Page 156

5

Zamestnanosť v hudobnom priemysle na Slovensku 

T

rh kultúrneho a kreatívneho priemyslu je v Slovenskej republike, ale aj v Európe charakteristický veľmi členitou štruktúrou. Štruktúra

trhu spôsobuje, že KKP je pre zákonodarcov a autorov príslušných politík

neviditeľný, pretože celoštátne štatistiky zamestnanosti sú založené na zbere dát z podnikov, ktoré majú minimálne 5 zamestnancov, čo je v sektore KKP zriedkavosťou. A navyše, väčšinu mikropodnikov a malých podnikov v KKP nie je možné priradiť do tried v rámci štatistickej klasi­ fikácie ekono­mických činností, pričom tieto sa nenachádzajú ani v užšie cielených prieskumoch. Táto štruktúra priemyslu vytvára aj veľmi rozčlenený profil zamestnanosti kreatívnych ľudí, z ktorých mnohí sú SZČO alebo ich zamestnávateľa nie je možné jednoznačne určiť, nakoľko sa venujú paralelne viacerým súvisiacim aktivitám. To sa tiež vymyká zo štandardných pracovných vzťahov a zberu a spracovaniu štatistických údajov. Nanešťastie má väčšina krajín strednej Európy, podobne ako Slovenská republika, svoje hospodárstvo orientované na priemyselnú výrobu, a zatiaľ nevytvorili vyspelé regulačné a sociálne inštitúcie, ktoré by si poradili s atypickými formami zamestnávania, charak­ teristickými pre slobodné povolania, akým je napr. kreatívny zamestnanec v oblasti hudby. Na pochopenie profilu zamestnanosti v mikropodnikoch a malých podnikoch sa bežne používa špecializovaný prieskum zameraný na konkrétnu oblasť. Takéto prieskumy sa však robievajú iba raz za niekoľko rokov a bez špecia­ lizácie na konkrétny priemysel, a to napriek tomu, že pracovné podmienky v strojárenských mikropodnikoch v rámci reťazca hodnôt v automobilovom priemysle sú úplne iné ako v mikropodnikoch v zábavnom priemysle. Prieskum realizovaný medzi 706 slovenskými hudobníkmi môže v tomto prípade tvoriť základ prípadovej štúdie na analýzu profilu zamestnanosti v hudobnom priemysle a v KKP vo všeobecnosti.

156 — 157

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement