Page 1


Przyświeca nam jedna idea

...czyli zero sztucznych podziałów jeden zespół kreatywno-strategiczny Kreacja i strategia pracują razem nad projektem, twórcza wymiana myśli jest udziałem wszystkich zaangażowanych w proces.


pracujemy zgodnie z zasada

strategia

kreacja

relacja

Tworzymy koncepcje wykraczające poza ramy schematu. Nasz autorski model pracy to sprzężenie kreacji i strategii – synergia, która przynosi efekty.

Cenimy dobry design i adekwatną do niego komunikację. Możesz być pewnien, że nasze rekomendacje to przemyślana strategia każdego elementu kampanii.

Jesteśmy zaangażowanym partnerem na każdym etapie pracy z Klientem. Możesz liczyć na nasze kilkunastoletnie doświadczenie w branży. Z nami jesteś zawsze o krok do przodu.


Valeant Polska (Polfa Rzeszów)

Atlas Estates

Domino’s Pizza

relacja

Thea

Lux Med

Red Development


V A LE A N T POLSK A / M A XI B IOTI C

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o * *

Idea k ampanii: Stworzenie postawy stosowania maści przed innymi czynnościami opatrywania ran oraz propagowanie ochrony antybakter yjnej Grupa docelowa: Kobiety 25-45 lat Media: Prasa, radio, internet, materiały POS w aptekach


V A LE A N T POLSK A / M A XI B IOTI C

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o * *

Idea k ampanii: Maxibiotic jako niezbędny element apteczki każdej mamy Grupa docelowa: Kobiety posiadające dzieci powyżej szóstego roku życia Cele k ampanii: Stworzenie wizerunku Maxibioticu jako leku pier wszej potrzeby w domowej apteczce Media: Prasa, internet


V ALEANT POLSKA / SACHOL I SACHOL F r e s h

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o * *

PROBLEMY Z DZIĄSŁAMI? WYBIERZ...

POMOC W STANACH ZAPALNYCH JAMY USTNEJ

1

DOSKONALE SPRAWDZA SIĘ W PRZYPADKACH stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, nadżerek i owrzodzeń jamy ustnej, zapaleń dziąseł oraz chorób przyzębia

2 DWUKIERUNKOWE DZIAŁANIE

przeciwbólowe i przeciwzapalne

3 POSIADA WŁAŚCIWOŚCI BAKTERIOSTATYCZNE

- zawiera substancje wykazujące działanie odkażające

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: SACHOL ŻEL STOMATOLOGICZNY, (87,1 mg + 0,1 mg)/g, żel do stosowania w jamie ustnej 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 g żelu zawiera: Choliny salicylan (Cholini salicylas) 87,1 mg, Cetalkoniowy chlorek (Cetalkonii chloridum) 0,1 mg, oraz substancje pomocniczne. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Żel do stosowania w jamie ustnej. Przezroczysta, bezbarwna, jednolita masa o zapachu olejku anyżowego. 4. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, nadżerki i owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie dziąseł, choroby przyzębia. 5. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na choliny salicylan, inne salicylany, cetalkoniowy chlorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą. 6. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Jelfa SA, ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

PROBLEMY Z JAMĄ USTNĄ? POTRZEBUJESZ PROFESJONALISTY.

PŁYN DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ

Sachol Fresh płyn do płukania jamy ustnej jest roztworem dostępnym w butelkach o pojemności 200 ml i 500 ml, przeznaczonym do: płukania jamy ustnej jako zabiegu higieny zmniejszającego ryzyko wystąpienia próchnicy zębów lub zapalenia dziąseł, pielęgnacji jamy ustnej, jako uzupełnienie innych metod leczenia stomatologicznego lub ortodontycznego. Wskazania: Utrzymanie stanu fizjologicznego jamy ustnej, a zwłaszcza właściwego pH oraz nawilżenia. Stosowanie produktu Sachol Fresh płyn do płukania jamy ustnej jest zalecane w ramach codziennej higieny jamy ustnej, gdy występują zaburzenia kwaśności jamy ustnej, szczególnie w przypadku: stosowania implantów stomatologicznych lub aparatu ortodontycznego, zaburzeń hormonalnych lub fizjologicznych, stosowania niewłaściwej diety.

Idea k ampanii: Kreacja oparta na bezpośrednim skojarzeniu z przeznaczeniem leku Grupa docelowa: Pacjenci w wieku 35-55 lat, głównie kobiety jako osoby dbające o domową apteczkę oraz farmaceuci: pracownicy apteki, wydające i rekomendujące leki Cele: Stworzenie wizerunku marki Sachol jako leku pier wszego wyboru (first resort treatment) na dolegliwości jamy ustnej Media: Prasa, internet


Grupa lux med

r e a l i z a c j a : Pro je k t k a l e n d a r z y n a 2 011

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o * *


LUX MED

z a k r e s p r a c : Pro je k t u l o te k s p r ze d a Ĺźow yc h

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o * *


G r u p a LUX MED

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o * *

Idea: Przygotowanie kompendium wiedzy o wszystkich centrach medycznych szpitala LUXMED Grupa docelowa: Lekarze specjaliści Cel: Narzędzie pełni funkcję wizerunkową i informacyjną


pfizer / viagra

k a m p a n i a : O d Ĺ› w i e Ĺźe n i e w i ze ru n k u m a r k i . K o m uni k ac ja do lek ar z y. z a k r e s p r a c : Ke y vi s u a l

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *


pfizer / fragmin

k a m p a n i a : O d Ĺ› w i e Ĺźe n i e w i ze ru n k u m a r k i . K o m uni k ac ja do lek ar z y. z a k r e s p r a c : O bs Ĺ‚ u g a k o m p l e k s owa pr ze z 5 lat.

