Page 1


469,;/(5796+<*;:

@V\HYLSVVRPUNMVYWYVTV[PVUHSTLYJOHUKPZPUN[OH[PUZWPYLZ& (ZVULVM[OLSLHKPUNZ\WWSPLYZVMWYVTV[PVUHSHY[PJSLZ ^LHYL`V\YZWLJPHSPZ[MVY

*VUZ\S[H[PVU*VUJLW[PVU7YVK\J[PVU 0TWVY[H[PVU)YHUKPUN+PZ[YPI\[PVU VMWYVTV[PVUHSTLYJOHUKPZLVMHSSZVY[Z

>P[OT\JOL_WLYPLUJLJVUZPKLYHISLJVTTP[TLU[HUK VW[PTHS[LJOUPJHSMHJPSP[PLZ^LVMMLY`V\[OLILZ[JVUKP[PVUZ MVY`V\YZ\JJLZZ^P[O`V\YJHTWHPNUZ
>,3*64, 70*;6.9(40*65:

046<3+)9(5+05.

 ^HYUPUNUV[PJLZ 

05+,?

WSLHZLUV[L[OLYLMLYLUJLZVU[OLSHZ[WHNL

WHNL

9VI\Z[Ã&#x201E;UPZOPUNPUWLYMLJ[ WOV[VX\HSP[`

 TH[LYPHS /64,(5+30=05.

 KPTLUZPVU

WHNL

-VVKZ +YPURZ.HYKLU +LJV /V\ZLOVSK+V0[@V\YZLSM

 WHJRHNPUN\UP[WHJRHNPUN WYPU[ZPaL

6--0*,(5+:*/663 :H]PUNZ)V_LZ+LZR

 WYPU[TL[OVK

WHNL

>YP[PUN 7HPU[PUN4\S[PTLKPH ;LJOUPJZ ,SLJ[YVUPJZ

 WYPU[JVSV\Y

3(

( ,

2

0$,1(85 '(

'

( 23

0$

:769;:(5+.(4,: ;YH]LS)YHPU7H[PLUJL.HTLZ

1 ( 8 5

WHNL

4PUP=LOPJSLZ6\[KVVY.HTLZ :SLKNLZ-YPZILL)HSS.HTLZ

-(54,9*/(5+0:,

-HUZL[Z)L/LHYK)L:LLU :WVY[4LYJOHUKPZL

WHNL;VW8\HSP[`

WHNL

;YH]LS(JJLZZVYPLZ4PU[+PZWLUZLY *HY0JL:JYHWLY<TIYLSSHZ :HMLPU[OL+HYR3\NNHNL;HNZ )HNZ*HTWPUN 7PJUPJ

30-,:;@3,(5+ (**,::690,:

*OPW2L`7LUKHU[Z*\KKS` ;V`Z.SHZZLZHUK:TVRPUN (JJLZZVYPLZ*HWZ/H[Z

*(9(5+;9(=,3

6781'( 

1

/,

(

K

()

( 5 6 ( 5 9,

&4HKLPU.LYTHU`4HKLPU,\YVWL

UL^:LY]PJL-LH[\YLZ

OV\YKPZWH[JOIH[[LYPLZPUJS\KLK YLNPZ[LYLKWYVWLY[`YPNO[ZUV]LS[`

WHNL 

>,335,::(5+ /,(3;/*(9,

WHNL 

-PYZ[(PK(U[P;PJR(Y[PJSL 7LYZVUHS/`NPLUL.`TUHZ[PJZ /V[ *VSK4HZZHNL7YVK\J[Z

:WLJPHS)YHUKPUN

04V\SK+VTPUN:\ISPTH[PVU *6,UNYH]PUN<=KPNP[HSWYPU[?4(:79646;065 WHNL

+LJVHUKNPM[ZMVY`V\Y JOYPZ[THZWYVTV[PVU,JVSVNPJHSS`MYPLUKS`

ZVSHYWV^LYLKTHU\HSS` VWLYH[LK^H[LYWV^LYLK

 >LWYVK\JL[VYLN\SH[PVU

MVVKJVU[HJ[ZHMLKPYLJ[P]L ,5ZHML[V`Z

04769;(5; 0SS\Z[YH[PVUZJHUKPMMLY*OHUNLZHUKLYYVYZL_JLW[LK :WLJPHSJVSV\YZJHUILWYVK\JLKMYVTJLY[HPUX\HU[P[PLZVMP[LTZ:VTLTH[LYPHSTVKPÃ&#x201E;JH [PVUZHYLWVZZPISL[VV;OLPSS\Z[YH[LKPTWYPU[ZPU[OLJH[HSVN\LHYLL_HTWSLZMVYPUKP]PK\HS PTWYPU[Z^OPJO^LKL]LSVWZWLJPÃ&#x201E;JHSS`MVYLHJOJ\Z[VTLY^OLUKLZPYLK-VY[OLHWWYV WYPH[LWYPU[PUNTL[OVK^LJOVVZL[OLSLZZL_WLUZP]L]HYPHU[PMUV[^HU[LKKPMMLYLU[S` -VYM\Y[OLYX\LZ[PVUZWSLHZLJHSSV\YZHSLZZ[HMM>L^V\SKSPRL[VPUMVYT`V\PUKP]PK\HSS` HUKJVTWL[LU[S`+\L[V[LJOUPJHSYLHZVUZP[PZWVZZPISL[OH[ZVTLVM[OLZOV^UHY[PJSLZ PU[OLJH[HSVN\LKVUV[JVYYLZWVUK[V[OLVYPNPUHSJVSV\YZ0MULJLZZHY`WSLHZLVYKLY HWWYVWYPH[LZHTWSLZ^OPJOZ[HUKMVY[OLHJJVYKPUNJVSV\YVMKLSP]LY`(SSHY[PJSLZ^P[O J\Z[VTLYWYPU[PSS\Z[YH[LKPU[OPZJH[HSVN\LVUS`KLTVUZ[YH[L[OLWYPU[PUNWVZZPIPSP[PLZ VYZ[HUKMVYYLMLYLUJLW\YWVZLZ;OLYPNO[ZVU[OLZOV^USVNVZHUKIYHUKZHZ^LSSHZ ZOV^UZWLJPHSWYVK\J[ZHYLL_JS\ZP]LI`[OLYLZWLJ[P]LJVW`YPNO[[YHKLTHYRV^ULYZ

05+,?
3,;6<9=(90,;@6-4(;,90(3:

 IYHTISL

 I\IISLN\T

 SPSHJ

 WL[YVS

» 9LHSPZH[PVUPUHSS77WSHZ[PJHY[PJSLZ » =LY`UPJLPUJVTIPUH[PVU^P[O^OP[LVYISHJR » 5VU[YHUZWHYLU[TH[LYPHS

6<95,>-(:/065*636<9:

 VJLHU

 NYHZZNYLLU
(5+*636<9:,5;/<:,@6<

7UHQGFRORXUV VOLJKWO\WUDQVSDUHQW

6WDQGDUGFRORXUV $EVROXWHQRQWUDQVSDUHQW

0HWDOOLFFRORXUV:LWKJOLWWHUHIIHFW

1HRQFRORXUV/LJKW WUDQVSDUHQWDQGUDGLDQW FRORXUV^P[OV\[PSS\Z[YH[PVU

Z[HUKHYKIS\L

Z[HUKHYK`LSSV^

Z[HUKHYKNYLLU

Z[HUKHYKYLK

Z[HUKHYKVYHUNL

Z[HUKHYK^OP[L

ULVUIS\L

ULVU`LSSV^

ULVUNYLLU

ULVUYLK

ULVUVYHUNL

[YHUZWHYLU[^OP[L

[YLUKIS\L

[YLUK`LSSV^

[YLUKNYLLU

[YLUKYLK

[YLUKVYHUNL

TV[OLYVMWLHYS^OP[L

TL[HSSPJIS\L

TL[HSSPJNYLLU

TL[HSSPJYLK

TL[HSSPJNYL`

Z[HUKHYKZPS]LY

6<95,>-(:/065*636<9:
046<3+)9(5+05.
046<3+ )9(5+05. :/69;3,(+;04,: /0./9,:63<;0657/6;68<(30;@ 5679,796+<*;065*6:;:-96470,*,: 4(+,05.,94(5@ 04V\SKÃ&#x201E;UPZOPUNPZHOPNOX\HSP[`HUKL_WYLZZP]L VW[PVUVMPTWSLTLU[PUN`V\YSVNVPUHWOV[V YLHSPZ[PJHUKSV^I\KNL[^H`

046<3+)9(5+05. @6<9),5,-0;!

» 9VI\Z[Ã&#x201E;UPZOPUNPUWLYMLJ[WOV[VX\HSP[` » :JYLLUSLZZYLWYVK\J[PVUVMOHSM[VUL[LTWSH[LZ » 3V^WYPJLZL]LUMVYZTHSSVYKLYZ » =PZ\HSZZLU[LHZPS`I`LTHPS » 5VSP[OVNYHWO`ZJYLLUZVYWSH[LZYLX\PYLK

:\P[HISLMVYWSHZ[PJP[LTZ^P[OZTVV[O Z\YMHJLZZ\JOHZZ[VYHNLIV_LZ[YH`Z MYPZILLZPJLZJYHWLYZVYZUV^NSPKLYZ

» 0KLHSMVYWSHZ[PJHY[PJSLZ^P[OHÃ&#x2026;H[Z\YMHJL

>L^PSSILWSLHZLK[VVMMLY`V\J\Z[VTKLZPNUZ

» (SSWYPU[ZPaLZHYLSVNVZPaLZPUJS\KPUNHTTISLLKV]LY

@6<9+(;(!

» @V\YSVNVZJHSLK!^P[OKWPVY]LJ[VYPaLK » :WLJPHSJVSV\YZPUSVNVH]HPSHISLMYVTWPLJLZ

046<3+)9(5+05.
:DWFKRXWIRU WKLVV\PERO )RRGVDIHW\LVQXPEHU RQHSULRULW\ 7KHPDQXIDFWXUHU GHDOHURUGLVWULEXWRUKDV WRHQVXUHWKHSHUIHFW TXDOLW\RIWKHJRRGV 7KHWUDFHDELOLW\RI WKHSURGXFWVKDVWR EHJXDUDQWHHGLQ DOOSURFHVVLQJVWHSV LQDJULEXVLQHVV

/64,(5+30=05.


/64, 30=05.(

/,

( 5 6 ( 5 9,

&/,

1

K

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;:JOVVSIV_¸Q\UPVY : )Vz[LKLYHUNLTLU[Ã&#x2030;:JOVVS)V_¸Q\UPVY 7YHJ[PJHSZTHSSZUHJRIV_^P[OJSVJR JSVZ\YL(]HPSHISLPUTHU`JVSV\YZ04V\SK Ã&#x201E;UPZOWVZZPISL4H[JOLZWLYMLJ[S`[OLSHYNL Ã&#x2030;:JOVVSIV_¸SHYNLZ[VYHNLIV_¸ WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

6WRUDJHER[Ã&#x201E;6FKRRO%R[³DOVR DYDLODEOHLQPLGGOHYHUVLRQ PP LQFOXGLQJDVHSDUDWLQJZDOO 

( 5 6 ( 5 9,

 

6781'( 

()

(

K

()

&6781'( 

1

$LU WLJKWVH DOLQJOLGFD QDOVR EHXVHGDV DIULVEHH

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

 SSYV\UKIV_Ã&#x2030;9V\UK¸ ( )Vz[LKLYHUNLTLU[Ã&#x2030;9VUKL¸ -YLZOHUKJYPZW[OPZPZ[OL^H`[OLPU]LU[VY` Z[H`ZPU[OPZIV_/PNOIV_HUKÃ&#x2026;L_PISLSPK^P[O [OYLHK^OPJOJHUIL\ZLKHZHÃ&#x2026;`PUNKPZR K\YPUNHWPJRUPJRMVYL_HTWSL*V]LY^P[O 04V\SKÃ&#x201E;UPZOWVZZPISLHZ^LSS*HWHJP[`!SP[YL WSHZ[PJ7: Â¥ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

¥TT ZJYLLUWYPU[+) ¥TT 04V\SK 

$YDLODEOHZLWKRXW FXWOHU\DVZHOO /XQFK7R*R

UL^

 \UJO;V.V7S\Z 3 3\UJO;V.V7S\Z 7YHJ[PJHSZUHJRJVU[HPULY^P[OOHUKSLHUK MVSKPUNSPK^P[OZUHWJSVZ\YL;OLIV_ SPKHSZVOHZ[OLTH[JOPUN\[LUZPSZPU[LN YH[LK;OLZ[VYHNLJVU[HPULYHUK\[LUZPSZ HYLTHKLJVTWSL[LS`VMWSHZ[PJ WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU_ TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.


 [VYHNLIV_É)HUHUHIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÉ)Vz[LIHUHUL¸ 5LH[RLLWMYLZOIV_PU]HYPV\ZJVSV\YZ ^P[OZWHJLMVYIHUHUH0KLHSMVY WYV[LJ[PUN[OLIHUHUHHNHPUZ[IY\PZPUN WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 IURPWKH )UHVKIUXLW D I EHVWR OO VXLWDEOHWLQ

 

 [VYHNLIV_É6YHUNL)V_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÉ)Vz[L6YHUNL¸ 9V\UKIV_^P[OZWHJLMVYVYHUNL 0KLHSMVYWYV[LJ[PUN[OLVYHUNLHNHPUZ[ IY\PZPUN>P[OJSPJRMHZ[LULY

 [VYHNLIV_É(WWSLIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÉ)Vz[L7VTTL¸ 9V\UKIV_^P[OZWHJLMVYHWWSL 0KLHSMVYWYV[LJ[PUN[OLHWWSLHNHPUZ[ IY\PZPUNZUHWMHZ[LULY

WSHZ[PJ77 ¥TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.

¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

7KHDSSURSULDWH DSSOHZHGJHULV VKRZQRQSDJH
6WDFNDEOHL QHDFKRWK HU$YDLODE LQPDQ\G OH LIIHUHQWFR ORXUV DQGZLWK, 0RXOG¿QLV KLQJ

)9<5*/ 3<5*/ +055,9 6781'( 

1

/,

(

K

()

( 5 6 ( 5 9,

& [VYHNLIV_Ã&#x2030;)Y\UJOIV_¸ : )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÃ&#x2030;)Y\UJO)V_¸ ;OLWLYMLJ[IPZJ\P[HUKZUHJRQHY(]HPSHISL PUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ>P[OZUHW MHZ[LULY04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;3\UJOIV_¸ : )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÃ&#x2030;3\UJO)V_¸ 0KLHSMVY`V\YZHUK^PJOLZ(]HPSHISLPUH SHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ>P[OZUHW MHZ[LULY04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;+PUULYIV_¸ : )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÃ&#x2030;+PUULY)V_¸ -VYSHYNLHWWL[P[LZ(]HPSHISLPUH SHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ>P[OZUHW MHZ[LULYZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _ TT 04V\SK 

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.


 [VYHNLIV_Ã&#x2030;(YLUH¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;(YLUH¸ -HU[HZ[PJZ[VYHNLIV_PUZ[HKP\TSVVR^P[O ZUHWMHZ[LULYHUK[YLUK`Z\YMHJLZ[Y\J[\YLWSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

6WRUDJHMD UÃ&#x201E; $UHQD³ IRUUHDO VSRU WVIDQ VDQGIUHVK VQDFNV

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;4PUPIV_¸ : )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÃ&#x2030;4PUP)V_¸ 7YHJ[PJHSZ[VYHNLIV_^P[OZUHWMHZ[LULY H]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ7LYMLJ[ MVYYV\UKJOLLZL04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VUÂ¥TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

:7,*0(3:/(7,: -69:7,*0(3 6**(:065: /64,(5+30=05.

$YDLODEOHRQO\ZLWK LQGLYLGXDO,0RXOG¿QLVK

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;.PUNLYIYLHK¸ : )Vz[LKLYHUNLTLU[Ã&#x2030;WHPUKºtWPJLZ¸ :WLJPHSKLSPJHJPLZYLX\PYLZWLJPHSZ[VYHNL MHJPSP[PLZ;OPZPZ[OLWLYMLJ[WSHZ[PJIV_MVY Z[VYPUNNP]PUNH^H`HUKWYLZLU[PUNNPUNLY IYLHK^P[OHKPHTL[LY\W[VJT WSHZ[PJ77 _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU _TT 04V\SK 
  [VYHNLIV_Ã&#x2030;6]HS¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;6]HSL¸ 6]HSZHUK^PJOIV_^P[OZWHJLMVYWYL[aLS VYZHUK^PJO>P[OZUHWMHZ[LULY04V\SK SHILSSPUNWVZZPISL7YL[aLSTV[PMHZYLSPLMVU [VWVMIV_H]HPSHISLHZHY[PJSL

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;7YL[aLSIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[Ln)YL[aLSZ¸ 6]HSZHUK^PJOIV_^P[OZWHJLMVYWYL[aLS 7YL[aLSTV[PMHZYLSPLMVU[VWVMIV_;OPZ TV[PMJHUHSZVILWYVK\JLK\W^HYKVY KV^U^HYKMHJPUN[V[OLJSPJRMHZ[LULY

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT 04V\SK 

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;:HUK^PJO)V_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[LnZHUK^PJO¸ ;YPHUN\SHYIV_^P[OZUHWMHZ[LULY0KLHS MVYRLLWPUNHUK[YHUZWVY[PUNZHUK^PJOLZ (]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;)YLHRMHZ[IV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[L7L[P[KtQL\ULY¸ *VYY\NH[LKRLLWMYLZOIV_PU]HYPV\ZJVSV\YZ ^P[OZWHJLMVYIYLHKYVSS0KLHSMVYZHML RLLWPUNWYL]LU[ZZX\HZOPUNVY[OL[^VOHS]LZ VM[OLYVSSMHSSPUNHWHY[>P[OZUHWMHZ[LULY

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.
>0;/:,7(9(;05.>(33 6WRUDJH%R[Ã&#x201E;6FKRRO%R[³ DOVRDYDLODEOHZLWK KLJKJORVV¿QLVKHGVXUIDFH

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;)YLHRIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[L7H\ZL¸ 0KLHSZUHJRIV_^P[OZUHWMHZ[LULY HUKZLWHYH[VYPKLHSMVYKPMMLYLU[ MVVKZ(]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVM JVSV\YZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;;^PU)V_¸^P[OZLWHYH[PUN^HSS : )Vz[LnNVÂ&#x201E;[LYÃ&#x2030;;^PU)V_¸H]LJ JSVPZVUKLZtWHYH[PVU <ZLM\SZ[VYHNLIV_MLH[\YPUNZTHY[WHULS KVVYZ`Z[LTHUKZLWHYH[PUN^HSS)V[O KVVYZTH`ILLUOHUJLK^P[OKPMMLYLU[ TV[PMZ]PH[OL04V\SKWYVJLZZ)V[OJSPJR ZLHSZLUZ\YLPUJYLHZLKZ[HIPSP[`(Y[PJSL UV^P[OV\[ZLWHYH[PUN^HSS

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

7LQVDQGDUHDOVR DYDLODEOHZLWKRXWVHSDUDWLRQZDOO VFKRROER[ WZLQER[ GLQQHUER[

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;-YLZOIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;-YLZO)V_¸ >P[OH[V[HSVMZLWHYH[LJVTWHY[TLU[ZMVY KPMMLYLU[MVVKZ[\MMZ>P[OZUHWMHZ[LULY

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;+PUULY)V_7S\Z¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;+PUULY)V_7S\Z¸ 2LLWZL]LY`[OPUNPUWSHJL:WHJPV\Z ZHUK^PJOIV_^P[OZUHWMHZ[LULYZ HUKYLTV]HISLZLWHYH[VYMVYKPMMLYLU[ MVVKZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.


 HUK^PJOIV_Ã&#x2030;>H]L¸ZL[VM : )Vz[LZnNVÂ&#x201E;[LYÃ&#x2030;>H]L¸SV[KL :L[VMIV_LZ^P[OZUHWMHZ[LULYMVYZ[VYPUN HUK[YHUZWVY[PUNZHUK^PJOLZ:[HJRHISLHUK H]HPSHISLZLWHYH[LS`04V\SKÃ&#x201E;UPZOWVZZPISL WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

>(=,+,:0.5   HUK^PJOIV_Ã&#x2030;>H]L¸ZTHSS : )Vz[LnNVÂ&#x201E;[LYÃ&#x2030;>H]L¸WL[P[L ;OLZTHSSLZ[IV_PU[OLZ[HJRHISLZL[VM^P[O JSPJRMHZ[LULYZ04V\SKÃ&#x201E;UPZOWVZZPISL

 HUK^PJOIV_Ã&#x2030;>H]L¸TLKP\T : )Vz[LnNVÂ&#x201E;[LYÃ&#x2030;>H]L¸TV`LUUL ;OLTPKKSLIV_PU[OLZ[HJRHISLZL[VM^P[O JSPJRMHZ[LULYZ04V\SKÃ&#x201E;UPZOWVZZPISL

 HUK^PJOIV_Ã&#x2030;>H]L¸SHYNL : )Vz[LnNVÂ&#x201E;[LYÃ&#x2030;>H]L¸NYHUKL ;OLIPNNLZ[IV_PU[OLZ[HJRHISLZL[VM^P[O JSPJRMHZ[LULYZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

_TT ZJYLLUWYPU[+) _ TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.
>,337(*2,+ UL^

  \UJOIV_Ã&#x2030;(S\TPUP\T¸ 3 )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÃ&#x2030;(S\TPUP\T¸ ;OLYVI\Z[VUL.YLH[HS\TPUP\TS\UJOIV_^P[O JSHTWPUNIYHJRL[ZMVYZLJ\YLJSVZ\YL;OLJV]LY JHUILYLTV]LKJVTWSL[LS`HUKHSZVTHRLZHU PKLHSZTHSSWSH[L5V[Q\Z[MVYJVUZ[Y\J[PVUZP[LZ TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;:UHJRIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;:UHJR)V_¸ 0KLHSMVYHZTHSSZUHJR>P[OZUHW MHZ[LULYZH]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVM JVSV\YZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

6WRUDJHER[Ã&#x201E;6QDFNER[³ DOVRDYDLODEOHZLWKXOWUDOLJKW PDWHULDOIURPSLHFHV

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;7PJUPJ¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;7PX\LUPX\L¸ (IPNIYLHRMHZ[VYHIPNZUHJR![OPZZWHJPV\Z IV_^PSSRLLW`V\ZH[PZÃ&#x201E;LK;OLZ[YHPNO[ ZOHWLTHRLZVW[PT\T\ZLVM[OLH]HPSHISL ZWHJL;OLV]LYSHWWPUNLKNLHUKZUHW MHZ[LULYRLLWMVVKMYLZOMVYSVUNLY WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;)YLHR¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)YLHR¸ 7YHJ[PJHSI\KNL[Z[VYHNLIV_THKLVM\S[YH SPNO[TH[LYPHS2LLWZ`V\YZHUK^PJOLZVY V[OLYMVVKZMYLZO>P[OZUHWMHZ[LULY WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 
DQGÃ&#x201E;6OLP 7KHÃ&#x201E;0XOWL%R[³ IHFWDVD ER[³WLQVDUHSHU DVZHOO SHQFLOVWRUDJHWLQ

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;4\S[PIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;4\S[P)V_¸ =LYZH[PSLZ[VYHNLIV_^P[OZUHWMHZ[LULY7LYMLJ[ MVYRLLWPUN`V\YZHUK^PJOLZVYL]LUJYH`VUZ WSHZ[PJ77 __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+)  [VYHNLIV_Ã&#x2030;:SPTIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;:SPT)V_¸ <UP]LYZHSZWHJLZH]PUNÃ&#x2026;H[IV_^P[O ZUHWMHZ[LULYZHUKZWHJLMVYZSPJLZ VM[VHZ[04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;<UP]LYZHSIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[L<UP]LYZLSSL¸ :[VYHNLIV_H]HPSHISLPUH]HYPL[`VM JVSV\YJVTIPUH[PVUZ4PJYV^H]LWYVVM \W[VÂ&#x2021;*MYLLaLYZHMLKV^U[VÂ&#x2021;* >P[OSPKHUKWYHJ[PJHSOHUKSLZ

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;)YLHKIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[LnWHPU¸ :[VYHNLIV_H]HPSHISLPUH]HYPL[`VM JVSV\YJVTIPUH[PVUZ4PJYV^H]LWYVVM \W[VÂ&#x2021;*MYLLaLYZHMLKV^U[VÂ&#x2021;* >P[OSPKHUKWYHJ[PJHSOHUKSLZ

 V^SÃ&#x2030;)YLHRMHZ[¸ ) )VSÃ&#x2030;)YLHRMHZ[¸ :[HJRHISLH[[YHJ[P]LT\LZSPKPZO^P[OWYHJ[PJHS OHUKSLZ(]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVM [YLUK`JVSV\YZ*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

_ TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.
+905205.*<7:-69,=,9@6**(:065

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;6U;OL>H`¸S¸ + *V\WLÃ&#x2030;6U;OL>H`¸S¸ )PNKV\ISL^HSSLKKYPURPUNJ\W^P[OZ[YH^HUK ZJYL^[VW^P[OY\IILYZLHS4HKLJVTWSL[LS` VM[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ=VS\TLÃ&#x201E;SSLK!TS WSHZ[PJ Â¥ _TT WJZ

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 7KHVXLWDEOHVL]HIRUHYHU\HYHQ W 6WDFNDEOHDQGXQEUHDNDEOH

$YDLODEOHDOVRZLWKOLG OLWUHV VWUDZDQG OLWUHV EHOWKROGHU OLWUHV

(

( 5 6 ( 5 9,

&(K

()

( 5 6 ( 5 9,

&

(

&

6781'( 

/,

()

( 5 6 ( 5 9,K

/,

/,

()

6781'( 

1

K

1

6781'( 

1

+YPURPUNJ\WÃ&#x2030;+LWVZP[¸S .VILSL[Ã&#x2030;*VUZPNUL¸S :[HJRHISLIYLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WTHKL VM[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ^P[OÃ&#x201E;SSPUNSL]LSTHYR 04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL*HWHJP[`!SP[YLZ

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;+LWVZP[¸S + .VILSL[Ã&#x2030;*VUZPNUL¸S :[HJRHISLIYLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WTHKL VM[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ^P[OÃ&#x201E;SSPUNSL]LSTHYR 04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL*HWHJP[`!SP[YLZ

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;+LWVZP[¸S + .VILSL[Ã&#x2030;*VUZPNUL¸S :[HJRHISLIYLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WTHKL VM[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ^P[OÃ&#x201E;SSPUNSL]LSTHYR 04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU_ TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.

_ TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 
 VHZ[LYHUKSPKÃ&#x2030;PU¸ * :V\JV\WLL[JV\]LYJSLÃ&#x2030;LU¸ <ZHISLHZHTH[VYSPKHUKH]HPSHISL PUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ

 PLYT\N^P[ONSHZZSPK ) *V\]LYJSLKLJOVWLL[KL]LYYL 0UKPZWLUZHISLUV[VUS`PUZ\TTLY)LLYT\N JV]LY^P[OSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL*HUHSZV IL\ZLKHZHTH[04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

¥TT ZJYLLUWYPU[+) ¥TT 04V\SK $OVRDYD LODEOHLQW UDQVSDU HQWGHVLJ OLWUH Q OLWUH

 

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;*VSV\Y¸S + .VILSL[Ã&#x2030;*VSV\Y¸S *\W^P[OLHZ`NYPWZ[Y\J[\YL(]HPSHISL PUHZLSLJ[PVUVMULVUJVSV\YZ>P[OV\[ ZH\JLY*HWHJP[`!SP[YLZ

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;*VSV\Y¸S + .VILSL[Ã&#x2030;*VSV\Y¸S *\W^P[OLHZ`NYPWZ[Y\J[\YL(]HPSHISL PUHZLSLJ[PVUVMULVUJVSV\YZ>P[OV\[ ZH\JLY*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT ZJYLLUWYPU[+) 

 _ TT ZJYLLUWYPU[+) 

/64,(5+30=05.


UL^ LHRLYÃ&#x2030;3PX\VY¸ ) .VILSL[Ã&#x2030;3PX\VY¸ ;YHUZWHYLU[OPNONSVZZWVSPZOLKILHRLYTHKL VMZ[\YK`:(5WSHZ[PJPU[OLZOHWLVMH^OPZRL` NSHZZ>OLU[OLILHRLYPZÃ&#x201E;SSLK^P[OHJVSV\YLK IL]LYHNL[OLKV\ISL^HSSJYLH[LZHMHU[HZ[PJ LMMLJ[>P[OÃ&#x201E;SSPUNTHYR-PSSJHWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ:(5 Â¥_TT ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+)   YPURPUNJ\WÃ&#x2030;,YNVUVTPJ¸S + .VILSL[Ã&#x2030;,YNVUVTPL¸S 7H[LU[LKJ\W^P[OUVZLJ\[V\[HUKTLHZ\YPUN ZJHSLSP[YLZ7LYMLJ[MVY WLVWSL^OVJHUº[TV]L[OLPYOLHKIHJR^P[OV\[ OLSW4HKLVMMVVKZHML[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ MVYLHZ`TVUP[VYPUNVM[OLÃ&#x2026;\PKPU[HRL

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;*HPWP¸ + .VILSL[Ã&#x2030;*HPWP¸ 5L]LYIYLHRHNSHZZVU[OLJV\U[LYHNHPU ,SLNHU[JVJR[HPSNSHZZJVUZPZ[PUNVMZ[HISLHUK WSLHZHU[S`ZTVV[OWSHZ[PJ7YHJ[PJHSKLZPNU MLH[\YPUNHUKSP[YLZTHYRPUNZVUL_[LYPVY

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ:(5 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;+YPURZHML¸ + .VILSL[Ã&#x2030;;YPURZHML¸ ;PNO[S`ZLHSPUNKYPURPUNJ\WTHKLVM WSHZ[PJ^P[OHUHKKP[PVUHSSHYNLHK]LY[PZPUN ZWHJLVU[OLSPK*HWHJP[`!SP[YLZ

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;+YPURPUNJ\W¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;.VILSL[¸ -VSKPUNKYPURPUNJ\W^P[OPU[LNYH[LKIV_:WHJL ZH]PUNHUKPKLHSMVY[YH]LSSPUN*HWHJP[`!TS

 YPURPUNJ\WZL[Ã&#x2030;;YH]LS¸ + 3V[KLNVILSL[ZÃ&#x2030;;YH]LS¸ 0[ºZWPJUPJ[PTLZ[HJRHISLJ\WZ ^P[OSPK(ZZVY[LKJVSV\YZ^P[O^OP[L SPK*HWHJP[`!SP[YLZWLYJ\W

WSHZ[PJ:(5 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT ZJYLLUWYPU[+) 

/64,(5+30=05.

WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 
*636<9-<3>693+ 6-+905205.*<7:  YPURPUNJ\WÃ&#x2030;4H_P*\W¸S + .VILSL[Ã&#x2030;4H_P*\W¸S )YLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WLHZ`[VNYPW [OHURZ[VSPNO[Z\YMHJLZ[Y\J[\YLHUKLKNPUN (K]LY[PZPUNVUKYPURPUNYPTWVZZPISLHZ VM\UP[Z*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;9PW¸S + .VILSL[Ã&#x2030;9PW¸S :[HJRHISLIYLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\W^P[O LHZ`NYPWZ[Y\J[\YL*HWHJP[`!SP[YLZ

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU_TT ZJYLLUWYPU[+) 

 

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;7HY[`¸S + .VILSL[Ã&#x2030;7HY[`¸S 3VUNKYPURJ\WH]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVM ULVUJVSV\YZ>P[OV\[TH[*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

  YPURPUNJ\WÃ&#x2030;4PKP*\W¸S + .VILSL[Ã&#x2030;4PKP*\W¸S )YLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WLHZ`[VNYPW [OHURZ[VSPNO[Z\YMHJLZ[Y\J[\YLHUKLKNPUN (K]LY[PZPUNVUKYPURPUNYPTWVZZPISLHZ VM\UP[Z*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;4PUP*\W¸S + .VILSL[Ã&#x2030;4PUP*\W¸S )YLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WLHZ`[VNYPW [OHURZ[VSPNO[Z[Y\J[\YLHUKNYVV]LZ (K]LY[PZPUNVUKYPURPUNYPTWVZZPISLHZ VM\UP[Z*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

'ULQNLQJFXSÃ&#x201E;0D[L&XS³LQWKUHH VL]HVOLWUHOLWUHOLWUH $QDGYHUWLVLQJHPERVVLQJRQWKHGULQNLQJ HGJHFDQEHDSSOLHVDVIURPXQLWV /64,(5+30=05.


  YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;*OHTWPVU¸S + .V\YKLÃ&#x2030;*OHTWPVU¸S *\Z[VTWYVK\JLKISV^TV\SKLK IV[[SL7YHJ[PJHSJSPJRZ[VWWLY^P[O[PNO[S` ZLHSPUNSPK*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU _TT ZJYLLUWYPU[+* 

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;*OHTWPVU¸S + .V\YKLÃ&#x2030;*OHTWPVU¸S *\Z[VTWYVK\JLKISV^TV\SKLK IV[[SL7YHJ[PJHSJSPJRZ[VWWLY^P[O[PNO[S` ZLHSPUNSPK*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU _TT ZJYLLUWYPU[+* 

>,/(=, ;/,*/(47065 » 6^UWYVK\J[PVU » 4HKLPU.LYTHU` » (IZVS\[LS`MYLLMYVTOHYTM\S Z\IZ[HUJLZMVVKZHML HUK^P[OV\[ZVM[LULYZ » *LY[PÃ&#x201E;LKPURLLWPUN^P[O [OL.LYTHU-VVK3H^

/64,(5+30=05.

» 3VUN[LYTL_HTP UH[PVUPUSHIVYH[VY`MVY OHYTM\SZ\IZ[HUJLZ » -YHNYHUJLMYLLHUK[HZ[LSLZZ
+905205.)6;;3,:

 

 6781'( 

1

/,

(

K

()

( 5 6 ( 5 9,

&

  

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;)PJ`JSL¸S^P[OJHW + .V\YKLÃ&#x2030;=tSV¸SH]LJJHWZ\SLKLMLYTL[\YL 3HYNLIV[[SLTHKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ^P[O Z\J[PVUJHWHUKLHZ`NYPWZOHWL*HWHJP[`! SP[YLZ6[OLYJVSV\YZVUYLX\LZ[

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;)PJ`JSL¸S^P[OJHW + .V\YKLÃ&#x2030;=tSV¸SH]LJJHWZ\SLKLMLYTL[\YL 4HKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ^P[OJHW HUKLHZ`NYPWZ[Y\J[\YL*HWHJP[`! SP[YLZ6[OLYJVSV\YZVUYLX\LZ[

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;:WVY[Z¸S + .V\YKLÃ&#x2030;:WVY[Z¸S -HU[HZ[PJKLZPNUH]HPSHISLPUHSHYNL ZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ>P[OKYPURPUNUPWWSL JHWHUKZHML[`IHY*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ7, ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7, ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

_TT ZJYLLUWYPU[+*  YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;)PJ`JSL¸S + ^P[OKYPURPUNUPWWSL .V\YKLÃ&#x2030;=tSV¸SH]LJLTIV\[KºHZWPYH[PVU 3HYNLIV[[SLTHKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ^P[O KYPURPUNUPWWSLHUKLHZ`NYPWZ[Y\J[\YL *HWHJP[`!SP[YLZ6[OLYJVSV\YZVUYLX\LZ[

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;)PJ`JSL¸S + ^P[OKYPURPUNUPWWSL .V\YKLÃ&#x2030;=tSV¸SH]LJLTIV\[KºHZWPYH[PVU 4HKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ^P[OKYPURPUN UPWWSLHUKLHZ`NYPWZ[Y\J[\YL*HWHJP[`! SP[YLZ6[OLYJVSV\YZVUYLX\LZ[

 PWÃ&#x2026;HZRÃ&#x2030;4HNPJ¸S / .V\YKLÃ&#x2030;4HNPJ¸S 7SHZ[PJOPWÃ&#x2026;HZR^P[OL`LZMVYH[[HJOPUN [VHJVYK3LHRWYVVM[OHURZ[VZJYL^ JHW*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ7, ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7, ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

WSHZ[PJ7, _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 

'ULQNLQJERWWOHÃ&#x201E;%LF\FOH³DYDLODEOHLQWZRVL]HV DQGZLWKWZRGLIIHUHQWFORVXUHV /64,(5+30=05.
>(94:;(@:>(94

,1(85 '(

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;;V.V¸ .VILSL[PZV[OLYTLÃ&#x2030;;V.V¸ ;OLJ\WOHZHJSVZHISLSPK-VY\ZL^P[O OV[HUKJVSKKYPURZ*HWHJP[`!SP[YLZ TL[HS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN3(

 

( ,

2

'

( 23

0$

UL^

0$1 ( 8 5 OLYTHST\NÃ&#x2030;(TLYPJHUV¸ ; .VILSL[PZVSHU[Ã&#x2030;(TLYPJHUV¸ +V\ISL^HSSWSHZ[PJT\N^P[OYPIILKZPSPJVUL NYPW;OLSPK^P[OKYPURVWLUPUNOHZHY\IILY ZLHSHUKZJYL^[OYLHKZV[OH[UV[OPUNJHU SLHRLN^OPSLKYP]PUN+PZO^HZOLYHUK TPJYV^H]LZHML-PSSPUNJHWHJP[`!TS

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 ¥ _TT WVS`IHN_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

  \WÃ&#x2030;6MÃ&#x201E;JL¸ * ;HZZLÃ&#x2030;6MÃ&#x201E;JL¸ 4HKLVMKV\ISLZPKLKTL[HSMVYHIL[[LY PZVSH[PVU0UHZPUNSLIV_*HWHJP[`!SP[YLZTL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS ¥_ TT WJZNPM[ IV_WVS`IHN

L1HZ 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 _TT SHZLYLUNYH]PUN3 

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ

   HWW\JJPUVZ[LUJPSÃ&#x2030;;YPWSPJL¸ * :[LUJPSJHWW\JJPUVÃ&#x2030;;YPWSPJL¸ +LJVYH[L`V\YJHWW\JJPUVVYSH[[L THJJOPH[VTV[P]LZOLHY[Z[HYHUK Ã&#x2026;V^LYTHKLVMZ[HPUSLZZZ[LLS TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[3 

/64,(5+30=05. \WÃ&#x2030;2LYHTVZ¸ * ;HZZLÃ&#x2030;2LYHTVZ¸ 4HRLZIYLHRMHZ[L]LUTVYLLUQV`HISL*SHZZPJ JLYHTPJJ\W^P[OSHYNLOHUKSL7LYMLJ[MVY *Z\ISPTH[PVUÃ&#x201E;UPZOPUNHUK[O\ZJ\Z[V TPZHISLHSSYV\UK*HWHJP[`!SP[YLZ JLYHTPJ Â¥_ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:( 
*/66:,@6<9*636<9

ȣɄȃɄȵǸɜȐǾɑɄɬȽ

LɤȽȽɴɴȐȵȵɄɬ

0ȨȹȐȝɑȐȐȽ

ȣȐɑɑɴɑȐȇ  \WÉ)LSSH¸ * ;HZZLÉ)LSSH¸ :[H`Z^HYTSVUNLY;^PU^HSSLKISHJR LHY[OLU^HYLJ\W^P[OZPSPJVUSPKLHY[OLU^HYL ZWVVUHUK^OP[LPU[LYPVY;OLZWVVUJHU ILPUZLY[LKPU[V[OLOVSKLYPU[OLSPK;OL ZPSPJVUSPKOHZHZTHSSHWLY[\YLMVYKYPURPUN HUKPZH]HPSHISLPUYLKVYHUNLSPTLNYLLU HUKKHYRIYV^U*HWHJP[`!SP[YLZ JLYHTPJ ¥ _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 

 ZWYLZZVJ\WÉ(SSPL¸ , ;HZZLL_WYLZZVÉ(SSPL¸ 7\YLLZWYLZZVLUQV`TLU[:THSSZ[VUL^HYLJ\WPU HTH[[ISHJRÄUPZO;OLJVSV\YVM[OLPU[LYPVYVM[OL J\WJHUILMYLLS`ZLSLJ[LK[OLH]HPSHISLJVSV\YZ HYLVYHUNLYLKSPTLNYLLUHUKIYV^U;OL OHUKSLOHZ[^VOVSLZ[OYV\NO^OPJO[OLZ\WWSPLK ZWVVUJHUILPUZLY[LK*HWHJP[`! SP[YLZ

 \WÉ(SSPL¸ * ;HZZLÉ(SSPL¸ ;OPJRI\[JSHZZ`-HU[HZ[PJLHY[OLU^HYLJ\W ^P[OTH[[ISHJRL_[LYPVYHUKJVSV\YLKPU[LYPVY (]HPSHISLPUISHJRSPTLNYLLUISHJRVYHUNL ISHJRYLKHUKISHJRKHYRIYV^U;OLZWVVUPZ HSZVLHY[OLU^HYLHUKJHUILPUZLY[LKPU[V[OL [^VOVSLZPU[OLOHUKSL3HZLYLUNYH]PUNWVZZPISL MVYHMHU[HZ[PJYLSPLMLMMLJ[*HWHJP[`!SP[YLZ

JLYHTPJZ[VUL ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

JLYHTPJZ[VUL ¥_ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

/64,(5+30=05.
 

TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;:^PUN¸ ;HZZLPZV[OLYTLÃ&#x2030;:^PUN¸ 4HKLVMKV\ISL^HSSLK77WSHZ[PJ^P[O ZYL^VUSPK;OLKYPURVWLUPUNOHZH ZSPKLJSVZ\YL*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_ TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;(YPaVUH¸ ;HZZLPZV[OLYTLÃ&#x2030;(YPaVUH¸ +V\ISL^HSSLKJ\WJVUZPZ[PUNVMHUZ[HPUSLZZ Z[LLSPU[LYPVYHUK():WSHZ[PJL_[LYPVY;OLSPKPZ ZLHSLK[PNO[S`I`HWSHZ[PJZ[YHWHUKP[JVU[HPUZH Z[VYHNLJVTWHY[TLU[MVYJVMMLLIPZJ\P[ZZ\NHY L[J;OLZ[YHWJHUILJVU]LY[LKPU[VHJ\WOHUKSL ^OLU[OLSPKPZYLTV]LK*HWHJP[`!SP[YLZ Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

_TT [HTWVWHKWYPU[+* _TT *VSHZLY LUNYH]PUN** L1HZ

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;4LSHUNL¸ ;OLYTVZÃ&#x2030;4LSHUNL¸ 3PNO[KV\ISL^HSSLKWSHZ[PJ[OLYTV J\W^P[OOHUKSL0UZLY[PU[LYJOHUNHISL >P[OZTHSSJSVZHISLKYPURPUNVWLUPUN PU[OLSPK*HWHJP[`!SP[YLZ

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;(SSHU¸ ;HZZLPZV[OLYTLÃ&#x2030;(SSHU¸ -VYOV[HUKJVSKKYPURZ([[YHJ[P]LKV\ISL ^HSSLK[OLYTHSÃ&#x2026;HZR^P[OHZ[HPUSLZZZ[LLS OV\ZPUN;OLYLTV]HISLSPKOHZHZLHSHISL KYPURPUNZWV\[HUKHOPNOYPTMVYHWSLHZHU[ KYPURPUNL_WLYPLUJL*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT KPNP[HSWYPU[ 

/64,(5+30=05.TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

L1HZ

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ_TT SHZLYLUNYH]PUN3  _TT SHZLYLUNYH]PUN3 0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;;LUULZZLL¸ ;HZZLPZV[OLYTLÃ&#x2030;;LUULZZLL¸ +V\ISL^HSSLKT\NTHKLVMIY\ZOLK Z[HPUSLZZZ[LLSHUK[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ L_[LYPVY3PK^P[OY\IILYZLHSHUKJSVZHISL KYPURVWLUPUN*HWHJP[`!SP[YLZ TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+*  _TT SHZLYLUNYH]PUN3 
,QVXODWHGPXJ Ã&#x2DC;&UHPDÃ&#x2013;4HKL

+L]LSV

PU.LY

WLKHU

KWYVK

THU`

\JLKP

U.LYT

HU`

UL^

 0UZ\SH[LKT\NÃ&#x2030;*YLTH¸ ;HZZLPZVStLÃ&#x2030;*YLTH¸ +V\ISL^HSSLKPZVSH[PUNT\NTHKLVMWSHZ[PJ ^P[OZJYL^VUSPKHUKL_[YHOPNOKYPURPUN LKNL;OLKYPURPUNVWLUPUNJHUILJSVZLK ^P[OHZSPKLY:\P[HISLMVYOV[HUKJVSK IL]LYHNLZ(]HPSHISLPUTHU`JVSV\YZ WSHZ[PJ Â¥_ TT WVS`IHN 

_TT [HTWVWHK WYPU[+* _ TT KPNP[HSWYPU[ 3HUIHFWO\¿WVLQ WKHGULQN KROGHURI\RXU FDU

:LWKDPLQLPXPTXDQWLW\RI SLHFHVZHFDQRIIHUDQLQGLYLGXDO FRORXULQJ3ULFHDQGYHUVLRQRQUHTXHVW ,QVHUWPRWLIRIWKHWUDQVSDUHQWYHUVLRQFDQEHFKRVHQ IUHHO\DQGUHSODFHGHDVLO\E\VFUHZLQJRQ

/64,(5+30=05.
$OXPLQLXPERWWOHÃ&#x201E;6SRUW\ 1DWLRQV³VHHSDJHL1HZ

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ S\TPUP\TIV[[SLÃ&#x2030;:WVY[`¸S ( )V\[LPSSLLUHS\TPUP\TÃ&#x2030;:WVY[`¸S :WVY[ZIV[[SLTHKLVMHS\TPUP\T ^P[OSP[YLZ]VS\TL:JYL^VUJHW ^P[OY\IILYZLHSHUKJHYHIPULY TL[HSHS\TPUP\T Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

 S\TPUP\TIV[[SLÃ&#x2030;:WVY[`¸S ( )V\[LPSSLLUHS\TPUP\TÃ&#x2030;:WVY[`¸S :WVY[ZIV[[SLTHKLVMHS\TPUP\T SSP[YLZ^P[OJHYHIPULY

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT SHZLYLUNYH]PUN3 

_TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:*  S\TPUP\TIV[[SLÃ&#x2030;;YPHUNSL¸ ( )V\[LPSSLLUHS\TPUP\TÃ&#x2030;;YPHUNSL¸ ,_[YH]HNHU[[OYLLWHY[KYPURPUNIV[[SLTHKLVM HS\TPUP\T^P[OTH[[Z\YMHJLPULSLNHU[[P[HUP\T NYL`0UJS\KPUNZJYL^JVUULJ[PVU^P[OY\IILY ZLHSHNHPUZ[SLHRPUNHUKO\UNVUZUHWOVVR TL[HSHS\TPUP\T _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;4VU[HUH¸ )V\[LPSSLPZV[OLYTLÃ&#x2030;4VU[HUH¸ 7YLTP\T[OLYTVZIV[[SLVMKV\ISL^HSSLK Z[HPUSLZZZ[LLSPUZPKLHUK V\[ZPKL7VZZPISL[VVWLU^P[OVULOHUK >P[OLSHIVYH[LS`JYHM[LKJHYYPLYIHNTHKL VM+WVS`LZ[LY*HWHJP[`!SP[YLZ TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;.\HYK¸S + )V\[LPSSLÃ&#x2030;.\HYK¸S 9\IILYIV[[VT:JYL^[PNO[SPNO[^P[O ZPSPJVUYPUN*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ:(5 Â¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+)  YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;0JLIV[[SL¸S + )V\[LPSSLÃ&#x2030;0JL)V[[SL¸S 7YHJ[PJHSKYPURPUNIV[[SL^P[OYLTV]HISLJVVSPUN LSLTLU[HUKZHML[`JSVZ\YL*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ:(5 Â¥_TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

$OVRDYDLODEOHDVOLWUH YDULDQW$UWLFOH /64,(5+30=05.
 

:DUPRQ WKHZD\ :LWKRXU WKHUPRVMX JVERWWOHV DQGFXSV L1HZ

 

 

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;(SHZRH¸IPN ;OLYTVZÃ&#x2030;(SHZRH¸NYHUK ;OLIV[[SLºZSPKPZ[V\ZLKHZH[OLYTHSJ\W;OL WSHZ[PJOVSKLYVU[OLIV[[VTZLY]LZHZHSPK^P[O KYPURVWLUPUNMVY[OLJ\W*HWHJP[`!SP[YLZ

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;(SHZRH¸ZTHSS ;OLYTVZÃ&#x2030;(SHZRH¸WL[P[ ;OLIV[[SLºZSPKPZ[V\ZLKHZH[OLYTHSJ\W;OL WSHZ[PJOVSKLYVU[OLIV[[VTZLY]LZHZHSPK^P[O KYPURVWLUPUNMVY[OLJ\W=VS\TL!SP[YLZ

 

TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;=HR\\T¸S )V\[LPSSLPZV[OLYTLÃ&#x2030;=HR\\T¸S 2LLWZOV[VYJVSKMVYSVUNWLYPVKZVM [PTL+\L[V[OL]HJ\\T[OPZ[OLYTVZ IV[[SL^P[OPU[LNYH[LKT\NOHZ]LY`NVVK PUZ\SH[PUNX\HSP[PLZ*HWHJP[`!SP[YLZ

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ

TL[HS ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3  _TT SHZLYLUNYH]PUN3  0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;;LUULZZLL¸ )V\[LPSSLPZV[OLYTLÃ&#x2030;;LUULZZLL¸ +V\ISL^HSSLKIV[[SLTHKLVMIY\ZOLK Z[HPUSLZZZ[LLSHUK[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ L_[LYPVY)V[[SLOHZH]HJ\\TZLHSW\ZO ZWV\[HUKSPK*HWHJP[`!SP[YLZ TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

 _TT ZJYLLUWYPU[+* _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+ 0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;=HR\\T¸S )V\[LPSSL;OLYTVZÃ&#x2030;=HR\\T¸S 2LLWZOV[VYJVSKMVYSVUNWLYPVKZVM [PTL+\L[V[OL]HJ\\T[OPZ[OLYTVZ IV[[SL^P[OPU[LNYH[LKT\NOHZ]LY`NVVK PUZ\SH[PUNX\HSP[PLZ*HWHJP[`!SP[YLZ TL[HS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 _TT SHZLYLUNYH]PUN3 

/64,(5+30=05.


 

,1(85 '(

3(

( ,

2

0$

'

( 23

0$

8SRQUHTXHVWDOVRZLWKDGYHUWLVLQJ ¿HOGLQWKHKDQGOH$UWLFOH

1 ( 8 5 LLYIV[[SLJYH[LÃ&#x2030;:P_7HJR¸ ) 7VY[LIV\[LPSSLZKLIPuYLÃ&#x2030;:P_7HJR¸ 0KLHSHSZVMVYNP]PUNH^H`ZPUNSLIV[[SLZ :\P[HISLMVYZP_ILLIV[[SLZSP[YLZ

 YPURJYH[LJSPWWLYÃ&#x2030;*HYY`¸ + 7VPNUtLWV\YJHZPLYKLIVPZZVUZÃ&#x2030;*HYY`¸ *HYY`PUNHPKMVYKYPURZJYH[LZTHKLVMZ[HISL WSHZ[PJ>P[OV\[HK]LY[PZPUNZWHJL

^VVKIPYJO^VVK _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 LLYIV[[SLJHYY`HSSÃ&#x2030;;HRL¸ ) 7VY[LIV\[LPSSLZÃ&#x2030;;HRL¸ -VSKHISLIV[[SLJHYY`HSSMVY\W[VZP_ILLY VYSLTVUHKLIV[[SLZ0KLHSNP]LH^H`^P[O \ZHNLPUZ[Y\J[PVUZ,HZ`HZZLTIS`_TT ZJYLLUWYPU[+* 

WSHZ[PJ77 _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZWVS`IHN  V[[SLOVSKLYÃ&#x2030;:[VYL¸ ) :\WWVY[nIV\[LPSSLÃ&#x2030;:[VYL¸ -VYJHUZHUKJ\WZIL[^LLUHUK SP[YLZ=HYPHISLJPYJ\TMLYLUJL:\P[HISLMVY ]PY[\HSS`HU`RPUKVMJHYJSPWVU[`WL

 V[[SLOVSKLYÃ&#x2030;-SL_P¸ ) :\WWVY[nIV\[LPSSLÃ&#x2030;-SL_P¸ -VYJHUZHUKJ\WZIL[^LLUHUK SP[YLZ=HYPHISLJPYJ\TMLYLUJL:\P[HISLMVY ]PY[\HSS`HU`RPUKVMJHYJSPWVU[`WL

 V[[SLOVSKLYÃ&#x2030;)PJ`JSL¸ ) :\WWVY[nIV\[LPSSLÃ&#x2030;=tSV¸ )V[[SLOVSKLYMVYHU`IPJ`JSL>P[O[^V PUKP]PK\HSS`HKQ\Z[HISLZ[YHWZ

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 
*663-69;/,7(9;@

  VWOH[*H]HSPLYSHYNL ; /H\[KLMVYTL.LU[SLTHUNYHUK 5LH[IV[[SLJVVSLYPU[OLZOHWLVMHU PU]LY[LK[VWOH[THKLVMIYLHRWYVVM WSHZ[PJ>P[OSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL

 V[[SL*VVSLYÃ&#x2030;3\JLU[¸ ) 9LMYVPKPZZL\YKLIV\[LPSSLZÃ&#x2030;3\JLU[¸ *VVSLYTHKLVM[YHUZWHYLU[WSHZ[PJZ ^P[OLSLNHU[ZPS]LYÃ&#x201E;UPZOVU[VW

 V[[SLPUZ\SH[VYÃ&#x2030;=PUJL¸ ) 9HMYHzJOPZZL\YKLIV\[LPSSLZÃ&#x2030;=PUJL¸ ,SLNHU[IV[[SLPUZ\SH[VYJVUZPZ[PUNVM YVI\Z[WSHZ[PJ^P[OWYHJ[PJHSNYPWZSV[

WSHZ[PJ ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

Â¥TT *VSHZLY LUNYH]PUN** 

/64,(5+30=05.
56;/05.>0339,4(05:,(3,+

 

Ã&#x201E;$FU\O&RORU³ERWWOH RSHQHULQPDQ\GLIIHUHQWFRORXUV 

 V[[SLVWLULYÃ&#x2030;(JY`SPJ;YHUZWHYLU[¸ ) +tJHWZ\SL\YÃ&#x2030;(JY`S;YHUZWHYLU[¸ ;YHUZWHYLU[IV[[SLVWLULYTHKLVM PTWHJ[YLZPZ[HU[HJY`SPJ(K]LY[PZPUN LP[OLYI`WYPU[PUNVYHZWHWLYPUZLY[

 V[[SLVWLULYÃ&#x2030;-H\Z[¸ ) +tJHWZ\SL\YÃ&#x2030;7VPUN¸ 7YHJ[PJHSOLSWLYZOHWLKSPRLHÃ&#x201E;Z[-VYVWLUPUN HUKYLZLHSPUNIV[[SLZ^P[OJYV^UJHWZ

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

Â¥__TT [HTWVWHKWYPU[+)  _TT <=KPNP[HSWYPU[<)  

  V[[SLVWLULYÃ&#x2030;7VSPJLZ[VW¸ ) +tJHWZ\SL\YÃ&#x2030;)o[VUKLWVSPJL¸ 9V\UKIV[[SLVWLULY^P[OZ[HPUSLZZ WSH[LUHUK\U\Z\HSZOHWL

 V[[SLVWLULYÃ&#x2030;*HW¸ ) +tJHWZ\SL\YÃ&#x2030;*HW¸ 4HKLVMWSHZ[PJ^P[OTL[HSPUZLY[;OPZIV[[SL VWLULYHSZVVWLUZIV[[SLZ^P[OZJYL^[`WLJHWZ

 V[[SLVWLULYÃ&#x2030;9VUKV¸ ) +tJHWZ\SL\YÃ&#x2030;9VUKV¸ 7YHJ[PJHSIV[[SLVWLULY^P[O[YHUZS\JLU[ YLHYHUK[^VTHNUL[ZMVYH[[HJOPUN[V YLMYPNLYH[VYVYZPTPSHY7SLU[`VMZWHJL MVY`V\YHK]LY[PZPUNTLZZHNL

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

¥TT [HTWVWHKWYPU[+* ¥TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

/64,(5+30=05.

WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 
)6;;3,67,5,9  V[[SL6WLULYÃ&#x2030;8\H[[YV¸ ) 6\]YL)V\[LPSSLÃ&#x2030;8\H[[YV¸ )V[[SLVWLULYPUTH[[ZPS]LY KLZPNU0UWYLZLU[IV_

  V[[SL6WLULYÃ&#x2030;>H]L¸ ) 6\]YL)V\[LPSSLÃ&#x2030;>H]L¸ -SH[LSLNHU[VWLULY^P[OIPNHK]LY[PZPUNZWHJL TL[HS _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

TL[HS _TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

%RWWOHRSH QHULQPD Q \ GLIIHUHQW VKDSHV

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

  V[[SLVWLULYÃ&#x2030;2VTIP¸ ) 6\]YLIV\[LPSSLÃ&#x2030;2VTIP¸ -SH[IV[[SLVWLULY^P[OPU[LNYH[LKWVJRL[ RUPMLHUKHZTHSS[VYJO^P[O^OP[L3,+ TL[HS _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

  V[[SLVWLULYÃ&#x2030;>VVK`¸ ) 6\]YLIV\[LPSSLÃ&#x2030;>VVK`¸ ;OLJSHZZPJ9VI\Z[IV[[SLVWLULY^P[O^VVKLU OHUKSLHUKIV[[SLVWLULYTHKLVMZ[HPUSLZZZ[LLS

 V[[SL6WLULYÃ&#x2030;=LULJPH¸ ) 6\]YL)V\[LPSSLÃ&#x2030;=LULJPH¸ 4HKLVMHS\TPUP\T^P[OY\IILKNYPW

^VVKIPYJO^VVK __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

_TT *VSHZLY LUNYH]PUN** 

/64,(5+30=05.
 

KFP U WDEOH:LW IR RP F OO\ 5HD UHWXUQ DXWRPDWLF VWULQJDQG

  V[[SLVWLULYÃ&#x2030;APWWLY¸ ) 6\]YLIV\[LPSSLÃ&#x2030;APWWLY¸ -VY[OLWLYMLJ[^HP[LYVYIHYRLLWLY-SH[ TL[HSIV[[SLVWLULY^P[ORL`YPUNH[[OL Z[YPUNYVSSLY^P[OH\[VTH[PJYL[\YU:[YPUN YVSSLYTHKLVMWSHZ[PJHUKTL[HS^P[OILS[ JSPWHUKISHJRZ[YPUN3LUN[O!JT

 V[[SLVWLULYÃ&#x2030;:WLLK¸ ) 6\]YLIV\[LPSSLÃ&#x2030;:WLLK¸ :PTWSLI\[LMMLJ[P]L-SH[IV[[SLVWLULY THKLVMZ[HPUSLZZZ[LLS6UHJJV\U[VM[OL OVSLP[PZWLYMLJ[S`Z\P[LKMVYZTHSSZWPUULY ZOV^ZILOPUK[OLIHY0UHKKP[PVUP[JHU ILH[[HJOLK^LSS[VTHNUL[PJZ\YMHJLZ

TL[HSPYVU ¥__ _TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS __TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

&RORXULQVHUWPDGHRI DQRGLVHGDOXPLQLXPRQ RQHVLGHDQGFDUERQ VW\OHRQWKHRWKHUVLGH

/64,(5+30=05.

 VTTLSPLYRUPMLÃ&#x2030;.HSH¸ : *V\[LH\KLZVTTLSPLYÃ&#x2030;.HSH¸ )V[[SLVWLULYJVYRZJYL^HUKMVPSJ\[[LYPU VUL*HYIVUHUKJVSV\YLKKLZPNULKZPKLZ TL[HS TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 
-<5*;065(3;/05.: (3>(@:65/(5+SLQJFXWOHU\ 3UDFWLFDOFDP RRQNQLIH ZLWKIRUNVS HQHU QGERW WOHRS FRUNVFUHZD

  VJRL[RUPMLÃ&#x2030;+PUULY¸ 7 *HUPMÃ&#x2030;+PUULY¸ /HUK`J\[SLY`MVYJHTWPUN!MVYRZWVVURUPML JVYRZJYL^IV[[SLVWLULYZ[HPUSLZZZ[LLSH^SHUK HZTHSSRL`YPUN;OLMYHTLPZTHKLVMWSHZ[PJ TL[HS __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

  VTTLSPLY6WLULYÃ&#x2030;;PTILY¸ : :VTTLSPLYÃ&#x2030;;PTILY¸ >HP[LYRUPML^P[OJVYRZJYL^PU[LNYH[LK^YHW J\[[LYHUKIV[[SLVWLULY>VVKLUOHUKSLZ 

TL[HS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

/64,(5+30=05.
 

 

 VYRZJYL^Ã&#x2030;;YL]PZV¸ * ;PYLIV\JOVUÃ&#x2030;;YL]PZV¸ ,SLNHU[JVYRZJYL^[VVWLU^PULHUK WYVZLJJVIV[[SL*VTWSL[LS`PUISHJR 4HKLVMZ[HISLWSHZ[PJHUKaPUJ

 VYRZJYL^Ã&#x2030;)PZ[YV¸ * ;PYLIV\JOVUÃ&#x2030;)PZ[YV¸ *VYRZJYL^^P[O[\YUHUKSL]LYM\UJ[PVU

 V[[SL*HWÃ&#x2030;*SPJR¸ ) )V\JOVUWV\YIV\[LPSSLZÃ&#x2030;*SPJR¸ 4HKLVMaPUJ^P[OJSPJRHUKVWLUM\UJ[PVU -VYJSVZPUNQ\Z[W\[JSVZ\YLVUIV[[SL-VY VWLUPUNQ\Z[WYLZZI\[[VUHUKYLTV]L

WSHZ[PJ(): _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

TL[HSaPUJ __TT WJZNPM[ IV_WVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HSaPUJ ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

Â¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 

%RWWOHORFNLV¿WWHGRYHUWKHFORVHGERWWOHFDSDQGFORVHG VHFXUHO\ZLWKWKHFRPELQDWLRQORFN<RXFDQ¿QG\RXU SHUVRQDOFRGHRQWKHFDSLQOD\6LPSO\UHPRYHWKLVE\ SXOOLQJWKHSDSHUWDJDQGRSHQLQJWKHWUDQVSDUHQWFDS ,QVWHDGRIWKHFRGH\RXFDQDOVRIRUH[DPSOHLQFOXGH WKHSHUVRQDOLPDJHRIDIULHQGRUDSHW$GDSWHGIRU GLVSRVDEOHUHWXUQDEOHERWWOHVZLWKDULQJ GLDPHWHURIPPEHORZWKHWKUHDG 

0XOWLZD\UHWXUQDEOHERWWOHVVWDQGDUG UHWXUQDEOHERWWOHVZLWKDULQJGLDPHWHU RIPPEHORZWKHWKUHDG 

 V[[SLSVJRÃ&#x2030;:LJ\YL¸ZTHSS ) )V\JOVUKLZtJ\YP[tÃ&#x2030;:LJ\YL¸WL[P[L 0UKP]PK\HSO`NPLUPJIV[[SLSVJR*HUVUS` ILVWLULK^P[O`V\YWLYZVUHSJVKL :\P[HISLMVYHSSJVTTVU7,;IV[[SLZ WSHZ[PJ(): Â¥_TT WJZISPZ[LY WHJRHNLRHY[L

/64,(5+30=05.

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 
  PULZL[Ã&#x2030;)SHJR>VVK)V_¸ > :L[n]PUÃ&#x2030;)SHJR>VVK)V_¸ >VVKLUIV_MVYHIV[[SLVM^PUL0UJS\KPUN WYV[LJ[VYYPUNKPZWLUZLYJSVZ\YLHUK ZVTTLSPLYRUPML>P[OV\[IV[[SL TL[HS _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+  WYVUÃ&#x2030;)PZ[YV¸ ( ;HISPLYÃ&#x2030;)PZ[YV¸ 3VUNHWYVU^P[OV\[IPIHUK^P[OSVUN[`PUN Z[YHWZ7LYMLJ[MVY[OLNHZ[YVUVT`

  PULZL[Ã&#x2030;)V[[SL¸ > :L[n]PUÃ&#x2030;)V[[SL¸ :WLJPHSZL[PU[OLZOHWLVMHIV[[SL4HKLVM ():^P[OISHJRY\IILYHUKOPUNL[VZ^PUN VWLU-PSSLK^P[OHZ[VWWLYKYPWYPUNWV\YPUN ZWV\[ZVTTLSPLYRUPMLHUKHMVPSJ\[[LY

 PULZL[Ã&#x2030;9LK>VVK¸ > :L[n]PUÃ&#x2030;9LK>VVK¸ 7HJRLKPUHULSLNHU[^VVKLUJOLZ[ *VUZPZ[ZVM^PUL[OLYTVTL[LYWYV[LJ[VY YPUNJVYRZJYL^HUKKPZWLUZLY

WSHZ[PJ(): ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

TL[HS __TT WJZ ^VVKLUIV_

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;)3 

_TT ZJYLLUWYPU[+, _TT *VSHZLY LUNYH]PUN** 

/64,(5+30=05.
)(9 :,9=0*, N 

 WVVUÉ*VMMLLWVY[PVU¸ : *\PSSuYLÉ7VY[PVUUL\ZLnJHMt¸ 7YHJ[PJHSZWVVUMVYWLYMLJ[TLHZ\YPUNVM[OL YPNO[X\HU[P[`VMJVMMLLWV^KLY*HWHJP[`!N

 WVVUÉSVUNOHUKSL¸ : *\PSSuYLÉ3VUNTHUJOL¸ <UP]LYZHSS`\ZHISLSVUNOHUKSLKZWVVU THKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ7LYMLJ[MVY PJLJYLHTVYSH[[LTHJJOPH[V

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ:(5 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT <=KPNP[HSWYPU[<) _TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 0JLZWVVUÉ9HaPVUL¸ *\PSSuYLnNSHJLÉ9HaPVUL¸ -VY[OLWLYMLJ[ZJVVWVMPJL3PNO[ PJLZJVVWTHKLVMWSHZ[PJWSHZ[PJ77 __TT WJZWVS`IHN

UVUWYPU[HISL [VYHNLIV_É(SSYV\UK¸ : )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÉ(SSYV\UK¸ ;OPZ]LYZH[PSLWSHZ[PJIV_JHUIL\ZLKHZ PJLIV_Z[VYHNLIV_VY[HISLIPU3PK^P[O YLJLZZLKOHUKSLZ*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

/64,(5+30=05.
:,9=,+0*,*63+ 0JLJ\ILTV\SKÃ&#x2030;:OV[Z¸ 4V\SLnNSHsVUÃ&#x2030;:OV[Z¸ :VM[ZPSPJHTV\SKMVYTHRPUNPJLJ\ILZ ;OLZOHWLTLHUZ[OH[[OLPJLJ\ILZJHU IL\ZLKKPYLJ[S`PUZOVY[ZNSHZZLZ WSHZ[PJZPSPJVUL __TT WJZWVS`IHNÂ¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

7KHOLGFDQEH XVHGDVD WDEOHWIRUVHU YLQJ

 0JLJ\ILTV\SKÃ&#x2030;-Y\P[¸ 4V\SLnNSHsVUÃ&#x2030;-Y\P[¸ :VM[ZPSPJHTV\SKMVYTHRPUNPJL J\ILZZOHWLKSPRLMY\P[ WSHZ[PJZPSPJVUL __TT WJZWVS`IHNUVUWYPU[HISL$YDLODEOHLQPDQ\GLIIHUHQWVKDSHV Ã&#x201E;'ROSKLQ³_Ã&#x201E;6TXDUHV³_Ã&#x201E;3HQJXLQ³

 0JLJ\ILTV\SKÃ&#x2030;/LHY[Z¸ )HJnNSHsVUZÃ&#x2030;*VL\YZ¸ -SL_PISLTV\SKMVYPJLJ\ILZZOHWLKSPRLH OLHY[;OLZVM[TH[LYPHSTHRLZP[YLHSS`LHZL [VL_[YHJ[[OLPJLJ\ILZ^OLUMYVaLU WSHZ[PJ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

UVUWYPU[HISL

/64,(5+30=05.
/(77@/6<9  OHRLYÃ&#x2030;)HY¸TS : :OHRLYÃ&#x2030;)HY¸TS :OHRLYTHKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ^P[OPU[LN YH[LKIHYZPL]LHUK[PNO[S`ZLHSPUNWS\N 3HYNLÃ&#x201E;SSPUNVWLUPUN(]HPSHISLPUHSHYNL ZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ*HWHJP[`!SP[YLZ

 OHRLYÃ&#x2030;4\S[P¸ : :OHRLYÃ&#x2030;4\S[P¸ >P[O[YHUZS\JLU[J\WHUKM\SSJVSV\Y[^PZ[ VMMSPK7LYMLJ[MVYTP_LKKYPURZVYMVYZ[VYPUN OV\ZLOVSKPUNYLKPLU[Z*HWHJP[`!SP[YLZ

 OHRLYÃ&#x2030;3HNVVU¸S¸ : :OHRLYÃ&#x2030;3HNVVU¸S¸ ;YHUZWHYLU[J\WHUKSPK^P[OZJYL^[VW0KLHS MVYTP_PUNVMZOHRLZVYV[OLYTP_LKKYPURZ PUJS\KPUNÃ&#x201E;SSSPUL-PSSPUNX\HU[P[`!SP[YL

WSHZ[PJ ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ:(5 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT ZJYLLUWYPU[+) 

_ TT ZJYLLUWYPU[+) 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

  VZ[VU:OHRLYS ) )VZ[VU:OHRLYS ;^VWHY[IVZ[VUZOHRLYTHKLVM Z[HPUSLZZZ[LLSHUKNSHZZMVYWYVMLZ ZPVUHS\ZL=VS\TLÃ&#x201E;SSLK!SP[YLZ TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS Â¥ _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHNVUYLX\LZ[

 0JL*Y\ZOLYÃ&#x2030;*YHUR¸ )YV`L\YKLNSHsVUZÃ&#x2030;*YHUR¸ ;YLUK`PJLJY\ZOLY^P[OMYVZ[LKSPKHUK [YHUZWHYLU[IVK`*Y\ZOLZPJLJ\ILZ H[[OL[\YUVM[OLJYHURMVYKYPURZHUK JVJR[HPSZ>P[OPU[LNYH[LKJYHURHUKYVI\Z[ TL[HSISHKLZ*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ Â¥TT __TT [HTWVWHKWYPU[+* WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

/64,(5+30=05.


0LOOLRQVRIFRFNWDLOVDUHFRQVXPHG ZRUOGZLGHHYHU\GD\EXWWKH\DUHYHU\ UDUHO\XVHGIRUDGYHUWLVLQJSXUSRVHV$&RFNWDLOVWLUUHURIIHUVWKHSHUIHFW RSSRUWXQLW\WRGUDZDWWHQWLRQ WR\RXUEUDQGRUSURGXFW

2WKHUVWDQGDUGVKDSHVDUHDYDLODEOH Ã&#x201E;2YDO³_Ã&#x201E;6TXDUH³_Ã&#x201E;5RXQG³

 VJR[HPSZ[PYYLYÃ&#x2030;+PHTVUK¸ * )o[VUTtSHUNL\YnJVJR[HPSÃ&#x2030;3VZHUNL¸ 4PSSPVUZVMJVJR[HPSZHYLJVUZ\TLK^VYSK^PKL L]LY`KH`I\[[OL`HYL]LY`YHYLS`\ZLK MVYHK]LY[PZPUNW\YWVZLZ(JVJR[HPSZ[PYYLY VMMLYZ[OLWLYMLJ[VWWVY[\UP[`[VKYH^ H[[LU[PVU[V`V\YIYHUKVYWYVK\J[ WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

7KHPDWFKLQJFRFNWDLOEHDNHU LVVKRZQRQSDJH

/64,(5+30=05.
-9<0;: =,.,;()3,: +,30*06<:3@79,7(9,+

 X\LLaLYÃ&#x2030;*P[Y\Z¸ : 7YLZZLMY\P[ZÃ&#x2030;*P[Y\Z¸ ;OLVYHUNLHUKSLTVUZX\LLaLY^P[OHZ\P[HISL ILHRLYHUKZWV\[OLSWZ`V\[VWYLWHYL`V\YKHPS` ]P[HTPU*WVY[PVU4HKLJVTWSL[LS`VMWSHZ[PJ WSHZ[PJ77 _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) UL^

  HSHKZOHRLYÃ&#x2030;;V.V¸ : :OHRLYZHSHKLÃ&#x2030;;V.V¸ (SSPUVUL;YHUZWHYLU[ZHSHKIV^S^P[O L_[YHKYLZZPUNJVU[HPULYHUKHMVYR(SS THKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ77;OLKYLZZPUN JVU[HPULYOHZHZJYL^LKJHWHUKJHUIL RLW[PU[OL[VWVM[OLZOHRLYJV]LY WSHZ[PJ77 Â¥_ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

/64,(5+30=05.

 [YH^ILYY`*\[[LYÃ&#x2030;-Y\P[`¸ : ;YHUJOLMYHPZLZÃ&#x2030;-Y\P[`¸ 7YHJ[PJHSRP[JOLUHPK6WLUW\[[OLZ[YH^ ILYY`PUZPKLMVSKKV^U[OLRUP]LZHUK [OL\UPMVYTZ[YH^ILYY`ZSPJLZHYLÃ&#x201E;UPZOLK 7LYMLJ[MVYMY\P[ZHSHKZVYMVYNHYUPZOPUN WSHZ[PJ(): __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 
'LYLGHV WKHDS SO\HDVLO HLJKWHT \LQWR XDOO\OD UJHSLHF HV 

  WWSLZWSP[[LYÃ&#x2030;:WSP[Ã&#x2C6;UºLH[¸ ( *V\WLWVTTLÃ&#x2030;:WSP[Ã&#x2C6;UºLH[¸ ;OLLHZPLZ[^H`[VJ\[HWWSLZ(WWSL ZOHWLKWSHZ[PJHWWSLZWSP[[LY^P[OTL[HS ISHKL:PTWS`WSHJLP[VU[OLHWWSL W\ZOKV^UMVYJLM\SS`HUKLUQV` WSHZ[PJ(): __TT WJZWVS`IHN

 HNJSPWÃ&#x2030;,HZ`-YLZO¸ ) 7PUJLnZHJOL[ZÃ&#x2030;,HZ`-YLZO¸ 7YHJ[PJHSRP[JOLUHJJLZZVYPLZ>OL[OLYJOPWZ VYJVYUÃ&#x2026;HRLZ^P[O[OPZJOPWVWLUWHJRZHUK IHNZJHUILJSVZLK^P[OV\[HWYVISLT

Â¥__TT [HTWVWHKWYPU[+) WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[ _TT KVTPUN 

_TT KVTPUN 

 

 WWSLJVYLYÃ&#x2030;:`SVU¸ ( =PKLWVTTLÃ&#x2030;:`SVU¸ 0KLHSMVYLHZ`YLTV]HSVM[OLHWWSLOLHY[7SHJLK H[[OL[VWVM[OL^OVSLHWWSLW\ZOLK[OYV\NO[OL TPKKSLHUK[OLOLHY[VM[OLHWWSLPZYLTV]LK

 LTVUWLLSLYÃ&#x2030;:`SVU¸ 3 7uSLJP[YVUÃ&#x2030;:`SVU¸ :THY[WLLSPUNRUPMLMVYJP[Y\ZMY\P[*\[ZÃ&#x201E;ULZ[YPWZ VM[OLWLLSVMSPTLZSLTVUZVYHUNLZL[JL[LYH

WSHZ[PJHJY`SPJ ¥_TT WJZISPZ[LY WHJRHNLRHY[L

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

WSHZ[PJHJY`SPJ ¥_TT WJZISPZ[LY WHJRHNLRHY[L

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

/64,(5+30=05.
<:,-<3;/05.: -69*(;,905.  LZR)LSSÃ&#x2030;:LY]PJL¸ + :VUULYPLKLYtJLW[PVUÃ&#x2030;:LY]PJL¸ 9L[YVZ[`SLYLJLW[PVUKLZRJOYVTLKILSS 7LYMLJ[MVYYLZ[H\YHU[ZHUKWYP]H[L\ZL TL[HS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHNTT SHZLYLUNYH]PUN3 

7UHQG\UH WURUHFHSWL RQEHOOPD RIFKURPH GH SODWHGKR XVLQJ

  HYTH[Ã&#x2030;9\IILY¸ ) ;HWPZtNV\[[VPYKLIHYÃ&#x2030;9\IILY¸ 9\IILYKYPWTH[MVYNSHZZLZH[[OLIHY 5VUZSPWHUKWYL]LU[ZNSHZZLZMYVTZSPWWPUN

Q DVVHV5HDOLVDWLR 7RGULSRIIIRUJO VW XH WRPHUVUHT DFFRUGLQJWRFXV QLWV X DVIURP

WSHZ[PJ7=* __TT WVS`IHNUL^

  HP[LYºZTVUL`WV\JOÃ&#x2030;)PZ[YV¸ > :HJKLZLY]L\YÃ&#x2030;)PZ[YV¸ /PNOX\HSP[`WYVJLZZLKZWSP[JV^SLH[OLY 3HYNL^HP[LYºZTVUL`WV\JO^P[O]HYPV\Z PUZPKLWVJRL[ZSL]LSMHZ[LUPUNHUK JVUULJ[PUNJOHPU[VOVSKLY;OLOVSKLY PZH[[HJOLK[VHILS[]PH[OLSVVW WSHZ[PJ7< __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

/64,(5+30=05.

UVUWYPU[HISL


PHQXFDUGKROGHUÃ&#x201E;+LOO³ &DQEHSURGXFHGDV\RXUHTXHVW

 

<RXUUHTXHVWVDUHZHOFRPH 3ODVWLFFRQWDLQHUIRU VWDFNVRIEHHUPDWV

 LLYTH[Z[HUKÃ&#x2030;)LLYJYH[L¸ ) :\WWVY[nZV\ZIVJRZÃ&#x2030;*HZPLYKLIPuYLZ¸ :THSSIV_PU[OLZOHWLVMHILLYJYH[L-VY\ZLHZ HUV[LSL[IV_VYILLYTH[Z[HUK:\WWSPLK\UÃ&#x201E;SSLK

 LLYTH[Z[HUKÃ&#x2030;;PW¸ ) :\WWVY[nZV\ZIVJRÃ&#x2030;;PW¸ 4HKLVMZ[HISLWSHZ[PJ^P[OSHYNLHK]LY [PZPUNZWHJL:\WWSPLK\UÃ&#x201E;SSLK

WSHZ[PJ7: __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

%HHUPDWVWDQGÃ&#x201E;+LOO³

/64,(5+30=05.
,?;9(69+05(9@:;()030;@

6HUYLQJZLWKVW\OH +LJKTXDOLW\WUD\V PDGHRIPHWDO RUSODVWLF

 HISLTH[Ã&#x2030;+,MMLJ[¸ ; :V\ZTHPUÃ&#x2030;,MML[+¸ +PUULYPZZLY]LK>PWLHISL[HISLTH[Z^P[O SLU[PJ\SHYZ\YMHJL;OLZWLJPHSJVH[PUNTHRLZ [OLTV[PMILSV^P[SVVR[OYLLKPTLUZPVUHS;OL TH[PZJVSV\YLKMVY`V\YJ\Z[VTKLZPNU WSHZ[PJ77 _ TT WJZWVS`IHN

VUYLX\LZ[

/64,(5+30=05.


.(:;96;9(@: 

UL^

 YH`Ã&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ WSHZ[PJ7: Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT 04V\SK 

  YH`Ã&#x2030;.HZ[YV7YV¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;.HZ[YV7YV¸

 YH`Ã&#x2030;.HZ[YV,_WLY[¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;.HZ[YV,_WLY[¸

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT 04V\SK 

Â¥TT 04V\SK 

/DUJHURXQGWUD\VPDGHRISODVWLFZLWKQRQVOLSVSHFLDOKRQH\FRPE VWUXFWXUH SODLQVXUIDFH DQGRU,0RXOG¿QLVKLQJ

*/(9(*;,90:;0* 8<(30;@-,(;<9,: » *OHYHJ[LYPZ[PJX\HSP[`MLH[\YLZ » 9VI\Z[Ã&#x201E;UPZOPUWLYMLJ[WOV[VX\HSP[` » ,ZWLJPHSS`NVVKJSLHUPUNWYVWLY[PLZ » ,_[YHVYKPUHY`Z[HIPSP[` » Ã&#x2030;4HKLPU.LYTHU`¸[VWX\HSP[` » 7YV[LJ[LKOVUL`JVTIZ[Y\J[\YL PUJHV\[JOV\JSPRLHWWLHYHUJL

/64,(5+30=05.
7,9-,*;:,9=0*, ,=,5(;/64, 

   YH`Ã&#x2030;4PKPOLHY[¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;4PKPJVL\Y¸ 4LKP\TZPaLKOLHY[ZOHWLKZLY]PUN[YH` (]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ -VY[OVZLYVTHU[PJTVTLU[ZHUKTVYL

 YH`Ã&#x2030;4H_POLHY[¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;4H_PJVL\Y¸ 3HYNLOLHY[ZOHWLKZLY]PUN[YH`(]HPSHISL PUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ-VY[OVZL YVTHU[PJTVTLU[ZHUKTVYL

 YH`Ã&#x2030;4PUPOLHY[¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;4PUPJVL\Y¸ 4PUPOLHY[ZOHWLKZLY]PUN[YH`(]HPSHISL PUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ-VY[OVZL YVTHU[PJTVTLU[ZHUKTVYL

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 YH`Ã&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ 9V\UK[YH`THKLVMIYLHRWYVVM WSHZ[PJ;OLIV[[VTHUKOPNOLKNLZ VMMLY\ZLM\SÃ&#x201E;UPZOPUNVW[PVUZ

 YH`Ã&#x2030;)PZ[YV¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;)PZ[YV[¸ 6]HS[YH`THKLVMZ[HISLWSHZ[PJ^P[O SHYNLHK]LY[PZPUNZWHJLHUK^P[OH SV^LKNLMVYIL[[LYOHUKSPUN7LYMLJ[S` Z\P[LKMVYZLY]PUNJVMMLLVY[LH

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.
565:307 

 YH`Ã&#x2030;:LY]PJL¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;:LY]PJL¸ >P[OOHUKSLZMVYJVU]LUPLU[JHYY`PUNHUKHU \S[YHIYPSSPHU[04V\SKSHILSPUWOV[VX\HSP[` WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 LY]PUN[YH`Ã&#x2030;(U[PZSPW¸ : 7SH[LH\KLZLY]PJLÃ&#x2030;(U[PKtYHWHU[¸ >P[OOHUKSLZMVYJVU]LUPLU[JHYY`PUN HUKHU\S[YHIYPSSPHU[04V\SKSHILSPUWOV[V X\HSP[`THKLPUKP]PK\HSS`HZVMHX\HU[P[` VM\UP[Z;OLZWLJPHSJVH[PUNTHRLZ Z\YL[OH[UV[OPUN^PSSZSPWMYVT[OPZ[YH`

Â¥TT 04V\SK 

WSHZ[PJ _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT 04V\SK 

 

 YH`Ã&#x2030;)LLYJYH[L¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;*HZPLYKLIPuYLZ¸ -P[ZHU`Z[HUKHYKILLYJYH[L0KLHSHZHNP]LH^H` ^P[OHJYH[L04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT 04V\SK 

  LLYJYH[L[YH`Ã&#x2030;(U[PZSPW¸ ) 7SH[LH\JHZPLYKLIPuYLZÃ&#x2030;(U[PKtYHWHU[¸ -P[ZHU`Z[HUKHYKILLYJYH[L>P[OHU\S[YH IYPSSPHU[04V\SKSHILSPUWOV[VX\HSP[`THKL PUKP]PK\HSS`HZVMHX\HU[P[`VM\UP[Z;OL ZWLJPHSJVH[PUNTHRLZZ\YL[OH[UV[OPUN^PSSZSPW MYVT[OPZ[YH`0KLHSHZHNP]LH^H`^P[OHJYH[L WSHZ[PJ __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.
,516@05.>0;/:;@3, 5HDOO\Ã&#x20AC;H[LEOHWKH&2ODVHU :HXVHWKHÃ&#x201E;&2ODVHU³WR¿QLVK IRU\RXZRRGWH[WLOHVRUSODVWLF

1 ( 8 5

3(

( ,

2

0$

3(

'

2

0$

3(

2

( ,

,1(85 '(

( 23

'

1 ( 8 5

0$

( ,

0$

0$

'

,1(85 '(

( 23

,1(85 '(

3( 2

0$1 ( 8 5

 

 OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;>VVK`¸YLJ[HUN\SHY * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;>VVK`¸YLJ[HUN\SHPYL :[YVUNJT[OPJRJOVWWPUNIVHYK-VVK ZHMLZWSPU[LYMYLLHUK^P[OYV\UKLKLKNLZ

 OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;>VVK`¸YV\UK * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;>VVK`¸YVUKL 9V\UKJTJOVWWPUNVYZHUK^PJO IVHYK>P[OTPSSLKNYVV]LH[LKNL[VWYL]LU[ SPX\PKKYPWZ-VVKZHMLHUKZWSPU[LYMYLL

 OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;>VVK`¸^P[OOHUKSL * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;>VVK`¸H]LJWVPNUtLZ *SHZZPJTTJOVWWPUNIVHYK^P[ONYPWHUK WYHJ[PJHSOVSLMVYOHUNPUNVU[OL^HSSVYHYHPS PU`V\YRP[JOLU-VVKZHMLHUKZWSPU[LYMYLL

^VVKIPYJO^VVK _TT __TT *VSHZLY WJZZOYPUR^YHWLUNYH]PUN** 

^VVKIPYJO^VVK ¥TT ¥_TT *VSHZLY WJZZOYPUR^YHWLUNYH]PUN** ^VVKIPYJO^VVK _TT __TT *VSHZLY WJZZOYPUR^YHWLUNYH]PUN*+ 

UL^

 OLLZLRUPMLZL[Ã&#x2030;.V\YTL[¸ * ,UZLTISLKLJV\[LH\_nMYVTHNLÃ&#x2030;.V\YTL[¸ WPLJLRUPMLZL[THKLVMOPNOX\HSP[`Z[HPUSLZZ Z[LLS^P[OIHTIVVOHUKSLZ*VU[HPUZHRUPML MVYZVM[JOLLZLHRUPMLMVYOHYKJOLLZLHUKH JOLLZLMVYR7HJRHNLKPUHOPNOX\HSP[`IHTIVV IV_KLZPNULK[VSVVRSPRLHWPLJLVMJOLLZL ^VVKIHTIVV *VSHZLY _ _TT LUNYH]PUN*+ WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

/64,(5+30=05.


 

 

 LWWLYÃ&#x2030;7LWTP_¸ 7 7VP]YLÃ&#x2030;7LWTP_¸ 4VYLZWPJLPUHK]LY[PZPUNNIHNJVU[HPUPUN ISHJRHUK^OP[LWLWWLY^OVSLNYHPUZ :\P[HISLMVYHSSJVTTVUZWPJLTPSSZ

 HS[Ã&#x2030;/PTHSH`H¸ : :LSÃ&#x2030;/PTHSH`H¸ >VUKLYM\SJVSV\YOLH]LUS`KLSPNO[ /PTHSH`HUJVHYZLZHS[PUHNIHN 0KLHSMVYWHZ[HWV[H[VHUKJVYUKPZOLZ :\P[HISLMVYHSSJVTTVUZWPJLTPSSZ

__TT WVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

ZHS[ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

LQNOJEDJRIVDOW LQNOJEDJRISHSSHU  WPJLTPSSÃ&#x2030;;YH[[VYPH¸SHYNL : 4V\SPUntWPJLZÃ&#x2030;;YH[VYYPH¸NYHUK 4HRLHUPTWYLZZPVU/\NL^VVKLUTPSS PUHJSHZZPJKLZPNU^P[OJLYHTPJNYPUKLY :\P[HISLMVYZHS[WLWWLYHUKV[OLYNYHU\SHY OLYIZVYZWPJLZ,HZ`[VÃ&#x201E;SS[OHURZ[V[OL YLTV]HISLSPK:\WWSPLK^P[OV\[JVU[LU[ ^VVK Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

6SLFHPLOODOVRLQIROORZLQJ YDULDQWVDYDLODEOH Ã&#x201E;7UDWWRULD³PLGGOH LQFOJEDJRIVDOW LQFOJEDJRISHSSHU Ã&#x201E;7UDWWRULD³VPDOO LQFOJEDJRIVDOW LQFOJEDJRISHSSHU

  HS[ZL[Ã&#x2030;:WPJLY`:P_¸ : :LSZZL[Ã&#x2030;:WPJLY`:P_¸ 0TTLYZL`V\YZLSMPUH^VYSKVM^OP[LNVSK (]LYZH[PSLZL[JVUZPZ[PUNVMZP_WSHZ[PJ ZOHRLYZÃ&#x201E;SSLK^P[OZP_KPMMLYLU[[`WLZVM ZHS[JVJVU\[J\YY`YVZLÃ&#x201E;YL/PTHSH`HU (SWPULHUK7LYZPHUZHS[,HJOVMMLYZH ZWLJPHSRPUKVM[HZ[LL_WLYPLUJL_N WSHZ[PJ:(5 Â¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.
:5(*2;04,0:;/,),:;;04,

  OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;)HZPJ¸ * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;)HZPJ¸ 9VI\Z[JOVWWPUNIVHYK^P[ONYPW OVSL0KLHSMVYOHUNPUN

JERDUG OHFXW WLQ E D LW X V H 7K RFFDVLRQ IRUHYHU\

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+)  \[[PUNIVHYKÃ&#x2030;3\UJO¸ * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;3\UJO¸ *\[[PUNIVHYKTHKLVMWSHZ[PJ^P[OZTVV[O Z\YMHJLHUKQ\PJLYPT0UHKKP[PVU^P[OÃ&#x201E;UNLY OVSLMVYIL[[LYOVSKHUKMVYOHUNPUN\W WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU04V\SK _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*)   OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;:UHJR¸ * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;:UHJR¸ 7YHJ[PJHSJOVWWPUNIVHYK^P[OOVSLMVYOHUNPUN 0KLHSMVYZUHJRZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

 OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;:HUK^PJO¸ * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;.VÂ&#x201E;[LY¸ 7YHJ[PJHSS`ZPaLKJOVWWPUNIVHYK^P[OOVSLMVY OHUNPUN-VYZUHJRZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 


 0HODPLQFURFNHU\RIIHUVDORWRIDGYDQWDJHV ,WLVUHEXVWH[WUHPHO\VFUDWFKUHVLVWDQWGLVKZDVKHUVDIHORQJOLYHDQGRSWLFDOO\FORVHWRSRUFHODLQ 8QVLJKWO\VFUDWFKHVZLOOQRWDSSHDURQWKH0HODPLQFURFNHU\RQDFFRXQWRILWVJRRGVXUIDFHKDUGQHVV

 UL^ UHJRJ\WÃ&#x2030;4LSHTPUL¸ : *V\WLSSLHWtYP[PMÃ&#x2030;4LSHTPU¸ .L[[OL]LY`ZWLJPHSZUHJRPUNM\U>OP[L ZUHJRJ\WTHKLVMIYLHRWYVVMTLSHTPUL ^P[OHJVSV\YLKPUKP]PK\HSWYPU[ JVTWHY[TLU[ZMVYKPMMLYLU[ZUHJRZ

UL^

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;4LSHTPUL¸ + .VILSL[Ã&#x2030;4LSHTPU¸ ;^VJVSV\YLKKYPURPUNJ\WV\[VMIYLHR WYVVMTLSHTPULPUZTHY[WSHZ[PJJ\WKLZPNU ^P[ONYVV]LKZPKLZHUKHYV\UKKYPURPUN YPT>OP[LJVSV\YPUZPKLYLHKVYIYV^U JVSV\YV\[ZPKL-PSSPUNX\HU[P[`!SP[YLZ WSHZ[PJTLSHTPU Â¥ _TT WJZWSHZ[PJTLSHTPU __TT WJZWVS`IHN

VUYLX\LZ[

VUYLX\LZ[UL^

 

  OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;+PUULY¸ZTHSS * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;+PUULY¸WL[P[L ,SLNHU[HUKZ[\YK`4LSHTPULJOVWWPUN IVHYKSVVRZSPRLWVYJLSHPUI\[PZIYLHRWYVVM SPRLWSHZ[PJ,_[YLTLS`ZJYH[JOYLZPZ[HU[ KPZO^HZOLYWYVVMHUKK\YHISL

 OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;+PUULY¸SHYNL * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;+PUULY¸NYHUKL ,SLNHU[HUKZ[\YK`3HYNLTLSHTPUL JOVWWPUNIVHYKSVVRZSPRLWVYJLSHPUI\[PZ IYLHRWYVVMSPRLWSHZ[PJ,_[YLTLS`ZJYH[JO YLZPZ[HU[KPZO^HZOLYWYVVMHUKK\YHISL

 NNJ\WÃ&#x2030;4LSHTPUL¸ , *VX\L[PLYÃ&#x2030;4LSHTPU¸ >OP[LLNNJ\WVM TLSHTPUL^P[OHJVSV\YLK YPT;OLIV^SUL_[[V[OLLNNOVSKLYPZWYPU[LK PUKPMMLYLU[JVSV\YZ^P[OTV[PMZLZWLJPHSS`MVY JOPSKYLU@V\JHUJOVVZLIL[^LLUTV[PMZ

WSHZ[PJTLSHTPU VUYLX\LZ[ __TT 

WSHZ[PJTLSHTPU __TT

VUYLX\LZ[

WSHZ[PJTLSHTPU _ _TT WJZWVS`IHN

VUYLX\LZ[

/64,(5+30=05.
)(4)66:;@3,5HDOO\Ã&#x20AC;H[LEOHWKH&2ODVHU :HXVHWKHÃ&#x201E;&2ODVHU³WR¿QLVK IRU\RXZRRGWH[WLOHVRUSODVWLF  VYRZJYL^Ã&#x2030;)HTIVV¸ * 6\]YLIV\[LPSSLÃ&#x2030;)HTIV\¸ 7YHJ[PJHSMVYL]LY`VUL*VYRZJYL^^P[O IHTIVVOHUKSLZPU[LNYH[LKIV[[SLVWLULY HUK:VTTLSPLYRUPML,SLNHU[S`WHJRHNLK PUHIHTIVVNPM[IV_^P[OMVHTPUZLY[

 \[IV^SÃ&#x2030;)HTIVV¸ 5 )VSnUVP_Ã&#x2030;)HTIV\¸ :PTWSLHUKILH\[PM\S;V\NOHUKZ[\YK`U\[ IV^S^P[OPUKLU[H[PVUZMVYZ[VYPUN[OLZ\WWSPLK U\[JYHJRLY)V^STHU\MHJ[\YLKMYVTIHTIVV TL[HSU\[JYHJRLY:\P[HISLMVYU\[ZVMHSSZPaLZ

^VVKIHTIVV __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

^VVKIHTIVV _TT __TT ZJYLLUWYPU[+) WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*) 

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT *VSHZLY LUNYH]PUN**  VUKPTLU[ZZL[Ã&#x2030;)HTIVV¸ * :L[*VUKPTLU[ZÃ&#x2030;)HTIV\¸ /PNOX\HSP[`ZL[JVUZPZ[PUNVM^OP[LZ[VUL^HYL VPSHUK]PULNHYJY\L[ZHZ^LSSHZZHS[HUK WLWWLYZOHRLYZPUHILH\[PM\SIHTIVV Z[HUK;OL[^VJY\L[ZJHUILZLHSLK^P[O HWSHZ[PJJHW:\WWSPLK^P[OV\[JVU[LU[

 UHJRIV^SZÃ&#x2030;)HTIVV¸ : )VSZnZUHJRÃ&#x2030;)HTIV\¸ -VY[OLVJJHZPVUHSZUHJR:SPNO[S`J\Y]LK Ã&#x2026;H[IHTIVVIVHYK^P[OPUKLU[H[PVUZ[V HJJVTTVKH[L[OYLLZ[VUL^HYLIV^SZ

^VVKIHTIVV _TT __TT ZJYLLUWYPU[+) WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*) 

/64,(5+30=05.

^VVKIHTIVV __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*) 
20;*/,5/,37,9:  P[JOLUHSHYTJSVJRÃ&#x2030;4HZ[LY¸ 2 4PU\[L\YÃ&#x2030;4HZ[LY¸ +PNP[HSKPZWSH`^P[OHZ[HY[WH\ZLM\UJ[PVUVU [OLMYVU[ZPKL6U[OLIHJRZPKLPZHYLZL[I\[[VU HUKHTHNUL[4H_[PTL! TPU;OLZLJVUKZ JHUILKLÃ&#x201E;ULK^P[O[OL^OLLSPU[OLTPKKSL

 P[JOLU[PTLYÃ&#x2030;,_WLY[¸ 2 9t]LPSKLJ\PZPULÃ&#x2030;,_WLY[¸ ,SLNHU[HJJLZZVY`MVY[OLRP[JOLU,NN[PTLY ^P[OZ[HPUSLZZZ[LLSOV\ZPUNHUKTHNUL[VU[OL \UKLYZPKLMVYH[[HJOTLU[[VTL[HSVIQLJ[ZHUK Z\YMHJLZ*HUILZL[MVY\W[VTPU\[LZ;PJRZ ]LY`ZVM[S`HSHYTZ^P[OHJSLHYS`H\KPISLYPUN[VUL

TL[HS ¥TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+) 

$PDJQHWRQWKHUHDUVLGH SHUPLWVWKHDWWDFKPHQW WRDOOPHWDOVXUIDFHV

JMMZ ITIZU 

 OLYTVTL[LYÃ&#x2030;)LLY(SHYT¸ ; ;OLYTVTu[YLÃ&#x2030;(SHYTL)PuYL¸ ;OLYTVTL[LY^P[OZ\J[PVUWHKVUYLHYMVY H[[HJOPUN[VYLMYPNLYH[VYVYWSHJPUNPUJVVS IHNZ^P[OPU[LNYH[LKIV[[SLVWLULY:PNUHS H\[VTH[PJHSS`HJ[P]H[LZ^OLU[OLKYPURPUN[LTWL YH[\YLKYVWZILSV^VYYPZLZHIV]LVW[PT\T SL]LS)S\LSPNO[H[Â&#x2021;*YLKSPNO[H[Â&#x2021;*

 P[JOLUZJHSLZÃ&#x2030;,HZ`)HSHUJL¸ 2 )HSHUJLKLJ\PZPULÃ&#x2030;,HZ`)HSHUJL¸ +PNP[HSRP[JOLUZJHSLZ^P[O():WSHZ[PJOV\ZPUN SHYNL[LTWLYLKNSHZZWHULSHUKUVUZSPW MLL[;HYLZL[[PUNHUKWV^LYI\[[VU]PH[V\JO M\UJ[PVU<UP[ZJHUILJOHUNLKIL[^LLUN SIVa_*9SP[OP\TIH[[LY`PUJS\KLK

WSHZ[PJ ¥TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ(): __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

_TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

/64,(5+30=05.
))8:,;:  )8:L[Ã&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ ) :L[))8Ã&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ 4HKLVMZ[HPUSLZZZ[LLS^P[O[V[HS LX\PWTLU[MVY[OLWLYMLJ[))8 TL[HS __TT WJZI\IISL ^YHWWVS`IHN  )8:L[Ã&#x2030;6\[KVVY¸ ) :L[KL))8Ã&#x2030;6\[KVVY¸ 4HKLVMZ[HPUSLZZZ[LLS^P[O[V[HS LX\PWTLU[MVY[OLWLYMLJ[))8 TL[HS __ TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

/64,(5+30=05.

UVUWYPU[HISL
6SDFHVDYLQJDQGLGHDO ZKHQRXWDQGDERXW 

 HYILJ\LÃ&#x2030;)YHHP¸ ) )HYILJ\LÃ&#x2030;)YHHP¸ 4VIPSLMVSKHISLTL[HSIHYILJ\L^P[ONYH[L HUKOHUKSLZ4L[HSIV[[VTZLY]LZHZIV^SMVY JOHYJVHS:WHJLZH]PUNHUKPKLHSMVY[YH]LSSPUN

 HYILJ\LZL[Ã&#x2030;:[HY[LY¸ ) 2P[IHYILJ\LÃ&#x2030;:[HY[LY¸ WHY[ZL[*VTWYPZPUNIHYILJ\L MVYR[VUNZHUKZWH[\SH

TL[HS UVUWYPU[HISL __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHNTL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS __TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

0;º:))8;04,

  VVSIHNÃ&#x2030;))8¸^P[OIHYILJ\L * .SHJPuYLÃ&#x2030;))8¸H]LJIHYILJ\L >P[OPUZ\SH[LKTHPUJVTWHY[TLU[MVYIHYILJ\L PUNYLKPLU[ZHKKP[PVUHSJVTWHY[TLU[VU[VW HUKHKQ\Z[HISLZOV\SKLYZ[YHW*HUIL\ZLK HZHJHYY`PUNIHN^P[OYLTV]HISLIHYILJ\L

&RROEDJÃ&#x201E;%%4³ LQ*HUPDQ\GHVLJQ

[L_[PSLWVS`LZ[LY ¥_TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

/64,(5+30=05.
 

 )8.SV]LÃ&#x2030;??3¸ ) .HU[))8Ã&#x2030;??3¸ >P[OZVM[Ã&#x2026;LLJLSPUPUNHUKJVH[LKPUULY Z\YMHJL[OH[WYV[LJ[ZIL[[LYMYVTOLH[

 YPSSIHYILJ\L[VUNZÃ&#x2030;(ZHKV¸ . 7PUJL))8Ã&#x2030;(ZHKV¸ 7YHJ[PJHSHUKÃ&#x2026;L_PISLIHYILJ\L[VUNZ THKLVMZ[LLS^P[O^VVKLUOHUKSLZ

 YPSSIY\ZOÃ&#x2030;(ZHKV¸ . )HSHP))8Ã&#x2030;(ZHKV¸ 7LYMLJ[[VJSLHU[OLNYPSS>P[O[V\NO^VVKLU OHUKSLHUKHZTHSSSVVW[VOHUN;OL IYPZ[SLZHYLTHKLVM[V\NOJVWWLY0UJS TL[HSZJYHWLY[VYLTV]LIHYILJ\LYLZ[Z

[L_[PSL __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;)3 

^VVKIPYJO^VVK __TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*) 

  WYVUÃ&#x2030;))8¸ ( ;HISPLYÃ&#x2030;))8¸ -VYIHYILJ\LWYVZ))8ZL[PUMVV[IHSSSVVR JVUZPZ[PUNVMHUHWYVUPUJS\KPUNZWH[\SH MVYR[VUNZHUKNSV]L)HYILJ\LHJJLZ ZVYPLZTH`ILZ[VYLKPU]HYPV\ZWVJRL[Z KLZPNULKMVY[OLTPU[OLHWYVU [L_[PSL __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;*4 

/64,(5+30=05.^VVK __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 
6<;05;6;/,.9,,5

FWV\RX VHSURGX H K W K LW : GH Q \RXUJDU Q L J LQ N H DU  VSHY3HTWÃ&#x2030;4PYYVYIHSS¸ : 3HTWLZVSHPYLÃ&#x2030;4PYYVYIHSS¸ :VSHYWV^LYLKIHSSZOHWLKSHTW^P[OZTHSS L`LSL[MVYOHUNPUN:VSHYLULYN`ZH]LKI`[OL PU[LNYH[LKIH[[LY`HUKYLSLHZLK^OLUKHYR WSHZ[PJ Â¥TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

  HYKLU:L[Ã&#x2030;:\UU`¸ . :L[KLQHYKPUÃ&#x2030;:\UU`¸ )V[O\ZLM\SHUKOHUK`NHYKLUPUNZL[JVUZPZ[PUN VM!ZOV]LSZYHRLZYVKHUKWHPYVMNSV]LZ ;OPZYVI\Z[[VVSJHUILWHJRLKPU[OLIHN [L_[PSL+ WVS`LZ[LY _ _ TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

/64,(5+30=05.
(73(*,05;/,:<5 VJRPUNJOHPYÃ&#x2030;:^PUN¸ 9 -H\[L\PSnIHZJ\SLÃ&#x2030;:^PUN¸ *V[[VUZ^PUN^P[O^VVKLUMYHTLHUKTL[HS YPUNMVYOHUNPUN\W:LH[HYLHVM_JT 4H_PT\TSVHKILHYPUNJHWHJP[`!RN

 PYLJ[VYºZJOHPYÃ&#x2030;4V]PL¸ + *OHPZLYtNPLÃ&#x2030;4V]PL¸ *VVS+PYLJ[VYºZJOHPY^P[OSHYNLIHJR 0KLHS[VIYHUK`V\YSVNV-VSKHISL

[L_[PSLJV[[VU _ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;*: 

^VVK _ _TT WJZWVS`IHN_TT OLH[[YHUZMLY;*4   LJRJOHPYÃ&#x2030;;^PJL¸ + *OHPZLSVUN\LÃ&#x2030;;^PJL¸ :[HISLQ\UPWLY^VVKZLH[^P[OSHYNL YLSH_PUNZWHJLMVYWLYZVUZVW[PVUHSS` ^P[OZLWHYH[LYLSH_PUNZ\YMHJLZTHKLVM [LHYWYVVMWVS`LZ[LY468!\UP[Z ^VVKQ\UPWLY OHYK^VVK _ _ TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

/64,(5+30=05.
5HOD[LQJO LNHRQDG UHDP EHDFKZ LWKRXWYH UVDWLOH ZRRGHQG HFNFKDLUV

$QGIRUWKHIDQPLOHLQ*HUPDQ\GHVLJQDVZHOO GHFNFKDLUÃ&#x201E;5HOD[³RUGHFNFKDLUÃ&#x201E;6XQVKLQH³

 

2

1 ( 8 5

3(

( ,

2

0$

3(

,1(85 '(

'

( 23

0$

( ,

0$

,1(85 '(

'

( 23

0$1 ( 8 5 LJRJOHPYÃ&#x2030;/HYTVU`¸ + *OHPZLSVUN\LÃ&#x2030;/HYTVU`¸ ,HZ`OHUKSPUNHUKWLYMLJ[ZLH[PUN WVZP[PVUMVYYLSH_PUNK\L[VJSV[OJV]LYLK IHJRYLZ[/LPNO[HKQ\Z[HISLJSPJRZPU[V YHPSVU\UKLYZPKL468!\UP[Z

 LPZ\YLJOHPYÃ&#x2030;:\UZOPUL¸ 3 ;YHUZH[Ã&#x2030;:\UZOPUL¸ ,HZ`[VZL[\W1\Z[JSPJR[VNL[OLYKVUL;OL JSV[OJV]LYLKIHJRYLZ[VMMLYZHJVTMVY[HISL ZP[[PUNWVZP[PVU0KLHSMVYVWLUHPYL]LU[Z

 LJRJOHPYÃ&#x2030;9LSH_¸ + *OHPZLSVUN\LÃ&#x2030;9LSH_¸ +LJRJOHPY^P[O^VVKLUMYHTLHUKYLWSHJLHISL HUK^HZOHISLJSV[OJV]LYPUN,HZ`OHUKSPUN HUKWLYMLJ[ZLH[PUNWVZP[PVUMVYYLSH_PUN/LPNO[ HKQ\Z[HISLJSPJRZPU[VYHPSVU\UKLYZPKL

^VVKIPYJO^VVK _ _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

^VVK __TT WVS`IHN

VUYLX\LZ[

^VVK _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZWVS`IHN 

/64,(5+30=05.
+,*69(;065 3,0:<9,-<5 05;67-694

,QÀDWDEOHDHURSODQHV

,QÀDWDEOHJXLWDUV 024XQLWV

,QÀDWDEOHERWWOHV

,QÀDWDEOH¿JXUHV 024XQLWV

/64,(5+30=05.


 ,QÃ&#x20AC;DWDEOHDUWLFOHV &DQEHGHVLJQHGWR\RXUVSHFL¿FDWLRQV 0248SRQUHTXHVW 0UÃ&#x2026;H[HISLSV\UNLJOHPY -H\[L\PSKLZHSVUNVUÃ&#x2026;HISL -VY`V\YILHJOOVSPKH`HUKTVYL 0UÃ&#x2026;H[HISLHYTJOHPY^P[OJVTMVY[HISL IHJRYLZ[HUKWYHJ[PJHSHYTZ WSHZ[PJ7=*7 WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 

,QÃ&#x20AC;DWDEOHDLUPDWWUHVVHV

,QÃ&#x20AC;DWDEOHGLQJKLHV

,QÃ&#x20AC;DWDEOHFLJDUV

/64,(5+30=05.
>(;,9)(33:-69 @6<5.(5+63+

Â¥JT

VPDOOYHUVLRQV $OVRDYDLODEOHDV P \³VPDO¡P Ã&#x201E;*HUPDQ P P DOO³VPDOO¡ Ã&#x201E;6RFFHUE Â¥JT

 H[LYIHSSÃ&#x2030;-VV[IHSS¸SHYNL > )HSSVUKL^H[LYWVSVÃ&#x2030;-VV[IHSS¸NYHUK ;OLMVV[IHSSMVYWSH`PUNPU^H[LY(SHYNL7=*IHSS WO[OHSH[LMYLL^P[O^OP[LWHULSZHUK JVSVYLKWHULSISHJRWYPU[PUMVV[IHSSZ[`SL WSHZ[PJ7=*7 Â¥TT WJZWVS`IHN 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* Â¥JT

$OVRDYDLOD EOHDVDVP DOOYHUVLRQ Ã&#x201E;0 LQL³¡ PP

Â¥JT

Â¥JT

 H[LYIHSSÃ&#x2030;.LYTHU`¸SHYNL > )HSSVUKL>H[LY7VSVÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸NYHUK /V\YZVMM\UMVY^H[LYSV]LYZ3HYNL7=* IHSS WO[OHSH[LMYLL^P[OWHULSZPU .LYTHU`JVSV\YZHUKHZHML[`]HS]L WSHZ[PJ7=*7 Â¥TT WJZWVS`IHN 

 H[LYIHSS > )HSSVUKL^H[LYWVSV ;OLJSHZZPJPUÃ&#x2026;H[HISLHK]LY[PZPUNHY[PJSL 4PUPTHSZ[VYHNLYLX\PYLTLU[I\[TH_PT\T SLPZ\YLM\UHUKHK]LY[PZPUNPTWHJ[;OLIHSSZ JHUILWYVK\JLKPUJ\Z[VTJVSV\YJVTIP UH[PVUZHUK^P[OJ\Z[VTPTWYPU[KPHTL[LYZ VMVYJTH]HPSHISL468!

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

WSHZ[PJ7=*7 ¥TT WJZWVS`IHN 

/64,(5+30=05.

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 
Â¥JT

  VV[IHSSÃ&#x2030;.PHU[¸ -VV[IHSSÃ&#x2030;.PHU[¸ 3PNO[NPHU[ISV^\WMVV[IHSS0UJS\KLZ ZVM[Ã&#x2026;LLJLZ\YMHJLMVYL]LUTVYLM\U [L_[PSLÃ&#x2026;LLJL Â¥TT WJZWVS`IHN 

Â¥TT OLH[[YHUZMLY;)4 

 VV[IHSSNVHSÃ&#x2030;7VW<W¸ )\[Ã&#x2030;7VW<W¸ 0UJS\KLZÃ&#x2026;L_PISL^PYLMYHTLHUKTLZOTH[LYPHS (ISL[VILJVSSHWZLK]PH[\YUPUNHUK[OLU Z[VYLKPUP[ZJHYYPLY0UJS\KLZTL[HSWLNZ[V WYV]PKLZ[HIPSP[`VUNYV\UK)HNMLH[\YLZ JHYY`PUNIHUK.VHS!__TT [L_[PSLU`SVU Â¥_TT WJZWVS`IHN 

Â¥TT OLH[[YHUZMLY;+: 

/64,(5+30=05.
;/,90./;7(*2(.05. -69:>,,;;,47;(;065:

 'HFRER[Ã&#x201E;+HDUW³ YHUVLRQÃ&#x201E;0LQL³ YHUVLRQÃ&#x201E;0D[L³ YHUVLRQÃ&#x201E;-XPER³

'HFRER[%DOO

'HFRER[Ã&#x201E;(JJ³ YHUVLRQÃ&#x201E;0LQL³

YHUVLRQÃ&#x201E;0LQL³ YHUVLRQÃ&#x201E;0D[L³ LJVIV_Ã&#x2030;4PKPOLHY[¸ + )V\SLKtJVYH[P]LÃ&#x2030;*VL\Y4PKP¸ =LYZH[PSLMVYPUKP]PK\HSÃ&#x201E;SSPUN[OPZWYHJ[PJHS WHY[QHYTHKLVMWVS`Z[`YLUL^P[OL`LMVY OHUNPUN\W*\Z[VTJVSV\YZVUYLX\LZ[ -VVKZ[\MMZULLK[VILZLWHYH[LS`^YHWWLK

 LJVIV_Ã&#x2030;4H_PLNN¸ + )V\SLKtJVYH[P]LÃ&#x2030;6L\M4H_P¸ =LYZH[PSLMVYPUKP]PK\HSÃ&#x201E;SSPUN[OPZSHYNL WHY[QHYTHKLVMWVS`Z[`YLUL^P[OL`LMVY OHUNPUN\W*\Z[VTJVSV\YZVUYLX\LZ[ -VVKZ[\MMZULLK[VILZLWHYH[LS`^YHWWLK

 LJVIV_Ã&#x2030;4PUPIHSS¸ + )V\SLKtJVYH[P]LÃ&#x2030;)V\SL4PKP¸ =LYZH[PSLMVYPUKP]PK\HSÃ&#x201E;SSPUN[OPZSHYNL WHY[QHYTHKLVMWVS`Z[`YLUL^P[OL`LMVY OHUNPUN\W*\Z[VTJVSV\YZVUYLX\LZ[ -VVKZ[\MMZULLK[VILZLWHYH[LS`^YHWWLK

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: ¥TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 
  ^LL[KPZWLUZLY : +PZ[YPI\[L\YKLIVUIVUZ >P[OYLTV]HISLSPKMVYLHZ`ÄSSPUN:\P[HISLMVY JOVJVSH[LZJOL^PUNN\TZ^LL[ZHUKTVYL WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

¥TT ZJYLLUWYPU[+) 

7KHVHVPDOOWZRSDUWWLQVPDGHRIWUDQVSDUHQW SRO\VW\UHQHZLWKH\HVWRWRKDQJXSFDQEHXVHG LQPDQ\ZD\VDQGFDQEH¿OOHGLQGLYLGXDOO\ $YDLODEOHDOVRLQVSHFLDOFRORXUXSRQUHTXHVW $GGIRRGRQO\ZKHQSDFNHG /64,(5+30=05.
<:,-<3 /6<:,/63+/,37,9:  HWLTLHZ\YLÃ&#x2030;/LHY[¸ ; 4u[YLnY\IHUÃ&#x2030;*VL\Y¸ >P[OTPSSPTL[YLZJHSLZ[YHWHUKI\[[VU MVYH\[VTH[PJHSS`YL[YHJ[PUN[OLL_[LUKLK [HWL3LUN[OVM[HWLTLHZ\YL!T

 VVYZ[VWWLYÃ&#x2030;:PNU¸ + )\[VPYKLWVY[LÃ&#x2030;:PNU¸ ;YLUK`KLZPNUHUKWYHJ[PJHSM\UJ[PVUZ*HUIL \ZLKHZHKVVYZ[VWHUKÃ&#x2030;+VUV[KPZ[\YI¸ZPNU 0U[LNYH[LKOVVRMVYOHUNPUNVUKVVYRUVI

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU S`Z^H[[LYÃ&#x2030;2P[¸ ;HWLTV\JOLZÃ&#x2030;4HPSSV[¸ 2P[ZOHWLK>P[OHK]LY[PZPUNZWHJLVU LHJOZPKLH[[OLJLU[YLVM[OLZ^H[[LY (]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 S`Z^H[[LYÃ&#x2030;3VNV¸ ;HWL[[LnTV\JOLZÃ&#x2030;3VNV¸ :X\HYLÃ&#x2026;`Z^H[[LY^P[OL_[YHSHYNL HK]LY[PZPUNZWHJLH[JLU[YL(]HPSHISL PUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.

_TT [HTWVWHKWYPU[+) Â¥TT ZJYLLUWYPU[+) 
'H¿QLWHO\O LQWIUHH( YHU\UROOHU ZLWKVHYHU DOOD\HUVWR EHSXOOHGR II VH[OHUNLYÃ&#x2030;)V^¸ * *PU[YLÃ&#x2030;*YH]H[L¸ <S[YHÃ&#x2026;H[HUKZ[HISL[YV\ZLYZHUK JVH[OHUNLY:WHJLZH]PUN WSHZ[PJ __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 VH[OHUNLYÃ&#x2030;;PL)\[SLY¸ * *PU[YLÃ&#x2030;=HSL[nJYH]H[LZ¸ -SH[WYHJ[PJHSHUK]LYZH[PSL-VY[PLZ WHPYZVMJ\MÃ&#x2026;PURZ[PLWPUZHUKTHU`ILS[Z WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

UL^

 PU[YVSSLYÃ&#x2030;+\YHISL¸ 3 )YVZZLHKOtZP]LHU[PWLS\JOLZÃ&#x2030;+\YHISL¸ 3PU[YVSSLY^P[OISHJRWSHZ[PJ77OHUKSL HUKHKOLZP]LZOLL[ZMVY[LHYPUN VMM,HJOZOLL[JTPUSLUN[O WSHZ[PJ Â¥_TT WJZWVS`IHN

VUYLX\LZ[

5H¿OOVIRUWKHÃ&#x201E;'XUDEOH³ OLQWUROOHU 

/64,(5+30=05.
;/,76*2,;:0A, >692:/67 

UL^ UL^

 L`YPUNÃ&#x2030;-VSKPUNY\SLY¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;Tu[YLWSPHU[¸ :THSSWSHZ[PJMVSKPUNY\SLYHS^H`ZH[OHUKJT SVUNMVSKHISL^P[OWYHJ[PJHSRL`YPUN*HUIL YLÃ&#x201E;ULK^P[O<=KPNP[HSWYPU[PUN^OLUJSVZLK WSHZ[PJ(): __TT WJZWVS`IHN

Â¥__TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 VSKPUNY\SLYÃ&#x2030;+PTLUZPVU¸ 4u[YLWSPHU[Ã&#x2030;+PTLUZPVU¸ *\Z[VTHY`MVSKPUNY\SLYTHKLVM(): TL[YLZSVUNZLNTLU[Z WSHZ[PJ(): __TT WJZWVS`IHN

_TT <=KPNP[HSWYPU[<) _TT [HTWVWHKWYPU[+* _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

 UL^

UL^

   H[LYSL]LSÃ&#x2030;/VYPaVU¸ > 5P]LH\nI\SSLÃ&#x2030;/VYPaVU¸ 3PNO[HS\TPUP\T^H[LYSL]LSTT [OPJRHUKISHJRWSHZ[PJLSLTLU[Z

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;:WPYP[3L]LS¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;5P]LH\nI\SSL¸ 7YHJ[PJHSRL`WLUKHU[^P[OPU[LNYH[LKZWPYP[ SL]LS0UJS\KLZRL`JOHPUHUKRL`YPUN

TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZ

 _TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<+

/64,(5+30=05.

WSHZ[PJHJY`SPJ __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+( _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

 VVSZL[Ã&#x2030;)`[L¸ ; :L[V\[PSÃ&#x2030;)`[L¸ *VUZPZ[ZVM[^LLaLYZWPUJLYHUK ZTHSSZJYL^KYP]LYZ(SSWHJRLKPUHU HS\TPUP\TIV_HUK^P[OMVHTPUSH` TL[HS _ _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 


  VVSZL[Ã&#x2030;+L[LJ[ *VU[YVS¸ ; :L[V\[PSÃ&#x2030;4LZ\YLY *VU[YSLY¸ 3HYNLZL[PUHIV_*VU[HPUZ!ULLKSLUVZLWSPLYZ ZVJRL[^P[OIP[ZZVJRL[Z TT L_[LUZPVU[VYWLKVSL]LSHUKTLHZ\YPUN[HWLT

 \UJ[\YLYLWHPYRP[Ã&#x2030;)PRL¸ 7 2P[WV\YYtWHYLYÃ&#x2030;)PRL¸ 7\UJ[\YLYLWHPYRP[PUU`SVUJHZL=\SJHUP ZH[PVUÃ&#x2026;\PK]HYPV\ZZWHUULYZHUKZL]LYHS H[[HJOTLU[Z-VYÃ&#x201E;_PUNVU[OLIPJ`JSL

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

[L_[PSLU`SVU __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+* _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

_TT ZJYLLUWYPU[+, 

 

 

 VVSZL[Ã&#x2030;4HZ[LY¸ ; :L[V\[PSÃ&#x2030;4HZ[LY¸ *VU[HPUZ!ZJPZZVYZULLKSLUVZLWSPLYZ ZJYL^KYP]LYZ[^LLaLYZZVJRL[^P[O IP[ZZVJRL[Z TT L_[LUZPVU7HJRLKPUHU`SVUWV\JO

 VVSZL[Ã&#x2030;)HZPJ¸ ; :L[V\[PSÃ&#x2030;)HZPJ¸ :THSS[VVSZL[*VU[HPUZ!ZVJRL[^P[O IP[ZHSSLURL`ZZVJRL[Z TT L_[LUZPVU7HJRLKPUHU`SVUWV\JO

TL[HS __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

TL[HS __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

/64,(5+30=05.
  VVSZL[Ã&#x2030;AHUNL¸ ; :L[V\[PSÃ&#x2030;AHUNL¸ *VUZPZ[PUNVMWHY[ZPUOPNOX\HSP[`^VVKLU IV_*\[[LYRUPMLHUKT\S[P[VVS

  VVSZL[Ã&#x2030;/HTTLY¸ ; :L[V\[PSÃ&#x2030;/HTTLY¸ *VUZPZ[PUNVMWHY[ZPUOPNOX\HSP[`^VVKLUIV_ *\[[LYRUPMLHUKT\S[P[VVS^P[OM\UJ[PVUZ TL[HS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU^VVKLUIV_

TL[HS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU^VVKLUIV_

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+UL^

UL^

  HYNL[VVSRP[Ã&#x2030;*VUZ[Y\J[¸ 3 1L\KºV\[PSZÃ&#x2030;*VUZ[Y\J[¸NYHUK¸ WHY[Z!TLHZ\YPUN[HWLJTTHKL VMJHYIVUZ[LLSKPMMLYLU[IP[ZTHKLVM JHYIVUZ[LLSYH[JOL[ZVJRL[HKHW[LY U`SVUJHISL[PLZJHYIVUZ[LLSYH[JOL[ ZVJRL[HKHW[LYZWJJVTIPUH[PVUWSPLYZ OHUKSLMVYZVJRL[Z0UOPNOX\HSP[`/07:IV_ ^P[OHS\TPUP\TJV]LYHUKTHNUL[PJSVJR

 THSS[VVSRP[Ã&#x2030;*VUZ[Y\J[¸ : 1L\KºV\[PSZÃ&#x2030;*VUZ[Y\J[¸WL[P[¸ WHY[Z!TLHZ\YPUN[HWLJTTHKL VMJHYIVUZ[LLSKPMMLYLU[IP[ZTHKLVM JHYIVUZ[LLSYH[JOL[ZVJRL[HKHW[LY(SSLU RL`Z7OPSPWZOLHKZJYL^KYP]LYOHUKSL MVYZVJRL[Z0UOPNOX\HSP[`/07:IV_^P[O HS\TPUP\TJV]LYHUKTHNUL[PJSVJR

TL[HSZ[LLS __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+)  _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

/64,(5+30=05.

TL[HSZ[LLS __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _ TT <=KPNP[HSWYPU[<* 


56;653@-69/(5+@4,5 

UL^

UL^ \[[LYRUPMLÃ&#x2030;*HY]L¸ * *\[[LYÃ&#x2030;*HY]L¸ ;OPZRUPMLHSSV^ZZHMLJ\[[PUN^P[O HUH\[VTH[PJISHKLYL[YHJ[M\UJ[PVU >P[OSPNO[^LPNO[WSHZ[PJJHZPUN

 \[[LYRUPMLÃ&#x2030;7YV¸ * *\[[LYÃ&#x2030;7YV¸ 7YVMLZZPVUHSJ\[[LYRUPML^P[OH\[VTH[PJ ISHKLÃ&#x201E;_H[PVUHUKH\[VSVHKPUNZWHYLISHKL Z[VYL9VI\Z[TL[HSN\PKL4ZUHWVMM ISHKLZTHKLVMZ[HPUSLZZZ[LLSOHUKSL HUKZWHYLISHKLZ[VYLTHKLVM():HUK ;79(K]LY[PZPUNZWHJLPUOHUKSL

 VJRL[RUPMLÃ&#x2030;,SIY\Z¸ 7 *HUPMÃ&#x2030;,SIY\Z¸ :WVY[`LSLNHU[WVJRL[RUPMLTHKLVMZ[HPUSLZZ Z[LLS^P[OISHJRHUVKPZPUNHUKY\IILYPZLKPUZLY[Z MVYZLJ\YLNYPWHZ^LSSHZM\UJ[PVUZ2UPML ZJPZZVYZIV[[SLVWLULYJHUVWLULYZVTTLSPLY RUPMLZJYL^KYP]LYHUKJVYRZJYL^>P[ORL`YPUN

WSHZ[PJ(): __TT WJZ

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ(): __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

UL^

  HWLTLHZ\YLÃ&#x2030;9VSS<W¸ ; +tJHTu[YLnY\IHUÃ&#x2030;9VSS<W¸ 4L[HS[HWLTLHZ\YL^P[OWSHZ[PJOV\ZPUNLSHZ[PJ OHUKZ[YHWZ[VWHUKYL[\YUM\UJ[PVU3LUN[O!T WSHZ[PJ __TT WVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.
9(A69:/(9779646;065:LWKFDUERQ¿QLVKDOVRLQVPDOO 3RFNHWNQLIHÃ&#x201E;9LQVRQ³ ,QVPDOODVZHOO 3RFNHWNQLIH Ã&#x201E;6WHHO³VPDOO  VJRL[RUPMLÃ&#x2030;:[LLS¸SHYNL 7 *HUPMÃ&#x2030;:[LLS¸NYHUK M\UJ[PVUZ!RUPMLIV[[SLVWLULYJVYRZJYL^ [PUVWLULYZJYL^KYP]LYZJPZZVYZ YHZWZH^Z[OYLHKLYHUKH^S

 VJRL[RUPMLÃ&#x2030;7VJRL[¸ZTHSS 7 *HUPMÃ&#x2030;7VJRL[¸WL[P[ M\UJ[PVUZ!RUPMLIV[[SLVWLULYJVYRZJYL^[PU VWLULYHUKH^S>P[OUVUZSPWY\IILYHWWSPJH[PVU

 VJRL[RUPMLÃ&#x2030;,]LYLZ[¸ 7 *HUPMÃ&#x2030;,]LYLZ[¸ >P[OJVYRZJYL^[PUVWLULYOVSLW\UJO HUKIV[[SLVWLULY*HYIVUKLZPNUHUK [YLUK`JVSV\YZ>P[OZTHSSRL`YPUN

TL[HS __TT WJZU`SVU L[\PWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

/64,(5+30=05.

TL[HS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HS TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 
 

 

 VJRL[RUPMLÃ&#x2030;)V[[SL¸ 7 *HUPMÃ&#x2030;)V[[SL¸ /HUK`WVJRL[RUPMLPU[OLZOHWLVMH IV[[SL0UJS\KLZHRUPMLJVYRZJYL^IV[[SL VWLULYYHZWHUKHYPUNMVYOHUNPUN

 \S[P[VVSÃ&#x2030;3LNLUK¸ 4 6\[PST\S[P\ZHNLZÃ&#x2030;3LNLUK¸ 6UL[VVSLPNO[M\UJ[PVUZ9VI\Z[T\S[P [VVS^P[O[^VZH^ZWSPLYZJYVZZWVPU[ ZJYL^KYP]LYÃ&#x2026;H[ILKKLKZJYL^KYP]LY Ã&#x201E;SLIV[[SLVWLULK[PUVWLULYHUKRUPML 7HJRLKPUKP]PK\HSS`PUHU`SVUJHZL

 \S[P[VVSÃ&#x2030;,HZ`¸ 4 6\[PST\S[PÃ&#x2030;,HZ`¸ /HUK`[VVS^P[O M\UJ[PVUZPUJS U`SVUWV\JO^P[OILS[SVVW

TL[HS _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HS _TT Z[HPUSLZZZ[LLS SHZLYLUNYH]PUN3 __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

WRROIXQFWLRQV ELWVVSLULWOHYHODQGODPS 

TL[HS __TT WJZU`SVU L[\PWVS`IHN

SHZLYLUNYH]PUN3

  JYL^KYP]LYÃ&#x2030;;VVS2P[¸ : ;V\YUL]PZÃ&#x2030;;VVS2P[¸ :JYL^KYP]LYHUKZL]LYHSIP[Z ZWPYP[SL]LSHUK3,+SPNO[ WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.
6--0*,(5+:*/663
6--0*, :*/663

$ZD\IURPWKH GDLO\JULQG 1RZIDQWDVWLFDFFHVVRULHV DQGVPDOOSUDFWLFDO KHOSHUVDUHZDLWLQJWR PDNHGDLO\URXWLQH WKHRI¿FHRUVFKRRO PRUHYDULHVDQGQLFHU LUUHVSHFWLYHRIZKHWKHU SRFNHWFDOFXODWRU RUJDQLVHUIROGHUVSHQV RUIXQQ\JDGJHWV 7KLVYHUVDWLOHRIIHUPDNHV \RXUZRUOGDWZRUND OLWWOHPRUHFRORXUIXO

6--0*,(5+:*/663
465,@)6?,: 

 H]PUNZIV_Ã&#x2030;:LSM4HKL¸ : ;PYLSPYLÃ&#x2030;:LSM4HKL¸ 7LYMLJ[HZHUVUWHJR;OPZÃ&#x2026;H[+05(MVYTH[ ZH]PUNZQHYPZKLZPNULKMVYLHZ`HZZLTIS`3HYNL HK]LY[PZPUNZWHJLZVU\W[VZPKLZVM[OLJ\IL WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

7KHPRQH\ER[LVGHOLYHUHGLQÃ&#x20AC;DW$IRUPDWIRUHDV\VHOIDVVHPEO\ %HIRUHDVVHPEO\WKHÃ&#x20AC;DWSODVWLFSDQHOVFDQDOVREHOLJKWO\SDLQWHG

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

,QFOXGLQJORFNDEOHOLG DQGPDWFKLQJNH\ 

 H]PUNZIV_Ã&#x2030;7PNN`¸ : ;PYLSPYLÃ&#x2030;7PNN`¸ *\[LWSHZ[PJWPNN`^P[OWYPU[VUL`LZZSV[ MVYJVPUZJSVZHISLSPKHUKTH[JOPUNRL`

 H]PUNZIV_Ã&#x2030;:^LL[/VTL¸ : ;PYLSPYLÃ&#x2030;:^LL[/VTL¸ ;OLUL^I\PSKPUNZVJPL[`IV_+YVWPUHML^JVPUZ L]LY`KH`HUK`V\YKYLHTVMHUL^OVTL^PSS JVTLJSVZLY:H]PUNZIV_THKLVMOHYKWSHZ[PJ 0KLHSMVYIHURZ>P[O[^PZ[VUSPK\UKLYULH[O

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

6--0*,(5+:*/663

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ7: _ _ TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 


 H]PUNZIV_Ã&#x2030;:[`SL¸ : ;PYLSPYLÃ&#x2030;:[`SL¸ :H]LMVYZ\JJLZZ:H]PUNZIV_PU[OL MVYTVMHZ[HPYJHZL^P[OSVJRPUIHZL WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

 

 

 H]PUNZIV_Ã&#x2030;-VV[IHSS¸ : ;PYLSPYLÃ&#x2030;-VV[IHSS¸ ;OPZZTHY[ZH]PUNZIV_MVYYLHSMVV[IHSSMHUZ THRLZZH]PUNMVYTH[JO[PJRL[ZLHZ`4HKL VML_[YLTLS`Z[HISL[OPJR^HSSLKWSHZ[PJ ^P[OISHJRPTWYPU[WHULSZH^PKLZSV[HUK Ã&#x2026;H[IHZL^P[OHRL`SLZZ[^PZ[MHZ[LULY

 H]PUNZIV_Ã&#x2030;,SZH¸ : ;PYLSPYLÃ&#x2030;,SZH¸ ;YPLKHUK[Y\Z[LKI\[^P[OHUL^SVVR:H]PUNZ IV_THKLVMOHYKWSHZ[PJPU[OLZOHWLVMHJV^ VUZOVY[MLL[>P[O[^PZ[VUSPK\UKLYULH[O

 H]PUNZIV_Ã&#x2030;,SRL¸ : ;PYLSPYLÃ&#x2030;,SRL¸ -LLKPUN[OLK\JRZPZIHJRPUMHZOPVU;OPZ ZWLJPHSOHYKWSHZ[PJK\JRSV]LZ[VILMLK^P[O `V\YZH]PUNZ>P[O[^PZ[VUSPK\UKLYULH[O

WSHZ[PJ7: _TT __TT [HTWVWHKWYPU[+) WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

WSHZ[PJ7: _TT __TT [HTWVWHKWYPU[+) WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

WSHZ[PJ ¥ TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

6--0*,(5+:*/663
(3>(@:>0;/(5,@,65 ;/,)0.70*;<9,

 1RWHKROGHUÃ&#x201E; 0DJQHW%DOO³

 1RW HKR OGHU Ã&#x201E;0 DJQ HW7 ULDQ V[LOVSKLYÃ&#x2030;4HNUL[ZX\HYL¸ 5 7VY[L4tTVÃ&#x2030;*HYYtTHNUt[PX\L¸ :X\HYLZOHWLK;OLH[[YHJ[PVUIL[^LLU[OL [^VTHNUL[ZVU[OLPUZPKLVM[OLWSHZ[PJOHS]LZ SL[Z`V\KPZWSH`UV[LZWOV[VZVYIYVJO\YLZ WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

JOH³_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 HWLYJSPWOVSKLYÃ&#x2030;4HNUL[7`YHTPK¸ 7 7VY[L[YVTIVULZÃ&#x2030;7`YHTPKLTHNUt[PX\L¸ ;OLTHNUL[PJWVPU[ZVU[OLPUZPKLRLLW[OLWHWLY JSPWZTHNPJHSS`H[[YHJ[LK[V[OLW`YHTPK:\WWSPLK ^P[OJVSV\YM\SWSHZ[PJJVH[LKWHWLYJSPWZ WSHZ[PJ7: _ _ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+)   LZRJHSLUKHYÃ&#x2030;4V]L¸ + *HSLUKHYP\TÃ&#x2030;4V]L¸ 7LYTHULU[JHSLUKHY)`TV]PUN[OL\WWLY WPLJL[OLKH[L^PSSILJVTIPULK^P[O[OLKH`

7KHGD\RIWKHZHHNDQGGDWHDUH FRPELQHGE\VOLGLQJWKHXSSHUKDOI

TL[HS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN6--0*,(5+:*/663

Â¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 
79(*;0*(356;,/63+,9 

 

 V[LOVSKLYÃ&#x2030;*\IL¸ 5 7VY[L4tTVÃ&#x2030;*\IL¸ *\ILZOHWLKPUMVOVSKLYTHKLVMJVSV\YM\SWVS` YLZPU^P[OÃ&#x201E;_LKUV[LJSHTWMVYZHMLRLLWPUNVM `V\YUV[LZ;OL^PYLJHUILILU[PUHU`KPYLJ[PVU

 V[LOVSKLYÃ&#x2030;:PS]LY¸ 5 7VY[L4tTVÃ&#x2030;:PS]LY¸ 4HKLVMTH[[LTL[HS^P[OJSHTWMVYUV[LZ =LS]L[\UKLYZPKLMVYZJYH[JOWYV[LJ[PVU

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[++ 

TL[HS __TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 

 

 HNUL[PJIVHYKÃ&#x2030;-SV^LYZ¸ 4 7VY[LTtTVÃ&#x2030;-SV^LYZ¸ <ZLM\SUV[PJLOVSKLY^P[OTHNUL[ZPU KPMMLYLU[JVSV\YZPUÃ&#x2026;V^LYZOHWL

 LTVIVHYKÃ&#x2030;-VV[IHSS¸ 4 7LUZLIv[LT\YHSÃ&#x2030;-VV[IHSS¸ (YLHSH[[YHJ[PVU:THSSMVV[IHSSNVHSHZ HWYHJ[PJHSTHNUL[PJIVHYKMLH[\YPUN MVV[IHSSZOHWLKTHNUL[Z

TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS __ TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

 _ TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

6--0*,(5+:*/663
1<:;05*(:, YVTV[PVU*HZLÃ&#x2030;1\UPVY¸ 7 4HSSL[[LW\ISPJP[HPYLÃ&#x2030;1\UPVY¸ 7YVTV[PVUJHZL^P[OSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL-VY +05(KVJ\TLU[Z0U[LYPVYHUKÃ&#x201E;SSPUNVUYLX\LZ[ WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

3URPRWLRQ&DVH DOVRLQWUDQVSDUHQW $UWLFOH

_TT ZJYLLUWYPU[+, 

 YVTV[PVU*HZLÃ&#x2030;)HZPJ¸ 7 4HSSL[[LW\ISPJP[HPYLÃ&#x2030;)HZPJ¸ :WHJL`HK]LY[PZPUNJHZL^P[OSHYNLHK]LY [PZPUNZWHJL-VY+05(KVJ\TLU[Z ^P[OPU[LYPVYHUKÃ&#x201E;SSLKVUYLX\LZ[ WSHZ[PJ77 __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+, 

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;*HZL¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;=HSPZL¸ 7HJRLK`V\YZHUK^PJOLZ&@V\HS^H`Z OH]L`V\YZUHJRPU`V\YIHN^P[O[OPZ MHU[HZ[PJIV_THKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ 6MMLYZHSHYNLHK]LY[PZPUNZ\YMHJL

 YVTV[PVU*HZLÃ&#x2030;)HTIPUV¸ 7 4HSSL[[LW\ISPJP[HPYLÃ&#x2030;)HTIPUV¸ /HUK`WYVTV[PVUJHZL^P[OSHYNLHK]LY [PZPUNZWHJL(]HPSHISLPUJVSV\YZ 0U[LYPVYHUKÃ&#x201E;SSPUNVUYLX\LZ[

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

6--0*,(5+:*/663

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ7: __TT WJZWVS`IHN

_ TT ZJYLLUWYPU[++ 
 PK`IV_Ã&#x2030;7HWLYZ¸ ; )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;7HWLYZ¸ ;PK`\W`V\YVMÃ&#x201E;JL/VYPaVU[HS[PK`IV_MYVT X\HSP[`HJY`SPJTH[LYPHS:\P[HISLMVY+05( KVJ\TLU[Z[YHUZWHYLU[VYJVSV\YLKHUK PUKP]PK\HSS`Ã&#x201E;SSHISL:\WWSPLK^P[OV\[JVU[LU[ WSHZ[PJ:(5 __TT WJZWVS`IHN_TT ZJYLLUWYPU[+, 

)LOOWKHDFU\OLFKROGHUZLWK DUWLFOHVRI\RXUFKRLFH

 JY`SPJIV_Ã&#x2030;/VSKHSS¸LTW[ ( @)Vz[LHJY`SPX\LÃ&#x2030;;\IL¸]PKL 9V\UKJVSSLJ[VYZIV_THKLVMX\HSP[` HJY`SPJTH[LYPHS^P[OJOHTMLYLKLKNL ;YHUZWHYLU[VYJVSV\YLKHUKPUKP]PK\HSS` Ã&#x201E;SSHISL:\WWSPLK^P[OV\[JVU[LU[ WSHZ[PJ7: Â¥_TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+, 

6--0*,(5+:*/663
 LUOVSKLYÃ&#x2030;7LUJSPW¸ 7 7VY[LZ[`SVÃ&#x2030;7LU*SPW¸ 7YHJ[PJHSZ\WWSLTLU[7LUJSPWMVY H[[HJOPUN[VÃ&#x201E;SLZWSHUULYZHUKT\JOTVYL :\P[HISLMVYKPMMLYLU[ZPaLZVMWLUZ

 V[[LYIV_Ã&#x2030;*VU[HPULY¸ 1 )Vz[LWV\YTtTVZÃ&#x2030;*VU[HPULY¸ *SHZZPJUV[LIV_^P[OL_[YHJVTWHY[TLU[Z MVYRLLWPUNWLUZHUKV[OLY^YP[PUNPTWSL TLU[Z6MMLYZHSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL

 V[[LYIV_Ã&#x2030;7LUOVSKLY¸ 1 )Vz[LWV\YTtTVZÃ&#x2030;*HYX\VPZnJYH`VUZ¸ 7YHJ[PJHSVUHU`KLZR5V[LIV_^P[O L_[YHJVTWHY[TLU[ZMVYRLLWPUNWLUZ HUKV[OLY^YP[PUNPTWSLTLU[Z-PSSLK^P[O LU]PYVUTLU[HSS`MYPLUKS`YLJ`JSPUNWHWLY

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ7: _TT __TT [HTWVWHKWYPU[+) WJZZOYPUR^YHW 

WSHZ[PJ7: _TT __TT ZJYLLUWYPU[+) WJZZOYPUR^YHW 

 V[[LYIV_Ã&#x2030;)LLYJYH[L¸ 1 )Vz[LWV\YTtTVZÃ&#x2030;*HZPLYKLIPuYLZ¸ *SL]LYHJJLZZVY`MVYUV[LZPUILHY JYH[LSVVR(]HPSHISL^P[OV\[IHY0KLHS MVYJH[LYPUNVYKYPURZPUK\Z[Y` WSHZ[PJ7: _TT __TT ZJYLLUWYPU[+) WJZZOYPUR^YHW 

6--0*,(5+:*/663

 V[[LYIV_Ã&#x2030;*\IL¸ 1 )Vz[LWV\YTtTVZÃ&#x2030;*\IL¸ *SHZZPJ<UVI[Y\ZP]LHUKW\YWVZLI\PS[WSHZ[PJ IV_Ã&#x201E;SSLK^P[OLU]PYVUTLU[HSS`MYPLUKS`YLJ`JSPUN WHWLY6MMLYZSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL WSHZ[PJ7: _TT __TT ZJYLLUWYPU[+) WJZZOYPUR^YHW 
 

 HZLÃ&#x2030;:VJJLY¸ * i[\PÃ&#x2030;:VJJLY¸ .YHZZNYLLUIHN^P[OSV[ZVMZWHJLMVYWLUZ HUKV[OLY\[LUZPSZ>P[OZPUNSLZPKLMVV[IHSS WP[JOPTWYPU[HUKaPWWLYPUTH[JOPUNJVSV\Y

 HZLÃ&#x2030;.YHZZ¸ * i[\PÃ&#x2030;7LS\JOL¸ .YLLUIHN^P[OSV[ZVMZWHJLMVYWLUZ HUKV[OLY\[LUZPSZ:PUNSLZPKLKWS\ZO JV]LY^P[OMVV[IHSSPTWYPU[VUWSHZ[PJKPZR APWWLYJVSV\YTH[JOLZ[OLWLUJPSJHZL

[L_[PSL+ WVS`LZ[LY __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

[L_[PSLWS\ZO __TT WJZWVS`IHN

¥TT [HTWVWHKWYPU[+* ¥ TT KVTPUN6) 

HWDOEDGJH HZLWKRXWP $OVRDYDLODEO FN&ODVV\³ FLOFDVHÃ&#x201E;%OD 3HQ

  LU7LUJPSJHZLÃ&#x2030;*VSV\Y*SHZZ`¸ 7 ,[\PnZ[`SVZJYH`VUZÃ&#x2030;*V\SL\YJSHZZ`¸ :[`SPZOISHJRSLH[OLYWV\JO^P[OHTL[HSIHKNL MVYWLUZWLUJPSZ-LH[\YLZHTHNUL[PJJSVZPUN Ã&#x2026;HWHUKHUPU[LYUHSJVTWHY[TLU[MVYI\ZPULZZ JHYKZ;OLTL[HSIHKNLZHYLH]HPSHISLPUH YLKNYLLUIS\LHUKTL[HSSPJZPS]LYÃ&#x201E;UPZO

 YP[PUNZL[Ã&#x2030;*YH`VU¸ > 2P[KºtJYP[\YLÃ&#x2030;*YH`VU¸ >YP[PUNZL[PUaPWWLYJHZL>PKLY\IILY IHUKZMVYNVVKOVSK*VU[LU[!IHSSWVPU[ Y\SLYWSHZ[PJZOHYWLULYLYHZLYWLUJPS JYH`VUZ(]HPSHISLPUMYLZOJVSV\YZ

SLH[OLY IVUKLKSLH[OLY __TT PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

[L_[PSLWVS`LZ[LY __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

6--0*,(5+:*/663
  PTL[HISLÃ&#x2030;-HPY`[HSLJHZ[SL¸ ; ,TWSVPK\[LTWZÃ&#x2030;*Oo[LH\KLJVU[LZKLMtLZ¸ 6UJL\WVUH[PTL*VSV\YM\SIVHYK ^P[OJVH[LK^PWLJSLHUZ\YMHJLHUK ^H[LYZVS\ISLJYH`VUISHJR*HUIL YL\ZLK*\Z[VTTV[PMZVUYLX\LZ[ WHWLYWHWLYIVHYK __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

0DQ\GLIIHUHQWVXEMHFW VFKHGXOHVDYDLODEOH 'LQRVDXU 3LUDWHVKLS

 

  PTL[HISLÃ&#x2030;*H[ +VN¸ ; ,TWSVPK\[LTWZÃ&#x2030;*OPLUL[JOH[¸ 3PRLJH[HUKKVN*VH[LK^PWLJSLHU Z\YMHJLHUK^H[LYZVS\ISLJYH`VU ISHJR*\Z[VTTV[PMZVUYLX\LZ[WHWLYWHWLYIVHYK __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

 

0DQ\GLIIHUHQWDQLPDO VFKHGXOHVDYDLODEOH6--0*,(5+:*/663

0LFH 'ROSKLQ 3HQJXLQ +HGJHKRJ 3DUURW
,*6 796+<*;:$OVRDYDLODEOHLQVPDOOHUYHUVLRQV 1RWHERRNÃ&#x201E;(FR/LQH³VPDOO

  V[LWHKÃ&#x2030;,JV3PUL¸SHYNL 5 *HYUL[KLUV[LZÃ&#x2030;3PNUL,JV¸NYHUK :WHJLMVYL]LUTVYLUV[LZ7YHJ[PJHS+05( MVYTH[UV[LWHK^P[O^OP[LWHNLZNHUK UH[\YHSJHY[VUJV]LY@V\JHUJSVZL[OLIVVRI` ^YHWWPUN[OLJVYKHYV\UK[OLI\[[VUVU[OLMYVU[ ;OLI\[[VUOHZHSPTLNYLLUYPUNTHKLVMZVM[7< WHWLY _TT WHWLYIVHYKNWHWLY [HTWVWHKWYPU[+) __TT WJZWVS`IHN

 V[LIVVRÃ&#x2030;,JV¸ 5 *HSLWPUÃ&#x2030;,JV¸ 7YHJ[PJHSUV[LIVVR^P[OSPULZWHNLZWLU ZSPUNY\IILYIHUKHOHYKJHYKIVHYKJV]LY THKLVMYLJ`JSLZTH[LYPHS0UJS\KPUNIHSSWLU _TT ZJYLLUWYPU[+) ,1(85 '(

3(

( ,

2

0$

'

( 23

0$

WHWLYWHWLYIVHYK _TT WJZWVS`IHN

1 ( 8 5

  LS[[PWÃ&#x2030;9HPUIV^¸[OPJR *YH`VUKLJV\SL\YÃ&#x2030;9HPUIV^¸tWHPZ 5H[\YHS^VVKJYH`VUZ^P[OJVSV\YLK SLHKPUYLK`LSSV^IS\LHUKNYLLU

$OVRDYDLODEOHDVDWKLQYHUVLRQ FRORUHGSHQFLOÃ&#x201E;5DLQERZ³WKLQ

^VVK ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 6--0*,(5+:*/663
7(05;05. +9(>05. 3DFNHGLQDQDWXUDOFDUGERDUGER[

 OPSKYLUºZWHPU[PUNZL[Ã&#x2030;,JV3PUL¸ * 2P[KLKLZZPUWV\YLUMHU[Ã&#x2030;3PNULiJVSVNPX\L¸ 4HRLZ[OL^VYSKHIP[TVYLJVSV\YM\S *OPSKYLUºZWHPU[PUNZL[WHJRLKPUHUH[\YHSS` JVSV\YLKJHYKIVHYKIV_>P[OKPMMLYLU[ JVSV\YLKUH[\YHS^VVKJYH`VUZZTHSS WHPU[PUNIVVR^P[OWHNLZHUK]HYPV\Z TV[PMZMVYJVSV\YPUN^OP[LWSHZ[PJZOHYWLULY HUKJSLHYY\SLY^P[OJTHUKPUJOZJHSL

 YH`VUZL[Ã&#x2030;>VVK¸ * 3V[KLJYH`VUZÃ&#x2030;>VVK¸ -LS[[PWWLUZL[PU^VVKLUIV_^P[OKPMMLYLU[ JVSV\YZ:PTWSLSVJRPUNZ`Z[LTRLLWZ[OPUNZ [PK`+VLZH^H`^P[OWLUZS`PUNHYV\UK,HJO WLUPZ^LSSWYV[LJ[LKHNHPUZ[RUVJRZ

WHWLYWHWLYIVHYK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

^VVK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT *VSHZLY LUNYH]PUN** 

 

$OVRDYDLODEOHDVDVPDOOYHUVLRQ SHQFLORUJDQL]HUÃ&#x201E;%DVLF³VPDOO

  LUJPSOVSKLYÃ&#x2030;)HZPJ¸SHYNL 7 *HYX\VPZnJYH`VUZÃ&#x2030;)HZPJ¸NYHUK 9V\UKJHY[VUWLUJPSIV_Ã&#x201E;SSLK^P[O SVUNUH[\YHSJYH`VUZ WHWLYWHWLYIVHYK Â¥_ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

  OPSKYLUºZWHPU[PUNZL[Ã&#x2030;3PSSP¸ * 2P[KLKLZZPUWV\YLUMHU[Ã&#x2030;3PSSP¸ 9V\UKWLUJPSX\P]LYTHKLVMJHYKIVHYK ^P[OJVSV\YWYPUNÃ&#x201E;SSLK^P[OZP_\U]HY UPZOLKJYH`VUZHUK[OYLLKYH^PUNWH[[LYUZ MVYJVSV\YPUN;OLX\P]LYJHUILJSVZLK ^P[O[^VWSHZ[PJSPKZH[[OLLUKZ WHWLYWHWLYIVHYK Â¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

6--0*,(5+:*/663

_TT ZJYLLUWYPU[+) 
,1(85 '(

3(

( ,

2

0$

'

( 23

0$

:LWKDODUJHDGYHUWLVLQJ ¿HOGRQWKHEDFN

1 ( 8 5

  YH`VUZL[Ã&#x2030;5H[\YL¸SVUN * 3V[KLJYH`VUZnJV\SL\YÃ&#x2030;5H[\YL¸SVUNZ 3VUNJYH`VUZ\U[YLH[LKHUKWHJRLKHZ HZL[VMPUHJVSV\YM\SJHY[VU(K]LY [PZPUNPTWYPU[WVZZPISLVUWHJRHNPUN

5(;<9,

^VVK _ _ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

&RORULQJSHQFLOVHWÃ&#x201E;1DWXUH³ DOVRLQRWKHUVL]HV,1(85 '(

3(

( ,

2

0$

'

( 23

0$

Ã&#x201E;1DWXUH³VKRUW Ã&#x201E;1DWXUH³ORQJ

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

1 ( 8 5)0. 7,5

 LS[[PWZL[Ã&#x2030;)PN7LU¸ 3V[KLJYH`VUZKLJV\SL\YÃ&#x2030;)PN7LU¸ 3VUN[OPJRJYH`VUZ^P[OTTSLHKKPHTL[LY HUKTTWLUKPHTL[LY<UJVH[LKHZZVY[TLU[ VMJVSV\YZHUKWHJRLKPUHJVSV\YM\SJHY[VUHZH ZL[VM(K]LY[PZPUNPTWYPU[WVZZPISLVUJHY[VU ^VVK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

,1(85 '(

=(90 *6369

3(

( ,

2

0$

'

( 23

0$1 ( 8 5

 LS[[PWZL[Ã&#x2030;=HYPJVSV\Y¸ 3V[KLJYH`VUZKLJV\SL\YÃ&#x2030;=HYPJVSVY¸ ,U]PYVUTLU[HSS`MYPLUKS`^H[LYIHZLKJVH[PUN PU^YP[PUNJVSV\Y:L[VMJYH`VUZ(K]LY [PZPUNPTWYPU[WVZZPISLVUWHJRHNPUN ^VVK _ _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 6--0*,(5+:*/663
3(

0$

1 ( 8 5

( ,

2

3(

0$

'

2

3(

2

( ,

,1(85 '(

( 23

'

1 ( 8 5

0$

( ,

,1(85 '(

( 23

0$

'

0$

,1(85 '(

3( 2

0$1 ( 8 5  LUJPSÃ&#x2030;*HYWLU[LY¸ 7 *YH`VUnWHWPLYÃ&#x2030;4LU\PZPLY¸ *SHZZPJJHYWLU[LYºZWLUJPS^P[O[`WPJHSV]HS ZOHWLHSSV^ZMVYSHYNLYHK]LY[PZPUNZ\YMHJL[OHU VUUVYTHSWLUJPSZ+LSP]LYLK\UZOHYWLULK

 LUJPSÃ&#x2030;)SHJR¸ 7 *YH`VUnWHWPLYÃ&#x2030;)SHJR¸ @V\ºSSKLÃ&#x201E;UP[LS`ULLK[OPZZVTL[PTL9V\UK WLUJPS^P[OISHJRJVH[PUN3LHKOHYKULZZ /)*\Z[VTJVSV\YZVUYLX\LZ[

 LUJPSÃ&#x2030;>OP[L¸^P[OLYHZLY 7 *YH`VUnWHWPLYÃ&#x2030;>OP[L¸H]LJNVTTL 9V\UKWLUJPS^P[OPU[LNYH[LKLYHZLYVU[VW

^VVKSPTL^VVK __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

^VVK ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

^VVK ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT [HTWVWHKWYPU[+( 

_TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

=(906<:7,5*03:

$OVRDYDLODEOHDVDVKRUWYHUVLRQ SHQFLOÃ&#x201E;1DWXUH³VKRUW

,1(85 '(

3(

( ,

2

0$

'

( 23

0$1 ( 8 5

 

 

 LUJPSÃ&#x2030;5H[\YL¸SVUN 7 *YH`VUnWHWPLYÃ&#x2030;5H[\YL¸SVUN 4HKLVMUH[\YHS^VVK3LHKOHYKULZZ /)(]HPSHISLPUKP]PK\HSS`

 LUJPSZL[Ã&#x2030;5H[\YL¸SVUN 7 3V[KLJYH`VUZnWHWPLYÃ&#x2030;5H[\YL¸SVUNZ :L[VMUH[\YHS^VVKWLUJPSZWHJRLKPU HULU]PYVUTLU[HSS`MYPLUKS`JHY[VU

^VVK ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

^VVK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

6--0*,(5+:*/663

_TT ZJYLLUWYPU[+) 


 

UL^

UL^

 LUOVSKLYÃ&#x2030;;YPHUNSL¸ 7 7VY[LJYH`VUZÃ&#x2030;+YLPLJR¸ *VTWHJ[[YPHUN\SHYWLUIV_THKLVM UL\[YHSJVSV\YLKJHYKIVHYK;OLIV_ JVU[HPUZZTHSS\UWHPU[LK^VVKLU JVSV\YPUNWLUJPSZHSZV[YPHUN\SHY

 LUJPSZOHYWLULYÃ&#x2030;9V\UK¸ 7 ;HPSSLJYH`VUÃ&#x2030;9\UK¸ 9V\UKLKWLUJPSZOHYWLULYTHKLVM^OP[LWSHZ[PJ ^P[OH[YHUZWHYLU[JV]LY:\P[HISLMVYZSPTWLUJPSZ

^VVK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ ¥TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) ¥TT [HTWVWHKWYPU[+( ¥TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

UL^

UL^

  YH`VUZL[Ã&#x2030;:RPUU`¸ * :L[KLJYH`VUZKLJV\SL\YZÃ&#x2030;:RPUU`¸ SVUN\UWHPU[LKJYH`VUZPU[YPHUN\SHY ZOHWLHUK^OP[LWLUJPSZOHYWLULYMVY[OPU HUK[OPJRWLUJPSZWHJRLKPUHZSPWJHZLTHKL VMUH[\YHSJVSV\YLKJHYKIVHYKN

 YH`VUZL[Ã&#x2030;1\TIV¸ * :L[KLJYH`VUZKLJV\SL\YZÃ&#x2030;1\TIV¸ [OPJRSVUNJYH`VUZPU[YPHUN\SHYZOHWL THKLVM\UWHPU[LK^VVKHUK^OP[LWLUJPS ZOHYWLULYWHJRLKPUHZSPWJHZLTHKLVM UH[\YHSJVSV\YLKJHYKIVHYKN

^VVK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

^VVK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT ZJYLLUWYPU[+) 

&UD\RQVLQ WULDQJXODUVKDSH

6--0*,(5+:*/663
L1HZ

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ VSSLYIHSSWLUÃ&#x2030;6_MVYK¸ 9 :[`SVYVSSLYÃ&#x2030;6_MVYK¸ )SHJRPUR:[\YK`WLU^P[OTL[HSJHZPUNHUK L_[YHJHW^P[OJSPW;OLIVK`VM[OLWLUPZ PTWYLZZP]L[OYV\NOP[ZLSLNHU[JHYIVUÃ&#x201E;UPZOHUK PZPUJYLKPIS`JVTMVY[HISL[VOVSK;OLYVSSLYIHSS ZPTWS`NSPKLZHJYVZZ[OLWHWLY^OLU^YP[PUN TL[HS Â¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+(   HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;6_MVYK¸ ) :[`SVÃ&#x2030;6_MVYK¸ )S\LPUR,SLNHU[HUKZ[\YK`[^PZ[HJ[PVUIHSSWVPU[ WLU^P[OHTL[HSJHZPUNJSPWHUKSHYNLJHWHJP[` YLÃ&#x201E;SS;OLIVK`VM[OLWLUPZPTWYLZZP]L[OYV\NO P[ZKHYRJHYIVUÃ&#x201E;UPZOHUKPZPUJYLKPIS`JVTMVY [HISL[VOVSK,_JLSSLU[^YP[PUNJVTMVY[ TL[HS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;3PUJVSU¸ ) :[`SVÃ&#x2030;3PUJVSU¸ )S\LPUR:[\YK`[^PZ[HJ[PVUIHSSWVPU[WLU^P[OH TH[[HS\TPUP\TJHZPUNJSPWHUKSHYNLJHWHJP[` YLÃ&#x201E;SS;OL[L_[\YLKHYLHH[[OL[VWVM[OLWLU LUZ\YLZHJVTMVY[HISL^YP[PUNWVZP[PVUHUK WYL]LU[Z`V\YÃ&#x201E;UNLYZMYVTZSPWWPUN;OLWLUPZ ^LSSIHSHUJLKHUKLUOHUJLZ`V\Y^YP[PUNZ[`SL TL[HSHS\TPUP\T Â¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+(  _TT SHZLYLUNYH]PUN3  

L1HZ

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ VSSLYIHSSWLUÃ&#x2030;3P]LYWVVS¸ 9 :[`SVYVSSLYÃ&#x2030;3P]LYWVVS¸ )SHJRPUR,SLNHU[WLU^P[OHTH[[TL[HS JHZPUNHUKL_[YHJHW^P[OJSPW;OLIVK`VM [OLWLUPZTHKLVM^VVKHUKMLLSZ]LY`^HYT HUKJVTMVY[HISL[VOVSK;OLYVSSLYIHSSNSPKLZ L]LUS`HJYVZZ[OLWHWLY^OLU^YP[PUN

 HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;3P]LYWVVS¸ ) :[`SVÃ&#x2030;3P]LYWVVS¸ )S\LPUR,SLNHU[[^PZ[HJ[PVUIHSSWVPU[WLU^P[O HTH[[TL[HSJHZPUNHUKJSPW;OLIVK`VM[OL WLUPZTHKLVM^VVK^OPJO[VNL[OLY^P[O[OL SHYNLYLÃ&#x201E;SSLUZ\YLZL_JLSSLU[^YP[PUNJVTMVY[

TL[HS ¥_TT WVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

6--0*,(5+:*/663

TL[HS ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 VSSLYIHSSWLUÃ&#x2030;5L^WVY[¸ 9 :[`SVYVSSLYÃ&#x2030;5L^WVY[¸ )SHJRPUR3PNO[^LPNO[WLU^P[OHUHS\TPUP\T JHZPUNYLKWSHZ[PJYPUNHUKL_[YHJHW ^P[OJSPW;OLY\IILYJVH[PUNVU[OLWLUºZ Z\YMHJLLUZ\YLZHZLJ\YLOVSKHUKWYL]LU[Z WYLZZ\YLTHYRZ;OLYVSSLYIHSS^YP[LZ ZTVV[OS`HUKLX\HSS`^LSSPUHSSKPYLJ[PVUZ TL[HSHS\TPUP\T Â¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( _TT SHZLYLUNYH]PUN3 
 HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;7HYPZ¸ ) :[`SVnIPSSLÃ&#x2030;7HYPZ¸ ;YHUZS\JLU[)S\LJSPJRVUIHSSWVPU[^P[O Y\IILYNYPWHUK[YHUZWHYLU[WSHZ[PJJSPW WSHZ[PJ Â¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;)HYJLSVUH¸ ) :[`SVnIPSSLÃ&#x2030;)HYJLSVUL¸ 7VW\SHY)S\LJSPJRVUIHSSWVPU[^P[O MYVZ[LKWSHZ[PJHUKZVM[Y\IILYNYPW

 HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;=LUPJL¸ ) :[`SVnIPSSLÃ&#x2030;=LUPZL¸ <UVI[Y\ZP]L)S\LJSPJRVUIHSSWVPU[^P[O WSHZ[PJJSPWHUKZLTP[YHUZWHYLU[SVVR WSHZ[PJ Â¥_TT WJZWVS`IHN

WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 

  HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;;L_HZ¸ ) :[`SVnIPSSLÃ&#x2030;;L_HZ¸ ,SLNHU[)S\LJSPJRVUIHSSWVPU[^P[O JVSV\YLKJHZLSHYNLYLÃ&#x201E;SSHUKTL[HSJSPW TL[HS Â¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+(  HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;/LSZPURP¸ ) :[`SVnIPSSLÃ&#x2030;/LSZPURP¸ 7SLHZHU[)S\LJSPJRVUIHSSWVPU[^P[OZPS]LY JVSV\YLKJHZLSHYNLYLÃ&#x201E;SSTL[HSJSPWHUK [YHUZWHYLU[JVSV\YLKY\IILYNYPW

 HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;4PHTP¸ ) :[`SVnIPSSLÃ&#x2030;4PHTP¸ ,YNVUVTPJ)S\LJSPJRVUIHSSWVPU[^P[O ZPS]LYJVSV\YLKJHZLSHYNLYLÃ&#x201E;SSTL[HS JSPWHUKJVSV\YLKY\IILYNYPW

TL[HS ¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

TL[HS ¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

6--0*,(5+:*/663
 

 HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;5L^@VYR¸ ) :[`SVnIPSSLÃ&#x2030;5L^@VYR¸ ,SLNHU[)S\L[^PZ[VUIHSSWVPU[^P[O\UVI[Y\ZP]L JVSV\YKLZPNUTL[HSJHZLHUKSHYNLYLÃ&#x201E;SS TL[HS Â¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+(  HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;;VR`V¸ ) :[`SVnIPSSLÃ&#x2030;;VR`V¸ *SHZZPJ)S\LJSPJRVUIHSSWVPU[^P[OZPS]LY JVSV\YLKJHZLSHYNLYLÃ&#x201E;SSHUKWSHZ[PJJSPW WSHZ[PJ Â¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;*VYI`¸ ) :[`SVÃ&#x2030;*VYI`¸ )S\LPUR;OPJR[^PZ[HJ[PVUIHSSWVPU[WLU^P[O HTL[HSJHZPUNTH[[HUKNSVZZJSPWHUKSHYNL JHWHJP[`YLÃ&#x201E;SS;OLIVK`VM[OLWLUPZJV]LYLK ^P[OSLH[OLY^OPJOTHRLZP[]LY`OHUK`HUK JVTMVY[HISL[VOVSK;OLWLU^YP[LZJSLHUS` HUKYLZWVUKZX\PJRS`[VJOHUNLZPUKPYLJ[PVU TL[HS Â¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

  HSSWLUÃ&#x2030;:\WLYPVY¸ ) :[`SVÃ&#x2030;:\WLYPVY¸ 7LU^P[O[^PZ[TLJOHUPZTPUJOHZ[LKLZPNU ^P[OIS\LPURTL[HSJHZLHUKY\IILKNYPW TL[HS TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;4HUJOLZ[LY¸ ) :[`SVÃ&#x2030;4HUJOLZ[LY¸ )S\LPUR,SLNHU[[^PZ[HJ[PVUIHSSWVPU[WLU ^P[OHUHS\TPUP\TJHZPUNHUKSHYNLJHWHJP[` YLÃ&#x201E;SS;OPZWLUPZZ[YPRPUN[OYV\NOP[ZIY\ZOLK Z[HPUSLZZZ[LLSÃ&#x201E;UPZOHUK\U\Z\HSS`ZOHWLKJSPW TL[HSHS\TPUP\T Â¥_TT WVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

6--0*,(5+:*/663

 HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;4HNUPM`PUNNSHZZ¸ ) :[`SVnIPSSLÃ&#x2030;3V\WL¸ 3PNO[HS\TPUP\TYV[H[PUNIHSSWVPU[IS\LPUR^P[O PU[LNYH[LKYLHKPUNNSHZZLZ_THNUPÃ&#x201E;JH[PVU WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WLPHV PDJQL¿FDWLRQ
  HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;3,+¸ ) :[`SVnIPSSLÃ&#x2030;3,+¸ (IHSSWVPU[JHUILZV]LYZH[PSL>P[OH WYHJ[PJHSJVYKMVYOHUNPUNYV\UK`V\Y ULJR^OP[L3,+SPNO[HUKIH[[LYPLZ

 HSSWLUÃ&#x2030;.YPW¸ ) :[`SVÃ&#x2030;.YPW¸ 7LU^P[OIS\LHUKYLKPURVUL SLHKHUKZVM[Y\IILYNYPW

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

TL[HS ¥_TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 HSSWVPU[WLUÃ&#x2030;2UPML¸ ) :[`SVÃ&#x2030;2UPML¸ )S\L^YP[PUNIHSSWVPU[WLU^P[OWVJRL[RUPML ZTHSSZJPZZVYZYHZWHUKHTL[HSJSPW TL[HS TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 

 

 LU7LUJPSJHZLÃ&#x2030;+LS\_L¸ 7 ,[\PnZ[`SVZJYH`VUZÃ&#x2030;+LS\_L¸ )SHJRNPM[IV_MVYWLUZHUKWLUJPSZ;OLIV_ MLH[\YLZH^OP[L]LS]L[PUZLY[HZH[PUYPIIVU HUKLSHZ[PJH[LKZ[YHWZMVYZLJ\YPUNWLUZ VYWLUJPSZPUWSHJL;OLIV_JHUILJSVZLK LSLNHU[S`HUKLHZPS`]PHHTHNUL[PJJSHZW

