Page 1

Na osnovu člana 40 Statuta Univerziteta Crne Gore i član 1, 4 i 6 Pravilnika o ekvivalenciji stečenog obrazovanja Vijeće Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici na sjednici od 20.06.2005. godine, donijelo je

ODLUKU Član 1. Ovom Odlukom utvrđuje se na kojoj studijskoj godini student I stepena na ETF-u, upisan prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, nastavlja dalje školovanje i sa kojim brojem kredita: POLOŽENI ISPITI NA I STEPENU KOJI SE PRIZNAJU PRILIKOM STICANJA DIPLOME BEČELOR 1. Svi predmeti sa I godine studija, sa oba studijska programa: Elektronika, Telekomunikacije, Računari, i Energetika i Automatika. 2. Predmeti sa II i II godine studija Elektrotehnike navedeni u sljedećoj tabeli: Br. Elektronika, Telekomunikacije, Računari 1. Elektrotehnički materijali 2. Osnovi elektronike 3. Električna mjerenja 4. Programiranje I 5. Energetska elektronika 6. 7.

ECTS 3.5 7 4.5 6 5

Energetika i Automatika Elektrotehnički materijali Osnovi elektronike Električna mjerenja Programiranje I Uvod u El. mašine i transformatori Visokonaponske mreže i vodovi El. instalacije i osvjetlj. (Projekat I)

ECTS 3.5 7 4.5 6 6 4 3.5

NEPOLOŽENI ISPITI NA I STEPENU KOJE JE STUDENT DUŽAN U CJELOSTI POLAGATI PRILIKOM STICANJA DIPLOME BEČELOR: Br. Elektronika, Telekomunikacije, ECTS Energetika i Automatika ECTS Računari 1. Matematika III 7.5 Matematika III 7.5 2. Programiranje II 5.5 Programiranje II 5.5 3. Inženjerska grafika i dokumentacija 3.5 Inženjerska grafika i dokumentacija 3.5 4. Matematika IV 6.5 Matematika IV 6.5 5. Osnove elektroenergetike 4.5 Signali i sistemi 4.5 6. Teorija informacija i kodova 4.5 Elektromagnetika (ea) 6 7. Elektromagnetika (etr) 5 Teorija sist. automatskog upravljanja 6 8. Sistemi automatskog upravljanja 4.5 Analiza elektroenergetskih sistema I 5.5 9. Operativni sistemi 4 Energetska elektronika (ea) 5.5 10. Organizacija i arh. računara I 5 Elementi sistema automat. upravlj. 4.5 11. Digitalna elektronika (etr) 5 Projekat II (El.-energ. vod. i postr.) 4 12. Digitalna obrada signala 5 Digitalno upravljanje 4 13. Digitalna elektronika (ea) 5 14. Teorija električnih kola 7.5 NAPOMENA 1: Programi rada predmeta koje student polaže u cjelini se mogu naći na web sajtu Elektrotehničkog fakulteta http:\\www.etf.cg.ac.yu.


RAZLIKA U NASTAVNOM PLANU ZA POLAGANJE ISPITA SA I STEPENA NA BEČELOR I. ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE, RAČUNARI Razlika OBLAST (ECTS) Teorija električnih kola 4/7.5 Električna kola i mreže; Osnovni pojmovi iz topologije električnih kola; Kirhohovi zakoni; Osnovni vremenski oblici eksitacija; Ustaljeni pseudoperiodični režim; Analiza složenih električnik kola; Odzivi u električnim kolima; Furijeova transformacija; Laplasova transformacija; Rješavanje kola pomoću superpozicionih i konvolucionih integrala; Jednačine stanja-model stanja; Vodovi (prostiranje). Elektronika 0/6 Nema bitnije razlike Osnovi analognih 4/6 Odnos signal/šum telekomunikacija Osnovi digitalnih 2/6 Cio predmet osim: teoreme odabiranja impulsne JKM; telekomunikacija delta modulacija; DIKM; adaptivna delta modulacija. Mjerenja u elektronici 2/4 Dinamičke karakteristike mjernih instrumenata PREDMET

1.

2. 3. 4. 5.

PREDMET 1.

Elektrane

2.

Visokonaponska razvodna postrojenja Rotacione mašine

3.

II. ENERGETIKA I AUTOMATIKA Razlika OBLAST (ECTS) 1.5/4.5 Hidroelektrane: Hidromehanička oprema, izbor i mjesto u postrojenju (2); Princip rada pumpno-akumulacionih postrojenja (1); Termoelektrane: Kombinovana proizvodnja pare i električne energije (1); Nuklearne, gasne, dizel TE:tipovi, vrste, princip rada, osnovni djelovi, karakteristike(2); Nekonvencionalni metodi proizvodnje električne energije(3); Šeme spoja elektrana. Sopstvena potrošnja elektrana(2); Uticaji elektrana na okolnu sredinu: HE, TE, problemi izgradnje, sigurnosti, zaštite i lokacije elektrana(3); Primjena računara u kontroli i upravljanju elektranama (1). 1.5/5 Pomoćna strujna kola i zaštita od električnog udara; 2.75/5.5 Mašine za jednosmjernu struju: Poprečna i uzdužna reakcija armature. Posljedice reakcije armature. Sredstva za poništavanje reakcije armature. Kočenje motora za jss. Komutacija. Mašine za jss sa poprečnim poljem. Matematički model mašine za jss. Sinhrone mašine: Reakcija armature.Svođenje mps armature na pobudni namotaj. Reaktanse sinhrone mašine u ustaljenom stanju. Rad sinhrone mašine na krutoj mreži pri promjenljivoj pobudi. Ugaone karakteristike. Statička stabilnost sinhronih mašina. Elektromagnetski prelazni procesi u sinhronim mašinama. Asinhrone mašine: Klosov obrazac.Stabilnost asinhronog


4.

Električne mašine u elektr.-en. sistemima

motora. Kočenje asinhronog motora. Asinhroni generator. Matematički model asinhrone mašine. 2.75/5.5 Mašine za jednosmjernu struju: Poprečna i uzdužna reakcija armature. Posljedice reakcije armature. Sredstva za poništavanje reakcije armature. Kočenje motora za jss. Komutacija. Mašine za jss sa poprečnim poljem. Matematički model mašine za jss. Sinhrone mašine: Reakcija armature.Svođenje mps armature na pobudni namotaj. Reaktanse sinhrone mašine u ustaljenom stanju. Rad sinhrone mašine na krutoj mreži pri promjenljivoj pobudi. Ugaone karakteristike. Statička stabilnost sinhronih mašina. Elektromagnetski prelazni procesi u sinhronim mašinama. Njihanja rotora sinhrone mašine. Matematički model sinhrone mašine. Asinhrone mašine: Klosov obrazac.Stabilnost asinhronog motora. Kočenje asinhronog motora. Asinhroni generator. Matematički model asinhrone mašine.

NAPOMENA 2: Studenti sa studijskog programa Energetika i Automatika (ea) od, nastavnim planom i programom ETF-a, ponudjenih šest predmeta (Električne mašine u Elektroenergetskim sistemima, Visokonaponska razvodna postojenja, Projekat II (El. Energetski vodovi i postojenja), Rotacione mašine, Digitalno upravljanje, Digitalna elektronika (ea)) biraju tri predmeta i to po sljedećim grupama predmeta:  I grupu predmeta čine predmeti Električne mašine u Elektroenergetskim sistemima, Visokonaponska razvodna postojenja, Projekat II (El. Energetski vodovi i postojenja) ili  II grupu predmeta čine predmeti Rotacione mašine, Digitalno upravljanje, Digitalna elektronika (ea). NAPOMENA 3: Na kraju treće godine student mora imati položen strani jezik opšteg (V stepen) i stručnog nivoa. Član 2. Ukoliko je student u cjelini (po četvorogodišnjem nastavnom planu i programu) položio neki od predmeta koji su djelimično priznati (zahtijeva se polaganje razlike iz tog predmeta), ispit iz istog predmeta će mu biti u cjelini priznat, što utvrdjuje predmetni nastavnik iz podnijete dokumentacije, a na osnovu zahtjeva svakog studenta pojedinačno. Ukoliko je student u cjelini (po četvorogodišnjem nastavnom planu i programu) položio neki od predmeta koji su predvidjeni za polaganje u cjelini, ispit iz istog predmeta će mu biti priznat, što utvrdjuje predmetni nastavnik iz podnijete dokumentacije, a na osnovu zahtjeva svakog studenta pojedinačno. Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. VIJEĆE ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA Broj: 02/2-3863 Podgorica, 20.06.2005.

DEKAN Prof. dr Zdravko Uskoković

Zavrsni akt ekvivalencija