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *


i va x / c o r ta r e

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *

k a m p a n i a : Wprowa d ze n i e m a r k i n a po l s k i r y nek . Wy ko r z yst anie p r zeło m owej tec hno lo gii lek u jako s ymbolu nowej er y s teroidotera pii. z a k r e s p r a c : O bs ł u g a k o m p l e k s owa : p ra sa, m ater iały BTL , gadżet y.


krka / azibiot

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *

k a m p a n i a : Wp rowa d ze n i e m a r k i n a po l s k i r y nek . K o m unik ac ja terap i i 3 dni owej ant y b io t y k u. z a k r e s p r a c : Ke y vi s u a l


polpharma / memotropil

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o

k a m p a n i a : O d ś w i e że n i e w i ze ru n k u m a r k i . Pro jekt nowego lo go t y p u. St wo r zeni e ko m unik ac ji dla le k ar z y i działa ń k ampa nijnych na ca ły rok . z a k r e s p r a c : O bs ł u g a k o m p l e k s owa .


lek polska / tafen

k a m p a n i a : O d Ĺ› w i e Ĺźe n i e w i ze ru n k u m a r k i . K o m uni k ac ja do lek ar z y. z a k r e s p r a c : O bs Ĺ‚ u g a k o m p l e k s owa .

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o


polpharma / memotropil

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *

k a m p a n i a : O d ś w i e że n i e w i ze ru n k u m a r k i . Pro jekt nowego lo go t y p u. St wo r zeni e ko m unik ac ji dla le k ar z y i działa ń k ampa nijnych na ca ły rok . z a k r e s p r a c : O bs ł u g a k o m p l e k s owa .


lek polska / tafen

k a m p a n i a : O d Ĺ› w i e Ĺźe n i e w i ze ru n k u m a r k i . K o m uni k ac ja do lek ar z y. z a k r e s p r a c : O bs Ĺ‚ u g a k o m p l e k s owa .

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *


pfizer / fragmin

k a m p a n i a : O d Ĺ› w i e Ĺźe n i e w i ze ru n k u m a r k i . K o m uni k ac ja do lek ar z y. z a k r e s p r a c : O bs Ĺ‚ u g a k o m p l e k s owa pr ze z 5 lat.

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *


pfizer / fragmin

k a m p a n i a : O d Ĺ› w i e Ĺźe n i e w i ze ru n k u m a r k i . K o m uni k ac ja do lek ar z y. z a k r e s p r a c : O bs Ĺ‚ u g a k o m p l e k s owa pr ze z 5 lat.

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *


queisser pharma / doppel herz

k a m p a n i a : O d ś w i e że n i e w i ze ru n k u m a r k i . K o m uni k ac ja do lek ar z y i p ac jentów. z a k r e s p r a c : Ke y vi s u a l, n owe o p a k owa n i e o k ajo nalne.

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *


flora

k a m p a n i a : Pro m o cja Fl o r y w h i pe r m a r k e tac h. z a k r e s p r a c : M ate r i a Ĺ‚ y BTL , f l a s h m o b.

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *


b ay e r / a s p i r i n c

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *

z a k r e s p r a c : St wo r ze n i e o r ygi n a l n e g o PO Su z p o dwó jną f unkc ją, eksp oz y to ra na ulo t k i i lam py.


lek polska / pakiet gastrologiczny

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *

k a m p a n i a : S e gm e nta cja l e k ów g a s tro l o gi c z nyc h Lek Po lsk a. K o m unik ac ja p araso lowa m arek gast rologicznych. z a k r e s p r a c : O bs ł u g a k o m p l e k s owa : p ra sa, m ater iały BTL .


lek polska / pakiet kardiologiczny

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *

k a m p a n i a : S e gm e nta cja l e k ów k a rd i o l o gi cz nyc h Lek Po lsk a. K o m unik ac ja p araso lowa m arek gast rologicznych. z a k r e s p r a c : O bs ł u g a k o m p l e k s owa : p ra sa, m ater iały BTL , sto isko.


lek polska / pakiet kardiologiczny

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *

z a k r e s p r a c : O bs ł u g a k o m p l e k s owa s to i sk a: p ro jekt, p ro dukc ja, lo gi st y k a, at rakc je p o dc z as t argów.


b r an d s n e w s / S u b i e k t y wn y m a g a z y n o marketingu i designie

b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o * *

Wyd aw ni c t wo e l e k tro n i cz n e Ag e n cji w p o st ac i newslet tera z w y b rany m i insp irac jam i z róż nyc h dziedzin, które interes u ją na s z zes pół. R oz w i j a my s i ę, je s te ś my n a bi e ż ą co i d z ielimy si ę nasz y m i sp o st r zeżeniam i. D y s t r y b u c j a : m a i l i n g, FB


b r a n d s a l i v e a d v e r t i s i n g / c r e at i v e p o rt f o l i o *

*Przedstawione prace są dokonaniami zawowodywmi obecnego zespołu BRANDS ALIVE adver tising. Nie wszystkie z nich były wykonywane pod mar ką Agencji. **Przedstawione prace są dokonaniami obecnego zespołu BRANDS ALIVE adver tising pod mar ką Agencji.


Portfolio Brands Alive pharmacy  

Portfolio Brands Alive pharmacy

Advertisement