__MAIN_TEXT__

Page 1

Een jaar met heel veel

pannen op het vuur

1


Inhoud 1

Ambities

1.1

Voorwoord

5

2.7

Klanttevredenheid

18

1.2

Externe ontwikkelingen

6

2.7.2

WP-Service

19

1.3

Missie en visie

7

1.4

Doelen 2015

7

2

Resultaten

2.1

Onze doelgroepen

12

2.1.1

Passend huisvesten

12

2.1.2

Toewijzen, verhuren en verkopen

12

2.8

Bewoners als partners

19

2.8.1

Meedoen en meedenken

17

2.9

Wonen, zorg en welzijn

20

2.9.1

Bijzondere doelgroepen

20

2.9.2

Aanpassingen aan woningen

20

2.10

Samenwerking

21

2.10.1

Prestatieafspraken

21

2.3

Betaalbaar wonen

13

2.3.1

Jaarlijkse huuraanpassing

13

2.3.2

Terugdringen huurachterstanden

13

3

Randvoorwaarden

2.4

Kwaliteit van onze woningen

13

3.1

Governance: bestuur en toezicht

25

2.4.1

Onderhoudsbeleid

13

3.1.1

Governancecode woningcorporaties 2015

25

2.4.2

Kwaliteitsbeleid

14

2.5

Strategisch vastgoedbeleid

3.1.2

Gedragscode integriteit en klokkenluidersregeling

25

3.1.3

Klachten en geschillen

25

3.1.3

Visitatie

26

14

3.1.4

Verslag Raad van Toezicht

26

Accountant

27

Remuneratierapport

27

2.5.1

Nieuwbouw: opgeleverd en in ontwikkeling

14

3.1.5

2.5.2

Verwerving

14

3.1.6

2.6

Leefbare buurten en wijken

15

3.2

Organisatie

27

Organisatieaanpassingen

27

Nieuwe beleidsvisie

27

2.6.1

Activiteiten

15

3.2.1

2.6.2

Wijkplannen en wijkjaarplannen

18

3.2.2


Verdieping in bijlagen

3.2.3

Ziekteverzuim

28

Bijlage 2.1

Bijzondere doelgroepen

41

3.2.4

Arbeidsovereenkomsten

28

Bijlage 2.2

Verhuringen via Wooniezie

43

3.2.5

Organisatiestructuur

28

Bijlage 2.3

Verkochte huurwoningen

45

3.2.6

Ondernemingsraad

28

Bijlage 2.4

Huurwoningen naar huurprijsklasse

46

Bijlage 2.5

Kwaliteitsverhogingen

47

29

Bijlage 2.6

Onderhoudskosten 2015

47

3.3

Financiën

3.3.1

Toezichthouders

29

Bijlage 2.7

Overleg met belanghouders

48

3.3.2

Risicobeheersing

29

Bijlage 2.8

Prestatieafspraken

49

3.3.3

Financiële benchmark

29

3.3.4

Financiële instrumenten

32

Bijlage 3.1

Bestuur & Raad van Toezicht

52

Toetsingsinstrumenten en -informatie

53

3.3.5

Financieel meerjarenbeleid

32

Bijlage 3.2

3.3.6

Beleidsvisie

33

Bijlage 3.3

54

3.3.7

Stichting Woonpartners en haar verbindingen

33

Belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten RvT

3.3.8

Investeringen

33

Bijlage 3.4

Commissies Raad van Toezicht

56

Bijlage 3.5

 ezoldiging Bestuur en enkele andere B functionarissen 2015

57

Bijlage 3.6

Bezoldiging Raad van Toezicht 2015

58

Bijlage 3.7

Verhoging van de beloning van de RvT

59

Bijlage 3.8

Aantal medewerkers en fte’s

62

Bijlage 3.9

Ondernemingsraad

64

Bijlage 3.10

Toezichthouders

65

Bijlage 3.11

Beoordeling door de Autoriteit Wonen

65

Bijlage 3.12

Stichting Woonpartners en haar verbindingen

66

Bijlage 3.13

 e enkelvoudige cijfers per 31-12-2015 D per verbinding/rechtspersoon

70

Bijlage 3.14

Investeringen in vastgoed 2016-2020

71

3.4

Risico’s

34

Begrippenlijst

35

Recepten Bolinhos de bacalhau, mevr. Pereira

8

Kolo stoba, dhr. America

16

Wortelstamp met stoofvlees, mevr. Verbaarschot

22

Chicken Adobo, mevr. Lopez

30

Asperges met zalm, mevr. van den Reek

36

Mercimek çorbası, mevr. Temur

50

Worstebroodjes, Anne, Maartje en Rita

60


4

1

Ambities


1.1 Voorwoord

In 2015 hadden we bij Woonpartners alle pannen op het vuur om te komen tot onze nieuwe beleidsvisie. Deze visie is een eigen recept van Woonpartners. Bewoners, belanghouders en medewer­ kers leverden de ingrediÍnten. Onze naam vormt de rode draad in de beleidsvisie: Woonpartners staat voor partnerschap. De belangrijkste partners zijn de bewoners. Daarnaast laten we zorginstellingen, de gemeente en tal van andere partners meedenken en

We leggen de focus op betaalbaar en goed wonen voor mensen die iets minder te besteden hebben. Met voldoende goed onderhouden, duurzame en betaalbare woningen in leefbare wijken. Dat betekent dat we nog steeds doen waar we voor zijn. Met minder geld. Terwijl het tegelijkertijd belangrijker wordt om aandacht te houden voor kwaliteit en leefbaarheid. Dat betekent dat we het slimmer moeten doen. Slimme verbindingen moeten leggen met de omgeving. Want die zorgen ervoor dat we stappen kunnen zetten. De volgende stap is nog belangrijker: het vertalen van de speerpunten uit de beleidsvisie naar acties en resultaten die voor onze huurders belangrijk zijn. Met goede samenwerking is er heel veel mogelijk. In dit jaarverslag geven we u graag een kijkje in onze keuken; we laten u zien wat Woonpartners in 2015 ondernam en welke resultaten we boekten. Daarnaast nemen wij ook een kijkje in de keuken van onze huurders, die ons vanuit hun eigen achtergronden en culturen met plezier laten zien hoe zij de pannen op het vuur houden. Letterlijk: onze huurders schotelen u een aantal heerlijke recepten voor.

meedoen. Peter van Heeswijk directeur-bestuurder Woonpartners


1.2 Externe ontwikkelingen Er gebeurde veel in 2015. De nieuwe Woningwet werd van kracht. We kregen te maken met een grote stroom vluchtelingen en asielzoekers. En we moesten nadenken over nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied van participatie. Daarnaast kwam de betaalbaarheid van woningen meer onder druk te staan. En zijn er nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd bieden energiebesparende maatregelen ook mogelijkheden voor het verlagen van de maandlasten van onze huurders.

6

Woningwet De Woningwet zorgt ervoor dat woningcorporaties zich richten op het aanbieden van betaalbare woningen: de kerntaak. Alle onder­ delen uit de Woningwet zijn daarop gericht. Van wat een corporatiedirecteur mag verdienen tot het passend toewijzen van woningen en het betrekken van huurders bij de diensten en het beleid. Wij moeten er dus voor zorgen dat de goede mensen in de goede woning komen, en dat ze die woning kunnen betalen. In feite is alles erg overzichtelijk geworden. Zelfredzaamheid De zelfredzaamheid van huurders staat onder druk. Mensen die voorheen in beschermde woonvormen woonden, komen steeds meer in de wijk wonen. We zien verschillen in leefstijl, onderlinge communicatieproblemen, stille armoede, eenzaamheid, anonimiteit en verwaarlozing. Samen met partners in de wijken, willen we bewoners ondersteunen om de leefbaarheid en zelfredzaamheid in de wijk te verbeteren. De bewoners zelf spelen daarbij een grote rol. In 2015 hebben we per wijk gekeken welke aandachtspunten er zijn en op welke manier we hiermee aan de slag kunnen gaan. Meedenken en meedoen Huurders hebben en willen in deze tijd meer informatie, meer zeggenschap en keuzevrijheid. In 2015 hebben we gewerkt aan een participatiplan waarin staat hoe we onze huurders laten deelnemen aan ons beleid, onze producten en diensten. Ook onze medewerkers leerden wat participatie is, wat het betekent en hoe we bewoners kunnen betrekken. Ons beleid, onze diensten en producten stemmen we daarop af. Ook hebben we een huurdersgriffier benoemd. Zij ondersteunt de Huurders Belangen Vereniging (vanaf hier te noemen: HBV) waar mogelijk. Zij weet wat er speelt in de

organisatie en kan gevraagd en ongevraagd alle informatie in de organisatie ophalen. In eerste instantie dient zij het belang van de HBV. Ook zijn onze medewerkers steeds meer zichtbaar in de wijk. Betaalbaarheid De vraag naar betaalbare woningen neemt toe. Het deel van het inkomen dat onze klanten aan woonlasten besteden, is de laatste jaren toegenomen en er is sprake van groeiende stille armoede. In 2015 besteedden we veel aandacht aan het voorkomen en beperken van huurachterstanden en huisuitzettingen. We gaan met huurders om de tafel en geven voorlichting. Daarnaast treffen we maatregelen, waardoor huurders kunnen besparen op hun energierekening. Tenslotte gaan we zorgvuldig om met ons huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging en de servicekosten. Energieprestaties De overheid wil dat in 2020 alle woningen gemiddeld een energie­ label B hebben. Daarvoor moeten we fors investeren. Niet alleen in geld maar ook in tijd. We moeten manieren bedenken om iedereen mee te laten doen aan de energiebesparende projecten. Hoewel de energiebesparende maatregelen de maandlasten verlagen, is het voor huurders vaak lastig om te kiezen voor maatregelen die ook een verhoging van de huur met zich meebrengen. Daarover zijn we nu met huurders in gesprek. De HBV ondersteunt ons hierbij. We gebruiken ook mogelijkheden voor het opwekken van zonne-­ energie en bij nieuwbouwplannen onderzoeken we de mogelijk­ heden om energieneutrale woningen1) te realiseren. Huisvesting asielzoekers en statushouders Het zal niemand ontgaan zijn dat we in 2015 te maken hadden met extra toestroom van mensen, vaak uit gevaarlijke gebieden. Er ligt een uitdaging voor de huisvesting van deze asielzoekers en statushouders. We willen daarbij voorkomen dat de huidige woningzoekenden langer moeten wachten op een woning. Daarom hebben we in de regio een taskforce opgericht en afgesproken dat we zorgen voor extra woningen. Woonpartners neemt ook een deel voor haar rekening. We vormen bijvoorbeeld twee kantoorpanden om tot wooncomplexen. Geen ‘asielzoekersflats’; het zijn extra woningen die beschikbaar komen voor alle woningzoekenden.


1.3 Missie en visie

1.4 Doelen 2015

In onze missie en visie ligt vast waarmee we bezig zijn en waar onze toekomstige ambitie ligt. In ons geval is dat goed wonen en betaalbaar wonen. We zoeken partners die ons daarbij helpen. Zo kunnen we onze huurders een mooie woning én een prettige woonomgeving bieden. In 2015 hebben we onze visie en missie opnieuw geformuleerd.

Vanuit het ondernemingsplan 2012-2016 werkte Woonpartners in 2015 aan het bereiken van verschillende doelen:

Missie “Woonpartners zorgt voor betaalbaar en goed wonen. We doen dit samen met onze huurders en onze partners, in en om de woning.” Visie Onze missie vertalen we in ambitieuze doelen. Dat is onze visie: Samenwerken, als partner: daar gaat Woonpartners voor. Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en andere partners. Met hun werken we aan het bouwen en beheren van kwalitatief goede, energiezuinige, veilige en betaalbare woningen (DAEB). En aan gevarieerde wijken waarin het prettig wonen is, voor iedereen. Dat betekent ook dat we werken aan leefbaarheid. Meer nog dan in de woning hebben we hierbij onze partners hard nodig. Onze organisatie is in staat om deze vooruitstrevende doelen te vertalen, zowel financieel als operationeel. Identiteit Wie wij zijn en wat betekenis geeft aan ons bestaan, zit in onze naam: Woonpartners. Partners die samen bouwen aan samen wonen. Onze naam geeft de verbinding weer die wij willen maken voor het wonen in Helmond. Verbinding met onze huurders, met onze partners en in de stad.

• Het ontwikkelen van een beleidsvisie die het ondernemingsplan 2012-2016 opvolgt. • Het overschakelen naar de wet- en regelgeving van de nieuwe Woningwet. • Het ontwikkelen van een nieuw participatiebeleid voor deelname door huurders. • Het ontwikkelen van een nieuw huurbeleid, in samenwerking met de HBV. • Het ontwikkelen van wijkplannen met een beschrijving van de huidige en de gewenste toekomstige situatie. • Het splitsen van de functie adviseur Klant en Wijk in adviseur Klant en adviseur Wijk. • Het herzien van de wensportefeuille waarin de ontwikkelingsrichting van ons bezit staat. • Het beoordelen van en opsporen van fouten in het automatiseringssysteem (primair systeem). • Het efficiënter inrichten en verbeteren van de kwaliteit van de organisatie.

7

De volgende doelen hebben in 2015 wel de aandacht gehad, maar lopen nog door in 2016: • Het ontwikkelen van een nieuw energiebeleid. • Het ontwikkelen van een nieuw aanbestedingsbeleid. • Het doorvoeren van verbeteringen in het automatiseringssysteem (primair systeem) J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S


Klipvis en het gemis van een tuin Mevrouw Pereira ontmoette haar ex-man in de keuken van een Zwitsers restaurant. Beiden waren Portugees en stellig van plan eens samen een restaurant te beginnen. Als haar huwelijk niet op de klippen gelopen was, was dat ook zeker gebeurd en had Helmond er een gastvrij en uiterst smakelijk restaurant bij gehad. De ontvangst is hartelijk en de tafel is al gedekt met een royale dwarsdoorsnede van wat culinair Portugal te bieden heeft. En sinas. “Dit is sinas met échte smaak, die maken ze in Nederland niet,” stelt mevrouw Pereira. Ze is 21 jaar in Nederland nu en spreekt de taal uitstekend: “Ik heb het koken van mijn moeder geleerd. Vrouwen koken in Portugal; mannen doen het huis en de tuin.” Het meest typerend voor de Portugese keuken is ongetwijfeld klipvis: gezouten kabeljauw die in zon en zeewind gedroogd is en die 24 uur geweekt moet worden om gegeten te worden. “Dat heb ik al gedaan! We gaan klipvis­ beignets maken. Bolinchos de bacalhau. Met aardappel en verse bladpeterselie. Nog niet uit eigen tuin, maar dat komt.” “Ik ben blij met mijn huis en met wat ik weer heb opgebouwd na de scheiding. Ik had alleen graag een wat grotere tuin gehad. Om groenten te telen. Gelukkig heb ik nu een moestuin waar ik bijvoorbeeld broccoli, erwtjes, wortel en pompoenen teel. Echte Portugese pompoenen.” Er klinkt ook na 21 jaar nog heimwee door naar de besneeuwde Serra da Estrela in Oost-Portugal. “Ooit wil ik wel terug naar Portugal denk ik. Daar vind ik het toch gezelliger. Maar de economische crisis is heftig daar en hier heb ik werk.” Terwijl ze dit uitspreekt vormt mevrouw Pereira vaardig met twee eetlepels fraaie beignets van het vis- en aardappelmengsel. “Maar soms komt mijn zus ook hier en lachen we samen om de typisch Nederlandse sandalen met sokken.”

Ik ben blij met mijn huis en met wat ik weer heb opgebouwd na de scheiding. Ik had alleen graag een wat grotere tuin gehad. Om groenten te telen.


Bolinhos de bacalhau Ingrediënten, voor ±16 beignets 250 gr klipvis, 24 uur in de koelkast geweekt. Vijf keer water verversen. 500 gr aardappelen 1 el bloem 2 el verse gehakte peterselie 1 ei waarvan de eidooier en het eiwit gescheiden zijn gemalen zwarte peper partjes citroen of limoen om te serveren

9

Doe de klipvis in een steelpan met koud water. Breng aan de kook en laat 30 minuten sudderen, of tot hij gaar is. Laat het uitlekken en spoel onder koud water. Laat de vis afkoelen. Verwijder het vel en de graten en verwerk de vis in bijvoorbeeld een keukenmachine totdat het fijn is.

Klop het eiwit stijf en voeg dit aan het beslag toe. Verhit voldoende neutrale olie in een pan. Vorm de bolinhos met twee lepels in porties en bak deze tot ze goudbruin zijn. Laat ze uitlekken op keukenpapier.

Serveer met partjes citroen of piri piri saus.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Kook ondertussen de aardappelen. Doe de gekookte aardappelen in een pan en plet ze tot ze smeuïg zijn. Voeg hier de vis, bloem, peterselie, eierdooier en peper aan toe. Meng dit geheel tot er een romig beslag ontstaat.


