Page 44

Risico Analyse Monitor

GEBOUWGEBONDEN RISICO’S HELDER IN KAART Organisatie

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Categorie  Risicobeheersing, incidentbestrijding, techniek, organisatie, maatschappelijke relevantie

Pilot

Contactpersoon

Johan Seij, j.seij@vnog.nl

A •J

N VAN DER HE

YD

JS

Genom

INNOVATIE

ineerd 2016

I

YD

PR

EN

INNOVATIE

EN

PR

I

Status

JS

•J

AN

VAN DE R

HE

De innovatie

Aanleiding

De Risico Analyse Monitor (RAM) is een model om

Bij deze innovatie draait het om risicogerichte brandpreven-

gebouwgebonden risico’s helder in kaart te brengen. Het

tie. Een terrein waarop nog veel verbetering mogelijk is.

‘Zowel de risicobeheerser als de gebruiker van het gebouw krijgt in beeld wat de risico’s zijn bij een brand’

Uitwerking Door de RAM samen in te vullen, wordt veel informatie in kaart gebracht én gedeeld. Zowel de risicobeheerser als de gebruiker van het gebouw krijgt in beeld wat de risico’s

is een vragenlijst die bij voorkeur samen met de eigenaar

zijn bij een brand. Als vanzelf komt ook nuttige informatie

en de gebruiker wordt ingevuld. Zo ontstaat een goed

boven tafel voor de hulpdiensten.

beeld van wat een acceptabel ‘restrisico’ is. De RAM is een onderdeel van de Module Risicobenadering die is

De RAM kent vijf meetpunten: het ruimtelijk profiel, de

ontwikkeld door de werkgroep ‘Veiligheid in de zorg’ van

mogelijkheden van veilige ontvluchting en toetreding, de

de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

beheersbaarheid van een incident, de bestrijdbaarheid van een incident en het gedrag en de houding van mensen. Na

44

Innovatie 2016  

Een overzicht van alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2016.