Page 48

Wash6

DE NIEUWE MANIER VAN WASSEN Organisatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Categorie

Risicobeheersing, techniek, organisatie

Status

Geïmplementeerd

Contactpersoon

Arie van Roon, avanroon@vrk.mnl

De innovatie

in aanraking kwam met water. De cilinders die meegingen

De Wash6 is een nieuw type machine voor het

in de wasmachine moesten minimaal nog 70 bar vol

wassen van persoonsbeschermende middelen, zoals

zijn anders zou tijdens het wasproces het elektronische

ademluchttoestellen, cilinders en maskers.

alarm van het toestel afgaan. Het team Persoonlijke Beschermingsmiddelen vond dit geen efficiënte manier

Aanleiding

van werken. De werkwijze sloot bovendien niet aan bij de

Veiligheidsregio Kennemerland streeft naar constante

voorschriften vanuit de arbeidshygiëne. Daarin wordt gesteld

vernieuwing en innovatie, onder meer op het gebied

dat mensen zo min mogelijk in aanraking moeten komen

van arbeidshygiëne. In het kader daarvan is onlangs een

met vervuilde materialen. Er is gekeken naar een betere

nieuwe regionale ademluchtwerkplaats opgeleverd. In deze

oplossing en dat is de Wash6 geworden.

werkplaats worden alle persoonsbeschermende middelen

Uitwerking

schoongemaakt en getest.

De Wash6 is ontwikkeld in samenspraak met Dräger Tot voor kort moesten de toestellen in wasmachines staand

Nederland, een bedrijf dat wereldwijd actief is op het

en onder druk worden gewassen zodat de elektronica niet

gebied van veiligheidstechniek. De machine is gemaakt

48

Innovatie 2016  
Innovatie 2016  

Een overzicht van alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2016.