Page 40

Mobiele spoelboog

VOERTUIGEN MAKKELIJK EN SNEL AFSPOELEN Organisatie

Brandweer Gilze

Categorie

Risicobeheersing, techniek

Status

Prototype

Contactpersoon

Jan-Willem van den Heuvel, jwheuvel@firedefender.nl

De innovatie

voorkoming van hittestuwing. Hoewel er al flinke stappen

De mobiele spoelboog is een slim en simpel op te bouwen

zijn gezet, blijft de brandweer zoeken naar verbeteringen

systeem om voertuigen makkelijk en snel te kunnen

op het gebied van arbeidshygiëne. In tegenstelling

afspoelen na incidenten waarbij schadelijke stoffen op de

bijvoorbeeld tot de brandweerpakken (die na een incident

voertuigen terecht zijn gekomen.

worden gewassen en netjes schoon teruggaan in de kast), staan voertuigen regelmatig vuil in de kazerne. Meestal

‘Het zou prachtig zijn als de mobiele spoelboog landelijk kan worden ingezet bij grote incidenten’

worden ze pas na enige tijd gereinigd. Uit onderzoek is ook gebleken dat de verspreiding van onder meer asbest en andere gevaarlijke deeltjes, het

Aanleiding

grootst is in de periode dat de hulpdiensten vertrekken van

In het kader van arbeidshygiëne en persoonlijke

de plaats van het incident. Zo ontstond de gedachte een

beschermingsmiddelen is de brandweer goed op weg.

systeem te ontwikkelen waarmee alle soorten voertuigen

De aandacht ging de afgelopen jaren onder meer uit

snel en op de plaats van het incident kunnen worden

naar adembescherming en beschermende kleding ter

gereinigd. Een soort wasstraat, maar dan simpeler.

40

Innovatie 2016  

Een overzicht van alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2016.