__MAIN_TEXT__

Page 1

IPI KULMA KUPPILA CASE


Sisustusarkkitehtuuri ja kuva: Petra Majantie


kahvila-ravintolan saneeraus

CASE IPI KUlmakuppila TAUSTAA

Toimenpiteet

Restok saneerasi IPI Kulmakuppila -nimisen kahvila-ra-

Kolmitasoinen tila purettiin betonille ja kellarissa pu-

vintolan Kallion kirjaston vieressä sijaitsevaan, entiseen

rettiin lattiat. Kellaritilan huonekorkeutta kasvatettiin

vanhan tavaran osto- ja myyntiliikkeeseen. Käyttötarkoi-

syventämällä lattiatasoa puolisen metriä. Tilan portaik-

tuksen muutoksen, tilan esteettömyysvaatimusten sekä

koa siirrettiin ja loivennettiin lisäämällä siihen askel-

asuinkiinteistössä samaan aikaan käynnissä olleen linja-

ma. Kahvilan talotekniikka, kuten kaukolämpö, sähkö ja

saneerauksen vuoksi saneeraus oli mittava ja luonteeltaan

ilmavaihto eriytettiin muusta kiinteistöstä ja tekniikka

varsin haastava.

piilotettiin kattorakenteisiin sekä kiinteisiin kalusteisiin. Parvea laajennettiin, tila akustoitiin ja pinnat uusittiin erittäin laadukkailla materiaaleilla. Tilan entinen julkisivu purettiin ja korvattiin teräslasijulkisivulla.


haastattelu

Jaakob Solla Arkkitehtitoimisto Konkret OY Yleistä

Reagointikyky

– Projektin lähtökohta oli haastava: koska kyseessä oli

– Erilaisten tarpeiden, toiveiden ja pyyntöjen määrä oli lo-

vanha kiinteistö, meillä ei ollut selkeää ennakkokäsitystä

puton. Projekti eli voimakkaasti, mutta tarpeiden täsmen-

saneerauksen toimenpiteistä. Siksi piirustuksia jouduttiin

tyessä vaihtoehtoiset toteutustavat löytyivät helposti ja

täydentämään ja revisioimaan useaan otteeseen projektin

työt tehtiin optimoidusti – niin laadullisesti kuin kustan-

edetessä. Se vaikutti luonnollisesti kaikkeen. Koska todel-

nusnäkökulmasta. Asiakkaan toiveisiin reagoitiin jouhe-

liset tarpeet kyettiin kartoittamaan vasta projektin ede-

vasti. Haasteisiin tartuttiin proaktiivisesti ja esiin tulevat

tessä, esimerkiksi hankintamenettely toteutettiin erittäin

ongelmat hoidettiin pois päiväjärjestyksestä systemaatti-

läpinäkyvästi, jolloin budjetti ja toteutuneet kustannukset

sesti, tehokkaasti ja ihailtavalla ammattitaidolla.

pysyivät hyppysissä lähes reaaliaikaisesti.


Työmaa ja työn laatu

Tiedonkulku

– Työmaa toimi kuin rasvattu. Riittävillä natsoilla varus-

– Säännöllisten työmaakatselmusten ohella projektiryh-

tettua työnjohtoa oli läsnä jatkuvasti. Se mahdollisti no-

mä tapasi viikottain. Ryhmän kokoonpanoa täydennet-

pean ja ketterän reagoinnin myös yllättävissä tilanteissa

tiin tarpeen mukaan kunkin työvaiheen erikoisosaajilla.

ja oli toisaalta myös välttämätöntä projektin onnistumisen

Kaikki tiesivät missä mennään. Myös tiedonkulku kiin-

kannalta. Niin työnjohto kuin tekijät tekivät työnsä intohi-

teistön muiden käyttäjien suuntaan toimi erinomaisesti:

moisesti, mutta lähes viilipyttymäisen rauhallisesti. Lop-

asukkailta ei tullut juurikaan moitteita saneerauksen ai-

putuloksesta tuli juuri niin laadukas kuin oli toivottukin.

kana. IPI:stä onkin tullut talon asukkaiden oma olohuone ja muiden muassa taloyhtiön kokoukset ovat tuttu näky

SIISTEYS ja turvallisuus

IPI:n tiloissa. Se kertonee omalta osaltaan projektin onnistumisesta myös tästä näkökulmasta.

– Työmaa oli poikkeuksellisen siisti ja siisteyttä ylläpidettiin systemaattisesti. Se vaikutti silmin nähden tekijöiden motivaatioon ja toi toteutukseen selkeyttä ja myös turvallisuutta. Työtä tehtiin ns. ”by the book” ja alihankkijat olivat asianmukaisia, motivoituneita ja sitoutuneita Restokin tapaan toimia.


Kehitysehdotukset

dokumentointi- ja projektinhallinta- ja viestintätyökalut

– Korjausrakentamisessa on valtava kehityspotentiaali.

Tiiviimpi verkostoituminen, tuotteistaminen ja nykyistä-

Restok on omalta osaltaan osoittanut, kuinka laatu ja jou-

kin konseptoidumpi toimintamalli voisi tuoda ketteryyttä,

hevasti läpiviety projekti voi vaikuttaa kohteen elinkaa-

kustannustehokkuutta ja yhteistä lisäarvoa niin suunnit-

reen pitkällä aikajänteellä. Mutta aina löytyy kehitettä-

telijoille, työn toteuttajille kuin tilaajalle. Tahtotila on toki

vää. Uudisrakentamisesta tutut digitaaliset mallintamis-,

olemassa ja suunta on oikea.

olisivat tervetullut lisä myös korjausrakentamisen saralla.

ARVOSANAT Aikataulut:

5

Tiedon kulku ja tiedottaminen

4

Kustannushallinta ja -tehokkuus

4

Asiakaspalvelu

4

Ammattitaito

5

Laatu

5

4.5/ 5 Kokonaisarvosana


Sisustusarkkitehtuuri ja kuva: Petra Majantie


ARKKITEHTITOIMISTO KONKRET OY Jaakob Solla

RESTOK OY Pekka Vaitti

tel. +358 40 511 9975 jaakob.solla@konkret.fi www.konkret.fi

tel. +358 50 354 4112 pekka.vaitti@restok.fi www.restok.fi

Kaikukatu 2C FI-00530 Helsinki, Finland

Atomitie 1, 3. krs FI-00370 Helsinki, Finland

Profile for Brand MNGR

Restok case IPI kulmakuppila  

Rakennusliike Restok - referenssicase IPI kulmakuppila.

Restok case IPI kulmakuppila  

Rakennusliike Restok - referenssicase IPI kulmakuppila.

Profile for brandmngr
Advertisement