 HSSWLUÃ&#x2030;THNUL[PJW`YHTPK¸ ) :[`SVÃ&#x2030;W`YHTPKLTHNUt[PX\L¸ 4L[HSSIHSSWVPU[WLUVUHTHNUL[PJMVV[ ZOHWLKHZHW`YHTPK0UHZPUNSLJHY[VU

WHWLYWHWLYIVHYK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

TL[HS _TT __TT [HTWVWHKWYPU[+* WJZPUKP]PK\HS JHY[VUISPZ[LYWHJRHNL

6--0*,(5+:*/663


 

 LVUTHYRLYÃ&#x2030;PU¸ 5 4HYX\L\YÃ&#x2026;\VYLZJLU[Ã&#x2030;LU¸ ;OLOP[MVY`V\YVMÃ&#x201E;JL7SHZ[PJWLU^P[OL_[YH JHWHUKJSPW*VTIPULKISHJRPURIHSSWVPU[ WLUHUK[L_[THYRLY;\YU[OLZOHM[[VZLSLJ[ [OLM\UJ[PVU.YLLU`LSSV^HUKVYHUNL ULVUTHYRLYHUKWLUJVSV\YZH]HPSHISL

 LVUTHYRLYÃ&#x2030;7OHYTH3PUL¸ 5 4HYX\L\YÃ&#x2026;\VYLZJLU[Ã&#x2030;7OHYTH3PUL¸ 0UULVU`LSSV^^P[OPU[LNYH[LKLYHZLYVUVWWVZP[L ZPKL3L[Z`V\LHZPS`YLTV]L[OL`LSSV^THYRZ

WSHZ[PJ(): TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

7KHIROGLQJ OLGFDQEH XVHGDVD VWDQGIRUHD V\UHPRYD ORISHQFLOV 

 HYRLYZL[Ã&#x2030;;VW-P]L¸ 4 3V[KLTHYX\L\YZÃ&#x2026;\VYLZJLU[ZÃ&#x2030;;VW-P]L¸ 3VVRHUKM\UJ[PVUPUWLYMLJ[OHYTVU` :VSPKZPS]LYJVSV\YLKIHZLHUKKPMMLYLU[ JVSV\YLKULVUTHYRLYZ^P[OH[YHUZWHYLU[ WPSSZOHWLKOVSKLY4HYRLYJVSV\YZ!IS\L VYHUNL`LSSV^WPURHUKNYLLU0KLHSMVY \ZLPUKVJ[VYZºZ\YNLYPLZHUKJOLTPZ[Z

 L_[THYRLYÃ&#x2030;:L[VM¸ ; :\YSPNUL\YZÃ&#x2030;3V[KL¸ :L[JVTWYPZPUN[L_[THYRLYZPU[OLJVSV\YZ `LSSV^YLKHUKNYLLU:HMLS`HUK[PKPS`WHJRLK PUH^OP[LWSHZ[PJIV_;OLMVSK\WSPKJHUIL WYVWWLKMVYLHZPLYYLTV]HSVM[OLWLUZ

WSHZ[PJ(): __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 6--0*,(5+:*/663

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+)  _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 
 HPU[PUNIVVRÃ&#x2030;4HNPJ7HWLY¸ 7 3P]YLKLWLPU[\YLÃ&#x2030;4HNPJ7HWLY¸ :PTWS`THNPJ+05(MVYTH[*VUQ\YL\W M\UU`PU]PZPISLWPJ[\YLZVU[V[OLWHNL:\WWSPLK ^P[OYHPUIV^WLU*\Z[VTPZHISLVUYLX\LZ[ WHWLYWHWLYIVHYK __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+( 

&DQEH¿QLVKHGLQ 89GLJLWDOSULQW

 V[LMVSKLYÃ&#x2030;4PYH¸ 5 )SVJUV[LZÃ&#x2030;4PYH¸ :VTHU`WYHJ[PJHS[OPUNZPUHZPUNSLZL[ ^OP[LUV[LSVL[ZHUKWVZ[P[UV[LZ PUKPMMLYLU[JVSV\YZPUHMVSKPUNWSHZ[PJ JHZL^P[OHJVTWHY[TLU[MVYI\ZPULZZ JHYKZH[[OLMYVU[HUKHIHSSWVPU[^OPJO RLLWZ[OLOVSKLYJSVZLK^OLUPUZLY[LK

 UP]LYZHSIV_Ã&#x2030;4PUP5V[LZ¸ < )Vz[L\UP]LYZLSSLÃ&#x2030;5V[LZ4PUP¸ <UP]LYZHSIV_^P[OULVUJVSV\YLKWVZ[P[UV[LZ HUKZTHSS^VVKLUWLUJPS>P[OZUHWMHZ[LULY

 LZRZL[Ã&#x2030;4HYRP[¸ + 2P[KLI\YLH\Ã&#x2030;4HYRP[¸ ,]LY`[OPUN`V\ULLKMVYTHYRPUN7YHJ[PJHS OVSKLY^P[OSHYNLWVZ[P[UV[LZZTHSSTHYRPUN [HNZHUPU[LNYH[LK`LSSV^OPNOSPNO[LYHUKH NYVV]L[VRLLW`V\YWLU;OLÃ&#x2026;H[HUKSHYNL IHZLLUZ\YLZ[OH[[OLZL[Z[HUKZÃ&#x201E;YTS` VU`V\YKLZRHUK^PSSUV[[VWWSLV]LY

WSHZ[PJ(): __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

WSHZ[PJ(): __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

6--0*,(5+:*/663


:ULWLQJ ERDUGÃ&#x201E;$EODFN³

 LZZHNLIVHYKÃ&#x2030;+05(JVSV\Y¸ 4 iJYP[VPYLÃ&#x2030;+05(JV\SL\Y¸ +05(JSPWIVHYK^P[OHSPNUTLU[Y\SL JSHTW^P[OTL[HSZWYPUNI\ZPULZZJHYK OVSKLYHIV]LJSHTWNYVV]LMVYWLUHUK ZJHSL:\WWSPLK^P[OV\[HJJLZZVYPLZ WSHZ[PJ7: __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

  YP[PUNIVHYKÃ&#x2030;7OHYTH3PUL¸JSPW > iJYP[VPYLÃ&#x2030;7OHYTH3PUL¸WPUJL 3HYNLZ[HISL^YP[PUNIVHYK^P[O JSHTWZVU[VWLKNL7LYMLJ[MVY^YP[PUN ^OPSLZ[HUKPUN^P[OV\[HKLZR WSHZ[PJ _TT WJZWVS`IHN_TT ZJYLLUWYPU[+* 

  YP[PUNIVHYKÃ&#x2030;7OHYTH3PUL¸>H]L > iJYP[VPYLÃ&#x2030;7OHYTH3PUL¸>H]L 3HYNLZ[HISL^YP[PUNIVHYK^P[O[YLUK`^H]`NYPW 7LYMLJ[MVY^YP[PUN^OPSLZ[HUKPUN^P[OV\[HKLZR WSHZ[PJ _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

6--0*,(5+:*/663
;/,4(;*/05.7(+: -69@6<956;,: LZZHNLIVHYKÃ&#x2030;+05(¸ 4 iJYP[VPYLÃ&#x2030;+05(¸ +05(JSPWIVHYK^P[OHSPNUTLU[Y\SL NYVV]LMVYWLUZJHSLHUKJSHTW^P[OTL[HS ZWYPUN:\WWSPLK^P[OV\[HJJLZZVYPLZ WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

_TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

  LZZHNLIVHYKÃ&#x2030;+05(¸ 4 iJYP[VPYLÃ&#x2030;+05(¸ +05(JSPWIVHYK^P[OHSPNUTLU[Y\SL NYVV]LMVYWLUZJHSLHUKJSHTW^P[OTL[HS ZWYPUN:\WWSPLK^P[OV\[HJJLZZVYPLZ WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

6--0*,(5+:*/663
 

  V[PJL*HZLÃ&#x2030;4LTV7HK¸ 5 )SVJUV[LZÃ&#x2030;4LTV7HK¸ 5V[LWHKPUHTL[HSJHZL

  V[PJL*HZLÃ&#x2030;)\ZPULZZ¸ 5 )SVJUV[LZÃ&#x2030;)\ZPULZZ¸ 5V[PJLWHKHUKJHYKJSPW;OLZTHSS WLUPZ[OLSVJRVM[OLJHZL

 HNUL[PJ4LTVÃ&#x2030;(KKYLZZ¸ 4 TL[HS 4HNUt[PX\LTLTVÃ&#x2030;(KKYLZZ¸ __TT 7OVULU\TILYZHUKHKKYLZZLZHS^H`ZH[[OL WJZPUKP]PK\HS OHUK^P[O[OPZZTHSSTHNUL[PJTLTVZHMLS`PUZPKL JHY[VUWVS`IHN

TL[HS __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 _TT SHZLYLUNYH]PUN3 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* UL^

 V[PJL*HZLÃ&#x2030;5L^:[`SL¸ 5 )SVJUV[LZÃ&#x2030;5L^:[`SL¸ 5V[LWHKHUKIHSSWVPU[WLUPUVUL ZL[^P[OPU[LNYH[LKTPYYVY TL[HS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

6--0*,(5+:*/663

  HYKJHZLÃ&#x2030;:LSLJ[PVU¸ * ,[\PWV\YJHY[LZKL]PZP[LÃ&#x2030;:LSLJ[PVU¸ -SH[TL[HSJHZL^P[OJSPJRJSVZPUN

 \ZPULZZJHYKOVSKLYÃ&#x2030;=P[H¸ ) i[\PWV\YJHY[LZKL]PZP[LÃ&#x2030;=P[H¸ 3HUKZJHWLMVYTH[I\ZPULZZJHYKOVSKLY^P[O HZTHSSZPS]LYTL[HSWSH[LMVYSHZLYLUNYH]PUN HZHULUOHUJLTLU[(THNUL[HSSV^ZMVY [OLZPTWSLVWLUPUNHUKJSVZPUNVM[OLJV]LY 0TP[H[PVUSLH[OLYSVVRVU[OLV\[ZPKLHS\TPUP\T VU[OLPUZPKLHUK]LS]L[VU[OLJV]LY

TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 


  HYKJHZLÃ&#x2030;*VSVY7YPTL¸ * ,[\PWV\YJHY[LZKL]PZP[LÃ&#x2030;*VSVY7YPTL¸ /HUK`SLH[OLYJHZLMVYHWWYV_ I\ZPULZZJHYKZ>P[OTHNUL[JSVZ\YL 3HZLYLUNYH]PUNVU[OLTL[HSWSH[L SLH[OLY IVUKLKSLH[OLY __TT WJZWVS`IHN

$OVRDYDLOD EOHZLWKRX WPHWDOED &D GJH UGFDVHÃ&#x201E;% ODFN3ULP H³

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

  L[HSWHKÃ&#x2030;*VSVY7VJRL[¸ 4 )SVJUV[LZÃ&#x2030;*VSVY7VJRL[¸ 3LH[OLYUV[LWHK^P[OTPJYVÃ&#x201E;IYLTH[LYPHSPUZPKL 0UJSUV[LWHKHIHSSWVPU[WLUHUKZTHSS PUZLY[Z3HZLYLUNYH]PUNVU[OLTL[HSWSH[LTL[HSHS\TPUP\T __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) HWDOEDGJH HZLWKRXWP $OVRDYDLODEO 3RFNHW³ HFDVHÃ&#x201E;%ODFN 1RW

 V[LWHKÃ&#x2030;7LU¸ 5 *HYUL[KLUV[LZÃ&#x2030;7LU¸ :THSSUV[LWHK^P[OZOLL[ZNTõ WHWLYIHSSWVPU[WLUHUKZWPYHSIPUKLY

 V[LMVSKLYÃ&#x2030;4HY`SLL¸ 5 )SVJUV[LZÃ&#x2030;4HY`SLL¸ @V\YUV[LZ^LSSWHJRLKI\[Z[PSS]PZPISL;YHUZ S\JLU[7=*MVSKLY^P[OZ[YHW^OP[LWVZ[P[ UV[LZHUKHZTHSSZPS]LYJVSV\YLKIHSSWVPU[WLU [OH[JHUILZ[V^LKPU[OLYLHYVM[OLMVSKLY WSHZ[PJ7=* __TT WJZWVS`IHNWSHZ[PJ _ _TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

6--0*,(5+:*/663
,?*3<:0=,>90;05.*(:,:

 :ULWLQJPDS Ã&#x201E;%ODFN6LULXV³ODUJH

  YP[PUNTHWÃ&#x2030;*VSVY:PYP\Z¸IPN > 5tJLZZHPYLKºtJYP[\YLÃ&#x2030;*VSVY:PYP\Z¸NYHUK 3LH[OLYJVUMLYLUJLMVSKLY+05(^P[O OHUKSLSHW[VW¸OVSKLYUV[LWHKIHSSWVPU[ WLUI\ZPULZZJHYKOVSKLYWLUOVSKLYZ HUKPUZLY[Z)YHUKPUN^P[OTL[HSWSH[L SLH[OLY IVUKLKSLH[OLY __TT WJZWVS`IHN

6--0*,(5+:*/663

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 


 $OOZULWLQJFDVHVRIWKHVHULHVÃ&#x201E;$FUX[³DQGÃ&#x201E;6LULXV³DYDLODEOHLQIROORZLQJ¿QLVKLQJSRVVLELOLWLHV

Ã&#x2030;)3(*2¸$+6405.)(+.,cÃ&#x2030;*6369¸$4,;(3)(+.,

:ULWLQJFDVH Ã&#x201E;&RORU6LULXV³VPDOO $

:ULWLQJFDVH Ã&#x201E;&RORU$FUX[³VPDOO $

 

 

 YP[PUNTHWÃ&#x2030;*VSVY:PYP\Z¸TPKKSL > 5tJLZZHPYLKºtJYP[\YLÃ&#x2030;*VSVY:PYP\Z¸TV`LU 3LH[OLYJVUMLYLUJLMVSKLY+05(^P[O UV[LWHKIHSSWVPU[WLUI\ZPULZZJHYKOVSKLY HUKPUZLY[)YHUKPUN^P[OTL[HSWSH[L

 YP[PUNTHWÃ&#x2030;*VSVY(JY\_¸IPN > 5tJLZZHPYLKºtJYP[\YLÃ&#x2030;*VSVY(JY\_¸NYHUK *VUMLYLUJLMVSKLY+05(THKLVMYLZPZ[HU[ TH[LYPHS^P[O^PKLLSHZ[PJIHUK^P[O UV[LWHKIHSSWVPU[WLUI\ZPULZZJHYKOVSKLY HUKPUZLY[)YHUKPUN^P[OTL[HSWSH[L

SLH[OLY IVUKLKSLH[OLY __TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

[L_[PSLTPJYVÃ&#x201E;ILY __TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 Ã&#x201E;%ODFN6LULXV³VPDOO Ã&#x201E;%ODFN6LULXV³PLGGOHÃ&#x201E;%ODFN$FUX[³VPDOO Ã&#x201E;%ODFN$FUX[³ODUJH

6--0*,(5+:*/663
-697,54,5 1RWHERRNÃ&#x201E;$JHQGD³DOVRLQ IROORZLQJYDULDQWVDYDLODEOH Ã&#x201E;$³ Ã&#x201E;$³  V[LIVVRÃ&#x2030;(NLUKH¸+05( 5 *HYUL[Ã&#x2030;(NLUKH¸+05( 7=*JVH[LKUV[LIVVR^P[OISHJRY\IILYIHUK HUK JOLX\LYLKWHNLZPU+05(8\HSP[` VM[OLWHWLY!^OP[LNXTKV\ISLZPKL VMMZL[>P[OWHWLYIHNVU[OLIHJRZPKL WSHZ[PJ7=* _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<+ UL^

UL^ V[LIVVRÃ&#x2030;+PHY`¸ 5 *HYUL[KLUV[LZÃ&#x2030;+PHY`¸ )SHJROHYKJV]LYUV[LIVVR^P[OHTHNUL[PJ JSVZ\YL7HWLYX\HSP[`!^OP[LNXT KV\ISLZPKLVMMZL[;OLIHJRZPKLVM[OL JV]LYJVU[HPUZHWHWLYJVTWHY[TLU[ MVYI\ZPULZZJHYKZVYZPTPSHY[OPUNZ

 V[LIVVRÃ&#x2030;7VJRL[¸ 5 *HYUL[KLUV[LZÃ&#x2030;7VJRL[¸ :THY[UV[LIVVR^P[OSPULKZOLL[ZHUKYPUN IPUKPUN;OL[YHUZWHYLU[JV]LYPZPUMVYTVMH IHN^P[OOHUKSLHUKHWYLZZI\[[VUMHZ[LULY

__TT WVS`IHN

6--0*,(5+:*/663

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

__TT WVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 


 LTWSH[LZL[Ã&#x2030;,SHZ[VNYHWO¸ ; 2P[KLWVJOVPYZÃ&#x2030;:W`YVNYHWOL¸ )LH\[PM\SVYUHTLU[ZLHZPS`KYH^U(SZV WLYMLJ[MVYKYH^PUNTHUKHSHZ0UJS\KLZ IHSSWVPU[Z^P[OYLKISHJRHUKIS\LYLÃ&#x201E;SS WSHZ[PJ7: __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_ TT [HTWVWHKWYPU[+) 

$OVRDYDLODEOHZLWKRXWSHQ WHPSODWHÃ&#x201E;(ODVWRJUDSK³

  \SLYÃ&#x2030;3L[[LY[LTWSH[L¸ 9 9uNSLÃ&#x2030;7VJOVPYKLSL[[YLZ¸ 5V[Q\Z[HY\SLY4LHZ\YPUNKL]PJL^P[O JTHUKPUJOZJHSL3L[[LY[LTWSH[LZ THNUPM`PUNNSHZZHUKHK]LY[PZPUNÃ&#x201E;LSKZWSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 LTWSH[LÃ&#x2030;()*¸ ; 7VJOVPYÃ&#x2030;()*¸ SLNPISL^YP[PUN;LTWSH[L^P[OJT ZJHSL()*HUKU\TLYPJ[LTWSH[L WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU_TT [HTWVWHKWYPU[+( _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

'UDZLQJDQGSDLQWLQJWHPSODWHVDOVRDFFRUGLQJWRFXVWRPHUFXVWRPHUWHPSODWHV$VNXVDERXWWKHSRVVLELOLWLHV

6--0*,(5+:*/663
:;9(0./;79646;065  \SLYÃ&#x2030;>PKL¸ 9 9uNSLÃ&#x2030;>PKL¸ /HUK`WSHZ[PJY\SLY^P[OJTZJHSLHUKL`L 0U^OP[L^P[OISHJRWYPU[PUNHZZ[HUKHYK

 \SLYÃ&#x2030;>PKL¸ 9 9uNSLÃ&#x2030;>PKL¸ 7SHZ[PJY\SLY^P[OJTZJHSLHUKL`L0U ^OP[L^P[OISHJRWYPU[PUNHZZ[HUKHYK

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

 \SLYÃ&#x2030;>PKL¸ 9 9uNSLÃ&#x2030;>PKL¸ 3HYNLWSHZ[PJY\SLY^P[OJTZJHSLHUKL`L 0U^OP[L^P[OISHJRWYPU[PUNHZZ[HUKHYK

 \SLYÃ&#x2030;:SPT¸ 9 9uNSLÃ&#x2030;:SPT¸ )LWYLJPZL7SHZ[PJY\SLY^P[OJTZJHSL 0U^OP[L^P[OISHJRWYPU[PUNHZZ[HUKHYK

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

6--0*,(5+:*/663

_TT ZJYLLUWYPU[+) _ TT <=KPNP[HSWYPU[<* 
  \SLYÃ&#x2030;4L[HSS¸ 9 9uNSLÃ&#x2030;4L[HSS¸ 9\SLYTHKLVMTL[HS^P[OWYPU[LKJTZJHSL

 \SLY[YPHUNSLÃ&#x2030;*SHZZPJ¸ 9 ;YPHUNSLNtVTt[YPX\LÃ&#x2030;*SHZZPJ¸ :OV\SKILPUHU`ZJOVVSRPKºZZH[JOLS 9\SLYPU[YPHUNSLZOHWL^P[OTT ZJHSL04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

TL[HSHS\TPUP\T _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

04V\SK 

 \SLYÃ&#x2030;5H[\YHS^VVK¸ 9 9uNSLÃ&#x2030;)VPZUH[\YLS¸ :[HISLJTUH[\YHS^VVKY\SLY ^P[OPU[LNYH[LKZ[LLSLKNL

 \SLYÃ&#x2030;7VS`:¸ 9 9uNSLÃ&#x2030;7VS`:¸ ;YHUZWHYLU[Y\SLY^P[OJTHUKPUJOZJHSL :JHSLZHUKJVTWHU`SVNVWVZZPISLPUVULJVSV\Y

^VVK __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ7: __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

6--0*,(5+:*/663
<:,-<3+,:2/,37,9 

 HWLYJSPWÃ&#x2030;/LHY[¸ 7 *SPWnWHWPLYÃ&#x2030;*VL\Y¸ 3PNO[Ã&#x2026;H[UV[LJSHTWPU[OLZOHWLVMHOLHY[ 7LYMLJ[MVYTHPSZOV[ZHUKHZHNP]LH^H`

 SPWÃ&#x2030;7OHYTH3PUL¸ * *SPWÃ&#x2030;7OHYTH3PUL¸ 3HYNLWSHZ[PJJSPW^P[OZ[YVUNTHNUL[VU[OLYLHY *HUILWSHJLKVUHU`TL[HSVIQLJ[LNVUHYLMYP NLYH[VYVYTLTVIVHYK-VYWYHJ[PJHSZHMLRLLWPUN VMYLJPWLZHUKV[OLYPTWVY[HU[KVJ\TLU[Z

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+( _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHNÂ¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 

 VSKLYÃ&#x2030;:[HUK\W¸ (NYHML\ZLÃ&#x2030;:[HUK\W¸ 9\IILYLSLTLU[ZH[[VWHUKVUNYPWTHRL [OLZ[HWSLYLHZ`[VZ[HJRHUKNYHI0UJS\KLZ Z[HWSLZ*VSV\YLKZ[HWSLZVUYLX\LZ[ WSHZ[PJ _ _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

  HWLRP[Ã&#x2030;(WHY[¸ ; +t]PKVPYKLY\IHUHKOtZPMÃ&#x2030;(WHY[¸ ;HWLRP[MVY[HWL^P[OH^PK[O\W[VJT

 [PJR`[HWLKPZWLUZLYÃ&#x2030;4PUP¸ : +tYV\SL\YKLY\IHUHKOtZPMÃ&#x2030;4PUP¸ :WLJPHSZTHSSZ[PJR`[HWLKPZWLUZLY^P[O JVSV\YLK[HWL0KLHSMVY[YH]LSSPUNHUKMHPYZ

TL[HS __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

6--0*,(5+:*/663

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 


3,;;,967,5,9 

  L[[LYVWLULYÃ&#x2030;>H]L¸ 3 6\]YLSL[[YLÃ&#x2030;>H]L¸ 3L[[LYVWLULYTHKLVMZ[VULZPS]LYPUWYLZLU[IV_ TL[HS TT WJZNPM[IV_

  HWLYRUPMLÃ&#x2030;9\SLY SLUZ¸ 7 *V\WLWHWPLYÃ&#x2030;9uNSLL[SLU[PSSL¸ M\UJ[PVUZHUKQ\Z[N^LPNO[7HWLYRUPML ^P[OZWLJPHS-YLZULSSLUZHUKHUJTY\SLY WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3  HWLYRUPMLÃ&#x2030;2VTIP¸ 7 *V\WLWHWPLYÃ&#x2030;2VTIP¸ 7YHJ[PJHSHUKOHUK`WHWLYRUPML ^P[OPU[LNYH[LKJTY\SLY WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 HWLYRUPMLÃ&#x2030;4Y-\U¸ 7 *V\WLWHWPLYÃ&#x2030;4Y-\U¸ 7HWLYRUPML^P[OPU[LNYH[LKTHNUPM`PUNNSHZZ PU[OLZOHWLVMHM\UU`Ã&#x201E;N\YL_THNUP Ã&#x201E;JH[PVU6[OLYJVSV\YZVUYLX\LZ[

 HWLYRUPMLÃ&#x2030;4\S[P¸ 7 *V\WLWHWPLYÃ&#x2030;4\S[P¸ 7HWLYRUPMLPUJOLX\LJHYKMVYTH[^P[O YV\UKHUKSPULTHNUPM`PUNNSHZZHUK Y\SLY^P[OJTHUKPUJOZJHSL

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

6--0*,(5+:*/663
7<;7/6;6:05;/, 90./;:*,5,  PJ[\YLMYHTLÃ&#x2030;:X\HYL¸IPN 7 *HKYLWOV[VZÃ&#x2030;:X\HYL¸NYHUK 9LJ[HUN\SHYJ\Y]LKWPJ[\YLMYHTLTHKL VMSHX\LYLKZ[LLS0UJSWSHZ[PJ[YHUZ WHYLU[^PUKV^WSHZ[PJIHJRHUKZ[HUK\W OPUNL-VYWOV[VZZPaLK_JT

 PJ[\YLMYHTLÃ&#x2030;:X\HYL¸ZTHSS 7 *HKYLWOV[VZÃ&#x2030;:X\HYL¸WL[P[ 9LJ[HUN\SHYJ\Y]LKWPJ[\YLMYHTLTHKL VMSHX\LYLKZ[LLS0UJSWSHZ[PJ[YHUZ WHYLU[^PUKV^WSHZ[PJIHJRHUKZ[HUK\W OPUNL-VYWOV[VZZPaLK _JT TL[HSZ[LLS __TT WJZ I\IISL^YHW

TL[HSZ[LLS __TT WJZ I\IISL^YHW

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

 PJ[\YLMYHTLÃ&#x2030;7PJTHU¸ 7 *HKYLWOV[VÃ&#x2030;7PJTHU¸ 7PJ[\YLMYHTL^P[O3*+JSVJRHUKHSHYT M\UJ[PVU)H[[LYPLZHUK[YHUZWHYLU[WPJ[\YL OVSKLYPUJS\KLK=LY[PJSLVYOVYPaVU[HS\ZHNL WVZZPISL7OV[VZPaL!_TT WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU I\IISL^YHW6--0*,(5+:*/663

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 


  PJ[\YLMYHTLÃ&#x2030;3\_¸ 7 *HKYLWOV[VÃ&#x2030;3\_¸ -YHTLMVYWPJ[\YLZPU_TT MVYTH[(]HPSHISLPU[YLUK`[YHUZ S\JLU[JVSV\YZ:\WWSPLK^P[OMVV[ WSHZ[PJ7: __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

  PJ[\YLMYHTLÃ&#x2030;:[PJR`¸ 7 0THNLJHKYLZÃ&#x2030;:[PJR`¸ 7LYMLJ[OVSKLYMVYWPJ[\YLZ7=*MVPS WYV[LJ[ZWPJ[\YLZ*HUILÃ&#x201E;_LK[VULHYS` HSSZ\YMHJLZ^P[OV\[HU`HKOLZP]LZ WSHZ[PJZPSPJVUL __TT WJZWVS`IHN

$WWDFKHVWRDOPRVWDOO VXUIDFHVZLWKRXWDGGLWLRQDO DGKHVLYHPDWHULDOV

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

&DQEHXVHGLQODQGVFDSH DQGSRUWUDLWIRUPDWDV DUHVXOWRIWKHURWDWLQJ GLJLWDOGLVSOD\

  PJ[\YLMYHTLÃ&#x2030;;PTL¸ 7 *HKYLWOV[VL[OVYSVNLÃ&#x2030;;PTL¸ 3*+JSVJR^P[OJHSLUKHYKPNP[HS[OLYTV TL[LYHSHYTZUVVaLHUKZWHJL MVYVULWPJ[\YL _JT WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

6--0*,(5+:*/663
;/,90./;)65+05.-69 0DJQHWVKHOS\RXSLQ\RXUDGYHUWLVLQJPHVVDJHSHUPDQHQWO\WRWKH IULGJHGHVNRUPDJQHWLFERDUG6SHFLDOVKDSHVRQUHTXHVW

&DQEH¿QLVKHGLQ 89GLJLWDOSULQW

6--0*,(5+:*/663

Ã&#x201E;2EORQJ0D[L³ Ã&#x201E;$UHD³ Ã&#x201E;6TXDUH0LQL³ Ã&#x201E;6TXDUH0D[L³ Ã&#x201E;5RXQG³ Ã&#x201E;+HDG³

[[PP [[PP [[PP [[PP ¡[PP [[PP
@6<9(+=,9;0:05.4,::(., $OO0DJQHWV SODVWLF SFVZLWKRXW LQGLYLGXDOFDUWRQ

0DJQHWVKHOS\RXSLQ\RXUDGYHUWLVLQJPHVVDJHSHUPDQHQWO\WRWKH IULGJHGHVNRUPDJQHWLFERDUG6SHFLDOVKDSHVRQUHTXHVW Ã&#x201E;3LJJ\³ Ã&#x201E;&URZQFDS³ Ã&#x201E;7ULDQJOH³ Ã&#x201E;6TXDUH³ Ã&#x201E;1XWVKHOO³ Ã&#x201E;2EORQJ0LQL³

[[PP ¡[PP [[PP [[PP [[PP [[PP

6--0*,(5+:*/663
4(.50-@05..3(::,: >0;/*3(90;@   HNUPM`PUNNSHZZÃ&#x2030;*HYK¸ 4 3V\WLÃ&#x2030;*HY[L¸ 4HNUPM`PUNNSHZZPUWYHJ[PJHSJOLX\LJHYKMVYTH[ >P[OSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJLVUS`N^LPNO[ WSHZ[PJ __TT WJZ WSHZ[PJIV_

  HNUPÃ&#x201E;LYÃ&#x2030;7VY[TVULL¸ 4 3V\WLÃ&#x2030;7VY[TVULL¸ 4HNUPÃ&#x201E;LYPUJYLKP[JHYKZPaL

_TT [HTWVWHKWYPU[+) WSHZ[PJ7=* _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

 HNUPM`PUNNSHZZÃ&#x2030;:SPKL¸ 4 3V\WLÃ&#x2030;:SPKL¸ =LY`OHUK`HUK^LSSWYV[LJ[LK/HUK`MVSKPUN THNUPM`PUNNSHZZ^P[OJVSV\YLKJHZL

 HNUPM`PUNNSHZZÃ&#x2030;:OPM[¸ 4 3V\WLÃ&#x2030;:OPM[¸ 7YHJ[PJHSWVJRL[THNUPM`PUNNSHZZ;OL SLUZPZWYV[LJ[LKI`HJSVZPUNZSLL]L

WSHZ[PJ7: ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

¥TT [HTWVWHKWYPU[+( ¥TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

6--0*,(5+:*/663

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 


  WYPNO[THNUPM`PUNNSHZZÃ&#x2030;4PJYV¸ < 3V\WLZ\YWPLKÃ&#x2030;4PJYV¸ :[HISLTHNUPM`PUNNSHZZ^P[OSHYNLTTSLUZ HWLY[\YLJTZPNO[Ã&#x201E;LSKHUKQ\Z[N^LPNO[ WSHZ[PJ _ _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[++ 

 HNUPM`PUNNSHZZÃ&#x2030;)VVRTHYR¸ 4 3V\WLÃ&#x2030;4HYX\LWHNL¸ 7YHJ[PJHSWHPY-SH[THNUPM`PUNNSHZZ ^OPJOJHUIL\ZLKHZHIVVRTHYRWSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 \Y]P]HS*HYK00 : *HY[LKLZ\Y]PL00 :THSS[VVSZPUWSHZ[PJZOLH[O^P[O]HYPV\Z M\UJ[PVUZ!JVTWHZZTHNUPM`PUNNSHZZYLTV]HISL ZJYL^KYP]LYRUPMLY\SLYHUKIV[[SLVWLULY

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

 OLX\LJHYKÃ&#x2030;4\S[P[VVS¸ * :\WWVY[KLJHY[LÃ&#x2030;4\S[P[VVS¸ =LYZH[PSLHPK^P[OPU[LNYH[LKTHNUPM`PUNNSHZZ YLHKPUNSHTW^P[O3,+IHSSWVPU[7+( Z[`S\ZWLUJPSHUKY\SLY\W[VJT

 HNUPM`PUNNSHZZÃ&#x2030;9\SLY_¸ 4 9uNSLÃ&#x2030;9uNSLMVPZ¸ 4LHZ\YLHUKTHNUPM`JTY\SLY^P[OPU[LNYH[LK YV\UKTHNUPM`PUNNSHZZHUK_THNUPÃ&#x201E;JH[PVU

WSHZ[PJ __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥__TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ _ _TT WJZWVS`IHN

_ TT [HTWVWHKWYPU[+* _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

6--0*,(5+:*/663
  JYLLUJSLHULYÃ&#x2030;4PYYVY¸ : 5L[[V`L\YKºtJYHUÃ&#x2030;4PYYVY¸ .VLZVU[VWVM`V\YTVUP[VY(ZTHSSTPYYVY VU[OLMYVU[[LSSZ`V\PMZVTLIVK`PZZ[HUKPUN ILOPUK`V\YKLZR(ZJYLLUJSLHULYPZYL]LHSLK ^OLU`V\YLTV]L[OLSPK(K]LY[PZPUNWVZZPISL VUSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJLILSV^TPYYVY WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) $VPDOOP LUURURQWK HIURQW VKRZVZKHQ DSHUVRQL V VWDQGLQJE HKLQGWKH GHVN   JYLLUJSLHULYÃ&#x2030;PU¸ : 5L[[V`L\YKºtJYHUÃ&#x2030;LU¸ *SLHUPUNZL[^P[OWSHZ[PJZSLL]LJSLHUPUN VW[PVUZK\L[V]HYPV\ZHKHW[LYZZPKL^P[O JSLHUPUNIY\ZOZPKL^P[OTPJYVÃ&#x201E;IYLJSLHULYMVY WLYMLJ[YLTV]HSVMZVPSPUN3PKJV]LYZIV[OZPKLZ WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 

  V\ZLWHKÃ&#x2030;:VM[¸ 4 ;HWPZKLZV\YPZÃ&#x2030;:VM[¸ 4V\ZLWHKKLZPNULK[V`V\Y[HZ[L WVS`LZ[LYMHIYPJVUTTZVM[Y\IILYTH[ THRLZ[OPZTV\ZLWHKYLHSS`JVTMVY[HISL HUKOHYK^LHYPUN*:\ISPTH[PVUÃ&#x201E;UPZOPUN WVZZPISLMVY`V\YJ\Z[VTKLZPNU

 V\ZLWHKÃ&#x2030;6JLHU¸ 4 ;HWPZKLZV\YPZÃ&#x2030;6JtHU¸ 4V\ZLWHK^P[OYLTV]HISL7<NLS HYTYLZ[7YV[LJ[Z`V\Y^YPZ[K\YPUN KHPS`^VYR^P[O`V\Y7*

[L_[PSLWVS`LZ[LY __TT ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _ TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:, 

6--0*,(5+:*/663

WSHZ[PJ _ _TT WJZISPZ[LY WHJRHNL

_TT ZJYLLUWYPU[+, 
Ã&#x2030;6--0?¸ ,=,9@;/05.>0;/059,(*/

)RUHDFKD UWLFOHWKH KROGHU FDQEHUHP RYHGWKURX JK DVOLGLQJP HFKDQLVP

 VIPSLWOVULOVSKLYÃ&#x2030;6MÃ&#x201E;_¸ 4 :\WWVY[KLTVIPSLÃ&#x2030;6MÃ&#x201E;_¸ 4H[JOLZHU`RPUKVMTVIPSL;OPZNYLH[VMÃ&#x201E;JL HJJLZZVY`^PSSZ[PJR[V[OL[VWVM`V\YJVTW\[LY ZJYLLU[OHURZ[V[OLZLSMHKOLZP]LZ[YPWVU[OL IHJR;OHURZ[V[OLYHPSTLJOHUPZT`V\JHU W\ZO[OLOVSKLYVMM[V[OLZPKLHUKYLTV]LP[

 LUOVSKLYÃ&#x2030;6MÃ&#x201E;_¸ 7 7VY[LZ[`SVÃ&#x2030;6MÃ&#x201E;_¸ 2LLW[OLVMÃ&#x201E;JL[PK`([[HJOLZ[V[OLZPKL VM`V\YJVTW\[LYZJYLLU[OHURZ[V[OL ZLSMHKOLZP]LZ[YPWVU[OLYLHY>P[OH ZLWHYH[LOVSKLYMVYHWLUPU[OLTPKKSL

 V[LOVSKLYÃ&#x2030;6MÃ&#x201E;_¸ 5 7VY[LTtTVZÃ&#x2030;6MÃ&#x201E;_¸ (S^H`ZH[OHUK([[HJOLZ[V`V\YJVTW\[LY ZJYLLU[OHURZ[V[OLZLSMHKOLZP]LZ[YPWVU [OLYLHYWVJRL[ZMVYLN]PZP[PUNJHYKZ UV[LSL[ZVYWVZ[P[UV[LZHUKH<:)Z[PJR ;OHURZ[V[OLYHPSTLJOHUPZT`V\JHUW\ZO [OLOVSKLYVMM[V[OLZPKLHUKYLTV]LP[

TL[HSHS\TPUP\T __ TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

6--0*,(5+:*/663
:4(9;79646;065(3.0-;: >(;,9 7966- VIPSLWOVULJHZLÃ&#x2030;*SLHULY¸ 4 7VJOL[[LWV\YTVIPSLÃ&#x2030;*SLHULY¸ 7YHJ[PJHSIHNMVYHSTVZ[HU`TVIPSL^P[OJVYKMVY JSVZPUN;OLTH[LYPHSPZHSZVWLYMLJ[MVYJSLHUPUN [OLKPZWSH`0UMVV[IHSSSVVRVYJV\U[Y`KLZPNU [L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

Â¥TT OLH[[YHUZMLY;(3 

 VIPSLWOVULOVSKLYÃ&#x2030;*HU]HZ*OHPY¸ 4 +tW[WV\YKLZWVY[HISLZÃ&#x2030;*OHPZL3VUN\L¸ -VSKHISLTPUPILHJOJOHPYMVYTVIPSL WOVULZ>P[OKL[HJOHISLJSV[OHUK ^VVKLUMYHTLPUUH[\YHS^VVKJVSV\Y

 HNÃ&#x2030;>H[LYWYVVM:THY[WOVUL¸ ) 7VJOL[[LÃ&#x2030;>H[LYWYVVM:THY[WOVUL¸ 7YV[LJ[ZHNHPUZ[L_[LYUHSPUÃ&#x2026;\LUJLZ >P[OJSPWHUK=LSJYVMHZ[LULY7LYMLJ[ MVY[OLILHJOV\[PUNZVYOVSPKH`Z WSHZ[PJ _ _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

^VVK __TT WJZWVS`IHN

Â¥__TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 LSLWOVULHJJLZZVYPLZÃ&#x2030;.VYKVU¸ ; (JJLZZVPYLKL[tStWOVULÃ&#x2030;.VYKVU¸ 0UKPZWLUZHISLPU[OLVMÃ&#x201E;JL(]VPKZ[LSLWOVUL JHISL[^PZ[PUNI`YV[H[PUNH\[VTH[PJHSS`0U[LY MLYLUJLMYLL]VPJLX\HSP[`^P[OSHUKSPULZ WSHZ[PJ Â¥_ TT WJZWVS`IHN

6--0*,(5+:*/663

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 
 VIPSLWOVULKVJRÃ&#x2030;7V^LY7VY[/VSKLY¸ 4 :\WWVY[WV\Y[tStWOVULWVY[HISL Ã&#x2030;7V^LY7VY[/VSKLY¸ 4VIPSLWOVULJOHYNLYKVJRJVUZPZ[PUNVM IHZLHUKTV\U[KPMMLYLU[TV\U[ZH]HPSHISL V]HSYV\UKYLJ[HUN\SHYZX\HYLHUKOHUK WSHZ[PJ7: _TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

UL^

 HISL[7*IHNÃ&#x2030;,)\ZPULZZ¸ ; /V\ZZLWV\Y[HISL[[L7*Ã&#x2030;,)\ZPULZZ¸ *HYY`PUNIHNMVY[HISL[7*ZTHKLVMZ[YVUN WVS`LZ[LY^P[OHKQ\Z[HISLZOV\SKLYZ[YHW aPWWLY\UKWSHZ[PJJSPWMVYJSVZPUN[OLIHN +PMMLYLU[JVTWHY[TLU[ZPUKPMMLYLU[ZPaLZ [L_[PSLWVS`LZ[LY __TT WJZ

VUYLX\LZ[6--0*,(5+:*/663
;6<*/;/,:*9,,5 UL^

  LUÃ&#x2030;;V\JO7LU¸ 7 :[`SVnIPSSLÃ&#x2030;;V\JO7LU¸ ,SLNHU[WLU^P[OWYHJ[PJHS[V\JOWLU *HWHJP[P]LZ[`S\ZWLUMVYHSSZTHY[ WOVULZHUK[HISL[7*Z;OLWLU^YP[LZ PUIS\LHUKOHZH[^PZ[TLJOHUPZT TL[HS TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) LQ7Z LVWEDOOSHQ DQG 7RXFK3HQ LQRQH

  V\JOWLUÃ&#x2030;:[`S\Z¸ ; :[`SL[Ã&#x2030;:[`S\Z¸ :THSSKYH^V\[WLUJPSTT[VTT [VVWLYH[LZTHY[WOVULZHUK[HISL[7*Z 0UJS\KPUNYLTV]LHISLJSVZ\YLJHW^P[OJVYK HUKHWSHZ[PJWS\N[VH[[HJO[OLWLUJPS[V[OL OLHKWOVULV\[W\[VM[OLZTHY[WOVUL TL[HS TT WJZWVS`IHN

UL^

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 

 THY[WOVULNSV]LZÃ&#x2030;;V\JO¸ : .HU[ZWV\YZTHY[WOVULÃ&#x2030;;V\JO¸ 5VTVYLJVSKOHUKZ^OLU\ZPUN`V\YZTHY[ WOVULHUK[OLSPRL;V\JONSV]LZ^P[OJHWHJP[P]L TH[LYPHSPUJVYWVYH[LKPU[V[OL[PWZVM[OL [O\TIPUKL_HUKTPKKSLÃ&#x201E;UNLYZ HJY`SPJ LSHZ[HUL Y\IILYHUK TL[HSÃ&#x201E;IYL 0KLHSMVYZTHY[WOVULZHUK[HISL[7*Z [L_[PSLHJY`SPJ TT WJZWVS`IHN6--0*,(5+:*/663

_TT OLH[[YHUZMLY;4( 
*HWULGRI VPDOOFUXP EVLQ \RXUNH\ERD UGIRUHYHUUL^

  L`IVHYK]HJ\\TJSLHULYÃ&#x2030;)YPSSPHU[¸ 2 (ZWPYH[L\YWV\YJSH]PLYÃ&#x2030;)YPSSPHU[¸ .L[YPKVMZTHSSJY\TIZPU`V\YRL`IVHYKMVYL]LY 7YHJ[PJHS]HJ\\TJSLHULY^P[OH[[HJOTLU[Z IY\ZOHUKY\IILYHUK<:)WVY[MVYWV^LY Z\WWS`7HJRLKPUHISHJRZPUNSLJHY[VU WSHZ[PJ __TT PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 YLZLU[LYÃ&#x2030;7LYMLJ[+\V¸ 7 7VPU[L\YL[JSt<:)Ã&#x2030;7LYMLJ[+\V¸ 7YLZLU[H[PVU[VVS^P[OSHZLYWVPU[LYYLTV[L JVU[YVSSLY<:)WS\NHUK<:)JHISL TL[HS __TT WJZNPM[ IV_JHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

UL^

 :)[HISLMHUÃ&#x2030;9V[H[L¸ < =LU[PSH[L\YKL[HISL<:)Ã&#x2030;9V[H[L¸ :^LH[PUNH[^VYR^HZ`LZ[LYKH`-\UJ[PVUHS <:)[HISLMHUTHKLVMWSHZ[PJ>P[O[^V PU[LUZP[`SL]LSZYV[H[PUNM\UJ[PVUSVJRPUNRUVI HUKHKQ\Z[HISL[PS[HUNSL;OLMHUJHULHZPS` ILJVUULJ[LK]PH<:)[VH7*VYH4HJWSHZ[PJ(): ¥__TT __TT [HTWVWHKWYPU[+* WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

6ZHDWLQJD WZRUNZD V\HVWHUG

6--0*,(5+:*/663

D\
<RXUGHYLFHZLOOEHFRPSOHWHO\ FKDUJHGLQKRXUV

UL^

 :)JOHYNPUNHKHW[LYÃ&#x2030;-PYZ[7V^LY(PK¸ < (KHW[H[L\Y<:)KLYLJOHYNL Ã&#x2030;-PYZ[7V^LY(PK¸ >OLUM\SS`JOHYNLKP[JHUJOHYNLHZTHY[WOVUL [PTLZ*OHYNPUNJHWHJP[`VMT(/ <:)JHISLHUKKPMMLYLU[JVUULJ[VYZHZ ^LSSHZH[YHUZWHYLU[ZOLSS[VWYV[LJ[`V\Y HK]LY[PZPUNJVSV\YÃ&#x201E;UPZOVU[OLIVK` WSHZ[PJ(): __TT WJZU`SVU L[\PWVS`IHN

KPNP[HSWYPU[() 

$GDSWHUFKDUJLQJWLPHKRXUV :LWKDPLQLPXPTXDQWLW\ RISLHFHVZHZLOOUH¿QH WKHFRUSXVDVUHTXHVWHG

&RUSXVDYDLODEOHLQGLIIHUHQW FRORXUV3DQWRQH

*

*

*

*

*

*)RUHDFKGHYLFHWKHPDWFKLQJ FRQQHFWRUHJVXLWDEOHIRUPRELOH SKRQHVVPDUWSKRQHVPS SOD\HUVDQGPDQ\PRUH

;,*/50*(3+(;(!

.,5,9(305-694(;065!

» ;`WL!3P[OP\TPVUYLJOHYNLHISLIH[[LY`

» *VSV\Y!^OP[L

» 0UW\[6\[W\[!]VS[Z+*T(

» ^P[OVUL<:)JHISLHUKJVUULJ[VYZMVY!

» 6WLYH[PUN[LTWLYH[\YL!Â&#x2021;*[VÂ&#x2021;* » +PTLUZPVUZ!HWWYV_ __TT » 7V^LY!T(O » 3PMLJ`JSLZ!% » :[VYHNL[LTWLYH[\YLYHUNL!Â&#x2021;*[VÂ&#x2021;* » >LPNO[!HWWYV_N

Â&#x2039; 4PUP<:)HKHW[LY Z\P[HISLMVY+VWVK/;*V)SHJRILYY`46;6963( 47477+(KPNP[HSLSLJ[YVUPJHJJLZZVY` Â&#x2039; 5L^+*JOHYNLYHKHW[LY Z\P[HISLMVY,,5555 55 ** Â&#x2039; 9LN\SHYTPJYV<:)HKHW[LY Z\P[HISLMVY5VRPH:HTZ\UN)SHJRILYY` 46;6963(/;*3.SLUV]V Â&#x2039; (WWSLHKHW[LY Z\P[HISLMVYP7OVUL.::"P7VK[V\JO

6--0*,(5+:*/663
UL^

  THY[WOVULIHNÃ&#x2030;4\S[PTLKPH¸ : /V\ZZLWV\YZTHY[WOVULÃ&#x2030;4\S[PTLKPH¸ 7H[[LKIHNTHKLVMULVWYLULYLSH[LK TH[LYPHS^P[OaPWHUKZVM[TPJYVÃ&#x201E;IYLHZPUZPKL TH[LYPHS(TLZOWVJRL[^P[O=LSJYVMVY ZTHSSWHY[ZHWVJRL[^P[O=LSJYVMVYZTHY[ WOVULZHUKLSHZ[PJLNMVYZ[VYPUN[OL<:) JOHYNPUNHKHW[LYÃ&#x2030;-PYZ[7V^LY(PK¸[L_[PSL __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

UL^

  THY[WOVULJHZLÃ&#x2030;5LVWYLUL¸ : /V\ZZLWV\YZTHY[WOVULÃ&#x2030;5LVWYLU¸ 4VKLYUZTHY[WOVULJHZLTHKLVMISHJRHUK NYL`ULVWYLUL;OLPUZPKLPZTHKLVMZVM[TPJYV Ã&#x201E;IYL^P[O^OPJO[OLKPZWSH`JHUILJSLHULK H[[OLZHTL[PTL;L_[PSLZ[YHW^P[O]LSJYVMVY JSVZPUN[OLJHZLHUKMVYYLTV]PUN[OLKL]PJL

UL^

  HISL[7*JHZLÃ&#x2030;5LVWYLUL¸ ; /V\ZZLWV\Y[HISL[[L7*Ã&#x2030;5LVWYLU¸ 4VKLYUSPNO[JHZLTHKLVMISHJRHUK NYL`ULVWYLUL;OLPUZPKLPZTHKLVMZVM[ TPJYVÃ&#x201E;IYL^P[O^OPJO[OLKPZWSH`JHUIL JSLHULKH[[OLZHTL[PTLAPWVUVULZOVY[ ZPKLMVYZLJ\YLJSVZ\YLVM[OLJHZL [L_[PSLULVWYLUL _TT WJZWVS`IHN

[L_[PSLULVWYLUL _ TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;4( 

7DEOHW3& DQG VPDUWSKRQHFDVH DOVR DYDLODEOHLQVRFFHUYHUVLRQ :LWKSOXVKRQWKHIURQWDQG QHRSUHQHRQWKHEDFN

_TT OLH[[YHUZMLY;)4 

6--0*,(5+:*/663
7<9,4<:0*(373,(:<9,

  HISL[PK`Ã&#x2030;+LLQH`¸ * :\WWVY[KLJoISLÃ&#x2030;+1¸ :THSSSPNO[HUK\ZLM\S/LSWZ[PK` [OLSLHKZVU`V\YLHYWOVULZ WSHZ[PJ77 _ _TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* :LWKDQH[WUDORQJ FDEOH P 

  LHKWOVULÃ&#x2030;*HISL?¸ / ,JV\[L\YÃ&#x2030;*HISL?¸ :WLJPHSOLHKWOVUL^P[OHUL_[YHSVUNJHISL T;OL[L_[PSLJVH[PUNVM[OLJHISL WYV[LJ[ZHNHPUZ[Y\W[\YLHUKMHZ[^LHY WSHZ[PJ VUYLX\LZ[ WJZWVS`IHN 

6--0*,(5+:*/663 LLQH`Ã&#x2030;4\ZPJ¸ + +1Ã&#x2030;4\ZPJ¸ 47WSH`LYHUK<:)Z[PJRPUVUL*HISL [PK`PUWSH`LY:[VYHNLJHWHJP[`!4) WSHZ[PJ __TT WJZNPM[IV_

UVUWYPU[HISL


7KHORXGVSHDNHUVOLJKWXS DOWHUQDWLYHO\ZKHQLQXVHLQ WKHFRORUVEOXHJUHHQDQGUHG 

3RZHUHGE\VRODUFHOOV RQWKHWRS RUDOWHUQDWLYHO\E\D G\QDPR

 V\KZWLHRLYÃ&#x2030;;V^LY¸ 3 ,UJLPU[LZÃ&#x2030;;V^LY¸ *VVST\ZPJIV_LZ^P[OHKHW[VY<:) WS\NHUKIS\L3,+Z;OLIV_LZºSPNO[Z Z^P[JOJVSV\YZK\YPUN\ZL WSHZ[PJ __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

 VSHYYHKPVÃ&#x2030;9L[YV¸ : 9HKPVZVSHPYLÃ&#x2030;9L[YV¸ /HUK`-4(4>)YHKPVWV^LYLK I`ZVSHYVYK`UHTVLULYN` WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* _TT KVTPUN6) 

6--0*,(5+:*/663
<:):;0*2: *6 

 :)Ã&#x2026;HZOKYP]LÃ&#x2030;2L`¸ < *St<:)Ã&#x2030;2L`¸ ;OLRL`[V`V\YKH[H(Ã&#x2026;H[HUKÃ&#x2026;HTIV`HU[ RL`ZOHWLKTLTVY`Z[PJRPUHTL[HSJHZPUN (Z[YHWJHUILPUZLY[LK[OYV\NO[OLOVSLH[ [OL[VWVM[OL<:)Z[PJR[VWYL]LU[P[MYVT NL[[PUNSVZ[(UPKLHSZ[PJRMVYPUZJYPW[PVUK\L [VP[ZSHYNLZTVV[OHK]LY[PZPUNZWHJL

SHFLDO³ 86%VWLFNÃ&#x201E;6 DSHV VK LDO HF 86%VWLFNLQVS F 3URMHFWVSHFL¿

TL[HS __TT

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[ 

:HDUHDOVRKDSS\WRFUHDWH VSHFLDOUHTXHVWVDFFRUGLQJ WR\RXUUHTXLUHPHQWV 6LPSO\DVNXVDERXWWKHSRVVLELOLWLHV

86%VWLFNVLQYDULRXVGHVLJQV Ã&#x201E;7ZLVW³ Ã&#x201E;$UP\³ Ã&#x201E;%DWWHU\³ Ã&#x201E;$OSKD³ Ã&#x201E;(UDVHU³ Ã&#x201E;)ODS³

6--0*,(5+:*/663

 


  LU[PSH[VYÃ&#x2030;<:)¸ = =LU[PSH[L\YÃ&#x2030;<:)¸ =LU[PSH[VY^P[O<:)JVUULJ[PVUHUK JTSVUNHUKÃ&#x2026;L_PISLULJR TL[HS _ TT WJZISPZ[LY WHJRHNL

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

  :)Z[PJRÃ&#x2030;)HURJHYK¸ < *St<:)Ã&#x2030;JHY[LtSLJ[YVUPX\L¸ 7SLU[`VMYVVTMVY`V\YKH[HSP[[SLZWHJLPU `V\Y^HSSL[.YLH[<:)Z[PJRPUIHURJHYK MVYTH[:[PJRPZZPTWSLHUKWYHJ[PJHS[VMVSK HUK\UMVSK^P[OHJSPJR,_[YHÃ&#x2026;H[HUKSPNO[ JHUILKLZPNULKPUKP]PK\HSS`[VZ\P[`V\Y V^UULLKZ:LSLJ[HISLZ[VYHNLJHWHJP[` WSHZ[PJ7: __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

UL^

 :)Z[PJRÃ&#x2030;)HURJHYK¸4HKLPU.LYTHU < @*St<:)Ã&#x2030;JHY[LtSLJ[YVUPX\L¸ 7SLU[`VMYVVTMVY`V\YKH[HSP[[SLZWHJLPU `V\Y^HSSL[.YLH[<:)Z[PJRPUIHURJHYK MVYTH[:[PJRPZZPTWSLHUKWYHJ[PJHS[VMVSK HUK\UMVSK^P[OHJSPJR,_[YHÃ&#x2026;H[HUKSPNO[ JHUILKLZPNULKPUKP]PK\HSS`[VZ\P[`V\Y V^UULLKZ:LSLJ[HISLZ[VYHNLJHWHJP[` WSHZ[PJ(): __TT ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

6--0*,(5+:*/663
:(-,05;/,+(92 3UDFWLFDOKROGHUIRURXUÃ&#x20AC;DVKOLJKWV 

 

 VYJO/VSKLYÃ&#x2030;)PRL¸ ; *YVJOL[3HTWLZÃ&#x2030;)PRL¸ 7YHJ[PJHSOVSKLYMVYV\Y[VYJOLZ  HUK >P[OPU[LNYH[LKY\IILY YPUNMVYHZZLTIS`PLVUHIPJ`JSL WSHZ[PJ Â¥_TT WJZWVS`IHN_TT [HTWVWHKWYPU[+) $FFRUGLQJWRWKH6W9=2 *HUPDQ5RDG7UDI¿F5HJXODWLRQV EDWWHU\SRZHUHG OLJKWVRQDELF\FOHDUHQRWVXI¿FLHQWIRUURDGWUDI¿F/LJKWVRQELF\FOHVPXVWEH SHUPDQHQWO\UHDG\WRXVHZKLFKLVQRWWKHFDVHLIWKH\DUHEDWWHU\SRZHUHG

  VYJOÃ&#x2030;:WHYRSL¸ ; ;VYJOLÃ&#x2030;:WHYRSL¸ ;VYJO^P[OYLKISPURPUNVYWLYTHULU[ SPNO[^OP[L3,+SVVWHUKZWSHZO ^H[LYWYV[LJ[PVU)H[[LYPLPUJS\KLK WSHZ[PJ Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

L1HZ

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ

¥TT [HTWVWHKWYPU[+* ¥TT KVTPUN6) 

 

 

 VYJOÃ&#x2030;7VZLPKVU¸ZTHSS ; 3HTWL[VYJOLÃ&#x2030;7VZLPKVU¸WL[P[L ;VYJO^P[O 3,+ZPUJS\KLZSVVW IH[[LYPLZHUKWVS`LZ[LYILS[WV\JO

 VYJOÃ&#x2030;>H[LYWYVVM¸ ; 3HTWL[VYJOLÃ&#x2030;>H[LYWYVVM¸ :WSHZO^H[LYYLZPZ[HU[[VYJO^P[O ILS[WV\JOHUKOHUKZ[YHW

TL[HSHS\TPUP\T ¥ _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUU`SVUL[\P

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT KVTPUN6( 

UVUWYPU[HISL

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 \[KVVYZL[Ã&#x2030;5H[\YL¸ 6 ,UZLTISLL_[tYPL\YÃ&#x2030;5H[\YL¸ ;OLV\[KVVYRP[:L[JVUZPZ[PUNVM[VYJO Ã&#x2030;5LT\SH¸ HUKJSHZWRUPMLÃ&#x2030;,]LYLZ[¸ MVY`V\UNHUKVSKHK]LU[\YLYZ TL[HSHS\TPUP\T _ _TT NPM[IV_

6--0*,(5+:*/663

_TT ZJYLLUWYPU[+) 


  

 VVRSPNO[Ã&#x2030;*SPJR3PNO[¸ ) 3HTWLSPZL\ZLÃ&#x2030;*SPJR3PNO[¸ <ZLM\SSHTW^P[OZ[YVUNJSHTW;OLWYHJ[PJHS WP]V[HSOLHKHSSV^ZMVYLHZ`KPYLJ[PVUVM [OLSHTW;\YU[OLOLHKVM[OLSHTWMVY[OL 3,+Z[VZOPUL)H[[LYPLZPUJS\KLK

 VSHY3HTWÃ&#x2030;*SHTW¸ : 3HTWLZVSHPYLÃ&#x2030;*SHTW¸ 7YHJ[PJHSZVSHYSHTW^P[OPU[LNYH[LKIH[[LY` ;OLZVSHYTVK\SLJOHYNLZ[OLIH[[LY`HUK Z\WWSPLZ[OL^OP[L3,+Z^P[OLULYN`;OLJSPW HSSV^ZMVYHWWSPJH[PVUVUOH[ZIHNZHUKJHWZ

 VVRSPNO[Ã&#x2030;-SL_P¸ ) 3HTWLÃ&#x2030;-SL_P¸ (KQ\Z[HISLSPNO[HUKJSPWH[[OLIHJRZPKL*VSV\YVM SPNO[[HSS`[VJHIPUL[:[LHK`SPNO[VYÃ&#x2026;HZOPUNSPNO[

TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ(): __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 

_TT KVTPUN6( 

  

  VVRSPNO[Ã&#x2030;7PJJVSV¸ ) 3HTWLSPZL\ZLÃ&#x2030;7PJJVSV¸ :THSSSHTW^P[OYLTV]HISLWLKLZ[HS ^OP[L3,+HUKÃ&#x2026;L_PISLULJRJT

 VYJOÃ&#x2030;*HYK3PNO[¸ ; 3HTWL[VYJOLÃ&#x2030;*HYK3PNO[¸ ;OLIHURJHYK[OH[SPNO[Z`V\Y^H`,_[YHÃ&#x2026;H[ [VYJOTHKLVM7=*^P[OIYPNO[^OP[L3,+Z*HU ILPUKP]PK\HSS`KLZPNULK0UJSI\[[VUJLSSZ

 VYJOÃ&#x2030;*HYK3PNO[¸ ; ;VYJOLÃ&#x2030;*HYK3PNO[¸ >P[OPU[LNYH[LKJY`W[VUI\SIP[OHZHYLTHY RHISLSPNO[;OL^H[LYWYVVM]PU`S^YHWWLY JHUILKLZPNULKPUKP]PK\HSS`VUYLX\LZ[

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

WSHZ[PJ7=* __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

VUYLX\LZ[

_TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

6--0*,(5+:*/663
30./;05/(5+@:/(7,

UL^

UL^

 HYNL[VYJOÃ&#x2030;(WVSSVU¸ 3 3HTWLKLWVJOLÃ&#x2030;(WVSSVU¸NYVZZL¸ 3HYNLYVI\Z[[VYJO^P[O[VULHS\TPUP\T JHZPUNPUHTVKLYUKLZPNU;OL^H[[I\SI OHZPSS\TPUH[PVUM\UJ[PVUZUVYTHSIYPNO[ HUKÃ&#x2026;HZOPUN)YPNO[ULZZ!ST0UJS\KLZ ISHJR^YPZ[Z[YHWHS\TPUP\TW\ZOI\[[VU VU[OL\UKLYZPKLHUK((IH[[LYPLZ

 THSS[VYJOÃ&#x2030;(WVSSVU¸ : 3HTWLKLWVJOLÃ&#x2030;(WVSSVU¸WL[P[L¸ *VTWHJ[YVI\Z[[VYJO^P[O[VULHS\TPUP\T JHZPUNPUHTVKLYUKLZPNU;OL^H[[I\SIOHZ PSS\TPUH[PVUM\UJ[PVUZUVYTHSIYPNO[HUK Ã&#x2026;HZOPUN)YPNO[ULZZ!ST0UJS\KLZISHJR^YPZ[ Z[YHWY\IILYW\ZOI\[[VUHUK(((IH[[LYPLZ

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_ TT [HTWVWHKWYPU[+* 

_ TT [HTWVWHKWYPU[+* UL^

 VYJOÃ&#x2030;+`UHTV¸ ; 3HTWLKLWVJOLÃ&#x2030;+`UHTV¸ (S^H`ZYLHK`MVY\ZL.YLH[YVI\Z[[VYJO^P[O JYHURMVYIH[[LY`YLJOHYNPUN(M[LYTPU\[LZVM JYHURPUN[OLI\SISPNO[Z\WMVYHIV\[TPU\[LZ )YPNO[ULZZ!ST*HZPUNTHKLVM():HUK HS\TPUP\T3P[OP\TIH[[LY`HUKZ[YHWPUJS\KLK WSHZ[PJ(): Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

6--0*,(5+:*/663

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 
UL^

UL^

 HYNL[VYJOÃ&#x2030;*OYVUVZ¸ 3 3HTWLKLWVJOLÃ&#x2030;*OYVUVZ¸NYVZZL¸ 3HYNLYVI\Z[[VYJO^P[OHS\TPUP\TJHZPUNPUH TVKLYUKLZPNU;OL^H[[I\SIOHZPSS\TP UH[PVUM\UJ[PVUZUVYTHSIYPNO[HUKÃ&#x2026;HZOPUN )YPNO[ULZZ!ST0UJS\KLZISHJR^YPZ[Z[YHW Y\IILYW\ZOI\[[VUHUK_*IH[[LYPLZ

 LKP\T[VYJOÃ&#x2030;*OYVUVZ¸ 4 3HTWLKLWVJOLÃ&#x2030;*OYVUVZ¸TV`LUUL¸ *VTWHJ[[VYJO^P[OHS\TPUP\TJHZPUNPU HTVKLYUKLZPNU;OL ^OP[L3,+ZLHJO ^P[OHIYPNO[ULZZVMS\TLULUZ\YLNVVK PSS\TPUH[PVU0UJS\KLZISHJR^YPZ[Z[YHW Y\IILYW\ZOI\[[VUHUK(((IH[[LYPLZ

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

 _ TT [HTWVWHKWYPU[+* 

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

UL^

UL^

 THSS[VYJOÃ&#x2030;*OYVUVZ¸ : 3HTWLKLWVJOLÃ&#x2030;*OYVUVZ¸WL[P[L¸ 9VI\Z[ZTHSSHS\TPUP\T[VYJO^P[OIYPNO[ 3,+ZS\TLUWLY3,+RL`YPUNHUKJOHPUHUK Y\IILYW\ZOI\[[VU_39IH[[LYPLZPUJS\KLK

 :)[VYJOÃ&#x2030;-SHZO¸ < 3HTWLKLWVJOL<:)Ã&#x2030;-SHZO¸ 3PNO[JVTWHJ[[VYJO^P[ORL`YPUNHUKYL[YHJ [HISL<:)JVUULJ[VY;OL^OP[L3,+Z WYV]PKLWHY[PJ\SHYS`IYPNO[PSS\TPUH[PVU;OL [VYJOJHUILYLJOHYNLKI`WS\NNPUNP[PU[VH JVTW\[LYVYV[OLY<:)JOHYNPUNKL]PJL

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ(): __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

6--0*,(5+:*/663


 

 

 

 VYJOÃ&#x2030;:[PJR¸ ; 3HTWL[VYJOLÃ&#x2030;:[PJR¸ ;VYJOTHKLVMTL[HSSHUKWSHZ[PJ^P[OSPNO[ M\UJ[PVUZ;OLOHUKSLOHZY\IILYHYV\UKP[ 0UJS3,+VWLYH[PVUPUKPJH[VYHUK3,+ZVU [OLSVUNZPKL7LYMLJ[[VSPNO[KPMÃ&#x201E;J\S[[VYLHJO HYLHZ(KVTPUNÃ&#x201E;LSKPZÃ&#x201E;_LKVU[OLIV[[VT

 VYJOÃ&#x2030;/`WLYPVU¸ ; 3HTWL[VYJOLÃ&#x2030;/`WLYPVU¸ (S\TPUP\T[VYJO^P[OY\IILYNYPWHUKJHYY`PUN Z[YHW;OL[VYJO[\YUZVUHUKVMM^OLU W\ZOPUN[OL[VWLUKMVY^HYKHUKIHJR

 SHZOSPNO[Ã&#x2030;9\IILY¸ 3HTWL[VYJOLÃ&#x2030;9\IILY¸ :SPTSPNO[^LPNO[Ã&#x2026;HZOSPNO[^P[OY\IILYOV\ZPUN HUKOHUKZ[YHWMVYHZLJ\YLNYPW9LWLH[LKS` WYLZZPUN[OLI\[[VUZ^P[JOLZ[OL[^V3,+ SPNO[ZVUPUKP]PK\HSS`VY[VNL[OLY+VTPUNÃ&#x201E;LSK VU[OLIHZL_(((IH[[LYPLZPUJS\KLK

TL[HS ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

WSHZ[PJ(): __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT KVTPUN6( 

Â¥TT KVTPUN6) 

,QGLYLGXDO¿QLVKLQJRIWKH SRO\HVWHUKDUGIUDPHVSRVVLEOH

 

 

 HTWPUNSHTWÃ&#x2030;(K]LU[\YL¸ * 3HTWLJHTWPUNÃ&#x2030;(K]LU[\YL¸ ,HZ`[VOHUKSL`L[Z[\YK`SHTW^P[OJHYY`PUN OHUKSLHUKT\S[PM\UJ[PVUJHWHIPSP[`! +PTTLKSPNO[M\SSIYPNO[ULZZHUKÃ&#x2026;HZOPUN TVKL0KLHSMVYV\[KVVY\ZL[OHURZ[VP[Z IYPNO[ULZZVMS\TLUZHUKTL[YLYHUNL

 \[KVVYZL[Ã&#x2030;*H]L¸ 6 :L[V\[KVVYÃ&#x2030;*H]LYUL¸ 7YHJ[PJHSZL[JVUZPZ[PUNVMV\YZTHSSÃ&#x2030;7VZLPKVU¸ Ã&#x2026;HZOSPNO[ HUKÃ&#x2030;,]LYLZ[¸WVJRL[RUPML PUH[V\NOWVS`LZ[LYJHZL^P[OHaPW MHZ[LULYHUKMVHTPUSH`(ILS[WV\JOPZPUJS\KLK

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

6--0*,(5+:*/663

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

[L_[PSLWVS`LZ[LY TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* 
;<95+(925,::05;630./;

  

 

 VYJOÃ&#x2030;,ULYN`¸ ; 3HTWLKLWVJOL¸,ULYN`¸ ;VYJO^P[O^OP[L3,+ZHUKOHUKSL SVVWWV^LYLKI`WYLZZPUNHSL]LY;OL LULYN`^PSSILZH]LKI`[OLIH[[LYPLZ

 VYJO3,+Ã&#x2030;5PUL¸ ; ;VYJOL3,+Ã&#x2030;5PUL¸ /HUK`[VYJO^P[OHS\TPUP\TJHZL IS\LVY^OP[L3,+ZHUKOHUKSL

 VYJOÃ&#x2030;5LT\SH¸ ; 3HTWLKLWVJOLÃ&#x2030;5LT\SH¸ )YPNO[HUKWYHJ[PJHS;OPZ[VYJOOHZHUH[[YHJ[P]L ZOHWLHS\TPUP\TJHZPUNHUK ^OP[LL_[YLTLS` IYPNO[3,+Z;OLOHUKZ[YHWLUZ\YLZZLJ\YL OHUKSPUN9\IILYPZLKI\[[VUH[[OLIHJR

WSHZ[PJ(): __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT KVTPUN6, 

TL[HSHS\TPUP\T ¥_ TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU I\IISL^YHW

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 

:LWK 7RUFKÃ&#x201E;2SHQHU³ RSHQHU LQWHJUDWHGERW WOH

 

 

 VYJOÃ&#x2030;6WLULY¸ZTHSS ; 3HTWL[VYJOLÃ&#x2030;6WLULY¸WL[P[¸ (Z[YVUNÃ&#x2026;`^LPNO[:THSS[VYJO^P[OHS\TPUP\T JHZLPU[LNYH[LKIV[[SLVWLULYY\IILYPZLK W\ZOI\[[VUHUKHRL`YPUNVUHJOHPU )YPNO[S\TPUVZP[`^P[O^OP[L3,+Z

 VYJOÃ&#x2030;6WLULY¸IPN ; 3HTWL[VYJOLÃ&#x2030;6WLULY¸NYHUK¸ /HUK`[VYJO^P[OZ[HISLHS\TPUP\TJHZPUNPU[LN YH[LKIV[[SLVWLULYY\IILYPZLKW\ZOI\[[VUHUK OHUKZ[YHW)YPNO[S\TPUVZP[`^P[O ^OP[L3,+Z

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU I\IISL^YHW

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

6--0*,(5+:*/663


L1HZ

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ 

 (.30;,ŽÉ:VSP[HPYL¸ 4 4(.30;,ŽÉ:VSP[HPYL¸ ;VYJO^P[OZ[\YK`JHZLTHKLVMHS\TPUP\T ZWHYLSHTWHUKOHUKSLSVVW^P[ORL`YPUN )H[[LYPLZHUKOHYKJHZLPUJS\KLK TL[HS __TT WJZNPM[IV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 _TT SHZLYLUNYH]PUN3 

6--0*,(5+:*/663

 (.30;,ŽÉ4PUP(((¸ 4 4(.30;,ŽÉ4PUP(((¸ 8\HSP[`[VYJO^P[OTPJYVIH[[LYPLZPUH WSHZ[PJJHZL;OLYLTV]HISLTV\U[PUNJSPW THRLZ[OPZSPNO[HJVUZ[HU[JVTWHUPVU LNPUZOPY[VYQHJRL[WVJRL[Z TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZNPM[IV_

VUYLX\LZ[ (.30;,ŽÉ4PUP((¸ 4 4(.30;,ŽÉ4PUP((¸ -VY[\UL4HNHaPULX\V[LK[OL4PUP4HNSP[L(( [VIL[OLILZ[<:(TLYPJHUWYVK\J[VM[OLSHZ[ KLJHKL,X\PWWLK^P[OHSS[LJOUPJHSZVWOPZ [PJH[PVUMVYP[ZZPaLSPRL[OLSPNO[PUNM\UJ[PVU VY[OLYV[HY`JVU[YVSVU[OL[VYJOOLHK TL[HS TT WJZNPM[IV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 _TT SHZLYLUNYH]PUN3 
  (.30;,ŽZL[É4PUP:^PZZ(YT`2UPML¸ 4 4(.30;,Ž:L[É4PUPJV\[LH\Z\PZZL¸ *SHZZPJX\HSP[`[VYJO^P[OLJVUVT`TVKL HUK[\YUZ^P[JOVU[OLOLHK0UJS(( IH[[LYPLZPUWSHZ[PJJHZL^P[OH=PJ[VYPUV_ :^PZZ(YT`2UPML^P[OM\UJ[PVUZ TL[HS NPM[IV_ 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

  (.30;,ŽZL[É:VSP[HPYL:^PZZ(YT`2UPML¸ 4 4(.30;,Ž:L[É:VSP[HPYLJV\[LH\Z\PZZL¸ /HUK`[VYJO^P[OYVI\Z[WYLJPZPVUJHZPUN THKLVMHUVKPZLKHS\TPUP\THUKHZWHYLI\SI PU[OLJHW0UJS\KPUNOHUKZ[YHW^P[ORL`YPUN HUKTPJYVIH[[LY`;VNL[OLYPUHJHZL^P[OH =PJ[VYPUV_:^PZZ(YT`2UPML^P[OM\UJ[PVUZ TL[HS NPM[IV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

  (.30;,ŽÉ3,+?3¸ 4 4(.30;,ŽÉ3,+?3¸ 8\HSP[`[VYJO^P[OT\S[PM\UJ[PVUZ^P[JOVU[OL LUKJHW[HJ[PJHSKLZPNUMVY[OYLLVWLYH[PUN TVKLZ!-\SSSPNO[V\[W\[ LJVUVT` TVKL Z[YVIVZJVWLÅHZOM\UJ[PVU 0UJSTPJYVIH[[LYPLZHUKWSHZ[PJJHZL TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT NPM[IV_

VUYLX\LZ[

6--0*,(5+:*/663
*(3*<3(;69

:LWKH[WHQGDEOH/&'GLVSOD\0LWÃ&#x201E;PD[ ODVHUPDQ ³VWHKW,K VWHWVLP% U/RJR OLFNIHOGGHV .XQGHQ :HLWHUH$ U WLNHODXI $QIUDJH

 

 

 HSJ\SH[VYÃ&#x2030;;YP(J[PVU¸ * *HSJ\SH[YPJLÃ&#x2030;;YP(J[PVU¸ ,_JS\ZP]LH]HPSHISLVUS`[OYV\NO\Z ;OPZKPNP[WVW\WKPZWSH`JHSJ\ SH[VYOHZHSSZ[HUKHYKM\UJ[PVUZHUKHU L_[YHSHYNLI\[[VUMVY[H_JHSJ\SH[PVU

 HSJ\SH[VYÃ&#x2030;4H[YP_¸ * *HSJ\SH[YPJLÃ&#x2030;4H[YP_¸ :PTWSLJHSJ\SH[VY^P[OIPNI\[[VUZHUKHSS Z[HUKHYKM\UJ[PVUZ;OLKPZWSH`JHUILSHZLYLK

 HSJ\SH[VYÃ&#x2030;>VYSK;PTL¸ * *HSJ\SH[YPJLÃ&#x2030;>VYSK;PTL¸ >VYSK[PTLKPNP[HS[PTLJHSJ\SH[VY^P[OKPNP[Z KH[LHSHYTZUVVaLHUKH\[VTH[PJHSZO\[VM

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU I\IISL^YHW

WSHZ[PJ __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ(): __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

6--0*,(5+:*/663

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 
 

 HSJ\SH[VYÃ&#x2030;)\ZPULZZ¸ * *HSJ\SH[YPJLÃ&#x2030;)\ZPULZZ¸ /HUK`JHSJ\SH[VY^P[OKPNP[ZKPZWSH`HSSZ[HUKHYK M\UJ[PVUIHSSWLUHUKZPKL^PZLJVTWHY[TLU[ MVYI\ZPULZZJHYKZ7V^LYLKI`ZVSHYLULYN` WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 HSJ\SH[VYÃ&#x2030;-SH[¸ * *HSJ\SH[YPJLÃ&#x2030;-SH[¸ -SH[JHSJ\SH[VYPUL[\P^P[OJSVJR JHSLUKHYHUKZUVVaLM\UJ[PVU TL[HS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUSLH[OLYL[\P_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

 HSJ\SH[VYÃ&#x2030;)PN7S\Z¸ * *HSJ\SH[YPJLÃ&#x2030;)PN7S\Z¸ >P[OKPNP[KPZWSH`HUKL_[YHSHYNLÃ&#x2030;HKK¸I\[[VU PKLHSMVYIYHUKPUN`V\YSVNV)H[[LYPLZPUJS\KLK

 HSJ\SH[VYÃ&#x2030;*HYKZPaL¸ * *HSJ\SH[YPJLÃ&#x2030;*HYKZPaL¸ =LY`Ã&#x2026;H[WVJRL[JHSJ\SH[VY^P[OHSSIHZPJM\UJ[PVUZ HUKKPNP[ZKPZWSH`7V^LYLKI`ZVSHYLULYN`

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU I\IISL^YHW

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT KVTPUN6, 

6--0*,(5+:*/663
5DLVHGQXPEHUVKDSHG EXWWRQVZKLFKDUH VSUD\ZDWHUSURWHFWHG

5HDG\IRUXVHLPPHGLDWHO\DIWHU WKHWDQNLV¿OOHG HOHFWURO\VLV    HSJ\SH[VYÃ&#x2030;>PNNSL¸ * *HSJ\SH[YPJLÃ&#x2030;>PNNSL¸ <S[YHÃ&#x2026;L_PISL^H[LYYLZPZ[HU[WVJRL[JHSJ\SH[VY ^P[OKPNP[KPZWSH`4HKLVMÃ&#x2026;L_PISLY\IILY TH[LYPHS^P[OU\TILYZOHWLKI\[[VUZ+\HS WV^LYHUK_(.39PUJS\KLK

 HSJ\SH[VYÃ&#x2030;-PSS<W¸ * *HSJ\SH[YPJLÃ&#x2030;-PSS<W¸ ;OLJHSJ\SH[VYZ[HY[ZH\[VTH[PJHSS`I`Ã&#x201E;SSPUN[OL [HURZ>P[OHSSZ[HUKHYKJHSJ\SH[PUNM\UJ[PVUZ KPNP[KPZWSH`HUK\ZLYMYPLUKS`I\[[VUZ

 HSJ\SH[VYÃ&#x2030;(X\H¸ * *HSJ\SH[YPJLÃ&#x2030;(X\H¸ ;OLJHSJ\SH[VYZ[HY[ZH\[VTH[PJHSS`I` Ã&#x201E;SSPUN[OL[HURZ(S[LYUH[P]LS`HI\[[VUJLSS IH[[LY`JHUIL\ZLKHZLULYN`ZV\YJL

WSHZ[PJ _ _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

WSHZ[PJY\IILY _ _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+, 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

ODQJXDJHV (QJOLVK*HUPDQ'XWFK )UHQFK,WDOLDQDQG6SDQLVK

 YHUZSH[VYÃ&#x2030;;LHJO¸ ; ;YHK\J[L\YÃ&#x2030;;LHJO¸ ;YHUZSH[VY^P[O():YLZPUIVK`:L]LYHS M\UJ[PVUZ!WYLWYVNYHTTLK^VYKZHUK WOYHZLZZLHYJOHUKYLJVYKPUNM\UJ[PVU[PTL HUKPU[LNYH[LKJHSJ\SH[VYSHUN\HNLZ!,UNSPZO .LYTHU+\[JO-YLUJO0[HSPHUHUK:WHUPZO

0ZWLHR`V\YSHUN\HNL

WSHZ[PJ(): __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

6--0*,(5+:*/663

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 
>,(;/,97966-79646;065

 LZRJSVJRÃ&#x2030;;V^LY¸ + /VYSVNLÃ&#x2030;;V^LY¸ PUKLWLUKPUNVUOV^`V\WSHJL[OL KLZRJSVJR<ZLLP[OLYHZJSVJRVYJHSJ\ SH[VY>P[OHSHYTM\UJ[PVU[LTWLYH[\YL JHSLUKHYJHSJ\SH[VY^P[OKPNP[KPZWSH` WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU I\IISL^YHW

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 OLYTVTL[LYÃ&#x2030;:PTWSL¸ ; ;OLYTVTu[YLÃ&#x2030;:PTWSL¸ >P[O3*+KPZWSH`HUKL_[YHSHYNLZWHJL MVYPTWYPU[;OLYTVTL[LYJHUIL[\YULK PU[OLOVSKLYMVY^PUKV^]PL^PUN>H[LY YLZPZ[HU[MVYPUKVVYHUKV\[KVVY\ZL :\J[PVUJ\WHUKIH[[LYPLZPUJS\KLK WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUI\IISL^YHW

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 RPHWHU RIWKHUP R U S U H W :D XW HDQGR IRULQVLG

7KHUPRPHW HUFDQEHWX UQHGLQ WKHKROGHU IRUZLQGR ZYLHZLQJ

6--0*,(5+:*/663
8SWRG LIIHUHQWWL PHV FDQEHGLV SOD\HG

 VYSK[PTLJSVJRÃ&#x2030;7PU¸ > /VYSVNLÃ&#x2030;7PU¸ >VYSKTHWHSHYTJSVJR^P[O[PTL aVULZLSLJ[PVUJP[PLZ^VYSK[PTL KPZWSH`ZLSLJ[HISL^P[OTL[HSWPU WSHZ[PJ(): __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

 HSSJSVJRÃ&#x2030;*SHZZPJ¸ > /VYSVNLÃ&#x2030;*SHZZPJ¸ >P[OWSHZ[PJJV]LYY\UZ^P[OHWYLJPZPVU X\HY[a^VYRZ0UHZPUNSLIV_ WSHZ[PJ Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

TT ZJYLLUWYPU[+, 

6--0*,(5+:*/663


;04,(3>(@:05:0./;

,*6 796+<*;: 'HVNFORFNVZLWKVRODU SDQHORUZDWHUWDQNV

  LZRJSVJR¸+\HS7V^LY¸ + /VYVSVNLKL[HISLÃ&#x2030;+\HS7V^LY¸ :VSHYVYIH[[LY`WV^LYLKKLZRJSVJR^P[O HSHYTM\UJ[PVU0UJS(((IH[[LYPLZ

 LZRJSVJRÃ&#x2030;>H[LYIHSS¸ + /VYSVNLÃ&#x2030;>H[LYIHSS¸ (ZZVVUHZ[OLSPX\PKJVTWHY[TLU[PZÃ&#x201E;SSLK ^P[OHSTVZ[HU`SPX\PK[OLJSVJRZ[HY[ZY\UUPUN H\[VTH[PJHSS`5VIH[[LYPLZYLX\PYLK:PTWSL ZL[[PUNVM[PTLHUKKH[LI`[^VI\[[VUZ ILZPKL[OLKPZWSH`(ZJHSLVU[OLYL]LYZL ZPKLPUKPJH[LZPMÃ&#x201E;SSLK^P[OLUV\NOÃ&#x2026;\PK

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ __ TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

6--0*,(5+:*/663
:769;:(5+.(4,:
:769;: .(4,:

7R\JXLGHOLQHV :LWKWKLVWRSLFDERYH DOOSOHDVHQRWHWKH(1 DQGDFFRPSDQ\LQJ V\PERO 7KHUHODWHGIRRWQRWHV DUHRQWKHODVWSDJH RIWKHFDWDORJ :HFRPSO\ZLWKWKH JXLGHOLQHVLQRUGHUWR SURWHFWRXUFKLOGUHQ

:769;:(5+.(4,:
;/96>05.-<5-69 )0.(5+:4(33 

 LH[OLYNHTLÃ&#x2030;*OLJRLYZ¸ 3 1L\LUJ\PYÃ&#x2030;4HYLSSL¸ ,SLNHU[NHTLVMJOLJRLYZPUHSHJL\W SLH[OLYIHN^OPJOPZ\ZLKHZ[OLNHTL IVHYK4HKLVMUH[\YHSSLH[OLY^P[OJVSV\YLK UH[\YHSZ[VULWPLJLZHUKY\SLZ(SZV H]HPSHISLPUH^VVKLUIV_VUYLX\LZ[ SLH[OLY Â¥ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+, 