10

2

Resultaten


Verhuurbare eenheden Aantal verhuurbare eenheden in 2015

8.883, waarvan 7.510 woongelegenheden

Aantal VHE’s sociaal verhuurd

567

Aantal VHE’s verhuurd aan bijzondere doelgroepen

68

Aantal VHE’s verhuurd in vrije sector

71

Verkoop van bestaande woningen

21

Aankoop van bestaande woningen

6

Aantal VHE’s sociaal verhuurd

567

Woonruimtebemiddeling via Wooniezie Aantal bezoekers website

619.299

Aantal unieke bezoekers

133.161

Aantal woningzoekenden per 31 december 2015

18.330

Aantal verhuringen van woningen door Woonpartners

638

Aantal verhuringen van garages/parkeerplaatsen door Woonpartners

77

Aantal bezoekers website

619.299

Uitgaven aan onderhoud

11

Mutatieonderhoud

1.295.703 euro

Klachtenonderhoud

1.400.176 euro

Planmatig onderhoud

5.945.045 euro

Conditiemeting woningen

redelijk (18%) tot goed (62%)

Investeringen voor levensduurverlenging

3.880.009 euro

Nieuwbouw Opgeleverd in 2015

96 woningen

Op te leveren in 2016

46 woningen

Score klanttevredenheid 5.9

Onderhoud

7.4

Reparatieverzoeken

7.9

Huur opzeggen

8.1

Nieuwe woning

7.6

Woning zoeken

8.1

Contact

7.8

Totaal huurlabel

7,5

Woning zoeken

8,1

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Ontevredenheid


2.1 Onze doelgroepen Woonpartners biedt betaalbare woonruimte aan mensen die niet zelf kunnen zorgen voor passende huisvesting. Dit zijn vooral mensen met lage inkomens (beneden 34.911 euro in 2015) en mensen die in een kwetsbare positie verkeren (bijzondere doelgroepen, bijlage 2.1). Hiertoe behoren bijvoorbeeld statushouders, mensen die moeten verhuizen vanwege bijvoorbeeld sloop van hun woning, de behoefte aan een aangepaste woning of een zorgindicatie. 2.1.1 Passend huisvesten We willen dat huurders in een woning wonen die past bij hun inkomen. Zo proberen we te voorkomen dat ze betalingsproblemen krijgen. We besteedden in 2015 veel aandacht aan de intake van woningzoekenden, telefonisch of via persoonlijk contact. We adviseerden hen beter over de huur en bijkomende kosten in relatie tot hun inkomen.

12

In 2015 hebben we 97% van de sociale huurwoningen verhuurd aan primaire doelgroep2). Daarmee voldoen we ruimschoots aan de staatsteunregeling3). Alleen in het laatste kwartaal van 2015 hebben we woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens zo aangeboden, dat ook woningzoekenden met een midden­inkomen konden reageren. 2.1.2 Toewijzen, verhuren en verkopen Vrijkomende woningen publiceren we in Wooniezie, het online woonruimte­bemiddelingssysteem (bijlage 2.2). • Aantal verhuringen van woningen door Woonpartners: 638 • Aantal verhuringen van garages/parkeerplaatsen door Woonpartners: 77 • Aantal verhuringen van nultreden/rolstoelgeschikte woningen: 12 • Aantal verkochte woningen: 21 (gemiddelde verkoopprijs: 141.405 euro) • Aantal tijdelijk verhuurde woningen (herstructureringsgebieden): 18 Om de doorstroming te versnellen verhuren we geen woningen meer via het optiemodel4) van Wooniezie. Omdat er een krapte op de woningmarkt was door de toestroom van vluchtelingen, zijn we in het laatste kwartaal bovendien gestopt met het verkopen van sociale koopwoningen (bijlage 2.3). Daarnaast startten we in 2015 met de uitwerking van een gezamenlijke urgentieregeling in voor het Stedelijk Gebied Eindhoven (9 gemeenten, 10 corporaties). Deze regeling was in 2016 klaar en is door alle partijen ondertekend.

Aantal verhuringen van woningen

Aantal verhuringen garages/parkeerplaatsen

638

77

Aantal verhuringen van nultreden/rolstoel­ geschikte woningen

12

Aantal verkochte woningen

21 Aantal tijdelijk verhuurde woningen

18


2.2 Betaalbaar wonen In 2015 hebben we ons huurbeleid in samenwerking met de HBV opnieuw gewaardeerd, naar aanleiding van onder andere het nieuwe woningwaarderingsstelsel (bijlage 2.4). Ons huurbeleid is er op gericht om prijs en kwaliteit met elkaar in evenwicht te brengen. We maken ons daarbij sterk voor betaalbaar wonen voor iedereen die aangewezen is op een sociale huurwoning. • 96% van onze woningen heeft een huurprijs beneden de € 710,68 • 18,4% van ons woningbezit valt in de categorie ‘goedkoop’ • 62,9% van ons woningbezit valt in de categorie ‘betaalbaar’ 2.2.1 Jaarlijkse huuraanpassing Elk jaar kunnen op 1 juli de huren van woningen en parkeervoorzieningen worden verhoogd. De regering stelt vast met welk percentage de huren maximaal verhoogd mogen worden. Bij Woonpartners gold in 2015 de volgende huurverhoging (huurprijs tot € 710,68): • 1,5% voor huishoudens met een jaarinkomen tot € 34.229 (maximaal toegestane huurverhoging: 2,5%) • 2,5% voor huishoudens met een jaarinkomen tussen € 34.229 en € 43.786 (maximaal toegestane huurverhoging: 3%) • 5% voor huishoudens met een jaarinkomen hoger dan € 43.786 (maximaal toegestane huurverhoging: 5%) Om de doorstroming van ‘scheefwoners’ te bevorderen hebben we in 2015 een inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast.

Het project startte in mei 2015. Toen was de huurachterstand 1,35% van de verwachte jaarhuur. Eind december was dat 1,20%. Dit betekende een verschil van € 77.160. Ondanks dat de schuldenproblematiek toeneemt, daalde het aantal huisuitzettingen.

2.3 Kwaliteit van onze woningen We willen onze woningen op een goede manier in stand houden en onze woningvoorraad verduurzamen. Op die manier kunnen we ze langer verhuren. We kijken steeds kritisch of kwaliteits­ verhogingen (bijlage 2,5) nodig zijn. Veel woningen bieden namelijk al veel kwaliteit in verhouding tot de huurprijs. En door de kwaliteit niet verder te verhogen, houden we voldoende betaal­ bare woningen. 2.3.1 Onderhoudsbeleid We onderscheiden vier soorten onderhoud: • Reparatieonderhoud - het onderhoud naar aanleiding van reparatieverzoeken. • Klachtenonderhoud - het onderhoud aan een leeggekomen woning dat nodig is om de woning weer goed te verhuren. • Planmatig onderhoud - periodiek onderhoud aan woningen volgens een (meerjaren) onderhoudsschema. Onder planmatig onderhoud valt ook het contractueel onderhoud, zoals onderhoud aan installaties en schilderwerk. • Investeringen voor levensduur-verlengend onderhoud en energiebesparingsplan - onderhoud aan woningen na 50 jaar en de ingrepen om de woningen energetisch te verbeteren.

13

Uitgaven aan onderhoud (enkelvoudige jaarrekening) Mutatieonderhoud

€ 1.295.703

Klachtenonderhoud

€ 1.400.176

Planmatig onderhoud

€ 5.043.347

Conditiemeting woningen

redelijk (18%) tot goed (61%)

Investeringen voor levensduur­ verlenging

€ 3.880.009

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

2.2.2 Terugdringen huurachterstanden We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen huurachterstand hebben. Daarom benaderden we mensen met een huurachterstand in 2015 persoonlijk. Dit deden we telefonisch of we gingen op huisbezoek. We werken daarbij samen met andere instanties die hulp kunnen bieden. Bijvoorbeeld met de gemeente, LEVgroep en SMO. Als we met de huurder tot een oplossing komen, kunnen we in veel gevallen een huisuitzetting en veel leed voorkomen.

Van 18 in de eerste helft van het jaar naar 14 in de tweede helft. Het project draaide in 2015 nog niet in Helmond-Oost en daar zien we geen daling in het aantal uitzettingen. We hopen de huurachterstanden en het aantal huisuitzettingen nog verder te verlagen door het project langer door te laten lopen.


De onderhoudskosten in 2015 (bijlage 2.6) waren lager dan begroot. De grootste verschillen zien we bij het planmatig onderhoud en bij de investeringen. De uitgaven voor klachtenonderhoud kwamen wel boven de begrote kosten uit. Bij planmatig onderhoud waren de kosten lager. Er waren overloopprojecten uit 2014 en enkele begrotingswijzigingen, daarnaast vervielen enkele projecten. Investeringen bleven achterwege doordat weinig huurders wilden deelnemen aan projecten van het energiebesparingsplan en doordat bij enkele complexen de gewenste voorzieningen voor energiebesparing al aanwezig waren. 2.3.2 Kwaliteitsbeleid We hebben de kwaliteit van ons bezit in kaart gebracht door middel van een conditiemeting5). Daaruit kwam naar voren dat de kwaliteit redelijk tot goed is. Minder dan 1% van ons bezit heeft een matige of slechte kwaliteit. Op basis van de resultaten kunnen wij onze onderhoudsplanning en het standaard bureau­bestek6) beter invullen.

14

Conditiescores Goed

61%

Redelijk

18%

3%

Matig

0,5%

Slecht

0,5%

Onveilig

0%

We hebben beschreven in welke richting we ons woningbezit willen ontwikkelen. Dit noemen we de wensportefeuille. De wensportefeuille 2015 - 2020 geeft niet alleen inzicht in de ontwikkelingsrichting voor de komende 5 jaar, maar geeft ook een doorkijk naar de langere termijn (2030 - 2040). In 2016 passen we de wensportefeuille aan op de beleidsvisie 2016 - 2020. 2.4.1 Nieuwbouw: opgeleverd en in ontwikkeling In 2015 leverden we 96 nieuwe woningen op, verdeeld over de projecten Weverspoort en Binderseind/Heistraat. Het ging daarbij in Weverspoort om 5 eengezinswoningen, 20 koopwoningen en 49 huurappartementen, verdeeld over 5 projecten. Binderseind/ Heistraat is een nieuwbouwcomplex met 22 huurappartementen en 3 commerciële ruimtes. In 2016 zullen we volgens een harde planning 46 woningen opleveren in Weverspoort, waaronder 19 grondgebonden koop­ woningen, 7 huurwoningen en 20 huurappartementen. 2.4.2 Verwerving In 2015 hebben we vier woningen gekocht van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Helmond Binnenstad. Daarnaast hebben we twee woningen teruggekocht die we hadden verkocht met de Slimmer-kopenregeling7). We hebben besloten deze twee woningen niet opnieuw te verkopen, maar te gaan verhuren.

Niet beoordeeld 17% Nieuw

2.4 Strategisch vastgoedbeleid

Eensgezinswoningen

5

Koopwoningen

20

Huurappartementen

71


2.5 Leefbare buurten en wijken De problemen in de wijken veranderen. Dit vraagt betere en slimmere manieren van samenwerken met de partners en bewo­ ners in de wijken. Ieder jaar bepalen we welk bedrag we kunnen besteden aan activiteiten en voorzieningen die de leefbaarheid in onze wijken bevorderen. Aandacht besteden aan leefbaarheid hoeft overigens zeker niet gepaard te gaan met grote bedragen. We doen steeds meer een beroep op andere partijen en bewoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van leefbaarheidsprojecten.

Begroot

€ 339.000

Gerealiseerd

€ 254.284

Bij leefbaarheid onderscheiden we een ‘harde’ en een ‘zachte’ kant. De harde kant zijn de maatregelen die fysiek iets verbeteren aan de woonomgeving, zoals schuttingen en erf afscheidingen. De zachte kant zijn de sociale projecten die zorgen voor meer samenhang en samenwerking in de wijken. Bijvoorbeeld projecten die ervoor zorgen dat mensen elkaar beter leren kennen en daardoor samen meedoen in hun wijk.

2.5.1 Activiteiten Een greep uit de activiteiten die we in 2015 ondernamen: • actieve participatie in het wijkgericht werken van de gemeente; • bewonersparticipatie, al dan niet in samenwerking met andere actieve partners in de wijken; • maatregelen bij leegstaande woningen om de situatie leefbaar en beheersbaar te houden; • het vergroten van de veiligheid in huis en in de directe woon­ omgeving; • de inzet van een aantal buurtbeheerders; • deelname aan diverse activiteiten in het kader van sociaal beheer, zoals activiteiten van het Kernteam woonoverlast, portiekgesprekken, overleg met politie en het Helmond Interventie Team; • het bestrijden van burenoverlast; • deelname (ook financieel) aan festiviteiten op complex-, buurten wijkniveau, zoals activiteiten ter promotie van buurt en wijk of acties om zwerfvuil op te ruimen; • de beloning van goed woongedrag via de WP-Servicekaart (in 2015 voor de laatste keer). Resultaten De leefbaarheidsactiviteiten hebben resultaat. Zo werd er in een bepaalde wijk een bijzondere doelgroep gehuisvest, minderjarige asielzoekers. Bewoners waren in de eerste instantie wat huiverig voor deze onbekende situatie. Door bewoners te betrekken en voor te lichten, zijn de nieuwe bewoners op een leuke manier verwelkomd en verloopt de onderlinge communicatie nu redelijk goed.

In een andere wijk werkten we samen met LEVgroep, gemeente, wijkraad en bewoners met als doel de voortuinen op te knappen. Hierdoor is er meer contact tussen de bewoners ontstaan en heeft de wijk een betere uitstraling gekregen.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

In Helmond-Oost werd de samenwerking aangegaan met Bijzonder Jeugdwerk. Het doel: bewoners van twee verschillende complexen en verschillende leeftijden met elkaar te verbinden. We organiseerden allerlei leuke workshops voor de bewoners, zodat zij elkaar beter leerden kennen. Resultaat: meer begrip voor elkaar. Er komen minder overlastmeldingen binnen en bewoners durven elkaar weer aan te spreken.

15


Kool (alleen) voor de familie Je hoeft niet veel te hebben, om veel te kunnen delen, bewijst de heer America. Hij verontschuldigt zich voor zijn appartement dat nog niet helemaal af is; hij is recent verhuisd vanuit Heerlen. “Dat was al de zoveelste keer. Waar Antillianen samenkomen is het feest. Dat is ons probleem ook. Ik wil rustig leven en ben dus verhuisd.” America is van origine een bouwer. Op Curaçao bouwde hij huizen voor Shell, totdat Shell zich terugtrok van het eiland. Hij verkocht alles en vertrok naar Nederland. Maar daar bleek niemand te zitten wachten op een vakman van 56. Nu heeft hij een pensioen en een uitkering: “Ik heb eindelijk een vaste plek en vast geld; daar ben ik écht heel blij mee.” De heer America heeft ook alle tijd om voor ons een écht Antilliaanse maaltijd op tafel te toveren. ”Mijn oma heeft me koken geleerd. Zij was kok.” Hij maakt ruimte in de keuken die tijdens het koken steeds opgeruimder wordt: “Mijn vriendin wil graag dat ik ’s avonds afwas, maar zelf doe ik dat liever in de ochtend,” lacht hij terwijl hij de pannen blinkend schoon poetst. Terwijl hij druk in pannen roert, verhaalt hij over zijn leven. “Mijn kleinkinderen heb ik nou drie jaar niet gezien. Maar straks komt het vakantiegeld en een ticket kost €499,-. Misschien ga ik ooit helemaal terug. Ik heb daar nog een stukje grond. Maar hier ben ik ook tevreden. Een mens kan overal wonen.” We mogen zeker niet weg zonder te proeven. De kok heeft wat saus geproefd en goed bevonden: “Dit is wat ik wil proeven.” Maar al nemen we een flink bord, er blijft veel over in de pan: “Maar mijn neef en mijn nichtje weten dat ik Kolo Stoba ging maken. Die komen allebei vanmiddag langs om wat op te halen. Eten maak je om uit te delen.”

Mijn neef en mijn nichtje weten dat ik Kolo Stoba ga maken. Die komen allebei vanmiddag langs om wat op te halen. Eten maak je om uit te delen.


Kolo stoba (gestoofde kool) IngrediĂŤnten, voor 6 personen 200 gram ongepaneerde varkensschnitzel 1 rookworst 150 gram mager spek 300 gram aardappels 200 gram zoete aardappel 1 rode ui

1 gewone ui 1 teen knoflook 1 blikje tomatenpuree ½ witte kool een eetlepel sambal oelek 1 groentebouillonblokje

17

Zet de kool op in water zonder zout. Kook in een andere pan de schnitzel. Kook deze beiden in ongeveer 15 minuten gaar. Snij ondertussen de uien, het spek en de knoflook fijn en bak dit vijf minuten in neutrale olie.

 oeg de tomatenpuree toe aan het spek-ui-mengsel en voeg een paar V minuten daarna de kool, de gesneden schnitzel en plakjes rookworst toe. Voeg eventueel wat water toe. Doe een schep sambal bij het eten en een bouillonblokje.

Lekker met bakbanaan en witte rijst

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Snij de rookworst in plakjes en voeg die bij de schnitzel. Giet de schnitzels en de kool af.


2.6 Klanttevredenheid Woonpartners is sinds 2004 lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Sinds 2006 hebben we het KWH-Huurlabel. We zien dit als een middel om de kwaliteit van onze dienstverlening te monitoren en de klanttevredenheid te verbeteren. De meetresultaten van 2015 zijn, met uitzondering van het onderdeel Ontevredenheid hoger dan de norm (7,0). We verwachten dat we het KWH-Huurlabel behouden.

18

2.5.2 Wijkplannen en wijkjaarplannen In 2015 ontwikkelden we wijkplannen voor de zes Helmondse wijken. We zijn hiervoor met bewoners en andere partners de wijken in gegaan. We vroegen hen wat er goed is in de wijk en wat beter kan. In de wijkplannen staat de huidige situatie van alle wijken beschreven op de onderdelen vastgoed, betaalbaarheid en leefbaarheid. Daarnaast kijken we naar de komende vijf jaar. Hoe moeten de wijken op deze onderdelen zich de komende jaren ontwikkelen? Uit de wijkbezoeken bleek dat het onderwerp leefbaarheid in alle wijken de aandacht nodig heeft. Het onderwerp staat ver bovenaan in het aantal vermeldingen van irritaties, trends, signalen en soms ook van succesjes. We zien de volgende signalen: slecht onderhouden voortuinen, verschillen in leefstijl, niet met elkaar kunnen of willen communiceren, stille armoede, eenzaamheid, anonimiteit en verwaarlozing nemen toe. Ieder jaar maken we op basis van de wijkplannen de wijkjaarplannen op voor het komende begrotingsjaar. De bewonerscommissies, andere stakeholders en medewerkers geven hiervoor de input. In de wijkjaarplannen staan projecten op het terrein van nieuwbouw, onderhoud en leefbaarheid en welk bedrag we waarvoor willen investeren in een wijk.

Om de klanttevredenheid te verbeteren, maken we sinds 2015 gebruik van het onderdeel ‘signaalmail’ van het KWH. Huurders kunnen in digitale vragenlijsten van KWH aangeven dat zij over onderdelen van de dienstverlening minder tevreden zijn. En waarom zij minder tevreden zijn. Ook kunnen zij aangeven geen bezwaar te hebben als hun naam en adres in relatie tot dit meetpunt aan Woonpartners wordt doorgegeven. Zodra een huurder bij een van de vragen een onvoldoende scoort, krijgen wij automatisch een signaalmail. We zoeken dan actief persoonlijk contact met deze huurders. Hiervan willen we leren. Zo kunnen we onze werkwijze in de toekomst afstemmen op de ervaringen vanuit dit persoonlijk contact. We zoeken actief persoonlijk contact met huurders die hebben aangeven niet tevreden te zijn. We willen onze werkwijze in de toekomst afstemmen op de ervaringen vanuit dit persoonlijk contact.

Gemiddelde klanttevredenheid

7,5


2.7 Bewoners als partners Klanttevredenheid KWH-Huurlabel ultimo Q4-2015 Ontevreden

5,9

Onderhoud

7,4

Reparatie

7,5

Huur opzeggen 8,1 Nieuwe woning 7,6

Om bewoners bij ons beleid en beheer te betrekken, overleggen we minimaal tweemaal per jaar met bewonerscommissies en de Huurdersraad. We bieden hen (financiële) ondersteuning bij hun activiteiten, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren. Dit doen we onder andere door scholingsprogramma’s en onafhankelijke professionele ondersteuning aan te bieden. Op dit moment zijn er meer dan twintig bewonerscommissies en het aantal stijgt, mede doordat wij het belang ervan erkennen en waarderen. In 2015 hebben we met de HBV afgesproken dat zij vanaf 2016 de jaarlijkse vergoeding naar de bewonerscommissies verzorgt.

Woning zoeken 8,1 Contact

7,8

Totaal huurlabel 7,5

2.6.2 WP-Service Per 1 november 2015 is het product WP-Servicekaart gewijzigd in de WP-Service. De WP-Servicekaart sloot niet meer volledig aan bij de wensen van huurders en Woonpartners. Huurders kunnen nu voor € 2,50 per maand een deel van het huurdersonderhoud afkopen. Extra diensten, zoals het ‘Kopen met Korting’ de jaarlijkse waardecheques, zijn na 2015 vervallen. Huurders kregen de keuze om de WP-Servicekaart over te laten gaan in de goedkopere WP-Service of hun lidmaatschap te beëindigen.

2.7.1 Meedoen en meedenken In 2015 gingen we aan de slag met het project Participatie8). We vinden dat de klant mee mag beslissen en vooraf invloed krijgt op haar producten, diensten en beleidsvorming. Woonpartners houdt daarbij de regie en stelt vooraf kaders over de mate van inspraak, de structuur, de manier en de vorm. Door pilotprojecten onderzoeken we op welke manier we participatie kunnen invullen. We nemen de hele organisatie mee in de aanpak. Om bewustwording rondom dit onderwerp te krijgen, hebben we in 2015 workshops over dit onderwerp georganiseerd.

19

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S


2.8 Wonen, zorg en welzijn In 2015 werkten we samen met andere partijen om wonen te verbinden met welzijn en zorg. We spelen ook een rol in de gemeentelijke beleidsontwikkeling Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ). Ons beleid sluit aan bij onze doelgroep en ontwikkelingen als vergrijzing, extramuralisering en verandering van wet- en regel­ geving. • Onze klantengroep bestaat voor 31% uit mensen van 65 jaar of ouder. • De categorie 45-plus vormt al meer dan 63% van onze huurders.

20

Bewoners 65 jaar of ouder

31% Bewoners 45-plus

63%

2.8.1 Bijzondere doelgroepen We willen dat senioren, mensen met een beperking en personen die zorg of begeleiding nodig hebben, zelfstandig kunnen wonen met kwaliteit. We hebben dan ook veel passende woningen voor senioren. Mensen met een beperking bieden we bij voorkeur een woonsituatie waarin zij optimaal zelfstandig kunnen functioneren, beschermd of begeleid. We werken voor het passend huisvesten van bijzondere doelgroepen samen met instellingen zoals Stichting ORO, Stichting SWZ, Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO), de GGZ, Stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) en Stichting LAT. Ook voeren we overleg met andere organisaties die zich inzetten voor bijzondere doelgroepen, zoals Atlant Groep en Stg. Autismecentrum Helmond. 2.8.2 Aanpassingen aan woningen De vraag naar aangepaste woningen voor mensen met een lichamelijke beperking groeit. Daarom willen we bij nieuwbouwprojecten woningen bouwen die geschikt zijn voor deze groep mensen. We willen dat de woningaanpassingen omkeerbaar zijn. Dat wil zeggen dat de woningen inzetbaar zijn voor verschillende doel­ groepen. Daarnaast proberen we woningaanpassingen in het kader van De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in bestaande woningen sneller te realiseren. Als aanpassing van de woning niet mogelijk of niet wenselijk is, verhuist de huurder naar een woning die wel geschikt is of is aan te passen. In dat geval krijgt de huurder een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Met de gemeente en de woningcorporaties waarmee we samenwerken in Wooniezie, hebben we afgesproken dat vrijkomende woningen die al ingrijpend aangepast zijn, beschikbaar zijn voor een kandidaat van de Wmo-voorziening Peel 6.1 Zorg en ondersteuning9).


2.9 Samenwerking We betrekken onze belanghouders bij voorkeur op voorhand bij ons beleid (bijlage 2.7). In 2015 overlegden we actief en interactief met volgende externe belanghouders: • Huurders Belangen Vereniging (HBV) Woonpartners en Huurdersraad; • bewonerscommissies van 22 complexen/buurten; • gemeente Helmond; • diverse corporaties: woCom (Helmond/Someren), Volksbelang (Helmond), Compaen (Helmond/Mierlo) en Bergopwaarts (Helmond/Deurne/Asten); • welzijnspartijen, zoals Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO), LEVgroep, stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB), politie; • zorgorganisaties zoals Savant, De Zorgboog, GGZ en ORO. 2.9.1 Prestatieafspraken Op basis van de vastgestelde gemeentelijke woonvisie spreken de gemeente en de Helmondse corporaties af welke prestaties zij in die periode leveren. De Prestatieafspraken 2012-2015 (bijlage 2.8) zijn gebaseerd op de Woonvisie 2012-2020 en de ondernemingsplannen van de corporaties.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Binnen de prestatieafspraken werken we onder andere aan: • het handhaven van de kernvoorraad; • het huisvesten van bijzondere doelgroepen; • energiebesparing • investeringen in de doorontwikkeling van Binnenstad en Centrumplan; • handhaving van de leefbaarheid in wijken; • het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van mensen. Gedurende het gehele jaar monitoren we de voortgang en waar dat nodig is, stellen we de afspraken bij. Intussen is het traject opgestart om te komen tot nieuwe prestatieafspraken voor 2016 en volgende jaren.

21


Stamppot en de jongens helpen Mevrouw Verbaarschot straalt tevredenheid uit. Ze is bijzonder blij met het seniorenappartement dat uitkijkt op de boomkruinen en Helmond; een stad die in haar ogen steeds maar mooier wordt. Met haar man en de grijzende herdershond woont ze hier heerlijk: “We hebben hier 44 appartementen en 7 nationaliteiten. We hebben het goed met elkaar”, meldt ze spontaan. “We hadden een koophuis op de Rijpelberg. Maar we werden ouder en ons geld zat in de stenen, terwijl we daar de jongens ook graag wat mee op weg wilden helpen. Daarom hebben we ons ingeschreven voor een 50+ appartement en ons huis te koop gezet. Dat was in zes weken verkocht! Zo snel dus, dat we zelfs nog even bij mijn oudste in hebben moeten wonen voor dit klaar was.” 22

Er wordt een flinke pan stamppot gekookt. “Ik kook nog vaak voor drie,” verklaart mevrouw Verbaarschot. “Eén van onze zonen woonde nog thuis, toen we gingen verhuizen. Hij mocht niet mee naar de seniorenwoning. Daar was hij met 32 te jong voor. Nu woont hij hier vlakbij, maar ik zet wel heel vaak een maaltijd bij hem klaar in zijn koelkast. Zo zorg ik nog een beetje voor hem.” “We hebben niet hoeven wennen aan het feit dat we nu huren. Het bevalt écht prima. Alleen als je bijvoorbeeld de keuken uit wilt kiezen merk je het verschil. Dan kan niet alles, zoals je dat gewend was. Voor de apparatuur was er één merk, koken op inductie kon niet. Daar valt mee te leven.” Mevrouw Verbaarschot geniet van de vele contacten: “Dan sta je in de lift bij een Afghaanse vrouw die eten bij zich heeft dat heerlijk ruikt. Dat zeg ik dan en voor je het weet staat ze met bakjes eten aan de deur. Erg leuk. Ik ben nu ook lid van de bewonerscommissie. Straks in de zomer gaan we hierachter een grote BBQ organiseren.”

Ik geniet van de vele contacten die we hebben in het gebouw. Ik zei tegen een Afghaanse vrouw in de lift dat haar eten heerlijk ruikt en voor je het weet staat ze met bakjes eten aan de deur. Erg leuk!


Wortelstamp met stoofvlees Ingrediënten, voor 4 personen 750 gram rosbief (in blokjes) 1 ui 2 laurierblaadjes 3 kruidnagels 1 paprika (in blokjes) 1 appel (in blokjes) 1 doosje champignons (in plakjes)

23

1 zakje vleesjus met uitjes 1 scheutje ketjap 1 theelepel sambal 1 pakje boter 1½ kilo aardappelen (geschild) 1 kilo gesneden wortels en uien 1 scheutje melk

Bestrooi het vlees met peper en zout en pak het in ¾ pakje boter. Voeg na 10 minuten de laurier en kruidnagel toe en vervolgens de ui, ketjap en de sambal. Voeg nu de appel, paprika en champignonplakjes toe en smoor zachtjes mee.

Ondertussen de stamppot maken door de aardappels met water en zout in de pan te doen met daarop de ui en wortels. Laat in ruim een kwartier gaar worden en giet af. Voeg nu de melk en resterende boter toe met eventueel wat peper en pureer de stamppot met een stamper of mixer. Schep de stamppot op. Maak een kuiltje en schep daarin het stoofvlees.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Als alles goed gaar is de vleesjus aanmaken met 2,5 dl water en nog een kwartier op laten staan.


24

3

R  andvoorwaarden


3.1 Governance: bestuur en toezicht Stichting Woonpartners wordt bestuurd door de algemeen directeur-bestuurder (het bestuur). De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van Stichting Woonpartners. In mei 2015 is Peter van Heeswijk benoemd als nieuwe algemeen directeur-bestuurder van Stichting Woonpartners.

3.1.2 Gedragscode integriteit en klokkenluidersregeling In onze Gedragscode integriteit staat wat wel en niet kan. Dit geldt voor alle medewerkers, het bestuur, de RvT en voor iedereen die optreedt namens Woonpartners. In onze Klokkenluidersregeling staat hoe een medewerker een vermoeden van een misstand kan melden en welke acties het bestuur dan moet nemen. De Gedragscode integriteit en de Klokkenluidersregeling hebben we gepubliceerd op onze website.

Het bestuur en de RvT (bijlage 3.1) hebben samen de randvoorwaarden voor het besturen van de organisatie vastgelegd. Deze sluiten aan bij wet- en regelgeving. Het bestuur geeft hier elke dag vorm aan in samenwerking met het Directieteam, het Managementteam en de medewerkers. De Huurders Belangen Vereniging, de gemeente en de andere corporaties zijn onze sparringpartners. Om de zaken die in de vergaderingen aan de orde komen te kunnen beoordelen, gebruiken het bestuur en de RvT vastgestelde toetsingsinstrumenten en -informatie (bijlage 3.2).

3.1.3 Klachten en geschillen Als een huurder niet tevreden is, horen wij dat graag. Meestal komen we samen met de huurder tot een oplossing als een huurder een klacht heeft. Als de huurder niet tevreden is over de afhandeling van een klacht, kan hij zich wenden tot de Gezamenlijke Geschillen­ adviescommissie (GGAC). De GGAC is opgericht samen met de woningcorporaties Compaen en woCom samen met het Platform Helmondse Bewonersorganisaties. De leden zijn onafhankelijk en werken niet bij Woonpartners.

3.1.1 Governancecode woningcorporaties 2015 Per 1 mei 2015 ging de nieuwe Governancecode10) woningcorporaties in. Het naleven van deze code is verplicht voor leden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders voor Woningcorporaties (VTW). Woonpartners is van beide organisaties lid. De code kent vijf principes. Elk principe is uitgewerkt in een aantal bepalingen met als doel de kwaliteit en de transparantie van bestuur en toezicht te verbeteren. Het belang van de huurders staat voorop in de code. Het bestuur en de RvT zijn intensief met elkaar aan de slag gegaan om te beoordelen op welke punten we een verbeterslag moesten doorvoeren om aan de nieuwe code te voldoen en hoe we de code nog beter konden verankeren in ons doen en laten.

Geschillen in 2015 • Aantal ingediende geschillen bij de GGAC: 14 • Aantal niet ontvankelijk verklaarde geschillen: 5 (Woonpartners: 2, Compaen: 2, woCom: 1) • Aantal schikkingen: 1 • Aantal in behandeling genomen geschillen: 8 (Woonpartners: 8, hiervan zijn er 7 ongegrond verklaard, 1 project loopt nog, daar hebben we tussentijds advies over ontvangen)

Aantal ingediende geschillen bij GGAC

14

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

In 2015 werken het bestuur en de RvT aan het op papier zetten van hun visie op besturen en toezicht houden, waarbij ze ingaan op verantwoordelijkheden en wisselwerking in rollen. In 2016 stellen we de gezamenlijke visie definitief vast.

25


De Gezamenlijke Geschillenadviescommissie (GGAC) vond vijf van de veertien ingediende klachten in 2015 niet terecht, omdat de klager de klachtenprocedure bij de woningcorporatie niet helemaal had gevolgd. De klachten die de GGAC wel behandelde, gingen over de volgende onderwerpen: • Aanwezigheid van asbest op het dakbeschot (2 geschillen) • Bezwaar tegen opheffen huurkorting • Geluidsoverlast • Video-intercomsysteem • Kopen huurwoning • Vervanging keukenblok In alle gevallen heeft de GGAC geadviseerd de klacht ongegrond te verklaren. Daarnaast onderzocht de GGAC in 2015 de mogelijkheden voor een eventuele samenvoeging met de RGC, de geschillencommissie voor de corporaties in Boekel, Deurne, Gemert-Bakel en Nuenen. In 2016 wordt dit traject vervolgd, in overleg met de diverse huurdersorganisaties. 26

3.1.3 Visitatie In het 3e kwartaal van 2015 zijn onze maatschappelijke prestaties onderzocht door het visitatiebureau Cognitum. Het rapport is gepubliceerd op onze website en beschikbaar via de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.

3.1.4 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op alle onderdelen van onze organisatie. Gedrag, integriteit, onafhankelijkheid en transparantie staan hoog in het vaandel binnen de RvT. In het reglement van de RvT zijn naast praktische zaken ook zaken vastgelegd die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap. De leden van de RvT zijn zich bewust van hun informatiehaalplicht. Ze blijven daarnaast hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. De met Aedes en de VTW afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing (PE-punten). Woonpartners vraagt de RvT de (voorgenomen) bestuursbesluiten goed te keuren en daarnaast kan de RvT ook instemmen met de overige zaken. Dat gebeurt in zes reguliere vergaderingen (bijlage 3.3). De RvT heeft verschillende commissies (bijlage 3.4). De Auditcommissie en Vastgoedcommissie bereiden de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor. In 2015 is een remuneratie­ commissie benoemd, met als belangrijkste taak het doen van een voorstel aan de RvT over de verdiensten van de algemeen directeur-­ bestuurder en de daarmee samenhangende prestatiecriteria. Voorafgaand aan de benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder heeft de RvT in 2015 een profielschets opgesteld met input van de organisatie en Huurdersbelangenvereniging en een werving- en selectieprocedure gestart. Een extern bureau heeft de RvT hierin ondersteund. Dit heeft veel extra tijd gevraagd, waardoor de jaarlijkse zelfevaluatie niet is uitgevoerd.


3.1.5 Accountant De RvT is opdrachtgever van de accountant voor de controle van de jaarrekening van Woonpartners. In 2014 kreeg Deloitte de opdracht voor controle van de jaarrekening 2014. De RvT heeft zowel schriftelijk als in gesprek met de accountant kennisgenomen van de bevindingen tijdens de integrale controle. De RvT heeft het bestuursbesluit tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2014 goedgekeurd en decharge verleend aan de bestuurder voor het gevoerde beleid. De controle werd in 2015 ook door Deloitte uitgevoerd. 3.1.6 Remuneratierapport Beloning algemeen directeur-bestuurder De beloning van de bestuurder (bijlage 3.5) van Woonpartners voldoet aan de vereisten (WNT-211)). Woonpartners valt in klasse F, waar een maximale beloning van € 148.800 aan gekoppeld is. Beoordelingsbeleid bestuur De remuneratiecommissie12) spreekt minimaal tweemaal per jaar met de algemeen directeur-bestuurder: in juli/augustus voor een evaluatie en in december/januari voor een beoordelingsgesprek. De bestuurder wordt beoordeeld aan de hand van de prestatie­ afspraken die de RvT met de bestuurder heeft gemaakt. Vanaf 2016 wordt de methode ‘360 graden feedback’13) ingezet voor een volledige beoordeling.

Aantal medewerkers

83

Personeel • Aantal medewerkers: 83 • Aantal fte’s per 31-12-2015: 77,89 • Aantal fte’s exclusief detacheringen: 70,07 • Aantal vrouwen: 45 • Aantal mannen: 38 • Fulltime medewerkers: 54 • Parttime medewerkers: 29 • Gemiddelde leeftijd: 47,2 jaar Ziekteverzuim • Gemiddelde frequentie ziekteverzuim: 1,5 keer • Verzuimpercentage: bijna 8% 3.2.1 Organisatieaanpassingen Woonpartners werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Daarom hebben we in 2015 de structuur van onze organisatie aangepast. Het team Markt en Strategie en de wijkregisseurs staan nu onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. De functie van manager Markt en Strategie is vervallen. De sector Planning & Control en Financiën werd omgevormd tot sector Bedrijfsvoering en uitgebreid met de Stafafdeling. 3.2.2 Nieuwe beleidsvisie In 2015 hebben alle medewerkers van Woonpartners een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de beleidsvisie van 20162020. De beleidsvisie wordt uitgevoerd door de hele organisatie van Woonpartners. Om de opdrachten uit de beleidsvisie goed uit te voeren, ontwikkelen we ons samen op drie kerncompetenties: Samenwerken, Resultaat en Veranderen (het zogeheten SRV-plan). Deze drie kernkwaliteiten laten we zien in onze houding en ons gedrag. Met het SRV-plan toetsen we ons werk: doen we het samen, met het juiste resultaat en zijn we in staat mee te bewegen met wat de klant van ons vraagt?

27

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Beloning RvT In het eerste kwartaal van 2015 heeft de RvT zijn beloningsbeleid (bijlage 3.6) voor de komende twee jaar vastgesteld aan de hand van diverse afwegingen (bijlage 3.7) en de volgende criteria: • De nieuwe WNT-2 is formeel vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2015; • Woonpartners valt in de klasse F en de maximale beloning voor de directeur-bestuurder bedraagt € 148.800,- per jaar; • In de WNT-2 is de maximale beloning voor de RvT verhoogd naar 10% voor een lid en 15% voor de voorzitter.

3.2 Organisatie


3.2.3 Ziekteverzuim Het sturen op ziekteverzuim is een van de speerpunten in 2016. In 2015 waren medewerkers gemiddeld 1,5 keer ziek. Het verzuimpercentage was ook zeer hoog (bijna 8%). We hebben met name aandacht voor het korte verzuim, omdat dat vaak te maken heeft met gedrag dat beïnvloedbaar is. Het hoge ziekteverzuim­ percentage kwam ook doordat er een aantal langdurig zieken was (fysieke klachten, zonder relatie tussen ziektebeeld en werk). 3.2.4 Arbeidsovereenkomsten Eind 2015 had Woonpartners 83 medewerkers (bijlage 3.8). Om de continuïteit van de organisatie te borgen, hebben we ook 2015 gebruikgemaakt van inhuurkrachten en tijdelijke krachten. 3.2.5 Organisatiestructuur Zie figuur 1.

3.2.6 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) van Woonpartners gaat voor een transparante organisatie waarbij een duidelijke visie, heldere besluitvorming en draagvlak centraal staan. De OR bestaat uit vijf leden. De OR van Woonpartners vindt het belangrijk om: • open en transparant te zijn ten opzichte van de achterban en deze op een duidelijke manier te informeren; • ervoor te zorgen dat medewerkers bekend zijn met de OR en zijn activiteiten en het vertrouwen hebben van medewerkers in een toegankelijke OR; • een actieve opstelling die zich kenmerkt door het nemen van initiatieven en slagvaardig handelen in het belang van de medewerkers en het bedrijf. De samenstelling van de ondernemingsraad is in 2015 gewijzigd (bijlage 3.9), doordat de voorzitter tussentijds is afgetreden om zijn functie in de organisatie beter te kunnen vervullen.

28

Organisatiestructuur Raad van Toezicht Markt & Strategie Bestuurder / Algemeen directeur

Interne Auditor

Wijkregie Bestuurssecretaris

Directieteam Sectormanager Klant & Vastgoed

Vastgoedbeheer

Figuur 1

Klanten

Sectormanager bedrijfsvoering

Projecten

Financiën

Planning & Control

Staf


3.3 Financiën Financiën • Jaarresultaat: 27.5 miljoen euro • Begroot resultaat: 8,4 miljoen euro • Verhuurdersheffing: 4,0 miljoen euro • Saneringssteun: 0 euro • Onrendabele investeringen: dotatie van 3 miljoen euro • Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal per 31-12): 51,5% (2014: 42,8%) Het jaarresultaat van Woonpartners was in 2015 hoger dan begroot, doordat het vastgoed hoger gewaardeerd werd. Het verschil met de eerdere waarde is 18 miljoen euro. De voorziening voor onrendabele investeringen is gebruikt vanwege nieuwbouwprojecten in Weverspoort en de verbouwing van het UWV gebouw. 3.3.1 Toezichthouders We hebben met verschillende toezichthouders te maken (bijlage 3.10). Dit zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die namens de minister toezicht houdt en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het ILT heeft het toezicht ondergebracht bij de Autoriteit Wonen (AW), deze neemt de taken over van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

In de Aedes benchmark14) zet het Corporatie Benchmark Centrum (CBC) de dienstverlening en de lasten bedrijfsvoering van Woonpartners af tegen de resultaten van andere corporaties. Op die manier kunnen prestaties van verschillende corporaties worden vergeleken. Op het gebied van dienstverlening scoorde Woonpartners een C (2014: A), dit houdt in dat onze corporatie behoort tot de minst goede corporaties (33% van de corporaties). Voor de lasten bedrijfsvoering scoorde Woonpartners een A (2014: C). Dit houdt in dat Woonpartners op dit gebied bij de beste 33% zit. Het verschil tussen 2014 en 2015 wordt vooral veroorzaakt doordat het CBC een andere berekeningssystematiek volgde.

29

We vinden het belangrijk dat de onze eigen financiële instrumenten aansluiten bij die van de toezichthouders. De Autoriteit Wonen en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben hun beoordelingssystematiek aangepast. We hebben daarom onze financiële ratio’s getoetst aan de normen die de toezichthouders hanteren. Woonpartners voldoet aan deze normen.

Jaarresultaat

Begroot resultaat

miljoen euro

miljoen euro

26,5

8,4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

3.3.2 Risicobeheersing In 2015 rolden we het operationeel risicomanagement verder uit en introduceerden we het model ‘Three lines of defence’. Het uitgangspunt van dit model is dat het lijnmanagement (eerste lijn) verantwoordelijk is voor zijn eigen processen. Daarnaast is er een functie die de eerste lijn ondersteunt, adviseert, coördineert en bewaakt of het management zijn verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk neemt. Dit is de tweede lijn. Ook bepaalde beleidsvoorbereidende taken en het organiseren van integrale risico-inventarisaties zijn taken van de tweede lijn. Ten slotte is er binnen de organisatie een functie die controleert of het samenspel tussen de eerste en tweede lijn soepel functioneert en daarover een objectief, onafhankelijk oordeel velt met mogelijkheden tot verbetering. Dit is de derde lijn die ingevuld wordt door de Interne Auditor.

3.3.3 Financiële benchmark De Autoriteit Wonen (AW) beoordeelt of woningcorporaties aan hun renteverplichtingen kunnen voldoen (rentedekkingsgraad) en welk percentage van de leningen kan worden afgelost vanuit de normale inkomsten (aflossingsratio). Volgens de beoordeling scoort Woonpartners beter dan het landelijk gemiddelde en ook beter dan vergelijkbare corporaties. Woonpartners heeft ook minder schuld per woning (bijlage 3.11. Dit betreft de cijfers uit 2014. Dit zijn de laatst bekende cijfers).


Kip en opeens zélf moeten koken Cheryl Lopez woont koud(!) een paar maanden in Nederland. Haar aanstaande man heeft ze tweeënhalf jaar geleden ontmoet op een bruiloft van wederzijdse vrienden en sindsdien heeft ze er alles aan gedaan om bij hem in Helmond te komen wonen. Ze vertelt graag haar verhaal en kookt ondertussen heerlijk. “Ik werkte op de Filipijnen op een regiokantoor van de ‘Supreme Court’. Ik deed wél de boodschappen maar ik kookte daar niet. Daar hadden we een hulp voor. Dit is dus even wennen. Maar ik ga Chicken Adobo maken. Kip en rijst zijn belangrijk voedsel op de Filipijnen. De kip-barbecue van Bacolod is volgens mij zelfs wereldberoemd.” Mevrouw Lopez moest veel doen om toegang tot Nederland te krijgen. Haar inburgeringsexamen deed ze in de hoofdstad op een uur vliegen van huis bijvoorbeeld. Maar de hindernissen werden genomen en nu gaat ze trouwen. “Daarna willen we een huis gaan kopen, hoewel we dik tevreden zijn over deze huurwoning. Maar we zijn zogenaamde scheefwoners en betalen steeds meer huur.” “Heel veel mensen trekken weg van de Filipijnen,” weet Lopez. “Ook veel zeelieden komen er vandaan. Mijn zus woont nog in ons huis, maar mijn ouders wonen in de VS. Qua tijdzone zit ik precies tussen ze in. Zeven uur achter op mijn zus en zeven uur voor op mijn ouders. Natuurlijk mis ik ze wel, maar ik weet zeker dat ik het hier ga redden.” De overgang tussen de Filipijnen en ons kikkerland moet enorm zijn geweest, opperen we. “Absoluut! Toen ik hier aankwam had ik 14 lange uren in het vliegtuig gezeten. Maar de ontvangst maakte alles goed. Ik dacht dat alleen Rob me op zou halen op Schiphol, maar ook zijn familie en vrienden waren, ondanks het vroege uur, op het vliegveld. Dat was geweldig en deed de moeheid vergeten.”

Kip en rijst zijn belangrijk voedsel op de Filipijnen. De kip-barbecue van Bacolod is volgens mij zelfs wereldberoemd.


Chicken Adobo Ingrediënten, voor 4 personen 2 kilo kippedijen ½ kopje witte azijn ½ kopje sojasaus 4 teentjes knoflook (geplet) 1 theelepel zwarte peperkorrels 3 laurierblaadjes

31

Doe alle ingrediënten in een pan en voeg water toe tot de kip net onder staat. Zet deze pan minimaal drie uur in de koelkast.

Serveer de kip met rijst

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Breng het geheel aan de kook. Laat de kip minstens één uur koken met de deksel op de pan. Haal ongeveer 10 minuten voordat u wilt gaan eten de deksel van de pan en laat de vloeistof op behoorlijk hoog vuur inkoken tot ongeveer de helft.


3.3.4 Financiële instrumenten • Liquide middelen (enkelvoudige jaarrekening) op de lopende rekening: 4,9 miljoen euro (2014: 6,3 miljoen euro) • Mogelijk op te nemen gelden: 5 miljoen euro • Gemiddeld gewogen rentevoet: 3,88% (2014: 3,95%) • Marktwaarde van het enige embedded derivaat: 3,3 miljoen euro negatief (2014: 3,4 miljoen euro negatief) Ons Treasurystatuut is een regeling voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Dit statuut voldoet aan de huidige wetgeving. Volgens de stresstest van het AW/ILT hoeft Woonpartners geen liquiditeitsbuffer aan te houden voor de financiële instrumenten. Het langlopende deel van de leningen is in 2015 met 7 miljoen euro toegenomen. In 2014 hebben we een lening afgesloten die in maart 2015 is gestort. Deze gebruikten we voor de aflossing van een andere lening. 32

Financiële derivaten (swaps) nemen we alleen aan conform de op dat moment geldende regels en daarbij voldoen we aan de meest actuele eisen. Het aantrekken van financiële derivaten is gericht op het beperken van opwaartse renterisico’s. Het gebruik van gestructureerde derivaten en het schrijven van renteopties worden uitgesloten. Er zijn in 2015 geen derivaten afgesloten. De derivaten liepen in 2014 af. Daardoor is de gemiddeld gewogen rentevoet in 2015 gedaald. In de leningenportefeuille zit één extendible lening: een langlopende lening in combinatie met een verkochte ‘swaption’. Daarbij heeft ABN-AMRO het recht om in 2017 te kiezen voor een vaste rente (3,9%) of een variabele rente (3 maand euribor). De restant looptijd vanaf 2017 is tien jaar. Wij zijn van mening dat het hierin opgesloten (‘embedded’) derivaat apart gewaardeerd moet worden.

Financieel meerjarenbeleid Bij het opstellen van de begroting 2016 brachten we een nieuw meerjarenperspectief in beeld dat loopt tot 2020, met een doorkijk naar 2025. In dit meerjarenperspectief zijn de Verhuurdersheffing en Saneringssteun verwerkt.

Financiële meerjarenbegroting 2016-2020 60.000 Bedrijsopbrengsten

50.000 40.000

Bedrijfslasten incl. heffingen

30.000

Bedrijfslasten excl. heffingen

20.000 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

10.000 0 Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Bij de begroting is ook een inschatting gemaakt van de financiële ratio’s zoals het WSW die berekent.

Ratio

Omschrijving

Waarde 2016

Norm WSW

Insert Coverage Ratio (ICR)

In hoeverre de corporatie in staat is de rente-uitgaven op het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten

2,99

Min. 1,40

Debt Service Coverage Ratio

In hoeverre de corporatie in staat is voldoende kasstromen te genereren om voldoende aflossingen op het vreemd vermogen te kunnen voldoen

1,96

Min. 1,00

Loan to value

Verhouding tussen leningsportefeuille en waarde van het vastgoed

45%

Min. 75%

Solvabiliteit

Meet de omvang van het weerstandsvermogen van de corporatie in relatie tot het totale vermogen

51%

Min. 20%

Dekkingsratio

meet de verhouding tussen de onderpandwaarde (WOZ-waarde) en het schuldrestant van de leningen

18%

Min. 50%

Woonpartners blijft ruim binnen de normen van het WSW.


3.3.5 Beleidsvisie De hoofdlijnen van onze nieuwe beleidsvisie zijn ook financieel getoetst. Woonpartners blijft daarbij binnen de grenzen van het WSW. Daarnaast willen we een buffer hebben om tegenvallers op te vangen. De visie bevat heroverwegingen die kunnen leiden tot een bijstelling van de gepresenteerde financiële voorspellingen. In 2016 werken we de plannen verder uit en leggen we ze voor aan verschillende belanghebbenden. 3.3.6 Stichting Woonpartners en haar verbindingen Woonpartners heeft een nevenstructuur met bv’s. Stichting Woonpartners is 100 % eigenaar/aandeelhouder van Woonpartners Holding bv met de hieraan verbonden werkmaatschappijen (bijlage 3.12). Naast de genoemde Holding bv participeert Stichting Woonpartners ook in andere verbindingen. Mede naar aanleiding van de Herzieningswet heroverwegen we onze strategie met betrekking tot verbindingen. De algemeen directeur-bestuurder vormt sinds 1 februari 2008 het eenhoofdige bestuur van alle bv’s. De Raad van Toezicht van Stichting Woonpartners vormt de Raad van Commissarissen van Woonpartners Holding bv. De activiteiten in deze bv’s zijn nog beperkt, gezien de omvang en samenstelling van het bezit. Er is geen personeel in dienst en er worden geen vergoedingen aan de bestuurder en leden Raad van Toezicht verstrekt. Werkzaamheden die Stichting Woonpartners uitvoert voor de Woonpartners Holding bv worden doorbelast op basis van werkelijk bestede uren.

33

3.3.7 Investeringen In de meerjarenbegroting 2016-2020 staan investeringen in vastgoed voor in totaal 141 nieuwbouwwoningen (bijlage 3.14). Daarnaast zijn er nog investeringen in het bestaand bezit gepland. Deze bestaan uit levensduurverlengende investeringen en energe­ tische maatregelen voor een bedrag van 35 miljoen euro. J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S


3.4 Risico’s Woningcorporaties worden geconfronteerd met tal van risico’s. Het is enerzijds zaak om deze risico’s in beeld te krijgen en ver­ volgens een prioritering te maken hoe deze risico’s te mitigeren.

34

Een van de belangrijkste risico’s waarmee woningcorporaties worden geconfronteerd is het “Marktrisico”. Is Woonpartners wellicht aan het bouwen voor toekomstige leegstand? Hoe zorgen wij ervoor dat ons woningbezit blijft aansluiten bij de behoefte van de huurders? Een belangrijke beheersmaatregel hiertoe is het constant monitoren van de (toekomstige) markt. Hierbij worden ontwikkelingen op het gebied van huishoudgrootte, welvaart, demografie en duurzaamheid betrokken. In het strategisch voorraadbeleid (SVB) wordt door Woonpartners enerzijds de wensportefeuille (Soll-positie) en anderzijds het huidige bezit van Woonpartners (Ist-positie) geanalyseerd. Op deze manier wordt de opgave voor Woonpartners zo goed mogelijk bepaald en het risico op leegstand zo veel mogelijk geminimaliseerd. Speciale aandacht is er voor de commerciële bedrijfsonroerendgoedportefeuille. In overleg met de gemeente wordt besloten onder welke voorwaarden Woonpartners hier eventueel in investeert. Ook het “Economisch risico” verdient alle aandacht. Door het volgen van inflatievolgend huurbeleid wordt een belangrijk onderdeel van dit risico gemitigeerd. Een ander onderdeel van dit risico dat aandacht verdiend is het “Debiteuren risico”. Binnen Woonpartners wordt de huurachterstand van haar huurders constant gemonitord. Door de economische crisis zijn de huurachterstanden opgelopen. Met extra mankracht tracht Woonpartners tijdig problemen te signaleren en realistische afspraken met huurders te maken. De grondposities en aangekochte herontwikkelingslocaties vormen tevens een financieel risico. Het niet kunnen realiseren van de bouwplannen leidt tot een afboeking van gemaakte kosten. Bij het bepalen van de voorzieningen is hier reeds rekening mee gehouden. Woonpartners is in 2015 gestart met het opstellen van een investeringsstatuut waarin ondermeer risicomaatregelen en rendementsdoelstellingen zijn beschreven.

Het kunnen herstructureren van de leningenportefeuille, eventueel door vervroegd aflossen van leningen, is afhankelijk van de ontwikkeling van de rente. Zolang de rente op het huidige niveau blijft of verder daalt is herstructureren maar zeer beperkt mogelijk. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden derhalve strikt gemonitord. Het “Treasury-risico” (renterisico, beschikbaarheid van financieringen en het monitoren van de 5 kengetallen van het WSW) wordt binnen Woonpartners o.a. zoveel mogelijk gemitigeerd door het optimaliseren van de liquiditeitsprognoses die een belangrijk agendapunt vormen binnen de Treasurycommissie. De herziene Woningwet die per 1 juli 2015 van kracht is gegaan is een voorbeeld van “Politieke Risico’s” waaraan corporaties bloot staan. Woningcorporaties moeten terugkeren naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. De herziene Woningwet heeft vergaande consequenties voor woningcorporaties. Woonpartners heeft de hele implementatie van de herziene Woningwet gestructureerd opgepakt. Daarnaast onderkent Woonpartners een verhoging van de verhuurdersheffing, ook als een ‘Politiek risico’. De verhuurdersheffing is in de bedrijfswaardering verwerkt conform de parameters AW/WSW. Indien we er van uitgaan dat de verhuurdersheffing zal stijgen naar 2,5 miljard euro in 2018, dan zal de bedrijfswaarde van Woonpartners met circa 22 miljoen euro afnemen. Ondanks deze daling voldoet Woonpartners aan de financieel gestelde normen. De belangrijkste “Frauderisico’s” zijn in 2015 in beeld gebracht en besproken met Bestuur en Raad van Toezicht. Van elk vorm van fraude is beoordeeld met welke interne beheersingsmaatregelen dit risico wordt beperkt. Woonpartners heeft in 2015 haar gedragscode integriteit geactualiseerd en besproken met de medewerkers. Daarnaast confirmeert Woonpartners zich aan de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.


Begrippenlijst In 2015 is Woonpartners van start gegaan met “Operationeel Risicomanagement”. Er is gekozen voor de aanpak op basis van het zogenaamde “Three Lines of Defense Model”. 1st Line Het lijnmanagement is primair verantwoordelijk voor de uitvoering, resultaten en effectiviteit van risicobeheersing binnen Woonpartners. 2nd Line De 2e lijn bestaat uit risicomanagement, compliance en controle activiteiten. Zij heeft een adviserende en ondersteunende taak bij de interne beheersing en beoordeeld of het lijnmanagement de activiteiten onder controle heeft. Zij levert informatie over de kwaliteit van de interne beheersing en analyses bij management rapportages. 3th Line De interne auditor levert een substantiële bijdrage aan het creëren van risicobewustzijn binnen Woonpartners en fungeert als gesprekspartner van het management en de directie op het gebied van interne beheersing en risicomanagement. De interne auditor evalueert en verbetert de effectiviteit van het risicomanagement, de interne controle en governance processen en rapporteert hierover aan de RvT. De interne auditor beoordeelt per operationeel proces of de samenhang van de 1e en 2e lijn adequaat verloopt d.m.v. een interne controleplan.

35

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

1 Een energieneutrale woning is een huis dat over een heel jaar gezien evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt. 2 Mensen met lage inkomens (beneden € 34.911 in 2015) en mensen die in een kwetsbare positie verkeren 3 De staatsteunregeling verplicht woningcorporaties minimaal 90% van hun woningen met een huurprijs tot de huurtoeslaggrens te verhuren aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen onder de € 34.911 (2015). 4 Het optiemodel gaat er van uit dat de woningzoekende eenmalig zijn specifieke voorkeur kenbaar maakt. 5 De meting van de staat van onderhoud conform de NEN 2767 standaard. 6 De technische beschrijving van de werken die Woonpartners laat uitvoeren. 7 Met het financieringsproduct Slimmer Kopen® konden kopers een woning kopen met korting tot 25%. Bij doorverkoop, moeten zij de woning eerst aanbieden aan Woonpartners. De bij de verkoop verleende korting wordt bij terugkoop verrekend in de terugkoopprijs. 8 Deelname van onze klanten/huurders aan ons beleid, onze producten en diensten. 9 Voorheen: Zorgpoort 10 Governance is een oorspronkelijk Engelstalig begrip dat duidt op de handeling of de wijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op organisaties. Het wordt in verband gebracht met beslissingen die verwachtingen bepalen, macht verlenen of prestaties verifiëren. 11 Wet Normering Topinkomens 12 De commissie die zich bezighoudt met de vergoeding/beloning van het bestuur en toezichthouders. 13 Instrument op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers voor het meten van competenties 14 Een benchmark is een ‘referentiekader’. Benchmarking is een manier om prestaties van bijvoorbeeld organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. 15 Een swap is een vorm van een derivaat waarbij je je eigen variabele rente ruilt met een partij met een vergelijkbare rentelast die vast staat. Mocht de rente stijgen of dalen, dat komt er een moment waarop het verschil te groot wordt, en de verliezende partij schadeloos moet worden gesteld. 16 Een swaption is een optie op een Rente Swap.


Asperges en koken op niveau Mevrouw Van den Reek kent Woonpartners als geen ander. Haar man was de allereerste buurtbeheerder van de corporatie. Toch huren ze niet meer. Ze hebben het fraaie hoekappartement op de vijfde verdieping uiteindelijk gekocht van Woonpartners. En ze hebben in het appartement tal van aanpassingen aangebracht. Daar hoort een verhaal bij. De deur van de familie Van den Reek zwaait volledig automatisch open en mevrouw Van den Reek rijdt ons tegemoet. Sinds een aantal jaren is ze aan haar rolstoel gekluisterd: “Bij een operatie aan mijn rug is er een fout gemaakt, waardoor mijn hele onderlijf verlamd is geraakt. Na lang revalideren ben ik wel weer thuis, maar in een rolstoel dus.” Uiteindelijk kreeg ze een vergoeding van de verzekering vanwege de medische fout. Daarvan werden de aanpassingen aan de woning uitgevoerd. Het is een fraai drempelvrij appartement met een hoog-laag-keuken, waar mevrouw Van den Reek Hollandse asperges voor ons maakt. Keuken in de laagste stand. “Ik wilde Hollandse pot koken maar heb zelf niet zoveel met stamppotjes. Toen dacht ik: asperges! Ik heb geschilde gekocht en ook de saus komt uit een pakje. Maar de smaak is er zeker niet minder om.” De keuken mag laag zijn, maar de pannen zijn hoog en ze heeft moeite om het kookproces zittend goed in de gaten te houden. Maar het lukt: even later staat een dampend bord asperges op tafel.” Asperges zijn mager. “Dat is fijn, want omdat ik dus voortdurend zit, ben ik wel wat zwaarder geworden. Vanavond als Thijs thuiskomt gaat de keuken weer omhoog. Want ik kook zeker niet altijd zelf en overigens ook niet altijd Hollandse pot; we maken ook heerlijke Italiaanse of Chinese maaltijden. Met wat improviseren krijgen we veel voor elkaar.”

Vanavond als mijn man thuiskomt gaat de keuken weer omhoog. Want ik kook zeker niet altijd zelf en overigens ook niet altijd Hollandse pot.


Asperges met zalm IngrediĂŤnten, voor 4 personen 1 kilo geschilde asperges (2 kilo ongeschild) 4 eieren 1 kilo aardappelen 200 gram gerookte zalm 1 pakje Hollandaise saus

37

Schil de aardappelen en snij ze in stukken. Kook deze in ruim water met zout in 10-15 min. gaar. Breng de asperges aan de kook en zet het vuur na 5 min. uit. Laat met het deksel op de pan nog 10-15 minuten staan. Kook ondertussen in 8 min. de eieren hard. Laat ze schrikken (koud water) en pel ze. Snij de gepelde eieren in kleine stukjes.

Giet de aardappelen af en stoom ze even droog in de hete pan. Neem de asperges met een schuimspaan uit het vocht en serveer deze met zalm, aardappel en de saus op (liefst) hete borden. Brokkel het ei eroverheen.

Sommige mensen vinden een mespuntje nootmuskaat erover lekker, of  fijn gesneden peterselie.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Verhit de Hollandaise saus zonder dat deze gaat koken.


39

Verdieping in bijlagen

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S


40


Bijlage 2.1 Bijzondere doelgroepen Met de gemeente Helmond hebben we afspraken over passende woningen voor bijzondere specifieke doelgroepen. AANTAL VERHURINGEN AAN BIJZONDERE DOELGROEPEN IN 2015 Instelling

Aantal sleutels

Taakstelling Woonpartners

Aandeel Woonpartners

Gemeente: COA

80

39

28 + 1 bemiddeling

Unit Zorg en ondersteuning

120

60

38 + 1 bemiddeling

Zorgpoort

*

0

Herstructurering

**

0

Totaal

68

* Met de Zorgpoort zijn aparte afspraken gemaakt: alle woningen die ingrijpend zijn aangepast worden direct aangeboden aan de Zorgpoort. De Zorgpoort heeft hiervoor geen sleutels nodig. ** Het aantal sleutels voor herstructureringskandidaten is afhankelijk van de daadwerkelijke vraag en wordt vooraf niet vastgesteld. 41

Vormen van huisvesting voor bijzondere doelgroepen en bijbehorende partners

Vastgoed voor Stichting LAT Aan Stichting LAT, een groep ouders van kinderen met autisme, stelt Woonpartners 10 van de 53 appartementen in het complex aan de Margrietlaan/Bernadettestraat ter beschikking. In overleg

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Huisvesting voor senioren Bij Woonpartners onderscheiden we de volgende woonvormen voor senioren: • “Verzorgd Wonen”: woonzorgcentrum Rivierenhof (120 apparte­ menten en kleinschalig beschermd wonen met zorg van Savant in Brouwhuis) en woonzorgcentrum Keyserinnedael (25 appartementen die aanleunen tegen het verpleeghuis van De Zorgboog in het Centrum met dezelfde naam). • “Geschikt Wonen”: ruim 300 appartementen in geclusterde complexen met voorzieningen. Hiertoe behoren de complexen Brouwhorst, De Kortenaer en Rozenhof, alle met een zogenaamd steunpunt of steunpunt plus. • Appartementencomplexen voor senioren (ruim 350 woningen) en ruim 600 verspreid gelegen seniorenwoningen. Van het totale aantal woongelegenheden kunnen circa 2.500 woningen worden aangemerkt als zogenaamde nultredenwoning.

Vastgoed voor Stichting ORO Stichting ORO biedt professionele totaalzorg aan kinderen en volwas­senen met een verstandelijke beperking. Woonpartners verhuurt aan ORO project De Bleek (23 woonplekken aan de Bosscheweg in Beek en Donk), project De Hoge Hees (25 woonplekken aan de Schoolstraat in Beek en Donk), project De Werf (dagbesteding aan de Weth. Heinsbergenplein in Helmond), project van Speijklaan (37 woonplekken en dagbesteding aan de Tjerk Hiddestraat in Helmond) en project Hamsterstraat (23 woonunits met gemeenschappelijke ruimte in Helmond). Ook in de wijken verhuurt Woonpartners woningen aan ORO voor de huisvesting van mensen met woonbegeleiding. In Vossenberg stellen we drie woningen aan ORO ter beschikking voor de tijdelijke huisvesting van een groep jeugdigen.


met de gemeente, de Huurdersraad en wijkbewoners, is een tweede LAT-project in het complex Reynaerde aan de Burgemeester Van Houtlaan opgenomen. Dit complex biedt in totaal ruimte voor 59 appartementen (30 huur/29 koop). Twaalf van deze appartementen zijn toegewezen aan Stichting LAT hierin te integreren. Vastgoed voor SWZ (Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten) SWZ biedt professionele totaalzorg aan mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Ten behoeve van deze doelgroep verhuren we in complex Keysershof (Centrum) twaalf woonzorgappartementen met 24-uurs begeleiding. Daarnaast is er een ontmoetingsruimte en een leerwerkbedrijf in de vorm van lunchroom “De Keyser”. Onder begeleiding runnen cliënten van SWZ deze lunchroom.

42

Vastgoed voor Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO) SMO biedt maatschappelijke opvang aan mensen in een (dreigende) crisissituatie, dak- en thuislozen en mensen die anderszins een kwetsbare positie in de samenleving hebben. Via de unit Woonbege­leiding zijn circa zestig huishoudens gehuisvest in onze ‘gewone’ woningen, verspreid over de wijken. Via het woonruimtebemiddelingssysteem Wooniezie heeft Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO) de mogelijkheid om het aantal woningen voor mensen die zelfstandig wonen met woonbegeleiding uit te breiden. Vastgoed voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Voor huisvesting van mensen met een psychiatrische achtergrond biedt Woonpartners woningen aan de regionale GGZ-instelling. Specifiek voor groepsbewoning kochten we een tweetal grote nieuwbouwwoningen aan in de buurt Vossenberg. GGZ maakt ook gebruik van de mogelijkheid om via ‘Wooniezie’ het aantal woningen met woonbegeleiding te kunnen uitbreiden. Daarnaast verhuren we een pand aan de Molenstraat 129 aan een woongroep met jongeren met sociaal-emotionele problematiek en ADHD.

Vastgoed voor Stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) BJB biedt opvang, hulpverlening, training en onderwijs aan jongeren en gezinnen met problemen. Voor de huisvesting van de bijzondere doelgroep stelt Woonpartners een voormalige pastorie aan de Margrietlaan (Helmond-Oost) ter beschikking waarin wonen, leren en welzijn met elkaar worden gecombineerd. Ook maakt BJB gebruik van de mogelijkheid om via ‘Wooniezie’ het aantal woningen met woonbegeleiding te kunnen uitbreiden. Vastgoed voor Care Exta Met Care Extra heeft Woonpartners een huurovereenkomst gesloten voor het pand aan het Beugelsplein (ca. 15 kamers) voor het opvangen en begeleiden van (jong-) adolescenten. Vastgoed voor Atlant Groep Medio 2014 is met Atlant Groep een huurovereenkomst gesloten voor een pand aan de Zuid Koninginnewal (ca. 13 kamers) voor de huisvesting van cliënten met een justitieel verleden. Atlant Groep biedt naast huisvesting ook begeleiding en werkgelegenheid voor deze doelgroep.


Bijlage 2.2 Verhuringen via Wooniezie In Wooniezie worden woningen op verschillende manieren aangeboden. In het optiemodel is de plaats in de wachtrij bepalend, in het aanbodmodel de inschrijfduur, het lotingmodel geeft iedereen gelijke kansen, en bij direct te huur geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. De winkelmodule is bedoeld voor instanties die woningen zoeken voor bijzondere doelgroepen. Afhankelijk van de vooraf bepaalde criteria worden de woningen toegewezen.

Woningzoekenden die van Peel 6.1 Zorg en ondersteuning een indicatie hebben voor verhuizing naar een gelijkvloerse (nultreden) of rolstoelgeschikte woning, krijgen in Wooniezie voorrang in het aanbodmodel. Het aantal woningzoekenden in Wooniezie was eind 2015: 18.330. Het aantal verhuringen in Helmond daalde met 8,6 %.

OVERZICHT VAN WONINGZOEKENDEN EN VERHURINGEN IN 2015 47,57 %

Aandeel woningzoekenden woonachtig SRE-gebied

21,63 %

Aandeel woningzoekenden overig Nederland

9,69 %

Aandeel woningzoekenden buitenland

0,94 %

Aandeel woningzoekenden die onzelfstandig wonen

43,42 %

Aandeel woningzoekenden één- en tweepersoonshuishoudens

81,81 %

Aandeel woningzoekenden met inkomen < € 34.678

87,03 %

Aandeel woningzoekenden met inkomen > € 34.678

12,80 %

Aandeel afgesloten contracten aan woningzoekenden met inkomen < € 34,678

97,17 %

Aantal verhuringen in Helmond via Wooniezie

988

Daling percentage aantal verhuringen via Wooniezie t.o.v. 2014

8,60 %

Aandeel verhuringen via aanbodmodel

42,50 %

Aandeel verhuringen via Direct te huur en Loting

36,08 %

Aandeel verhuringen via Winkel en Bemiddeling

18,00 %

Aandeel geslaagde woningzoekenden met inschrijftijd < 1 jaar

30,32 %

Aandeel geslaagde woningzoekenden met inschrijftijd > 3 jaar

34,66 %

Gemiddeld aantal weigeringen

1,6

Aandeel afgesloten contracten aan woningzoekenden < 65 jaar

85,31 %

Aandeel afgesloten contracten aan woningzoekenden > 65 jaar

14,69 %

Aandeel afgesloten contracten aan woningzoekenden tot 25 jaar

14,62 %

Aandeel geslaagde matches aan een- of tweepersoonshuishoudens

86,47 %

43

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Aandeel woningzoekenden woonachtig Helmond


AANHANGSEL E Verhuringen van 2015, onderverdeeld naar het type huishouden, leeftijdsgroep, inkomenscategorie en huurklasse, inclusief 13 verhuringen in de 10% vrije ruimte. Eenpersoonshuishouden LEEFTIJD

JAARINKOMEN

< = 403,06

> = 403,06 < = 576,87

> = 576,87

Totaal

Jonger dan 65 jaar

Tot 21.950

96

186

75

357

Jonger dan 65 jaar

Hoger dan 21.950

10

36

17

63

65 jaar en ouder

Tot 21.950

2

17

7

26

65 jaar en ouder

Hoger dan 21.600

1

4

109

243

99

451

Totaal

5

Tweepersoonshuishouden

44

LEEFTIJD

JAARINKOMEN

< = 403,06

> = 403,06 < = 576,87

> = 576,87

Totaal

Jonger dan 65 jaar

Tot 29.800

5

59

43

107

Jonger dan 65 jaar

Hoger dan 29.800

1

10

4

15

65 jaar en ouder

Tot 29.825

9

8

17

65 jaar en ouder

Hoger dan 29.825

4

1

5

Totaal

144

Drie- en meerpersoonshuishouden LEEFTIJD

JAARINKOMEN

< = 403,06

> = 403,06 < = 576,87

> = 576,87

Totaal

Jonger dan 65 jaar

Tot 29.800

1

34

30

65

65 jaar en ouder

Groter dan 29.800

4

5

9

Totaal

74


Bijlage 2.3 Verkochte huurwoningen Tot en met het derde kwartaal van 2015 hadden we ruim 500 woningen geselecteerd als verkoopwoning. Alle huurders van deze woningen kregen de keuze om de woning te kopen of te blijven huren. Bleven zij huren, dan boden we de woning tot aan het laatste kwartaal te koop aan als de huurder ging verhuizen. Vier woningen die we in 2015 terug kochten hebben we voor een marktconforme prijs weer doorverkocht en twee woningen zijn terug in de verhuur genomen.

OVERZICHT VERKOCHTE HUURWONINGEN IN 2015 Wijk

Straat

Aantal

Wie heeft gekocht

Binnenstad

Hermelijnstraat

2

Derde(n)

Binnenstad

Hindestraat

1

Derde(n)

Binnenstad

Eekhoornstraat

1

Huurder

Binnenstad

Burgemeester van Houtlaan

1

Huurder

Binnenstad

Sjef Gerrisstraat

1

Huurder

Helmond-Noord

Marslaan

1

Derde(n)

Helmond-Noord

Uranuslaan

1

Derde(n)

Helmond-Noord

Adonislaan

1

Derde(n)

Helmond-Noord

Callistopad

1

Derde(n)

Helmond-Noord

Astronautenlaan

3

Derde(n)

Helmond-Noord

Carillonstraat

1

Derde(n)

Helmond-Noord

Basstraat

1

Derde(n)

Helmond-Oost

Smirnoffstraat

2

Derde(n) en Huurder

Helmond-Oost

Parmentierstraat

1

Derde(n)

Rijpelberg

Twentehof

1

Derde(n)

Rijpelberg

Sallandhof

1

Derde(n)

Rijpelberg

Volderhof

1

Huurder

Totaal

45

21 J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S


Bijlage 2.4 Huurwoningen naar huurprijsklasse In 2015 baseerden we onze streefhuren op een voor elke woning gelijk percentage van de WOZ-waarde van die woning (het WOZpercentage) om te komen tot een marktconform huurprijsbeleid. In 2015 was dat percentage 5,13 %.

SAMENSTELLING VAN DE VOORRAAD PER 31 DECEMBER 2015

46

Verdeling

Aantal

Verhouding in %

Betaalbaar 1

4727

62,9%

Betaalbaar 2

564

7,5%

Duur

543

7,2%

Geliberaliseerd

297

4,0%

Goedkoop

1379

18,4%

Eindtotaal

7510

100,0%

< aftoppingsgrens

6670

88,8%

7213

96,0%

Omvang kernvoorraad (huurprijs < â&#x201A;Ź 710,68)

Som van Basis netto huur per maand

3.726.890,13

Som van Nettobedrag VGO per maand

4.178.246,99

Som van Maximale huurprijs per maand

5.425.002,30

Som van Brutobedrag VGO per maand

4.299.628,85

Gemiddelde van Basis netto huur2 per vhe

496,26

Gemiddelde van Nettobedrag VGO2 per vhe

556,36

Gemiddelde van Maximale huurprijs2 per vhe

722,37

Gemiddelde van Brutobedrag VGO2 per vhe

572,52

Afwijking netto huur t.o.v. maximale huur

68,7%


Bijlage 2.5 Kwaliteitsverhogingen We onderscheiden drie soorten kwaliteitsverhogingen: • aanpassingen aan ‘wat in deze tijd normaal is’ (bijvoorbeeld een wasmachineaansluiting). Deze kwaliteitsverhogingen behoren tot onderhoud; • noodzakelijke kwaliteitsverhogingen vanuit strategische overwegingen (bijvoorbeeld de verplaatsing van een badkamer). Jaarlijks overwegen we welke maatregelen we opnemen in het integraal plan Strategisch VoorraadBeheer (SVB);

• kwaliteitsverhogingen waar veel huurders om vragen, maar waar Woonpartners geen belang bij heeft (geriefsverbetering, bijvoorbeeld een thermostaatkraan). De huurder betaalt hiervoor geen huurverhoging, maar een eenmalige bijdrage. Wanneer de huurder de woning verlaat, kan de verbetering vervangen worden door een standaard voorziening.

Bijlage 2.6 Onderhoudskosten 2015 AFSTEMMING ONDERHOUDSKOSTEN TOV BEGROTING 47

Uitputting 2015

Begroting 2015

Verschil

% uitputting tov begroting

Klachtenonderhoud

1.400.176

1.220.000

-180.176

115%

Mutatieonderhoud

1.295.703

1.332.000

36.297

97%

VvE

128.065

203.000

74.935

63%

5.043.347

6.482.938

1.439.591

78%

901.698

1.078.062

176.364

84%

5.834

-

-5.834

8.774.823

10.316.000

1.541.177

Werkelijke kosten 2015

Begroting 2015

Verschil

Investeringen

3.880.010

10.629.000

-6.748.990

Totaal NPO

2.695.879

2.552.000

105,64%

Totaal PO

6.073.110

7.764.000

78,22%

5.834

-

Planmatig onderhoud Contractueel onderhoud Overig onderhoud

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Totaal overig

85%


Bijlage 2.7 Overleg met belanghouders We voeren regelmatig overleg met belanghouders, gestructureerd en tussentijds. Ook ontvangen belanghouders ongeveer zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief waarin we kort het actuele nieuws weergeven en organiseren we belanghoudersbijeenkomsten. Steeds meer belanghouders en leveranciers volgen Woonpartners op Twitter en Facebook, waar we korte berichten plaatsen over actuele ontwikkelingen.

POSITIONERING BELANGHOUDERS EN OVERLEGFREQUENTIE

48

Naam

Type

Rol

Overleg/jaar

Gemeente

Overheid

Toezicht/faciliterend en partner

4

Bewonerscommissies en Huurdersraad

Klant

Informatie/Advies/instemming

2- 10

Ondernemingsraad

Medewerkers

Advies/instemming

12

ORO, SMOH, LEVgroep, BJ Brabant, GGZ, De Zorgboog, Savant, Atlant Groep, Politie

Zorg, Welzijn en Veiligheid

Partner/klant

1-4

Accountant

Financieel

Advies/Controle

2

WoCom, Bergopwaarts, Compaen en Volksbelang

Corporaties in de regio

Partner

10

Makelaars, banken, projectontwikkelaars, aannemers, adviseurs e.d.

Diversen

Advies/levering van diensten en producten

1

In 2015 waren daarnaast de volgende samenwerkingsverbanden of -relaties voor ons belangrijk: • Brancheorganisatie Aedes, de vereniging van woningcorporaties waar Woonpartners lid van is; • DO, het Directeuren Overleg van de corporaties Woonpartners, woCom, Compaen en Bergopwaarts; • Wooniezie, het samenwerkingsverband voor het aanbieden van beschikbare woonruimte van de corporaties Woonpartners, woCom en Compaen, waarin ook de gemeente Helmond participeert;

• Het Lorentzgenootschap, een overlegorgaan met zorg- en welzijn partijen, zoals De Zorgboog, Savant en Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO), waarin ontwikkelingen in het maatschappelijk veld worden besproken en antwoorden hierop worden geformuleerd; • Buurtbeheer, een structurele voorziening van de gemeente Helmond en de corporaties in het kader van leefbaarheid en wijkbeheer. De gemeente en corporaties zijn deze samenwerking met elkaar aangegaan tot en met 2016


Bijlage 2.8 Prestatieafspraken De prestatieafspraken betreffen de volgende BBSH-prestatievelden: • zorg dragen voor huisvesting van de doelgroep van beleid; • bewaken van de kwaliteit van de woongelegenheid; • betrekken van bewoners bij het beleid en beheer; • voeren van een financieel beleid gericht op de continuïteit van de instelling; • bijdrage leveren aan de leefbaarheid van buurt en wijken; • invulling geven aan wonen en zorg.

49

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S


Een Turkse dis en de ramadan We hadden geen maand later moeten komen bij mevrouw Temur. Dan was het Ramadan geweest en hadden we tot laat in de avond moeten wachten voor we samen aan tafel konden. Nu staat ze rond het middaguur gastvrij en met een enorme passie voor ons te koken. Alles gaat snel en geconcentreerd. Ze is duidelijk gewend om veel pannen op het vuur te hebben staan. Vier in dit geval. Mevrouw Temur woont al 25 jaar in Nederland. Maar als ze over ‘haar dorp’ spreekt, gaat het niet over Helmond, maar over Samsun aan de Zwarte Zee, in Turkije. Ze kookt dagelijks de gerechten van daar. Gerechten waarin groenten de hoofdrol hebben. “Maar mijn jongste zoon eet liever gewoon Hollandse pot. Terwijl de Turkse keuken toch de derde van de wereld is.” 50

Ik huur al lang bij Woonpartners. Ik woonde op Suytkade, maar ik moest daar mijn appartement uit toen de buurman een explosie had veroorzaakt. Daarna woonde ik niet zo fraai in Helmond-West, maar nu al weer drie jaar hier aan de Pastoor van Leeuwenstraat. Ik was één van de eersten die zich inschreef en toen ik het balkon van dit appartement zag was ik verkocht. Toen had ik de rest nog niet eens gezien. We leren veel van het Turkse eten van onze gastvrouw, maar ook van het vasten: “Vanwege mijn migraine hoef ik niet mee te doen met het vasten. Maar ik wil het wel. Dus ik doe half mee. Het geeft me een goed gevoel. Ik heb het idee dat ik dan dichter bij God sta, maar ik sta ook dichter bij de arme mensen die niets te eten hebben. Het is bovenal een uiting van je dankbaarheid aan God.” Mevrouw Temur heeft ook de buurvrouw uitgenodigd. “We hebben het heel goed hier met elkaar. We zitten ook allebei in de bewonerscommissie. “Eten moet je samen doen. Als het Ramadan is zitten we hier ‘s avonds vaak ook met heel veel vrienden en familie te eten. Iedereen heeft de hele dag honger en maakt dan dus te veel. Soms wel tien gerechten.”

Ik was één van de eersten die zich inschreef en toen ik het balkon van dit appartement zag was ik verkocht. Toen had ik de rest nog niet eens gezien.


Mercimek çorbası Ingrediënten, voor 6 personen 1½ kopje rode linzen (gespoeld) 1 ui (klein gesneden) 4 eetlepels echte boter 4 teentjes knoflook (klein gesneden)

2 1 2 1

aardappels (in blokjes) kippenbouillonblokje eetlepels paprikapuree citroen

51

Bak de ui met de knoflook in twee eetlepels boter. Voeg zeker vier kopjes water toe en de aardappel, het bouillonblokje en de linzen. Kook tot het geheel gaar is. Voeg wat zout naar smaak toe en blender de soep met een staafmixer. Bak nu de paprikapuree in de resterende boter en voeg dit bij de soep.

