Page 78

2.2

Ďalším dôležitým segmentom verejného prenosu hudobných diel je používanie hudby na verejných miestach ako sú napr. reštaurácie, obchody alebo hotelové izby. Tak ako vysielanie, aj verejná reprodukcia nahrávok si vyžaduje získanie licencie od nositeľov práv a úhradu príslušnej odmeny. Na väčšine miest ako sú reštaurácie alebo obchody je počuť hudbu v pozadí – tento druh hudby sa preto v anglickej terminológii označuje ako hudba v pozadí (background music), resp. reprodukovaná hudba. Na rozdiel od obchodov a reštaurácii, na diskotékach alebo iných ozvučených tanečných prevádzkach sa verejná reprodukcia hudby dostáva do popredia. Len ťažko je možné predstaviť si tanečný klub bez použitia hudby. V Slovenskej republike identifikácia piesní podľa zoznamov skladieb v oblasti reprodukovanej hudby v zmysle vyššie uvedeného neprebieha. V Maďarsku, kde takáto identifikácia už čiastočne existuje, bol počet piesní identifikovaných pri verejnom predvádzaní reprodukovanej hudby vyšší ako v rozhlase. Repertoár reprodukovanej hudby je väčší a často výrazne odlišný v porovnaní s repertoárom hudobných diel používaných v rozhlasovom vysielaní. Kým rozhlasové stanice sa snažia osloviť presne zadefinované a zároveň široké publikum, reprodukovaná hudba býva používaná na miestach s výraznejšou špecifikáciou. Japonská alebo kórejská reštaurácia bude pravdepodobne používať japonskú alebo kórejskú hudbu, ktorú budú na Slovensku sotva hrať pri inej príležitosti. Licenčné odmeny z vysielania sa prerozdeľujú nositeľom práv podľa frekvencie použitia a minutáže identifikovaných skladieb a vychádzajú z licenčného poplatku prijatého od rozhlasových a televíznych staníc. To, čo dnes slovenský hudobník dostane vyplatené, záleží od frekvencie hranosti jeho skladby, od aktuálnej situácie na reklamnom trhu (keďže licenčné poplatky bývajú stanovené ako percento výnosov z reklamy) a od presnosti dát, ktoré rozhlasový vysielateľ poskytne SOZA

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement