Page 1


Det var et beva:gellde ¢}eblik, da lack Smith og Keith Francis Clohessy kunne I¢fte RAF-flaget og aJ~'I¢re mind-estenell over defemJitldne kammeratel: De to addre herrer var laget hele den lange vel fra Australienfor at were med til af\'l¢ringen af milldestenen i haven ved (?)rbceklund denne aprildag. I baggrunden ses Kristiall P (?)stergaard og lens (?)stergaard.


Brande julen 1999

Prcbcn Ch ristcnscn

Vi har lige her ved udgangen af oktober stillet vore ure en time tilbage. Det markerer jo, at vi er gaet over til vintertiden, hvor der vii blive mere m0rkt, og dagene kortere og kortere og aftenerne leengere og leengere. Nogen vii sige, at det er en ttist og treels tid, vi gar im0de, hvor det ogsii kan blive koldt. Men det kan nu godt v,ere en hyggelig og dejlig jule­ tid. De fleste af vore fritidsinte­ resser skal nu dyrkc~s indend0re, men det er der ogsa hygge ved. Der er ogsa hygge ved at opholde sig i vore stuer og h0re bleesten udenfor, og glcede os over at vi har sa gode forhold i Danmark, at der er mulighed for den form for hygge. Tanken om, at julen neermer sig med raske skridt er ogsa med til at 0ge spcendingen og glceden i os.

. GI ~~

...

Brande

BRANDE Turistforening Stationsvej 1

97181608

Brande Kommune vii g{i ind i det nye flrtusinde med fuld fart og store forandringer, nar vi langt om lcenge filr den savnede omfartsvej, der ogsfl vii indvarsle mange nye tiltag i Brande de kommende ar. Byradet har sammen med fore­ ninger, interessegrupper og bor­ gere lavet et oplceg til en midtby­ plan, der gerne skal ende med, at vi far en rigtig dejlig by at fcerdes i, og en rigtig god by at handle i. Sadan at det bliver en forn0jelse at fcerdes i VOR BY. Vi (byradet) gleeder os aile til at se resultatet fra de fire virksom­ heder, der er indbudt til at komme med forslag til midtbyens ud­ seende, ud fra det opJ<eg vi er kommet med. Vi (byradet) har besluttet, at der ogsa skal ske fornyelser i Kirke­ gade. Vi har solgt kommunens bygninger 1-10 og grunden over­ for, og der vii ske en kraftig for­ sk0nnelse af omrfldet. Vi er i 0jeblikket i gang med at sedge mejeriet, og det bliver spcendende at se, hvilke projek­ ter, bydldet skal tage stilling til. 1999 var ogsa aret, hvor byrildet sku lie beslutte, hvordan de 12 mio. kr. til b0rneomradet skulle bruges. Det er blevet bestemt, at der skal bygges to nye b0rneha­ ver. En i Brande og en i Uhre, og sa skulle man k0be Ahaven. Den nye b~jrnehave pa Vibevej er i fuld gang med at blive bygget. Det bliver en meget flot by)rnehave, som arkitekt Kristian Kristiansen

JL

Malerfirmaet JS'lrgen Larsen

Blichersvej 41, Brande

Bi140 114871

har tegnet. Det blev desveerre den sidste opgave, han fik lov til at lave for vor kommune, da vi mi­ stede ham her i efteraret. Vi er ogsa i gang med at se pa he Ie skoleomrildet, og vi glceder os meget til at se resultatet af det arbejde, der foregar i samarbejde med skolerne og skolebestyrelser­ ne. Pa celdreomrfldet er vi ved at for­ berede os pa indf0relse af kon­ traktstYling. Det forventer vi os meget af. Pa vort budgetm0de blev det be­ sluttet, at vi skulle se ncermere pa vore overf0rselsindkomster, da det er et omrade, der er meget kostbart for vor kommune. Det er ikke kun i kommunen, der er gang i den. Der sker ogsa man­ ge spcendende ting pa vore er­ hvervsvirksomheder, bade store og sma. Virksomhederne arbejder med mange spcendende planer. Bonus Energy har kobt 27 ha. jord. Bestseller har k0bt 11 ha. jord, og andre virksomheder gar med udvidelsesplaner ude ved vor nye omfartsvej. Sa ar 2000 bliver et meget spcendende ar. 1999 blev desvcerre ogsa aret, hvor vi mistede en meget stor er­ hvervsmand; nemlig Max Peter­ sen - en god og aktiv mand for vor kommune. Vi fik et budget vedtaget. Det blev ikke et enigt byrad, der vedtog budget 2000. Socialdemokraterne

Janna's Taxi Bil40 40 55 95

97181707 Brande Jul 1999 - Side 3


kunne ikke stemme med det ov­ rige byrad, men det var ikke den store uenighed. der skilte byradet. Og forhandlingerne og budget­ vedtagelsen i byradet foregik i en god og positiv and. Det vii jeg godt rose hele byradet for. Det er med til at sende nogJe gode og positive signaler ud til borgerne i kommunen. leg foler, der er en meget positiv stemning blandt yore borgere. leg kan m::erke det, nar jeg er ude til m!llder, og nar jeg snakker med tilf::eldige personer. Jeg kan mcer­ ke, at borgerne i kommunen er medspillere. Her tcenkerjeg blandt

Frydensbjergs Turist- & Bustrafik 97181555 - 2143 58 02

andet pa det til tag, to Brande-bor­ gere tog , nemlig underskrift­ indsamlingen til fordel for kom­ munen i kampen om vejen gen­ nem Brande Skov. Et tiltag og initiativ der varmer som politiker. Til sidst vii jeg onske aile borgere i Brande kommune EN RIGTIG GLJEDELIG JUL OG ET GODT NYTAR. !Wed I'enlig hilsen Pre ben Christensen borgmester

I

ogTaxi 97182727-21435801

Rahhek

VVS-ENERGI Center AUT. VVS INSTALLAT0R FABRIKSVFJ 1 - 7330 BRANDE - TELEFON 97180711 I

i~ I*lI~r~)

r?\

'Y

VVS&ARANTI

I

Brande Jul1999

Brande lui 1999 0nsker l::eseme en rigtig gl::edelig jul og et godt nyti!r. Med dette nummer af Brande lui er der lraditionen tro gjort et for­ s0g pa at give et lille indtryk af livet i Brande Kommune, som det hal' formet sig i aret, der nu er ved at rinde ud. Pi! opfordring har en rcekke Bran­ de-borgere bidraget til bladet pa forskellig vis. Livet i Brande har i det forl0bne ar budt pa en nrkke store og sma h::endelser. Is::er har omfartsvejen sat sig tydelige spor i landskabet. Men ogs; en indre omfartsvej ffa Stationsvej til Dalgasvej og en ny vej under banen f.fa lyllandsvej til Thyregodvej har sat sit pr::eg pa byen. Endvidere er kommunen ved at bygge en ny bornehave pa Vibevej, der skal tages i brug i det nye ar.

Side 4 - Brande Jul 1999

Debatten om Brandes bymidte har pr::eget aret. Borgeme er ble­ vet h0rt og har bidraget med for­ slag og 0nsker. Nu venter man blot Ptl, at arkitektfirmaeme skal komme med de endelige forslag . Del' er ingen tvivl om, at borgerne med sp::ending ser frem til disse

forslag, og hvordan de bliver rea­

liseret de kommende £If.

Del' skal Iyde en tak til aile, del'

pa forskellig vis hal' bidraget til,

at Brande lui ogsa i ar kan kom­

me ud til samtlige husstande i

kommunen. Endvidere skal der

Iyde et tak til annoncorerne, der,

pa Brande Handelsstandsfore­ nings opfordring, har gjort det muligt at bevare traditionen om­ kring Brande lui; men samtidig har st0ttet juleudsmykningen og julearrangementerne i Brande. G/redelig Jul Erik Lauritzen

Brande Jut 1999 Udgiver: Brande Handelsstandsforening Tryk: Brande Bladet Redaktion: Erik Lauritzen Oplag: 4.800. Der skallyde en tak til f0lgende bidragydere: Preben Christensen Inge Marie Mols Ingrid Husum Anna Karen lulsgaard Benny Klarholt Gunnar Gasbjerg Mogens Sommer Madsen Jan Svendsen Poul Lund Forsiden af Brande Jul prydes af et vinterrnotiv fra Centerparken. Foto: Erik Lauritzen


"Jul i Jelling"

Inge Marie Mols, sognepra:st

Overskriften til denne artikel er titlen pa en julepnediken af Gun­ da J0rgensen, Vandborg. Den fin­ des i samlingen "Kristtj0m. Hi­ storier fra Paradis til Betlehem" Og den behandler et emne, der gennem de senere ar abenbart er blevet noget af et problem i kir­ keme: nemlig nisserne. Det er jo nogle hedenske vxsener, som ikke har noget med kristendom­ men at g0re, sa vi rna nok hell ere formene dem adgang ved kirke­ d0ren og sa n0jes med engle og glaskugler som tilladeligt pynt i kirken, selv omjeg nu heller ikke ved, hvad papengle og glaskugler specielt har med kristendommen at g0re.

tr ViUysTaxi

IBrandeTaxi

97180665 30954665 - 30 33 25 51

Men tilbage til Gunda J0rgensens pnediken. F0rst fort<elles det gamle eventyr om Adam og Eva og deres mange b0m . om hvor­ ledes Gud en s0ndag besluttede sig for at bes0ge Eva, blot siidan for at se hvordan det stod til. Uheldigvis kom han sa tidligt, at Eva endnu ikke var f<erdig med at fa aile b0rnene vasket og givet rent t0j pa. Og da hun sa det 1'or­ nemme bes0g, syntes hun altsa ikke, at Gud skulle se de b\)m, der endnu var snavsede og blot havde deres gra hverdagst0j pa og r0de huer, s;l de blev gemt vxk ude i laden og stalden. Og resultatet blev, at det kun var de renvaskede b0rn, der mod tog Guds velsig­ nelse og fik aile de talenter og evner, som b~~rn har brug for, s{\ de kan blive til fornuftige voksne mennesker.

Men det fik jo konsekvenser for de andre. altsfl aile de snavsede. De bavde ikke faet nogen vel­ signelse, og s;1 holdt de op med at vokse, og de holdt ogsa op med

at bo hos Adam og Eva. Det blev lofterne, laderne og staldene, de boede i, men de var ikke Ixngere vxk fra de pxne born, end at de altid kunne drille og forskrxkke demo De blev nogle fxle sma v<esener, der kun kunne lave ulyk­ ker. De blev nisser. Og det blev de ved med at vcere i mange hun­ drede ar.

Dernxst fortxlles om en begiven­ hed, der fandt sted kort for det f0rste iirtusindeskifte. En munk, der hed Godtfred og kom fra Bremen, var pa vej til Jelling for at besoge Sven Tveskxg. Eller rettere: for at se, hvordan det egentlig stod til med kristendom­ men i Danmark. Han havde hOl1 diirlige rygter, men mente nu nok, at det gik kristeligt til i hvel1 fald i kongsgarden. Godtfred havde tilrettelagt sin rejse saledes, at han kunne holde jul hos Sven Tve­ skxg. Men da han var naet nxsten til Jelling, blev det et forfxrdeJigt vejr. Sneen vxltede ned, og han kunne ikke se en halv meter frem. Morkt var det ogsa, og Godtfred blev selvfolgelig meget bange. Men heldigvis havde han sit kors

(;M

FJERNVARME Brande Fjernvarmecentral PrCEstevCEnget, 7330 Brande

TIt. 97 18 03 43

~II=

Fynsvej 4,

~ 7330 Brande

(BRANDE)

Tlf. 97 182244

SPECIALVJERKSTED FOR ENTREPREN0R-MASKINER 09 SNERYDNINGSMATERIEL

Brande Jul 1999 - Side 5


pa sig og kunne bede en b0n. Det hjalp. For pludselig var der en lille fyr, der tog ham i handen og trak ham hen til en hule, hvor der var en hel masse af disse sma m<er­ keJige v<esener. De var aile sam­ men meget snavsede og havde grilt toj og rOd hue pa. Da de sa Godtfreds kors , spurgte de ham, hvad det var for en ma~rkelig tin­ gest. Og salte han sig ned midt iblandt dem og fortalte dem om den aIlerf0rste jul, om dengang Gud abenbarede sig for verden i et Ii lle barns skikkelse og pa den made ve lsignede hele jorden. Velsignede han ogsa os':' spurgte den nisse , der havde fundet Godt­ fred i sneen. Ja. ja, det gjorde han da, svarede G odtfred, han vel­ signede aile. - Og nisserne blev sa glade, at de skyndte sig at s<ctte Iys i et stort fyrretr<e . og dansede og sang, det kunne h0res i hele Jelling og omegn. Men englene sang nu vist ogsa med i an led­

sa

sa

ningen af, at det var selve juleaf­ ten . Og aile folk i Jelling str0m­ mede ud til del Iysende fyrretr<e , og s sang de ogsa med. Nisser og men nesker sammen. For nu var de jo allesammen Evas vel­ signede b0rn . Og sa l0b nisserne tilbage til de­ res hlile og hentede gavel' til men­ neskene. Det var ting, som de tid­ Jigere havde stjMet. Men nu fandt de lid af, "at det var morsommere at give end at lage, og at fryden ved at v<ere f<elles og have ven­ ner er mege t st0rre end skade­ fryden. " Jeg synes, at det er sadan en s0d historie. Men den siger ogsa no­ get om. at vi ikke skal v<ere snerpede. T(1)vrigt er nisserne hel­ ler ikke de t eneste indslag i ju­ len , der stammer fra hedensk tid. - Beretningen om "den f\.'lrste jul , om Gud, der kom til verden som et liIle barn og pfl den made vel-

signede den ganske jord," den be­ retning fil r i Gunda J0rgensens fortrelling nisserne til at trende Iys og danse og synge af gl<ede. Og nar den har en sadan virkning pa nisser, hvad ma den sa ikke kun­ ne g0re ved os?

GI~delig

jul og tak for

ststtene i Isbet ~D:; afaret

~

sa

BBe

onsker aile en

rigtig glredelig jul... !

Brande Tennlsklub - en go' klub for aile der ka' Ii' at spille tennis ....

Brande Badminton Club

r

Kontakt: Otto de Bruyn

0rbrekvej 37. TIt. 97182075

--,

~ndlcegerne i Torveg ade

Glcedelig jul ¢nskes aile

Linette OPSlr LlP

Usbeth og Torben UHle

~~r~"Pr~"o~ 79

SALON MONIKA - altid hnst med det sldste nye .. !

v/Mona Bmndum Borgergade 2,7330 Brande Telefon 97 180251

Side 6 - Brande Ju\ 1999

Den Gyld"e MiddeNej 8. 7330 Brande TIt 97 781673. Bil40272230

SOREN PEDERSEN ENTREPREN0R

SYDBANK

~- ]!S8b~

Torvet 1 7330 Brande Telefax97183116

7330 BRAND'E TlF. 9718 0577

97181055


En dr0lD Olll ntin by

I kraft af sine strerke sider skal Brande ga aktivt ind i et samarbejde rued Herning og Ikast

At Jail Svendsen, byrads/1/ dIem

Ved juletid er de l ·(edvane. at vi skriver en 0nskeli ste. Vi lister op. Iwi lke gavel' vi gern e vii have. Det perspektiv kan vi 10fte udover cl personli oe gaver, for jcg har en dr(IJm om Brand . Nok kri ver jeg at del cr en dr01Tl om min by. men reelt skal clef sUl kc)mmune. For "B rande" d.ekker jo over bad en by og en kom mu­ ne. or nemh ds skyld skrj vcr jeg om Brande som en by. men dr0m­ men drekker alts, hele kommu­ n n.

P trerskele n ti l me te ilrtllsind er det pa. sende at sto ppe lidt op og funde over. hv rdan vi ser Brande be vrege 'ig ind i 2000-lal­ lel. Dr0mme om Brandes fre m­ tid.

() STATOIL

Steens Autovcerksted Tlf. 9718 00 73

Nok dr01 mer jeg, men jeg t.: r

ogs/\ vagen . Dcrfor eT min dr0m

mulig I virk uohedens verde n.

Bv ' vi viI.

Jeg ,er Brande som en del af en

helhed.

Brande er for lille til at vrere en

k0b. tad og for lOr Lil at v~ rc en

land, b . Brande er en stati nsb '.

l ndime llem har vi dog store tan­

. r 80m en k0bstad . og andre

gange tror vi for lidt pa os ,elv.

Det 20. arhundrede cr melropo\ r­

ne s tid, hedder det ig.

Pa v rdensplan bJiver de sl0rst

byer endnu s!~n' . L Danmark er

de · t ~rste byer endnu t0rre rnag­

n ter end lid ligere. Flu Q'ten fra

land lil by er blcvet en bevregelse

fra de mindste lil de , torste b cr.

Fm Brande lil Hemi ng. Fca Ber­

ning Iii Arh us. Fra Arhus Lil K~­

b nhuvn . Fra K~b nllavn til Pa­

ri . Blandl an det derfor r der

Qmkri ng hovedswden det visio­

n;ere initiafiv med 0restaden ­ som en modpol til Hum borg og

andre slorbyer i Europa.

T<e nk sta rt.

Ringkj )bi ng Amt skat m rkere

si g i forhold lil Arhus. Odense.

Aalhorg, E 'bier og Lrekantom­

r' det, Vej le-Kolding-Fredericia­

Horsens).

I del vestjyske skal Brande k n­

kurcre med Herni ng/lk t. Ho l­ tebrolSlruel" Skjern/TaJ' TIl og

Ri ngkj 0bing saml aile de andre storbyer i Iunder. p. engelsk sy nger Queen ..If you can't beat them. Join them" . Hvis du ikke kan slli dem, Sll ga sam­ men med demo

Vikanikkesmruene .leg lTOr ikke pa, ar Brand kan sta alene i den konkulTence. Vi er en lille kommune, men derfor kan vi godt v(ere strerk pa vores niveau. Og det er vi. Netop derfor mener jeg. det er et helt misvisende signal, at kom­ munen er rn diem af "Det ska! e Danmark", som er et samarbejde mt.:lle m land ts svageste komm u­ ne r. Nej, vi skul samarbejde. l kke meel svage naboer, men In d st::erke part n r . Min filoofi hal' ullid ge et pa, at hvi, lll an sel v r sta:rk no " vii et sumurbejde altid vrere til g< vn. Ogs& selv om lillebror arbej der sammen lTIc d storebror. Hvis du hal' nogcl at give a . s:i far elu ogs noget lilbage. I B rand har jeg i adski ll ige til­ f<elde oplevet del. J g var for 20 r siden med til at slifle Idrrel ­ samvi rk t og f0rsle farm and. Pa S<lmme tid var jeg sam fa nllanci med til at puste liv .i Kulturelt Samrad. So m skoJe leder blev skabt el aktivt oplysningsforbu nd.

,~~~~~

Partner Revision

Har du tid til Bogholderiet?

- eller er du heist foruden dette "papirarbejde" ~akontakt

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Torvegade 22 - Telefax 97 18 14 01

Tlf. 97180366

l&hNSKABSG

mE

Brande Jul 1999 - Side 7


AOF. PA mange andre omr[lder

har jeg deltaget i samarbejde.

I dag erjeg formand i folkeoplys­

ning. udvalget, som er bredt salll­

mensat.

I byrfldet arbejder jcg til enhvcr

tid hen mod et forlig og f<rlles

10sninger.

Tror

pa samarbejdet

H ve r gang har jeg troet pa sam­

arbcjdet. og jeg f01er ogsa, al det

som regcl lykke s. HVIS begge

cller alle parter er lndstilleLpa det.

Hvisen negativ modspillerharcn

skjult dagsorden eller ikke viI ar­

bejde sammen, sa bli ver det al­

drig et pos itivI resultat.

H vis mod parten ikke har noget at

byde pfl, kan det heller ikke

blive et li ge ::e rdi gt og frugtbart

samarbejde. Brande skal .io ikke

alliere sig med K0benhavn .

Me n vi har andre helt nalurlige

samarbejdspartnere hvo r vi sag­

tens kan bade give og tage imod.

Hem ing og Ikast.

Jeg shev f0rste gang om det i en

kronik i VejleAmts Folkeblad 13.

august 1988 ! " Lad os i Brande.

IkasL og Heming danne en midt­ jys k trekant som kraftcenter", skrev jeg og me vnte herunder A F, om jeg menle burde etab­ lere en a lliance Illed Heming og Ikas!. De tles te af vores relatio­ ner gflr den vej . for ckscmpel ar­ bejdc, ygehus , uddannelse og kultur. Gennem re ne f01er jeg, at min vision f'ra den gang er blevet endnu mere patr:cengende. Vi er jo al lerecle begyndt.

Det hilser jcg med glrede og har argurnenteret kraftigt for den ud­ vikling. Nogle eksempler. Vi g0r dct pa turisme, hvor andre end Herning og Ikast er med i Turistforum Midtjylland. Pa den made far Brande kontakt til turi­ sler og bllrealler i ct omfang, vi ikke sclv kllnne magte. Vi magter heller ikke sclv en er­ h vervschef, me n er lIdovcr Er­ hvervsknlldepllnkt Midljylland gaet direkte med i Herning-lkast­ Brande Erhvervsrad, som jeg ser store perspektiver i. For B rande. Senest cr vi blevet oplaget i ud­ dannclsesradet for de samme tre kom mu ner. Vi sender hver dag el par hundrede lInge til Herning og lliast. me n forst nu er vi k mmel med i uddannelscsrfldel via er­ hvervsradet.

~

M-E·S

~ Telefo n 180377 97

Side 8 - Brande luI 1999

p~

~{T'I)(:)e'

PEDER HOLT als

to·

Hernlngvel 9 . ~t b ox 11 6 7330Branae 11197 1824 44 Fc;, <n 18 231Jti

Brande skal med

Hemjng Kongrescenter hal' i den­

ne vinter indledt el samarbejde

med Bakkehuset i fkast. Her skal

Remisen da med! Pil samme

made skal vi indga i kultursall1­ arbejde Vest. sam amtsradet er

ved at etablere.

Herning og Ikast er gilet sam men

om elitefodbold i Fe Midtjylland.

Her bor Brande IF da lilbyde sig

som satellitklnb, hvor BIF yder­

mere kan ga aktivt ind ved at kobe

aktier og gore krav pa en plads i

bestyrelsen. BIF er den klub, der

i foraret leverede flest spillere til

Ikast FS og Herning Fremad.

Udell it noget retur, for det sker

kun . hvis BIF indg{Il' i et struktu­

reret samarbejde - og straks viI

Brande igen fa divisionsfadbold

P~I stadioll.

Pa det kommunale plan samarbej­

de r vi Illed Ikast om Predagogisk,

Psykologisk . RAdgivning, PPR .

Byr rlclet hal' vedlaget al styrke

omdldet med SS P (skole, sociale

myndigheder. politi) og viI an­

scette en social koordinator efter

en Ikast-model - og Heming har i

mange ar haft en SSP-konsulent.

Derfor bi'lr vi tr<ekke pa erfarin­

gerne fra Heming og IkasL.

Indcnrigsll1inister Thorkild Si­

monsen og Kommllnerne. Lands­

forening rasler med sabelen ved­

r0rendc de (for) sm tl kommuner.

og her er Brande i farezonen, hvis

sma kommllner skal tvinges sam­

men.

Nogle viI synes, at As kov, Gi ve

og Nr. S nede er oplagte partnere.

Det r jcg megct uenig i. Det cr

fa

Midtjyllands f0rende fotograf

P.N.H. Foto Storegade 44

Tlf. 97 18 06 73


ikke naboer, som kan I~jfte Bran­ de opad. Her vii vi blive lokomo­ ti vet, der skal trlrkke de andre fremad . ndskyld, naboer! Men det er bestemt ikkc ment ned­ slrttende, men min vurdering af omradets dynamik.

skal fortcellc, hvordan vi kan styrke dem, og hvordan de kan styrke os. leg rna dog v<:ere ,erlig og tilsta, at de nok kan give os mere, end vi kan give demo Vi skallrere at tcenke offensivt og lade vores r0st Iyde.

Samarbe.ide med r~st

Herning og Ikast

En

Dynamikken finder vi i Herning og Ikasl. Det skal Brande vcere en del af. Ellers 10bcr de bare med udvik­ lingen alligeve l - udenom os. Ogsii selv om vi bliver tvunget til at danne en storkol11mune med Askov, Give og Nr. Snede. Mit forslag er, at Brande hurtigst muligt skal etablere et flrJleskom­ munalt samarbejde med Heming og Ikast. leg tror nemlig pa, at gennem et stcerkt samarbejde mellem tre se lvstlrndige kommu­ ner kan vi undga en patvunget sal11menllrgning, som jeg mener vii vcere meget uheldig. leg gar sa sandelig ind for, at Brande fort­ sat skal v~ere en selvstlrndig, sta!rk koml11l1ne og det sker bedst gennem et samarbejde med Her­ ning'og lkasl. Samarbejde fremfor sammenlceg­ ning . leg tror pi!, at det viI styrke Bran­ des fremtid . Plus Hernings og Ikasts. Men det sker ku n, hvis vi gar i offen si ven og tror p' os selv. Jeg tror pa, at Brande har noget at til­ byde Herning og Ikast. Vi skal ikke sti! med hatten i handen og bede om hjcelp af demo Nej, vi

Det samme gcelder amtsdtdet. Nar Brande ikke er repnesenteret, er d t jo vores egen skyld. De andre kommuner vii da ikke forcere os en plads, nej, den rna vi selv skaffe pa vaJgdagen. Gennem en aktiv indsats ved val­ get ti I amtsradet om to aI', rna vi s0rge for, at Brande har en r0st i amtsradssalen. Det sklille gerne betyde, at vi ogsa i det samarbej­ de kan styrke vores kommune. Amtsdidet arbejder iotenst for, at vi ogsa filr et landsdelscenter her­ ovre. Modellen hedder HolstebrolStm­ er sammen med Herning/Ikast. For mig vii chancel11e blive 0get, hvis Brande ogsa bliver koblet pa et landsdelscenter. Vi skal selvf01gelig prim<:ert selv vrere aktive og vise, hvad vi dllr til. Med eller uden samarbejde. I 1953 gay Brande Marked genlyd over det ganske land. Det samme skete ved 800 ars jll­ bilceet i 1975.

Q

Service viAl fred Pedersen Vejlevej 13 7330 Brande

Tlr.97180217

i amtsradet

os gore 2003 til Brandes ar, sa vi

giver os selv en oplevelse, tiltr<ek­

ker g<:ester og meget geme kaf­

fer tilflyttere.

Nok dr0mmer jeg om Brande i et

samarbejde med Heming og Ikast

- ogsa i et eventuelt landsdelscen­

ter - samt en aktiv brandit i amts­

radet.

Men vi skal [\ilrst og fremmest tro

pa os selv og egne strerke sider.

Pfi den mllde kan vi yde noget i et

samarbejde med andre og Fa no­

get retllr.

Det er min dr0m for Brande.

Men dnOlrnmen kan kun blive til

noget gennem hftrdt arbejde ­ sammen.

Hver for sig er vi svage, men sam­

men er vi stcerke.

Ogsa i dr0mmcn om Brande.

2003 er Brandes ar I 2003 kunne vi passende bruge

ny midtby og 50aret [or Brande Marked til en ny stor folkefest, som retter focus mod Brande. Lad

Ejlif Andersen TORVESALONEN Torvegade 1 Telefon 97 180567

Storegade 38, 7330 Brande

Tlf.!fax: 97 18 32 58

Brande luI 1999 - Side 9


Uhre - en lille olDvej vrerd

hre Kro har i man ge ar giort tu­ rister og andet godtfolk beke ndt med , at landsbyen er n lille om­ vej vrerd. Efterhilnden omjeg har boet i svinget ved Uhre igennem flerc t r, har jeg forst konstateret og siden undret mig over, at tra­ fikken mod Uhre har v,eret sti­ gende. D t m ~ de r v;ere flere for­ klaring r p . For det ffijr. Ie er d r mange be~ 0­ gencle, der har fund et ud af at land ' bykroen er en Idl e omvej vcerd, forudsat man er su lt ~ n . or det andel er de n ..farverige' Uhre kirke i 90'erne bleve et till¢hs­ sty kke, speciell lid nror ki rketid. Der hold r ofte en bus cd kir­ ken, og fl r foredragshold r er tilknyttet kirkcn. For d t rredje har landsbyen sidst i 90 erne' b­ net to museeT, Den fredede stra­ tx kte Uhre molle og Den gamle K0bmandsgard, som begge giver et nostalgi. k tilbageblik.

