Page 1


Altertavlen

i

Maridalen kapell

1987/88 Referanse: Maridalens Venners

MARIDALEN

Utgitt

érsskrift

1987/88.

mai 1988.

Utgiver: Maridalens Venner. Ansvarlig redaktzr: Sheldon Reinholdt. Omslagsbildez Tross Oslo formannskaps "Nei" 8/5 1985 ble lzpet av sommeren 1987 anlagt en golfdet treningsbane pé nmrmere 40 mél pé parkerings— skogen NV for Brekke-krysset. plassen Arbeidet startet lordag 13/6 med Oslo skogvesens anleggsmaskiner og ansatte sammen med medlemmer av golfklubben. ( Foto: Viggo Ree 13/6-87 )

i

i


Innhold

i

Omfattende arbeidsoppgaver

1987 og 1988 .

.

.

.

Maridalsspillet‘ v I 0 om sendagsskolen Maridalen kapell loo ér, og Nes gérd - historie og restaurering . . . . . . . Szrbrétamyra - nasjonalt verneverdig . . . . .

I

0

4'

-

.

6

.

.

O

.

.

19

.

.

.

22

0

0

a

0

0

0

0-

0

O

0

O

0

litt

Edellauvskogene

en

verdifull naturressurs

.

.

ROStilSk0gVeS8n€'t¢ooco0oooooaoaonn Ny

til

vei

plassen Bakken

Naturinngrep

i

.

-

Maridalen

.

.

.

.

29

hogst langs bekker

.

. . -

52

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vedtekter for Maridalens Venner

.

.

.

0

.

.

.

.

.

.

.

38

Vedtekter for Maridalsspillet

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

Arsberetning for Maridalens Venner 1987 . Regnskap for Maridalens Venner 1987 . .

.

. . . . .

42

.

.

45

.

O

.

.

.

-

Golfbaneanlegget pé Brekke. Utvalgte brev, dokumenter og

avisinnlegg

Arsmcate

22/5-88

og —reportasjer (1985

1988)

Maridalen golfklubb

.

. . . . . . .

1

Kjente avisinnlegg og -reportasjoner med

i

dette érsskrift

.

.

.

¢

¢

_ 1 _

som

.

ikke er

. 46

95

tatt

. . . . . . . . . . -

96


Omfattende arbeidsoppgaver i 1987 0g 1988 Styret har ordet

i vil

blant annet fram1987 var et hardt arbeidsér. Det dette érsskrift. Noen gé av arsmeldingen, som er gjengitt vi matte med glede, andre av oppgavene ser vi fram ta opp igjen pa grunn av myndigheters eller andres utspill, Golfbanenlgolfanlggget pa Brekke. Denne saken har statt pé dagsorden gjennom hele éret. Bade Maridalens Venner og en rekke andre foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner har vart sterkt 9ng&SjGrto Vi har klart é samle kopier av det meste som finnes av brev, avisreportasjoner og avisinnlegg. En stor del av dette

til

vil

l.

i

materiale vil vére lesere finne gjengitt siste del av dette érsskrifta Vi har ordnet det sa kronologisk som mulig slik at det skal vare mulig a vurdere stoffet selvstendig. Pa grunn av plassmangel har vi bare tatt med det som er vurdert a vmre viktigst. For spesielt interesserte har vi ogsé med en oversikt over stoff som ikke er tatt med og hvor det kan finnes. Noen punkter synes vi det er spesielt viktig é fastslé: a) Golfanlegget er ulovlig fordi formannskapet 8/5-85 sa "Nei" anlegget. b) Tross bade vére og andres mange brev forskje1lige myndigheter,har ingen, heller ikke formann— pévist at vi har urett. skapet,svart oss cg c) Etter at Fylkesmannen fzrst (16/7-87) ba om stans man kunne tenke seg é anleggsarbeidene og sa at vurdere midlertidig vernevedtak for Maridalen, fortsatte likevel anleggsarbeidene de stort sett var fullfzrt september. Da sa Fylkesmannen (1/lo) at midlertidig vern ikke var nodvendig fordi kommunen i et brev hadde forsikret at ytterligere inngrep ikke ville finne sted for verneplansporsmélet var avklaret. <1) Det er likevel helt klart at Maridalen golfklubb ikke er fornzyd med den forelepige "lillefingeren" de har fétt, Malet er et storanlegg for olf, Se vért referat fra golfklubbens érsmzte 2253-88. e) Skal Maridalen kunne reddes fra golfanlegg og andre store tekniske inngrep synes det mer og mer klart at at bare et statlig vernevedtak kan stanse en stykk— vis forringelse/zdeleggelse av dette enestéende kulturlandskapet,

til

til

i

til

i

-3-


i

2. Ny Maridalsbok 1989. Oppmuntret av suksessen med den utsendte kalender for 1988, har styret nedsatt fzlgende redaksjons- og arbeids-

komite, som star direkte ansvarlig overfor vért styre: Tore Furuberg, Jahn Bare Jahnsen, Rolf Rasch—Engh, Viggo Ree og Sheldon Reinholdt. Jahnsen og Rasch-Engh var med komiteen for "Kom den fagre Maridal" 1972. I eyeblikket droftes utgivelsen med et kjent forlag for é fa profesjonell trykk og design. Vi har all grunn é tro at vi skal lykkes slik at ikke bare vére medlemmer, men ogsé mange tusen andre skal fa kjzpt en praktbok om Maridalen. Det tas sikte pa en bok pa ca. 200 sider nmrmere A4 - format med gamle og nye bilder, selvsagt ogsa farger. Stuff er det ingen mangel pa. Problemet blir heller begrensningens kunst. Utenom redaksjonskomiteen vil en rekke andre bidra

til

i

i

til

i

med

tekst

bilder. Alle som kjenner og

i

til

til

NB I den fagre feil i "Kom Maridal", bes vennligst omgéende skriftlig underrette oss. Vi er ogsé meget takknemlige for ukjente gamle bilder istemninger sort-hvitt og dessuten spesielt gode farge-dias av alle érets tidero og motiver fra dalen

8

til

3, Kalenderen

for

blitt

1988,

en stor suksess. Ca. 2/3 av medlemmene har sendt oss mer en gjennomsnittlig kr, 40,- pr. kalender. Det har gitt en nettoinntekt pa kalender—prosjektet Den

er

vel kr. l45o0,—

hittil,

Vi takker alle for interessen,

for styret. Utstillingen pa Teknisk

som

oppmuntring Q;

I

museum pa

begynnelsen av mai 1987 ble

har vart

Kjelsas.

vi innbudt

til

til

stor

a vmre

Akerselva-utstillingen og fikk en veggflate pé 6 m x 3 m fri disposisjon. Som amatzrer gjorde vi vart beste med kart, store bilder, bevergnagde trmr, slagord, opphengte érsskrift og en kasett med medlemsblanketter. Stadig nye medlemmer melder seg. Ta en tur Og Se Selv! Q, Vért forhold Oslo skogvesen. Siden Skogvesenet forvalter det meste av Maridalen,vil dette vare den myndighet vi gir béde"ris"og"ros" i de fleste tilfelle. Selv om det har vwrt mye "ris" 1987 har vi ogsa kunnet gi ros. Les selv i érsskriftet med pa

til

til

i

3

April

_

5

_

1988


Maridalsspillet 1988 Solveig

Av

i

til

Vi znsker velkommen ér 15.gang spillet

Det er

var

Holm

i

Maridalsspillet

blir

1988.

gjennomfert; fzrste gang

1974. Det er da

helt naturlig é feire dette jubileet med et Fredrik Engelstads tre middelalderstykker. Vi har

av Carl

valgt "Kirkebyggeren", i tidsepoke det fzrste i trilogien. Handlingen er lagt tiden rundt innfaringen av kristen— Norge. Vi tenker oss nesten 1000 r tilbake i tiddommen en, en tid med sterke brytninger i vért land. "Kirkebyggeren" gir oss en opplevelse av dette.

til

i

i

"Kirkebyggeren" er bare oppfort

2

ganger

tidligere;

1979 og 1982.

Sgilleplanz Lzrdag

Szndag

Lzrdag Smndag

Lzrdag Szndag

Lzrdag

4.juni

5. 11. 12. 18. 19. 25.

Szndag 26.

Billettgriserz Voksne

2

" " "

"

"

kl.

1988 " " " " " " " " " "

" "

1500 (premiere). 1300 og 1600.

1500.

1500 og

1500.

1300 og

"

"

1500.

"

"

1300 og

kl. kl. kl. kl.

kr. 50,-

1600. 1600. 1600.

Barn, pensjonister og grupper over 10

Adkomstz

stk.: kr.25,-

til

fra Jernbanetorget kirkeruinene. pi Hznefoten parkeringsplass. Vi znsker igjen alle velkommen Maridalen og

Maridalsbuss 18

Privatbiler

A

kan parkeres

"Kirkebyggeren"

til

¢7§Z2¢¢4%} ;K2¢%¢¢

Spillstyreformann

_ 4 _


Scene fra <<KirkebyggerenÂť


Maridalen kapell 100 r Reinholdt

Av Sheldon

var det festgudstjeneste

Szndag 6/12-87

i

Maridalen

kapell. Kapellet var blitt hundre ér. Etter at den siste gudstjeneste i St.Margaretha-kirken visstnok ble holdt 3.pinsedag i 1643, hadde det lenge vert lang kirkevei for folket i Maridalen. Det kan ikke ha vert tilstrekkelig ekonomisk grunnlag og interesse for det store left som métte for é gjenreise kirken som forfalt mer

til

og mer og

i

bl.a. ble brukt

dalen.

til

stenbrudd

for

andre bygninger

ut gjennom l8oo—tal1et vokste interessen for et stadig sterkere, Det zkonomiske fundament og grunnlag ble lagt ved at Sigrid Anne Skar gjennom sitt testamente i 1879 opprettet et legat pi kr. 24oo,— reising av et bedehus. Né ble det for alvor fart i planer, og da byggingen kunne begynne i 1887 var belepet med renMen

gudshus seg

til

ter vokst En

til kr.

2995,-.

rekke alternative tomter ble vurdert; nord

skolen, Haugermosen, Skar og névwrende beliggenhet.

falt

for De

to

bort og ved avstemningen fikk Skar 12 stemmer og den valgte tomt 14 stemmer. Det ble en sentral beliggenhet for hele Maridalen, Og et fint utsyn sydover fra kirkebakken, I 1898 ble den névarende kirkeklokke innkjzpt og dermed var overgangen kapell innledet. Bygda znsket et

ferste alternativene

til

gudshus med

alle kirkelige rettigheter

vigsel

og nadverd, mai 1900 ble bedehuset vigslet Kapellet var eid av bygda fram

masjon,

l.

med en

vedlikeholdsavtale

til

til dép, konfirtil kapell.

l95o—érene, men

med kommunen. Men en

_5_

grundig


Prolog ved Maridalen kapells (Ogsé

I

den

50

ér

fagreste dal

som

venter pé steren

man

1937.

Av Olaug Gillebo opplest ved loo érs jubileet)

ditt

fikk

aye

ligger kapellet i Maridalen. Rundt om stér skogen med bortgjemt der

i

og

se,

sne,

svalen.

i

Her matte de yngste slekten Gud, her sokte de gamle sin trzst. Og klokken klemte mot dalen sitt bud

i

sommer, som

Og

slitne

vinter

og

hast.

foldet

hender ble

i i

bznn,

en hadde sé mye é bare. Men ute sto Brona og duppet lznn med hzysekken fremme ved gjerdet.

i

Der borte dalen gikk bonden med plog, han sédde og hzstet sin jord, Mens solen skinnet mot svartgrznn skog, og elven suste fra nord.

kirken og troen ble bygget pé herinne ble talen gull. Og presten ble som en bonde selv

til

Men

fjell,

som plzyet i hjertets muld. Skjznt hjerter kan lukkes som elven ved hast nér vinteren gér over landeto

til

Qg kirken skal vmre et lys som isbrudd Maridalsvannet, Nu kapellet de 50 (loo)

i

trzst

feirer ér, velsignet vere dets virke. Métte det samle oss der vi stér, sé mange veie vi vet det gér bort i fra Gud og kirke. Troen

Guds

For

som

Vér

han

leve

om

alt

gér

i

grus.

oss alle. kirken den er et gammelt hus stér om enn térnene falle. Herre behzver oss hver isar, tente oss alle sammen.

kjarlighet rekker

vi

vi

Sé fér tjene ham der er som gnister av samme flammen.

_ 7 _


reparasjon og oppussing ville koste sé mye at kommunen ikke ville péta seg dette uten ogsé 5 overta eiendomsretten Man ble enige om overtagelsesbetingelsene og i 1958 ble kapellet fullstendig rehabilitert. Utvendig ble det ny panel og taktekking samt térnkappe. Nye vinduer ble satt inn, innvendig ble det elektrisk oppvarming og maling samt nye stoler og orgel. Kjzkkenet fikk ny innredning og vann innlagt etter grunnboring. Men det gamle hvite stakittgjerdet ble revet. I 1970-érene ble det anlagt en parkeringsplass nedenfor kirken mot hovedveien og noe senere ogsé flombelysning, Maridalen kapell er et vakkert og intimt gudshus med interesserte kirkegjengere, hvorav en god del ofte kan vmre bosatt langt utenfor Maridalen, Tynnet furu— og bjerkeskog rammer inn kapellet og

trivelige

skaper

omgivelsero har vart nevnt for 5 gjzre omgivelsene enda bedre, har vart é fé flyttet kraftmasten nedenfor kapellet lenger bort og kraftledningen eventuelt lagt som jordkabel Det har ogsé vart nevnt at parkeringsplassen heller burde ligget i szkket mellom kapellet og hovedveien est. Kanskje det ogsé kunne vwrt en urnelund for dalen her nwrmeste kirkegérd. ved kapellet. Det er lang vei

Ideer

som

i

til

Etter festgudstjenesten var det hilsener og gave0verrekkelser. Blant annet overrakte Maridalens Venner et ma-

leri foreningen like fur selv hadde fétt som gave av en pensjonist pé Grefsen. Det var av kirkeruinene og hadde hengt under

i

hans barndomshjem siden ca, 1910, N5 henger det

orgelgalleriet. Av swrlig historisk interesse synes jeg gaven fra Inger Loken var, Det var to protokoller som viste en del

av szndagsskoleaktiviteten Den

eldste protokollen

i

dalen.

forteller at

_g_

Szndagsskolen

i


Maridalen kapell i 1940-50 ĂŠrene

Sandagsskoletur i I950-rene.

Over 70 deltok.


Maridalen ble startet metedagbok for 24 navn som viser

til

i

1892. Fra 1895 er det

gutter

jenter,

og 29

gérder

De

fart

plasser.

og

frem—

fleste har etter—

til

kort notat nevnes juletrefest 6/1, tur Vestre Aker kirke 2/6 og tur Halvorsrud 15/9, I alt var det 16 samlinger i 1.halvér og 14 i 2.ha1vér. Med vekslende aktivitet er protokollen fort frem 1903, hvor den avsluttes med fzlgende setning, som synes é skjule en sorgelig begivenhet: " Du skjabne, hvor du griber ubarmhjertig ind i alt Som

til

til

bsstaaende' " Den andre

20/9-1903

protokollen er

forteller tildels

Ludv. Raaness

pé 118

tettskrevne sider

meget detaljert om Maridalen sondagsskole fra starten 13/9 1942 og september 1955. Men virksomheten fortsatte fram 1969 da den ble nedlagt, og

I

det fzrste rst

til

til

var det innskrevet

73

elever.

I

érene utover var deltagelsen vekslende med .deltagerre— kord pé 90 barn ved lo-érs jubileet. Da ble det ogsé anskaffet et banner med mottoet "Smk

fzrst

flott

rike". vet vi ikke

Guds

Men né hvor banneret er. Hvem vet ? Var vennlig 5 kontakte oss snarestl Etter hvert minket fremmatet etter som tiden forandret

seg og

I

barnetallet

sank

radikalt.

ér er det startet en liten barneklubb som kanskje kan sies é vare en arvtager. Den drivende kraft fra starten og frem 1959 var Tordis Hagen, f. 24/7-19 pé Nes gird, Pé Strandholt bodde hun fra 1934 stedet ble revet 1959 og hun flyttet Grorud, Inger Karstensen Lzken og Sigurd Hoie var ivrig med fra 1944 1969 med kortere fravwr. Av andre, som var med en kortere tid, er nevnt Bina Hassel, Kirsten Andersen Hagen, Bergljot Bonna, Ester Staten og Emma Folven. de senere

til

til

i

til

_1o_

til


Nes

gird - historic og restaurering

Av Manfred Rode

I forbindelee med ekitte av forpakter pd Hee.gdrd, var det onekelig og nedvendig med en del oppuee1ngearbeider av vlninguhueet. Siden bygningen er godt over loo r, ble Byantikvaren involvert. E-â&#x20AC;&#x153;tter anmodning Ira Haridalena Yenner har arkitekt H,Rode akrevet nedenetende artikkel og laget rekonetruk-

ejpnetegningene. Rea gird herte tidligere t1l Hordmarkegodeet. I 1923 kjepte Krietiania kommune eiendommen av Harald Luvenekiold Hovedbygningena alder er vanekelig Q beatemme. Tidligere byantikvar Arno Berg antar at hueet er bygget oukring l85o. Byggherren er da eanneynligvie Christen Olsecn. Hueet er preget av eveiteeretilen eon kom Korge 1 1840-lrene. Henrik Vergeland ekal ha oppholdt neg kvistvarelaet og akrevet sin kjente Daleviae her 1 1841. Er det aannaynlig at eveitseretilen ed tidlig er kommet Hari-

til

dalen

i

til

?

Siden dot tinnee en ganmel entyllingsder ned bukkehornshengaler pd loftet, er det godt nulig at kjemen 1 huaet er eldre enn det gir inntrykk av. Christen Olasln kan ha ombygget og"aveitaerieert' en eldre bygning. Men den nevnte dlren kan Jo komme et annet eted tra.

i

Den lave hlyden 1.etaejen med et l1tt;hlyere rom 1 nordre enden av huset kan oga tyde pa at eldre hue. En eiendomnelighet er den 11ggende,utvendige panelen eon ikke er av nyere dato. Her har vi taktiek muligheten 6 tore de hietoriake linjene tilbake 1840-ĂŠrene. Parkveien 29 bak elottet Oelo er et tidlig eveit-

den

til

i

_ 11

-

til


serstilhus Det

(sen—empire) og har ogsé liggende panelkledning. hus av denne type Oslo, og né er det nesten

i

finnes fé

ingen mer igjen. Dessuten minner ogsé den flate takvinkelen pé midtri— salitten Parkveien 29 om hovedbygningen pé Nes. Det siste behaver ikke é bety sé mye. Den flate takvinkelen var noksé

i

vanlig.

har mistanke om at Parkveien 29 er tegnet av slottsarkitekt Linstow. Han kan da ha hatt direkte eller indirekte innflytelse over utformingen av denne bygningstypen, altsé ogsé av huset pé Nes. I "Den gamle bygningskultur Aker" fra 1964 skriver Arne Berg at Linstows hus Wergelandsveien 15 hadde visse likhetspunkter med huset pd Nes. Undertegnede har en mistanke om at det kan vmre en forveksling med Parkveien 29, Huset Wergelandsveien 15 er av en annen karakter enn det Parkveien 29 og det pé Nes. Eventuelle ombygginger kan fremtiden avslzre om huset pé Nes er et"sveitserisert" eldre hus eller om det er bygget sin helhet 1840-50. Tammerkjernen med sine eventuelle spor etter forandring— er kan vise husets eldre bygningshistorie. Men hvis bygningen er reist som sveitserstilhus eller blitt tidlig "sveit— serisert" og H.Wergeland har stétt pé verandaen eller et vindu og sett utover Maridalsvannet, er det en liten arkitekturhistorisk sensasjon. Da métte et av Norges eldste sveitserstilhus sté Maridalen, Etter anmodning fra Skogvesenet har Byantikvaren foretatt en vurdering av verneverdien med henblikk pé oppussingP,g.a. gérdens historie, dens betydning Maridalens kultur— landskap og husets egenverdi, anmodet Byantikvaren om é fé huset tilbakefart med utgangspunkt gamle fotografier. Krysspostvinduene er derfor 1987 skiftet ut med en smérutete type, I frontespicen mot tunet finnes et treramsvindu, hvor rammene er delt opp tre ruter. Det er antagelig den gamle vindustypen som hzrer sveitserstilhuset. En

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

_ 12 _

i

til


sidan en ikke kunne vita dat med sikkarhat, valgta an gianskapa tilstandan Ira tidan fer omtrent l950-arena, da krysspostvinduana kom De smlruteta vinduena passer hvert tall bedra husat ann krysspostvinduana. Snakkarna son skiftat ut vinduana, huskat at vindusdpningan veggen (Hsyde- og breddemdl) ikke har gjannomgltt stsrre forandringar. Dat passer bra mad vindustypen frontaHen A

til

i

til.

i

i

spican.

De smdrutata vinduane, son vi ear pd gamla Iotografiar, vlre Ira datta lrhundre. I hvart tall er da ikka stort aldre. Dataljana gjsr det tydalig. Utskjuringana over vinsveitsarstilutstyret. duane hsrar mad Husata uttorming pa sydsiden gjsr sannsynlig at dat tidligere hadde an typisk sveitsarstilvarands. Engalhardt

ml

til

Lschan, son voksta opp pd garden, husker varandaan. Byantikvaran bla glad da det lyktas for B.Lschan A tinne at tote Ira 1926 Iamilians totosamling. Bildat viser husat mad veranda. Den har opprinnelig tydeligvis vart Apan mot hsgen. En markalig blanding av vindustyper gjsr dat sannsynlig. Dukkingan av verandaan bar kanskje blitt gjort samtidig med at de anĂŠrutete vinduar kon Bildet antydar at ve2.etasja mad randaen den tsrsta tidan hadda sidavinduar an rutainndeling av aldre type, smala og brads rutar vatsalsvis med antagelig target glass da minsta rutana. Slika vinduar kjenner vi Ira liknende has og trapparom

i

til

i

i

i

i

laiagardar.

Parkvaian 29 har ingan veranda. Kanskje hsrte da vesvaitrandaan pl Has ikka mad det farsta utstyrat sarstilhuset. Om verandaen burda gjenraiaas sin ipna allar lukkata uttorming aller dat hale tatt, kan disku-

til

taras.

i

i

til

at midtpartiet i dag virker avkledd og sidapartiane. Hidtpartiats smd vinduer harmonarar ikka med da stsrre sidavinduana. Disharmonian skee vad at for stort midtfalt mallon vinduane i 2.atasje (Rad- maner

ikke

i harmoni mad

-13-


i

og for star flate mellom vinduene 1. cg 2.etasje. Dette problemet kan lzses ved en ombygging av midtpartiet eller helst ved oppfzring av en 2-etasjes veranda slik M,Rode kan tenke seg at den sé ut etter ? 185o~érene, Den ombygde og innelukkete verandaen fra l926—bi1det er ikke estetisk

god. )

I

hovedtrekkene kan hovedbygningen pa Nes ha fzlgende

bygningshistorie: 1. For 1840-50

eldre bygning som fremdeles eksisterer kjerne i den névarendeo Bygningen omgjort sveiserstil, trerams— vinduer og ingen veranda . En

som

2. 1840-50 3°

i

Apen veranda

?

tilfzyet.

Verandaen er né

4. Foto 1926

duene

skiftet

lukket inn

til

og treramsvin—

smérutete type.

Verandaen fjernet. Vinduene skiftet krysposttype, 1987 Smérutete vinduer innsatt. Tilbakefzrt tilstand 5, Byantkvaren har foretatt en fargeundersakelse av fasa-

? 5. 6. l95o—arene

7,

til

til og er kommet til

dene at sveiserstilhuset alltid har vart malt hvitt som hcvedfarge. Diverse detaljer var opprinnelig malt gra, bakgrunnen av levsagarbeidet over vinduene og de to blindvinduene mot tunet sort og hovedinngangsdzren grann. Fargene hzrer antagelig perioden med treramsvinduer. Men Byantikvaren vil likevel anbefale at de nevnte fargene gjenskapes. Det hadde vert znskelig om sementsteinen pa taket ved en senere anledning ble erstattet med vanlige enkelkrumme teglpanner. Ved samme anledning burde vindskiene igjen forsynes med "snekkergleden" (utskarne monstre), som en sévidt kan se pé det gamle foto, over verandaen cg over estre gavl som pynt oppé vindskiene. Byantikvaren har ogsa foretatt en rask fargeunderszkele se rommene 1.etasje, Det ble funnet som opprinnelige

til

i

i

_.]_4_


i

veggfarger rosa, himmelblé og grznn med tilhzrende dzrer lys gré, oker og grznngré. Himlingene var malt beige - nok— sé mark. Ved en senere anledning burde en tilbakefzre romr mene med sine fine, rene og tidsriktige farger° Som apropos vil en nevne det gamle badehuset tilhzrengérden. Det sto tidligere ved Maridalsvannet, men er de flyttet opp hagen. Ogsé det er kulturhistorie. Badehuset med sitt sveitserutstyr burde ogsé settes stand. Det kunne kanskje flyttes tilbake strandlinjen.

i

til

Parkveien 29 (Foto: S. Reinholdt mars -88)

-15..

i


\

A __JvI_=

V

I

Q7

‘I

u

_, ,-..

"~_\_ - L2 “ :__7..__‘¢\. L,

;§1;{o;b' ‘e'=ro' '¢‘a'a‘

ZV ,/

ki TI

1'11

cl

,_¢

4850

(‘U

.,.._....

___’-

km-\s+ruks[ons Farsyzk

%i%@E@@@%@@V? H, ROPE

Fad-ogra#{

4‘? 26

16


\

-_~_~_.if:13,5 R

"1?

W T¢')s¥and

-fir ms‘?

*

I

|

-“

-

,

1

%,__..=.=_1.;i

e FEB


Nes gdrd 1926. Engelhardt Luchen med ny sykkel.

Nes gdrd I982 (Foto: S. Reinholdt august -87)


Smbritamyra Av

Tor ystein

Nord

for

nasjonalt verneverdig

Olsen

Dausj¢en

ligger ei

botanikerne Bronger

og

flott,

Rustan har

nesten uber¢rt myr,

blitt

vurdert

som

som

av

nasjonalt

verneverdig. (se Maridalen 1986-87) far sn¢en felt i fjor hast opps¢kte jeg myra.

Like

Swrbrétamyra er ei sékalt flatmyr av mellomrik type. Ei flatmyr er som navnet sier ei flat myr og som ogsé tilfmrsel av vann som har vmrt kontakt med mineraljorda. (sékalt jordvannmyr) Myra kan ogsé betegnes som delvis flommyr, dvs myr som fins ved vatn, tjern, elver og bekker og som overflommes flomperioder. (som tilfelle var denne h¢stdagen november) Myra er ogs all hovedsak mellomrik. Myr kan deles inn etter tilgang pé naringsstoffer. Vannets surhetsgrad gir ofte et godt bilde pi dette, og forskjellige planter er tilpasset 5 vokse under forskjellige naringsforhold. Artsantallet stiger med wkt tilgang pi nmringsstoffer. (fra fattigmyr ekstremrik myr) P5 de rikeste myrene I Norge fins over 100 forskjellige

fir

i

i

i

i

til

blomsterplanter.

Dette er altsé ei middels rik myr, med karakteristiske arter som stor myrfiol, myrklegg og pors, mens flaskestarr, stolpestarr, bléknapp, pors og takr¢r er dominerende arter ifmlge Rustan og Bronger, Men myra har innslag av flere sjeldne arter som taglstarr,

strengstarr

og

lappvier(fjellplante).

Vasstelg. Bregnen vasstelg er den sjeldneste planten p5 myra. Vasstelg er sikalt vintergrmnn bregne som kan minne om vanlig ormetelg.

litt

en

...]_9_


Den kan

er

Den

forveksles en

med unge

utgaver av andre nart beslekta bregner.

nmringskrevende sumpplante

i

som

¢stlandets lavland. Selv dumpet jeg rett pi ei stor tue

Norge bare

fins

av arten med det samme jeg da den sto friskt nidde myrkanten. Den var lett 5 legge merke og lysegr¢nn og ventet pi det ferste snwfallet, mens de andre artene pi myra forlengst hadde visnet f¢r vinteren setter inn. Etter hvert oppdaget jeg flere tuer av denne sjeldne bregnen pi ca. LO-50 cm.

Myra

m5

til

vernesl

stor og velutvikla myr av denne type er svart sjelden i del av landet. Myra ligger ca, 150 meter over havet i ei jordbruksbygd rett utafor storbyens larm, Den viser utformingen av ei typisk "Oslo - gryte" myr hvor bare et ftall har unngitt utryddelse. Slike myrer fins bare i omrder med hag befolkningskonsentrasjon (f5 meter over havet) og er svmrt utsatt for betydelige inngrep. Vern av Swrbrtamyra haster Ei

s5

denne

derfor. Vi kan si Serbrétamyra representerer

som er typisk jordbunnsmessig)

myrtype

en

for lavlandet pi Qstlandet. (klimatisk

og

Lokaliteten har utforminger og sammenhenger som illustrerer myrtypen stlandets lavlandsmyrer av denne type idag svmrt sjeldne. Alt dette gj¢r at myra har ftt en nasjonal verneverdi, og er derfor blant de mest verneverdige myrene i landet.

meget bra. Dessuten er

Inngrep rundt myra er

I verneforslaget for typer

som

foretatt myra

I

rekke andre vegetasjonsgranskogsyper og noe verneomride bare et stein-

inngér ogsi

en

rik fukteng, tilgrensede furu

og

lmvskog. Dette kunne blitt et fint kast fra Oslo sentrum. Men selvsagt métte Oslo kommune foreta hogst helt ned kanten pi begge sider av Skarselva.

-20-

til

myr-


Slike inngrep skjemmer stygt i et mulig framtidig verneomréde. Visste Skogsjefen om omrédets unike posisjon i landssammenheng? Ville man ogs ha foretatt hogst av trar i Slottsparken? Slike sp¢rsm5l kan man stille seg, da man ogs vet at Oslo kommune har utradert et annet omréde av nasjonal verneverdi i Maridalen, en

edellwvskog ved Skar!

i

Szrbrétamyra ved utlzpet av Skarselva Dausjzen. Pé hzyden ligger den vakre hovedbygningen pé Sorbréten gérd. Bildet er tatt som fargeslide 25/10-70 av Kristoffer Kristoffersen (1') Kort tid etter ble bygningen revet. Begrunnelsen var forurensning av drikkevannet. Men gérden drives fortsatt og forpakte— bor et mindre hus pé tunet. Riving var altsé unzdvendig.

i

..g]_..


Edellauvskogene

Utdrag En

frat

brosjyre

utgitt

en

verdifull naturressurs

av Miljzverndepartementet 1977.

Heftet har registreringsnummer ISBN 82-7245-000-2 og vakkert illustrert med ypperlige fargefotografier. Vér er gjengivelse av hoveddeler av teksten vil likevel vmré trekkelig at interesserte lesere vil fé en systematisk oversikt over stoffet i kortfattet form.

til-

til

HVA ER EDELLAUVSKOG ?

Ved en grov inndeling av jordens vegetasjon finner en at Norge nesten i sin helhet faller innenfor den skalte boreale (=nord1ige) barskogsoneo Denne sonen strekker seg rundt hele den nordlige halvkule og er dominert av hardfere bartreslag. Til denne sonen hzrer ogsé lauvtrar som

bjzrk,

osp rogn og gréor»

til

~

I et belte langs kysten fra svenskegrensen Trznde— lag finner en imidlertid innslag av skogtyper som med et samlenavn kalles edellauvskog. Et felles kjennetegn er at disse skogene hovedsakelig bestér av treslag med hmye temperaturkrav og delvis store krav jordsmonnet.

til

Edellauvtrwr Andre lauVtr%T

5.680

52.500

Furu

110.000

Gran

200.000

I

i

NORGE ( looo m5L_ (Alm, ask, bzk, hassel,lind lznn, sommereik, vintereik

KUBIKKMA§§E_FOR NATURLIGE TRESLAG

(Bjork, gréor, hegg, osp, rogn, selje)

..22..


INNDELING

I

HOVBDGRUPPBRL

naturlige edellauskogene kan dale: 1nn 1 b h0vedgrupper. I naturvernaallenheng or det 0305 vanlig l plaaaere kravfulle typer av oreakog aanlon led de egentlige edellauvakogene. Ut Ira aallensetningen av crcalag 03 narkvegetaajon b11r diaae hovedgruppene inndelt 1 ulike akogtyper av fagfolk innen akogakologi og botanikk. De

1.

Torre, alrvendce onrlder (gode nar1ngaf0rh01d 03 hly telperatur) led hyppig innalag av aln, 11nd 0g 10nn.

2. Fuktige onrlder led doninana av 3. Blkenkoger

1

avartor, grlor 0; ask.

Voatfold.

5. Varlekjcre e1keakoger pi Slrkandet. BDELLAUVSKOGENS HISTORIB‘ grgbgygpl gig (b30rket1d) X11ma: K3011; og tort. Tidaromz ca. 8000 - 7000 £.Kr. Da den slate iatiden tok alutt for ca. 10000 aiden, ble do blottlagte landomréder otter hvert invadert acrfra av sarlig hardtore planter, deriblant bjorke- 0g

it

vierarter.

§0;e§l_t;d_(£urut1d)

Ilimaz Varmt 03

tort.

Tidarom: ca. 7000

5500

£.Kr.

Klimaet ble bedre 0g trealaget furu tikk okt utbre— delae. Atlagt 1g (or, alm, l1nd)Kl1ma: Varmt 0g tuktig. Tidar0m:.0a. 5500 - 3000 £.Kr. §pgbg;gal gig (11nd, 01k, ask) Kline: Varmt 03 tort. Tidsrom: ca. 3000 — 500 £.Kr. I aistnevnto 2 perioder opptrldte gunatige kl1mape-

rioder. Tidlig

1 denne tidon untar an at m1dde1temp0raturvarmeate méned har vart opptil 2°C hayera enn 1 dag. De lav0re11ggende deler av landet var dominert av

an

for

-23-


edellauvskog og store deler av Hardangervidda var dekket av furuskog. §u§a§lgn§i§k_tid_(grantid) Klima: Kjzlig og fuktig Tidsrom: ca. 500 f.Kr. — 1 dag. Etter ca, 500 ér f.Kr, fikk vi et kjzligere klima. Treslaget gran innvandret, og lauvskogene ble trengt bake. I dag er edellauvskogenes utbredelse begrenset de delene av Szr- og Midt-Norge som har smrlig gunstig

til-

til

klima. Norge har

i

dag verdens

nordligste_utlgpere av

edel—

lauvskog. MENNESKET OG LAUVSKOGENE-

til

For menneskene tok med ékerdyrking var mesteparten av Europa og store deler av Smr-Norge dekket av frodige lauvskoger med et dyreliv som delvis er ukjent for dagens menuesker. I dag har vi svart igjen av disse skogene. Tilbakegangen skyldes dels klimatiske endringer, men ogsé stor grad utviklingen av menneskelig kultur.

lite

Veidemannen

fant

tidlig

i

ut at dyrking

av

ékerland gav bedre

levevilkér enn bare jakt og fiske og sanking av bar og frukter. En antar at dyrking av skogomréder tok til i Norge allerede 2.000—3.000 r f. Kr., og datidens bznder lerte raskt at lauvskogomrédene var de mest fruktbare. Lauv— skogene og det

vike

til

liv

fordel for

som

var avhengig av disse har mttet

oss mennesker.

vil bytte bort det moderne landbruk med skoger som langt nar kan gi den samme avkastning. Men med vér tids tekniske muligheter for 5 endre naturen bur vi fzle et spesielt ansvar for at denne naturtypen ikke blir utslettet. Ingen p5

VERN OM vAR NATURARV BER

ocs

VERE EN DEL AV VAR KULTUR.

_ 24 _


VERDIBN AV EDBLLAUVSIOG.

edle" lauvtrealagene har 1 dag 11ten akonoliak betydning 1 tiden var dette annerledea, det er dyrefor, redakaper 1 landbruket nok 8 nevne lauvaanking og eikaa betydning for akipabyggingainduatrien. Med ekt kunnakap on lauvakogena funkajon 1 naturen og verdi for aenneakene har det 1l1d1ert1d oppatitt behov for 8 ta bedre vare pl edellauvakogen. "De 1

norak akogbruk. For

til

nordligste utllper av odellauvakog. V1 har derfor et internaajonalt anavar for 8 bevare diaae forekolstene.

1. Norge har verdena

flrer ned neg en akende endring og ondiaponering av naturlige akologiake syacaner. Derfor er det aerdelea v1kt1g at v1 kan aette av at net: led referanaeolrader son fir vere neat lu11g uberart (naturreaervater). Pi denne Ilten har v1 lulighet :11 8 reg1atrere do biologiake endringene sol fllger av

2. Dec loderne aalfunn

aenneakenes

aktivitet

1

andro oarider.

knyttet t11 ateder led aarlig gunstige klilatlake cg jordbunnleaaige forhold. En rekke kravfulle p1ante- og dyreaalfunn finnea derfor bare 1 diaae olrldene. Edellauvakogono inneholdcr alledea t11 dela ajeldne eko1og1ake ayateler av betydelig interesse for |ko1og1ak forakning. 6. Dyrelivet 1 edellaugakogene akiller aeg pi flere alter fra dyrelivet 1 andre akogtyper. En av iraakene :11 dette 3. Edellauvakogene er

er edellauvakogenea atore produkajon av plantlateriale og lavereataende dyr, f.eka. inaekter. Detre gjar at adellauvakogene er acrlig v1kt1ge leveolrider for jakthart v11: og en rik fuglefauna. 5. Mange p1ante- og dyrearter er helt avhengig av de apea1elle livabetingelaer sol f1nnea 1 u11ke typer ede11auv-

-25-


skog. Flere med

utryddelse

i

det dag sjeldne og delvis truet felge av edellauvskogenes ti1bake-

arter er som

gang.

6.

I vére nordlige edellauvskoger har det utviklet seg hardfzre treraser (provensienser) som p5 lengre sikt gir mulighet foredling og okt produksjon under

til

norske forhold.

7. For undervisning pé ning 5 ha adgang

til

alle skoletrinn

er det av betyd~

edellauvskoger. Ved fagskoler innen jord- og skogbruk, hegskoler og universiteter er diSS€ omrédene serlig viktige for undervisning i botanikk, zoologi, jordbunnslare, akologi, og forstlig pleie av denne type skog.

5 skape variasjon i land8. Edellauvskogen er med skapet og har derfor stor estetisk verdi. Smrlig fremtredende er dette om hasten n5r lauvet skifter gult og rodt. Forekomster av farge fra grunt

til

edellauvskog gjzr derfor landskapet sarlig

for

attraktivt

friluftsliv.

VI TA VARE PA EDELLAUVSKOGEN ? Skogeieren. Starre og mindre forekomster av edellauvskog bor s5 vidt mulig opprettholdes og ikke skiftes ut med barskog eller dyrkes opp. Ved avvirkning bar det vises varsomhet med bruk av flatehogst. I mindre bestand bar flatehogst unngés. Uvanlige og sarlig store trar bzr spares. Naturlig edellauvskog inneholder ofte mange treslag. Av

HVORDAN KAN

7

til dyreliv og estetisk verdi kan en med fordel la flere treslag vokse opp i samme bestand. Et omrédes kvalitet som viltbiotop avhenger blandt annet av skogens siruktur. Selv om mange onsker skogen behandlet som parkskog, kan det av hensyn til dyrelivet vare en fordel 5 hensyn

unngé

bortrydding

av

undervegetasjon.

~26-


Planlagiaren. Lag an ovaraikt over forakoaatar av edallauvakog 1 koaaunan a11k at diaaa kan 1nnpaaaaa 1 genaralplanen og regular1ngap1anar.

Qgprettelae av naturraaervatar. Den atarke t11gangen av natur11ga edallauvakoger forte t11 at Norgea Landbrukahagakole 1 1972 (etter oppdrag fra H11javarndeparteaentat) pibegynte an oafattanda kartlagglng av torakoaatar aol bar varnea etter naturvernloven. Iartlaggingan er an del av at intarnaajonalt ÂŁorakn1ngaprograa (IBP-CT/Silva) og har aol hovada1ktaal1 at at rapraaantat1v: utvalg av noraka adallauvakogtyper akal gia at apaaialt vern for frant1da. Had bakgrunn 1 detta aater1a1a arba1dar nl H11javerndeparteaentat og flare fylkar lad foralag on vern attar naturvarnlovan (naturraaervatar) for dc neat varnevardige forekoaatane. Ncrlara opplyaningar on datte kan faea ved

til

fr11ufta- og naturvarnkonaulantan 1 de ankelte fylkar. Pr. 1. januar 1986 er det opprettat 143 ada11auvakogreaervater etter naturvarnlovan. Forvaltninaan av d1agg er c1l1agt da raapaktiva fylkaaakogkontorar. Pr. 1. januar 1977 var dat 9 adallauvakograaarvacar. hanvendelaa

-27-


I

'T:\

-2

..

‘ '=4*>;7;a7» '_?'j'2Z’5'\-

-\

|-‘{_

@\..: '\I* (

Marzda/ens %1mer

is 4? '//%"1L,’i”

%\—

I.

.

N4//Ala/ki ;?44

€‘

.

-

Li»

;u.,n-nun!)

A

‘il

=/¢

|

MARIDALEN

.

0809

"I3;

Q!’

__"‘:_

Oslo 8

Poslgiroz 2084697

Chr. Bank cg Kreditkasse

6080-63.29951 30/3 1988.

-V».

»-

Maridalen, den ....................................... ..

Grefsenveien 62, 0487 Oslo Oslo skogvesen,

Mailundveien 21, 0562 Oslo E.

Positive disposisjoner i Maridalen. Selv om vi har vart sterkt kritiske noen sider av skogvesenets disposisjoner Maridalen den senere tid, er vi ogsé godt fornoyd med andre. I lzpet av 1987 har vi som egne saker kritisert den nye veien opp Bakken ved utlopet av Dausjzelva, hogsten ved Lautabekken og langs bekker/grzfter vest for Engelsrud og lenger nord. Ikke minst har vi angrepet anlegget av golftreningsbane ved Brekke. Pa den annen side vil vi gjerne gi uttrykk for det vi setter pris pé; l. Rehabilitering av gamlestua og uthuset pé Sanner gérd. Her synes vi det er gjort et meget godt arbeid. Det kunne vmrt mnskelig med takstein i stedet for metallplater pa uthuset, men innser fordelene med plater. 2. Rehabilitering av hovedbvgningen pa Nes aérdt De nye vinduene er stilmessig mye mer pakt med byggets opprinnelige karakter. Samarbeidet med Byantikvaren har fart positive registreringer cg rekonstruksjonstegninger. En snarlig gjenoppbygging av verandaene pa midtpartiet ville berike kulturmiljoet. Med nye takstein m,m. ville alt bli nwrmest perfekt.

i til

i

til

i

til

3. Eynning av skogen rundt

Dette er

vakrere.

gjort

med

kanellett

godt skjznn og har

gjort

omgivelsene

4. Qynning av skogen langs turveien pa ostsiden av M,vannet. Vi takker for at dette er gjort etter vart znske Mye av opplevelsesverdien langs denne veien er kommet svingn bake, Men kraftig tynning burde ogsé vart pa hzyden nord for Midtodden. Noe mer kunne ogsa vwrt hogd ved de beste

ifjor.

i til-

utsiktspunktene lenger nord . Atter takk for det vi har opplevd

'

s

posit‘ ‘I

28

-

\‘

.

/

Formgnn


,

F/,,| '

Marzda/ens Vémzer

/ /

MARIDALEN

§»~ (§I‘ A

Ad

.1-'

) I,

4

<

I LT:

Tl

Qt

"\"., =||.""‘\'\.

0809

Postgiro: 2084697 Chr. Bank og Kreditkasse

6o8o.63.29951 Oslo, 22/6 1987 '

,

‘\-Ir

|..

_

,_

Mandalen, den ....................................... ..

Grefsenveien 62, 0487 Oslo

Oslo skogvesen, Mailundveien 21, 0569 Oslo 5.

vei

0:10 s

til

i

4

tunet pé plassen Bakken Maridalen. Vi her med forbauselse cg forferdelse konstatert at Oslo skog— vesen er ferd med anlegg av en nv vei opp tunet pi Bakken, Dette m vmre satt gang ved en feiltagelse. Vi ken med vn beste vilje ikke finne noe fornuftig grunnlag for den nye oppkjzrselen, Pé Bakken bor bare pensjonisten Kristian M, Bakken, som er 87 r gammel. Selv har han intet kjzretey, og plasssn har ikke kjerbar redskap. Den ubetydelige ferdsel og fra tunet foregér bare ved besmk av venner og familie. Likevel har man altsé pébegynt en ny og like lang vei bare ca. 3c meter zstenfor névmrende oppkjersel og med omtrent samme stigning. Etter at store mengder matjord er skjzvet side, svinger den nye veien seg oppover fullstendig overdimensjonert. Ca. m bred er den nederst, men smalner deretter noe av.

y

ogp

i

i

til

til

til ll

litt

Her synes ikke é vmre noen annelfordel enn at man kommer lenger bort fra hovedveiens sving i vest. Men dette forsvarer ikke et sé sdeleggende inngrep i naturlandskapet. Skogvesenet burde vite like godt som svwrt mange at hele Neskroken i minst 15 r har vwrt fokusert som et svart verneverdig ku1tur-

landskapsomréde. Skogvesenet skulle ogsé vmre godt kjent med at etter Miljmverndepartementets brev Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt Stadsfysikus Oslo, arbeides det iherdig med Q fé samlet og redigert materialet som vil danne grunnlaget for et verneplanforslag for Maridalen, Plassen Bakken tilhzrer Neskroken, og Oslo skogvesens nye vei oppleves som en provokasjon overfor alle de som arbeider for bevaring av kulturverdiene her og i resten av Maridalen. Hvis det finnes saklig tungtveiende grunner for en ny innkjzrsel tunet og det haster med dette, vil vi foreslé en smal vei i det flate terrenget fra sandkassen i Neskrokveien. En slik vei vil ligge

til

i

til

mer

naturlig

og

diskret

i

terrenget.

sant det er mulig vil vi be om at ingen ny vei blir bygd fer den kan vurderes verneplansammenheng. Vi tillater oss 5 be om at rette vedgommende szpger for at de 1ilgjg§j5Ly@ig@§§@;;ijernes og et matjorden skvve§_tiltgk§mp§ nlass, Dette er tekniggiyljyggjijgten,§§§J men en sior sak fog gglturland-M §ls§L_2S.¢~_r_1>_e_i<1_<;.L. Vi haper pd en n snarlim positiv reaksjon pd vért hrev. Kopi : 3 Men

s

i

til

Oslo

Jlyrfvdet Oslo Oslo og Akershus

‘I01-[¥1a_1’1YlS{;7kr1_]'1V+

fadfysikus

Fylkesmannen

i J

Miljeverndepartementet stlandske naturvernforening

y) Sheldon Reinhdjdt Formann


Gamleveien til Bakken. (Foto: S. Reinholdt mai -87)

Nyveien (F010: S.

til Bakken.

Reinholdtjuli -87)

Sefoto samme sled s. 47 i drsskzft 85/86.


f<"€?-"I _;_‘p‘_

.{_

Oslo kommune

"fl.

Skogvesenet

Haridalens Vennez, v/Sheldon Reinholdt, Gxetaenveien 62,

0487 Oslo 4.

VA:

re£.:

Dato:

NY

VEI

OPP

TIL

TUNE? PA PLASSEN BARKER

I

juli

14.

BM/SS

1987.

IARIDALEN

Dares bxev av 22.6.1987.

Etta: anlodninq txa skoqljeten toxatok Oslo elaerld i 1985 en analyse 1 Haridalen. Dat viste seq at utslippene var sterkt toruranaande oq med atedets nnre beliqqenhet Haridalsvannet annodat Halserldet en olqlende utbedzinq av aanitcranleqqene pl Bakkan. av kloakkutalippene tza Bakken

Denne

anlodninq ble onqlande

til

tulqt

opp av skoqvesonat.

Npdvendig t¢nlinq av det nye renseanleqq oq hentinq av husho1dninqsspppel ble ilidlertid nektet av renholdsverket pa qrunn av den vanskeliqe oq livstarliqe utkjdrinq Sanderloaveien Bakken. Ettet vlt opptatninq va: ny avkj¢rinq Bakkan tza Sandarnosvaian tvinqende n¢dvendiq av hensyn renovasjon pl eiendollon, vern av Hazidalsvannet son byen: viktiqsta drikkovannsnaqaain oq don livsiaza

til til til

til

tr:

txafikkanter oq 1:; Bakkan var utsatt tor. avkjprinq oq adkonatvei er etter skoqsjetens opptatninq qodt tilpaaset terrenq oq landskap, saltidiq sol plassen Bakken ha: tltt en lenqe anskat sikker adkonstvei. Det kan tor¢v:iq opplyses at skoqstyret lad repxesentant Ira Byxidet under en betaxinq i Haxidalen den 25.6.87 hadda inqen benarkninqex dct utf¢:te arbeid led ny adkolst Bakkan 1 laridalen. Den nya

til

til

e;

Bj. lljaaland (siqn.) skoqsjet

0 e

pk

J.

n

A

sjet

Gjenpart av dette brev er sendt: Oslo Forlannskap

Byrldct

i

Oslo

Stadatyaikus Fylkeslannen

ii

Oslo Oslo oq Akezshus

Hilj¢verndepartelentet

Dstlandska Natuzverntoreninq

nite:

Mldull

UMOM5

Tclnhn:

Gni

31

Ilhdn

W

er en

DLM£M


:1 q\\(l‘\W//‘I V]

\

~<

°<

Marzda/ens Vél"

Z0

//<1

_>>~.\“L=4=7// .*=— . 737» I_-%/ .

/

-

4

.

_»_--

-.-5

lg?

/%5§€g%L1u ( K¥1w$* §Y7 ‘§

"M./"/‘ ./.4

‘-1?

IL

[1]]

MARIDALEN

.

0809

J

_’*_+

'41

—'

‘:1:

-"M my

6o8o.65.2995l

I

I-\"

"Mn

,

Maridalen,

i

Skogsjefen Oslo, Mailundveien 2l, 0569 Oslo

i

Vi viser

Jo

Finansdirektzren

Frisch, Mi1j0vernavd.,

Rédhuset, 0160 Oslo

l

Rédhuset, H,Heyerdahlsgt 1,0160 Oslo 1. 0160 Oslo

l

Maridalen.

til Finansdirektzrens brev av 25/9-87, J,nr. 8655/87 l/lo-87, J.nr. 8523/87 KH/kh, arkiv

cg Fylkesmannens brev av

471.12.

......... ..

Fylkesmannen,

Byrédet,

v/

5

Naturinngrep

Oslo 8

Postgiror 2084697 Chr. Bank og Kreditkasse

"_

l

IQ‘

'

»

A

I

H

I fzlge

disse brev er det gjort avtale om at Maridalen det ikke vil bli foretatt naturinngrep uten at det skjer samréd med fylkesmannen - far spzrsmélet om Verneplan er avklart. - — - " ( Finansdirektzrens formulering ) Likevel skjer fzlgendez I, Flatehogst ved Lautebekkens utl0QL I can@.scient. @.H.Rustan og cand,rea1 C.Brongers store underszkelse av de botaniske forhold 1982 ble 6 av Maridalen "

-

i

i

i

i

lokaliteter vurdert som serlig verdifulle og verneverdige. Se publikasjonen ISBN 82-17309-020-5, Til tress for dette er det foretatt omfattende hogst i lokaliteten ved Skar, et mindre inngrep i lokaliteten ved Hammeren og fredag 22/l d.é, ble det etten'til1ate1se fra skogvesent begynt flatehogst av krattskogen 1 nordre del av lokaliteten ved Lautabekkens utlzp, I henhold til den botaniske underszkelsens vurderigg av pmrédet og Oslo kommunes avtale med Fylkesmannen, krever v1 aveblikkelig stans i hogsten. 85

g. Flatehggst langs bekkedrag mellom Store Brennenga 02 Skjervena V r vurdering er at det her er gétt unadig hardt fram. Vi innser at krattskog langs bekkedrag som deler og drenerer jorder ikke kan fé vokse og ta overhénd. Men det er stor forskjell pé tynning og total rasering. Grafting og flatehogst pi jorder vest for Engelsrud. Ogs her er alt krattet langs hovedbekken fjernet og om— fattende grafting gang. Vi innser nzdvendigheten av at bekker holdes épne slik at jordbruksarealene ikke blir vannsyke, men ogsé her burde det vwrt mulig é la noe av krattet sté igjen siden graftemaskinen bare har arbeidet langs den ene siden av greften.

fritt

j:

i

-32-


*'

Iv

men

at var aondre d 1 av rdo v d Salmakeratu mi: ei-“Tim gens den hnarixyagamn. .¢.n'f"likevel av prinaippioll art.

bckke

or

tidligere drikkevannsbekken for Salmakeratua kommcr talger sydsiden av Jordet og danner avgrenaning mot skogen. Det oer ut at den nye bokkegratten, sol tar an angrvoi pi ca. 40 - So n over Jordet er tenkt lagt 1 rlr. Hvie cl er tiltelle, antasdette A vars at brudd pl komunena vedtak on at Ira vest

Don

og

til

bekkcr ikke skal leggea

Kgnkguajgner

1

ror.

:

avtale aom nl er inngétt mellom Oslo legger at atort anavar pé Oslo komune cg Oslo skogveaen son daglig torvalter av det meats 1 Haridalen. Skogajeton ml gjennom grundig into sjon alle ledd 1 etaten og forpakterne 1 Haridalcn p ac at vtalen holdeu.

at den komnune og Fylkeamannen V1 manor

til

Aw»

\mQM~\,-,5

heldon Reinholdt

Tore Puruberg Nestformann

Kggi

til

:

Pormann

Oslo tornannsakap

Tekniak

direktlr

Oslo helaerd,

avd.

for natur-

Miljoverndepartementet Batlandske naturvernforening Haridalen Vol

-

33

-

og

niljlvern


2

Z7 .

Oslo kommune

_ ‘

Skogvesenet

Maridalens Venner, v/Sheldon Reinholdt, Maridalen, 0809 Oslo 8.

Var

ref.:

HH/SS

I

NATURINNGREP

Vi viser

til

Dato: 18.

februar 1988.

MARIDALEN

Deres brev av 24.02.1988

om

naturinngrep

i

Maridalen.

punkt hevder Maridalens Venner at det er begynt flatehogst av krattskog ved Lautabekkens utl¢p. Dette er ikke riktig. Skogvesenet ved skogforvalter Helge Haakenstad har gitt forpakteren pa ¢degarden Tore Brodin tillatelse en forsiktig pleie og hogst i randsonen Som

1

til

til

fra brua over Lautabekken. Det er her meningen A fjerne en del trmr innerst mot det oppdyrkete arealet, slik at pl¢yning og annen traktorkj¢ring ikke hindres unwdig. Det er videre gitt tillatelse til en forsiktig uttynning i tette partier av innmarka sydover randsonen.

Et overordnet mal er a bevare det navarende visuelle inntrykket av randsonen. I forslag mél og retningslinjer for Oslo kommunes skoger heter det at randsonene skal skj¢ttes slik at varierte og vakre skogbryn skapes og bevares. Lavtvoksende, stedegne busk— og trearter ma 5¢kes prioritert mot innmarka. Vi er inneforstatt med a legge disse retningslinjene grunn ved skj¢tselen av randsonene

til

til

Maridalen.

i

i

3 og 4 Deres brev gjelder alle gr¢fting av bekkedrag for holde jordbruksarealene hevd. For A komme med traktorqraver det ngiidvendig er A fjerne kratt 0.1. lanqs qmfta. Slik ryddingshogst er qjort langs bekkedrag mellom Store Brennenga oq Skjerven oq pa jordet vest for Engelsrud. Tillatelse slik rydding er ogsa gitt ved Salmakerstua. I forslag mal cg retningslinjer heter det at “Grwfting og vedlikehold av gr¢fter pa dyrket mark og beite er

Punktene 2,

a

til

til

i

til

tillatt".

Vi vil fa poengtere at vi har et nert og godt samarbeide forpakterne Maridalen slik at gjeldende retningslinjer

blir fulgt.

i

med

og

avtaler

innefoxstétt med a forvalte Maridalens jord— og i Samsvar med forslag til nye méla og retningslinjer for kommuneskogen (se bl.a. pkt. 5.8. Jordbruksdrift) og nevnte avtale med Fylkesmannens milj¢vernavdeling. Vi er videre

skogbruksarealer

Posladrcssez

Mnilundvcien 0569 Oslo 5

21

Tclefonz (02) 22 75 60

Bankknnln: 600l.05.()3623


¢..!££-.~

1L’-gig wggif/.

Oslo kommune

fgi‘@~<

—____

an

Skogvesenet

1

beskjedne naturinngrep

De

som

Venner mener vi er ordinare jord— og skogbruksarealene av avtalen med Fylkesmannen

er

tatt

opp

i

i skj¢tselsinngrep Maridalen og at i

brevet fra Matidalens den daglige driften av de derfor ikke omfattes

i

Oslo 09 Akershus.

_/ “L

'

/

/

-/'.z":,» ;~// /4 I/Bg? Mjay,-,{1(am3£ 1

skoqsjef

Kopi sendt:

.

V

‘Hf/[5€ ‘ll6(.¢1i(€l/1§"O.

Helge Haakenstad

skogforvalter Maridalen Vel

Oslo formannskap

Teknisk direkt¢r Oslo helseréd, avd. for natur— og milj¢vern Mi1j¢verndepartementet wstlandske Naturvernforening

Hogs! ved Lautabekken. (Foto: Viggo Ree januar -88)

Postadresse: Mailundveien 21 0569 Oslo 5

Telefon: <02) 22 75 so

B=nk|<0lll0= 6001.os.o3623


@‘\¥"‘“’;1Y¢¢/Z

“>7

~==#v'

-*7:

_\ ' [,5

.2.

_.

"" ‘ _'_

1

"1

Marida/ens %¢mer

, ,

MARIDALEN

'

\.

"I

0809 ones

Q» 11

I

~31

Postgiror 2084697 Chx. Bank og Kreditkasse

.’-./

I§":¢I |»\,-v (X

,...;._..-1!:

6o8o.65.2995l

_..-_»

F

'""“"

Mmmm

_2[§ml?§8

an

i

Sogsjefen Oslo, Mailundveien 21, 0569 Oslo

b

Naturinngrep

i

Maridalen.

til

Vi viser vart brev av 24/1 d.é. (Feildatert 24/2) sjefens svar av 18/2 d.a, Vi er skuffet over skogsjefens svar. Vi synes svaret nwrmest er en oppramsing av fakta.

og skog—

l. Hogst ved Lautabekkens utlapL Det virker helt uforstéelig at skogsjefen kan tillate hogst i et omréde som har sa liten kratt og trevegetasjon og nér man vet

at omrédet er vurdert som verneverdig og at det arbeides med en verneplan. Vi synes ikke skogsjefen har opptrédt pakt med de retningslinjer han har for disse omradene. Vi tillater oss é vedlegge en uttalelse fra botanikeren

i

X Leif

Ryvarden ved Universitetet 2. Flatehogst langs bekkedrag og

i

Oslo.

grafting; ( Se ogsé punkt 3 og 4 ) Heller ikke dette svaret er tilfredsstillende. Det er nwrmest snakk utenom kjernen. Vi skrev: " - - - Vi innser nodvendigheten av at bekker holdes apne slik at jordbruksarealene ikke blir vannsyke, men ogsé her burde det vart mulig é la noe av krattet sté igjen siden groftemaskinen bare har arbeidet langs den

ene siden av grzften. " i vér klage var at noe vegetasjon burde blitt stéende landskapsinntrykket ikke skulle bli for mye forandret og for —

Kjernen

for at é bevare best mulig det dyrebekker/grofter.

og

plantelivet

/

Kogi er sendt: Oslo formannsskap Oslo byréd

V/§;2Z%

//

trives langs slike

<//

.

(

A*éi%L__

14-

;

Teknisk_direktzr

Formann

i§£i“'§‘$$§ii§§§?r Fylkesmannens miljovennavd. Oslo helseréd, avd. natur- og miljmvern

Gstlandske naturvernforening Maridalen vel Forpakter ToreBrodin " Arnt Myrvoll

som

-

55

-

Ggggsgngeijn 62 0

S

0


U N IVE RSITETET a|o|.os|s|< INSTITUTT lVDI|-|N°

OSLO °‘1° 9-3-19“

'-

"

FOR IOTANIKK

I

:

'-

POIYIOKI IGJL ILINDIIM

Bill OILO I TL’.

COII

Ill.‘

Haridalenl venner c/o Sheldon Reinhold

hugst ved Lautabekkens uclnp. Pl anmodn1nq fra viqgo Ree har 1eq vart pi en

Ad

liten

befar1ng

ved Lautabekkens nedre Imp. Det er utf¢rt en visa huqat lanqs jordekanten not nut. Lautabekken er aom kjent forealtt som et reaervat av regional verdi. Den delen eon ligqer pl nedsiden av ve1en er 11ten og verneaonen er ytterat tynn. Personlig syncs jeg det er aterk beklaqelig at trebestandet 1 det heletatt berares her. F¢1qer en en liqnende sone rundt hele bekkens nedre del, 3! b11r det ikke mye iajen av reaervatet pi denne siden av veien.

jeq kjenner ikke hvor de foreslltte qrenser qr, men uansett akulle en latt dette tynne beatand ftt at! iqjen. L¢vskoqsm11j¢ene 1 Maridalene er £8 og tynne;oq v1 b¢r verne de aom er . Jeg hlper dertor dere nr from 1 argumentasjonen overfor myndighetene oq at den endeliqe verneplanen anart kan b11 vedtatt. V1 ha: 9! altfor ofte opplevd at skogetaten hat hogqet ned inntil reaervatene og blottlaqt do pl en uheldig mite. Skoqen skal likaom tynnea hele tiden, den tar ikke lov 3 utvikle seq naturlig, det smaker av kubikkmeter aelv 1 de lavakoqaomrdene v1 har 1qjen

De

1

til fl

dalen.

beste hilsner

fra

Qgggal 1 'n /)7 rden

_ 37 _


Vedtekter for Maridalens Venner Vedtatt pi konstituerende generalforsamling 9. juni

1970 med

endringer pi generalforsamlingene 30.mai 1972, 28. mai 1975, 30. november 1977 og 29. november 1979 og 24.november 1980. §

l.

Navn

Foreningens navn er Maridalens Venner. §

Foreningens formél er

2. Formél

bevare Maridalens néverende bebyggelse mi1j¢. Den vil arbeide for 5 bevare dalens seregne karakter forhindre rivning av néverende bebyggelse. Den vil videre arbeide for 5 ¢ke interessen for dalen som frilufts— og rekrea— sjonssted for innbyggerne i Oslo og omegn. Forendingen vil arbeide for 5 hindre forurensning og tils¢pling av dalen, og Verne Foreningen vil s¢ke é om ting av historisk og kulturell Verdi. samarbeide med myndigheter, grunneiere, dalens velforeninger, organisasjoner og skoler. Foreningen erpartipolitisk neytral. 5

og og

§

3. Medlemskap

Foreningen er épen for enkeltpersoner, familier og organiserte grupper. Hvert medlemskap representerer en stemme og en valg— bar person. Det er anledning é teqne st¢ttemedlemskap.

til

§ 4. Foreningens ledelse Foreningens styre bestér av 5 medlemmer, valgt for 2 ér. Av disse velges det 3 det ene éret og 2 det neste. 2 medlemmer velges blant Maridalens beboere.X) Hvert 5r velges to varmenn og to revisorer. Formann velges ser-

skilt

generalforsamlingen.

Styret konstituerer seg selv med Styret kan opprette sarutvalg

nestformann, sekreter og kasserer.

5. Styrets plikter Styret har den daglige ledelse av foreningen. §

kaller

til

til

Formannen

inn-

styrem¢ter. Styret innkaller med1emsm¢ter og generalforsamlinger. Medlemsm¢ter avholdes nér dette anses n¢d— vendig. Styret er beslutningsdyktig nér minst 3 medlemmer (Varamenn) er tilstede og samtlige har fétt innkalling. Sekreteren

- jg

_.


farer foraningena protokoller. Kasnereren har ansvaret for reguskapet, medlemakartoteket og kontingencinnbotalingen. Styret forvaltaz foreningens midler, man st¢rra maker ma f¢:lt godkjen— nee av med1emsm¢te eller generalforsamling. § 6. Kontingent Kontingenten gjelder kalenderaret. Kontingenten ma vare innbetalt innen 1. oktober eller atter 2 piminnelaer. Hvis konttide, regnea madlamnkapet aom opph¢rt. ingenten ikke betalei Koncingentens stwrrelae fastsettaa av ganeralforaamlingen.

i

§

7. Generalforsamlingen

Ganeralforaamlingan er toreningens ¢verste myndighet. Den holdes hvert at innen utgangen av november og innkalles med minst 2 ukers styret varsel. Forslag som ¢nakea behandlet, ml vars innaendt innen 1. oktober. Generalforsamlingen akal behandle: 1. valq av dirigent 2. Arlberetning

til

3. Ragnskap

4. Innkomne forslag 5. ?astsette1se av kontingent 6. Valg § 8. Ekstraordinzr generalforsamling Bkatxaordinar generalforaamling kan avholdes nar styret finner det n¢dvendig ellar n8: minat 1/5 av medlemmene krever det. En slik genaraltorsamling innkalles med minst 2 ukors varsel, og daga— ordan aettea opp av atyret. § 9. Vedtektsendringer Forslag om vedtaktaendringer ml behandlea pa ordinar genera1forsamling og vedtaa mad 2/3 flertall.

10. 0pp1¢sning Foralag opp1¢sninq av foreningan bahandlel av don ordinere generalforsamling hvor dec kreves 2/3 flertall for 8 bli vedtatt. Beslutter generalfornamlingen opp1¢sning med det n¢dvendige fier§

til

tall,

innkalles det

til okstraordina: generalforaamling, tiltelle

flartall

ogsa kreval 2/3 for A bli vedtact. I kan generaltotsamlingen bestemne hvordan foreningens anvendes, under henayntagen at midlene benyttes beste. 39

til

hvor det opp1¢sning

midlet skal

til Maridalens


Vedtekter for Maridalsspillet

Vedtatt p5 Maridalens Venners ekstraordinere generalforsamling l. februar 1978. §

Navnet skal vare

l.

Navn

Maridalsspillet.

§ 2. Formal gjennom sin virksomhet generelt arbeide for 5 spre informasjon om og ¢ke interessen og forstaelsen for Maridalen historisk og kulturell sammenheng. Dette Maridalsspillet spesielt s¢ke 5 oppné ved at det hver I den utstrekning man sommer gjennomf¢res spill ved Kirkeruinen. finner det kunstnerisk forsvarlig, b¢r man gj¢re bruk av lokale krefter ved gjennomf¢ringen av spillet.

Maridalsspillet

vil

i

vil

§

3. Styrets sammensetning

Maridalsspillets styre skal besté av 5 medlemmer oppnevnt for 2 5r. Maridalens Venners styre oppnevner 3 medlemmer og Bydelsut— valg

l

40 — Marka — oppnevner 2 medlemmer. Det oppnevnes 0gs5 varamann fra Maridalens Venner og varamann fra Bydelsutvalg 40 — Marka. Fra Maridalens Venner oppnevnes styremedlem det ene aret styreog 2 det neste. Fra Bydelsutvalg 40 — Marka - oppnevnes

l

l

l

hvert Sr. Varamann oppnevnes hvert Sr. Styret konstituerer seg selv med formann, nestformann, kasserer, sekreter og et styremedlem.

medlem

§ 4. Styrets plikter daglige ledelse av Maridalsspillet. Formannen innkaller styrem¢ter. Styret er beslutningsdyktig nér minst 3 meder tilstede. Sekreteren f¢rer spillets protokoll som det lemmer sendes kopi av Maridalens Venners formann, Bydelsutvalg 40 Markas formann - samt de bevilgende statlige og kommunale mynd— igheter. Styret er ansvarlig for at en forsvarlig ¢kon0misk ramme holdes.

Styret har

til

den

til

til

-49-


§ 5. Regnnkap og lraberetning Maridalsspillets styre akal ved seaongens avslutning framlegge lrsberetning og revidert regnakap for Maridalens Vennera generaltorsamling og Bydelautvalg 40 - Mark: - hvoretter lrsberetning og revidert regnskap oversendea de bevilgende statlige og kommunala

myndigheter. Raqnakapet akal vars revidert av 2 reviaorer, dalens Venner og 1 oppnevnt av Bydelsutvalg 40 §

Representanter

hvert

lr.

l —

oppnevnt av MariMarka.

6. Oppnevning av representanter

til Maridalsspillets styre oppnevnes i deaember

7. Vedtektsendringer endringer av disse vedtekter mi behandles pl Maridalena Venners ordincre generalforaamling og vedtaa med 2/3 flertall.

Forslag

§

til

§ 8. Oppl¢sning opphwr av Maridalsspillet ti1bakef¢res gjenvarende bevilgede penger de beviligende myndigheter. Aktiva foravrig Maridalens Venner.

Ved

at eventuelt

tilfaller

til

l

x) I denne forbindelae lokaliseres Maridalon ligge innenfor disse grenser: Maridalsoset, Langsettl¢kka, 1ys1¢ypa veidele nordover langs Maridalavannet, Grytebekken, Store Gryta, Nittedals

til

til

qrenae Larenskog, Gaupokollen, Qyungadammen, Fagervann, Sognavann, Skjeraj¢dammen, Ullevllseterveien, Ankerveien ¢:tover over Grinda, nord for bebyggelaen, Peder Ankara vei

til

¢stover, Brekke, anleggsveien, Maridalaoset.

-41-


==5§2l>s;s§2;2§=£21;=¥e2;22%22§=32-1;1es2=l2§Zl=

1. Styret,

Styret har

i

1987

-

Formann

Nestformann

Sekretar Kasserer

PR-sjef

sammensetning: Sheldon Reinholdt Tore Furuberg

Solveig Holm

Egil

Kvande

Olaf Gulbrandsen

Ulf

Varamedlemmer:

hatt fzlgende

Thorshaug og Roald Andresen

tillitsverv.

2. Andre

Revisorer: Tore Brodin og Inger Johanne Knudsen Valgkomite: Olaf Larenskogen, Qivind Giestad, Eilev Granum. 3. Styremoter. Det er avholdt 8 styremmter hvorav 2 ogsé har vmrt arbeidsmeter for utsendelse av érsskriftet 1986/87 og innkalling érsmztet 1987 med vedlagt kalender for 1988, Styret har ogsé samarbeidet over telefonen"og hatt kontakt-

til

treff

i

forbindelse

med

aktuelle saker.

4. irsmmet 1986.,

lrsmztet ble holdt pé Teknisk museum pa Kjelsés 26/11-86. vedtekvar stede. Arsmztesakene i henhold tenes § 7 ble behandlet. et épent Far érsmztet deltok adskillig flere medlemmer mate som var arrangert av Oslo Folkeakademi og hvor késoren var Historielaget for Grefsen, Kjelsés, Nydalen, Harry formannen Lagert. Emnet var: " Om liv og virke ved Akerselvas zvre del i

til

40 medlemmer

i

i

til

tidligere tider."

5. Medlemstallene. Medlemsoversiktene viser fzlgende utvikling: Pr. 1/ll-83 : 474 medlemmer II : 6 ll

H

II

II

" "

"

:

86 87

"

=

2

6'70

II

752 801

Medlemstallet har dermed okt med ca. 69 % pi 4 r. Nesten 30 % av medlemmene meldte seg inn foreningens 5 fzrste r (l97o—l974 Maridalen-Szrbrten-omrédet. Vel 400 bor 70 av medlemmene bor postdistrikt 4 og 8 ( De 70 ikke medregnet ). Ca. 67 bor utenbys og utenlands, Resten, ca. 260 bor spredt Oslo. Medlemsokningen er en nettoutvikling fordi det er érlig frafall p,g.a. dzdsfall, flytting ukjent adresse, enkelte utmeldinger og strykninger p.g.a. manglende kontingentinnbetaling tross gjentatte purringer.

i

i

i

til

6. Medlemsverving. Postmestrene ved Grefsen} Kjelss a) har ogsé ér vmrt velvillige og

E1akat_i

arsskrift

i vel

2

méneder

fra

i

og Korsvoll postkontor tillatt opphengt verveaugust til oktober. De siste

til

4

har hengt ved siden av plakaten,0g plakaten har det vart festet en eske med postgiromedlemskort. Det har gitt mange nye medlemmer.

_42..


b) Den faste vervestand bak publikumsbenkene ved de~arlige Maridalsspill har liten virkning. Bare fa nag medlemmer tegnes

Effekten er meget bedre nar v forening presenteres muntlig for publikum like for forestillingen begynner og do intereseerte beteler medlemskontingent og far overrakt siste érsskrift straks forsstillingen er slutt. Erfaringer tyder pa at det kan tegnes ca. lo nye medlemmer pr. forostilling ved dette opplegget, som det bare lyktss A ta gang 1 Ar. pa den méten.

til l

lrsskriftet

asgeg, For 4. Ar pd rad var

arsskriftet

linje var igjen historiske artikler og bilder Det eynes klart at denne redaksjonelle hos

alle

de som

er interessert

pa 64 s. + omslag. Den blanding av kultur- og natursamt dagsaktuelt stoff. en

formen skaper

i

Haridalene

stsrst

engasjement cg

fortid, nutid

fremtid. Styrets formann har vart redaktsr og teknisk ansvarlig. Samarbeidet med vdrt faste trykkeri er avert godt og gir et érsakrift av hey teknisk standard en meget lav pris. Utstilling_pA Teknisk museum‘ I forbindelse med en utstilling om Akerselva slutten av mai ble vi tilbudt et veggareale pa 6 n x 3 m pa et meget isyenfallende sted. Under mottoet " Haridalsvannei er Akeraelvas kilde 05 Oslos kildevann" laget formannen 05 nestformannen en presentasjon Haridalen i tekst, bilder og gjenstander. De eenere érsskrift er opphengt sammen med kasett med postgiromedlemskort. ra grunn av interessen for utstillingen har museet spurt om vi kan ha var stand stende vinteren 1987/88. Det har vi svart ja til. Golf:pA Brekke utfartsparkeringgplass‘ Like far irsskriftet 86/87 ekulle ga trykken, fikk styret kjennakap at det underhénden ble arbeidet intenst et slagtreningsfor 6 omdanne utfartsparkeringsplassen felt Styreta for golf. innledningsartikkel 1 arsskriftet ble derfor en oppsummering av saksgangen from april 1987 med sjittor fra tilgjengelige dokumenter fra golfinteressene og mynd etene. Artikkeleg ble avalgztet med noen av vége prinsippiilie %?n§punkter p vern av ridalen og mot an egg av en ere un re mél stor golfbane som de golfinteresserte snsker A anlegge pd

til

i

til

til

i

til

for Maridalsveien mellom Bekke og Lordag l3.Juni startet anleggsvirksomheten pd parkeringsplessen som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo skogvesen og golfinteressene til tross for at Oslo formannsskap 8/5-85 hadde vedtatt " - - - 6 avvente verneplanarbeidet for Haridalen for man tar stilling til et golfanlegg i Maridalen.— " I lspet av sommeren sendte vi 3 2-siders protesgzrzzl jordene og 1 skogen vest Lokkeberget.

: ulovlige anleggsvirksomheten. Brevene b e sen Oslo skogvesen, Oslo agimannsskap, Oslolgyrad, Teknigijdirektsr, esmannen overnSt dsf ikus Oal overnavd. v Haridalen Vzl og Dstlaxldske Naturdegartzsnentet, og gopi vernforening. Protestene ble ogaé sendt Pimmsdirektaren. vare protester ble det ogsa protestert I tillegg fra Maridalen Vel, Bydelsutvalg 40-Marka, Oslo og Omland

mot den

i

til

til

luftsrad, stlandske Naturvernforening

-43-

og

fri-

flare enkeltperaoner.


til

Pa et tidspunkt sa det ut at Miljzvernmyndighetene vedta midlertidig vern av Maridalen bygd pa naturvernlovens § 18.3. Men anleggsvirksomheten fortsatte sommeren igjennom, cg et brev datert 1/10-87 aksepterer Fylkesmannen det fullfzrte slagtreningsfeltet etter é ha fatt et brev fra Oslo kommune hvor det blir lovet at det ikke vil bli foretatt ytterligere inngrep Maridalen, uten samréd med fylkesmannen, far vernespmrsmalet er avklaret. Ingen av de kommunale instanser vi protesterte overfor har besvart vare brev. Men en uttalelse en annen sammenheng av 3/9-87 bekrefter Oslo Fremskrittsparti at anleggsvirksomheten var ulovlig. Og sé kunne skogsjef B.Mjaa1and holde apningstale og slé det fzrste golfslag under et épningsarrangement szndag 18/lo.

ville

i i

i

i

10. ;Y N _vei 1,

til

tunet ,

i

",_,,l

pa P lassen Bakken. av varen ble det opparbeidet en ny, bred vei opp Bakken av skogvesenet. Vi protesterte fordi Bakken hzrer det spesie1le_Neskroken-omradet, Det bor bare en enslig pensjonist

til

o EP_

I

lopet

til

der uten bil eller andre kjzretzyer. Han har heller ikke bedt noen ny vei. Skogvesenet forsvarte veianlegget med at det var nzdvendig p.g.a. renovasjonen.Styret er ikke tilfreds med svaret. om

ll.

Maridalssgillet.

I

til

vedtektene oppnevner Maridalens Venners Bydelsutvalg 40- Marka 2 av et spillstyre pa 5 personer. Dessuten oppnevner begge instanser hver et varamedlem og en revisor. Felgende har vart oppnevnt av Maridalens Venner: Dagfinn Kristoffersen (1986-87), Else Langeland (1986-87) og Solveig Holm (1987-88). Varamedlem : Tove Monsrud (1987). Revisor: Inger Johanne Knudsen (1987). I 1987 ble spillet avviklet far sommerferien og man spilte samme spill som 1986 : "Prinsessa og trollnzkkelen" av Trond Brmnne og Magne Olav Brevik, P5 grunn av mye dérlig var var det darlig tilslutning fra publikum, og kommunen matte yde et ekstra tilskudd. Se forzvrig egen arsmelding og regnskap som spillstyret legmer frem pa generalforsamlingen.

styre

5

0g

henhold

i

12. Kalender 1988,

e skaffe noe startkapital til en ny utgave av til den fagre Maridal" har styret fétt laget en enkel kalender og sendt den ut innkallingen til genera1forsamlingen 1987. Medlemmene anmodes a gi et gavebelop til ning av utgiftene bokformalet. firmasponsorer har gitt 5000,kroner til dette. 13. til den fagre Maridal"

I

boka "Kom

hép

om

sammen med

dek—

om

4

Og

£K9m

har

tatt

etter boka som forlengst er utsolgt. Styret med en ny utgave. 3 trykkerier har hittil finansiering se punkt 12.

Det sporres opp

gitt tilbud,

arbeidet Om

14. Kulturvand;inger_ + radioprogram. Blant annet formannen har deltatt kulturvandringer 2/6 og 15/6 arrangert av Grefsen-Kjelsas husflidslag og Qstlandske Naturvernforening. Han deltok ogsé et radioprogram om Wergeland og Maridalen mai' Styret Maridalens Venner

i

i

_ 44 _

i

i


mush.

marnu-mus

B252..."'R2££22.-1§lll:°.§--_:..-2ll12:§1:

Utgiftor

Inntcktor 774

kr.

kontingenter

Solgt

24056,1410,49

'

Rentor Froditkaslon Renter P0|tap.banken

452,915,1000,-

H

lralkrifter

Anonyn gave

lrookrift lrlmotor

86/87

inkl. utl.

Div. kontorrokv. Tekniak

Utatillinp

kr. 9026,I 1519,40 " "

5018,60 1683,60

kr.

178o7,60

Museum

kr.

27833,49

'

10025,89

kr.

27833,49

Overlkudd

kr.

27833,49

Spoaifikaajon av beholdningz Kalanboholdning

POltQ1fORtO¢ 2084697 Poatap.bank kto, §1782§ (2) Kroditkaaaon kto. 60806329951 Sum

&~€:i-h{‘:rJT39i|~§7 .

'

?yh/

dwaxmm V»-.<.

?1.-¢.;._,

-

45

'"

'

kr.

beholdning pr. 31/10-87

OI]-O9

kr.

52,37 13397,16

9496,-

21273,75 49219.26


1

_.".

W

15-

w

SEKRETARIAT:

SAK: Z

NHLJuuLhHHAU

UH

STADSFYSIKUS V/KONTORET FOR NATUR- os MILJDVERNSAKEP. ST. ouws PLASS 5, os1.o 1, TLF. 20 10 70

SAKSBEHANDLER:

/‘es

K1

e

SAKSGANG ETTER RADET

"

H Sandaas

X

FORMANNSKAPET

Ll IIIIIIIIIIIII 12J2.84

DATO:

REFERANSE:

K5/BE

TRENINGSANLEGG FDR GOLF PA BREKKE UTFARTSPARKERINGSPLASS

I

MARIDALEN.

Mhridalen golfklubb swker om é f anlegge en treningsbane p& Brekke utfhrta— parkeringsplass. Z981 fremmet park— og idrettsvesenet fbrslag om en golf“ bane av nternasjonal standard pd Stubberudjordene ved Brekke. Planen bZe wnsket avvist. Stadsfysikus' oppfhtning er at et golfhnlegg, av hensyn om 6 bevare det gczmle ku‘Ltu.r-Zandskapet cg kvaliteten pd drikkevcznnet, -rikke Maridalen. bar Zokaliseres

I

til

til

./. ./. ./. ./.

-

Skogstyret gikk i mute 09.10.84 mot 3 stemmer inn for treningsbanen. vises foravrig ti1 teknisk radmanns ekspedisjon av 17. oktober 1984.

Det

Kontofet for natur- og m11jnvernsakers heringssvar ti1 skogvesenet av 19.09.84 fa1ger ved1agt. Eadsfysikus har ogsa avgitt en egen utta1e1se datert 25.09.84. Bakgrunn.

./. ./. I/.

Forslag om 5 regu1ere et area1 pa 400 da ved Stubberud 1 Mar1da1en t11 en 1nternasjona1 go1fbane b1e siste gang fremsatt av parkr og idnettsvesenet 1 1981. Fri1ufts— og mi1j¢vernradet hadde saken t11 s1uttbehand1ing 18.05.82. Radet gikk dengang 1mot A p1assere en golfbane 1 Mar1da1en. N5

saker Marida1en go1fk1ubb

om A

fa an1egge en treningsbane pa Brekke Dette treningsan1egget g1kk som

utfartsparkeringsplass (se kartved1egg).

de1 av

i

planen

en

1981.

gygns drikkevannsforsvning. Mange av de synspunktene som kom {rem under behand1ingen av go1fbanesaken 1981-82 v11 ha gyldighet ogsa for den f0res1atte treningsbanen. Ved b1.a. en vurdering av faren for forurensning av Mar1da1svannet ma man 1egge den sam1ede be1astn1ng 1 neds1agsfe1tet grunn. Et go1ftreningsan1egg v11 utv11somt fore ti1 en ekt aktivitet 1 denne de1en av Mar1da1en. Konsekvensen kan derfor b11 at man f.eks. ma vare mer med hensyn

1

til

t111ate nye inngrep e11er okte

Verneverdier

1

aktiviteter

restriktiv

1

andre de1er av Marida1en.

til

&

Mar1da1en.

Stadsfysikus bar

1 mange sammenhenger arbeidet for at Marida1en ma opprettho1des som ku1tur1andskap og jordbruksbygd. Ogsa fra Mi1javerndepartementet b1e det 1 forb1nde1se med behandlingen av regu1er1ngsfors1aget i 1981 k1art uttrykk for at restene av det gamle kulturlandskapet bar bevares som 295:. rekreasJons- og opp1eve1sesk11de for byens befo1kn1ng og som Jordbruks-

gitt


d1rel:te felge av dette ble arbeidet need en verneplan for‘ Maridalena geologhke, botan1eke. zoologiske og landskapsestetiske verdier plbegynt ved kontoret for natur- og ljevernsaker. Erfar1ngene taler for at at 1nnqrep. Hte eller stort. er uoIgJlr11g og her 1 eeg kinen 1:11 stad1g vekst 1 olrldet. I et sl klart avgrenset geo?raf1sk run og t11nlrne1sesv1a inntakt Jordbrullslandshp sol 1 l1ar1da'len, v1 for-holdsvis besldedne -inngrep kunne b1dra t11 en euv1rkn1ng son Iett redueerer dalens karakter veeent 19. Sou en

I

lrkninger.

Stadefgiku

fra 1981 09 fore119?ende ‘slknad er pl are v1kt1?e punkter Hke, idet et rlfanlegg 1 kultur andskapet l1ar1da1en uansett v 1 vare et uhe‘ld1g frellede eqent. Planen

1 folks bevissthet b1e klart denonstrert 1 den notstand for-rige pian on ta 1 bruk Stubberud-ourldet vakte. llotstanden Iota}: not trerngsanlegget pl Brekke parkeringsplass ser ut t1! vare like ease v.

Dalens betydning

l

eon den

l

Stadsfysikus er kjent led at Brekke utfartspar-l:er1ngsp1ass 1 dag benyttes t11 en del u'lov11g cg steybelastende kJer1n_g med notorsykler cg b11er. Pleesene kapasitet er pl. ingen elte utnyttet og v11 vel he1‘ler ake 1:11 detbl.a. pl grunn av den nye, store parkeringsplassen ved RIVA‘; kontoren.

kapasitet ber 1l1d1ert1d op rettholdes med tanke pl Elaniagt gang] :y:keIst1 aqs Har1da1sve1en og begovet for dggnet oq trafi ksikke; par:e:1n9 en saenen eng. Det resterende area kan t ares egnete nasser or s l t1:1i>ak;J 1:11 {keg gjnnol en kolnlggnasjon av plansng og tmigigjenvebt. atur g enve st av .a. gran, erk osp og se e er a e e ang ra kantene og pl lidtparet. (blag 75$ -6 totalarealet er 1 dag en Jags .greftekant-eng". En v1se

Det understrekes at det ikke er notvje e11er nanglende forstlelse for sou dikterer dette standpunkt, men en saalet vurdering av et golfanlegg 1 forhold andre interesser og verdier der golf 1 denne salllenheng en lavere prioritet.

golfspl

til

flr

Stadsfysikus har 1kke kjennskap

til

andre omrlder

1

e1‘1er nnr 0s‘lo soc roener

sane kvaliteter og verdier av natur- og ku1turh1stor1sk art sol llaridalen. Dette betyr at nan bar vae ekstra varson ned inngrep her. de

Forslag

til

vedtak.

l

1'r1Iufts- 09' niljevernrldets ledlemaer t1'| fatte felgende vedtak: ‘I. Fr11ufts.- 0? niljevemrldet kan ikke anbefa1e at det an1egges en tren1ngsbane for go f pl Brekke utfartsparkeringsplass 1 l1ar1da1en. Stads1'ys1kus v11 1nv1tere

2.

Det area1 av Brekke utfartsparkeringsplass sue ikke er e‘l‘|er antas nedvendig for opprettholde en t1'|strekke'11g parkeringskapasitet 1 _.}1ar1dal‘e:|, anbefa e§ t11p‘lantet.

l

/€'a(,,' /,.:‘/fillg‘ Iredr-11:

lellbye

geadsfysmn

-

47

-

‘ff,-, :1

/“-

vmm

blir


g

é}jUD4( O

POBTBOKSIBBBVIKA-01\lOSLO1

Q

Oslo Formannskap Rdhuset Oslo 1

osLo.3°-1-35

Vedr. Anke over Oslo frilufts— og miljmvernréds vedtak 15. januar d.§. sak nr. 2/85 om 5 nekte treningsanlegg for golf pi Brekke utfarts22£E2:i2&§2£2§§_i_M2:i9&ls2; ________________________________________ -Den 9. oktober 198E vedtok skogstyret 5 tillate Maridalen Golfklubb 5 en prwveperiode benytte Brekke utfartsparkeringsplass som treningsfelt frem 31. des. 1989, p5 narmere angitte vilkér. Dette er et areal pi ca. landskapet pi vestsiden av 150m x 250m som har blitt liggende épent igjen Maridalsveien etter anleggsarbeidene pi Oset.

i

i

til

i

frilufts-

Den 15. januar 1985 fatter imidlertid og miljwvernrédet vedtak (h mot 3 stemmer) om 5 nekte 5 anbefale treningsanlegg for golf. Vedtaket er foranledizet av en feilaktigkogtmisvisende fremstilligz fna stadsfysikus.

Til stadsfysikus' fremstilling skal opplyses som en realitet at den bekk som har vmrt nevnt, ligger ca. 300 m avstand fra mvingsfeltet. Til stadsfysikus' holdning forwvrig skal opplyses at Oslo helserd under sak 10 for 1981 ENSTEMMIG vedtok 5 ikke motsette seg anlegg av golfBANE ved s¢ndre del av Maridalsvannet. Kopi av vedtaket vedlegges. Man m§ ha lov 5 kalle den nye tingenes tilstand for vare hypokritisk, nér det né IKKE gjelder en golfbane, men bare en

i

til

i

E12I_1i95§h§92 -

feig;K§

‘Vi vi; 4ik_k_e herjmmteg gie i skogstyret_spgHge§_h§gg§i§nt"i_denne Sammenhegga

men

vise!‘

til

sakI1o,rbg;_q;1elsen

Vi har flere hundre barn cg ungdommer oppover Nydalen og Kjelsis, ja helt nede pi Sandaker som hper p5 5 f5 en treningsidrett pi sommertid, for om vinteren byr Nydalen Skiklubb pi den direkte fortsettelse av friluftsaktivitetene. Vi vil ikke unnlate 5 presisere at vi har gtt inn i forhandlinger med Skiklubben om deling av aktivitetene i forhold érstidene. Vi kan bare vise den enorme strmming av skientusiaster bl.a. Bogstad golfbane om vinteren, og det er klart at det er et like stort behov for de mstre bydeler 5. fé. en helérlig épen lunge.

tiltil

til

til-

til

politikere som styrer idag ikke har noe spesielt forhold betydning for de kommunale utgifters reduksjon, sé stir ungdommen uforstende den nedvufdering som offentligheten representert ved det folkevalgte besluttende kommunale organer har gjort golfidretten del. — Det er ogs mange eldre, pensjonister som handikappede, som synes dette er ille. Synspunktene denne feiltakelse kommer sarlig godt syne de anfarte Om

den generasjon av

friluftslivets

til

til

til

i

_ 43 _

i


opplylninger on at nan pl denne mite angriper ct kulturlandskap. De ca. 180 golfbaner non vlrt nnboland har, ligger alle i kulturlandskap, og ca. 10$ llike naturvernparker son inneholder bide vtomrider cg fuglefrodningafelter. Ken nlr nan betenker at def. virt tilfelle er beboerne i Ma:-idnlen, pl Solarlkogen og Sirbrlten con er natur-"vernerne", s mi def. v-are innlynende at dot or en uukyldig bx-uksrett friareulene for byboerne an Quaker uvakjnrc. Dette dreier leg ikke on bygging innenror "llnrkagl;enaen". Dortor bar vi. hitligot cl ct 0010 forunnnlkap ltndfeater skogltyretl vedtnk.

i

i

l

til

Med

lportalig hillen,

IIARIDAI.-BI OOLFKLUBB

/â&#x20AC;&#x2122;/@.,.u Rama Arild Hahlstrdn 110 V.

forllnn

aign.

Kjell

KLIPOPIQO

sign .

Leif K. Stennrud sign.

PU. lloestue nign .

-49..

Kjeld Borg: Anderson sign.


S'TZAlD S

F'Y'SIl<\J S;

I

ClSl_CD

:;.~:::,:;:.,;.::::,.;

was

KS/ms

Finansrédmannen Rédhuset OSLO

1

TRENINGSANLEGG FOR GOLF PA BREKKE UTFARTSPARKERING I MARIDALEN. MARIDALEN GOLFKLUBBS ANKE OVER FRILUFTS- OG MILJEVERNRADETS VEDTAK AV 15. JANUAR 1985

Stadsfysikus viser ti1 brev fra Marida1en Go1fk1ubb datert 30.1.85.

Fr11ufts- og mi1jovernrédet behand1et saken om treningsan1egg for go1f pé Brekke utfartsparkering i mate 15.1.85. Radet gikk med 4 (2A,Kr.F,SV) mot 3 (3H) stemmer inn for stadsfys1kus' 1nnsti11ing:

"Fri1ufts-

og mi1jovernrédet kan ikke anbefa1e at det an1egges en treningsbane for go1f pé Brekke utfarts—

parkeringsplass i Maridalenf

I brev av 30.1.85 anforer Marida1en qo1fk1ubb som qrunn for sin anke at stadsfysikus' innsti11ing er fei1aktig og misvisende, og

at dette er érsaken t11 rédets vedtak om A qé imot et qo1fan1eqq. Stadsfysikus vi1 imid1ertid her pavise at denne Dstanden er uriktig. Go1fk1ubbens henvisning ti] en bekk 300m fra nv1ngsfe1tet som anqive1ig sku11e vare benyttet pé en usake1io méte i stadsfysikus' arqumentasjon, er fei1aktig. Denne bekken som imid1ert1d helt riktiq 1igqer i Marida1svannets neds1aqsfe1t, er overhodetikke nevnt i innsti11ingen. Derimot ba representanten Ho1tan—Hartvig (KrF) under behand1ing av saken opp1yst hvorvidt omtalte bekk drenerte ti1 drikkevannet. Han b1e opp1yst om at s3 var ti1fe11e, og dette var ayensyn1iq medvirkende hans stemmegivning. Stadsfysikus kan vanske1iq 1astes for dette forh01d.

til

Angéende Golfklubbens argumentasjon omkring sommer/vinterbruk av en go1fbane, kan stadsfysikus ikke forsté at area1ene er mindre egnet ti1 skigéing s1ik de 11gger idaq, épne og smékuperte, omtrent som en qo1fbane.

stadiqe henvisningen ti1 q01fsportens status og utbrede1se i andre land. herunder Svérige og Denmark, finner stadsfysikus mindre lnteressant. Denne diskusjonen dreier seq om omréder med en betydelig Iengrg barmarkssesong, et helt anner1edes 1andskap sett i forho1d ti1 domtnarende Iandskapstype 1 henho1dsv1s Norge, Sverige og Denmark. Maridnen er svaert verd1fu11 1 Norges storste by, gronne J_orderder1Den

-

50

-


not er svart van'|1ge 1 He‘l‘lon- og Sor-Sverige og Darnark. For nanga av dc ontalte verneolrldana 1 vlra nabo1and sou onfattar al:saq>a1v1s an golfbane. er forholdat s11k at golfbanana har va-1: tilstada flr onrldene b‘Ia vernat. 1 Haridalen og denne saken on treningsanlegg for golf er behandlet 1 skogstyrat. Ved siste behand11ng 9.10.8 gikk skogstyret 1nn for at iolfanlegg led 4 not 3 stanar. Da golfbanesaken b‘le behancflet av s ogstyret 1 note 11.6.82 ble p‘Ianene {orkastet med 5 mot 2 stemner. Videre er utgangspunktat oq vurderingene naturl1gv1s forsldellige 1 de to etatene, og det er derfor ikke ur1|ae‘l1g at konldusjonene ogsl avv1 ker fra hverandre 1 en s11l: sak. I-'ors1c|e'l'len er b‘l a at skogvesenet 1kke tror pl noen vidare utbygg1ng, mans stacIsfys1kus tror v1 v11 fa at kont1nuer'l1g press pl arealene rmdt 1 forsok pl en utvidelse.

Blde planen on 1nternas_1ona1 golfbana

Det er

rldat

1

forwrig korrekt som ante 28.4.81 fattet

Harida‘len go1fk'|ubb plpakar at Ha'lsavedtak on at:

“He‘lserldet v1‘l 1 kke motsette seg an‘Iegg_av go1fbane ved slndra da'I av Har1da1svannet'}

otter at Helseradet

1

mote 16.2.81

farst fattet

vadtak on

‘Whlserldet uotsetter seg an'legg av golfbane

1

at:

Har1da‘ls-

vannats neds'|agsfe'lt1'

1n1d1ert1d er stadsfysikus stad1g av den oppfatning at et golfanlegg 1 nedslagsfeltet 1:11 Oslo bys dr1kkevannsk11de er uansket.

I arbeidet

vern av kulturhndskapet 1 Maridalen og beskyttelse pl sikt anser stads_fys1 kus at en s11k b1t for bit utnytte‘lse er bheldig. Stadsfysikus anmoder derfor on at behandl1ngen av denne saken utsettes 1nnt11 en samlet vurdering og bevaringsplan for Mar-1da'len fone'|1gger. Kontoret for’natur- og a11gavernsalzer er 1 gang med an vurdering av varnaintarassane 1 l1ar1med

av byens drikhevann

a an .

' I. I’Fradri l/J4 J ll.‘ I ":11 bye/‘\ -'1

'

.

I:

Stadsfysikus

J>';{z%z' Vartda‘|

Pa‘!

Overinganiar

Kopi:

Taknisk rldnann -. 51

-


NORGES GOLFFORBUND

OSLC FORMANNSSKAP

v/0rdf¢rer Albert

Nordengen

14.03.1985

Bannn,

SAK: MARIDALEN GOLFKLUBB'S ANKE OVER MILJ¢VERNRADET'S FRARADING PLASS SYD—VEST FOR MARIDALSVANNET OG —VEIEN.

OM

GOLFTRENINGS—

sist l¢rdag sitt érlige Landsting, hvor bl.a. Norges Idrettsfqrbund var representert. Der ble det ogsé fremlagt sak om Oslo Friluftsog Milj¢vernréd‘s avvisning av Skogvesenet‘s vedtak av 9. oktober 1984 om é leie ut et areal vest for Maridalsveien golftreningsplass. Maridalen Golfklubb har péanket denne avgj¢relse ved brev av 30. januar 1985. Norges Golfforbund finner miljwvernrédets avvisning av Skogvesenet‘s vedtak é vare béde underlig og vilkérlig. vi vil minne om at Helserédet's sak nr. 10 i 1981 pé Statsfys.'s forslag vedtok é anbefale en golfbane pé sydspissen av Maridalsvannet. Né skal man ikke engang fé lage en golftreningsplass pé vestsiden av Maridals— veien. Innstillingen inneholder den feil at det angivelig skal passere en bekk i narheten. Dette er ikke riktig. De vannfredningsmessige forutsetninger er forwvrig behand— let pé en positiv méte i 1981. Det ble dengang stillet som et vilkér for en golfbane langs Maridalsvannet's vestside, at den skal anlegges minst 50 m fra vannet. Norges Golfforbund avholdt

til

t—

som né er pé tale, ligger ca. 700 m fra vannet. Milj¢vernrédet's uttalelse gér pé at det ikke skal vere golf i et landbruksmessig kulturmiljw. Sévidt vi vet sé ligger landets fé golfbaner, blant disse banana i R¢yken, Sarpsborg og Bogstad alle i slike landbruksmessige kulturmi1j¢er. I Sverige ligger 180 golfbaner i landbruksmessige kulturmilj¢er, -10% ogsé i

Treningsplassen

naturvernomréder

med

M¢lle, ligger banen

i

vétmarker og

fuglefluktsfelter.

Pé Skénes

fjell,

h¢yeste

et lukket naturvernreservat med restriksjoner mot kj¢ring. I Sverige fér golfbanene tilskudd av naturvernmidler. Det er klart at motstanden mot golf i Maridalen ikke er begrunnet i de ord som er brukt i innstillingen, men ligger pé et annet plan. Avslaget er séledes forvalt— ninqsmessiq en vilkéY1i<1h@taéjgnen fra He 'g§§ksbehand1e$h

Maridalen Golfklubb samarbeider med idrettslag, skiklubber og barneskoler langs markagrensen, og har det ambisiwse mél é motarbeide markabeboernes uvilje mot almenhetens uskyldige

bruksrett

til

golf,

Vi ber derfor om formannsskapet‘s bistand det oms¢kte areal treningsformél, slik av 9. oktober 1984.

til

mosjons— og

til

koyi;

Norges Idpegtsforbund

Oslo

Idrettskrets

forutsatt

som

Med

friluftsfdimél.

at Maridalen Golfklubb

fér leie

av Skogvesenet's vedtak

hi ls en

NORGES GOLFFORBUND J

.

_,

“\;

7t_

(hfag

.Mv\

._,

z<\\

Jan-Aaseth

president Hzmnnr clu\l1\\n\i

1

.

151121

Purl

.

Tl\Ih(1\n /n'1\1'2 4') On

D....l,.-:..,.

EAOA nr: '7'J'7nn

'r~..1._.

|

i

.

-"nu


DET KONGELIGE MILJDVERNDEPARTEMENT

non-rom uvmwr. 1 - 11;. n 0000 - lunxrrlaumoula oo FJIINVALO 11!. M) an no no

TILIKI IIOIO III 0

IOSYADIBIM IOIYIOKI I018. OD-. OSLO I

I’

Btadatylikua

rylknannnncn

'1

1 1

0010 0010 og Akornhul "

,

imrnas 002110

, Danni.

Vlvn|.(bnaopp§h\v\d as/seas-1 1: 142/

PORBLAG OH LANDSKAPSVERNOHRXDB

I

Arkiv nr.

'\—‘*.’

<1 ,_

_/'_'

-

"' -_

HARIDALBN

v1|0r t11 Iota 1 Hiljavnrndepartancntat 27.2.85 10110! rcproanntantor tor Stadotynikuu 1 Oslo, ty1kcllanncn 1 0010 og Aknrahus og Hiljovcrndepartoncntot dur lporunllct on vornestatua tor Haridalon blc d1nkutnrt. V1

Dopartcnontot er cn1g 1 at Haridalan kva11t1|0r0r tor at vorn non landlkapsvornolrldo utter naturvernlovan. V1 v11 be on at 8tads£ys1kun 1 sanréd nod tylkcsnanncn 1 Oslo og Akorahul arbaider vidore led toralaqct on landakapsvernonrldo 1 Har1da10n zed tanks pl 6 kunno lendc at nlikt tornlag boring inncn rinelig t1d. V1 qjor oppnorknon pt at vernatorllaqnt nod vernercglor IA godkjonncn av departcnontot tdr dct kan sandaa t11 horinq.

til

Had

h11lon

rl

-

53

-

Erikntad


STADSFYSIKUSI OSLO 87- OLAVI PL.

I

-

OSLO

f

‘I

TILI- IINTIALIORD 201070

26.04.85

Finansridmannen Rédhuset OSLO

1

[RENlNGSANL£GG FOR GOLF PK BREKKE UTFARTSPARKERING

I

MARIDALEN

Saken (sak nr. 362) ble utsatt i formannskapet 17.4.85, og det er opplyst fra formannskapets kontor at saken kommer opp pi

nytt

1

mote 8 mai.

avslutning p5 sitt svar p5 Maridalens Golfklubbs anke over og miljavernrédets vedtak om A gé imot et golftrenings— anlegg 1 Maridalen, anmodet stadsfysikus om at skken ble utsatt til en samlet vurdering og bevaringsplan for Maridalen fureligger. Som

fr1lufts-

denne anmodningen er bl.a. davarende milj0vernHansens uttalte onske om at Maridalen matte vurderes vernet for fremtlden. I den anledning ble bl.a. representanter for stadsfysikus og skogsjefen innkalt et mute i Miljnvern— departementet dr saken ble droftet. Offisiell stafus har vernasaken fétt forst ved departementets brev av 15.4.85 stadsfysikus dg fylkesmannén,.ddn stadsfysikus i samréd med fylkesmannen anmodes om 5 arbeide videre med forslag om landskapsvernomréde i Maridalen. Imidlertid er et betydelig arbeid nedlagt i verneplanen siden nevnte mute i Miljuverndepartementet, bl.a. er en botanisk undersokelse av omrédet nettopp ferdig. Stadsfysikus ta kontakt medmskogvesenet og andre berorte etater

Bakgrunnen

for

minister Rolf

til

til

1/

1/

vil

om

konkrete forhold

Idag styres

utviklingen i Maridalen primert via gjeldende regler drikkevannets nedslagsfelt.

for virksomhet M

i planen.

1

Stadsfysikus mener at det vil vare viktigst 3 avvente verneplan— I arbeidet far. man tar stilling et golfanlegg i Maridalen.

til

/,/

’¢;i~11€ /Zézkg

mam

,

\/§u\é.--.L.-; Kj ll Sandaas

Mellbye

stadsfysikus

konsulent

_ 54 _


DBNNE SIDEN BESTKR AV 4

I

PAPIRER

I

KLIPI’

PRA FORMANNSKAPETS

8/5-85.

PORBINDELSE MED MUTE‘!

DOBBEL RAMMB NEDERST P‘ SIDE)! ER GJENGITT FORHANNSKAPETS "N31" TIL ET GOLPANLEGG.

======:=====I:

I

¢ _'. -I- - - . Q

0 '.'('\7_°-.

OSLO

FxMANN$KAP

IADIIIIJ‘;

m. 4|

.'.(. —i_1_€,:¢

an so

~ - 0* ,'::‘?(‘~

-

I

H11‘

Formannskaoots

~

not:

o n s d a o

B. nal I985

UCOFICA Prqt()kn]] fr» fnrmmnsknpnts mote den 8. T11 st-H-.1 Hans Svvlland yqybq, Pqr Sathqr, 2-ilchnai

kl.

H'i.00.

-

ma!

I985.

|<_umu S0111. Slourd mt-»n. I-Plf Tntzschnnr. Inoabnrq M1dt_tl1m THY!"

Dankerts-m, Hannr Flnstad. Hum: Bjsrke. Anne Marie fannrs. Thorvald Sl"IltQl‘\|T|QYQv Tove Hnaqen Lnrsnn. Arm! Kvllhu Randi lhlen, Peter N. Mxhrn, P81 Atla Skjervnnoen, Pvr Eqqm Mauseth, Gunhild Enanun sum, Robert |\I'1Qhtv H-931°" “9°""5 Prnus. -—-1. _~ 1-‘ ,_,_,¢—--—-II Q-nu‘

i

I

ii

_

394 Trnninosanleqg

'larl?F1on

for

q0_1f pé Brekko ut1‘art,spa_rlge1f_1[\_c;H1____

til

Sande: finansrlduaahnqn Brnv av 26.4.85 fra Stadsfyslkus, brcv av 30.l.85 Mar1'1alen_6o1fk1ubb oq brev av I4.3.85 fra Norms

fra

Golfforhund bin rnfarnrt.

Stadgtxglauy nmor

s

1msq_]11_g_g av

26.4.85 ble veq;g3Lmgg_]_O_ . I,

Ilnciretnliet. stemta fnr flnansrédmannans irmstllllnc. '4

smut

s1!:us har bohandlot nnkon 09 manor at at 1 nodslanlfoltqt bycns drlkkovannskllda or uonskot. Ian nnnodor on at hohundltncon av saksn ututtns an amulet uurdorlnq oq bnvartnqaolnry for larldllon

til

qolhnhqq

til X07011 W"

0

-55-

d—I


_Overlege Nils Eie 5P@$lal1St 1 qenerell kirurgi

Bamseveien 20 0387

O9

nevrokirurgi.

Herr ordfwrer Albert Radhuset, OSLO

16.

QSLO 3

juni

1986.

Nordengen

1.

til

i

Jeg henviser var hyggelige samtale Radhuset mandag 28. april 1986 vedrwrende golf treningsareale Maridalen pa grunnlag av Deres oppfordring og Maridalen Golfklubb om gjenopptagelse av klubbens s¢knad av 8. mai 1985 om treningsanlegg ved Brekke, fremkomme med noen tilleggsopplysninger.

vil

til

i

vesentligste grunn for innsendelse av ny s¢knad er at skiklub gjennom formannen, Odd Fl¢ym0 pa nytt har gitt uttrykk for at de er meget interessert i et samarbeide med Maridalen Golfklubb om a utvikle et helars idrettssenter i Maridalen, (se vedlagte brev av 24.11 1981 fra Nydalen skiklub Oslo kommune, side 2). Erfaringene fra helarssentre er gode og i Oslo er behovet for dette stort. Maridalen egner seg like godt for idrettsaktiviteter Om sommeren SOITI om vinteren. Golf og vanlig skil¢ping supplerer hverandre pa flere mater. Kortklipte gressomrader forlenger skisesongen fordi disse bare trenger noen fa cm. med sne f¢r skigéingen kan begynne. Begge idrettsgrener styrker de samme muskler og bade turgaing de minst skadelige idretter. De kan pa ski og golf h¢rer vi narmer oss graven. ut¢ves praktisk talt fra vuggen Det er ogsé et poeng at det pa ingen mate i f¢rste omgang er n¢dvendig é anlegge en full 18 hulls golfbane i Maridalen, selv om det er et skrikende behov for dette i dag i Oslo. Var bane pa Bogstad er nemlig sprengt. Hundrevis star i k¢ for a bli medlem der. Jeg tror det i f¢rste omgang er viktigst a satse pa et treningsanlegg i Maridalen hvor nye og gamle kan fa instruksjon, pr¢ve seq og fa en viss forstéelse av hva golf egentlig er. Senere vil sannsynligvis anlegg av en 9 eller 18 hulls golfbane komme av seg selv. Den

Nydalen

til

til

til

Hvis pa den annen side interessen ikke blir det vi tror — droppes videre utvikling — uten at annen skade er skjedd enn at a fa et helars idrettssenter med en av verdens sjansen mest

Erb

til

attraktive golfbaner,i tillegg faller bort.

digst ~

Z

Nils Eie _ 56 _


1

Mdrnbl$vanno!

Balk

I J 1

ll

<4

Z

\_/

/

*2

1

J

'

\

I

i

.-_/

»

/

----- -KI-.____.\

‘.

-

}

\

-

»./

-b

L4.

L A

Q»? ‘\

-

_ _r

.__/ 1

I

<2

_-____ T.2 _ P5

.......... ..

¢

¢—~

O

0

I,

‘~

-

mm:

...

I‘

@\'~z4s>,»~4i/

/W \

H

_

'»@@@@§@.’;/Q?‘

$71/0

\

.

.

é

I

lvr. Y

/3

in

,..__

ii OVERSIKTSKART

K

%~

W

O06 ransuo

84! LU?“

nswzsnrnasaau row on All ones: aumuo, enema, ru.

I-piaunaunla-an

\U"vJ"'5“_I.

.P~

-5'!

Y 1

mAF1xx¢wnAt£(P4nxem|vosPL4ss1 N I:SlI 5 IN I50 Q HON Q L1

5


POSTBOKS ‘I585 V|KA

0113 QSLOI

B)/5*)/refs sekretariat HADHUSET INNK

2

U

ma.

Oslo kommune

v/ ordfzrer Albert Nordengen,

'_‘“”““"*-"-

---------------- »~_m"~_

ARK‘NH'

Radhuset, Oslo 1.

JUNl193B

osw.

Begjaring om gjenogptagelse av Fmsk.sak nr. 394 av 8/5 om treningsanlegg for golf pa Brekke utfartsparkering.

17

198 .

1985

til

vart styremedlem, overlege Nils Eie's konferanse med ordferer Albert Nordengen om overnevnte sak. I den forbindelse fzlger vedlagt kopi av vért brev av 50/1 85 og Norges Golfforbunds

Vi viser

brev av 14/5 85, samt Formannskapets vedtak 8/5 85.

Vi har na fart opplyst at Skogstyret har vedtatt A la Nydalen Skiklub bygge et klubbhus ved det omsokte treningsareal. Som

det fremgér av nest siste avsnitt

vi hele tiden forhandlet

i

herr

med

i

vart brev

Odd Floymo

av 30/1 85, har islikNydalen Skiklub at dette

fellesskap A lzse sporsmalet om klubbhus, kan brukt av Nydalen Skiklub om vinteren og i golfzyemed 0.1. om

om

bli

sommeren.

erfaringer man har fra Bogstad og andre skandinaviske golfanlegg er det meget hensiktsmessig at det tilliggende areal som vi har szkt om for golftrening om sommeren, kan tjene som start og innkomstomréde for skisporten pa vinterstid, og ogsé som

Med de gode

evelsesfelt for barn

og handicapede.

i

utgangspunkt den felles interesse vi har med Nydalen Skiklub, haper vi na at var sbknad om et treningsfelt for golf nar det patenkte klubbhus kan bli imotekommet. Med

Vi

vil

ogsa gjerne nevne

grad enn andre

at

i

vare naboland er golfsporten

friluftsaktiviteter blitt stettet

av

foreningene, noe som fremgar av vedlagte brosjyre. er dette gjensidig. PA

om

,' ;,j L/‘.17,

hoyere

Og

fra var side

som er kommet i denne sak, ber vi gjenopptagelse av var szknad.

bakgrunn av de nye momenter

derfor hzfligst

i

miljevern-

/I ‘

Med sportslig hilsen, MARIDALEN GOLFKLUBB

'A7 _“,

/1 6/2¢»z/I/_f:.§-—~

Ole V. Raanaas<

(formann)

-58.-

{7\(

Erik Fiskeru (sekretar)


-r>1;._

————

i!2gr.E \‘ -»\~ v-1

*

-

Q, ‘.0

Oslo kommune Skogvesenet

0:10, 5. tobzuaz 1987

an/as

E'

Axild Wahlatrmn

Pustboks 1585 Vika 0118 OSLO

1

TRENINGSFELT (DRIVING RANGE) FOR HARIDILIN GOLFKLUBB MARIDALEN '

Pl

IIIIXI I

til hyqqaliq anneal: don 3.2.1987 tillntar joy IOI ajourtizt ukiaoo i llioltokk £0: ivinqstoit (driving range) pl Btokko i llaxidalcn.

Ida: jcq visor

annodn Del on I. sand: akoqvonnn: an

1:10.00

A

tidliqeza utarbeidac akialo vodloqqoa. Dot knn vidoza opplyaea at vann- oq nvlnvaverk nod hollozldots qodkjonninq en av do

1-‘otokopi av

wrote

daqono

klubbhua

to:

vil

undo akoqvuenct kart: led tonlaq

Nydalen Skiklubb inntaqnut.

til planning

skoqsjet

I-L'.§§u:.:§¢-= .\m|».~.u\=;~.1=

om om s

_

:|

"r.u¢-=

m) 22 1s so

K

W

i

___

i:

lalanua

|no|.os.oum

1


Z? Oslo kommupe

Sko vesenet g

1

JMF/RJ

Nydalens Skiklub Korsvoll Idrettslag Idrettslaget K011 Maridalen qolfklubb Park— og idrettsvesenet Vann— og avl¢psverket

a§Iil

F_——_i::iT::-Q5lQhn3'

1987

Helserédet Byplankontoret

INVITASJON TIL MQTE OM PLANER FOR KLUBBHU5, IDRETTSHALL FELT FOR GOLF TORDSDAG 7. MAI 1987 KL. 1400

Maridalen golfklubb har s¢kt

f

om A

OG

fé benytte Brekke p-plass

TRENINGSsom

treningsfelt for golf, Nydalens skiklub azbeider med ylaner £0; et klubbhus ved Brekke p—plass og Nydalens skiklub, Korsvoll og'Kd1l varbeider med planer for en idrettshall ved Grinda. Planene om et treningsfelt for golf ble behandlet av formannskapet

fattet mot 10 stemmer: vil vare riktigst A avvente

8.5.1985 og f¢1gende vedtak ble

I

H

verneplan— "Stadsfysikus mener at det arbeidet for Maridalen f¢r man tar stilling et golfanlegg i Maridalen". Maridalen golfklubb har bedt om at treningsfeltet blir

tatt

til

opp

Nér det

til

ny behandling.

gjelder klubbhus for Nydalens skiklub sé har helserédet og av1¢psverket antydet en plassering som vist pé vedheftede Nydalens skiklub har ¢nsket en plassering i tilknytning

§i

vann— 0g

kart.

til

p—p1assen. en

resultat.

uten

og K011 har vurdert muliqhetene for A bygge byggesonen innenfor disse klubbenes nedslagsfelt, Klubbene ¢nsker né at at omréde tilknytning

skiklub, Korsvoll

Nydalens

rinda p—plass vurderes

som

tomt for

til

i

idrettshallen.

treningsfeltet for golf, klubbhustomta til Nydalens skiklub og for idrettshallen ligqer i Marka. Disse planene ma sees i sammenheng og skogvesenet inviterer derfor representanter fra klubbene

Béde

tomta

og de

aktuelle etater

,

,

/

U569 O~h\ 5

dr¢fte saken. Q

M

l‘n-ludr\~.w(': .\1.u|unJ\cmn 1|

A

»

é;";“lZ”‘§"”/ aalan skogsjef .

et m¢te for

Skogvesenets m¢terom, Mailundveien 21. Torsdaq 7. m§i kl. 1400.

M¢tested:

M¢tetid;

til

/”

A2”

J.

M.

%¢w/ €4u»/-

Fredriksen

friluftskonsulent

'I1~|uf<m=

B=mH~"nl<1=

(0212: 75 60

W01 <05-(13033


@r.,;E:“E£32?§;;b1.8; Nye planer for golfbane pin Brekke

m% l

llulhlaolllibleatlr

uvenpuppeentllisllllz

l°""\'°°"

'“°"'P'"'*"l>

l'°"'°°°"'°"5°'""'m9

:’m':“rh:t‘m|lddellil|7lmb:v|r:

khbbhuIdetuo|nrldet.Sc\l

pIhuetlv|r\dHrikt.0| nhudetdllatubddet

M

hl‘II%|N“‘€I

NM

|M2 ?.%7amudp

i',,';,“,,§1,_

uhlholulaihdl.

dzlopplamuomenslnp rlkmannssporl?

buletulikelunnalur huxIlupidnu.U|nnll

Nor[e.l0relle\'lblir)one\to9p gollaettplaoluenlolhnpon.

onnhclaridnlenolkluhbl

—Det|nIdnHlllellevamhuI

hvonInnutby|'|ln|u|bIh'.

vlncndolavdotlnk. -Gollerenntria.

Ddgidderdnolulllorvln

nnboland$ver|Qe.o[l

undentmbevlonl Hagen.-

Siommd¢Hvor2$%|v

Enrundeplealhubbune

bdollmlnjenalnmmedpll.

libvuwu|l0km'|q,nnmu.

Deanmnergollenlyplsk

llmllwomhvurmlnhn

Slhllmlnltlhmodunl

kusklcmelypuhnnnp almanhnbutor

lpenncudeunduvolnl

frlllflumlldgaornmanopl harltortnoemonnmlog

lplllemedhvenndnettes

Shut

qallleimolhvu-ante

-Nderdjo

llmm cpl!

Iuauautl

nlouuuuma-M donor.

H

-lmlobulqpikpbh

I

I

-'

ddlkkeernoea

Vlleennlik

aldenhegnnm ln|,Herlun

unnerllr

ulbyglnghnnuncihonllikl

nndnniilwwlblaiuccazi

—Nd.|le!Iih.lunlnr BhmH=r\\—l>¢vbvm

—NdrMpud¢np0dhmm| l|nmmdu0byQng7

l"\¢“°PP'lW!#Il' gollhanukmvandenbate dkrI\gmotmik|Im’P‘

-I-lvknllglrelltrpl-llltlI.o[ depolilihlllylldlllluov

-I hevviwvwlle Mrlnhvwavlllohlvmikel

mu-u

l0tt§|.I\¢.hlperviplllnolnn\e gmodlontcbyuetrlnnl

gullu

1

1%

lhllealolqomhu

MwUalu|GoUlluMphnI@uMmhIll8hulBMMpdv58idGl0vlh1Uuhxim|)dBI!khL 0|

nnltihlbruhalilnuvunrumbongoll

lrckke.

.\<rjl8

u

\

\

0kt.lnPj¢|.sl|I~~hrJ». hula.» Z.-_-.-.' \

. ‘

-

:

Q

- .;_:._1

I

'

‘u.

.,

7

1'?

-

.

-'

.1»

__&-_

..

.

-

».

..

-

V

.‘_-,v~.':2'§2;(}..."};':."'_

'

—_

,_

cl

2,

'

0

’.

\.

!

.

t

._

-\

_-"3,

.

"*“"'*W ‘» ._

__.

/;*-"s

-..' '.,.,-3

Q3;-.'Q’-'1'-.

_.;' .-... , .~ '-"'-.' -‘!-'o-~.-‘I‘.".- ~-\ -‘ .¢€.'--C'.!)s.'? -

--'v

'

.

"t".,““v$? .‘ -

~

_, _

-

&J:*_

-~

_,_-ft . .

.,",. / -".1

.. 4‘ __

'.’*‘ Blrg"--,..-._

0 1

.

7;‘? . ..': ' "»;,v,-_='

'

<

,_'_'l ...~

~

"'

.

-

-

'

-'

w——------'4¢~» -61

ih‘:,2 A—' \

QI

§v\§ll$l'I\-I.

“ --9/|'."\-1:-H‘-'f':".“:::.E-iv" ‘:11, 1*‘ ,/ ~"' 1; \_; \, J. i"'1_ . ; . .\ :2//

--;_

/I

.

;'

.

.

{Ii T

Xiviblu us (‘$0310.’) .

Tarklrilg

(Trcm'n,s{e.Lt

. .

5" 8"?)

————————————


Vi er i gang i Maridalen!

Maridalen GK's gollenrusiaster I.v. Jan Aaseth, Arild Wahlstrzm, Erik Fiskerud og Olav Theodorsen.

Maridalen GK's zvelsesfelr en vét cg kald iunikveld. De to uIsIagsomrédene ligger enda 100 meter hfrover mo! den som serpé bilder Omréde! méler ca. 100 X 300 meter.

Etter kontinuerlig arbeid siden 1969. er vi igang i Maridalen! I farste omgang har vi fétt et felt av kommunen ca. 250 x 150 meter som vil bli en ypperlig driving-range

regn gikk motorsagen i timevis og utslagsstedet. ca. 20 x 20 meter ble ryddet for traer 0g kjerr. Alierede Iordagen efter kom kommunens maskiner og jevnet ut feltet. Arbeidet

0g en sméspillbane. Tirsdag Q. juni matte fire ildsjeler, Arild Wahlstre/rn, Erik Fiskerud og Jan Aaseth fra MGK's styre og Olav Theodorsen fra NGF’s banekomité, frem. I asende

med é fé evningsbanen spilleklar vil pégé kontinuerlig. Allerede etter sommerferien vil man kunne presentere et nytt golilbud til den lokale befolkning. JAZ

(§OLFENTUs|AsYE~ rm 2-av

Derfor vil vi ikkelha golfbane ved Maridalsvannet ——

lllulllit

Lerdag 22. august 1987

Sverre Heiberg

._62_


@Af%% '

ii: '

=

=9

1”

iiixx‘

,

'1

,

Manda/ens mm» .

r;_ ,

I

_1

I

IAREMLIN

0809:»:

',:l_

huqhmik Qmluk INHUI

V

/1 5 -"' 4:-nliN§U*a:*"'“““

1:

s<>e¢.s°§.299s1

:a““J===¥s

Oslo formannsskap, Rdhuaet, Oslo 1.

Birédet,

dhuaet, Oslo 1. R

Oslo, 14/6 1987

IuHdumduu______________

Tekniak direktlr, Rldhuaet, Oslo 1.

Opparbeidelse av treningafelt for golf 1 Haridllon. Forslag landakapavqrnomréde 1 Haridalon,

til

Lordag 13/6 d.A. var kommunale anleggamaakiner og arbeid hele dagen under ledelae av kommunalt anaatte og golfklubbmedlemmer med aturre planeringaarbeider gs tilkjoring av masse g et tidligere steinlageromréda for Bekke innenfor rkagrenaen 1 Marldalen. Til1ate1ae.skal vmre gitt av Skogveaenet 1 Oslo. Dette mi stride mot Formannsskapets vedtak 1 1985 da golfanlegg hle nektet under henvianing blant annet at verneplanarbeidet forst métte fulltorea for en kunne to atandpunkt et eventuelt golfanlegg. V1 tillater oss 6 be om at de rette kommunale myndighater straks griper inn og ataneer arbeid t slik at Formannaakapet vedtak blir héndhevet.

lastebilcr

i

til

til

s

Sheldon Reinholdt Formann

Grefaenveienn 62

./. ./.

0487 Oslo 4 P.tl£. 22 61 71 A.t1£. 28 14 00

til

Miljaverndepartementet av 14/6 d.6. Vedlegg : Brev Kopi av begge brev er sendt Oslo skogvesen. Vedlegg : Kopi av Miljaverndepartementeta brev av 15/4-87 Kopier aendt Oslo helaorld, avd.

-63-

tor natur-

og

miljovern.


,\;q,,‘,</L»

Marzda/ens Vénner =4‘-‘/"7?-.' -

I-&Eu -._-'

'

-

J

E

E;

=

_--

-

A."-<2

(

MARIDALEN

0809

Haw

Ogle 8

'

__

£_.

Poatgiro: 2084697

__—~;"

Chr. Bank cg Kxeditkasse

f

“/m/-ff:

,.§,.-»£1u..&*

6o8o.63.29951 Oslo, 14/6 1987

..“g:_‘9‘,2‘Lv\»i&'_",1‘,‘_=‘\1,-‘_'1:L'v‘\-.

x

,

" '

'

».-,,

Maridalen, den .................................. ..

"‘"““—‘-—LT

Miljaverndepartementet Postboks 8013 Dep., Oslo

l

til

i

Forslag landskapsvernomréde Maridalen. Ogparbeiiglgp av jrenigvsgglt for gplf Mgpidalen. Vi viser Departementets brev av 15/4-85 ?tadsfysikus Oslo og Fylkesmannen Oslo og Akershus,

i

i til LE/SST

Sak 85/5889-1

til

i

N

Lzrdag 15/6 d.a. arbeidet kommunale anleggsmaskiner og lastebiler under ledelse av kommunalt ansatte og medlemmer

golfklubb med stzrre_planeringsarbeider pé et omréde Maridalen. Brekke innenfor Markagrensen Tillatelse skal vwre gitb av Skogveaenet Oslo uten tilstrekkelig saksbehandling og truss for at Oslo formannsskap 1985 vedtok é avslé golfinteressertes znske om golfanlegg i Maridalan. Formannsskapets avslag var begrunnet med at verneplanarbeidet fzrst métte fullfzres. Vi tillater oss é sparre om dette kan aksepteres nér Miljoverndepartementet har bedt om utarbeidelse av en av en

NV

i

for

i

til

i

verneplan. Vi tar samtidig be om at de Miljzverndepartementet tar opp saken slik at arbeidet blir stanset.

MM S

eldon Reinholdt Formann

Grefsenveien 62, 0487 Oslo

Pclf.

A.t1f.

/.

22 61 71 28 14 00

Vedlagt kopi av brev sendt Oslo formannsskap, Byrédet og 64 Teknisk direktmr.

4


QSTLANDSKE NATURVERNFORENING

(Norgcs Naxurvcrnforbunds fylkcslag for Qslo og Akcrshus)

Oslo Formannskap , Rldhuset 016° 0'16 1.

D618 I'll:

Konwv:

Piknrakl ll

“*iP‘ mup~=

’”"“ nwnunnu

5

nun num= hmmnm hMhMOhw 00°05!-0|

Dhi

ULOVLIG AHLIGGBLBI AV

VI! ml:

Duo:

GA

GOIBIIB

16.6-87-

I ILRIDIIII.

Qstlandske Naturvernforening var pt befaring 1 det forealltte landskapavernomrédet 1 Haridalen lordag 13. juni. P8 vlr betaring ble v1 vitner t11 storre anleggsarbeider pi Brekke utfartsparkering. Flare anleggsmaskiner Ira Skoqvesenet var 1 aving med A fylle pl jord og planere terrenget. Arbeidene ble ledet av Skogvesenets folk oq en tepreaentant for Oslo Golfklubb. ved foresporsel fikk v1 klart svar pl at dette var planering av en treningsbane for golf.

Hiljoverndepartenentat anmodet 15.4.85 Stadsfyaikus 1 Oslo om A utarbeide an verneplan for Maridalen. B1.a. pl denne bakgrunn vedtok Formannskapet 8.5.85. A gl imot planene on gblfbane ved Brekke.

pl det aterkeate protesters mot denne ul vriqe virksonheten. Vedtaket 1 Pormannskapet er etter det v1 kjenner t11 siste avgjorelae son er {alt 1 saken, og dorvad ande11q 1nnt11 saken evt. mitt: komme opp pl nytt. Foreningen frykter at dette er forste ledd 1 planer om A tvinqe igjennom en golfbane 1 laridalen. V1 protestercr pl det aterkeste og anmoder herved Formannskapet on A gripe inn slik at vedtaket Era 8.5.85. overholdes, oq den u1ov11ge anleggavirksomheten opphorer. V1 be: on A b11 underrettet on de tiltak sow iverksettes.

Gsglandske Naturvernforening v11

V1

tillater

oas 1 vedlegge brev

Med

til

Skogvesenet on

vennlig hilsen

Ostlandske Naturvernforening

Gjernund Andersen

daglig leder

-65-

namme

sak.


G011”-fr

kt Golf-

haw

-

-

Mandalen

1 '

Marfdaien grbcldgr for tldcn med . e 5 klargim ct omrade til ovelMaridalen i

“ii iii g0". M3‘

S€Sb3|l€ l-GT

ndalens Venner er “dd Y" =" *1" b*=gyllllC|S€Il ‘ll Ell St0l' Olfbane i dale" o

g

" '

ANN CHRISTIANSEN

For noen uker siden fikk gollklubbcn tillatclsc av til A ta ibruk ct omrilde ved Brekke. OmrAdcl har vzcrt brukl som lagerplass for stein. skogvescnct

Qnsket om on golfbane i Marldalen er gammclt. Men forelobig konscntrcrcr klubban scg om avelsesfellcl. Til’ lalclse til A bruke ovclsesIcltel cr gilt. til tross for at for~ mnnnskapet i mai 1985, med 11 mot 10 S!Qi11Yi1(!!‘,il(i(G ville

ta stilling til cl golfanlcgg l Mziridaicn for verncplancn lor dalcn er fcrdig. ’ Del vi har gill lillatclsc til, er ikkc 1100 golfanlegg. Ovclscsfcltei er bare cl sled man kan std og sia ball, sicr skogsjcf Bjarnc Mjaaland, cg baiispili c-r bedre for nalurcn enn dct som har foregli der hiltil: Motocross og sappcltomming. Han presiserer at héde helsorzldet, vannvcrkci og sl-iogslyrcis [ormann og ncsiformnnn or cnig i at golfklubbcn (Ar 1:1 i bruk lagcrplasscn.

— Maridalcns Venner er rcdd for at avelsesbanen forer til at Maridaien splscz i bit. D ll

Eli}? in§‘3'i .1a1@n°§§§ 53% P'8"°“ 9' ‘°_"“g- E.‘ ‘mt press pzi Maridalen Vll ogsé gl d!1rlig_erc vannkvalilct i€L1i€1Ilfol€iltlft‘{<£;‘1%\kz::§

pé.

ihggf

“a.;;":@Y;;;2:;;,c og C id ' rettsanlcgg ct fremmcde1cmentor l dzilen. Maridalen mé. forbcholdcs friluftsliv og idrett sum ikke krevcr innrc ikuliurlandska , meEDP};/I&TillBlCS Vcnngs.‘

U‘]3'"d

lntcrcsscn for golf er star, men Norge er nmrmcst ct Uland hva anlcgg‘ angér, mc-

not klubbcns formzmn Arild Wahlslromv PA den tidll ere

lagerplasscnlMaridalc1§vll

gjcrnc lznrc opp skoIcbarn, voksnc 0 eldre, for golfer on sporl gem kan dri~ vcs av allc. plipckcr Wahlstrum. Plasscn skai gi inntll 30 pcrsoner mulighel til A trene samtidig. og g0ll'klub~ bcn har planer om bade Z1 lzlne ut kollcr og ballcr. Dct 01' hclscrzldets n:\lur0g miljevcrnkonlor som ar~ beidcr med verncplmmn for Mariciulcn. Ncstledcr Kjcll Sandans hiipcr at plzincn vii vznrc fcrdig vcd zirsskiftchog mcncr dc! er hie smmsynlig at den gir plass ill noc golfanlegg. — Personiig mcncr jog (let ikke or riktigi Jog or ingcn golfhater, men Maridalun cr megct spcsicll. Vi her liunnc bcvnrc den sum den er, sic!‘ ham

Sandans.

-55..

_Il_____ ibsliandske

Naturvernfor

W12‘ :r:.§r:::;;:.=;;;i B11 mi ggregér vcd Brekke l

Mm-idalen. Utbyggingen 91' stikk i slrld med et tidligere vedtak i formarznskapez. 1 l , hevder n \-"‘V9!‘n °X" Elfllggén i en pressemildgnga Nor es Namrvern or un s tyikesiag tor Oslo og Al'i8l'5' hus var nylig pi be_f&!‘l"E l det aktueile utbygg1ngsomrédet. Foreningen var vldne

ill

Bllgiirre 8n13§S3'-:;:?!:1:;;IFgA u ar e

Bre

Nai-{~"Ver“[°;f:i'6€‘;’: 91’

3

P7933

'

khlbb "'“_l?l'9 "1 3,‘ h°v9d5‘a' dens Plmkere B" en“ Mr Pl”°55~ 08 9~1"°5““*“etbm at 11¢‘ 1115 6" 5101'" ifs av Ma‘ ridaiens Yerdifulle Ruliilf" 1a"d5k*1Phl 9" K°lfba"9- I e‘ brev til Oslo kommune kre~ V8!‘ mreningen at I°rma“n' skaP°t KHPQT im] overwr 0510 sk°EV95°“ shk at 1°“ mannskapel-5 "°d"ak_ °v9r' holdes OE 3‘ dc" "1°‘/1189 3"‘ °PPh°' 1@E'E5Vh'“>\?5-'-“Q19” rer-


STADSFYSIKUS I OSLO IT. OLAVI ILAII I. Illl GOLD I IIITIALXID II IO TILE

YO

Oslo fornannakap

Byridet

Tokniak

1

diroktor

Skogveaenet

Hiljnvorndopartenontet Botlondake Naturvernforenlnq L Phrldalona Venncr

.1

Dilli-

Ounlhnnmuv

VEITLNI

VI Id.

%

297/87/KS/CP 217.84

23.6.87

"ll |%lDN.D|

flare

nylig

pl

./.

Gjennon

./.

I brev datert 15.4.85 annodet Mlljoverndepartenentet atadafysikus sun:-id med fylkeamannen on 8 lagge fran at foralag landskapavernonrĂŠde etter naturvernloven Haridalen. Arbeidet ble pbegynt, nan i pivente av en halt nodvendig reglatrering og vurdering av dalena mange kultuminner ble aaken stilt 1 bero. Kulturninneproajektet ble pbbegynt 1 august 1986 og vantea avaluttet rundt 61-askiftet 1987/88. Prosjektet or at aauarbeid llellol byantikvaren og stadafyaikua' kontor for natur- og u|11_juvernaaker. Dot utforea av on enguajort atnolog og financial-ea av byantikvaren, vannverket, akogveaenet og helsctidet 1 fclleaakap. Etnologen har ogai vekslet lnolloll Maridalaproajektet og Akeraelvl niljopark-proajektet under byantikvaren, idct bide atadafyalkus 0g byant1k\nrI\ klart aer og intereaserer seq for den ku1tur-

henvendolaer

angiende at-beidcr

Brekke

utfartapnrkering 1 Ha:-idalen (lokaliaering av treningsanlegg for golf), er ataiiua 1 atbeidat led en vernoplan for Haridalen etterlyst. Stadafyaikua finner def. riktig pl dotte tidapunkt 6 g1 en kortfattet orientering on aaken. 1

historiakc, landakapaneeaigo

i

og

naturlige aulnenheng

til

til

son

knytter

Haridalen og Akeraelva aauuen at natur- og kulturhistoriak perlebĂŠnd gjennoa konnunena akog-, _1ordbruka- og bylandakap.

-67-


"Treningsanlegg for golf p5 Brekke utfartsparkering i Maridalen" i mete 8.5.85, og sluttet seg stadsfysikus' innstilling av 26.4.85, der "stadsfysikus mener at det vil vmre viktigst 5 avvente verneplanarbeidet For man tar Formannskapet behandlet sak:

til

til et golfanlegg i Maridalen". Forslaget til verneplan vil foreligge i lmpet stilling

av ĂŠret og stadsfysikus finner det naturlig at ingen sturre inngrep finner sted i Maridalen far denne planen er ferdig.

%%/4 Arne Victor

stadsfysikus

Larss

n

Vartdal avdelingsleder P51

Vedlegg

_5g_


F4F§F?I[I)#§L_EEFJ

0890

\)EEL__ OSLO B

Skogvesnet, Mailundveien 21, 05b? Oslo 5.

Gjenpartsadressater: —

Miljverndepartementet

Oslo Formannskap

- stlandske

Naturvern4orening.

1.7.1987. UTBYGGING AV GOLFBANE PA BREKKE UTFARTSPQRKERING.

vil

med dette protesters mut den utbyggingen D510 kommunale Skngvesen og D510 golfklubb startet pé Brekke utfarts— parkering, lardag 13. juni 1987. Som kjent har planene um golfbane i Maridalen vart oppe haring i Oslo Formannskap, og Furmann— skapet avslo saknadan pé mate B. mai 1985. Haridalen Vel anser derfor Qvingsbanen sum ulovlig og finner det hayst verdig at Skcgvesnet, ved Skogsjefen, setter sag ut over at vedtak fattet av Oslo Formannskap. Vi v11 ogsé pépeke at utbyggingen skjer i at nmréde hvnr arbeidet

Maridalen Vel

til sitt

kritikk-

dispasisjonsplan/verneplan er under utredning, men ikke avsluttet utbyggingen sum na er startet frykter vi er" begynnelsen at strre anlegg, sum ville matte gé pa bekostning av dyrket mark cg tilstatende buliger. Maridalen Vel ber derfor om at utbyggingen stoppes. med

til

Den

Per Ersdal 4ormann Jan Arve Gran

sekretmr

-69..


"’

1,1.

»

.

...\m..r

x

‘;-f.E\

X

/4

a\.c\0SIyS1K\.lS 1 Oslo

St. Olavsplass 0165

OSLO

5

1

=

Iv‘ ;~-

L

i

,

,1

_!

Vén-g73(gc-8 ggipyiuedéhaysk

Deves vei.

D610

1

FORSLAG OM LANDSKAPSVERNOMRADE

til

I

6 JUU 1987

MARIDALEN

Vi viser brev av 23.6.87, der det gis en status for verneplan-arbeidet.

i

Departementet har den senere tid mottatt reaksjoner fra wstlandske Naturvernforening (16.6.87) og Maridalens Venner (14.6.87) pa utfwrte planerings— arbeider et omréde nord-vest for Brekke Maridalen

i

i

i

opparbeiding av et treningsanlegg for golf. Departementet mottok allerede 1982 henvendelser om et mulig golfbaneanlegg Maridalen, og en har lenge vart klar over Maridalens betydning som innfallsport Marka og den verdi omrédet har for friluftsliv og landskapsopplevelse nar Oslo by. Omrédet er dessuten et naturlig bindeledd mellom Akerselva og selve Marka.

forbindelse

med

i i

til

bakgrunn av Maridalens kvaliteter ba departementet 15.4.85 stadsfysikus samréd med fylkesmannen om é arbeide videre med et forslag om et landskapsvernomrade i Maridalen. Innevarende ar har departementet Pa

i

bevilget kr Maridalen.

60

000,-

til

et kulturlandskapsprosjekt

i

Departementetber innstendigst om at videre anleggs— virksomhet cg tiltak som i vesentlig grad kan tenkes é endre landskapets art eller karakter, ikke blir iverksatt i Maridalen far en har tatt stilling et mulig landskapsvern etter naturvernloven.

til

Dersom

det skulle vise seq pékrevet, er departementet

innstilt pa A vurdere et midlertidig vernevedtak (18.3 i naturvernloven) for deler av Maridalen, inntil vernesaken er avklart. En slik vurdering imidlertid bare aktuell

dersom rylkesmannen

..."]Q...

i

er

Oslo og


Akershus

finner dette ¢nskelig.

Med hilsen /’“ /

v47<4,///l/

/Quvv _

Tormod W. Kar1str¢m Fung. ekspedisjonssjef

I @or

Saksbehandler:

Kopi:

Ramberg

Geir Harde

Tlf.:

ll

7

32

ii

Fylkesmannen Oslo og Akershus Skogvesenet Oslo kommune, Rédhuset Oslo kommune, formannskapet, Rédhuset,

(jf vedtak 8.5.85) Qstlandske Naturvernforening, boks 6804, St. Olavsplass, 0130 Oslo 1 (jf brev av 16.6.87) Maridalens Venner v/formann S. Reinholdt, Grefsenveien 62, 0487 Oslo 4 Kulturminnekontoret, her

-71-


\I

~

-_

:'

"'~,:-

MARIDALEN

-

)1

H

1:7%?-' _=~ H"

Marid/ens %n12er

I/£4//1/9, f-//' / ’ *”

\ ‘

<

Q

|

1

J V

.

_;

» ..»_ -,

-

.

'

.'

A-_ .

0809 0:108

n,4._

Wm

I

.

'

'

'

X-Q

|

Postgiro: 2084697

-\___~

~b

_.

Chr. Bank og Kredizkasse

6080.63-29951

¢

Maridalen, den ....

Miljzvernminister

........ ..

S. Rznbeck,

Miljzverndepartementet, Postboks 8013 Dep., Oslo 1,

golftreningsfelt i Maridalenh Vi viser til vért styres uttalelse om golfanlegget 1 april d;é. og som ble kunngjort i vért érsskrift 1986-87. Arsskriftet ble sendt ut i mai d,é. ca. 900 medlemmer og andre interesserte personer og institusjoner. Vér styreuttalelse vedlegges som swrtrykk. 4/0 Qrotest mot ulovlig

anlegg av

til

Lzrdag 15,juni arbeidet kommunale anleggsmaskiner pé bmrédet ved Brekke under ledelse av kommunalt ansatte og

medlemmer av

golfklubber.

Vi sendte straks en protest mot denne ulovlige virk— somheten Niljzverndepartementet, Oslo formannsskap, Oslo med kopier Oslo sk0g— Oslo byréd, Teknisk direkter vesen; Oslo helseréd m.f1. Kopier vedlegges. For ca. 1 uke siden mottok vi kopi av Miljeldepartementets Stadsfysikus 1 0510. brev av 16/7 a.é. Kopi vedlegges. .'/‘:' Men den ulovlige anleggsvirksomheten for golftreqiggs: feltet fortsetter likevel for full kraft"som hovedsakelig kvelds-

til

til

i

Ill

til

og weekend—afbeid-

nestformann

Undertegnede

1

Maridalens Venner, Tore Furuberg

har-gjort fzlgende personlige observasjoner Mandag

Torsdag

6!juli!

Qgjuli.

stedet:

Anleggsvirkmmhet. II

VI

T.Furuberg var der ca. kl, 1700-1730, Med lastebil ble det tilkjert grus m.m. Formann golfklubb, Arild Wahlstrzm, ledet arbeide P5 min forespzrsel opplyste han at han haddo lwrt slik virksomhet Sverige. Wahlstrzm opplyste at noen av do som drev med planering pi feltet denne kvelden var fra Garde—1eiren. Andres observasjoner oppgir at det ble arbeidet

i

i

i

alle fail bi] kl,

-72.-

2150 samme

kveld.


§;edgg_l],ju1i.

l§,

"

Mandag 20.

"

Lzrdag

T.Furuberg observerte ca. kl.-1530 en rekke

nye hauger med grus, sand og jord. T. Furuberg inspiserte omrédet ca. kl. 1400. Gérsdagens hauger var mellomtiden utplanert. T. Furuberg foretok en befaring ca. k1.l530. Han observerte da folgende personer pé feltet: Tidligere nevnte Arild Wahlstrzm og Asbjzrn Erik Hjertén, som er anleggsomrédesjef Oslo

i

i

Tirsdag 21.

"

skogvesen. T. Furuberg inspiserte anleggsomrédet ca. kl.l545. Folgende anleggsmaskiner tilhzrende Oslo skog— vesen var da arbeid: a Bulldozer kjzrt A.E, Hjertén, b Traktor m/grabb kjort av en ukjent.

i

til

Lastebil som kjorte masse. virksomheten samt virksomheten lzrdag 13/6 er fotografert og kan bildene kan forevises, Pé forspzrsel om hvem som var ansvarlig, ble det henvist A.E. Hjertén. Senere p kvelden fikk T.Furuberg telefon fra et medlem av en modellflyklubb om at A, wahlstrzm med flere hadde vart pé_befaring om kvelden, 0

Denne

til

Béde modellflymedlemmer og motmmkkelungdommer har brukt omrédet som treningsomréde og ser sine

Onsdag

22.juli

interesser sterkt truet. Fra annet hold har

vi fétt opplyst at

det ogsé

denne dagen/kvelden ble det drevet anleggsvirk— som somhet med bl.a. séing av gress, Sé juni ble det sédd gress som né spirer.

tidlig

i

Konklusjont Pé bakgrunn av formannskapets vedtak 8/5-85 samt Mi1jzverndepartementets verneplanbrev av 15/4-85 og 16/7-87 tillater

vi oss é be Miljovernministeren straks ta de nodvendige skritt for é fé stanset den ulovlige anle gsvirksomheten av golf-felt Vi ber om at Naturverovens 18,5 benyttes. i Maridalen, Det kan ikke aksepteres at Oslo skogv sens folk cg maskiner sammen med go1fklubb—medlemmer foretar anle Jsarbeid_inér overordnede myndigheter har sagt "nei", / //” \_ '11-‘ / ' \+ /LC éébail / *lI£L{/ ‘~\ ow um ‘-3 '// Sheldon Reinholdt Tore Furuberg

0 /\

'

'

,

14'

.

Nestformann

Skarseter,Maridalen, 0890 Oslo 8.

P,t1f,

A,tlf.

K0Pi

'““

til:

P,tlf, A.tlf.

Oslo formannsskan Oslo byrd

Teknisk diroktwr Oslo skonvosen

Grefsenveien 62,

0487 Oslo 4.

42 54 16 55 56 00

Finansdirektzr

Formann

i

i

Oslo Oslo

_ 75 _

2? 61 71 28 14 00

Fylkesmannen 1 Oslo-Akershus Oslo helser5d,Natur—og miljzve

stlandske Naturvernforening Maridalen Vel


DEBATI — DEBATT — DDEBATI

Protest mot ulovlige anlegg av golfbane i Maridalen Sum svar pa Deres avlsinlervju mcnl Vlggi) Rec 03.07.1987 om hl.u. aving>bane for golf pa Brekkc i Marinlalen onsker skogsjefen :1 gi lolgcndc opplysningerz Vcd hystyrevedlak av 24.4. og 29.4.1975 blc dc! midlenidig disponcrl areal for steinknuscverk pi: llrekke i Maridalen anlagl i fnrhmdelse mcd ulbyggingen av

rcnseanlcgg regulen lil utfan.\parkcring>p|ass. Rcgulcringcn ble sladfeslel av.

O51-r

Miljnverndepancmentel 22.0R.|075.

liyslyrels vedlak om rcgulering bnr. 350 til u1-

av de-I av gnr. 59

l2lrlsp:\rkeIingSplBS$

hygger

pa

vedlak av hygningsrédels (H.(K|.l%9 cg 09.12.l970. Den U4_uo.l%9 lallcl bygningsrédel lnlgcndc enslemmige vedlnk: r-liygningaradcl vedlar i medhold av bygningslovens paragraf 27 al dcl av gnr. 59 bnr. 350,

Brekkc,‘ reguleres til uIfarlsparkeringsplass som visi pa karl dalen 26.041969». ~ Videre (alibi bygningaradel den 09.12.1970 (sak 4l5/70) folgende enslemmige vedlak: ~l. Bygningsrdcl anbelaler at pB\'l(cring5pla&§cn as til med grass slik al den ogsé kan nylleslil andre formal». For A immekomrne bystyrels vedtak ble plasen under opparbeidelsesrafran grovennlige mu~ scr cg dd lil med gress med lanke pa lek og ballspill pi omra~

del.

Arealetblc imidlenid lite brukt

lil ulfasparkeringsplass og heller ikke brukl til <<andre fomiél» som loreslan av bystyrel. Pa grunn av ulovlig sappclfylling mane plasscn cllcrhven slenges av fur innkjw ring. I de senerc 5r er omradcl ogsi blill slerkl bclaslel og udelagl av ulovlig mu|orsykkel-

Ullern Avis - Akersposten, fredag

51.

iiiiiisilis “em 2”'”87

Maridalcn golfklubh ble kluhhcn kjaring. For 5 rs ordcn pi omr5~ del foreslo derfor skogsjefen for av skogsjcfen i samrad med vunn~n0en r aiden-at -Maridalcn golf-1- -<og avlops/e1l¢~ sladsfysikus, forldubb i samwar med rcgu|eringsvedlakcl og for 5 rs urdcn p om» radct skulle la lillalelsc lil brukc arealel som treningsomrfldc for golf. Euer at saken blc kuplcl sammen med el smrre golfanlcgg pa innmarksomrédenc i Maridalen anmodel Helseradcl om at saken ble stiller i hero innlil sak om vcrneplan for Maridulcn var avklarel. Formannskapcl ga den 08.051985 sin lilslulning lil Helseradels anmodning. l forhindclsc med fnrnyclsc av lcslekonlrakl for Oslo Gnlfkluhb pa Bogslad ba skngeryrel i mole den 01.09.1986 adminislraxjonun arbeide vidcre med mnlighclcn fur a skallc egnedc arculer fur golfspill. Dunne suk blc hchundlcl av bystyrel 03.l2.l986. Sak 673. Eller ny henvcndclsc lra Z1

juli

mann ng varaformann i skogetyrei

gin lillaielsc til hell midlcnniig a benytlc lirekke parkeringsplass som nvingsomrade fur gull. Samlidig bk: klubben gitllillulclselilé plukkc stein, péfore grovcnnlig jordmassnpé enkelle SlcLle!,0g sfl ‘ill med gross dc omrider som var odclugl av uluvlig mm0r>ykkclkjviring. Del blc videre gill tillalclsc lil 5 plancre ul ulovlig lil~ kjwrle fyllmasscr i en skrlming og [Iii en ulslagsplass for gollballer. Deter na hliu ordcn pi plasscn ng skogsjefen er av den oppfalning at dc ulfnrlc arbeider har lrmxkjunncl omridcl ng at lillukel p:‘| ingcn male kommcr i luvnik! med vcmcplanene for Maridailcn.

Bjame Mjaaland skogsjef

1987, side 5.

Ulovlig anlegg av golfbane 1 Marldalen Viscr til skogsjef B. Mjaaland_sill ' lc i Ullcrn Avis/Akersposlen 1987 lnnlegget bzércr I21" lgll preg av at del som er skjedd pé Brckke utfansparkeringsplass er ba atellrnessig noe som ikke er

tilfelle

Q

[Jpn-iag den 13_6,d.£. var kornmunale anleggsmaskiner i full sving pa del aktuelle omradet hele dagen. Del ble kjart pa ere billass med sand som ble hentet fra sandlaket pa Nordbralen gard, innersl i Maridalcn. Arbcidel ble ledei av Skogvesenet 0 g0lclubben Arbeidel har pagfll {ram til 22/7 bade ma<l<inelt og med

handkra

I dag ligger plassen der ferdig npparbcidei lil ireningsfell for golf, ifalge Skogsjef B. Mjaaland sin innlegg. Den er blill noc st@rre og en lurvei som lidligere gikk over ornradel er bliil fylll igien. Man har ogsa gmflel adk0mslv¢i¢n_

Men, at svppcliamming cg m0torsykkelkjoring skulle vane mcd-

virkende arsaker til at p~plassen ska] ha blitl slcngt er noe tull Da matte man slenge‘alIe p-pl3&éCl'l€ i Maridalen. Pplasscn var ikke 55 lite i bnik som del blir pislll. P-plassen skulle veer! brukl av allc de lrimmerne som parkcrer langs Maridalsveicn ved Brekke slik ai det ikke var bli skapi sa mange trakkiarligc siluasjoner akkural der. Det akmelle omrdel er blill el pressomradc for saerimeresser. Nydalen skildubb arbeider med 5 ra elablen el klubbhus ved sidcn av p—pl8$Cn en modcllflyklubh liar sliti i ti ar med 5 12 elableri scg i cmradel og m0lorsykkelungdommen vii gieme kjore crox der.

Golnleressenc harjobbel uavbruit siden 1969 med 5 fa elablert scg i omradel. For 5 ow: mer press pa politikeme 0 fa en suarre lilharighel lil omrfdcl ble del stiftet en egen golfklubb i i981 som tok navnci Maridalcn gull} klubb. Den sendtc inn forslag tr]

vére folkcvalgle organer om 5 fa benylte omridei. Fnrmannskapet gikk den 8.5.1985 inn for Stadsfysikus innslilling hvor dc! star folgendez Stadsfysikus har hehandle! anken og mcncr at cl golfanlcgg i nedslagslcllei lil byens drikkevannskilde er U9\|1SkCl. Man anmndcr om al bchandlingen av saken ulsellcs lil en samlel vurdering og bevaringsplun for

Maridalen foreliggcr. Hva er forskjcllcn pa oer som n5 er blill gjorl cg dcl som Furmannskapel sa nci iii‘! Hvorfnr blir ikkc dcllc arheidcl still i bcm til vcrncplanarbcidel for Maridalcn er lerdig? En annen sak er at i dc! sammu omradcl l dct for en dcl air lilhu~ ke ire remannshuligcr aom he! Avisrcfcrax Stubberudgérdenc. lra debauen i bystyrel dengang lonelier om en diskusjon om hva som var mesl vcscnllig. Q4014 drikkevann cllcr lre Carder i Maridalen. RE§UllillCl ble Oslus dnkkevann.

-74-.

Hv" Bl?" al f"“_" l d§S 5' "‘l“' dre bekymrel l VlS$€ lilfeller for drikkevannei enn del man er for dc faqboendes fanircnsnmg? Del henvises ul I sammc anikkcl an Skogstyrct ba administrasjoncn i 1986 om 5 nne egnede arealer for golf. Da skulle isa fall Formannskapsvedlakct gjelde slik at Maridalen var uakluell som omriidc. Er dc! slik at pressgruppcr med godc knnlakler Hill" fora" a"dY¢ brukzrc av dalen? Del er nu pf: tide al ml|jO~ vcrndept. griper inn og forelar et midlenidig vern av Maridalen inmil cn verneplan for omradel forcligger. V1 kan ikke lengcr fmne oss at Maridalen sgiscs opp bit for _bi1 ellcr al Mandalens verneverdige ornradcr raseree. Del er pa lide ll sioppc gal1

$kPCn-

T0F9~f"f%l>iYB

3"

a

°“


QSTLANDSKE NATURVERNFORENING

(Norges Naturvernforbunds fylkeslag for 0510 0,; Akershus)

Kommuneadvokaten

Rédhu S et

i

Komor:

Oslo,

Posndmsse:

'

0160 051° 1-

Dares

Vi! ref;

LOVLIGHT

GA

VED KOMMUNAL VIRKSOMHET

Posrboks 6804 S: Olavs pl

OSLO l

suz4n

Kapkgiru:

Dares brcv;

Q95” O1 30

gn Pmfm:

rel:

VURDERING AV

Pileslredu 4| b

Wkbm

1600.8-£00583

30

Dam:

I

'7'87'

MARIDALEN.

med dette Kommuneadvokaten vurdere arbeider Oslo kommunes skogvesen har igangsatt pé foreslétte golfbanen i Maridalen.

wstlandske Naturvernforening ber

lovligheten av

den

Bakgrunnen

de

for vért

onske er

som

fw1ger=

1. Da Oset renseanlegg ble bygget var det behov for midlertidig é deponere utspreqgt fjellmasse. Det ble vedtatt at denne massen skulle deponeres pé gnr. 59, brnr. 350 rett innenfor Brekke Maridalen. Omrédet ble midlertidig regulert steinknuseverk. Bystyre vedtok 24.4. og 29.4.75 skulle reguleres at omrédet utfartsparkeringsplass. for Bakgrunnen vedtakene var bygningsrédsvedtak av 26.4.69. og 9.12.70., hvor bygningsrédet anbéfaler at omrédet anvendes utfartsparkering, og at det sés med gress slik at den kan nyttes andre formél.

i

til

til til

tiltil

2. For fa Ar siden kom det opp en sak der Maridalen golfklubb ¢nsket A anlegge en stor golfbane pi innmarka Maridalen. I den forbindelse

i

foreslo

til

skogsjefen at det omtalte omréde skulle benyttes treningsomréde for golf. Saken ble bragt inn for formannskapet som i sitt mote 8.5.85. vedtok at saken skulle stilles i bero pévente av en vérneplan for omrédet 50m Miljaverndepartementet cg Helserédet har

i

under utarbeidelse.

juni

i

ér begynte skogvesenets mannskaper og maskiner, under en kommunalt ansatt og lederen for golfklubben é planere omrédet og kjmre pé masser. Dette arbeidet har fortsatt pé kvelder 0g helgene, slik at golfklubbens mnsker om treningsbane né praksis er gjennomfmrt, formannskapsvedtaket fra 1985 tross. Samtidig har Skogvesenet sperret av omrédet med veibom og store steiner, slik at 3.

13.

ledelse av

i

innkjwring

blir

i

til

forhindret.

til

det 4. Maridalen er ‘né tatt pt som ett av tre norske bidrag europeiske kulturlandskapsvernéret. verneplanarbeidet er inne i kommunen ved sluttfasen. Miljmverndepartementet har sendt brev at ingen inngrep som kan endre Helserédet med oppfordring

til

_ 75 _

til


landskapet art

eller karakter

foretas fmr vernplanen foreligger.

Qstlandske Naturvernfogening vil sporsmél kommuneadvokaten:

til

pé’

bakgrunn

denne

stille

folgende

fra

for

A

tillatt

A

1. Kan skogvesenet benytte seg av et bygningsrédsvedtak

gjennomfore et treningsanlegg

utsette

i

1985?

for golf

som

1970

formannskapet wnsket

til

2. Nér omrédet er regulert parkeringsplass, er det da sperre omrédet med bom, slik at det ikke kan benyttes parkering?

3.Avsperringen

etter vért

med

bom

og

til

é

tilretteleggingen for golf representerer

syn en omregulering av omrédet fra idrettsomréde. Er dette lovlig uten formelle vedtak formannskap?

til i parkering bystyre eller

Hvilke rettigheter har en etatssjef til é fortolke kommunale vedtak etter eget forgodtbefinnende? Finnes det generelle regler? Hvem fwrer tilsyn med at etatene holder seg innenfor de vedtak som er fattet? 4.

til

Qstlandske Naturvernforening har i denne saken skrevet brev skogvesenet for é fé stopp i det vi mener er ulovligheter. Dette har ikke fart fram, skogvesenet stmtter seq vedtaket fra 1970. Resultatet er at anlegget formannskapet utsatte né stér der, snart ferdig bruk. Omrédet kan ikke benyttes reguleringsformélet.

til til

til

Vi fwler at vére argumenter ikke blir hart av skogvesenet i denne saken og ber kommuneadvokaten hjelpe oss med é finne ut hva som egentlig er riktig og galt i denne saken.

Med

vennlig hilsen

Qstlandske Naturvernforening G\gQ_(vVy/\/\

pill’./»_~

Gjermund Andersen

daglig leder

Kopi

til

i

Oslo og Akershus Fylkesmannen Qslo Formannskap Skogvesenet

Maridalens Venner Maridalens Vel

_ 76

-


M1LJQNERNDEPARTEMENTET

Avdengeniornanuvenxog

i

Fylkesmannen Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep. 0032 Oslo

l

L

Husv

'1

.1

Vér ref. (bes oppgitl ved svar)

Deres ref.

as/sass-13

N

FORSLAG OM LANDSKAPSVERNOMRADE

Vi viser 16.7.87,

./.

til

D810

I

MARIDALEN

til Stadsfysikus i til fylkesmannen.

vére brev

kopi

med

5

GH/tw

Oslo 15.4.85 og

Miljwverndepartementet ved statsréden har mottatt et brev av 23.7.87 fra Maridalens Venner, se vedlegg. Det fremgér av brevet at anleggsaktiviteten fortsetter det aktuelle

i

for Brekke. Vi ber fylkesmannen snarlig om é vurdere tiltakene eventuelt behov for midlertidig vern, jf vért brev omrédet ved

NV

16.7.87.

Mod "

og

av

hilsen ‘J

( {Ma \.\',\r.x/(\\;._r\>\)\,\

Jéh“Xb%§€seh

é%f7

ifipediséonssjef

'

Atle

J

0&0‘

Haga

Saksbehandler: Geir Hardeng

Tlfi

(O2)

ll

77 32

Vedlegg.

Kopi: Stadsfysikus i Oslo, St.Olavsplass 5, 0165 Oslo 1. Maridalens Venner v/S.Reinholdt, Grefenveien 62, brev 23.7.87). 0487 Oslo 4 (henviser Kulturminnekontoret, her. — —

til

_ 77 _


IV"-‘

'\

,

Jf .-‘J

1

-

1:

i}};§...;

.

..<

$5

-M‘

“ -

'

v

,3, ,-¢q|!lu_*—*

-"-

A-

Marzda/ens mzer

-fr»

Bf,

-

-

E

-

1

'

\7{g-‘4L5"5*;‘/

‘A4

id

J

MARIDALEN

0809

05108

:~izE2!i.

=;.5§.-\_'_

~_-

1

" + \\-1- " ""'=|

.""'\'\

Post giro: 2084691

Ch.B

Krd‘tk

1<

e<§a§“.s°§.2°9195“fe

m

..... ..

Maridalen, den .....

Miljovernminister S.Rznbeck, Miljzverndepartementet, Postboks 8013 Dep. Oslo 1.

goqnyet prejest mot ulov1ig_enlegg av

til

golftreningsfelt

i

Maridalen.

viser vér siste omfattende protest av 23/7 d.é, Vi viser videre Miljeverndepartementets brev av 5/8 d,é, hvor man bekrefter mottagelsen av vért brev av 25/7 og hvor man ~Vi

avslutter "

med:

- - -

til

Vi ber fylkesmannen snarlig

om 5

jf

vurdere tiltakene

behov for midlertidig vern, vért brev av 16/7-87. Qgt er svwp§_p@dvendig 5 undersjreke atmdette er en hastesak fordi anleggsvirksomheten bare fortseitefwsom etWsamarbeids~ grosjekj mellom Oslo skbgyesennpg;go1fkluBben. i Undertegnedenestformann Maridalens Venner, Tore Furuberg, har ved spredte og tilfeldige besek pi anleggsomrédet gjort fmlgende og

eventuelt

i

observes joner:

Tirsdag 2817

Onsdag 5Q§_

i

til sett

Onsdag 1218

Torsdag

l§[8

litt

Snakket med en svenske og 2 andre karer som motorsag skar ned noen trmr pé den s@r~vestre og hzytliggende del av omrédet. Anleggsomrédet er vel pé mellom 20 og 25 mil, Er dette begynnelsen pé en utvidelse ? Mange mann arbeid ved 1800-tiden. En gul lastebil tilhzrende Oslo skogvesen kjzrte pé lo-l2 lass jord som skulle planeres pi mverste skréning, Dette rakk en del av skréningen. Senere er skréningen stort

med

ferdigplanert.

kjzrte en gul traktor stort jordlass inn p5 omrédet. lastebil kjzrte inn pé omrédet med jord.

Ved o75o—tiden om morgenen

tilhenger

Gul

med

med

Et annet medlem av vér forening har meddelt oss fmlgende: Mandag l7[8 Vért medlem snakket med en svenske og 2 yngre karer. Svensken fortalte at han egentlig jobbet p53 Bogstad, men av en E,Wah1str@m var sendt Brekke for é

drive planering

og

til

gresséing mot ekstra betaling,

-78-


Vi

tillater

oss 5 minne

om

fzlgende

:

Golfklubb- medlemmers opprinnelige plan var et stort golffor Maridalsveien nord for Brekke og ned mot Maridalsvannet. 2. Da dette etter hvert fikk for stor motstand, lanserte man en ny plan. Denne gikk ut pa en golfbane pa vestsiden av Maridalsveien. Banen ville omfatte alt jordbruks— og skogsareale mellom Brekke og Lokkeberget ): noen hundre mél, 5. Da golfklubben skjmnte at heller ikke dette prosjektet syntes 5 ville bli godkjent, reduserte man planene til"bare" a omgatte steinlagertomta pa Brekke, som er pa mellom 20 og 25 m 1. 4. Men sitt mQj§¢§/5-85 vedtok Oslo formannsskap fzlgende: "Stadsfysikus’ iypstilliné av 26[4—85 ble vedjatt mot lo stemmer." Og’Stadsfysikus innstilling var fzlgende: " Stadsiysikus har beyagdlet anken ogLg@ne; at ej_golfanlegg iy

1.

baneanlegg zst

i

til

er at behandlingen av saken utsettes en samlet bevarigggplan for Maridalen foreligger," byens ordfzrer, datert 16/6-86, ber et medlem I et brev 5. av golfklubben om at saken tas opp igjen. Han skriver bl.a. : " — - — de (Nydalen skiklub) er meget interessert et samarbeid med Maridalen Golfklubb om 5 utvikle_ej_helérs idrettssenter Maridalen. - - -" furste om"— - — Det er oggé et poepg at det_p§Migggn mate Maridalent" gang er padvendig Van egge en full 18 hplls golfbane "- - - Jeg tror det fzrste omgapg er viktigst 5 satse pa et jreniggsanlggg Maridalen - - - " " - - — Senere vil sannsynligvis anlegg av en 9 eller 18 hulls golfbane komme av sea selv. - - — " l1_?_<1§.1—§E.S.1f§_l_l2§_l1.Jlil-.__"P;$Z.'?.Y!§_.<llTi.l@l<__.__.___.._e‘Tam’!Sk_.i__.__.____1<1e v4.____@@nSke‘v

Man anmoder om

vprdgriyg

og

til

i

i

i i

i i

6.

7.

I en reportasje i Grefsen menighetsblad, "Talefoten" mai-87 star det at golfstyremedlem Bjorn Hagen har opplyst fzlgende: " - — - han kan fortelle at né er det ganshe detaljgrte planer? klare om en bane vest for Maridalsveien[”¥'— ~ " ' A Nederst pi reportasjesiden er gjengitt et plankart over en 18 hulls golfbane som strekker seg fra Brekke Lokkeberget. Vedlagt kopi av reportasjesiden "Talefoten"

Lardag 13/6-87 startet Oslo skogvesens anleggsmaskiner med kommunalt ansatte samt golfklubbmedlemmer sin ulovlige opparbei— delse av slagtreningsfelt for golf og med en stor golfbane som

endelig mél. Konklusjon: A Formannsskapets "nei" B

O)

D)

til

i

'

i i 1985

er ikke endret.

Ingen hzyere myndighet Oslo har behandlet saken eller tatt noe annet standpunkt. Ingen av de politiske og administrative instanser vi har sendt vére protester har svart eller pévist at vi har urett vare pastander.

til iog_Miljoverpdepartementet

Vi forvggjer derfor at Fvlggsmannen Stanseréanleggsarbeidet og Haidhever;jormanhs§g§Rgjs "Nei" gjennpm at myeblikkelig verpevedtak bygg_g§_paturvg;3l9vens §_l8.§,

Kogi

til:

Tore Furuberg Nestformann Oslo formannsskap,

Sheldon Reinholdt Formann

i

Oslo byréd, Teknisk direktmr Oslo, Oslo, Oslo skogvesen, Maridalen Vel,

Finansdirektmr i Ostlandske Naturvernforening, Stadsfysikus i Oslo inkl. Natur- cg miljzvernkontoret Fylkesmannen

i

Oslo og Akershus


Hard kritikk mot golfbane Ved-sin opptreden i sparsmlet om golfbane i Maridalen har skogsjefen underminert vér tillit, mener daglig leder Gjermund Andersen i 0stlandske Naturvernforening i en uttalelse. Marldalen er en av de yt~ terst IA restene vi har l Osloomrédei. av gammelt ku1turlandskap. Omrédet er klasslflsert som svazrt verneverdig, og clet kan né sammen med Akerselven bli en. av Norges bldrag til det europeiske kuli.urlandskapsvernéret som starter 1&1‘. Det meste av omrédet eies av kommunen, og forvaltes av slungvesenet, noe som burde sikre dette unike omrédet. Det er dessverre ikke tiltelle, og det er sakens kjerne: Ved sin golfbanesakcn handleméte skogsjefcn dc! undergmver —

1

samarbelde og den 11111! som er forsokt bygd opp mellom etaten, organisasjonene og lekelbefelkningeni betel‘ det 1 uttalelsen.

Byradsvedtak

Dstlandske Nalurvernfor enlng viser til Oslo hyrds vedtak av 8. mai 1985, der det heter at wed lwnflikt me1lom de forskjellige lnteresser skal hensynet til naturvern, vannforsynlng. frlluftsllv, dyrellv og fiske gzk foran kravet om storst mulig ok<momlsk avkastning av skogs~ drlften-». Det vlses ogsal til at organlsasjonen fra ifjor hat sittet 1 et utvalg sum skulle utrede ny mélsetnlng og retningsllnjer for kommunens skoger. — Under arbeidet l utva1get setter skogsjefen 1 gang

stlandske Naturvernforenmg er bekymret for Maridalen, inngrep et av de viktigste vaeri. ute til harlng eller fo1-

-

1

omrédene utvalget behandler, Maridalen. Fra organisasyonens side onsker vi oss sarriarbelde Qgkuliit, men opp ever -at sa en presses frem uten hearing eller folkevalgt behandling. P5. befaring 12. mai ble man enige cm at ingen anleggsarbeider skulle gjennomfares. og at saken mitte sendes ut psi 110ring og folkevalgt behandling snarest mulig. August er over, iolfbaneanlegget skal snarl. pnes, men lngen 110ringssak er sendt ut. Pé. kveldstid og i helgene er det sé utfart store p1aner1ngsarbelder av skogvesenets ansatte og med skogvesenets maskiner, litt efter litt, for at de ikke skal kunne oppdages. Resultatet. er at anlegget stér ferdig uten at saken hat

kevalgt behandling. Skogsjefen har sagt at en offlsiell Apning av banen er mar foresté'ende_ Dem stride; mo; by. styre- og formannska svedtak cg vanllg kommungl forvaltningspraksls. F0rmannskapet vedtok et nei til treningsbane 1 1985. Bystyret vedtok 1 1985 at jordbruks~ arealene I Marldalen skulle opprettholdes sum jOl‘db[‘u](_ Utleie av masklner og mannskap til utfarelse av et ulovlig prosjekt er huyst uvanlig praksis. Denne méten 5. géi frem pé fra skogsjefens side, er ogsé. beklagellg pé. grunn av at det né. arbeides series! for 3 finne omrzlder for golfi Oslo-omrédet, heter det ut1

talelsen. Fereningen er bekymret for at det som er skjedd bare

gnppgn

e!‘ ‘W51-e 1-Yin" P5 Vei

me‘ ell

fulll utbygget 18-hullsbane

PA en-

velsiden av Mar1dalsvel-

Til slut! i uttaielsen heter deli — Qsllelldeke New!‘vernforening beklager 55 Stefkl Vi Ra" def 50m 1'18-1‘ Skledd (Ta skogvesenets Side i Mridalen» 08 t V1 55- 08$ "ed! til Abe M“JeVe"“3ePP' iemeniei em 5 innfre midlcrtidig vern av Maridalen. De! hdde V6111 R151‘! bedre med 9" k°mm""31 °PP1'Yd‘ ding i 5*1ke"- vi beklager ‘"153 stark?" at 5k°8$Jefe"

"5 ha!‘ undermine“ den 1-11111 5°"! Vi Val‘ i ferd med 5 byg-

vi kunne same!‘beide epet. $5 mi 5k°ES5e' Ye" felge 5Pi11e15 Teglel Heldigvis har vi god tro pé at byrédet vil kunne rydde oppl denne kjedelige saken. ge opp. Ska!

Fredqg 4. sepiember l987

Al|¢nug9qye_


,_..

" ' \1.\‘

-'~00 0 0 ~, M O ‘

rruwr _

I

aim

0

-‘ '.

'

I

_:‘

OsLo ocs QMLAND

FRILUFTSRAD

x><><>k<>%<F69<5*<><i&%>E>E*>§6¢3<3'<§<*>t>?§xR§k9><kxF66é68<'>b??<Rk§<xxxxx

Ny kontoradresse;

Tollbugt. 27, OIS7 Oslo

1,

tlf. 427316

Samarbeidsovgan til behanqling av spursmél sum bemrer iriluhsliv og nalurvem, herunder sikring 0g bruk av Iriluhsomréder i Akershus, Buskerud, Oppland cg Oslo.

Os lo

Golftreningsbanen

wed.

8 september I987

0$L0.der-

konmune, Byrédet

Brekke

i

Haridalen.

i

Yelkomuen de planer tor luvzlskapsvern arbeid, og set dette ogs son en mturlig Iorlengelse av ubc‘-idet med £ ta varo pi kkersolva og dens ong:i.ve1ser.1-‘n'lu.£tsz'$det stutter Oslo tormnnskaps vedtakav 8.5.85 om at naturinngrep og omdispcmering Haridalen mi mmgs {or deb er bath stilling ti]. planene on luuiskapsvern.

Oslo og Ouland

tiuidalen

Friluitsréd hilser

sou er under

i

i

i

Trass Iormamskapets vedtak er deb ved Brekke Haridalen, inventor linkagrensen , gjennom Oslo kommunes skogvesen ioretatt ut£y11:i.ng og planering pi

til til

eb omnida son er regulert utiertsparkeringsplass (slml itdlge bystyrevedt-ak og lnmne brulzes amire .£orm€l). Bette bar skjedd :1. den hexsikt etahlere en treningsbme £02 golt. 00?; styre har Ioret-att en hearing, og er videre kje_nt ned at tiaridalen Sulfklubb bar wnske om etahlere en 18 hulls t:L].sto'tende omder.

i

i

i

FriJ.u1tsr&de& v:Ll ikke aksepbere det son er skjedd, selv on inngrepet ether 001's mening bar resultert en opprydding og zorskjamnelse av plassen. 001-‘ nener det ikko er tilridelig torota 0132:‘ leggve opp men form for ondisponering eller mtuxinngrep 1 omrideh tor det er tatt stilling planene thridalan. Bet mi szrges £01 at det ikke blir iorehtt men om landskapsvern slike inngrep om nodvendig ved midlertidig vern etter naturvernloven.

i

i

til

til

i

til

bar 1 en utalelse 12.9.84 stilt seq positiv g01.>a.ne 1 thridalen. Ridet vil ta endelig stilling sperrsmilet on golibane nit phnene £0: landskapsvern toreligger, og da 1 lys av andre mulige lokaliseringer tor golbaner Oslo-regionen. Psi denne bakgnmn vil Fr-iluftsridet oppfordre komnwznen - samarbeid med berwrte interesser6 £5 etablert en sanlet plan tor etablering og lokalisering av golfbar-er 1 Oslo-regionen.

Friluttsrdet

i

til

i

til

Vennhg hsen

Finn

Ramsey

gen .sekx:

Kopi: Park- og idrettsvesenet Skogvesenet

Kontoret for natur— og miljavernsaker Oslo og Akershus, Miljevernavdelingen Fylkesmannen Miljoverndepartementet

i

Oslo

Idrettskrets

OOT (DNV

Skiforeningen

_ 81

...


lorcslblt av bystyrct. PA awn“ av ulvvlls wppelfyllinz mlte

°“°Fh"°"

P1555"

5te"K95 av for |m1kJB' ring. X de senere Ar er

O

vmrdel vzsé bl"! stark! belastet cg ade1551 “V "l°V"8' "1030?"

5Ykk@l' 05 bm‘1°!'l"E5 15 "59" P3 $d I ( l d -

ifF"

Av sk0gs]efB]arne Mjddldd s 0m svar p :1 ar ma er | Alt enpos 1 en -

golfbane Brekke 1

Om pf» utfartsparkeringsplass pin Marldalcn den 11/s 1981, a/9

4/9 0pplySe' 1987 0g

-

~

skogsjeten

1987 BHSKCI‘

5. [21

_

Ved bystyrevcdtak av 24/4 Oz 29/4 ms we an mldlertidig dispo-

nerle areal for sI.e1nknuseverk pABrekkei Maridalen, anlagt 1

gormndelsa med ug. byg'glngen av om renseanlegg, rcgulcrt

tll ut(artsparkerlngs-

plass. Regulerlngen ble stadfestet av Miljaverndeparlementel 22/8 1975‘

Bystyrets 'vedtak om regulerlng av del av gnr.

59

bnr.

350 U1

uttarlsparkerlngs-' plass bygger pA bygningsrdcts vedtak av

4/5 1969 og 9/12 1910. Den 4/6 1969 latte! bygnlngsrdet [algende enstemmige vedtak:

“Bygnlngsmdel

vedlar I medhold av bygnlngslovens paragrat 27 at del av gnr. bnr.350,Brekke,rcgulercs til ulfar!sparkerlngsplass sum vlst pé kart daterl 26/4 59

1969.»

Vldere fattel bygnlngsrédet den 9/12

enpdrnl

1970

(sak‘415/70) £alenstemmlgc

,,‘fu,g§fc°,Z,§’

Zf,

MT“ da enAr gog?“ubblsamat Mm

iggiawgf :°g‘g;‘_'1A‘g:£

pf

Qfdgn

Qn1r§_de(

"k“nemu“*1‘°l5°m5~

bruke arealet sorn trenlngsomréde for golf. Een“ sake“ b‘°:°b;

Bygningsrzldet “kc. anbefaler at

M "mm" me ° swrre zvlfnnlezz pi m“m“ks°mrAene 1 Mafldl. amdel

m

ken ble stillet I hero lrmtll sak om vernv

gende

ved\ak; -<1,

is

1-gngspmssen m med gratis Snk M den Qgg

ndfe

kan nyeg 1'ormA1_.,

gum deg gremggr M, by3{y[‘(g{g regu]g[‘[ng3vedgak av 24/4 og 29/4 1975 om uuargspu,-11¢. ringsplass pal Brekkc, 5A Iorutseltes det at |<p]&B8BY\

skal sés

til

med gross sllk at den kan nyttes Ill andre formAl»_

Iiclefidel

Om

11¢

511-

plan for Maridalen var avklaret. Formannskapet ga den 8/5 1985 sin tilslutnlng

til

Helseraidels

m0d"‘"E.

.

nn-

.

Bklnng

I forblndelse med fornvelse av festekon-

lrakt for Oslo Golf-

klubb pa Bogstad ba skogstyret mote den 1

1/9 1986

.

Llte brukt

For A lmolekomme byslyrets vedlak ble plassen under 0ppurbeldelse pkforl grovennllge masser og abdd tll med grass med tanke pA lek og ballsplpk omrédet. Areale! ble lmldlernd me brukl nu 111-

tartsparkerlngsplass og

hellerlkke brukttll

uandre formé.l» 50m

Onsdog 9. sepiember 1987

adminlslrw

sjonen arbelde videre med muligheten for A skae egnede arealer

for golfsplll.

Denne sak ble be-

handlet av bystyret

skogstyret gilt Ulla{else an hell mummdlg A bcnytle Brekke parkeringsplass, som avelsesomréde for go]; gamudqg me klubbcn gm Hllatelse m A plukke stem‘ P5. fore grovennllg j0rdmasse pzi enkelte steder, og sé til med ggjjsvgf ,jfu°§§ej§§

“‘°‘°"""

“V ‘°"“-g kg|~Qg bllkjm-1ng_ Deg ble "liege Ell" 11118"?!{‘jm,',‘,'g m,{’,§§‘,‘f°,y}§§ masser 1 en skrnlng 08- pa en ugsmgsplass for golfbauet-_

Bet-an

g

Skugstyret og en rePresenmm rm‘ bYl'5' det ga sin tilslutnlng tll de uttarle arbelder

underb9fa1'lngpé3{edet den 25/a 1981. Del er mi blltt orden pé plassen, og skogsjefen er av den opp~ fatnlng at de utiorle arbelder har forskJannet omrédetv °B' B! tn" fake! p5 lngen méte lwmmel‘ i kvllik md V'3T"eP]5n9"° for M11I‘1dBl0X\-

Del kan opplyses at bar

byplnkvnlvrct

gilt ullrykk fvr swr

7~m'I‘9dBh¢! med 1391-!!-

(BN9 !‘b0id8l"Ved fylkesmannens

ROI"-01' hm" man den 7/9 1937 15" OPPWB! 31

1Y1k95m9-""9" med de

l°1'""‘i"E9l'

501""

9!‘

ny hcnvendelse Ira.

gill av Oslo kommune "(K8 "ner 5. ville be

ble klubben av skogsjclen 1 samréd med vann- og avlepsverk,

mantel lverksclte vedtak om mldlertldig Vern av Mrldalen

3/12 1986. Sak Ker

Marldalen

673?

Eb

golfklubb

stadsfyslkus,{o1-mann vm-um;-man“ Qg

Mlenlllqavo.

1

Mjnverndepartv

elter paragral naturvernlovcn.

18.3

1


kogsjefen tkelegger Bjarne

“jia'a';°*‘:§;'*;:*“; or e

pos en

lnnlegg om golfbanen

keltbyrald

r it t'l

Qkgrud‘?

A

a . vorfor ble lkke byrédet s ape s ve

i§§5§L‘l§li“'§2“’§§1§f§ n§1i?.‘§‘%i“£‘l§?{e{"<‘1°3‘;

uriktize vvplysnlnzer

6)?

ggplyggalgggfsogxn?/ll? le Slllle sakeniethelt annet lys. ved 5 referere til n

""Sk"1§‘1°‘°“ ‘k'“’°' at g° mubben we gm iiggiisfdtllngbiigfge? rédet og Vannverket Dene er ikke mmg‘ De‘ sum me vedtali (mg? skm-mg refemt fm skogvesenet) var

rekke vedtak Qg ualelser som tlldels hay llte med saken A gjq» Se,€p§‘uvter

gltogsjefin

l‘

8V S8 '

1

1'11’!

llghet ogyredellghet.

Deg hm 1 v1rke1ighe_ gen gig!‘ er A mkeleg

se sakens k;Ierne-

Skogsjefen skriver atOsloformanns1-capl 1985 vedlok A stille golfbanesaken 1 bero . lnntll verneplan for Marldalen forelé. Del som ikke stir, er at de arbelder som ml er ut1.

:;s£;:.‘::i:;ns1g:::b‘}::

0“

k H hsm_"i'n; ag“

d

‘°;k‘;': valgt behandllng. Anleggsarbeidene er ut-

55

rm

Band med den

1

avtalen som var inngétt pA belarin 5 en.

°m lormannskapet utsab

S.li‘y1l<e5mannen Oslo cg Akershus vi] lkke be om mldlertidig vern fordl Oslo ktvmmune nar love: a sar ei5 °PPe an e dene. Skjer $1-§ke det,

utfart i strid

fart. En slik avgjnre1-

gpi

:9»

te i 1985. Arbeldene er sédedes

med

liik.

gjeldende ved-

2.S1-logsjefen vlser til vedtak l 1970 og 1975 til forsvar for sine

handlinger. Men hvordan l-can et eldre vedtak oppheve et nyere? 3lSkogsjefen vlser videre til el vedtak fra 51-wgswreg

gm

1935‘

!-Ivordan kan eg veg. tak tra skogstyrel oppheve eg vemak fra el heyere organ (f0rmannska P 91) men 8; saken fgreleggeg dene organet pa nytt? tuskogstyret cg en represemam for byrk det Ea sin lslutning

m de “Mane arbeider

under befarmg pa s‘e_ det 25/6 1981,, HM skogstyret OE en en,

1

vil slikt vern bli lnnse er

ingen aksept av

de arbelder som er utMTV

M1ljeverndepartemenlet har bedl om at anleggsarbeide ne sloppes. Det skjed'7.0gsA

de l

juli. Likeiullt i0rt-

salte arbeidene langt

utiaugust. Q5143

}{e15e1-ad

mar.

beider my en Verne. plan for Maridalen. Arbeideg ye]-“Q5 av. slutlet rundt nyttér. Ame E8 sarbemene ved B;-gkkg b,-yqer med in. tensjonene som ligger m gm,-m for plane“ DB1 kan V1;-ke som om ens kommunens l.y,gnd,, sabogerer det den andre gig,-_ T11 skade for byens inn, byggere_

llznpoylen

G0lfbanc pa

’;:,§i::;;2:"l%¢::f:;::,¢zWg Skogsjef

Onsdug 2:4. seplomber 1987

Mlenulguve.

iii (}O1fba11CI'

mil

5

kan k0m'

Svseilvfwn

Qvcr 150 dgkal‘ jord i

Tokcruddalen nord -

for Fossumvelen OSIO

-

1

'

nytt RlksDermed er Ga“.

ne ved slden av at

hosplill

“‘““°"‘°“° “"““"° "°“’°"

"j°"°'““ 5“"°“'

Gmnmo bllr mullxel el bra sled for gull, nr aappelder tar trem‘hm’ mmmmgenoverakuellg Men lnnen

LUDVIG LORENTZEN

tld vlrker 'l‘okerud~prosjektel aom det beste, avslutler

ldreltsvesenet ar~ belder med et forprosjekt for en nlhulls golfbane pl denne

enestéende

Pa.rk-

OE

mi ““’u'l“"“]‘ arejni‘-08 $03391‘: rm“, I ' ‘Z, eh MK“: H en; ‘:23; oz I set rgsjemennn g jg P pp y.

§T§“°“' ‘°:“

Sg§e§_:},t_!vesenet'

_

my

|<Nedse1: el uwmg mm Elm me excel» tqmter m golfbane,» fforeslo Helseréeillets kontor or natur- o m 0vemsaker 1 91 m-ev 511 pagk.

0|; ldregp B;-evet gnnehomg degsuzen re {Q1-glag; Abudm gQrd'Engebra(_1Qrdgng‘ Ga“.

gumjordene og Skullerud

duslrlpark.

_v; kan “(kg

1n.

gi en mm“

ffgihg? VF; aollgfrie bane £5 lime 8' En 815‘

sum ethve;-1 annegpidl-9155,: legs Bier syvensen '

'

Han har dessuten lnnvendlnger mot de re forslage“*1 M7115" 85"] $1‘ Privateld og vllle bll dyr for kommu» “en A k1°P9- E"Eeb!'M1°Td9' ne, som ldag brukea tll p1an<

leskole av kommunen, er P I B" l 381 til ET avlund en 88!!!! 1 lremtiden. Gaustadjordene eles av Staten og bllr kanskje bebygd med nytt Rlkshospltal. Skullerud lndustrlpark llgger langt lnn l fremtlden. —Pé Gauatadjordene vllle clet aannaynllgvls bll plasa lgjen tll en attenhulls golfba-

Syvertsen.

Maridalen Han er lkke golffolketa beste venn, alden han gr lmot pla-nene om ny be-he 1 Maridalen, sto det forleden 1 Aftenyosten om konsulent Kjell $Bnd-=BvéH¢lwr1\de1=k<>ntor for natur- og mlljoverxr saker. Sandaas liker av Ilere grunner lkke ll ha denne kn» rnkwrislikken hensende P11

"Z1

—Jeg aer gjerne at Oslo (Ar en ny golfbane, ford! et allkt anlegg er en gmnn lunge aom byen trenger. Men mlr det skal utarbeldes lorglalg tllbgergegalan 1<:(rJJIarlé~

r 9 3 en’ ‘$8118 Krunnla

"BM 5‘

9 5 P

anbefle

gommne den

I Madlen heng" 1°rd' br“k51a“d5kaP °K "bemn "Bl"? sammen P5 "1 he" eneer-de mm, Oz dc‘ ville vmrt uheldlg A torstyrre denne aammenhengen med et E°m‘"1°$5- F°"“‘€°t m V97‘ neplan for dalen ska] bide ut

“hhlg” ogbeha-115165 P9‘ lltlsll l mange organer. -leg

P3

kan derfor lkke l verneplanen mi nel til golf ' anlegg», sllk det atolllftenposten. I kontorets brev tll Park-cg idrett, hvor vl toreslo flere banealternetlver. un<:lerstrekev. vl at golf er en sh arealkrevende idrett at arealkravet l seg aelv kan bll et problem, avalutter Sandaas.


Finansdirektoren

Oslo kommune Sentraladministrasjonen

i

Fylkesmannen

Deres

ref.

Oslo og Akershus

Vér

ref.

OP/LSL

PROTESTER MOT INNGREP

til

I

J.nr.

8655/87

Arkivnr.

Dato: 23.09.87

MARIDALEN

Det vises m¢te 27.8.87 mellom fylkesmann Gunnar Alf Larsen og byréd Jo Frisch. Bakgrunnen for m¢tet var proteéter mot disponering av Brekke utfartsparkeringsplass treningsomréde for golf og ombygging av adkomstvei plassene Bakken Maridalen. og Myrvold

tiltil

i

Pé anmodning fra fylkesmannen kan teknisk direkt¢r bekrefte at det ikke vil bli foretatt naturinngrep i Maridalen uten at det skjer i samréd med fylkesmannen - fwr sp¢rsmélet Om verneplan er avklart. Det tas forbehold om tiltak som er n¢dvendige av hensyn byens drikkevann, f.eks. gjen— nomf¢ring av pélegg forbindelse med sanitarinstallasjoner i —

i til

boliger. Til orientering vedlegges kopi av skogvesenets brev, datert 10.7.87 og notat, datert 10.9.87. Teknisk avdgling

A"7//

.

:

fi/¢(

0.Frostestad

U.F.Beichmann

Vedlegg

é

éz W/Q?

Kopi av skogvesenets brev, datert 10.7.87 og notat, datert 10.9.87

Kopi er sendt byréd Jo Frisch, skogvesenet, vann- og avl¢psverket, veivesenet, stadsfysikus, Qstlandske Naturvernforening og Maridalens Venner.

_.84_-. Adresse: Rédhuser. 0037 Oslo l Telefon: (OZ) -H 0090

-

-H 3090

K8708655/TE.KOR


lovlig anlagt golfbane Av Viggo Ree De! er trolig fé. som er uenige 1 at golf er en fin form for mosjon. At sporten har {A a.nlegg1Norge har utv1lsomt sammenheng med at nér baner er under planlegglng, har golffolket nesten bestandig kastet seg over arealer som enten er fredet eller som er toresléltt tatt vare pi 1 henhold tll naturvernloven. Marldalerr representerer den slste urarte rest av de 0pprlnnellge Aker-bygdene. Dette er lrsaken til at Mlljaverndepa.rtementet har bedt Oslo kommune utarbelde et forslag til en verneflan for dette enest ende klassiske

kulturlandskap, 0 omrdet foreslks ni som el av Narges b1drag tll Europarédets kulturlandskapskry Det er séledes ikke overraskende at gol1sporten onskeratrenge seg1nn med anlegg ogsé.1den1'agreMar1dal. Ved slate gangs behandllng vedtuk Oslo formannskap den 8/5435 at spnrsm; let om golfbane 1 Marldalen skulle utsettes t1l verneplanforslaget 13 pA bordet. Men hva skjer sh’! Utensende saken ut pa haring, allk skogsjefen lovet, og uten tolkevalgt behandllng. satte Skogvesenet og Marldalen Golfklubb 1 tarste halvdel av junl 1 gang med bygglng av en

Henpoen

trenlngsbane pi t1dligere .Brekke parkeringsplass 1 Mar1dalen. Skogsjefen lelde ut etatens egne a.nleggsmasklner og arbeldskraft til golfklubben, som betalte for dette av egenlomme. Sammen har de arbeldet béde 1 helger og pé hverdager hele sommeren lgjennom trem tll slutten av august. Er dette er forvaltnlngspraksis kommunens ledelse vll vaere bekjent av’!

Skogajefen uttalte 1 pressen den 24/7: uD€t er mi blitt orden pé. plassen.» Blant de arbeldene som er utfort etter denne dato er nedhugglng av skog. utvldelse av banen cg

tllkjerlng av Ilere

11-

Calls lasteblllass med

jordmasser! Omrédet er Udllgere regulert tll parkerlngsplass, og bygningsrédet anbefalte 1 sin 11d at arealet ble sdd tll med grass sllk at det kunne benyttes til andre 1orm&l.Dersom vl lkke hadde hatt formannskapsvedtaket

tra

kunne det interessant 5. sporre hvorfor parkeringsplassen er forsynt med bom ved 1nnkjurselen,og hvorfor det kun er medlemmer av golfklubben som har nakkel tll 1985,

vmre

bommen?

I lokalmlljeet har folk {alt seg makteslw sittet omtrent lamslétte over en sllk mate A ta scg til rette

se og

Qnsdog 30. sapiember 1987

.. 85

...

pi. Marldalen Vel,

Mar1dalensVenner og Qlstlandske Naturvernforenlng har jevnlig protestert, og sendt diverse brev 111

bide Miljoverndepan

tementet og lokale myndigheter. I et brev fra departementel. til stadsfyslkus 1 Oslo av 16/7 ble det pi det lnstendlgste bedt om at anleggsv1rksomheten ble atanset. Men lngen vaiget A gripe lnn ulovl1ghetene, og arbeidene fortsatte derfor hell tll slutten av august, da det ble oppndd en avtale mellom (ylkesmannen og byrdet. PA dette tldspunktet var grovarbeldet sh 1 s1 fullfart, og golfbanen 1 Marldalen et 1

faktum!

Med Skogvesenet og golfklubben 1 spissen er det nu etablert et 1remmedelement_ 1 form av et 1drettaanlegg 1 kulturlandskapet Marldalen. Det hele er en Myst provoserende operasjon, og en fullstendlg overkjoring av lokalsamfunn og demokratlske spllleregler. I tarste rekke har skogsjefen med denne demonstratlve fremferden skrevet sltt navn 1 Marldalens hlstorle pé. en smrdeles ufordelaktig mte, og mange. ogsé 1 Marldalen, spar seg nu om Oslo kommune v1rke11g kan vaare tjent med en sllk emtsjet. Aflcnulguve.


FYLKESMANNEN

OSLO OG AKERSHUS

I

Kontoradzxz Hlieycrdnhln gate

1

Tclefon (02) 429085 - Poatboka 8111 DEP. - 0082 Oslo

F

Miljoaverndepartementet, Postboks 8013 Dep., 0030 Oslo 1.

-1

L

_l

Daren ref.

85/3889-13

N

GH/tw

Vtr

1-ef.(bea

H

oppgitt vad war)

til

Vi viser

Data

8523/87 KH/Rh

AI'kiV 471 - 12

I

FORSLAG OH LANDSKAPSVERNOMADE

./.

1

1-10-1987

HARIDALEN

datert 5.8.87. Fylkesmannen har i mottatt brev fra Oslo Kommune, se vedlegg, hvor det gér fram at det ikke vil bli foretatt ytterligere inngrep i Maridalen, uten i samréd med fylkesmannen, f¢r vernespwrsmélet er avklart. Om Brekke utfartsparkering, har fylkesmannen sagt at den inntil videre kan benyttes som treningsanlegg for golf. Betingelsen er at det ikke tilfwres ytterligere masser, og at trar etc. ikke ryddes for é utvide arealet. Videre mé det ikke oppfwres bygninger.

Fylkesmannen

Dares brev,

Allerede

tilfmrte

masser kan planeres og

firmer ikke etter dette at det er

midlertidig vern

av Maridalen.

tilsés.

behov

for

Vennlig hilsen ./It

J'

,

,-'4

1

v"/[:)/

'Ni1s

P.

Kaltenborn

(e.f.)

\

Kari Kopi:

H

Qstlandske naturvernforening Maridalens Venner, v. S. Reinholdt, Grefsenv. 0487 Oslo 4. Oslo kommune,

" "

" "

,

,

62,i/

Kontoret for natur- og miljavern Skogvesenet

Finansdirektoren

Narges Golfforbund, Hauger skolevei 1, 1351 Rud,


O

W?’ {*1 §72/

/

“@§

'_

_

MARIDALEN

0809

Oslo 8

N

AFT.

khwk"

Marida/ens Vémzer

-_9/

Postgiro: 2084697 Chr. Bank og Kreditkame

4.;/»

y “u/*P¢~ W

‘“

'

M"

M

i

N

r

Byréd Jo Frisch, Rédhuset, 0160 Oslo 1,

i Oslo U.F.Beichmann, Rédhuset, 0160 Oslo

ulovlig anlega

.......... ..

Maridalen,

~

Finansdirektrzrren

Fylkesmannen Oslo og Akershus Gunnar Alf Larsen, H,Heyerda1sgt. 1, 0160 Oslo 1.

5. protest mot

6080.65 . 29951

av

1

golftreningsfelt

i

Maridalen.

til véretakke protester av 23/7 og 18/8 for mottatt kopi av Finansdirektzrens J.nr, til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. av 25/9 8655/87 vi har ikke mottatt kopi av skogvesenets brev datert lo/7-87 og notat datert lo/9-87, det henvises til i brevet. Vi oppfatter Finansdirektzrens brev en bekreftelse av Formannsskapets vedtak av 8/5-85 samtidig det utvider Formannsskapets vedtak til é gjelde alle naturinngrep i Maridalen inntil verneplanarbeidet er avsluttet. Vi viser Samtidig

(

11.5,,

vil vi )

Men

som

som som

Sé langt ér vi meget vel tilfreds. Men vi vil pé den annen side med dyp skuffelse og stigende irritasjon underrette Dem om at Skogsjefen i Oslo, hans etat og golfklubben(e) med suveren forakt for alle overordnede vedtak fort-

setter sineanleggsarbeider

pé Brekke. Undertegnede, andre medlemmer

fzlgende observasjoner: Onsdag 26/8

m.fl. har siden

18/8

gjort

l

konstatert at lass med p1aneringsvar tilkjort. Om ettermiddagen ble det konstatert at flere nye lass var tilkjort. Antagelig 6 lass. En rapport forteller at det var Oslo skogvesens folk Om

morgenen ble det

masse

og

biler

som

kjzrte

pé massen.

Et av vére medlemmer fotograferte virksomheten pé samme mite som vi har samlet mange bilder fra-virksomheten helt siden 13/6. Torsdag 27/8 Denne dagen ble det antagelig masse. Om

med

kvelden arbeidet

5

mann, hvorav

planeringsarbeider.

-.87-

tilkjzrt

ca. lo lass

minst

2

var svenske,


Fredag 28/8

Ytterligere tilkjmring

av masse.

Mandag 51/8

Planeringsarbeider

spade(r) og

Torsdag 5/9

En

Fredag 4/9

Om

lass

?

rive(r)

?

del ungdommer med bil(er) og motorsykler kjzrte "cross" pa feltet og zdela en del av de planerte omrédene og det nyspirte gresset, formiddagen var

3

arbeidet. Det ble konstatert at og

Lzrdag 5/9 Mandag

med

6

golfblubbmedlemmer pa omradet

hmrverk,

var reparert etter

bommen

1 svenske og noe andre arbeidet med planering av de store haugene med masse. De hadde hjelp av

Minst

14/9

privafeid traktor. fotografert av et av vére medlemmer, Vi fikk rapport om at bommen antagelig har vwrt forsokt zdelagt 2 ganger. Den ene gangen ble stolpen med lés sé zdelagt at den visstnok matte erstattes en

Virksomheten ble med en

ny.

Vi mottar rapport

Szndag 27/9

satt

om 3

gressklippere hadde klipt fzreren

av maskinene var sé store at pa den.

omradet.

Sendag 27/9 eller mandag 28/9

2

Ytterligere planeringsarbeider foretatt maskinelt,

Konklusjoner:

alle vedtak, pébud og avtaler fortsetter anleggsvirksomheten pa Brekke som et samarbeidsprosjekt mellom

A) Truss

Oslo skogvesen og golfinteressene. B) Omradet er avstengt med last bom hvor bare Oslo skog-

vesen og golfinteressene har nokkel. er klart at nar Oslo skogvesen og golfinteressene

C) Det

D)

fortsetter den ulovlige anleggsvirksomheten, som blir stadig mer ulovlig, synker menigmanns respekt i tilsvarende grad for politikere og myndigheter. Stadig flere antas é oppleve virksomheten pa Brekke som arrogant

og

korrupt.

E) Skogsjefens virksomhet skaper en

klzft

F)

stadig dypere

og bredere

alle de organisasjoner cg interesse— grupper som er involvert i denne saken. Skogsjefens héndtering av Brekke-saken oppmuntrer til slikt hwrverk som er referert ovenfor, hvilket er sammellom ham og

funnsmessig cg moralsk meget uheldig og skadelig. arbeidet pa Brekke om en endelig stopp

Vi anmoder innstendig

Kopi

til:

Nestformann

/W

'

I

~.

F O I'IIl8.I1

Oslo skogvesen, Miljoverndep., Teknisk direktr, Miljzvernavd.v/fylkesmannen, Stadsfysikus i Oslo, Oslo formannsskap, Ostlanske Naturvernforening, Oslo byréd,, Maridalen Vel,


I _/1

I

BYDELSUTVALG 40 MARKA

Oslo Kommune Skogvesenet

Mailundvn.

0&3‘

21

0569 Oslo 5.

9'lO'87

Vedr.: Treningsfelt for golf pi Brekke.

til

BU-40 Marka vil med decte rette en protest angiende den ulovlige virksomheten som foregr

Oslo Kommune pi Brekke

utfarcsparkeringsplass. Brekke utfartsparkeringsplass har 1 flare r vmrt stengt p.g.apstitt lite brukt. Trafikksituasjonen langs Maridalsveien er Cider temmelig kaotiske og farlige, og Brekke fremdeles ptfartsparkeringsplass kunne med fordel vmrt brukt for 5 avlaste denne situasjonen. Haridalen Golfklubb hat tidligere s¢kt om 5 fé benytte utfattsparkeringsplassen som cren1ngsfe1t- Dette ble avslitt av formannskapet allerede 1 1985 og BU—40 Marka ga allerede hasten 1984 en uttalelse 1 saken. Den 9. junk 1987 ble det ulovlig igangsatt anleggsarbeide pi tress for sterke Brekke utfartsparkeringsplass, noe som protester og reaksjoner fra bl.a- Qstlandske Naturvernforening, Maridalens Venner og Maridalens Vel, hat fortsatt-

til

til

Vi

vil

pi bakgrunn

av ovenstéende be om

at:

1) Virksomheten stoppes straks og at formannskapsvedtaket fra respektert- Dec har ikke kommet nye 1985 og vért btev momenter inn 1 saken som gjpr at vi kan fravike dette vedtaket

blir

som med

5 ligge 1 bero inntil det videre arbeidet verneplan/disposisjonsplan/bevaringsplan er mer avklaret.

pélegger omrdet

2) Bommen og de fysiske hindringer blir fjernet, slik at Brekk utfarcsparkeringsplass kan bli brukc :11 det den er best egne for sett fra beboernes og brukernes behov og synspunkter-

Med vennlig BU—40 Matka

hilsen

§"iic/(M ,6/Q/m$@,,, Stein Hansen Sekretmr

c-c- Beboere

i

Haridalen

Fellessekretariatet


enpollen

Mqndug 9. november 1987

DEBATT

aften Skriv korl — ikke over halvannet maskinskrevet A-4-ark, gjerne mindre. Benytt starste linjeavstand og en marg p re cm. Redaksjonen forbeholder sag retten til 5 forkorte innsendte innlegg.

0

~

l0Vll h€t€l'

~

ml“ nr. G°"°g Grefsen menighetsblad

I

'

iéx oflisenltlixggjarias planer

3

ul

v-

Brekke/smbberud'°mrAde‘ Mandalen. Arbeidet med dam prosjekm ha, pagan amen 1959' og Mandala“ Golfklubb ha!‘ nu lerl inn . slaget med at detglijen kart over den planlagte banen. Dette omiatter arealer sum Q‘ N idag huser ca. 400 mal produkliv 8X08 D5 dyrket mark‘

5"“

"“i""?"""“‘f*"‘* }¥;§;Jt“‘“°“ par enngsp ass. e Protester mot ulovlighetene

fra en rekke nrganlsasjoner cg lolfalmiljaet Maridalen hjalplkke. 1

i menéghgtsrltgi or re 1 e eserneo henvende seg gselonisk til

I‘%}{pslll1gel

e A

golfklubbens

komaktperson

'g;1;5;:‘r;na“d‘g;l§’:_°re5ggtg .

P"; gm“ iig,°=';,f;k*;"8"5*en cg opp ya er Sam a

\

Q‘

% "-5‘ ‘-.‘

1

Golfklubbens kontaktpenson f°n°u" "Id"? 1 3"1"VJ\1e\ 81 13° 315?" 3 k°mme 1 E3115 med ‘"519 bYEEe\1’i"ni19*_33Men iarste byggetrmn skjedde anerede i Somme r. da gomdubben g Sk°gvese_ med for net sum‘ i maknskapsvedlak ha 1985 ,_-is men §,,1keva1g1 “hand.

~

*

fb A Ix om en Q veslsiden av shggedxzgznpf °~

~(

i

Qk /

“<1

at golfklubbens medlemmgr samaxbelde med befo1knin~ 0g at “det Ben i Mlldle». 9!‘ Viklig 5! P8-FIBRE Seller Beg "ed '->8 mlkkel‘ Sam‘

»_ be_d a mggnn sa e hat maridgleyearmérietnlg m A disse 18 Ar ,1 t d ‘ harp vi oppxevd :1 in jfgyg sing av gommne i dale“

?“£;°' a 0 ‘"5" ak “°“""""“‘° r en A "*1" oss. Golfkmben Kg; skogsjefen skaper svisst ikke tillit med denne udemoktatiske og ufine fremferd. En slik prg» goisez-end; inntrengen i Mari_ aen er er-for {o1-er:iénnEEee%t?1‘é;-

ten. De! er sannelig ikke

ran

§‘°§gg5£g‘;"°ge1:;Yghginiré r

5"“

hay ansae 1 Skogvesenet og medlemmer l Maridalen Golfklubb lsommer anlagt en smaispillbane for golf pé.

handng

var “veldig innstilt pa et

be-Y**=r

Ree

§z;z;xa.nns;ka}}s\$dta!‘<g‘ gm 9' 95“ 9“ ° (W3

'

lig reklame

AV

et Go1fhaneiMarldalener . iaktum. Stlkk 1 strld med

'

"”

'

=1-@~<>d@r1

g

viz!” Re”

Brekke parkerlngsplass. De! ha!‘ lkke manglet skarpe reaksjoner og torMarldalen dammelser. Vel. Marxdalens Venner, Bstlandske Naturvernfon enlng, Oslo og Omland F1-lluitsréd, Bydelsutvalg 40 Marka og en rekke priv

K?$§§§§‘1.'l‘l'v .§’,§‘§,r§l‘J§Zi§

P3

“1°V“Eh°i°n°-

F!'em5k'm5P*11'u

051°

hi!‘ ml“

9‘/Hg °B5ai\“'515-U-aim‘ byggingen har skjedd uten vedlak. Men anleggsggbggiss: B§,s;§n§e;;“;:i-f dig. Formannskapet og kommunens ledelse har ¥‘§,§§iL‘i.e“°'§..§§"5‘°'é'£3§l eget vedtak ikke er blitt

fulgtl

(M89118 “stem! n°9 5°?“ er l 81-rid med f<>rm&m\-

skapets vedtak. Falsksplll

Skogajeten og golitolket hat ahsé lykkes med sitt falskspllk Men delta er ogsé en seier tor umoral og selvtekt. En seier for

vll undergrave rettsregler. samiunnets Men hverken gulfsporten. offenthg ansatte eller poll tikere kan vaare tjent men sllk lovlashet. Dette svek ker menlgmanns respekt for myndlghetene. og jeg dem som -

3212233 L2'1r‘;Z§Z.? £"»31L'§§'

dale“ "E55 V“ °PPm"““° mfremudige 53b°'~9-5195k' 510"” 3 °mTAdet- ‘me vi allerede har sett eksempel pé.

