Page 63

Nybygge

vid havsidyll Tjuvkil är en plats väster om Kungälv.

Trä och skiffer

kusten, är närheten till service. Därför har vi

Här finns den klassiska havsnära

Tjuvkils ängar har många värden och

jobbat mycket tillsammans med kommu-

idyllen med segeltävlingar, bad, sol

präglas av en idyllisk historia med bland

nen, bland annat för att få till en förskola i

och mycket natur. För att inte nämna

annat ett gammalt skifferbrott. Det vill

området. Vi har även tittat på möjligheten

fornborgen vid Tjuvkils huvud. Den

MEXAB ta vara på.

för en samlingspunkt, en slags centrum-

kommer dock snart få nya grannar,

– I framtagandet av detaljplanen lades väl-

miljö med kanske ett litet café som både

då 160 bostäder ska byggas.

digt stor vikt på just utformningen. Vi vill

boende och besökande kan ta del av.

skapa något vackert och bestående och Det är NCC som har fått uppdraget att

visa att det går att bygga bostäder utan

En bättre livsstil

bygga bostäderna åt Marstrands exploa-

att överexploatera. Därför har hänsynen

Lars lyfter de positiva fördelarna med att

terings AB (MEXAB). Än så länge har 60

till omgivningarna spelat en sådan central

flytta en bit från innerstadens mer hektiska

av de 160 nya bostäderna byggstartats.

roll.

tempo.

Tio hus är helt färdigställda och de första

– Vi har valt att jobba med material som

– Det här projekt kommer helt rätt i tiden.

familjerna flyttade in före jul 2018.

trä och inslag av skiffer, delvis med inspi-

Är man en göteborgare som längtar ut, eller

ration av den omkringliggande naturen

kanske kan man jobba lite hemma ibland?

Projektet bjuder på en bredd av bo-

men också det skifferbrott som finns i

Då är detta perfekt och inte alls långt från

stadslösningar och det finns planer på

närheten. Det är ett påkostat projekt där

staden. Med pendeln från Ytterby station

ytterligare projekt i området.

vi har satsat mycket på spännande fasad-

blir resan smidig. Man kan få ett gott liv

– Vi bygger allt höll jag på att säga. Vil-

material och färgsättning, istället för vanli-

utan innerstadsstressen och på sommaren

lor som äganderätt, tomter och en bo-

ga, moderna vita lådor.

är det fantastiskt, med bad, närheten till Marstrand och segeltävlingarna.

stadsrättsförening. Just nu har vi byggstartat ett 60-tal bostäder, berättar Lars

Viktigt med service

Bonander, som arbetar med marknads-

Närhet till service är en viktig fråga när ett

frågor på MEXAB och fortsätter:

nytt område ska fram. Något som både

– Det är ett stort projekt för oss. Det blir

MEXAB och kommunen haft i åtanke.

som en helt ny by.

– En av utmaningarna när man bygger vid

Text av Jessica Nejman Foto: Mexab

Följ oss @kakaarkitekter och läs mer på kakaarkitekter.se

www.branschaktuellt.se | 63

Profile for Branschaktuellt Sverige AB

Branschaktuellt Bygg & Infrastruktur #1 2019  

Branschaktuellt Bygg & Infrastruktur #1 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded