Page 1

Happy Hand Designmanual


Happy Hand Designmanual Obsah 1. Znaãka Happy Hand Znaãka Happy Hand

06 - 07

Stavebné prvky

08 - 09

Kon‰trukcia znaãky

08 - 09

Ochranná zóna

10 - 11

Minimálna veºkosÈ

10 - 11

Nepovolené varianty

12 - 13

2. FarebnosÈ Definícia farieb

16 - 17

Farebné varianty farebné

18 - 19

Farebné varianty ãiernobiele

20 - 21

Nepovolené varianty

22 - 23

3. Typografia Korporátne písmo Dynamo

26 - 27

Doplnkové písmo Helvetica Neue

28 - 29

Doplnkové písmo Arial

30 - 31


Happy Hand Designmanual

1. Zna達ka Happy Hand


Happy Hand Designmanual

Znaãka Happy Hand Happy Hand znamená po anglicky „šťastná ruka“ - tento názov a logo pripomína dôležitosť ľudských rúk, ručnej práce a zručnosti. Tieto kvality sú často jedinou konkurenčnou výhodou pre mnohé ženy, ktoré sa púšťajú do podnikania. Majú dve šikovné ruky, ktoré dokážu vyrobiť niečo krásne alebo dokážu poslúžiť druhým ľuďom užitočnými službami, ktoré ich zákazníkom uľahčujú život. Na začiatku podnikania však potrebujú veľa podpory, aby si osvojili nové podnikateľské zručnosti, potrebujú finančné zdroje, pomoc pri predaji svojich výrobkov a potrebujú mať okolo seba sieť ľudí a priateľov, ktorým môžu dôverovať. Všetky tieto podporné služby pre začínajúce podnikateľky poskytujú centrá Happy Hand. Názov Happy Hand však hovorí aj o tom, že pri podnikaní je predsa len dôležitá aj tá príslovečná dávka šťastia.


1. Zna達ka Happy Hand

Variant s taglinom

06 - 07

Variant bez taglinu


Happy Hand Designmanual

Stavebné prvky Značka Happy Hand sa skladá z troch prvkov:

1. Grafick˘ symbol Predstavuje výtvarný motív, ktorý je nositeľom hodnôt značky. Zároveň je charakteristickým vizuálnym motívom, ktorý má za úlohu odlíšiť značku.

2. Názov Je písomným vyjadrením názvu značky.

3. Tagline Obyčajne predstavuje pridanú hodnotu značky. V tomto prípade je ním pre lepšiu zrozumiteľnosť činnosť a náplň značky.

Kon‰trukcia znaãky Jednotlivé stavebné prvky značky Happy Hand sú konštruované v presných pomeroch, ktoré nie je možné ľubovoľne meniť. Možné varianty značky definuje ďalej tento designmanuál.


1. Znaãka Happy Hand

Stavebné prvky znaãky 1. Grafick˘ symbol

2. Názov

3. Tagline

Kon‰trukcia znaãky 9.5 a

1.75 a

4a

0.5 a a 0.3 a 0.6 a

08 - 09

6a

1.75 a


Happy Hand Designmanual

Ochranná zóna Ochranná zóna značky je tvorená výškou písmena H z názvu, ktorá je uplatňovaná z každej strany značky, vždy od najkrajnejšieho bodu. Do tejto zóny nesmie zasahovať žiaden text ani grafika, aby neboli mylne považované za súčasť značky.

Minimálna veºkosÈ Minimálna veľkosť značky definuje najmenšie možné použitie značky pri všetkých aplikáciach. Je nastavená tak, aby bola značka dobre čitateľnou a je definovaná v dvcoh variantoch.

Variant s taglinom Vzhľadom na skutočnosť, že tagline tvorí text, musí byť minimálna veľkosť taká, aby sa zabezpečila jeho čitateľnosť - v tomto prípade 25 mm na šírku.

Variant bez taglinu Tento variant sa odporúča použiť, keď nie je možné použiť predchádzajúci, ale situácia vyžaduje aplikáciu značky, pričom najmenšie možné použitie je 15 mm.


1. Znaãka Happy Hand

Ochranná zóna znaãky

Minimálna veºkosÈ znaãky variant s taglinom

25 mm

10 - 11

Minimálna veºkosÈ znaãky variant bez taglinu

15 mm


Happy Hand Designmanual

Nepovolené varianty Značku nie je možné svojvoľne meniť, aby ostala zachovaná vizuálna konzistencia. Značku nie je možné deformovať vertikálne ani horizontálne, nie je možné meniť usporiadanie stavebných prvkov, ani používať tieto prvky samostatne.


1. Zna達ka Happy Hand

12 - 13


Happy Hand Designmanual

2. FarebnosĂˆ


Happy Hand Designmanual

Definícia farieb Korporátne farby Značka Happy Hand má definované tri základné korpotátne farby. V tomto spektre sa nesie celý design značky, ako to ukazujú Corporate Graphic Guidelines. Tieto tri farby sú definované tak, aby boli navzájom dostatočne kontrastné, aby mohli vytvárať farebné kombinácie ako je to ukázané na nasledujúcej dvojstrane. Trojicu farieb tvorí oranžová, červená a hnedá presne definoavné na protiľahlej strane.


2. FarebnosÈ

1. Happy Hand oranÏová

2. Happy Hand ãervená

3. Happy Hand hnedá

CMYK

CMYK

CMYK

C 0 — M 50 — Y 100 — K 0

C 10 — M 100 — Y 60 — K 0

C 80 — M 100 — Y 100 — K 30

Pantone

Pantone

Pantone

Pantone 137

Pantone 206

Pantone 4975

RGB

RGB

RGB

R 242 — G 148 — B 0

R 212 — G 0 — B 70

R 66 — G 35 — B 30

Web safe

Web safe

Web safe

R F2 — G 94 — B 00

R D4 — G 00 — B 46

R 43 — G 23 — B 1E

RAL

RAL

RAL

1028

3031

8007

Oracal 651

Oracal 651

Oracal 651

020

031

080

16 - 17


Happy Hand Designmanual

Farebné varianty plnofarebné Farebné varianty značky tvoria kombinácie korporátnych farieb.

Farba znaãky Značka Happy Hand je vždy jednofarebná (podľa potreby) tak, aby bola dostatočne kontrastná voči svojmu podkladu. Farba značky môže byť buď z trojice korporátnych farieb alebo biela. V prípade, že je značka biela, môže byť použitá aj na iných podkladoch, ktoré sú definované alebo príbuzné korporátnym farbám.

Podklad znaãky Podklad značky nie je presne definovaný. Odporúča sa použiť korporátne farby, no ak situácia, alebo aplikácia vyžaduje inak, môže byť podklad ľubovoľný. V tom prípade je nutné použiť biely variant značky.


2. FarebnosÈ

OranÏová znaãka

âervená znaãka

Hnedá znaãka Biely podklad

OranÏov˘ podklad

âerven˘ podklad

Hned˘ podklad

Farebn˘ podklad

18 - 19


Happy Hand Designmanual

Farebné varianty ãiernobiele V prípade nutnosti použita čiernobieleho variantu značky (aplikácie, kde sú možné len dva tóny, napr. gravírovanie a pod.), je nutné použiť značku v čisto čiernej alebo čisto bielej podobe. Nie je dovolené vytvárať šedé varianty značky, či už v pozitívnom alebo negatívnom variante.


2. FarebnosÈ

âiernobiely variant

Nepovolené ãiernobiele varianty

20 - 21


Happy Hand Designmanual

Nepovolené varianty Značku nie je možné použiť v iných variantoch, ako definuje tento designmanuál. Značku Happy Hand nie je možné použiť v inej farbe, ako je definované. Je zakázané používať značku v nedostatočnom kontraste ako je to zobrazené na protiľahlej strane. Značka musí byť vždy jednofarebná a preto nie je možné kombinovať farebnosť jednotlivých prvkov v značke.


2. FarebnosÈ

Nepovolené farebné varianty

Nekontrastné varianty

Kombinované varianty

22 - 23


Happy Hand Designmanual

3. Typografia


Happy Hand Designmanual

Korporátne písmo Dynamo Ako korporátne písmo Happy Hand bolo vybraté písmo Dynamo, ktoré finálne nakreslil v roku 1995 český typograf František Štorm. Originálna verzia písma Dynamo bola vytvorená písmolejárňou Ludwig & Meyer, ktorá zanikla v roku 1984. Originálny dizajnér písma Dynamo K. Sommer sa snažil do písma vložiť motoristickú dynamiku, ktorá dominovala dizajnu 20-tych rokov 20. storočia. Napriek tomu, že písmo má viac ako 70 rokov, pôsobí stále mlado a sviežo. Dynamo bolo pre značku Happy Hand vybraté z viacerých dôvodov. Jedným bola práve "dynamika" písma pri zachovaní dobrej čitateľnosti, ktorá sa snúbi s hodnotami značky Happy Hand a ďalším dôvodom boli tiež zaujímavé tvary jednotlivých kuželiek, ktoré sú príťažlivé vo veľkých titulkoch a ostávajú čitateľné v hladkej sadzbe. Aj keď má rodina písem Dynamo 30 rezov, pre použitie pre značku Happy Hand boli vybraté štyri, zobrazené na protiľahlej strane.


3. Typografia

Dynamo LE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Dynamo BE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Dynamo LECE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Dynamo BECE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

26 - 27


Happy Hand Designmanual

Doplnkové písmo Helvetica Helvetica je jedno z najpopulárnejších písem na svete. Originálne bolo nadizajnované švajčiarskym typografom Maxom Miedingerom v roku 1957 (pôvodne sa volalo Haas Grotesk, no neskôr bolo premenované na Helveticu, ako variant anglického pomenovania pre Švajčiarsko). Rokmi bolo písmo mnohokrát upravované a prekreslované podľa potrieb. Naposledy, v roku 1983, písmolejárne D. Stempel a Linotype redizajnovali na Helveticu Neue, ktorá vytvára konzistentnú a širokú rodinu písma najrôznejších rezov. Písmo Helvetica je v súčasnosti súčasťou operačného systému Windows a preto bolo vybraté ako doplnkové písmo pre prípad, že nie je možné použiť korporátne písmo Dynamo. Písmo Helvetica sa odporúča používať v rezoch zobrazených na protiľahlej strane.


3. Typografia

28 - 29


Happy Hand Designmanual

Doplnkové písmo Arial Arial je systémovou súčasťou operačných systémov Windows a Mac OS X, preto je navrhnutý ako doplnkový font, najmä pre elektronické aplikácie a to v prípade, že nie je možné použiť predchádzajúce písma.


3. Typografia

Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

30 - 31


Happy Hand Designmanual pre nadáciu Integra v roku 2006 vytvorila reklamná agentúra


Happy Hand Corporate Graphic Guidelines


Happy Hand Corporate Graphic Guidelines Obsah 1. Design V˘tvarn˘ motív kvetu

06 - 07

V˘tvarná ‰tylizácia

06 - 07

Podklad

08 - 09

Design Happy Hand

10 - 11

2. Co-branding Logo Integra farebnosÈ

14 - 15

Happy Hand a Integra kompozícia

16 - 17

Happy Hand a Integra farebnosÈ

18 - 19

Logá sponzorov

20 - 21

3. Firemná komunikácia Vizitka

24 - 25

Hlaviãkov˘ papier

26 - 29

Obálky

30 - 33

Powerpointová prezentácia

34 - 37

Obal na ‰koliace materiály

38 - 39

Diplom úãastníãky ‰kolenia

40 - 41

Leták

42 - 43

Nálepka na inventár

44 - 45

Oznaãenie prevádzky

46 - 47


Happy Hand Corporate graphic guidelines

1. Design


Happy Hand Corporate graphic guidelines

V˘tvarn˘ motív kvetu Vizuálny štýl značky Happy Hand je založený na motíve kvetu. Kvet symbolizuje ženskú podstatu, ale aj niečo, čo rastie od malého semienka, o čo sa treba starať a čoho výsledkom je pekný kvet, rovnako ako je to aj pri podnikaní. Kvet v designe Happy Hand funguje ako výtvarný motív, ktorý je vizuálnou dominantou layoutu. Kvet je používaný ako ukončený objekt, zväčša bez stopky, či lístkov, častokrát v kruhovej alebo stredovej kompozícii. Kvety sú používané v škále korporátnych farieb. Kvet je obyčajne kontrastným prvkom na podkladovej ploche.

V˘tvarná ‰tylizácia Výtvarná štylizácia kvetov v designe Happy Hand je vytvorená rozkladom pôvodnej fotografie na malé plôšky (tento efekt je možné dosiahnuť v programom Adobe Illustrator CS2 alebo Adobe Streamline), pričom tieto plôšky sú upravované tak, aby ich tvorili iba rovné čiary, čiže mnohouholníky a nie gaussové krivky (tento efekt je možné dosiahnuť v programe Adobe Illustrator CS2).


1. Design

V˘tvarná ‰tylizácia kvetu

06 - 07


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Podklad Podkladová plocha v designe Happy Hand je vytváraná zo štylizovaných kvetov (ako je to opísané v predchádzajúcej kapitole), pričom kvety už nefungujú ako samostatné objekty, ale ako pravouhlé ohraničené plochy. Motív kvetu je položený v korporátnej farebnosti na podobne farebný podklad a zjemnený opacitou, ktorá podkladovej ploche dáva malý pocit priestoru. Motív je dostatočne potlačený, aby bolo možné na podkladovú plochu umiestňovať ďalšie grafické prvky.


1. Design

V˘sledn˘ podklad

V˘rez z motívu Ïltého kvetu

V˘sledn˘ podklad V˘rez z motívu ãerveného kvetu

08 - 09


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Design Happy Hand Charakteristický a určujúci design značky Happy Hand je výsledkom spojenia jednotlivých prvkov ako logo, podkladová plocha a motív kvetu v charakteristickej štylizácii do jedného celku. S jednotlivými prvkami je potrebné narábať tak, aby boli v dostatočnom kontraste. Pokiaľ je podkladová plocha žltá, odporúča sa použiť ústredný motív kvetu v tmavočervenej farbe a naopak. Je možné používať tiež kvety podobnej farebnosti ako je podklad, tie by však nemali tvoriť ústredný vizuálny motív, ale len akýsi grafický doplnok. Kompozícia jednotlivých prvkov závisí od povahy konkrétneho komunikačného materiálu.


1. Design

V˘sledn˘ design

10 - 11


Happy Hand Corporate graphic guidelines

2. Co-branding


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Logo Integra farebnosÈ Pôvodné logo Nadácie Integra je dvojfarebné, ako je to ukázané na portiľahlej strane. Aby logo Integra, ktoré je súčasťou každého materiálu Happy Hand pôsobilo harmonicky, je pre tento účel definované ako jednofarebné. Jednofarebný variant loga Integra je definovaný tak, že nápis "Integra" je vždy 100%-ná hodnota farby, ktorú nese logo a nápisy "foundation" a "nadácia" sú v 40%-nej hodnote tejto farby. Farebnosť loga Integra pre použitie so značkou Happy Hand je definovaná podobne ako je značka Happy Hand. Logo Integra možno použiť v troch korporátnych farbách alebo čiernobielej podobe. Na farebnom podklade sa odporúča použiť biely variant loga.


2. Co-branding Pôvodné logo Integra

FarebnosÈ loga Integra v komunikácii Happy Hand

100% korporátna farba

40% s˘tosti farby loga

FarebnosÈ loga Integra na rôznych farebn˘ch podkladoch

1. Biely podklad

3. âerven˘ podklad

14 - 15

2. OranÏov˘ podklad

4. Hned˘ podklad


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Happy Hand a Integra kompozícia Logo Integra a logo Happy Hand musia byť na materiáloch Happy Hand použité na rovnakej strane, aby boli súčasne viditeľné. Obidve značky sú vo vzájomnom, presne definovanom vzťahu. Vzájomná kompozícia týchto značiek je znázornená na protiľahlej strane a je definovaná nasledovnými pravidlami: Logo Happy Hand je v smere čítania vždy prvé, až po ňom nasleduje logo Integra. Ak je kompozícia verikálna, je logo Happy Hand hore a logo Integra dole. Ak je kompozícia značiek horizontálna, naľavo je logo Happy Hand a napravo logo Integra. Vo výnimočných prípadoch je možné umiestniť v horizontálnej kompozícii ako prvé logo Integra. Logá sú vždy umiestnené pri hornom a dolnom okraji, pokiaľ ide o vertikálnu kompozíciu a pri ľavom a pravom okraji, pokiaľ sú v horizontálnej kompozícii. Vertikálna kompozícia môže byť umiestnená na stred formátu alebo pri pravom okraji. Neodporúča sa umiestňovať ju k ľavému okraju. Horizontálna kompozícia je umiestňovaná vždy k dolnému okraju formátu.


2. Co-branding Kompozícia hore napravo

Kompozícia hore na stred

‰írka symbolu

a

a

a

a

a

‰írka symbolu

Kompozícia dole napravo

a

16 - 17

Kompozícia dole naºavo

a

b

b

a

a

a

a


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Happy Hand a Integra farebnosÈ Pri farebnosti značiek Happy Hand a Integra platí pravidlo, že obe značky musia byť rovnakej farby tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane.


2. Co-branding

18 - 19


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Logá sponzorov Pre značku Happy Hand je typické, že jej komunikáciu sprevádzajú odkazy a logá sponzorov a donorov. Aby celkový design Happy Hand pôsobil harmonicky, sú tieto logá umiestňované v jednotnej podobe. Aby boli dodržané pravidlá pre jednotlivé značky a aby sa dosiahol vyššiemenovaný efekt, sú tieto logá umiestňované zásadne v čiernobielej podobe (každá značka má svoj čiernobiely variant), t.j. v 100%nej čiernej farbe na bielom podklade. Tento podklad je vytváraný v designe osobitne podľa potreby umiestnenia značiek.


2. Co-branding FarebnosÈ lôg sponzorov

CMYK C 0 — M 0 — Y 0 — K 100

Pantone Pantone Black

RGB R0—G0—B0

Web safe R 00 — G 00 — B 00

RAL 3007

Oracal 651 070

Aplikácia lôg sponzorov

20 - 21


Happy Hand Corporate graphic guidelines

3. Firemnรก komunikรกcia


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Vizitka Konštrukcia a forma vizitiek je zobrazená na protiľahlej strane. Definícia písem Názov písma / veľkosť písma / medziriadkový preklad / medzipísmový preklad 1. Dynamo BE Regular / 10 b / 12 b / 0 2. Dynamo LE Regular / 7 b / 8.4 b / 0 3. Dynamo BE Regular / 6 b / 8 b / 0 4. Dynamo RE Regular / 6 b / 7 b / 0 5. Dynamo RE Regular / 6 b / 11 b / 0 6. Dynamo BE Regular / 7 b / 14 b / 0


3. Firemná komunikácia 5 mm

20 mm 1

5 mm

5 mm

30 mm

2

5 mm 10 mm 3 4

Magdaléna Krásna project manager

Happy Hand centrum podpory podnikania Ïien

5

Sokolská 12 984 01 Luãenec Tel / Fax: +421 (47) 4512 976 Mobil: +421 (0) 903 123 456 E-mail: lucenec@integra.sk

6

www.happyhand.sk

45 mm

5 mm

5 mm 85 mm

âerven˘ variant

OranÏov˘ variant

Magdaléna Krásna

Magdaléna Krásna

Happy Hand centrum podpory podnikania Ïien

Happy Hand centrum podpory podnikania Ïien

Sokolská 12 984 01 Luãenec Tel / Fax: +421 (47) 4512 976 Mobil: +421 (0) 903 123 456 E-mail: lucenec@integra.sk

Sokolská 12 984 01 Luãenec Tel / Fax: +421 (47) 4512 976 Mobil: +421 (0) 903 123 456 E-mail: lucenec@integra.sk

www.happyhand.sk

www.happyhand.sk

project manager

24 - 25

project manager


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Hlaviãkov˘ papier jedna adresa Konštrukcia a forma hlavičkového papiera je zobrazená na protiľahlej strane. Definícia písem Názov písma / veľkosť písma / medziriadkový preklad / medzipísmový preklad 1. Dynamo BE Regular / 8 b / 10 b / 0 2. Dynamo RE Regular / 8 b / 10 b / 0 3. Dynamo RE Regular / 7 b / 10 b / 0 4. Dynamo BE Regular / 7 b / 9 b / 0


3. Firemná komunikácia 10 mm

40 mm 1

10 mm

2

10 mm 37 mm 27 mm Happy Hand centrum podpory podnikania Ïien 3 4

Sokolská 12 • 984 01 Luãenec • Tel / Fax: +421 (47) 4512 976 • E-mail: lucenec@integra.sk www.happyhand.sk

âerven˘ variant

Happy Hand centrum podpory podnikania Ïien Sokolská 12 • 984 01 Luãenec • Tel / Fax: +421 (47) 4512 976 • E-mail: lucenec@integra.sk www.happyhand.sk

10 mm

OranÏov˘ variant

26 - 27


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Hlaviãkov˘ papier v‰etky adresy Konštrukcia a forma hlavičkového papiera je zobrazená na protiľahlej strane. Definícia písem Názov písma / veľkosť písma / medziriadkový preklad / medzipísmový preklad 1. Dynamo BE Regular / 8 b / 10 b / 0 2. Dynamo RE Regular / 8 b / 10 b / 0 3. Dynamo RE Regular / 7 b / 10 b / 0 4. Dynamo BE Regular / 7 b / 9 b / 0 5. Dynamo BE Regular / 6 b / 8 b / 0 6. Dynamo RE Regular / 6 b / 8 b / 0 7. Dynamo BE Regular / 6 b / 8 b / 0


3. Firemná komunikácia 10 mm

40 mm 1

10 mm

2

10 mm 37 mm 27 mm Happy Hand centrum podpory podnikania Ïien 3

4

Sokolská 12 • 984 01 Luãenec • Tel / Fax: +421 (47) 4512 976 • E-mail: lucenec@integra.sk ul. A. Bernoláka 18, 034 01 RuÏomberok, Tel / Fax: +421 (44) 432 8411 • E-mail: ruzomberok@integra.sk ·tefánikova 4, 071 01 Michalovce, Tel / Fax: +421 (56) 6881 180, 181 • E-mail: michalovce@integra.sk www.happyhand.sk

âerven˘ variant

Happy Hand centrum podpory podnikania Ïien Sokolská 12 • 984 01 Luãenec • Tel / Fax: +421 (47) 4512 976 • E-mail: lucenec@integra.sk ul. A. Bernoláka 18, 034 01 RuÏomberok, Tel / Fax: +421 (44) 432 8411 • E-mail: ruzomberok@integra.sk ·tefánikova 4, 071 01 Michalovce, Tel / Fax: +421 (56) 6881 180, 181 • E-mail: michalovce@integra.sk www.happyhand.sk

Nadácia Integra Partizánska 6 • 811 01 Bratislava • Tel.: +421 02 6381 3557 IâO: 31 747 493 • DIâ: 2021374069 Projekt Happy Hand je spolufinancovan˘ Európskou úniou.

4 4

Nadácia Integra Partizánska 6 • 811 01 Bratislava • Tel.: +421 02 6381 3557 IâO: 31 747 493 • DIâ: 2021374069

4

Projekt Happy Hand je spolufinancovan˘ Európskou úniou.

20 mm

OranÏov˘ variant

28 - 29


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Obálka C6 Konštrukcia a forma obálky je zobrazená na protiľahlej strane. Definícia písem Názov písma / veľkosť písma / medziriadkový preklad / medzipísmový preklad 1. Dynamo BE Regular / 9 b / 10 b / 0 2. Dynamo RE Regular / 9 b / 11 b / 0 3. Dynamo RE Regular / 7 b / 12 b / 0 4. Dynamo BE Regular / 8 b / 13 b / 0


3. Firemná komunikácia 10 mm

30 mm

âerven˘ variant 10 mm

25 mm

Happy Hand centrum podpory podnikania Ïien

1 2 3

Sokolská 12 984 01 Luãenec Slovenská republika

4

www.happyhand.sk

10 mm

Happy Hand centrum podpory podnikania Ïien Sokolská 12 984 01 Luãenec Slovenská republika

www.happyhand.sk

OranÏov˘ variant

30 - 31


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Obálka DL Konštrukcia a forma obálky je zobrazená na protiľahlej strane. Definícia písem Názov písma / veľkosť písma / medziriadkový preklad / medzipísmový preklad 1. Dynamo BE Regular / 9 b / 10 b / 0 2. Dynamo RE Regular / 9 b / 11 b / 0 3. Dynamo RE Regular / 7 b / 12 b / 0 4. Dynamo BE Regular / 8 b / 13 b / 0


3. Firemná komunikácia 10 mm

30 mm

âerven˘ variant 10 mm

25 mm

1 2

Happy Hand centrum podpory podnikania Ïien

3

Sokolská 12 984 01 Luãenec Slovenská republika

4

www.happyhand.sk

10 mm

OranÏov˘ variant

Happy Hand centrum podpory podnikania Ïien Sokolská 12 984 01 Luãenec Slovenská republika

www.happyhand.sk

32 - 33


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Powerpointová prezentácia Forma powerpointovej prezentácie je zobrazená na protiľahlej strane.


3. Firemná komunikácia Titulná strana

Názov prezentácie podtitul prezentácie

Autor prezentácie Miesto prezentácie, dátum prezentácie

Vnútorná strana

Názov kapitoly Ustie magnibh ero dolore facipis modolorper sum vel incillan hendiam corperos non vendiam il ese magnim dionsequis nissequ ismolenim dolobor se er senibh endio eu feummy nulla adio diam zzrilit utpat nonum il do con eniamcommy

Autor prezentácie Miesto prezentácie, dátum prezentácie

34 - 35


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Powerpointová prezentácia Forma powerpointovej prezentácie je zobrazená na protiľahlej strane.


3. Firemná komunikácia Titulná strana

Názov prezentácie podtitul prezentácie

Autor prezentácie Miesto prezentácie, dátum prezentácie

Vnútorná strana

Názov kapitoly Ustie magnibh ero dolore facipis modolorper sum vel incillan hendiam corperos non vendiam il ese magnim dionsequis nissequ ismolenim dolobor se er senibh endio eu feummy nulla adio diam zzrilit utpat nonum il do con eniamcommy

Autor prezentácie Miesto prezentácie, dátum prezentácie

36 - 37


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Obal na ‰koliace materiály Forma obalu na školiace materiály je zobrazená na protiľahlej strane. Princípy designu vychádzajú zo všeobecných princípov značky. Umiestnenie lôg zodpovedá pravidlám, motív kvetu tvorí dominantný prvok, umiestnený je na kontrastnom pozadí a titulok je korporátnym písmom Dynamo, umiestneným na stred, podobne ako značka Happy Hand.


3. Firemná komunikácia

!KOZAiAÆPODNIKAÆ ¾KOLIACEMATERIeLY

0ODNIKATE™SKlZRUiNOSTI ¾KOLIACEMATERIeLY

38 - 39


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Diplom úãastníãky ‰kolenia Forma diplomu je zobrazená na protiľahlej strane. Princípy designu vychádzajú zo všeobecných princípov značky. Umiestnenie lôg zodpovedá pravidlám, motív kvetu tvorí v tomto prípade výtvarný doplnok (dominantný je titulok). Ten je korporátnym písmom Dynamo, umiestneným na stred, podobne ako značka Happy Hand.


3. Firemná komunikácia

Diplom Nadácia Integra t˘mto diplomom potvrdzuje, Ïe pani

úspe‰ne absolvovala ‰kolenie základn˘ch podnikateºsk˘ch zruãností, ktoré ukonãila vypracovaním podnikateºského zámeru. Projekt je spolufinancovan˘ Európskou úniou prostredníctvom iniciatívy Spoloãenstva EQUAL a ìal‰ími partnermi Nadácie Integra: Citigroup Foundation, Shell Foundation.

Milena Uhlíková, projektová manaÏérka

Dátum

Marek Marku‰, v˘konn˘ riaditeº Nadácie Integra

Dátum

Diplom Nadácia Integra t˘mto diplomom potvrdzuje, Ïe pani

úspe‰ne absolvovala ‰kolenie základn˘ch podnikateºsk˘ch zruãností, ktoré ukonãila vypracovaním podnikateºského zámeru. Projekt je spolufinancovan˘ Európskou úniou prostredníctvom iniciatívy Spoloãenstva EQUAL a ìal‰ími partnermi Nadácie Integra: Citigroup Foundation, Shell Foundation.