Serveer met wat vers geperst citroensap. J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Mevrouw Temur maakt daarnaast heerlijke köfte (gehaktballetjes in saus). Daarvoor mengt ze 500 gram rundergehakt met vier verkruimelde beschuiten, de tenen knoflook, twee eetlepels puree van paprika, drie takjes peterselie en een halve theelepel korianderpoeder. De platte ballen bakt ze in olie. Daarbij eet ze bulgur die ze bereidt met drie gepureerde tomaten, kippenbouillon, een theelepel chilipoeder, water en zout.


Bijlage 3.1 Bestuur & Raad van Toezicht (per 31-12-2015)

52

Lid Commissie/ nevenfuncties

PE-punten 2015

Naam

Functie

Datum (her)benoeming

Afgetreden/ aftredend per

Herbe­ noe­ming mogelijk?

De heer P.A.C.T. van Heeswijk

Algemeen directeurbestuurder

18-05-2015

18-05-2019

Ja

- Bestuurslid Social Label - Bestuurslid Diabetes Vereniging Nederland

De heer B.I.M. van der Cammen

Lid Voorzitter

18-06-2014

18-06-2018

Ja

- Lid Remuneratiecommissie - Lid Raad van Advies Merlijn Groep BV - Zelfstandig consultant en interim manager - Docent Fontys Hogescholen

Mevrouw I.M. Stommels-Verrijdt

Lid

23-04-2008 03-04-2013

03-04-2016

Nee

- Lid Auditcommissie - Docent Financieel Management Fontys Hogescholen

geen

De heer N.M. Dijkhuizen

Lid Voorgedragen door huurders

08-10-2008 20-11-2013

08-10-2016

Nee

- Lid Vastgoedcommissie - Zelfstandig consultant-Voorzitter Stichting Heelweg; - Lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Zuidwest - Secretaris Haagse Kunstkring

geen

De heer G.A.J. van den Heuvel

Lid

26-11-2008 12-12-2012

26-11-2016

Nee

- Lid Vastgoedcommissie - Bestuurslid KBO Kring-Deurne

geen

De heer H.J.M. Smelt

Lid Voorgedragen door huurders

04-04-2012

04-04-2016

Ja

- Voorzitter Remuneratiecomm. - Lid Auditcommissie - Advocaat/Partner AV Advocatuur - Directeur ContractHulp bv - Penningmeester Wijkraad Brandevoort - Lid Raad van Toezicht Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland, Blauwestad

7

Per 17 mei 2016 is de heer S.F.A. van Kessel als lid van de Raad van Toezicht benoemd.

geen

13


Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van een profielschets en bestaat uit vijf leden. De profielschets beschrijft wat de functie van de Raad van Toezicht is, hoe het algemene kwaliteitsprofiel eruitziet en welke specifieke disciplines in de Raad van Toezicht aanwezig moeten zijn. Deze disciplines zijn in onze RvT vertegenwoordigd: • volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; • projectontwikkeling, bouw en commercieel vastgoed; • financieel/economisch; • juridisch; • marketing en communicatie; • welzijn, zorg en sociale veiligheid; • vertegenwoordiging van de huurders.

Bijlage 3.2 Toetsingsinstrumenten en -informatie

53

De belangrijkste toetsingsinstrumenten en -informatie zijn voor het bestuur en de RvT: • het ondernemingsplan voor de periode 2015-2016; • gesprekken met OR en Huurdersbelangenvereniging; • de begroting 2015; • adviezen van externe deskundigen met betrekking tot strategi• de kwartaalrapportages; sche ontwikkelingen, financiële risicobeheersing, de maatschap• de bevindingen uit de interne controlerapportages, Managepelijke en volkshuisvestelijke functie van Woonpartners en de mentletter accountant, beoordeling prestaties door het ministerie ontwikkelingen in de branche; van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het AW/ILT en • algemene informatie, onder andere via VTW en Aedes. benchmarkgegevens uit de sector; • de afspraken van de Raad van Toezicht met de algemeen directeur-bestuurder; • de gesprekken van de Raad van Toezicht met de accountant; J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S


Bijlage 3.3 Belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten RvT In het volgende overzicht staan de belangrijkste onderwerpen die de Raad van Toezicht in 2015 kreeg voorgelegd. Er zijn besluiten genomen over of op basis van de volgende onderwerpen:

Datum

Besluit / Goedkeuring

04.02.15

Besluit tot goedkeuring uitgangspunten Aanbestedingsbeleid

2015-01

Benoeming G. van den Heuvel als vicevoorzitter Raad van Toezicht

25.03.15

Goedkeuring Fasedocument 3/4 blok 11 Weverspoort

2015-02

Besluit tot vaststelling evaluatie Marterstraat Goedkeuring format projectevaluatie conform voorbeeld Marterstraat Goedkeuring Kaderbrief Goedkeuring Wensportefeuille Goedkeuring voor het inzetten van onderpand ten behoeve van de kredietfaciliteit bij de Rabobank Bevestiging reeds eind februari 2015 genomen besluit tot benoeming van de heer drs. P.A.C.T van Heeswijk, geboren op 10 juli 1962, tot bestuurder van Stichting Woonpartners met ingang van 18 mei 2015

54

Besluit: op verzoek van de Raad van Toezicht van Woonpartners is door de directeur-bestuurder a.i. op 18 maart 2015 een analyse verzorgd van de organisatie en zijn verbetervoorstellen gepresenteerd. De Raad van Toezicht ondersteunt deze analyse en geeft groen licht voor de uitwerking van de verbetervoorstellen 10.06.15

Goedkeuring jaarrekening Stichting Woonpartners 2014

2015-04

Goedkeuring jaarrekening Woonpartners Holding B.V. 2014 Goedkeuring jaarrekening WOM 2014 Verlening van decharge bij acclamatie aan de bestuurder Goedkeuring Volkshuisvestingsverslag 2014 Besluit: bureaus Cognitum en Ecorys zullen worden uitgenodigd voor een oriĂŤnterend gesprek t.b.v. visitatie Fasedocument 5 UWV-gebouw wordt vastgesteld en goedgekeurd Goedkeuring financiering verbindingen WOM en de woningwet


Datum

Besluit / Goedkeuring

04.11.15

Goedkeuring begroting 2016 Stichting Woonpartners

2015.06

Goedkeuring begroting 2016 Woonpartners Holding B.V. Goedkeuring bedrijfslasten WOM 2016 Goedkeuring bod aan de gemeente conform woningwet

16.12.15

Goedkeuring Beleidsplan 2016-2020 (“Samen bouwen aan samen wonen”)

2015.07

Benoeming H.J.M. Smelt tot voorzitter remuneratiecommissie Benoeming B.I.M. van der Cammen tot lid Remuneratiecommissie Goedkeuring reglement Remuneratiecommissie Goedkeuring reglement Raad van Toezicht 2015 Goedkeuring Fasedocument blok 4, fase 3/4 – 7 grondgebonden huur- en koopwoningen

55

Goedkeuring Fasedocument blok 14, fase 3/4 - grondgebonden koopwoningen Gunning begeleiding werving & selectie leden RvT 2016 aan bureau Hein van Haastert

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S


Bijlage 3.4 Commissies Raad van Toezicht Auditcommissie

Vergaderingen

Onderwerpen

2 leden Raad van Toezicht

3

- Jaarrekeningen 2014 Stichting, Holding en WOM

directeur-bestuurder

- Begroting 2016 Stichting, Holding & WOM

sectormanager FinanciĂŤn, Planning & Control

- Controlplannen

interne auditor

- Kwartaalrapportages - Transitieplan FinanciĂŤn, Planning & Control

Vastgoedcommissie

Vergaderingen

Onderwerpen

2 leden Raad van Toezicht

4

- Transformatie UWV-gebouw

directeur-bestuurder

- Wensportefeuille

sectormanager Klant & Vastgoed

- Projectevaluaties - voorbereiding besluitvorming RvT: fasedocument 3/4 blok 11 Weverspoort, nieuwe fase indeling nieuwbouw, Aanbestedingsbeleid

56

- Investeringen in bestaand bezit Remuneratiecommissie

Vergaderingen

Onderwerpen

2 leden Raad van Toezicht

1

- Beoordelingscyclus directeur-bestuurder


Bijlage 3.5 Bezoldiging Bestuur en enkele andere functionarissen 2015 Directie team

P.A.C.T. van Heeswijk

B.J.A. Wouters

Functie(s)

algemeen directeur

Duur dienstverband in 2015

C.J. Huppertz

M.H.A.M. Hoevenaars

algemeen directeur a.i. sectormanager Financiën, Planning & Control

sectormanager Klant & Vastgoed

sectormanager Markt & Strategie

18/05 – 31/12

01/01 – 17/05

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 – 30/06

Omvang dienstverband (in fte)

1

0,67

1

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

nee

ja

ja

ja

nee

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t. Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

E.M. Romero Jódar

57

Bezoldiging 68.240

93.703

96.660

37.000

-

408

600

136

-

18.596

18.596

5.189

Totaal bezoldiging 81.222

59.000

112.707

115.856

42.326

92.949

38.512

148.800

148.800

48.920

valt niet onder WNT gezien periode werkzaam minder dan 6 maanden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

Belastbare onkosten­ vergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Toepasselijk WNT-maximum [4] Motivering indien overschrijding

12.982

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

59.000

Beloning


Bijlage 3.6 Bezoldiging Raad van Toezicht 2015 Raad van Toezicht

B.I.M. van der Cammen

I.M. Stommels- Verrijdt

N.M. Dijkhuizen

G.A.J. van den Heuvel

H.J.M. Smelt

Functie(s)

voorzitter

lid

lid

lid

lid

Duur dienstverband

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Beloning

14.585

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

14.585

9.725

9.725

9.725

9.725

Toepasselijk WNT-maximum

22.320

14.880

14.880

14.880

14.880

Motivering indien overschrijding: zie

n.v.t.

Bezoldiging

58

9.725

9.725

n.v.t.

9.725

n.v.t.

9.725

n.v.t.

n.v.t.


Bijlage 3.7 Verhoging van de beloning van de RvT De RvT heeft in zijn afwegingen om de beloning te verhogen conform de WNT-2, meegewogen dat is onderkend dat een verantwoorde en professionele invulling van een commissariaat meer tijd kost dan de circa tachtig uur die volgt uit de 5 procentnorm. De honorering moet in verhouding zijn met de verwachte tijdsbesteding en passen bij de situatie van de corporatie en maatschappelijke factoren. De RvT zal de verhoging van de beloning voor de leden en voorzitter over 2 jaar verdelen. De tweede stap geschiedt onder voorwaarden. Als basis wordt met het laagst mogelijke salaris voor klasse F gerekend, namelijk € 114.462.

Dit betekent dat de beloning voor 2015 en 2016 als volgt is vastgesteld: • Een 1e verhoging (van 50% van het verschil) gaat in per 1 januari 2015; • Een 2e verhoging (van 50%) volgt per 1 januari 2016 mits wordt voldaan aan de navolgende voorwaarden: de RvT voldoet aan de (nieuwe) Governance code en aan de “randvoorwaarden van goed intern toezicht”; • De verhoging per 1 januari 2015: € 9.725,- voor een lid en € 14.585,- voor de voorzitter; • De voorziene verhoging per 1 januari 2016: € 11.446,voor een lid en € 17.169,- voor de voorzitter. Beroepsregel VTW De VTW beroepsregel Beloning commissarissen 2015 en 2016 is op 20 april 2015 door de ALV van de VTW vastgesteld. De beroepsregel geldt per 1 mei 2015 voor alle VTW leden. Maximale beloning voor een RvT-lid is 7,7% en 11,55% voor de voorzitter. De VTW heeft de bedragen gebaseerd op de staffel. Voor klasse F geldt een maximale beloning van € 148.800. De maximale beloning voor 2015 en 2016 is voor een RvT-lid € 11.458 en voor de voorzitter € 17.186. De RvT voldoet met zijn besluit aan de VTW beroepsregel.

59

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S


Worstenbrood en zelfstandig wonen Verstandelijk mogen zij beperkt zijn, in hun kook­ kunsten zijn ze dat zeker niet: Maartje, Anne en Rita. Ze zijn vandaag samen met zorgcoördinator Karin van de Velde op de dagbesteding van ORO. Vandaag maken ze daar sauzijcen- en worstenbroodjes. Dat gebeurt met enorme toewijding. De rolletjes gekruid gehakt worden door Rita tot op de gram afgewogen en hetzelfde gebeurt met het deeg voor witbrood. Anne vouwt ondertussen de vellen bladerdeeg voor de saucijzenbroodjes en zorgt met water en een vork voor mooie plakrand. Maartje legt alle broodjes vervolgens keurig in gelid op de bakplaat. Straks als de broodjes gebakken zijn gaan ze voor 50 cent in de verkoop. Ze zijn geliefd bij de andere bezoekers van de dagbesteding van ORO. Maar eerst wil Maartje ze nog bestrijken met een beetje melk; voor de kleur. Maartje wil niet vertellen waar ze precies woont. Vanwege de privacy. Maar ze vertelt graag hoe ze woont: “Goed! Ik heb een kamer om te strijken en een kamer om te slapen. Het is heel netjes. Als je het gewoon bijhoudt en elke dag iets doet, dan hou je het schoon,” leert zij ons. “Maar ik wil niet aldoor in mijn huis zijn. Hier is het gezellig met al die mensen.” Gisteren hebben ze hier in de grote keuken nog soep gemaakt en daarbij was Maartje dit keer ‘de kapitein’: zij mocht bepalen wat er gemaakt werd en wat er in ging. Maartje: “Chinese tomatensoep! Met heel veel eigen groenten en met sambal én met suiker. Hij was heel lekker. En we maken hier ook gebak. Appeltaarten.” Maartje is blij met haar woonsituatie. Enerzijds de privacy van een eigen woning, anderzijds de gezelligheid van de dagbesteding en het vertrouwde gezelschap van Karin met wie ze kleine probleempjes kan bespreken. “Ik ben blij met hoe ik nu woon. Eerst woonde ik in de Zonmanshoeve, maar het is veel fijner om zelfstandig te wonen.”

Ik heb een kamer om te strijken en een kamer om te slapen. Het is heel netjes. Als je het gewoon bijhoudt en elke dag iets doet, dan hou je het schoon.


Worstenbroodjes Ingrediënten, voor 15 stuks 1 pak witbroodmix 25 gram boter 600 gram half-om-half gehakt 3 eieren

2 1 2 1

kopjes paneermeel eetlepel sambal eetlepels ketjap eetlepel mosterd

61

Doe de witbroodmix en de boter in een beslagkom. Voeg het water toe. Kneed het geheel tot een soepel deeg. Laat het deeg in de kom, afgedekt met plastic, 10 minuten rijzen bij kamertemperatuur.

Leg de broodjes met de naad naar beneden op een ingevette bakplaat (of bakpapier) en bestrijk ze met wat melk of een losgeklopt ei. Laat de broodjes nu nog 45 minuten narijzen. Verwarm ondertussen de oven voor op 200˚C. Bak de broodjes nu in 25 minuten bruin en gaar.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

Kneed het deeg met de handen nogmaals goed door en laat het eventueel nog 15 minuten narijzen voor luchtigere Brabantse worstenbroodjes. Verdeel het deeg in 15 porties. Meng de overige ingrediënten en verdeel ook het gehakt in 15 porties. Bestrooi het werkblad met bloem en maak met een deegroller cirkels van de bolletjes deeg. Leg op de cirkels een rolletje gehakt en vouw het deeg er omheen.


Bijlage 3.8 Aantal medewerkers en fte’s Eind 2015 werkten er bij Woonpartners 83 mensen, verdeeld over 77,89 fte’s. Alle detacheringen bij aannemer, WOM, Wooniezie en de bezetting bij Intake zijn in deze telling meegenomen. Exclusief de detacheringen is de formatie 70,07 FTE. Dit is gelijk aan de formatieopgave die werd gesteld in 2013 (reorganisatieopgave). Bij deze opgave werden de detacheringen ook buiten beschouwing gelaten.

