Page 137

a hudobníci majú k dispozícii nahrávky svojich skladieb ešte predtým ako sa dostanú ku koncertovaniu, ktoré im môže zabezpečiť podstatnú časť príjmov. Tieto zmeny súvisia s technologickými zmenami (väčšia dostupnosť a nižšie náklady nahrávania), zmenami v žánroch (diela v elektronických žánroch vznikajú najprv v počítači a potom sa hrajú naživo), zmenami v obchodných modeloch (nízka ziskovosť nahrávok) a vysokými nákladmi spojenými s pracovnou silou, ktorú si živý koncert vyžaduje. Všetky tieto zmeny zvýšili význam investícií do nahrávok. Z analytického pohľadu je začiatok hudobného hodnotového reťazca, resp. prvý tok príjmov, viazaný na tvorbu nových hudobných diel a textov. Diela chránené autorskými právami sú následne využívané v rámci toku príjmov zo živých vystúpení a v toku príjmov z hudobných nahrávok. Súčasné autorské techniky a špecifické zmeny v niektorých žánroch stierajú hranicu medzi nahrávkou a pôvodnou hudobnou tvorbou. Väčšina hudobných diel, dokonca aj vokálnych alebo inštrumentálnych, vzniká s pomocou počítača. Noty často zaznamenáva počítačový software, kompozícia vzniká s pomocou špeciálnych programov a prvé demo nahrávky vytvára digitálna technológia. Jedným z výsledkov je, že prvý krok k priemyselnému využitiu a lepšej vymožiteľnosti autorských práv, t.j. nahlásenie nového diela, sa realizuje už prostredníctvom nahrávky, alebo s nahratou prílohou. Tvorba hudobných skladieb a ich nahrávanie sa tak v dnešnej populárnej hudbe na rozdiel od minulosti často spája do jedného procesu. Nahrávací priemysel zohrával veľmi dôležitú úlohu pri získavaní a propagovaní nových talentov ešte predtým, ako súčasný pokrok autorskej techniky zmazal hranicu medzi komponovaním a nahrávaním. Táto úloha

136 —137

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement