Page 149

Ekonomický dopad na slovenské národné hospodárstvo

pracovníkom, avšak disponuje oveľa väčšou dodávateľskou základňou ako hudobný priemysel. Niektorí dodávatelia sú zo zahraničia, ale mnohí dodávatelia sú domáci. Takzvané spätné väzby (backward-linka­ ges) na dodávateľov sú viac ako dvojnásobne silnejšie v prípade výroby automobilov, než v prípade hudby. Vďaka prítomnosti závodu na výrobu automobilov existujú takisto vyššie tzv. čelné väzby (forward-linkages), ktoré ukazujú nové príležitosti otvárajúce sa v slovenskej ekonomike, hoci aj hudobný priemysel vytvára v sektore cestovného ruchu množstvo príležitostí. Vyváženejší obraz dosiahneme, ak použijeme dopady alebo multipli­ kátory vypočítané na základe input-output ekonomiky. Účinky hrubej pridanej hodnoty (HPH) ukazujú celkový efekt zvýšenia produkcie automobilov alebo propagácie koncertu tak v automobilke, ako aj u promotérov a ich domácich (aj zahraničných) dodávateľoch. V našom príklade bude celkový efekt HPH, vrátane vplyvu na dodávateľov, takmer úplne rovnaký — približne 14 680 eur na výrobu automobilov ako aj na predaj hudby. Automobilka prinesie dodávateľom mnohonásobne väčšiu ekonomickú príležitosť, napriek tomu, že veľmi veľká časť tejto dodávateľskej základne bude vyrábať v zahraničí a platiť dane v cudzích krajinách. Dodávatelia automobilky zaplatia na Slovensku viac miezd ako dodávatelia koncertu a CD, ale vo všeobecnosti bude vplyv na dodávateľov veľmi odlišný. Na základe slovenských input-output tabuliek sa zdá, že koncert nakoniec vytvorí viac zdaniteľných príjmov. Porovnanie daňových dopadov prostredníctvom symetrických input-output tabuliek je založené na mnohých zjednodušeniach, preto si predstavme len okamžitý daňový efekt nášho hypotetického príkladu. Z hľadiska štátnej pokladnice je pridanou hodnotou daňový základ podnikového zisku a miezd. Hudobný priemysel vytvára vyšší daňový

148 —149

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement