Page 1

Naše krížovky len za 0,008 € za jednu!!! 2012

KRIMI 3 K R Í Ž O V K Y PRÍBEH: SYNOVSKÁ LÁSKA 0,55 € Autor: (W.)

mesačník

12. 3. – 8. 4. 2012

þeský sexuológ (Radim)

Pomôcky: 555, abú, Anuc, rímskymi þíslami IAMES

1

mesiac Jupitera

4

þudne kozmodróm, 1 po þesky

dôvtip

nevial, nefúkal

emócie, po þesky

2

americký spevák a hudobník (Billy)

13

zaĢukám

2

14

zložená predložka cudzie žen.meno

patriaci Emovi

3

tlakostroj

4

Pomôcky: Joel, supra

15

kanadské jazero u Arabov otec

16

žĐazovitý ústroj skôr, po anglicky

vydrž spaĢ

17

intímne

18

živoþíšny tuk

3

9

súhrnný projekt (skr.)

10

11

12

hora

þíselná lotéria telúr (zn.)

19

5

20

6

21

7

protekcia, po þesky

slovenský horolezecký spolok

hliník (zn.)

8

1. 1234 , 5678 90-= q wertyuio (NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE


1. cena: 150,- € 2. cena: 100,- €

Súťažná otázka: Prečo vyšetrovateľ obvinil Andreja z úkladnej vraždy?

4. – 7. cena: 50,- €

1) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom na adresu Redima, s. r. o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava.

2) Cez web www.bratislavcanka.sk

Kliknite na text „Pošlite nám odpovede“ a vyplňte formulár podľa predlohy. Názov časopisu: Krimi krížovky. Číslo vydania: 3/2012.

3/2012 0

KUPÓN

ODPOVEĎ E POSIELAJT 12. DO 21. 3. 20

3. cena: 80,- €

KRIMI

Mená výhercov uverejníme v čísle 5/2012.

KRÍŽOVKY

VÝHERCOVIA Z KRIMI

KRÍŽOVIEK

(NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE

1. cena: 150,- € J. Lužanská 2. cena: 100,- € O. Škultéty 3. cena: 80,- € R. Duch

1/2012 4. – 7. cena: 50,- € J. Bojnická, K. Juhászová, M. Bosko, P. Pacho

Správna odpoveď na súťažnú otázku z č. 1/2012: Andrej si bol istý, že Eva zomrie od rozrušenia, pretože mala ťažko choré srdce.

VŠETKÝM VÝHERCOM BLAHOŽELÁME! Ďalšie číslo KRIMI KRÍŽOVIEK (NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE vyjde 9. 4. 2012.

Nájdete

v predajniach

tlače a hypermarketoch Krížovky zo súdnej siene Bratislavčanka a Priateľka • ročník III • číslo 3 • rok 2012 • Vydavateľ časopisu: Redima, s. r. o. • Adresa redakcie: Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava • Tel.: 02/526 319 91, fax: 02/526 319 92 • e-mail: bratislavcanka@bratislavcanka.sk • Generálny riaditeľ: Ing. Jerzy Frajberg, CSc. • Riaditeľ vydavateľstva: Ing. Zdenko Výbošťok • Tel: 0905 401 409 • Prevádzkový riaditeľ: Ing. Juraj Frajberg • Šéfredaktorka: Ing. Natália Výbošťoková • DTP: Marek Heinfarth • Tlač: Merkantil, s. r. o. • Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. • Predplatné: LK Permanent, s. r. o., Jana Sadloňová, tel.: 02/444 537 11, fax: 02/443 733 11 • Cena: 0,55 € • Písomné podklady nie sú archivované. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. ISSN 1338-1636 • Ev. č. 4061/10


SYNOVSKÁ LÁSKA vodenie koĖa v kruhu

1

rímske þíslo 51

vajíþko (lekár.)

pi (slang.)

1

3

2

orgán þuchu severská 3 dĎž. miera

hovoril to isté

prvý muž

sekala, rúbala

19

dedo, nem. detská mozgová obrna

20

klamstvo emisná kontrola

4

21

vysmiaty þlovek Andrej, po maćarsky

pichá rohmi 5

bývalá zn. kávy 6

barmská dĎžková miera

22

siatie (odbor.) cyperský mudrc nanometer (zn.) patriaci Ole

7

23

org. tajnej armády obdobie treĢohôr

24

zahynul bývalý asanaþný podnik 8

nech, po þesky

25

Aloiz, po taliansky útok, atakovanie

planétka

26

2 9

10

11

12

13

14

15

V

acidita, po srbsky akadémia vied

príbytok turistu

16

27

tangens (zn.)

otázka spôsobu

meno Caponeho

slovo úcty v Ázii

vánok (poetic.)

þínska droga

12345678

www.BRATISLAVCANKA.sk

9

17

O ,Ž E.. VKY .?

antický kamenný obetný oltár

2.

þistíte tepovaním

18

druh látky volanie o pomoc

derivát benzénu

kartársky výraz

anglický súhlas

cudzia predpona (videnie)

kolosálny predmet

Pomôcky: lan, alen

Pomôcky: Mustaka, miocén

V 0-=qwe`rt K RI M VIE I KR TE ÍŽ

Autor: BIGOR

V yuiop[]\a`s

3


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: RINGO

vybuchujúca hviezda

starorímsky úradník

1

open loop

morský hĎbkomer

kôra Pomôcky: postupne korkového spadol lipid, Ilok duba

2

judejský kráĐ

potreba kosca

nejestvoval 1

13

popis ofúklo

ampérhodina

2

14

slovenský šachista amoniak 3 s kyseliny

modi¿kácia

kocka (lat.) 4

mjanmarPomôcky: vápencová ský kyat Arm, Asa, oblasĢ Org. Inter. amid Rad. et Tel.

15

hodovanie krátky obrazový záber

Aziat (þes.) 16

Katarína (dom.) chorvátske sídlo

5

17

preš

ukájala, tíšila (kniž.)

obyvateĐ Arábie

6

organizovala

plúžil

7

hodnot. komisia ester mast. 8 kyselín

rameno (nem.)

druh nábytku 9

Pomôcky: zvyšok alea, vyrúbanéTaraba, ho stromu MMK

bol živý hrdina (kniž.)

10

21

EýV Bratislavy local stand. of rest

3. 4

elektráreĖ slovko Nováky pritakania pohyb vzduchom dvojhláska

11

þeská koncovka zdrobnenín

19

20

váh. jedn. zlata ¿alová farba

premárnil na pitie nezhotovoval si šitím

18

existuješ

tu máš 12

meno Rolincovej

všetko v poriadku

12345 qw

67 . 890-= ert

yuio ,

www.BRATISLAVCANKA.sk


SYNOVSKÁ LÁSKA þasĢ schodiska

talianske mužské meno

vojak, po rusky

mäkká hudobná stupnica

zvesiĢ

Pomôcky: Karlova univerzita Aldo, Kunz Robin

str. maćar. koalície nákazlivá choroba

Nemec

kartón, po þesky

žiacka knižka 1

et alteri (skr.)

4 22

23

24

25

26

27

parta

2

poruþík (skr.) pascal (skr.)

poodlieval

3

pakt, po anglicky molybdén (zn.)

dopraviĢ na urþené miesto mužské meno

typ ruských lietadiel

3

maras

13

trieda (skr.) 14

5

mesto v USA stará dutá miera

východ, po nemecky

6

kód PoĐska dôverovala

st. þínska Àauta francúzsky þlen

15

16

okovaný sud meno Olivera

17

9

poĐská rieka 20

kúpeĐná lieþba

MPZ Slovenska

18

19

www.BRATISLAVCANKA.sk

8

topánky

okolo (bás.)

4.

kujný nerast

7

oxid dusnatý nemecké muž. meno

poštový poplatok znaþka nákladných áut

2 prvý germán. muž americká speváþka

odfúkol stredný útoþník vojenská zmluva

4

náš futbal. rozhodca

10

hmota na výrobu cementu

11

diplomatický úradník

12

12

3456

qwertyui

7

O ,Ž E.. VKY .?

21

Pomôcky: pian, Tua

1

890-= K RI M VIE I KR TE ÍŽ

Autor: BENE

op[]\as

5


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: (W.)

znaþka kvalitnej múky

bývalý odevný podnik v Trenþíne

2

ukazovacie zámeno

meno Eriky

sediment Pomôcky: uhliþitanu alm, vápenaentre, tého benzyl

obšuchni

anglické ženské meno

oblieklo (knižne)

chemický radikál

osobný (skr.) 5

1

zbavil kože

ovocná záhrada

6

Pomôcky: nem. rock. kapela error, EW, Lam, nol, severoseRaoult verovýchod

1

2

3

4

7

zvratné zámeno

chyba, po kubánska anglicky rieka 8

argón (zn.)

ampérzávit (zn.) medzi, po francúz.

3

kontinenty 9

11

nôž, po kráĐ z divadel- slovinsky nej hry kubánsky maliar 12 A. Jarryho

vyslovená myšlienka 10

Pomôcky: run, Sue, Toa, Ubu

dnes (hovor.)

francúz. chemik angl. význ. fyzik

4

þln na Rýne

13

spodok nádoby

Mjanmarsko zadný (skr.)

obeĢ

14

nechápala 15

zosilnený súhlas panika na burze

oznaþenie lietadiel Bieloruska

kypria pôdu pluhom

zábavný podnik

podmien. spojka zložená predložka

16

osobné zámeno aj skratka 17 Myjavy

centrum, stred

kút, po þesky

dávam ponauþenia

5

výnosy z uložených peĖazí

18

20

5. 6

21

22

23

1234

19

567890

-=q

wertyu . iop[ www.BRATISLAVCANKA.sk


SYNOVSKÁ LÁSKA Autor: BIGOR

þíra tekutina

ukazovacie zámeno

1

antický kamenný obetný oltár

Pomôcky: Lamas, Loa

starodávna skriĖa

ligot

3

1

20

2

farba na vajíþka zlato, po španielsky

21

opálil sa sovietsky generál tavením 3 odobral

doktor (skr.)

22

vedie auto šoféruje (zastar.) nasávala

Adolf (domác.) 4

þeská polit. strana zaspi (knižne)

23

MPZ Rumunska solmizaþ. slabika

5

MPZ Chorvátska Shakespearov kráĐ

6

7

lesný plod

okresal teslicou

belgický spevák starorím. boh lásky

premenná hviezda 8

biblická hora angl. plošná miera

9

španielsky básnik obyvateĐ Chodska

francúzsky þlen chyĢ, uchyĢ preš

kujný materiál

citoslovce povzdychu

25

apendektómia (skr.) juhoamer. indián

zosekala, zrúbala

otec (famil.)

24

mesto v USA africká antilopa

zunovala

intrauterinná inseminácia

predsudok, tmárstvo

dokumentácia pre stavebné povolenie

postavila sa

Pomôcky: Asmolov

smerom nadol

lantát (zn.)

predložka

2

6. www.BRATISLAVCANKA.sk

12

13

14

15

16

17

18

19

hynul, mizol

1 0-=qwert

O ,Ž E.. VKY .?

vôĖa, zápach

11

23456789 yu

K RI M VIE I KR TE ÍŽ

10

iop[]\

7


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: RINGO

ázijská vyvaĐoval maþkovitá oþi šelma

osobné zámeno

latinský (skr.)

Pomôcky: zmenkový seter, ruþiteĐ elév, Siam

ondes longues

vôkol 9

18

umýval (bás.) ruka (nem.)

hliník (zn.) címer

6

ruténium (zn.) školák, študent

16

lekárska komisia

13

21

orientál. muž. meno vianoþná ryba

5

rúbal, sekal Katarína (dom.) prehra v šachu

zvuk elektric. zvonþeka prvý muž nepodĐahne

dosah lietadla

cestovný doklad þeská televízia

4

7

51 rímsky sóda (þes.)

22

3

zápisník

drž a choć

decht

krídlo (odb.)

15

1000 kg výkonnostná trieda

oplan 1

14

11

ovládal 12

vytýþený smer 2

8

prezývka Ameriþana

kde druh poĐov. psa

19

budova

7.

20

kosil

st. názov Thajska

8

veĐa hovorí

24

planétka

plemeno

žiak, zaþiatoþník

17

súostr. v Mikronézii Majstrov. Európy

ekonomická komisia

predložka (preþ)

nakoval

mužské meno (8. 3.)

rýpala

10

odroda nikelínu

Pomôcky: karakal, arit, Hel

akváriová rybka

kĚm. rastl., Đadník

porušil celok

Pomôcky: akara, Ratak, Hand

literárny (skr.)

23

1234567890-=qw erty

u

io

p[]

www.BRATISLAVCANKA.sk


SYNOVSKÁ LÁSKA Autor: BENE

þierny vták

3

Pomôcky: ale, po EýV usadenina nemecky plonk, Alov Popradu

severský paroháþ

nit (zn.)

hriadeĐka

ktorý (hovor.)

kartársky výraz

vćaþnosĢ 16

1

poĐská rieka

syn boha Fauna

17

vlk z Knihy džunglí

18

športový kód Nórska

kiloampér (zn.) fáza Mesiaca

19

abvolt (zn.) 20

2

3

4

2

þeská rieka samec morky

5

francúzsky atol

druh papagája mesto v Sudáne

6

typ rus. lietadiel vôkol

7

samica capa MPZ Rumunska

meno Komenského keć

1

MPZ Slovenska arzén (zn.)

21

8

truhla ruský režisér

dal naviac

22

pohrebná hostina 23

kód Izraela

meno psa francúzsky skladateĐ

4

polial vriacou vodou

11

farba na vajíþka EýV Revúcej

24

365 dní

gálium (zn.)

25

olympijské hry

12

osobné zámeno niób (zn.)

prezent

naše mesto 26

lutécium (zn.)

14

náš historik a spisovateĐ

meno Alberta 27

8.

13

12 0-=qwe

www.BRATISLAVCANKA.sk

345

15

rtyuiop[

678

O ,Ž E.. VKY .?

dravý vták

þinil 10

9

K RI M VIE I KR TE ÍŽ

Pomôcky: Akis, Lao Anaa

9

daj na nejaké miesto Slovenská republika

]\as ,

9


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: FRABA

kolónia

1

rímskych meno 499 Caponeho

Pomôcky: Rayner, Lebon

kút

osvieĢ

rieka v Tanzánii

ohmatal (hovor.)

10 starorím. boh lásky japonská rieka

konský postroj 2 arzén (zn.) 3

ženské meno (29. 4.)

starý názov Tokia

12 príjemná vôĖa vína maternica, po talian.

4

podraćovacia spojka

13 priateĐ, po francúzsky zinok (zn.)

5

6

8

9 hélium (zn.) pred KrisPomôcky: tom, (ante mys na aeon, Christum, ostrove Rydlo lat. skr.) Sumba

tipy japonská dĎž. miera francúzsky psychológ

16

pníky atlantický letný þas meno psa arabský púštny hrad

17

18

všeliþo (expr.) 19 prístrešok turistu kód Belgicka

ruský súhlas 20 sedacia poloha tela

bývalý kanadský hokejista (brankár)

10

15 kadmium (zn.) potešiĢ, po anglicky

bieda

9.

dekagram (hovor.)

vek, po anglicky 7

14

opak dobra okrem iného (skr.)

sloven. historik, profesor (Jozef, *1948)

obyvateĐ Arábie

11

metropola Kuby meno Anny

darovala

rytmus Pomôcky: avenue, požieranie rastl. hmyami zom (les.)

mongolskí pastieri

hromada 1

hlavná ulica trieda

2

21

citoslovce veselosti 22

12 0-

34

56789

=qwertyuiop www.BRATISLAVCANKA.sk

KSS_3_2012_Část1  

mesačníkmesačník Pomôcky: Joel, supra u Arabov otec 12. 3. – 8. 4. 201212.3.–8.4.2012 kozmo- dróm, po esky udne 555, rímskymi íslami Pomôcky...

KSS_3_2012_Část1  

mesačníkmesačník Pomôcky: Joel, supra u Arabov otec 12. 3. – 8. 4. 201212.3.–8.4.2012 kozmo- dróm, po esky udne 555, rímskymi íslami Pomôcky...

Advertisement