Page 144

4.3

Pri meraní založenom na SIOM z roku 2005, Ivan Šutalo a jeho kolegovia (Šutalo a kol., 2011) zistili, že hotely, reštaurácie a kultúrny a umelecký sektor majú relatívne veľký multiplikačný vplyv na hospodárstvo. Dopady niektorých odvetví boli merané podrobnejšie a ukázalo sa, že tieto odvetvia spolu s hotelmi a reštauráciami môžu získavať najväčšie množstvo peňazí zo zahraničných výdavkov. Naopak, dopad výdavkov spojených s kultúrou bol nameraný ako veľmi nízky, pretože chorvátsky cestovný ruch ponúkal slabý kultúrny obsah, alebo iný obsah s pridanou hodnotou. Na základe novej, podrobnejšej metodiky SIOM, z ktorej čerpá aj Správa o chorvátskom hudobnom priemysle a CEEMID, Valeria Botrić uvádza, že odvetvia cestovného ruchu a umenia majú mimoriadne silný efekt tzv. čelných väzieb (forward-linkage), čo poukazuje na veľký potenciál týchto odvetví priniesť zmenu (Botrić, 2013). Čelné väzby (forward-linkage), ako opak spätných väzieb (backward-linkages) znamenajú, že príjmy získané v sektore kultúry majú veľký dopad aj na ostatné sektory. Naša interpretácia tohto javu je taká, že kultúrne produkty ako sú hudobné skladby, zvukové nahrávky a v menšom rozsahu aj koncerty, sú založené predovšetkým na vstupoch ľudského kapitálu a vstupoch práce a vyžadujú len málo kapitálových investícií do strojov, budov a iných nehnuteľností. Peniaze investované v kultúrnom sektore teda kompenzujú predovšetkým umelcov a technikov, ktorí okamžite vracajú väčšinu peňazí späť do ekonomiky, najmä na lokálnej úrovni. Na druhej strane, napríklad výrobné spoločnosti vynakladajú veľkú časť svojich príjmov na stroje a zariadenia, ktoré sa vyrábajú mimo územia Slovenskej republiky, a preto napriek dosahovaniu vysokých ziskov z vývozu, v skutočnosti zostáva v domácom hospodárstve omnoho menšia časť ich výnosov.

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement