Page 1


o bs a h

1. znaâka 06 08 08 10 10 12

Fi l o z o f i a z n a ã k y B u d a m a r St a v e b n é p r v k y z n a ã k y Ko n ‰ t r u k c i a z n a ã k y Ochranná zóna Mi n i m á l n a v e º k o s È Ne p o v o l e n é v a r i a n t y

2 . FAR B Y 16 18 20 22

Definícia korporátnych farieb Fa r e b n é v a r i a n t y z n a ã k y âi e r n o b i e l e v a r i a n t y z n a ã k y Ne p o v o l e n é f a r e b n é v a r i a n t y z n a ã k y

3 . Ty p o g r a f ia 26 28

Ko r p o r á t n e p í s m o Doplnkové písmo

4 . fi r e m n á komunikácia 32 34 36 38 40 42 46 48 50 52 54 56 58

Vi z i t k y Hl a v i ã k o v ˘ p a p i e r Ko n ‰ t r u k c i a h l a v i ã k o v é h o p a p i e r a Fa x o v ˘ p a p i e r Ko n ‰ t r u k c i a f a x o v é h o p a p i e r a Obálky Fa k t ú r a Ko n ‰ t r u k c i a f a k t ú r y Po w e r p o i n t o v á p r e z e n t á c i a In t e r i é r o v á v l a j k a Ko n ‰ t r u k c i a i n t e r i é r o v e j v l a j k y Tr a n s p a r e n t Pe ã i a t k a

5 . d o p r a v né pros triedk y 62 Au t o m o b i l y 70 Îe l e z n i ã n é v a g ón y

6 . r e k l a m n é predme ty 76

Re k l a m n é p r e d m e t y

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l


1. Z n a창k a

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l


1. zna âka F ILOZOF IA z n aâk y budamar Značka Budamar nesie základné atribúty spoločnosti. Grafický symbol je jednoduchým zobrazením logistickej činnosti Budamaru, akcentuje spojenie z bodu A do bodu B, pričom je spájajúca linka jednoduchá a elegantná a zároveň je dynamickým prvkom loga. Spojenie s geometricky presne konštruovaným písmom dodáva značke na serióznosti. Písmo je zároveň volené tak, aby sa mohlo stať funkčným korporátnym písmom. Farebnosť sa pohynuje v teplých tónoch oranžovej a tmavohnedej, ktoré vyjadrujú osobitný prístup. Tvaroslovie celej značky vyjadruje dynamiku pohybu znázornenú v grafickom symbole v kombinácií so pevne konštruovaným písmom, ktoré má dodávať značke pocit vážnosti a spoľahlivosti. Značka Budamar je preto spojením spoľahlivej spoločnosti s flexibilnou logistikou s osobitným prístupom.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

0 6


v ar i a nt s t a g l i no m

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

v ar i a nt be z t a g l i n u

0 7


1. zna âka S TAVEB NÉ PRVKY z n aâ k y Značka Happy Hand sa skladá z troch prvkov:

1. Grafick˘ symbol Predstavuje výtvarný motív, ktorý je nositeľom hodnôt značky. Zároveň je charakteristickým vizuálnym motívom, ktorý má za úlohu odlíšiť značku.

2. Názov Je písomným vyjadrením názvu značky.

3. Tagline Obyčajne predstavuje pridanú hodnotu značky. V tomto prípade je ním pre lepšiu zrozumiteľnosť činnosť a náplň značky.

k o n· tr u k c i a z n aâk y Jednotlivé stavebné prvky značky Happy Hand sú konštruované v presných pomeroch, ktoré nie je možné ľubovoľne meniť. Možné varianty značky definuje ďalej tento designmanuál.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

0 8


S TAVEBNÉ PRVKY z n aâk y

g r afi c k¯ s y m bol

N á zov b u d a m ar

T AGl i n e

kon·t r u k c i a z n aâk y

15 A

2.5 A 4.5 A A 1/2 A 1/2 A

2.5 A

B u d a m a r

3.8 A

D e s i g n m a n u a l

7 A

1.8 A

0 9


1. zna âka O c h r a n n á z ó n a z n aâ k y Ochranná zóna značky je tvorená štvorcom vytvoreným vzdialenosťou od ľavého kraja písmena B po ľavý okraj písmena U, ktorá je uplatňovaná z každej strany značky, vždy od najkrajnejšieho bodu. Do tejto zóny nesmie zasahovať žiaden text ani grafika, aby neboli mylne považované za súčasť značky.

MINIMÁLNA VEªKOSË znaâ k y Minimálna veľkosť značky definuje najmenšie možné použitie značky pri všetkých aplikáciach. Je nastavená tak, aby bola značka dobre čitateľnou a je definovaná v dvcoh variantoch.

Variant s taglinom Vzhľadom na skutočnosť, že tagline tvorí text, musí byť minimálna veľkosť taká, aby sa zabezpečila jeho čitateľnosť - v tomto prípade 25 mm na šírku.

Variant bez taglinu Tento variant sa odporúča použiť, keď nie je možné použiť predchádzajúci, ale situácia vyžaduje aplikáciu značky, pričom najmenšie možné použitie je 15 mm.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

1 0


Och r a n n á z ó n a z n aâk y

OCH R ANNÁ Z ÓNA

MINIMÁLNA VEªKOSË z n aâ k y

B u d a m a r

Lo go s t a g l i no m

Log o b e z t a g l i n u

25 mm

15 mm

D e s i g n m a n u a l

1 1


1. zna âka NEPOVOLENÉ VARIANTY znaâ k y Značku nie je možné svojvoľne meniť, aby ostala zachovaná vizuálna konzistencia. Značku nie je možné deformovať vertikálne ani horizontálne, nie je možné meniť usporiadanie stavebných prvkov, ani používať tieto prvky samostatne.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

1 2


NEPOVOLENÉ VARIANT Y z naâ k y

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

1 3


2. fa r b y

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l


2. Far by d ef i n íc i a k o r p o r át n y ch farie b Značka Budamar má definované dve základné korporátne farby. Ich presné hodnoty v jednotlivých farebných vzorníkoch ukazuje protiľahlá strana.

OranÏová farba Je odvodenou od červenej farby, ktorá je aktívna a emotívna. Oranžová nie je tak agresívna, no je dynamická, vybudzujúca k aktivite a činnosti. Preto tvorí základnú farebnú zložku značky spoločnosti Budamar. Logicky je priradená ku grafickému symbolu, ktorý je dynamizujúcim prvkom loga a k nápisu „logistics“, ktorý popisuje túto činnosť. Oranžová v logu Budamar je definovaná v strednej úrovni oranžových tónov.

Hnedá farba Táto farba tvorí svetelný a kontrastný akcent značky Budamar. Je dostatočne tmavou, aby dobre odlíšila značku od okolitého prostredia a zároveň je príbuzná vo svojom teplom tóne oranžovej farbe grafického symbolu značky.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

1 6


defi n í c i a k o r p o r át n yc h farie b

bu d a m a r oranÎová

b udamar hnedá

CMYK C/0 – M/60 – Y /100 – K / 0

CM Y K C/70 – M/80 – Y/100 – K/30

pan tone Pan tone 151

pantone P a n to n e 4 7 6

RGB r /245 – g/130 – b/31

RG B r / 8 3 – g / 5 9 – b/ 3 9

we b sa f e r/F5 – g/82 – b/1f

w eb s a f e r / 5 4 – g / 3b – b/ 2 7

RAL 1028

RAL 8016

Oracal 651 35

Oracal 651 80

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

1 7


2. Far by F AREB NÉ VARIANT Y ZNAâ K Y Designmanuál definuje pre použiteľnosť vo všetkých prípadoch viacero farebných variánt značky.

Základn˘ farebn˘ variant Pokiaľ to produkčné možnosti dovoľujú, je nutné používať tento variant značky. Ide o farebne základný variant na bielom pozadí.

Doplnkové farebné varianty znaãky Značku Budamar je možné použiť aj ako jednofarebný variant na bielom pozadí tak, ako je to znázorené na protiľahlej strane. Značku Budamat je možné použiť na farebnom pozadí, pričom ide o farebné pozadie odvodené od korporátnej farebnosti (ak ide o odlišnú farbu, odporúča sa použiť jednofarebný alebo čiernobiely variant značky). Značku je možné použiť len vo farebných kombináciach, ktoré definuje tento designmanuál.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

1 8


F ARE BNÉ VARIAN T Y ZNAâK Y ZÁ K LA D N¯ FAR E BN¯ VAR IANT

DOP LN KOVÉ F A R EBNÉ VA RIANT Y ZNAâ K Y

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

1 9


2. Far by â IERNOB IELE VARIANTY ZNAâ K Y Pre čiernobiele použitie definuje tento designmanuál použitie znázornené na protiľahlej strane.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

2 0


âIERNO BIELE VARIANT Y ZNAâ K Y PO ZI TÍV NY âIE RNOBIELY V AR IANT

NEGA TÍVNY âIER NOBIELY V AR IANT

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

2 1


2. Far by NEPOVOLENÉ F AREBNÉ VARIAN TY ZNAâ K Y Značku Budamar nie je možné používať v iných farebných kombináciach ako definuje tento designmanuál. V značke nie je možné meniť farebnosť jednotlivých prvkov podľa ľubovôle. Nie je dovolené navzájom kombinovať korporátne prvky inak, ako je to popísané v kapitole „Farebné varianty značky“ rovnako, ako nie je možné nahrádzať tieto farby inými farbami. V čiernobielom použití nie je dovolené používať odtiene šedej ako znázornenie farebnosti. Značka v čiernobielom použití musí byť buď 100% biela alebo 100% čierna.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

2 2


NEPOVOLENÉ F AREB NÉ VARIAN TY ZNAâ K Y ne povo lené far e bné V AR IANT y

ne povo lené âIE RNOB IELe VA R IANT y

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

2 3


3. PÍ S M O

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l


3. PÍSMO KORPORÁ T NE PÍSMO Ako korporátne písmo značky Budamar je definované písmo Gill Sans

Gill Sans Celosvetovo úsepšný font Gill Sans bol navrhnutý umelcom a dizajnérom Ericom Gillom v roku 1931. Korene písma môžu byť vystopované k písmu Old Face, no ešte viac k jeho učiteľovi Edwardovi Johnstonovi z London Unfergrounf Type. Gillove písmo je klasickejšie v proporciách a obsahuje napr. rozviate písmeno R, či okuliarom podobné malé g. Odlišné korene odkazujú na ručne písané písmená a preto je Gill Sans charakterizovaný ako „humanistický sans serif“, ktorý je veľmi dobre čiateľný v texte aj na obrazovke. Gill Sans vyžaruje moderný vzhľad vďaka svojim čistým, štedrým a originálnym tvarom. Pre účely značky je použitie Gill Sans definované v rezoch Regular, Bold a Light.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

2 6


KORPORÁT NE PÍSMO GILL SANS BS R EGULA R

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 GILL SANS BS bo ld

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 GILL SANS BS lig ht

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

2 7


3. PÍSMO DOPLNKOVÉ PÍSMO Arial je systémovou súčasťou operačných systémov Windows a Mac OS X, preto je navrhnutý ako doplnkový font, najmä pre elektronické aplikácie a to v prípade, že nie je možné použiť predchádzajúce písmo.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

2 8


DOPLNKOVÉ PÍSMO A RIAL REGULA R

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 A RIAL bo ld

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

2 9


4. F IR E MN Á K O M UN I K Á C IA

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA v i z itk y Forma a konštrukcia vizitiek spoločnosti Budamar je znázornená na protiľahlej strane. Vizitky je možné použiť v dvoch variantoch, avšak po výbere jedného je nutné používať tento jeden.

1. Gill Sans BS

Veľkosť: 9 bodov Preklad: 10.8 bodu Prestrkanie: 0

2. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 9 bodov Preklad: 10.8 bodu Prestrkanie: 0

3. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 6 bodov Preklad: 7.2 bodu Prestrkanie: 50

4. Gill Sans BS

Veľkosť: 6 bodov Preklad: 7.2 bodu Prestrkanie: 0

5. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 6 bodov Preklad: 10 bodu Prestrkanie: 0

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

3 2


viz it ky oranÎov¯ var ian t

Ing. Peter Novák financial director Budamar logistics, a.s. Palisády 56 811 06 Bratislava Slovak republic T: +421 2 572 60 204 F: +421 2 572 60 117 M: +421 903 123 456 E: novak@budamar.sk www.budamar.sk

hne d ¯ var ian t

Ing. Peter Novák financial director Budamar logistics, a.s. Palisády 56 811 06 Bratislava Slovak republic T: +421 2 572 60 204 F: +421 2 572 60 117 M: +421 903 123 456 E: novak@budamar.sk www.budamar.sk

ko n· tr u k c i a v i z it i e k 90 mm 1

5 mm

2

Ing. Peter Novák financial director

3

Budamar logistics, a.s. Palisády 56 811 06 Bratislava Slovak republic

4 45 mm

7 mm

T: +421 2 572 60 204 F: +421 2 572 60 117 M: +421 903 123 456 E: novak@budamar.sk

5

28 mm

www.budamar.sk

5 mm

5 mm

45 mm

35 mm

5 mm

30 mm

15 mm

45 mm

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

40 mm

5 mm

3 3


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA HLAVIâKOV¯ PAPIER Forma hlavičkového papiera spoločnosti Budamar je znázornená na protiľahlej strane.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

3 4


HLAVIâKOV¯ PAPIER Z M E N · E N É NA 7 5 %

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

3 5


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA Ko n· tr u k c i a HLAVIâKOVÉHO PAPIERA Konštrukcia hlavičkového papiera spoločnosti Budamar je znázornená na protiľahlej strane.

1. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 8 bodov Preklad: 9.6 bodu Prestrkanie: 50

2. Gill Sans BS

Veľkosť: 7 bodov Preklad: 8.4 bodu Prestrkanie: 0

3. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 7 bodov Preklad: 10 bodov Prestrkanie: 0

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

3 6


Ko n· tr u k c i a HLAVIâ KOVÉHO PAPIERA Z M E N · E N É NA 7 5 %

140 mm

60 mm

10 mm

10 mm

250 mm

297 mm

1 2

3

140 mm

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

Budamar logistics, a.s. Palisády 56 811 06 Bratislava Slovak republic T: +421 2 572 60 204 F: +421 2 572 60 117 E: budamar@budamar.sk www.budamar.sk

37 mm

70 mm

3 7


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA F AXOV¯ PAPIER Forma faxového papiera spoločnosti Budamar je znázornená na protiľahlej strane.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

3 8


FAX OV¯ PAPIER Z M E N · E N É NA 7 5 %

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

3 9


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA Ko n· tr u k c i a HLAVIâKOVÉHO PAPIERA Konštrukcia faxového papiera spoločnosti Budamar je znázornená na protiľahlej strane.

1. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 8 bodov Preklad: 9.6 bodu Prestrkanie: 50

2. Gill Sans BS

Veľkosť: 7 bodov Preklad: 8.4 bodu Prestrkanie: 0

3. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 7 bodov Preklad: 10 bodov Prestrkanie: 0

4. Gill Sans Light BS

Veľkosť: 10 bodov Preklad: 12 bodov Prestrkanie: 200

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

4 0


Ko n· tr u k c i a FA X OVÉHO PAPIERA Z M E N · E N É NA 7 5 %

10 mm

130 mm

60 mm

10 mm

10 mm 20 mm

4

f a scimile t r a n smissio n

250 mm

277 mm

1 2

3

140 mm

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

Budamar logistics, a.s. Palisády 56 811 06 Bratislava Slovak republic T: +421 2 572 60 204 F: +421 2 572 60 117 E: budamar@budamar.sk www.budamar.sk

37 mm

70 mm

4 1


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA o BÁLKY Formy a konštrukcie obálok spoločnosti Budamar sú znázornené na protiľahlých stranách.

Obálka DL 1. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 7 bodov Preklad: 8.4 bodu Prestrkanie: 50

2. Gill Sans BS

Veľkosť: 6 bodov Preklad: 10 bodov Prestrkanie: 0

3. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 6 bodov Preklad: 10 bodov Prestrkanie: 0

Obálka C6 1. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 7 bodov Preklad: 8.4 bodu Prestrkanie: 50

2. Gill Sans BS

Veľkosť: 6 bodov Preklad: 10 bodov Prestrkanie: 0

3. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 6 bodov Preklad: 10 bodov Prestrkanie: 0

Obálka C4 1. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 7 bodov Preklad: 8.4 bodu Prestrkanie: 50

2. Gill Sans BS

Veľkosť: 6 bodov Preklad: 10 bodov Prestrkanie: 0

3. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 6 bodov Preklad: 10 bodov

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

4 2


oB ÁLKA DL Z M E N · E N É NA 7 5 %

KON· TRUKCIA OB ÁLKY DL Z M E N · E N É NA 7 5 % 1 0 mm

40 mm

170 mm

10 mm

75 mm 110 mm

25 mm

Budamar logistics, a.s.

1

Palisády 56 811 06 Bratislava Slovak republic

2

www.budamar.sk

3

220 mm

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

4 3


oB ÁLKA c 6 Z M E N · E N É NA 7 5 %

KON· TRUKCIA OB ÁLKY c6 Z M E N · E N É NA 7 5 % 1 0 mm

40 mm

110 mm

10 m m

75 m m 110 mm

25 m m

Budamar logistics, a.s.

1

Palisády 56 811 06 Bratislava Slovak republic

2

www.budamar.sk

3

160 mm

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

4 4


oB ÁLKA c 4 Z M E N · E N É NA 4 5 %

KON· TRUKCIA OB ÁLKY c4 Z M E N · E N É NA 4 5 % 15 mm

55 mm

254 mm

15 mm

185 mm

229 mm

1 29 mm

2 3

324 mm

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

4 5


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA F AKT ÚRA Forma faktúry spoločnosti Budamar je znázornená na protiľahlej strane.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

4 6


FAKT ÚRA Z M E N · E N É NA 7 5 %

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

4 7


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA Ko n· tr u k c i a FAK T ÚRY Konštrukcia faktúry spoločnosti Budamar je znázornená na protiľahlej strane.

1. Gill Sans Light BS

Veľkosť: 14 bodov Preklad: 16.8 bodu Prestrkanie: 50

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

4 8


Ko n· tr u k c i a FAK T ÚRY Z M E N · E N É NA 7 5 % 10 mm

130 mm

60 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Invoice list

1

28 7 m m

297 mm

140 mm

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

70 mm

4 9


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA POWERPOINT OVÁ PREZEN T ÁCIA Forma powerpointovej prezentácie je zobrazená na protiľahlej strane. Je definovaná titulnou a vnútornou stranou, pričom jednotlivé informácie sú v korporátnom písme Gill Sans.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

5 0


POWERPOINT OVÁ PREZEN TÁCIA ti tulná s tr ana

vnú tor ná strana

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

5 1


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA INTERIÉROVÁ VLAJ KA Forma ineriérových vlajok spoločnosti Budamar je znázornená na protiľahlej strane. Vizitky je možné použiť v dvoch variantoch.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

5 2


IN T ERIÉROVÁ VLA JKA

or anÎ ov¯ var i a nt

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

h n e d ¯ v ar i a n t

5 3


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA KON· TRUKCIA INTERIÉROVE J VLA J K Y Konštrukcia interiérovej vlajky spoločnosti Budamar je znázornená na protiľahlej strane.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

5 4


KON·T RUKCIA INT ERIÉROVEJ VLA J K Y

105 mm

210 mm

148 mm

138 mm

10 mm

35 mm

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

60 mm

10 mm

5 5


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA T r a n sp a r e nt Forma a konštrukcia transparentu spoločnosti Budamar je znázornená na protiľahlej strane.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

5 6


Tran s p a r e nt

kon路t r u k c i a T r a n s p a r ent u

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

5 7


4. FI REMNÁ KOMUN IKÁCIA PEâ IAT KA Forma a konštrukcia pečiatky spoločnosti Budamar je znázornená na protiľahlej strane.

1. Gill Sans Bold BS

Veľkosť: 8 bodov Preklad: 9.6 bodu Prestrkanie: 570

2. Gill Sans BS

Veľkosť: 8 bodov Preklad: 9.6 bodu Prestrkanie: 150

3. Gill Sans BS

Veľkosť: 7 bodov Preklad: 8.4 bodu Prestrkanie: 0

4. Gill Sans BS

Veľkosť: 7 bodov Preklad: 9 bodov Prestrkanie: 0

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

5 8


PEâ IATKA

70 mm 3 mm 4 mm

1

B u d a m a r

18 mm

IâO: 35 736 046 DIâ: 1234567890 Iâ DPH: SK123456789

3 mm 5 mm

2

logistics, a.s.

Palisády 56 • 811 06 Bratislava • Slovak republic

25 mm 3 4

62 mm

B u d a m a r

logistics, a.s.

Palisády 56 • 811 06 Bratislava • Slovak republic IâO: 35 736 046 DIâ: 1234567890 Iâ DPH: SK123456789

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

5 9


5. D O PRAV N É PR O S TRI E D KY

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l


5. DOPRAVN É PR OSTRIEDKY AUTOMOB ILy Osobn˘ firemn˘ automobil Použitie značky Budamar na firemných automobiloch definuje tento designmanuál ako aplikáciu loga na predných dverách na obidvoch stranách vozidla v základnom farebnom variante. Ak by bol automobil inej farby, je nutné držať sa kapitoly, ktorá hovorí o farebných variantoch značky a ich použití.

Nákladné automobily Aplikácia značky na nákladných automobiloch je definovaná nasledovne: Dominantnou je aplikácia na nákladovej časti automobilu. Táto je vždy v korporátnej oranžovej farbe a na nej značka v príslušnom variante. Táto aplikácia sôúži na identifikáciu z väčšej vzdialenosti a preto používa značku na oranžovom podklade, aby bola výrazná. Pre identifikáciu zdiaľky je umiestnená značka vo svojom základnom variante aj na dverách z oboch strán kabíny. Platí tu rovnaké pravidlo ako pri umiestňovaní značky na osobný firemný automobil.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

6 2


F IREMN¯ AU TOMO B IL O S O BN Á V E R Z I A

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

6 3


NÁKLADN¯ AU T OMOB IL D O D Á V KA

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

6 4


NÁKLADN¯ AU T OMOB IL KA M I Ó N

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

6 5


NÁKLADN¯ AU T OMOB IL Ë a h a â s p r ívesom

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

6 6


B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

6 7


NÁKLADN¯ AU T OMOB IL Ë a h a â s p r ívesom

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

6 8


B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

6 9


5. DOPRAVN É PR OSTRIEDKY Îe l e z n iân é VAGÓNY Železničné vagóny spoločnosti Budamar by mali niesť korporátnu oranžovú farbu. Aplikáciu značky na tomto variante ukazujú nasledovné strany. Ak toto nie je možné, je nutné sa riadiť kapitolou o farebných variantoch značky a ich použita, pričom kompozícia loga ostáva rovnaká.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

7 0


Îele z n iâ n é VAGÓNY

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

7 1


Îele z n iâ n é VAGÓNY

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

7 2


Îele z n iâ n é VAGÓNY

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

7 3


6. r ek la mNÉ PRedmetY

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l


6. R E KLAMN É P REDMET Y REKLAMNÉ PREDMET Y Reklamné predmety spoločnosti Budamar sú definované v korporátnych farbách s príslušnými aplikáciami loga tak, ako je to znázornené na nasledujúcich stranách.

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

7 6


T RI 창 KO

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

7 7


창IAPKA

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

7 8


PERO

B u d a m a r

D e s i g n m a n u a l

7 9


Designmanual Budamar  

Designmanual Budamar