Page 1

D E S I G N M A N U A L Dr.Max


Obsah 0 1 z n aČ k a

04 P O I N T O F S A L E

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Fi l ozo f i a z n a č k y B u d a m a r Zn a č k a s c l a i m o m Zn a č k a s o s l oven s k ý m c l a i m o m Ja z y k ové m u t á ci e z n a č k y Ko n š t r u k c i a z n a č k y St ave b n é p r v k y z n a č k y Ko n š t r u k c i a z n a č k y s c l a i m o m O c h ra n n á zó n a z n a č k y M i n i m á l n a ve ľ k o s ť z n a č k y Ne p ovo l e n é va r i a nt y z n a č k y

0 2 FA R B A 00 00 00 00 00 00 00 00

D e f i n í c i a k o r p o rát nyc h f a r i e b Fa re b n é va r i a nt y z n a č k y Fa re b n é va r i a nt y n a p oz a d í Či e r n o b i e l e va r i a nt y z n a č k y Fa re b n é va r i a nt y z n a č k y s c l a i m o m Či e r n o b i e l e va r i a nt y z n a č k y s c l a i m o m Fa re b n o s ť j a z y k ov ýc h m u t á c i í z n a č k y Ne p ovo l e n é f a re b n é va r i a nt y z n a č k y

03 PÍSMO 00

Ko r p o rát n e p í s m o

Svetelný štít pre čelné umiestnenie Svetelný štít pre bočné umiestnenie Označenie lek ár ne na čelnej fasáde Označenie lek ár ne na rožnej fasáde Branding v ýk ladového ok na Aplik ácia maskotu a claimu na v ýk ladové ok no Branding št vorcového buttonu Konštrukcia layoutu (A for mát na v ýšk u) Konštrukcia layoutu (A for mát na šír k u) Konštrukcia layoutu (št vorcov ý for mát) Konštrukcia inzercie 1/1 Konštrukcia inzercie 1/2 Or ientačný sytém Aplik ácie na vchodové dvere Vizitk y M enovk y pracovník a lek ár ne Ver nostná k ar ta POS stojan Nák upné tašk y Tr ičk á

05 Ď A L Š I E A P L I K ÁC I E 00 00

Firemný automobil Ľahké nák ladné automobily

D E S I G N M A N U A L Dr.Max


01Značka

D E S I G N M A N U A L Dr.Max


01Značka Filozofia značky Dr.Max Značka Dr.Max vyjadruje jednoduchosť, priamosť a dostupnosť všetkých produktov, ktoré ponúkajú lekárne Dr.Max. Jednoduchá grafická forma sa prihovára čo najširšej cieľovej skupine. Zvolené bezpätkové písmo je dobre čitateľné aj z väčšej diaľky. Nápis Dr.Max je akcentovaný lekárnickým symbolom kríža, ktorý znamená pridanú hodnotu služieb lekární, ale aj úsporu, plus, ktoré znamená nákup v lekárni Dr.Max a v neposlednom rade svojim umiestnením typickom pre R v krúžku znamená značkovosť. Nápis je doplnený podtitulom “lekáreň” v jazyku krajiny, v ktorej sa prevádzka nachádza. Celá kompozícia je umiestnená do oválu, ktorý pripomína pilulku a robí logo zaujímavejším a výnimočným a prepožičiava mu vizuálnu atraktivitu. Značka Dr.Max existuje v niekoľkých variantoch. Za základný variant je považovaná kompozícia v ovále, no vo výnimočných prípadoch je možné značku Dr.Max použiť aj v jej jednoduchej podobe tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Základný variant značky

Jednoduchý variant značky

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


01Značka Značka s claimom Značka býva spravidla v marketingovej komunikáci doplnená o claim, prehlásenie, ktoré vyjadruje pridanú hodnotu značky, jej osobitosť na trhu a potenciálne aj v mysli zákazníka. Claim značky Dr.Max je umiestnený pod touto značkou, pričom rešpektuje niektoré zákonitosti popísané v kapitole “Konštrukcia značky s claimom”. Keďže písmo claimu je vzhľadom na kompozíciu a hierarchiu posolstiev v značke malé, odporúča sa používať značku s claimom v prípade, že toto písmo je dostatočne čiateľné. Bližšie o veľkosti značky pojednáva kapitola “Minimálna veľkosť značky”.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Základný variant značky s claimom

D olorer cilismo dolorpercil

Jednoduchý variant značky s claimom

D olorer cilismo dolorpercil

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


01Značka Značka so slovenským claimom NÍZKE CENY PRE VAŠE ZDRAVIE

Slovenský variant claimu vyjadruje pridanú hodnotu značky, ktorou je samozrejme náplň lekární - distribúcia a predaj liekov a liečív (vyjadrené v slove “zdravie”), ale je to najmä slovné spojenie “nízke ceny”, ktoré jednoznačne odkazuje na cenovú dostupnosť pre čo najširšie vrstvy obyvateľstva. Claim je jednoduchý a zrozumiteľný a spája sa v ňom racionálny aj emocionálny benefit značky, čím sa stáva dobrým základom pre vytváranie vzťahu so zákazníkom.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Základný variant značky so slovenským claimom

N Í ZK E C E N Y P R E V A Š E Z D R A V I E

Jednoduchý variant značky so slovenským claimom

N Í ZK E C E N Y P R E V A Š E Z D R A V I E

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


01Značka Jazykové mutácie značky Vzhľadom na medzinárodný charakter značky, má táto jazykové mutácie podľa krajiny použitia. Keďže značka Dr.Max sa snaží byť dostupná širokej cieľovej skupine, je jednou z jej hodnôt dostupnosť a zrozumiteľnosť. Preto elementy značky, ktoré nie sú medzinárodné zrozumiteľné, ako podtitul a claim, majú svoje mutácie. Konkrétne mutácie pre Slovenskú republiku, Českú republiku, Poľsko a medzinárodný anglický variant sú znázornené na protiľahlej strane.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Slovenský variant značky

Český variant značky

Poľský variant značky

Anglický variant značky

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


01Značka Konštrukcia značky Konštrukcia značky má jasne definované pravidlá a pomery, ktoré nie je možné meniť. Na protiľahlej strane sú definované tak, aby bolo možné značku podľa nich spätne zostrojiť alebo skontrolovať, či je konkrétna aplikácia v súlade s týmto designmanuálom. Jednotky sú definované v pomeroch, aby konštrukcia vyhovovala všetkým rozmerom.

Stavebné prvky značky Značka Dr.Max sa skladá z niekoľkých stavebných prvkov. Ovál je základným geometrickým tvarom, ktorý slúži na prvotnú vizuálnu identifikáciu značky Názov je slovným vyjadrením názvu spoločnosti a je pri všetkých typoch značky nemenný Plus je grafickým akcentom vyjadrujúcim podstatu a pridanú hodnotu značky Podtitul je slovným vyjadrením činnosti a mení sa podľa krajiny použitia.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Konštrukcia značky A

0.05 B 0.21 B

0.3 B B 0.06 B 0.12 B 0.21 B 0.05 B

0.02 A

0.25 A

0.5 A

0.21 A

0.02 A

Stavebné prvky značky Ovál Plus Názov Podtitul

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


01Značka Konštrukcia značky s claimom Konštrukcia samotnej značky je znázornená v predchádzajúcej kapitole. Kompozícia značky a claimu sa riadi vzťahmi znázornenými na protiľahlej strane. Platí pravidlo, že veľkosť písma claimu je rovnako veľká ako veľkosť podtitulu “lekáreň”. Rovnako je odsadenie claimu od značky definované výškou claimu. Zarovnať claim sa odporúča na vnútornú stranu oválu. Keďže claim bude v rôznych jazykových mutáciach, prepokladá sa, že bude mať aj rôznu šírku. Túto je však nutné pri vytváraní značky s claimom prispôsobiť na spomínanú šírku vnútorného oválu. Rôzne šírky sú riešené rozličným medzipísmenovým rozpalom tak, ako je to v prípade podtitulu “lekáreň” v rôznych jazykových mutáciach. Pri jednoduchom variante je claim komponovaný na šírku nápisu Dr. Max a podtitulu “lekáreň”. Toto pravidlo, určujúce jednotnú šírku claimu, slúži na to, aby bola vizuálna forma značky aj pri rôznych mutáciach čo najjednotnejšia.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Konštrukcia značky s claimom

X

X

Y Z Y 0.5 Z

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


01Značka Ochranná zóna značky Základný variant Ochranná zóna pri základnom variante značky je definovaná výškou písmena “D” v nápise Dr.Max, ktorá sa uplatňuje od okraja ovála z každej strany značky. Do tejto zóny nesmie zasahovať žiadna grafika ani iný cudzorodý element, ktorý by mohol spôsobiť, že značka Dr. Max bude interpretovaná inak. Jednoduchý variant Ochranná zóna pri jednoduchom variante značky je definovaná výškou písmena “r” v nápise Dr.Max, ktorá sa uplatňuje od okraja ovála z každej strany značky. Do tejto zóny nesmie zasahovať žiadna grafika ani iný cudzorodý element, ktorý by mohol spôsobiť, že značka Dr. Max bude interpretovaná inak.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Ochranná zóna základnej značky

Ochranná zóna základnej značky s claimom

Ochranná zóna jednoduchej značky

Ochranná zóna jednoduchej značky s claimom

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


01Značka Minimálna veľkosť značky Minimálna veľkosť značky je veľkosť, v akej musí byť variant značky najmenej použitý. Značka menšia ake veľkosti, ktoré sú definované na protiľahlej strane, strácajú svoju čiateľnosť a teda aj opodstatnenie. Aby sa tomu predišlo, nesmie byť značka Dr.Max použitá v menšej veľkosti.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Minimálna veľkosť základnej značky

30 mm

Minimálna veľkosť základnej značky s claimom

40 mm

Minimálna veľkosť jednoduchej značky

15 mm

Minimálna veľkosť jednoduchej značky s claimom

40 mm

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


01Značka Nepovolené varianty značky Značku Dr.Max nie je možné pozmeňovať a upravovať do iných podôb, aké definuje tento designmanuál. Značku nie je možné naťahovať vertikálne alebo horizontálne, nie je možné meniť jej proporcie, či kompozíciu. Toto pravidlo slúži na vizuálnu jednotnosť značky Dr.Max.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


NepovolenĂŠ varianty znaÄ?ky

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


02Farba

D E S I G N M A N U A L Dr.Max


02Farba Definícia korporátnych farieb Korporátne farby značky Dr. Max sú zelená a červená ako sú definované na protiľahlej strane a podkladová biela farba. Červená Dr.Max Červená je asi najpoužívanejšou farbou v marketingu. Vyjadruje aktivitu, upozorňuje na seba a vyvoláva chuť, preto je veľmi obľúbená v segmente rýchloobrátkového tovaru, najmä potravín. Je veľmi výrazná, keďže aj v prírode znamená výstrahu, takže ju človek takto podvedome aj vníma. Pre Dr.Max je zvolená najmä z historických dôvodov, ale aj preto, že je to farba veľmi priama a vnímateľná širokou cieľovou skupinou. Zelená Dr.Max Zelená farba je farba rastu, nádeje, mladosti, ale v stredných a tmavších tónoch pôsobí upokojujúco. Pre značku Dr.Max je vybratá najmä z dôvodov farebných štandardov, ktoré definujú lekáreň ako zelenú, rovnako medzinárodné lekárenské symboly sú zelené. Zelená Dr.Max tvorí príjemný kontrapunkt k ostro červenej farbe a zároveň je jej komplementárnou farbou, takže vytvárajú hramonickú dvojicu. Tieto farby sú uplatňované pre všetky aplikácie predajní Dr.Max. Ak nie je určené inak, červená farba v aplikáciach je definovaná ako Červená Dr.Max a zelená farba ako Zelená Dr.Max.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Červená Dr.Max

Zelená Dr.Max

Červená Dr.Max

Zelená Dr.Max

CMYK C: 0 + M: 100 + Y: 100 + K: 0

CMYK C: 65 + M: 0 + Y: 100 + K: 25

PANTONE Pantone Red 032

PANTONE Pantone 363

RGB R: 237 + G: 28 + B: 36

RGB R: 74 + G:149 + B: 55

WEB SAFE R: ED + G: 1C + B: 24

WEB SAFE R: 4A + G: 95 + B: 37

RAL 3000

RAL 6024

ORACAL 651 032

ORACAL 651 068

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


01Značka Farebné varianty značky Dr.Max Základný farebný variant značky Základným farebným variantom je červeno-zelená značka umiestnená na bielom ovále so zeleným okrajom tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane. Tento variant sa odporúča uprednostniť, keďže svetlý podklad na farebných aplikáciach bude pôsobiť kontrastne a akoby “svietiť”. Doplnkový farebný variant značky Značku je možné použiť aj v tomto variante. Ide o variant, ktorý sa odporúča umiestňovať na biely a bledý podklad, aby značka pôsobila kontrastne.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Základný farebný variant značky

Doplnkový farebný variant značky

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


02Farba Farebné varianty značky na pozadí Značku Dr.Max je nutné používať podľa tmavosti pozadia tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane. Nie je možné použiť iný farebný variant.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Farebný variant na bledom pozadí

Farebný variant na tmavom pozadí

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


02Farba Čiernobiele varianty značky Čiernobiely variant značky Dr.Max je definovaný 100%-nou bielou a 100%-nou čiernou farbou tak, ako je to zobrazené na protiľahlej strane. Tento variant je možné použiť pri čiernobielej alebo jednofarebnej aplikácii, v zásade až vtedy, keď z produkčných dôvodov nie je možné použiť farebný variant. Značku Dr.Max je nutné používať podľa tmavosti pozadia tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane. Nie je možné použiť iný variant.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Čiernobiely variant na bledom pozadí

Čiernobiely variant na tmavom pozadí

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


02Farba Farebné varianty značky s claimom Farebnosť značky Dr.Max s claimom sa riadi rovnakými pravidlami ako majú varianty bez claimu. Konkrétne príklady znázorňuje protiľahlá strana. Claim ostáva vždy v červenej farbe. Značku nie je možné použiť v iných farebných variantoch ako definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Farebný variant na bledom pozadí

Farebný variant na tmavom pozadí

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


02Farba Čiernobiele varianty značky s claimom Čiernobiely variant značky Dr.Max s claimom je definovaný 100%-nou bielou a 100%-nou čiernou farbou tak, ako je to zobrazené na protiľahlej strane. Tento variant je možné použiť pri čiernobielej alebo jednofarebnej aplikácii, v zásade až vtedy, keď z produkčných dôvodov nie je možné použiť farebný variant. Značku Dr.Max je nutné používať podľa tmavosti pozadia tak, ako je to znázornené na protiľahlej strane. Nie je možné použiť iný variant.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Čiernobiely variant na bledom pozadí

Čiernobiely variant na tmavom pozadí

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


02Farba Farebnosť jazykových mutácií značky Princípy farebnosti značky Dr.Max, prezentované v predchádzajúcich kapitolách sa vzťahujú na všetky jazykové mutácie značky. Je nutné dodržať v rôznom geografickom priestore jednotnú farebnosť značky, aby táto prispela k jednotnej korporátnej identite lekární Dr.Max. Farebnosti jednotlivých mutácií ukazuje protiľahlá strana.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Farebnosť slovenského variantu

Farebnosť českého variantu

Farebnosť poľského variantu

Farebnosť anglického variantu

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


02Farba Nepovolené farebné varianty značky Značku Dr.Max nie je možné použiť v iných farebných variantoch ako definuje tento designmanuál. Je zakázané pozmeňovať podľa potreby a ľubovôle farebné vzťahy značky.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Nepovolené farebné varianty na bledom pozadí

Nepovolené farebné varianty na tmavom pozadí

Nepovolené čiernobiele varianty na bledom pozadí

Nepovolené farebné varianty na tmavom pozadí

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


03PĂ­smo

D E S I G N M A N U A L Dr.Max


03Písmo Korporátne písmo Písmo Myriad vytvorili v roku 1992 Robert Slimbach, Carol Twombly a dizajnový tím v Adobe Systems. Je to v princípe humanistické, bezpätkové písmo, čo znamená, že jednotlivé písmená sú navrhnuté na základe klasických rímskych písem, ako mnoho klasických pätkových písem, avšak bez serifov. Myriad má jemné geometrické tvary, jednofarebnú svetlosť, vyváženú rôznymi šírkami písmen a otvorenými zaoblenými tvarmi. Dobre čitateľné a príjemné písmo Myriad pracuje rovnako dobre v tlačenej aj screenovej typografii. Titulkový font a hravé rezy “sketch” a “tilt” dodávajú písmu všeobecné uplatnenie. Sada Myriad Pro, dokončená koncom deväťdesiatych rokov zahŕňa tiež rezy od Light po Black, od Condensed po Extended a obsahuje všetky grécke a stredoeurópske znaky rovnako ako azbuku. Písmo Myriad sa svojou univerzálnosťou dobre hodí pre značku Dr.Max. Pre použite so značkou sú definované rezy znázornené na protiľahlej strane.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Myriad Pro Myriad Pro Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Myriad Pro Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Myriad Pro Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Myriad Pro Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Myriad Pro Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Myriad Pro Semibold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Myriad Pro Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 Myriad Pro Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale

D E S I G N M A N U A L Dr.Max


04Point of sale Svetelný štít pre čelné umiestnenie Každá z predajní lekární Dr.Max musí niesť označenie. Toto označenie je realizované formou svetelnej tabule, ktorá vychádza z loga Dr.Max. Konkrétne materiály budú určené pri realizácií, odporúča sa aby boli písmená a okraj oválu plastické a jemne vystupovali nad podkladovú plochu oválu. Veľkosť profilu písmen sa rovná jednej tretine šírky kríža z loga, ako je to znázornené na protiľahlej strane. Pokiaľ je to možné, mal by byť presvetlený aj bočný profil svetelného boxu. Svetelný box sa umiestňuje spravidla nad vchod do lekárne, pokiaľ sa nachádza v nákupnom stredisku a nad výkladové okno, pokiaľ je predajňa v radovej zástavbe. Umiestnenie svetelného boxu je vždy na stred priečelnej plochy (či už je to výklad alebo vchod v nákupnom stredisku). Veľkosť svetelného boxu je určená konkrétnym priestorom, kde bude umiestňovaný; spravidla ju určuje architekt, nesmie byť však menšia ako 2 m, ako je to znázornené na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Svetelný štít pre čelné umiestnenie

Výška profilu písmen Pohľad zhora

130 %

120 %

110 %

Pohľad spredu

Pohľad zboku

Minimálna veľkosť 2000 mm

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Svetelný štít pre bočné umiestnenie Pri označovaní prevádzky sa odporúča používať primárne svetelný box, ktorý bude upevnený čelne (viď predchádzajúcu kapitolu). Vo výnimočných prípadoch a v prípadoch, kedy nie je možné aplikovať svetelný box čelne, je možné použiť aj svetelný box upevnený kolmo na priečelie. Pre jeho výrobu platia rovnaké pravidlá a odporúčania ako pre čelný svetelný box. Kolmo umiestnený svetelný box sa odporúča aplikovať nad vchodové dvere do predajne. Veľkosť konkrétneho umiestnenia určuje architekt, avšak nemala by byť menšia ako 500 mm tak, ako je to znázornené na predchádzajúcej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Svetelný štít pre kolmé umiestnenie

Pohľad zhora

Pohľad spredu

Pohľad zboku

Minimálna veľkosť 500 mm

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Označenie lekárne na čelnej fasáde Podľa vyhlášky o správnej lekárenskej praxi musí byť každá prevádzka označená lekárenským (zeleným) krížom. Tento lekárenský kríž je rovnako svetelným boxom, ktorý materiálovo a farebne korešponduje s označením prevádzky lekárne Dr.Max. Pre vzájomnú kompozíciu oboch označení platia tieto pravidlá: Veľkosť lekárenského kríža je rovnaká ako výška svetelného boxu Dr.Max. Umiestňuje sa tak, aby bol zarovnaný s logom Dr.Max v horizontálnej rovine, spravidla kolmo na priečelie, kde je umiestňovaný. Aby kríž neprekrýval svetelný box Dr.Max, musí byť umiestnený najmenej 500 mm od svetelného boxu Dr.Max alebo aspoň v odstupe, ktorý sa rovná šírke samotného kríža. Pre odstup platí pravidlo, že sa berie vždy najväčší možný odstup. Lekárenský kríž sa odporúča umiestňovať na kraj priečelia, pričom nezáíeží na tom, či to je vpravo alebo naľavo. Svetelný box Dr.Max je komponovaný na stred priečelia. Z bočného pohľadu musí byť lekárenský kríž predsadený tak, aby jeho odsadenie od fasády bolo väčšie ako je hrúbka svetelného boxu Dr.Max. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Umiestnenie kríža a svetelného boxu na plošnej fasáde

Pohľad zdola

Pohľad spredu

Minimálny odstup 500 mm alebo šírka znaku Lekáreň

Pohľad zboku

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Označenie lekárne na rožnej fasáde V prípade, že sa lekáreň Dr.Max nachádza na rohu a je vhodné označovať ju z oboch strán, platia nasledovné pravidlá: Svetelný box Dr.Max je osadený čelne z každej strany, pričom lekárenský kríž je len na jednej z týchto strán, spravidla tej, ktorá je dlhšia. Pokiaľ sú obidve strany rovnaké, rozhoduje uhol pohľadu. Kríž je umiestnený na menej viditeľnú stranu fasády, aby bol, keďže je kolmo umiestnený, viditeľný z tej druhej strany. Lekárenský kríž je na výšku rovnako veľký ako svetelný box Dr.Max je s ním horizontálne zarovnaný. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Umiestnenie kríža a svetelného boxu na rožnej fasáde Smer pohľadu

Smer pohľadu

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Branding výkladového okna Na označenie výkladového okna je použité logo s pásom, aby bolo toto označenie dostatočne variabilné vzhľadom na rôznosť použitia tak, ako je to zobrazené na protiľahlej strane. Pás na výkladové okno je tvorený tak, že jeho výška je min. 10 cm, pričom jeho odsadenie od dolného okraja sa rovná tejto výške. Na tomto páse je umiestňované logo vo výške dvojnásobku výšky pásu, pričom jeho minimálna šírka musí byť 50 cm. Logo je komponované na stred výkladového okna, pričom ak má výklad viac tabúľ, považuje sa každá tabuľa za samostatný výklad a logo je aplikované na stred na každej z týchto tabúľ. Výnimku tvorí sklená tabuľa, ktorú prekrýva iný prvok. V tomto prípade je na skle aplikovaný iba pás bez loga. Odporúča sa, aby aplikácia na výklade bola od jedného kraja po druhý bez vynechania výkladovej tabule. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Branding výkladového okna B

50 cm

10 cm 10 cm

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Aplikácia maskota a claimu na výkladové okno Maskot Dr.Max môže byť aplikovaný na výkladové okno priesvitnou samolepiacou fóliou, najlepšie matnou priehľadnou fóliou. Kompozícia maskota lekára závisí od konkrétneho výkladu, pričom platí pravidlo, že výška maskota je minimálne 2/3 výšky výkladového okna. Maskot je doplnený o claim, ktorý sa odporúča umiestňovať k hlave doktora, pričom by nemal presahovať na viac výkladových tabúľ. Text claimu je z bielej samolepiacej fólie.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Aplikácia maskota a claimu na výkladové okno B

N Í ZK E C E N Y PRE VAŠE ZDR AVIE

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Branding štvorcového buttonu Táto aplikácia má rovnaké pravidlá ako aplikácia na výklad (viď predchádzajúca kapitola), avšak odporúčaná veľkosť loga je 25 cm, čomu zodpovedajú aj ostatné pomery aplikácie. Aplikácia je rovnaká na všetkých buttonoch. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Branding ĹĄtvorcovĂŠho buttonu B

25 cm

A A

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Konštrukcia layoutu (A formát na výšku) Základný layout tlačených materiálov ako letáky, či postery, má nasledovné princípy. V spodnej časti formátu je umiestnený branding (podobne ako pri výklade), pričom jednotlivé pomery sú definované na protiľahlej strane. Logo je umiestnené v horizontálnom páse na stred formátu. V ostatnej časti formátu je vyčlenené miesto pre text alebo grafiku, pričom konkrétna forma je závislá na určení a obsahu tlačeného materiálu. Odporúča sa pri tvorbe týchto materiálov používať korporátne farby a písmo Myriad. Formáty typu A na výšku definujú nasledovné strany. Pri rôznych veľkostiach formátu A môže dôjsť k rôznym pomerom brandingu a šírky formátu, čo je definované na nasledujúcich stranách. Obecne platí pravidlo, že formáty, ktoré číta zákazník zblízka (letáky a inzercia) majú branding a logo menšie ako formáty určené na čítanie zdiaľky (poster). Je možné použiť dve farebnosti layoutu. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


A 0.035 B

Faccum in hent utet

Faccum in hent utet

Utiure molor acin utatummy Miesto pre text a grafiku nulluptatue velit velent aliquis

Utiure molor acin utatummy Miesto pre text a grafiku nulluptatue velit velent aliquis

B

0.5 A 0.07 B 0.07 B 0.07 B Biely variant layoutu

ÄŒervenĂ˝ variant layoutu

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Konštrukcia layoutu (A formát na šírku) Základný layout tlačených materiálov ako letáky, či inzercia má nasledovné princípy. V spodnej časti formátu je umiestnený branding (podobne ako pri výklade), pričom jednotlivé pomery sú definované na protiľahlej strane. Logo je umiestnené v horizontálnom páse na stred formátu. V ostatnej časti formátu je vyčlenené miesto pre text alebo grafiku, pričom konkrétna forma je závislá na určení a obsahu tlačeného materiálu. Odporúča sa pri tvorbe týchto materiálov používať korporátne farby a písmo Myriad. Formáty typu A na šírku definujú nasledovné strany. Pri rôznych veľkostiach formátu A môže dôjsť k rôznym pomerom brandingu a šírky formátu, čo je definované na nasledujúcich stranách. Obecne platí pravidlo, že formáty, ktoré číta zákazník zblízka (letáky a inzercia) majú branding a logo menšie ako formáty určené na čítanie zdiaľky (poster). Je možné použiť dve farebnosti layoutu. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


A 0.06 B

Miesto pre text a grafiku B

Miesto pre text a grafiku 0.3 A 0.12 B 0.12 B 0.12 B Biely variant layoutu

ÄŒervenĂ˝ variant layoutu

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Konštrukcia layoutu (štvorcový formát) Základný layout tlačených materiálov ako letáky, či inzercia má nasledovné princípy. V spodnej časti formátu je umiestnený branding (podobne ako pri výklade), pričom jednotlivé pomery sú definované na protiľahlej strane. Logo je umiestnené v horizontálnom páse na stred formátu. V ostatnej časti formátu je vyčlenené miesto pre text alebo grafiku, pričom konkrétna forma je závislá na určení a obsahu tlačeného materiálu. Odporúča sa pri tvorbe týchto materiálov používať korporátne farby a písmo Myriad. Je možné použiť dve farebnosti layoutu. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


A 0.05 A

Miesto pre text a grafiku

Miesto pre text a grafiku

A

0.5 A 0.1 A 0.1 A 0.1 A Biely variant layoutu

ÄŒervenĂ˝ variant layoutu

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Konštrukcia inzercie (1/1) Layout inzercie má rovnaké princípy ako layout letákov a posterov. Forma konkrétnych formátov je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


A 0.035 B

Faccum in hent utet

Faccum in hent utet

Utiure molor acin utatummy Miesto pre text a grafiku nulluptatue velit velent aliquis

Utiure molor acin utatummy Miesto pre text a grafiku nulluptatue velit velent aliquis

B

0.5 A 0.07 B 0.07 B 0.07 B FarebnĂ˝ variant layoutu

ÄŒiernobiely variant layoutu

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Konštrukcia inzercie (1/2) Layout inzercie má rovnaké princípy ako layout letákov a posterov. Forma konkrétnych formátov je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


A 0.035 B

B

1/2

1/2

Miesto pre text a grafiku

Miesto pre text a grafiku

0.5 A 0.035 B 0.035 B 0.035 B FarebnĂ˝ variant layoutu

ÄŒiernobiely variant layoutu

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Konštrukcia inzercie (1/2) Layout inzercie má rovnaké princípy ako layout letákov a posterov. Forma konkrétnych formátov je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


A 0.07 B

B

1/2

1/2

Miesto pre text a grafiku

Miesto pre text a grafiku

0.5 A 0.14 B 0.14 B 0.14 B FarebnĂ˝ variant layoutu

ÄŒiernobiely variant layoutu

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Orientačný systém Orientačný systém v lekární sa riadi existujúcim systémom. Základný layout je rovnaký ako pri tvorbe ostatných materiálov, pričom sa menia texty jednotlivých sekcií a podkladové farby. Text a celá kompozícia je rovnako ako pri ostatných materiáloch na stred.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Orientačný systém v predajni

Vitamíny a minerály Homeopatiká D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Aplikácie na vchodové dvere Forma aplikácie na vchodové dvere je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Otváracie hodiny

Otváracie hodiny PONDELOK + 08:00 - 20:00 UTOROK + 08:00 - 20:00 STREDA + 08:00 - 20:00 ŠTVRTOK + 08:00 - 20:00 PIATOK + 08:00 - 20:00 SOBOTA + 08:00 - 15:00 NEDEĽA + zatvorené

Ďakujeme za návštevu

Zodpovedný farmaceut: Mgr. Isaac Newton

Nálepka na dvere

TL AČ I Ť

ŤA H AŤ

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Vizitky Forma vizitiek pre zodpovedných lekárnikov je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Vizitka zodpovedného farmaceuta B

90 mm

Mgr. Robert Koch zodpovedný farmaceut Lekáreň Dr.Max Plynárenská 45 811 05 Bratislava

45 mm

T: +421 2 543 211 79 F: +421 2 543 211 80 M: +421 905 123 456 E: koch@drmax.sk www.drmax.sk

Predná strana

Zadná strana

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Menovka pracovníka lekárne Forma menovky pracovníka lekárne je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Menovka pracovníka lekárne B

90 mm

Alena Masaryková lekárnik

45 mm

Červený variant

Alena Masaryková lekárnik

Biely variant

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Vernostná karta Forma vernostnej karty je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Vernostná karta B

85 mm

54 mm

vernostná karta

Predná strana

Zákaznícka karta č:

0001

Meno a priezvisko:

Wis ad eugiam, quis et autet, con veliquatisi. Lit velit alissi tem volobor sum enisl utpat alis et, conseniscin henit, sit elisim zzrit eugiamcommod min ut augait, commy num nulputpate magna commy nulluptat, sequipi scidunt ad tio ex ero et dolorper alis dolendre dolobore dunt utat loreet vercincidui bla feu faciduisi.

Zadná strana

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale POS stojan Forma POS stojanu je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


POS stojan B

N Í ZK E C E N Y PRE VAŠE ZDR AVIE

N Í ZK E C E N Y PRE VAŠE ZDR AVIE

Metum zriure modipsu

Metum zriure modipsu

scipsum non vulla conulla feugiatem et exer ipsustrud endigna adipsustrud tate velenit lore doloreet, consed ting euisi. Am nim dolum veriureet, senit atummy nisi.

scipsum non vulla conulla feugiatem et exer ipsustrud endigna adipsustrud tate velenit lore doloreet, consed ting euisi. Am nim dolum veriureet, senit atummy nisi.

Quisl eum euip ex ea am, quis ex eum vercin utetum incil ullam eum illandre modolore vel deliquisl ullaore diat,

vernostná karta

Ed digna autat. Del ex exercidui ea cortion ullutpat, quis elessit, quat iuscilit lamconsecte volobor sequi tio odit wismolobor il incin hendreetum nibh ex el eu faciliqui er sequam, sent dolum am zzriurem iril er in vulputem ero enisseniam dolobor sequisi estio commodit la consed elent nummolobor in hendignis adio delit augait veliquatet, cor incip esto od te modolor perilit vullan euipsus cinisis exerciliquat wissi tat. Ut in henit lan ea faccums andionsenit enibh et iliquam dunt landiat, ver sed modit lorper incincillum diamet utpat, veros atue do exero dignibh exer adiat. Vel ut nostie vendio consecte feu feugiat. Nosto consectem niamet lore tem quamcom molorting eum dipit, cortie do conum velenit ver aliquat incin ex exerostrud tat nim aliquamconum ipsum vulput nismod tat ad min ex elisiscinci ea

Quisl eum euip ex ea am, quis ex eum vercin utetum incil ullam eum illandre modolore vel deliquisl ullaore diat,

vernostná karta

Ed digna autat. Del ex exercidui ea cortion ullutpat, quis elessit, quat iuscilit lamconsecte volobor sequi tio odit wismolobor il incin hendreetum nibh ex el eu faciliqui er sequam, sent dolum am zzriurem iril er in vulputem ero enisseniam dolobor sequisi estio commodit la consed elent nummolobor in hendignis adio delit augait veliquatet, cor incip esto od te modolor perilit vullan euipsus cinisis exerciliquat wissi tat. Ut in henit lan ea faccums andionsenit enibh et iliquam dunt landiat, ver sed modit lorper incincillum diamet utpat, veros atue do exero dignibh exer adiat. Vel ut nostie vendio consecte feu feugiat. Nosto consectem niamet lore tem quamcom molorting eum dipit, cortie do conum velenit ver aliquat incin ex exerostrud tat nim aliquamconum ipsum vulput nismod tat ad min ex elisiscinci ea

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Nákupné tašky Forma nákupných tašiek je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Nákupné tašky B

Červená papierová taška

Červená PET taška

Biela papierová taška

Biela PET taška

N Í ZK E C E N Y

N Í ZK E C E N Y

N Í ZK E C E N Y

N Í ZK E C E N Y

PRE VAŠE

PRE VAŠE

PRE VAŠE

PRE VAŠE

ZDR AVIE

ZDR AVIE

ZDR AVIE

ZDR AVIE

Červená papierová taška

Červená PET taška

Biela papierová taška

Biela PET taška

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


04Point of sale Tričká Forma tričiek je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Tričká predná strana

N Í ZK E C E N Y PRE VAŠE ZDR AVIE

Biely variant N Í ZK E C E N Y PRE VAŠE ZDR AVIE

Červený variant

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


05Ďalšie aplikácie

D E S I G N M A N U A L Dr.Max


05Ďalšie aplikácie Firemný automobil Forma firemného automobilu je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


FiremnĂ˝ automobil

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


05Ďalšie aplikácie Ľahké nákladné automobily Forma ľahkého nákladného automobilu je zobrazená na protiľahlej strane. Farebnosť tejto aplikácie zodpovedá korporátnym farbám tak, ako ich definuje tento designmanuál.

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Ľahké nákladné automobily

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Ľahké nákladné automobily

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


Ľahké nákladné automobily

D E S I G N M A N U A L Dr.Max 00


D E S I G N M A N U A L Dr.Max

DM DrMax  

Designmanual DrMax

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you