.0

o

GI~delig

og godt

~ fterh nden er der fIere turistar­ rangorer, som i forvejen kontak­ ter "Iandsb, en" og afraler bes¢g i henhol sv is kir e, k¢ bmands­ gard. m01le m.v. Det fort<r lles, at man i denne som­ mer har set, at del' samme ti d ho ld! en turistbus ved bade kir­ ken, kroe n og Den gamle Kob­ mand gard. orklaringen er al ts{l ligetil- Uhre har lIoget at byde pa, hv il ket man ogsa frtr indtryk af ved at bladre i , rets avisomtale af lundsbyen. [ begyndelsen af aret dannede de unge i Uhre et L1n gdo m~ nld med hj re lp og s t0tte fra Uhre Ud­ iklingsrad. Vee r st det for d unge hIev "Asg rs tidl ig r e hus" vcd Uhre skole. I kuldc og blersl bIe\' Uhres nye artegn afsl0ret. Det sym ho li ~e ­ rer, at livel i Jandsbyen begynder efter kl. 16.00. Et par dage efter blev der afuoldt gen raHor am­ lina i Uhre Udvi klingsrad. H~r be kendtgiorde formande n, at man IJlgen i nlentioner havde om at leve op til kommunens forvcnt­ ninger om, at der skal bygges et lil to huse i Uhre l1Vert ilr. .. Vi vii arbejde pa, at del bli ver fl ere" . Pi't daverrende Lidspunkt var der ~ o Igt 3 <;torparc.eJler. I sommervarmen ble\' den sidste solgt, og en, der k m for sent til k0b af en stOf­ parcel. k0bre i stedet en dobbelt byggegrund. Alt i alt eHler i 1999 bygget 5 nye hu se i Uhre.

ju I

nytar

pa

I sommervann n ble v Uhr Mar­ ked og rev skudt af. Ud Over at der var stillet et festlelt )g krcem­ merboder op val' nyska b Ise n i ar en slags gade-familic-nmdbold. Men det store tilI¢bsstykkc blev. som srI ofte fQir, den iirlige revy. For bvad og hvem skulle ha~nges ud . Arets revy ramte plct mcd mange lllonologer og sangtekster. Un der titlen .. ben land by" i august maned oplevede vi e n meget hygge lig sondag eftermid­ dag, hvor mange mennesker af­ lagde Uhre et bes(c)g. Dagen be­ gy ndte i Uhre kirkc . Herefter ku nne man beva~ge sig rundt i hre og omegn. hvor d¢rene var abne til hyens se rerdigh der. Man kunne blanut andet be ¢ge Den gamle K0bmandsgard. hvor del' duftede af nogel fra en svun­ den tid. Her kunne man over en kop kaffe eU er to trreffe Uh re Udviklin g~ r,d . Ved Uhre m011e kunne man fii et I- ig ind i svund­ ne tiders mOlletradition. r det nyrenoverede pak hus sad meget passendt: folk fra Uhre og Om­ egns Vindml'll\elallg klar til at for­ ta~ lIe om de "nye" vindm011er. Ogsa de lokalc virksomheder og butikkcr holdt . !6ndag iibent med blandt andet Ting ad Vrevegarn, Arne Dan iel se n. snedkerv[e rk­ sted. Hoig r Olesens landbrug. hre kro samt Gen brllg og AlI­ tik. 0

1800 Villaer 09 ejendomme BOO ScanRevision 9 ..'...,wtQn :rt:I nl

!-oIWil;

Storegade 5. 7330 Brande Tlf. 96 42 25 00 Fax 96 42 25 01

KBb/salg, kontakt venligst

for en uforpligtende hussnak.

Diskret salg af boligen .

Ejendomsformidlingen Sigrid Mortensen . Chr. BergsveJ 19

Brande TIl. 97 18 02 48

Side 10 - Brande Jul 1999


I august b¢d Uhre p£l Aben Lands-by, en invitation mange tog imod. Her er det Arne Danielsen i midtell, der viser rundt og jortceller om arbejdet med at restaurere den gamle vindm¢lle. Sidst men ikke mindst var der abent i fuchsiahaven, hvor gre­ sterne kunne gJrede sig over 600 alter, og hos en af initiativtageme til selve dagen. Thomas skrih overt"or k0bmandsgArden, kunne man se en frodig have uden van­ ding . Jeg ved ikke, om du kan huske det. Men det var en l¢rdag i sep­ tember, hvor der var utrolig mange arrangementer i Brande

kommune. Der var "Anders And Cup" pa Brande Stadion. veteran­ biler i Remisen. traktortrcek i Bla­ h¢j og i Uhre var der Hobby & Fritid pa skolen. Aile hj¢rner af skolen blev ud­ nyttet af de mange udstillere, og udenfor var cler opstillet et stort telt med lopper. Der var sa mange bes0gende, at en nrerliggende mark ved skolen blev benyttet som parkeringsplads. Hobby & Fritid var nok engang med til at

fremme frellesskabet i den lille landsby. Uhre skole og Uhre klubhus fik i 1999 mu\ighecl for at udbygge deres kulturcenter. Yed skolen g¢r man kIm til at bygge en b¢rneha­ ve til 30 b0rn, og ved klubhuset er man begyndt at uclvide eksi­ sterende klubhus med to omklred­ ningsrum og et aktivitetslokale.

Den perfe'l de klipning far man hos herrefris0r MURERMESTER " AUT. KLOAKMESTER

Sportsvamget 18 - 7330 Brande Telelon 97180273

JACOB O. MADSEN Storegade 8 . 7330 Brande

Telefon 97 18 11 08

Brande Jui 1999 - Side 11


I Dell gml1le K¢bmCllldsgdrd wlr del' g(/ng i kaJfell1fJllen. KlInderne slod pel del ncermesle i ko)./c)r (If k¢be ef pund jriskmalet kaJJe.

I skrivende stund er jeg spcendt pa, hvordan julen vii forme sig i Den gamle K0bmandsgard. Uden­ for er der sikkert juletrceer og gran. I blltikken er der friskmalet kaffe, glansbilleder, piiklcednings­ dukker, tneleget0j . mj0d og me­ get andet. Arets julegave kunne blive det netop udkomne hcefte: Uhre EjerJaugs historie gennem

250 ilr.

Men jeg haber, at mange i julen vii mtid til eftertanke, ligesom en bes0gende. Ernst Ostersen fra Kelowna i Canada. Ernst var for nylig hjemme pa bes0g hos no­ get familie i Videbcek og fik lyst til at afl~egge Den gamle K0b­ mandsgiird et uanmeldt bes0g. Imens han stflr inde i blltikkens baglokale, opdager han blandt andet, at gulvet knirker og ved loftsbjcelkerne er der dels kroge

@

og dels numre pa forskellige tneskost0rrelser. Del far ham til at sige: "Jeg stod i here her for 40 ar siden. Del ligner sig selv". Maske var der dengang mere tid til ros og fordybelse. Med hab om at Uhre er en omvej vcerd - eller slet ingen omvej ­ ogsa i det nye artusinde.

Gunnar Gasbjerg Uhrevej

Glredelig iul 0nsker

SPEClALlSTEN

Eriks Autovrerksted E. Sorensen. Industrivej 14

Tlf. 97 18 1450 - Privat 97 18 13 08 97182143-40861450

Side 12 - Brande luI 1999

Glredeligjul

BV

BrandeVognfabrikApS ~1J 3 . 733G 8rMc~

TiL 97 18 12 22 -81140 19 10 22

rOTOTO' ALT I TRANSPORTMATERIEL


Slregt skal f01ge ...

Af Ingrid Husum Yngre end nogle, reldre end fler­ tal! - Men gammel? Nej det er jeg da ikke. Vel kan man komme ud for at va:re den reldste i selska­ bet, men det modsatte hrender da ogsa. selvom det ikke sker sa ofte mere.

Og da vi var born, var bedste­

foneldre gamle, s impelthen! Det

kunne vi .io se p11 tojet; de gik i

morkt, gr t, brunt eller helt i sort.

Haret, hvis der var noget tilbage

-var i aile afskygninger af gnit.

En gammel gam mel kone, som

jeg kan regne ud var noget yngre,

end jeg er nu, havde nogle tynde,

hvide tjavser, som man, hvis man

val' heldig, kunne se hen de "fri­

sere". De magre forslidte ha::nder

fIettede hurtigt og ovet en lille

rottehale og salle de tre hflmale i,

som hun holdt i munden. Det tog

hojst et halvt minut, og hun sa

aldrig i et spejl.

RANDE )ILT E3IQAS%

De gamles t::ender, hvi . ellers de havde nogen, var ikke p::ene ; brune stumper eller kunstige tren­ del', hvor der sam rend ogsa godt kunne mangle et par stykker. Man drog jo ikke til tandtekniker, hvis man ikke havde andet rerinde i byen. Og det kunstige var tyde­ Iigt: ilcirocie gummer og hos nogle havde gebisset en tendens til at vippe, hvis grinet blev for hjerte­ ligt. En mand, vi kendte i mange iir som fuldstrendig tandlos, fik som reldre ... del' var den igen! Men gammel blev han ikke, hvad skal man kalde det') Altsa ; i en moden alder fik han, strerkt til­ skyndet a1' konen, gebis! Det val' en total fejlinvestering' Spise med det lod sig slet ikke gore, sa nar parret ankom til en fest, hvor hun havde beordret ham til at tage nyerhvervelsen i mun­ den, gik han storsmilende rundt og hilste - de f1este havde et endnu st0ITe grin pa, nar han vendte ryg­ gen til. Ved bordet strOg han t<enderne ned i lommen, og brugte de gamle fladslidte gummer. der sikkert var harde som ben. Men nar dansen srI begyndte, blev han fuldtandet igen. Nogen konversation kunne der ikke vrere tale om, han havde nok at g0re med at beholde ge­ bisset inden i den mund , som lrenge havde v~eret 10s og indfal­ den, men som nu var strammet ud i et tap pert fors0g pa at drekke

sa

bisserne - det Iykkedes bare slet ikke! I dag er det srert at trenke pa, at vi born vel darligt tiltroede sadan nogle oldinge tanker og folelser ­ og dog har vore bedsteforreldre sikkert haft de samme bekym­ ringer, som vi i dag hal' om den verden, yore borneborn skal vok­ se op i. Nu nar vi det mrerkelige tal; ar 2000! Det har stilet lrenge og lu­ ret ude i horisonten - for mig som det elr, jeg bliver folkepensionist - og nu er det del' pludselig!! F0rst kommer dog julen - og jul erjul, som den altid har v::eret, del er kun de ydre omstrendigheder, som har ~endret sig. Nitr vi gllr nIl1dt om trreet, og jeg pa nethin­ den kan fremkalde billeder af for­ reldre, bedste- og oldeforreldre og se b0rn og borneb\'lfl1, mens vi synger: ... slregt skal f01ge slxg­ lers gang. la, sa er del, som det skal vrere : en RIGTIG GLIE­ DELIG lUL.

&

Industrielle og medicinske luftarter

Svejseudstyr og maskiner

4i1l\ Brande OffeSet I.a, & Reklamecenter Ys 'II" ~P'

80x I LTor.<gade 30 .7330 Bronde 111.97180455.Fox971B3332

Jyllandsvej 19 - 7330 Brande

Telf.97181580-Bil20311580

Brande Jul 1999 - Side 13


Brande lTIistede en

stor erhvervsleder

Mandag den 9. august gik flaget pa den store flags tang foran Brandtex-koncernens hoveds&de pa halv. Skaberen af Nordeuro­ pas st0rste damekonfektions­ fabrik, fabrikant Max Petersen, var kort forinden d0d i sit hjem, ramt af et hjertetilf&lde. Han blev 68 ar. Med Max Petersen's bortgang mistede Brande en af sine helt store erhvervsleclere. Sk0nt f0dt i Silkeborg var Max Petersen ud af gammel Brande-sl&gt, der gen­ nem generationer har V&ret med til at sa:tte sit pneg pa byen og egnen. En arv han 10ftede pa for" nemste vis. Som 5-arig flyttede han med sine for&ldre, Anna og Aage Petersen, tilbage til Brande. Det var i 1935. Her lejede for&ldrene sig ind hos familien pa Brande M0lle, og ind­ rettede samtidig en systue i k&l­ deren. Dette blev begyndelsen til Brandtex, Nordeuropas st0rste og niest mod erne textilvirksomhed. Fra sine tidligste drengear hjalp Max Petersen sine for&ldre i sy­ stuen. Som bydreng var det ham, der skulle k0re varerne op til ba­ nen. Det skete pa en tr&kvogn, som han sp&ndte efter cyklen. Max Petersen tog mellemskole­ eksamen i Brande og realeksamen fra Tarm Kostskole. Herefter kom han i I&re bos Viggo Pedersen i Vejle. Han var bade pa fabrikken i Grejsdalen og i detailudsalget i S0ndergade. Han gik pa handels­ skole i Vejle. Efter I&retiden kom han et ar til Manchester, her ar­ bejdede han i v&veri og spindel; om dagen, og om aftenen gik han pa textilkursus. Senere var han i et stormagasin i London, i en textilvirksomhed i DUsseldorf og i Magasin i K0benhavn.

Side 14 - Brande Jul 1999

I 1955 vendte han tilbage til Brande og kom ind i for&ldrenes virksomhed. Max Petersen skulle s&lge det t0j fora:ldrene fik fremstillet. Det var b0metoj, herret0j og skjorter. Han viste sig at v&re den f0dte 5&1­ ger. Indtil 1962 var Brandtex en al­ minde1ig konfektionsfabrik, som fremstillede mange fonner for t0j, men Max Petersen havde den ind­ stilling, at man ikke sku lie sprede sig for meget men specialisere sig. Man besluttede sig for at satse pa dameslacks. Inspireret af mo­ den i USA var danske kvinder begyndt at ga i bukser, og det vi­ ste sig hurtigt, at Brandtex havde satset rigtigt. Der kunne s&lges aile de bukser som produktions­ apparatet kunne fremstille. I 1950' erne var Brandtex rykket ud afvandm011en og ind i det tid­ ligere alderdomshjem pa Sta­ tionsvej, men ogsa her blev plad­ sen hllItigt for trang, og i 1967 flyttede virksomheden til den nu­ v&rende adresse pa Nordlundvej. DaAage Petersen trak sig tilbage som administrerende direkt0r, blev posten overtaget afMax Pe­ tersen. Det var Aage Petersen. der stifte­ de Brandtex, men det var under Max Petersens ledelse, at det lille firma voksede sig stort og blev til en koncem. Der blev bygget ny administra­ tionsbygning. Der blev lavet Brandtex-butikker i 1000 forret­ ninger i he Ie Europa efter det sa­ kaldte Shop-in-shop koncept. Der blev etableret fabrikker i ud­ landet og opk0bt andre textil­ virksomheder. Med Max Petersen ved roret blev der skabt en kon­ cern med 1800 medarbejdere.

Fabrikant Max Petersen. Ved sin 60 ars f0dselsdag i 1990

kunne Max Petersen samtidig

holde indvielsesfest pa virksom­

hedens nye administrationsbyg­

ning. Hermed fik Brande en mar­

kant bygiling, der sam men med

firmaets navn har sat sit pr&g pa

byen.

Den I. januar 1992 overlod Max

Petersen posten som administre­

rende direkt¢r til sin svoger, .lens

Iversen. Selv fortsatte han som

bestyrelsesformand i Brandtex­

koncernen.

For sin store indsats for textilin­

dustrien blev Max Petersen i 1987

udn&vnt til Hosebinder, og i 1991

blev han tildelt ridderkorset.

Max Petersen var st&rkt inter­

esseret i sin by og har pa mange

mader sat sit pr&g pa den. For­

uden at va~re en dynamisk leder

for en stor intemational virksom­

hed tog han mange initiativer til

gavn for byen. Silledes var han bl.

a. med til at tage initiativ til at bygge Brande Hallen, og han var dens f0rste formand. Han var med til at tage initiativ til bygning af den f0rste rideha1 pa Brande Ri­ deskole. Endvidere har han vre­ ret formand for den dav&rende Brande H0jskole. Da den nyoprettede Brande H¢j­ skote kom i en 0konomisk knibe, tradte han til. Del var ogsa Max Petersen, der for nogle ar siden s0rgede for, at Brande fik en golf­ bane.


Hotel Dalgas blev torpederet af 10bske vindlTI011edele Mandag den 23. august blev fa­ caden pa Hotel Dalgas pam se­ kunder pa det mermeste for­ vandlet til en ruin. Det skete da hotellet blev torpederet af 10 styk tonstunge vindm0lledele, der var pa vej ad Storegade pa en lastbil. I svinget ved hotellet rev de tunge vindm011edele sig 10se fra ladet og fortsatte mod hotellets facade, Her anrettede de stor skade pa bygningen. Der blev slflet et stort hul ind i hotellets restaurant, li­ gesom flagstrenger og lysmaster blev knrekket som var de trend­ stikker. To af de tunge vindm0lle­ dele fortsatte mod hotellets port og naboejendom, hvor de anrette­ de betydelig skade. Hele facaden pa hotellets restaurant fik svrere skader og man matte underst0tte porten af frygt for sammenstyrt­ ning. Heldigvis kom ingen perso­ ner til skade. Men det var meget tret pa. Netop som uheldet skete

Pel f a sekllllderforvandlede 10 stk. tOllstunge vildfarne vindm¢lledele facadell pd Hotel Dalgas til noget neer en ruin. passerede en herboende bosnisk mand med sit barnebam pa for­ tovet. Men de undgik heldigvis at blive ramt at' de tunge vindm0lle­ dele .

Lastbilen, der tilh0rte Dansk Overfladeteknik i Fasterholt, blev f0rt af en 24-arig chauff0r fra Vi­ deb<ek. Uheldet bet0d trafikkaos og der gikomkring 3 timer, inden m0l1e­ dele og kr011ede Iysmaster var fjernet. Ret hUl1igt efter gik hand­ vrerkere i gang med at udbedre skademe.

q{cede{igjU{ og godtnytar ¢nsl(gr:

Ame Andersen. indehaver af Hotel Da/gas, betragter her skaderne sallllllen med beredskabschef Nie/s H. Kemph, mens stations/eder Ole HallSenj/'a Falck i Brande er i gang med at rekvirere mandskab

BIKUBEN GIROBANK A/S

Jernbanegade 5, 7330 Brande

Telefon 96 422200. Teletax 96 42 2219

Brande Jul 1999 - Side 15


En Olrerkedag for Brande

Torsdag den 14. januar val' der stort ryk ind pa Engparken, hvor der var festste mning i anledning af den lrenge ventede indvielse. E n b, de glad og stolt borgmester Preben Christensen b0d velkom足 men og betegnede dagen som en m~erke dag for Brande k0l11l1111ne. -Der har vreret b0vl lIndervejs, store og sma diskussioner, men nu star det hele klar. Vi star med et flot og godt byggeri og kan sige, at resu ltatet har vreret b0vlet vrerd, sagde borgmesteren. -Vi kan se positi t pa fremtiden. Man kan . ig . at ri ngen er slultet. F0rst fik vi Brandlundparken, sa Aparken, el akliv itetse nl r og nl! Engparken. Del' er skabt gode for足 hold for de celdre, me n det har de ogsa krav pfl, sagde Preben Chri足 stensen.

Bvrgmester Preben Christensen og ledende .I'ygeplejerske jon/la R. Holst lyk蔵llsker hinunden med indvie/sen a{ Engparken.

Mange beboere og plirorende //lodte ji'em tif dell festlige indvielse a{ Engparken og sang godt med pd " Velkommen i den gr(!il1ne lund".

Side 16 - Brande Jul 1999


Sang

af. Vi bruger stemmen og ande­

dnetlet, som er tret pa vo rt indre

og tret pa dellevendes frelles vil­

kar.

Og endelig er den gode sang

smittefarlig, som latteren er del.

Den giver Iyst til at synge mere.

Og sa er sang fra sangbog ogsa

lresning. Det er specielt interes­

sant for os pa Brande H0jskole,

fordi mange af vore elever har

svrert ved at lrese. Pi h¢jskoien

giver vi dem - morgen og aften ­ mulighed for at synge sig ind pa

den skrevne tekst. Og se det er.io

den rigtige made at lrese pii: at

gribe teksten, der, hvor den for­

Af Mogens Sommer Madsen midler et indhold, en stemning

Forstander pel Brallde H¢jsko/e eUer en historie. Sa slipper vi for

at ende i stav trce ning, som intet

Mens 1999 rinder ud:

har med lresning at g~"re. Du kan

ikke slave og synge samtidig,

.D agene foles sfi k0l1e

men du kan synge og suge lek­

ingenling varer ved"

sten til dig imens.

Hvad betyder det at lrese. Det er

(S anles viser af Benny Ander­ den evne, vi har, til i en given lekst

sen , 1972)

at finde de belydningsb,erende

ord og give mening indenfor en

Hvad er sange? Hvorfor synger given forslaelsesramme.

vi? Og hvorfor er del vigligt, al

vi holder sangen og sangg\reden Lad mig give et eksempel. Til

ved lige?

morgen sang har vi en sang, vi

Gode sporgsmal al stille sig pa vej kalder "Ugens uundgaelige". Den

ind i et nyt artusinde, hvor el slak­ bliver sunget igen og igen, hver

andet informalionsbombarde­ morgen i en uge. For nylig ..' ang

menl og zappet:!culturen risikerer vi lens Smrerup S0rensens sang

at sende os fra det ene overfladi­ "leg ejer bade mark og eng' .

ske og iindel0se hil til det andet. J 'angen forekommer ordet

"F-o-I-d". Ordet kan, nar det sl:lr

Vi pa Brande Hojskole bruger. isoleret, betyde f1ere ting: en ind­

som de fleste hOjskoler landet hegning, en kr¢lle pa t0jet, at

over, at synge morgensang. Hvor­ folde noget ud.

for er samvreret omkring morgen­ Hvis vi nu giver ordet liv, sa vii

sangen sa speciel?

del kikke sig omkling fra sin plads

Der er mange svar: Nogle er i sangen for al fim\e ud af, hvad

enlde: Vi udtrykker noget fa::lles dets betydning er. Ordel vii se op

for vi synger den samme tekst). og oje pa andre ord i ·angen.

Og nar vi synger pa dansk - det Ord som: "milj¢prxk", vrern og

gOr vi altid til morgensang - ud­ fredning", ,profil" og "Ixrken~

tryk ker vi os pa modersmalel, sang og kalvens bl¢de runge" (sla

som vi er opfostret med og derfor sel v efler, sangen har nr. 487 i 15.

kender til de mange betydninger Udgave af h¢jskolesangbogcn) ­

og pludselig gar det op for ordet "fold", hvad det betyder. Det be­ tyder udbytte pr. hektar. Og det gih op for eleven, der Jre­ ser det, at ordet ikke er noget i sig selv. Det skal forstaes lId fra den saI11Illenha:ng, det indgar i. Sudan er det ogsa med menne­ sker, og sadan er det med sange. Sange folderord ud. Og sange g0r os kloge pa ordenes betydning, fordi vi er fortrolige med det sprog, sangen synges i. Foran Brande kirkes prrestegard sl[lr en sten rejst i 1945. Altsa lige i midlen af det arhundrede vi nu er pa nippet til at forlade . Pa ste­ nen er indmejslet en tekst med ordene : "Og det blev fonir - og Danmark fril". Det er det hcle, mere star der j kke. Og alligevel slar der nok. Stem­ ningen og det bistoriske ¢jeblik omkring Illaj 1945 bliver mervee­ rende. Teksten pa stenen er hen­ tet fra Mads Nielsens sang ved befrielsen 5. maj: .,En I,.erke ietted, og tllsind fulgte" - og strab var luften et vreld af sang - sadan fortsretter linien. For det star .io ikke stille ved denne sretning. En hel epokes kamp og befrielse, en generations fortcelling folder sig ud ved at leese teksten. Det er fordi sretningen er et brud­ slykke af en sang. En sang kan vrekke del poetiske bag alt det synlige, alt del, som i tiden blot er tilstede: en Slen , en mejsel, en pensel, maling - og et sted at stille stenen. AIL det neer­ vccrende folder den ud for vort

fa

Brande luI 1999 - Side 17


indre blik som et udtryk for men­ neskeligt virke. Sadan er sange: de folder ud og synligg0r det, vi ellers kun kan ane, eller som vi i mellemtiden har glemt. At vi har et sprog, en historie og en fortxlling, der bli­ ver fortalt med og om os - enten vi er bevidst om det eller ej . En hel epoke foldes ud i vores bevidsthed. Hvis vi vel at mxrke kender sangen og kender til det, at synge sammen. Og det er jo afg0rende. At vi g0r en indsats for at holde sangen i live. Ikke mindst de sange, der lodder dybden i folkelivet og som rxkker ud over tiden. Del er nem­ lig med de gode sange sudan , at de knytter forbindelser pu tvxrs af generationer, tidsaldre og vo­ res liv hver for sig. Samtidig med at de virker dug­ Friske lige nu og lige her. Fornyelig var jeg pu bes0g hos nUn gamle far. Han var meget syg og kunne ikke fa ordene frem ­ det var s\'xrt at sige , om han h0rte, hvad vi sagde til ham, eller ej·. Hvad g0r man , nur samtale i.kke l,engere er mulig. Nur man i kke ved, om et menneske er udenfor kontakt. Vi sang. Vi sang Er jxvnt og muntert liv pa jord". Min faders yndlin Issang. Pa den made samledes vi om noger, der ikke er ord for - med kendte ord, der er stcerke nok til at sta distan­ cen fra, da Gnmdtvig skrev dem kort f0r sin d0d i 1872, og til min faders sygeleje mere end et ar­ hundrede senere. Bertolt Brecht - den tyske stykke­ skriver - skrev et antal sange i f0rste halvdel af dette iirhundre­ de, medens nazi sterne hxrgede hans hjemland. Og Hitlers solda­ ter marcherede til "Die Fahne hoch", en af de uhyggelige sange i vort arhundrede. For det har vi

Side 18 - Brande Jul 1999

I,ert tillige: Sange kan ogsa vcere

del af det, der opildner til forned­

reIse, fremmedhad og krig. Ber­

tolt Brecht skrev sange, der be­

skrev habet i modstandskampen.

Den modstandskamp, der i Dan­

mark la forud for stenen ved prce­

stegarden.

Og det g0r de gode sange. De gi­

ver os frimodighed til at stu ved

det, vi kommer af.

Ha! Jeg griner tyve grin for hvert

et grin, de har grint,

sa lad dem kalde mig umodeme,

det passer mig fint,

eller kald mig hiibl0s - hvis det er

det ord, de vii bmge,

sa lcenge jeg er hilbl0S, sa er der

hab endnu.

Stenene vandrer Pli bunden af t10­ den

to kejsere ligger begravet i Prag .

Hver ting har sin tid alting skifter

pa kloden .

En nat har tolv timer

sa bli'r det dag.

Til slut et vers fra en vise af Benny

Andersen. "Svanles Svanesang"

hedder den. Den er fra "Svantes

viser" - 1972.

Bogen handler om den menneske­

sky misantrop Svante Svendsen.

Inden han sidst i bogen forsvin­

der, efterlacler han os denne vise

til afskecl. F0rste vers lyder sadan

her:

Stenene vandrer p.'t bunden af flo­

den og en ny generation dykker

[ra overfladcn og tidens trend og

Bertolt Brecht skrev om stenelIe g¢r krav pa dybde, myndighed og

pa bunden af t1oden.

kvalitet.

Tiderne skifter. Slcegt f01ger slxg­

ters gang.

Ting kan vxre SVlere at se i 0jne­

ne og det hele kan se m0rkt ud.

Sa bliver del dag Siidan er vil­

' karet. Og med den viden gar vi den nye dag i m0de med forvent­ ning og forhabning . Som Grundt­ vig skriver i "Den signede dag med fryd vi ser" : Det kendes pa os som Iysets b0rn, at nallen hun er nu omme! To fantastiske sa:tninger. Sikke billeder de ord folder ud. Muske de giver, del egentlige svar pa, hvorfor vi synger morgen sang. Og ogsa de nye b0rn viI op i Iy­ set. En dansk rap-gruppe, der kal­ der sig 0stkyst Hustlers synger fra nummeret "HabI0s": Jeg kunne sagtens blive moderne, det skulle ikke vcere SVlert men jeg ku' kraftedermame ogsa sagtens la' vxr. La vxr at gil til receptioner, og gil i panik og gil i Ixderbukser og lave lorte­ musik

Timerne f0les sa korte.

Ingenting varer ved.

Mor jer nu godt nar jeg er bOlte.

Jeg 0nsker jer sange og kxrlig­

hed.

Og dette skal Vlere hilsenen fra

Brande H0jskole og fra 1999 til

ar 2000.

Glxdelig jul og godt nytar l Vi 0nsker jer sange og kxrlighed,


Tag pa juleindk0b i Brande og vind and og mdvin ... I ugerne 48 og 49, nCErmere betegnet torsdag den 2., fredag den 3., Imdag den 4. dec. samt igen torsdag den 9., fredag den 10. og 10rdag den 11. dec. er der mulighed for at vinde and og mdvin i Brandes butikker. Nar du handler i butikkerne, far du disse 6 dage udleveret en kupon, hvorpa der skal skrives navn og adresse. De to 10rdage trCEkkes der lod om en and og en flaske mdvin i hver enkelt butik. De heldige vindere far direkte besked.

28.

v/Peter Mikkelsen Torvet, 1330 Brande, Tlr. 91181480

29路JULENS BEDSTE STJERNE- TILBUD FINDER DU HOS

路路~I ~!i!~!P,!3~9~!1

Sondag den 19. december S0ndag den 19. december holder Brande Handelsstandsforening en af sine gode juletraditioner i hCEVd. Pa denne sidste s0ndag inden juleaften, kommer det store juleoptog gennem byen . Optoget starter kl. 13.30 fra Falck pa Brandlundvej, og med julemanden og Herning Garden i spidsen for en flok nisseb0rn og heste med ryttere fra Brande Rideskole og 4H-garden, bevCEger optoget sig mod byen. Pa ruten vii juleoptoget g0re holdt ved CEldrecentret Brandlundparken, hvor Herning Garden spiller julemusik. Herefter fortsCEttes ned gennem byen til Engparken, hvor Herning Garden atter spiller julemusik. Etter bes0g pa Engparken bevCEger juleoptoget sig til Torvet, hvor garden giver koncert, og der uddeles godteposer til b0rnene .


Llrdag den 18. december ............... abenllil kl. 18.00

sandag den 19. december .... Ira kI. 12.00 Iii kI. 18.00

Mandan den 20. december.............. abenl til kl. 19.00

lirsdag den 21. december............... abent til kl. 19.00

onsdag den 22. december ............... abent HI kl. 22.00

(Der kan Valre butikker der lukker normalt)

Torsdag den 23. december...............abent HI kl. 19.00 Fredan den 24. december ................Iukkel hele dagen (glBlder ,ikke bagere og kiosker)

33.

TE'le/tl9L'f> TELERINGEN BRANDE ap. Kirkegade 2B . 7330 Brande Tlf 97 18 20 13 . fax. 97 18 45 13

!if!1MlI~

Elkeb

~IiIll3BRAND£ N"RR£GAOE16

6

TLF964Z:20:tO

Stort udvalg I/amper, gallfNJrtlkler, og e/-appiUater

Julemanden gar rundt i perioden 17.-22. december i f01gende tidsrum :

F.eks.

~..galarm """' .. •

Fredag den 17. december kl. 16.30 - 17.30 L0rdag den 18. december kl. 111 - 14 S0ndag den 19. december kl. 16 - 18 Mandag den 20. december kl. 17 - 18 Tirsdag den 21. december kl. 17 - 18 Onsdag den 22 . december kl. 19 - 21 Julemanden deler slik IJ d og tager imod 0nskesedler fra b0rnene. 0nskesedlen bliver bragt i Brande Bladet onsdag den 15. december. Onsdag den 22. december mellem kl. 19 og 21 bliver der i mange butikker de It r0dvin ud til de voksne og slik til b0rnene.

36.

Hvis du er heldig at vcere pa det rette sted og pa det rigtige tidspunkt, bliver det maske dig der far de 2 flasker mdvin eller 2 slikposer. Der bliver delt 2 flasker ud i hver butik der er med i kampagnen .

(

If;;h !J:i.f:::~ j !!1 :iy!1. ~~.f iJ!j£J BRaNDE

a &v~::!!,!!~~~'{R 7330 Brande, TJf. 97181331


,,

tilbyder hele

16.

~=== december 1 glos glogg 2 aebleskiver

. m.

15 • •

17.

-

SPAR

I l ol~c.r Kjddscn, Ston..g adc 9, 7330 RrumJc, tlf. 97 IH 00 61

18.

Gardiner og sengeudstyr

Q.Q}'IIkKt!l


19.

Rohde hiemmesko En "Iun" gaveide til hele familien

Inderst inde ensker hun sig en gave fra

~1\t1\ta Grethe

St"I'fIg<UI.. 3B

7a:JOB"lndf'

Tl{.97 18 S!a :UI

Vi ensker aile godjul

,,

BIBLlo颅

EK i ~~ AoHUS

22.

,

God gave ide Lune kamikker Damestr路1 6 9 I -


1. Storegade so 7330 Brande Telefon 97 180500 Te lefax 97 184232

B0GER - PAPIR - LEGET0J FOTO - L£DERVARER

3.

Brandes specialbutikker er klar til arets julehandel, med et sprendende, flot og varieret udbud. Brande rader i dag over specialbutikker indenfor aile genre, og der er et vareudbud , der rimeligt star mal med byer der er langt strorre. I lrabet af december maned krorer der en rrekke konkurrencer for kunderne og i ugen op til jul bliver der trendt fakler i gaderne. Sa julestemningen kommer ikke til at mangle i Brande_ Pa de nreste sider kan du lrese om nogle af de aktiviteter, der kommer til at forega i december maned, og pa kortet midt i bladet kan du se, Ihvor de enkelte butikker hrorer hjemme.

i

Arets bedste julegave er et portrcet fra... FOTOGRAFEN 97 I BRANDE 18 Kent Vinter 00 KREATIV FOTOGRAFI 51

o

4.

OLE LYNGGAARD COPENHAGEN

Stensgaard Guld • Solv • Ure ~ 1; ' 7JJQ_ ' Tl...., q7 1!tII1b

5. EVA

bordsklmere Salt m.2 stk. Normalpris 199.­

NU

HALV PAIS

6.

v.

U LbRiclisEN Bang & Olufsen Center

© 9718 01 52 - Fax 9718 09 31

Nar man skal pa juleindkrab, er det vigtigt at der er masser af P-pladser. Oem har Brande i rigelige mrengder. Ved Strrommen er der parkerings-pladser fra Kvickly og til Agade. Pa N. L Mrallers Plads ved Godsbanegade, ved Nrorregade, ved Torvegade og flere andre steder er der mulighed for at parkere bilen - ja selv pa Torvet er der mulighed for parkering _ Se igen kortet pa midtersiderne_ Sa velkommen til en festlig og sprendende julehandel i Brande ...


Ju/ehygge i cafe'en

7.

Kaffe/chokolade m. kage

16­ ,

~agt4ustf

Jernbanegade 4, 7330 Brande

971801 08

Fredag den 26. november Det store juletrre pa Torvet i Brande, trendes fredag

den 26. november.

Julefamilien , bestaende af nissefar, nissemor og de

sma nisseb0rn , ankommer med tog til Brande station

kl. 15.28.

Her kan bmn og voksne tage imod nissefamilien ,

hvorefter de i sam let flok, gar ned til det store juletrre

pa Torvet.

Her synges julen ind, og borgmesteren trender

juletrreet.

Pa de omdelte sange er der numre, og efter at trreet

er trendt, bliver der lodtrrekning pa disse numre.

Brandes butikker har skrenket en masse gaver, som

bliver bortloddet denne fredag eftermiddag.

8. HUSK Din lliadvaerksbager bolder ibeDt den 24., dec. til kL 11.00

Torvet's Bagerl v/Elna & Poul Pedersen SlOregade 32 - 7330 Branlle Telefun 9 7 18 00 38

9.

Pr(Jv vores 4~OO friskmalede KAFFE lh kg.

Deresc§§Jl'1aterialist JOIUln & Preben Sore nsen

SLol'cgadc 22 . Brande. Teldon 97 181277

Srekkestole

10.

fra

198­

1:liliJ~IIIIII;e~1

B[]llG HUS vi Ole Mobjerg . Hemlngvej 46-48 . Brande .nf 971 8 11 60

11 . Legetceppe ml vejbane

140X200'188

Kr.

_

' .A

Midtjysk M0bler og GuJvbelre

12. Absolute 1 Bjarton-Morgan guitar

[J;;~I~e MUSIK

Storegada , S.

OANMARK 7330 Brande. lit. 97 182088

in


37.

brande . brillecenter HANNE DAMGAARD HALD .L\utoriseret optiker og kontaktlinseoptiker

"rregade 11 . 7330 Brande

TIf. 97 18 28 02 38.

BLOMSTIER Jernbanegade 4, Brande, tit. 97 18 26 20

39. Tirsdag den 21. dec, abent til kl. 18 Onsdag den 22. dec. abent til kl. 18 Torsdag den 23. dec. abent til kl. 18

a~~!!~'~3~r~e~f~~~3~ 40.

.

HOTE~ALGAS

STOREGADEZ'

BRANDE

·TLF.97 181300

FAX 97180370

41 . ~ 00JJj (jfffJj)Tl

'ilill /JJTlI!liliX11 fJJIlI11JJf[l

" 42.

~. ,nsker aile

' gllJ:lA ,-.Jeiig jul..• en l

Ko p & Kande Sto regade 14 7330 Brande Tlf. 97 18 42 90

Gavekortet kan k0bes pa Brande turistkontor, og gcelder til aile butikker der er medlem af Brande Handelsstandsforening .


Mindesten for allierede flyvere afsl0ret ved 0rbreklund For 55 iir siden , den 10. april 1944. blev det britiske Lancaster ND 420 bombetly skudt ned over Midtjylland af tyske natjagere . Fern af den syv mands store be­ sretning blev drrebt og kun to red­ dede sig ud i faldskrerm, inden flyet styrtede f0rerl0st og br::en­ dende til jorden for at havne i ha­ ven ved Brande Sygehus. De eneste overlevende var allstra­ lierne Jack Smith, 84 ttr og Keith Francis Clohessy, 76 ar, som 10r­ dag den 10. april var tilbage i Brande. De havde taget den lange vej fra Australien for at afsl0re en mindesten overderes faldne kam­ me rater.

Mange fra mer og fjern var m0dt frem for at v::ere med til at hredre de to veteraner og de faldne. Flere af de fremm0dte havde personlige oplevelser fra besa~ttelsestiden og nedstyrtningen, og mon ikke de­ res tanker gik tilbage til denne aprildag for 55 ar siden, hvor kri­ gens gru for alvor kom til Brande. Den australske ambassad0r i Dan­ mark, Stephen Brady, var kom­ met fra sit kontor i Stockholm. I en smllk tale mindedes han de unge flyvere, der gay deres liv i Kampen for friheden . I sin tale stillede han sp0rgsmalet om, hvad der fik syv unge men­ nesker fra Australien og England

til at srette Ii vet pa spil fjernt fra

deres hjernlande. Han gay f;elv

svaret:

-Det skyldes noget, som australi­

ere og danskere har ti I frelles,

nemlig krerligheden til friheden

og en nregtelse af at ville accep­

tere tyranni og undertrykkelse,

sagde Stephen Brady.

-Der var mange helte i denne krig.

Helte som de, der var med i dette

bombefly denne nat over Brande.

De var ganske almindelige unge

mennesker - ikke sa velkendte

som politikere og generaler. Men

de gjorde, hvad man forventede

af dem, sagde ambassad0ren.

Brande Jul 1999 - Side 27


Kristian P 0stergaard, del' val' en (If'iniliolivlageme Iii mindeslellen, bydel' her velkommell Iii de mange g(cster Fer /l(c r ogfJem,

Svend Eg, formand for kulturelt udvalg i Brande kommune, talte ligeledes for de faldne og minde足 de om, at ,,Fred His ikke - fred skal der k<empes for", Efter tal erne kunne Jack Smith og Keith Francis Clohessy l蔵fte RAF flaget med den rod, Iwide, blit cir足 kel fra stenen og gense navnene pa deres faldne kammerater. Efter nedl:rggelse af kranse og blomster ved stenen, sluttede Poul Westergaard den stemningsfyldte afsloring af med at udtrykke bilde gl<ede og tak over, at det endelig var lykkedes at fa rejst denne min足 desten,

Den sl1lukke sterr med lIovnene pci .defaldne allieredeflyvere stelr i haven ved 0rha:klund, Uet ved det sted, Izvor jlyvemaskinen styrtede ned i april 1944.

- En god partner for dit byggeri og renovering! Speciale:

TRAPPER

/::~

;~

~

\

Henning Haugaard

~

Tlf.75345108 Biltlf. 40 59 51 08

~

.I

Side 28 - Brande Jui 1999


Men det blev jul!

Benny K /arholf

M n den tid var nu forbi . Man skulle spare. sagde politikerne pc radhuset, og sa skar de ned p hjelllmeh'relperens tid . Man skal spare, . agde de pa forvaltningen, og havde fortalt hende bade, at hun skulle p regne at blive lren­ gere tid i sit eget hjem, og at hun selv skulle klare flere opgaver, som hjemmehjrelperen havde kla­ ret f0r. Men hendes helbred var ikke blevet bedre. Knefterne i arme og ben var ikke blevet styr­ ket. Derfor groede det hele lidt til. Hun kunne godt, nur hun havde vreret ude. mrerke pfl lugten , i sit hjem , at hun ikke fik gjort godt rent som tidligere. Der lugtede st0 vet og hengemt. Vinduerne s1i m0rke ud med deres . kid!. Politi­ kerne skulle spare. sagde de . og det i et velfrerd ssam fun d. hvor man samtidig kunne h0re, at dall­ skerne aldrig havde haft flere penge mellem hrenderoe - og al­ drig, beklagede folk sig altid , havde betalt mere i skat.

sa

E n om, gammel og gra sad hun og kiggede ud ad vinduet. Vejret var taget. Ruderne i hen des hus kunne godt tra:nge til at blive pud­ set. Det vade vejr fik snavset pa rude rne til at 10b i mil striber ned ad vinduerne. D t var ikke prent at sc pi!, men hun magtede ikke selv at pudse demo E ngang havde hun va:ret prober. Der havde al­ tid verret Ple nt hos hende, men i trit riled at kn efte rne blev mindre. havd hun f0rst haft en hjemme­ hjrelper, del' havde tid og viII bruge kra-:fter pa at hjrelpe hende.

D.A. f ... KVALITETSSTANDARD

M e n hvor blev de af, pengene, som folk k!agede over at betale for mcget i skat. e millte vrere et sted og blive brugt. Stod det til "mikk · ! • og de andre iude pil bor­ gen s, gik mange af dem nok i skinner, til eykelstier og til dem, der efter deres opfattelse, havde de t vrerre e nd en alminde/ig fol­ kepensionist. Bitter var hun ikke. men til tider t nk te hun pa gamle dage , hvor man trenkte pil men­ ne s ker og i menneskebaner,

l:llIellelig jul

"lfsker 1/; Ira @ ~ Volkswagen . holder mere end vi lover

A/5 Kai Andresen Chr. Bergsvej 5, 7330 Brande Tit. 97 18 08 33 Fax 971 8 01 51

selvom pengene ikke var store. Det var nu sa underligt uvirkeligt, det med skatten. Hjemme skulle man srette trering efter nrering. Man var n0dt til at hegge et bud­ get, der svarede til indtregteme. Hun kunne ikke foretage sig meget blot med en folkepension . Men bade regeringen og kommu­ nen virkede, som o~ de f0rst lagde et budget for aile udgifter­ ne, og S:l opknevede hvad de ville for at det hele til at na sammen. Det val' nu anderledes end i en privat husholdning. Men de gamle blev der altsa ikke Sfl me­ get til. De gamle og b0rnene . De der var svage og ikke selv kunne rabe h0jt. dem kunne Illan s pare pa. Til tider val' det svren ikke at bl ive lidt bitter, nul' hun ud af vin­ du me kunne sc. hvo rdan men­ nesker shebte varer hjem, sa de var ved at segne under v,egten .

sa

m

Det var OgSil snartjul. Marie skut­ tcde sig. Det var dyrt at bo alene - dyrt at varme op. Hun rej ste sig , drejede lidt pa terOlostaten pil ra­ diatoren, og ta~ ndte Iy set i sin hyggeJige stue . Famil ieportnet­ terne kOIll til syne i den dunk le stue. Der sad hendes afd0de mand i sin stol. [ midten val' deres bryl­ lupsbillecle. Hvor havde hun vre­ ret Iykkelig den dag. Pii det tids­ punkt vidste hun ikke , at hendes Iykke skulle ende sa brat og tragisk. En spirituspiivirket bi llisL havde gj0l1 ende pa hendes Illands Iiv, da han efter en fugtig. nej det

sa

VVV AMJE LS

KA RlDFFEL ~4EL £FI"EIFlIIOiEN

iVllDTJ YlkAND 7330 Brande - tit. 97180888 Vi onsker vore leverandorer og forretningsforbindelser en rigtig glCEdeligjul

Danske Fragtm<end

Drantum GOdstransport ApS vi Asger Kristensen 00rslundvej 12.7330 Brande Telefon 971810 34. Bil40 36 28 00

Brande Jul 1999 - Side 29


kunne man vist ikke kalde den , men sa drivvad julefrokost havde mistet hen'cd0mmet over bilen, som bavde ramt hendes mand med stor fart. Skulle man absolut drikke, sa man ikke har styr over sig, sa kunne man i det mindste lade va:re med at bringe andres liv i fare, ved absolut selv at skulle k0re. Det val' to iir siden , netop Iii denne jul - og hun savnede ham stadig! Savnede at have sin mand hos sig - savnede den fortrolig­ hed og varme , der altid havde vceret mellem dem. Men livet skulle jo ga videre, havde velmenende mennesker sagt, og havde mere eHer mindre underforstaet lagt en opfordring til, at nu skulle hun da ogsa se at lage sig sammen. Men det kan man altsa ikke' Livet gar i stii nar man mister, og kan ikke med begravelseskatfen vendes fra sorg og til gla:de, tant og fjas! - Det kunne hun ihvertfald ikke. Og hun

savnede sin mand, som hun havde s0rget over tabet af ham. Livet var gaet viderc. Hun kunne ikke !eve i fortiden, men igen i ar til jul, var denne knugende fornemmelse kommet over hende. Hun mang­ lede noget, for at kunne fejre jul som f0r. Det var en folelse, der var beslcegtet med den, hun havde mcerket i sit bryst, nar hun havde givet og modtaget omhed af sin mand . Hun havde tabt sin kcerlig­ hed, og der var ikke lcengere no­ gen arsag til at holdejul. .lui ville bare tcende smerten pa ny, og vcekke aile minderne til live i hende igen. Og hun talte ikke endnu en jul med samme ensom­ hed, fordi hun savnede og havde svcert ved at glcede sig, nar nu ham hun havde holdt sa meget af, og haft sa rigt et liv med, ikke lcen­ gere var der til at dele det med hende. De havde haft deres. Men til de flcste tider, havde de haft det hyggeligt og til tider skcegt sammen. De havde kunnet grine og tale alvor. Og hendes son - hun folie et stik af smerte - han havde i virkeligheden nok i sit eget. De havde set det for mange ar siden - og det var mange ilr siden, at hun og hendes mand havde vceret no­ gen steder ijulen. Delfor f0lte hun sig dobbelt alene, netop ved den tid hvert ar. Hendes tankera:kke blev afbrudt af, at det ringede pa doren. Med besvcer rejste hun sig, tog sin uundvcerlige stok og begyndte at gil ud mod hoveddoren. Hun kunne h0re to drenge hviske udenfor. Lidt nervos sa hun pa sit

Godsbanegade 12, Brande

Telefon 971801 77

Side 30 - Brande Jul 1999

Vi i du hal REN besked om vindkraft ­ sa ring til M011er i fig. str. 600kW-1 MW-1,3MW

annbandsur. Klokken var allerede 16. Hvem var de? Og hvad mon de ville hende? Det var morkt og hun var en smule utryg. De var der stadigvcek, kunne hun hore, ogsa selvom hun var lang tid om at fa lukket op. Dav Marie, lod den enes stemme. Kan du ikke kende mig - jeg er Soren ovre fra naboen. Jamen, er det dig Soren, lod Maries stemme lidt tvivlende. Men plejer du ikke at k0re pa den rode tre-hjulede? S0ren 10. Det er vist et par ar si­ den , atjeg kom over til dig og fik karameller. Jeg har va:ret pa ef­ terskole, og den rode tre-hjulede er udskiftet med en knallert . Ma­ rie, vi kommer for at aflevere nogle kager som Illor har bagt. Vi har taget en spand vand med, for mor sagde, at du tr<engte til at fi\ pudset dine vindueI', og at du ga­ ranteret ikke knnne fa dig selv til at sporge om hjcelp til del. Marie sa forsigtigt pa den unge mand, som han stod der i d0ren. Kunne hun tage imod sadan en hj,elp? Jamen , S0ren, er det ikke for morkt Itil at pudse vinduer nu? Ha, sagde Soren - mor sagde, at du nok ville sige sadan , men s,1 sagde hun, at jeg bare skul!e sige, at hvis du ikke var tilfreds med resulta­ tet, sa kom jeg igen en anden dag, og gjorde det igen. Hun kommer for0vrigt lige om lidt, for at give dig en hand med en stovsuger og en stoveklud. On var nemlig al­ tid sa hjcelpsom og venlig, da vi behovede din hjcelp, og mor kan se at du ikke har de sam me krcef­ ter som for.

BOJJS Energy AlS

Fabriksvej 4 . OK·7330 Brande Telefon 99422222 Telefax:97183086 e·mail: bonus @bonus.dk -enstaerkpartner


Ho'id nu op S¢ren, h0rte M arie hans mors muntre stemme sige. Du beh¢ver ikke komme med de store udredninger. Lad mig lige gi ve dig en hand, vi kan fa gjort lidt rent og fa pyntet lidt op hos dig Marie. Vinduerne ser sa triste ud , nar du ikke h~nger din pynt op, og filr sat lidtjulelys frem. Du skal t~ nke pa, hvilken julestem­ ning du i mange ar har bragt os i med din pynt og din hjemmebag. Nu har du ikke hverken kr~fter eller Emil hengere, sa du er sim­ pelthen n0dt til at lade os andre g0re geng~ld for al den gl~de du har spredt tidligere. Vi har beslut­ tet, at du selv rna v~lge, om du vii have g~ster juleaften, eller du vii over gaden og holde jul hos os. For vi holder ikke tanken ud, at du igen i ar skal sidde her helt alene. Vi er kun tre hjemme, og vi vii gla~de os over at holde jul med dig . Vi skal i kirke - du ved at det g0r vi n~sten hver s0ndag, men det g0r du jo ogsa.

sa

Jeg kan n~sten ikke tage imod det, t~nkte Marie, da hun efter at have faet st0vsuget og gjort grun­ digt rent for f0rste gang i lang tid , sad i sin julepyntede stue med en kop frisklavet kaffe. Kan man holde jul med sine naboer? Er det ikke for stor en ulejlighed for dem, at have et gammeit menne­ ske som mig pEl bes0g - og sa en juleaften! Tankerne blev ved med at k0re rundt i hovedet pa hende, OgSfl lang tid efter at hun havde lagt sig til at sove. Kan man til­ lade sig? De havde aile tre talt meget varmt om , at hun skulle

komme. De havde talt om at hygge sig og synge aile de gamle julesalmer, som hun elskede og gl,edede sig over at synge hvert al'. Og de havde talt om, at de gerne ville v~re sam me n med hende trods hen des alder. En ide f0dtes i hende. Hun ville holde jul hjemme! Maske blev det sidste gang, men hvis de hjalp hinanden med at pynte juletr~et, sa kunne hun selv lave maden. Forhen havde hun v~ret god til at lave mad. Nej, t~nkte Marie, det gar ikke, for sa sidder jegjuleaften og er segnef~rdig af tr~lhed . Men S0rens mor Inge, sku lie jo allige­ vel lave mad , sa maske hvis hun ... Med et smil pa I~ben SOy Marie ind.

Fii dage senere sad hun i sit fine t0j i kirken og sang med pa "Det kimer nu til julefest". Kinderne var r0de. Det var koldt udenfor og i ar val' det rigtigt julevejr. Det havde sneet. Alt var hvidt uden­ for. Indenfor i kirken var festligt og varmt. Folk var feststemte . Lysene pa.iuletr~et blafrede. Pne­ sten I~ ste de kendte ord "Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus, om at holde folket ~ lling i he\e ver­ den". Hendes tanker skred - ver­

den var blevet st0rre de sidste dage. Ikke blot var ruderne og hendes hjem rent, men del' var pyntet til ju!. Midt i hen des stue stod eljuletr~, som S0ren og hans far havde pyntet. Duften fra k0k­ kenet fortalte, at Inge havde la­ vet andesteg. Hun f01te et stik i hjertet af savn, men hun gl~dede sig. T~nk hvis Emil kunne se hende Iige nu . T~nk hvis han vid­ ste, at hun nu skul1e til at horde jul i deres hjem og at naboen havde faet hende til del. "Fred til mennesker med Ouds velbehag" h0rte hun pr~sten slutte. Det var fred hun oplevede. Fred for f0r­ ste gang si den hun havde mistet. Fred fordi der var nogen som tog sig af hende, men ogsa fordi hun fik lov til at g0re noget igen, ved at holde jul i sit hjem. Sa blev det altsajul, enjul hvor hun godt nok savnede, men hvor hun midt i sav­ net oplevede en gl~de dyb og me­ ningsfyldt, som var det hende, der havde givet plads til at Jesus kunne f0des hos hende . Ol~delig

jul! Og velkommen til at begynde den i Brande Baptist­ kirke.

BmllY Klarholt

Brande Maskin-Center Aps Fynsvej 1 - 7330 Brande Teleloll 97 1821 00

Brande Jul 1999 - Side 31


Brande Dlistede et varDlt og dybt engageret Dlenneske Efter lrengere tids sygdom soy arkitekt Kristian Kristiansen 10r­ dag den 2. oktober stille ind i sit hjem i Brande. Han blev 62 ar. Med hans alt for tidlige d0d er et varmt og dybt engageret menne­ ske g,let bort. Kristian Kristiansens nrermeste mistede et Iysende midtpunkt og Brande mistede en brandit med stort B. Han var en igangsretter, en ildsjrel og en ukuelig optimist, der med sine visioner og kreative evner satte sit tydelige prreg pa mange omn'l.der, ikke kun i Brande; men pa det ganske land . Landet over star der bygninger, der bcerer ty­ deligt prreg af hans vovemod og arkitektoniske klarsyn. Hl dage f0r Kristian Kristiansens d0d kunne Brande Baptistmenig­ hed fejre 25 ars jubilreum for den kirke, som er et tydeligt udtryk for hans visionrere tanker. Han holdt utrolig meget af denne kirke og betegnede den som sit hjertebam .

SaUe sit "fingeraftryk" Kristian Kristiansen var f0dt i S0borg ved K0benhavn. Hans vej til arkitektfaget gik over en prak­ tisk uddannelse som t0mrer og senere konstrLlkt0r. Han kom til Brande i 1963 som nyuddannet konstmkl0r og blev an sat hos arkitekt Thorn. Men al­ lerede i 1964 etablerede han eget arkitekt-firma med navnet DOMO. Det skulle vise sig at den udad­ vendte og iderige k0benhavner godt kunne finde genklang hos de mere sindige midtjyder. Dog har han ikke raet lov til at gennem­ f0re aile sine ideer. Men gennem arene har han bl. a. stilet for den arkitektoniske udformning at"

Side 32 - Brande Jul 1999

Billedet her blev taget hill solbeskinnede l(i>rdag i august pel Torvel, hvor Kristiall Kristiamen hlev ha:dret sam "Arets Brandi! /999". Her overra:kker Liliall Rw!ff ell rv>d rose til KriSlian Kristiansen. Brandes radhus og SMP-Centret samt Lejerbo's boligomrade "Landsbyen" pa B0gevrenget. Netop med "Landsbyen" fik han virkeliggjort nogle af sine spren­ dende og fremtidssikrede ideer om boIigbyggeri. Men Kristian Kristiansen blev ogsa ber0mt for sine utradi­ tionelle ideer indenfor kirke­ arkitektur. Dette understreges med al tydelighed bade i Brande Baptistkirke og Baunckirken i Tj0rring. I den forbindelse kan det mevnes, at han ogsil var sta~rkt in­ volveret i restaureringen af Uhre Kirke, ligesom frengselskirken i Sdr. Omme ogsa vidncr 0111 hans iderigdom og indlevelsesevne. Af nyere lokale byggerier med hans "fingeraftryk" kan nrevnes sV0mmehallen , Sognegarden og Brandes nye b0rnehave pa Vibe­ vej, som man netop er ved at op­ fOre.

Han var ogsa en af idemcendene bag de nye seniorboliger ved Brande A pa Brandlundvej. Han dr0mte seiv om at tilbringe sit otium her; men sadan skulle det ikke vrere.

Brandit med stort B Kristian Kristiansen var som nrevnt f0dt i S0borg ved K0ben­ havn. Men gennem arene blev Brande hans by. Byens liv og fremtid la ham strerkt pa sinde, og han var pa mange mader en Ievende del af byen. Han var altid parat med sin iderigdom og sin kanon, nar no­ get skolle markeres. Sables var han ogsa en af foregangsmren­ dene bag Verdens Navle og IE Spikers Kamer, som blev rejst i forbindelse med Brande Hand­ vrerker- og Borgerforenings 100 ars jubilreum.


Han tog aktivt del i planerne for Brandes fremtid . Lige til det sid­ ste bankede hans hjerte for Bran­ de. Han var brandit med stort B. Trods sin svrere sygdom bevarede han livsmodet lige til det sidste. Dette blev understreget med al tydeJighed hin sk0nne l0fdag i august pa Torvct, hvor omkring 500 branditter hvldede ham som "Arets Brandit 1-999". Brande Handvrerker- og Borger­ forening havde tildelt ham denne f0l1jente lueder, som han var bade glad og stolt over. I et interv iew i Brande Bladet i anledning af udnrevnelsen til "Arets Brandit 1999" udtalte Kri­ stian Kristiansen: -Brande har Itert mig meget og givet mig ulrolig mange oplevel­ ser. Det er helt utroligt, hvad jeg har Ulet lov til at lave i renes 10b. -Jeg hal' haft et uscedvanligt posi­ tivl og dejligt liv, og selv om jeg er blevet syg. er jeg en Iykkelig mand , del' fort sat vii bruge min energi ptl at Henke positivt. -Livets sekunder bliver dyrebare. Du lregger virkelig mrerke tiJ dem og er dybt taknemmelig for bvert eneste af dem....

Glcedelig jul og godt nyta r. 0

,

SKAlA

Farvehandel Hyvildvej 8, Brande

Tlf. 97181951

Juletraditioner gaet til ro; men hvem husker ikke duften af de nyfemiserede gulve. AI! skulle v<ere frerdigt til jul sa­ vel ude som inde - og maden blev del' lavet sa meget af, at der var nok helt ind i det nye ar. Der blev snakket jul, 0nskesedler blev skrevet og julegaver k0bt. Noget af det vigtigste var juletne­ et. Vore fire b0m, min mand og jeg gik op i skoven for at finde et juletne. B0menes 0jne var pa jagt efter det st0rste. for det sklille na loftet i stuen. Deres far var mere kritisk, men efter et par timer drog AfAllna Karen Ju/sga({ld vi hjem med skovens tlolteste tne. luletraditioner kan vrere noget, Ogsajuledekofationeme er blevet som gar i arv, dels fra sin egen og en tradition her. For en del al' si­ den fandt vi nogle store tlotte r0d­ dels fra sin mands hjem , og no­ get man selv har giort sa mange del' af moseeg i engen, de bliver nll hvert ar pyntet og hal' aile faet gange, at det er blevet en tradi­ deres bestemte plad s i stuerne. tion.

B0m er de bedste vogtere afjule­ Ligesa de snarr 70 iir gamle papir­ lraditioner, alt skal vrere som det 10bere med jlliemotiver og tegne­ serier, hvor f<etre og kllsiner gen­ plejer.

Vi bor pa en gammel s lregtsgard nem arene har moret sig meel at "Nyholm", min mands f0dehjem, skrive deres navne pa figllrerne ­ som vi overtog i L971 og mange ikke aile var lige popllirere, Fedt­ mule ville ingen v<ere. juletraditioner fulgte med . Mine svigerforreldre tlyttede ind Lillejuleaften pynter vi i f<elles­ i huset ved siden af garden . "Hyt­ skab juletrreet og alt det pynt , ten" som b0rnene kalder den og b0mene har lavet i skolen , sku lie "stien" fra huset til "Hytten" er og skal stadigv<ek pa tr<eel. igennem tlere slregtsled blevet I mit hjem havde vi et hvidt jule­ tradt af ung som gam mel og man­ tr<e og det havde jeg tit talt om, gen en historie om nisser og trolde sa da b0rnene blev Iidt st0rre, syn­ har sat fantasien i gang hos b0r­ vi sklille pr0ve, og vi la­ tes de nene. Nu bor vores svigerdatter vede en masse hvidt pynt. Da og s0n i "Hytten". trreel S{I val' pyntet, sa vi pa det og pa hinanden; men det var ikke luleforberedelserne startede jo dengang i 7 I her, som de tleste rigtigt vores juletr<e og i 10bet af stedel' pa lander f0rst i december kort tiel havde vi h<engt aile de med juieslagtning,jlliebagning og gamle ti ng pa tr<eet. N u lignede det igen vores gam Ie jllletr<e. jlllereng0ring. Grisen sklille tilbe­ l'edes, mange slags kager skulle Sa bliver det juleaftensdag og de sidste forberedelser g0res. Vi h0­ bages og glilvene sklille fernise­ res til jul. Det foregik midt i de rer jlliemlisik og alt er pyntet op sene aftentjmer, nar familien val' tiljlli. Familien samles til frokost

Brande Jul 1999 - Side 33


og der bliver smagt pa den hjem­ melavede leverpostej, sylten og rullep0lsen. Julestemningen bre­ der sig over hele huset, forvent­ ningerne stiger som dagen gar. Sa er det juleaften, nu sidder aile rundt om det julepyntede lange bord i den gamle bondestue, for­ ventningsfulde og i fineste stads. Vi syngeI' Et bam er f0dt i Betle­ hem "halleluja" kan aile synge med pa. Ogsa middagen er tradition, vi far vildt samt medisterp0lse, r0dkal og franske kartofler, til dessert ris a la mande med mandel og jord­ b::ersovs, og der k::empes om at finde mandlen. lndimellem har mangen barne­ 0jne spejdet bag gardinerne, ntlr de mente, de h0rte j ulemanden gfl udenfor. Vi gar ind i havestuen og bame­ 0jnene straler om kap med Iyse­ ne. Vi synger nu en masse af de gamle julesalmer, mens vi gar rundt om tr::eet. Pludselig banker det voldsomt pa d0ren, ind tr::ederjulemanden i sin store gamle frakke og hvide sk::eg og med en k::empe s::ek pa ryggen. De sma s0ger hen til mol' eller op pa bedstemors sk0d, det her er for sp::endende. Vi elsker ham aile, han snakker med b0rnene og de­ ler ud af gaverne fra sin store s::ek. Man leger med julegaver og spil, kager og god tel' er kommet pa bordet og man ma spise alt det slik man kan - helt uden at sp¢rge om lov. Tr::etheden overmander b¢rnene, en dejlig juleaften er slut.

Glredelig jul 7 EDC Mreglerne &

EjendomsCentret Torvet 2, 7330 Brande Telefon 97 180088

Side 34 - Brande luI 1999

Vi voksne mil nu g¢re klar til ju­ ledag. Dagen, som er hele fami­ liens festdag , en tradition mine svigelfor::eldre begyndte med. De inviterede deres ti b0rn med fami­ lie hjem. Siden vi i 1971 overtog g[lrden, har julefesten v,eret hos os og gennem mange ar var fire generationer samlet, mine sviger­ for::eldre og min far, som blev 96 fir, er nu borte; men traditionen holder. Sidste ar val' vi samlet ca. 60 b¢rn, unge og ::eldre og der skal store forhindringer til for ikke at m0de op. Vi gJ<eder os aile til at m0des, nye er f¢dt siden sidste ar og den nye "flamme" bliver pne­ senteret for familien.

I mange tlr var traditionen, at vi til middagen serverede hambur­ gerryg med gr¢nlangkttl og til dessert is med jordb::ersovs, men nye tider nye traditioner. 1 dag er l11iddagen noget s~erligt, aile kom­ mer med noget og i l¢bet af kort tid stilr et sp::endende og veld::ek­ ket "Tag selv bord" klar. Tradition er det ogs{1blevet, at der bliver delt kul0rte sedler rundt, afh::engig af farven ma man hj::elpe til med det praktiske ved middagen eller kaffen, aile hja:l­ per til, store som smtl, sa det er hurtigt overstaet og snakken gar god!' s,\ jeg tror de kan Ii' det. N[lr middagen er f::erdig, bliver der leget og spillet en masse spil, ikke et bord er ledigt, aile er med. De halvstore b¢rn synes det er sjovere at 10be ptl loftet og se ef­ tel' sp¢gelser i hver en krog. Efter kaffen har vi sang og mu­ sik, aile som spiller et instrument

Brande

Autosadel mageri

Alt i presenninger samt auto- og m0belpolstring

Jyllandsvej 11 , 7330 Brande

97180747 - 97182743

tager det med og glade toner str¢mmer ud i stuerne. Pastor Rasmussen og frue fra Brande hal' v::eret med i snart 50 aI', og sk¢nt over SO ar, er han den f¢rste, som er med, nflr vi gill' mndt om juletr::eer og leger aile de kendte sanglege. H¢jdepunk­ tet for b0rnene er, nar vi slutter med "Lange Siange", hvor vi i en lang ra~kke l¢ber rundt i aile rum, mens vi synger: Se den lange, lange slange, hvor den SilO/' sig hen ad jon/. Vi hygger os og snart er en tradi­ tionsrig dag til ende. Traditionen som vi er tryg i, som er blevet til arvegods, som vi Vier­ ner om, fortid og nutid, slar bro over fremtiden - den nye tid. En ny genel'ation hal' nu overt a­ get sla~gtsgarden med aile dens traditioner, nogle bevares, nye kommer til. Sjette generation trip­ per nu pa "stien" fra huset til "Hytten" og snal1 vii han komme og bede om en historie og pa fantasiens Yinger f¢lge Nissen pa h¢loftet og Trolden i skoven og fa fortalt om jul i gamle dage. Sl::egt skal f0lge sl::egters gang ...

He,r ning Folkeblad Jernbanegade 3 7330 Brande Telefax 97 18 35 26

TIt. 97 18 05 06 C/eede/ig juL.. 0nsker

A.O.F. Brande Fritidsskole Telf. 97 18 17 38


VI M <l)

"'0

C/'J

0\ 0\

"3 ....., <l)

"'0 ~

ro s-

CC

~

1.. ~

N

~

M

""'CO" ""'" .....

~

~ 50 -U 2i ;: ; en S= .-:. ~ • •

P' ~ :::

UJ~'" l­ • 2

,:~,

OJ

BWedet her er tagel oll1kring 1954 og vise!" eljaglselsk(lb hesulende (.(/ en ra:kke kendte brandilfer s(llntel e./ferjagrcll l'ed HalTlpen S¢. Bil/edel er venligst udfelnt af/o/O fV ((/ Pout Lund. Desvterre ,,/£Ingle/" e!lke/te !1ovne po del/a gem e. SagesTf ra vellsere er del Vagn Jen.l"en, Gunnar Mnrtellsen og Clemen Thomsen. / ll fEste ra:kke ses fra vel/ stre Kirstein S¢nderg(l{ll'd, Ewald Pedersen. Victor Jepsen. POll! Lllnd. Klallsen Ha/lsell. Bvjrge Rahbek og Peter Jel ISel!. /na:ste ra:kke ses fra lIensrre Hcwru{J Mortensen. 0 1/0 AI/J rcchtsen. Auglls tinus S(~reI1 Sell, ukendt. Kristensen. Niels Skerris Nie/sen, Ejl'ind Tfwmsen.· Kristiall Jensen . Age Kliiver 0[; ;'1.me Madsen samt ell ukelldt. Forre.l"l se.~ klappen w Svend Al/)rechrsell, Jens Ove Mo rtensen og Ma rlin Hal/rLip Mo rtensen SOint Viggo Madsen, Ho!ger Jakobsell. L(/u rids Madsen, Niels Mortellsen. Morten Pedersell OR Viggo Jel/Sell,

tilI

"0

§ ~ P5 ~ ~-

to­

§ o rJl

-g oo o..~ rJl

~::»~~ al to­ 1: = :;s (1j


I maj mImed blev Uhre GIF's senior Old Girls kiiret til Arets IWVII indel~for idra:tten i Brande. Kirsten Jensell fra BGU /(ob med titlen .10m Arels ledel:

Arets Brande Marked blev tilsmilet af sol og

sommer - og dansen gik Iystigt pel pladsell

bag Fynbog({arden.

Trods silende regn val' 1111111(!>ret h(ljjt, da Bldh(!>j i jt/Hi hole!t sill c1 r/ige sOl1l1nelfest. Nell' bIoI man hal' ell paraply, gar det ikke heIt gall.

Fesroptoget genllem Blelh(,Jj

havde deltagelse (~f mange flot

pyntede vogne.

Vi 0nsker alle en glredelig . 1...., JU Side 36 - Brande Jul 1999

HjJjrneba O A 1r1 Herningvej 8, Brande . Tlf. 97180096


Uden lIlad og drikke dur heltene som hekendt ikke. 1gen i (/r Sf>rgede fi'ivillige fm BeredskabetjiJ/; at de mange deltagere ved BIF-CUP fik Ia:kker varm

BIF- C UP bq>d po megell regll. der gjordejlere afhaneme til sande rnudderhade. hvilkel Frederik og Nicolai er Iyde/igt bevis pii.

i:~i~~snik

Tlf.:971831 05 Mobll:40321005 Godsbanegade 2 - 7330 Brande

Tit. 97 18 3292

Glredelig Jul

D - IEtRINGoAOLM , _ Torvegade 1 • 7330 Brande ~ Telefon 97 18 12 72

Teaterkompaglliel b(lIr/ pci " Bravy" i Remisen. hvor publiku/ll kunne nyde genh(iJrel med mange gode gumle revynumre. Her IJlev budl I'll masser af'sllng og m usik, krydrel ,ned Can-Cun piga Her g(i>r de galante kava/ere,; i(>'Ren L({uridsen og Flemming Alldersen. Call-Can pigell Allelfe Sander Jensen deres opv({rlning.

vi Ia?geeksaminerel fodpleler Dorte Hauge. Tranevej 5. 7330 Brande

Telefon 9718 20 80 · 20281970

vi Villy Wounlund Tomrer- & Snedkerfirma

Arne Danielsen A/S

Herningvej 47 7330 Brande 97182563

GI. K",rv.116. Uhr•. 7330 Brande .TIt.: 97 1870 S3

Brande luI 1999 - Side 37


BOrge Jacobsel1(K). forll1(//u/for udva/gel fu r leknik og milJf>. klipper her del r~)d/hl'ide band ovel; hvoref ier .. Den lille Omla rlsve)" Vllr dbll I Ji) r tratik. Vejell forhinder Stali(JIIsvej lIled DC//gasvej.

Birgit Vinge lie/sen ,. ild.~ja:len " bag Rellli.\ell og /)(Jl glllesler Preben Chrislellsell tage r/({/ p/t sa/gel (~l indskfl(/sheviser liI./iJ/del FJ r Den Selvejende /lIslillllioll Rell1isen.

Efta 37 {ir sum sogneprccsI i Bldh¢j og Filskuv sogne I'o /gte Ola v Fog at g pa pension.

/ september val' del' fOrlid pit To rv('/. He r hal' bogtrykker Ole De ig(/({rd (({get jllles/luekkerell med/i)r al lJ ~vkk e skillill gsl'isel; del' blev udsl/Ilget at' Anelle Sander Jensell og Anita Rasmllssen.

Fa et bedre badevcerelse rRYI97 IS r563

Brande

Autotrans NS

Specialvcerksted for graveudstyr til entrepremilrmateriel Jyllandsvej 1 - DK-7330 Brande Telefon 97 1806 86

Side 38 - Brande Jui 1999

Fynsvej 5

7330 Brande . 97 18 05 99

Jyllandsvej 17, 7330 Brande

Telefon97181563-Mobi130971563


I sllltningen af september kunne byrcldsmedlem jacob Schlledler /age det f¢rste spadestik til Brande KOl11lf1unes nye b¢rn.ehave pa Vibevej.