Milena Uhlíková, projektová manaÏérka

40 - 41

Dátum

Marek Marku‰, v˘konn˘ riaditeº Nadácie Integra

Dátum


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Leták Forma letáku je zobrazená na protiľahlej strane. Grafické princípy letáku sú nasledovné: Podkladovú plochu tvorí tlačový rámec farebnej tlačiarne, pričom výtvarný motív podklad definovaný v tomto designmanuáli. Logá Happy Hand a Integra sú umiestnené podľa definovaných pravidiel. Obsah a text letáku je tvorený korporátnym písmom Dynamo, zalomeným na stredovú os (podobne ako logá), pričom jednotlivé logické odseky sú oddeľované farbou alebo veľkosťou písma.


3. Firemná komunikácia

Poz˘vame Vás na

Poz˘vame Vás na

Stretnutie o programe na podporu podnikania Ïien

Stretnutie o programe na podporu podnikania Ïien

dÀa 24. marca 2003 o 10:00

dÀa 24. marca 2003 o 10:00

v priestoroch klubu práce, NÚP OÚP (nová budova), Hviezdoslavova ul., Nové Mesto nad Váhom

v priestoroch klubu práce, NÚP OÚP (nová budova), Hviezdoslavova ul., Nové Mesto nad Váhom

Nadácia Integra je nezisková, ne‰tátna organizácia pôsobiaca od roku 1995 ako poradensk˘ subjekt so sociálno-ekonomick˘m programom zameran˘m na rozvoj malého a stredného podnikania. My v Integre veríme, Ïe vytváraním podmienok pre vznik nov˘ch mal˘ch, najlep‰ie rodinn˘ch podnikov napomáhame procesu vytvárania silnej strednej spoloãenskej vrstvy, budovanej na tradiãn˘ch európskych kresÈansk˘ch hodnotách. Na‰ou túÏbou je vidieÈ mnoho „Ostrovov integrity“ – prosperujúcich mal˘ch firiem roztrúsen˘ch po celom regióne Slovenska.

Nadácia Integra je nezisková, ne‰tátna organizácia pôsobiaca od roku 1995 ako poradensk˘ subjekt so sociálno-ekonomick˘m programom zameran˘m na rozvoj malého a stredného podnikania. My v Integre veríme, Ïe vytváraním podmienok pre vznik nov˘ch mal˘ch, najlep‰ie rodinn˘ch podnikov napomáhame procesu vytvárania silnej strednej spoloãenskej vrstvy, budovanej na tradiãn˘ch európskych kresÈansk˘ch hodnotách. Na‰ou túÏbou je vidieÈ mnoho „Ostrovov integrity“ – prosperujúcich mal˘ch firiem roztrúsen˘ch po celom regióne Slovenska.

Program Mikrofond, s ktor˘m prichádzame do Vá‰ho regiónu, stojí na troch pilieroch a je urãen˘ pre Ïeny – súãasné alebo budúce podnikateºky:

Program Mikrofond, s ktor˘m prichádzame do Vá‰ho regiónu, stojí na troch pilieroch a je urãen˘ pre Ïeny – súãasné alebo budúce podnikateºky:

1. ·kolenie

zamerané na marketing (sebapoznávanie, hodnotenie podnikateºskej my‰lienky, prieskum trhu, urãovanie ceny, konkurencie, hºadanie zákazníka); riadenie vnútorn˘ch procesov firmy (proces rozvoja, definícia procesu, organiza_né systémy, stanovenie nákladov, rie‰enie krízov˘ch situácií, time management, komunikácia, Ïivnostensk˘ zákon a pod); financie a legislatívu (riadenie toku pe_azí, v˘kaz zisku a strát, DPH a pod).

2. Finanãné zdroje

po absolvovaní ‰kolenia a odovzdaní svojho podnikateºského zámeru môÏete poÏiadaÈ o pôÏiãku do 100 000,- Sk pri roãnej úrokovej miere 9.5 % (klesajúcej) s dobou splatnosti 24 – 30 mesiacov.

3. Stála podpora

1. ·kolenie

zamerané na marketing (sebapoznávanie, hodnotenie podnikateºskej my‰lienky, prieskum trhu, urãovanie ceny, konkurencie, hºadanie zákazníka); riadenie vnútorn˘ch procesov firmy (proces rozvoja, definícia procesu, organiza_né systémy, stanovenie nákladov, rie‰enie krízov˘ch situácií, time management, komunikácia, Ïivnostensk˘ zákon a pod); financie a legislatívu (riadenie toku pe_azí, v˘kaz zisku a strát, DPH a pod).

2. Finanãné zdroje

po absolvovaní ‰kolenia a odovzdaní svojho podnikateºského zámeru môÏete poÏiadaÈ o pôÏiãku do 100 000,- Sk pri roãnej úrokovej miere 9.5 % (klesajúcej) s dobou splatnosti 24 – 30 mesiacov.

3. Stála podpora

bezplatné konzultácie, poradenstvo a pomoc vo forme pravideln˘ch náv‰tev poãas splácania mikropôÏiãky.

bezplatné konzultácie, poradenstvo a pomoc vo forme pravideln˘ch náv‰tev poãas splácania mikropôÏiãky.

Prv˘ krok – ·kolenie bude v termíne od 31. marca do 26. apríla 2003 v Trenãíne. ìal‰ie kroky sú na Vás... a my Vám ich pomôÏeme zrealizovaÈ.

Prv˘ krok – ·kolenie bude v termíne od 31. marca do 26. apríla 2003 v Trenãíne. ìal‰ie kroky sú na Vás... a my Vám ich pomôÏeme zrealizovaÈ.

Nieão pre Ïeny

Nieão pre Ïeny

Pre Vás, ktoré máte dobr˘ podnikateºsk˘ nápad, ale neviete ako zaãaÈ, Mikro-Fond Nadácie Integra pripravuje pre Luãenec a Poltár program, v rámci ktorého poskytuje klientkám:

Pre Vás, ktoré máte dobr˘ podnikateºsk˘ nápad, ale neviete ako zaãaÈ, Mikro-Fond Nadácie Integra pripravuje pre Luãenec a Poltár program, v rámci ktorého poskytuje klientkám:

·kolenie

poãas 48 hodín v priebehu 3 t˘ÏdÀov semináre zamerané na: Marketing

Marketing

sebapoznávanie, hodnotenie podnikateºskej my‰lienky, prieskum trhu, urãovanie konkurencie, hºadanie zákazníka

sebapoznávanie, hodnotenie podnikateºskej my‰lienky, prieskum trhu, urãovanie konkurencie, hºadanie zákazníka

Legislatívne podmienky

Legislatívne podmienky

základy úãtovníctva, dane a Ïivnostensk˘ zákon

Financie

42 - 43

·kolenie

poãas 48 hodín v priebehu 3 t˘ÏdÀov semináre zamerané na:

základy úãtovníctva, dane a Ïivnostensk˘ zákon

Financie

finanãn˘ plán, anal˘za, rozpoãet, investície

finanãn˘ plán, anal˘za, rozpoãet, investície

V rámci ‰kolenia získate základné marketingové a podnikateºské zruãnosti a vypracujete si svoj podnikateºsk˘ zámer.

V rámci ‰kolenia získate základné marketingové a podnikateºské zruãnosti a vypracujete si svoj podnikateºsk˘ zámer.

·kolenie bude prebiehaÈ v Luãenci od 9. septembra 2002.

·kolenie bude prebiehaÈ v Luãenci od 9. septembra 2002.

Informácie

Informácie

Nadácia Integra, Partizánska 6, 811 03 Bratislava 02/ 5441 8827, 02/ 5441 8830, p. Iveta Erlichová 0903 277 096, 047/ 43 29 826

Nadácia Integra, Partizánska 6, 811 03 Bratislava 02/ 5441 8827, 02/ 5441 8830, p. Iveta Erlichová 0903 277 096, 047/ 43 29 826


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Nálepka na inventár Konštrukcia a forma obalu inventárnej nálepky je zobrazená na protiľahlej strane.


3. Firemná komunikácia

Inventory no.:

Toto zariadenie bolo zakúpené pre projekt Happy Hand - Centrá podpory podnikania Ïien, ktor˘ je spolufinancovan˘ Európskou úniou prostredníctvom iniciatívy Spoloãenstva EQUAL a ìal‰ími partnermi Nadácie Integra - Citigroup Foundation a Shell Foundation.

Inventory no.:

Toto zariadenie bolo zakúpené pre projekt Happy Hand - Centrá podpory podnikania Ïien, ktor˘ je spolufinancovan˘ Európskou úniou prostredníctvom iniciatívy Spoloãenstva EQUAL a ìal‰ími partnermi Nadácie Integra - Citigroup Foundation a Shell Foundation.

34 - 35

3 mm

94 mm

3 mm

3 mm Inventory no.:

10 mm 4 mm

50 mm

Toto zariadenie bolo zakúpené pre projekt Happy Hand - Centrá podpory podnikania Ïien, ktor˘ je spolufinancovan˘ Európskou úniou prostredníctvom iniciatívy Spoloãenstva EQUAL a ìal‰ími partnermi Nadácie Integra - Citigroup Foundation a Shell Foundation.

18 mm

5 mm 10 mm

100 mm

44 - 45


Happy Hand Corporate graphic guidelines

Oznaãenie prevádzky Konštrukcia a forma označenia prevádzky je zobrazená na protiľahlej strane.


3. Firemná komunikácia

Poboãka Luãenec

Poboãka RuÏomberok

5 cm

20 cm

50 cm

Poboãka Michalovce

Poboãka Luãenec

4 cm

19 cm

3 cm

70 cm

46 - 47


Happy Hand Corporate Graphic Gudelines pre nadáciu Integra v roku 2006 vytvorila reklamná agentúra

Designmanual Happy Hand  

Designmanual Happy Hand

Designmanual Happy Hand  

Designmanual Happy Hand