:LWKDPLQLPXPTXDQWLW\ RISLHFHVZHFDQRIIHU DQLQGLYLGXDOSDFNDJLQJ

3X]]OHVLQYDULRXVGHVLJQV,1(85 '(

3(

( ,

2

0$

'

( 23

0$

Ã&#x201E;:RRGHQULQJ³ Ã&#x201E;:RRGHQNQRW³ Ã&#x201E;:RRGHQVWDU³ Ã&#x201E;:RRGHQS\UDPLG³

1 ( 8 5

  \aaSLÃ&#x2030;>VVKIHSS¸ 7 *HZZL[v[LÃ&#x2030;)V\SLZKLIVPZ¸ ;YPJR`W\aaSLTHKLVM^VVKPULU]PYVUTLU [HSS`MYPLUKS`JHYKIVHYKWHJRHNPUN0UKP]PK\HS WHJRHNPUNKLZPNUHZVM\UP[Z:769;:(5+.(4,:

^VVK _ _ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 
  VTPUVNHTLÃ&#x2030;;PTILY¸ + 1L\+VTPUVÃ&#x2030;;PTILY¸ *VTLZPUHOPNOX\HSP[`IV_4L[HSHWWSP JH[PVUZHIV_HUKNHTISPUNWPLJLZ /HUKJYHM[LK^P[OUH[\YHSÃ&#x201E;UPZO ^VVK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+ 

  HJRNHTTVUÃ&#x2030;;PTILY¸ ) 1L\KL)HJRNHTTVUÃ&#x2030;;PTILY¸ /HUKJYHM[LK^P[OUH[\YHSÃ&#x201E;UPZOPU OPNOX\HSP[`^VVKLUIV_^P[OJSPJR JSVZPUN0UJSNHTPUNWPLJLZ ^VVK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+   HNUL[PJJOLZZÃ&#x2030;;PTILY¸ 4 1L\KºtJOLJZLUIVPZÃ&#x2030;;PTILY¸ /HUKJYHM[LKTHNUL[PJJOLZZ^P[OUH[\YHSÃ&#x201E;UPZO *OLZZTLUÃ&#x201E;[[LK^P[OZ[YVUNTHNUL[Z+YH^LY MVYZ[VYPUNJOLZZTLU^P[ONYLLU]LS]L[ ^VVK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+ 

:769;:(5+.(4,:
 \aaSLÃ&#x2030;.LYTHU`HUKP[ZULPNOIV\YZ¸ 7 7\aaSLÃ&#x2030;3º(SSLTHNULL[ZLZ]VPZPUZ¸ (SSMLKLYHSZ[H[LZHUKZ[H[LJHWP[HSZ ^P[O.LYTHU`ºZULPNOIV\YPUNJV\U[YPLZ HZHW\aaSLWHY[Z^P[OJVU[V\YMYHTL HUKZVSPKJHYKIVHYK\UKLYSH` WHWLYWHWLYIVHYK _ _TT WJZWVS`IHN 

_TT ZJYLLUWYPU[+*  \aaSLÃ&#x2030;:^P[aLYSHUK¸ 7 7\aaSLÃ&#x2030;:\PZZL¸ +PZJV]LYJV\U[YPLZ^OPSLWSH`PUN*VSV\Y JVKLKJHU[VUZHZHW\aaSLWHY[Z^P[O JVU[V\YMYHTLHUKZVSPKJHYKIVHYK\UKLYSH` WHWLYWHWLYIVHYK __TT WJZWVS`IHN 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

,QGXVWU\PRWLI RQUHTXHVW

 \aaSLÃ&#x2030;,\YVWL¸ 7 7\aaSLÃ&#x2030;,\YVWL¸ ,\YVWLHUJV\U[YPLZ^P[OHKQHJLU[ZLHZ HUKJHWP[HSJP[PLZWHY[Z^P[OJVU[V\Y MYHTLHUKZVSPKJHYKIVHYK\UKLYSH` WHWLYWHWLYIVHYK __TT WJZWVS`IHN 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

:769;:(5+.(4,:


 HTLIV_Ã&#x2030;)\PSKPUNISVJRZ¸JVSV\YLK . )Vz[LKLQL\_Ã&#x2030;*\ILZKLJVUZ[ Y\J[PVU¸T\S[PJVSVYL *VSV\YM\S^VVKLUI\PSKPUNISVJRZMVY JOPSKYLU7HJRLKPUHWSHZ[PJIV_[OH[PZ HSZVWLYMLJ[MVYV[OLY\ZLZ0UKP]PK\HS 04V\SKSHILSSPUNWVZZPISLVUIV_

 HTLIV_Ã&#x2030;)\PSKPUNISVJRZ¸UH[\YHS . )Vz[LKLQL\_Ã&#x2030;*\ILZKLJVUZ[Y\J[PVU¸UH[\YL <U[YLH[LKUH[\YHSI\PSKPUNISVJRZMVY JOPSKYLU7HJRLKPUHWSHZ[PJIV_[OH[PZ HSZVWLYMLJ[MVYV[OLY\ZLZ0UKP]PK\HS 04V\SKSHILSSPUNWVZZPISLVUIV_

^VVK __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

UL^

 SH`IV_Ã&#x2030;7SH`KV\NO¸ 7 )Vz[LKLQL\_Ã&#x2030;2UL[LTHZZL¸ >P[O[OPZNYLH[ZL[JYLH[PUN[OPUNZV\[VM KV\NOILJVTLZHJOPSKºZWSH`;OLWSHZ[PJ IV_ZLY]LZUV[VUS`HZHWHJRPUN MVY[OLZ[PJRZVMWSH`KV\NOPUKPMMLYLU[ JVSV\YZI\[JHUHSZVIL\ZLKHM[LYHJSLHUPUN HZHS\UJOIV_)HUKLYVSLJHYKPUJS\KLK WSHZ[PJ __TT WSHZ[PJIV_ 

^VVK __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

LVKLQJ EOH,0RXOG¿Q )UHHO\DGMXVWD HWKHSOD\ER[ SRVVLEOHRQWK

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

:769;:(5+.(4,:
*3(::0*.(4,: 65;9(=,3: 

 PJLJ\WÉ*VTIP¸^P[OKPJL + *VYUL[nKtZÉ*VTIP¸H]LJKtZ L_JP[PUNKPJLNHTLZWVZZPISL^OP[L ^VVKLUKPJLPUSVJRPUNWSHZ[PJJ\WWSHZ[PJ7, ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 SH`TVUL`KPZO 7 *V\WLSSLnWPuJLZ -SH[WSHZ[PJ[YH`MVYJVSSLJ[PUNZTHSS JOHUNL0KLHS^OLUWSH`PUNJHYKZ WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 

 PJLJ\WÉ3LH[OLY¸^P[OKPJL + *VYUL[nKtZÉ*\PY¸H]LJKtZ KPJLJ\WTHKLVYYLHSSLH[OLYHUK JVSV\YLK^VVKLUKPJLPUZL[

 PJLNHTLÉ8\PJRJVTIPUH[PVUZ¸ + 1L\KLKtZÉ9tÅtJOPY]P[L¸ 3L[[LYKPJLNHTL^OP[L^VVKLU KPJLPUSVJRPUNWSHZ[PJJ\W

SLH[OLY _TT ¥_TT *VSHZLY WJZWVS`IHN LUNYH]PUN*) 

:769;:(5+.(4,:

WSHZ[PJ7, ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 


 :LWKPDJQHWLFSLHFHVIRUFKHVV FKHFNHUVEDFNJDPPRQJDPHV 

 YH]LSNHTLÉ7LNNHTLTPUP¸ ; 1L\KL]V`HNLÉ4PUQL\nLUÄJOLY¸ ZPKLK[YH]LSNHTLÉ7SH`HSVUN¸HUK É*OLJRLYZ¸PUHMVSKPUNWSHZ[PJJHZL^OPJO PZHSZV\ZLK[VZ[VYL[OLWPLJLZHUKKPJL

 YHPU[LHZLYÉ>PUZ¸ ) 1L\KLYtÅL_PVUÉ.HNULH]LJ¸ ;HJ[PJHSNHTLMVYWSH`LYZ>P[OYLTV]HISL IVHYKHUKJ\WZ[VOVSKJOPWZ

 YH]LSSPUNNHTLZZL[É3L]LS¸ ; :L[KLQL\_WV\Y]V`HNLÉ3L]LS¸ ;YH]LSSPUNNHTLZZL[THKLVMTL[HS^P[O THNUL[PJÄN\YLZ/H]LM\U^P[OKPMMLYLU[ NHTLZ*VTLZPUHZPUNSLJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

$OVRDYDLODEOHLQDUHVHDODEOH WUDQVSDUHQWVOHHYH 'LFHJDPH Ä7KHELJWKURZ³LQFDVH  PJLNHTLÉ;OLIPN[OYV^¸PUWSHZ[PJIV_ + 1L\KLKtZÉ3LNYHUKQL[¸KHUZ \ULIVz[LLUWSHZ[PX\L .HTLIVHYKNHTLPUZ[Y\J[PVUZHUKJVSV\YLK ^VVKLUKPJL7HJRLKPUÅH[WSHZ[PJJHZL WSHZ[PJ77 __TT WJZWSHZ[PJIV_ 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

:769;:(5+.(4,:
(.(05:;)69,+64 

'LIIHUHQWVKDSHGSX]]OHV Ä'XR/DE\ULQWK³ Ä6TXDUH³ Ä0D[L6TXDUH³ Ä6RFFHUEDOO³ Ä3LQEDOO³

[[PP [[PP [[PP [[PP [[PP

:769;:(5+.(4,:

 H[PLUJLNHTLÉ4PKPZX\HYL¸ 7 1L\KLWH[PLUJLÉ4PKP*HYYt¸ :OHWLJVSV\YHUKWPJ[\YLPUZLY[J\Z[VTPZHISL

 H[PLUJLNHTLÉ9LJ[HUNSL¸ 7 1L\KLWH[PLUJLÉ9LJ[HUNSL¸ :OHWLJVSV\YHUKWPJ[\YLPUZLY[J\Z[VTPZHISL

WSHZ[PJ7: _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ7: _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+( 

_TT ZJYLLUWYPU[+( 
;/,*6473,;, :63<;065

6KDSHFRORUDQGSLFWXUHLQVHUWV FDQEHGHVLJQHGLQGLYLGXDOO\

 H[PLUJLNHTLÃ&#x2030;4PKPYV\UK¸ 7 1L\KLWH[PLUJLÃ&#x2030;4PKP9VUK¸ :OHWLJVSV\YHUKWPJ[\YLPUZLY[J\Z[VTPZHISL

'LIIHUHQWVKDSHGSX]]OHV Ã&#x201E;0D[L5RXQG³ Ã&#x201E;0LQL5RXQG³ Ã&#x201E;%DUULHUV³

¡[PP ¡[PP ¡[PP

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+( 

:769;:(5+.(4,:


  7<AA3,:+DSS\7LPHSX]]OHVLQYDULRXV FRORUVDQGVKDSHV Ã&#x201E;6&25(³ Ã&#x201E;*5((1³ Ã&#x201E;72851$0(17³ Ã&#x201E;($*/(³ Ã&#x201E;+$1',&$3³ Ã&#x201E;&/8%³ Ã&#x201E;%,5',(³ Ã&#x201E;)$,5:$<³

:769;:(5+.(4,:

  H[PLUJLNHTLÃ&#x2030;/HWW`;PTL:;(5+(9+¸ 7 1L\KLWH[PLUJLÃ&#x2030;/HWW`;PTL:;(5+(9+¸ (]HPSHISL^P[OPUKP]PK\HSPUZLY[VY PTWYPU[0UZLY[VUYLX\LZ[ WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+( 
;/,@/(=,.6; ;/,/(5.6-0; 73(:;0*  

 VWÃ&#x2030;:[HUK\WZTHSS¸ ; ;V\WPLÃ&#x2030;;PWWL;VWWL[P[L¸ ;OLZ[HUK\W[VW^PSSZ[HUKVU P[ZOLHKPMZW\UJVYYLJ[S`

 VWÃ&#x2030;:[HUK\WSHYNL¸ ; ;V\WPLÃ&#x2030;;PWWL;VWNYHUKL¸ ;OLZ[HUK\W[VW^PSSZ[HUKVU P[ZOLHKPMZW\UJVYYLJ[S`

 VWÃ&#x2030;;VW¸ ; ;V\WPLÃ&#x2030;;VW¸ ;VW^P[OPKLHSHK]LY[PZPUNZWHJLVU\WWLYZPKL (]HPSHISLPUH]HYPL[`VMJVSV\YJVTIPUH[PVUZ

WSHZ[PJ7: ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ7: ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ7: ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

>66+ 1 ( 8 5

3(

( ,

2

0$

3(

2

0$

3(

2

( ,

0$

1 ( 8 5

,1(85 '(

'

( 23

,1(85 '(

'

( 23

0$

( ,

0$

,1(85 '(

'

3( 2

0$1 ( 8 5 VWÃ&#x2030;:[HUK\W^VVK¸ ; ;V\WPLÃ&#x2030;;PWWL;VWIVPZ¸ <U\Z\HS>OLUZW\UJVYYLJ[S`[OL[VW^PSSZ[HUK VUP[ZOLHK4HKLVMUH[\YHSILLJO^VVK

 VWÃ&#x2030;>VVKISVJR¸ ; ;V\WPLÃ&#x2030;*\ILLUIVPZ¸ ;VWPU[OLZOHWLVMHKPJLTHKL VMUH[\YHSILLJO^VVK

 VWÃ&#x2030;*SHZZPJ^VVK¸ ; ;V\WPLÃ&#x2030;)VPZ*SHZZPJ¸ *SHZZPJ[VWTHKLVMUH[\YHSILLJO^VVK

^VVK ¥ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

^VVK ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

^VVKIPYJO^VVK ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

:769;:(5+.(4,:


 &DQEH¿QLVKHGLQ 89GLJLWDOSULQW

6OLGHUSX]]OHDYDLODEOHLQYDULRXVGHVLJQV 

Ã&#x201E;6SDFH³ Ã&#x201E;6SDFH³ Ã&#x201E;)UDPH³ Ã&#x201E;)UDPH³

 \aaSLÃ&#x2030;*SHZZPJW`YHTPK¸ 7 *HZZL[v[LÃ&#x2030;7`YHTPKLJSHZZPX\L¸ +W\aaSLTHKLVMIHSSZOHWLKW\aaSL WPLJLZ0UJS\KLZHWSPU[OMVYKPZWSH`PUN WSHZ[PJ7: __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

 SPKPUNW\aaSLÃ&#x2030;-YHTL¸ : 7\aaSLJV\SPZZHU[Ã&#x2030;-YHTL¸ ;YPJR`ZSPKPUNW\aaSL^P[OTV]PUNWHY[ZHUK Z[VWWLY0UKP]PK\HSWYPU[PUN\W[VJVSV\YZ WVZZPISL3HYNLHUKPTWYLZZP]LHK]LY[PZPUNZWHJL

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) :769;:(5+.(4,:

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) _ TT <=KPNP[HSWYPU[<) 
46;0-7<AA3,: 

&DQEH¿QLVKHGLQ 89GLJLWDOSULQW

0RWLISX]]OHLQYDULRXVGHVLJQV Ã&#x201E;6SLGHUZUHQFK³ Ã&#x201E;7³ Ã&#x201E;%URNHQKHDUW³ Ã&#x201E;7KHHQLJPDRIWKHFURVV³ Ã&#x201E;7KH(JJRI&ROXPEXV³  V[PMW\aaSLÃ&#x2030;,PUZ[LPU¸ 4 7\aaSLTV[PMÃ&#x2030;,PUZ[LPU¸ 7\aaSLWHJRLKPUKP]PK\HSS`PUHMVSKPUN JHZL04V\SKSHILSSPUNWVZZPISLVU SPK0UKP]PK\HSJVSV\YJVTIPUH[PVUZVU YLX\LZ[HKKP[PVUHSTV[PMZH]HPSHISL WSHZ[PJ77 __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK :769;:(5+.(4,:
@6@6:   V`VÃ&#x2030;4L[HSTH[[L¸ @ @V`VÃ&#x2030;4t[HSTH[¸ 4H[[LZPS]LYSVVR`V`V^P[O SHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL

 V`VÃ&#x2030;>VVK`¸ @ @V`VÃ&#x2030;>VVK`¸ *SHZZPJZOHWLTHKLVMUH[\YHSZVSPK^VVK

TL[HS ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN 

Â¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 

^VVK ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+(  V`VÃ&#x2030;3PNO[¸ @ @V`VÃ&#x2030;3PNO[¸ ;YHUZWHYLU[`V`V^P[OMYLL^OLLSHUKJLU[YP M\NHSM\UJ[PVU0UJS\KLZ3,+HUKIH[[LYPLZ WSHZ[PJ Â¥TT WJZWVS`IHN 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

<R\RZ LWKOLJ KW <R\R DQGVRXQG HIIHFW Ã&#x201E;/LJKW  6R XQG³

 V`VÃ&#x2030;;YPJR`*VSV\Y¸ @ @V`VÃ&#x2030;;YPJR`*VSV\Y¸ >P[O[YPJRJOHYHJ[LYPZ[PJZHUKWYPU[HISL ZPUNSLJVSV\YKPZRZVUZPKLZ

FRORU WDEOHVLQJOH :LWKSULQ QVHUW SULQWHGL GLVFVRU& ³ \RÃ&#x201E;7ULFN\ <R

:769;:(5+.(4,:WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 


 &DQEH¿QLVKHGLQ 89GLJLWDOSULQW

  

 

6781'( 

Ã&#x201E;-HDQV³ Ã&#x201E;%DOO³ Ã&#x201E;0DLO0H³ Ã&#x201E;3UR0RWLRQ³ Ã&#x201E;6TXDUH³ Ã&#x201E;7ULDQJOH³ Ã&#x201E;0D[L'LVF³ Ã&#x201E;0LQL'LVF³ Ã&#x201E;+HDUW³ Ã&#x201E;%RWWOHWRSV³

( 5 6 ( 5 9,

&

/,

<R\RVLQPDQ\GLIIHUHQWVKDSHVDQGFRORUV

(

K

()1

 V`VÃ&#x2030;7YVMLZZPVUHS¸ @ @V`VÃ&#x2030;7YV¸ @V`VTHKLVMZ[HISLYVI\Z[ WSHZ[PJ^P[OTH[[LZ\YMHJL WSHZ[PJ7: Â¥ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

¥TT [HTWVWHKWYPU[+( ¥TT <=KPNP[HSWYPU[ 

:769;:(5+.(4,:
 PUPH[\YL]LOPJSLÃ&#x2030;4LYJLKLZ;Y\JR¸ 4 =tOPJ\SLTPUPH[\YLÃ&#x2030;;Y\JR4LYJLKLZ¸

 PUPH[\YL]LOPJSLÃ&#x2030;(TLYPJHU;Y\JR;HURLY¸ 4 =tOPJ\SLTPUPH[\YLÃ&#x2030;*HTPVU JP[LYUL(TLYPJHU;Y\JR¸

 PUPH[\YL]LOPJSLÃ&#x2030;4LYJLKLZ[Y\JR^P[O[YHPSLY¸ 4 =tOPJ\SLTPUPH[\YLÃ&#x2030;:LTPYLTVYX\L4LYJLKLZ¸

WSHZ[PJ __TT WJZW]JIV_ 

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

WSHZ[PJ __TT WJZW]JIV_ 

 _TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ _ _TT WJZW]JIV_ 

_TT [HTWVWHKWYPU[++  _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

 PUPH[\YL]LOPJSLÃ&#x2030;4(5;Y\JR¸ 4 =tOPJ\SLTPUPH[\YLÃ&#x2030;;Y\JR4(5¸

 PUPH[\YL]LOPJSLÃ&#x2030;(TLYPJHU;Y\JR¸ 4 =tOPJ\SLTPUPH[\YLÃ&#x2030;(TLYPJHU;Y\JR¸

 PUPH[\YL]LOPJSLÃ&#x2030;4PUP;Y\JR¸ 4 =tOPJ\SLTPUPH[\YLÃ&#x2030;405073¸

WSHZ[PJ __TT WJZW]JIV_ 

_TT ZJYLLUWYPU[++ _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

:769;:(5+.(4,:

WSHZ[PJ __TT WJZW]JIV_ 

_TT ZJYLLUWYPU[++ _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

WSHZ[PJ __TT WJZW]JIV_ 

_TT [HTWVWHKWYPU[++ _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

0LQLDWXUHWUXFNVDWVFDOHZLWKPDQ\GHWDLOV 6SHFLDOFRORUVXSRQUHTXHVW&DVWPHWDOWUDFWRUVZLWK SODVWLFWUDLOHUV3DFNDJHGLQEOLVWHUFDUWRQV
 

 PUPH[\YL]LOPJSLÃ&#x2030;4(54PSR;HURLY¸ 4 =tOPJ\SLTPUPH[\YLÃ&#x2030;*HTPVUKLSHP[4(5¸ 4PUPH[\YL[Y\JRZVU!ZJHSL^P[OTHU` KL[HPSZ*\Z[VTJVSV\YZVUYLX\LZ[ ;V^PUN]LOPJSLTHKLVMJHZ[TL[HS^P[O WSHZ[PJ[YHPSLY7HJRLKPUISPZ[LYJHY[VU

 PUPH[\YL]LOPJSLÃ&#x2030;+LSP]LY`[Y\JR¸ 4 =tOPJ\SLTPUPH[\YLÃ&#x2030;*HTPVUUL[[LKLSP]YHPZVU¸ 4PUPH[\YLKLSP]LY`]HUVU!ZJHSL ^P[OTHU`KL[HPSZ*\Z[VTJVSV\YZVU YLX\LZ[7HJRLKPUISPZ[LYJHY[VU

WSHZ[PJ __TT WJZW]JIV_ 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HS __TT WJZW]JIV_ 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 6SHFLDOVKDSHV XSRQUHTXHVW

 PUPH[\YL]LOPJSLÃ&#x2030;*VHJO¸ 4 =tOPJ\SLTPUPH[\YLÃ&#x2030;(\[VI\Z NYHUKLZKPZ[HUJLZ¸ 4PUPH[\YLJVHJOVU!ZJHSL^P[OTHU` KL[HPSZ*\Z[VTJVSV\YZVUYLX\LZ[7LYMLJ[ HZH[LHTJVHJO7HJRLKPUISPZ[LYJHY[VU WSHZ[PJ __TT WJZW]JIV_ 

_TT [HTWVWHKWYPU[+* _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

:769;:(5+.(4,:


<=+0.0;(3WYPU[

<=+0.0;(37905; @V\YHK]LY[PZPUNTLZZHNL

» VU[OLLU[PYLZ\YMHJL » OPNOYLZVS\[PVU » WOV[VYLHSPZ[PJ » JVZ[ZH]PUN ;OL<=KPNP[HSWYPU[PZHOPNOJSHZZHUKL_WYLZZP]LVW[PVUVM PTWSLTLU[PUN`V\YTV[PMPUHWOV[VYLHSPZ[PJI\[SV^I\KNL[^H` >L^PSSILOHWW`[VY\UJ\Z[VTKLZPNUZMVY`V\

@V\YILULÃ&#x201E;[Z

» 9VI\Z[Ã&#x201E;UPZOPUNPUWLYMLJ[WOV[VX\HSP[` » :TVV[OYLWYVK\J[PVUVMJVU[PU\V\Z [VULVYPNPUHSZ

» 3V^WYPJLZL]LUMVYZTHSSWYPU[Y\UZ » ,HZ`[VZLUK`V\Y]PZ\HSZI`LTHPS » 5VSP[OVNYHWO`WYPU[PUNWSH[LZHUKWYLWYLZZJVZ[Z » 7VZZPISLMVYWSHZ[PJHY[PJSLZ^P[OHÃ&#x2026;H[Z\YMHJL @V\YKH[H@V\YTV[PMVU!ZJHSLHZVMKWPVY]LJ[VYZ >OH[&7SHZ[PJHY[PJSLZ^P[OHÃ&#x2026;H[Z\YMHJL *VSV\YZ*,\YVZJHSLKPNP[HSWYPU[PUN @V\YTV[PM9HZ[LYPTHNLZHUKSPULKYH^PUNZ

;OLYHUNLPZILPUNJVU[PU\V\ZS`L_WHUKLK

:769;:(5+.(4,:
<RXUDGYH U WLVLQJP HVVDJHLVD LQWKHFXVW OZD\V RPHUµVVLJ KWZLWK PDJQHWVL Q89GLJLW DOSULQWLQ J

:769;:(5+.(4,:
/6>@6<9(+=,9; 9,(*/,:;/,:2@ 

 

 YHNVUÃ&#x2030;7VJRL[¸ + *LYM]VSHU[Ã&#x2030;7VRL[¸ :THSSZPTWSLRP[L^P[OTZ[YPUNVUH YLLS7HJRLKPUHTPUPWV\JO^P[ORL`YPUN ,HZPS`]PZPISL[OHURZ[VZPNUHSJVSV\YHUK WLYMLJ[MVY[YH]LSSPUNK\L[VJVTWHJ[ZPaL [L_[PSL _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

  P[LÃ&#x2030;-VV[IHSS¸ 2 *LYM]VSHU[Ã&#x2030;IHSSVUKLMVV[IHSS¸ 2LLW[OLIHSSPU[OLHPY3HYNLRP[L^P[O MVV[IHSSZOHWLHUKSVVRJTKPHTL[LY [HPSZHUKTZ[YPUNVUHWSHZ[PJYLLS [L_[PSLWVS`LZ[LY Â¥TT WJZWVS`IHN _TT ZJYLLUWYPU[+*  P[LÃ&#x2030;=VSHYL¸ 2 3LUR*LYM]VSHU[Ã&#x2030;=VSHYL¸ :LUK`V\YHKPU[V[OLZR`-HU[HZ[PJRP[LTHKL VMU`SVU^P[OÃ&#x201E;IYLNSHZZMYHTLWSHZ[PJOHUKSLZ HUKTVMSPUL0UJS\KLZU`SVUZSLL]L^P[O=LSJYV MHZ[LULYMVYLHZ`Z[V^PUNVM[OL^OVSLRP[L(K]LY [PZPUNZWHJLVU[OLZSLL]LHUKVU[OLRP[LP[ZLSM [L_[PSLU`SVU _TT WJZU`SVU L[\PWVS`IHN 

:769;:(5+.(4,:

_TT ZJYLLUWYPU[+* 


163

01

The greatest for the smallest

02 03650 Soap bubble game „Jumbo“ Tube à bulles „Jumbo“ Blow enormous soap bubbles with a diameter of up to 50cm. Includes soap, soap bowl and bubble blowing ring. plastic/PP 240 x 240 x 35 mm 25 pcs, polybag 4+, 7

ø 60 mm tampo pad print, DC 5

02 08293 02

Wagon „Rolly“ Chariot en bois „Rolly“ Large wagon with wooden sideboards and red laquered steel frame. The inflatable tires and movable front axel make for easy steering. wood 930 x 600 x 580 mm 1 pcs, bubble wrap

300 x 150 mm screen print, DC 1 300 x 150 mm Co2 laser engraving, CD

SPORTS AND GAMES


 SLKNLÃ&#x2030;;VIVNNHU¸ : 3\NLÃ&#x2030;3\NL\Y¸ ;OLJSV[O 7VS`LZ[LYJV]LYLKZLH[ [VWN\HYHU[LLZWLYMLJ[ZP[[PUNJVTMVY[ :\WWSPLK^P[OYVWLMVYW\SSPUN ^VVK __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU UVUWYPU[HISL

>05;,9-<5-69 ,=,9@65,

  VVKLUZSLKNLÃ&#x2030;*SHZZPJ¸ > 3\NLLUIVPZÃ&#x2030;*SHZZPJ¸ :SLKNL^P[OZSH[ZLH[WSHZ[PJJV]LYZVUIV[O MYVU[LUKZVMZSLKNL;l=HWWYV]LKY\UULYZ HUKZJYL^ZJVYYVZPVUWYV[LJ[LK@V\JHUÃ&#x201E;[H IHJRYLZ[[V[OLZSLKNL:SLKNLHSZVH]HPSHISL PUSLUN[OZ HUKTT ^VVK TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

 _TT WSV[[LY  SLKNLÃ&#x2030;;PYL¸ : 3\NLÃ&#x2030;;PYL¸ 4VYLM\UPU[OLZUV^0UÃ&#x2026;H[HISLZSLKNL ^P[OZTVV[OZ\YMHJLHUKOHUKSLZ WSHZ[PJ Â¥_TT WJZWVS`IHN 

:769;:(5+.(4,:

_TT ZJYLLUWYPU[++ 


  SLKNLÃ&#x2030;.SPKL4PKP¸ : 3\NLÃ&#x2030;.SPKL4PKP¸ 3PNO[MHZ[HUKYLZPSPLU[[VJVSK>P[OOVSKLY JHYY`PUNOHUKSLHUKSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL 04V\SKSHILSSPUNVUS`H]HPSHISLMVY^OP[LTVKLS

 SLKNLÃ&#x2030;.SPKL4H_P¸ : 3\NLÃ&#x2030;.SPKL4H_P¸ 3PNO[MHZ[HUKYLZPSPLU[[VJVSK>P[OWYHJ[PJHS OVSKPUNNYPWHUKSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL

 SLKNLÃ&#x2030;.SPKL4PUP¸ : 3\NLÃ&#x2030;.SPKL4PUP¸ 3PNO[MHZ[HUKYLZPSPLU[[VJVSK>P[O OVSKLYHUKSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL

WSHZ[PJ7, __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ7, __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ7, __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++  _TT 04V\SK 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

 

 SLKNLÃ&#x2030;:LH[¸ : 3\NLÃ&#x2030;:LH[¸ 3PNO[MHZ[HUKYLZPSPLU[[VJVSK,YNVUVTPJZSLKNL ^P[OJHYY`PUNOHUKSLHUKOVSKPUNNYPWZ

 UV^NSPKLYÃ&#x2030;6S`TW¸ : 7LSSLnULPNLÃ&#x2030;6S`TW¸ :UV^NSPKPUNM\UMVYHSS9V\UKZUV^NSPKLYTHKL VMZ[\YK`WSHZ[PJ^P[OOHUKSLZHUKLSL]H[LK YPT:LH[PUNHYLHJHUILÃ&#x201E;UPZOLK^P[O04V\SK

WSHZ[PJ7, __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

WSHZ[PJ7, __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

¥TT [HTWVWHKWYPU[+* ¥TT 04V\SK 

:769;:(5+.(4,:
 YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ -YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU:[HJRHISL ^P[OYPUNZ[Y\J[\YL04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+* 

PDQ\ 7KHHQWLUHVXUIDFHRI VKHG Ã&#x20AC;\LQJGLVFVFDQEH¿QL RG HWK P XOG 0R H, XVLQJWK

6SDFH)O\ HULQYDULR XVFRORUV DQGVL]HV 6WDFNDEOH :LWKRU ZLWKRXWUL QJVWUXFWX UH

Â¥TT 04V\SK 7K

UV OOH H V HVW HE

6781'( 

( 5 6 ( 5 9,

&

/,

(

K

() YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ -YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU :[HJRHISL^P[OYPUNZ[Y\J[\YL

 YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ -YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ 04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL;VWZLSSLY:[HJRHISL ^P[OYPUNZ[Y\J[\YL04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

 YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY;YLUK`:H[PU¸ -YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY;YLUK`:H[PU¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU :[HJRHISL^P[OYPUNZ[Y\J[\YL:TVV[O Z\YMHJLPU[YLUK`Z\TTLYJVSV\YZ

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+* 

:769;:(5+.(4,:1U V Q HL FROR F D I LRQ XU GV IDVK H WLQ U\ 6D PH VXP

¥TT ZJYLLUWYPU[+) ¥TT 04V\SK 

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+) 
73(@(5+-<5-69 469,,?,9*0:,  YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ -YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU :[HJRHISL^P[OV\[YPUNZ[Y\J[\YL

 YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ -YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU:[HJRHISL ^P[OV\[YPUNZ[Y\J[\YL04V\SKSHILSSPUN WVZZPISL6[OLYJVSV\YZVUYLX\LZ[

 YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ -YPZILLÃ&#x2030;:WHJL-S`LY¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU:[HJRHISL ^P[OV\[YPUNZ[Y\J[\YL-\UMVY[OL^OVSL MHTPS`7LYMLJ[MVYL]LU[ZHUKMHPYZ

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+) 

¥TT ZJYLLUWYPU[+) ¥TT 04V\SK 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+) 

:769;:(5+.(4,:


  YPZILLÃ&#x2030;+PZJ\Z¸ -YPZILLÃ&#x2030;+PZX\L¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU >P[OV\[YPUNZ[Y\J[\YL

 YPZILLÃ&#x2030;<MV¸ -YPZILLÃ&#x2030;<-6¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU:[HJRHISL ^P[OYPUNZ[Y\J[\YL04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL >P[OV\[YPUNZ[Y\J[\YLVUYLX\LZ[

 OYV^PUNNHTLÃ&#x2030;4PUPWPUIHSS¸ ; 1L\KLSHUJLYÃ&#x2030;4PUP-SPWWLY¸ 0UZLY[[OLKPZRPU[OLOHUKJVJRPUNTLJOHUPZT HUKÃ&#x2026;PJRH^H`-\UN\HYHU[LLK

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥ TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

¥TT ZJYLLUWYPU[+) ¥TT 04V\SK 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 YPZILLÃ&#x2030;:VM[`¸ -YPZILLÃ&#x2030;:VM[`¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU9LHSS`SPNO[ I\[]LY`MHZ[+PZRTHKLVMZVM[MVHT

 YPZILLÃ&#x2030;-SL_P-S`LY4PUP¸ -YPZILLÃ&#x2030;-SL_P-S`LY4PUP¸ 7LYMLJ[Ã&#x2026;`PUNJOHYHJ[LYPZ[PJZHUK SHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL

 YPZILLÃ&#x2030;5`SVU¸ -YPZILLÃ&#x2030;5`SVU¸ -VSKPUNMYPZILL^P[OSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL *VU]PUJPUNS`NVVKÃ&#x2026;`PUNJOHYHJ[LYPZ[PJZ

WSHZ[PJ7< JLSS\SHYTH[LYPHS ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[++ 

[L_[PSLU`SVU ¥_TT WJZWVS`IHN 

Â¥TT OLH[[YHUZMLY;(4 

[L_[PSLU`SVU ¥_TT WJZWVS`IHN 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+) 

)RUWKHIULVEHHVÃ&#x201E;)OH[L)O\HU0LQL³DQGÃ&#x201E;1\ORQ³ DVHSDUDWHIULVEHHEDJÃ&#x201E;1\ORQ³LVDYDLODEOH  :769;:(5+.(4,:
 YPZILLÃ&#x2030;,SHZ[PJ-S`LY¸ -YPZILLÃ&#x2030;,SHZ[PJ-S`LY¸ ;OH[JHUW\[H^H`HSV[=LY`YVI\Z[KPZJ THKLVMZWLJPHSÃ&#x2026;L_PISLWSHZ[PJ^P[ONVVK Ã&#x2026;`PUNJOHYHJ[LYPZ[PJZ>P[OZ[HUKZZOHYW KVN[LL[O^P[OV\[PUQ\YPUN[OLHUPTHS WSHZ[PJ Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU Â¥TT ZJYLLUWYPU[ 

9HU\UREXVWÃ&#x20AC;\LQJGL VFDOVR ZLWKVWDQGVVKDUSGR JµVWHHWK

Â¥TT 04V\SK 

,3(:;0* -3@,9  YPZILLÃ&#x2030;:\WLY-S`LY4H_P¸ -YPZILLÃ&#x2030;:\WLY-S`LY4H_P¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU,_JLSSLU[Ã&#x2026;`PUN WLYMVYTHUJL[OHURZ[VHLYVK`UHTPJZOHWL

 YPZILLÃ&#x2030;/LSP¸ -YPZILLÃ&#x2030;/LSP¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU*SL]LY [OYV^PUNNHTL^P[OL_JLSSLU[Ã&#x2026;`PUN JOHYHJ[LYPZ[PJZ[OHURZ[VUL^ZOHWL

 YPZILLÃ&#x2030;9PUN¸ -YPZILLÃ&#x2030;9PUN¸ -\UHUKNHTLZMVYTVYLHJ[PVU<S[YHSPNO[ Ã&#x2026;`PUNYPUNTHKLVMWSHZ[PJ0KLHSMVY[YH]LSSPUN

WSHZ[PJ77 ¥ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+* 

$OVRDYDLODEOHDVÃ&#x201E;6XSHU)O\HU 0LQL³$UWLFOH :769;:(5+.(4,:
.(4,:(5+-<5-69;/, ),(*/(5+653(5+

 VVTLYHUNÃ&#x2030;4H_P¸ ) )VVTLYHUNÃ&#x2030;4H_P¸ -\UMVY[OL^OVSLMHTPS`>P[ONVVKÃ&#x2026;PNO[ X\HSP[PLZHUKPKLHSMVY[YH]LSSPUN

 HISL[LUUPZZL[Ã&#x2030;9VI\Z[¸ ; 2P[KL[LUUPZKL[HISLÃ&#x2030;4HZZPM¸ 9V\NOLULKIH[Z\YMHJL[VKYP]L[OLIHSS;OLZL[ PUJS\KLZIH[Z^P[ONYPWNYVV]LZHUKZVM[IHSS

 LHJOIHSSZL[Ã&#x2030;*VSV\Y¸ ) 2P[KL)LHJOIHSSÃ&#x2030;*VSV\Y¸ )H[^P[OÃ&#x2026;H[Z\YMHJLHUKNYPWW`OHUKSL :L[VMJVSV\YLKIH[ZHUKVULIHSS

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

$OVRLQÃ&#x201E;0LQL³

:769;:(5+.(4,:

WSHZ[PJ77 __TT WJZWVS`IHN 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 __TT WJZWVS`IHN 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+* 

&KHDSHUYHUVLRQDOVRDYDLODEOHLQEODFN %HDFKEDOO6HWÃ&#x201E;%ODFN6WDU³


9HUVLRQZLWKRXWDGYHUWLVLQJ¿HOG 9HUVLRQEODFNZLWKRXWDGYHUWLVLQJ¿HOG 9HUVLRQEODFNZLWKDGYHUWLVLQJ¿HOG LUUPZZL[Ã&#x2030;7YV*VSV\Y¸ ; ^P[OHK]LY[PZPUNZWHJL 2P[KL[LUUPZÃ&#x2030;*VSV\Y7YV¸ H]LJJOHTWW\ISPJP[HPYL ;OLZL[PUJS\KLZZ[HISLWSHZ[PJIH[Z ZVM[IHSSHUKIHSSOVSKLY-\SSJVSV\YZ ^P[OHK]LY[PZPUNZWHJLPUJS\KLK

 LUUPZZL[Ã&#x2030;-HTPS`¸ ; 2P[KL[LUUPZÃ&#x2030;-HTPS`¸ ;OLZL[PUJS\KLZZ[HISLM\SSWSHZ[PJIH[Z ^P[OSVUNOHUKSLZHUKZVM[IHSS

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

:769;:(5+.(4,:
2,,7-0;

RXFDQ OHGULP\ :LWKD¿O NJ KHUHZLWK ZRUNRXW

$OZD\V DFFHVVLE OHDOVR GXULQJ H[HUFLVH V

:769;:(5+.(4,: 

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;7V^LY)V[[SL¸ + .V\YKLÃ&#x2030;7V^LY)V[[SL¸ )V[[SLPU[OLZOHWLVMK\TIILSSZ^P[OJHW,HZ` [VOVSKL]LUMVYJOPSKYLU*HWHJP[`!SP[YLZ

 WVY[ZIYHJLSL[Ã&#x2030;:THY[WOVUL¸ : )YHJLSL[ZWVY[Ã&#x2030;:THY[WOVUL¸ (S^H`ZHJJLZZPISLHSZVK\YPUNL_LYJPZLZ)HNMVY HZTHY[WOVULMVYH[[HJOTLU[[V[OL\WWLYHYTI` TLHUZVM=LSJYVMHZ[LULY0UJS\KPUNZLL[OYV\NO WHULSVWLUPUNMVYOLHKWOVULV\[W\[HUKaPW

WSHZ[PJ7, ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

[L_[PSL __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 


 

 

  WVY[ZIHNÃ&#x2030;9\JRZHJR¸ : :HJKLZWVY[Ã&#x2030;:HJnKVZ¸ :WVY[ZIHN^P[OYLWSHJHISLUHTL[HNJVYK HUKYLPUMVYJLKJVYULYZ[OH[WYL]LU[[LHYPUN *HUIL^VYUHZHY\JRZHJRVYZOV\SKLYIHN

 ,+Ã&#x2030;/LHKSPNO[¸ 3 3\TPuYLWV\YSH[v[LÃ&#x2030;/LHKSPNO[¸ *\ZO`SHTWMVY[OLOLHK^P[O^PKL LSHZ[PJZ[YHWZ 3,+Z^OPJOISPURVY ZOPULWLYTHU[)H[[LYPLZPUJS\KLK

[L_[PSL; WVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUI\IISL^YHW

 VYKPJ>HSRPUN:L[Ã&#x2030;)HZPJ¸ 5 5VYKPJ>HSRPUN:L[Ã&#x2030;)HZPJ¸ >P[OHS\TPUP\T[LSLZJVWLZ[PJRZJT HS\TPUP\TIV[[SL^P[OILS[SVVWTS VYWV\JOHS\TPUP\TJHYHIPULOVVR JTHUKWLKVTL[LYPUJSIH[[LYPLZ :L[WHJRLKPUIHN^P[OUL[HUKZ[YHW

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

TL[HSHS\TPUP\T _TT __TT OLH[[YHUZMLY;*4 WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

:769;:(5+.(4,:
(**<9(;,79646;065

 VSMIHSSOVSKLY . ;LLKLIHSSLKLNVSM /VSKLYMVYNVSMIHSS>P[OZ[HUKHUK JSPJRTLJOHUPZT0KLHSMVYL_OPIP[PUN JVSSLJ[VYยบZP[LTZ>P[OV\[NVSMIHSS

 VSMWP[JOMVYR . 4PUP[LYYHPUKLNVSM <ZLM\SHJJLZZVY`MVYWSH`PUNNVSM-VY YLWHPYPUNWP[JOTHYRZVU[OL[\YM

WSHZ[PJ(): __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

ยฅTT [HTWVWHKWYPU[+) 

:769;:(5+.(4,:

WSHZ[PJ(): __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

)RUUHSDLU LQJSLWFKP DUNV RQWKHJUH HQ 


  V\SL:L[Ã&#x2030;4PUP¸ ) :L[Ã&#x2030;4PUP¸IV\SLZKLWt[HUX\L >P[OTL[HSIHSSZVULZTHSS^VVKLUIHSSHUK HKPZ[HUJLTLHZ\YLY7HJRLKPUHaPWWLKIHN TL[HS __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

  V\SL:L[Ã&#x2030;)VJJPH¸ ) )V\SL:L[Ã&#x2030;)VJJPH¸ 0UJS\KLZZP_TL[HSIHSSZVULZTHSS^VVKLUIHSS HUKHTLHZ\YL7HJRLKPUNYLLUWVS`LZ[LYIHN TL[HS __TT WJZU`SVU L[\PWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

:769;:(5+.(4,:


(DV\WRDWW DFKLQWKH RI¿FH RUFKLOGµVE HGURRP0 DGH IURPFDUG RUSODVWLF 

  HY[ZÃ&#x2030;=HJ\\T¸ + 1L\KLÃ&#x2026;tJOL[[LZÃ&#x2030;=HJ\\T¸ ;OLZL[PUJS\KLZZ[HISLWVS`Z[`YLUL[HYNL[ KHY[ZHUKZ[PJR`SHILSZMVYH[[HJOPUN[V [OL^HSS;OL[HYNL[PZJ\Z[VTPZHISL WSHZ[PJ7: __TT WJZWVS`IHN 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[++ 

 HZRL[IHSSNHTLÃ&#x2030;1\TW¸ ) 1L\KLIHZRL[IHSSÃ&#x2030;1\TW¸ >P[OIHZRL[Â¥TTUL[JHYKIVHYKYLHY ^HSSZVM[IHSSÂ¥ TTHUKHKOLZP]LZWV[Z 6[OLYJVSV\YJVTIPUH[PVUZHZVM\UP[Z WHWLYWHWLYIVHYK _TT __TT ZJYLLUWYPU[+) WJZWVS`IHN 

 HZRL[IHSSNHTLÃ&#x2030;+\UR¸ ) 1L\KLIHZRL[IHSSÃ&#x2030;+\UR¸ >P[OIHZRL[Â¥TTUL[WSHZ[PJYLHY^HSS ZVM[IHSSÂ¥ TTHUKHKOLZP]LZWV[Z6[OLY JVSV\YJVTIPUH[PVUZHZVM\UP[Z WSHZ[PJ7: _TT __TT ZJYLLUWYPU[+) WJZWVS`IHN  \NNSPUNIHSSZL[Ã&#x2030;*SV^U¸SHYNL 1 1L\KLIHSSLZKLQVUNSHNLÃ&#x2030;*SV^U¸NYVZZLZ :L[VMJVSV\YM\SQ\NNSPUNIHSSZTHKLVM ZVM[HY[PÃ&#x201E;JPHSSLH[OLY^P[ONYHU\SH[LÃ&#x201E;SSPUN JTKPHTL[LY-P[`V\YOHUKZWLYMLJ[S` NYLH[MVYILNPUULYZHUKL_WLY[Z SLH[OLY HY[PÃ&#x201E;JPHSSLH[OLY Â¥TT WJZWVS`IHN 

:769;:(5+.(4,:

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 


 

UVUWYPU[HISL

'

3(

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 

0$

WSHZ[PJ7< ¥TT WJZWVS`IHN 

WSHZ[PJ UH[\YHSY\IILY ¥TT WJZWVS`IHN 

,1(85 '(

( 23

 PUP:VM[IHSS 4 4PUP:VM[IHSS :VM[IHSSTHKLVMWVS`\YL[OHULÃ&#x201E;SSLK^P[OMVHT TH[LYPHSHUKHWWYV_JTPUKPHTL[LY>P[OH KV\ISLWHULSMVYHSHYNLYHK]LY[PZPUNZWHJL

6PDOOYHUVLRQDOVRDYDLODEOH $UWLFOH

0$ \TWPUNIHSSÃ&#x2030;-VV[IHSS¸SHYNL 1 )HSSLYLIVUKPZZHU[LÃ&#x2030;MVV[IHSS¸NYVZZL /HUK`IHSSPUZVJJLYIHSSSVVR4HKL VMY\IILY^P[OOPNOIV\UJL

( ,

21 ( 8 5

 VM[IHSSÃ&#x2030;4PKP¸ : )HSSLLUTV\ZZLÃ&#x2030;4PKP¸ <S[YHZVM[ZVM[IHSSTHKLVM7< MVHT0KLHSMVYIHSSNHTLYZ WSHZ[PJ7< Â¥TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+* 

 

 \TWPUNIHSSÃ&#x2030;)HZRL[IHSS¸ 1 )HSSLYLIVUKPZZHU[LÃ&#x2030;)HZRL[IHSS¸ :THSSIHSSPUIHZRL[IHSSSVVR4HKL VMY\IILY]LY`IV\UJ`

WSHZ[PJ UH[\YHSY\IILY ¥TT WJZWVS`IHN 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

%RXQF\EDOODYDLODEOHLQ YDULRXVGHVLJQV Ã&#x201E;7HQQLV³ Ã&#x201E;%DVHEDOO³ Ã&#x201E;6RFFHUEDOO³

:769;:(5+.(4,:
3OD\HULQFOXGLQJEDOO

 0*2 -<5Ã&#x2030;.VHSRLLWLY¸ 2 20*2 -<5Ã&#x2030;.HYKPLUKLI\[¸ .VHSRLLWLY^P[OPUZLY[HISLOHUKSLMVYWSH`PUN :[HUKHYK^P[OVYHUNLZVJRZVYHUNLZOPY[ ISHJRZOVY[ZISVUKLOHPYHUK^OP[LNSV]LZ 

 0*2 -<5Ã&#x2030;-PLSKWSH`LYMLTHSL¸JT 2 20*2 -<5Ã&#x2030;1V\L\ZLKL[LYYHPU¸JT >VTLUºZWV^LY-LTHSLMVV[IHSSLYÃ&#x201E;N\YLPU ISHJR ^OP[LRP[2PJRZYPNO[MVV[LKH[[OLW\ZO VMHI\[[VU0KLHSZ\WWSLTLU[MVYV\Y2PJR -\UÃ&#x201E;LSKWSH`LYZ(Y[PJSLPUJS\ZP]LIHSS WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

3OHDVHDVNIRURXUSULFHVIRUWKH YDULRXVVL]HVDQGSRVVLELOLWLHV

:769;:(5+.(4,:

*RDONHHSHU %DOO  *RDO

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 
 0*2 -<5Ã&#x2030;([[HJRLY¸JT 2 20*2 -<5Ã&#x2030;([[HX\HU[¸JT >P[OMVV[HUKPU[LNYH[LKZOV[M\UJ[PVUH[ WYLZZVMI\[[VU=HYPV\ZJVSV\YJVTIPUH[PVUZ H]HPSHISLHZZ[HUKHYK4VYLJVSV\YJVTIPUH [PVUZVUYLX\LZ[(Y[PJSLPUJS\ZP]LIHSS WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

:LWKRXWEDOO 0LG¿HOGHUFP 'HIHQGHUFP 6ZHHSHUFP :LWKEDOO 

6WULNHUFP 0LG¿HOGHUFP 'HIHQGHUFP 6ZHHSHUFP

0RPJR^OLU `V\WYLZZT` OLHKKV^U

:769;:(5+.(4,:
 0*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ 2 20*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ *VU[HPUZ!WSH`LYJTIHSSZMVSKV\[ NVHSZL[VMWSH`PUNPUZ[Y\J[PVUZ

 0*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ 2 20*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ *VU[HPUZ!WSH`LYJTNVHSRLLWLY JTIHSSZJHYKIVHYKNVHS^HSSWSHZ[PJ NVHSHUKZL[VMWSH`PUNPUZ[Y\J[PVUZ WSHZ[PJ __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

WSHZ[PJ __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+*  0*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ 2 20*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ *VU[HPUZ!WSH`LYJTIHSSZ HUKJHYKIVHYKNVHS WSHZ[PJ __TT WJZISPZ[LY WHJRHNL 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 0*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ 2 20*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ *VU[HPUZ!WSH`LYZJTIHSSZHUK WSHZ[PJNVHSWHJRLKPU[OLÃ&#x2030;(YLUH¸IV_WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

:769;:(5+.(4,:

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 


  0*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ 2 20*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ *VU[HPUZ!WSH`LYZJTNVHSRLLWLYZ IHSSZJHYKIVHYKNVHS^HSSZWSHZ[PJNVHSZ WP[JOHUKZL[VMWSH`PUNPUZ[Y\J[PVUZ WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN 

_TT ZJYLLUWYPU[+*  0*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ 2 20*2 -<5Ã&#x2030;=LYZPVU¸ *VU[HPUZ!WSH`LYZNVHSRLLWLYZIHSSZ JHYKIVHYKNVHS^HSSZWSHZ[PJNVHSZ WSHZ[PJIVYKLYZHUKWP[JO7YPU[PUNVU HK]LY[PZPUNÃ&#x201E;LSKVUJHYKIVHYKIV_ WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

:769;:(5+.(4,:


 PUPH[\YLZL[Ã&#x2030;7PUN7VUN¸ 4 4PUPWPUNWVUN :[H`VU[OLIHSS4PUP4+-[HISL[LUUPZ ZL[^P[O7=*SHTPUH[PVU^OPJOMLH[\YLZH WS\NPUZ`Z[LTMVYLHZ`ZLSMHZZLTIS`;OL LPNO[MLL[HUK[^VIH[ZHYLTHU\MHJ[\YLK MYVTWSHZ[PJ;OLZL[JVTLZJVTWSL[L^P[O HUL[HUKHZ[HUKHYK[HISL[LUUPZIHSS ^VVK __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU 

_ TT Z[PJRLY  PUPH[\YLZL[Ã&#x2030;)PSSPHYKZ¸ 4 4PUPIPSSHYK @V\OH]L[OLUL_[ZOV[4+-IPSSPHYKZ[HISL ^P[O7=*SHTPUH[PVUMLH[\YLZWVJRL[Z HUKOVSLZMVYIHSSJVSSLJ[PVU0UJS\KLZ ():IHSSZ^VVKLUJ\LZHWSHZ[PJ[YPHUNSL HUKJOHSR+LSP]LYLKM\SS`HZZLTISLK ^VVK __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU 

_TT Z[PJRLY 

  PUIHSSNHTLÃ&#x2030;(PY:VJJLY¸ 7 1L\KLÃ&#x2026;PWWLYÃ&#x2030;(PY:VJJLY¸ -\UHUKNHTLZMVY\W[VWLVWSL;OLWPLJLZ OV]LYK\L[VHPYLZJHWPUNVU[OLIVHYKHUK HYLYLHSS`LHZ`[VW\ZOHJYVZZ[OLIVHYK>P[O WPUIHSSHYTZZV\UKLMMLJ[HUKJV\U[LY WSHZ[PJ Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

:769;:(5+.(4,:


 HISLMVV[IHSSÃ&#x2030;.VHS¸ ; 1L\KLMVV[IHSSKL[HISLÃ&#x2030;.VHS¸ -\UN\HYHU[LLK;HISLMVV[IHSS^P[OIHSSZHUK WSH`LYZ>P[ONSHZZOVSKLYJV\U[LYTLJOHUPZT HUKYV\UKLKLKNLZ4HRLZHU`NHTLHU L_WLYPLUJL;OL[HISLPZZ\WWSPLKKPZHZZLTISLK ^VVK _ _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU :769;

_TT ZJYLLUWYPU[+,  PUPH[\YLNHTLÃ&#x2030;:VJJLY¸ 4 4PUPIHI`MVV[ (S^H`Z[PTLMVYHSP[[SLNHTL4PUP4+- MVVZIHSS[HISL^P[O7=*SHTPUH[PVU;OLZL[ JVTWYPZLZ[^V[LHTZVMZP_WSH`LYZ[^V IHSSZHUK[^VWSHZ[PJOHUKSLZVULP[OLYZPKL (NVHSJV\U[LYU\TILYLK[V PZWYV]PKLK MVYLHJO[LHT+LSP]LYLKM\SS`HZZLTISLK

&XVWRPHUGHVLJQVDYDLODEOH IURPXQLWV

^VVK __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU 

_TT Z[PJRLY  HISLMVV[IHSSÃ&#x2030;4PUP:VJJLY¸ ; )HI`MVV[Ã&#x2030;4PUP:VJJLY¸ -VYHSP[[SLNHTL:THSS[HISLMVV[IHSS^P[O WSH`LYZHUKH[V[HSVMIHSSZ0KLHSMVY[YH]LSSPUN ^VVK _TT __TT Z[PJRLY WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN 

:769;:(5+.(4,:


$-07-30.0-+-2'-,

-(54,9*/(5+0:,
-(5 4,9*/(5+0:,

7KHVSRUWVDUWLFOH IDQDUWLFOHDQG GHFRUDWLYHDUWLFOHRQ RIIHULQWKLVFDWDORJXH DUHVROGDVVXFK 7RDYRLGDQ\FRQIXVLRQ ZLWKWR\VWKHVHDUWLFOH DUHPDUNHGZLWKWKH IROORZLQJODEHO )RUPRUHLQIRUPDWLRQV SOHDVHFRQVXOWSDJH

-(54,9*/(5+0:,
>(=,@6<9-3(. 

 PUKV^KYLZZPUNÃ&#x2030;.LYTHU`¸ > ,JOHYWLKLMLUv[YLÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸ -VY`V\YJHYHUKOVTL7VS`LZ[LYKYLZZPUN WYPU[LK^P[O.LYTHUKLZPNUISHJR[HZZLSZ HUKZ\J[PVUJ\WZMVYOHUNPUNVU ^PUKV^ZHUKV[OLYZTVV[OZ\YMHJLZ

 HYZ[YLHTLYÃ&#x2030;5H[PVUZ.LYTHU`¸ * 9\IHUH\[VÃ&#x2030;5H[PVUZ(SSLTHNUL¸ *LSLIYH[L]PJ[VY`PUZ[`SL^P[O[OPZZH[PUZ[YLHTLY PU.LYTHUJVSV\YZ,SHZ[PJH[[HJOTLU[IHUK HUKJVYKZ[VWWLYMVYJVU]LUPLU[H[[HJOTLU[ [VHUHU[LUUHVY`V\YJHYºZZPKLTPYYVYZ

 OHKLZL[Ã&#x2030;5H[PVUZ¸ : 7HYLZVSLPSÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ >LSSWYV[LJ[LKH[HSS[PTLZ^P[O[OPZZOHKLMVY `V\YJHY.LYTHUJVSV\YZWPLJLZL[0UJS Z\J[PVUJ\WZLHJOMVYTV\U[PUNVU^PUKZJYLLU

[L_[PSLWVS`LZ[LY _ TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

[L_[PSLZH[PU TT WJZWVS`IHN

_TT Z\ISPTH[PVUWYPU[;(4 

[L_[PSLU`SVU _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:, 

-(54,9*/(5+0:,
 VM[IHSSÃ&#x2030;5H[PVUZ¸SHYNL : )HSSVUZV\WSLÃ&#x2030;5H[PVUZ¸NYHUKL 3HYNLZVM[IHSSVUHJVYKMLH[\YPUNHZ\J[PVUJ\W MVYH[[HJOTLU[[VZTVV[OZ\YMHJLZ.LYTHU JVSV\YZ^P[O^OP[LHYLHMVYTV\U[PUN WSHZ[PJ Â¥TT WJZWVS`IHN -(5

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

$OVRDYDLODEOHDVVPDOOYHUVLRQ 6RIWEDOOÃ&#x201E;1DWLRQV³

:DYH\RX UÃ&#x20AC;DJ1R WMXVW RQEXWDOV RLQ\RXU FDU  \S[PM\UJ[PVUHSZ[YHWÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ 4 )HUKLH\T\S[PMVUJ[PVUZÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ 6ULZ[YHWTHU`M\UJ[PVUZ*HUIL\ZLK HZHOLHKIHUKHYTSL[YLHY]PL^TPYYVY JV]LYJHYNHY[LYHUKTHU`V[OLY[OPUNZ ;OLUPJLS`^VYRLKI\UNLLJVYKPZOPNOS` L_WHUKHISLI\[Z[PSSRLLWZP[ZZOHWL [L_[PSL Â¥_TT WJZWVS`IHN

UVUWYPU[HISLUL^ \U]PZVYJV]LYÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ : /V\ZZLKLWHYLZVSLPSÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ +VUº[Q\Z[WPTW`V\YJHYMYVT[OLV\[ZPKL :\U]PZVYJV]LYPU.LYTHU`KLZPNU^P[O WSHZ[PJJVYKHUKZ[VWWLYMVYVW[PT\T OVSKVU]PY[\HSS`HU`Z\U]PZVY

 \U]PZVYJV]LYÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ : /V\ZZLKLWHYLZVSLPSÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ +VUº[Q\Z[WPTW`V\YJHYMYVT[OLV\[ZPKL :\U]PZVYJV]LYPU.LYTHU`KLZPNU^P[O WSHZ[PJJVYKHUKZ[VWWLYMVYVW[PT\T OVSKVU]PY[\HSS`HU`Z\U]PZVY

 LHKYLZ[JV]LYPUNÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ / /V\ZZLZWV\YYLWVZL[v[LZÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ .LYTHU`KV\ISLWHJR+LJVYH[P]L OLHKYLZ[JV]LYZPUISHJRYLK`LSSV^ MVY`V\YJHYWYHJ[PJHSWPLJLZL[

[L_[PSL _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 _TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:,4 

[L_[PSL _TT WJZWVS`IHN

OLH[[YHUZMLY;(4 

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT ;L_/LH[ 

Z\ISPTH[PVUWYPU[:,4 

-(54,9*/(5+0:,
-(5:65;6<9  HYÃ&#x2026;HNÃ&#x2030;5H[PVUZ.LYTHU`¸ * +YHWLH\WV\YH\[VÃ&#x2030;5H[PVUZ(SSLTHNUL¸ /PNOX\HSP[`JHYÃ&#x2026;HNPUJS\KPUN^OP[LOVSKLYMVY H[[HJOPUN[VJHY^PUKV^7VSLJTSLUN[O (K]LY[PZPUNPUUH[PVUHSJVSV\YZPZZ\IQLJ[[V Ã&#x2026;HNSH^7SLHZLLUX\PYLMVYHK]LY[PZPUNVW[PVUZ VYYLHKHWWSPJHISLSLNHSKVJ\TLU[H[PVU

 HYÃ&#x2026;HNÃ&#x2030;5H[PVUHSÃ&#x2026;HN.LYTHU`¸ * +YHWLH\WV\YH\[VÃ&#x2030;+YHWLH\ UH[PVUHS(SSLTHNUL¸ 0UJS\KLZISHJROVSKLY(K]LY[PZPUNPUUH[PVUHS JVSV\YZPZZ\IQLJ[[VÃ&#x2026;HNSH^7SLHZLLUX\PYL MVYHK]LY[PZPUNVW[PVUZVYYLHKHWWSPJHISL SLNHSKVJ\TLU[H[PVU7VSLJTSLUN[O

[L_[PSLU`SVU _TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[++ 

[L_[PSL+ WVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

VUYLX\LZ[

*HUPDQÃ&#x20AC; DJPDGH RISRO\HVWH LQWKHVKD U SHRIDVD LO

 HYÃ&#x2026;HNÃ&#x2030;>PUKZHPS¸.LYTHU * +YHWLH\WV\YH\[VTVIPSLÃ&#x2030;=VPSL¸(SSLTHNUL *HYÃ&#x2026;HNZ^P[OHKPMMLYLUJL.LYTHUÃ&#x2026;HNTHKL VMWVS`LZ[LYPU[OLZOHWLVMHZHPS>P[OI\UNLL JVYKMVY[PNO[LUPUNHUKJTWSHZ[PJÃ&#x2026;HNWVSL [L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

Ã&#x201E;1DWLRQV6ZLW]HUODQG³ Ã&#x201E;1DWLRQV$XVWULD³

Â¥TT OLH[[YHUZMLY;(4 

Ã&#x201E;1DWLRQV3RODQG³ Ã&#x201E;1DWLRQV7XUNH\³

  SHNHJJLZZVY`Ã&#x2030;-SHNWVSL¸ (JJLZZVPYLZWV\YKYHWLH\_ Ã&#x2030;/HTWLKLKYHWLH\¸ -VYMHUZ7SHZ[PJÃ&#x2026;HNOVSKLYMVY H[[HJOPUN[VJHY^PUKV^Z WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

-(54,9*/(5+0:,

_TT ZJYLLUWYPU[+) 


 HYTHNUL[Ã&#x2030;-SHN¸ZTHSS * 4HNUL[H\[VÃ&#x2030;+YHWLH\¸WL[P[ TL[HS __TT WJZWVS`IHN _TT ZJYLLUWYPU[+) 

 

 HYTHNUL[Ã&#x2030;-SHN¸TLKP\T * 4HNUL[H\[VÃ&#x2030;+YHWLH\¸TV`LU TL[HS __TT WJZWVS`IHN

3UDFWLFDOPDJQHWLFIRLOLQÃ&#x20AC;DJ VKDSHIRU\RXUFDU(DV\WR¿[LQ SODFHDQGUHPRYH5HXVDEOH

VUYLX\LZ[ ZJYLLUWYPU[+) 

 HYTHNUL[Ã&#x2030;-SHN¸SHYNL * 4HNUL[H\[VÃ&#x2030;+YHWLH\¸NYHUK TL[HS __TT WJZWVS`IHN

 HYTHNUL[Ã&#x2030;5H[PVUZ¸ * 4HNUL[H\[VÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ 7YHJ[PJHS.LYTHU`Ã&#x2026;HNTHNUL[PJMVPSMVY `V\YJHY,HZ`[VH[[HJOHUKYLTV]L 0UJS\KLZJVSV\Y<=WYPU[PUISHJRYLK HUK`LSSV^TT[OPJRTHNUL[PJMVPS TL[HS _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

VUYLX\LZ[ ZJYLLUWYPU[+) 

-(54,9*/(5+0:,


 )ODJÃ&#x201E;6ZLW]HUODQG³ )ODJÃ&#x201E;$XVWULD³ 7RPDWFKWKHÃ&#x20AC;DJRQDZRRGHQSROH ZLQGRZKROGHUÃ&#x201E;6XFWLRQFXS³ $GYHUWLVLQJRQÃ&#x20AC;DJSROHV

-(54,9*/(5+0:,

 SHNÃ&#x2030;.LYTHU`¸^VVKLUWVSL +YHWLH\Ã&#x2030;(SSLTHNUL¸THUJOLLUIVPZ .LYTHUÃ&#x2026;HNVU^VVKLUWVSL(K]LY[PZPUNPU UH[PVUHSJVSV\YZPZZ\IQLJ[[VÃ&#x2026;HNSH^7SLHZL LUX\PYLMVYHK]LY[PZPUNVW[PVUZVYYLHKHWWSP JHISLSLNHSKVJ\TLU[H[PVU7VSL!JT [L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 


 )ODJÃ&#x201E;1DWLRQV³PHWUHV DOVRLQIROORZLQJYDULDQWV Ã&#x201E;$XVWULD³ Ã&#x201E;6ZLW]HUODQG³

 T

T

T SHNÃ&#x2030;5H[PVUZ.LYTHU`¸T 7H]PSSVUÃ&#x2030;5H[PVUZ(SSLTHNUL¸T .PHU[.LYTHUÃ&#x2026;HN^P[OTL[HSL`LZ MVYH[[HJOPUN[VÃ&#x2026;HNWVSLVYMVYOHUNPUN VUIHSJVUPLZVY^PUKV^Z

 SHNÃ&#x2030;5H[PVUZ¸T +YHWLH\Ã&#x2030;5H[PVUZ¸T ;V]PJ[VY`[VNL[OLY^P[O[OPZNPHU[.LYTHU Ã&#x2026;HN,UOHUJLKZLHTTHRLZP[LZWLJPHSS` K\YHISL+V\ISLTL[HSL`LSL[ZMVYOHUNPUN

 SHNÃ&#x2030;5H[PVUZ¸T +YHWLH\Ã&#x2030;5H[PVUZ¸T ;V]PJ[VY`[VNL[OLY^P[O[OPZNPHU[.LYTHU Ã&#x2026;HN0UJS\KLZLUOHUJLKLKNLVUZPKLZ HUKTL[HSL`LSL[ZMVYOHUNPUN

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;)4 

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;+4 

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;+4 

-(54,9*/(5+0:,


 

>,(9,65,;,(4

 DFKHG VWDW W H E H DU DQWV PH 3HQQ LFIUD S R F V H HO WRDW

RUMXVWDWW DFKWKHPW RDWDEOH WRSRUVPRR WKVXU IDFHZ LWK WKHVXFWLRQF XSLQFOXGHG  

 

 LUUHU[Ã&#x2030;7LU[HUNSL¸SHYNL 7 -HUPVUÃ&#x2030;7LU[HNVUL¸NYHUK SH`LYZH[PU^P[O^OP[L[HZZLSZHUK^OP[L JVYKMVYOHUNPUN\W;OL^VVKJYVZZ TLTILYN\HYHU[LLZWLYMLJ[Z[HIPSP[`

 LUUHU[Ã&#x2030;7LU[HUNSL¸ZTHSS 7 -HUPVUÃ&#x2030;7LU[HNVUL¸WL[P[ SH`LYZH[PU^P[O^OP[L[HZZLSZHUK ^OP[LJVYKMVYOHUNPUN\W>P[O[YHUZ WHYLU[Z\J[PVUWHKJTKPHTL[LYHUK ^VVKLUZ[Y\[MVYTH_PT\TZ[HIPSP[`

[L_[PSLZH[PU _TT WJZWVS`IHN

 _TT ;L_/LH[;*4 

[L_[PSLZH[PU _TT WJZWVS`IHN

 _TT ;L_/LH[;)4 _TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:) -(54,9*/(5+0:,


  OHPUVMWLUUHU[ZÃ&#x2030;.LYTHU`¸ * *OHzULnMHUPVUZÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸ ;OLWLYMLJ[HJJLZZVY`MVYKLJVYH[PUNTJOHPU ^P[O[YPHUN\SHYWLUUHU[Z_JTMLH[\YPUN OVYPaVU[HSISHJRYLKHUK`LSSV^Z[YPWLZ WSHZ[PJ _TT WJZWVS`IHN

VUYLX\LZ[ Z[PJRLY 

 

 

 LUUHU[Ã&#x2030;;YPHUNSL¸SHYNL 7 -HUPVUÃ&#x2030;;YPHUNSL¸NYHUK SH`LYZH[PU^P[O^OP[L[HZZLSZ^OP[L JVYKMVYOHUNPUN\WHUKH^VVKLU JYVZZTLTILYMVYWLYMLJ[Z[HIPSP[`

 LUUHU[Ã&#x2030;;YPHUNSL¸ZTHSS 7 -HUPVUÃ&#x2030;;YPHUNSL¸WL[P[ SH`LYZH[PU^P[O^OP[L[HZZLSZHUK^OP[L JVYKMVYOHUNPUN\WHUK[YHUZWHYLU[Z\J[PVU WHKJTKPHTL[LY;OL^VVKJYVZZ TLTILYN\HYHU[LLZWLYMLJ[Z[HIPSP[`

 LSLZJVWLMYHTLÃ&#x2030;7LUUHU[¸ ; :\WWVY[[tSLZJVWPX\LÃ&#x2030;-HUPVU¸ ;LSLZJVWPJMYHTLMVYWLUUHU[HWWYV_JT YL[YHJ[LKHWWYV_JTL_[LUKLKIHZLMVV[WYPU[ JTKPHTL[LYHUKJTOPNO<UKLYZPKL VMIHZLJVH[LK^P[OHU[PZSPW7<SH`LY>P[O HZTHSSOVVRMVYH[[HJOPUNHWLUUHU[

[L_[PSLZH[PU _TT WJZWVS`IHN

_ TT ;L_/LH[?+: 

[L_[PSLZH[PU _TT WJZWVS`IHN

_TT ;L_/LH[;)4 

TL[HS ¥ _TT WJZWVS`IHN

Â¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 

_ TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:) 

-(54,9*/(5+0:,


 

 WVY[ZIHNÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ : :HJKLZWVY[Ã&#x2030;5H[PVUZ¸ 3HYNLZWHJPV\ZZWVY[ZIHN^P[OZWVY[` .LYTHU`KLZPNU>P[OVULTHPUWVJRL[ HUKZPKLWVJRL[Z^P[OaPWWLYHKKP[PVUHS ZPKLWVJRL[ZHUKZUHWSVJRHUKHKQ\Z[HISL ZOV\SKLYZ[YHWHUKJHYY`PUNOHUKSLZ

 \JRZHJRÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ 9 :HJnKVZÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ =LY`JVTMVY[HISLY\JRZHJRPUZWVY[`.LYTHU` KLZPNU>P[OHTHPUHUKMYVU[WVJRL[aPWWLY UL[WVJRL[ZH[ZPKLZHY\IILYW\SS[PLMVYZOVLZH JHYY`PUNOHUKSLHUKWHKKLKHKQ\Z[HISLZ[YHWZ 0UJS\KLZOLHKWOVULVWLUPUNPUMYVU[WVJRL[

[L_[PSL_+ WVS`LZ[LY _ _TT WJZWVS`IHN

[L_[PSL_+ WVS`LZ[LY _ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(: 

_TT OLH[[YHUZMLY;(:   \JRZHJRJV]LYÃ&#x2030;.LYTHU`¸ 9 /V\ZZLKLZHJnKVZÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸ 9\JRZHJRJV]LYTHKLVMZWSHZO^H[LY YLZPZ[HU[TH[LYPHSPU.LYTHU`SVVR;OL LSHZ[PJW\SS[PL^P[OWSHZ[PJZ[VWWLYZLUZ\YLZ HZHMLOVSKVU[OLY\JRZHJR>P[OHKKP[PVUHS TL[HSRHYHIPULYJTSLUN[O [L_[PSL+6_MVYK _TT __TT OLH[[YHUZMLY;)4 WJZWVS`IHN 

-(54,9*/(5+0:,

 \JRZHJRÃ&#x2030;.LYTHU`¸ 9 :HJnKVZÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸ 7YHJ[PJHSH[[YHJ[P]LS`KLZPNULKY\JRZHJR PU.LYTHU`SVVR^P[OSHYNLaPWWLYWVJRL[ HUKZTHSSZPKLWVJRL[Z*VTMVY[HISL [VJHYY`[OHURZ[VWHKKLKYL]LYZL [L_[PSL+ Â¥TT WVS`LZ[LY ZJYLLUWYPU[+* __TT WJZWVS`IHN


 

%RWWOHEDOODOVRDYDLODEOHZLWKRXW ODQ\DUG$UWLFOH

 V[[SLIHSS^P[OSHU`HYK I IV[[SLIHSSH]LJSHUPuYL ;OPZJ\S[KYPURPUNIV[[SLPZMVVKZHML KPZO^HZOLYZHMLHUKRLLWZP[ZZOHWL 8\HSP[`Ã&#x2030;4HKLPU.LYTHU`¸(SZVH]HPSHISL ^P[OSHU`HYK*HUIL\ZLKLN HZWHJRHNPUNMVYWLHU\[ZVYZPTPSHY

 S\TPUP\TIV[[SLÃ&#x2030;:WVY[`5H[PVUZ¸S ( )V\[LPSSLHS\TPUP\TÃ&#x2030;:WVY[`5H[PVUZ¸S 7YHJ[PJHSZWVY[ZIV[[SLPU.LYTHU`KLZPNU JVUZPZ[PUNVMHS\TPUP\TMLH[\YPUNSP[YLZÃ&#x201E;SSPUN JHWHJP[`,_[YH[OPJRZJYL^VUSPKHUKJHYHIPULY MVYX\PJRH[[HJOTLU[[V`V\YIHJRWHJR

WSHZ[PJ7, ¥_TT ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

 

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) DYDLODEOH 6SRU WVEDJÃ&#x201E;.LW³ FRORXUV LQPDQ\GLIIHUHQW LRQV DQGFRXQWU\YHUV  WVY[ZIHNÃ&#x2030;:OPY[¸ : 7VJOLKLZWVY[Ã&#x2030;4HPSSV[¸ 5V[Q\Z[MVYZWVY[`RPKZ:WVY[ZIHNPU[OL ZOHWLVMHZOPY[^P[OJVYKW\SS[PL*HUIL ^VYUHZHY\JRZHJRVYZOV\SKLYIHN [L_[PSLU`SVU __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;*4 

9HUVLRQÃ&#x201E;$XVWULD³ 9HUVLRQÃ&#x201E;6ZLW]HUODQG³ -(54,9*/(5+0:,


 

(**<9(;,79646;065

UL^

WVEDOOV XVWRPVSRU :HFUHDWHF VN L¿FDWLRQV$ WR\RXUVSHF V LH OLW EL HSRVVL XVDERXWWK

 VV[IHSSÃ&#x2030;3LHN\L¸ )HSSVUKLMVV[Ã&#x2030;3LHN\L¸ 7<7=+MVV[IHSS^P[OHYLKJHYIVUSVVR ^OP[LOVUL`JVTIWHULSZN SH`LYSH[L_ISHKKLYI\[`S]HS]LZPaL WSHZ[PJ7=* Â¥TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

  VV[IHSSÃ&#x2030;>PUULY¸ )HSSVUKLMVV[Ã&#x2030;>PUULY¸ /PNOX\HSP[`JVTWL[P[PVUIHSS9LJVTTLUKLK MVYHSSZ\YMHJLZHUK[LTWLYH[\YLZWHULSZ NSH`LYSH[L_PUULYI\[`S]HS]L ZPaLÃ&#x201E;UPZOPUNWVZZPISLVUWHULSZ

 VV[IHSSÃ&#x2030;-PUHS¸ )HSSVUKLMVV[Ã&#x2030;-PUHS¸ /PNOX\HSP[`JVTWL[P[PVUIHSS9LJVTTLUKLK MVYHSSZ\YMHJLZHUK[LTWLYH[\YLZWHULSZ NSH`LYSH[L_PUULYI\[`S]HS]L ZPaLÃ&#x201E;UPZOPUNWVZZPISLVUWHULSZ

 VV[IHSSÃ&#x2030;.VSKLU.VHS¸ )HSSVUKLMVV[IHSSÃ&#x2030;.VSKLU.VHS¸ :PaLSH`LY>P[OVULSH`LYMVYPTWYV]PUN HLYVK`UHTPJX\HSP[PLZ^P[OSH[L_PUULYHUK I\[`S]HS]LWHULSZÃ&#x201E;UPZOPUNWVZZPISLVU WHULSZNNSVZZ`Z\YMHJL

WSHZ[PJ1HWHULZL ;PUQ\U*VYKSL`:OPUL ¥TT WJZWVS`IHN :769;

WSHZ[PJ1HWHULZL ;PUQ\U*VYKSL`:OPUL ¥TT WJZWVS`IHN :769;

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 

-(54,9*/(5+0:,

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ WSHZ[PJ7< ¥TT WJZWVS`IHN :769;

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 


 )RRWEDOOÃ&#x201E;*HUPDQ\³DOVRDYDLODEOH VPDOOYHUVLRQLQFDUGERDUG VPDOOZLWKRXWFDUGERDUG ELJZLWKRXWFDUGERDUG

 VV[IHSSÃ&#x2030;.LYTHU`¸SHYNLJHYKIVHYK )HSSVUKLMVV[Ã&#x2030;(SSLTHNUL¸NYVZJHY[VU OHUKZL^UWHULSZSH`LYN SH[L_PUULYI\[`S]HS]LZPaLÃ&#x201E;UPZOPUNWVZZPISL VUWHULSZ7HJRHNPUNPU.LYTHU`KLZPNU

 VV[IHSSÃ&#x2030;5H[PVUZ.LYTHU`¸ )HSSVUKLMVV[IHSSÃ&#x2030;5H[PVUZ(SSLTHNUL¸ /HUKZL^U7=*:OPUL:PaLVMÃ&#x201E;JPHS ZPaLWHULSZKV\ISLWHULSN SH`LYZSH[L_PUULYHUKÃ&#x201E;UPZOZOPUL

 VV[IHSSÃ&#x2030;:[HYSPNO[¸ )HSSVUKLMVV[IHSSÃ&#x2030;:[HYSPNO[¸ :THSSMVV[IHSSZPaLPUTVKLYUKLZPNU;^V WHULSZ^P[OJHYIVUVW[PJ,_[YHSHYNLHK]LY [PZPUNZWHJL[OHURZ[V\U\Z\HSWHULSZOHWL

WSHZ[PJ7=*:OPUL ¥TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VU :769;

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ7=*:OPUL ¥TT WJZWVS`IHN :769;

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 

WSHZ[PJ7=*:OPUL ¥TT WJZWVS`IHN :769;

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* $OVRDYDLODEOHDVKDQGVHZQ YHUVLRQ$UWLFOH

$OVRDYDLODEOHDVVPDOO YHUVLRQ$UWLFOH VV[IHSSÃ&#x2030;.VSKLU:[HY¸ )HSSVUKLMVV[Ã&#x2030;.VSKLU:[HY¸Ã&#x2030; WHULSZNJV[[VUSH`LYZZPaL I\[`S]HS]LSH[L_ISHKKLY9LÃ&#x201E;UPUN\W[V WHULSZWVZZPISLTT7=*ZOPULTH[LYPHS

 VV[IHSSÃ&#x2030;)PN*HYIVU¸ )HSSVUKLMVV[Ã&#x2030;)PN*HYIVU¸ *HYIVUSVVR^P[OV\[Z[HUKHYKPTWYPU[ OHUKZL^UWHULSZN SH`LYSH[L_PUULYI\[`S]HS]LZPaL Ã&#x201E;UPZOPUNWVZZPISLVUWHULSZ

 VV[IHSSÃ&#x2030;4PUP*VSV\Y¸ )HSSVUKLMVV[Ã&#x2030;4PUP*VSV\Y¸ *SHZZPJHSVYT\S[PJVSV\YLK-VV[IHSS:PaL THKLVMHY[PÃ&#x201E;JPHSSLH[OLYTHJOPULZL^U^P[O SH`LYZWHULSZ^P[OJVSV\YLKLKNLZVW[PV UHSS`PUISHJRYLK`LSSV^IS\LVM^OPJO HYLWYPU[HISLSH[L_ISHKKLYHUKI\[`S]HS]L

WSHZ[PJ7=*:OPUL ¥TT WJZWVS`IHN :769;

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 

WSHZ[PJ7<7=* ¥TT WJZWVS`IHN :769;

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 

SLH[OLY HY[PÃ&#x201E;JPHSSLH[OLY Â¥TT WJZWVS`IHN :769;

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

-(54,9*/(5+0:,


 

  VV[IHSSUL[Ã&#x2030;.LYTHU`¸ -PSL[KLMVV[IHSSÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸ -VV[IHSSUL[^P[OSHYNLTLZOLKUL[[PUNPU.LYTHU JVSV\YZ^P[OJVYKW\SSHUKZ[VWWLYTHKLVM ISHJRWSHZ[PJ-VY\W[VZPaLTH[JOIHSSZ

 VV[IHSSUL[Ã&#x2030;(J[P]L¸ -PSL[KLMVV[IHSSÃ&#x2030;(J[P]L¸ -VV[IHSSUL[^P[OÃ&#x201E;ULTLZOLKUL[[PUNPU.LYTHU JVSV\YZ^P[OJVYKW\SSHUKZ[VWWLYTHKLVM ISHJRWSHZ[PJ-VY\W[VZPaLTH[JOIHSSZ

 VV[IHSSUL[Ã&#x2030;(SS:[HY¸ -PSL[KLMVV[IHSSÃ&#x2030;(SS:[HY¸ -VV[IHSSUL[^P[OÃ&#x201E;ULTLZOLKUL[[PUN ^P[OJVYKW\SSHUKZ[VWWLYTHKLVMISHJR WSHZ[PJ-VY\W[VZPaLTH[JOIHSSZ

[L_[PSLU`SVU _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

UVUWYPU[HISL

[L_[PSL _TT WJZWVS`IHN

[L_[PSL _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

UVUWYPU[HISL

UVUWYPU[HISLUL^  V\ISLW\TW + 7VTWLKV\ISL 7V^LYM\SW\TW^P[O]HS]LHKHW[LYZ;OL W\ZO W\SSWYPUJPWSLHSSV^ZMVYYHWPKPUÃ&#x2026;H[PUN HUKKLÃ&#x2026;H[PUNVMHU`PUÃ&#x2026;H[HISLVIQLJ[

 HUKW\TWÃ&#x2030;+V\ISL¸ / 7VTWLnTHPUÃ&#x2030;KV\ISL¸ .YLH[KV\ISLIHSSW\TW^P[OÃ&#x2026;L_PISLOVZL MVYLHZPLYOHUKSPUN^OLUPUÃ&#x2026;H[PUNHU`RPUK VMIHSSZ:JYL^PUTL[HSULLKSLPUJS\KLK 7\TWZIV[O^OLUW\SSPUNHUKW\ZOPUN

 HUKW\TW / 7VTWLnHPY >P[OZJYL^H[[HJOTLU[ZMVYKPMMLYLU[]HS]L ZPaLZ[OH[Z[V^H^H`PU[OLOHUKSL.YLH[ MVYIHSSZHUKZ[HUKHYK]HS]LZVUHPYILKZ

WSHZ[PJ _TT __TT [HTWVWHKWYPU[+* WJZWVS`IHN 

-(54,9*/(5+0:,

WSHZ[PJ77 ¥ _TT WJZ

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

WSHZ[PJ77 __TT WJZWVS`IHN

_ TT ZJYLLUWYPU[+* 
 VV[IHSSY\JRZHJRÃ&#x2030;5L[¸ :HJnKVZKLMVV[IHSSÃ&#x2030;-PSL[¸ -VYWYVMLZZPVUHSVYI\KKPUNZWVY[ZWLVWSL 9\JRZHJR^P[OSHYNLTHPUJVTWHY[TLU[ HUKHKKP[PVUHSMVV[IHSSJVTWHY[TLU[)HSS UL[PZYLWSHJHISL>P[OV\[MVV[IHSS [L_[PSLWVS`LZ[LY Â¥TT __TT OLH[[YHUZMLY;)4 WJZWVS`IHN 

 LPZ\YLIHNÃ&#x2030;-VV[IHSS¸ 3 :HJKLSVPZPYZÃ&#x2030;-VV[IHSS¸ )HN^[OHYV\UKMVV[IHSSJVTWHY[TLU[ U`SVUUL[JVTWHY[TLU[ZH[[OLZPKLZHUK HUHKQ\Z[HISLZOV\SKLYZ[YHW-PSSLK^P[OH KYPURPUNIV[[SLHUKHMVV[IHSSVUYLX\LZ[

Â¥ TT KVTPUN6( 

[L_[PSLU`SVU ¥_TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4  WVY[ZIHNÃ&#x2030;-VV[IHSS¸ : :HJKLZWVY[Ã&#x2030;-VV[IHSS¸ 4\S[PM\UJ[PVUHSIHN^P[O]HYPV\ZJVTWHY[TLU[Z HMVV[IHSSJVTWHY[TLU[HZWLJPHSJVTWHY[TLU[ MVYZOVLZHUKOHUKSLZ^P[OHKQ\Z[HISL ZOV\SKLYZ[YHWPUJS\KPUNTVIPSLIHN-PSSLK^P[O HKYPURPUNIV[[SLHUKHMVV[IHSSVUYLX\LZ[ [L_[PSLU`SVU _ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

-(54,9*/(5+0:,
:,,(5+),:,,5  

 HWÃ&#x2030;5H[PVU:[HYZ¸ * *HZX\L[[LÃ&#x2030;5H[PVU:[HYZ¸ 4VKLYUZ[`SLKJHW^P[OZHUK^PJO]PZVYPUISHJR YLK`LSSV^^P[O.LYTHU`Z[HYZLTIYVPKLYLK VU[OLSLM[OHUKZPKLHUKHKQ\Z[HISLZ[YHWPU ISHJRYLK`LSSV^H[YLHYHUKTL[HSI\JRSL

0UÃ&#x2026;H[HISL-HUOH[Ã&#x2030;-VV[IHSS¸ .VUÃ&#x2026;HISL*OHWLH\Ã&#x2030;-VV[IHSS¸ 3PNO[ZTHY[HUKHT\Z[OH]LMVYYLHSMVV[IHSS MHUZ-VV[IHSSSVVROH[^P[OPUÃ&#x2026;H[HISLIYPT

[L_[PSL _TT WJZWVS`IHN

WSHZ[PJ7=*7 ¥ _TT WJZWVS`IHN -(5

 _TT OLH[[YHUZMLY;(4 

_TT [HTWVWHKWYPU[+* *ORZVLQWKHGDUN

*ORZVLQWKHGDUN SV^Z[PJRÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ . )o[VUS\TPUL\_Ã&#x2030;5H[PVUZ¸ 3PNO[^LPNO[NSV^Z[PJR^P[O3,+ZHUK KPMMLYLU[M\UJ[PVUZ!ZLX\LU[PHSÃ&#x2026;HZOPUNVM HSS3,+ZZLX\LU[PHSSPNO[PUNVMHSS3,+ZHSS 3,+ZWLYTHULU[S`VUVULYLKIS\LVYNYLLU 3,+Ã&#x2026;HZOPUN7\ZOI\[[VUJVU[YVS:\WWSPLK ^P[OÃ&#x2030;.LYTHU`¸ZSLL]LHZZ[HUKHYK

 SV^LYULJRSHJLÃ&#x2030;3,+3HVSH¸ *VSSPLYKLÃ&#x2026;L\YZÃ&#x2030;3,+3HVSH¸ ;OL`^PSSUL]LY^PS[-SV^LYULJRSHJLTHKLVM KV\ISLISVZZVTZPU.LYTHU`JVSVYZ^P[OPU[LN YH[LKÃ&#x2026;HZOPUN3,+Z3PNO[HUKWSLHZHU[[V^LHY

WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

UVUWYPU[HISL

-(54,9*/(5+0:,

[L_[PSL TT WJZWVS`IHN

UVUWYPU[HISL
 

0UÃ&#x2026;H[HISL^H]PUNÃ&#x2026;HNÃ&#x2030;.LYTHU`¸ 7L[P[KYHWLH\NVUÃ&#x2026;HISLÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸ 0UÃ&#x2026;H[HISL^H]PUNOHUKPU[OLZOHWLVMH Ã&#x2026;HN.LYTHUJVSV\YZ>P[OHWLY[\YLMVY PUZLY[PUN`V\YOHUKVU\UKLYZPKL WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZWVS`IHN -(5

6SODVKLQJIXQDWWKHIDQPLOHZLWK RXUZDWHUSLVWROÃ&#x201E; $TXD*XDUG³ RQSDJH

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

0UÃ&#x2026;H[HISL^H]PUNILLYNSHZZÃ&#x2030;*OLLYZ¸ *OVWLKLIPuYLNVUÃ&#x2026;HISLÃ&#x2030;*OLLYZ¸ 0UÃ&#x2026;H[HISL^H]PUNILLYNSHZZ^P[OMVHT[VWHUK HWLY[\YLMVYPUZLY[PUN`V\YOHUKVU\UKLYZPKL WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZWVS`IHN -(5

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 9HUVLRQÃ&#x201E;$XVWULD³

 0UÃ&#x2026;H[HISL^H]PUNOHUKÃ&#x2030;>H]L¸ 4HPUNVUÃ&#x2026;HISLÃ&#x2030;>H]L¸ >LHYP[VU`V\YOHUK[VILZLLU-VY ^H]PUNVYHZHJ\ZOPVU0UÃ&#x2026;H[HISLOHUK THKLVM^LSKLK7=*MVPS*VU[HJ[\ZMVY HZWLJPHSVMMLY468!\UP[Z

0UÃ&#x2026;H[HISL-HU:OPY[Ã&#x2030;.LYTHU`¸ 4HPSSV[KLZ\WWVY[LYNVUÃ&#x2026;HISLÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸ 0UÃ&#x2026;H[HISL^H]PUNOHUKPUZOHWLVMRP[ 0U.LYTHU`JVSV\YZHZZ[HUKHYK TT7=**VW`YPNO[WYV[LJ[LK

WSHZ[PJ7=*7 TT WJZWVS`IHN -(5

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

WSHZ[PJ7=*7 __TT WJZWVS`IHN -(5Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

-(54,9*/(5+0:,


 \S[PZJHYMÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ 4 ,JOHYWLÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ 7LYMLJ[Z\UWYV[LJ[PVUHUKHUL`LJH[JOLYH[ [OLZHTL[PTL4\S[PZJHYMPU.LYTHU`KLZPNU MLH[\YPUNOVYPaVU[HSZ[YPWLZ-VSKZKLWLUKPUN VU\ZLHZOLHKIHUKILHUPLZJHYML[J [L_[PSLJV[[VU _TT WJZWVS`IHN

_TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:+ 

 

 JHYMÃ&#x2030;5H[PVUZ.LYTHU`¸ : iJOHYWLÃ&#x2030;5H[PVUZ(SSLTHNUL¸ 5VUZJYH[JO-SH[SPNO[WVS`LZ[LYZJHYM PUJV\U[Y`KLZPNU^P[O^OP[L[HZZLSZ

 ]LY[YV\ZLYZÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ 6 :\YWHU[HSVUÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ (S^H`ZHNVVKÃ&#x201E;[6]LY[YV\ZLYZPU.LYTHU` KLZPNUTHKLVMZ[HPU>P[OWYHJ[PJHSZSP[ H[MYVU[HUKJVTMVY[HIS`^PKLI\UNLL JVYKPU^HPZ[IHUK:PUNSLZPaLK

 ^LH[IHUKÃ&#x2030;/HPY`¸ : )HUKLH\Ã&#x2030;/HPY`¸ :VM[OLHKIHUK^P[OM\UU`MYPUNL

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

[L_[PSLZH[PU _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;*3 _TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:, 

9HUVLRQÃ&#x201E;$XVWULD³ 9HUVLRQÃ&#x201E;6ZLW]HUODQG³

-(54,9*/(5+0:,

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(3 
765*/6:

 SHNWVUJOVÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ 7VUJOVKYHWLH\Ã&#x2030;5H[PVUZ¸ :OV^`V\YJVSV\YZ-SHNWVUJOVPU.LYTHU JVSV\YZ7\SSZV]LY`V\YOLHK7VUJOV JSVZLKMYVU[HUKIHJRVWLUVUZPKLZ

 HPUJHWLÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ 9 7VUJOVKLWS\PLÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ 9HPUJHWLPUJV\U[Y`KLZPNU>P[O[^VWYLZZ Z[\KZVULHJOZPKLMVYJSVZPUN\UKLY[OL HYTZ(]HPSHISLPU.LYTHU7VSPZO0[HSPHU ;\YRPZOHUK:^PZZJVSV\YZHZZ[HUKHYK

[L_[PSL _ TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;+3 

WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZWVS`IHN_TT ZJYLLUWYPU[+* 

  \UQHJRL[Ã&#x2030;:[HUKHYK¸PUJHZL .PSL[KLMHUÃ&#x2030;:[HUKHYK¸KHUZZVUt[\P 0KLHSMVY[LHTPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUPU[LHTZWVY[Z *VSV\YLK^HPZ[JVH[ZTHKLVM WVS`LZ[LY^P[OYLÃ&#x2026;LJ[PUNZ[YPWLZ:PUNSLZPaL ??37HJRLKPUJHZLVMZHTLJVSV\Y

;,(41(*2,;:

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

-(54,9*/(5+0:,
;/0:0:>/(;>055,9:3662302,

 

 

 HUOH[Ã&#x2030;(MYV¸ *OHWLH\KLZ\WWVY[LYÃ&#x2030;(MYV¸ /LHKIHUK^P[OSVUNMHIYPJKYLHKSVJRZ 3HYNLLTIYVPKLYPUNZWHJLVUOLHKIHUK

 HUOH[Ã&#x2030;=PRPUN¸ *OHWLH\KLZ\WWVY[LYÃ&#x2030;=PRPUN¸ -\UU`=PRPUNZ[`SLOH[^P[OOVYUZHUK SVUNIYHPKZPU.LYTHUJVSV\YZ3HYNL LTIYVPKLYPUNZWHJLVUMYVU[

 HUOH[Ã&#x2030;0YVX\VPZ¸ *OHWLH\KLZ\WWVY[LYÃ&#x2030;0YVX\VPZ¸ ;OLOH[^P[OHKPMMLYLUJL:SPNO[S`X\PS[LK OLHKNLHYTHKLVMWVS`LZ[LYPUISHJRYLK`LSSV^ ^P[O0YVX\VPZOHPYJ\[PU.LYTHU`JVSV\YZ>P[O J\[V\[H[YLHYHUKI\UNLLJVYKMVYHNVVKÃ&#x201E;[ HUKPTWYV]LKOVSK*HWKPHTL[LYÂ¥TT

[L_[PSLÃ&#x2026;LLJL Â¥ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(3 

-(54,9*/(5+0:,

[L_[PSLÃ&#x2026;LLJL _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;*3 

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;)4 


  [YH^OH[Ã&#x2030;;L_HZ¸.LYTHU : @*HUV[PLYÃ&#x2030;;L_HZ¸(SSLTHNUL 6UJLHJV^IV`*VVSJV^IV`SVVRZ[YH^OH[ ^P[O=LSJYVIHUKHUHMVY`V\YHK]LY[PZPUN

 V^IV`OH[Ã&#x2030;5H[PVUZ.LYTHU`¸ * *OHWLH\*V^IV`Ã&#x2030;(SSLTHNUL¸ ;YLUK`OH[ZPaLPU.LYTHUKLZPNUHUKJV^IV` SVVR^P[OYV\UKJVYKZ[VOHUNV]LY`V\YULJR

Z[YH^ _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

[L_[PSLÃ&#x2026;LLJL _ TT __TT [HTWVWHKWYPU[+* WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

)HOWKDWÃ&#x201E;6HSSHO³LQ*HUPDQ\ ORRNFKHFNRXWSDJH

  \UOH[Ã&#x2030;5H[PVU¸ : *OHWLH\Ã&#x2030;5H[PVU¸ 5V[VUS`HOP[^OLU[OLZ\UZOPULZ 3PNO[^LPNO[Z\UOH[PU.LYTHUJVSV\YZ Ã&#x201E;ZOLYTHUºZOH[KLZPNU JV[[VU ;YLUK`HUKWSLHZHU[[V^LHY

 HUOH[Ã&#x2030;.LYTHU`¸ *OHWLH\KLMHUÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸ 4HRLHZWSHZO3HYNLSPNO[Ã&#x2026;LLJL OH[PU.LYTHUJVSV\YZ

[L_[PSLJV[[VU ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

[L_[PSLÃ&#x2026;LLJL Â¥_TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

-(54,9*/(5+0:,
79646;065-69*/(47065:  

 YTIHUKÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ ( )YHJLSL[Ã&#x2030;5H[PVUZ¸ (KPMMLYLU[RPUKVMHYTKLJVYH[PVU;YLUK` IYHPKLKHYTIHUKPU.LYTHU`KLZPNU*VUZPZ[PUN VMLSHZ[PJIHUKZPUIHJRYLKHUK`LSSV^

 PSPJVUL)YHJLSL[Ã&#x2030;.LYTHU`¸ : )YHJLSL[LUZPSPJVULÃ&#x2030;.LYTHU`¸ ;OL[VWZLSSLYMYVT[OL<:(-HUJ`IYHJLSL[Z VMLSHZ[PJZPSPJVULPUZOHWLVM.LYTHU`;OYLL IYHJLSL[ZWLYZL[ISHJRYLKHUK`LSSV^ 6[OLYJVSVYZHUKZOHWLZVUYLX\LZ[

 ^LH[IHUKÃ&#x2030;5H[PVUZ.LYTHU`¸ : 7VPNUL[HU[P[YHUZWPYH[PVU Ã&#x2030;5H[PVUZ(SSLTHNUL¸ -P[ZHU`HYT>PKLLSHZ[PJ Z^LH[IHUKPU.LYTHUKLZPNU

[L_[PSL ¥__TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

WSHZ[PJZPSPJVUL _ TT WJZWVS`IHN -(5

[L_[PSLJV[[VU _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT KPNP[HSWYPU[ 

UVUWYPU[HISL

 HUHYTIHUKÃ&#x2030;.LYTHU`¸ )YHZZHYKKLMHUÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸ -S`[OLÃ&#x2026;HNPUZ[`SL4L[HSOVVM^P[O [L_[PSLJV]LYPUN)HZPJJVSV\YISHJR^P[O .LYTHUÃ&#x2026;HNHUKÃ&#x2030;.LYTHU`¸SHILS [L_[PSL Â¥_TT WJZWVS`IHN 

-(54,9*/(5+0:,

VUYLX\LZ[
3(63( +,:0.5

 DU WLFOHV XUIDQ R K LW : GHVLJQ LQ/DROD

VWDU WWKH VXPP HUGUH LQSHU DP IHFWVW \OH

  YTHUKOHPYIHUKÃ&#x2030;3HVSH¸ ( )YHJLSL[L[ZLYYL[v[LÃ&#x2030;3HVSH¸ 4H[JOLZ[OL3HVSHULJRSHJL;YLUK`Z\TTLY` HYTIHUKOHPIHUKMLH[\YPUNKV\ISLSH`LY3HVSH Ã&#x2026;V^LYZPU.LYTHUJVSV\YZ:[Y\UNVULSHZ[PJIHUK MLH[\YPUN[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ[\ILZPUIL[^LLU

 SV^LY5LJRSHJLÃ&#x2030;3HVSH¸ *OHPULZÃ&#x2030;3HVSH¸ 3HZ[PUNKLJVYH[PVUZ7VS`LZ[LYKV\ISL ISVZZVTZVUHULJRSHJLMVYOHUNPUNYV\UK `V\YULJR3PNO[HUKWSLHZHU[[V^LHY

 LHKIHUKÃ&#x2030;3HVSH¸ / )HUKLH\Ã&#x2030;3HVSH¸ .YLH[HJJLZZVY`MVY`V\YOLHK/LHKIHUK MLH[\YPUNKV\ISLSH`LY3HVSHÃ&#x2026;V^LYZPUISHJR YLKHUK`LSSV^0UJS\KLZLSHZ[PJIHUKHUK [YHUZWHYLU[WSHZ[PJ[\ILZPUIL[^LLU

[L_[PSLWVS`LZ[LY TT WJZWVS`IHN

UVUWYPU[HISL

[L_[PSLWVS`LZ[LY ¥_TT WJZWVS`IHN

UVUWYPU[HISL

[L_[PSLWVS`LZ[LY TT WJZWVS`IHN

UVUWYPU[HISL

-(54,9*/(5+0:,
.6-69.63+ 2WKHUFRORXUDQGFRXQWU\YHUVLRQVDYDLODEOH 1DWLRQVÃ&#x201E;6ZLW]HUODQG³ 1DWLRQVÃ&#x201E;%DYDULD³ 1DWLRQVÃ&#x201E;$XVWULD³

  HU`HYK5H[PVUZÃ&#x2030;.LYTHU`¸ 3 +YHNVUUL5H[PVUZÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸ >OP[L[YLUK`SHU`HYK^P[O[HZZLSZPU ISHJRYLK`LSSV^0UJS\KLZWSHZ[PJZHML[` MHZ[LULYHUKTL[HSJHYHIPULY [L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZ WVS`IHN:[Â&#x2026;JR_ TT ZJYLLUWYPU[+) 

 

&RZEHOOÃ&#x201E;0D[L³ SHUIHFWO\PDWFKHVWKH /DQ\DUGÃ&#x201E;1DWLRQV³

 V^ILSSÃ&#x2030;4H_P¸ * :VUUHPSSLÃ&#x2030;4H_P¸ /PNOWHZ[\YLZV\UK!IYHZZWSH[LKJV^ILSS ^P[OYPUNMVYH[[HJOTLU[[V[OLSHU`HYKZ

$OVRDYDLODEOHDVVPDOOYHUVLRQ &RZEHOOÃ&#x201E;0LQL³

TL[HS TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 PUÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ 7 )YVJOLÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ *VUULJ[LK^P[O[OL[LHT;OPZÃ&#x2026;HNZOHWLK WPUMLH[\YLZH.LYTHU`KLZPNU[VTHRL P[HYLHSL`LJH[JOLY;YLUK`VUIHNZ QLHUZ`V\Y[VWVYZ^LH[ZOPY[,HZ`[V H[[HJO]PHI\[[LYÃ&#x2026;`ZHM[L`WPUVUYLHY TL[HSHS\TPUP\T _TT WJZWVS`IHN

-(54,9*/(5+0:,

UVUWYPU[HISL


 2WKHUFRORXUDQGFRXQWU\YHUVLRQVDYDLODEOH 1DWLRQV6ZLW]HUODQG 1DWLRQV%DYDULD 1DWLRQV$XVWULD

  V^ILSSÃ&#x2030;5H[PVUZ.LYTHU`¸ * :VUUHPSSLÃ&#x2030;5H[PVUZ(SSLTHNUL¸ ;YHKP[PVUHSJV^ILSS^P[O[HZZLSLKSHU`HYK TL[HS __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

  HU`HYKÃ&#x2030;:[YPWLZ¸ 3 3VUNLÃ&#x2030;:[YPWLZ¸ :WVY[`SHU`HYKPU.LYTHU`KLZPNUPUJS\KPUN ZHML[`JSHZWHUKISHJRWSHZ[PJJSPJRJSHZW 0UJS\KLZTL[HSJHYHIPULYMVYOHUNPUN RL`Z0+ZHKTPZZPVUJHYKZL[J [L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT ;L_/LH[;*4 

 YTIHUKÃ&#x2030;;PURSL¸ ( :VUUL[[LZKLWVPNUL[Ã&#x2030;;PURSL¸ 1PUNSPUNILSSZVUHYVWLPUJV\U[Y`KLZPNU^P[O =LSJYVMHZ[LULYMVYMHZ[LUPUNHYV\UK`V\Y^YPZ[ [L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

UVUWYPU[HISL

-(54,9*/(5+0:,


6781'( 

1

/,

(

K

()

( 5 6 ( 5 9,

& 

 SHWWLYIVHYKÃ&#x2030;.V¸ * *SHW*SHWÃ&#x2030;.V¸ /PNO]VS\TLHK]LY[PZPUNN\HYHU[LLK^P[O [OPZWHY[OHUK`WSHZ[PJJSHWWLYIVHYK (]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ

 SHWWLYÃ&#x2030;2P[¸ * *SHW*SHWÃ&#x2030;4HPSSV[¸ /PNO]VS\TLHK]LY[PZPUNN\HYHU[LLK^P[O [OPZWHY[SHYNLWSHZ[PJJSHWWLYMYVTV\Y V^UWYVK\J[PVU=HYPL[`VMJVSV\YJVTIP UH[PVUZHUK04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

$GGLWLRQDOFRORXU FRPELQDWLRQVRQUHTXHVW

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK $GGLWLRQDOFRORXU FRPELQDWLRQVRQUHTXHVW 

 SHWWLYIVHYKÃ&#x2030;/HUK¸.LYTHU * @*SHX\L[[LÃ&#x2030;7VPNUtL¸(SSLTHNUL *YLH[LZH[TVZWOLYLPU[OLZ[HKP\T WPLJLJSHWWLYPUJVSV\YJVTIP UH[PVUZH]HPSHISLHZZ[HUKHYK

 SHWWLYIVHYKÃ&#x2030;/HUK¸ZPUNSLJVSVY * *SHX\L[[LÃ&#x2030;7VPNUtL¸TVUVJOYVTL *YLH[LZH[TVZWOLYLPU[OLZ[HKP\T WPLJLJSHWWLYPUJVSV\YJVTIP UH[PVUZH]HPSHISLHZZ[HUKHYK

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

-(54,9*/(5+0:,

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 
 VPZLTHRPUNOVZLÃ&#x2030;:[PJRZ¸ 5 ;HW;HWÃ&#x2030;:[PJRZ¸ PUÃ&#x2026;H[HISLOVZLZ^P[OZLSMZLHSPUN]HS]L TLJOHUPZT[VWYL]LU[HPYLZJHWPUN(Z[YH^ PZWYV]PKLKMVYPUÃ&#x2026;H[PUNHUKKLÃ&#x2026;H[PUN WSHZ[PJ7, _TT WJZWVS`IHN -(5

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 HUTHRL\WÃ&#x2030;.LYTHU`¸ 4HX\PSSHNLKLZ\WWVY[LYÃ&#x2030;(SSLTHNUL¸ -HUTHRL\WPU.LYTHU`KLZPNU,HZ`[V \ZL!HWWS`KYH^HSPULHUK[OL.LYTHUÃ&#x2026;HN HWWLHYZ>HZOLZVMM0UWSHZ[PJJHZL WSHZ[PJ __ TT WJZWSHZ[PJ IV_WVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 

UL^ 

 

 SHWWPUNIVHYKÃ&#x2030;3LWVYLSSV¸ * *HY[VUt]LU[HPSÃ&#x2030;3LWVYLSSV¸ JVSV\YWYPU[PUN[VJ\Z[VTLYVYKLYWVZZPISL0U ISHJRYLK`LSSV^HZZ[HUKHYK468P[LTZ

 HUTHRL\WÃ&#x2030;5H[PVUZ¸¸ 4HX\PSSHNLWV\YMHUÃ&#x2030;5H[PVUZ¸¸ .L[[OL.LYTHUÃ&#x2026;HNMHZ[HUKLHZPS`WHPU[LK VU`V\YZRPU-HUTHRL\W^P[O^OP[LWSHZ[PJ OVSKLYHUKH[YHUZWHYLU[JV]LY)HUKLYVSLPU ISHJRYLHKNVSK^P[O[OLPUNYLKPLU[ZPUJS\KLK

 H[[VVÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ ; ;H[[VVÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ ;OLWLYMLJ[Ã&#x2026;HN:L[VMZRPUMYPLUKS`.LYTHU Ã&#x2026;HN[H[[VVZ,HZPS`HWWSPJH[PVU[V[OLZRPU^P[O HKHTWJSV[OHUKYLTV]HS^P[OZRPUVPS

WHWLYWHWLYIVHYK _TT WVS`IHN -(5

VUYLX\LZ[ VMMZL[WYPU[ 

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WHWLYWHWLYIVHYK _TT WVS`IHN 

UVUWYPU[HISL

_TT <=KPNP[HSWYPU[<(

-(54,9*/(5+0:,
&XVWRPLVDEOHVHWZLWKSODVWHUVLQ KHDUWRUUHFWDQJXODUVKDSHV FRORXUSDSHULQOD\DQG SRO\EDJLQFOXGHG3HUIHFWDV ERG\DUWRUODEHOVIRUWH[WLOHV0DQXIDFWXUHGLQOLQHZLWKUHJXOD WLRQVIRUPHGLFDO¿[LQJSODVWHU 

 

 

 HU[HWLÃ&#x2030;:X\HYL¸ZPUNSL 7HUZLTLU[HKOtZPMKLZ\WWVY[LY Ã&#x2030;9LJ[HUNSL¸\UPX\L

 HU[HWLÃ&#x2030;/LHY[¸ZL[VM 7HUZLTLU[HKOtZPMKLZ\WWVY[LY Ã&#x2030;*VL\Y¸RP[KL

 HU[HWLÃ&#x2030;:X\HYL¸ZL[VM 7HUZLTLU[HKOtZPMKLZ\WWVY[LY Ã&#x2030;9LJ[HUNSL¸RP[KL

[L_[PSL _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT KPNP[HSWYPU[ 

[L_[PSL _ _TT WJZWVS`IHN

_TT KPNP[HSWYPU[ 

[L_[PSL __TT WJZWVS`IHN

_TT KPNP[HSWYPU[  HU[HWLÃ&#x2030;/LHY[¸ZPUNSL 7HUZLTLU[HKOtZPMKLZ\WWVY[LY Ã&#x2030;*VL\Y¸\UPX\L

 HU[HWLÃ&#x2030;:X\HYL¸ZL[VM 7HUZLTLU[HKOtZPMKLZ\WWVY[LY Ã&#x2030;9LJ[HUNSL¸RP[KL

 HU[HWLÃ&#x2030;/LHY[¸ZL[VM 7HUZLTLU[HKOtZPMKLZ\WWVY[LY Ã&#x2030;*VL\Y¸RP[KL

[L_[PSL _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT KPNP[HSWYPU[ 

-(54,9*/(5+0:,

[L_[PSL _ _TT WJZWVS`IHN

_TT KPNP[HSWYPU[ 

[L_[PSL __TT WJZWVS`IHN

_TT KPNP[HSWYPU[ 
4(2,:64,560:,

 H[[SLÃ&#x2030;:\WYLTL¸ 9 *YtJLSSLÃ&#x2030;:\WYvTL¸ ([[YHJ[P]LHK]LY[PZPUNN\HYHU[LLK4HKLVM WSHZ[PJMVYL_[YHSV\KYH[[SL^P[OJTYH[[SL JVYW\Z:[HUKHYK[`WL^P[OV\[PTWYPU[

 H[[SLÃ&#x2030;6WLULY¸ 9 *YtJLSSLÃ&#x2030;6WLULY¸ ([[YHJ[P]LHK]LY[PZPUNN\HYHU[LLK4HKLVMWSHZ[PJ MVYL_[YHSV\KYH[[SL^P[OJTYH[[SLJVYW\Z :[HUKHYK[`WL^P[OV\[PTWYPU[>P[OIV[[SLVWLULY

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT ZJYLLUWYPU[+) 

9DULRXVFRORXUFRPELQDWLRQVDYDLODEOH $VNXVDERXW\RXURSWLRQV

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

_TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

$OVRDYDLODEOH LQUHG ZKLWH

  H[[SLÃ&#x2030;5H[PVUZ;PTILY¸ 9 *YtJLSSLÃ&#x2030;5H[PVUZ;PTILY¸ >VVKLUYH[[SLWHPU[LKPU.LYTHU VY(\Z[YPHUJVSV\YZ

 H[[SLÃ&#x2030;;PTILY¸ 9 *YtJLSSLÃ&#x2030;;PTILY¸ /PNO]VS\TLHK]LY[PZPUNN\HYHU[LLK ;YHKP[PVUHS^VVKLUYH[[SL^P[OJTYH[[SL JVYW\Z:[HUKHYK[`WL^P[OV\[PTWYPU[

 H[[SLÃ&#x2030;>OPZ[SL¸ 9 *YtJLSSLÃ&#x2030;:PMÃ&#x2026;L[¸ PU9H[[SL^P[OPU[LNYH[LK^OPZ[SL HUKZTHSSL`LMVYH[[HJOPUNHJVYK

^VVK __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

^VVK __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT ZJYLLUWYPU[+) 

-(54,9*/(5+0:,
=6*0-,96<:(+=,9;0:05. UL^

  SPX\L[Ã&#x2030;7SHRH[¸ * *SPX\L[Ã&#x2030;7SHRH[¸ ([[LU[PVUYHPZPUNHK]LY[PZPUNN\HYHU[LLK 7SHZ[PJYH[JOL[^P[OL_[YHSHYNLYH[JOL[IVK` MVYILZ[HK]LY[PZPUNHYLH7OV[VYLHSPZ[PJ TV[PMZJHUILWLYMLJ[S`PTWSLTLU[LK]PH<= KPNP[HSWYPU[;OLYH[JOL[ZV\UKPZZSPNO[S` KHTWLULKI`[OL]VS\TPUV\ZIVK` WSHZ[PJ7: __TT ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT <=KPNP[HSWYPU[ _ TT ZJYLLUWYPU[+) 

8VHIXODV DP

HJDSKRQH RUFRQH

,1(85 '(

3(

1 ( 8 5

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

-(54,9*/(5+0:,

'3(

0$

WSHZ[PJ ¥_ TT WJZWVS`IHN -(5

0$

 HUOVYUÃ&#x2030;4PUP)V[[SL¸ *VYULKLZ\WWVY[LYÃ&#x2030;4PUP)V[[SL¸ :THSSI\[^P[OH^V^LMMLJ[4PUPMHUOVYU PU[OLZOHWLVMHIV[[SL^P[OHUVPZLTHRPUN TLTIYHULH[[OLIV[[VTVM[OLIV[[SL

,1(85 '(

( 23

 

( ,

2

( ,

2

0$

'

( 23

0$1 ( 8 5

 HUOVYUÃ&#x2030;4PUP¸ *VYULKLZ\WWVY[LYÃ&#x2030;4PUP¸ :THSSI\[JSL]LY>P[OY\IILYTLTIYHUL HUKJVYKMVYOHUNPUNYV\UK\ZLYºZULJR WSHZ[PJ Â¥_TT WJZWVS`IHN -(5

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 LNHWOVULÃ&#x2030;-HU/VYU¸ 4 4tNHWOVULÃ&#x2030;:PYuULKLZ\WWVY[LY¸ *HUIL\ZLKHZHTLNHWOVULVYJVUL WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 
$OVRZLWKLQWHJUDWHGGLDSKUDJPIRU DVSHFLDOVRXQG$UWLFOH  VPZLTHRLYÃ&#x2030;<WOVUKV¸TT 5 ;YVTWLÃ&#x2030;<WOVUKV¸TT *OLLYQVPU[OLM\UHUKJLSLIYH[L(MYPJHZ[`SL ,_[YHSVUNOHYK[VV]LYOLHYWSHZ[PJUVPZL THRLY>P[OL`LMVYJVYK[VOHUNYV\UK \ZLYºZULJR:\WWSPLK^P[OV\[JVYK

 VPZLTHRLYÃ&#x2030;<WOVUKV¸TT 5 ;YVTWLÃ&#x2030;<WOVUKV¸TT *OLLYQVPU[OLM\UHUKJLSLIYH[L(MYPJHZ[`SL /HUK`HUKOHYK[VV]LYOLHYWSHZ[PJUVPZL THRLY>P[OL`LMVYJVYK[VOHUNYV\UK \ZLYºZULJR:\WWSPLK^P[OV\[JVYK

 VPZLTHRLYÃ&#x2030;;YPWSL-HUMHYL¸ 5 *VYULÃ&#x2030;;YPWSLMHUMHYL¸ _UVPZLTHRLY^P[OMVV[IHSSVU[VW>P[OJVYK

WSHZ[PJ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

WSHZ[PJ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN -(5

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 VPZLTHRLYÃ&#x2030;-VY[PZZPTV¸ 5 ;YVTWLÃ&#x2030;-VY[PZZPTV¸ 3HYNLUVPZLTHRLYMVYSV\KUVPZL>P[OJVYK *VTIPUL[OLTV\[OWPLJLJVYW\ZHUK JVUULJ[PUNWPLJLPUHZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ WSHZ[PJ7: Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) -(54,9*/(5+0:,


 1RZDOVRDYDLODEOHZLWK FRORXU89GLJLWDOSULQWLQJ

 $OVRZLWKFRUGIRUHDVLHU KDQJLQJ$UWLFOH :LWKUHÀHFWRU OPZ[SLÉ2L`YPUN¸ > :PMÅL[É7VY[LJStZ¸ -SH[^OPZ[SLHZRL`MVI^P[OSHYNLHK]LY [PZPUNZWHJL2L`YPUNVUYLX\LZ[

 OPZ[SLÉ9LÅLJ[VY¸ > :PMÅL[É9tÅLJ[L\Y¸ -SH[^OPZ[SL^P[OPU[LNYH[LK YLÅLJ[VY0UJS\KLZJVYK

 OPZ[SLÉ:WVY[¸^P[OV\[JVYK > :PMÅL[nYV\SL[[LÉ:WVY[¸ZHUZJVYKLSL[[L :THSSI\[SV\K(]HPSHISLPUHSHYNL ZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ^P[OV\[JVYK

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

¥TT [HTWVWHKWYPU[+( _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

-(54,9*/(5+0:,

¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

¥TT [HTWVWHKWYPU[+( ¥TT <=KPNP[HSWYPU[<( 
.6

 

  OPZ[SLZL[Ã&#x2030;9LM¸ > 3V[KLZPMÃ&#x2026;L[Ã&#x2030;(YIP[YL¸ *VTWYPZPUNHYLKHUKH`LSSV^JHYKHUKH^OPZ[SL WSHZ[PJ _TT WJZWVS`IHN 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

  HW[HPUºZIHUKÃ&#x2030;5H[PVUZ.LYTHU`¸ * )HUKLH\KLJHWP[HPULÃ&#x2030;5H[PVUZ(SSLTHNUL¸ 5V[Q\Z[MVY[OL[LHTJHW[HPU:VM[LSHZ[PJ JHW[HPUºZIHUKPUISHJRYLK`LSSV^ [L_[PSL _TT WJZWVS`IHN -(5

_TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:) 

 OPZ[SLÃ&#x2030;9LM¸ > :PMÃ&#x2026;L[nYV\SL[[LÃ&#x2030;:JOPYP¸ 4L[HS^OPZ[SL^P[OJVYK  OPZ[SLÃ&#x2030;-VV[IHSS¸ > :PMÃ&#x2026;L[Ã&#x2030;-VV[IHSS¸ 7SHZ[PJ^OPZ[SLPUZOHWLVMMVV[IHSS>P[OJVYK WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN -(5

TL[HS ¥__TT WJZWVS`IHN -(5

Â¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

-(54,9*/(5+0:,
:;(5+<70-@6<(9,-(5: 

 \ZOPVUÃ&#x2030;:[HKP\T.LYTHU`¸ * *V\ZZPUÃ&#x2030;:[HKL(SSLTHNUL¸ )L[[LYZLH[PUN-VSKPUNJ\ZOPVUTHKLVM ZVM[7=*-PSSLK^P[OTT[OPJRMVHT [L_[PSLWVS`LZ[LY __ TT WJZWVS`IHN

&XVKLRQ$XVWULD &XVKLRQ6ZLW]HUODQG

%HW WHUVHD WLQJ

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

 \ZOPVUÃ&#x2030;(YLUH.LYTHU`¸ * *V\ZZPUÃ&#x2030;(YLUH(SSLTHNUL¸ :VM[JVH[LKMVSKPUNJ\ZOPVU^P[O =LSJYVMHZ[LULY0UJS\KLZJV\U[Y` PTWYPU[6[OLYKLZPNUZVUYLX\LZ[

&XVKLRQ$XVWULD &XVKLRQ6ZLW]HUODQG

WSHZ[PJ7=*7 __TT WJZWVS`IHN 

 0UÃ&#x2026;H[HISLMVV[IHSSJOHPYÃ&#x2030;*VHJO¸ -H\[L\PSKLMVV[IHSSNVUÃ&#x2026;HISLÃ&#x2030;*VHJO¸ *SL]LYHUKJVTMVY[HISL0UÃ&#x2026;H[HISLJOHPYPUMVV[IHSS SVVR^P[OWYHJ[PJHSJ\WOVSKLYZMVYKYPURZ

$OVRDYDLODEOHLQODUJH $UWLFOH

WSHZ[PJ7=*7 ¥TT __TT [HTWVWHKWYPU[++ WJZWVS`IHN 

-(54,9*/(5+0:,

_TT ZJYLLUWYPU[+* 
-(5:,;:7(9;

7(9;

 

 

 HUZL[Ã&#x2030;)HZPJ¸ 2P[KLZ\WWVY[LYÃ&#x2030;)HZPJ¸ -HUJSHWWLY^OPZ[SLMHUTHRL\W PUWVS`IHN^P[OPUZLY[

 HUZL[Ã&#x2030;)PN¸ 2P[KLZ\WWVY[LYÃ&#x2030;)PN¸ ;OL\S[PTH[LMHUZL[-HUJSHWWLY^OPZ[SL MHUTHRL\WUVPZLTHRLYJHYÃ&#x2026;HNHUK MHUZOPY[PUPUÃ&#x2026;H[HISLÃ&#x2026;HNIHN

WSHZ[PJ WJZWVS`IHN -(5

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( _TT 04V\SK 

WSHZ[PJ WJZZWVY[ZIHN -(5Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( _TT 04V\SK 

7(9;  HUZL[Ã&#x2030;>PUULY¸ 2P[KLZ\WWVY[LYÃ&#x2030;>PUULY¸ 6MM[V[OLMHUTPSL9LHK`[V\ZLV\[VM [OLIV_0UJS\KLZSHVSHJOHPU _ MHUOVYUÃ&#x2030;4PUP¸L`LJH[JOLYÃ&#x2030;0UÃ&#x2026;H [HISLMHUZOPY[¸HUKMHU[HZ[PJMHU [HWL :[HUKHYK!.LYTHU` __TT _TT PUKP]PK\HSJHY[VU ZJYLLUWYPU[+) -(5 -(54,9*/(5+0:,


7(9;  HUZL[É3HKPLZ,KP[PVU¸ ;V\[WV\YSLZMHUZÉ3HKPLZ,KP[PVU¸ -VYTVYLMLTHSLWV^LY-SHZO`MHUZL[^P[O ^YPZ[IHUKÉ3HVSH¸ZL_`OHPYIHUK É)\UU`¸MHU[HWLÉ/LYa¸HUK PUÅH[HISL[O\UKLYZ[PJRZÉ:[PJRZ¸

)RUPRUHIHPDO HSRZHU :DYH\RXUÀDJ

 _TT WVS`IHN -(5

VUYLX\LZ[

7(9;

KHVH VWDGLXP7 2IIWRWKH XJK UR K LOOJHWW IDQVHWVZ FRQWUROV DQ\DFFHVV

 HUZL[É3HVSH¸ 2P[KLZ\WWVY[LYÉ3HVSH¸ 6MM[V[OLZ[HKP\T;OPZMHUZL[^PSSWHZZZLJ\YP[` JOLJRZHUKZ[PSSSL[`V\Å``V\YJVSV\YZ0UJS\KLZ HSHVSHJOHPU HZ[`SPZOMHUHYTIHUK SV\K^OPZ[SLHUKMHU[HZ[PJ MHU[HWL:[HUKHYK!.LYTHU` __TT WJZWVS`IHN 

¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 7(9; 

 HUZL[É+LS\_L¸ 2P[KLZ\WWVY[LYÉ+LS\_L¸ -VY[Y\LMHUZ*VTWYPZPUNH[YHKP[PVUHS JV^ILSSVUHMHUSHU`HYK HMHU[HWL HSHYNLÅHNHUKHUL_JS\ZP]L MHUOH[:[HUKHYK!.LYTHU` _ _TT WJZZWVY[ZIHN

_TT Z[PJRLY++ 

7(9;  HUZL[É(SVH¸ 2P[KLZ\WWVY[LYÉ(SVH¸ 0UJS\KLZSHVSHJOHPU ^OPZ[SL MHUTHRL\WHUKIHUNIHUNZ[PJRZ WHJRLKPU7=*IV_^P[OWHWLYPUZLY[ WSHZ[PJ WJZW]JIV_ -(5

-(54,9*/(5+0:,

 _ TT VMMZL[WYPU[ 
7(9;:7,9:,;

 HUIV_Ã&#x2030;-HUTPSL¸ )Vz[LKLMHUÃ&#x2030;)V\SL]HYKKLZZ\WWVY[LYZ¸ -P[MVY[OLMHUTPSL&+LÃ&#x201E;UP[LS`^P[O[OPZZL[ :[VYHNLIV_Ã&#x201E;SSLK^P[OÃ&#x2026;V^LYULJRSHJL JHYTHNUL[MHUTHRL\W PUÃ&#x2026;H[HISLMHUZOPY[JOHPUVM WLUUHU[ZHUKJV^ILSS 

 HUIV_Ã&#x2030;3HKPLZ¸ )Vz[LKLMHUÃ&#x2030;+HTLZ¸ 7LYMLJ[MHUZL[UV[Q\Z[MVY[OLSHKPLZ^P[OZ[VYHNL IV_UVPZLTHRPUNOVZLJHY THNUL[MHUTHRL\W Z^LH[IHUK ^OPZ[SLHUK^H[LYIHSS

 HUIV_Ã&#x2030;5H[PVUZ¸ )Vz[LKLMHUÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ ;OLS\_\Y`]LYZPVU:[VYHNLIV_Ã&#x201E;SSLK ^P[OÃ&#x2026;V^LYULJRSHJL Ã&#x2026;HN NLSOLH[PUNWHKMHUOVYU ^H[LYIHSSHUKZJHYM

__TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

__TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

__TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU -(5

 _TT 04V\SK 

_TT 04V\SK 

_TT 04V\SK 

-(54,9*/(5+0:,
*(9(5+;9(=,3
*(9 ;9(=,3

7DNHDWULSH[SORUH QHZODQGVFDSHV 7KLVLVZKHUH\RXZLOO ¿QGHYHU\WKLQJIRU \RXUOXJJDJH\RXUFDU DQGIRUWUDYHOOHUV :KHUHYHUWKHQH[W MRXUQH\WDNHV\RX \RXZLOOEHSHUIHFWO\ SUHSDUHGZLWK WKHVHDFFHVVRULHV

*(9(5+;9(=,3


$OOGHYLFHV ZLWKD86 %FKDUJLQJ FDEOHFDQE HFRQQHFWH GWRWKH FLJDUHWWHOLJ KWHULQFDUV 

 PJRL[OVSKLYÃ&#x2030;;YH]LS¸ ; 7VJOL[[LnIPSSL[ZÃ&#x2030;;YH]LS¸ 2LLWZHSS`V\Y[YH]LSKVJ\TLU[ZOHUK`-VSKPUN ^HSSL[^P[O]HYPV\ZPU[LYUHSJVTWHY[TLU[ZMVY [PK`HUKZHMLZ[V^PUNVMPTWVY[HU[KVJ\TLU[Z [L_[PSL+U`SVU _TT WJZWVS`IHN :)H\[VHKHW[LYÃ&#x2030;.LUP\Z¸ < (KHW[H[L\Y<:)KL]VP[\YLÃ&#x2030;.LUP\Z¸ 4HRLZLUZPISL\ZLVMSVUNJHY[YPWZMVYJOHYNPUN `V\YT\S[PTLKPHKL]PJLZZ\JOHZTVIPSL WOVULZHUK47WSH`LYZ>P[O[OPZOHUK` HKHW[LYHSSKL]PJLZJHUILJVUULJ[LK[VJHY JPNHYL[[LSPNO[LYZ^P[OH<:)JOHYNPUNJHISL

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ(): __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

&XSDWWDFKPHQWDOVRDYDLODEOH VHSDUDWHO\ ,GHDOIRU \RXUYHKLFOHµVFXSKROGHU [VYHNLIV_Ã&#x2030;)H[OPUNIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[LKLIHPNUHKL¸ >H[LY[PNO[IH[OPUNIV_^P[OZJYL^JHW YPUNZLHSHUKJVYK@V\^PSSUL]LYULLK[V SLH]L`V\Y]HS\HISLZV\[VM`V\YZPNO[

 HY6YNHUPZLYÃ&#x2030;:L[S¸ * 6YNHUPZL\YKL]VP[\YLÃ&#x2030;:L[S¸ 9LHSS`WYHJ[PJHSHUKH]HPSHISLMVYHU`WVW\SHY J\WOVSKLY*VTWYPZPUN*HY6YNHUPZLY HUKHSP[YLJ\W

WSHZ[PJ7: ¥ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ ¥ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

*(9(5+;9(=,3

Â¥__TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT 04V\SK 


65;/,96(+

3URWHFWVWK HELF\FOHVD GGOH DJDLQVWVR LOLQJDQGV SODVKZDWH $OVRDYDLOD U EOHLQSRO\ EDJ 

 

 VTWHZZÉ4L[HS¸ * )V\ZZVSLÉ4L[HS¸ 7HJRLKPUHTL[HSJHZLKNPM[IV_

 PUVJ\SHYZÉ-HJ[VY¸ ) 1\TLSSLZÉ-HJ[VY¸ /HUK`IPUVJ\SHYZPUHISHJR WVS`LZ[LYIHNMVYWYPU[PUN

 PJ`JSLZHKKSLJV]LYÉ9LÅLJ[PVU¸ ) *V\]YLZLSSLKL]tSVÉ9tÅL_PVU¸ 7YV[LJ[Z`V\YIPJ`JSLZHKKSLHNHPUZ[ZVPSPUN HUKZWYH`^H[LY,HZPS`Ä[[LK[VHU`ZHKKSL [OHURZ[VLSHZ[PJZ[YHW7HJRLKPUHWV\JO THKLVMYLÅLJ[PUNTH[LYPHS^P[OJHYHIPULY

TL[HS ¥_TT WJZTL[HS IV_JHY[VU

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

WSHZ[PJ _ _ TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUL[\PWVS`IHN

¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

[L_[PSLU`SVU __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

*(9(5+;9(=,3
0+,(3-69-3@05.;9(=,3 UL^ HYWS\NZÃ&#x2030;*SHZZPJ¸ , )V\SLZX\PLZÃ&#x2030;*SHZZPJ¸ 7YHJ[PJHSLHYWS\NZTHKLVM7<MVHTO`NPLUP JHSS`WHJRLKPUH[YHUZWHYLU[WYV[LJ[P]LWSHZ[PJ ZSLL]L^P[OZPTWSLVWLUPUN0UJS\KLZZTHSS IHSSJOHPUMVYH[[HJOTLU[[VLNH[VPSL[IHN WSHZ[PJ7< __TT WJZ

_TT ZJYLLUWYPU[+( _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

 LHKYLZ[PUÃ&#x2026;H[HISL / (WW\PU\X\LNVUÃ&#x2026;HISL 0KLHSMVY[YH]LSSPUN7WO[OHSH[LMYLL 4HKLVMZRPUMYPLUKS`TH[LYPHS^P[O]LS]L[` Z\YMHJL:\WWSPLKPUWYV[LJ[P]LZOLH[O WSHZ[PJ7=*7 _ TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZWVS`IHN 

 

 

 LSH_PUNZL[ 9 2P[KLYLSH_H[PVU 7WO[OHSH[LMYLL0KLHSMVYÃ&#x2026;`PUNYHPS HUKJHY[YH]LS0UJS\KLZOLHKYLZ[L`L THZRHUKHWHPYVMLHYWS\NZ

 YH]LSZL[Ã&#x2030;-S`H^H`¸ ; ,UZLTISLKL]V`HNLÃ&#x2030;-S`H^H`¸ *VTWYPZLZHWHPYVMLHYWS\NZHUPUÃ&#x2026;H[HISL OLHKYLZ[7WO[OHSH[LMYLLHUL`LTHZRHUK HWHPYVMZSPWWLYZ^P[OWSHZ[PJZVSLZ7HJRLK PUHWYHJ[PJHSJHZL^P[OaPWWLY*VTWHY[ TLU[ZVUPUZPKLMVYZ[V^PUNJVTWVULU[Z

 YH]LSZL[Ã&#x2030;,UQV`¸ ; ,UZLTISLKL]V`HNLÃ&#x2030;,UQV`¸ ,`LTHZRWSLHZHU[[V^LHY[OHURZ[VZVM[[LYY` JSV[OPU[LYPVYHUKU`SVUL_[LYPVYKV\ISLLSHZ[PJ IHUKHUKaPWWLY(SZVZLY]LZHZHIHN[VZ[V^ [^V^OP[LLHYWS\NZHUKHNYL`OLHKYLZ[

WSHZ[PJ7=*7 __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_ TT ZJYLLUWYPU[+* 

*(9(5+;9(=,3

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

[L_[PSLU`SVU _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 
405;+0:7,5:,9

&DQEH¿QLVKHGLQ 89GLJLWDOSULQW

%\GHIDXOWZLWKRXW SUHVVXUH

9,9,/PLQWGLVSHQVHUZLWKDSSUR[ RULJLQDOJ9LYLOVZHHWV$YDLODEOH LQPDQ\GLIIHUHQWVKDSHV Ã&#x201E;+HDUW³ Ã&#x201E;%XOE³ Ã&#x201E;5RXQG³ Ã&#x201E;6KLUW³ PU[KPZWLUZLYÃ&#x2030;9LJ[HUNSL¸ 4 +PZ[YPI\[L\YKLWHZ[PSSLZKL TLU[OLÃ&#x2030;9LJ[HUNSL¸ (S^H`ZNVVK[VOH]L-SH[IV_^P[OZ^LL[ KPZWLUZLY4HKLPU.LYTHU`HUKÃ&#x201E;SSLK^P[O HWWYV_VYPNPUHS=P]PS4PU[Z^LL[ZN>P[OV\[ Z\NHYYLÃ&#x201E;SSHISL:\WWSPLK^P[OV\[WYPU[PUN WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

*(9(5+;9(=,3
,=,9@;/05.-69@6<9*(9  `YL[YLHKTLHZ\YPUNKL]PJLÃ&#x2030;*OPW¸ ; ;LZ[L\YKº\Z\YLKLWUL\Ã&#x2030;1L[VU¸ \ZLM\SHJJLZZVYPLZ[VNL[OLY:OVWWPUNJHY[JOPW PUWSHZ[PJ^P[O[OLTPUPT\T[`YL[YLHKKLW[OMVY `V\Y^PU[LYHUKZ\TTLY[`YLZ:PTWS`PUZLY[[OL JOPWPU[V[OL[YLHKHUKJOLJRPM[OLSPULPZJV]LYLK

 L`MVIÃ&#x2030;;`YL[YLHKTLHZ\YPUNKL]PJL¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;;LZ[L\YKº\Z\YLKLWUL\¸ (S^H`ZH[OHUK;`YL[YLHKNH\NL^P[OL`L MVYH[[HJOPUN[VRL`YPUN>P[OV\[RL`YPUN

 `YL[YLHKTLHZ\YPUNKL]PJLÃ&#x2030;;Y\JR¸ ; ;LZ[L\YKº\Z\YLKLWUL\Ã&#x2030;73¸ :HML[`Ã&#x201E;YZ[0UKPZWLUZHISL[`YL[YLHK NH\NHNL^P[OPUJOHUKTPSSPTL[YLZJHSLMVY WYLJPZLJOLJRPUNVY`V\Y[`YL[YLHK

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

WSHZ[PJ(): __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

7\UHSUR¿OHJDXJHVZLWKLQWHJUDWH WLFNPDSVDUHDYDLODEOHLQRXU +HDOWKFDUHVHFWLRQRQSDJH

*(9(5+;9(=,3

 `YL[YLHKTLHZ\YPUNKL]PJLÃ&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ ; ;LZ[L\YKº\Z\YLKLWUL\Ã&#x2030;7YV¸ :THSSHUK]LYZH[PSL;`YL[YLHKNH\NL^P[OTPSSP TL[YLZJHSLRL`YPUNHUKKPZWVZHISLNSV]LZ

 `YL[YLHKTLHZ\YPUNKL]PJLÃ&#x2030;*HYK¸ ; ;LZ[L\YKº\Z\YLKLWUL\Ã&#x2030;*HY[L¸ ;`YL[YLHKNH\NLPUJOLX\LJHYKMVYTH[^P[O TPSPTL[YLZJHSLHUKYLTV]HISLZOVWWPUNJHY[ JOPW0UJS\KLZL`LMVYMHZ[LUPUN[VRL`YPUN

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 
 6LPSO\SODFHRQWKHYDOYH WRPDUN\RXUW\UHV `YLTHYRLYZL[Ã&#x2030;*HY¸ ; 2P[KLTHYX\HNLKLWUL\ZÃ&#x2030;*HY¸ -VYSHILSSPUNZ[VYLK[`YLZ:PTWS`WSHJLVU [OL]HS]LHUK`V\Y[`YLZHYLSHILSSLK:H]LZ [PTLJVUZ\TPUNTHYRPUN^P[OJOHSR0KLHSLN MVY^VYRZOVWZHUKOVII`JHYTLJOHUPJZ

 HYRPUN[PJRL[OVSKLY 7 7VY[L[PJRL[KLWHYRPUN :LSMHKOLZP]LUV[LOVSKLYMVYWHYRPUN[PJRL[Z ZOVWWPUNSPZ[ZHUKTVYL0KLHSMVY`V\YJHY

 LYTP[ZJYHWLY 7 9HJSLn]PNUL[[LZ ;OLT\S[P[VVSMVY`V\YJHY0JLZJYHWLYWLYTP[ ZJYHWLYILS[J\[[LYJSPWMVYWHYRPUN[PJRL[HUK [`YL[YLHKNH\NL7YHJ[PJHS[V\ZL^P[OSVJRPUN TLJOHUPZTMVYZJYHWLY[VWYV[LJ[HNHPUZ[PUQ\Y`

WSHZ[PJ __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

*(9(5+;9(=,3
7(92 90+, 

 HYRPUNKPZRÃ&#x2030;7YPTL¸^P[OV\[JOPW 7 +PZX\LKLWHYRPUNÃ&#x2030;7YPTL¸ZHUZQL[VUZ 7SHZ[PJWHYRPUNKPZR^P[OÃ&#x2026;H[ZJYHWPUNLKNL ZJYHWPUN[LL[OHUK^H[LYZJYHWLYOVSKLYZ MVYZOVWWPUNJHY[JOPWZVY,\YVJVPUZVU YLHYZ\WWSPLK^P[OV\[JOPWZ=LYZPVU^P[O JOPWZH]HPSHISL*VTWSPLZ^P[O WHYHNYHWO:[=6.LYTHUOPNO^H`JVKL -VY\ZLIL[^LLUÂ&#x2021;*HUKÂ&#x2021;* WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

3ULPHSDUNLQJGLVNLQFOXGLQJ FKLSV$UWLFOH

_TT ZJYLLUWYPU[+) 6781'( 

1

/,

(

K

()

( 5 6 ( 5 9,

&

 HYKIVHYKWHYRPUNKPZRÃ&#x2030;)VHYK¸ * +PZX\LKLWHYRPUNLUJHY[VUÃ&#x2030;)VHYK¸ 3PNO[LU]PYVUTLU[HSS`MYPLUKS`HUKWYV[LJ[Z `V\HNHPUZ[WHYRPUN[PJRL[Z4HKLVM YLJ`JSLKWHWLY*VTWSPLZ^P[OWHYHNYHWO :[=6.LYTHUOPNO^H`JVKL

 HYRPUNKPZRÃ&#x2030;)HZPJ¸ 7 +PZX\LKLZ[H[PVUULTLU[Ã&#x2030;)HZPJ¸ 7SHZ[PJWHYRPUNKPZR^P[OÃ&#x2026;H[ZJYHWPUN LKNLHUK^H[LYZJYHWLY04V\SKSHILSSPUN WVZZPISL*VTWSPLZ^P[OWHYHNYHWO :[=6.LYTHUOPNO^H`JVKL-VY \ZLIL[^LLUÂ&#x2021;*HUKÂ&#x2021;*

WHWLYWHWLYIVHYK __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+( 

&DUGERDUGSDUNLQJGLVN ZLWKLQWHJUDWHGWUDYHO FRPSXWHU$UWLFOH

*(9(5+;9(=,3

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

$OOSDUNLQJGLVNIURQWVDYDLODEOHLQ RWKHUFRXQWU\YHUVLRQVRQUHTXHVW
QFXVWRPHU UNLQJGLVNL 5HDURISD RQUHTXHVW VSRWFRORXU

µV

(XURSDUNLQJGLVN LQFOXGLQJFKLSV $UWLFOH 

  HYRPUNKPZRÃ&#x2030;*+964¸ 7 +PZX\LKLWHYRPUNÃ&#x2030;*+9VT¸ 4\S[PM\UJ[PVUHS-VSK\WWHYRPUNKPZR^P[O ZJYHWPUNLKNLHUKH*+MVYKPZWSH`PUN[OL HYYP]HS[PTL=LYZPVUZ^P[O HUK^P[OV\[ YV`HS[`WH`HISLZVUNZ*VTWSPLZ ^P[OWHYHNYHWO:[=6.LYTHUOPNO^H` JVKL-VY\ZLIL[^LLUÂ&#x2021;*HUKÂ&#x2021;*

 HYRPUNKPZRÃ&#x2030;7YVMLZZPVUHS¸ 7 +PZX\LKLWHYRPUNÃ&#x2030;7YV¸ 7SHZ[PJWHYRPUNKPZR^P[OÃ&#x2026;H[ZJYHWPUNLKNL ZJYHWPUN[LL[OHUK^H[LYZJYHWLYOVSKLYZMVY ZOVWWPUNJHY[JOPWHUK[`YL[YLHKTLHZ\YPUN NH\NLVUYLHYÃ&#x201E;SSLKHZZ[HUKHYK*VTWSPLZ ^P[OWHYHNYHWO:[=6.LYTHUOPNO^H` JVKL-VY\ZLIL[^LLUÂ&#x2021;*HUKÂ&#x2021;*

 HYRPUNKPZRÃ&#x2030;,\YV¸^P[OV\[JOPW 7 +PZX\LKLWHYRPUNÃ&#x2030;,\YV¸ZHUZQL[VUZ 7SHZ[PJWHYRPUNKPZR^P[OÃ&#x2026;H[ZJYHWPUN LKNLZJYHWPUN[LL[OHUK^H[LYZJYHWLY OVSKLYZMVYZOVWWPUNVY,\YVJVPUZ VUYLHY:\WWSPLK^P[OV\[JOPWZ=LYZPVU ^P[OJOPWZH]HPSHISL*VTWSPLZ^P[O WHYHNYHWO:[=6.LYTHUOPNO^H`JVKL -VY\ZLIL[^LLUÂ&#x2021;*HUKÂ&#x2021;*

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT ZJYLLUWYPU[+) 04V\SK 

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

*(9(5+;9(=,3
 0JLZJYHWLYÉ3VNV¸ 9HJSL[[LnNSHJLÉ3VNV¸ 7YHJ[PJHSPJLZJYHWLY^P[O^H[LYZJYHWLY ZJYHWPUN[LL[OHUKSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

¥TT [HTWVWHKWYPU[+) _ TT <=KPNP[HSWYPU[<) 2QUHTXHV WZHZLOOLQ WHJUDWH\R ORJRLQWRW XU KHVFUDSH UµVWHHWK

,FHVFUDSHUÄ6TXDUH³ ZLWKZDWHUVFUDSHU $UWLFOH

 

6781'( 

1

/,

(

K

()

( 5 6 ( 5 9,

&0JLZJYHWLYÉ;YPHUNSL¸ 9HJSL[[LnNSHJLÉ;YPHUNSL¸ 9LHSS`WYHJ[PJHS;YPHUN\SHYPJLZJYHWLY^P[O ZJYHWPUN[LL[OHUKZTVV[OZJYHWLYLKNL

0JLZJYHWLYÉ:X\HYL¸^P[OV\[^H[LYZJYHWLY 9HJSL[[LnNSHJLÉ*HYYt¸ZHUZSHTLZV\WSL /HUK`ÅH[PJLZJYHWLY^P[OZJYHWPUN [LL[OHUKZTVV[OZJYHWLYLKNL

0JLZJYHWLÉ+LS[H¸ 9HJSL[[LnNSHJLÉ+LS[H¸ :TVV[OZJYHWPUNLKNLHUKZJYHWPUN [LL[OPU[YPHUN\SHYZOHWL

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

¥TT ZJYLLUWYPU[+) _ TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

*(9(5+;9(=,3

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

¥TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 
ZOO BERLIN 5,<40; 0, ,0:)f9>055

0RWLILFHVFUDSHUZLWKFRORXU EODFNSUHSULQWDYDLODEOHLQ GLIIHUHQWYDULDQWV Ã&#x201E;3HQJXLQ³ Ã&#x201E;6DQWD³

0JLZJYHWLYÃ&#x2030;7VSHYILHY¸ 9HJSL[[LnNSHJLÃ&#x2030;6\YZWVSHPYL¸ 4V\SKLKPJLZJYHWLY^P[OZJYHWPUN[LL[OHUK ZPUNSLJVSV\YZ[HUKHYKWVSHYILHYPTWYPU[

0JLZJYHWLYÃ&#x2030;:UV^THU¸ 9HJSL[[LnNSHJLÃ&#x2030;)VUOVTTLKLULPNL¸ 4V\SKLKPJLZJYHWLY^P[OZJYHWPUN[LL[OHUK MV\YJVSV\YZ[HUKHYKZUV^THUPTWYPU[

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

_TT ZJYLLUWYPU[+) _ TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

,'(0 !(,

,'( 0 !( ,0JLZJYHWLYÃ&#x2030;;Y\JR¸ 9HJSL[[LnNSHJLÃ&#x2030;73¸ 4HKLVMZ[HISLWSHZ[PJ0JLZJYHWLYPU[OL ZOHWLVMH[Y\JR^P[OZJYHWPUN[LL[O-\SS JVSV\YVY[YHUZWHYLU[H]HPSHISL7H[LU[LK

0JLZJYHWLÃ&#x2030;(YJO¸ 9HJSL[[LnNSHJLÃ&#x2030;*PU[YL¸ (YJOZOHWLKPJLZJYHWLYTHKLVM Z[HISLWSHZ[PJ^P[OZJYHWPUN[LL[O 6MMLYZHSHYNLHK]LY[PZPUNZ\YMHJL

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

Â¥ TT [HTWVWHKWYPU[+) _ TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

*(9(5+;9(=,3
3RVWFDUGLPSULQWSRVVLEOHRQ UHTXHVW3OHDVHFRQWDFWXVIRU SRVWDOUDWHRSWLPLVDWLRQRSWLRQVN

0JLZJYHWLYÃ&#x2030;:X\HYL¸ 9HJSL[[LnNSHJLÃ&#x2030;9LJ[HUNSL¸ -SH[ZX\HYLPJLZJYHWLY^P[OSHYNLHK]LY [PZPUNZWHJLZJYHWPUN[LL[OHUKZTVV[O ZJYHWLYLKNL04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT ZJYLLUWYPU[+( _TT 04V\SK 0JLZJYHWLÃ&#x2030;>H]L¸ 9HJSL[[LnNSHJLÃ&#x2030;>H]L¸ 0JLZJYHWLY^P[O\U\Z\HSZJYHWLZJYHWPUN LKNLZHUKSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL6ULZTVV[O ZJYHWPUNLKNLHUKVULLKNL^P[O[LL[O

0JLZJYHWLYÃ&#x2030;;YHWLaL¸ 9HJSL[[LnNSHJLÃ&#x2030;;YHWuaL¸ 7LYMLJ[MVYYLTV]PUNPJLMYVT^PUNTPYYVYZ[OHURZ [V[OLUHYYV^ZPKL^P[OZJYHWPUN[LL[O(SZVVMMLYZ HSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJLHUKHZTVV[OZJYHWPUN LKNLVU[OL^PKLYZPKL04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( _TT 04V\SK 

*(9(5+;9(=,3
0*,:*9(7,9 >0;/79(*;0*(3 /(5+3,

7KHKDQ G\LFHVF UDSHUV¿ DQ\JORY WVLQ HFRPSD U WPHQW 

6781'( 

(

/,

&

/,

(

K

()

( 5 6 ( 5 9,

( 5 6 ( 5 9,

&K

()

,FHVFUDSHUÃ&#x201E;*ULS³DOVR DYDLODEOHDVYHUVLRQZLWKZDWHU VFUDSHU$UWLFOH

1

6781'( 

1,FHVFUDSHUÃ&#x201E;(DV\³DOVR DYDLODEOHDVYHUVLRQZLWKZDWHU VFUDSHU$UWLFOH0JLZJYHWLYÃ&#x2030;0JL^P[JO¸ 9HJSL[[LnNP]YLÃ&#x2030;:VYJPuYLNSHJtL¸ ,YNVUVTPJZOHWLHUKZ[HISL7SHZ[PJ PJLZJYHWLY^P[OZTVV[OZJYHWPUNLKNL ZJYHWPUN[LL[OHUKOHUK`NYPW

0JLZJYHWLYÃ&#x2030;,HZ`¸^P[OV\[^H[LYZJYHWLY 9HJSL[[LnNSHJLÃ&#x2030;,HZ`¸ZHUZSHTLZV\WSL ,HZPLYZJYHWPUN0JLZJYHWLY^P[O OHUKSLZJYHWPUN[LL[OZTVV[OZJYHWLY LKNLHUKOVSLMVYOHUNPUN\W

0JLZJYHWLYÃ&#x2030;.YPW¸^P[OV\[^H[LYZJYHWLY 9HJSL[[LnNSHJLÃ&#x2030;.YPW¸ZHUZSHTLZV\WSL .YPWW`0JLZJYHWLY^P[OZJYHWPUN [LL[OHUKOHUK`NYPW

WSHZ[PJ7: __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: _ _ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

*(9(5+;9(=,3


 0JLZJYHWLYÃ&#x2030;;LSLZRVW¸ 9HJSL[[LÃ&#x2030;;LSLZJVWL¸ SLUNO[VMOHUKSLHKQ\Z[HISL\W[V JT>H[LYSPWHUKPJLZJYHWLY

>0;/ )9<:/

WSHZ[PJ __TT WJZISPZ[LY WHJRHNL

([WHQVLEOHWR FP

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

 0JLZJYHWLYÃ&#x2030;(SSYV\UK¸ 9HJSL[[LnNSHJLÃ&#x2030;<UP]LYZLS¸ =LYZH[PSLHUKJVU]LUPLU[0JLZJYHWLY^P[O ^H[LYZJYHWLYIY\ZOHUKSVUNOHUKSL WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[++ 

*(9(5+;9(=,3

;>6 05 65,

 0JLZJYHWLYÃ&#x2030;)P7HY[¸ 9HJSL[[LnNP]YLÃ&#x2030;)P7HY[¸ ;OLWLYMLJ[JVTIPUH[PVUPUZUV^HUKPJL0JL ZJYHWLY^P[OSVUNOHUKSLHUKZTVV[OZJYHWPUN LKNLJVTIPULK^P[OHWYHJ[PJHSOHUKIY\ZO *HUIL\ZLKZLWHYH[LS`VYHZZLTISLK;OL J\Y]LKJHY]PUNLKNLTHRLZPJLZJYHWPUNLHZPLY WSHZ[PJ _ _TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 
 0JLZJYHWLYÃ&#x2030;=PZPVU¸^P[ONSV]L 9HJSL[[LnNP]YLÃ&#x2030;=PZPVU¸H]LJNHU[ 7YV[LJ[PVUHNHPUZ[PJLHUKJVSK3PULKNSV]LZ ^P[OZVM[Ã&#x2026;LLJLPUULYHUKYLTV]HISLPJL ZJYHWLY^P[ONYPWHUKZTVV[OZJYHWPUNLKNL WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

 0JLZJYHWLYÃ&#x2030;*Y`Z[HS¸^P[ONSV]L 9HJSL[[LnNP]YLÃ&#x2030;*YPZ[HS¸H]LJNHU[ ,]LUIL[[LYWYV[LJ[PVUHNHPUZ[[OLJVSKMVY `V\YOHUKZ3PULKNSV]LZ^P[OZVM[Ã&#x2026;LLJL PUULYHUKYLTV]HISLPJLZJYHWLY^P[ONYPW LSHZ[PJIHUKHUKZTVV[OZJYHWPUNLKNL WSHZ[PJ _ _TT WJZWVS`IHN

>0;/.36=,

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

0JLZJYHWLYÃ&#x2030;.SV]L¸^P[OLSHZ[PJIHUK 9HJSL[[LnNP]YLÃ&#x2030;4V\Ã&#x2026;L¸H]LJtSHZ[PX\L >HYTNSV]L^P[OZVM[PUULYHUK^PKLJ\MMZ HUKYLTV]HISLPJLZJYHWLY^P[OOHUKSLHUK ^H[LYZJYHWLY,SHZ[PJPU[OLOVSLMVY[OL PJLZJYHWLYWYL]LU[Z[OLNSV]LZSPWWPUN

0JLZJYHWLYÃ&#x2030;0JL^P[JO¸ ^P[ONSV]LHUKLSHZ[PJIHUK 9HJSL[[LnNP]YLÃ&#x2030;:VYJPuYLNSHJtL¸ H]LJTV\Ã&#x2026;LL[tSHZ[PX\L 0JLZJYHWLY^P[O[LL[OHUKZTVV[O ZJYHWPUNZ\YMHJLPU^HYTNSV]L^P[O ZVM[SPUPUN,SHZ[PJPU[OLOVSLMVY[OLPJL ZJYHWLYWYL]LU[Z[OLNSV]LZSPWWPUN

[L_[PSL WJZWVS`IHN

 _ TT OLH[[YHUZMLY;(4 

[L_[PSL WJZWVS`IHN

 _ TT OLH[[YHUZMLY;(4 

*(9(5+;9(=,3


 $OORYHUVXEOLPDWLRQSULQWRQ WKHZKLWHVKDGHVHWSRVVLEOH OHKLZL[Ã&#x2030;<TIYH¸ : 2P[KLYPKLH\_WHYLZVSLPSÃ&#x2030;<TIYH¸ WHY[ZOHKLZL[^P[OZ\J[PVUJ\W -VSKHISLHUKLHZ`[VH[[HJO

6SHFLDOVKDSHV RQUHTXHVW

[L_[PSLU`SVU __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+, _TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:,3 

3URWHFWVWKHYHKLFOHLQWHULRU DJDLQVWRYHUKHDWLQJLQWKHVXQ

 \[VZ\UZOHKLÃ&#x2030;:JYLLU¸ ( 7HYLZVSLPSWV\Y]VP[\YLÃ&#x2030;:JYLLU¸ 0UKPZWLUZHISLPUZ\TTLY;OLZVSPKJHY[VU \UMVSKZLHZPS`MVYZ[HUKPUNVU[OLKHZOIVHYK 7YV[LJ[Z[OLPU[LYPVYVM[OL]LOPJSLHNHPUZ[[OL Z\U*\Z[VTKLZPNUZWVZZPISLHZVM\UP[Z WHWLYWHWLYIVHYK _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 

*(9(5+;9(=,3
 HK^LH[OLYZL[Ã&#x2030;9HPU`¸ ) 2P[PU[LTWtYPLZÃ&#x2030;9HPU`¸ 3PNO[WYHJ[PJHSMVSKPUNOH[^P[OaPWWLYHUK JHYHIPULYMVYH[[HJOPUN[VHY\JRZHJRVYIHN >H[LYWYVVM0UJS\KLZYHPUJHWL(Y[PJSL [L_[PSLU`SVU __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT OLH[[YHUZMLY;)2 3DSHULQVHUWIRUWKHSRO\EDJZLWK \RXULQGLYLGXDOGHVLJQLVRQUHTXHVW

(\[VTH[PJ M\UJ[PVU

KV\ISLV\[LY ZRPU

>PUKWYVVM

:[PJR\TIYLSSH  HPUJHWLÃ&#x2030;6WLU(PY¸ 9 7VUJOVKLWS\PLÃ&#x2030;6WLU(PY¸ 3PNO[^LPNO[9LHSS`SV^^LPNO[YL\ZHISLZPUNSL ZPaL7YHJ[PJHSMVYLTLYNLUJPLZZWVY[ZL]LU[ZVY [YH]LSSPUN*HUIL^VYUV]LYUVYTHSJSV[OPUN

 TIYLSSHÃ&#x2030;(\[VTH[PJ¸ < 7HYHWS\PLKLWVJOLÃ&#x2030;(\[VTH[PX\L¸ )PNH\[VTH[PJ\TIYLSSH^P[OSL]LYHNLVM HS\TPUP\THUKPUZPKLJVH[PUNMVY<=WYV[LJ[PVU

 TIYLSSHÃ&#x2030;+V\ISL¸WSPLZ < 7HYHWS\PLKLWVJOLÃ&#x2030;+V\ISL¸JV\JOLZ <TIYLSSH^P[OSH`LYZV\[ZPKLSH`LYPUKHYR IS\LHUKPUZPKLSH`LYPUSPNO[IS\LTL[HSZOHM[ KV\ISLÃ&#x2026;\[LKMYHTLPUJOYVTLWSH[LK^P[O WSHZ[PJ[PWZY\IILYJVH[LKWSHZ[PJOHUKSL THU\HSWSPLZ6WLU!Â¥TT

WSHZ[PJ7, _TT WJZWVS`IHN

 _TT 0USH` 

[L_[PSLWVS`LZ[LY ¥TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(: 

[L_[PSLU`SVU __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;*: 

*(9(5+;9(=,3
:(-,05;/,+(92

  LÅLJ[VYÉ)LHY¸ 9 9tÅLJ[L\YÉ6\YZ¸ *\[LHUKZHML9LÅLJ[VYPU[OLZOHWLVMH ILHY*LY[PÄLKPUSPUL^P[O+05,5 >P[OL`LHUKJVYK0UJS\KLZJVU[V\Y PTWYPU[ZPUNSLJVSV\YJ\Z[VTWYPU[PUN H]HPSHISLPUZ[LHKVMJVU[V\YPTWYPU[ WSHZ[PJ744( __TT WJZWVS`IHN

*(9(5+;9(=,3

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

5HÀHFWRUVLQPDQ\GLIIHUHQW FRORXUVDQGVKDSHV +HDUW &DU 6KLUW 5RXQG 3RODU%HDU &KHPLVW
>0;/6<99,-3,*;69:

 

 

5HÃ&#x20AC;HFWRUVLQPDQ\GLIIHUHQW FRORXUVDQGVKDSHV &HUWL¿HGUHÃ&#x20AC;HFWRUV 3HGHVWULDQUHÃ&#x20AC;HFWRUVDUHSHUVRQDOSURWHFWLYHGHYLFHVRIFDWHJRU\ DQGPHHWWKHUHTXLUHPHQWVRIWKH(XURSHDQVWDQGDUG(1 RQZDUQLQJHTXLSPHQWIRUWKHQRQSURIHVVLRQDO¿HOG 2XUUHÃ&#x20AC;HFWRUVPHHWWKHRSWLFDOSHUIRUPDQFHUHTXLUHPHQWV RIWKHVWDQGDUGZLWKUHVSHFWWRUHWXUQEHDPYDOXHVVXUIDFH DQGGHVLJQDWLRQ&HUWL¿HGE\D(8W\SHDSSURYDOWHVW

/LJKWEXOE $UFK 6TXDUH 'UDJRQ %XV *KRVW 3LJJ\

*(9(5+;9(=,3
:(-,;@(*/03+º:73(@ 7,9:0:;,5;

0DGHRIUHÃ&#x20AC;HFWLQJSHUVLVWHQWPDWHULDO ',1(1$OOSXUSRVH

 UHWHYTIHUKÃ&#x2030;/PNOSPNO[¸JT : )YHJLSL[H\[VZLYYHU[Ã&#x2030;/PNOSPNO[¸JT 0UKPZWLUZHISLPUOHSMSPNO[*SL]LYHYTZSHW^YHW THKLVMYLÃ&#x2026;LJ[PUNS\TPUV\ZTH[LYPHS<UP]LYZHSS` KLWSV`HISL*LY[PÃ&#x201E;LKPUSPUL^P[O+05,5 WSHZ[PJ __TT ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

6QDSZUDSEUDFHOHWÃ&#x201E;+LJKOLJKW³ DOVRLQWKHVL]HV FP FP FP&HUWL¿HGLQOLQHZLWK ',1(16QDSZUDSEUDFHOHWÃ&#x201E;0D[L³DOVRLQWKHVL]HV Ã&#x201E;;;/³ FP Ã&#x201E;0LQL³ FP Ã&#x201E;0LGL³ FP 

 UHWHYTIHUKÃ&#x2030;4H_P¸ : )YHJLSL[H\[VZLYYHU[:UHWÃ&#x2030;4H_P¸ )PN*SL]LYWYVTV[PVUZSHW^YHW4HKLVM YLÃ&#x2026;LJ[PUNTH[LYPHS<UP]LYZHSS`KLWSV`HISL WSHZ[PJ __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

*(9(5+;9(=,3

_ TT ZJYLLUWYPU[+) 
 LÅLJ[VYÉ+4VVZL¸ 9 9tÅLJ[L\YÉiSHU+¸ :HML[VJ\KKSL*\[LZVM[TVVZL THKLVMYLÅLJ[P]LTH[LYPHS>P[OYLK ^OP[LZJHYMHUKTL[HSRL`YPUN0KLHSMVY H[[HJOPUN[VHY\JRZHJRVYZH[JOLS [L_[PSLWVS`LZ[LY __TT WJZWVS`IHN 

5HÀHFWRUÄ'³LQWZR RWKHUYHUVLRQVDYDLODEOH

¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

+DVH 1LOSIHUG LÅLJ[VYÉ*`JSPZ[¸ 9 9tÅLJ[L\YÉ-PN\YPULKL]tSV¸ 7SHZ[PJÄN\YLZ^P[OPU[LNYH[LKYLÅLJ[VYHUK IYHJRL[ZMVYIPJ`JSLZWVRLZ=LYZPVUZILHY TV\ZLHUKJSV^UH]HPSHISLHZZ[HUKHYK *\Z[VTKLZPNUZVMV[OLYÄN\YLZVUYLX\LZ[ WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

IRU OGUHQµVPRWLIV &RORXUIXOFKL OLSRQ 6LPSOHWRF ELF\FOHVSRNHV

 

 LÅLJ[VYÉ:X\HYL¸^P[OJSHTW 9 9tÅLJ[L\YÉ9LJ[HUNSL¸H]LJWPUJL 9LJ[HUN\SHYZOHWLKYLÅLJ[VY^P[OWSHZ[PJ JSPWMVYH[[HJOPUN[VHIHNVYJSV[OPUN WSHZ[PJ744( __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

5HÀHFWRUVZLWKFOLSV $OVRDVÄ7UDI¿F/LJKW³YHUVLRQ $UWLFOH

*(9(5+;9(=,3
:(-,05;/,+(92:DUQLQJMDFNHWÄ6WDQGDUG³ DOVRDYDLODEOHLQSRO\EDJ $UWLFOH 

  YHMÄJZHML[`QHJRL[É/VVK¸ ; .PSL[YtÅtJOPZZHU[É*HW\JOL¸ 7V^LYM\SYLÅLJ[PVUZ[YPWZMVYWLYMLJ[ WYV[LJ[PVUPU[OLKHYR:PUNSLZPaL??3 >P[OOVVKHUKJVYKHZ[PLW\SS 

[L_[PSL WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+*   YHMÄJZHML[`QHJRL[É:[HUKHYK¸JHZL ; .PSL[YtÅtJOPZZHU[É:[HUKHYK¸t[\P 4HKLVM 7VS`LZ[LY7V^LYM\SYLÅLJ[PVU Z[YPWZMVYWLYMLJ[WYV[LJ[PVUPU[OLKHYR:PUNSL ZPaL??3(]HPSILPUU`SVUJHZLHZZ[HUKHYK [L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(2 

*(9(5+;9(=,3 \JRZHJRJV]LYÉ9LÅLJ[PVU¸ 9 *V\]YLZHJnKVZÉ9tÅL_PVU¸ :HML[`ÄYZ[5LVU`LSSV^Y\JRZHJRJV]LY^P[O[^V JT^PKL4YLÅLJ[VYZ[YPWZ;OLWYHJ[PJHSLSHZ[PJ W\SSMHZ[LULYOLSWZ`V\Ä[[OLJV]LY[VHU`WVW\SHY Y\JRZHJR,_[YLTLS`SPNO[HUKZWHJLZH]PUN [L_[PSL+6_MVYK _TT __TT OLH[[YHUZMLY;)4 WJZWVS`IHN 


  LÅLJ[PVUZZL[É2PKZ¸ 9 2P[YtÅtJOPZZHU[É2PKZ¸ :HML[`MVYRPKZ-HU[HZ[PJZL[JVTWYPZPUN Y\JRZHJRJV]LYPUULVU`LSSV^^P[OYLÅLJ[PUN Z[YPWLZJOPSKYLUºZZHML[`QHJRL[PUULVU `LSSV^^P[OV\[ISHJRLKNLZPUSPUL^P[O ,5YLÅLJ[PUNYHIIP[^P[OH`LSSV^ OVVKLKW\SSV]LYHUKRL`YPUNHUKZ[PJRLYZL[ ^P[OKPMMLYLU[YLÅLJ[PUNZ[PJRLYZZTPSL` OPWWVHUKILHYPUSPUL^P[O,5 [L_[PSL ;U`SVU _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

 `TIHNÉ9LÅLJ[VY¸ . :HJKLN`TUHZ[PX\LÉ9tÅLJ[L\Y¸ :WVY[ZIHNTHKLVMYLÅLJ[PUNTH[LYPHSHUK HKKP[PVUHSYLÅLJ[VYZ[YPWLZ>P[OWYHJ[PJHS JVYKJHUIL^VYUHZHY\JRZHJRVY ZOV\SKLYIHN0KLHSMVYZJOVVSJOPSKYLU [L_[PSL _TT WJZWVS`IHN

7KHZDUQLQJ MDFNHWIURPW KH UHÀHFWLRQVHW Ä.LGV³LVDOVR D YDLODEOH VHSDUDWHO\ $ UWLFOH_TT ZJYLLUWYPU[+* 

7KHZDUQ LQJWULDQJ OHIURPWK DFFLGHQWVH H WÄ6DIHW\³ LVDOVRDYD VHSDUDWHO\ LODEOH $UWLFOH   JJPKLU[ZL[É:HML[`¸ ( 2P[HJJPKLU[É:tJ\YP[t¸ :HML[`ÄYZ[<ZLM\SZL[JVTWYPZPUN^HYUPUN [YPHUNSL ^P[OULVU`LSSV^JSV[OIHN  ;(HUK[YHMÄJZHML[`QHJRL[Z [L_[PSL ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

*(9(5+;9(=,3


 RPPUNWHZZOVSKLYÃ&#x2030;:UV^¸ : 7VY[LMVYMHP[KLZRPÃ&#x2030;:UV^¸ 7YHJ[PJHSHJJLZZVY`MVY`V\YZRPPUNOVSPKH` 7\SSIHJRSHJLJSPWMVYH[[HJOPUN`V\Y WHZZH[[HJOHISL[VWVW\SHYaPWWLYTHRLZ (]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZWSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 0+JHYKOVSKLYÃ&#x2030;0+¸ 7VY[LKVJ\TLU[ZKºPKLU[P[tÃ&#x2030;0+¸ ,SLNHU[/VSKLY^P[OW\SSIHJRHUK JSPWMVYH[[HJOPUN0+Z0UJS\KLZJSHTW MVYH[[HJOPUN[VJSV[OPUN TL[HS __TT WJZWVS`IHN

¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 ¥ TT KVTPUN6) 

  

  \[[VUÃ&#x2030;:LSM4HKL¸ ) )HKNLÃ&#x2030;:LSM4HKL¸ >P[OWSHZ[PJJV]LYHUKYL]LYZL^P[OZHML[` WPU>P[OV\[WHWLYPUZLY[HZZ[HUKHYK )\[[VUTHJOPULUV[YLX\PYLK

 \[[VUÃ&#x2030;*VSV\Y*SPW¸ ) )HKNLÃ&#x2030;*VSV\Y*SPW¸ <UVI[Y\ZP]L3HYNLYV\UKJSPWMVY JSHTWPUN^P[OTTHK]LY[PZPUNZWHJL VUMYVU[HUKJSHTWVUYLHYZPKL

 HYKZSLL]LÃ&#x2030;7SHZ[PJ*HYK¸ * i[\PWV\YJHY[LÃ&#x2030;7SHZ[PJ*HYK¸ *HZLMVYJOLX\LJHYKZVMHU`[`WL 7LYMLJ[WYV[LJ[PVULZWLJPHSS`MVYJHYKZ ^P[OZLUZP[P]LTHNUL[PJZ[YPWZ

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT KPNP[HSWYPU[ 

¥TT [HTWVWHKWYPU[+) ¥TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

*(9(5+;9(=,3

_TT [HTWVWHKWYPU[+(  _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 
,'FDUGVOHHYHVDOVR DYDLODEOHZLWKFOLS Ã&#x201E;+DUG3ODVWLF³ Ã&#x201E;6RIW3ODVWLF³ 

 

0+JHYKOVSKLYÃ&#x2030;/HYK7SHZ[PJ¸ 7VY[LIHKNLÃ&#x2030;/HYK7SHZ[PJ¸ 7YV[LJ[ZJHYKZ0+JHYKZHUK[PJRL[Z H[KPMMLYLU[L]LU[Z0KLHSMVYH[[HJOPUN [VSHU`HYKZ/VYPaVU[HSMVYTH[

0+JHYKOVSKLYÃ&#x2030;:VM[7SHZ[PJ¸ 7VY[LIHKNLÃ&#x2030;:VM[7SHZ[PJ¸ 7YV[LJ[ZJHYKZ0+JHYKZHUK[PJRL[Z H[KPMMLYLU[L]LU[Z0KLHSMVYH[[HJOPUN [VSHU`HYKZ=LY[PJHSMVYTH[

WSHZ[PJ _ _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ7=*7 _ _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

UGV$%6KROGHU +ROGEXVLQHVVFD V\UHPRYDO ZLWKFXWRXWIRUHD 

 UP]LYZHSIV_Ã&#x2030;4PUP¸ < )Vz[L\UP]LYZLSSLÃ&#x2030;4PUP¸ <UP]LYZHSIV_MVY[OPUNZSPRLI\ZPULZZJHYKZ QL^LSSLY`WSHZ[LYZJOL^PUNN\THUKT\JO TVYL(]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ

 \ZPULZZJHYKOVSKLYÃ&#x2030;/HUK6\[¸ ) :\WWVY[WV\YJHY[LZKL]PZP[LÃ&#x2030;/HUK6\[¸ :\P[HISLMVYHI[]PZP[PUNJHYKZ_TT /VSKLYTHKLVM():^P[OYLJLZZMVYLHZ`YLTV]HS VUHNYL`3HU`HYKTTPU^PK[O^P[OZ[HUKHYK ZUHWOVVRHUKZHML[`JSVZ\YLTHKLVMWSHZ[PJ

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ(): __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

*(9(5+;9(=,3


  \NNHNL[HNÃ&#x2030;*HYHIPULY¸ 3 i[PX\L[[LKL]HSPZLÃ&#x2030;4V\ZX\L[VU¸ ;L_[PSLS\NNHNL[HN^P[OTL[HSJHYHIPULY HZMHZ[LULY9\IILYÃ&#x201E;LSKMVYLU[LYPUN UHTLHKKYLZZHUKWOVULU\TILY *\Z[VTJVSV\YZHZVM\UP[Z [L_[PSLU`SVU __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

 \NNHNL[HNÃ&#x2030;(KKYLZZ¸ 3 i[PX\L[[LKL]HSPZLÃ&#x2030;(KKYLZZ¸ 5V[Q\Z[MVYOVSPKH`THRLYZ-VSK\WHKKYLZZ[HN ^P[ONS\LPUHKKYLZZÃ&#x201E;LSKHUKHKQ\Z[HISLZ[YHW WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

UL^

 HUN-SPWÃ&#x2030;9V\UK¸ / /HUN-SPWÃ&#x2030;9V\UK¸ :PTWS`\UYLLSHUKOHUNVU[OLWSHJL VM`V\YJOVPJL7LYMLJ[OVSKMVYIHNZ QHJRL[ZVY[V^LSZ=LY`Z[HIPSL TL[HS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 ¥TT KVTPUN6+ 

*(9(5+;9(=,3 

 \NNHNLSHILSÃ&#x2030;5LVU¸ 3 0KLU[PÃ&#x201E;JH[L\YKL]HSPZLÃ&#x2030;5LVU¸ @V\ºSSOH]LUV[YV\ISLÃ&#x201E;UKPUN`V\YIHNVU [OLJVU]L`VYILS[^P[O[OPZULVU`LSSV^ SHILS4HKLVM77=*^P[O[YHUZWHYLU[ Z[YHWMVYH[[HJOPUNP[[V`V\YIHN

 \NNHNL[HNÃ&#x2030;,SV_¸ 3 ,[PX\L[[LnIHNHNLÃ&#x2030;,SV_¸ 3\NNHNL[HNTHKLVMHUVKPaLK HS\TPUP\T7YLWYPU[LKWHWLYPUZLY[Z[V OPKLHKKYLZZHUKWOVULU\TILY>P[O TL[HSYVWLHUKZJYL^M\UJ[PVU

WSHZ[PJ7=* _TT

 _TT ZJYLLUWYPU[+) 

TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 


 &DVHVWUDSVLQYDULRXVGHVLJQV Ã&#x201E;7HQQLV³ Ã&#x201E;*UDVV³ Ã&#x201E;6WUDS³

 HZLZ[YHWÃ&#x2030;3\TWZ\T¸ * :HUNSLKL]HSPZLÃ&#x2030;(YNLU[H\UVPY¸ *HZLZ[YHW^P[O^OP[LPTWYPU[Ã&#x2030;*H\[PVUVU [OLS\TW¸0UJS\KLZ]PZPISL7=*IHKNL WYPU[LKÃ&#x201E;LSK7=*IHKNLWSHZ[PJZUHW MHZ[LULYHUKWSHZ[PJZPaLHKQ\Z[TLU[ [L_[PSL+ WVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

UVUWYPU[HISL

 \P[JHZLTHYRLYÃ&#x2030;0KLU[PM`¸ : 4HYX\L\YKLJVMMYLZÃ&#x2030;0KLU[PM`¸ ;OLZTHSSHS[LYUH[P]L[V[OLZ\P[JHZLILS[ >P[O[OLZ\P[JHZLTHYRLYIHNZHUKJHZLZ JHUILTHYRLKPUUV[PTL>PUKHYV\UK [OLOHUKSLHUKJSVZL^P[O=LSJYVZ[YPW [L_[PSLULVWYLUL __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

2XUOXJJD JHPDUNHU VKHOS\RX RXWIURPW VWDQG KHFURZG (DVLO\LGHQ \RXUOXJJD WLI\ JHZLWKRX WDQ\GHOD \V

*(9(5+;9(=,3
;/,0+,(3;9(=,3*647(5065 \P[IHNÉ5VU>V]LU¸ : :HJn]v[LTLU[ZÉ5VU[PZZt¸ -VSKPUNZ\P[IHN^P[OOHUKSLSHYNLJVTWHY[TLU[ MVYJSV[OLZHUKZPKLJVTWHY[TLU[^P[O aPW:[\KMHZ[LULYZH[[HJO[OLSV^LYHUK \WWLYOHS]LZ4H[LYPHS!NZXT 

[L_[PSL5VU>V]LU _TT _ _TT ZJYLLUWYPU[+* WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 YVSSL`:L[É1V\YUL`¸ ; ;YVSSL`:L[É1V\YUL`¸ :H]LZWHJL^OLUZ[VYHNPUN;OL[YVSSL`ZÄ[ PUZPKLVULHUV[OLY,HJOOH]LHZWHJPV\Z THPUJVTWHY[TLU[ZPKLWVJRL[ZH [LSLZJVWPJOHUKSLHZ^LSSHZHJHYY`PUN OHUKSL;OLaPWWLYJVTLZ^P[OHWHKSVJR [L_[PSLWVS`LZ[LY _TT __TT OLH[[YHUZMLY;*: WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

*(9(5+;9(=,3


 VPSL[)HNÃ&#x2030;6HZPZ¸ ; ;YV\ZZLKL[VPSL[[LÃ&#x2030;6HZPZ¸ >P[OZL]LYHSJVTWHY[TLU[ZMVY`V\*HU ILÃ&#x201E;_LKVU[OL^HSS0UHWVS`IHN [L_[PSLWVS`LZ[LY _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZWVS`IHN  

 OVLIHNÃ&#x2030;9V\UKLK¸ : :HJKLJOH\ZZ\YLÃ&#x2030;9V\UKLK¸ JVYKZJSVZPUNHUKJHYY`PUN :WHJLMVYVULWHPYVMZOVLZ[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

 VPSL[)HNÃ&#x2030;9V\UKLK¸ ; ;YV\ZZLKL[VPSL[[LÃ&#x2030;9V\UKLK¸ )SHJR[VPSL[IHN^P[OHIPNTHPUJVTWHY[TLU[ MYVU[WVJRL[THU`KPMMLYLU[WVJRL[ZPUZPKL YLTV]LHISLTPYYVYOVVRHUKaPWWLY [L_[PSLU`SVU _TT __TT ;L_/LH[?(4 WJZWVS`IHN 

 VZTL[PJIHNÃ&#x2030;*OHYT¸ * ;YV\ZZLKL[VPSL[[LÃ&#x2030;*OHYT¸ >P[OTL[HSOHUNPUNOVVR=HYPV\ZWVJRL[Z PUZPKL[OLIHNHUKHTPYYVY^P[O]LSJYV IHUK;OL[YHUZWHYLU[IHNMVYHPYWSHULOHUK S\NNHNL;OLPUULYWHY[PZYLTV]HISLHUKJHU ILÃ&#x201E;_LKPU[OLZOV^LY^P[OHWSHZ[PJOVVR [L_[PSL+ WVS`LZ[LY __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

*(9(5+;9(=,3


WDSHPHDVXUH :LWKLQWHJUDWHG WHUWDSHKROGHU FP DSRO\HV NORFN DQGDSODVWLFFOLF  \NNHNLZJHSLZÃ&#x2030;=V`HNL¸ 3 7uZLIHNHNLÃ&#x2030;=V`HNL¸ /HUK`S\NNHNLZJHSLZ^P[OPU[LNYH[LK[HWL TLHZ\YLJTHWVS`LZ[LY[HWLNYPWHUKH WSHZ[PJZUHWSVJR;OL^LPNO[VM[OLS\NNHNL\W [VTH_RNPZKPZWSH`LKPU[OLIS\L3,+KPZWSH` _TTPURNNSIHUKVa;OLZJHSLZHSZV MLH[\YLZHUH\[VTH[PJZ^P[JOVMMM\UJ[PVU[HYL M\UJ[PVUV]LYSVHKKPZWSH`HUKHSV^IH[[LY` PUKPJH[VY:\WWSPLK^P[O[^V(((IH[[LYPLZ WSHZ[PJ Â¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+*  HNZJHSLZÃ&#x2030;3PM[<W¸ ) 7uZLIHNHNLÃ&#x2030;3PM[<W¸ 5VTVYLZ\YWYPZLZ^OLU`V\JOLJRPU3PNO[ WSHZ[PJZJHSLZMVYLHZ`HUKWYHJ[PJHSJOLJRPUNVM S\NNHNL^LPNO[0KLHSMVY[YH]LSSPUN[OHURZ[VSV^ ^LPNO[HUKLHZ`OHUKSPUN>P[OKPNP[HSKPZWSH` +PTLUZPVUZ^OLUVWLULK!__TT WSHZ[PJ(): _TT __TT [HTWVWHKWYPU[+) WJZPUKP]PK\HS JHY[VUISPZ[LYWHJRHNL _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

*(9(5+;9(=,3
Ã&#x2030;.9,@305,¸:,90,:  

 

 OV\SKLYIHNÃ&#x2030;.YL`3PUL¸ : :HJnIHUKV\SPuYLÃ&#x2030;.YL`3PUL¸ 9VI\Z[HUKPKLHSMVY[OLYVHK7YHJ[PJHS ZOV\SKLYIHN^P[OVULTHPUHUKVULMYVU[ JVTWHY[TLU[^P[OaPWWLYSLUN[OHKQ\Z [HISLZOV\SKLYZ[YHWHUKHUPUZPKLWVJRL[ 7PWPUNTHKLVMYLÃ&#x2026;LJ[PUNTH[LYPHS

 OV\SKLYIHNÃ&#x2030;.YL`3PUL¸ : :HJnIHUKV\SPuYLÃ&#x2030;.YL`3PUL¸ =LY`YVVT`JVSSLNLIHN^P[OTHPUHUKPU[LYPVY aPWWLYLKJVTWHY[TLU[HMYVU[WVJRL[^P[O =LSJYVHaPWWLYLKWVJRL[VU[OLÃ&#x2026;HWHUKHU HKQ\Z[HISLZOV\SKLYZ[YHW(SZVZ\P[HISLMVY MVSKLYZ7PWPUNTHKLVMYLÃ&#x2026;LJ[PUNTH[LYPHS

[L_[PSL+U`SVU __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

[L_[PSL+U`SVU _TT __TT OLH[[YHUZMLY;*4 WJZWVS`IHN 

 

  HJRWHJRÃ&#x2030;.YL`3PUL¸ ) :HJnKVZÃ&#x2030;.YL`3PUL¸ )HJRWHJR^P[OTHU`KL[HPSZ:WHJPV\Z THPUJVTWHY[TLU[^P[OZL^UPUZPKLWVJRL[ ^P[OaPWWLYHUKHWVJRL[^P[OLSHZ[PJIHUK MYVU[WVJRL[Z^P[OaPWWLY[^VTLZO WVJRL[ZMVY^H[LYIV[[SLZVU[OLZPKLZ JHYY`PUNOHUKSLHUKWHKKLKZOV\SKLY Z[YHWZ7PWPUNTHKLVMYLÃ&#x2026;LJ[PUNTH[LYPHS [L_[PSL+U`SVU __ TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

7KHFRPSOHWHVHULHVRIEDJVKDVDSLSLQJ PDGHIURPDUHÃ&#x20AC;HFWLYHPDWHULDO

  YH]LSIHNÃ&#x2030;.YL`3PUL¸ ; :HJKL]V`HNLÃ&#x2030;.YL`3PUL¸ 0KLHSMVY[YH]LSVYZWVY[Z3HYNLIHN^P[OVUL THPUHUKVULMYVU[JVTWHY[TLU[HUK[^VZPKL WVJRL[Z^P[OaPWWLYHZ^LSSHZ[^VJHYY`PUN OHUKSLZHUKHUHKQ\Z[HISLYLTV]HISLZOV\SKLY Z[YHW7PWPUNTHKLVMYLÃ&#x2026;LJ[PUNTH[LYPHS [L_[PSL+U`SVU _ _TT WJZWVS`IHN

_ TT OLH[[YHUZMLY;*4 

*(9(5+;9(=,3
 YH]LSIHNÃ&#x2030;-LS[YV¸ ; :HJKL]V`HNLÃ&#x2030;-LS[YV¸ /HYTVUPV\ZJVTIPUH[PVUVMMLS[HUKWVS`LZ[LY :WHJPV\Z[YH]LSIHN^P[OTHPUJVTWHY[TLU[ ZTHSSPUZPKLWVJRL[ZPKLWVJRL[ZSLUN[O HKQ\Z[HISLHUKYLTV]HISLZOV\SKLYZ[YHWHZ^LSS HJHYY`PUNOHUKSLZ(SSWVJRL[Z^P[OaPWWLYZ

 HJRWHJRÃ&#x2030;-LS[YV¸ ) :HJnKVZÃ&#x2030;-LS[YV¸ +\YHISLHUKZ[`SPZO;OPZIHJRWHJRPZTHKLVMMLS[ HUKWVS`LZ[LYHUKOHZHSHYNLTHPUJVTWHY[TLU[ ^P[OHZTHSSPUZPKLWVJRL[WVJRL[ZVU[OL MYVU[HUK[^VTLZOWVJRL[Z^P[OLSHZ[PJZMVY ^H[LYIV[[SLZH[[OLZPKLZ>P[OJHYY`PUNOHUKSL HUKSLUN[OHKQ\Z[HISLZOV\SKLYZ[YHWZ

[L_[PSLMLS[ _ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;): 

[L_[PSLMLS[ _TT __TT OLH[[YHUZMLY;)4 WJZWVS`IHN 

_TT *VSHZLYLUNYH]PUN

_TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+ OV\SKLYIHNÃ&#x2030;-LS[YV¸ : :HJnIHUKV\SPuYLÃ&#x2030;-LS[YV¸ 0[Z[OLTP_[OH[TH[[LYZ:OV\SKLYIHNTHKL VMMLS[HUKWVS`LZ[LY3HYNLJVTWHY[TLU[^P[O KP]PKLYHUK=LSJYVZTHSSLYPUULYWVJRL[^P[O aPWWLYSVVWZMVYWLUZWVJRL[ZMVYI\ZPULZZ JHYKZaPWWLYLKWVJRL[VU[OLV\[ZPKLHUK HKQ\Z[HISLKL[HJOHISLZOV\SKLYZ[YHW [L_[PSLMLS[ _ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;)3 _TT *VSHZLYLUNYH]PUN

*(9(5+;9(=,3
-,3; )(.: HISL[7*JHZLÃ&#x2030;-LS[¸ ; :HJVJOLKL7*WSH[Ã&#x2030;ML\[YL¸ *HZLMVYZ[HUKHYKZPaLK[HISL[JVTW\[LY ;OLVWLUPUN^P[O=LSJYVMHZ[LULYPZVU [OLSVUNZPKL4H[LYPHS!NZXT [L_[PSLMLS[ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;)4 _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+ LS[IHNÃ&#x2030;:PJPSPH¸ :HJLUML\[YLÃ&#x2030;:PJPSPH¸ .PM[WHJRHNPUNVMHKPMMLYLU[RPUK:[\YK` MLS[IHNPUHMLZ[P]LYLKÃ&#x201E;UPZO^P[OHUJT ^PKLIHZLHUK[^VJVTMVY[HISLJHYY`PUN OHUKSLZ0KLHSMVYNPM[Z[OH[HYLKPMÃ&#x201E;J\S[[V ^YHWPUUVYTHSWHWLY4H[LYPHS!NZXT [L_[PSLMLS[ __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;*4 _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+ LS[)HNÃ&#x2030;;VZJHUH¸ :HJLUML\[YLÃ&#x2030;;VZRHUH¸ ;YLUK`MLS[IHN^P[OTT[OPJRMLS[ +V\ISLSH`LYLKJHYY`PUNOHUKSLZMVY VW[PTHSZ[HIPSP[`4H[LYPHS!NZXT [L_[PSLMLS[ __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+

:HXVHD&2ODVHUWRPDUN ZRRGWH[WLOHVRUSODVWLFVIRU \RXZLWKDWDFWLOHHIIHFW

*(9(5+;9(=,3
-,3;05(46+,95+,:0.5

  \ZPULZZJHZLÉ-LS[¸ ) i[\PI\ZPULZZÉML\[YL¸(¸ :[`SPZOJHZLTHKLVMMLS[^P[OW\ZOI\[[VU MVYZLJ\YLSVJRPUN>P[OPUZPKLWVJRL[Z MVYPTWVY[HU[WHWLYZHUKIHURUV[LZ [L_[PSLMLS[ __TT WJZWVS`IHN VHZ[LYÉ-LS[¸ * +LZZV\ZÉML\[YL¸ 7YV[LJ[ZHNHPUZ[HUUV`PUNNSHZZTHYRZ VU[OL[HISL/HUK`JVHZ[LYTHKLVM WS`MLS[6]LYHSS[OPJRULZZTT [L_[PSLMLS[ ¥_TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

¥TT OLH[[YHUZMLY;(3 ¥TT *VSHZLY LUNYH]PUN*)

_TT *VSHZLY LUNYH]PUN*)

6XLWDEOHIRUDOOFRPPRQ DPHUDV VPDUWSKRQHVDQGGLJLWDOF P F [ ZLWKDVL]HRIXSWR

*(9(5+;9(=,3

 

 

 VIPSLWOVULJHZLÉ-PSa¸ 4 ,[\PWV\Y[tStWOVULWVY[HISLÉ-PSa¸ -HUJ`WYV[LJ[PVU4VKLYUTVIPSLWOVULJHZL THKLVMTTMLS[^P[OÅHWHUKLSHZ[PJIHUK 4VIPSLWOVULZ`TIVSVU[OLSHILSH[[HJOLK[V [OLZPKL:\P[HISLMVYHSSJVTTVUZTHY[WOVUL HUKKPNP[HSJHTLYHZVMHZPaLVM\W[V_JT

 THY[WOVULJHZLÉ-LS[¸ : 7VJOL[[LZTHY[WOVULÉML\[YL¸ ([[YHJ[P]LWYV[LJ[PVUMVYZTHY[WOVULZ-LS[IHN ^P[OTHPUJVTWHY[TLU[HUKHZTHSSMYVU[WVJRL[ >P[OZUHWOVVRHUKSHU`HYKVU[OLIHJRHUKHU PUKP]PK\HSÄUPZO^P[OZL^UWH[JOVU[OLMYVU[

[L_[PSLMLS[ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 _TT *VSHZLY LUNYH]PUN**

[L_[PSLMLS[ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(3 _TT *VSHZLY LUNYH]PUN**
7KHQRWHE RRNFDVHÃ&#x201E; )HOW³LV DYDLODEOHI RUDOOÃ&#x201E; $J HQGD³ QRWHERRNV $$$  ,QGLYLGXDOODVHUHQJUDYLQJ SRVVLEOHRQWKHPHWDOSDQHO

$OVRDYDLODEOHLQVL]HV $  $  V[LIVVRJHZLÃ&#x2030;-LS[¸( 5 i[\PKºHNLUKHÃ&#x2030;ML\[YL¸(¸ 0UKP]PK\HSPZL`V\YUV[LIVVR:VM[+05( MLS[JV]LYMVYV\YÃ&#x2030;(NLUKH¸ UV[LIVVR >P[O[\JRPUÃ&#x2026;HWZPUZPKLHUKTL[HSWSH[LZ MVYPUKP]PK\HSSHZLYLUNYH]PUNV\[ZPKL [L_[PSLMLS[ __TT WJZWVS`IHN_TT OLH[[YHUZMLY;)4 _TT *VSHZLY LUNYH]PUN** 

 

 HZLÃ&#x2030;-LS[¸ * ,[\PÃ&#x2030;ML\[YL¸ -VYVSKHUK`V\UN9VVT`aPWWLYLK WVJRL[MVYWLUZHUKV[OLYHJJLZ ZVYPLZ;LHYYLZPZ[HU[HUKZ[HISL

 LS[WLUKHU[Ã&#x2030;4V[P]¸ 7VY[LJSt-PSaÃ&#x2030;4V[P]¸ ;YLUK`HJJLZZVY`MVY`V\YRL`YPUN/LHY[ VYÃ&#x2026;V^LYZOHWLKWLUKHU[THKLVM TTMLS[^P[OTL[HSL`LHUKRL`YPUN

[L_[PSLMLS[ __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*)

[L_[PSLMLS[ ¥TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(3 _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*(

%DJVKDWV&KULVWPDVGHFRUDWLRQV:HKDYHHYHQPRUHIHOW SURGXFWVLQRXUUDQJH$QGLI\RXFDQQRW¿QGDQ\WKLQJ VXLWDEOHDVNRXUVDOHVWHDPDERXWWKHSRVVLELOLWLHV:H ZLOOEHKDSS\WRUHDOL]HVSHFLDOUHTXHVWVIRU\RX

*(9(5+;9(=,3
 OVWWPUNIHNÃ&#x2030;7VJRL[¸ : :HJnWYV]PZPVUZÃ&#x2030;7VJRL[¸ -VSKPUNU`SVUIHNPUZTHSSU`SVUJHZL ^P[OZ[\KMHZ[LULY0UJS\KLZOVVRMVY RL`YPUNVYMVYH[[HJOPUN[V[OLIHN

 OVWWPUNIHNÃ&#x2030;-VSKHISL¸ : :HJKLZOVWWPUNÃ&#x2030;-VSKHISL¸ 7YHJ[PJHSMVSKPUNZOVWWPUNIHNTHKLVM YVI\Z[TH[LYPHS;OLIHNPZLHZPS`Z[V^LK PU[OLPU[LNYH[LKIHN^P[OWYLZZZ[\K

[L_[PSLU`SVU __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

[L_[PSL[LY`SLUL _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

:/67705.)(.: 

  OVWWPUNIHNÃ&#x2030;:OVWWPUN*HY[¸ : :HJnWYV]PZPVUZÃ&#x2030;*HKK`¸ 3HYNLZOVWWPUNIHN^P[OOHUKSLZH[[HJOLZ [VZOVWWPUNJHY[[OHURZ[V=LSJYVMHZ[LULY LHZPS`Z[V^LKPU[OLZL^UPUaPWWLYWVJRL[ [L_[PSLWVS`LZ[LY _ _TT WJZWVS`IHN

*(9(5+;9(=,3

_TT ZJYLLUWYPU[+* 
:LWKKR OGHUVIRUVK RSSLQJ FDU WFKLSV RQWKHLQVL GHRIWKH IROGLQJFD UU\LQJKD QGOH OVWWPUNIHZRL[Ã&#x2030;-PUV¸ : 7HUPLYnWYV]PZPVUÃ&#x2030;-PUV¸ :[HISLHUK[YLUK`6]HSZOHWLKJVSSHWZPISL ZOVWWPUNIHZRL[THKLVMZ[\YK`WVS`LZ[LY ^P[OHS\TPUP\TMYHTL>P[OIYHJRL[ZMVY ZOVWWPUNJHY[JOPWZVU[OLPUZPKLVM[OL MVSKHISLJHYY`PUNOHUKSL:VM[7<MVHTVU [OLOHUKSLMVYJVTMVY[HISLJHYY`PUN [L_[PSL _ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(: _TT KVTPUN6+ 6KRSSLQJEDJDOVRDYDLODEOH ZLWKURVHRUGDLVLHV 6KRSSLQJEDJÃ&#x201E;5RVH³ 6KRSSLQJEDJÃ&#x201E;'DLV\³  OVWWPUNIHNÃ&#x2030;+HPZ`¸ : :HJnWYV]PZPVUZÃ&#x2030;:\UÃ&#x2026;V^LY¸ :\UU`[PTLZHOLHK-VSKHISLZOVWWPUNIHNTHKL VMWVS`LZ[LY^P[OIHNZV^UVUKLJVYH[LK^P[O HZ\UÃ&#x2026;V^LY0UHKKP[PVU^P[O[^PUL^P[OZ[VWWLY HUKZTHSSWSHZ[PJZUHWOVVR;OLIHNJHUIL MVSKLK\WX\PJRS`HUKLHZPS`PUHZTHSSIHN [L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;+4 *(9(5+;9(=,3


 HYYPLYIHNÉ:OVWWPUN¸ * :HJÉ:OVWWPUN¸ :[HISL[LHYWYVVMIHNWYHJ[PJHSMVYTH[^P[O ZOVY[Z[YHWZ6MMLYZHSHYNLHK]LY[PZPUNZ\YMHJL HUKSVUNZLY]PJLSPML4H[LYPHS!NZXT [L_[PSL5VU>V]LU __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT JHYV\ZLS++  HYYPLYIHNÉ5VU>V]LU¸ * :HJÉ5VU[PZZt¸ :[HISLZOVWWPUNIHN^P[OZOVY[ OHUKSLZHUKIV[[VTMVSKMVYTVYL PU[LYPVY]VS\TL4H[LYPHS!NZXT[L_[PSL5VU>V]LU __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

 V[[VUIHNÉ5H[\YL¸ * :HJLUJV[VUÉ5H[\YL¸ *SHZZPJ5H[\YHSJVSV\YLKJV[[VUIHN^P[O JTZ[YHWZ=LY`YVI\Z[HUKLU]PYVUTLU[HSS` MYPLUKS`K\L[VSVUNZLY]PJLSPML(SZVVMMLYZH SHYNLHK]LY[PZPUNZ\YMHJL4H[LYPHS!NZXT

 HYYPLYIHNÉ??3:OVWWPUN¸ * :HJÉ:OVWWPUN??3¸ -VYL_[LUKLKZOVWWPUN[YPWZ=LY`YVVT` IHNTHKLVMOHYK^LHYPUNTH[LYPHS ^P[OSVUNZ[YHWZHUKHSHYNLHK]LY [PZPUNZWHJL4H[LYPHS!NZXT [L_[PSL5VU>V]LU _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

[L_[PSLJV[[VU __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ;L_/LH[?,4 *(9(5+;9(=,3

VUYLX\LZ[ [L_[PSLWYPU[
UL^

  HYYPLYIHNÃ&#x2030;:OVWWLY¸ * :HJVJOLÃ&#x2030;:OVWWLY¸ :[HISLSPNO[UVU^V]LUIHN^P[OZOVY[OHUKSLZ HUKISHJRZPKLN\ZZL[Z(]HPSHISLPU^OP[LISHJR IS\LISHJRHUKYLKISHJR4H[LYPHS!NTõ [L_[PSL5VU>V]LU _ _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

%RWWRPJXVVHWPPEUHLW UL^

UL^

%RWWRPJXVVHWPP

 HYYPLYIHNÃ&#x2030;?3:OVWWPUN¸ * :HJVJOLÃ&#x2030;?3:OVWWPUN¸ 3HYNLUVU^V]LUIHN^P[OIYVHK IV[[VTN\ZZL[MVYSV[ZVMZ[VYHNL:OVY[ OHUKSLZHUKSPNO[TH[LYPHS!NTõ

 HYYPLYIHNÃ&#x2030;3:OVWWPUN¸ * :HJVJOLÃ&#x2030;3:OVWWPUN¸ 5VU^V]LUIHN^P[OSHYNLIV[[VT N\ZZL[MVYSV[ZVMZ[VYHNL:OVY[ OHUKSLZHUKSPNO[TH[LYPHS!NTõ

[L_[PSL5VU>V]LU _ _TT WJZWVS`IHN

[L_[PSL5VU>V]LU _ _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

*(9(5+;9(=,3
&DQEHID VWHQHGWR WKHIURQW VHDWVZLWK FDU FOLFNOR FNEHOWV

:LWKPDLQFRPSDUWPHQW VFDUU\LQJ ORRSVQHWFRPSDUWPHQWV DQG9HOFUR IDVWHQHUIRUVHFXULQJLQSOD FHLQWKHFDUERRW 

 HY6YNHUPZLYÃ&#x2030;;PK`;^V¸ * 6YNHUPZL\YKL]VP[\YLÃ&#x2030;;PK`;^V¸ 2LLWZL]LY`[OPUNZOPWZOHWL/PNO[^VWVJRL[ IHNMVY`V\YJHYIVV[HUKMVYJHYY`PUN`V\Y ZOVWWPUN>P[OTHPUJVTWHY[TLU[ZOHUKSLZ UL[WVJRL[ZH[[OLMYVU[HUK=LSJYVMHZ[LULYZ MVYH[[HJOPUN[V`V\YJHYIVV[-VSKZ\WÃ&#x2026;H[ HUK[O\ZZH]LZZWHJL=LY`Z[HISL[OHURZ[V YLPUMVYJLKPUZLY[HISLIV[[VTPULHJOWVJRL[

 HY6YNHUPZLYÃ&#x2030;(SSPU6UL¸ * 6YNHUPZL\YKL]VP[\YLÃ&#x2030;(SSPU6UL¸ 2LLWZM\UHUKNHTLZ[PK`7YHJ[PJHSVYNHUPZLY ^P[OSV[ZVMZWHJLMVY[PK`PUN[V`Z*HUIL H[[HJOLK[V[OLIHJRYLZ[VMHU`JHYZLH[I`P[Z Z[YHWZ>P[OHSHYNLTHPUJVTWHY[TLU[PUJS =LSJYVMHZ[LULYHUKTHU`ZTHSSLYWYHJ[PJHS WVJRL[ZLNMVYWLUZWSH`PUNJHYKZHUKT\JO TVYL;HRLZ[OL^HP[V\[VMSVUNJHY[YPWZ

[L_[PSL+ _TT WVS`LZ[LY ZJYLLUWYPU[+* __TT WJZWVS`IHN

[L_[PSL+ WVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

  V[[SLIHNÃ&#x2030;+LS\_L¸ ) :HJnIV\[LPSSLÃ&#x2030;+LS\_L¸ 3PNO[MVSKPUNIHN^P[OZWHJLMVYIV[[SLZ PUZLWHYH[LJVTWHY[TLU[Z;OLYLPUMVYJLK OHUKSLHSZVLUZ\YLZZHMLHUKWSLHZHU[ JHYY`PUN0KLHSMVYIV[[SLZIV\NO[ZLWHYH[LS`

 V[[SLIHNÃ&#x2030;:P_@V\¸ ) :HJnIV\[LPSSLZÃ&#x2030;:P_@V\¸ >P[OOHUKSLZHUKZWHJLMVYIV[[SLZ ;OLZL^UPUIV[[SLZLWHYH[VYWYL]LU[Z IYVRLUIV[[SLZHUKUVPZL^OLU[YHUZWVY[PUN NSHZZIV[[SLZ4H[LYPHS!NZXT

[L_[PSL5VU>V]LU _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

[L_[PSL5VU>V]LU _TT __TT ZJYLLUWYPU[++ WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

*(9(5+;9(=,3

_TT OLH[[YHUZMLY;)3 
.9,(;-69:4(33*/03+9,5

Ã&#x201E;.LGV³VHULHVLQWUHQG\ FRORXUVIRUNLGV%DJVZLWKRXW FRQWHQWDVVWDQGDUG3ODVWLF OXQFKER[DQGGULQNLQJ ERWWOHÃ&#x201E;0DGHLQ*HUPDQ\³ DYDLODEOHDVDFFHVVRULHV

 OV\SKLY)HNÃ&#x2030;2PKZ¸ : :HJÃ&#x2030;2PKZ¸ 7YHJ[PJHSRPUKLYNHY[LUIHN*VU[HPUZH THPUJVTWHY[TLU[WVJRL[^P[O[YHUZ WHYLU[^PUKV^^P[OYVVTMVYHZHUK^PJO IV_:PKLWV\JOMVYHIV[[SL

 YVSSL`Ã&#x2030;2PKZ¸ ; ;YVSSL`Ã&#x2030;2PKZ¸ *VVS[YH]LS[YVSS`MVYJOPSKYLU>P[OSHYNL THPUJVTWHY[TLU[ZTHSSMYVU[JHZL ^OLLSZHUK[LSLZJVWPJOHUKSL

 HSSL[Ã&#x2030;2PKZ¸ > 7VY[LTVUUHPLÃ&#x2030;2PKZ¸ /HUNHISLZHML[`^HSSL[MVYJOPSKYLU6MMLYZ LUV\NOYVVTMVYZTHSSJOHUNL

[L_[PSL __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* ¥ TT KVTPUN6( 

[L_[PSL _ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

[L_[PSL __TT WJZWVS`IHN

Â¥__TT OLH[[YHUZMLY;(4 

Â¥ TT KVTPUN6( 

*(9(5+;9(=,3
-<5*;065(3*647(5065:DUHLGHDOIRU :DLVWEHOWEDJV QJ WHPVZKLOHKLNL VWRZLQJVPDOOL

 LS[7V\JOÃ&#x2030;6\[KVVY¸ ) :HJLUIHUKV\SPtYLÃ&#x2030;6\[KVVY¸ *VUZPZ[ZVMHIV[[SLWVJRL[^P[OLSHZ[PJIHUK SHYNLTHPUJVTWHY[TLU[ZTHSSMYVU[WVJRL[ HKQ\Z[HISLILS[TL[HSJSVZ\YLHUKZPS]LY JVSV\YLKTL[HSJHYHIPULYPUTL[HSYPUN [L_[PSL __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 ¥ TT KVTPUN6( 

*(9(5+;9(=,3

 HJRWHJRÃ&#x2030;9LKSPUL¸ ) :HJnKVZÃ&#x2030;9LKSPUL¸ 4HPUJVTWHY[TLU[ZPKLWVJRL[Z^P[OaPWWLY *VTMVY[HISLWHKZVUIHJRZPKLHUKZ[YHWZ [L_[PSLU`SVU _TT __TT OLH[[YHUZMLY;(4 WJZWVS`IHN 
7KHERWWR PFRPSD U WPHQW RIWKHVSR U WVEDJRII HUV DGGLWLRQD OVWRUDJHVS DFHUL^

 WVY[ZIHNÃ&#x2030;7V^LY¸ : :HJKLZWVY[Ã&#x2030;7V^LY¸ :WVY[ZIHNPUISHJR^P[OIS\LWPWPUNTHKL VM+WVS`LZ[LYPUJSTHPUWVJRL[^P[O aPWJHYY`PUNOHUKSLZZPKLWVJRL[VU LHJOZPKL^P[OaPWHUKYLPUMVYJLK7=* IHZL0UJS\KLZZPS]LYTL[HSJHYHIPULYOVVR HUKHKKP[PVUHSaPWWLKPUZPKLWVJRL[ [L_[PSL+ WVS`LZ[LY _ _TT WVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;). 

  WVY[Z)HNÃ&#x2030;9L[YV¸ : :HJKLZWVY[Ã&#x2030;9L[YV¸ :WVY[ZIHN^P[OYL[YVZ[YPWLZH[[OLLKNLHUK HJYVZZ[OLIHN3VUNHKQ\Z[HISLJHYY`PUN OHUKSLZTHSSPUULYWVJRL[PUJS\KLK

 HNÃ&#x2030;*VSSLNL¸ ) :HJÃ&#x2030;*VSSLNL¸ )PNIHNTHKLVM[HYW\SPU^P[O L_[YHPUZPKLJVTWHY[TLU[

WSHZ[PJ7< _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZWVS`IHN 

[L_[PSLU`SVU _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZWVS`IHN 

Â¥ TT KVTPUN6( 

*(9(5+;9(=,3
,@,*(;*/,9! *6(;,+)(.: 3URPRWLRQDOEDJVFRROHUEDJVVKRSSLQJEDJVEHDFKEDJVDQGPDQ\ RWKHUYDULDQWVZLWKFRDWHGVXUIDFHV$QH\HFDWFKHULQHYHU\UHVSHFW $OORYHUSULQWWRFXVWRPHUVSHFL¿FDWLRQVLQEULOOLDQWFRORXUDQGSKRWR TXDOLW\7HVWHGLQOLQHZLWK(1$=2IUHHDQGORZRQFDGPLXP 0LQLPXPRUGHULWHPV

*(9(5+;9(=,3
*(9(5+;9(=,3
>,33*663,+65/6;+(@:

:LWKLQWHJ UDWHGÃ&#x20AC;DW FRROLQJFRP SDU WPHQW DQG DWWDFKHGL QVLGHSRFN HW

DWLQJRQWKH :LWKDOXPLQXPFR JFRROHGLWHPV LQVLGHIRUFDUU\LQUL^

UL^ VVSIHNÃ&#x2030;3HRLZPKL¸ * :HJMYHzJOL\YÃ&#x2030;3HRLZPKL¸ (UVU^V]LUIHN^P[OSV[ZVML_[YHZPU[LN YH[LKÃ&#x2026;H[JVVSJVTWHY[TLU[ZTHSSPUULY WVJRL[ZL^UVUZTHSSTLZOWVJRL[VU [OLV\[ZPKLHUKSVUNOHUKSLZ3PNO[`L[ Z[HISLTH[LYPHS4H[LYPHS!NTõ

 VVSIHNÃ&#x2030;5VU>V]LU¸ * :HJMYHzJOL\YÃ&#x2030;5VU>V]LU¸ 4LKP\TZPaLKUVU^V]LUIHN^P[O HS\TPUP\TSPUPUNMVY[YHUZWVY[PUNJOPSSLK NVVKZ0UJS\KLZaPWWLYHUKOHUKSLZ-PST [OPJRULZZ!TT4H[LYPHS!NTõ

 VVS)HNÃ&#x2030;:LH[¸ * :HJYtMYPNtYHU[Ã&#x2030;:LH[¸ ;OLWLYMLJ[JVTIPUH[PVU*VVSIHNHUK JHTWPUNZ[VVSPUVUL3HYNLTHPUJVTWHY[TLU[ ^P[OaPWJSVZ\YL-VSKHISLZ[VVS

[L_[PSL5VU>V]LU __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

*(9(5+;9(=,3

[L_[PSL5VU>V]LU __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

[L_[PSL _ _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[++ 
 

UL^  VVSIHNÃ&#x2030;7PJUPJ*VVSLY¸ * :HJMYHzJOL\YÃ&#x2030;7PJUPJ*VVSLY¸ 7YHJ[PJHSJVVSIHNTHKLVMUVU^V]LU HUKPZVSH[LK^P[OHTT[OPJRMVHT HUKHS\TPUP\TMVPSAPWWLYPUJS\KLK

 VVSIHNÃ&#x2030;>H]L¸ * :HJNSHJPuYLÃ&#x2030;>H]L¸ 7YHJ[PJHSJVVSIHN^P[OZWHJPV\ZTHPU JVTWHY[TLU[HUKWSLU[`VMZWHJLMVY`V\YKYPURZ MY\P[HUKT\JOTVYL>P[OPJLJVTWHY[TLU[ JHYY`PUNOHUKSLHUKHKQ\Z[HISLZOV\SKLYZ[YHW

 VVS)HNÃ&#x2030;2Â&#x2026;OS[VUUL¸ * :HJPZV[OLYTLÃ&#x2030;2Â&#x2026;OS[VUUL¸ >P[OL_[YHIHNH[[OLMYVU[APWWLYHUK IV[[SLVWLULYMVYJVU]LUPLU[\ZL

[L_[PSL5VU>V]LU __TT WVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

[L_[PSL+ _TT WVS`LZ[LY ZJYLLUWYPU[+* __TT WJZWVS`IHN

[L_[PSL+U`SVU _ _TT WJZWVS`IHN

Â¥__TT ZJYLLUWYPU[++ 

*(9(5+;9(=,3
G LVLQVXODWH 7KHLQVLGH (9$IRLO ZLWKJUH\3

70*50* 

 

 \JRZHJRÃ&#x2030;7PJUPJ+LS\_L¸ 9 :HJnKVZÃ&#x2030;7PX\LUPX\L+LS\_L¸ -VYWLVWSL-VYRRUPMLHUKZWVVUTHKL VMZ[HPUSLZZZ[LLS^P[OWSHZ[PJOHUKSLWSH[LZ ^PULNSHZZLZTHKLVMWSHZ[PJ7HWLYUHWRPUZ ZHS[HUKWLWWLYJY\L[IV[[SLVWLULY JOLLZLRUPML^VVKLUJOVWWPUNIVHYK HUKHYLTV]HISL^PULIV[[SL^P[OJVVSPUN M\UJ[PVU0UZ\SH[LK^P[ONYL`7,=(MVPS

 VVS)V_Ã&#x2030;/L_HNVU¸ * :HJYtMYPNtYHU[Ã&#x2030;/L_HNVU¸ /L_HNVUHSJVVSIV_^P[OJHYY`PUNZ[YHW0UULY PUZ\SH[LK^P[OZPS]LYMVPS*VUZPZ[ZVMWPLJLZHUK JHUIL\ZLKHZHZLH[[OHURZ[VP[ZZ[HIPSLZPKLZ

[L_[PSL+ WVS`LZ[LY _ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

*(9(5+;9(=,3

[L_[PSL+ WVS`LZ[LY ¥ _ _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 
-3,,*,)3(52,;:

  SLLJLTH[Ã&#x2030;7SH`NYV\UK¸ *V\]LY[\YLLUÃ&#x2026;LLJLÃ&#x2030;7SH`NYV\UK¸ )PNJV]LY^P[ONHTLWYPU[LKVUP[ >P[OIHJRZPKLHUKJSVZ\YL [L_[PSLÃ&#x2026;LLJL _TT WJZWVS`IHN 

/DUJHÃ&#x20AC;HHFHSO D\EODQNHW ZLWKÃ&#x201E;3OD\ZLW KPH³LPSULQ W ,GHDOIRUSLFQL FVRUSOD\LQJ

_TT OLH[[YHUZMLY;*:  -SLLJLISHURL[Ã&#x2030;7PJUPJ¸*V\]LY[\YLLUWVSHPYLÃ&#x2030;7PX\LUPX\L¸ 7VS`LZ[LYWPJUPJISHURL[^P[OZVM[Ã&#x2026;LLJLHUK ^PWLHISL7=*\UKLYZPKL-VSKZ[VJYLH[LHOHUK` IHN^P[OOHUKSL[OHURZ[V=LSJYVMHZ[LULY [L_[PSL+ WVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;*4 *(9(5+;9(=,3


  HTWPUN)LKÃ&#x2030;6\[KVVY¸ * 3P[KLJHTWÃ&#x2030;6\[KVVY¸ 4HKLVMHS\TPUP\TWVSLZHUKU`SVUJV]LY 0UJS\KLZaPW^PUKV^HUKKVVY^P[OPUZLJ[ UL[7HJRLKPUWYHJ[PJHSKYH^Z[YPUNIHN HUKTHPUIHN^P[O]LSJYVJSVZ\YL [L_[PSL _ _TT WJZWVS`IHN  HTWPUNJOHPYÃ&#x2030;*YVZZ*V\U[Y`¸ * *OHPZLKLJHTWPUNÃ&#x2030;*YVZZ*V\U[Y`¸ *VTMVY[HISLZLH[L]LUV\[KVVYZ-VSKPUN JHTWPUNJOHPY^P[OYVI\Z[TL[HSMYHTL HUKPU[LNYH[LKJ\WOVSKLYPU[OLHYT 0UJS\KLZWYHJ[PJHSZOV\SKLYIHN [L_[PSLU`SVU _TT _ _TT OLH[[YHUZMLY;*: WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

*(9(5+;9(=,3

_TT OLH[[YHUZMLY;): 
9,3(?,+(;;/,),(*/  LHJOTH[Ã&#x2030;5H[\YL¸ ) ;HWPZKLWSHNLÃ&#x2030;5H[\YL¸ *VTWHJ[HUK\S[YHSPNO[YVSS\WTH[ ^P[OJHYY`PUNILS[HUKaPWJSVZ\YL ^VVKIHZ[ Â¥_TT WJZWVS`IHN_TT ZJYLLUWYPU[+* 

 LHJOTH[Ã&#x2030;:[VYHNL¸ ) 5H[[LKLWSHNLÃ&#x2030;:[VJRHNL¸ -VHTJ\ZOPVULKTH[^P[OSVUNP[\KP UHSS`HKQ\Z[HISLJHYY`PUNZ[YHW;OLOLHK WHY[WYV]PKLZHKKP[PVUHSZ[V^HNLZWHJL ^P[OHJVVSPUNM\UJ[PVU;OLTH[PZOLSKPU WSHJLI`=LSJYVMHZ[LULYZ^OLUYVSSLK [L_[PSL+U`SVU Â¥_TT WJZWVS`IHN_TT ZJYLLUWYPU[++ 

*(9(5+;9(=,3
30-,:;@3,(5+(**,::690,:
30-,:;@3, (**,::690,:

.H\SHQGDQWVFXGGO\ WR\VFDSVDQGKDWV 3URPRWH\RXUORJR ZLWKXQREWUXVLYH DFFHVVRULHV:RUNLQJ IRU\RXHYHU\ZKHUH DQGDOOWKHWLPH

30-,:;@3,(5+(**,::690,:
>,(9,2,@905.:  

.H\SHQGDQWVLQYDULRXVGHVLJQVDYDLODEOH

  L`YPUNÃ&#x2030;0USH`¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;0USH`¸ ;YHUZWHYLU[V]HSRL`MVI^P[ORL`YPUN3VNV WVZZPISLHZJ\Z[VTPZHISLWHWLYPUZLY[ 9L]LYZLMVSKZ\W[VYLWSHJLPUZLY[ WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT [HTWVWHKWYPU[+( 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:Ã&#x201E;,QOD\ ³ Ã&#x201E;5HFWDQJOH³ Ã&#x201E;,QOD\ ³ Ã&#x201E;,QOD\ ³ Ã&#x201E;,QOD\ ³ Ã&#x201E;,QOD\ ³ Ã&#x201E;,QOD\ ³ Ã&#x201E;,QOD\URXQG³
 

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;*HYHIPULY:[YHW¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;*HYHIPULY:[YHW¸ <UHZZ\TPUNHUKM\UJ[PVUHS3HYNLZUHWOVVR THKLVMTL[HSPU[P[HUP\TNYL`^P[OZPS]LY JSVZ\YLVUHNYL`WVS`LZ[LYZ[YHW^P[ORL`YPUN TL[HS WJZWVS`IHN

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;3HaV¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;3HaV¸ 2L`JOHPUTHKLVMZ[\YK`ZPSPJVUL^P[O TL[HSJSPW0UMYVZ[LKZPUNSLWHJRHNPUN WSHZ[PJZPSPJVUL _TT WJZWSHZ[PJ IV_WVS`IHN

_TT ;L_/LH[;(2 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3  

.H\SHQGDQWIHOWODPSLQWZR GLIIHUHQWYHUVLRQVDYDLODEOH

.H\SHQGDQWLQWZRGLIIHUHQW YHUVLRQVDYDLODEOH

Ã&#x201E;5RXQG³ Ã&#x201E;6WULSH³

Ã&#x201E;&DU³ Ã&#x201E;.H\³

UL^

UL^ LS[WLUKHU[Ã&#x2030;:[YHW¸ 7VY[LJSt-PSaÃ&#x2030;:[YHW¸ :[YVUNHUK[LHYWYVVM;YLUK`WLUKHU[THKLVM [^VSH`LYMLS[^P[OTL[HSL`LHUKTL[HSRL`YPUN 9\NNLK[OHURZ[VMLS[SH`LYZVMTTLHJO

 L`WLUKHU[MLS[SHTWÃ&#x2030;+PHTVUK¸ 2 7VY[LJStZSHTWLLUML\[YLÃ&#x2030;+PHTVUK¸ .YLH[YLJ[HUN\SHYRL`WLUKHU[THKLVM[OPJR MLS[^P[OPU[LNYH[LK^OP[L3,+HUKTL[HS RL`YPUN7HJRHNLKPUISHJRJHYKIVHYK^P[O ]LS]L[PUSH`HUK[YHUZWHYLU[ZSPWJHZL

 L`YPUNWLUKHU[Ã&#x2030;7\aaSL¸ 2 7VY[LJStZLUML\[YLÃ&#x2030;7\aaSL¸ ;YLUK`RL`YPUNWLUKHU[THKLVMTT [OPJRMLS[PUNYL`JVSV\Y(S\TPUP\T L`LSL[HUKTL[HSRL`YPUNPUJS\KLK

[L_[PSLMLS[ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(3 _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*(

[L_[PSLMLS[ _TT WJZNPM[ IV_JHY[VU

VUYLX\LZ[ 

[L_[PSLMLS[ _TT WVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+( _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*(

30-,:;@3,(5+(**,::690,:
&KDQJH VWKHOLJ KWWRYD FRORXUV ULRXV VPRRWK WUDQVLW LRQV

V HFRORXU LQDOOWK 6SDUNOHV LQERZ RIWKHUD

 L`YPUNÃ&#x2030;-SPJRLYPUN¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;(UULH\ZJPU[PSSHU[¸ ([TVZWOLYPJ9V\UKTVVKSPNO[RL`YPUN^P[O JOHPU.SV^ZPUHSS[OLJVSV\YZVM[OLYHPUIV^

 L`YPUNÃ&#x2030;([TVZWOLYL¸OLHY[ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;([TVZWOuYL¸JVL\Y -VYYVTHU[PJZ4VVKSPNO[THKLVMTH[[L LSHZ[PJTH[LYPHS^P[OSPNO[LMMLJ[H[[OLWYLZZVMH I\[[VU3PNO[JVSV\YJOHUNLZPUZVM[[YHUZP[PVUZ

WSHZ[PJ ¥TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 

 

 L`YPUNÃ&#x2030;3PNO[¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;3PNO[¸ <U\Z\HSHUKH[[YHJ[P]L;^VJVSV\YRL`MVIPU TL[HSSPJKLZPNU^P[O^OP[L3,+SPNO[HUKRL`YPUN

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;3\UH¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;3\UH¸ *\ZO`YV\UKWLUKHU[^P[O[YHUZWHYLU[ MYPUNLRL`YPUNHUKPU[LNYH[LK3,+SPNO[

 L`YPUNÃ&#x2030;2H[LUNH:[YHW¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;:HUNSL2H[LUNH¸ +V\ISLSH`LYWVS`LZ[LYILS[^P[OPU[LNYH[LK3,+ PU^OP[L^P[OHTL[HSL`LHUKHJTISHJR ZPS]LYJHYHIPULYPUJS\KLZVYHUNLÃ&#x2026;VJRJVH[ PTWYPU[Ã&#x2030;2H[LUNH¸VUVULZPKLVM[OLILS[

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ ¥TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

30-,:;@3,(5+(**,::690,:

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) 


 

 

 L`YPUNÃ&#x2030;4PUP3,+¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;4PUP3,+¸ 7YHJ[PJHSRL`MVIPUJYV^UJVYRZOHWL^P[O TL[HSJOHPU;OLHUVKPZLKHS\TPUP\TJHZL PUJS\KLZHZTHSSPU[LNYH[LK[VYJO^P[O ^OP[L3,+0UJS\KLZI\[[VUJLSSZ TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

  SHZOSPNO[3,+Ã&#x2030;*O\UR¸ ;VYJOL3,+Ã&#x2030;*O\UR¸ 4L[HSWLUKHU[^P[O3,+ZHUK RL`YPUN(J[P]H[LKI`[\YUPUN

 L`YPUNÃ&#x2030;;YPWSL3,+¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;;YPWSL3,+¸ *SHZZ`YVI\Z[HUKYLHSS`\ZLM\S([[YHJ[P]L V]HSRL`MVI^P[OHUVKPZLKHS\TPUP\TJHZL HUKRL`YPUN^P[OHUPU[LNYH[LK3,+[VYJO ^P[O^OP[L3,+Z7YLZZ[OLZVM[Z^P[JOVU [OLJHZL[VZ^P[JO[OL[VYJOVUHUKVMM TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HS __TT WJZ I\IISL^YHW

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

L1HZ

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ 

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;3HZLY3,+¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;3HZLY3,+¸ /HUK`RL`YPUNWLUKHU[^P[OSHZLYWVPU[LY SHZLYJSHZZ^OP[L3,+HUKJHYHIPULY MVYH[[HJOPUN)V_LKPUHTL[HSJHZL^P[O MVHTPUZLY[_JVPUJLSSZHYLPUJS\KLK

 OPUPUNZ[PJRÃ&#x2030;)S\L-SHZO¸ : )H[VUS\TPUL\_Ã&#x2030;)S\L-SHZO¸ ;OLZ[PJRZOPULZ^P[OIS\LSPNO[HUKÃ&#x2026;HZOPUN M\UJ[PVU>P[OJTSVUNZ[YPUN

TL[HS ¥ _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUTL[HSIV_

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HS ¥ _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:
/(5.0;65  L`YPUNÃ&#x2030;/LHY[¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;*VL\Y¸ 2L`MVITHKLVMZSPNO[S`[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ^P[O TH[[LÃ&#x201E;UPZO/LHY[ZOHWLKPUJS\KPUNRL`YPUNWSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VUÂ¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

Ã&#x201E;5RXQG³ Ã&#x201E;$QJHO³ Ã&#x201E;5HFWDQJOH³  L`YPUNÃ&#x2030;7VSPJLZ[VW¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;:[VW7VSPJL¸ ([[LU[PVUN\HYHU[LLK(]HPSHISLHZ WVSPJLZ[VWÃ&#x201E;YLZLY]PJLZ[VWIVYKLY WH[YVSZ[VW]LYZPVUZ>P[ORL`YPUN WSHZ[PJ __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 L`YPUNÃ&#x2030;:[VYHNL¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;:[VYHNL¸ ;\YUPUN[OLJVSV\YJVKLKOHS]LZVWLUZHUK JSVZLZ[OLKPZWLUZLY0KLHSMVY[YH]LSSPUN

 L`YPUNÃ&#x2030;:HML[`¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;:HML[`¸ :HMLHZOV\ZLZ7YHJ[PJHSRL`MVI^P[O RL`YPUNTHKLVMTL[HS^P[OJHYHIPULYMVY H[[HJOPUN[VHILS[SVVWVYZPTPSHY;OL JHYHIPULYVWLUZH[[OLWYLZZVMHI\[[VU

WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

30-,:;@3,(5+(**,::690,:

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 
 

 

 L`YPUNÃ&#x2030;4PUPJSHWWLYIVHYK¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;4PUPJSHWKLÃ&#x201E;ST¸ (UKHJ[PVUSL[[OLZOV^ILNPU:THSS RL`MVIPUJSHWWLYIVHYKKLZPNU

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;(WHY[TLU[¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;(WHY[TLU[¸ :THSSTVKLSPU[OLZOHWLVM[OLJSHZZPJHS OV[LSRL`WLUKHU[THKLVMTHZZP]L TL[HS^P[OaPUJHSSV`HUKY\IILYYPUN

WSHZ[PJ __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

TL[HSaPUJ ¥_TT WJZISPZ[LY WHJRHNLRHY[L

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

5DWWOHÃ&#x201E;%DFDUGL³DVDNH\SHQGDQW :HZRXOGEHSOHDVHGWRLPSOHPHQWD FXVWRPGHVLJQWR\RXUVSHFL¿FDWLRQV

 UL^

UL^

  L`WLUKHU[Ã&#x2030;7VJRL[)V[[SL¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;-SHZX\L¸ 4PUPÃ&#x2026;H[THU^P[OTL[HSJHYHIPULY

 L`YPUNWLUKHU[Ã&#x2030;*HYHIPULY)H_[LY¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;*HYHIPULY)H_[LY¸ +V\ISLHS\TPUP\TJHYHIPULYWLUKHU[^P[O Z[YVUNMHZ[LULYZ7LYMLJ[MVYHX\PJR JVUULJ[HUKYLTV]LMYVT[OLRL`YPUN

TL[HS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 _TT <=KPNP[HSWYPU[ TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZWVS`IHN_TT SHZLYLUNYH]PUN3  L`YPUNWLUKHU[Ã&#x2030;*HYHIPULY=PUZVU¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;*HYHIPULY=PUZVU¸ ;OLZWLJPHSWLUKHU[MVY[OLRL`YPUN (S\TPUP\TJHYHIPULY^P[OZ[YVUNMHZ[LULY TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:
*60569*/07

   OPWRL`YPUNÃ&#x2030;:HML¸ * 7VY[LJStZnQL[VUÃ&#x2030;:HML¸ :HML7SHZ[PJRL`MVI^P[OOVSKLYMVYJVPUZ VYZOVWWPUNJHY[JOPWZ0UJS\KLZRL`YPUN

 L`YPUNÃ&#x2030;*VPUOVSKLY¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;7VY[LQL[VU¸ 3PNO[HUKWYHJ[PJHS>P[OZUHWTLJOHUPZT MVYPUZLY[PUNHJVPU0UJSRL`YPUN

 OPWRL`YPUNÃ&#x2030;+V\ISL*OPW¸ * 7VY[LJStZnQL[VUÃ&#x2030;+V\ISL*OPW¸ 3PNO[RL`MVI^P[OJOPWJVTWHY[TLU[Z HUKRL`YPUN;^PJLHZT\JOZWHJLMVY `V\YHK]LY[PZPUNTLZZHNLVU[OLYLHY

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 

 V[H[PUNRL`YPUNÃ&#x2030;/LHY[¸ 9 7VY[LJStZYV[H[PMÃ&#x2030;JVL\Y¸ *SVZL[V`V\YOLHY[/LHY[ZOHWLK ZOVWWPUNJHY[JOPW^P[ORL`YPUN

 V[H[PUNRL`YPUNÃ&#x2030;7VPU[¸^P[OV\[JOPW 9 7VY[LJStZYV[H[PMÃ&#x2030;7VPU[¸ZHUZQL[VU <S[YHSPNO[RL`MVI^P[ORL`YPUNHUK HYV[H[PUNJVTWHY[TLU[[VOVSK JVPUZVYHZOVWWPUNJHY[JOPW

 OPWRL`YPUNÃ&#x2030;)HN¸^P[OJOPW * 7VY[LJStZnQL[VUÃ&#x2030;:HJ¸H]LJW\JL *VSV\YLKRL`MVIPU[OLZOHWLVMHIYPLMJHZLPUJS JOPW(]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

.H\ULQJZLWKFKLS

30-,:;@3,(5+(**,::690,:

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 
(3>(@:/(5+@K

()

(

1 ( 8 5

( 5 6 ( 5 9,

&

3(

2

( ,

/,

0$

'

6781'( 

1

,1(85 '(

( 23

0$

  OPWRL`YPUNÃ&#x2030;:X\HYL¸ * 7VY[LJStZnQL[VUÃ&#x2030;:X\HYL¸ <S[YHÃ&#x2026;H[:X\HYLRL`MVIH]HPSHISLPUHSHYNL ZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ>P[OV\[RL`YPUN

 OPWRL`YPUNÃ&#x2030;.OVZ[¸^P[OJOPW * 7VY[LJStZnQL[VU­.OVZ[®H]LJQL[VU ,_[YHÃ&#x2026;H[LYNVUVTPJJOPWOVSKLY ^P[OV\[RL`YPUN0UJS\KLZJOPW

 OPWRL`YPUNÃ&#x2030;-P_¸ * 7VY[LJStZnQL[VUÃ&#x2030;-P_¸ 7YHJ[PJHSHUK\S[YHÃ&#x2026;H[JOPWOVSKLY ^P[OV\[RL`YPUN0UJS\KLZJOPW

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _ TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:
9,(+@-69:/67705.&

SULQWHG

HPERVVHG

 PUPH[\YLZOVWWPUNJHY[ 4 *HKK`TPUPH[\YL (STVZ[HJVSSLJ[VYºZP[LT(ZTHSS ZOVWWPUNJHY[MVYWLYMLJ[WYLZLU [H[PVUH[`V\YWVPU[VMZHSL<UÃ&#x201E;SSLK

6KRSSLQJFDUWLQFOXGLQJ FKLSV$UWLFOH

TL[HS _ _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

ODVHUHG

 P]PKLYÃ&#x2030;;YPHUNSL¸ + :tWHYH[L\YKLTHYJOHUKPZLZÃ&#x2030;;YPHUNSL¸ 7SHZ[PJW`YHTPK^P[OSHYNLHK]LY [PZPUNZWHJLVUHSS[OYLLZPKLZ

 OVWWPUNJHY[JOPW^P[OV\[OVSL : 1L[VUWV\YJHKKPLZHUZ[YV\ :OVWWPUNJHY[JOPW^P[OV\[RL`YPUN

 OVWWPUNJHY[JOPWÃ&#x2030;,\YV¸ : 1L[VUWV\YJHKKPLÃ&#x2030;,\YV¸ :OVWWPUNJHY[JOPW^P[OV\[RL`YPUN

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:

¥TT [HTWVWHKWYPU[+( ¥TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

_TT [HTWVWHKWYPU[+( TT <=KPNP[HSWYPU[<( 


  OPWRL`WLUKHU[Ã&#x2030;4L[HSS¸^P[OV\[JOPW * 7VY[LJStZÃ&#x2030;4L[HSS¸ZHUZJOPW 4L[HSRL`YPUNWLUKHU[MVYH [YVSSL`JVPU>P[OV\[JOPWTL[HS __TT WJZWVS`IHN

 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 OPWRL`WLUKHU[Ã&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ * 7VY[LJStZÃ&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ 2L`WLUKHU[THKLVMTL[HSHUKY\IILY0UJS\KPUN HTL[HSJOPWMVYZOVWWPUN[YVSSL`ZHUKRL`YPUNZ

  OPWRL`WLUKHU[Ã&#x2030;)\ZPULZZ¸ * 7VY[LJStZÃ&#x2030;)\ZPULZZ¸ 9V\UKJOPWRL`WLUKHU[THKLVMTH[[IY\ZO Ã&#x201E;UPZOLKTL[HS^P[OJOPWMVYHZOVWWPUN[YVSSL` TL[HS Â¥_TT WJZWVS`IHN

TL[HS __TT WJZWVS`IHN

7DJLQFOXGLQJFKLS$UWLFOH

Â¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 

UL^

 

 OPWRL`YPUNWLUKHU[Ã&#x2030;:JYL^KP]LY¸ * 7VY[LJStZH]LJQL[VUÃ&#x2030;:JYL^KYP]LY¸ 7YHJ[PJHSRL`YPUNWLUKHU[^P[OZJYL^KYP]LYZ JYVZZHUKÃ&#x2026;H[OLHKZJYL^KYP]LYHUKHZOVWWPUN JHY[JOPWOVSKLYPUJS\KPUNHTL[HSJOPW

 OPWRL`YPUNÃ&#x2030;,SLNHUJL¸ * 7VY[LJStZnQL[VUÃ&#x2030;iStNHUJL¸ (S^H`ZH[OHUK<ZLM\STL[HSZOVWWPUNJHY[JOPW THKLVMTL[HS^P[OJHYHIPULYOVVRHUKRL`YPUN

 OPWRL`YPUNÃ&#x2030;.VHS¸ * 7VY[LJStZnQL[VUÃ&#x2030;.VHS¸ ;OLIHSSºZPUWSH`L]LU^OLU`V\ZOVW4L[HSJOPW RL`YPUNPU[OLZOHWLVMHMVV[IHSSNVHSMLH[\YPUN HJOPWPU[OLKLZPNUVMHMVV[IHSS>P[ORL`YPUN

TL[HSZ[LLS __TT PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HS __TT WJZWVS`IHN

_ TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HS _TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:
*3(::@(5+-<5*;065(3 

  

 

 

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;*HY¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;*HY¸ (ULHZ`JOHUNLVM[OLRL`PZ WVZZPISLI`[\YUPUNVM[OLYVVM

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;2UPML¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;2UPML¸ 7VJRL[RUPML^P[ORL`YPUNHUKWSHZ[PJJHZL 0UJSRUPMLYHZWZJPZZVYZHUKIV[[SLVWLULY

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;-VV[IHSS¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;-VV[IHSS¸ 4H[ZOPUPUNWLUKHU[^P[OJHISL HUKMVV[IHSSMVYJSVZPUN

TL[HS __TT WJZNPM[IV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HS _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HS __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 

 V[[SLVWLULYÃ&#x2030;/HUN6U¸ ) +tJHWZ\SL\YÃ&#x2030;/HUN6U¸ )V[[SLVWLULYTHKLVMZ[HISLWSHZ[PJ^P[OSHYNL HK]LY[PZPUNZWHJL:\WWSPLK^P[OV\[RL`YPUN

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;9VTH¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;9VTH¸ 3PNO[HZHMLH[OLYHUK`L[[V\ZLM\S)V[[SL VWLULYTHKLVMHSPNO[Z[HISLHS\TPUP\T HS\TPUP\T>P[ORL`YPUNTHKLVMTL[HS

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;6WLU¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;6WLU¸ 2L`WLUKHU[^P[OVWLULYMVYIV[[SLZ HUK[PUZTHKLVMTL[HS

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HSHS\TPUP\T _TT WJZWVS`IHN

30-,:;@3,(5+(**,::690,:

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 
-69;/,2,@905.

   

 

 

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;3HILS¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;3HILS¸ ,SLNHU[WLUKHU[THKLVMTL[HS ^P[OJSVZHISL^PYLZSPUN

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;*HISL:X\HYL¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;*HISL:X\HYL¸ ,HZ`OHUKSPUNVMKPMMLYLU[RL`Z HUKÃ&#x2026;L_PISLJHISLSVVW

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;;^PZ[¸IPN 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;;^PZ[¸NYHUKL ;\YUHISLRL`YPUNWLUKHU[^P[OIPNHK]LY[PZPUN ZWHJL7LYMLJ[MVYKVTLZOHWLKIYHUKPUN

TL[HS __TT WJZNPM[IV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HS __TT WJZNPM[IV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HS _TT WJZNPM[IV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 KVTPUN 

 

 

 

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;*OHYTL¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;*OHYTL¸ :PTWSLTL[HSWLUKHU[^P[O RL`YPUNHUKIPNHKZWHJL

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;*HISL9LJ[HUNSL¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;*HISL9LJ[HUNSL¸ ,HZ`OHUKSPUNVMKPMMLYLU[RL`Z HUKÃ&#x2026;L_PISLJHISLSVVW

 L`YPUNÃ&#x2030;+VTPUN¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;+VTPUN¸ 9V\UKÃ&#x2026;H[RL`YPUNWLYMLJ[MVY KVTLZOHWLKIYHUKPUN

TL[HS __TT WJZNPM[IV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HS __TT WJZNPM[IV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HS ¥_TT WJZWVS`IHN

Â¥TT KVTPUN6) 

0DQ\NH\SHQGDQWVDUH VXSSOLHGLQDQHOHJDQWEODFN SUHVHQWDWLRQER[DVVWDQGDUG

30-,:;@3,(5+(**,::690,:
$OVRDYDLOD EOHDVSOXVK WHGG\ EHDUÃ&#x201E;&KD UOLH³  

UL^

 S\ZOKVN^P[OÃ&#x2026;LLJLISHURL[Ã&#x2030;7H\S¸ 7 *OPLULUWLS\JOLH]LJJV\]LY[\YL LUSHPULWVSHPYLÃ&#x2030;7H\S¸ *\KKS`WS\ZOKVNJS\[JOPUNHZ\WLYZVM[ Ã&#x2026;LLJLISHURL[PUP[ZSVUNWH^ZOLSKPU WSHJL^P[O]LSJYVZ;OLL`LZL`LIYV^Z HUKTV\[OHYLLTIYVPKLYLKVUZV[OH[ JOPSKYLUHYLUV[PUKHUNLYVMZ^HSSV^PUN ZTHSSWHY[Z)SHURL[PZLTIYVPKLYLK[L_[PSLWS\ZO _TT WJZWVS`IHN 

_TT OLH[[YHUZMLY;4+  PUNLYW\WWL[Ã&#x2030;(UPTHS;OLH[YL¸ 4HYPVUUL[[LnKVPN[Ã&#x2030;;Oto[YLKºHUPTH\_¸ :THSS[OLH[YL^P[OÃ&#x201E;UNLYW\WWL[ZTHKLVMZVM[ WS\ZOTH[LYPHSKPMMLYLU[TVKLSZH]HPSHISL! TV\ZLILHYHUKK\JR;OLOLHKOHZHZVM[ SPUPUNHUKHOVSLMVYPUZLY[PUN`V\YÃ&#x201E;UNLY >P[OISHJRI\[[VUL`LZHUKSP[[SLHYTZ

 HUKW\WWL[Ã&#x2030;(UPTHS;OLH[YL¸ / 4HYPVUUL[[LÃ&#x2030;;Oto[YLKºHUPTH\_¸ 3HYNL[OLH[YL^P[OÃ&#x201E;UNLYW\WWL[ZTHKL VMZVM[WS\ZOTH[LYPHSKPMMLYLU[TVKLSZ H]HPSHISL!TV\ZLILHYHUKK\JR@V\ JHUPUZLY[HÃ&#x201E;UNLYPU[V[OLOLHKHUKHYTZ [VTV]L[OLW\WWL[PUKP]PK\HSS`

[L_[PSLWS\ZO _ TT WJZWVS`IHN 

Â¥TT OLH[[YHUZMLY;(4 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:

[L_[PSLWS\ZO _TT _TT OLH[[YHUZMLY;(4 WJZWVS`IHN  


 \KKS`[V`Ã&#x2030;3PVU¸SHYNL * (UPTHSLUWLS\JOLÃ&#x2030;3PVU¸NYHUK :PTWS`J\KKS`7S\ZOSPVU^P[OH^PSKTHUL (K]LY[PZPUNWVZZPISLVU;:OPY[ZJHYMVY IHUKHUH0UJSHJJLZZVYPL(Y[ [L_[PSLWS\ZO UVUWYPU[HISL TT WJZWVS`IHN <RXUFXGGO\WR\ZLWKRUZLWKRXWDFFHVVRULHV 6HOHFWLRQRIDFFHVVRULHVRQSDJH

&XGGO\WR\

:,7+ $FFHVVRU\

:,7+287 $FFHVVRU\=HEUD*LUDIIH5KLQR+LSSR%HDU(OHSKDQW'RJ/LRQ

0DQ\ODUJHFXGGO\WR\V FP DOVRDYDLODEOHDVPDWFKLQ J VPDOOIREV FP 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:
 

;/,4(:*6;(3>(@:>0;/@6<

 

 \KKS`[V`Ã&#x2030;)LHY¸ZTHSS * (UPTHSLUWLS\JOLÃ&#x2030;6\YZ¸WL[P[ *\KKSPUN[PTL*\[LSP[[SL[LKK`^P[ORL`YPUN (K]LY[PZPUNWVZZPISLVU;:OPY[ZJHYMVYIHUKHUH 4HU\MHJ[\YLKPUSPUL^P[O,\YVWLHU[V`ZHML[` Z[HUKHYKZ,50UJSHJJLZZVY`(Y[ [L_[PSLWS\ZO UVUWYPU[HISL TT WJZWVS`IHN 

 

>0;/(**,::69@ <RXUFXGGO\WR\ZLWKDQDFFHVVRU\RI\RXUFKRLFH &KRRVHEHWZHHQWVKLUWVFDUIIDQVFDUIRU EDQGDQDDQGDGG\RXUDGYHUWLVLQJPHVVDJHWR PDNH\RXUFXGGO\WR\DUHDOH\HFDWFKHU

30-,:;@3,(5+(**,::690,:


 

 

&XGGO\WR\

:,7+ $FFHVVRU\

:,7+287 $FFHVVRU\

&XGGO\WR\

:,7+ $FFHVVRU\

:,7+287 $FFHVVRU\/LRQ7LJHU5KLQR'XFN*LUDIIH5DEELW=HEUD3LJ(OHSKDQW%HDU'RJ+LSSR

$FFHVVRU\

VPDOO

ODUJH76KLUW6FDUI)DQVFDUI%DQGDQD30-,:;@3,(5+(**,::690,:
 

(+=,9;0:05.>0;/*3,(9=0,>7KHSHU IHFW RXW¿WQRW RQO\ IRUWKH2N WREHU IHVW

UL^

 \UNSHZZLZÃ&#x2030;)H]HYPH¸ : 3\UL[[LZKLZVSLPSÃ&#x2030;)H]HYPH¸ ;VNP]L`V\YZWPYP[ZHSPM[JVVSZ\UNSHZZLZ ^P[O7*MYHTLZ^P[OH^OP[LIS\LKPHTVUK WH[[LYU3PNO[HUKWSLHZHU[[V^LHY ;OLSLUZLZOH]LHSPNO[IS\L[PU[ WSHZ[PJ7* Â¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) UL^

 \UNSHZZLZÃ&#x2030;)S\LZ¸ : 3\UL[[LZKLZVSLPSÃ&#x2030;)S\LZ¸ 0JVUPJZ\UNSHZZLZPUHIS\LZZ[`SL(]HPSHISLPU ISHJRHUKPU^OP[L;OLMYHTLPZTHKLVM7*[OL SLUZLZVM(*;OLSLUZLZHYL[PU[LKHUKIVHZ[ <=WYV[LJ[PVU3PNO[HUKWSLHZHU[[V^LHY WSHZ[PJ7* Â¥_TT WJZWVS`IHN

30-,:;@3,(5+(**,::690,:

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 


 

 

 WLJ[HJSLOVSKLYÃ&#x2030;*SPW¸ : 7VY[LS\UL[[LZÃ&#x2030;*SPW¸ 0KLHSMVYZLJ\YPUN`V\YNSHZZLZPU[OLJHYVU `V\YILS[VYPUTHU`V[OLYWSHJLZ[OHURZ[V [OLTL[HSJSPW;OLZUHWMHZ[LULYTHRLZP[ LHZ`[VYL[YPL]L`V\YNSHZZLZZPUNSLOHUKLKPU HU`ZP[\H[PVU0U[LNYH[LKMVHTLUZ\YLZZHML OVSKHUKWYL]LU[ZZJYH[JOPUN[OLMYHTL WSHZ[PJ,=( __ TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+*  

 V_Ã&#x2030;))V_¸ ) )Vz[LÃ&#x2030;))V_¸ >LSSRLW[:[HISLWSHZ[PJIV_MVYNSHZZLZ Z\UNSHZZLZVYL]LUJYH`VUZ>P[OZUHWMHZ[LULY

 PJYVÃ&#x201E;IYLJSLHUPUNJSV[OÃ&#x2030;=PZPVU¸ 4 *OPMMVUTPJYVÃ&#x201E;IYLZÃ&#x2030;=PZPVU¸ .LU[SLJSLHUPUNHJ[PVU^P[OV\[ZTLHYPUN Z[YPWLZVYZJYH[JOLZ:\P[HISLMVYHSSNSHZZLZ *+ZTVIPSLZTPYYVYZ3*+KPZWSH`Z TVUP[VYZHUKQL^LSSLY`+PNP[HSS`WYPU[HISL ^P[OOPNOYLZVS\[PVUWOV[VX\HSP[`4HJOPUL ^HZOHISLLKNLZJYPTWLK[VH]VPKMYH`PUN

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

[L_[PSLTPJYVÃ&#x201E;ILY _TT WJZW]JJHZL

_TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:( _TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:, 1DWLRQV$XVWULD 1DWLRQV6ZLW]HUODQG

  \UNSHZZLZÃ&#x2030;5H[PVUZ.LYTHU`¸ : 3\UL[[LZKLZVSLPSÃ&#x2030;5H[PVUZ(SSLTHNUL¸ 9L[YVSVVRZ\UNSHZZLZTHKLVMSPNO[HSSV`^P[O .LYTHUÃ&#x2026;HNPUSLUZLZ*SLHY]PZPVUKLZWP[LÃ&#x2026;HN KLZPNU6[OLYTVKLSZH]HPSHISLVUYLX\LZ[ TL[HS __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:


 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:


 0RUHIDQKDWVDQGFDSVDUH DYDLODEOHLQRXU)DQVHFWLRQ 6WDUWLQJRQSDJH LS[OH[Ã&#x2030;:LWWLS¸ -L\[YLÃ&#x2030;:LWWLS¸ 9VI\Z[HUKZTHY[MLS[OH[^P[OH^PKLIYPT HUKOPNOWLHR)H]HYPHUSVVR^P[ORUV[[LK IS\L ^OP[LVYISHJRYLK`LSSV^JVYK [L_[PSLMLS[ Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 ZKLWH/(' VRQWKHIURQ WDQG UHG/('V RQWKHEDFN IRUEHVW LQFODVVYLVLR QDQGYLVLELOL W\ VVSS`OH[Ã&#x2030;3PNO[¸ > )VUUL[LU[YPJV[Ã&#x2030;3PNO[¸ >HYT^VVSSLUOH[^P[OIYPT^OP[L3,+Z VU[OLMYVU[HUKYLK3,+ZVU[OLYLHY SL[`V\ZLLHUKILZLLU^OLU^HSRPUNPU [OLKHYRV[OLY]LYZPVUZ^P[OYLÃ&#x2026;LJ[PUN 3P[[SL3V\PLOLHKZVUYLX\LZ[

 [YH^OH[Ã&#x2030;;L_HZ¸ : *HUV[PLYÃ&#x2030;;L_HZ¸ 6UJLILHJV^IV`*VVSJV^IV`SVVRZ[YH^ OH[^P[O]LSJYVIHUKHUHMVY`V\YHK]LY[PZPUN

[L_[PSL ¥TT _TT Z[PJRPUN WJZWVS`IHN 

Z[YH^ _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT OLH[[YHUZMLY;(2 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:


 

0;º:*6634(5  HWÃ&#x2030;6WLULY¸ * *HZX\L[[LÃ&#x2030;6WLULY¸ PU*VVSIHZLIHSSJHW^P[OPU[LNYH[LK TL[HSIV[[SLVWLULYPU[OLZ\UZOPLSK

 \UZOPLSKÃ&#x2030;:\U)YLHRLY¸ : 7HYLZVSLPSÃ&#x2030;:\U)YLHRLY¸ *V[[VUZ\UZOPLSK^P[OPU[LNYH[LKZ^LH[IHUK HUKLSHZ[PJIHUKMVYYLHYVMOLHK

[L_[PSL _TT __TT OLH[[YHUZMLY;(4 WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

[L_[PSLJV[[VU __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

 \UZOPLSKÃ&#x2030;:[`SL¸ : =PZPuYLÃ&#x2030;:[`SL¸ 0KLHSMVYILHJOHUKSLPZ\YL7SHZ[PJZ\UZOPLSK PUIYPNO[[YLUK`JVSV\YZ:PUNSLZPaLK

 VSKPUNOH[Ã&#x2030;*V^IV`¸ *OHWLH\JSHX\LÃ&#x2030;*V^IV`¸ 3PNO[MVSKPUNJV^IV`Z[`SLOH[>P[OWVW\W M\UJ[PVUHUK^PYLLKNLZ[VRLLW[OLOH[PUZOHWL ;OLZTHSSIV_LUZ\YLZZWHJLZH]PUNZ[VYHNL *OPUZ[YHW^P[OZ[VWWLY0KLHSMVY[YH]LSSPUN

 VSKPUNOH[Ã&#x2030;:\UU`¸ *OHWLH\JSHX\LÃ&#x2030;:\UU`¸ 0UKPZWLUZHISLVUOVSPKH`VYPU`V\Y MYLL[PTL3PNO[MVSKHISLZ\UOH[>P[O WVW\WM\UJ[PVUHUK^PYLLKNLZ:[VYLZ LHZPS`PUZTHSSJHZL[VZH]LZWHJL

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

[L_[PSLWVS`LZ[LY __TT WJZWVS`IHN

30-,:;@3,(5+(**,::690,:

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

[L_[PSLWVS`LZ[LY __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 


 

 

 L`YPUNÃ&#x2030;APN*SPW¸ 2 7VY[LWHX\L[KLJPNHYL[[LZÃ&#x2030;APN*SPW¸ :PTWSLHUKOPNOS`M\UJ[PVUHS7SHZ[PJ JVU[HPULYMVYJPNHYL[[LWHJRZ^P[OILS[JSPW HUKL`L(SZVWYV[LJ[ZHNHPUZ[ZX\HZOPUN VMWHJRZHUKIYLHRPUNVMJPNHYL[[LZ

 ZO[YH`Ã&#x2030;*H[LY¸ ( *LUKYPLYÃ&#x2030;.HZ[YV¸ ;OLJSHZZPJHY[PJSL9V\UKHZO[YH`^P[OL_[YH^PKL LKNLHUKJ\[V\[ZMVYKLWVZP[PUNJPNHYL[[LZ

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJTLSHTPU ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

 V_Ã&#x2030;APN)V_¸ ) )Vz[LÃ&#x2030;APN)V_¸ 7\[ZHULUK[VIYVRLUJPNHYL[[LZHUKZX\HZOLK WHJRZ7YHJ[PJHSWYV[LJ[PVUIV_MVYVULWHJR VMJPNHYL[[LZ>P[OSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL

 ZO[YH`Ã&#x2030;:TVR`¸ ( *LUKYPLYÃ&#x2030;:TVR`¸ /HUK`9V\UKHZO[YH`^P[OUHYYV^LKNL J\[V\[ZMVYKLWVZP[PUNJPNHYL[[LZHUKYHPZLK JLU[YLMVYLHZPLYL_[PUN\PZOPUNVMJPNHYL[[LZ

WSHZ[PJ77 __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJTLSHTPU ¥ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