TIE!‘

Skogsjefen har i lang tld ansett den dligere parke-

§'12§§§’l§3Z§Z $2‘? §§1%'§,.

fortsette A v~.rere s5 lenge treningsbanen eksisterer.

Blir man tat! for kjare Dette kan lmidletlld

1

90

km/1 l en

50

km-sone.

bllr man lkke klappet pé

akulderen og oppmuntret til A kjare videre med samme hastighet. Men det er nellopp del som nu ha!‘ Maridalen. Fylskjedd kesmannen har l brev av 1/10 gilt golfklubben gran! lys for é benytle omrdet sum treningsbane for golf. Banen er jo truss all anlam! Fylkesmannen har K

pi

lases

enkelt vis ved tilp1an-

ting av trser (slik det en gang var), noe bl.a. Mart dalens Venner lorlengst

har foreslmt. En golfbane at Iremtidig landskapsvernomrde 1 Oslos vikgste kulturbygd vil bli siAende som et symbol pk samfunnets godkjennelse av en ulovlig viiksomhet. Derfor er virt demakrali K

lkketjent med det.


Ulovlig tre '

- ---“s»r<>'—1#-.c=:H/

KAJPEDERSEN

Gollbanekrangelen ' Ma|idalen 851' videw. lens Venner mener delmr anleggsvirksomhet

l?YEE{0g byridet liar god kient del som liar slgiedd. Skogsjef Bjame Mjaaland neklsr § uttale sag i denne saken. Del hele starlet med at Marida len Golfklubh slakle om 5 benyne utfansparkering som ire Brekke . mngsfelt for golf. Eter en tekke behandlinger og hminger, blc det den 17.4.85 vedtatl av fOl1'llBIl.l‘l slzapetalbanendilckeskullebygges fer dc! forel en verneplan fur Maridalen.

TRE”’.'”‘3_FfLT

7'2

-

Y

-\__-'

\ \ \'f._‘

-._\

\

,--

-

J

V

"

\ \

3"-_

Og

ll! ll-|l¢¢ med vldere 9' 5°‘ Planent ut et

41¢ h%1_I

|'|'la55¢-

§¢V¢l

stort omréde, og en skalt <drivane for slag) ing range» (tn: ' ble ferdigslill og nel ioktober 1987.‘ , —’ Del hat ikke vam store rnengde: slappel p8 denne plassen, sier fomiannen i Maridalens Ven-

ner, Shcldon Reinhuldi. De! har helc Liden vaart en born ved inngangen, sl dette er noe golffolket dekker seg bak. .

Kommunalréd Anne Marie Tannzs, sicr at uibyggingen av omriilet i Maridalen er ulovlig. Del cillngeh som har papircr pé at dot ska] bygges en treningsbane for golf i Maiidalen, dcrfor syncs hun dc! er gall at folk ska] g5 bakveien for skaffe seg foxdeler. Selv om Maridalcn Golfklubb har (n nei til dennc banen ha fonnannskapet, s5 ha: de allikvel byggel den, med Skogiefens tilla-

-

lls. fol‘?-Wile!‘ Tmi — Del" Byrdet som ha: wiktel i denne saken, dc! er de som skull: ha stoppet utbyggingen.

POSIIIVI Byrdssekretaar Trine Hannevold, sicr at Byradei har gnflkjenl at dei er blin bygget en treningsbane for golf i det akmelle omridel. Byr5-

‘.’

K

'

4-

\\<

\

'

~

I

\

‘I

1"?“

.

l

.

‘\

'

1

\\

'.

.

I

.

'-

-

.

1

-

\"

-

._\

M/I

X

.-

s

V

.

‘K

-'

~.

_-'

Y

-

“xE.\,\ ‘;1,‘ I ii: .

D

.

~

.

.~'_

.

-'

.

Q-"

'

___<_

1

'

1

\

' _e K AN}. v-5"-¢§_ -':'":r_-1

-

15,“

‘~\"““-*_._

;-5

3” .j- ~<§.:7:’-s

'

.\"‘t\v

;“

5

Q -

'_

"4 ‘

.

\~~-r’

'

I

~

““"_

'_

.*

I

-.

'\“ _==\-*.-_ \‘\.!

'\ ~‘-‘ <'\._’| ( \:‘\~v_.

j'.=

-

_'

'

_

~

-

-‘

-

-

\

'

."»'_-\"'_(‘-_-.'xx

..

J

\¢’ vi:

'

'.

"

W"-

\ \ '.{"ft; \\ ' ' '.'/_/ \ '>'\ \\\ \ f‘=(/_ ,5," -/',‘_~§, -

-—

.,.i___

»‘

'5“

-

f» "'

'_~"i'\_:_-

v._

\5\-PW”

\\ \

"

1

‘Q

.‘

.\

».

$.61‘ lg’-TH)

.

'

,.

.~

'

'

-"

\v

"

ark”

'

,

v‘"‘,.»'-:31"-;~ = ,§“.'<'i-

1

'-=1-=i

-_

‘; -4 _-j.-.-Q;-' .» 1~ I ' ' 1;’; 5 ' " ‘ Denne tegningen fulgte goldubbens saknad til formannskapet, og vllser rydelig at dc! var er rmiirlgsfelt for gulf mm Jkulle byggar pd Brekkes. Selv 2! nei n Formmmskape! kunne ikke hindre at banen bin byggel. ._

_'

E

"

_-

.

~

.

,;

-

~

-

V

4

det presiserer at dette er et

hay:

midlertidig anlcgg, sum skal brukes ail fritidsformil. Vedtaket i Formannskapel gialdl en midlenidig treningsbane for golf. sum ikke Skulle bygges f¢r det forelé en vemcplan for Maridalen.

Godlqent Byrédet godkjeme byggingen for de syntes del var positivtglbanen ble bI‘L\k\ til golfquill, sier Trinc Hannevold. Byrédsschelcwn er 0385 i den tm at banen kan bnikes til andre idretter. Banen ska] jo brukes til skigéing pi vinlelen, men det kan bli mom nir de lokale fotballagcne tar banen i brul; Sannsynligvis har dc aldri hat! nere gram under stavlenemgdetspms hvordan golfklubben vil like del. —

Ulovlig

'

-

'_

:- 1'-'inlO’Q?’.

'

-

Maxidzlen

.

_

.

'\

Slik deteridagliggcrdetelferdig

Golfklubb sierde haren1ets¢ppelet som var kastet p plasen,

\

”"“"""""”"‘ir '\ ‘,5 \‘ 1;‘ \ (3 “N .-' '.,1

_-

:_

.

fansparkeringsplass.

(02 \

4‘--'\

.

Svmwl

\(

V

'

treningsfe|tforgolfp5Brekkeu\-"

\

.

)'|

="m""'°"*~@"P*"'*'** nifartsparkenng, l for-

In lnannskapsvedtaket 1985 er det presisert atbygn: av en u-eningsbane skulle uisettesldet foneli en verneplan for omridel. N5 er allikevel banen blitt

§‘/I‘

A" FOR

/

n _6"L’

PM

'5'

smpédettormogatdeter ulovlig

sanlegg_

av golibancn,

Fll'l3ll§leI1

maskiner er blin bnlkt, og Maridalen Goldubb har belal! legningen av egen lomme, sier Viggo Ree, en av dc slmsle motstandemc av ulbyggn gen. Tidligere i sommer hevdcl _Skogsjef Bjame Mjaaland, at dc! ikke er huggel l0lIlIl1Bl i del aktuelle omrédet. Viggo Ree mener — Skogvesenets

-.91.-

,,"'

Gjelder

-

-

Venner. Dennc saken gjelder ikke en 18 hulls golibane, som mange pmver dckke seg bak. Han sier videre at Milj¢vemdepanemenlel hat gétt imol byggingen, si dc! er Ian at ingen skal fé sloppet ulovlighetene. — Dc! er ingen som vil innmmme liva som er riklig og gall i denne saken.

i

'

Skogsjefen Vi liar ikke fétt noen kommentar [Ia golf-folkel i denne saken, dene skyldes al det var umulig 5 la wk i formannen i Maridalen Golfklubh. Derfor kontaktet vi Skogsjef Bjarne Mjaaland, p5 oppfordring fra Oslo Goldubb. Dene ble gjon, og bortsetl fm at han menle at banen var lovlig byggel, var han averhodel ikke villig til 5 kommcn-

Oginalt Vi

were saken.

l

pratel

gangen.» _ Del hater ogsé med lil saken at det planleggcs el nylt klubbhus p.’a

-

naermest fremlid. — Byggingen av klubbhusel ble sloppcl av f0rnlannskap.\v6dtakel, sier Reinholcll. — Slik den liggcr an né, s5 virker det som om dc! hjelper 5 kjenne de l‘6llE memesRene. Da lar del seg gjore 5 realisere sinc planer, avsluner han.

Sialcnaden som Mandalen Gollklubb sendle til behandling, gialdl kun cl treningsfelr for golf pk Brekke ucfamparkeiing, sier Sheldon Reinhold! i Mai-idalens

formannen silerer i Maridalens Venner, da han kk hm: at Byrldel sinner ulbyggingen: cDelte er en hell ny, og hvysl original styringsmodell for Byrédet. Del er bekymringsvcrdig at Byrédet vii la seg kjenne ved denne politikken. dcnne saken at dct ul som om k_crrid0rpolitikken tan vclle ct fonnannskapsvediak, her er del mange som ha:

J

ved ireningsbancn. Forclopig har ikke byggingen kommct igang. De: skal behandles i Skogstyrel i

’han sitter med billcdmaleriale som viser del motsane. -

-

I

.

_

Maxidalens Venner skal behandle saken pé nyn, encr unaidse fm Byrdel. Da vii den sannsynligvis bli send! ct brcv lil f0rmannskapel, slik at det kan vurdere saken pl: ny. Maridalens Venner er for liden mege: Opplatt av at noe gjmes i denne saken, s n gjensuir det 5 se hvor lang lid del tar fair noen r orden p5 sakenc.


4

.

DEBATT ' DEBATT ' DEBAT'l'

Ulovhg tremngsbane for golf l Ullem Avis/Akersposten den

har gjon noe gall

23.10. d.§. har skogsjef Bjarne

er

Mjaaland og golnteresserte tt en slor spalteplass til 5 prove og bqnforldare sine ulovlige handlinger Brekke utfartsparkeringsplass i Maridalen. .Artikkelen prewer etter min oppfatning Qvise til at Viggo Ree stir i spistsen for it protestere mot Mjaaland og golffolket. For det fmste er det feil og for det andre er det gjort p5 en un mite. Jeg tror jeg kan si at hele Maridalens befolkning 0g alle andre reagerer kraftig p at det né er anlagt et ulovlig treningsfelt for golf pé Hrekke utfansparkengsplass. Protestene har ikke noe med golfsp'orten 5 ginre. Protestene gjelder kun den ulovliglieten som har foregtt pé omi-Zidet og som i dag elf blitt >et treningsfelt for golf. De: er syn_d at golnteresserte i Oslo velger 5 g fram p5 en sénn miitc som det her er hlitt ort. Dette er veldig konfliktskapende. Dct er grunn til é merke seg at Oslo Fremskrittsparti har uttalt at gollbanens utbygging er satt i gang uten vedtak. Bydelsutvalg 40-marka har i et brev av 9.10. d.. protestert mot ‘den ulovlige virksomheten som foregér pi Brekke utfartsparkeringsplass. Er det ikke snarl p5 tide at politikerne som var med p51 § vedta vedtaket i formannskapet f0rtellcr skogsjefen hva vedtaket innebatrcr? Sidcn skogsjef Bjarne Mjaaland og golnteressene pistér -i artikkclcn den 23.10. (1.5. at de ikke

55 tror jeg det pi sin plass 5 repetere saken. Falgende har skjedd: Den 11.7.84 ble det send! ut et hwringsforslag fra Maridalen g0lfklubb om 5 benytte Brekke ut.fartsparkeringsplass i Maridalen som treningsfelt for golf. Forslaget ble beliandlet i en rekke hnringsinstanser og endte med et Friluft og Miljdvemrdet i et mate den 15.1.85 gikk imot at det skulle anlegges en treningsbane for golf i Maridalen. (mrk.: treningsbanc!) Golfklubben anket avgiarelsen og ha om at saken skulle forelegges formannskapet. Fonnannskapet behandlet saken den 17.4.85, og uttaler at et gnlfanlegg i nedslagsfeltet til byens_ drikkevann er uomsket. Man anmoder at behandlingen av saken utsettes til en samletvurdering bevaringsplan for Mai-idalen foifgigger. S5 langt har saken fulgt vanlige demokratiske spilleregler. Men hva skier? Del viser seg at en av solfklubbens styremedlemmer har hatt en hyggelig samtale med Ordftarcren den'28.-1.86 vedmrendc golftreningsareale i Maridalen oppfordret og Ordflareren Maridalen gollklubb om en gienopptakelse av golfldubbens soknad av 85.85 om et treningsanleggved Brekke i Maridalen. Den enopptakelsen kom aldri i gang N5 starter ulovligheteneletbrev av .5.2.87 s5 skriver skogsjef Bjarne Mjaaland til Arild WahlSll'0)m og ber om :5 f tilsenclt en ajourfnrt skis=e for avingfelt for golfp5BrekkeiMaridalen. Dette

1

-

DEBATT

Mandalen

har resultert i at omlidet har hlitt utvidet, det har blitt kjortp mange billass med jord og sand, traer er hugget ned cg omrdet er blitt sperret med bom som bare golfklubben og skogvesenet har nak-

ler til. Omridet er i dag identisk

med karskixen sorn golfklubben cpparbeide i sin S¢k!€ om soknad av 11.7.84. De har'greid noe til ogsh De har meislet inn navnene sine i Maridalens historic pi en mite som for dem vil sté der pé en dirlig mite. l-lvilke konsekvenser vil dette fé i forholdet til lokalbe= folkningcn? Denne saken ogdens fremgangsmte har satt sine spori forholdet mellom Maridalens befolkning pé den ene siden og skogsjef Bjame Mjaaland og golfklubben pé den andre siclen. For

l ll

v

nér forholdet er slik at de folkevalgte avgorelser blir tilsidesatt slik dc har blitt gjort i denne sa-' ken, s fursvinner ogsé tilliten til at saker angiende omridet kan bli demokratisk bchandletogrnan fir en stm-re grad av selvtckt, slik som skogsjefen har gort. Etter min oppfatning kan (let retles opp pi bare en mte. De folkevalgte m5 fortelle at det eneste vedlaket for on-irédet er fom1annskapwedtaket fra 1985, skogsjefen Er ta konsekvensen av sin ulovlige handling og golfklubben fir nne seg andrc omrder til en bevaringsplan/verneplan for Mandalen foreligger, slik fonnannskapet har sagt. Tore I-‘uruberg

Maridalen

Om golfbanen 0g <<usaklig hets>> Av A. Chr. Reitan Politikere oppfordrer tl1engasjement i sparsmil som gjelder natur-og mlljuvern. Enkelte, som miljovernmb niiret $1!‘ 85. langt som A al at P olitikerne er avhengig av slutte fra frivillige °1‘§a"l5°5J°“el' °8 a"d"=~ Me" hv er V1159" mil” Vi blif mm! med besl<yldn1nizerav l_vP<mws11kl1tzhels»». °8' del l 9" 9'1)‘ h‘/°1' 91185-' siememel "I1 l1_£\\"l‘\'Brl1h°1d er 9" °PP§°lE"lg av P0" mlkefnes 98119 "ed!-El‘? ; Jeg sikler til et lnnlegg av Ti-ygve Horgen og Odd Wivegh like far jul cg om goltbanesaken. som avslut-

tes med at man “tar avstand fra den usaklige hets mot skogsjefen som er fremkommet 1 pressen l den senere tid».

ke tid og krefter l saker som gjelder vern av natur og mllja. Og det var vel ikke meningen? X/mere gir Hm-gen gg wi" * ve hinntr kk av at olil.1ske'§,ed,,,k 111,8 8, met ,; 1,1; tatt pa alvor. I denne saken -

Verne Maridalen

Horgen og Wivegh glr med dette inntrykk av at de lkke anerkjenner det arbelde som frivillige org'anisasjoner og andre legger for dagen tor A verne Maridalen mut tekniske lnngrep. Uttalelsen er et angrep pi det lokale enga.sjementisaken. Deter grunn til 8. frykte at man herefter lkke vll nne det bryet verdt t bru-

_

har skogsjefen, med fylkes-

mannens godkjennelse, serget for at el. 40 mm mm ornréde er tatt l bruk til golfba.ne.Del er skjedd uten at saken ble sendt ut pd 110ring slik skogsjefen hadde lovet. uten at saken var behandlel av lurmannskap og styre og til tross for at slstnevnte l 1985 vedtok at

.-92...

sparsmdlet om golfbane l Maridalen skulle utstd til verneplanen for dalen (oreI5 og at jurdbruksarealene skulle opprettholdes. .

Ville iitt bot

Hvls vi haclde satt oss ned foran skogsjefens a.nleggsmaskiner somrneren og hasten 1931. ville vl sann-

synligvis blitt llagt buter for-éha krenket norsklovl Forstdr Horgen og Wivegh at lolk mister respekten for politlkerne. og at de selv bidrar til dette nér de betegner det arbeide vi uttnrer som hets?


Arsmnte 22/3-88 i Maridalen golclubb

Reinholdt og Tore Furuberg

Av Sheldon

Maridalen Golfklubb

!

Arsmote avholdes S Oslo Golclubhs lokalor pi Bogstad tlrsdag 22. mars kl_ 19. Alla lntereuerte sum anuker medlemskap ell. orienlerlng o'm seamgem npillemullgheter har adg. til motel. Styrot l Murldalen Golllubh.

7/5-88 kunne man lese ovenstéende kunngjzring Aftenposten. Siden érsmutet Var kunngjort épent for alle, fant vi det sé interessant at vi ville mete opp for A bli orientert om golfklubbens situasjon og planer. Dette referatet er laget pé grunnlag av utdelte papirer pé matet og notater gjort under mztet. Vi har bare tatt med ting vi mener har almen interesse. Vi opplevde formannens oppfatning av dem som ikke vil ha golfbaner Maridalen som nedlatende og vulgar. Han brukte ordet "idioter" om disse flere ganger, hvilket vel Mandag

i

i

ansees é vwre

injurierende.

Vi referer fzlgende: Formannen Arild wahlstrom épnet érsmztet, som varte en drzy time, med é konstatere at dette var det forste ordinare érsmote. Ca. 35 stede, herav halvdelen medlemmer. Han sa blant annet at det né endelig var anlagt en treningsbane, gen mélet er en fullstendig_g0lfbane. I forbindelse med en utdelt érsmelding ble det opplyst at en erfaren svenske, Leif Nilsson, var ansatt som profe-

til

sjonell trener for ut sesongen. igjen

banen, som

ville

i

vare épen

fra l.mai

Nilsson har deltatt anlegget av treningsbanen, sa formannen at man tenker frem mot bane,

_ 93 _

og

og


budsjettet opplyste formannen at loo har betalt i Maridalen golfbklubb for 1987, men at lapet av 1988 tror man vil ha skaffet ca. 350 medlem—

Under

medlemskontingent man

i

mer.

Til

klippe og stelle banen har man engasjert nabo— Myrvoll pé Store Brennenga ). Bonden har traktor fra fzr, men skal né kjope glessklipper. For det mé han ha skikxelig betaling. Kr. ll5ooo,lznn , ogsé inkludert gressfrz. gonden er vel redd for jordene sine,men né skal han arbeide for.oss.( Fliring salen. ) I Brekke—distriktet ser de pé golf som noe forferdelig. é

bonden ( Arnt

i

i

er visst redde for sméfuglene. ( Ny latter.) For var det mye seppel og elendighet pé plassen og mye harverk 1987. N8 er man endelig kommet pé skixxelig talefot med myndighetene etter é ha arbeidet med saken siden 1969. Oslo idrettskrets er meget positive et golfanlegg og vil prioritere et anlegg Maridalen. Under valgene opplyste formannen at flere styret banen var ferdigL bare ville fortsette Han syntes det var ille é bli holdt tilbake av rene De

i

til

i

i

til

idioter.

Arbeiderpartiet

vil

né vwre

pédriver for golfbane

i

Maridalen. Ingen statte fra de andre surre-nartienet_ Under siste punkt, spersmél fra salen, opplyste formannen at det 4o mél store omrédet tidligere var en stor skrothaug som ikke var blitt brukt formélet parkering, men kunne né brukes det om vinteren, Kommunen hadde tidligere péfzrt en del jord, men mere var né péfmrt under arbeidene 1987. Golfklubben hadde hatt stor hjelp av skogsjef Mjaaland samt Hjertén og Schei. Det var betalt avgift for bruk av kommunens maskiner og de samlede anleggsomkostninger 1987 var blitt 107.850,kroner.

til

til

i

i

_ 94 _


Mjaaland hadde vart

utsatt for

mange ubehageligheter ikke vet hva golf er. Men Horgen og Wivegh hadde vwrt meget hjelpsomme . (Medlemmer av skogstyret) Dessuten har Tove Heggen Larsen vart stor hjelp. Det mé bli golfbane slutt. Det blir et vakkert, flott omréde. I l988 vil det bli en primitiv 9-hulls bane, men Egg er ute etter en skikkelig bane. Héper é fé med pressen, som hittil har vmrt uhyre negativ. Man trenger kontakt med noen skikkelige journa-

alle disse idiotene

av

som

til

til

lister= Qgprinnelig var tanken Tegninger er ferdig for dvrket mark.

2

stk. l8—hulls baner.

9

hull

i

skogen og 9

hull

Man héper/tror man vil fé tillatelse til_anleggLpé dzrket mark 1988. Stadsfysikus Mellbye var kolossalt mot golf-bane. Han mente at hvis det rant noe ut av en flaske 700 m. fra Mari dalsvannet, sé forurenset det. (Fliring) Men né var man hel-

i

digvis

iér

kvitt

Fér

man

i

ham.

forst

man enda en ny

Dette

inger.

vil bli

vi holder

en

l8-hulls

stille

oss Med mange nok medlemmer Men

bane pé

vestsiden av veienL

18-hulls bane ned mot vannet, en kolossal attraksjon ogsé for om

ut1end—

dette né.

vil det bli baner. Park- og idrettsvesenet har selv tegnet bane ned mot Maridalsvannet. Et styremedlem: Maridalen vil bli et fremtidig rikse anleggJ men det snakker vi ikke om. Forferdelig med alle disse "fégelskédare". Vi har da et godt forhold canada-

til

gjess,

i

Under

Arilds ledelse har vi

Maridalen.

_ 95 _

fétt

i

gang

prosjektet


KJENTE AVISINNLEGG SOM

IKKE ER MEDTATT

OG —REPORTASJER

I

DETTE ARSSKRIFT

25/6-87 Idealistisk mi1jzverner.v/ A.-L, Hammer (Aftenposten) Ta vare é naturen/Munnrapp talsmann for natur og 3/7 kultur. % Ullern Avis - Akersposten ) Maridalen.v/ E.B.Furuberg (Aftenpost€nGolfbane 3/7

i

7/8 17/8 17/8 18/8 2/9

5/9 5/9 11/9 16/9

21/lo 25/lo 23/lo 23/lo 25/lo 25/10

2/ll 2/11

18/12

Aften Maridalen.v/ T.Furuberg (Arbeiderbladet) For golfbane i Maridalen.v/A.Posum (Arbeiderbladet) Brék rundt golfanlegg i Marida1en.v/E.Sandersen (Aftenposten) Strid om golfanlegg i Maridalen. (Nationen) Naturopplevelser er bedre enn plentrékking. v/ T.Furuberg (Arbeiderbladet) Slutt pé graving for go1f.(Aftenposten) Maridalen foreslés som " uropeisk" landsbygd. v/K.Ta.rjem (Arbeiderbladet) Golfslutt pé Brekke. (Arbeiderbladet) Oslo zst. v/L.Lorentzen (Aftenposten) Golf Marida1en.v/ Redaktzren De fzrste golfslag slétt for Golfentusiasten (AftenpostenAften) Positivt for golfsporten. v/P.Teigen (Ullern avis-

Mot golfbane

til

i

i

Vi har gjort vért. v/B,Mjaaland

Akersposten) "‘

"

Mjaaland gjmr en god jobb.v/ T.Heggen Larsen Golfkrangelen fortsetter. v/ K.Pedersen Golfbanen er ikke bygget enné. v/ K.Pedersen Maridalen? v/ A.Ranneberg Rasmussen Hva skjer (Aftenposten—Aften ) Brekke "golfbane" kan ikke utvides.v/K.Tarjem

i

Om

golf

i

(Arbeiderbladet) Maridalen. v/ T.Horgen og O.Wivegh (Aftenposten)

Vdr utstilling pd Teknisk museum 87/88. (Foto: S. Reinhold!)

M96-


\—\

1

STYRET

1988.

Formann_

Sheldon Reinholdt Nestformannz Tore Furuberg

Sekretwr: Solveig Holm Kasserer:

Egil

Kvande

PR-sjef: Olaf Gulbrandsen Varamedlem: Roald Andresen Varamedlem: Arne Albe

Revisorer: Valgkomitez 7

Grefsenveien 62,

0487 Oslo 4.

P,tlf,

A,tlf.

226171

281400

Skarseter, Maridalen, 425416

0890 Oslo 8.

Kjelsésveien 188, 0883 Oslo 8.

Arne Garborgs 0671 Oslo 6.

vei 20,

Kildeveien 2, 0590 Oslo

233168 260773 223002

5

Lachmanns vei 72 B, 0495 Oslo 4.

225546

Kolderups vei 18,

153121

0587 Oslo

/

5

Tore Brodin, Odegérden, Maridalen. Inger Johanne Knudsen, Kasa, Maridalen. Ulf Thorshaug, lrvollia 23, 0591 Oslo 5. Oivind Oiestad, Stabburveien 6 B, 0873 Oslo 8. Viggo Ree, Hogés, Kasa, Maridalen, 0890 Oslo 8.

NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGERL

Postadresse: Maridalens Venner, Maridalen, 0809 Oslo 8. Postgiroz 2 08 46 97. Bankgiro: 6080.63.29951 - Kreditkassen. Medlemsskap: Enkeltpersoner kr. 30,-. Familier kr. 40,-. Institusjon/forening kr. 75,-, Pr, ér, Arsskrift : Arsskriftet er inkludert kontingenten.

"Kom

til den

i

tidligere érsskrift kan skaffes: '72, '73, '75- 77, '80, 81/82, 83/84, 84/85, 85/86, 86/87. Disse koster kr. 20,- pr. stk. Jubileumsskrift 1982/83 (84 s.) koster kr. 30,I tillegg kr. 15,- pr. sending uansett antall hefter. Bestill og send penger forskuddsvis pr. postgiro. fagre Maridal", boken fra 1972, er utsolgt. Folgende

.


~11;/K”

‘x

\\ .

.

.

"

1

w¢'>

.

\ -,

\

"

a.

\.

. H5/el

1

\.

2'

9

e,__ J‘

=-- ,

1?: 1

Dnltn_ . Nordbra/‘en Q

t

/-/bsbrlen

>

.

3&1

‘ '

%

S/<ar /1.

Sig/nbri)/2;,

rv mm

F7,

ygt u.

SBR ii ,

I u //sal

I

i

\

m ~ a/vorsrud

G’

'_ Vaygesfe/n

7'oq¢f~ Bf6l'?\;{

\‘ i

" 40nil. ‘Gran

Skaf‘.

S/r_ardsa's

W9 e

-

_/levd/1

'<

er

7-

\

/kzrg/Hdammen

-

‘\ ‘\

/_

/Vérdse f e -

lumldsru 5<:r$¢tI'

>

0'/~br*a')en

\

3";~¢‘ '

/'

h

u

‘\

'

.3

urferbakke

SI

. gt c é‘1'onef‘a/e 1‘

'

.~ v

Sundermo Slh ‘

Norqéy

'

Vdrnhu-5

adegs |

o

' \\

I

B/6:15:

\\\\

/(,‘,-/(day

"N" 8"

-_

omrgerro

6|/re

~

s'”Po\¢r

V85”)

P‘: dulllen

sbgrg 5

ggnder

amm'1£':"5'.--.0degdrden

~

F9

. I

|-I-342:1»-.5

Sande

-.

.2

.3‘;

3) ”»1@""“~'\;

,~_..-.-._-

>,

He!

cw

Talltk’9’1"“’”

\

“tum

Sanders/ua

.

Sandas

Sognsvuln

5 VI

Mid/odden

h"“~" vO~l\

E R"‘§'k"‘~

°

'~’-1"}-‘l"“’

Q0

-».\

Q

,m/gefur!

:

O

Y

oszn

1

t \\

‘°

[_,-,,ie,l-1”]

mg

-

_L¢-aw. 1.1 ,’

Oolen

ck/(0 K'J

Krings_j6

en)

._-_$-.\,-

r;5,17nge

F

u_

' "*=“""‘\¢I'v-

.

5 Sa/ma/<ers/u.

aw,‘ f

\

'

=

~

/

-

B’ 5'7’

~|>.

. Mosbn

ov0-_

O

'

_

\

4

_

-

3""“"

i

0-Hm

I

auger I

|GWe mm

'

PevI'ersb0/* sskrfdder

> .

5*‘ .

. Tur/er

3

J.

'

'

0

‘ ‘

.

Di//a.

"

K '

_

9aslua

~

741"’ ".53" mar/"0'

I

1».

v. 145., -

BI‘)

I\

-

s 4: u I

Maridalens Venner - Årsskrift 1988  

Årsskriftet er viet kampen mot golbaneanlegg i Maridalen. Dessuten er det artikler om Maridalen kapell 100 år, Nes gård og om Sørbråtamyra.

Maridalens Venner - Årsskrift 1988  

Årsskriftet er viet kampen mot golbaneanlegg i Maridalen. Dessuten er det artikler om Maridalen kapell 100 år, Nes gård og om Sørbråtamyra.