Page 1

Nasze Miasto

Nasze Miasto

Ruch Obywatelski

Ruch Obywatelski

Janusz Tarnowski – nowotarżanin, lat 47, bezpartyjny, wykształcenie wyższe: magister zarządzania strategicznego, ukończył też studia podyplomowe w zakresie prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie szacowania nieruchomości. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W okresie ponad 25-letniego stażu pracy, konsekwentnie rozwija swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe, zaczynał od stanowiska szeregowego pracownika a następnie pełnił różne funkcje kierownicze. Pierwszą pracę rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. technicznego utrzymania maszyn i urządzeń budowlanych w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Nowym Targu. Wieloletni pracownik Telekomunikacji Polskiej SA, w tym przez kilka lat na stanowisku dyrektora obszaru ds. sprzedaży usług i marketingu. Uczestniczył w pracach zespołu przeprowadzającego prywatyzację Telekomunikacji Polskiej. Przez krótki czas prowadził też własną działalność gospodarczą. Po wygraniu w 2004 roku konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu był odpowiedzialny za zorganizowanie od podstaw przedsiębiorstwa spółki, której celem była między innymi realizacja jednego z największych projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na Podhalu, dotowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Od kwietnia 2009 kieruje Spółką Akcyjną „Polskie Tatry” w Zakopanem. W okresie od kwietnia do grudnia 2009r. wdrożył i przeprowadził program naprawczy, dzięki któremu spółka odzyskała płynność finansową, uregulowała wszystkie zaległe zobowiązania i wyraźnie poprawiła wynik finansowy. W 2008 roku był członkiem rady nadzorczej Spółki Akcyjnej Zespół Elektrowni Wodnych w Niedzicy. Pełni funkcje społeczne członka zarządu Małopolskiej Izby Turystyki i członka rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Hobby: modelarstwo lotnicze. W zimie w wolnym czasie lubi jeździć na nartach, latem zwiedzać ciekawe miejsca. Jest żonaty żona Beata doktor nauk humanistycznych, nauczyciel i wicedyrektor w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Nowym Targu, dwoje dorosłych dzieci i trzyletnia córeczka. Wspomóż nas: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Nowym Targu nr 90 1540 1115 2043 6052 0685 0001. Wpłaty na rzecz KWW mogą być dokonywane przez osoby fizyczne tylko w formie: przelewu na rachunek bankowy, czekim rozrachunkowym lub kartą płatniczą Sfinansowano z środków KWW Ruch Obywatelski Nasze Miasto

Tarnowski Janusz

niezależny kandydat na burmistrza Nowego Targu

www.naszemiasto.org.pl


Szanowni Wyborcy Nowy Targ potrzebuje w samorządzie ludzi, którym naprawdę zależy na rozwoju tego miasta i na poprawie warunków życia jego mieszkańcom. Ludzi, którzy są otwarci na nowe wyzwania i jednocześnie są gotowi w sposób całkowicie bezinteresowny popierać każdą inicjatywę, która może przyczynić się do polepszenia standardów życia nowotarżan poprzez stały rozwój gospodarczy i konsekwentne podwyższanie sprawności funkcjonowania usług publicznych. Uważamy, że władze miasta, które nie mają pomysłu i nie realizują w sposób ciągły jasno zdefiniowanych i odpowiednio zaplanowanych zadań, tylko ożywiają się raz na cztery lata nie są w stanie przeprowadzić skutecznie i w sposób bezpieczny programu, którego celem jest zrównoważony rozwój miasta. Właśnie dlatego, że jesteśmy mieszkańcami Nowego Targu, tutaj żyjemy, tutaj mamy swoje rodziny i pragniemy aby nasze dzieci też chciały tutaj żyć w przyszłości, zawiązała się społeczna inicjatywa pod nazwą Ruch Obywatelski „Nasze Miasto”. Zależy nam aby zasada zrównoważonego rozwoju nie była tylko formalnym zapisem wynikającym z art. 5 Konstytucji RP, lecz stała się celem, który pozwoli w sposób trwały poprawić w przyszłości warunki życia wszystkim bez wyjątku mieszkańcom miasta i pozwoli uczynić z Nowego Targu lidera gospodarczego w regionie. Przeprowadzenie takiego zadania nie może zostać zrealizowane jeżeli nie dokona się zmian standardów i jakości zarządzania w mieście. Naszym największym pragnieniem jest doprowadzenie w najbliższej przyszłości do sytuacji, kiedy mieszkańcy będą dumni z tego, że Nowy Targ zaczął się rozwijać i zaczął być wzorem do naśladowania w regionie i nie tylko. Uważamy, że tylko gospodarskie podejście do spraw lokalnych i współpraca ponad podziałami może przynieść właściwe efekty. Janusz Tarnowski oraz Kandydaci na radnych z listy KWW Ruch Obywatelski „Nasze Miasto”

Najważniejsze postulaty programowe zrównoważonego i przemyślanego rozwoju miasta realizowanego z myślą o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców: Uważamy, że budowanie długofalowej strategii rozwoju Nowego Targu powinno obejmować działania w dwóch podstawowych obszarach: Obszar I. Rozwój gospodarki miasta opartej na dobrze funkcjonującym handlu, usługach, i produkcji oraz usługach publicznych o charakterze komunalnym, skierowanych zarówno do klienta wewnętrznego (klienci z terenu miasta) jak i klienta zewnętrznego (klienci spoza obszaru miasta – głównie z regionu). Obszar II. Rozwój gospodarki miasta opartej na usługach turystyki, rekreacji i sportu skierowanych do każdego potencjalnego odbiorcy ze szczególnym nastawieniem na klienta zewnętrznego. Uwzględniając wielkość Nowego Targu, obecny stan zorganizowania funkcjonujących przedsiębiorstw i możliwą liczbę odbiorców poszczególnych produktów i usług, wewnętrzne proporcje oczekiwanych wartości dochodów miasta i jego ludności z tych dwóch podstawowych obszarów powinny wynosić odpowiednio: 70-75% z obszaru I, 25-30% z obszaru II. Warunkiem rozpoczęcia projektowania a następnie sprawnej realizacji długofalowej strategii rozwoju jest wyznaczenie celów strategicznych, które w tym przypadku zostały sformułowane jako główne postulaty programowe (główne tezy programu wyborczego): 1. Sprawne przeprowadzenie procesu opracowania i zatwierdzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części obszaru miasta gwarancją uproszczenia i skrócenia postępowań inwestycyjnych. 2. Efektywniejsze wykorzystanie środków budżetowych poprzez ich racjonalne wydatkowanie i poprawa sprawności funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych. 3. Przyjazny stosunek do mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Wspieranie biznesu lokalnego i odbudowanie więzi współpracy samorządowej i gospodarczej z gminami powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. 4. Zmniejszanie lokalnego bezrobocia poprzez skuteczne i przemyślane zachęcanie przedsiębiorców lokalnych i inwestorów zewnętrznych do inwestowania na terenie miasta (przykładem może być budowa kolei krzesełkowej w kierunku Turbacza z udziałem inwestora zewnętrznego). Dokonanie analizy możliwości wydzielenia stref gospodarczych na terenie których będą mogły być stosowane praktyki czasowego obniżania podatków dla nowych przedsiębiorców, pomoc w załatwianiu formalności, udział miasta w przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury. 5. Likwidacja zapaści komunikacyjnej w mieście poprzez budowę obwodnicy wschodniej i modernizację głównych traktów drogowych i parkingów. 6. Pozyskanie terenów na przeniesienie i rozbudowę targowicy – stworzenie ponadregionalnego centrum targowowystawienniczego. 7. Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego. 8. Działania zorientowane na rozwój sportu, turystyki i rekreacji: a. Budowa krytej miejskiej pływalni. b. Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w mieście. c. Budowa stacji narciarskiej na Dziubasówkach i podjęcie starań o budowę całorocznej kolei krzesełkowej w kierunku Turbacza – pozyskanie w tym celu inwestora zewnętrznego. 9.Kontynuacja działań wspierających na rzecz rozwoju Nowego Targu jako regionalnego ośrodka szkolnictwa wyższego z udziałem PPWSZ.

Nasze Miasto Ruch Obywatelski

www.naszemiasto.org.pl

10.Wsparcie dla edukacji szkolnej w postaci pomocy rodzicom dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta poprzez podjęcie starań pozyskania przez miasto środków finansowych na zakup podręczników szkolnych dzięki czemu będzie możliwe ujednolicenie rodzajów podręczników i ich wielokrotne wykorzystywanie przez uczniów w kolejnych latach. 11.Przekształcenie Nowego Targu jako miasta powiatowego do roli lidera gospodarczego w regionie. 12.Zmiana sposobu i formy promocji miasta poprzez położenie większego nacisku na promocję miasta od strony rozwoju gospodarczego i usług turystyczno-rekreacyjnych. Powyższe tezy programowe nie uwzględniają zadań i projektów rozpoczętych, które ze względów oczywistych muszą być kontynuowane, na przykład modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu, budowa szkoły podstawowej na Niwie, poprawa i wzmocnienie transportu publicznego miasta Nowy Targ.

Nasze Miasto - Ruch Obywatelski  

Broszura informacyjna kandydata na burmistrza miasta Nowego Targu Janusza Tarnowskiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you