30-,:;@3,(5+(**,::690,:


 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
>,335,:: /,(3;/*(9,

)HHOJRRGDOORYHU :LWKRXUFDUHSURGXFWV \RXDUHDOZD\VLQIDVKLRQ IURPKHDGWRIRRW :HDOVRKDYHHYHU\WKLQJ \RXQHHGLQ\RXU ¿UVWDLGER[)URP EDQGDLGVWRSLOOER[HV DQGWLFNUHPRYDO FDUGVZHKDYHWKH LGHDODFFHVVRU\

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
0-;/,>69:;*64,: ;6;/,>69:; 

 HUKLTPJZL[Ã&#x2030;*HZL¸ 7 2P[KLWHUKtTPLÃ&#x2030;=HSPZL¸ ;OLTVZ[PTWVY[HU[WPLJLVMOHUKS\NNHNL VMHSS[PTL7YHJ[PJHSWSHZ[PJJHZLÃ&#x201E;SSLK ^P[OTPKNL[PJRJSV[OZPUPUKP]PK\HSZHJOL[Z KPZPUMLJ[PVUJSV[OZI`)VKLPUPUKP]PK\HS ZHJOL[ZKPZPUMLJ[PVUW\TWZWYH`TSI` TLKPX\PJRKPZWVZHISLIYLH[OPUNTHZRZHUK WHPYVMKPZWVZHISLNSV]LZPUHWVS`IHN WSHZ[PJ7: __TT ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

 

'D\VRIWKHZHHN ODEHOVLQ*HUPDQ

 

 TW\SLVWLULY ( *HZZLHTWV\SLZI\]HISLZ (TW\SLVWLULYMVYIYLHRVWLUHTW\SLZ

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;:L]LU+H`Z¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;:L]LU+H`Z¸ (JVTWHY[TLU[MVYLHJOKH`VM[OL^LLR 3PNO[[YHUZWHYLU[IV_THKLVMMVVKZHML WSHZ[PJ^P[OJVTWHY[TLU[ZZLWHYH[LKI` ^LIZ0KLHSMVY[YH]LSSPUNHZ[OLHY[PJSLZJHUº[ ILTP_LK\WL]LUPM`V\[\YU[OLIV_VUP[Z OLHK+H`ZVM[OL^LLRSHILSZPU.LYTHU

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;+\V¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;+\V¸ /HUK`IV_THKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ ^P[OZLWHYH[LJVTWHY[TLU[ZHUKZUHW MHZ[LULY;OLZTVV[OZ\YMHJLLUZ\YLZILZ[ WVZZPISL\ZLVM[OLHK]LY[PZPUNZ\YMHJL

WSHZ[PJ __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

>,335,::(5+/,(3;/*(9,

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 
 

  PYZ[(PK2P[Ã&#x2030;7SHZ[LY)V_¸ 2P[KLWYLTPLYZZVPUZÃ&#x2030;)Vz[LKLWHUZLTLU[Z¸ <S[YHÃ&#x2026;H[IV_^P[OK\HSX\HSP[`WSHZ[LYZ I`/HY[THUU04V\SKÃ&#x201E;UPZOWVZZPISL WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

  SHZ[LYIV_Ã&#x2030;*YVZZ¸ 7 )Vz[LKLWHUZLTLU[ZÃ&#x2030;*YVP_¸ 7YHJ[PJHSSPNO[WSHZ[LYIV_ZOHWLKSPRLHJYVZZ ;OLSV^OLPNO[THRLZP[HUPKLHSJVTWHUPVU ^OLYL]LY`V\NV0KLHSMVY[YH]LSSPUN-PSSLK ^P[OK\HSX\HSP[`WSHZ[LYZI`/HY[THUU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

 _TT [HTWVWHKWYPU[+)  _ TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

(PERVVHGORJRRQWKH EXWWRQXSRQUHTXHVW

 HUKHNLIV_Ã&#x2030;:[YPWL¸ ) )Vz[LKLWHUZLTLU[ZÃ&#x2030;:[YPWL¸ *HUILVWLULKZPUNSLOHUKLS`^P[OHWYLZZ VMHI\[[VU;OLWYHJ[PJHSWSHZ[PJIV_Ã&#x201E;SSLK ^P[OOPNOX\HSP[`WSHZ[LYZMYVT/HY[THUU =HYPV\ZJVSV\YJVTIPUH[PVUZHUKHULTIVZZLK SVNVVU[OLI\[[VUWVZZPISLVUYLX\LZ[ WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
-(:;/,37,9: 

 PYZ[(PK2P[Ã&#x2030;)HN¸ZTHSS 2P[KLWYLTPLYZZVPUZÃ&#x2030;)HN¸WL[P[ 7YHJ[PJHSWVS`LZ[LYIHN^P[OOHUKSLPU[LYPVY WVJRL[ZHUKHSSYV\UKaPWWLY-\SSVMX\HSP[` HY[PJSLZI`/HY[THUU7SHZ[LYZÃ&#x201E;YZ[HPKKYLZZPUNZ WSHZ[LYZ[YPWZJVTWYLZZLZPTTV]HISLIHUKHNL ZTHSSWHPYVMZJPZZVYZKPZWVZHISLNSV]LZ [L_[PSL+ WVS`LZ[LY __TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;(2 

7KDQNVWRW KHEHOWDWW DFKPHQWWK HPHUJHQF\ H NLWLVDOZD \VDWKDQG  PYZ[(PK2P[Ã&#x2030;)HN¸SHYNL 2P[KLWYLTPLYZZVPUZÃ&#x2030;)HN¸NYHUK 7VS`LZ[LYIHN^P[O[YHUZWHYLU[PU[LYPVY WVJRL[ZHUKHSSYV\UKaPWWLY-\SSVMX\HSP[` HY[PJSLZI`/HY[THUU7SHZ[LYZÃ&#x201E;YZ[HPK KYLZZPUNZWSHZ[LYZ[YPWZIHUKHNLWHJRZ JVTWYLZZLZPTTV]HISLIHUKHNLZTHSS WHPYVMZJPZZVYZKPZWVZHISLNSV]LZ [L_[PSL+ WVS`LZ[LY __TT WJZWVS`IHN

>,335,::(5+/,(3;/*(9,

_TT ZJYLLUWYPU[+* 
 PYZ[(PK2P[Ã&#x2030;)V_¸SHYNL 2P[KLWYLTPLYZZVPUZÃ&#x2030;)V_¸NYHUK 7SHZ[PJIV_^P[OJSPJRMHZ[LULYZM\SSVM X\HSP[`HY[PJSLZI`/HY[THUU7SHZ[LYZ Ã&#x201E;YZ[HPKKYLZZPUNZWSHZ[LYZ[YPWZIHUKHNL WHJRZJVTWYLZZLZPTTV]HISLIHUKHNL ZTHSSWHPYVMZJPZZVYZKPZWVZHISLNSV]LZ WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

 PYZ[(PK2P[Ã&#x2030;)V_¸ZTHSS 2P[KLWYLTPLYZZVPUZÃ&#x2030;)V_¸WL[P[ 7SHZ[PJIV_^P[OJSPJRMHZ[LULYM\SSVMX\HSP[` HY[PJSLZI`/HY[THUU7SHZ[LYZÃ&#x201E;YZ[HPKKYLZZPUNZ WSHZ[LYZ[YPWZJVTWYLZZLZPTTV]HISLIHUKHNL ZTHSSWHPYVMZJPZZVYZKPZWVZHISLNSV]LZ WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) UL^

 TLYNLUJ`RP[Ã&#x2030;,TLYNLUJ`¸ , 2P[KLZLJV\YZÃ&#x2030;,TLYNLUJ`¸ (SSPTWVY[HU[[OPUNZH[OHUK9LZJ\LRP[ JVUZPZ[PUNVMIV_ Ã&#x201E;SSLK^P[OOPNOX\HSP[` HY[PJSLZVM/HY[THUU!WSHZ[LYLTLYNLUJ` IHUKHNLWSHZ[LYZ[YPWZÃ&#x201E;YZ[HPKRP[JVTWYLZZLZ Ã&#x201E;_PUNIHUKHNLZJPZZVYZKPZWVZHISLNSV]LZ WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT ZJYLLUWYPU[+) 

0RWLYHDQGFRORXU FDQEHFKRVHQIUHHO\

_TT 04V\SK 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
(3>(@:),:;!(3>(@:>0;/@6<

 WFRQWHQW EOHZLWKRX $OVRDYDLOD F³ DVL YHOER[Ã&#x201E;% 7UD YH]LSIV_Ã&#x2030;;PJR¸ ; )VP[LKL]V`HNLÃ&#x2030;;PX\LZ¸ :X\HYLWYHJ[PJHSWSHZ[PJIV_^P[OJSPJR JSVZ\YL[OH[JHUILLHZPS`VWLULK^P[O VULOHUK-PSSLK^P[OÃ&#x2030;(U[P[PJR¸RL` MVIH[PJRTVZX\P[VJSV[O_ /HY[THUUIHUKHPKZHUKHO`NPLULJSV[O 

7KHIROORZLQJLQIRUPDWLRQDSSOLHVIRU DOOWUDYHOER[HVRQWKLVGRXEOHSDJH UL^

WSHZ[PJ77 __TT ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT ZJYLLUWYPU[+) _ TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
 

 YH]LSIV_Ã&#x2030;/`NPLUL¸ ; )VP[LKL]V`HNLÃ&#x2030;/`NPuUL¸ :X\HYLWYHJ[PJHSWSHZ[PJIV_^P[OJSPJRJSVZ\YL [OH[JHUILLHZPS`VWLULK^P[OVULOHUK-PSSLK ^P[OO`NPLULJSV[OWHPYKPZWVZHISLNSV]LZ JSLHUPUNJSV[OZHUKYLMYLZOTLU[JSV[OZ 

 YH]LSIV_Ã&#x2030;-PYZ[(PK¸ ; )VP[LKL]V`HNLÃ&#x2030;7YLTPLYZZLJV\YZ¸ :X\HYLWYHJ[PJHSWSHZ[PJIV_^P[OJSPJRJSVZ\YL [OH[JHUILLHZPS`VWLULK^P[OVULOHUK-PSSLK ^P[O^H[LYYLZPZ[HU[HUKOPNOX\HSP[` /HY[THUUIHUKHPKZHUKO`NPLULJSV[O 

 YH]LSIV_Ã&#x2030;2PKZ¸ ; )VP[LKL]V`HNLÃ&#x2030;,UMHU[Z¸ :X\HYLWYHJ[PJHSWSHZ[PJIV_^P[OJSPJR JSVZ\YL[OH[JHUILLHZPS`VWLULK^P[O VULOHUK-PSSLK^P[O[LTWSH[LÃ&#x2030;()*¸ WLUJPSZL[ W\aaSLNHTL HUK]HYPV\ZWHPU[PUN[LTWSH[LZ 

 

 YH]LSIV_Ã&#x2030;-LZ[P]HS¸ ; )VP[LKL]V`HNLÃ&#x2030;-LZ[P]HS¸ :X\HYLWYHJ[PJHSWSHZ[PJIV_^P[OJSPJR JSVZ\YL[OH[JHUILLHZPS`VWLULK^P[OVUL OHUK-PSSLK^P[O[OL[YH]LSJVTIÃ&#x2030;.V9V\UK¸ YHPUWVUJOVÃ&#x2030;6WLU(PY¸HUK OPNOX\HSP[`IHUKHPKZI`/HY[THUU 

 YH]LSIV_Ã&#x2030;:\U¸ ; )VP[LKL]V`HNLÃ&#x2030;:\U¸ :X\HYLWYHJ[PJHSWSHZ[PJIV_^P[OJSPJR JSVZ\YL[OH[JHUILLHZPS`VWLULK^P[OVUL OHUK-PSSLK^P[OZ\UWYV[LJ[PVUJSV[OZ L`LNSHZZJSLHUPUNJSV[OYLMYLZOTLU[ JSV[OHUK^H[LYWYVVMIHUKHPK 

 YH]LSIV_Ã&#x2030;-HU¸ ; )VP[LKL]V`HNLÃ&#x2030;-HU¸ :X\HYLWYHJ[PJHSWSHZ[PJIV_^P[OJSPJRJSVZ\YL [OH[JHUILLHZPS`VWLULK^P[OVULOHUK-PSSLK ^P[O[OL^OPZ[SLÃ&#x2030;RL`MVI¸MHUTHRL\W [OLZ^LH[IHUKÃ&#x2030;5H[PVUZ.LYTHU`¸ HUK[H[[VVÃ&#x2030;5H[PVUZ¸ -(5>,335,::(5+/,(3;/*(9,


 

 

 L^PUNZL[Ã&#x2030;)HZPJ¸ : 2P[KLJV\[\YLÃ&#x2030;)HZPJ¸ 9LHSS`OHUK`HUKWYHJ[PJHS]LYZPVU^P[O ^OP[LI\[[VUZZHML[`WPUHUKZL^PUN WYL[OYLHKLKULLKSLZ^P[O^OP[LNYLLU WPURKHYRIS\LYLKHUKISHJR[OYLHK

 YH]LSSPUNJVTIÃ&#x2030;.V9V\UK¸ ; 7LPNULKL]V`HNLÃ&#x2030;.V9V\UK¸ 0KLHS^OLUVU[OL^H`-SH[MVSKPUNJVTI ^P[OPU[LNYH[LKJVZTL[PJTPYYVY

 HPYIY\ZOÃ&#x2030;3P[[SL)LH\[`¸ / )YVZZLnJOL]L\_Ã&#x2030;3P[[SL)LH\[`¸ :THSS\ZLM\SZWHJLZH]PUN;OPZWYHJ[PJHSTPUP OHPYIY\ZOPZLHZPS`Z[V^LKPUHZTHSSIHNI\[ Z[PSSM\SÃ&#x201E;SZP[ZW\YWVZL>P[O^VVKLUOHUKSLHUK WSHZ[PJIYPZ[SLZ7LYMLJ[MVYMYLX\LU[[YH]LSSLYZ

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

WSHZ[PJ7: __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _ TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

^VVKOHYK^VVK _TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 YH]LSIY\ZOÃ&#x2030;PU¸ ; )YVZZLKL]V`HNLÃ&#x2030;PU¸ 0KLHSMVY[YH]LSSPUNVYMVY[OLW\YZL-VSKHISL YV\UKOHPYIY\ZO^P[OOHUK`TPYYVYPUZPKL [OLSPK)SHJRIY\ZOZPS]LYOV\ZPUN WSHZ[PJ7: Â¥TT WJZWVS`IHNÂ¥TT [HTWVWHKWYPU[+) UL^

 HPSÃ&#x201E;SLMHUÃ&#x2030;:WH¸ 5 3PTLZnVUNSLZKLWVJOLÃ&#x2030;:WH¸ 4HUPJ\YLKUHPSZVU[OLNV;OLOHUK`MHU WYV]PKLZ`V\^P[OKPMMLYLU[UHPSÃ&#x201E;SLZHUK KPMMLYLU[WVSPZOPUNÃ&#x201E;SLZMVYTHUPJ\YLHUKWLKPJ\YL 0KLHSMVYOHUKIHNZHUKV[OLYZTHSSS\NNHNL WSHZ[PJ(): __TT WJZWVS`IHN

Â¥__TT [HTWVWHKWYPU[+) <=KPNP[HSWYPU[<( 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
4(50*<9,:  

$OVRDYDLODEOHZLWKPHWDO EDGJHLQIRXUGLIIHUHQW FRORUV$UWLFOH

 HUPJ\YLZL[Ã&#x2030;)SHJR)LSSH[YP_¸ 4 :L[KLTHUPJ\YLÃ&#x2030;)SHJR)LSSH[YP_¸ ;OPZZL[JVUZPZ[ZVMUHPSZJPZZVYZ[^LLaLYZHUK UHPSÃ&#x201E;SLTHKLVMZ[HPUSLZZZ[LLS7HJRLKPUHISHJR JHZLTHKLVMSLH[OLY^P[OW\ZOI\[[VUJSVZ\YL SLH[OLY IVUKLKSLH[OLY __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) Ã&#x201E;$TXD³YHUVLRQ [PP Ã&#x201E;%HDXW\³YHUVLRQ [PP

 HUPJ\YLZL[Ã&#x2030;*HYL¸ 4 ;YV\ZZLKLTHU\J\YLÃ&#x2030;*HYL¸ WPLJLUHPSJHYLZL[JVUZPZ[PUNVMHJ\[PJSL W\ZOLYHWHPYVMUHPSZJPZZVYZHUHPSJSPWWLY HUHPSÃ&#x201E;SLHWVJRL[RUPML^P[O[^VISHKLZH IV[[SLJHUVWLULYHUKHWHPYVM[^LLaLYZPU HISHJRSLH[OLYJHZL^P[OHYV\UKaPWWLY

 SHZZUHPSÃ&#x201E;SLÃ&#x2030;*HYL¸ . 3PTLnVUNSLZLU]LYYLÃ&#x2030;*HYL¸ ;YHUZS\JLU[SVUNNSHZZUHPSÃ&#x201E;SL^P[OH WVPU[LK[PWHUKHJVSV\YLKNYPWLUK3LUN[O TT0UJS\KLZ[YHUZWHYLU[ZOLH[O

WSHZ[PJ7=* _ _ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+, NSHZZ [LTWLYLKNSHZZ _TT WJZ 7=*7V\JO

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,


$QLPDO¿J XUHZRRGH QER[ZLW VFUHZOLGD K QGÃ&#x20AC;H[LEOH DUPV

 PSR[VV[O[PUÃ&#x2030;(UPTHS¸ 4 )Vz[LWV\YKLU[ZKLSHP[Ã&#x2030;(UPTHS¸ ;OLJ\[LZ[^H`VMRLLWPUNTPSR[LL[O >VVKLUIV_LZHZHUPTHSÃ&#x201E;N\YLZ^P[O ZJYL^[VWHUKÃ&#x2026;L_PISLHYTZ*VSV\YLK ]HYUPZOPUZPKLHUKV\[ZPKL^VVK _TT WVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+)   \IILYK\JRÃ&#x2030;:X\LLaL¸ 9 *HUHYKKLIHPUÃ&#x2030;:X\LLaL¸ ;YLUK`Y\IILYK\JR^P[O[`WPJHSZOHWL 6[OLYJVSV\YZHUKZOHWLZVUYLX\LZ[

 `LTHZRÃ&#x2030;9LSH_¸ , 4HZX\LWV\YSLZ`L\_Ã&#x2030;9LSH_¸ )SHJRL`LTHZRTHKLVMU`SVU^P[OKV\ISLY\IILY IHUKMVYHNVVKÃ&#x201E;[HUKNYLH[^LHYPUNJVTMVY[

 YV[LJ[P]LIV_Ã&#x2030;;VV[OIY\ZO¸ 7 )Vz[PLYKLWYV[LJ[PVUÃ&#x2030;)YVZZLnKLU[Z¸ -VSK\WWSHZ[PJIV_^P[OZWHJLMVY[VV[OIY\ZO WYV[LJ[ZHNHPUZ[ZVPSPUN0KLHSMVY[YH]LSSPUN

[L_[PSLU`SVU __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7=*7 __TT WJZWVS`IHN 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 


 VV[OIY\ZO[\TISLYÃ&#x2030;7\YL¸ ; .VILSL[nIYVZZLnKLU[ZÃ&#x2030;7\YL¸ -VYKLU[HSO`NPLUL4HKLVMWSHZ[PJ^P[OSHYNL HK]LY[PZPUNZWHJL*HWHJP[`!SP[YLZ

 VV[OIY\ZO[\TISLYÃ&#x2030;*SLHU¸ ; .VILSL[nIYVZZLnKLU[ZÃ&#x2030;*SLHU¸ -VYKLU[HSO`NPLUL4HKLVMWSHZ[PJ^P[OSHYNL HK]LY[PZPUNZWHJL*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ7: ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: ¥_ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT ZJYLLUWYPU[+) UL^

 VV[OIY\ZO[\TISLYÃ&#x2030;-YLZO¸ ; .VILSL[nIYVZZLnKLU[ZÃ&#x2030;-YLZO¸ -VYKLU[HSO`NPLUL4HKLVMWSHZ[PJ ^P[OSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL WSHZ[PJ7: Â¥_TT ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
:/6,:/05, :,;:  OVL*SLHUPUN:L[Ã&#x2030;)YPSSPHUJL¸ : :L[KLUL[[V`HNLWV\YJOH\ZZ\YLZÃ&#x2030;)YPSSPHUJL¸ 5L\[YHSJVSV\YLKWVSPZOISHJRWVSPZO [^VKPMMLYLU[IY\ZOLZUHPS[VVSWVSPZOPUN JSV[OHUKZOVLOVYUPUSLH[OLYIV_ SLH[OLY HY[PÃ&#x201E;JPHSSLH[OLY Â¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT *VSHZLY LUNYH]PUN**  YH]LS:L[Ã&#x2030;4LY[VU¸ ; ,UZLTISLKL]V`HNLÃ&#x2030;4LY[VU¸ :OVLIY\ZOOVYUJYLHTHUKWVSPZOPUNJSV[O [L_[PSL+ WVS`LZ[LY __TT WJZWVS`IHN

$OZD\VWRSPDLQ WDLQHGIRRW

_TT OLH[[YHUZMLY;(2 

JHDU

 

 OVLZOPUPUNZL[Ã&#x2030;-\ZPVU¸ : 2P[WV\YUL[[V`HNLKLJOH\ZZ\YLZÃ&#x2030;-\ZPVU¸ (S^H`Z^LSSSVVRLKHM[LYZOVLZ7YHJ[PJHS ZOVLZOPULZL[PUHTL[HSIV_:THSSIY\ZO^P[O ^VVKLUOHUKSLZTHSS[PU^P[OJVSV\YSLZZZOVL JYLHTZTHSSZOVLOVYUTHKLVM():HUKH JSLHUPUNJSV[OTHKLVMWLYJLU[JV[[VU TL[HS __TT WJZTL[HS IV_JHY[VU

 _TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
DFHDQG 7KHVPRRWKVXUI H\RXU DN JUHDWVKDSHP WRQ SX VKRHHDVLHUWR2XU V LQV KRHKRU KRU QVD WR U 4XD OLW\ UORQJ HDYDLOD YHU Ã&#x201E;0D EOH VL GHL Q* RQV HUP D Q\ ³

 

 OVLOVYUÃ&#x2030;*SPMM¸ : *OH\ZZLWPLKÃ&#x2030;*SPMM¸ 3VUNLYNVUVTPJZOVLOVYU MLH[\YPUNL`LSL[MVYOHUNPUN

 OVLOVYUÃ&#x2030;.YPW¸ : *OH\ZZLWPLKÃ&#x2030;.YPW¸ ;OLZTVV[OZ\YMHJLHUKNYLH[ZOHWLTHRL P[LHZ`MVY`V\[VZSPWPU[V`V\YZOVLZ/HUK` MVYTH[HUK^P[OHL`LMVYOHUNPUN\W (]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+(  WVUNLÃ&#x2030;:OVL*SLHULY¸ : iWVUNLÃ&#x2030;:OVL*SLHULY¸ 0TWYLNUH[LKZWVUNLMVYJSLHUHU`JVSV\YVM SLH[OLYZOVLZ:\WWSPLKPUHWSHZ[PJJHZL WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,


UL^

  RPWWPUNYVWLÃ&#x2030;1\TWPUV¸ : *VYKLnZH\[LYÃ&#x2030;1\TWPUV¸ :[H`PUNÃ&#x201E;[Q\Z[NV[ZPTWSLY:RPWWPUNYVWL THKLVMHTP_VMWVS`LZ[LYUVU^V]LUHUK Y\IILYTH[LYPHSZ^P[O^OP[L77OHUKSLZ ;OLYVWLPZH]HPSHISLPUYLKHUKIS\L [L_[PSLWVS`LZ[LY TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

,1(85 '(

3(

( ,

2

0$

'

( 23

0$1 ( 8 5

 RPWWPUNYVWLÃ&#x2030;>VVK¸ : *VYKLnZH\[LYÃ&#x2030;)VPZ¸ 4HKLVM[LHYWYVVMJV[[VU^P[OHUPUKP]PK\HSS` HKQ\Z[HISLYVWLSLUN[O(K]LY[PZPUNWVZZPISLVU ^VVKLUOHUKSLZ*VSV\YLKOHUKSLZVUYLX\LZ[ ^VVK Â¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*)WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

>,335,::(5+/,(3;/*(9, RPWWPUNYVWLÃ&#x2030;1\TW¸ : *VYKLnZH\[LYÃ&#x2030;1\TW¸ 4HKLVMÃ&#x2026;L_PISLWSHZ[PJ^P[OHUPUKP]P K\HSS`HKQ\Z[HISLYVWLSLUN[O(K]LY[PZPUN WVZZPISLVUWSHZ[PJOHUKSLZ _TT [HTWVWHKWYPU[+* 
2,,7-0;

 U[PZ[YLZZIHSSÃ&#x2030;*HWZ\SL¸ ( )HSSLHU[PZ[YLZZÃ&#x2030;*HWZ\SL¸ (S^H`ZYL]LY[Z[VMVYTLYZOHWLPUQ\Z[HML^ ZLJVUKZL]LU^OLUZX\LLaLKYLHSS`OHYK

 U[PZ[YLZZIHSSÃ&#x2030;/LHY[¸ ( )HSSLHU[PZ[YLZZÃ&#x2030;*VL\Y¸ (S^H`ZYL]LY[Z[VMVYTLYZOHWLPUQ\Z[HML^ ZLJVUKZL]LU^OLUZX\LLaLKYLHSS`OHYK

WSHZ[PJ7< ¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

WSHZ[PJ7< __ TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+*  

  RPWWPUNYVWLÃ&#x2030;*V\U[LY¸ : *VYKLnZH\[LYÃ&#x2030;*V\U[LY¸ 3PNO[ZPSPJHZRPWWPUNYVWL^P[O3*+KPZWSH`PU OHUKSL9LHKPUNZZOV^ULP[OLYPURPSVTL[YLZ VYTPSLZHSVUN^P[OJHSVYPLZI\YU[7HJRLK PUH[YHUZWHYLU[WYLZZZ[\KIHN

 LKVTL[LYÃ&#x2030;,HZ`.VPUN¸ 7 7LKVTL[YLÃ&#x2030;,HZ`.VPUN¸ *V\U[LYVMZ[LWZ^P[OIPNHK]LY [PZPUNZWHJL>P[OYLZL[M\UJ[PVU

 LKVTL[LYÃ&#x2030;:WVY[`¸ 7 7tKVTu[YLÃ&#x2030;:WVY[`¸ -VYHSS[OVZL^OV^HU[[VRUV^L]LY`[OPUN WYLJPZLS`3PNO[Z[LWJV\U[LY^P[OZ[HISLWSHZ[PJ OV\ZPUNHUKZVSPKJSPWVU[OLYLHYZPKL:OV^Z [OL[PTLVMKH`[OLU\TILYVMZ[LWZ[OL RPSVTL[YLZJV]LYLKHUK[OLJHSVYPLZJVUZ\TLK

WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

WSHZ[PJ __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) WSHZ[PJ(): __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
9,-9,:/05.9,3(?(;065UL^

 0SS\TPUH[LK]LU[PSH[VYÃ&#x2030;=HYPHISL¸ =LU[PSH[L\YS\TPUL\_Ã&#x2030;=HYPHISL¸ >P[OWYVNYHTTHISLKPVKLZPUWYVWLSSLY PUJS\KLZJVYK^P[OZHML[`MHZ[LULY<ZLY KLÃ&#x201E;ULK[L_[WYVNYHTTHISLHZVM\UP[9LWYV NYHTTPUNUV[WVZZPISL0UJS_IH[[LYPLZ

 HUÃ&#x2030;*SPTL¸ =LU[PSH[L\YÃ&#x2030;*SPTL¸ :THSSI\[LMÃ&#x201E;JPLU[-VSKPUNMHUMVY\ZLHZ OHUKOLSKVY[HISLMHU4HKLVM():^P[O ZVM[YV[VYISHKLZ0UJS((IH[[LYPLZ

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUI\IISL^YHW

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ(): __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥__TT [HTWVWHKWYPU[+* 

UL^ HUÃ&#x2030;/LHY[¸ i]LU[HPSÃ&#x2030;*VL\Y¸ -VYYVTHU[PJTLZZHNLZ/LHY[ZOHWLK MHUTHKLVMYVI\Z[WSHZ[PJ WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,

 VY[HISLMHUÃ&#x2030;(PYZJYL^¸ 7 =LU[PSH[L\YnTHPUÃ&#x2030;(PYZJYL^¸ /HUK`WVY[HISLWSHZ[PJMHU^P[O MVSKHISLWSHZ[PJYV[VYISHKLZ6U6MM I\[[VUHUK((IH[[LYPLZPUJS\KLK WSHZ[PJ __ TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 


 

 V[Z[VULZL[Ã&#x2030;+LS\_L¸ / 7PLYYLKLTHZZHNLZL[Ã&#x2030;+LS\_L¸ IHZHS[THZZHNLZ[VULZPUKPMMLYLU[ZPaLZVM [OLTWYV]PKLK^P[OSHZLYLUNYH]PUN(M[LYOLH[PUN PUOV[^H[LY[OLZ[VULZWYV]PKL^HYT[OMVYH SVUN[PTL7HJRLKPUHJSV[OIHN^P[OKYH^JVYK

 HZZHNLIHSSÃ&#x2030;/LKNLOVN¸ 4 )HSSLKLTHZZHNLÃ&#x2030;/tYPZZVU¸ ;OLISVVKJPYJ\SH[PVUPZZ[PT\SH[LKI` TV]PUN[OLRUVII`IHSSHJYVZZ[OLIVK`

 HZZHNLKL]PJLÃ&#x2030;9LSH_H[PVU¸ 4 (WWHYLPSKLTHZZHNLÃ&#x2030;9LSH_H[PVU¸ /LHKTHZZHNLKL]PJL^P[OHUVKPZLKHS\TPUP\T OHUKSLHUKÃ&#x2026;L_PISLTHZZHNLYVKZTHKLVM Z[HPUSLZZZ[LLS^P[OYV\UKLKLUKZMVYHWSLHZHU[ ZLUZH[PVU.VVZLI\TWZHUKYLSH_H[PVU K\L[VZ[PT\SH[PVUVM[OLZJHSW1\Z[[Y`P[P[ ^VYRZ/HUKSLTTHUKYVKZTT

[L_[PSLZH[PU __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT OLH[[YHUZMLY;)2 

WSHZ[PJ ¥TT WJZWVS`IHN

UVUWYPU[HISL

TL[HSZ[LLS ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
>,335,::-964;07;6;6, 

 

 `LTHZRÃ&#x2030;6HZPZ¸ , 4HZX\LWV\YSLZ`L\_Ã&#x2030;6HZPZ¸ *VVSPUNTHZR^P[OLSHZ[PJZ[YHW7\[PU YLMYPNLYH[VYILMVYL\ZPUNP[7HY[PHSHUK JVTMVY[HISLJVVSPUNMVY[PYLKL`LZ

 `LTHZRÃ&#x2030;,UQV`¸ , 4HZX\LWV\YSLZ`L\_Ã&#x2030;,UQV`¸ 6ULZPKLPU[YHUZWHYLU[7=*HUK[OLV[OLY ZPKLPUÃ&#x2026;VJRLK7=*MVY\S[PTH[LJVTMVY[ 7\[PUYLMYPNLYH[VYILMVYL\ZL7HY[PHSHUK JVTMVY[HISLJVVSPUNMVY[PYLKL`LZ

WSHZ[PJ7=*7 _TT _TT [HTWVWHKWYPU[+* WJZWSHZ[PJIV_ 

WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

J DU WLDOFRROLQ 3OHDVDQWS \HV IRUWLUHGH

 

 `LTHZRÃ&#x2030;>LSSULZZ¸ , 4HZX\LWV\YSLZ`L\_Ã&#x2030;>LSSULZZ¸ 7SHJLPUYLMYPNLYH[VYILMVYL\ZL>P[O JVVSPUNNLSHUK]LSJYVMHZ[LULY

 `LTHZRÃ&#x2030;*VVSWHKZ¸ , 4HZX\LWV\YSLZ`L\_Ã&#x2030;*VVSWHKZ¸ NLSWHKZ[VILWSHJLKVU[OLL`LZ7\[ PUYLMYPNLYH[VYILMVYL\ZPUN[OLT7HY[PHS HUKJVTMVY[HISLJVVSPUNMVY[PYLKL`LZ

WSHZ[PJ7=*7 _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZWSHZ[PJIV_ 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,

WSHZ[PJ7=*7 ¥TT _TT [HTWVWHKWYPU[+) WJZWSHZ[PJIV_ 


 SPWWLYZÃ&#x2030;;V^LSSPUN¸ : 7HU[V\Ã&#x2026;LZÃ&#x2030;;PZZ\tWVUNL¸ :VM[ZSPWWLYZZPUNSLZPaLJVTMVY[HISL[V ^LHY0KLHSMVYOV[LSHUK^LSSULZZPUK\Z[Y`

,1(85 '(

'

3(

0$ 0$

UL^

( ,

2

_TT OLH[[YHUZMLY;(3 

( 23

[L_[PSL[V^LSPUN __TT WJZWVS`IHN1 ( 8 5

  H[OYVILÃ&#x2030;>LSSULZZ¸ ) 7LPNUVPYÃ&#x2030;>LSSULZZ¸ 2ULLSLUN[O\UPZL_IH[OYVILTHKLVM JV[[VU[LYY`JSV[O>P[OWVJRL[ZHILS[ ILS[SVVWZHUKHSVVWPUZPKL[OLJVSSHYMVY OHUNPUN\W-HIYPJX\HSP[`!NTõ [L_[PSLJV[[VU TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;4+ UL^

  HUK[V^LSÃ&#x2030;;YP[VU¸ / :LY]PL[[LÃ&#x2030;;YP[VU¸ 7\YL^OP[LOHUK[V^LSTHKLVM JV[[VU [LYY`JSV[O>P[OUHYYV^KLJVYH[P]LIVYKLYH[ [OL[VWHUKIV[[VT-HIYPJX\HSP[`!NTõ [L_[PSLJV[[VU _TT

_TT OLH[[YHUZMLY;4( 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
 

 OVWWPUNJHY[JOPWÃ&#x2030;(U[P;PJR¸ : 1L[VUWV\YJHKKPLZÃ&#x2030;(U[PALJRL¸ (ZTPSLHNHPUZ[[PJRZ;OPZZTHSSI\[LMMLJ[P]L OLSWLYYLTV]LZ[PJRZ^P[OV\[HU`WYVISLTZ HUKX\PJRS`0UHKKP[PVUP[JHUIL\ZLKHZ ZOVWWPUNJHY[JOPW>P[OHOVSLMVYRL`YPUN WSHZ[PJ Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VUÂ¥TT <=KPNP[HSWYPU[<( 

  L`MVIÃ&#x2030;;PJRTHW¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;*HY[Ln[PX\LZ¸ 4VYL[OHUQ\Z[JVU]LUPLU[!;OLOHUK`Ã&#x201E;YZ[ HPKLYMVY[PJRIP[LZ;OHURZ[V[OLZWLJPHS MVYTVM[OLRL`WLUKHU[`V\`HUW\[LHKPS` [OL[PJRV\[VM`V\YZRPU-VY`V\YHKKP[PVUHS HK]HU[HNLH[YVSSL`JVPUPZPU[LNYH[LK

 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+)  L`WLUKHU[IV_Ã&#x2030;(U[P;PJR¸ 2 )Vz[LWV\YWVY[LJStZÃ&#x2030;(U[PALJRL¸ (PUKPZWLUZHISLZL[MVY[OLZ\TTLY7YHJ[PJHS WSHZ[PJIV_^P[OWHPYVMKPZWVZHISLNSV]LZRL` YPUNHUKPU[LNYH[LK[PJRYLTV]LY[VW\ZOV\[

 L`WLUKHU[JHYKÃ&#x2030;(U[P;PJR¸ 2 *HY[LWV\YWVY[LJStZÃ&#x2030;(U[PALJRL¸ PU7SHZ[PJJHYK^P[OPU[LNYH[LKZJHSL \W[VJTYLTV]LHISLZOVWWPUNJHY[JOPW HUKH[PJRYLTV]LY[VW\ZOV\[0UJS\KPUN L`L[VH[[HJO[VI\UJOVMRL`Z

 L`WLUKHU[Ã&#x2030;(U[P;PJR¸ 2 7VY[LJStZÃ&#x2030;(U[PALJRL¸ (S^H`ZH[OHUKPUJHZLVMHULTLYNLUJ`;PJR YLTV]LY[VW\ZOV\[^P[OL`L[VH[[HJO[VI\UJO VMRL`:[HUKHYKZ\WWS`^P[OV\[RL`YPUN

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥__TT ZJYLLUWYPU[+( 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

(5;0;0*2 >,335,::(5+/,(3;/*(9,

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 


  LSWHKIV_Ã&#x2030;;YPWSL¸ . )Vz[LKLIV\PSSV[[LZTHNPX\LZÃ&#x2030;;YPWSL¸ :[VYHNLWHJR^P[OKPMMLYLU[JVVSHUK OV[WHKZ :PUNSLJVSV\Y SVNVPTWYPU[VUSPKHZZOV^UPUJS\KLKPUWYPJL WSHZ[PJ __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

/6;*63+ .,37(+:,;:

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK   LSWHKIV_Ã&#x2030;+V\ISL¸ . )Vz[LKLIV\PSSV[[LZTHNPX\LZÃ&#x2030;+V\ISL¸ :[VYHNLWHJR^P[OVULOV[HUK VULJVVSWHKÃ&#x2030;YV\UK¸(Y[PJSLZ HUK:PUNSLJVSV\YSVNVPTWYPU[ VUSPKHZZOV^UPUJS\KLKPUWYPJL WSHZ[PJ _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
;/,*663:0+,6-79646;065 Ã&#x201E;$FWLYH³VPDOO  VVSPUNWHKÃ&#x2030;(J[P]L¸SHYNL * *V\ZZPUYHMYHzJOPZZHU[Ã&#x2030;(J[P]L¸NYHUK :LSMHJ[P]H[PUN^P[OJVVSPUNLMMLJ[-VY \ZLVU[OLIVK`MVYJVTMVY[HISLWHY[PHS JVVSPUN(ZVM[OLZLJVUKHWWSPJH[PVU[OL WHKTH`ILJVVSLKPU[OLYLMYPNLYH[VY WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

Ã&#x201E;)UHVK³VPDOO

 VVSPUNOLH[PUNWHKÃ&#x2030;-YLZO¸SHYNL * *V\ZZPUYHMYHzJOPZZHU[ JOH\MMHU[Ã&#x2030;-YLZO¸NYHUK )LMVYL\ZLW\[PUYLMYPNLYH[VYVYOV[^H[LY -VYWHY[PHSJVVSPUNVY^HYTPUNIVK`WHY[Z WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

  VVSPUNWHKÃ&#x2030;:VM[¸ * *V\ZZPUYHMYoPJOPZZHU[Ã&#x2030;:VM[¸ >P[OZVM[Z\YMHJL-VY\ZLVU[OL IVK`MVYJVTMVY[HISLWHY[PHSJVVSPUN 7\[PUYLMYPNLYH[VYILMVYL\ZL WSHZ[PJ7=*7 _ _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT ZJYLLUWYPU[+* 

 VVSPUNOLH[PUNWHKÃ&#x2030;9LSPL]L¸ * *V\ZZPUYHMYHzJOPZZHU[JOH\MMHU[Ã&#x2030;9LSPL]L¸ 7SHJLPUYLMYPNLYH[VYILMVYL\ZL:VV[OLZ TPUVYWHPUZHUKX\PJRS`YLK\JLZZ^LSSPUN WSHZ[PJ7=*7 _ TT WJZW]JIV_

>,335,::(5+/,(3;/*(9,

 _TT ZJYLLUWYPU[+) 
2QHVLGHRIWKH+RWFROGSDFN LVUHGDQGWKHRWKHUEOXH

6SHFLDOVKDSHV XSRQUHTXHVWUL^

 V[JVSKWHJRÃ&#x2030;;OLYTHS¸ / 7HJRJOH\KMYVPKÃ&#x2030;;OLYTHS¸ -VY^HYTPUNHUKJVVSPUN9LTV]L[OLNLSWHJR MYVT[OLWVS`LZ[LYÃ&#x2026;LLJLJV]LYHUKWSHJLPU [OLMYPKNLMVYOV\YVYPUOV[^H[LYMVY TPU\[LZ:[HUKHYKLTIYVPKLY`VU[OLYLKZPKLZ [L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;4(  

 

 VVSPUNWHKÃ&#x2030;,HZ`-P_¸ * *V\ZZPUYHMYHzJOPZZHU[Ã&#x2030;,HZ`-P_¸ *VVSPUNWHK^P[OWYHJ[PJHSHUKSSVUN=LSJYV MHZ[LULY0KLHS[VW\[VU`V\YRULL[OPNO VYHYT)LMVYL\ZLW\[PUYLMYPNLYH[VY

 VVSPUNOLH[PUNWHKÃ&#x2030;9V\UK¸ * *V\ZZPUYHMYHzJOPZZHU[JOH\MMHU[Ã&#x2030;9V\UK¸ 7SHJLPUYLMYPNLYH[VYILMVYL\ZL:VV[OLZ TPUVYWHPUZHUKX\PJRS`YLK\JLZZ^LSSPUN

 VVSPUNWHKÃ&#x2030;+V\ISL¸ * *V\ZZPUYHMYoPJOPZZHU[Ã&#x2030;+V\ISL¸ )LMVYL\ZLW\[PUYLMYPNLYH[VY-VYWHY[PHS JVVSPUNVY^HYTPUNIVK`WHY[Z;OHURZ [V[OLÃ&#x2026;VJRLKZPKL[OLYLPZUVULLK[V W\[HJSV[OIL[^LLUZRPUHUKWHK

WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

WSHZ[PJ7=*7 ¥ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+( 

WSHZ[PJ7=*7 ¥_TT WJZWVS`IHN

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+) 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
.,3/,(;05.7(+:

7KHJHOKHDWLQJFXVKLRQÃ&#x201E;+RWZDWHU ERWWOH³WKDWJRHVZLWKWKH KRWSDGVRFNFDQDOVREHDGGHG

 V[WHKZVJRÃ&#x2030;>VVS`¸ / *OH\ZZL[[LÃ&#x2030;>VVS`¸ >VVS`OLH[2UP[[LKMHIYPJ*OYPZ[THZZVJRZMVY NLSOLH[PUNWHKZ(]HPSHISL^P[OH^OP[LLTIYV PKLYLKZUV^Ã&#x2026;HRLVYYLPUKLLYVUVULZPKL

 LSOLH[PUNWHKÃ&#x2030;/V[^H[LYIV[[SL¸ . *V\ZZPUTHNPX\LÃ&#x2030;)V\PSSV[[L¸

[L_[PSL _ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

UVUWYPU[HISLWSHZ[PJ7=*7 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

   LSOLH[PUNWHKÃ&#x2030;4VVU¸ . *V\ZZPUTHNPX\LÃ&#x2030;3\UL¸

 LSOLH[PUNWHKÃ&#x2030;/LHY[¸ . *OH\MMLYL[[LÃ&#x2030;*VL\Y¸

WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

>,335,::(5+/,(3;/*(9,

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

*HOKHDWLQJFXVKLRQÃ&#x201E;6WDU³ *HOKHDWLQJFXVKLRQÃ&#x201E;'URS³ 6SHFLDOVKDSHVXSRQUHTXHVW


 7KH\SURYLGHDSSUR[PLQXWHVRIRSWLPXPKHDWXSWRƒ&DVWKHOLTXLGFU\VWDOOL]HVE\EHQGLQJ WKHPHWDOSDQHO$IWHUXVLQJWKHKHDWLQJFXVKLRQSODFHLQKRWZDWHUDWƒ&IRUPLQXWHV 5HXVDEOH

6SHFLDOVKDSHV XSRQUHTXHVW 

 LSOLH[PUNWHKÉ9V\UK¸ . *V\ZZPUTHNPX\LÉ9VUK¸

 LSOLH[PUNWHKÉ:X\HYL¸ . *V\ZZPUTHNPX\LÉ*HYYt¸

WSHZ[PJ7=*7 ¥ TT WJZWVS`IHN

¥TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ7=*7 _ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 LSOLH[PUNWHKÉ9LJ[HUNSL¸ . *V\ZZPUTHNPX\LÉ9LJ[HUNSL¸

 LSOLH[PUNWHKÉ6]HS¸SHYNL . *V\ZZPUTHNPX\LÉ6]HSL¸NYHUK

WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7=*7 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT ZJYLLUWYPU[+) 

_TT ZJYLLUWYPU[+)  LSOLH[PUNWHKÉ6]HS¸ZTHSS . *V\ZZPUTHNPX\LÉ6]HSL¸WL[P[ WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

$YDLODEOHLQPDQ\GLIIHUHQWFRORUV

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
(504(3: 

Ã&#x201E;&RZ³Ã&#x201E;3LJ³Ã&#x201E;'XFN³

 LSOLH[PUNWHKÃ&#x2030;)LHY¸ . *V\ZZPUTHNPX\LÃ&#x2030;6\YZ¸ WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

;/,4,+7(+: Ã&#x201E;*HUPDQ\³Ã&#x201E;&ORYHUOHDI³ Ã&#x201E;&ORXG³Ã&#x201E;'HHMD\³ 

 LSOLH[PUNWHKÃ&#x2030;/V\ZL¸ . *V\ZZPUTHNPX\LÃ&#x2030;4HPZVU¸ WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

>,335,::(5+/,(3;/*(9,

_TT ZJYLLUWYPU[+) 


 7KH\SURYLGHDSSUR[PLQXWHVRIRSWLPXPKHDWXSWRƒ&DVWKHOLTXLGFU\VWDOOL]HVE\EHQGLQJ WKHPHWDOSDQHO$IWHUXVLQJWKHKHDWLQJFXVKLRQSODFHLQKRWZDWHUDWƒ&IRUPLQXWHV 5HXVDEOH

-69 :769;-(5:Ä6RFFHUEDOO³Ä6SRUWVVKLUW³

 LSOLH[PUNWHKÉ-SHN¸ . *V\ZZPUTHNPX\LÉ+YHWLH\¸ WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* >05;,9 ?4(: Ä&KULVWPDVWUHH³Ä6QRZPDQ³Ä3RODUEHDU³  LSOLH[PUNWHKÉ:HU[H¸ . *OH\MMLYL[[LÉ7uYL5VwS¸ WSHZ[PJ7=*7 _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

$OOSULFHVLQFOXGHFRORUFRQWRXUSULQWLQJLQEODFNRUZKLWH

>,335,::(5+/,(3;/*(9,
?4(:79646;065
?4(: 79646;065

(YHU\\HDU\RX DUHORRNLQJIRUWKH ULJKWSUHVHQWV :HRIIHU\RX LQH[SHQVLYHKLJKTXDOLW\ RULJLQDOFODVVLFDQG IXQQ\SUHVHQWVIRU WKHQLFHVWIHVWLYLW\ RIWKH\HDU

4Ȑɑɑɴ ȣɑȨɕɜȹǸɕ ?4(:79646;065
  OYPZ[THZ[YLLVYUHTLU[Ã&#x2030;5H[HS¸ * +tJVYH[PVUWV\YSºHYIYLKL5VwSÃ&#x2030;5H[HSL¸ :[HTWLKTL[HSWSH[LZ^P[O*OYPZ[THZTV[P]LZPU ]HYPV\ZZOHWLZLNYLPUKLLYHUNLS*OYPZ[THZ [YLL[YLLZUV^Ã&#x2026;HRLHUKZUV^JY`Z[HS TL[HS _TT WJZWVS`IHN

6L[GLIIHUHQWVKDSHVDUHDYDLODEOHH[ZDUHKRXVH $OODUWLFOHVDUHZLWKRXWSULQWLQPHWDOVW\OHDVDVWDQGDUG IHDWXUH&DQEHUH¿QHGE\89GLJLWDOSULQWDOORYHU

_ TT SHZLYLUNYH]PUN3 

,(*/05:,;   OYPZ[THZ[YLLVYUHTLU[Ã&#x2030;:[LSSH¸+ * +tJVYH[PVUWV\YSºHYIYLKL5VwSÃ&#x2030;:[LSSH¸+ ([[YHJ[P]L*OYPZ[THZ[YLLKLJVYH[PVUZPU +Z[HYZOHWLOHUNLYZWLYZL[

 OYPZ[THZ[YLLVYUHTLU[Ã&#x2030;7PJ[\YL¸ * +tJVYH[PVUWV\YSºHYIYLKL5VwSÃ&#x2030;7PJ[\YL¸ :[HYZOHWLK*OYPZ[THZOHUNHISLZTHKL VMTHNUL[PJTL[HSWSH[LZ^P[OZWHJLMVY `V\YMH]V\YP[LWOV[VZOHUNLYZWLYZL[

 OYPZ[THZ[YLLVYUHTLU[Ã&#x2030;:[LSSH¸+ * +tJVYH[PVUWV\YSºHYIYLKL5VwSÃ&#x2030;:[LSSH¸+ )YPNO[*OYPZ[THZTL[HSVYUHTLU[ZPU +Z[HYZOHWLOHUNLYZWLYZL[

TL[HS ¥TT WJZW]JIV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HS ¥TT WJZW]JIV_

Â¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HS ¥TT WJZW]JIV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 _TT <=KPNP[HSWYPU[ 

?4(:79646;065
 OYPZ[THZVYUHTLU[Ã&#x2030;:HU[H¸ * (YIYLKLUVwSKL[HISLÃ&#x2030;:HU[H¸ /VOVOV7VS`YLZPUÃ&#x2C6;:HU[HVUZRH[LZº [YLLVYUHTLU[7YV]PKLK^P[OHJVSV\YM\S Ã&#x201E;UPZOHUKHTL[HSL`LSL[H[[OL[VWVM [OLÃ&#x201E;N\YL/HUNPUNZ[YPUNPUJS\KLK

 OYPZ[THZVYUHTLU[Ã&#x2030;*OYPZ[THZ;YLL¸ * (YIYLKLUVwSKL[HISLÃ&#x2030;*OYPZ[THZ;YLL¸ ([YLLMVY[OL[YLL)YPNO[S`JVSV\YLK WVS`YLZPU*OYPZ[THZVYUHTLU[PU[OL ZOHWLVMHÃ&#x201E;Y[YLL*VTLZJVTWSL[L^P[O TL[HSL`LSL[HUKZ[YPUNMVYOHUNPUN

 OYPZ[THZ+LJVYH[PVUÃ&#x2030;2VTIP¸ * +tJVYH[PVUKLUVwSÃ&#x2030;2VTIP¸ <ZLPUKP]PK\HSS`HZ*OYPZ[THZ[YLLVYUHTLU[Z VYJVUULJ[LKHZHZ[YPUNKLJVYH[PVU;^VYLK HUK[^VNYLLUMLS[*OYPZ[THZ[YLLZPUZL[

WSHZ[PJ79 __TT WJZW]JIV_

UVUWYPU[HISL

WSHZ[PJ79 __ TT WJZW]JIV_

UVUWYPU[HISL

[L_[PSLMLS[ __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*(

2WKHUPRWLIVRIWKHSHQGDQWV DVIURPDQDPRXQWRUGHUHGRI XQLWVXSRQUHTXHVW  LS[VYUHTLU[ZÃ&#x2030;*OYPZ[THZ¸ :\QL[ZKLUVwSnZ\ZWLUKYL ,]LY`@LHY(NHPU*OYPZ[THZMLS[VYUHTLU[Z ^P[OOHUNPUNÃ&#x201E;_[\YLZ;OLMV\YZLSLJ [HISLZOHWLZJVUZPZ[VM!Z[HY*OYPZ[THZ [YLLILSSHUKZOVV[PUNZ[HY [L_[PSLMLS[ _TT __TT *VSHZLY WJZWVS`IHN LUNYH]PUN*(

(YHU\\HD UDJDLQ1 LFHO\ VKDSHG&K ULVWPDVS HQGDQWVL YDULRXVFR Q ORXUVDQG VKDSHV

?4(:79646;065


 

 :)*OYPZ[THZ[YLLÃ&#x2030;4PYHJSL¸ < :HWPUKLUVwS<:)Ã&#x2030;4PYHJSL¸ ([TVZWOLYPJ[YHUZWHYLU[WVS`Z[`YLUL*OYPZ[THZ [YLL>P[OH<:)WVY[HUKJVSV\YJOHUNPUN 3,+ZPU[LNYH[LKPU[OLIHZL;OLZ[HYVU[VW VM[OL[YLLMLH[\YLZHUL`LSL[MVYOHUNPUN[OL VYUHTLU[*HISLSLUN[OHWWYV_PTH[LS`JT

 OYPZ[THZ[YLLÃ&#x2030;3HTL[[H¸ * (YIYLKLUVwSKL[HISLÃ&#x2030;3HTL[[H¸ 5LLKSLMYLL7SHZ[PJ[HISL[VW*OYPZ[THZ[YLLPU HYLKWSHZ[PJWV[*VTLZJVTWSL[L^P[OYLK[YLL KLJVYH[PVUZPU[OLZOHWLVMHIV^[VWWLYÃ&#x201E;Y JVULZWSHZ[PJIH\ISLZHUKZTHSSNPM[Z.VSKLU MVPSZ[YPWZYV\UKVMM[OLLSLNHU[HWWLHYHUJL

 OYPZ[THZ[YLLÃ&#x2030;+LJVYH[L¸ * (YIYLKL5VwSÃ&#x2030;+LJVYH[L¸ :THSSTL[HS[YLL[VZLSMKLJVYH[L;^V`LSSV^ NYLLUHUKYLKILSSZMVYKLJVYH[PUNPUJS\KLK

WSHZ[PJ7: _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

UVUWYPU[HISLUVUWYPU[HISL

TL[HS ¥_TT WJZW]JIV_

_TT SHZLYLUNYH]PUN3  SPWÃ&#x2030;:HU[H¸ * *SPWÃ&#x2030;:HPU[5PJVSHZ¸ -\UU`JSPWMVYIV[[SLZHUKWPJ[\YLZ ;OLHYTZHYL[OLJSHTWZ [L_[PSL __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

UVUWYPU[HISL?4(:79646;065
 OYPZ[THZ*HW * *OHWLH\KLUVwS -\UU`*OYPZ[THZJHWTHKLVMTPSKMLS[ [L_[PSLMLS[ _TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

 H[Ã&#x2030;:HU[H¸ / *OHWLH\Ã&#x2030;:HU[H¸ 0JVUPJSVUNWS\ZO:HU[HOH[^P[O^OP[L IYPTHUK^OP[LWS\ZOIHSS,_[YHÃ&#x2026;\MM` HUK[HSSMVY[OLWLYMLJ[:HU[HSVVR [L_[PSLWS\ZO _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;)2  H[Ã&#x2030;*OYPZ[THZ¸ / *OHWLH\Ã&#x2030;*OYPZ[THZ¸ *V^IV`OH[^P[OWS\ZOIYPT [L_[PSLMLS[ UVUWYPU[HISL __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

?4(:79646;065


0HORG\RIWKHPXVLFDOFORFN 6LOHQW1LJKW+RO\1LJKW 

 

 

 \ZPJIV_Ã&#x2030;:PSLU[5PNO[¸ 4 )Vz[LnT\ZPX\LÃ&#x2030;+V\JLU\P[¸ -VYHTVYLMLZ[P]LH[TVZWOLYL(^PUK\W T\ZPJIV_THKLMYVTSHTPUH[LKIVHYKPU [OLZOHWLVMHNPM[^P[OH*OYPZ[THZTV[PM HUKIV^;OLYLTV]HISLSPKJVUJLHSZH JVTWHY[TLU[MVYZTHSSP[LTZ;OLIV_WSH`Z [OL[\UL[VÃ&#x2030;:PSLU[5PNO[/VS`5PNO[¸¸

 \ZPJIV_Ã&#x2030;/VS`5PNO[¸ 4 )Vz[LnT\ZPX\LÃ&#x2030;:HPU[LU\P[¸ (YLÃ&#x2026;LJ[P]L*OYPZ[THZWHJRHNLKPUHWHWLYIHN ^P[OH*OYPZ[THZTV[PMHUKIV^;OL^PUK\W T\ZPJIV_WSH`Z[OL[\UL[VÃ&#x2030;:PSLU[5PNO[/VS` 5PNO[¸HUKOHZHKKP[PVUHSJHYY`PUNZ[YHWZÃ&#x2030;

WHWLYWHWLYIVHYK __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT Z[PJRLY 

WHWLYWHWLYIVHYK __TT WJZWVS`IHN

_TT Z[PJRLY 

7KH6DQWD&ODXVFDSPDGH RIÃ&#x20AC;HHFHVRZQRQLVXVHGDV DFRYHUDWWKHVDPHWLPH 

 VSKPUNIHNÃ&#x2030;:HU[H¸ :HJWVS`LZ[LYÃ&#x2030;:HU[H¸ (ZWHJPV\ZSPNO[^LPNO[WVS`LZ[LYIHN^P[O H[[HJOLKÃ&#x2026;LLJL:HU[HOH[LTIYVPKLYLK^P[OH ZUV^Ã&#x2026;HRL^OPJOZPT\S[HULV\ZS`ZLY]LZHZHIHN JV]LY;OLIHNJVTLZ^P[O[^VOHUKSLZ[OLOH[H KYH^Z[YPUN^P[OZ[VWWLYHUKHWSHZ[PJZUHWOVVR

 V[LOVSKLYÃ&#x2030;:UV^THU¸ 5 7VY[LUV[LÃ&#x2030;:UV^THU¸ 5L]LYMVYNL[HNPM[[OHURZ[V[OPZJ\[LSP[[SL OLSWLY7VS`YLZPUUV[LOVSKLYPU[OLZOHWLVM HZUV^THU^P[OTL[HSJSPWVUHYPNPK^PYL

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

?4(:79646;065

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

WSHZ[PJ79 __TT WJZW]JIV_

UVUWYPU[HISL


 S\ZOZ[VJRPUNÃ&#x2030;9\KVSWO¸ 7 *OH\ZZL[[LÃ&#x2030;9\KVSWO¸ :VTL[OPUNZ^LL[MVY[OLSP[[SLVULZ;YHKP [PVUHSSVUNWS\ZO*OYPZ[THZZ[VJRPUN^P[O H^OP[LIYPTHUKOHUNPUNSVVW(YLPUKLLY ^LHYPUNH:HU[H*SH\ZOH[HUKYLKZJHYM HKVYUZ[OLZ[VJRPUNTHRPUNP[[Y\S`MLZ[P]L [L_[PSLWS\ZO __TT WVS`IHN 

Â¥TT ;L_/LH[;(  

 OYPZ[THZZ[VJRPUNÃ&#x2030;:HU[H¸SHYNL¸ * 7LS\JOLKLUVwSÃ&#x2030;:HU[H¸ ;YHKP[PVUHSSVUNWS\ZO*OYPZ[THZZ[VJRPUN^P[O H^OP[LIYPTHUKOHUNPUNSVVW,_[YHÃ&#x2026;\MM` HUKSHYNLMVYL]LUTVYLNVVKPLZHUKNPM[Z [L_[PSLWS\ZO _ _ TT WJZWVS`IHN

 K]LU[JHSLUKHYÃ&#x2030;4LYY`*OYPZ[THZ¸ ( *HSLUKYPLYKLSºH]HU[Ã&#x2030;4LYY`*OYPZ[THZ¸ 4HRPUN[OLJV\U[KV^U[V*OYPZ[THZL]LU TVYLM\U3HYNLMLS[^HSSJHSLUKHY^P[OLTIYV PKLYLKÃ&#x2030;4LYY`*OYPZ[THZ¸NYLL[PUN:HU[H *SH\ZTV[PMHUKU\TILYLKWVJRL[Z[OH[ JHUILÃ&#x201E;SSLK:\WWSPLK^P[OZ[YPUNMVY^HSS OHUNPUNHUK[^V^VVKLUZ[Y\[ZH[[OL[VWHUK IV[[VT[VLUZ\L[OLJHSLUKHYPZZ[\YK`¸ [L_[PSLMLS[ _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;*4 

_TT OLH[[YHUZMLY;*2 

?4(:79646;065


 

 VVRPLJ\[[LYZL[Ã&#x2030;;HZ[`¸ * ,TWVY[LWPuJLZÃ&#x2030;;HZ[`¸ *VUZPZ[ZVMZP_Z[HPUSLZZZ[LLS*OYPZ[THZ ZOHWLKÃ&#x201E;N\YLZMVYJ\[[PUNJVVRPLZ(ZOVV[PUN Z[HYILSSZUV^THUHUNLS*OYPZ[THZ[YLL HUKNPUNLYIYLHKTHUHYLLSLNHU[S`WHJRHNLK PUHTL[HSIV_^P[O[YHUZWHYLU[^PUKV^ TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS _ _TT WJZTL[HS IV_WVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

?4(:79646;065

 VVRPJ\[[LYZL[ * ,TWVY[LWPuJLZ *OYPZ[THZPZH[[OLKVVYWSHZ[PJIPZJ\P[ J\[[LYZPUV\YOHUK`Z[VYHNLIV_Ã&#x2030;:UHJRIV_¸ +\YPUN[OLWYVK\J[PVUWYVJLZZ [OLJ\[[LYZ*OYPZ[THZ[YLLILSSZUV^THU :HU[H*SH\ZHYLZLSLJ[LKYHUKVTS` WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 


 L[YV3PNO[Ã&#x2030;9VJRL[¸ 9 3HTWL9L[YVÃ&#x2030;9VJRL[¸ ;YLUK`SPNO[PUSH]HSHTWKLZPNU)YPLÃ&#x2026;`ZOHRL HUK[OLSHTWPSS\UPUH[LZMVYHWWYV_TPU\[L ^P[OJOHUNPUNJVSV\YZYLKNYLLUIS\L

7KHOLJKWVKLQHVLQ WKHFKDQJLQJFRORXUV UHGJUHHQDQGEOXH

WSHZ[PJ ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

  V^ILSSÃ&#x2030;?4HZ¸ * *SVJOLÃ&#x2030;5VwS¸ 9PUNV\[[OVZL*OYPZ[THZILSSZ;YHKP[PVUHS JV^ILSS^P[O[HZZLSLKSHU`HYKPUZLHZVUHSKLZPNU TL[HS __TT WJZWVS`IHN

_ TT OLH[[YHUZMLY;(4  \KKS`[V`Ã&#x2030;*OYPZ[THZ)LHY¸ZTHSS * 6\YZLUWLS\JOLÃ&#x2030;*OYPZ[THZ ILHY¸WL[P[TVKuSL *\KKSPUNVU[OLTV]L(Z\WLYZVM[WS\ZO ILHY^P[OHSVUN:HU[H*SH\ZOH[YLKMYPUNLK ZJHYMHUKHKKP[PVUHSRL`MVI;OLZTHSSILHYºZ SVUNWS\ZOTHRLZP[L_[YLTLS`J\KKS`

 \KKS`[V`Ã&#x2030;*OYPZ[THZ)LHY¸SHYNL * 6\YZLUWLS\JOLÃ&#x2030;*OYPZ[THZ ILHY¸NYHUKTVKuSL *OYPZ[THZ[PTLPZJ\KKSPUN[PTL(Z\WLYZVM[ ZP[[PUNWS\ZOILHY^P[OHSVUN:HU[H*SH\Z OH[HUKHYLKMYPUNLKZJHYM;OLWVSHYILHYºZ SVUNWS\ZOTHRLZP[L_[YLTLS`J\KKS`

[L_[PSLWS\ZO TT WJZWVS`IHN 

UVUWYPU[HISL

[L_[PSLWS\ZO TT WJZWVS`IHN 

_TT OLH[[YHUZMLY;(4 

?4(:79646;065


 2QDFFRXQWRIDSOHDVDQWOLJKW SOD\LQQDWXUDOFRORXUVVDOWOLJKW KDVDVRRWKLQJHIIHFWRQRXUPHQWDO DQGHPRWLRQDOVWDWHRIKHDOWK ,QDGGLWLRQWKHDLULVHQULFKHG ZLWKQHJDWLYHLRQV7KH\SURYLGH WKHDLUZLWKLQYLJRUDWLQJIUHVKQHVV ZKLFKZHNQRZIURPWKHVHDLQ WKHPRXQWDLQVRUDWZDWHUIDOOV ,WKDVDSSHDUHGIURPWHVWVLWLQFUHDVHV \RXUZHOOEHLQJWKHPRUHQHJDWLYLRQV DUHLQ\RXUVXUURXQGLQJDUHD$YDLODEOHZLWKRXWWHDOLJKW DVZHOO  1DWXUDOSURGXFW'HYLDWLRQVLQVL]H VKDSHDQGFRORXUDUHSRVVLEOH  

 LHSPNO[OVSKLYÃ&#x2030;:HS[¸^P[O[LHSPNO[ ; :\WWVY[IV\NPLÃ&#x2030;:HS[¸H]LJIV\NPL *YLH[LZHNYLH[H[TVZWOLYL5H[\YHSZHS[ Z[VULWYVK\JLKMYVT/PTHSH`HUZHS[^P[OH YLJLZZMVYH[LHSPNO[0UJS\KLZ[LHSPNO[

 HUKSLSPNO[OVSKLYÃ&#x2030;(TIPLU[L¸ * )V\NLVPYÃ&#x2030;(TIPLU[L¸ 4HKLVMWVSPZOLKZ[LLSHUKUPJRLS WSH[PUN(]HPSHISLPU[OLZOHWLVMHZ[HY VYHJOYPZ[THZ[YLL0UJS[LHSPNO[

ZHS[ ¥_ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

TL[HSZ[LLS ¥_TT WJZISPZ[LY WHJRHNL

 LHSPNO[OVSKLYÃ&#x2030;-SHPY¸ ; 7VY[LIV\NPLÃ&#x2030;-SHPY¸ *VUQ\YL\WHTHNPJHSH[TVZWOLYLPU`V\Y SP]PUNYVVT^P[O[OPZNSHZZ[LHSPNO[OVSKLY ^P[OHYLKÃ&#x201E;STJVH[PUNHUKZPS]LYÃ&#x201E;UPZO;OL JHUKSLSPNO[JYLH[LZH^HYTYLKTHNPJHSNSV^ PU[OLYVVT]PH[OLYLJLZZLK*OYPZ[THZTV[PM (]HPSHISL^P[OHZUV^Ã&#x2026;HRLVYJHUKSLTV[PM

UVUWYPU[HISL

?4(:79646;065

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

NSHZZ __TT WJZW]JIV_

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 
30./;(;46:7/,9,  

 

 LJVSPNO[Ã&#x2030;.SVIL([TVZWOLYL¸ + 3HTWLKtJVYH[P]LÃ&#x2030;.SVIL([TVZWOuYL¸

 LJVSPNO[Ã&#x2030;/LHY[([TVZWOLYL¸ + 3HTWLKtJVYH[P]LÃ&#x2030;*VL\Y([TVZWOuYL¸

WSHZ[PJ ¥TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

 

 

 LJVSPNO[Ã&#x2030;*\IL([TVZWOLYL¸ + 3HTWLKtJVYH[P]LÃ&#x2030;*\IL([TVZWOuYL¸

 LJVSPNO[Ã&#x2030;:[HY([TVZWOLYL¸ + 3HTWLKtJVYH[P]LÃ&#x2030;i[VPSL([TVZWOuYL¸

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

WSHZ[PJ __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* _TT <=KPNP[HSWYPU[<) 

7KHVHVRIWOLJKWVSURGXFH DWPRVSKHUH'HVLJQODPSV PDGHRIPDWWDQGVRIW PDWHULDOZLWKOLJKWHIIHFWV %\VZLWFKLQJRQWKHEXWWRQDWWKH ERWWRPVLGHWKHOLJKWFKDQJHVVRIWO\ EHWZHHQUHGEOXHDQGJUHHQ

7KHOLJKW VSRWVDUHH VSHFLDOO\ HIIHFWLYHZ KLFKGDQFH DERXW ZKHQPR YHG2QO\D W

Â¥TT ZJYLLUWYPU[+* _TT <=KPNP[HSWYPU[<)   PNO[Ã&#x2030;3PX\PK([TVZWOLYL¸ 3 3\TPuYLÃ&#x2030;3PX\PK([TVZWOLYL¸ +LZPNUSHTWZTHKLVMTH[Ã&#x2026;L_PISLWSHZ[PJZ ^P[OZWLJPHSLMMLJ[Z)`[\YUPUNVUSV^LY ZPKL[OLPUZPKLSPNO[[\YUZ[OLJVSV\Y WSHZ[PJ Â¥TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

?4(:79646;065
-050:/05. ;OHURZ[VV\YOPNOX\HSP[`Ã&#x201E;UPZOPUNTHJOPULZ^LJHUHWWS` `V\YSVNVVYPTWYPU[[VV\YHK]LY[PZPUNHY[PJSLZ

5V[L7SLHZLUV[L[OLTH_PT\TWYPU[PUNHYLHVM[OLHY[PJSLZWYPVY[V SH`V\[0UZVTLJHZLZ]HYPV\ZWVZP[PVUZHYLWVZZPISL9LMLY[V[OL WYPU[PUNNYV\WMVY[OLWYPU[PUNWYPJLWLYTV[PM-VYNLULYHSPUMVYTH[PVUVU Ã&#x201E;UPZOPUNVW[PVUZHUKJVZ[ZWSLHZLYLMLY[VV\YJ\YYLU[WYPJLSPZ[ 3(:,9

3(:,94(9205. @V\YILULÃ&#x201E;[Z

» WLYTHULU[HUKWYLJPZLYLZ\S[Z » ]HYPHISLJOHYHJ[LYZHUKNYHWOPJZ VMHU`[`WLHUKZPaL

@V\YKH[H

» =LJ[VYPZLKSVNVZHUKSL[[LYPUN » ILZ[HZ(0VY,7:Ã&#x201E;SL17. MVYTH[ZUV[Z\WWVY[LK

» JVSV\YISHJRZ\YMHJL^P[OV\[ JVU[V\YZVYSPULZ

>OH[&4L[HSHY[PJSLZSHILSZZWLJPHSWSHZ[PJWHY[Z *VSV\YZ]HYPV\ZJVSV\YLMMLJ[ZKLWLUKPUN VU[OL\UKLYS`PUNSH`LYVM[OLHY[PJSL

)H[JOZPaLWPLJLZWLYKH`

046<3+

<=+0.0;(37905; @V\YHK]LY[PZPUNTLZZHNL

» VU[OLLU[PYLZ\YMHJL » OPNOYLZVS\[PVU » WOV[VYLHSPZ[PJ » JVZ[ZH]PUN ;OL<=KPNP[HSWYPU[PZHOPNOJSHZZHUK L_WYLZZP]LVW[PVUVMPTWSLTLU[PUN`V\YTV[PMPU HWOV[VYLHSPZ[PJI\[SV^I\KNL[^H`>L^PSSIL OHWW`[VY\UJ\Z[VTKLZPNUZMVY`V\

@V\YILULÃ&#x201E;[Z

» 9VI\Z[Ã&#x201E;UPZOPUNPUWLYMLJ[WOV[VX\HSP[` » :TVV[OYLWYVK\J[PVUVMJVU[PU\V\Z [VULVYPNPUHSZ

» 3V^WYPJLZL]LUMVYZTHSSWYPU[Y\UZ » ,HZ`[VZLUK`V\Y]PZ\HSZI`LTHPS » 5VSP[OVNYHWO`WYPU[PUNWSH[LZ HUKWYLWYLZZJVZ[Z

» 7VZZPISLMVYWSHZ[PJHY[PJSLZ^P[OHÃ&#x2026;H[Z\YMHJL @V\YKH[H@V\YTV[PMVU!ZJHSL

HZVMKWPVY]LJ[VYZ

>OH[&7SHZ[PJHY[PJSLZ^P[OHÃ&#x2026;H[Z\YMHJL *VSV\YZ*,\YVZJHSLKPNP[HSWYPU[PUN @V\YTV[PM9HZ[LYPTHNLZHUKSPULKYH^PUNZ

;OLYHUNLPZILPUN JVU[PU\V\ZS`L_WHUKLK

)9(5+05.67;065:

» :OVY[KLSP]LY`WLYPVKZ » )\KNL[WYPJLZ » /PNOYLZVS\[PVUWOV[VNYHWOX\HSP[` » 5VWYLWYVK\J[PVUJVZ[ZMYVT HX\HU[P[`VM

04V\SKÃ&#x201E;UPZOPUNPZHOPNOJSHZZHUKL_WYLZZP]L VW[PVUVMPTWSLTLU[PUN`V\YTV[PMPUH WOV[VYLHSPZ[PJI\[SV^I\KNL[^H`>L^PSS ILOHWW`[VY\UJ\Z[VTKLZPNUZMVY`V\

@V\YILULÃ&#x201E;[Z

+0:73(@3(:,905. 4H_SHZLYTHUW\[Z`V\YSVNVPU`V\YJ\Z[VTLYºZ ]PL^6UYLX\LZ[^LJHULUNYH]L`V\Y WVJRL[JHSJ\SH[VYZVY^H[JOLZPUKPZWSH`Z

» 9VI\Z[Ã&#x201E;UPZOPUNPUWLYMLJ[WOV[VX\HSP[` » :TVV[OYLWYVK\J[PVUVMJVU[PU\V\Z [VULVYPNPUHSZ

» 3V^WYPJLZL]LUMVYZTHSSWYPU[Y\UZ » ,HZ`[VZLUK`V\Y]PZ\HSZI`LTHPS » 5VSP[OVNYHWO`WYPU[PUNWSH[LZ HUKWYLWYLZZJVZ[Z

» 7VZZPISLMVYWSHZ[PJHY[PJSLZ^P[OHÃ&#x2026;H[Z\YMHJL @V\YKH[H@V\YTV[PMVU!ZJHSL HZVMKWPVY]LJ[VYZ >OH[&7SHZ[PJHY[PJSLZ^P[OHÃ&#x2026;H[Z\YMHJL¶LN

*63(:,9796*,::05.

*VSV\YZ*,\YVZJHSLKPNP[HSWYPU[PUNJ\Z[VT

6\Y*6SHZLYLUNYH]LZ`V\Y^VVK [L_[PSLZVYWSHZ[PJZ^P[OHOHW[PJLMMLJ[

@V\YTV[PM9HZ[LYPTHNLZHUKSPULKYH^PUNZ

@V\YKH[HÃ&#x201E;SLZHZJVSVY]LJ[VYVYNYL` ZJHSLHZOPNOJVU[YHZ[HZWVZZPISL

Z[VYHNLIV_LZ[YH`ZZSLKNLZÃ&#x2026;`PUNKPZJZ

JVSV\YZPUTV[PMWVZZPISLHZVM\UP[Z

:JYLLU^PK[O!

» JVU[PU\V\Z[VUL\W[V \UP[ZKPNP[HSWYPU[PUN

» ZJYLLUZL[[PUNHZVM\UP[ZSWP
:<)304(;0657905;05.

:;(4705.

@V\YILULÃ&#x201E;[Z

/6;,4)6::05.

» 9VI\Z[Ã&#x201E;UPZOPUNPUWLYMLJ[WOV[VX\HSP[` » :TVV[OYLWYVK\J[PVUVMJVU[PU\V\Z [VULVYPNPUHSZ

» ,HZ`[VZLUK`V\Y]PZ\HSZI`LTHPS » 5VSP[OVNYHWO`WYPU[PUNWSH[LZ HUKWYLWYLZZJVZ[Z

» +PZO^HZOLYZHML @V\YKH[H@V\YTV[PMVU! ZJHSLH[KWPVY]LJ[VYZ >OH[&)V[[SLZJ\WZTV\ZLWHKZW\aaSLZ *VSV\YZ*,\YVZJHSLKPNP[HSWYPU[PUN )H[JOZPaLWYPU[ZWLYKH`

@V\YILULÃ&#x201E;[Z

:*9,,57905; @V\YILULÃ&#x201E;[Z

» WYPU[LKTV[PMPZOPNOS`YLZPSPLU[

» ZJYH[JOWYVVMWYPU[PUN » SHYNLYHUNLVMJVSV\YZ

>OH[&-SH[HUKZ[YHPNO[Z\YMHJLZLNÃ&#x2026;`LYZ

>OH[&Ã&#x2026;H[Z\YMHJLZLN

*VSV\YZ\W[VJVSV\YZJHYV\ZLS

ZOVWWPUNJH[JOPWZÃ&#x2026;`LYZ

*VSV\YZ]HYPV\ZJVSV\YZLMMLJ[Z PUNSVZZ`TL[HSSPJSVVR

)H[JOZPaLWYPU[ZWLYKH` @V\YTV[PM3PULKYH^PUNZ

)305+,4)6::05.

*`SPUKYPJHS[VZSPNO[S`JVUPJHSZOHWLZLNIV[[SLZ

)H[JOZPaLWYPU[ZWLYKH` @V\YTV[P]L9HZ[LYHUKSPULPTHNLZ :JYLLU^PK[OZJYLLUZL[[PUNSWP

5V[L(SSZJYLLUZHYLKLSL[LK HM[LYJVTWSL[PVUVMVYKLY

*YLH[LZH[^VKPTLUZPVUHSYLSPLMLMMLJ[ :\P[HISLMVYHY[PJSLZ^P[OHÃ&#x2026;H[Z\YMHJL

+6405. +VTPUNPZHUHK]LY[PZPUNVW[PVU^P[OHOPNO H[[LU[PVUMHJ[VY;OLZLWHYH[LSH`LYVMYLZPU HWWSPLK[V[OLWYVK\J[JYLH[LZ[OLKVTL^OPJO NP]LZ[OLPTHNLVYSVNVH+LMMLJ[;OPZSH`LYUV[ VUS`WYV[LJ[Z[OLPTHNLVYSVNVHNHPUZ[KPYLJ[<= YHKPH[PVUHUKZWSHZO^H[LY\[PSP[`HSZVWYL]LU[Z `V\YHK]LY[PZPUN^LHYPUNVMMVYILJVTPUN ZJYH[JOLK+VTPUNJHUILPTWSLTLU[LKPU THU`ZOHWLZUVZOHYWJVYULYZHUKZPaLZHUK HYLHSZV^LSSZ\P[LKMVYZTHSSLYIH[JOLZ;OPZ WYPU[PUNTL[OVKTHRLZP[WVZZPISL[VYLWYVK\JL TV[PMZPUHWOV[VYLHSPZ[PJHUKNVVKX\HSP[`

>OH[&(Y[PJSLZ^P[OZTHSSPUKLU[H[PVUZ ¶LNaPWWLYZRL`MVIZ

*VSV\YZ*,\YVZJHSLKPNP[HSWYPU[PUN J\Z[VTJVSV\YZPUTV[PMVUYLX\LZ[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUVUKVTPUN WSLHZLJVU[HJ[V\YZHSLZ[LHT

;(4767(+7905;

;9(5:-,97905;05.

