CH P K K D A Á A Á K L B A K O R A A K R O Š V O

J

S O I B A R A M Ý A A A T O Z E A C I V A L A K V R

Y T E V K L S S A K R O M Ň

H K Y V A K J

S T A N Y

6

Mursalský þaj – ránhoj horský je novinkou na slovenskom trhu, no . v Bulharsku patrí k tradiþným lieþivým þajom s lahodnou chuĢou. Mursalský þaj sa nazýva aj ... (tajniþka). Upadol do zabudnutia po triumfálnom postupe þierneho þaju v Turecku poþas posledných 60-70 rokov. V súþasnosti však zažíva renesanciu. Ránhoj horský pochádza z okolia dedinky Trigrad v Bulharsku. Tu rastie vo výške 1500 m. n. m. v ekologicky þistom prostredí. Ránhoj horský þeĐać Lamiaceae (hluchavkovité) sa vyskytuje iba na urþitých miestach pohoria Rodopy, ktoré sa rozprestiera v Bulharsku, Grécku a Turecku. V Bulharsku je táto bylinka na vyznaþených miestach, pre jej vynikajúce lieþivé úþinky, zákonom chránená.


P O K D

A L A O K A

K O T O L V K

A K R O M Š

R A K E A

Ň E M R T

O K T E C

R R A R E R M

A K T J L R V A

K Č

T

V

Ž

O

I

Ť S K O O A I L I T L AR A E T A K R PM OM A A T S K A

.

P K G P T B B S R Č N E

A A Z R E V A E I K I

7

N A A R L N C A A E

A SA TA KN AO VP KO A R

– Jožko, už viac nechcem počuť, že sa s bratom bijete! – Dobre ocinko, prosím ... ... (tajnička) (tajnička)..

6

9


25. 6. – 29. 7. 2012

Odpoveć iba cez web Milí naši lúštitelia, ak nám pošlete znenie tajniþky z osemsmerovky þíslo 8 cez náš web www.bratislavcanka.sk (kliknite na text „Pošlite nám odpovede ku krížovkám“ a vyplĖte formulár podĐa predlohy), dostanete sa do žrebovania.

Každý desiaty dostane knižku RODINNÉ KRÍŽOVKY špeciál. 10

ADRESA – BABILONýANKA BARETA – ýEREŠNIýKA DOMINANT – HALABALA JEDLIýKA – JEŽIBANA KALAMITA – KAMANOVÁ KANCELÁRIA – KARAKOLA KARIKA – KARKULKA – KOBALT KOLÍKY – KOMINÁRI – KYRETA LANÁRI – LATINA – LATORICA LOKOMOTÍVA – MAKARÓNY MATAHARI – NÁRAZNÍK NEVADA – PANELÁRI PARAZITY – PEDIATER PERNIKÁRKA – PODKOVIýKA POLOVICA – POLOVODIýE POPOLNÍK – PORIADOK PORIEýIE – POZNÁMKA PRADIARI – PRÍýESOK PRÍPRAVA – RAMENO – SEKANINA SERENÁDA – SLOVANKA ÚDOLIA – VEýERNÍK VEýERNÍýKY – VENTILÁTOR ZÁCLONKA – ZÁKAZKÁR ZÁKAZNÍýKA – ZÁVEJE

VM_6_2012_MAKETA_Část1  

BRATISLAVČANKA 1 0,50€ M. Kenda: Dosť ľudí po vychodení školy tajnička. AVARKA – DATLE – KANADA – KOLENO – KOLIKA – KOTLINA – KOTOL LATINA –...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you