Borgmester Preben Christensen serverer her biksemadfc)r Bent Kjeldsen ved et of ({rets .. BiksemculslIlr,;cler" pCI rcldhllset, arrange ret C!l Brande H(indwerker- og Borgeliorenillg.

Malermester jQ)rgen Larsen og k(Jbmand Kent Brandt Tholllsen overr(ckker borglllester Prebell Christensen 1445 llllderskrifier tilfordel fo r Brande KOll1l11l1lleS (Jnske Olll ell vei gellilem fredskovell i Brande Plalltage. Sagen q~~¢res af Nallirklage­ ll(J!vnel tif fordelj(Jr kO/lllllwzen.

Vi ses .... til sport og hyggeligt sa nwter. Vi ses ogsa i sV0mmecentret i det nye r. Vejleve] 94-96, 7330 Brande Telefon 97 18 13 11

D.S.I. BRANDE HALLERNE 7330 BRANDE . TLF. 97 18 08 78

Brande luI 1999 - Side 39


o

Aret i glintt

Med indgangen til 1999 kunne Jens Erik Petersen fejre 30 {IrS jubila:um med Midtjysk Kontor­ montering.

Pa generalforsamlingen i Brande Idr::etsforening blev Age Kristen­ sen valgt som 11y formand. Han af]oste Frede Mortensen.

Ved arsskiftet overdrager optiker C.B. Lange sin halvdel af Brande Brillecenter ApS til Hanne Dam­ gaard, som hermed bliver eneejer af forretningen .

Den 10. marts takkede smedeme­ ster Borge Rahbek af efter 60 ak­ tive ar i smede- og VVS-bran­ chen.

Torsdag den 14. januar blev en m::erkedag i Brande. Det var nem­ lig dagen, hvor den la~nge ventede indvielse af Engparken blev fore­ taget. Januar var ogsa maneden, hvor debatten om fremtiden for Bran­ de's midtby tog fat. Torsdag den 21. januar besogte social minister Karen Jespersen (S) Brandlundparken og Engparken. "Brevduerne" fra Posthuset og holdet fra Brande Vognfabrik vandt arets firmaskydning. Den 1. febrllar tiltradte Britta Thuun som ny leder af Brande Bibliotek. Hun afloste Annette Brochner Jensen. Traditionen tro kunne Brande Old Boys ved arets generalforsamling ovelT::ekke Brande Idr::etsforening en cbeck pa 50.000 kr. til klub­ bens lIngdomsarbejde. Efter at have drevet forretning pa Torvet i Brande i over 40 ar solgte urmager Frank sin ejendom til BG Bank, der efter en storre ombyg­ ning flyttede ind i nyindrettede lokaler i begyndelse af oktober. I begyndelsen af marts kunne Brande H11Odboldklubs damer fejre oprykning bade til selie 1 og danmarksserien . Senere pa mane­ den fejrede herrerne oprykning til serie 1.

Side 40 - Brande Jul 1999

Lordag den 6. marts lob Brande Handboldklubs og HIB's 60 ' er arrangement af stab len i Brande Hallerne. Omkring 700 menne­ sker havde sikre sig billet til dette arrangement, hvor de lokale 60' er bands sikrede et vellykket arran­ gement. De tre bands fra dengang var Branditterne, The Danish Dreamers og The Check Mates. I marts maned markerede Brande og Omegns Bridgeklub sit 50 ars jubil::eum med 32 aktive med­ lemmer. L0rdag den 13. marts besogte tra­ fikminister Sonja Mikkelsen(S) Brande for at deltage i en trafik­ politisk debat. Den 25. marts flyttede Sp0l1ma­ ster og Mads Ruglykke over pa den anden side af Storegade og abnede en ny, mode me forretning i det tidligere Hotel Brande. Den 25. marts fejrede Jonna og Preben Sorensen 25 ars jubil::eum med Matas i Brande. I slutningen af marts modtog fern unge idr::etsledere Unibank Bran­ de's U ngdomslederpris. Prismod­ tagerne var Bettina Koch, Brande Idnetsforening, Ellen Risvig, Arnborg Badminton ClUb, Anita Risager Jensen, Brande Gymna­ stik- og Ungdomsforening, Lars Thomsen , Uhre GIF og Tom Jepsen. Brande Taekwondo Klllb. Desuden mod tog Maria Jahns en

ekstraordin::er paskonnelse for sit arbejde i Ungdomsradet. I begyndelsen af april tiltradte Torben Krogh stillingen som ny lokalredaktor pa Herning Folke­ blad. Han aflpste Hanne N.B. Sorensen, der fik job pa Gron­ lands Radio. Den 10. april blev der i haven ved 0rb::eklund afsloret en mindesten over fem faldne flyvere, del' blev dnebt pa denne dato i 1944, da deres fly blev skudt ned over Brande. To overlevende kamme­ rater havde taget den lange vej fra Australien for, her efter 55 ar, at v::ere med til at ha~dre de faldne. Efter at have drevet Midtjydsk M0bler og Gulvbel::egning i 45 iir valgte Gerda og Svend Rahbek i april maned at s::elge forretningen til 36-arige Ivan Kylkj<er fra Ki­ b<ek. Miniinstitutionen Birkehuset kunne i april fejre 10 ars jubil::e­ urn. Brande Handelsstandsforening, Brande Turistforening, Forenin­ gen Kunst i Brande, Remisen og Brande Handv::erker- og Borger­ forening inviterede branditteme i Cirkus Dannebrog. Det blev en god cirkusaften med hpj! hum0r, hvor teltet var fyldt til sidste plads. Store Bededag fejrede Brande Golfklub indvielsen af klubbens nye ni huller. Hermed rader klllb­ ben over en smuk, naturskon bane med 18 huller. I slutningen af maj blev Uhre GIF's senior Old Girls i fodbold h::edret som "Arets navn", mens Kirsten Jensen fra BGU lob med titlen som "Arets leder".


Den 29. maj blev Brande Marked fejret med fuld musik og i sol og sommer. Samtidig fejrede musik­ gruppen ,.Kun for sjov" I 0 firs jubi\;:eum med stort harmonika­ trref i Remisen. L0rdag den 12. juni stod helt i kunstens og kulturens tegn, da borgmester Preben Christensen med tre salutter fra "Kristians kanon" udrabte Brande til som­ merens kunst- og kulturby. Dagen resulterede bl. a. i et stort frelles­ maleri frembragt af Brandes bor­ gere. Mens aile udstillingsvinduer i byens forretninger var prreget af kunst fra Remi se Akademiet. Midt i juni oplyser Bonus Energy A/S, at man har k0bt 28 hektar jord lret ved virksomheden. Her­ med har man sikret sig udvidel­ sesmuligheder.

I slutningen af juni druknede somrnerfesten i Blii.h0j helt i regn o Lejerbo pa 0rb<ekvej kunne fore­ tage indvielsen af et nyt frelles­ hus. Samtidig kunne man ogsa markere afslutningen af en om­ fattende renovering afJejligheder­ ne.

I dagene fra den 24 . til den 27. juni indtog et par tusinde glade fodboldpiger og -drenge Brande Stadion. De deltog i den arlige BlF-CUP. Ijuli maned deltog 18 unge kunst­ nere fra Europa og Japan i Remise Akademiet. L0rdag den 7. august var omkri ng 500 branditter n1yjdt op pa Torvet

8 I

II

~

i Brande for at vrere med til at hredre arkitekt Kristian Kristian­ sen som "Arets brandit 1999". S0ndag den 8. august inviterede Uhre til aben landsby. Her havde aile mulighed for at bes0ge kir­ ken, skolen , et landbrug, sned­ kervrerkstedet, kroen, et par ha­ ver, en garnforretning, den gamle k0bmandsgard, den gamle vind­ m01le og naturparken . Under firmanavnet "Elektrike­ ren " startede 29-arige Henrik Daugaard selvstrendig virksom­ hed i Brande. Folkekirkens N0dhjrelps gen­ brugsbutik flytter fra Torvegade og ind pa Storegade. Mandag den 9. august d0de fa­ brikant Max Petersen. Brandtex, 68 ar. Hermed mistede Brande en personlighed og en stor erhvervs­ leder. Efter 37 ar som sognepnest i Bla­ h0j og Filskov sogne gik Olav Fog pi't pension. Teaterkompagniet havde i ar valgt at pn~ve knefter med de gamIe, kendte revy-sucees' er. De lod 100 ar passere revy og h0stede megen anerkendelse for deres optrreden. B0rge Jacobsen(K) , formand for udvalget for teknik og milj0 kun­ ne tage det f0rste spadestik til vejen, der fori<:enger Jyllandsvej under jernbanen til Thyregodvej. Mandag den 23. august blev Ho­ tel Dalgas torpederet af tonstunge vindm011edele, der knuste store dele af faeaden.

Brande Handvcerker­ og Borger­ forening

ensker aile en godjul og et godt nytar!

~

~Dffi~~) i

auto- og industrilakering ALl I LAKERING Industrivej 13, 7330 Brande TIl. 971810 46

I slutningen af august kunne Brande Taekwondo Klub invitere til indvielse af de nye klublokaler pa Dalgasskolen. Med kun 4 timer og 30 minutters s0vn gennemf0rte Lars Bom­ mersholdt verdens hardeste mo­ tionseyke1l0b Paris-Brest-Paris, en strrekning pa 1280 km. pa 88 timer og 50 minutter. Det er an­ den gang han prresterer dette .

r begyndelsen af september blev "Den lille Omfartsvej " abnet. Den er en forJrengelse af Stations­ vej langs med jernbanen frem til Dalgasvej. Midt i september abnede Kop & Kande forretning pi! Storegade, hvor tidligere Sportmaster havde til huse. Forretningens daglige leder er Kristiane Martinussen. Weekenden den 11.-12. septem­ ber dannede Torvet og Remisen rammeme om "Pi! sporet af forti­ den - pajagt efter fremtiden". Her blev udstillet klassiske biler, til­ beredt strllds og hand let som i gamle dage. Kunstmaleren Finn Birkelund Mortensen genopfriskede mur­ maleriet ved Sydbank. Maleliet er inspireret af sagnet om Brande Kirke. Omkring 1.500 grester bes0gte Hobby og Fritid pa Uhre skole. Hermed kunne initiativtagerne Liselotte M011er Pedersen og An­ negrethe Llindgard notere sig for endnu en sueees.

Landinspekt~rcentret A/S

S~ren

Daniel Kristensen

Henning Jensen

Torvegade 4 B, 7330 Brande

TIf. 9718 0011 Brande Jul 1999 - Side 41


I slutningen af september kunne byradsmedlem Jacob Schnedler (Z) tage det f0rste spadestik til Brande kommunes nye b0rne­ have pa Vibevej. S0ndag den 26. september kunne Brande Baptistmenighed fejre, at det var 25 {Ir siden, man tog den scerprcegede og spcendende kirke pa Vejlevej i bmg. Kirken er teg­ net af arkitekt Kristian Kristi­ ansen, der betegnede kirken som sit hjertebarn. Beredskabs-Forbundet kunne i slutningen af september fejre 50 ,irs jubilceum i Brande. L0rdag den 2. oktober d0de arki­ tekt Kristian Kristiansen, 62 ar. Hermed mistede Brande et varmt og dybt engageret menneske. Mandag den 4. oktober vedtog Brande byrad budgettet for ar 2000. For 8. ilr i trcek med en skat­ teprocent pa 19,7. Torben Brondum abnede for­ retningen Hos Br0ndum "din t0j­ butik" i Agade, hvor tidligere Kig Ind havde til huse.

Brande Faldskcermsklub kan i slutningen af november fejre 10 ars jubilceum. FrisOr Alice Nielsen fejrer 10 ars j ubiheum med Hair Fashion i Torvegade. Brande Brande sker til Brande

Old Boys og Lions Club samler godt 700 menne­ det arlige banko-show i Hallerne.

arbejde for lokalhistorisk for­ ening og arkiv i Blahoj. I slutningen af oktober hcedres Birgit Vinge Nielsen med Ring­ kobing Amts Musikpris 1999. Den 13. og 14. november invi­ terede Brande Handelsstandsfor­ ening til julemesse i Remisen. Redaktionen er afsluttet den 15. november.

Ved arets Lovfaldsfest i Blahoj blev Henning Sorensen valgt til "Arets Borger" i Blah0j. Det sker bl. a. pa baggmnd af hans store

Krydderi pa tilvrerelsen

Fremskridtspm1iets byradsgmppe bestaende af borgmester Pre ben Christensen, 10rn Weismann og Jacob Schnedler melder sig ud af Fremskridtspartiet og bliver losgcengere. Malermester Jorgen Larsen og k0bmand Kent Brandt Thomsen foranstalter en underskriftind­ samling til fordel for byradets be­ strcebelser for at fa lov til at an­ I,egge en ny vej fra Industrivej gennem Brande Plantage til Ej­ stmpholmvej. Henrik Larsen overtager Fysio­ terapeutisk Klinik i SMP-Centret. Mud Erik Hansen sielger Midt­ jydsk Savvcerk & EmbaUagefabrik til Dansk Tneemballage AlS.

hj~IPer vi dig med, sker. VI har ogsa opskrifter pa IW,hr r1 pa tilv;;erelsen her og nu. Kig incV Mrqtbal)ki~r ,eO~Sionssnak eller den nye kogebog.

er op til din qtJ<an Saltte kryd

~~!!!!~~~~

TIf.97180900,Fax97 183495

Side 42 - Brande Jui 1999


I januar bes¢gle socialminiSler Karen Jespersen aktivitelscentrel i Bralldlundparken, hvor hun gav sig god tid lil at se pajorholdene og tale med hver enkell. Her ja socialministeren en hyggelig snak /'lied Gerda Clausen.

Kunslmaieren Finn Birkelulld Morlensen lcegger her sidsle hand po genopfriskningen ajmurmaleriet ved Sydbank. Maleriel, der er in.lpireret af sagnel om Brande kirke, harjGel heilnye fa rve r, ligesom kunSlneren har indf¢jet nogle nye elemenler i billedel.


Vi onsker aile vore I~sere Hele personalet 0nsker alle en riglig ghedeJig jul og et godt og lykkebringende nytar.

~~~~./' ..:.v "' .., I

Unibank

en

gl~delig

jul

og et godt nytar...

Brande

Bladet

Storegade 25 . 7330 Brande

Telefon 9718 2838 . Telefax 97180093

E-mail: post@brande-bladet.dk

Sammen er vi beds!

Brandtex for

every

body

0nsker alle en

glredelig jul

Brandejul 1999  
Brandejul 1999  

Brande Jul 1999 årets gang I tekst og billeder.

Advertisement