@V\YILULÃ&#x201E;[Z

@V\YILULÃ&#x201E;[Z

» ]LY`Ã&#x201E;ULKL[HPSZWYPU[HISL » \UL]LUZ\YMHJLZWYPU[HISL

» NYLH[JV]LYHNLVUKHYRTH[LYPHS

*VU]L_Z\YMHJLZLNIHSSWVPU[Z`V`VZ

*VSV\YZ\USPTP[LKJOVPJLVMJVSV\YZ

>OH[&;L_[PSLZJV[[VUU`SVUTP_LK >OH[&<UL]LUWHY[ZLNWHY[Z^P[OPUKLU[H[PVUZ MHIYPJZLN[ZOPY[ZY\JRZHJRZ *VSV\YZTH_PT\TJVSV\Y )H[JOZPaLWYPU[ZWLYKH` @V\YTV[PM9HZ[LYHUKSPULKYH^PUNZ :JYLLU^PK[OKV[ZJT

7SLHZLUV[L3PTP[LKJV]LYPUNJHWHJP[` SP[[SLTLJOHUPJHSYLZPSPLUJLVMWYPU[LKTV[PM

)H[JOZPaLWYPU[ZWLYKH` @V\YTV[PM9HZ[LYHUKSPULTV[PMZ :JYLLU^PK[OKV[ZJT

7SLHZLUV[L+LWLUKPUNVU`V\YVYPNPUHS ^LTH`ULLK[V\ZLH^OP[L\UKLYSH` VY[YHUZWHYLU[HKOLZP]L\UKLYSH` @V\^PSSHSZVILIPSSLKMVY WYLZZPUNVU[OL[YHUZMLYZ

)9(5+05.67;065:


 796;6;@705.++<440,:

>LIYPUN`V\YWYVK\J[Z[VSPML -YVT[OLÃ&#x201E;YZ[PKLH

[V+]PZ\HSPZH[PVUK\TT` JYLH[PVUHUKTV\SKJYLH[PVU

[V[OLÃ&#x201E;UPZOLKWYVTV[PVUHSP[LT

0+,(

=0:<(30:(;065

++<44@

@V\OH]LHUPKLHMVYH\UPX\L WYVTV[PVUHSP[LT&

0U[OLÃ&#x201E;YZ[Z[LW^LTHRL `V\YPKLH]PZPISL

>LHZZPZ[`V\PUYLHSPZPUN`V\YJ\Z[VT PKLHPUYLJVYK[PTL6\YZWLJPHSPZ[Z PU[OLPUKP]PK\HSHYLHZ[HRLJHYLVMHSS Z[LWZMVYHZTVV[OWYVK\J[PVUWYVJLZZ

>LJYLH[LH+]PZ\HSPZH[PVU[OH[ PZYLHK`MVYWYLZLU[H[PVU>LJHU WYV]PKLHJVTWSL[LWYLZLU[H[PVUVY PTHNLZPUKWP6UYLX\LZ[^LJHU PU[LNYH[LHYV[H[HISL+]PL^PU`V\Y 7+-WYLZLU[H[PVU;OLÃ&#x201E;SLPZRLW[HZ ZTHSSHZWVZZPISLPUVYKLY[VLUHISL `V\[VYLJLP]L[OLKH[HI`LTHPS

;OLWYLZLU[H[PVU^HZ^LSSYLJLP]LK I\[JLY[HPUKL[HPSZZ[PSSULLK[V ILJSHYPÃ&#x201E;LKVY`V\YJ\Z[VTLY OHZKPMÃ&#x201E;J\S[PLZLU]PZHNPUN[OL M\UJ[PVUHUKWYVWLY[PLZ&

(SS^LULLKPZ`V\YPKLHHUK[OL YLX\PYLTLU[ZMVY`V\YZLYPLZ

>LJHUWYV]PKL`V\^P[O[HUNPISLWYVVM

:[H[LVM[OLHY[JVTW\[LY[LJOUVSVN` ZSPJLZH+TVKLSVM`V\YPKLHZPU PUKP]PK\HSSH`LYZHUKZLUKZ[OLT[V V\Y+WYPU[LY^OPJO^VYRZZPTPSHY[V HUPURQL[WYPU[LY;OLWYPU[LYHWWSPLZ HIVUKPUNHNLU[[V[OLPUKP]PK\HS TTWSHZ[LYSH`LYZNYHK\HSS`I\PSKPUN `V\Y+TVKLSPUJVSV\YHUKM\UJ[PVU <WVUJVTWSL[PVU[OLTVKLSPZ PUÃ&#x201E;S[YH[LKTHU\HSS`PUVYKLY[V THRLP[K\YHISLMVY`V\Y[LZ[Z

>,4(;,90(30:,@6<9 0+,(: ++<44@+,;(03: 9LHSPZ[PJSVVR MLLS *VSV\YP[LTHUKSVNVWYPU[ =PY[\HSS`HU`ZOHWLWVZZPISL -HZ[-YVT[OLPKLH[V[OL

ZHTWSLPU^LLR 0UL_WLUZP]L6UYLX\LZ[

796;6;@705.++<440,:
%KQNQIKECN3NCUVKEU )PVSVNPJHS WSHZ[PJZ HYL WSHZ[PJZ MYVT NYV^U YH^ TH[LYPHSZ HZ ^LSS HZ IPVKLNYHKHISL WSHZ[PJZ ;OL THPU TH[LYPHS MVY VYNHUPJ IHZLK WSHZ[PJZ HYL JLSS\SVZL HUK Z[HYJO ;OL WSHZ[PJZHYLWYVK\JLKMYVTJVYU^OLH[WV[H[VLZHZ^LSSHZJV[[VU;OLZLWSHZ[PJZPU JVU[YHZ[ [V [OH[ JVU]LU[PVUHS WSHZ[PJZ Z\JO HZ WVS`WYVW`SLU WVS`Z[`YLUL WVS`L[O`SLU L[JHYLIPVKLNYHKHISL<ZHNLZPUJS\KLWHJRHNPUNMVPSKPZWVZHISLKPZOLZHUKJ\[SLY` HZ^LSSHZIV[[SLZ

5GE[ENKPI0CVGTKCN 9LJ`JSPUNTH[LYPHSJVUZPZ[ZVMWSHZ[PJYLM\ZL[OH[VJJ\YZPUWYVK\J[PVU HZ ^LSS HZ [OYV\NO YLN\SHY YLM\ZL JPYJ\SH[PVU ;OLZL WSHZ[PJZ HYL NH[OLYLKI`ZVY[HUKNYV\UKPU[VNYHU\SH[L+LWLUKPUNVU[OL[LJOUPJHS JOHYHJ[LYPZ[PJZVM[OLIHZLTH[LYPHSJLY[HPUWYVK\J[ZJHUILWYVK\JLK ^P[OYLJ`JSPUNTH[LYPHS

,*636.0*(3796+<*;:
05+,? UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

(JJPKLU[ZL[ :HML[`

 ;(4

)HYTH[ 9\IILY

 )V[[SLVWLULY APWWLY

 

(JY`SPJIV_ /VSKHSS LTW[`

+,

(K]LU[JHSLUKHY 4LYY`*OYPZ[THZ(SSYV\UKIV_ 9V\UK(S\TPUP\TIV[[SL :WVY[` 5H[PVUZ S)HYILJ\L )YHHP

;*4)HYILJ\LZL[ :[HY[LY

 +)3+)IV[[SLIHSS 

+*IV[[SLIHSS^P[OSHU`HYK 

+*)HZRL[IHSSNHTL +\UR

+))V\SL:L[ )VJJPH

 ++)HZRL[IHSSNHTL 1\TW

+))V\SL:L[ 4PUP

 +*)H[OYVIL >LSSULZZ

 ;4+)V^S )YLHRMHZ[

+))V_ ))V_ 

+))V_ APN)V_ 

+)

 

+)(S\TPUP\TIV[[SL :WVY[` S 

+*))8.SV]L ??3

;)3(S\TPUP\TIV[[SL :WVY[` S 

+*))8:L[ 6\[KVVY

 3(S\TPUP\TIV[[SL ;YPHUNSL3))8:L[ 7YVÃ&#x201E;

 

)YHPU[LHZLY >PUZ

+)(TW\SLVWLULY

+))LHJOIHSSZL[ )SHJR:[HY

+* +)(U[PZ[YLZZIHSS *HWZ\SL

+*)\ZPULZZJHYKOVSKLY /HUK6\[

)LHJOIHSSZL[ *VSV\Y

+*(U[PZ[YLZZIHSS /LHY[

+*)LHJOTH[ 5H[\YL

+*

 

(WWSLJVYLY :`SVU

3)LHJOTH[ :[VYHNL

++

(WWSLZWSP[[LY :WSP[ULH[

 +))LHRLY 3PX\VY

+)

(WYVU ))8

;*4)LLYIV[[SLJHYY`HSS ;HRL

+*

(WYVU )PZ[YV

;)3)LLYIV[[SLJYH[L :P_7HJR

+*

)LLYJVHZ[LYOVSKLY /PSS

)LLYJYH[L[YH` (U[PZSPW

)LLYTH[Z[HUK )LLYJYH[L

+)(YTHUKOHPYIHUK 3HVSH

(YTIHUK ;PURSL

(YTIHUK 5H[PVUZ

 

3)\ZPULZZJHYKOVSKLY =P[H

3)\ZPULZZJHZL -LS[

 ;(4+))\[[VU *VSV\Y*SPW

 )\[[VU :LSM4HKL

 

*HISL[PK` +LLQH`

+*

*HSJ\SH[VY (X\H

+)

 

*HSJ\SH[VY )PN7S\Z

+)*HSJ\SH[VY )\ZPULZZ

+)*HSJ\SH[VY *HYKZPaL

+)*HSJ\SH[VY -PSS<W

 +,*HSJ\SH[VY -SH[

+*(ZO[YH` *H[LY 

+*)LLYTH[Z[HUK ;PW

+)(ZO[YH` :TVR` 

+*)LS[7V\JO 6\[KVVY

;(4)PJ`JSLZHKKSLJV]LY 9LÃ&#x2026;LJ[PVU

;(4*HSJ\SH[VY 4H[YP_

3)PLYT\N^P[ONSHZZSPK

+)*HSJ\SH[VY ;YP(J[PVU

+*)PUVJ\SHYZ -HJ[VY

+**HSJ\SH[VY >PNNSL

+)(\[VZ\UZOHKL :JYLLU

++)HJRNHTTVU ;PTILY

 +*)HJRWHJR -LS[YV

;)4)HJRWHJR .YL`3PUL

 ;(4)HJRWHJR 9LKSPUL

;(4)HK^LH[OLYZL[ 9HPU`

;)4)HN *VSSLNL

+*)HN >H[LYWYVVM:THY[WOVUL +*)HNJSPW ,HZ`-YLZO

+))HN1LYZL` :^PZZ 

+*)HNZJHSLZ 3PM[<W

+))HSSWLU .YPW3)HSSWLU THNUL[PJW`YHTPK

 +*)HSSWLU :\WLYPVY

3)HSSWVPU[WLU )HYJLSVUH

+()HSSWVPU[WLU *VYI` )HSSWVPU[WLU /LSZPURP

 

 

+( +(

 

)HSSWVPU[WLU 2UPML

+))HSSWVPU[WLU 3,+

+*)HSSWVPU[WLU 3PUJVSU

+()HSSWVPU[WLU 3P]LYWVVS

+()HSSWVPU[WLU 4HNUPM`PUNNSHZZ

+))HSSWVPU[WLU 4HUJOLZ[LY

+(

)HSSWVPU[WLU 4PHTP

+))HSSWVPU[WLU 5L^@VYR

+()HSSWVPU[WLU 6_MVYK

+()HSSWVPU[WLU 7HYPZ

+()HSSWVPU[WLU ;L_HZ

+()HSSWVPU[WLU ;VR`V

+()HSSWVPU[WLU =LUPJL

+()HUKHNLIV_ :[YPWL

+))HUKHUH *\KKS`[V` SHYNL 

+*)HUKHUH *\KKS`[V` ZTHSS 

+*)VVRSPNO[ *SPJR3PNO[

 +)*HSJ\SH[VY >VYSK;PTL

 +))VVRSPNO[ -SL_P

 3*HTWPUN)LK 6\[KVVY

;):)VVRSPNO[ 7PJJVSV

 +**HTWPUNJOHPY *YVZZ*V\U[Y`

;*:)VVTLYHUN 4H_P

+)*HTWPUNSHTW (K]LU[\YL

 +))VVTLYHUN 4PUP

+))VZ[VU:OHRLYS

 )V[[SLIHN +LS\_L

+*)V[[SLIHN :P_@V\

++

)V[[SL*HW *SPJR

 3)V[[SL*VVSLY 3\JLU[

 +*)V[[SLOVSKLY )PJ`JSL

+))V[[SLOVSKLY -SL_P

+))V[[SLOVSKLY :[VYL

+))V[[SLPUZ\SH[VY =PUJL

+*)V[[SLSVJR :LJ\YL SHYNL

+))V[[SLSVJR :LJ\YL ZTHSS

+))V[[SLVWLULY (JY`SPJ*VSV\Y +))V[[SLVWLULY (JY`SPJ ;YHUZWHYLU[+)

)V[[SLVWLULY *HW

 +*)V[[SLVWLULY -H\Z[

 +))V[[SLVWLULY /HUN6U

+))V[[SLVWLULY 2VTIP

 +))V[[SLVWLULY 7VSPJLZ[VW

+))V[[SL6WLULY 8\H[[YV

 3)V[[SLVWLULY 9VUKV

+))V[[SLVWLULY :WLLK

3)V[[SL6WLULY =LULJPH

3)V[[SL6WLULY >H]L

 3)V[[SLVWLULY >VVK`

 +)*HUKSLSPNO[OVSKLY (TIPLU[L 3*HW 5H[PVU:[HYZ

;(4*HW 6WLULY 

;(4*HWW\JJPUVZ[LUJPS ;YPWSPJL

 3*HW[HPUZIHUK 5H[PVUZ.LYTHU`

 :)*HYÃ&#x2026;HN 5H[PVUHS Ã&#x2026;HN.LYTHU`

*HYÃ&#x2026;HN 5H[PVUZ(\Z[YPH

++*HYÃ&#x2026;HN 5H[PVUZ.LYTHU`

++*HYÃ&#x2026;HN 5H[PVUZ :^P[aLYSHUK

++*HYÃ&#x2026;HN 5H[PVUZ;\YRL`

*HYÃ&#x2026;HN >PUKZHPS .LYTHU` ;(4*HYTHNUL[ -SHN SHYNL*HYTHNUL[ -SHN TLKP\T*HYTHNUL[ -SHN ZTHSS

*HYTHNUL[ 5H[PVUZ

+)

*HY6YNHUPZLY (SSPU6UL

;)3*HY6YNHUPZLY :L[S

+)*HY6YNHUPZLY ;PK`;^V

+**HY6YNHUPaLY

+)*HYZ[YLHTLY 5H[PVUZ .LYTHU`

;(4*HYKJHZL )SHJR7YPTL

 +)*HYKJHZL *VSVY7YPTL

 +)*HYKJHZL :LSLJ[PVU

 3 
05+,? UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

*HYKZSLL]L 7SHZ[PJ*HYK

+(*OYPZ[THZ[YLL VYUHTLU[ 5H[HS

3*V^ILSS 5H[PVUZ.LYTHU`

 ;(4*HYKIVHYKWHYRPUN KPZR )VHYK

+(*OYPZ[THZ[YLL VYUHTLU[ 7PJ[\YL

3

 

*V^ILSS 5H[PVUZ :^P[aLYSHUK

 ;(4*HYKIVHYKWHYRPUNKPZR ;YH]LSJHSJ\SH[VY

+(*OYPZ[THZ[YLLVYUHTLU[ :[LSSH +

*V^ILSS ?4HZ

 ;(43

 

*V^IV`OH[ 5H[PVUZ.LYTHU`

+*3*YH`VUZL[ 1\TIV

+)*YH`VUZL[ 5H[\YL SVUN

 

+)*HYYPLYIHN 3:OVWWPUN

++*HYYPLYIHN 5VU>V]LU

++*OYPZ[THZ[YLLVYUHTLU[ :[LSSH +

*HYYPLYIHN :OVWWLY

++*SHWWLY 2P[

 +)*HYYPLYIHN :OVWWPUN

++*SHWWLYIVHYK .V

+(*YH`VUZL[ 5H[\YL SVUN

 +)*HYYPLYIHN ?3:OVWWPUN

++*SHWWLYIVHYK /HUK .LYTHU`

+)*YH`VUZL[ 5H[\YL ZOVY[

 +)*HYYPLYIHN ??3:OVWWPUN

?,4 +) ;(4*SHWWLYIVHYK /HUK ZPUNSLJVSVY

*YH`VUZL[ :RPUU`

*HZL -LS[

+)*YH`VUZL[ >VVK

+)*SHWWPUNIVHYK 3LWVYLSSV

*\KKS`[V` )LHY SHYNL*SPW 7OHYTH3PUL

 +)*\KKS`[V` )LHY ZTHSS 

*\KKS`[V` )LHY ZTHSS *\KKS`[V` *OYPZ[THZ )LHY SHYNL

*\KKS`[V` *OYPZ[THZ )LHY ZTHSS

*HZL .YHZZ

+**HZL :VJJLY

+**HZLZ[YHW .YHZZ*HZLZ[YHW 3\TWZ\T

*HZLZ[YHW :[YHW

 +)

*HZLZ[YHW ;LUUPZ

;)4*OHPUVMWLUUHU[Z .LYTHU` 

*OLLZLRUPMLZL[ .V\YTL[

*+*OLX\LJHYK 4\S[P[VVS

+)

*OPSKYLUZWHPU[PUN ZL[ ,JV3PUL*OPSKYLUZWHPU[PUNZL[ 3PSSP

 +)*OPWRL`WLUKHU[ )\ZPULZZ

 3*OPWRL`WLUKHU[ 4L[HSS ^P[OJOPW

 3*OPWRL`WLUKHU[ 4L[HSS ^P[OV\[JOPW

 

+)

3

*OPWRL`WLUKHU[ 7YVÃ&#x201E;

 3*OPWRL`YPUN )HN ^P[OJOPW

+(

*SPW :HU[H*SPX\L[ 7SHRH[

<*

*VHZ[LY -LS[

;(3*VHZ[LYHUKSPK PU

+(*VH[OHUNLY )V^

+)*\KKS`[V` +VN SHYNL*VH[OHUNLY ;PL)\[SLY

+**\KKS`[V` +VN ZTHSS *VJR[HPSZ[PYYLY +PHTVUK

+(*\KKS`[V` +\JR ZTHSS *VJR[HPSZ[PYYLY 6]HS

+)*\KKS`[V` ,SLWOHU[ SHYNL*VJR[HPSZ[PYYLY 9V\UK

 +(*\KKS`[V` ,SLWOHU[ ZTHSS *VJR[HPSZ[PYYLY :X\HYL

+)*\KKS`[V` .PYHMML SHYNL*VTWHZZ 4L[HS

 3*\KKS`[V` .PYHMML ZTHSS *\KKS`[V` /PWWV SHYNL+)

+)*\KKS`[V` /PWWV ZTHSS *VVRPLJ\[[LYZL[ ;HZ[`

+)*\KKS`[V` 3PVU SHYNL*VVSIHN ))8 ^P[OIHYILJ\L

 ;(4*\KKS`[V` 3PVU SHYNL*\KKS`[V` 3PVU ZTHSS *\KKS`[V` 7PNN` ZTHSS +(*VVS)HN 2Â&#x2026;OS[VUUL

++*OPWRL`YPUN ,SLNHUJL

3*VVSIHN 3HRLZPKL

++*OPWRL`YPUN -P_

+)*VVSIHN 5VU>V]LU

+**OPWRL`YPUN .OVZ[ ^P[OJOPW +)*VVSIHN 7PJUPJ*VVSLY

+**OPWRL`YPUN .VHS3*VVS)HN :LH[

++*OPWRL`YPUN :HML

+(*VVSIHN >H]L

 +**OPWRL`YPUN :X\HYL

+(*VVS)V_ /L_HNVU

+**OVWWPUNIVHYK )HZPJ 

*OVWWPUNIVHYK +PUULY SHYNL *OVWWPUNIVHYK +PUULY ZTHSS 

3 +)

 

*VVSPUNWHK (J[P]L SHYNL

+**VVSPUNWHK (J[P]L ZTHSS

+**VVSPUNWHK +V\ISL

+)*VVSPUNWHK ,HZ`-P_

+**VVSPUNWHK :VM[

 +**OVWWPUNIVHYK :HUK^PJO

+)*OVWWPUNIVHYK :UHJR

+)*OVWWPUNIVHYK >VVK` YLJ[HUN\SHY

***VVSPUNOLH[PUNWHK 9LSPL]L *OVWWPUNIVHYK >VVK` YV\UK

***VVSPUNOLH[PUNWHK 9V\UK

*OVWWPUNIVHYK >VVK` ^P[OOHUKSL

*+*VYRZJYL^ )PZ[YV

 

*VYRZJYL^ )HTIVV

*OYPZ[THZ*HW

*OYPZ[THZ+LJVYH[PVU 2VTIP *OYPZ[THZVYUHTLU[ *OYPZ[THZ;YLL

*OYPZ[THZVYUHTLU[ :HU[H

*OYPZ[THZZ[VJRPUN :HU[H SHYNL

*OYPZ[THZ[YLL +LJVYH[L

*OYPZ[THZ[YLL 3HTL[[H

+* +)

  *\KKS`[V` 9OPUV SHYNL*\KKS`[V` 9OPUV ZTHSS *\KKS`[V` ;PNLY ZTHSS *\KKS`[V` ALIYH SHYNL*\KKS`[V` ALIYH ZTHSS *\W (SSPL

 *\W )LSSH

3*\W 2LYHTVZ

 :(3*\W 6MÃ&#x201E;JL

 3*\ZOPVU (YLUH.LYTHU`

+**\ZOPVU :[HKP\T(\Z[YPH

+*+**VVSPUNOLH[PUNWHK -YLZO ZTHSS

+**\ZOPVU :[HKP\T.LYTHU` +*+)*\ZOPVU :[HKP\T :^P[aLYSHUK

+*+(*\[[LYRUPML *HY]L

+)

3+)+)*VYRZJYL^ ;YL]PZV

+)

;(4

*VZTL[PJIHN *OHYT*V^ILSS 4H_P

 +);*3*V^ILSS 4PUP

 +)3*V^ILSS 5H[PVUZ(\Z[YPH

 ;(4*V^ILSS 5H[PVUZ)H]HYPH

 ;)

*\KKS`[V` 9HIIP[ ZTHSS

*VVSPUNOLH[PUNWHK -YLZO SHYNL

*V[[VUIHN 5H[\YL

 *VVRPJ\[[LYZL[*OPWRL`YPUNWLUKHU[ :JYL^KP]LY

;(4

*VUKPTLU[ZZL[ )HTIVV

*OPWRL`YPUN +V\ISL*OPW

 

*\[[LYRUPML 7YV

*\[[PUNIVHYK 3\UJO

+HY[Z =HJ\\T

++

+LJRJOHPY /HYTVU`

+++LJRJOHPY 9LSH_.LYTHU`

+,+LJRJOHPY 9LSH_

+*+LJRJOHPY ;^PJL

 +*+LJVIV_ 1\TIVOLHY[

+)+LJVIV_ 4H_PIHSS

+)
05+,? UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

+LJVIV_ 4H_PLNN

+)

+YPURPUNJ\W +YPURZHML-LS[)HN ;VZJHUH

+*+)+LJVIV_ 4H_POLHY[

+)+YPURPUNJ\W ,YNVUVTPJ S +)-LS[OH[ :LWWLS 

;(4+LJVIV_ 4PKPOLHY[

+)+YPURPUNJ\W 4H_P*\W S

 +)-LS[VYUHTLU[Z *OYPZ[THZ

*(+LJVIV_ 4PUPIHSS

+)+YPURPUNJ\W 4LSHTPUL-LS[WLUKHU[ 4V[P]

 ;(3+LJVIV_ 4PUPIHSS

+)+YPURPUNJ\W 4PKP*\W S

 +)-LS[WLUKHU[ :[YHW

;(3+LJVIV_ 4PUPLNN

+)+YPURPUNJ\W 4PUP*\W S

+)-LS[[PW 9HPUIV^ [OPJR

+)+LJVIV_ 4PUPOLHY[

+YPURPUNJ\W 6U ;OL>H` S

+)+)+LJVSPNO[ *\IL([TVZWOLYL +*+LJVSPNO[ .SVIL ([TVZWOLYL+* 

+YPURPUNJ\W 7HY[` S+YPURPUNJ\W 9L[\YUHISL S 

+LJVSPNO[ /LHY[([TVZWOLYL +*

+LJVSPNO[ :[HY([TVZWOLYL

 +*

+LLQH` 4\ZPJ+LZR)LSS :LY]PJL

+LZRJHSLUKHY 4V]L

 +LZRJSVJR ;V^LY

+)+YPURPUNJ\WZL[ ;YH]LS

+LZRJSVJR >H[LYIHSS

+*,HYWS\NZ *SHZZPJ

+LZRJSVJR +\HS7V^LY

 +),NNJ\W 4LSHTPUL+)

+)

+YPURPUNJ\W 9L[\YUHISL S -LS[[PW 9HPUIV^ [OPU

+)-LS[[PWZL[ )PN7LU

+)-LS[[PWZL[ =HYPJVSV\Y

+);(4+)-PUNLYW\WWL[ (UPTHS;OLH[YL+YPURPUNJ\W 9PW S

+)-PYZ[(PK2P[ )HN SHYNL

+*

+YPURPUNJ\W ;HRL(^H` S +)-PYZ[(PK2P[ )HN ZTHSS

;(43+YPURPUNJ\W ;HRL(^H` S +)-PYZ[(PK2P[ )V_ SHYNL

+)3+YPURPUNJ\W ;HRL(^H` S +)-PYZ[(PK2P[ )V_ ZTHSS

+)+)-PYZ[(PK2P[ 7SHZ[LY)V_

 +)+(-SHN (\Z[YPH ^VVKLUWVSL 

++

-SHN .LYTHU` ^VVKLUWVSL 

+*+LZRZL[ 4HYRP[

+*,TLYNLUJ`RP[ ,TLYNLUJ`

+)-SHN 5H[PVUZ(\Z[YPH 

+PJLJ\W *VTIP ^P[OKPJL

+),ZWYLZZVJ\W (SSPL

+)-SHN 5H[PVUZ .LYTHU` T 

+PJLJ\W 3LH[OLY ^P[OKPJL *),`LTHZR *VVSWHKZ

+)-SHN 5H[PVUZ:^P[aLYSHUK 

+PJLNHTL 8\PJR JVTIPUH[PVUZ+),`LTHZR ,UQV`

 +*-SHN 5H[PVUZ T 

;+4,`LTHZR 6HZPZ

+*-SHN 5H[PVUZ T 

;+4,`LTHZR 9LSH_

+),`LTHZR >LSSULZZ

+*-SHN :^P[aLYSHUK ^VVKLUWVSL 

-HU *SPTL

+*-SHNHJJLZZVY` (K]LY[PZPUN [VWWPLJLMVYÃ&#x2026;HNWVSL 

+)-HU /LHY[

+)-SHNHJJLZZVY` -SHNWVSL

+)-HUHYTIHUK .LYTHU`-SHNWVUJOV 5H[PVUZ

;+3-HUIV_ -HUTPSL-SHZOSPNO[ 9\IILY

 +)-HUIV_ 3HKPLZ-SHZOSPNO[3,+ *O\UR

 3+PJLNHTL ;OLIPN [OYV^ PUJHZL

 +)+PJLNHTL ;OLIPN [OYV^ PUWSHZ[PJIV_

+)+PYLJ[VYZJOHPY 4V]PL

;*4+P]PKLY ;YPHUNSL

+)+VTPUVNHTL ;PTILY

 +*+VVYZ[VWWLY :PNU

+)+V\ISLW\TW 

+*+YHNVU 7VJRL[

+*+YPURJYH[LJSPWWLY *HYY`

+*+YPURJYH[LJSPWWLY *HYY` ^P[OHK]LY[PZPUNZWHJL

+*+YPURPUNIV[[SL )PJ`JSL S^P[OJHW

+*+YPURPUNIV[[SL )PJ`JSL S^P[OKYPURPUNUPWWSL

+*+YPURPUNIV[[SL )PJ`JSL S^P[OJHW

+*+YPURPUNIV[[SL )PJ`JSL S^P[OKYPURPUNUPWWSL

+*+YPURPUNIV[[SL *OHTWPVU S

+*+YPURPUNIV[[SL *OHTWPVU S+YPURPUNIV[[SL .\HYK S

 

+* +)

 

+YPURPUNIV[[SL 0JL IV[[SL S+*+YPURPUNIV[[SL 0JL IV[[SL S+*+YPURPUNIV[[SL 7V^LY)V[[SL

+*+YPURPUNIV[[SL :WVY[Z S

 +*+YPURPUNJ\W *HPWP

+)+YPURPUNJ\W *VSV\Y S

+)+YPURPUNJ\W *VSV\Y S

+)+YPURPUNJ\W +LWVZP[ S

+)+YPURPUNJ\W +LWVZP[ S

+)+YPURPUNJ\W +LWVZP[ S

+)-HUIV_ 5H[PVUZ

-HUOH[ (MYV

 ;(3-HUOH[ .LYTHU`

;(4-HUOH[ 0YVX\VPZ

;)4-HUOH[ =PRPUN

;*3-HUOVYU 4PUP)V[[SL

+)-HUOVYU 4PUP

+)-HUTHRL\W 5H[PVUZ 

+(-HUTHRL\W .LYTHU`

+)-HUZJHYM *\KKS`[V` SHYNL 

;)3-HUZJHYM *\KKS`[V` ZTHSS 

;)3

-HUZL[ (SVH

-HUZL[ )HZPJ

+(-HUZL[ )PN

 +(-HUZL[ +LS\_L

++-HUZL[ 3HVSH

+(-HUZL[ 3HKPLZ,KP[PVU

-HUZL[ >PUULY

-HU[HWL /LHY[ ZL[VM-HU[HWL /LHY[ ZL[VM

-HU[HWL /LHY[ ZPUNSL-HU[HWL :X\HYL ZL[VM-HU[HWL :X\HYL ZL[VM-HU[HWL :X\HYL ZPUNSL -LS[IHN :PJPSPH

 ;)4

 -SLLJLISHURL[ 7PJUPJ

;*4-SLLJLTH[ 7SH`NYV\UK

 ;*:-SV^LYULJRSHJL 3,+3HVSH-SV^LY5LJRSHJLÃ&#x2030;3HVSH¸

 

-S`Z^H[[LY 2P[

+)

-S`Z^H[[LY 3VNV

+)

 

-S`PUNKPZJIHN 5`SVU

+)-VSKLY :[HUK\W

 +)-VSKPUNIHN :HU[H

;(4-VSKPUNOH[ *V^IV` 

;(4-VSKPUNOH[ :\UU` 

;(4-VSKPUNY\SLY +PTLUZPVU

+*-VV[IHSS )PN*HYIVU 

++-VV[IHSS -PUHS 

++-VV[IHSS .LYTHU` IPN ^P[OV\[WHJRHNL 

+*-VV[IHSS .LYTHU` SHYNLJHYKIVHYK 

+)-VV[IHSS .LYTHU` ZTHSSJHYKIVHYK 

+)

-VV[IHSS .LYTHU` ZTHSS ^P[OV\[WHJRHNL 

+*-VV[IHSS .PHU[

;)4-VV[IHSS .VSKLU.VHS 

++-VV[IHSS .VSKLU:[HY 

++

-VV[IHSS .VSKZ[HY 

++

+)

;*4


05+,? UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

-VV[IHSS 3LHN\L

.LSOLH[PUNWHK 9LJ[HUNSL

+)0JLZJYHWLY 0JL^P[JO

+)0JLZJYHWLY 0JL^P[JO ^P[O NSV]LHUKLSHZ[PJIHUK

;(4 

+*

-VV[IHSS 4PUP*HYIVU 

++.LSOLH[PUNWHK 9V\UK

+)-VV[IHSS 4PUP*VSV\Y 

+*.LSOLH[PUNWHK :HU[H

+)-VV[IHSS 5H[PVUZ.LYTHU` 

++.LSOLH[PUNWHK :UV^THU

 +)-VV[IHSS :[HYSPNO[ 

+*.LSOLH[PUNWHK :X\HYL

+)-VV[IHSS >PUULY 

++.LSOLH[PUNWHK :[HY

+);+:

-VV[IHSSNVHS 7VW<W.LSWHKIV_ +V\ISL

 +(-VV[IHSSUL[ (J[P]L .LSWHKIV_ ;YPWSL

 +)-VV[IHSSUL[ (SS:[HY .SHZZUHPSÃ&#x201E;SL (X\H+)-VV[IHSSUL[ .LYTHU` .SHZZUHPSÃ&#x201E;SL )LH\[`+)-VV[IHSSY\JRZHJR 5L[

+)-YPZILL +PZJ\Z

-YPZILL ,SHZ[PJ-S`LY

-YPZILL -SL_P-S`LY4PUP

-YPZILL /LSP

-YPZILL 5`SVU-YPZILL 9PUN

;)4.SHZZUHPSÃ&#x201E;SL *HYL+).SV^Z[PJR 5H[PVUZ.VSMIHSSOVSKLY

+);(4.VSMWP[JOMVYR

+)+).YPSSIHYILJ\L[VUNZ (ZHKV

3

+).YPSSIY\ZO (ZHKV

+)+*.`TIHN 9LÃ&#x2026;LJ[VY

+*-YPZILL :VM[`

++/HPYIY\ZO 3P[[SL)LH\[`

+)-YPZILL :WHJL-S`LY

+)/HUKW\TW 

+*-YPZILL :WHJL-S`LY

+)/HUKW\TW +V\ISL

 

 

+*-YPZILL :WHJL-S`LY

+)/HUKW\WWL[ (UPTHS;OLH[YL ;(4

0JLZJYHWLY 3VNV

+)0JLZJYHWLY 7LUN\PU

+)0JLZJYHWLY 7VSHYILHY

+)0JLZJYHWLY :HU[H

+)0JLZJYHWLY :UV^THU

+)0JLZJYHWLY :X\HYL

+(0JLZJYHWLY :X\HYL ^P[O^H[LYZJYHWLY

+)0JLZJYHWLY :X\HYL ^P[OV\[^H[LYZJYHWLY

+)0JLZJYHWLY ;LSLZRVW

+*0JLZJYHWLY ;YHWLaL

+(0JLZJYHWLY ;YPHUNSL

+)0JLZJYHWLY ;Y\JR

+)

 

0JLZJYHWLY =PZPVU ^P[ONSV]L ;(4

0JLZWVVU 9HaPVUL

+*0+JHYKOVSKLY /HYK7SHZ[PJ

+)0+JHYKOVSKLY /HYK 7SHZ[PJ ^P[OJSPW

+)0+JHYKOVSKLY 0+

 30+JHYKOVSKLY :VM[7SHZ[PJ

+)+)

 

-YPZILL :WHJL-S`LY

+)/HUK[V^LS ;YP[VU

 ;4(

-YPZILL :WHJL-S`LY

+*/HUN-SPW 9V\UK

30+JHYKOVSKLY :VM[ 7SHZ[PJ ^P[OJSPW

-YPZILL :WHJL-S`LY

+*/H[ *OYPZ[THZ0SS\TPUH[LK]LU[PSH[VY =HYPHISL +)/H[ :HU[H

;)30UÃ&#x2026;H[HISL-HU:OPY[ .LYTHU` +*/LHKYLZ[PUÃ&#x2026;H[HISL

+*0UÃ&#x2026;H[HISL-HUOH[ -VV[IHSS

 +*/LHKIHUK 3HVSH0UÃ&#x2026;H[HISLMVV[IHSSJOHPY )PN

 +*/LHKWOVUL *HISL?

 

++/LHKYLZ[JV]LYPUN 5H[PVUZ0UÃ&#x2026;H[HISLMVV[IHSS JOHPY *VHJO

/PWÃ&#x2026;HZR 4HNPJ S

0UÃ&#x2026;H[HISLSV\UNLJOHPY

++0UÃ&#x2026;H[HISL^H]PUNILLY NSHZZ *OLLYZ

+*0UÃ&#x2026;H[HISL^H]PUN Ã&#x2026;HN .LYTHU`

+*0UÃ&#x2026;H[HISL^H]PUNOHUK >H]L +*0UÃ&#x2026;H[ISLMHUZOPY[ (\Z[YPH+*

;(4

 

-YPZILL :WHJL-S`LY ;YLUK`:H[PU

+)

-YPZILL :\WLY-S`LY4H_P

+*-YPZILL :\WLY-S`LY4PUP

+*-YPZILL <MV

+)-\UQHJRL[ :[HUKHYK PUJHZL

 ;(4.HTLIV_ )\PSKPUN ISVJRZ JVSV\YLK

+).HTLIV_ )\PSKPUN ISVJRZ UH[\YHS

+).HYKLU:L[ :\UU`

;(4.LSOLH[PUNWHK )LHY

+).LSOLH[PUNWHK *OYPZ[THZ[YLL

+).LSOLH[PUNWHK *SV\K

 +*.LSOLH[PUNWHK *SV]LY

+*.LSOLH[PUNWHK *V^

+*.LSOLH[PUNWHK +LLQH`

+*.LSOLH[PUNWHK +YVW

+).LSOLH[PUNWHK +\JR

+*.LSOLH[PUNWHK -SHN

+*.LSOLH[PUNWHK -VV[IHSS

+).LSOLH[PUNWHK .LYTHU`

+*.LSOLH[PUNWHK /LHY[

+).LSOLH[PUNWHK /V[^H[LYIV[[SL

+).LSOLH[PUNWHK /V\ZL

+).LSOLH[PUNWHK 2P[

+).LSOLH[PUNWHK 4VVU

+).LSOLH[PUNWHK 6]HS SHYNL

+).LSOLH[PUNWHK 6]HS ZTHSS

+)

.LSOLH[PUNWHK 7PNN`

.LSOLH[PUNWHK 7VSHY)LHY

 

++/V[Z[VULZL[ +LS\_L

 ;)4/V[JVSKWHJR ;OLYTHS

;4(/V[WHKZVJR >VVS`

0JL*Y\ZOLY *YHUR

0JLJ\ILTV\SK +VSWOPUZ

 +*

 

0JLJ\ILTV\SK -Y\P[0JLJ\ILTV\SK /LHY[Z0JLJ\ILTV\SK 7LUN\PUZ

0JLJ\ILTV\SK :OV[Z

0JLJ\ILTV\SK :X\HYLZ

 +)

 

0JLZJYHWL (YJO

+)0JLZJYHWL +LS[H

+)0JLZJYHWL >H]L

+)0JLZJYHWLY (SSYV\UK

++0JLZJYHWLY )P7HY[

+*0JLZJYHWLY *Y`Z[HS ^P[ONSV]L

;(40JLZJYHWLY ,HZ` ^P[O^H[LYZJYHWLY

+)0JLZJYHWLY ,HZ` ^P[OV\[^H[LYZJYHWLY

+)0JLZJYHWLY .SV]L ^P[OLSHZ[PJIHUK

;(4

0JLZJYHWLY .YPW ^P[O ^H[LYZJYHWLY

+)+*0JLZJYHWLY .YPW ^P[OV\[^H[LYZJYHWLY+)

+) 

0UZ\SH[LKIHN ))8 .LYTHU` 0UZ\SH[LK4\N (SHZRH IPN

 3

0UZ\SH[LK4\N (SHZRH ZTHSS

 30UZ\SH[LK4\N (SSHU30UZ\SH[LK4\N (YPaVUH+*0UZ\SH[LKT\N *YLTH

+*0UZ\SH[LK4\N 4LSHUNL

0UZ\SH[LK4\N 4VU[HUH30UZ\SH[LK4\N :^PUN+*

0UZ\SH[LK4\N ;LUULZZLL+*0UZ\SH[LK4\N ;LUULZZLL+*0UZ\SH[LK4\N ;V.V

 +)0UZ\SH[LK4\N =HR\\T S

 30UZ\SH[LK4\N =HR\\T S

 31V[[LYIV_ )LLYJYH[L

+)1V[[LYIV_ *VU[HPULY

+)1V[[LYIV_ *\IL

+)1V[[LYIV_ 7LUOVSKLY

+)1\NNSPUNIHSSZL[ *SV^U SHYNL +)


05+,? UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

1\TWPUNIHSS )HZLIHSS

 +)3PU[YVSSLY +\YHISL1\TWPUNIHSS )HZRL[IHSS1\TWPUNIHSS -VV[IHSS SHYNL1\TWPUNIHSS -VV[IHSS ZTHSS 1\TWPUNIHSS ;LUUPZ

+)2L`YPUN 9LJ[HUNSL+)2L`YPUN 9V\UK

+(3V\KZWLHRLY ;V^LY

 +*

++2L`YPUN :HML[`

+(3\NNHNLSHILS 5LVU

+)+)2L`YPUN :[VYHNL

+(3\NNHNLZJHSLZ =V`HNL

+*+)2L`YPUN ;YPWSL3,+

 +)3\NNHNL[HN (KKYLZZ

+)2L`MVI ;PJRTHW

+)2L`YPUN APN*SPW 

+)3\NNHNL[HN *HYHIPULY

 +)2L`MVI ;`YL[YLHK TLHZ\YPUNKL]PJL

+)2L`YPUNWLUKHU[ *HY

+(

3\NNHNL[HN ,SV_

 3

33\UJOIV_ (S\TPUP\T

+)

2L`WLUKHU[ (U[P;PJR

+)2L`YPUNWLUKHU[ *HYHIPULY)H_[LY

2L`WLUKHU[ (WHY[TLU[

 32L`YPUNWLUKHU[ *HYHIPULY=PUZVU3

3\UJO;V.V+)3\UJO;V.V7S\Z+)32L`WLUKHU[ *HISL 9LJ[HUNSL

 32L`YPUNWLUKHU[ 2L`

+(

4(.30;,Ž 3,+?3

 

2L`WLUKHU[ *HISL:X\HYL

 32L`YPUNWLUKHU[ 7\aaSL

+(

4(.30;,Ž 4PUP((2L`WLUKHU[ *HY

 320*2 -<5 ([[HJRLY JT

+)4(.30;,Ž 4PUP(((

 ;(320*2 -<5 ([[HJRLY JT

+)4(.30;,Ž :VSP[HPYL3

2L`WLUKHU[ *OHYTL

 320*2 -<5 *LU[YLOHSM JT

 +)

 3

2L`WLUKHU[ -VV[IHSS

 34(.30;,ŽZL[ 4PUP :^PZZ(YT`2UPML

2L`WLUKHU[ 2UPML

 +)20*2 -<5 *LU[YLOHSM JT

+)

4(.30;,ŽZL[ :VSP[HPYL :^PZZ(YT`2UPML

 3

2L`WLUKHU[ *HYHIPULY:[YHW 

 

2L`WLUKHU[ 3HILS

 320*2 -<5 +LMLUKLY JT

 +)4HNUL[ (YLH

+)2L`WLUKHU[ 3HZLY3,+

+)20*2 -<5 +LMLUKLY JT

+)4HNUL[ *YV^UJHW

+)2L`WLUKHU[ 3HaV

 320*2 -<5 -PLSK WSH`LYMLTHSL JT

+)+)

2L`WLUKHU[ 3\UH

 +)2L`WLUKHU[ 6WLU

 32L`WLUKHU[ 7VJRL[)V[[SL

 32L`WLUKHU[ 9VTH

32L`WLUKHU[ :WPYP[3L]LS

+(2L`WLUKHU[ ;^PZ[ IPN

 32L`WLUKHU[IV_ (U[P;PJR

+(2L`WLUKHU[JHYK (U[P;PJR

+)2L`WLUKHU[MLS[ SHTW +PHTVUK

2L`WLUKHU[MLS[SHTW :[YPWL 2L`WLUKHU[MLS[SHTW 9V\UK 2L`YPUN -VSKPUNY\SLY2L`IVHYK]HJ\\T JSLHULY )YPSSPHU[

 

 

20*2 -<5 -VV[IHSS20*2 -<5 .VHS20*2 -<5 .VHSRLLWLY

+)20*2 -<5 .VHSRLLWLY JT

+)20*2 -<5 4PKÄLSKLY JT +)20*2 -<5 4PKÄLSKLY JT +)20*2 -<5 =LYZPVU

+)20*2 -<5 =LYZPVU

+*20*2 -<5 =LYZPVU

+)20*2 -<5 =LYZPVU

+*20*2 -<5 =LYZPVU

+*20*2 -<5 =LYZPVU

+)+)

2P[JOLUHSHYTJSVJR 4HZ[LY

+)

+)+)2L`YPUN (UNLS

+(2P[JOLUZJHSLZ ,HZ`)HSHUJL  

2L`YPUN ([TVZWOLYL OLHY[

+)2P[JOLU[PTLY ,_WLY[

+)2L`YPUN *VPUOVSKLY

+(2P[L -VV[IHSS

 +*2L`YPUN +VTPUN

 6)2P[L =VSHYL

+*2L`YPUN -SPJRLYPUN

+(3HU`HYK :[YPWLZ

 ;*42L`YPUN /LHY[

+(3HU`HYK5H[PVUZ (\Z[YPH

 ;(42L`YPUN 0USH`

+)3HU`HYK5H[PVUZ )H]HYPH

 ;(42L`YPUN 0USH`

 +)3HU`HYK5H[PVUZ .LYTHU`

 +)

3HU`HYK5H[PVUZ :^P[aLYSHUK ;(4

3HYNL[VVSRP[ *VUZ[Y\J[

+)+(3HYNL[VYJO (WVSSVU

+*2L`YPUN 0USH`

2L`YPUN 0USH`

2L`YPUN 0USH`

+(

2L`YPUN 0USH`3HYNL[VYJO *OYVUVZ

+*2L`YPUN 0USH`

 +)3LH[OLYNHTL *OLJRLYZ

+,2L`YPUN 0USH`YV\UK

 +)3,+ /LHKSPNO[

 +*2L`YPUN 2H[LUNH:[YHW

 +)3LPZ\YLIHN -VV[IHSS

;(43LPZ\YLJOHPY :\UZOPUL .LYTHU`

 3LPZ\YLJOHPY :\UZOPUL

3LTVUWLLSLY :`SVU

3L[[LYVWLULY >H]L

 

3PNO[ 3PX\PK([TVZWOLYL

 

2L`YPUN 3PNO[

+)2L`YPUN 4PUPJSHWWLYIVHYK

 +(2L`YPUN 4PUP3,+

+)

2L`YPUN 7VSPJLZ[VW

+(2L`YPUN 9LJ[HUNSL

+(3

3

+*4HNUL[ /LHK

4HNUL[ 5\[ZOLSS4HNUL[ 6ISVUN4H_P

+)4HNUL[ 6ISVUN4PUP

+)4HNUL[ 7PNN`

+)

4HNUL[ 9V\UK

+)4HNUL[ :X\HYL4H_P

+)4HNUL[ :X\HYL4PUP

+)4HNUL[ :X\HYL

+)4HNUL[ ;YPHUNSL

+)4HNUL[PJIVHYK -SV^LYZ

 34HNUL[PJJOLZZ ;PTILY

 +*4HNUL[PJ4LTV (KKYLZZ

+*4HNUPÄLY 7VY[TVULL

 +)4HNUPM`PUNNSHZZ )VVRTHYR

+(4HNUPM`PUNNSHZZ *HYK

+)4HNUPM`PUNNSHZZ 9\SLY_

+*4HNUPM`PUNNSHZZ :OPM[

+*4HNUPM`PUNNSHZZ :SPKL

+(4HUPJ\YLZL[ )SHJR)LSSH[YP_

 +)4HUPJ\YLZL[ *HYL

+,4HUPJ\YLZL[ *VSVY)LSSH[YP_

 +)+)

4HYRLYZL[ ;VW-P]L

4HZZHNLIHSS /LKNLOVN

 

4HZZHNLKL]PJL 9LSH_H[PVU

+)4LKP\T[VYJO *OYVUVZ

+*4LNHWOVUL -HU/VYU

+++)4LTVIVHYK -VV[IHSS

 4LU\JHYKOVSKLY /PSS

 4LZZHNLIVHYK +05(ISHJR +)4LZZHNLIVHYK +05(JVSV\Y

+)4LZZHNLIVHYK +05(+)4LZZHNLIVHYK +05(+)4L[HSWHK *VSVY7VJRL[

 

+)
05+,? UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

4PJYVÃ&#x201E;IYLJSLHUPUN JSV[O =PZPVU 

:(

5VPZLTHRLY <WOVUKV TT

+)7H[PLUJLNHTL +\V 3HI`YPU[O

 +)4PSR[VV[O[PU (UPTHS

+)

5VPZLTHRPUNOVZL :[PJRZ

+)7H[PLUJLNHTL -SPWWLY

+(

4PUP:VM[IHSS5VYKPJ>HSRPUN:L[ )HZPJ

;*47H[PLUJLNHTL -VV[IHSS

+(4PUPH[\YLNHTL :VJJLY5V[LIVVR ,JV

+)7H[PLUJLNHTL /HWW` ;PTL)09+@

+(4PUPH[\YLZL[ )PSSPHYKZ5V[LMVSKLY 4HY`SLL

+)4PUPH[\YLZL[ 7PUN7VUN5V[LMVSKLY 4PYH

+)7H[PLUJLNHTL /HWW` ;PTL*3<)

+(4PUPH[\YLZOVWWPUNJHY[5V[LOVSKLY *\IL

++7H[PLUJLNHTL /HWW` ;PTL,(.3,

+(

5V[LOVSKLY 4HNUL[IHSS

+)5V[LOVSKLY 4HNUL[ZX\HYL

+(7H[PLUJLNHTL /HWW` ;PTL-(09>(@

+(5V[LOVSKLY 4HNUL[[YPHUNSL

+(7H[PLUJLNHTL /HWW` ;PTL.9,,5

+(5V[LOVSKLY 6MÃ&#x201E;_

3

+( 37H[PLUJLNHTL /HWW` ;PTL/(5+0*(75V[LOVSKLY :PS]LY 5V[LOVSKLY :UV^THU

 7H[PLUJLNHTL /HWW` ;PTL:*69,

+(5V[LIVVR (NLUKH (

 +)7H[PLUJLNHTL /HWW` ;PTL:;(5+(9+

+(7H[PLUJLNHTL /HWW` ;PTL;6<95(4,5;

 +(7H[PLUJLNHTL 4H_PYV\UK

+(4PUPH[\YLZOVWWPUN JHY[^P[OJOPWZ

+) +)

4PUPH[\YL]LOPJSL (TLYPJHU ;Y\JR;HURLY

+)4PUPH[\YL]LOPJSL (TLYPJHU;Y\JR

++4PUPH[\YL]LOPJSL *VHJO

+*4PUPH[\YL]LOPJSL +LSP]LY`[Y\JR

+)4PUPH[\YL]LOPJSL 4(54PSR;HURLY

+)5V[LIVVR (NLUKH +05(

 +)4PUPH[\YL]LOPJSL 4(5;Y\JR ++5V[LIVVR (NLUKH +05(

 +)4PUPH[\YL]LOPJSL 4LYJLKLZ [Y\JR^P[O[YHPSLY

++5V[LIVVR +PHY`

+*

5V[LIVVR 7VJRL[

+)

7H[PLUJLNHTL 4H_PZX\HYL

+(4PUPH[\YL]LOPJSL 4LYJLKLZ;Y\JR

+*5V[LIVVRJHZL -LS[ (;)47H[PLUJLNHTL 4PKPYV\UK

+(

 4PUPH[\YL]LOPJSL 4PUP;Y\JR

++5V[LIVVRJHZL -LS[ (

;)37H[PLUJLNHTL 4PKPZX\HYL

+(

4PU[KPZWLUZLY /LHY[

 +)5V[LIVVRJHZL -LS[ (

;(37H[PLUJLNHTL 4PUPYV\UK

+(

7H[PLUJLNHTL 6IZ[HJSLZ

+(4PU[KPZWLUZLY 3PNO[I\SI

+)5V[LTHW )SHJR7VJRL[

 +)

4PU[KPZWLUZLY 9LJ[HUNSL

+)5V[LWHK ,JV3PUL SHYNL

 +)7H[PLUJLNHTL 9LJ[HUNSL

+( +)7H[PLUJLNHTL :X\HYL

+(

 

4PU[KPZWLUZLY 9V\UK

+)5V[LWHK ,JV3PUL ZTHSS

4PU[KPZWLUZLY :OPY[

+)5V[LWHK 7LU

+)7LKVTL[LY ,HZ`.VPUN

 +)

4VIPSLWOVULJHZL *SLHULY

;(35V[PJL*HZL )\ZPULZZ

 3

 

7LKVTL[LY :WVY[`

+)34VIPSLWOVULJHZL -PSa

 5V[PJL*HZL 4LTV7HK

 37LU ;V\JO7LU

5V[PJL*HZL 5L^:[`SL37LUOVSKLY 6MÃ&#x201E;_

35\[IV^S )HTIVV

+)7LUOVSKLY 7LUJSPW

+(6\[KVVYZL[ *H]L

 +*6\[KVVYZL[ 5H[\YL+)6]LY[YV\ZLYZ 5H[PVUZ

;*3+)7HPU[PUNIVVR 4HNPJ7HWLY

+(+)7HUKLTPJZL[ *HZL

;(44VIPSLWOVULKVJR 7V^LY7VY[/VSKLY4VIPSLWOVULOVSKLY *HU]HZ*OHPY

+)4VIPSLWOVULOVSKLY 6MÃ&#x201E;_

34V[PMW\aaSL *VS\TI\Z,NN

+)

4V[PMW\aaSL ,PUZ[LPU

4V[PMW\aaSL ;

4V[PMW\aaSL ;OL IYVRLUOLHY[

+)

+)7LUOVSKLY ;YPHUNSL

+)7LU7LUJPSJHZL )SHJR*SHZZ`

 +)7LU7LUJPSJHZL *VSV\Y*SHZZ`

 +)

+)

7LU7LUJPSJHZL +LS\_L

 +)7LUJPS )SHJR

+(

7HWLYJSPW /LHY[

+(+)4V[PMW\aaSL ;OLJYVZZRL`

+)7HWLYJSPWOVSKLY 4HNUL[7`YHTPK

4V[PMW\aaSL ;OL LUPNTHVM[OLJYVZZ

+)7HWLYRUPML 2VTIP

+)4V\ZLWHK 6JLHU

+,7HWLYRUPML 4Y-\U

+(4V\ZLWHK :VM[

 :,

7HWLYRUPML 4\S[P

+)7HWLYRUPML 9\SLY SLUZ

+*7HYRPUNKPZR )HZPJ

+)7HYRPUNKPZR *+964

+)7HYRPUNKPZR ,\YV ^P[OJOPW

+)7LUJPS *HYWLU[LY

+)7LUJPS 5H[\YL SVUN

 +)7LUJPS 5H[\YL ZOVY[

+)7LUJPS >OP[L ^P[OLYHZLY

+(7LUJPSOVSKLY )HZPJ SHYNL

 +*7LUJPSOVSKLY )HZPJ ZTHSS

 +*7LUJPSZL[ 5H[\YL SVUN

 +)7LUJPSZOHYWLULY 9V\UK

+(7LUUHU[ 7LU[HUNSL SHYNL

 

 

;*4 

 

;)44\S[PZJHYM 5H[PVUZ

:+4\S[P[VVS ,HZ`

 34\S[P[VVS 3LNLUK

34\S[PM\UJ[PVUHSZ[YHW 5H[PVUZ 

4\ZPJIV_ /VS`5PNO[

7HYRPUNKPZR ,\YV ^P[OV\[JOPW

+)7LUUHU[ 7LU[HUNSL ZTHSS

+)7LUUHU[ ;YPHUNSL SHYNL

 

 

?+:7LUUHU[ ;YPHUNSL ZTHSS

 

 

;)4+)

 

4\ZPJIV_ :PSLU[5PNO[

 

7HYRPUNKPZR 7YPTL ^P[OJOPW

5HPSÃ&#x201E;SLMHU :WH

+)7HYRPUNKPZR 7YPTL ^P[OV\[JOPW

+)5LVUTHYRLY PU

+)7HYRPUNKPZR 7YVMLZZPVUHS

+)5LVUTHYRLY 7OHYTH3PUL

 +)5VPZLTHRLY -VY[PZZPTV

+)5VPZLTHRLY ;YPWSL-HUMHYL

+)5VPZLTHRLY <WOVUKV TT5VPZLTHRLY <WOVUKV TT7S\Z 

+) +)

 

7HYRPUNKPZR^P[O*+964 PUJS\KPUNT\ZPJYV`HS[PLZWHPK +)7HYRPUNKPZR^P[O*+ 964PUJS\KPUNT\ZPJ YV`HS[PLZ\UWHPK

+)7HYRPUN[PJRL[OVSKLY

+(7LWWLY 7LWTP_

 7LYTP[ZJYHWLY

+)7PJ[\YLMYHTL 3\_

 +)7PJ[\YLMYHTL 7PJTHU

+)

 

7PJ[\YLMYHTL :X\HYL IPN

+*7PJ[\YLMYHTL :X\HYL ZTHSS

+*7PJ[\YLMYHTL :[PJR`

 +*


05+,? UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

7PJ[\YLMYHTL ;PTL

 

9LÃ&#x2026;LJ[VY +YHNVU7PU 5H[PVUZ

7PUIHSSNHTL (PY:VJJLY

 7SHZ[LYIV_ *YVZZ

 

7SH`IV_ 7SH`KV\NO7SH`TVUL`KPZO 7S\ZOKVN^P[OÃ&#x2026;LLJL ISHURL[ 7H\S

+*+):JHYM 5H[PVUZ:^P[aLYSHUK

++

9LÃ&#x2026;LJ[VY .OVZ[

+):JHYM 5H[PVUZ.LYTHU`

+++*9LÃ&#x2026;LJ[VY /LHY[

+):JYLLUJSLHULY PU

 +)

+)

+)

+)

;+4

9LÃ&#x2026;LJ[VY 3PNO[I\SI

+):JYLLUJSLHULY 4PYYVY

 +)9LÃ&#x2026;LJ[VY 7PNN`

+):JYL^KYP]LY ;VVS2P[

 +)

9LÃ&#x2026;LJ[VY 7VSHYILHY

+):LY]PUN[YH` (U[PZSPW9LÃ&#x2026;LJ[VY 9V\UK

+):L^PUNZL[ )HZPJ

+*9LÃ&#x2026;LJ[VY :OPY[

+)

:OHKLZL[ 5H[PVUZ

+*9LÃ&#x2026;LJ[VY :X\HYL ^P[OJSHTW +):OHKLZL[ <TIYH

+,9LÃ&#x2026;LJ[VY :X\HYL ^P[OJVYK+):OHRLY )HY TS

+)

 7S\ZOZ[VJRPUN 9\KVSWO

;(4

7S\ZO[LKK`ILHY^P[O Ã&#x2026;LLJLISHURL[ *OHYSPL

;4+7VJRL[RUPML )V[[SL

+)9LÃ&#x2026;LJ[VY ;YHMÃ&#x201E;JSPNO[

+):OHRLY 3HNVVU S

+)

7VJRL[RUPML +PUULY

 +)9LSH_PUNZL[

+*:OHRLY 4\S[P

+)7VJRL[RUPML ,SIY\Z

39L[YV3PNO[ 9VJRL[

+):OPUPUNZ[PJR )S\L-SHZO

+*7VJRL[RUPML ,]LYLZ[

+)9VJRPUNJOHPY :^PUN

;*::OVLIHN 9V\UKLK

7VJRL[RUPML 7VJRL[ ZTHSS

 39VSSLYIHSSWLU 3P]LYWVVS

+)

7VJRL[RUPML :[LLS SHYNL

39VSSLYIHSSWLU 5L^WVY[

+(

7VJRL[RUPML :[LLS ZTHSS

39VSSLYIHSSWLU 6_MVYK

+(9V[H[PUNRL`YPUN /LHY[

9V[H[PUNRL`YPUN 7VPU[ ^P[OJOPW+):OVL*SLHUPUN:L[ )YPSSPHUJL  +)

:OVLOVYU *SPMM

+)

:OVLOVYU .YPW

 +(+(:OVLZOPUPUNZL[ -\ZPVU

+)+(:OVWWPUNIHN +HPZ`

 ;+4:OVWWPUNIHN -VSKHISL

+*7VJRL[RUPML =PUZVU

+)

7VY[HISLMHU (PYZJYL^

+)

7YLZLU[LY 7LYMLJ[+\V

+*7YVTV[PVU*HZL )HTIPUV

++9V[H[PUNRL`YPUN 7VPU[ ^P[OV\[JOPW

+(:OVWWPUNIHN 7VJRL[

7YVTV[PVU*HZL )HZPJ

+,9\IILYK\JR :X\LLaL

+):OVWWPUNIHN 9VZL

 ;+47YVTV[PVU*HZL 1\UPVY

+,9\JRZHJR .LYTHU` 

+* +*7YVTV[PVU*HZL ;YHUZWHYLU[ +,9\JRZHJR 5H[PVUZ 

;(::OVWWPUNIHN :OVWWPUN*HY[

7YV[LJ[P]LIV_ ;VV[OIY\ZO

+)9\JRZHJR 7PJUPJ+LS\_L

;(4:OVWWPUNIHN :\UÃ&#x2026;V^LY

;+47\UJ[\YLYLWHPYRP[ )PRL

+,9\JRZHJRJV]LY .LYTHU` 

;)4:OVWWPUNIHZRL[ -PUV

;(::OVWWPUNJHY[JOPW ,\YV

+(:OVWWPUNJHY[JOPW (U[P;PJR <(:OVWWPUNJHY[JOPW ^P[OV\[OVSL

+(7\aaSL *SHZZPJW`YHTPK

+)9\JRZHJRJV]LY 9LÃ&#x2026;LJ[PVU

;)47\aaSL ,\YVWL

+*9\SLY 3L[[LY[LTWSH[L

+(7\aaSL .LYTHU`HUK P[ZULPNOIV\YZ

+*7\aaSL :^P[aLYSHUK

+*7\aaSL >VVKIHSS

+(7\aaSL >VVK2UV[

+)7\aaSL >VVK7`YHTPK

+(7\aaSL >VVKYPUN

+(7\aaSL >VVKZ[HYZ

+(9HPUJHWL 5H[PVUZ

+*9HPUJHWL 6WLU(PY9H[[SL 5H[PVUZ;PTILY

+*9H[[SL 6WLULY

+)9H[[SL :\WYLTL

+)9H[[SL ;PTILY

 +)9H[[SL >OPZ[SL

+)9LÃ&#x201E;SSMVYSPU[YVSSLY +\YHISL YLÃ&#x201E;SSZ

9LÃ&#x2026;LJ[PVUZZL[ 2PKZ

 +*9LÃ&#x2026;LJ[VY +/PWWV

+)9LÃ&#x2026;LJ[VY +4VVZL

+)9LÃ&#x2026;LJ[VY +9HIIP[

+)9LÃ&#x2026;LJ[VY (YJO

 +)9LÃ&#x2026;LJ[VY )LHY

+)9LÃ&#x2026;LJ[VY )\Z

 +(9LÃ&#x2026;LJ[VY *HY

+)9LÃ&#x2026;LJ[VY *OLTPZ[

+)9LÃ&#x2026;LJ[VY *`JSPZ[

+)9\SLY 4L[HSS

 9\SLY 5H[\YHS^VVK9\SLY 7VS`:9\SLY :SPT 9\SLY >PKL+*

+):OV\SKLYIHN -LS[YV

;)3

++:OV\SKLYIHN .YL`3PUL

 ;(4+):OV\SKLYIHN .YL`3PUL

 ;*4+):OV\SKLY)HN 2PKZ

+*9\SLY >PKL

+):PSPJVUL)YHJLSL[ .LYTHU`

9\SLY >PKL

+):RPPUNWHZZOVSKLY :UV^

+)

9\SLY[YPHUNSL *SHZZPJ:RPWWPUNYVWL *V\U[LY

 +*:HML[`]LZ[ 2PKZ

 ;(4:RPWWPUNYVWL 1\TW

+*:HSHKZOHRLY ;V.V

+*:RPWWPUNYVWL 1\TWPUV

 +)

 

:HS[ /PTHSH`H

 +):RPWWPUNYVWL >VVK

+)

:HS[ZL[ :WPJLY`:P_

 +):SLKNL .SPKL4H_P

+*:HUK^PJOIV_ >H]L SHYNL

+):SLKNL .SPKL4PKP

++:HUK^PJOIV_ >H]L TLKP\T

+):SLKNL .SPKL4PUP

++:SLKNL :LH[

+*:SLKNL ;PYL

++:SLKNL ;VIVNNHU

:SPKPUNW\aaSL -YHTL

+):HUK^PJOIV_ >H]L ZL[VM +):HUK^PJOIV_ >H]L ZTHSS+):H]PUNZIV_ ,SRL

 +):H]PUNZIV_ ,SZH

 +):H]PUNZIV_ -VV[IHSS

+*:H]PUNZIV_ 7PNN`

+):H]PUNZIV_ :LSM4HKL

+*:H]PUNZIV_ :[`SL

+):H]PUNZIV_ :^LL[/VTL

 +):JHYM *\KKS`[V` SHYNL 

;(4:JHYM *\KKS`[V` ZTHSS 

;(4:JHYM 5H[PVUZ(\Z[YPH

++

:SPKPUNW\aaSL -YHTL

+):SPKPUNW\aaSL -YHTL

+)

 

:SPKPUNW\aaSL :WHJL

+)

:SPKPUNW\aaSL :WHJL

+):SPWWLYZ ;V^LSSPUN

;(3:THSS[VVSRP[ *VUZ[Y\J[

+):THSS[VYJO (WVSSVU

+*:THSS[VYJO *OYVUVZ

+(


05+,? UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

UHTL

WYPU[ WHJR HY[PJSL WHNL NYV\W \UP[Z

:THY[WOVULJHZL -LS[

 

:X\LLaLY *P[Y\Z 

+(

;(3+):\UZOPLSK :[`SL

:THY[WOVULIHN 4\S[PTLKPH +*:[PJR`[HWLKPZWLUZLY 4PUP

+):\UZOPLSK :\U)YLHRLY 

;(4:THY[WOVULJHZL 5LVWYLUL ;(4:[VYHNLIV_ (SSYV\UK

+*:\Y]P]HS*HYK00

+*:THY[WOVULJHZL :VJJLY:[VYHNLIV_ (WWSLIV_

+):^LH[IHUK /HPY`

;(3:THY[WOVULNSV]LZ ;V\JO

;4(:[VYHNLIV_ (YLUH

+):^LH[IHUK 5H[PVUZ .LYTHU`

:UHJRIV^SZ )HTIVV

+):[VYHNLIV_ )HUHUHIV_ +):^LL[KPZWLUZLY

 +):UHJRJ\W 4LSHTPUL:[VYHNLIV_ )H[OPUNIV_

+);:OPY[ *\KKS`[V` SHYNL 

;(4:UHWHYTIHUK /PNOSPNO[ JT

:[VYHNLIV_ )YLHKIV_

+);:OPY[ *\KKS`[V` ZTHSS 

;(4:[VYHNLIV_ )YLHRIV_

+);HISLMVV[IHSS .VHS

+,:[VYHNLIV_ )YLHR

+);HISLMVV[IHSS 4PUP:VJJLY:[VYHNLIV_ )YLHRMHZ[IV_

+);HISLTH[ +,MMLJ[;HISL[LUUPZZL[ 9VI\Z[

;HISL[7*JHZL -LS[;)4;HISL[7*JHZL 5LVWYLUL

 ;)4;HISL[7*JHZL :VJJLY

;HISL[7*IHN ,)\ZPULZZ

;HWLTLHZ\YL /LHY[

+)

+)

:UHWHYTIHUK /PNOSPNO[ JT

+)

:UHWHYTIHUK /PNOSPNO[ JT

+)

:UHWHYTIHUK /PNOSPNO[ JT

+)

:UHWHYTIHUK 4H_P

+):UHWHYTIHUK 4PKP

+):UHWHYTIHUK 4PUP

+):UHWHYTIHUK ??3:UV^NSPKLY 6S`TW

+*:VHWI\IISLNHTL 1\TIV

+*:[VYHNLIV_ )Y\UJOIV_

+):[VYHNLIV_ *HZL

+):[VYHNLIV_ +PUULY)V_7S\Z +):[VYHNLIV_ +PUULYIV_

+):[VYHNLIV_ +YPURPUNJ\W

+(:[VYHNLIV_ +\V

+):[VYHNLIV_ -SH[IV_

+):[VYHNLIV_ -YLZOIV_

++:[VYHNLIV_ .PUNLYIYLHK

+*:VM[J\ZOPVU (YLUH (\Z[YPH

+*:VM[J\ZOPVU (YLUH :^P[aLYSHUK

+*:[VYHNLIV_ 3\UJOIV_

+):VM[IHSS 4PKP

+*:[VYHNLIV_ 4PUPIV_

+):VM[IHSS 4PUP:[VYHNLIV_ 4\S[PIV_

+):VM[IHSS 5H[PVUZ SHYNL:[VYHNLIV_ 6YHUNL)V_

+)+)+*

:VM[IHSS 5H[PVUZ ZTHSS

+*:[VYHNLIV_ 6]HS

:VSHY3HTW *SHTW

+):[VYHNLIV_ 7PJUPJ

+):VSHY3HTW 4PYYVYIHSS

 +*:[VYHNLIV_ 7YL[aLSIV_

+):VSHYYHKPV 9L[YV

+*:[VYHNLIV_ :HUK^PJO)V_

+):VTTLSPLYRUPML .HSH

+)

 

:VTTLSPLY6WLULY ;PTILY

 3:WLJ[HJSLOVSKLY *SPW 

+*:[VYHNLIV_ :JOVVS IV_ Q\UPVY:[VYHNLIV_ :JOVVS IV_ Q\UPVY+)+)+)3+*;H[[VV 5H[PVUZ

 ;LHSPNO[OVSKLY -SHPY

;LHSPNO[OVSKLY :HS[ ^P[O[LHSPNO[

 

;LHSPNO[OVSKLY :HS[ ^P[OV\[[LHSPNO[

 

;LSLWOVULHJJLZZVYPLZ .VYKVU

+);LSLZJVWLMYHTL 7LUUHU[

 

 

3;LTWSH[L ()*

+(;LTWSH[L ,SHZ[VNYHWO

+);LTWSH[LZL[ ,SHZ[VNYHWO

+);LUUPZZL[ -HTPS`

+*;LUUPZZL[ 7YV)SHJR:[HY:[VYHNLIV_ :JOVVS IV_ SHYNL

+):WPJLTPSS ;YH[[VYPH SHYNL^P[OWLWWLY

 +):[VYHNLIV_ :L]LU+H`Z

+);LUUPZZL[ 7YV)SHJR:[HY ^P[OHK]LY[PZPUNZWHJL

:WPJLTPSS ;YH[[VYPH SHYNL^P[OZHS[

 +):WPJLTPSS ;YH[[VYPH TLKP\T

 +):WPJLTPSS ;YH[[VYPH TLKP\T^P[OWLWWLY

 +):WPJLTPSS ;YH[[VYPH TLKP\T^P[OZHS[

 +):WPJLTPSS ;YH[[VYPH ZTHSS

 +):WPJLTPSS ;YH[[VYPH ZTHSS^P[OWLWWLY

 +):WPJLTPSS ;YH[[VYPH ZTHSS^P[OZHS[

 +):WVUNL :OVL*SLHULY

+):WVVU *VMMLLWVY[PVU

+(:WVVU SVUNOHUKSL

+(:WVY[ZIHN -VV[IHSS

;(4:WVY[ZIHN 5H[PVUZ 

;(::WVY[ZIHN 7V^LY

;).:WVY[Z)HN 9L[YV

+*:WVY[ZIHN 9\JRZHJR

 +*:WVY[ZIHN :OPY[(\Z[YPH 

+*:WVY[ZIHN :OPY[ 

;*4:WVY[ZIYHJLSL[ :THY[WOVUL ;(4:[VYHNLIV_ :SPTIV_

+);LUUPZZL[ 7YV*VSV\Y

:[VYHNLIV_ :UHJRIV_

+);LUUPZZL[ 7YV*VSV\Y ^P[OHK]LY[PZPUNZWHJL

:[VYHNLIV_ ;^PU)V_ ^P[OZLWHYH[PUN^HSS

+);L_[THYRLY :L[VM

 

;OLYTHST\N (TLYPJHUV

:[VYHNLIV_ <UP]LYZHSIV_

+) 

 

+)

+) ;HWLTLHZ\YL 9VSS<W

 +)

;HWLRP[ (WHY[

:WPJLTPSS ;YH[[VYPH SHYNL

:[VYHNLIV_ ;^PU)V_ ^P[OV\[ZLWHYH[PUN^HSS

 +)

 

+)

+)

+)

;OLYTVTL[LY )LLY(SHYT

+);OLYTVTL[LY :PTWSL

+):[YH^OH[ ;L_HZ 

;(4:[YH^OH[ ;L_HZ .LYTHU`

;(4;OYV^PUNNHTL 4PUPWPUIHSS

+(:[YH^ILYY`*\[[LY -Y\P[`

+);PJRL[OVSKLY ;YH]LS

+):\P[IHN 5VU>V]LU

+*;PK`IV_ 7HWLYZ

+,

;PTL[HISL *H[ +VN

+*;PTL[HISL +PUVZH\Y

+*;PTL[HISL +VSWOPU

+*:\P[JHZLTHYRLY 0KLU[PM`

:\UNSHZZLZ 5H[PVUZ (\Z[YPH

 

 

:\UNSHZZLZ 5H[PVUZ .LYTHU`

 

:\UNSHZZLZ 5H[PVUZ :^P[aLYSHUK

 

 

+)

 +)

 

 

:\UOH[ 5H[PVU

;(4:\U]PZVYJV]LY 5H[PVUZ

;(4:\U]PZVYJV]LY 5H[PVUZ

;(4:\UNSHZZLZ )H]HYPH 

+):\UNSHZZLZ )S\LZ 

+);PTL[HISL -HPY`[HSLJHZ[SL

+*;PTL[HISL /LKNLOVN

+*;PTL[HISL 4PJL

+*;PTL[HISL 7HYYV[

+*;PTL[HISL 7LUN\PU

+*;PTL[HISL 7PYH[LZOPW

+*;VPSL[)HN 6HZPZ

+*;VPSL[)HN 9V\UKLK

?(4
350

Index name

print pack article page group units

name

print pack article page group units

name

print pack article page group units

Tool set "Basic"

09184

71

DC

72

Travelling games set "Level"

09422

149

L3

100

Whistle "Football"

07236

217

DA

Tool set "Byte"

09181

70

DC

60

Tray "Beer crate"

05043

49

DC

25

Whistle "Keyring"

03635

216

DA

2000 500

Tool set "Detect & Control"

09182

71

DC

30

Tray "Bistro"

05041

48

DC

30

Whistle "Ref"

07234

217

L1

1000

Tool set "Hammer"

09228

72

DC

10

Tray "Gastro-Expert 360"

05116

47

10

Whistle "Reflector"

03634

216

DA

1000

Tool set "Master"

09183

71

DC

36

Tray "Gastro-Pro 360"

05069

47

10

Whistle "Sport" with cord

03637

216

DA

500

Tool set "Zange"

09227

72

DC

12

Tray "Maxi-heart"

05049

49

DB

45

Whistle "Sport" without cord

03636

216

DA

500

Toothbrush tumbler "Clean"

05226

309

DB

130

Tray "Midi-heart"

05048

48

DB

100

Whistle set "Ref"

09502

217

DB

400

DC

500

Toothbrush tumbler "Fresh"

05277

309

DC

Tray "Mini-heart"

05047

48

DB

100

Window dressing "Germany"

07819

186

Toothbrush tumbler "Pure"

05225

309

DB

250

Tray "Profi 240"

05040

48

DD

40

Window holder for flags "Suction cup"

07650

190

Top "Classic wood"

02010

153

DB

2000

Tray "Profi 320"

05099

47

Wine set "Black Wood Box"

09826

37

DC

8

Top "Stand-up large"

01178

153

DA

1000

Tray "Service"

05042

49

DB

40

Wine set "Bottle"

09862

37

DC

12

Top "Stand-up small"

01175

153

DA

1500

Trolley "Kids"

06474

263

TAM

12

DE

24

Top "Stand-up wood"

02012

153

DB

2000

Trolley-Set "Journey"

06799

250

TCS

1

Top "Top"

01179

153

DA

1000

Tyre marker set "Car"

04242

229

DB

1000

Top "Wood block"

02011

153

DA

200

Tyre tread measuring device "Card"

04301

228

DB

Top hat Cavalier large

05113

31

DC

16

Torch "Card Light"

06848

129

Torch "Card Light"

09078

129

DB

800

Torch "Dynamo"

06323

130

DC

100

Torch "Energy"

06081

133

DB

200

Torch "Hyperion"

09464

132

L3

60

Torch "Nemula"

09134

133

L2

100

Torch "Opener" big

09077

133

L2

100

1000

10

Wine set "Red Wood"

08146

37

Wooden sledge "Classic"

07973

164

24

Woolly hat "Light"

06730

295

120

500

World time clock "Pin"

07077

140

DB

24

07903

98

DC

25

Tyre tread measuring device "Chip"

04075

228

DA

10000

Writing board "Pharma Line" clip

Tyre tread measuring device "Profi"

04300

228

DB

500

Writing board "Pharma Line" Wave

07907

98

DC

24

Tyre tread measuring device "Truck"

04311

228

DB

500

Writing map "Black Acrux" big 09351

103

OE

20

Umbrella "Automatic"

09508

239

TAS

50

Writing map "Black Acrux" small

09352

103

OE

40

Umbrella "Double" 2-plies

07078

239

TCS

20

Writing map "Black Sirius" big

09343

102

DC

12

Writing map "Black Sirius" middle

09342

103

OE

15

Writing map "Black Sirius" small

09341

103

DB

30 20

Universal box "Mini Notes"

04085

97

DB

250

Universal box "Mini"

04084

247

DB

250

Torch "Opener" small

09076

133

L2

500

Torch "Poseidon" small

09132

128

OA

100

Upright magnifying glass "Micro"

04240

115

DD

200

Torch "Sparkle"

09152

128

DC

100

USB auto adapter "Genius"

06721

224

DB

200

USB charging adapter "First Power Aid"

06325

122

AB

40

USB Christmas tree "Miracle"

09552

330

USB flash drive "Alpha"

07090

126

OA

USB flash drive "Army"

07082

126

DB

USB flash drive "Battery"

07084

126

DB

USB flash drive "Key"

07088

126

DB

USB flash drive "Rubber"

07085

126

DB

USB flash drive "Special"

07117

126

USB flash drive "Twist"

07114

126

USB stick "Bank card"

07119

127

DB

USB stick "Bank card" Made in Germany

04130

127

USB stick "Flap"

07086

USB table fan "Rotate" USB torch "Flash"

Torch "Stick"

09153

132

DB

80

Torch "Waterproof"

09166

128

Torch Holder "Bike"

06032

128

DB

200

Torch LED "Nine"

09566

133

L2

250

Touch pen "Stylus"

07039

120

L2

500

Traffic safety jacket "Hood" Traffic safety jacket "Standard" case Traffic safety jacket "Standard" poly bag Traffic warning triangle "Safety"

09008 09404 09004 09009

244 244 244 245

200

DC TAL TAM TAM

100 100 100 20

Translator "Teach"

07646

138

DB

48

Travel bag "Feltro"

08302

254

TBS

20

Travel bag "Grey Line"

09191

253

TCM

15

Travel brush "2 in 1"

07347

306

DB

200

Travel game "Peg game mini"

03030

149

DC

100

Travel set "Enjoy" Travel set "Fly away"

06191 06192

226 226

Travel Set "Merton"

07647

310

Travelbox "Basic"

05111

304

TAM DC TAL

Travelbox "Fan"

08519

305

DB

Travelbox "Festival"

08518

305

DB

Travelbox "First Aid"

05115

305

DB

Travelbox "Hygiene" Travelbox "Kids"

08531 08517

305 305 305

DB

Travelbox "Tick"

08516

304

DB

306

24

DB

08530

07346

100

DB

Travelbox "Sun"

Travelling comb "Go Round"

100

DB

400

1000

60

Writing map "Color Acrux" big 09353

103

L2

Writing map "Color Acrux" small

09354

103

L2

Writing map "Color Sirius" big

09345

102

DC

5

Writing map "Color Sirius" middle

09344

103

L2

5

Writing map "Color Sirius" small

09340

103

L2

5

Writing set "Crayon"

06516

85

DC

80

Yo-yo "Ball"

01140

157

DA

125

Yo-yo "Crown cap"

01160

157

DA

250

Yo-yo "Heart"

01117

157

DA

250

Yo-yo "Jeans"

01110

157

DA

250

Yo-yo "Light & Sound"

08754

156

DC

300

DB

Yo-yo "Light"

08753

156

DC

240

126

DB

Yo-yo "Mail Me"

01118

157

DA

400

06312

121

DC

36

Yo-yo "Maxi-Disc"

01114

157

DA

400

06488

131

DB

400

Yo-yo "Metal matte"

09749

156

L2

250

Yo-yo "Mini-Disc"

01113

157

DA

500

625

Ventilator "USB"

09526

127

L3

100

Wagon "Rolly"

08293

163

DC

1

Yo-yo "Pro-Motion"

01120

157

DA

250

40

Yo-yo "Professional"

01135

157

DA

250

Waiter's money pouch "Bistro" 08298

44

DC

Wall clock "Classic"

06866

140

DE

10

Yo-yo "Square"

01116

157

DA

500

Wallet "Kids"

06473

263

TAM

200

Yo-yo "Triangle"

01115

157

DA

500

Water ball "Mini"

07001

64

DC

500

Yo-yo "Tricky Colour"

01150

156

DA

180

Water level "Horizon"

09185

70

DB

60

Yo-yo "Tricky"

01154

156

DA

180

200

Yo-yo "Woody"

01170

156

DA

300

Waterball

07000

64

DC

Waterball "Football", large

07431

64

DC

25

Waterball "Football", small

07430

64

DC

100

Waterball "Germany", large

07433

64

DC

25

Waterball "Germany", small

07432

64

DC

100


 56;,:!


 56;,:!


 56;,:!
;6@: (SS[V`ZVMMLYLKJVYYLZWVUK[V[OL,\YVWLHU+PYLJ[P]L ,<VU[OL:HML[`VM;V`ZHUK[V[OLZ[HUKHYKZLYPLZ,5 6UHJJV\U[VMP[ZM\UJ[PVUZKPTLUZPVUZJOHYHJ[LYPZ[PJ MLH[\YLZWYVWLY[PLZVYV[OLYYLHZVUZ[V`ZTH`IL \UZ\P[HISLVYKHUNLYV\ZMVYJOPSKYLUH[HJLY[HPUHNL 0UVYKLY[VPTWYV]L[OLZHML[`JH\[PVUZOH]LILLUHKKLK[V[OL[V`Z^OPJO PUMVYT[OL\ZLYVM^OPJOWV[LU[PHSOHaHYKTH`ILWYVK\JLKI`[OL[V`

)LSV^WSLHZLÃ&#x201E;UK[OLJH\[PVUZ^OPJO HWWS`[VPUKP]PK\HSHY[PJSLZ ;OLHY[PJSLZVMMLYLKOH]LZTHSSÃ&#x201E;N\YLZ^OPJO JVYYLZWVUK[V[OLJH\[PVUZTLU[PVULK

 >(9505.5V[Z\P[HISLMVYJOPSKYLU \UKLY`LHYZILJH\ZLVMZ^HSSV^HISL ZTHSSWHY[Z:\MMVJH[PVUOHaHYK

 >(9505.5V[Z\P[HISLMVYJOPSKYLU\UKLY `LHYZ9PZRVMPUQ\Y`JH\ZLKI`SVUNZ[YPUN

 >(9505.5V[Z\P[HISLMVYJOPSKYLU\UKLY`LHYZ 9PZRVMPUQ\Y`JH\ZLKI`SVUNZ[YPUN+VUV[\ZLULHY V]LYOLHKWV^LYSPULZVYK\YPUN[O\UKLYZ[VYTZ

 >(9505.;VIL\ZLK\UKLY[OLKPYLJ[Z\WLY]PZPVU VMHUHK\S[5V[Z\P[HISLMVYJOPSKYLU\UKLY[OYLL `LHYZ+HUNLYVMMHSSPUN7YHJ[PJL\ZPUN[OLZUV^ NSPKLYPUHÃ&#x2026;H[ZHMLHYLHHZP[YLX\PYLZZRPSSPUZ[LLYPUN HUKIYHRPUN6US`\ZLI`VULWLYZVUH[H[PTL

 >(9505.6US`[VIL\ZLKPU^H[LYPU^OPJO[OLJOPSK PZ^P[OPUP[ZKLW[OHUK\UKLYHK\S[Z\WLY]PZPVU;OPZPZ UVZ^PTTPUNHPK0[PZUVWYV[LJ[PVUHNHPUKYV^UPUN

 >(9505.+VUV[HPTH[L`LZVYMHJL >(9505.;VIL\ZLK\UKLY[OLKPYLJ[Z\WLY ]PZPVUVMHUHK\S[3PX\PKJHUILZ^HSSV^LK

 *H\[PVU+\L[V[OLM\UJ[PVUWLUJPSZOHYWLULY OHZHZOHYWLKNL+HUNLYVMPUQ\Y`

 *H\[PVU5V[Z\P[HISLMVY[OL[YHUZWVY[VMJOPSKYLU [V (SSKH[H^P[OÃ&#x2030;¸HYLHUHNLYLJVTTLUKH[PVUVYTH` ILJVUZPKLYLKWLKHNVNPJHSPUMVYTH[PVU

:769;:(9;0*3, -(5(9;0*3, +,*6(9;0*3, ;OLZWVY[ZHY[PJSLMHUHY[PJSLHUKKLJVYH[P]LHY[PJSL VUVMMLYPU[OPZJH[HSVN\LHYLZVSKHZZ\JO ;VH]VPKHU`JVUM\ZPVU^P[O[V`Z[OLZLHY[PJSL HYLTHYRLK^P[O[OLMVSSV^PUNSHILS 

:769;Ã&#x2030;:WVY[ZHY[PJSLUV[V`¸ -(5Ã&#x2030;-HUHY[PJSLUV[V`¸ +,*6Ã&#x2030;+LJVYH[P]LHY[PJSLUV[V`¸ +\L[V[OLZPaLVMZVTLHY[PJSLZ[OLZLSHILSJHUUV[ HS^H`ZILH[[HJOLKKPYLJ[S`[V[OLHY[PJSL ;OLYLHSPZH[PVUPZWVZZPISLPU]HYPV\Z]HYPHU[ZH[KPMMLYLU[WYPJLZ!

» 7HJRPUNVM[OLHY[PJSLPUHWVS`IHN » 3HILS ;OLKLJPZPVU^OPJO]HYPHU[ZOV\SKILYLHSPZLKOHZ[VIL [HRLUI`[OLJ\Z[VTLY0M[OLJ\Z[VTLYKPZWLUZLZ^P[O[OL SHILSSPUN[OPZMHJ[OHZ[VILJVUÃ&#x201E;YTLKPU^YP[PUN -VYJVYYLZWVUKPUNPUMVYTH[PVUWSLHZLYLMLY[VV\Y VMMLYZVYNL[PU[V\JO^P[O\ZKPYLJ[S`

9,(*/ (SSHY[PJSLZVMMLYLKJVYYLZWVUK[V[OL,\YVWLHU+PYLJ[P]L VU 9LNPZ[YH[PVU,]HS\H[PVU(\[OVYPZH[PVUHUK9LZ[YPJ[PVUVM*OLTPJHSZ ;OL[HYNL[VM[OL,<PZ[VWYVK\JLHUK\ZLJOLTPJHSZI` PUZ\JOH^H`[OH[KL[YPTLU[HSLMMLJ[ZVUO\THUOLHS[O HUK[OLLU]PYVUTLU[HYLRLW[HZSV^HZWVZZPISL

*\Z[VTLYPUMVYTH[PVU ;OPZPZ[VJVUÃ&#x201E;YTPURLLWPUN^P[O(Y[PJSL VM[OL ,<+PYLJ[P]L 9,(*O[OH[[OLHY[PJSLZ^LOH]L Z\WWSPLKKVUV[JVU[HPUZ\IZ[HUJLZVM[OLJHUKPKH[LSPZ[Z VMHWLYJLU[HNLI`THZZVMTVYL[OHUWLYJLU[ >LVISPNH[LV\YZLS]LZ[VYLN\SHYS`OHYTVUPZLV\Y WYVK\J[Z[V[OLZ\IZ[HUJLZPUKPJH[LKPU[OLJHUKPKH[L SPZ[PURLLWPUN^P[O[OL9,(*OKPYLJ[P]L (ZZVVUHZ^LÃ&#x201E;UKV\[[OH[V\YWYVK\J[ZYLX\PYLUV[PÃ&#x201E;JH[PVUPU RLLWPUN^P[O(Y[PJSL`V\^PSSILUV[PÃ&#x201E;LKVMV\YV^UHJJVYK HUK^L^PSS[HRLZ\P[HISLTLHZ\YLZPUPUKP]PK\HSJHZLZ

YDOLGIURP2FWREHU

.<0+,305,:


Brand to Be - Promotion Line 2013  
Brand to Be - Promotion Line 2013  

Promotion Line is a Catalogue that offers a wide range of promotional products and Premium Gifts; Brand to Be sells this products through pr...

Advertisement