62

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

AANTAL MEDEWERKERS

83

85

85

Vrouwen

45

46

48

Mannen

38

39

42

FULLTIME MEDEWERKERS

54

54

54

Fulltime vrouwen

18

16

12

Fulltime mannen

36

38

42

PARTTIME MEDEWERKERS

29

31

31

Parttime vrouwen

27

30

31

Parttime mannen

2

1

0

GEMIDDELDE LEEFTIJD

47,2

45,2

45,3

Vrouwen

43,6

42,5

42,7

Mannen

50

47,9

47,9

GEMIDDELDE DUUR DIENSTVERBAND

14,2

13,2

12,8

Vrouwen

12,5

11,6

11,3

Mannen

16,2

15,2

14,3


AANTAL FTE’S ONDERDEEL ORGANISATIE

31-12-2015

31-12-2014 Gerealiseerd

DIRECTIE

1

Bestuurssecretaris

1

WIJKMANAGEMENT

2

2

STAF (manager)

1

1

Staf

8,6

8,71

MARKT EN STRATEGIE (manager)

0

1

Markt en Strategie

2,67

3,45

KLANT EN VASTGOED (manager)

1

1

Projecten

2,42

3,31

Klanten (manager)

1

1

Team Woning

9,6

9,32

Team Klant (teamleider)

1

1

Team Klant Vastgoedbeheer (manager)

11,23

0

12,23 1

10

9

FINANCIËN, P&C (manager)

1

1

Team Planning en Control (teamleider)

1

1

Team Planning en Control

4,53

5,47

Team Financiën (teamleider)

1

1

Team Financiën

9,02

6,86

70,07

68,35

3,45

3,55

- Aannemer

0,70

1

- WOM

1,67

1

- Wooniezie

2

1,29

Totaal

7,82

6,84

77,89

75,19

Vastgoedbeheer

Totaal gerealiseerd formatie Team Planning en Intake Detachering vanuit Woonpartners

Totaal gerealiseerd inclusief team Planning en Intake en detachering vanuit Woonpartners

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

1

63


Bijlage 3.9 Ondernemingsraad De OR is op 31 december 2015 als volgt samengesteld:

64

Naam

Functie

OR-lid sinds

C. van Zantvoort

Voorzitter

06-2015

L. van der Linden

Secretaris

08-2006

2019

K. Verschuren

Lid

25-06-2013

2019

E. van Anen

Lid

07-2012

2017

H. Niessen

Lid

25-06-2013

2019

In 2015 heeft de OR achtmaal overleg gevoerd met de directeurbestuurder. Het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht heeft begin 2016 plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft de OR betrokken bij de keuze van het bestuur. Onder begeleiding van GITP heeft de OR twee dagen besteed aan training. De OR neemt verder drie keer per jaar deel aan het regionaal OR-platform Zuid Nederland, georganiseerd door FNV-bouw.

Aftredend in

Naast de organisatieontwikkeling besprak de OR de volgende onderwerpen: transitieplan Finance, Planning & Controle en van de Woonmakelaars, pilot bij team Klant, de jaarlijkse evaluatie van het beoordelingssysteem, beleidsvisie, regeling woon/werkverkeer, collectieve verlofdagen. De OR heeft het initiatief genomen om het â&#x20AC;&#x153;Nieuwe Werkenâ&#x20AC;? verder uit te werken, in combinatie met diverse secundaire arbeidsvoorwoorden.


Bijlage 3.10 Toezichthouders ILT / AW De AW toetst of Woonpartners voldoet op de gebieden rechtmatigheid (voldoen we aan de regels?), integriteit en governance (hoe is het intern toezicht geregeld?). Ook kan de AW de volkshuisvestelijke prestaties en de financiële continuïteit toetsen. Woonpartners ontvangt van de AW een Oordeelsbrief. In de brief van 2015 lichtte de AW een aantal veranderingen als gevolg van de Woningwet toe. Deze wet is op 1 juli 2015 ingegaan. Zo is het voortaan toegestaan om grondposities langer dan 10 jaar in bezit te hebben. Het ILT geeft in haar brief aan dat Woonpartners aan alle vereisten voldoet. De AW vraagt jaarlijks gegevens op via CorpoData. De AW beoor­ deelt Woonpartners op basis van signalen die uit analyse van meerdere onderwerpen naar voren kunnen komen. De beoordeling

wordt verwerkt in een Toezichtbrief. Deze wordt jaarlijks verzonden. In de brief die we in 2015 ontvingen staat dat de AW tevreden is over de opvolging van de interventies 2014. De AW wilde een nadere betere toelichting in de jaarrekening over de verbindingen van Woonpartners en financiële instrumenten. WSW Het WSW geeft financiers de garantie dat Woonpartners haar renteen aflossingsverplichtingen voor de door haar geborgde leningen nakomt. Zo kan Woonpartners met borging goedkoper geld lenen. In 2015 voldeed Woonpartners aan de eisen die het WSW stelt. Het WSW gaf aan dat Woonpartners geborgde leningen kan aantrekken. Het WSW gaat corporaties beoordelen op vijf financiële ratio’s en zeven risicogebieden.

65

Bijlage 3.11 Beoordeling door de Autoriteit Wonen De volgende tabel laat zien hoe Woonpartners door het AW beoordeeld is en hoe enkele indicatoren bij Woonpartners zich verhouden tot die van de sector.

Naam

Woonpartners 2014

Woonpartners 2013

Sector 2014

Rentedekkingsgraad

2,0

2,8

2,0

Aflossingsratio (AW)

1,4

2,1

1,3

Nominale waarde leningen per VHE

25.100

25.300

35.300 J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

bron: Toezichtbrief AW 2015


Bijlage 3.12 Stichting Woonpartners en haar verbindingen COÖPERATIE SMART FINANCE Oprichting

Doel

Toelichting

29-11-2007 (Coöperatie Smart Finance BA)

Het verlenen van ondersteuning in de financieringslasten van particuliere kopers van woningen.

Woonpartners heeft een bijdrage van € 15.000 gestort.

17-12-2007 (Social Finance nv)

Uitvoering geven aan de Starters Rente Regeling ®. Deze is van toepassing bij verkoopprojecten met door of namens Woonpartners ontwikkelde koopwoningen.

Reden van oprichting: deelname van drie partijen in het product Startersrenteregeling. Naast stichting Woonpartners zijn dit de corporaties Trudo uit Eindhoven en Cascade uit Dongen. Het betreft een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (beperkt tot de bijdrage). Risico: laag (beperkt tot bijdrage, er zijn geen garanties verstrekt)

DOMOVISIE BV 66

Oprichting

Doel

Toelichting

22-06-2010

Het (doen) aanbrengen en onderhouden van domoticavoorzieningen in en rond woningen voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners en dienstverleners. Het beleggen en beheren van vermogen. Woonpartners bezit 30% van het gestorte aandelenkapitaal.

Reden van oprichting: deelname van meerdere partijen. Woonpartners heeft deze bv samen met de Zorgboog en stichting Combivisie opgericht. Risico: laag (beperkt tot aandelenkapitaal) Woonpartners heeft samen met de andere aandeelhouders besloten om deze bv te liquideren.. Domovisie is in januari 2015 geliquideerd.

WOONWAGENS EN STANDPLAATSEN BEHEER BV Oprichting

Doel

Toelichting

19-06-2006

Beheer en exploitatie van de in Helmond gelegen subkampjes met de bijbehorende standplaatsen en woonwagens. Elk van de vier Helmondse woningcorporaties participeert voor 25 % in deze Beheer bv.

Woonpartners heeft € 4.500 aan aandelenkapitaal gestort. In juni 2015 heeft Woonpartners een agiostorting gedaan van € 240.000. De andere aandeelhouders hebben hetzelfde gedaan. De BV kan daarmee de nog geplande investeringen financieren. Woonpartners heeft in 2008 en 2009 een lening verstrekt van totaal € 287.500. Schuldrest per 31-12-2015: € 247.012. Risico: beperkt (aandelenkapitaal en lening)


WOONPARTNERS HOLDING BV Woonpartners Holding bv en haar werkmaatschappijen zijn opgericht naar aanleiding van MG 2001-26 waarin gesteld wordt dat bepaalde ‘nevenactiviteiten’ ondergebracht moeten worden in een verbinding.

Nu de nieuwe Woningwet van kracht is zullen de activiteiten die in de BV’s zitten opnieuw bekeken worden. Allereerst wordt bekeken of Woonpartners de activiteiten nog zal voortzetten of zal afstoten. Daarna zal bekeken worden of deze nog in een verbinding moeten blijven zitten.

Oprichting 30-10-2003

Doel

Toelichting

Woonpartners Bijzondere Exploitaties bv

Exploiteren, realiseren en beheren van bijzondere registergoederen die indirect samenhangen met de werkzaamheden van Stichting Woonpartners (exploitatie WKO installaties).

Woonpartners Commerciële Exploitaties bv

Exploiteren, realiseren en beheren van commerciële ruimten en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Woonpartners Commercieel Vastgoed bv

Exploiteren, realiseren en beheren van projecten op het gebied van woningbouw en andere registergoederen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

De activiteiten in de bv’s zijn beperkt. Er zijn op dit moment geen aanvullende investeringen gepland. Dit betekent dat ook het risico beperkt is. Financiering van de Holding en de werkmaatschappijen gebeurt door interne financiering van de Holding zelf en vanuit de toegelaten instelling. In het verleden zijn acties ondernomen om de Holding financieel zelfstandig te kunnen laten functioneren. Op dit moment is er nog geen financiering vanuit derden aangetrokken, maar dit lijkt op basis van de solvabiliteit en kasstromen wel mogelijk.

Woonpartners Parkeer­ exploitaties bv

Exploiteren, realiseren en beheren van parkeervoorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Woonpartners Vereniging van Eigenaars bv

Het beheer inzake de verenigingen van eigenaars en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Duurzame Energie de Eeuwsels bv

Exploiteren, realiseren en beheren van WKO installatie voor gezamenlijk gebruik. Deze bv is een dochtermaatschappij van Woonpartners Bijzondere Exploitaties bv en is samen met zorginstelling Savant en Woningbouwvereniging BOW uit Deurne opgericht. De WKO installatie voorziet in de verwarming / koeling van o.a. een Brede School die eigendom is van Woonpartners.

67

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2015: € 10.000.000 • Aandelenkapitaal € 4.500.000 • Agio -/- € 8.864.235 • Overige reserves € 6.035.765 • Eigen vermogen € 1.370.000 • Lening vanuit T.I. (rentedragend): (tussen TI en Woonpartners Bijzondere Exploitaties bv) € 355.000 • Kortlopende schuld aan T.I. J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

In juni 2015 heeft Woonpartners een agiostorting van € 4.200.000 gedaan. Daarmee kan de Holding in haar financieringsbehoefte voldoen.


WIJKONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HELMOND BINNENSTAD BV (WOM) Woonpartners heeft in 2007 een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Helmond en Woningbouwvereniging Volksbelang gesloten om de wijk Weverspoort te herstructureren. Hierbij werden zo’n 400 woningen gesloopt om plaats te maken voor ongeveer 400 nieuwe woningen. Vanwege fiscale overwegingen

heeft Woonpartners besloten om dit onder te brengen in een Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). Deze heeft zij samen met Woningbouwvereniging Volksbelang opgericht. De WOM is een samenwerkingsverband waarbij private en publieke partijen gronden in kunnen brengen en uitnemen zonder overdrachtsbelasting.

Oprichting

Doel

Toelichting

20-12-2007

Ontwikkelen en realiseren van vervangende nieuwbouw (koop en huur) in het herstructureringsgebied 3e fase Binnenstad. Stichting Woonpartners is vanaf 2014 100% eigenaar.

In juni 2015 heeft Woonpartners een extra agiostorting gedaan van € 1.000.000. Verder zijn de gronden voor de huurwoningen zoveel als mogelijk overgedragen aan de stichting. De transacties tussen de WOM en de TI worden afgerekend op basis van facturen. Voor koopprojecten die door de WOM ontwikkeld worden is vast­ gelegd dat minimaal 70% van de woningen verkocht moeten zijn alvorens wordt gestart met de bouw. De kredietfaciliteit van 5 miljoen euro die de WOM had afgesloten bij de Rabobank is per 1 juli 2015 afgelost. De derivaat (Cap) die voor deze faciliteit was afgesloten, is ook beëindigd.

68

VERENIGING VAN EIGENAARS BV Woonpartners maakt deel uit van een zeventiental Vereniging van Eigenaren (VvE’s). Deze verbinding ontstaat van rechtswege. Deze VvE’s zijn te verdelen in drie categorieën:

1 VvE’s m.b.t. complexen waarin koop- en huur woningen zitten. 2 VvE’s m.b.t. complexen waarin Woonpartners samen met haar verbindingen zit 3 VvE’s m.b.t. complexen waarbij de commerciële plintruimtes eigendom zijn van een derde partij.

Oprichting

Doel

Toelichting

diverse

Het beheer inzake de verenigingen van eigenaars en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

De financiële deelname van de Toegelaten Instelling bestaat uit bijdrages die zij doet aan de VvE’s. Deze bestaan uit exploitatie-uitgaven en dotaties aan onderhoudsvoorzieningen. In totaal bedragen de onderhoudsvoorzieningen voor de VvE’s per 31 december 2015 ongeveer € 1.040.000.


ORGANOGRAM VERBINDINGEN

Stichting Woonpartners

Woonwagens en standplaatsen Beheer bv (25% eigenaar)

Holding bv (100% eigenaar)

WijkOntwikkelings Maatschappij Helmond Binnenstad bv (100% eigenaar)

Coöperatie Smart Finance B.A. (33% aandeel)

Social Finance N.V. (Coöperatie 100% aandeel)

Bijzondere exploitaties bv (100% eigenaar)

Commerciële Exploitaties bv (100% eigenaar)

Commercieel Vastgoed bv (100% eigenaar)

VVE Hindestraat (60,4 %) VVE Cascade (47,9 %) VVE De Meulen (69,4 %) VVE Kloosterhof I (70,4 %) VVE Kloosterhof II (80 %) VVE Parkgebouw (67,3 %) VVE De Beurs (76,1 %) VVE Paterslaan (100 %) - VVE L'Étage (Paterslaan) - VVE La Façade (Paterslaan) - VVE parkeergarage Patersln VVE La Place (74, 4 %) VVE Prinzenhof (79,3%) VVE De Librije (73,6%) VVE Residentie Binderen (94,6%) VVE Filmhuis (89,6%) VVE Oude Filmhuis (50%) VVE Keyserinnedael (100%) VVE Hamsterstraat (56,95%) VVE Reynaerde 62,7%)

Parkeerexploitaties bv (100% eigenaar)

69

Vereniging van Eigenaars bv (100% eigenaar)

Duurzame Energie de Eeuwsels B.V. (24,60% eigenaar)

Social Finance Management bv voert het management van de Naamloze Vennootschap Social Finance. In de Social Finance Management bv nemen naast Finance Ideas Holding bv ook Trudo Holding bv en DWV Beheer bv deel.Domovisie B.V. is in januari 2015 geliquidideerd.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S

De verbindingen met Social Finance N.V. hebben tot doel de Starters Rente Regeling® uit te voeren bij verkoopprojecten met door Woonpartners ontwikkelde koopwoningen. In de Coöperatie Smart Finance B.A. nemen naast stichting Woonpartners ook Stichting Trudo uit Eindhoven en Cascade uit Dongen deel.


Bijlage 3.13 De enkelvoudige cijfers per 31 december 2015 per verbinding/rechtspersoon Nevenstructuur verbonden partijen en cijfers 2015

Jaarresultaat voor belasting

Omzet

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Woonpartners Holding bv

-710.600

34.866

6.035.765

10.000.000

0

11.322

Woonpartners Bijzondere Exploitatites bv

-924.441

390.065

-1.709.278

18.000

1.370.000

640.609

Woonpartners commercieel Vastgoed bv

-3.912

0

171.032

18.000

0

315.088

Woonpartners CommerciĂŤle Exploitaties bv

51.673

239.800

3.335.995

18.000

5.445

10.394

167.479

117.196

1.932.784

18.000

2.494

33.277

1.901

3.048

46.157

18.000

0

16

1.085.242

5.389.506

2.942.276

18.000

0

1.423.383

Woonpartners Parkeerexploitaties bv Woonpartners Vereniging van Eigenaars bv 70

Wijkontwikkelingsmaatschappij Helmond Binnenstad bv


Bijlage 3.14 Investeringen in vastgoed 2016-2020 De volgende investeringen zijn in de meerjarenbegroting 2016 â&#x20AC;&#x201C; 2020 meegenomen.

Omschrijving Nieuwbouw

Aantal woningen/panden

periode

WOM Blok 11

23

2016

WOM Blok 12

7

2016

UWV

89

2017

WOM Blok 1

12

2017

WOM Blok 4

7

2018

WOM Blok 8

3

2019

In totaal gaat het om een investeringsbedrag van 19 miljoen euro. Daarnaast zijn nog investeringen in het bestaand bezit voor 35 miljoen euro gepland. Zoals al eerder aangegeven wordt in 2016 ons nieuw beleidsplan verder uitgewerkt. De investeringen voor de komende periode zullen daarbij ook opnieuw geraamd worden.

71

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 W O O N PA R T N E R S


Colofon Redactie

Noot van de Redactie

Eindredactie

Woonpartners

Concept, ontwerp en DTP, tekst interviews en fotografie

Branding Topics

Profile for Branding Topics

Jaarverslag wp 2015  

Jaarverslag wp 2015  

Advertisement