Page 1

Pozdravy
od
významných
spolupracovníkov
a
absolventov

"Škoda
 že
 s
 Vámi
 nebudu
moci
 být
 a
oslavovat.
Ale
 posílám
 Vám
alespoň
touto
cestou
 gratulace
k
45@
létům
práce
na
našem
poli
a
přání
hojnos@
úspechů
v
budoucnos@"
.
 Prof.
 Jindra
 Kulich
 ‐
 od
 r.
 1990
 emeritný
 profesor
 na
 Univerzite
 Britskej
 Kolumbie
 v
Kanade,
 akKvny
 člen
 významných
 svetových,
 medzinárodných
a
kanadských
inšNtúcií
 pre
rozvoj
vzdelávania
dospelých.

A45

„Pol
 svojho
 života
 som
 venoval
 diplomacii.
Na
túto
cestu
 ma
 samozrejme
 pripravilo
 aj
 štúdium
 na
 našej
 fakulte,
 na
 ktorej
 boli
 ľudia,
 ktorí
 nám,
 prvým
 študentom
 odboru
 výchova
 a
 vzdelávanie
 dospelých,
 dali
 veľa...
 Moja
 vďaka
 patrí
 mojim
 univerzitným
 učiteľom
‐
bola
to
výborná
par@a
a
ja
ich
mám
veľmi
rád.
V
 Prešove,
 lepšie
povedané
 na
 mojej
 katedre,
 som
mal
šťas@e,
 že
 som
tam
stretol
 vynikajúcich
ľudí.Nesmierne
 ma
teší,
 že
 viacerí
 moji
 bývalí
 kolegovia
 z
 fakulty
 sú
 už
 univerzitní
 profesori,
 a
 že
 dôstojne
 reprezentujú
 našu
 alma
 mater“.
 O
 to
s
 a
 snažím
 aj
 ja
 ‐
 počas
 môjho
 účinkovania
ako
 veľvyslanca
 v
 Grécku
 naša
 Prešovská
 univerzita,
 vtedy
 najnovšia
 na
 Slovensku,
 podpísala
 v
 Thesalonikách
 družbu
 a
 spolupráca
 sa
 rozvíja.
 Takto
 začala
 fungovať
 aj
 spolupráca
s
Univerzitou
v
Alcale
de
Henares...“
 PhDr.
Ján
Valko
‐
absolvent
katedry,
t.č.
veľvyslanec
SR
v
Španielsku

KATEDRA
ANDRAGOGIKY INŠTITÚT
EDUKOLÓGIE
A
SOCIÁLNEJ
PRÁCE FILOZOFICKÁ
FAKULTA
PREŠOVSKEJ
UNIVERZITy ul.
17.
novembra
1,
Prešov
080
01,
Slovenská
republika WWW.FF.UNIPO.SK/KVDSP tel./fax:
00421‐51/7570
817

Katedra Andragogiky FF
PU 45.
výročie

!

!


Vážené
dámy
a
páni,

 patrím
 k
prvej
 skupine
 absolventov
katedry
 andragogiky,
 ktorá
 práve
 oslavuje
 45.
 výročie.
 Na
 začiatku,
 od
 prvého
 ročníka
 svojho
 štúdia
 (v
 r.
 1964)
 som
 bola
 svedkom
 budovania
 základov
 Katedry
 výchovy
 a
 vzdelávania
 dospelých
 (pod
 vedením
 PhDr.
 Jána
 Misála)
 a
jej
 reorganizačných
 premien.
 Neskôr
 (už
 ako
 členka
 katedry)
 som
 sa
 stala
 spoluinciátorkou
 a
 napokon
 garantkou
 snáh
 o
 jej
 intenzívny
 rozvoj
 a
 dobré
 meno.
 Som
 hrdá
 na
 to,
 že
 našaf
 fakulta,
 ktorá
 v
 tomto
 roku
 oslavuje
 50.
 výročie
 svojho
 založenia,
 vytvorila
 už
 pred
 45.
 rokmi
 podmienky
 pre
 vznik
 a
rozvoj
 mimoriadne
 perspekKvneho
odboru,
 ktorý
sa
dnes
nazýva
andragogika.
 Veď
 v
tom
 čase
 sa
 na
 svetových
 a
 medzinárodných
 konferenciách
 o
 výchove
 a
 vzdelávaní
 dospelých
 ešte
 len
 začala
 zdôrazňovať
 potreba
 etablovania
 samostatného
 vedného
 a
 študijného
 odboru
 zameraného
 na
 prípravu
 vysokoškolsky
 vzdelaných
 odborníkov
 pre
 edukáciu
 dospelých. Katedra
 od
 svojho
 vzniku
 usporiadala
 množstvo
 vedeckých
 konferencií
 s
 medzinárodnou
 účasťou,
 vydala
 mnoho
 vedeckých
 zborníkov,
 monografií
 a
 skrípt
 a
 ďalších
 publikácií,
 úspešne
 vyriešila
 mnoho
 tém
 a
 grantov
 vedeckého
 výskumu.
 Chcem
 zdôrazniť,
 že
 naša
 katedra
 bola
 pri
 vzniku
 a
 takmer
 dve
 desaťročia
 bola
 hlavnou
 organizátorkou
 známej
 a
 slávnej
 celoslovenskej
 súťaže
 Akademický
 Prešov
 –
 naši
 študenN
 žali
 úspechy
 nielen
 na
 celoslovenských
 i
medzinárodných
 súťažiach
 záujmovej
 umeleckej
 činnosN
 (pod
 vedením
 profesora
Karola
Horáka),
 ale
 aj
 v
súťažiach
študentskej
vedeckej
a
odbornej
činnosN.
 Od
 vzniku
 našej
 katedry
ukončilo
 odbor
výchova
a
vzdelávanie
 dospelých
 vyše
 2000
 absolventov,
 mnohí
 z
nich
 sú
 nielen
 členmi
 katedier
 InšNtútu
 edukológie
 a
sociálnej
 práce,
 Filozofickej
 fakulty
a
ďalších
 fakúlt
Prešovskej
 univerzity,
 ale
 aj
 iných
 univerzít.
 Medzi
 absolventmi
 našej
 katedry
 sú
 aj
 univerzitní
 profesori,
 docenN
 a
 stovky
špičkových
 odborníkov
 všeobecne
 známych
 a
 uznávaných
 v
 odbornej
 i
 širokej
 verejnosN.
 Za
 všetkých,
 ktorí
 sú
 známi
 aj
 v
 širokej
 verejnosN
 uvediem
 v
 súčasnosN
 najznámejších
 ako
 sú:
 Ján
 Valko
 –
 veľvyslanec
 v
 rôznych
 krajinách,
 t.č.
 v
 Španielsku,
 Peter
 Nagy
–
 skladateľ
 a
 spevák,
 Karol
 Farkašovský
 ‐
 novinár
 a
 televízny
 hlásateľ.
 Vymedzený
 priestor
 mi
 však
 nedovoľuje
 čo
 len
 spomenúť
 desiatky,
 možno
 stovky
 ďalších
 všeobecne
 známych
 absolventov
 katedry.
 Výskumy
našich
 absolventov,
 ale
 aj
 poznatky
a
skúsenosN
 sesterských
 katedier
 andragogiky
(na
FF
UK
 v
BraNslave,
 FF
UK
 v
Prahe,
 FF
UP
 v
Olomouci,
s
 ktorými
 mnohé
 desiatky
rokov
úzko
 spolupracujeme),
 ukazujú,
 že
úspešnosť
a
výborná
 uplatniteľnosť
 našich
 absolventov
v
praxi
 u
 nás
 i
 v
 zahraničí
 je
 daná
 najmä
 širokým
 profilom
 absolventa,
 mulNdisciplinárnym
 charakterom
 študijného
 programu,
 trvalým
 úsilím
 o
 kvalitu
 výučby
 a
 dôrazom
 na
 najnovšie
 trendy
 v
 andragogike
 a
 praxi
 výchovy
 a
 vzdelávania
 (rozvoja
 ľudských
 zdrojov)
 v
 rôznych
 oblasNach:
 priemyslu,
 sociálnej
 sféry,
 kultúry,
 masmédií.
 Z
 takto
 širokej
 profilácie
 odboru
 Vzdelávanie
 dospelých
 (Andragogika)
 sa
 postupne
 vyčlenili
 ako
 samostatné
 pracoviská
 FF
 PU
 viaceré
 katedry:
 sociálnej
 práce,
 kulturológie,
 manažmentu.
 Katedra
 andragogiky
 ostala
 autonómnou
 akademickou
 inšNtúciou,
 úzko
 spolupracujúcou
s
uvedenými
a
ďalšími
katedrami
našej
univerzity
a
iných
vysokých
škôl
u
nás
i
v
zahraničí.
 Myslím
 si,
že
práve
 pri
takýchto
slávnostných
príležitosNach
 a
odborných
podujaNach,
akým
je
dnešná
 konferencia,
 by
 sme
 si
 mali
 ‐
 viac
 ako
 inokedy
 ‐
 pripomínať
 a
 zdôrazňovať
 to,
 aký
 atrakKvny
 a
 progresívny
 vedný
 a
 študijný
 odbor
 rozvíjame
 (a
naši
 študenN
 študujú),
 ako
 je
 dôležité,
 aby
 naši
 študenN
 a
absolvenN
 boli
 čo
 najlepšie
 pripravení
 dokazovať
 v
 praxi
 mimoriadny
 význam
 vzdelávania
 dospelých
 pre
 spoločenskú
 a
 ekonomickú
 prax
 (pre
 trvalo
 udržateľný
 rozvoj
 a
smerovanie
k
poznatkovo
orientovanej
a
občianskej
spoločnosN).
Naša
konferencia
je
aj
preto
takto
temaNcky
zameraná.
 Prof.
PhDr.
Anna
Tokárová,
CSc.,
 riaditeľka
InšNtútu
edukológie
a
sociálnej
práce
FF
Prešovskej
univerzity
v
Prešove.
 
25.
1.
2009

Kvalita
života
a
ľudské
práva
v
kontextoch
sociálnej
práce
a
vzdelávania
dospelých.
 Zborník
príspevkov
z
vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou
účasťou,
2.
a
3.
4.
2001.
 2002.

Výkonný
redaktor
Vladimír
Frk.
Prešov
:

 Filozofická
fakulta
Prešovskej
 univerzity,
606
s.
ISBN
80‐8068‐088‐4


!

TOKÁROVÁ,
 Anna.
(Ed.).
 2002.
 Kvalita
 života
 v
 kontextoch
 globalizácie
 a
 výkonovej
 spoločnos@.
 Slovensko‐poľský
 zborník
 štúdií
 a
 článkov.
 Prešov
 :
 Filozofická
 fakulta
 Prešovskej
univerzity,
199
s.
ISBN
80‐8068‐087‐6

!

FRK,
 Vladimír
 (Ed.).
 2003.
 Kvalita
 života
 v
 spektre
 andragogických
 a
 sociálnopsychologických
 disciplín.
 Medzinárodný
 zborník
 vedeckých
 štúdií.
 Prešov,
 Filozofická
fakulta
Prešovskej
univerzity,
133
s.
ISBN
80‐968367‐7‐3

!

TOKÁROVÁ,
Anna
‐
LUKÁČ,
Marek
‐
BALOGOVÁ,
Beáta.
2005.
Pokyny
na
 vypracovanie
seminárnej,
ročníkovej
a
diplomovej
práce
v
študijných
odboroch
 Sociálna
práca
a
Andragogika

Z
histórie
katedry Rok
 2009
 je
 významným
 jubilejným
 rokom
 pre
 Katedru
 andragogiky,
 ktorá
 v
 ňom
 završuje
 45
 rokov
 svojej
 existencie,
ako
i
pre
jej
domovinu,
Filozofickú
fakultu,
napĺňajúcu
v
tomto
roku
svoje
abrahámoviny. Začiatky
 katedry
 sú
 datované
 rokom
 1964,
 kedy
 vznikla
 Katedra
 osvety
 a
 pedagogiky
 dospelých
 –
 prvá
 svojho
 druhu
 na
 Slovensku.
 Vývoj
 katedry
 bol
 od
 samého
 začiatku
 až
 po
 súčasnosť
 poznamenaný
 častými
 organizačnými
 zmenami:
 v
názve
 katedry,
 študijného
 odboru,
 v
študijných
programoch.
Zmeny
v
obsahu
štúdia
súviseli
 s
 tým,
 že
vnikal
 a
 vyvíjal
sa
nový,
netradičný
odbor
s
výraznou
väzbou
na
meniace
sa
spoločensko‐ekonomické
potreby
a
podmienky. Pri
 zrode
 katedry
 stál
 PhDr.
 Ján
 Misál
 a
 jej
 koncepciu
 ďalej
 rozvíjali
 vedúci
 katedier
 PhDr.
 Štefan
 Merešš,
 CSc.,
 PhDr.
 Ing.
 Jozef
Kubovský,
 doc.
 PhDr.
 FranNšek
Karšay,
 CSc.,
prof.
PhDr.
Andrej
 Čuma,
 CSc.,
doc.
 PhDr.
 Marta
Bačová,
 CSc.
 a
prof.
 PhDr.
 Anna
Tokárová,
CSc.
 Od
 roku
1990
sa
v
študijnom
odbore
Vzdelávanie
 dospelých
 (terajší
názov
Andragogika)
 vytvorili
tri
špecializácie:
sociálna
práca,
personálny
manažment
a
kulturológia. V
 roku
 1996,
 keď
 sa
 z
 pôvodnej
 Univerzity
Pavla
 Jozefa
 Šafárika
 v
 Košiciach
 vyčleňovala
 samostatná
 Prešovská
 univerzita
 v
 Prešove,
 sa
 na
 báze
 týchto
 špecializácií
 vytvorili
 tri
 samostatné
 študijné
 odbory.
 Materská
 katedra
 vzdelávania
 dospelých
 sa
 premenovala
 na
 Katedru
 vzdelávania
dospelých
 a
 sociálnej
 práce
 a
 v
školskom
 roku
 1997/98
 boli
 prijaK
 prví
 študenN
 do
 5‐ročného
 magisterského
 štúdia
dvoch
 samostatných
 odborov
andragogika
 a
sociálna
 práca.
 Pritom
 postupne
 a
 súbežne
 s
 novými
 odbormi
 ukončoval
 svoju
 existenciu
 odbor
 vzdelávanie
 dospelých
 v
 uvedených
 špecializáciách.
V
 súčasnosN
 je
 Katedra
 andragogiky
organizačne
 začlenená
spolu
s
 Katedrou
 sociálnej
 práce
pod
InšNtút
 edukológie
a
sociálnej
práce
Filozofickej
fakulty
Prešovskej
univerzity.


!


Vedecký
výskum !Ob!ianske zdru"enie Potenciál 17. novembra 1

080 78 Pre#ov I$O 37792784 Bankové spojenie: UniCredit Bank 6616272001/1111 http://www.ff.unipo.sk/kvdsp/index_g.html

!

V
 roku
 2001
 vzniklo
 na
 vtedajšej
 Katedre
 vzdelávania
 dospelých
 a
 sociálnej
 práce
 občianske
 združenie
 Potenciál.
 Združenie
 založili
 členovia
 katedry
 s
 cieľom
 podpory
 a
 intenzívnejšieho
 rozvoja
 študijných
 odborov
 Sociálna
 práca
 a
 Vzdelávanie
 dospelých
 na
 Filozofickej
 fakulte
 PU.
 K
 hlavným
cieľom
a
činnosNam
združenia
patria: ‐
podpora
vedeckého
výskumu
v
odboroch
Sociálna
práca
a
Vzdelávanie
dospelých, ‐
organizácia
konferencií,
seminárov
a
iných
podujaK, ‐
zabezpečovanie
literatúry
pre
pedagógov
a
študentov, ‐
podpora
nadaných
a
sociálne
odkázaných
študentov, ‐
iné
činnosN
podporujúce
rozvoj
študijných
odborov. 
 
 Prostredníctvom
 získaných
prostriedkov
 od
 spriatelených
inšNtúcií,
 jednotlivcov
 a
 Než
 z
prostriedkov
 získaných
z
kampaní
 2
%
zo
zaplatenej
 dane,
 sa
 občianskemu
združeniu
podarilo
už
 viackrát
 podporiť
 vydanie
 niektorých
 publikácií
 členov
 katedry,
 pomáhať
 pri
 organizovaní
 výmenného
študijného
pobytu
a
organizovaní
viacerých
vedeckých
konferencií. Z
doterajšej
činnosN
združenia
vyberáme: 
 Organizačne
 sa
 občianske
 združenie
 podieľalo
 na
 organizácii
 medzinárodných
 vedeckých
konferencií: ‐
 Sociálna
 pedagogika,
 sociálna
 práca
 a
 sociálna
 andragogika
 –
 aktuálne
 otázky
 teórie
 a
 praxe.
 Spišská
Nová
Ves,
1.
a
2.
októbra
2007 ‐
Kvalita
života
a
rovnosť
príležitosK
‐
z
aspektu
vzdelávania
dospelých
a
sociálnej
práce.
 Prešov,
24.
a
25.
novembra
2004
 ‐
Kvalita
života
a
 ľudské
 práva
v
kontextoch
sociálnej
 práce
 a
 vzdelávania
 dospelých.
Prešov,
 2.
a
 3.
 apríla
2001. 


Finančne
naše
združenie
prispelo
k
vydaniu
týchto
publikácií:

TOKÁROVÁ,
 Anna
–
KREDÁTUS,
 Jozef
–
 FRK,
 Vladimír.
(Eds.).
2005.

 Kv a l i t a
 života
 a
 rovnosť
 príležitosd
 –
 z
 aspektu
 vzdelávania
 dospelých
 a
 sociálnej
 práce.
 Zborník
 príspevkov
 z
 vedeckej
 konferencie
 s
 medzinárodnou
 účasťou,
 24.
a
25.11.2004.
Prešov
:
Filozofická
 fakulta
 Prešovskej
 univerzity,
 899
s.
ISBN
 80‐8068‐425‐1

! LUKÁČ,
 Marek
 –
 KOLTHOF,
 H.
 Willem.
 (Eds.).
 2003.
 Zlepšenie
 podmienok
 pre
 vstup
 mladých
 Rómov
 na
 trh
 práce
 SK
 0002.01
a
 grantová
 úloha
 VEGA
 č.
 1/0457/03
Kvalita
 života
 –
 kvalitou
 sociálnej
 práce
 a
 vzdelávania
 dospelých.
Zborník
 príspevkov
 z
 teore@cko‐prak@ckého
 seminára.
 [CD].
Prešov
:
Občianske
združenie
Potenciál,
51
s.
ISBN
80‐969073‐0

katedry
je
zameraný
na: ‐
rozvíjanie
teoreNckých
základov
vied
o
výchove,
andragogiky
a
 ‐
uplatňovanie
jeho
výsledkov
vo
vyučovacom
procese
a
spoločenskej
praxi Orientuje
 sa
 najmä
 na
 Neto
 otázky:
 andragogická
 teória,
 teória
 a
 prax
 kvality
pracovného
 života
 zamestnancov,
 rozvoj
 ľudských
 zdrojov,
 andragogická
 diagnosNka,
 poradenstvo
 v
 ďalšom
 vzdelávaní,
 informačné
 technológie
 vo
 vzdelávaní,
 dištančné
 vzdelávanie,
 formy
 a
 metódy
 neformálneho
 vzdelávania,
 problemaNka
 vzdelávania
 a
 integrácie
 Rómov,
 dejiny
 najstarších
 učiteľských
 ústavov
 na
 Slovensku,
 osobnosN
 prešovského
 školstva
 v
 historickom
 kontexte.
 Výskumná
 činnosť
 členov
 katedry
sa
 sústreďuje
 na
 aplikáciu
 získaných
 poznatkov
do
 výučby
so
 zreteľom
 na
 významné
 celospoločenské
 procesy
 a
 zmeny
 v
 súvislosN
 so
 smerovaním
 k
 spoločnosN
 založenej
 na
 vedomosNach.Uvedené
 problémy
 sa
 riešili
 a
 riešia
 v
 rámci
 výskumných
 grantov
 Ministerstva
 školstva
 SR
 VEGA.
 Katedra
 je
 členom
 Asociácie
 inšNtúcií
 vo
 vzdelávaní
 dospelých
 (AIVD
 v
 SR)
 a
 jej
 jednotliví
 členovia
 Slovenskej
 sociologickej
 spoločnosN
 a
 Slovenskej
 pedagogickej
spoločnosN
pri
SAV.
 Katedra
andragogiky
 a
Múzeum
 školstva
 a
 pedagogiky
v
BraNslave
 usporiadali
 dňa
12.
 septembra
 2007
 vedeckú
 konferenciu
 Dejiny
 najstarších
 učiteľských
 ústavov
 na
 Slovensku,
 na
 ktorej
 boli
 prezentované
 výsledky
 grantovej
 úlohy
 VEGA
č.
 1/2522/05
 Dejiny
 najstarších
 učiteľských
 ústavov
na
 Slovensku
 (1819‐
 1945)
(vedúci
projektu
Doc.
 PhDr.
 Eduard
 Lukáč,
PhD.,
mim.
profesor). V
 roku
 2008
 katedra
 zavŕšila
riešenie
 grantovej
 úlohy
VEGA
č.
 1/364906
 Úloha
vzdelávania
dospelých
 a
sociálnej
 práce
 v
 spoločnosN
 založenej
 na
 vedomosNach
 a
 v
štáte
 verejného
 blaha
 (vedúca
 projektu
 prof.
 PhDr.
 Anna
 Tokárová,
 Csc.).
 V
 rokoch
 2006‐2008
 bola
 Katedra
 andragogiky
 partnerskou
 inšNtúciou
 projektu
 Učiaci
 sa
 región
 –
 Prešovského
 samosprávneho
 kraja,
 reg.
 číslo
 projektu:
 SOP
 ĽZ
 2005/NP1‐079,
 Kód
 ITMS:
 11230220497.
 Členovia
 katedry
 tak
 významne
 prispeli
 k
sformovaniu
 Stratégie
učiaceho
 sa
 regiónu
 Prešovského
 kraja,
 ktorej
 cieľom
 bolo
 stanovenie
 priorít,
 cieľov
a
 následne
konkrétnych
 opatrení
vytvárajúcich
 ucelený
systém
 ďalšieho
vzdelávania,
 jeho
 rozvoja,
 monitorovania
a
 hodnotenia.
Intenzívnu
 a
dlhodobejšiu
spoluprácu
má
katedra
nadviazanú
 najmä
so
„sesterskými“
 katedrami
v
BraNslave,
 Olomouci
 a
Prahe.
 Katedra
 spolupracuje
 aj
 s
 ďalšími
 významnými
 inšNtúciami
 (Úrad
 vlády
SR,
 Ministerstvo
 školstva
SR,
 Asociácia
 inšNtúcií
 vzdelávania
 dospelých
 v
 SR,
 Akadémia
 vzdelávania
 a
 i.).
 S
 uvedenými
 ale
 i
 ďalšími
 inšNtúciami
 má
 katedra
nadviazanú
 dlhodobú
 spoluprácu
 najmä
pri
 usporiadavaní
 vedeckých
 konferencií,
 realizovaní
študentských
 praxí,
 či
zabezpečovaní
vybraných
disciplín
v
študijnom
programe
andragogika
vlastnými
zamestnancami.


Pedagogická
činnosť V
 súčasnosN
 ponúka
 katedra
 študijný
 program
 andragogika
 v
 dennej
 a
 externej
 forme
 štúdia,
 v
 1.
 aj
 2.
 stupni
 štúdia.
 Na
 katedre
je
možné
 absolvovať
rigorózne
 pokračovanie
 v
odbore
 Andragogika
a
Pedagogika.
 Denná
forma
štúdia
 a
 prevažná
 časť
 externého
 štúdia
 je
 realizovaná
 v
 priestoroch
 Filozofickej
 fakulty
 Prešovskej
 univerzity.
 Okrem
 toho
 prebieha
 výučba
 aktuálneho
 2.
 a
 3.
 ročníka
 externého
 štúdia
 na
 Detašovanom
 pracovisku
 Prešovskej
 univerzity
 v
 Trebišove.
 V
 školskom
 roku
 2008/2009
 študuje
 v
 dennej
 forme
 štúdia
 132
 študenNek
 a
 študentov,
 v
 externej
 forme
 potom
 177
 študenNek
a
študentov,
 spolu
 teda
na
 10
 interných
 učiteľov
katedry
 pripadá
309
 študenNek
a
 študentov.
 Na
 výučbe
 v
 odbore
 andragogika
 sa
 každý
semester
 podieľajú
 viacerí
 učitelia
 z
 ďalších
 pracovísk
 filozofickej
 fakulty,
 iných
 univerzít
a
odborníci
z
praxe.
 Študijný
 program
 kreditového
 štúdia
 je
 zložený
 najmä
 z
 andragogických,
 pedagogických,
 sociologických
 a
 psychologických
 disciplín,
 dostatok
 priestoru
 je
 venovaný
 príprave
 z
 oblasN
 sociálnej
 práce,
 filozofickým,
 právnym
 disciplínam
 a
 mediálnej
 komunikácii.
 Štúdium
 je
 obsahovo
 zamerané
 na
 teoreNcké
 a
 prakNcké
 problémy
 dotvárania
 osobnosN
 dospelého
človeka
v
procesoch
sociálnej
 zmeny
‐
akNváciou
 ľudského
 potenciálu
 prostredníctvom
 vzdelávania,
 výchovy,
 poradenstva,
 pomoci
 a
 ďalších
 prostriedkov
 sociálneho
 rozvoja.
 Štúdium
 má
 mulNtdisciplinárny
 charakter.
 Sústreďuje
 sa
 na
 špecifické
 otázky
 teórie
 a
 metodológie
 celoživotného
 vzdelávania
 (rekvalifikácia,
 personálny
 manažment,
 starostlivosť
 o
 zamestnancov,
 poradenstvo
 v
profesijnej
 kariére
a
i.),
 teórie
a
metodiky
prevencie,
 výchovy
a
 vzdelávania
 a
poradentstva
 v
oblasN
 sociálno‐patologických
javov
a
pomoci
dospelému
človeku
 v
krízovej
 životnej
 situácii,
 v
rozvoji
osobných
záujmov
a
ašpirácií.
 AbsolvenN
odboru
andragogika
sa
uplatňujú
ako
koncepční,
riadiaci,
organizační
a
výkonní
pracovníci: − v
 oblasN
 personálnych
 činnosK
 a
 sociálneho
 rozvoja
 v
 podnikových
 a
 rezortných
 vzdelávacích
 zariadeniach,
 v
 oddeleniach
 rozvoja
 ľudských
 zdrojov
 štátnych,
 súkromných
 firiem
 a
 organizácií,
 najmä
 pri
 riadení
 procesov
 rekvalifikácie
a
rozvoja
podnikateľskej
akNvity,
 − v
 oblasN
 vzdelávania,
 sociálnej
 starostlivosN
 a
 pomoci
 tzv.
 rizikovým
 skupinám
 (seniori,
 nezamestnaní,
 handicapovaní
atď),
 v
mimoškolských
 zariadeniach
 (akadémie
vzdelávania,
 akadémie
 a
univerzity
treNeho
 veku),
 v
 inšNtúciách
 štátnej
 správy
 a
 samosprávy
 (úrady
 práce,
 oddelenia
 sociálnych
 vecí),
 v
 občianskych
 združeniach,
 nadáciách
a
i. − v
 oblasN
 kultúry:
 v
 zariadeniach
 miestnej
 kultúry,
 záujmových
 združeniach,
 masových
 komunikačných
 prostriedkoch, − v
 oblasN
 výskumu
 a
 výučby
 na
 vysokých
 školách
 zameraných
 na
 prípravu
 odborníkov
 pre
 oblasť
 vzdelávania
 dospelých,
sociálnej
a
personálnej
práce. Edukácia
 dospelých
 je
 v
 súčasnej
 ére
 vedomostnej
 spoločnosN
 vnímaná
 nielen
 ako
 nástroj
 skvalitňovania
 ľudského
 a
spoločenského
 potenciálu,
 ale
 sama
o
 sebe
 predstavuje
 významnú
 oblasť
sebarealizácie
 každého
jednotlivca.
 Stúpajúci
význam
 ďalšieho
 vzdelávania
 na
 pozadí
 postupnej
 transformácie
 našej
 spoločnosN
 na
 poznatkovo
 orientovanú
 spoločnosť
umožňuje
vysloviť
predpoklad
o
zvyšujúcom
sa
záujme
o
študijný
odbor
andragogika
v
ďalších
rokoch.


Personálne
obsadenie
katedry Doc.
 PhDr.
 Vladimír
 Frk,
 CSc.
 Zaoberá
 sa
 problematikou
 riadenia
 ľudských
 zdrojov,
 profesijného
 vzdelávania
 zamestnancov
a
manažérskou
komunikáciou.
Od
roku
2006
je
vedúcim
katedry
Andragogiky.

Vybrané
publikácie Výsledky
 svojho
vedeckého
 skúmania
 publikovali
 jednotliví
 členovia
 katedry
 v
 monografiách,
 v
 množstve
 štúdií
 v
 domácich
 i
 zahraničných
zborníkoch,
 vedeckých
a
 odborných
 časopisoch,
 či
 v
 inej
 podobe.
 Z
 nich
 vyberáme
najnovšie
publikácie
v
podobe
monografií. FRK,
Vladimír Človek
v
sociálnom
systéme
organizácie Prešov,
Akcent
Print,
rok
vydania:
2006,
214
strán

Doc.
 PhDr.
 Marta
 Bačová,
 CSc.
 Ťažiskovo
 sa
v
pedagogickej
činnosti
 orientuje
na
 predmety
 Všeobecná
didaktika,
 Teória
 vzdelávania
 dospelých,
 Celoživotné
 učenie,
 Multikultúrna
 výchova.
 V
 čase
 pôsobenia
 na
 Katedre
 vysokoškolskej
 pedagogiky
 sa
 
 vedecko‐výskumne
 zameriavala
 na
 problematiku
 vysokoškolskej
 didaktiky.
 V
 súčasnosti
sa
venuje
problematike
celoživotného
učenia
a
vzdelávania. Doc.
 PhDr.
 Eduard
 Lukáč,
 PhD.
 (mimoriadny
profesor)
Vedecko‐výskumná
orientácia
je
zameraná
na
problematiku
 dejín
 pedagogiky,
dejín
 andragogiky
a
školského
 systému
 vzdelávania
dospelých.
 
Jej
výstupom
sú
 dve
monografie,
 vysokoškolská
učebnica
a
príspevky
v
zborníkoch,
časopisoch
a
heslá
v
slovníkoch.


PhDr.
Ivana
Pirohová,
PhD.
 Svoju
vedecko‐výskumnú
 a
publikačnú
činnnosť
predovšetkým
zameriava
na
rozvíjanie
 teórie
poznávania
sociokultúrnej
charakteristiky,
vzdelanostnej
úrovne
účastníkov
vzdelávania,
priebehu
a
výsledkov
 vzdelávania,
 učebných
 činností
 vzdelávateľa
 dospelých
 a
 identifikácie
 problému,
 vzdelávacích
 potrieb
 klienta
 ‐
 andragogickú
diagnostiku.


PhDr.
 Milan
 Goga,
 CSc.
 Vedecko‐výskumné
 zameranie
 je
 smerované
 do
 oblasti
 komparatívnej
 pedagogiky,
 komparatívnej
andragogiky
a
otázok
teórie
výchovy
a
voľného
 času.
Výsledky
sú
publikované
v
podobe
monografie,
 učebných
textov,
príspevkov
v
zborníkoch
a
časopisoch.

FRK,
Vladimír
–
KREDÁTUS,
Jozef Komunikácia
v
personálnej
a
sociálnej
praxi Prešov,
Akcent
Print,
rok
vydania:
2008,
207
strán

FRK,
Vladimír
–
LUKÁČ,
Marek
–
FRK,
Branislav Základy
personálneho
a
sociálneho
riadenia
v
organizácii Prešov,
Akcent
Print,
rok
vydania:
2004,
188
strán

GOGA,
Milan 
O
vybraných
vzdelávacích
systémoch
vo
vybraných
krajinách Prešov,
Metodicko‐pedagogické
centrum,
rok
vydania:
2002,
92
strán

LUKÁČ,
Eduard Stredné
školy
v
Prešove
do
roku
1945 Prešov,
Privatpress,rok
vydania:
2002,
143
strán

PhDr.
 Martina
 Lenhardtová
 Predmetom
 jej
 záujmu
 je
 problematika
 seniorov,
 ktorých
 vníma
 ako
 špecificky
 heterogénnu
cieľovú
skupinu
v
rámci
 celoživotného
a
obzvlášť
sociokultúrneho
vzdelávania.
V
súčasnosti
sa
orientuje
 na
andragogickéaspekty
rozvoja
telesnej
kultúry
seniorov
v
rámci
neformálneho
vzdelávania.

LUKÁČ,
Eduard Reformné
pedagogické
hnu@e
v
období
ČSR
a
jeho
prejavy
na
Slovensku Prešov,
Filozofická
fakulta
Prešovskej
univerzity,
rok
vydania:
2002,137
strán PhDr.
 Branislav
 Frk
 Vedecko‐výskumne
 sa
 orientuje
 na
 problematiku
 využívania
 moderných
 informačných
 technológií
vo
vzdelávaní,
projektovanie
vzdelávacích
aktivít
a
prezentačným
zručnostiam.

PhDr.
 Marek
 Lukáč
 Vedecky
a
 pedagogicky
 sa
 venuje
edukácii
 rómskeho
 etnika
 v
obdobídospelosti
 a
 konceptu
 vzdelanostnej
dráhy.
Predmetom
jeho
záujmu
sú
tiež

otázky
životného
spôsobu
a
sociálnej
patológie.


Mgr.
 Gizela
 Brutovská
Orientuje
 sa
 na
sociálny
výskum,
 s
 dôrazom
 na
 výskum
 evaluačný,
 venuje
sa
 problematike
 sociológie
zamestnanosti
a
nezamestnanosti
a
tiež
teórii
organizácie.

Mgr.
 Peter
 Roháč
 Venuje
 sa
 problemaNke
 spoločenske
 zodpovednosN
 podnikov,
 otázkam
 organizačnej
 kultúry
a
informálnemu
učenie
sa.


PIROHOVÁ,
Ivana
(Ed.) Úloha
andragogiky
v
spoločnos@
založenej
na
vedomos@ach.
 Zborník
príspevkov
zo
slovensko‐českej
vedeckej
konferencie.Prešov,
FF
Prešovskej
univerzity,
 rok
vydania:
2007,
249
strán

PIROHOVÁ,
Ivana
–
FRK,
Vladimír 
Vzdelávateľ
dospelých
v
profesijnom
vzdelávaní
zamestnancov Prešov,
Akcent
Print,
rok
vydania:
2003,
136
strán 


45. výročie Katedry andragogiky  

Brožúra k 45. výročiu založenia Katedry andragogiky