Page 1


M cm dag den 31.

II/.l !; USI

kllnll e lnpehor::; Buch

SOIl1

dell i9 rsl c behae r- jlyllc inrl i !::ng!'ilrkell. Her m odluges hlln oj

borgme,ll er Prebc/! ChristellsCII, der ha vd e mcdbmg l bloll7sler i dugens (/ n /edn ing.


Brande julen 1998

geringen fuldt ud . Vi skulle holde skatteprocenten i ro, og h0jst have 1% i va:kst pa vores drift. Men vor 0konomi gay os mulighed for, som en af de fa kommuner i lan­ det, at afsa:tte 12 mio. kr. til an­ ]a:g pa b0rneomradet, samt 150.000 kr. til forebyggende ar­ bejde for belastede b0rn og unge, samt 150.000 kr. ekstra til under­ visningsmidler. Vi kan kun va:re stolte over, som Brande-borgere og byrad, at vi kan tillade os at lave de inve­ steringer og ikke skal ud i kedeli­ Pre ben Christensen ge besparelser, som mange andre kommuner. Men for at bevare den 0konomiske handlefrihed vi haT, er det vigtigt, at vi som byrad fort­ Nu na:rmer julen sig igen med sat f0rer en stram 0konomisk po­ raske skridt, og os, der er lidt oppe litik, og hele tiden eropma:rksom i alderen, kan ikke forsta, at det pa yore driftsudgifter. Vi far jo aJlerede igen snart er jul, og der st0rre og st01Te opgaver, der skal der, hvor vi har mulig­ igen er gaet et ar. Vi siger igen og l0ses, igen, hvor bliver tiden dog af. Vi hed for effekti v isering ved a:ndret struktur, skal vi gl'lre det. f\'ller, den f1yver afsted. Ga:lder det derimod vore b0rn, sa En ting, der ogsa er meget gla:de­ gEu' de og venter og gla:der sig til Iigt for Brande, er, at vi fik lov til jul og julegaver. De synes, tiden at beholde selskabsligningen og at vi har aftalt et samarbejde med snegh~r sig afsted. Men uanset, hvilken tidsfornemmelse vi har, Nr. Snede Kommune pa lignings­ og om vi er unge eller a:ldre, om omradet. Det samarbejde gla:der vi er fa:rdige eller ej, sa bliver det vi os til, og ordet samarbejde er nok noget, vi kommer til at h0re jul den 24. december, og vi gla:­ mere og mere til. For hvis vi skal def os aile sammen. Nilr jeg ta:nker tilbage, kan jeg overleve som selvsta:ndig kom­ mune og leve op til de st0rre og ikke forstii, at jeg har ve:eret borg­ st0rre krav, regeringen stiller os, mester i na:sten 11 miineder. Ti­ den er gaet fantastisk hurtig, og bliver vi n0dt til at samarbejde, det har va:ret meget spa:ndende. som vi ogsa g0r pa andre omrtl­ Vi (byriidet) har ogsa haft me get der i dag. Det var ogsa i ar, vi tog yore nye travlt og hal' faet klaret mange op­ gaver. og har mange ting endnu, e:eldreboliger i brug i Engparken. Der har va:ret en del kritik af op­ vi skal have 10st.

Vi startede f0rst pa aret med at fa starten og indflytningen, og no­ 10st Skerris sagen ved et fri villigt get af kritikken ma vi sige var forlig.

berettiget. Men vi ser jo ogsa, at Vi fik ogsii vort budget for 1999 niir der f0rst er kommet kritik, sa enstemmigt vedtaget og vi over­ avler det ekstra kritik, ogsa kri­ tik, som ikke altid er lige saglig. holdt aftalen mellem KL og Re­

sa

Derfor vii jeg gerne opfordre til at give byriidet og vort hardt pr0­ vede personale chance og mulig­ hed for at bevise, at vi kan l0se problemet. Lad os nu gla:de os sammen over, at vi har faet nogle f10tte fysiske rammer til de a:ldre, og indholdet (aktiviteter), som er meget vigtigt, skal vi ogsa nok leve op til.

Jeg har i mit indla:g va:ret lidt

omkring i nogle af de ting, byra­

det har beska:ftiget sig med i 1998. Der er mange andre ting, f. eks. b0meomradet, veje og midt­ by, omfartsvej, samarbejde med vore virksomheder i industriom­ radet om at pynte lidt op i fa:lles­ skab med kommunen. Opk0b af jord til parcelhusgrunde, hvor sal­ get af gnmde er gaet godt i 1998. Planla:gning af nye industri­ grunde ud til vores omfartsvej. En omfartsvej, der geme sku lie blive en af Danmarks f1otteste. Skal vi se Iidt frem og se, hvad der venter os SOI11 byrad af op­ gaver i 1999. Vi skal have ved­ taget en plan for vor midtby, sa vi er klar til at ga i gang med ind­ retningen af byen, nar omfarts­ vejen star klar. Byradet har ned­ sat et Ad Hoc og Byudvalg, der arbejder meget seri0st og miiJ­ rettet, sa det skal der nok komme et godt resultat ud af. Det er ogsa vigtigt, da det er vort bybillede, der bl. a. skal va:re med til at

sa:lge vor by.

Remisen skal overdrages til en

selvejende institution og frem­

tiden skal dr0ftes.

Vi skal have folkeskoleomradet op som tema i byriidet. Vi skal ogsa have lavet en bose:etnings­ politik, og b0rn~pasningsomradet skulle ogsa geme va:re pa plads i 1999.

En ting,jeg ogsa gerne vii na:vne,

er den ta:tte kontakt, jeg f0ler, der

Brande Jui 1998 - Side 3


i arets 10b har va:ret mellem bor­ ge rne og yore byrad spolitikere. Det er meget vigtigt, og derfor ska l vi ogsa som politikere altid va:re abne og k0re sa mange sa­ ger som muligt pa iibne m0der, sa vore borgere hele tiden ved, hvad der foregar. De biksemadsm0der, som Handva:rker- og Borgelfor­ eningen arrangerer, er meget gode og er med til, at borgerne kom­ mer ta:t pa; men m0derne rna hel­ ler ikke blive st0rre, h0jst en 20­ 25 deltagere. leg f(ller, der er en meget positiv and i vor kommune. En and, der

er med til at vise, vi er en Idle aktiv kommune, der viI fremad. leg viI gerne her til sidst sige tak til alle, de r har ydet en indsats for vor kommune. Det ga:lder bL a. borgerne, virksomhederne, byra­ det og yore ansatte ved kommu­ nen. Til sidst viljeg 011ske alle en ri g tig gla:delig jul og et godt nytar.

Venlig hilsen Preben Christensen borgmester

Rabbek

VVS-ENERGI Center /?t\

Glredelig jul

VVS&ARANTI

AUT. VVS INSfALLAT0R FABRlKSVEl 1 - 7330 BRANDE - TELEFON 97180711 ,-, I - ~ I ~Jr

!~ !~

i..J. .~ ][1 ' , ,,j

~

Brande Jul1998

Brande lui 1998 0nsker Ia:seme en rigtig gl<edelig jul. Med dette nummer af Brande luI er der tradltionen tro gjort et fors0g pa at give et Iille indtryk af livet i Brande Kommune, som det har for­ met sig i aret, der nu er ved at rinde ud. Pa opfordring har en ra:kke Brande­ borgere bidraget til bladet pa forskel­ lig vis. Livet i Brande har i det forl 0bne ar budt p[l en ra:kke sma og store ha:n­ delser. En ny borgmester satte sig i stolen og sammen med det nyvalgte byrad har han styret kommunen igennem

1998. Omfartsvejen har sat sine tydelige spor i landskabet, hvor skov og plan­ tage er blevet fa:ldet. Desuden har man pabegyndt bygningen afbroen, der skal f0re omfartsvejen over ba-

Side 4 - Brande luI 1998

nen ved Thyregodvej, Iigesom de r0d-hvide afma:rkninger nu viser omfartsvejens endelige forl(lb. Genoptra:ningscentret i Brandlund­ parken blev indviet og er siden t1it­ tigt blllgt. ..-Eldrecentret pa 0stre Aile blev ta­ get i brug, men ikke uden torsinkelse og politiske ,,knuder". Der skal Iyde en tak til aile, der pa forskellig vis har bidraget til , at Brande luI ogsa i ar kan komme ud til samtlige husstande i kommunen. Endvidere skal der Iyde en tak til annonC(lrerne, der, pa Bran d e Handelsstandsforenings opfordring, har gjort det muligt at bevare tradi­ tionen omkring Brande luI; men ogsa derigennem har st0ttet jule­ udsmykningen ogjulearrangement­ erne i Brande.

Glcedelig jul Erik Lauritzen

Torvet 2, 7330 Brande Teleron 97 1800 88

Brande Jui 1998 Udgi er: Brande Handel ­

stand -forening Tryk: Brande BJadel Redaktion: Erik Lauritzen Oplag: 4.tWO. Der skallyde en tuk til f0lgende bidragydere:

Preben Christen. en Viggo Fenger Peter Frandse n Ingrid Hu urn

Benny Klarholt Anna D. Nielsen Hans N~rregard

Peder Poulsen Arne 0rtved Jenli 0slergaard

Forsiden af Brande l u I pryde af el vinlemloliv fra Brande Ii. Foto: Erik Lauritzen


Lyset i 1l10rket

Arne @rtved

I gamle dage da V;lI" der virkelig myjrke til. I den lange vintertid malte man stoppe arbejdet sidst pi! eftermiddagen; og man kunne fyjrst tage fat igen et stykke op ad formiddagen meste dag. Man havde da stearinlys og maske en olielampe eUer lignende; men det var sa kostbart, at det kun skulle bruges i n0dsituationer, - og nor­ malt kun indend0rs. Der kunne blivebrug for at lyse op for n0d­ stedte; eller man matte maske have bud efter en lrege eller en klog kone efter m0rkets frem­ brud. Ellers srenkede natten sig tungt over menneskenes boliger i disse kolde uger. Nar man frerdedes ude i det ravnsorte myjrke, kunne det virke som en strerk og varm ople­ velse at skimte Iys et sted i m0r­ ket. Der boede der mennesker!

Landinspekt(lrcentret A/S Soren Daniel Kristensen

Henning Jensen

Torvegade 4 B, 7330 Brande

Tlr. 97 1800 11

Der var der nogen , der var vagne

og levende, hvi s der sklllle ske

noget. Man var ikke alene i ver­

den.

Nu skal man huske pu, at det ogsu

var farligt at va:re til dengang. Isrer om vinteren. Morket var fyldt med farlige vresener: R0­ vere, vilde dyr og ... gespensterne! De hvilelyjse ilnder fra de dode . De kom isrer frem om natten. En del var faret til de evige boliger; men mange gik igen. Nilr man gik over heden, kunne man h0re dem pusle i mIJrket. En skygge for hen over sneen, og oppe pa gravho­ jen sa man tydeligt silhuetten af et stort farligr vresen. Om dagen var det bare et forkrOblet trre ; men om natten forvandlede det sig til de nne true nde skikkelse. Morket var altid farligt og truen­ de; men lyset fra et par sma vin­ duer kunne virke beroligende ; og det viste ogsa, at man var pa rette vej. Mange var faret. vild i natten, nar Iysene ikke var trendt; eller en voldsom snestonTI havde blindet deres 0jne fuldst:;endig. Hvis de nogensinde naede frem. var de sanselyjse af angst og dOdsens trrette . Men som me tider fandt man dem frosset ihjel i en vejgr0ft eller pa den bare mark. Det var ikke bare klllden, der havde gjort det af med dem; m0rket og mag­ terne havde en vresentlig del af sky'lden. Derfor var julefesten sa vigtig. Der trodsede man al sparsom111e­ lighed og lrendte masser af Iys.

@dan

Det var en skik, der gik helt til­ bage til hedensk tid. Julenat matte ingen fare vild; og ingen matte s p0rge forgreves om husly for natten.

De,. blev [ys! Det var det f0rste. Gud sagde, da han skabte himlen og jorden og alt det levende. Det var hverken solen eller munen el­ ler ilden, han skabte def, men det Iys, som flrengede m0rket og jog aile magterne pu flugt. Det var Skaberens uovervindelige magt, der satte sig igennem. Pa samme made varjulens Iys mere end blot en flamme pa en vrege; de var et genskin af det strerke Iys fra ska berens morgen . Smukkest og strerkest og varmest af aile julens lys var dog Iyset over sta lden i Betlehem. De be­ hovede ikke at se det pa billeder, for det havde brrendt sig ind i de­ res sind, lige fra den f0rste gang de h0rte juleevangeliet. Det var pa en gang sa jrevnt og samtidig sa stort, at det overgik al forstand. Det var en simpel staid som den, de selv lige havde forladt efter at have fodre t dyrene. Skreret fra en st0vet Iygte oplyste basene, hvor dyrene la og spredte tryghed og varme omkring s ig . I en af de tom me base sad den unge jomfru Maria, stra lende af gllrede efter f0dslen. I armene holdt hlln det liJle gudebarn, mens Josef om­ sorgsfuldt b0jede sig over dem begge.

Brande

Autosadelmageri

Alt i presenninger samt auto- og mobelpolstring

Torvet 2, 7330 Brande

Tlf. 96 42 23 50

J~lIandsvej

11 Z33Q B[aode 97180747 - 97182743

Brande Jui 1998 - Side 5


Fra denne Iille gruppe skinnede et Iys, der banede sig vej ud fra stalden ud i morket udenfor, ud i heIe verdens mClrke, - og ud i ver­ denshistoriens mOrke. Der blive [ys! sagde Gud. Det var just det Iys, der skinnede her. Derfor skin­ nede det ikke bare dengang for 2000 ar siden. Det b'I€\i ved med at ski nne ,lr efter [Ir, vinter efter vinter. Og del skinnede ikke bare i Betlehem; del skinnede i hele verden, i hvert eneste land, i hver eneste by, i hvert eneste hjem. Og i hvert eneste sind. Og det var det vigtigste af det hele. Lyset fra stalden tra:ngte ind i de morkeste kroge i sindet og i sja:len. Der hvor angsten sad, og aile bekym­ ringerne, og ensomheden! Der hvor morkets [mder ogsa kunIle husere, bade ved dag og ved nat. Lyset fra stalden skabte varme og tryghed omkring sig. Dette Iys val' sa sta:rkt og er sa sta:rkt, fordi det ikke bare er en falsk idyl, en lille aase i en ver­ den af frygt og elendighed. Der er jo fodt S[I mange born; og der er altid Iys, nar et liI!e barn kOI11­ mer til verden. Et Iys af lettelse, forventning og taknemmelighed. Og det Iys vii altid kunne lyse en staid op. Men lyset fra stalden i Betlehem er sta:rkere; det har kunnet lyse hele verdenshistorien op. Vi Ia:rte senere det Iilie barn i Marias arme at kende som Guds egen son, der kom til verden for at !eve og do sammen med os. Han provede alt vores og gjorde det dermed til sit

Vii du hal REN besked om vindkraft ­ sa ring til M011er i fig. str. 300 kW, 600 kW, 1 MW

Side 6 - Brande Jul 1998

og til Guds. Han gik her pii vores jord og levede vores liv og d0de vores dod. Deraf kommer det sta:rke Iys i stalden i Betlehem. der OgS[1 har kunnet lyse markerne op her i Brande 50gn i arhundreder og Iyst op i sind og sja:l hos generation efter generation. Guds eget lys fra skabeisens morgen Iyser op midt i vinterens m0rke , sa vi kan se hinanden og vore hjem og vores liv i et ska:r, sam giver en styrke og mod til at leve. Her i vores dagJige ja:vne liv i denne fjerne egn af verden lever Gud hos os og med os, uden han er med i det. N.h man et ojeblik lukker 0j nene og ta:nker pa det store morke, der altid truer vort liv med tilintet­ gorelse og dod, b[lde i det store ag i det sma, sa toner pludseJig Iyset fra stalclen frem og styrker en: Du er ikke faret vild; dl! er ikke alene; der er et barn i den staid, sam vii leve med dig og lyse for dig, endog i dodens nat. Nu, sa lad til ham os fa re,

mange, fa ,

store, sma

i en sam let skare'

Ingen t(!ir ved rejsen gyse,

Jesu navn.

sam en bavl!

vil pa vejen lyse.

Gtredelig jut! Arne @rtved

.Blrande Maskin-Center Aps Fynsvej 1 - 7330 Brande Telefon 97 18 21 00

Brande

Renovation

det lokale industri­

renovationsfirma

gennem 26ar

- det er os!

11 , BONUS Energy NS

Fabriksvej4 - DK-7330 Brande Telelon 99422222 Telelax:97183086 e-mail: bonus @bonus.dk -en stmrk partner

Vi haber pa et godt

samarbejde i fremtiden

med savel gamle

som nye kunder.

Brande Renovation Vognmand Soren Er iksen

Telefon 97 181900


o

Arets gang i Uhre 1998

Brande Jul's redaktion har bedt mig om at fortcelle lidt om arets gang i Uhre. Det er nu fem ar siden, at Uhre kirke fik den store istandscettelse og udsmykning med de nye far­ ver. Det blev dengang spaet, at kirken ville blive en turistattrak­ tion , men ingen havde vist troet, at den havde skabt en interesse og omtale, sa del' ogsa i ar. 5 al' efter, stadig har vceret et stort bes0g af menighedsrad og foreninger fra det meste af Jylland og endda en­ kelte fra Fyn. En del af de, der bes0ger kirken, aflcegger ogsa den gamle m011e et bes0g, for at se hvor langt vi er naet med restaureringen. Efter afslutningen af 2. etape for et ars tid siden, har bestyrelse n endnu ikke haft ~~konomisk mu­ lighed for at komme videre, men vi haber at komme igang med 3.

etape i 1999. Vi har i ar s0gt Ring­ k0bin g AmI om et tilskud til ind­ retning af toiletter i det gam Ie pakhus, da det er helt n0dvendigt med det ret store bes0g, der har vceret. Vi fik desvcerre et nej - et afslag, som vi ikke rigtig kan for­ sta, da amlet for kort tid siden bevilgede et ret stort bel0b til Ki­ btek m011e. Vi har i sommer i samarbejde med Brande Turistforening og Slcegts­ histori sk Forening [tlet ophcengt billeder af m01len og dens histo­ rie i pakhuset og ligeledes en del billeder af gardene i Uhre. Da den gam Ie k~~bmandsg a rd blev sat til salg, opstod tanken hos Udviklingsradet og flere i byen, at butikken burde bevares som en slags museumsbutik. B utikken star i dag omtrent, som da den blev startet for ca. 100 ar siden. Bygningerne er opf0rt omkring

1890 som et sakaldt Landbohjem

med sal til gymnastik og fester,

udskcenkning af kaffe og drikke­

yarer og butikken.

Jeg har faet fortalt f01gende Iille

historie af S0ren N0rgiird:

L. J. Pedersen, der var lcerer ved Uhre skole fra 1902-1938, var ivrig afholdsmand og fik stiftet en afholdsloge i byen, hvp r han op­ fordrede b0rnene til at melde sig ind, nftr de gik ud af skolen. Med­ lemmerne mpdtes pa Landbo­ hjemmet if0rt et lille skee rf om skulderen. Det var nok ikke det mest hen sigt sm:essige sted at m0des, da Uhre-b0nderne ofte m0dtes her og fik en genstand el­ ler to. Da sa V£etten satte prisen pa en kop kaffe op med 5 0re, flyt­ tede logen da ogsa ned i et loft­ vcerelse i det nyopf0rte for­ samIingshus, nu Uhre kro .

Den gamie k¢bmandsgard i Uhre, som den LOg sig ud omkrillg 1960'eme, da den sfadig var i ji/lel sVing og befjenle egnens beboere med dagiigvarer af enhver art.

Brande Jul 1998 - Side 7


Uhre UdvikJingsrad nedsatte et ud­ valg, der skulle unders0ge mulig­ heden for at realisere ideen om en slags museumsbutik. Der blev fra Brande Turistforening udtrykt stor interesse for sagen, og mange af eg­ nens beboere gav tilsagn om st0tte pa forskellig vis. Udvalget tik i 10­ bet af sonuneren samlet de n0d­ vendige midler sanunen, sa Udvik­ lingsradet kunne overtage ejen­ dommen den 1. oktober 1998. I skri vende stund er en flok frivillige i gang med oprydning og reng0ring, sa en lejer kan fl ytte iod i lej lighe­ den til l. december 1998. Udviklingsradet har i sommer etableret vejbellysning fra Uhre igennem parken til fiskes0en og for tiden arbejdes der pa en stifor­ bindelse fra Uhre til krydset pa Engeb<ekvej ved K<erbygiird. En sti cler kornmer til at ga gennem et naturskont omrade og sikkert ofte viI bll ive brugt til en c/kel­ eller spadseretur.

Glredelig iul 0nS ker

"0"0"0" ALT I TRANSPORTMATERIEL

(j {cede {ig ju{

og gOdtnytar

Kv)bmand,lparret /v/aren og Johannes Christensen ses her SCll11men med s(!>nnerne Egon og Otto foranforrelningen.

Uhre-revyen havde samlet fuldt hus i teltet, ca. 150 var m0dt op og fik en sjov aften. Teksterne var lavet afto Uhre-damer, Gille Daug{trd og Margit Christiansen. Uhre skoles foneldrekreds sam­ ledes i foraret og malecle hele sko­ len indvendig samt op satte nye gardiner med et fl ot resul tat. Pro­ jektets gennemf()relse viste et godt sammenhold og samarbejde rnellem skole og fOfcelclre og blev af mesten aUc opfattet som en stor succes. - Incltil fagforeningerne fanclt ud af, at der var udf0rt et stykke arbejde, som de mente at have monopol p{t. F0rst i oktober plantede skolens elever en lille skov pa knap I telr. land midt i Uhre by. Arealet var stillet til riidighed af Lene og Erik Lilholm Eriksen og ligger uet ved deres gard, Uhrevej 31. Planterne, ca. 3.200 var ska~nket af Matas MiljOfond og Friluftsnldet. Ideen

med at plante en skov i Uhre er ca. 3 af gammel. Det var l::ererne Kr. Mygh og Villy B. S0nderby, def. sammen med deres dengang l. klasse, drofteele, hvordan de kunne gore Uhre til en gr0n landsby. Planterne bestiir mest af almindelige lovtrcessorter, nogle stedsegr0nne og en nekke med frugtlneer. Uhre GIF har i ar indledt et sam­ arbejde med omegnsklubberne om pigefodbold i juniorrmkken. Den nye klub har filet navnet F.e. Midtjyden, og samarbejdet er gaet sa godt, at det udvides til senior­ afdelingen til occeste iir. Fra Rugvcenget i Uhre 0nsker vi aile en gl<edelig jul og et godt nytar. Hans N()rregard

¢nskfr:

~

OUti !lID!/

BIKUBEN GIROBANK AlS Staregade 11, 7330 Brande

Teletan 96 42 22 00, Teletax 96 42 22 19

Side 8 - Brande Jul 1998

Brande Handvrerker­ 09 Borgerforening

0nsker aile en god jut og et godt nytar!

VeHeAmtsTolkeblad STOREGADE 33 - BRANDE

97180622 TEL FAX 97 181514 LOKALREDAKT0RERLING JU:I'KER HOLST


Jul i Brande ved

arhundredeskiftet

Nar juleh0jtiden nxrmer sig, gar

xldre menneskers tanker tilbage

til barndommens jul, der for de

tlestes vedkommende har fOlmet

sig helt anderledes end julen i

yore dage . I 1970 fortalte fhv.

gardejer Martin 0stergaard denne

beretning om julen i hans barn­

domshjem i F10.

-Netop julen b0r man kunne for­

txlle om.

-Men det kun vxre svxrt at for­

txlle sadan, som jeg geme ville.

Ord bliver fattige. Julen, som h0j­

tiden formede sig i min barndom,

skal man have oplevet.

Det var, ligesom alt blev ander­ 1edes ind mod jut. Der var sa me­

get, der skulle fra hiinden. Alt ar­

bejdet pa garden skulle jo heist

vxre fxrdigt, til julen kom - og

samtidig Ixngtes man sa vold­

somt efteL at det sku lie blive jut.

Nar sajuleaften kom, og den vel­

signede ro sxnkede sig over det

hele, ja, sa var hele spxndingen

udl0st.

Jeg var ellers blevet noget gam­

mel, f0r jeg fik Ixrt, at der var noget, der hed jul. Jeg mindes in­ tet om jul, f0r jeg var i mit sjette al'. Jeg tror simpelthen ikke, mine forxldre har haft rad til noget som heist ekstra f0r den tid. Mine to xldre br0dre havde heller ikke nogen erindringer om jul i hjem­ met f0r den tid. Det ar, jeg nxv­ ner, ma det nok have lettet Iidt pa

G/iedelig juL.. emsker

A.O.F. Brande Fritidsskole Telf. 971817 38

0konomien, for da f,ik vi julega­ ver for f0rste gang.

Den

f~rste

julegave

Fra denne juleaften husker jeg, at da vi havde spist, kom mor ind fra k0kkenet med en bakke, hvorpa del' la nogle pakker. Hun satte bakken pa bordet ud for mig og sagde, at nu matte jeg tage f0rst. Del' Iii en meget fin firkan­ tet pakke 0verst, sa den valgte jeg - og den var da ogsa tiltxnkt mig, for det var et penalhus med bille­ der pa laget. Det var sa pxnt det hele, at jeg ikke kunne nxnne at tage det med i skole. Jeg var vist bange for, at de andre skulle tage det fra mig eller I11ilske endda Ie ad det. Og det ville jeg ikke ud­ sxtte mig for. Jeg har penalhuset endnu som en kxr erindring om barndomstiden. Til min bror Anders var der en kniv, og til Kristen en urkiede . Far fik en sort krave, og mol' fik bak­ ken, som gaverne Iil. pa. Det var en rund bakke med en kronhjort pa. Juletrx havde vi ikke. Det var nok af den gode grund, at hverken pa marken eller i haven var der et grantrx, del' kunne bruges til ju­ letrx. Senere pa aftenen spillede vi kort om pebern0dder. Det var ogsa noget ganske nyt, for bade far og

Brande Tennisklub - en go' klub for aile der ka' Ii' at spille tennis .... Kontakt: Otto de Bruyn 0rbrekvej 37. Til. 97182075

mor spillede med, og det var el­ lers meget vanskeligt at fa mor til at tage et spit kort i handen.

En grangren i urtepotte Der skulle ga endnu nogle ar, f0r juletrxet holdt sit indtog i vort hjem. Det kommer vi tilbage til senere. Men forst et litle side­ spring: Skolepligten begyndte godt nok ved det fyldte syvende ilr, men vi havde dengang den vestjyske skoleordning, og efter den havde forxldre ret til at be­ hoi de b0rn hjemme fra skole de f0rste to eller tre ar, nar der var lang vej til skole. De skulle dog m0de til overh0ring med b0rnene hvel1 ar, for at prxsten kunne for­ visse sig om, at b0mene fik Ixrt noget hjemme. Vi h0rte under Sandfeld skole, og der var lang vej, sajeg begyndte ikke min sko­ legang f0r f0rste november det ar, hvor jeg var fyldt otte i august. Mor Ixrte mig at stave, og det foregik n0jagtigt pa samme made, som Jeppe Aakjxr beskriver i sin sang: "Her ved moders gamle rok hun Ixrte mjg at stave." Under­ visningen skulle altid forega samtidig med, at hun sad og spandt, og sa skulle jeg Ixse h0jt for at overd0ve rokkens snurren. Min xldste bror, Kristen, havde Ixrt mig at regne. Da jeg kom i skole, var der lige kommet nogle nye skoleb0ger, som kaldtes "Myreb0ger". Der var f0rste, an­ den og tredie, bestemt for de for­ skellige aldersklassel'. Pa om­ slaget stod en dreng og en pige og betragtede en myretue. I an­ den del var del' en skildring af, hvordan to drenge far de sidste

Brande luI 1998 - Side 9


dage inden jul til at gao Det var beskrevet, hvordan de hjalp de­ res mor med at bage og at lave aile forberedelser til julen. Her var en udf¢rlig beskrivelse af, hvordan man kunne lave hjerter og knemmerhuse og andet pynt til juletneet. Det hele var illustre­ ret, sa det var let at fatte. Sa skete der det, at det ar jeg var begyndt at ga i skole, blev mor syg lige f¢r jul, og hun matte blive i sengen til nymr. Her kommer vi sa tilbage tiI det, jegville fort;elle om: hvordan juletr;eet holdt sit indtog i vort hjem. Vor l;erer, Kristen Rauff fra Uhre, havde indbudt skoleb¢rnene til juletr;e i skolen andenjuledag om aftenen. Der var faldet megen sne det ar, og det fr¢s st;erkt, sii mine for;eldre mente ikke al kunne for­ svare at lade mig gil den lange vej til Sandfeld. De fandt, atjeg burde blive hjemme, sa kunne Anders ga alene. Aah, hvor jeg blev ked af det. Jeg havde aldrig set et rig­ tigt juletr;e, og jeg syntes, at jeg sugtens kunne klare turen til sko­ len. Men der var nok ogsa det i vejen, at mor pa grund af sygdom ikke havde faet mit t~jj i orden. Jeg havde heller ingen sko, sa jeg skulle gil i tr;esko og have klude­ sko med.

Det blev nu, som mine for;eldre

syntes det bedst. Jeg blev hjem­ me, og Anders kom alene afsted. Jeg gik og var helt syg den efter­ middag . Jeg huvde sadan gl;edet mig til julefesten i skolen, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle fa den dag og aften til at gtl. Sa kom jeg i tanke om, at jeg da selv kunne lave et juletl';e. Jeg havde "Myrebogen" at ga efter, og vi havde et par forbl;este gran­ tr;eer i haven, sa jeg skar en gren af og fik noget sand t¢et op, jeg kunne plante grenen i en ur­ tepotte. Sa begyndte jeg at klippe hjerter og kr;emmerhuse af avis­ papir. Det blev mit tidsfordriv

sa

Side 10 - Brande Jul 1998

denne jul at sidde ved mors seng og at pynte den grangren. Da vi en dag skulle have bud til Brande, blev der k¢bt et par julelys, og det blev vel nok en af de bedste jule­ h0jtider,jeg nogen sinde har haft.

Pa juleindk0b Mor sagde sa, at "til meste ar skul

vi have et rigtigtjuletr;e, selv om

vi skal k¢be det". Sadan blev det,

og siden har vi haft et juletr;e hver

jul.

Der gik dog nogle ar, inden det

blev almindeligt med julegaver i

mit hjem .

I de f¢rste ar ghedede vi os over

juletr;eet alene. Og det at fii lov

til at tage et julelys med, niir vi

skulle i seng, og sa ligge og l;ese

en fortrelling ved julelysets skier,

var nok til at g¢re julen til en h\'lj­

tid.

Der gik nogle ur, s& fors0gte An­

ders og jeg at give mor og far ju­

legaver. Vi k\'lbte en skrfltobaks­ dase til far og et par briBer til mor. Vi havde lagt m;er..ke til, at det kneb for hende at se. Mor blev nu lidt vred, da hun opdagede, at vi havde k\'lbt briller, for hun syn­ tes, del bet\'ld, at hun var ved at blive gam mel. Der gik nu ikke lang tid, f¢r hun blev glad for demo K¢bet af brillerne har sin egen lille historie. Anders og jeg gik ind til boghandler Jens Christen­ sen i Storegade . Han handlede med sa meget. Han pr¢vede da ogsa brillerne pa sig sel v og sagde, at her var et par, der nok skulle passe. Maske var de lidt for strerke, for i den f¢rste tid klagede mor over, at hun fik hovedpine, nar hun havde dem pa for lrenge. Vi sang ikke julesalmer de f0rste ar. Vi gl;edede os over tr;eet og Iysene, og sa l;este far gerne en julehistorie for os. Sa var der et vi pil den sidste skoledag f¢r jul havde sunget den

ar,

julesalme, der begynder: "Juleaf­ ten du er sk¢n, du kom til os med Guds S\'ln". Jeg syntes godt om den salme. I femte vers hedder det: Om det Iys som t<endes brat med Guds s¢n julenat, livets lys, som blidt skal br;ende for de sma til verdens ende, minder os vort juletr;e. Nu er den salme taget ud af vores salmebog, og det har jeg aldrig kunnet forsta. Den aften efter skoleafslutningen var far og jeg alene i stuen. Mor gik altid tic!ligt i seng. Anders og Kri.sten var ogsa gaet med hver sit Iys. Far sad og l;este. Jeg havde fundet en salmebog frem og bla­ dede i den, for at finde den salme, vi havde sunget i s kolen . Far havde nok lagt m;erke til , at jeg bladede i salmebogen, men han ventede vel pa, at jeg skulle bede ham om at lrese en julehistorie. Han spurgte, om det val' en be­ stemt salme, jeg ledte efter, og jeg viste ham, at det var salmen "Ju­ leaften, du er sk0n". Sa sad vi ene to og sang denne sal me, der pas­ sede til melodien pit "Dejlig er den himmel bla". Maske en en­ foldigjulesalme, men alligevel sa k¢n. -Den juleaften glemmer jeg al­ drig. Her gay far mig et minde, som voksede ind i mit barnesind, et rninde for he Ie livet. Uden et ord havde far her forstaet, hvad hans dreng trrengte til. Siden har jeg tit trenkt pa, hvordan en til­ syneladende liJle begivenhed kan fa stor betydning for et menneske.

~

~ Telefon 97 18 03 77

M-E-S


En stor personlighed gik bort

Provst Kristian DUe var live! igennem en srerdeles aktiv //land, der po mange mdder salle sit prceg pa samfu.ndet. Provst emeritus Kristian Otte

d0de i begyndelsen af maj, 94 ar

gammel.

Med Kr. Ottes d0d gik en stor

personlighed bort. I sine vel­

mag.tsdage var han en me get ak­

tiv person, der pa mange milder

var rued til at s<ette sit pr<eg pa

samfundet. Det er saledes ikke

mindst hans fortjeneste, at For­

eningen Norden og Gr<ense­

foreningen star st<erkt i Brande.

Gr<enseforeningen var han rued til

at stifte i 1934, og han var dens

formand i 55 iir. Foreningen Nor­

den var han formand for fra 1950

til 1977 . Han gjorde meget for at

fremme samarbejdet mellem

venskabsbyerne og tog initiativet

til venskabsbystrevnerne, hvoraf

det f0rste blev holdt i Brande i

1951.

Kr. Otte havde ogsa andre tiIlids­

hverv. Han var saIedes formand

for Foredragsforeningen , Kirke­

ligt Samfund og Brande Ung­

domsforening. Ogsa Brande Rotary Klub n0d godt af hans ar­ bejdskraft. Han havde v<eret pr<e­ sident i klubben, og et ar var han guvern0r for Rotary's di s trikt Sydjylland-Fyn. For sin store ind­ sats blev han udnrevnt til "Paul Harris Fellow", en reresbevisning opkaldt efter Rotary's stifter. Kr. Otte val' ogsa i mange ar rejse­ arrang0r, og han var kendt som en meget velforberedt og vidende rejseleder. N,iels Kristian Pedersen Otte var landmandss0n fra Sdr. Vedby pa Falster. Han blev cando teol fra K0benhavns Universitet i 1928, og aret efter blev han residerende kapellan i Brande. I 1940 afl0ste han provst A.C. Andersen som sogneprrest i Brande og provst for N0rvang-T0rrild Herreds vestre provsti. Som prrest og provst havde Kr. Otte nogle meget virk­ somme ar. Han var fiittig til at ga pa husbes¢g, hvilket gay ham en

stor kontaktflade. Prrestegarden i Brande var altid aben, og savel prrestegarden som prrestegards­ haven dannede rammen om man­ ge arrangementer. Mange <eldre mindes de store sommerm0der i bes<ettelsestiden, hvor man sam­ ledes til alsang eller foredrag af kirkelig og national karakter. Efter 44 ars prrestegerning trak provst Kr. Otte sig tilbage den 30. november 1973 . Han og hustruen, Frida Otte, forlod den gamle prre­ stegard for at bosrette sig i en ny­ bygget villa i Uhre. Frida Otte d0de i 1992.

~ FJERNVARME

Brande Fjernvarmecentral Prcestevcenget, 7330 Brande

Tlf. 97 18 0343

Brande Jul 1998 - Side 11


En spred spire, der voksede sig strerk Den 12. maj 1873 begyndte

Brande Sogns Spare- og Laane­

kasse sit virke. Initiativet, der i iir

kunne fejre 125 ars jubiJxum,

blev taget af en kreds af egnens

driftige ma~nd. De sa et behov i

tiden for at fonnidle kapital til de,

der havde viljen og evnen til at

skabe vxrdier. En tradition. der

er blevet holdt i hxvd og til pas­

set de skiftende vilkar op gennem

tiden.

Den f0rste bestyrelse bestod af

Ixrer L. Madsen, Brande. gard­

ejer PedeI' Kristensen, 0sterholm,

gardejer August Pedersen, Sand­

feId og gardejer P.A. Thomsen,

Usseltoft.

Begyndelsen blev giort med sma

midler, men behovet var der og

lidt efter lidt slog Brande Sogns

Spare- og Laanekasse r0dder og

blev fast forankret i lokalsamfun­

det.

Den f0rste kontordag blev del'

indsat pa konto 533 Rd. og ud­

lant 295 Rd. Et overmade flot re­

sultat efter datidens forhold. Det

f0rste ar blev del' indsat i alt godt

~

auto- og industrilakering AU I LAKERING Industrive) 13, 7330 Brande

Til. 97 18 1046

13.000 Rd, det er ikke meget ef­ ter nutidens forhold, men den gang var det mange penge. Kravene til Ian val' meget be­ skedne. Det val' saledes ikke no­ gen sjxldenhed , at en limer 1110dte frem med sine to kautionister for blot at fli et Ian pa 20 eller 25 kro­ ner, og for sudan et Ian matte ,;1­ vellantager som kautionister un­ dertiden tilbagelxgge vejIxngder pa 2 mil og derover. Un pa 200 kr. regnecles for usxdvanlig store

HIll.

Omtumlede f0rste ar Brande Sogns Spare- og Laane­ kasse havde sit f0rste kontorlo­ kale i den davxrende kommune­ skole og ekspeditionen foregik i Ixrer Madsens private lejlighed. I begyndelsen havde man kun kontordag den f0rste mandag i hver maned. I 1877 flyttede kontoret til Adolf Olsens gamle stuehus i Store­ gade, og her bmgte man forgan­ gen som ventevxrelse. Kunderne skulle nemlig enkeltvis ind pa kontoret. Pengesager var jo et pri­ vat anliggende. Det fortxlles , at en kold vinter­ dag klagede Jens Berntsen, Gra­ flip, over, at man skulle strl og vente sa Ixnge ude i den kolde gang, man kunne let fa sig en lun­ gebetxndelse. Hvortil Niels

Arvad svarede: "Aa, skid om sa war, no x dx jo kommen en n0j DogIeI' te x B0j, Ia'! vos saa sie, hvad han duel' te!" De forste ar f0rte Sparekassen en omtumlet tilvterelse og skiftede ofte kontorlokale. I 1892 flyttede kontoret til Storegade 44, men allerede tre ar efter flyttede den hen pil Torvet. I 1910 tlyttede man tilbage til Storegade i davxrende skrxdder Rasmussens hus. I 1918 tlyttede man Ixngere ned ad ga­ den til det gamle posthus, for sii i 1923 at tlytte ind i Borgergade. Endel ig i 1938 overtog sparekas­ sen sin egen bygning i ejendom­ men Storegade 28 og f0rst i 1951 tlyttede man ind i Storegade 30, hvor man endnu har til huse. I regnskabsaret 1970-71 skiftede Brande Sogns Spare- og Laane­ kasse navn til Sparekassen Bran­ de. Siden blev det til Sparekas­ sen Midtjylland og Sparekassen SDS, og i april 1990 blev man sa til Unibank efter en fusion mel­ lern Andelsbanken, Privatbanken og Sparekassen SDS.

Har sat sit prreg Op gennem arene har f0rst Spa­ rekassen og siden Unibank sat sit pneg pi\. Brande og omegn - ciet v,ere sig bade erhvervsmxssigt og kulturelt. Man hal' pa forskel­ lig made st0ttet det frivillige for­

TBmrer- og snedkerarbejde udfBreS

~.'1

Thorkild Selund

Den Gyldne Middelvej 8, 73308rande TIt. 97 18 1673. Bil30 62 22 30

Side 12 - Brande Jui 1998

iJiiilt\ Brande OffeSet

I• •' & Reklamecenter

W., ~~

Box Ii .To"'egod.30 .7330 Bronde Tlf. 97 1B0455 . Fox971B 33 32 !l&rnlngvej 9 . Po<!box 116 . 7330 Brande 1I1. 971 82A 44 FaX.97 1B 2366


J l(i!bet af sine 125 ilr har Brande Sogns Spare- og Laonekasse undergilet en stor udvikling og fulgt med tiden, sa dell i jubilceumsltret fremsICir .1'0111 en lIIoderne Unib(mk. Her ses persollalet i j ubi Ice II 111 s(i ref .

eningsarbejde gennem sponsora­ ter og andre ydelser. Desuden har man st0ttet forskellige st0lTe pro­ jekter. I nyere tid kan n<evnes Brande Hallerne, SV0mmehallen. Handicapbussen, Uhre M01le og Remisen. Desuden har man lagt v<egge til mange kunstudstillinger i arenes 10b. Her har is<er mange lokale amat0rer faet mulighed for at ud­

stille deres maJerier og tegninger til gl<ede for bade kunstnere. an­ satte og kunder. Sa op gennem arene har f0rst Brande Sogns Spare- og Laane­ kasse, siden Sparekassen SDS og nu Unibank v<eret en synlig og aktiv del af lokalsamfundets man­ ge aspekter. Sa den sp<ede spire, der i sin tid blev plantet i darlig jord, er gen­

nem arene vokset og blevet en

st<erk medspiller i lokalsamfun­

det.

125 ilrs virke for Brande blev

markeret med en flot sommer­

koncert i Remisen med Jette Torp

og Kurt Ravn.

Vi ses .... til sport og hyggeligt samvcer. Vi ses ogsa i SV0mmecentret i clet nye ar.

D.S.I. BRANDE HALLERNE 7330 BRANDE . TLF. 97 18 08 78

Brande Jul 1998 - Side 13


Trrek af historien oDlkring

Brande Mejeri

Netop i di sse efterarsmaneder er det pnecis 100 ilr siden, at land­ mxnd i Brandes nordsogn og de landm;end , der havde deres ejen­ domme i selve by en og den n;er­ meste omegn meget ivrigt omgik­ kes med planer om at bygge et

andelsmejeri i selve Brande by.

Som det vii v,ere bekendt, blev

det f0rste danske andelsmejeri

oprettet i Hjeding lidt syd for 01­ god i 1882, og der kom til at ga

17 ar inden det samme skete i

Brande by.

Sognet havde dog ikke v;eret

uden mejeri i s{\ lang en periode,

idet Langk;er Mejeri havde pabe­

gyndt sin virksomhed i august

1888 og Uhre Mejeri i august

1890.

Nilr man studerer historieb0gerne

fra den tid, far man indtrykket af,

at der har v;eret en ret livlig dis­

ku ss ion mellem landmx ndene i

henholdsvis nordsognet og s0n­

dersognet om berettigelsen af at

bygge et nyt mejeri i Brande by,

der hovedsageligt skulle aftage

den mxlk, der ville komme fra

nordsognets garde. Efter s0nder­

sognets mening, kunne man i

nordsognet ikke levere ret meget

m;elk . Det fort~elles, at da diskus­

sionen var allermest intens, skal

Anders Iversen fm Pedersborg

engang have udtalt, at han ville

patage sig at kpre den mxlk , man

kunne prodllcere i nordsognet pi!

en tri lleb0f.

De var lune dengang, og selv­

fQilgelig var det kun drillerier: men det var en kendsgerning den gang. og det er det vel stadig, at jordens bonitet i de to dele af sog­ net er meget forskellig . Landmx ndene i nordsognet ville have deres mejeri , og de fik det. Den 4. februar 1899 kl. 13.00 var der indkaldt til m0de pi! Brande Kro og del' m0dte omkring 70 in­ teresserede op. Ved m~idet blev det enstemmigt vedtaget at bygge et andeismejeri i Brande. Der blev nedsat et lid valg pi! 7 medlemmer, som skulle arbejde videre med sagen. Dette udvalg havde fart pal Efter sma tre ugers forl0b havde man udfxrdiget de love, som skul1e godkendes og derudover. havde man haft forhandling med besty­ relsen for Langk;er Mejeri om at nedl;egge dette og slutte sig sam­ men med det nye meje ri , som skulle bygges i Brande. Disse forhandlinger endte som bekendt resultatl0se, man ville ikke af med sit mejeri i Langkxr. Den 23. februar 1899 var der ind­ kaldt til stiftende generalforsam­ ling, hvor de forelagte love om Andel smejeriet " Brande" blev vedtaget. Den f0rste bestyrelse kom hovedsageligt til at besta af

Godsbanegade 12, Brande

Telefon 971801 77 Side 14 - Brande Jul 1998

de mxnd, som havde vxret med i det tidligere nedsatte udvalg. Generalforsamlingen blev prxget af stor enighedlige til man skulle bestemme, hvilken af de ti til­ budte grunde, mejeriet skulle bygges pa. her viste det sig, at der val' endog meget star uenighed om dette problem. Det endte med, at man lavede en afstemning om to af di sse grunde. Resultatet vi­ ste, at del' kun var en forskel pa to stemmer mellem de to mulig­ heLief. At beliggenheden har be­ tydet meget for nogle af di sse mxnd, bevises af. at m011er Hans Christensen, del' lige var blevet valgt til den nye bestyrelse, trak sig tilbage.

Da deltagerne forlod generalfor­

samlingen, val' de aile nok pa det

rene med, at sp0rgsmMet om be­

liggenheden endnu ikke var afkla­

ret. Der gik kun nogle fa dage, for

23 interessenter havde krxvet

indkaldt til en ekstraordinxr ge­

neralforsamling med det ene

punkt pa dagsordenen at vxlge en

byggegrund.

Her viste det sig, at stemningen

for grundk0b havde vendt sig to­

talt, nu var der tre andre grunde,

de fandt bedst egnet. Resultatet

kender vi i dag. Grunden blev er­

hvervet for den svimlende sum af

375 kroner - og en god maned

senere havde man entreret med

Den perfekte klipning far man hos herrefrisor

JACOB O. MADSEN Storegade 8 .7330 Brande

Telefon 97 18 11 08


Brande Mejeri sel i jugleperspekliv, sam del handva:rkeme, der skulle opf¢re

mejeriet.

Den 2. juni stod mejeriet fa:rdig

og nian kunne modtage den f¢r­

ste ma:lk. Opf¢relsen af det f¢r­

ste mejeri, del' lei ud til N¢n'egade

pa samme sted, hvor den senere­

bestyrerbolig blev opfort, kostede

23.000 kr. inc!. maskiner. Jeg er selv i stand til at huske det f0rste mejeri med en rampe ud til garden, hvor kuskene, nar de an­ kom, k¢rte op til og tOmte vog­ nene for ma~lkejunger. Herefter blev ma:lken indvejet og ganske fa 0jeblikke senere kunne kusken lidt Ia:ngere fremme pa rampen la:sse de tomme Junger pa vog­ nen igen. Nar kusken var fa~rdig ved ram­ pen, blev vognen anbragt et eller andet sted i garden. Hestene blev spa:ndt fra og anbragt ovre i stal­ den, som la pa den anden side af

sa lid, da del var ifuld drift.

N¢rregade ved siden af smede­ va:rkstedet, hvor de fik sig et vel­ f0l1jent hvil og blev fodret inden hjemturen. Maske skuUe man ogsa have fat i smeden til at forny en hestesko eller lO. Sidst i 20' erne var ma:lkema:ng· den efterhanden blevet sfl star, at det gamle mejeri ikke kunne klare yderligere pres. Der blev bygget et nyt mejeri med facade ud mod Jembanegade, som stod fa:rdig i 1931 . Det gam Ie mejeri havde da fungeret i 32 iiI'. Det blev nedre­ vet i 1932 og pa samme sted blev opfort en bestyrerbolig. Der er sikkert mange , der, som jeg, er i stand til at huske den tid, isa:r hvis de, som mange af dren­ gene i byen, pr¢vede at va:re ma:lkedreng hos en af de fire til fem ma:lkevogne fra sognets tre mejerier, der hver morgen star­

tede pel deres ture rundt i byen . Vi kunne som regel na at v,ere med et par timer, inden vi skulle i skole. For mit eget vedkommende hos m,e\kema:ndene Krogager og Rudolf Petersen. Den gang var det ikke n!ildvendigt at va:re fyldt 13 ar, for man matte tjene lidt lommepenge. Maske er det god gammeldags nostalgi ; men det var nu hygge­ ligt dengang. Der Illa have vist sig en vis form for stolthed hos de gamle nord­ sognere, som oplevede det nye mejeri og november-general for­ samlingen i 1938 og 80m ople­ vede formand Martin 0ster­ gaard's beretning am det f¢rste ar med det nye mejeri. Det eneste han var meget utilfreds med val' vandtilf¢rslen, der pa ingen made havde va:ret, sam man havde 10­ vet mejeriet.

Brande lul 1998 - Side 15


Martin 0stergaard kunne i lijVrigt meddele. at overskuddet dette ar ville bel0be sig til 18 kr. pr. ind­ vejet 1.000 kg. ma~lk. Han kunne desuden meddeJe, at det havde kostet 12.000 kr. at bygge den nye bolig til rnejeribestyreren. Hvis man kigger i opg0relserne for indvejet mcelkemcengde for sognets tre mejerier, viI man op­ dage, at de aile tre har det samme rekordar nemlig 1938. Landbru­ get rna have haft en god h0st netop del ar. Langk:er mel del' om en indvejet m:elkemcengde ptl 1,9 mill. kg. mcelk. Uhre melder om 4,22 mill. kg. mcelk, medens Brande kunne melde. at del' i 1938 blev indvejet 7.943.109 kg. mcelk. Som man viI kunne udlede af disse tal, ville salig Anders Iver­ sen fra Pedersborg have fUet me­ get travlt, hvis nogen i 1898 havde holdt ham fast pa 10ftet om at kunne k0re mcelken fm nord­ sognet til mejeriet pa en trilleb0r. Efter den anden verdenskrigs af­ slutning sku lie alting pludselig ga meget hurtigt og det skulle vcere stort. Vi fik et nyt ord ind i det danske sprog, nemlig ordet fu­ sion, hvilket som bekendt bety­ der sammensmeltning. Eksperter fortalte det undrende samfund, at nu duede det ikke mere med de sma enheder. De matte fusionere for at overleve. Egentlig en un­ derlig pastand , for i realiteten d0de de sma enheder, da de fu­ sionerede. For Brande sogns tre mejerier matte man i midten af tresserne erkende, at der sku lie forandring til, en rationalisering af sognets

Ejlif Andersen

TORVESALONEN

Torvegade 1

Telefon 97 180567

Side 16 - Brande Jul 1998

mejeridrift var n0dvendig for at kunne neds:ette driftsomkostnin­ geme. Resultatet blev. som det viI va~re bekendt, dannelsen afBran­ deegnens mejerise\skab. Langkrer mejeri blev nedlagt og p Uhre mejeri blev produktionen hoved­ sagelig lagt pa osteproduktion; mens man pa Brande mejeri fik installeret aftapningsmaskiner til engangsemballage. Epoken med andelsmejerier i Brande sogn oph0rte helt den I. april 1973. Den sidste bestyrer i Uhre var Tage M0ller, der havde fungeret som bestyrer i 41 ar. Den sidste bestyrer i Brande val' Viggo Fenger, sam fik den kedelige opgave at skulle lukke Brande Andelsmejeri. der havde funge­ ret i 74 ar og vceret med til at ind­ skrive et meget vigtigt kapitel i lokalhistorien sammen med me­ jeri erne i Uhre ag Langkrer. Nu kunne en eller anden af de 10­ kale , som nu sidder og l:ese r Brande luI og denne arlikel, ma­ ske finde pa at sp0rge, hvorfor jeg Iige har valgt at skrive om "an­ delsmejeriet Brande". leg indr0mmer blankt, at jeg har en hensigt, eller jeg skulle maske hellere kalde det en drom. Som jeg indledte med at forlcelle, er det 100 ar siden de f0rste tan­ ker om et andelsmejeri i selve Brande by blev luftet og var vel en fortscettelse af det arbejde og initiativ, som f0rte til Sparekas­ sens oprettelse 25 ar tidligere. Det skete i forS0get pa at skabe de ydre forhold, del' var en n0dven­ dig forudscetning for at g0re

landsbyen Brande til en by og til et sogn, der ikke lcengere blev betegnet som en uhyggelig vild­ mark med sine kilometer store omrader med Iyngheder. Lad mig her fortcelle, at jeg pa en frimrerkeudstilling far ca. atte ar siden fandt et postkort, der var afsendt fra Brande i 1906. Moti­ vet pa kortet var Storegade ca. ar 1900 med Brande Kro, den gamle k¢restald og med trreer pa begge sider af gaden. Afsenderne val' to unge menne­ skeL som ojensynlig val' pa van­ dring ned gennem Jylland . De forta~lIer deres familier i Nordjyl­ land, at de lige er ankommet til Brande efter en vandring gennem en meget ¢de og uhyggelig Iyng­ hede. De havde ilbenbart i.ndloge­ ret sig pa Westergaards Landbo­ hjem for natten og ville fortscette deres vandring mod Jelling den nceste morgen . De to unge menneskers beskri­ velse af Brandes omegn belyser klan, hvilken kolossal indsats den tids landbefolkning prcesterede og som ingen vel vii bena:gte. De lagde grunden til det Brande vi kan se i dag. med frodige marker, store skove og beplantninger. Landsbyen, der for lidt over 100 fIr siden blot bestod af 17 huse, er i dag blevet en ret stor by med endog meget store industrifore­ tagender, handv:erkerfirmaer og en omfattende handelsakti vitet, der er i stand til at tr:ekke kunder til fra nabobyerne. Brandes lokalhistorie er et even­ tYL der med en ukuelig vilje og arbejdsindsats gjorde et !Ode sogn

BBC

ANOELS-KAFlTOFFEI.MElSF.t.9I1IIUC£)j

MID JYIbAND 7330 Brande - tit. 97 180888 Vi onsker vore leverandorer og forretningsforbindelser en rigtig g/$de/ig ju/

Brande

Badminton Club


Brande Andels/Ilejeri onzkring or 1900. Hondvcerkerne hlev waaget Iii at opf¢re mejeribygningerne den 25.-3.1899 og den 2.-7. samme ti r val' man parcil til at modtage denfr;>rste mcelk.

til et blomstrende omd\de, som nu

har alt det. moderne mennesker

krrever af tilvrerelsen.

Set her fra sidelinien tyder alt pa,

at ud~l iklingen vii fortsrette. Sa nu

er det pa tide, at man i Brande

s¢rger for, at de to foreninger i

Brande. som netop beskceftiger

sig med lokalhistorien, nem!ig

Brande Museum og Lokal- og

Slcegtshistorisk forening for

Brande og Omegn , far den plads

og de forhold, der g¢r dette mu­

Iigt.

Jeg har erfaret, at det gamle me­

jeri i Jernbanegade med tilh¢­

rende bestyrerbolig er blevet

overtaget af Brande kommune. Netop mejeriet er vel en af de bygninger, der er tilbage. som i enestaende grad har medvirket til lokalhistorien. Detfor er det mit hab, et hab, som jeg ved deles af mange i sognet, at byriidet vii kontakte de to foreninger og sige va~rsgo ' ! De to bygninger er je­ res til fli afbenyttelse. hvis I viI love at fylde det med lokal­ historie . Giv dog de to foreninger, der hid­ til har mattet fungere under me­ get trange forhold , denne chance for endelig at fa pIads og forhold , som de har sa hardt brug for.

Midtjyllands f0rende fotograf

P.~.H. Brande Bibliotek Center,parken 2 • 7330 Brande

Tlf. 97 18 06 66 • Fax 97 18 28 50

Foto

Storegade 44

Tlf. 97 18 06 73

Jeg er se lvf¢lgelig medlem af begge foreninger, og jeg er da ogsa klar over, at de ikke er ble­ vet udstyret med sa h0jt udvik­ lede pensionatsarme , som sa mange andre foretagender i byen. En siidan dyd b¢r man bel0nne. Resultatet viI blive en ekstra og meget interessant attraktion i by­ billedet. Jeg ¢nsker Brande Jul's lcesere en glcedelig jul og et godt nytar! Jeg haber I vii bakke op om det skitserede forslag.

Peder Poulsen

, Service vlAlfred Pederse n Vejlevej 13 7330 Brand e

Tlf. 97180217

Brande luI 1998 - Side 17


Engparken blev taget i brug

Mandag den 31. august rykkede de forste beboere ind Ii Engparken, Brande Kommunes nye celdre­ center pi\. 0stre Aile. Centrets f~jrste indflytter. Inge­ borg Bach, kom gaende til sin nye bolig. Sammen med en medarbej­ der fra 0rb:eklund havde hun ta­ get spadsereturen gennel11 byen til Engparken. I sin nye lejlighed blev hun mod­ taget af borgl11ester Preben Chri­ stensen, der b0d hende velkol11­ men med en buket blomster og onsket om, at hun mtttte finde sig godt til relte i de nye omgivelser. Engparken blev taget i brug. in­ den handv:erkerne var helt f:er­ dige. Saledes var kun to af de tre afsnit klar til ibrugtagning. I fcerdig stand er Engparken ind­ rettet med 48 dognbetjente boli­ ger. Stedet er beregnet for de mest plejekneverrde borgere, og det erstatter 0rbceklund, hvor kom­ munen hidtil l1ar lejet sig ind. De 48 boliger er fordelt i tre af­ snit, heraf er der to cegtepar­ boliger, der er lidt storre end de andre. JEgteparboligerne er pi\. 45

Som den ./f>rste indflytter ((nkommer /ngebOtX Bach her til Engp({rken den 3/. august. Tid/igere boccIe hun pci Amtspleiehjeml11et ,,0rba:klund" og sammen med ell medarbejder hefji-({ havde hun taget ,Ipadsereturen igellilell/ byen til sill nyc bo/ig.

kvadratmeter, mens de 0vrige er pa 30 kvadratl11eter.

Samtlige boliger er indrettet med en vinkelstue med ky1kken, des­ uden er der et stort og handicap­ venligt baclevrerelse. Der er altan til hver bolig. Hver blok er indrettet med hel­ lesrum med kokkenfaciliteter. Det er baseret pa f:ellesakliviteter, fa­ miliebes0g og kan 1'. eks. benyt­ teli, hvi s en beboer onsker at fejre f0d selsdag. I princippet lejer be­ boerne lejligheclen og bestemmer herefter sel V.

Glredelig jul

og tak for stettenO i

le~et ~.

afaret Brandes nye a:ldrecenter som del lager sig ltd setfm \iej/evej.

Side 18 - Brande Jul 1998

0

~

~


1

Om I3 rand c dren gc n • Ha ns Man c n se n

Med skoleskib og Spitfire r:;;ji1l!!!!!!!'_ Kr.

148

Slon:ptlt; 5(1 1)]J1Br Jrlo(i.;.

rd t f'-/fl 97 IS { - 00

1x.4l :31

rdcr;I,\"~O

3.

Brandes specialbutikker er klar til arets julehandel, med et sprendende, flot og varieret udbud. Brande rader i dag over specialbutikker indenfor aile genre, og der er et vareudbud, der rimeligt star mal med byer der er langt shme. I lobet af december maned korer der en rrekke konkurrencer for kunderne og i ugen op til jul bliver der trendt fakler i gaderne. Sa julestemningen kommer ikke til at mangle i Brande. Pa de nreste sider kan du lrese om nogle af de aktiviteter, der kommer til at forega i december maned, og pa kortet midt i bladet kan du se, hvor de enkelte butikker hmer hjemme.

i

Arets bedste julegave er et portrcet fra ••• FOTOGRAFEN 97 I BRANDE 18

Kent Vinter 00 KREATIV FOTOGRAFI 51

Hl

Stensgaard Gul d · 501v· Ure SIt"",..,"

5.

1 >j ~ 71108~Mie· re.t'lQn" 111011.

4.

Sauce termo skill

Nar man skal pa juleindkob, er det vigtigt at der er masser af P-pladser. Dem har Brande i rigelige mrengder. Ved Strommen er der parkerings-pladser fra Kvickly og til Agade. Pa N. I. Moilers Plads ved Godsbanegade, ved Norregade, ved Torvegade og flere andre steder er der mulighed for at parkere bilen - ja selv pa Torvet er der mulighed for parkering. Se igen Ikortet pa midtersiderne . Sa velkommen til en festlig og sprendende julehandel i Brande ...

6.

v. U LbRiclisEN Bang & Olufsen Center co 9718 01 52 - Fax 9718 09 31


Julehygge i cafe 'en

7.

Kaffe/chokolade m. kage og 1 klejne

16

,.

~CtB~4US~f

1J~

Jernbanegade 4. 7330 Brande

971801 08

Fredag den 27. november Det store juletrce pa Torvet i Brande , tcendes fredag

den 27 . november.

Julefamilien , bestaende af nissefar, nissemor og de

sma nissebmn , ankommer med tog til Brande

station .

Her kan bmn og voksne tage imod nissefamilien ,

hvorefter de i samlet flok, gar ned til det store juletrce

pa Torvet.

Her synges julen ind , og borgmesteren tcender

juletrceet.

Pa de omdelte sange er der numre, og efter at trceet

er tcendt , bliver der lodtrcekning pa disse numre.

Brandes butikker har skcenket en masse gaver, som

bliver bortloddet denne fredag eftermiddag .

8. HUSK Din Bindvrerksbager holder Abent den 24. de<:. til kL lLOO

d>

Torvet 's 8ageri v/ Elna & Poul Pedersen Storegade 32 . 7330 Brande Telefon 97 18 ()() 38

9.

Pr~v vores 4~OO friskmalede ' KAFFE Ih kg. DereS~l"aterialist Jon lU.\ & Prcben Sore nsc n

SLor gaek 22 . BnU1ek . Td efon 97 18 1277

Srekkestole

10.

fra

198足

1:lih]~lllill ~ 1

B[]llGHUS vi Ole Mobjerg . Herningvej 46-48 . Brande . Til. 97 18 11 60

11 .

Legetreppe ml vejbane

188

140 x 200 . K~

_

,

' 1I I fII~lIlfllnr..,;:.. --V

12. CASIO MA-lOO

KEYBOA;RD i J....~~~~~J

~brande

~~J~'6.~ik

M US IK

S.oregade

P ANMARK 7330 Brande Uf. 97 182088


\

\

15.

9

forskellige fcrver

24~~~u149:40.

16.

tilbyder hele ~~ december 1 glos 91099 . m. 2 lbles iver

15 • •

17.

18.

Gardinerog sengeudstyr

QSJ1'IAqJjl

PRJESrE~ '


God gave ide fra ECCO Gore-tex stevie til herrer 19.

y Storegade 14 - 7330 Brande - TIl. 97 18 01 11

\ \ \

20 \

Stort udvalg

i

b0met0j. brug kun 路t.

Jys og jul pynt

\

\ \

\ \

Inderst inde ensker hun sig en gave fra

\ \ \

SI ""l!ud c:\II l ~~ ~ .&.6G~ ' 7a;lH lIrand.路

\

' - Jrethe

\

T l r. !17 IR :!!I :\II

Vi ensker aile god jul

,,

U'~

22.

,

God gave ide Lune kamikker

oamestr.169,颅

23.

T01K0B I BRANDE


) til store ogsma str. 2 ar - XL

Tag pa juleindk0b i Brande og vind and og mdvin ... I ugerne 49 og 50, ncermere betegnet torsdag den 3., fredag den 4., 10rdag den 5. dec . samt igen torsdag den 10., fredag den 11 . og lordag den 12. dec. er der mulighed for at vinde and og mdvin i Brandes butikker. Nar du handler i butikkerne, far du disse 6 dage udleveret en kupon , hvorpa der skal skrives navn og adresse. De to lordage trcekkes der lod om en and og en flaske mdvin i hver enkelt butik. De heldige vindere far direkte besked.

28.

@@3iJ v/Peter Mikkelsen

TONet, 7330 Brallde, rlf. 97 18 7480

29路JULENS BEDSTE STJERNE- TIL BUD FINDER DU HOS

.f!~i ~~!!'~~TP,'!~9!!'

. ..

Sondag den 20. december Sondag den 20. december holder Brande Handelsstandsforening en af sine gode juletraditioner i hcevd. Pa denne sidste sondag inden juleatten, kommer det store juleoptog gennem byen . Optoget starter kl. 13.30 fra Falck pa Brandlundvej, og med julemanden og Herning Garden i spidsen for en flok nisseborn og heste med ryttere fra Brande Rideskole og 4H-garden, bevceger optoget sig mod byen . Pa ruten vii juleoptoget g0re holdt ved celdrecentret Brandlundparken, hvor Herning Garden spiller julemusik. Heretter fortsrettes ned gennem byen til Engparken, hvor Herning Garden atter spiller julemusik. Etter besog pa Engparken bevceger juleoptoget sig til Torvet, hvor garden giver koncert, og der uddeles godteposer til bornene.


Torsdag den 17. december ~......................... abent til kl. 19.00

Fredag den 18. december............................ abent til kl. 19.00

Lardag den 19. december............................ abent til kL 10.00

Sandag den 20.december ................ Ira kl. 12.001 til kl. 18.00

Mandan den 21. december .......................... abent til kl. 22.00

32. Fri klavede ryldt~ chokolader

(Der kan vcere bu!ikker der lukker normal!)

]rsdag den 22. december ............................abent til kl. 19.00 Onsdag den 23. december ........................... abent til kl. 19.00 Torsdag den 24. december ............................Iukket hele dagen (glelder ikke bagere og kiosker)

33. Alt i mobilte/efoner

i

t

.

~I 'g;

â&#x20AC;˘

Julemanden gar rundt i perioden 18.-22. december i f01gende tidsrum : Fredag den 18. december kl. 17 - 18 LCiJrdag den 19. december kl. 11 - 12 Sondag den 20 . december kl. 16 - 18 Mandag den 21 . december kl. 19 - 21 Tirsdag den 22 . december kl. 17 - 18

Elksb

BRAND EN0RREGADE16

TLF. 96 4 2 20 10

Julemanden deler slik ud og tager imod I2mskesedler fra b0rnene. Onskesedlen bliver bragt i Brande Bladet onsdag den 16. december. Mandag den 21 . december mellem kl. 19 og 21 bliver der i mange butikker delt r0dvin ud til de voksne og slik til b0rnene. Hvis du er heldig at VEme pa det rette sted og pa det rigtige tidspunkt, bliver det maske dig der far de 2 flasker r0dvin eller 2 slikposer. Der bliver delt 2 flasker ud i hver butik der er med i kampagnen.

36.

If;;.iJ .f)~.!E1:; j!11Ei!1:.E1EiI iJ.!):J

~

BRANDE

o0~~'!!!!i!!t~:R 7330Brande, 1'1l97 181231


37.

brande G) b 路Uecenter TIl. 97 18 28 02

38.

BLOMSTER Jernbonegade 4, Brande, Nf 97 18 26 20

39. Mandag den 21 . dec. abent til kl. 18

Tirsdag den 22 . dec. abent til kl. 18

Onsdag den 23. dec. abent til kl. 18

a~~~~'~3~r~e~f~~~3~

~

40.

.

HOTEL~~LGAS

Gavekortet kan k0bes pa Brande tllristkontor, og gcelder til aile blltikker der er medlem af Brande Handelsstandsforen ing .

STOREGADE2' BRANDE 路 TLF. 9 71 8 1300

FAX 97 18 0370

41

~ [fJJJ1j (ffffJ])1l

7JfIlIJJif rYJi&lIi fiII1fl1lffil

o 42.

Balles Blomster

vi Annette Strandby Nielsen

Storegade 8, 7330 Brande

Telefon 97 180001


Blah0j i korte trrek ...

Af Peter Frandsen Der har vel ikke i aret 1998 v,eret de store lokale nyskabelser eller tiltag i BLiih~~j. Der er dog ting, der skal mevnes. Blah0j's st0rste erhvervsvirksom­ he(L KJ Mobler, har i ilr kunnet fejre 25 ars jubilceum. Firmaet, som producerer polstrede stole og sofaer, har siden 1973 vceret i fort­ sat ekspansion og rader nu over et produktionsareal pa 6000 kva­ drat meter og besk::eftiger ca. 65 medarbejdcre. Cirka 30% af pro­ duktionen eksporteres til en halv snes lande . Stifteren af KJ Mobler. Karl Jen­ sen , driver sa1l1111en med hu­ struen, Dori. , fortsat firmaet og bor privat pit en gard ved 0ge­ lund, hvor de driver avl med ame­ rikanske bisonokser. Sidste week­ end i august var der abent hus pa bisonfannen, her optradte Sioux indianeren Gy Eagle Road med trommer, indianerdans og fortalte ti]h0rerne om sin stamme. r april genabnede BHih¢j Kro er­ ter at have v::eret lukket et halvt ars tid. Alt gik desv::erre ikke som p lanlagt og fra september har kroen atter vceret lukket. Stedets fremtid synes mere usikker end nogensinde. Kan man ikke lcengere k0be 01 i GI. B1 ilh0j, kan man til gengceld k¢be mj0d i flere varianter hos f1r­ maet Dans k Mj¢d AlS, hvis dag­ Jige ledere og medejere er Karen og Jens M011er Jensen. I arets 10b

er lagelfaciliteteme blevet udvidet, samtidig er der blevet lidt mere plads til parkering, hviLket der var behov for. idet det lille succes­ firma ligefrem er gaet hen og ble­ vet en turistmtraktion. Var det forventet - og der var i det mindste nogen. som havde habet - at der kom fortove pa nogle stra­ tegiske strcekninger i Ny BlahOj, ja, sa blev de ogsa slemt skuffede. Fortovsprojekterne blev noget forkludrede, men der skal ikke her peges pa nogen skyldige i denne fiasko. Blot pa potentielle bruge­ res vegne udtrykke en forhabning til et bedre resultat ved nceste for­ s0g. Kom del' ikke en byforsk0nnelse i form af mere fortov. J a, sa kan borgerne nu glcede sig over, at den kvalme lugt, som varmevcerket udsendte del f¢rste arstid nu , med det nye filter, er blevet stcerkt minimeret. Men det forlyder. at den milde vinter 1997-98 har be­ virket mindre indtcegter end bud­ getteret hos selskabet. Flere BlahOj-foreninger har efter­ handen oparbejdet tradition for at vcere fcelles om opgaver som som­ merfe st og l¢vfaldsfest. Arets sommerfest havde et 1I1egel stort og fantasifuldt optog som h0jde­ punktet. Det var sjovt at se pa og deltage i. Ogsa eftedtrets I¢vfaldsfest blev med ca. 210 deltagere en flot suc­ ces. Her var det atter revyholdet, so m s¢rgede for den store under­ holdning. Revyen bOd pa mange

gode numre og den i Ny Blilh0j

huserende sommerr::ev var det

gennemgaende tern a med mange

gode rcevehistorier; men ogsa

mange Blah0j borgere f,ik sig et

lille hip undervejs.

Pa andet ar havde Blah¢j Fremad

stor tilstr0mning til traktor­

trcekket. Som bekendt uddeles der

penge til velbegrundede projek­

ter, bl. a. fra dette arrangement.

!scer prioriteres st¢tten til ung­

domsarbejdet h¢jt.

Blahoj Hallen drives fortsat - nu

pa 12. iiI' - med frivillig arbejds­

kraft. Positivt er det, at mange til­

f1yttere bak ker flot op om denne

ide, som sikrer haJlen en god ¢ko­

nomi.

Ali t. E I-i uslalJa w r

A. S.ndergaardA/s

Jyllal1dsveJ 7 . Brande

flil Uf. : 30 69 02 10

Tlf. 97 18 1342

tr

Frydensbjergs Turist- & Bustrafik 97 18 15 55 - 21 43 58 02

~

97180665 30954665-30332551

ogTaxi 97182727 - 2143 5801

SPECIALVJERKSTED FOR ENTREPREN0R-MASKINER og SNERYDNINGSMATERIEL

Villys Taxi

IBrandeTaxi

IDL.B '

Fynsvej 4, ~ 7330 Brande (BRANDE) Tit. 97 182244

Brande Jui 1998 - Side 27


Brande ntistede en af "ildsjrelene" bag gavlDlalerierne Sondag den 25. oktober dode ad­ vokat Jorgen Mansfeld-Giese, Tranevej 6, Brande. Han blev 65 ar. Hermed mistede Brande en markant personlighed og en af "ildsjrelene" bag gavlmalerierne. Sam men med lrege Ole Bendix var han fra 1965 og de folgende ar idemanden og en af driv­ krrefterne bag bade Galleri A l8 og gavlmalerierne, der har gjort Brande kendt langt ud over lan­ dets grrenser. Gennem aile arene i Brande havde han en bra~ndende interesse for kunst og kultur, som han pa flere mader var med til at prrege. I forbindelse med byens 800 aI's jubilreum var han med til at for­ midle kontakten til den gamle Brande-dreng, Svend Wiig Han­ sen, der kom til byen og stod for projektet omkring Brande Trep­ pet. Senest val' han involveret i akti­ viteteme omkring Remisen. JOI'gen Mansfeld-Giese, der stam­ mer fra Alborg, blev student i 1952. Han lreste til jurist pa K~)­ benhavns og Arhus Universiteter. Det blev ogsa til et i'll'S jura­ studium ved Univers,itetet i Hei­ delberg, inden han i 1959 blev cando jur. fra Arhus Universitet. I 1957 blev han gift Illed Tove, der ogsa kom fra Alborg . Parret kom til Brande i 1960, hvor Jor­ gen Mansfeld-Giese fik stilling

Advokat h>rgen Mlln4eld-Giese ses her svinge .\·tokken auktionorius ved politiets hittegoc!sauktioner: hos sagf0rer 1. Midtgaarel. I 1965 blev .l0rgen Mansfeld-Giese op­ taget som kompagnon i firmaet og i 1978 overtog han det helt, ela I. Midtgaarel stoppeele. Samtielig overtog han hvervet som aukti­ onsleder efter Midtgaard.

S011l

Gennem ilrene beklredte .l0rgen Mansfeld-Giese en rrekke besty­ relsesposter. Blanelt anclet sad han i bestyrelsen for Soclahl Design A/S.

Drantum Godstransport ApS T0mrer- & Snedkerlirma

Arne Danielsen A/S 0 1. Kaervej 16. Uhre. 7330 Brande .n r. :97 1B 7063

Side 28 - Brande luI 1998

vi Asger Kristensen

D0rslundvej 12. 7330 Brande

Telefon 97 18 10 34. Bil40 36 2800


Brande Gymnastik- og Ungdomsforenings motionsmrend 1960-61 8agesl.!i·({ venstre ses Niels Truelsen, Thomas Mathiasen, Rerh{/' Jensen, Jakob Jakobsen, Ernst 5@ndergurd og Edmond Thomsen. Forrestji-a venslre ses Alfred Nygdrd . .Iulius Sr)ndergarc/, Svend Poulsen. Martill Hundeb(j/, Hails S¢ndergard, Gunnar Krogshede og holdels leder, Andreas Pedersen.

De tre j¢rste i bageste rcekke fra venstre er ukendle, herefter ses Knud S¢ndergilrd, Lund Pedersen. Bent Krusborg, Martin Sv>ndergard, Kn. P Langkj(er, ukendt og Nis M¢IlCl: Denf¢rste fra venstre i forreste rcekke er ukendt, herefter ses Niels Houlbetg, Marius Balle, Henning Nicolajsen, Rud Nytoft, H(jjdahl Rauff, Jakob Jakobsen og holdets /ede/; Bent Jensen.

Brande Jui 1998 - Side 29


En anderledes jul!

Benny Klarholt

Ingen i mands minde kunne hu­ ske et forar og en sommer sa vad og kold. Nu var det blevet efterar. Det regnede og blceste stadigvcek, sa eneste forskel pa tid en fra marts og til november havde vce­ ret farven pa buske og trceer, der i foraret havde fiiet lysegrpnne blade, og nu i eflerarel smed de guldnede blade for arstidens storm og regno Det er ikke til al jage en hund ud i det vejr, mente mange, mens man i sit stille sind mindedes tidligere somre, hvor man stpnnende af varme hen un­ der aften, havde tilbragt mange dejlige timer pa terrasser og i ha­ ver med familie og venner i hyg­ geligt selskab. Det er dog utroligt, al del kan blive ved med at regne, t~enkle Hanne. da hun om morgenen Irak gardinet fra og sa. hvordan del

endnu en dag tegnede til , at det gra ville vinde over solens blege novemberslrftler. Vi Ircenger til en vinter, der rigtigt vii markere, at der er for s kel pa a rstiderne , tcenkte hun. En vinter med hpj klar frosl og sne, men ikke mindst sol og tprvejr iSledet for den evin­ delige regno Hanne havde lcenge vceret tn:et af, ingenling al kunne forelage sig, uden at skulle tage regntpj eller paraply med sig. Og b¢rnene - heller ikke de kom ind med den friske rpde kul¢r i kin­ derne, som efterarets bl,:est nor­ malt fremkaldte, mens de lege de i nedfaldne blade. Det hele var til at blive i lidl Irist humor af. Og del smittede af pa dagen, t"enkte hun og skultede sig. Men sne, sagde hun hen for sig selv. Sne og frost vii hjcelpe pa hum¢ret og fa os aBe til al se lidt Iysere pa livet igen.

af, at han allerede fprsl i novem­ ber var begyndt at tale om jul og julegaver, men man kunne nu ikke fort<enke kncegten i det, t<enkte hun. Det bliver da ogsa tidligere og tidligere, at de fprste julekalaloger kommer ud. Og det hele ser endnu engang ud til at skulle druknes i gayer. Stod det til de handlende, gi k man Iwert ar fattigere og fattigere ud af ju­ len, for niveauet pajulens iodkpb sa ikke ud til at ville tage nogen ende. Hun gled vcek i sine egne tanker om sin barndoms jul med gaver, der val' hjemmelavede og praktiske, mens clrengen gumlede videre pa sine havregryn, og spea­ keren i radioen som scedvanlig kom med sine dumsmarte be­ mcerkninger krydret med en mu­ sik, som det bestemt kun var ham selv der kunne lide.

Nar det bliver jul Skl 0nsker jeg mig en ny kcelk, meddelte Peter ­ familiens yngste, ved morgenbor­ det. Og den skal vcere sadan, at jeg bliver den der kprer hurligst , for jeg vii vcere foran og bedst. Peter val' ivrig, den jeg nede hos Fcetler BR sidsle jul har de igen, og mol', den ser virkelig hur­ tig ud. Og sa kan man styre den! Hold nu op Peter, og spis din morgenmad, du skal i skole og del er endnu alt for lidligl al snakke jul og julegaver, for slet ikke al snakke om sne og kcelk, sagde hans mor Hanne. Hun val' lidl trcel

.leg gider ikke holde jul med mo­ ster og onkel Hans - de har aldrig nogle ordentlige gayer med, af­ brpd Peter hendes tanker. Men Peter, det kan du ikke vcere be­ kendt at sige, hprte hun sig selv sige, de hal' ikke rad Iii al kpbe sa meget. Du ved at onkel er ikke rigtigt rask, og moster har ikke noget arbejde. Maske havde det v<erel lettere. hvis de ville v,ere med til at ga sam men om en lidt bedre julegave. Men nej, hendes s¢ster havde stolt hrevdet, at der bestemt ikke var noget ved at v,ere en lille dreng, og kun fa een jLIIlegave. Og derfor havde

Ifl3\ fv. Bundgaard Poulsen

Storegade 27, Brande, Tit. 97 18 1291

sa

sa

RANDE )ILT B IOAS

&

Industrielle og medicinske luftarter

Svejseudstyr og maskiner

Jyllandsvej 19 - 7330 Brande

Telf.97181580-BiI20311580

Side 30 - Brande luI 1998

'El :::'<J

3 . B,ano•. TIl 97 18 10 22 Fax. 97 1838 22 ·81 30 95 1322


hun sa k¢bt det hun f¢lte, at hun havde dd til. Skuffelsen havde Iyst ud af Peters ansigt, da han sidste iiI' havde faet et par hjem­ mestrikkede vanter og et halst¢r­ kla:de. Han havde va:ret lige ved at udbryde ,,¢v ikke andet", men havde sa heldigvis taget sig i det. Men vanterne og halst¢rkla:det var ikke blevet vist frem til kam­ meraterne. Faktisk havde han undgaet at na:vne spor om, hvad han havde fUet af moster og on­ kel. og da en af kammeraterne havde na:vnt det,vHf Peter hurtigt begyndt at snakke om noget an­ det. Mor, tror du ikke nok moster og onkel kunne finde pa at give mig sadan en ka:lk ? Peter var 7 og et halvt ar. Og han gik h¢jt op idette, at han ikke bare var 7, men syv et halvt ar. For i den alder er man lige som lidt st¢rre, og det lyder af mere, nar man siger syv et hahn iiI'. Hanne skulle ta:nke sig noget om inden hun svarede. leg tror nok at moster kunne have Iyst til at give dig sftdan en ka:lk, og hun ved he It bestemt, hvor meget du onsker dig sadan en. Men du ma forstii Peter, at nih moster ikke har nuget arbejde og onkel ikke er rig­ tig rask, s har de ikke sa godt did. De far lia penge fra kommunen, g0r de ikke mor? - og sa har de da nok rad til sadan en gave til m ig og desuden ...... Men Peter, atbrod Hanne ham, du ma forstii, at der er mange ting man skal bruge penge til , og julen koster mange penge bade til mad og ga­ \er, og desuden har du en kcelk .

Hun kunne godt se skuffelsen i drengens ansigt, hans dromme om kcelken handlede om fart og manovre. Hun folte sig nodsaget til at fortsa:tte, du skal lcere, at ogsa andre gaver end dem man sa:tter sig i hovedet, man ikke kan leve uden , kan have va:rdi. Og det bedste ved det er. at man giver gayer for at gore andre glade. Sa i julen er aile glade. Nu skal du se at blive fierdig med din mor­ genmad, for du skal i skole og vcere der til tiden. Det var nu heller ikke nemt at vcere en lille dreng, der havde meget fart i blodet, at k,elken skulle va:re bedre og kunne kore hurtigere end de andres. Det val' ikke nok at f1't en kcelk, for Peter havde haft en kcelk siden han var lille. Nej , Iysene i drengens ojne fortalte helt tydeligt, at den kcelk han havde set hos Fcetter BR, var noget scerligt. Den kunne styres og havde set ud til at kunne hlre hurtigt. Abenbart ma den have gjort et uudsletteligt indtryk pa drengen, for selv i lobet af som­ meren havde han talt om belken , han sa brcendende onskede sig. Mol', hvis nu moster og onkel lagde sammen med mormor og morfar, s{t kunne jeg mas ke fa ka:lken af demalle sammen . Pe­ ters Iille hovede summede af kreati vitet , det matte man lade ham. Nu skal dll ikke tcenke mere pa den kcelk. Der er lang tid til jul, og det vigtigste lige nll er, at du skal i skole til tiden. Hanne f0lte sig meget voksen og meget lidt forstaende, da hun affcerdi­

sa

pa

gede sin dreng denne made. Men han skulle i skole, og det nyttede alligevel ikke noget at blive ved med at snakke, men hun beundrede sin syv et halvt ar gamle dreng, fordi han havde ind­ set, at en en kelt gave maske var mere v::erd for ham, end hvis han til jlll sku lie pakke en hel masse mindre gavel' ud. Fakta val', at hun ikke engang vidste, hvor meget jlll det ville blive til i ftr, ?g hvor mange de ville blive til at fejre jul. Det hll1ne samcend ende med, at de sad alene hjemme, hende og hendes tre b0m, for det job b¢r­ nenes far havde fUet, som kon su­ lent i oliebranchen. indebar mange rej sedage. Og Saudiara­ berne havde allerede rumlet mecl tanken om n0dvendigheden af hans bes0g i midten af december, og sa vidste hun Iynhurtigt hvor det kunne ba~re hen. Og sa var der onkel Hans, der lid over de smer­ ter i ryggen, som var arsag til hans sygemelding, nogle gange havde haft meget st,erke smerter i den ene side og maske sklille indlceg­ ges, hvis ikke det fortog sig. En­ delig var del' hendes forcelclre som ikke var af nyere dato, og delfor nok ikke kunne forventes at dukke op til ju!. December maned havde haft fart pa, og nu var det den 24. Hendes vcerste forudanelser havde holdt stik. Saudierne onskede bes¢g af firmaets konsulent, og den 19. december ville passe clem fint, havde det Iydt i anmodninge n. Skidt med at det greb ind i vores jul, tcenkte Hanne. Det er bare

t::::3MOND [&]AHBEK% Glc:edelig jul

I

Specialvaerksted for graveudstyr til entreprenmmateriel Jyllandsvej 1 - DK-7330 Brande Telefon 97 180686

Brande Jul 1998 - Side 31


penge og business, noget del' i alt for mange sammenhrenge betOd mere end menneskelighed. Men hvordan skulle saudierne ogsa kunne forst tl det med julen, de holdtjo ikke selv jul. Og Hans var blevet indlagt akut med strerke smerteri hOjre s ide , sa hvis han kom hjem tiljul , ville de ikke tage nogen steder. Det ville altsa blive en jul helt alene. Hanne kunne ikke hu ske, at hun nogensinde havde tilbragt julen alene . Hun havde selvfolgelig bOrnene, men det val' nu alligevel ikke helt det sam me, som nar man val' del' aile sammen. Der ville v,ere en stol der stod tom, et menneske der manglede. Telefonen ringede og afbrOd hen­ des tanker. Det var sosteren. leg ringer fra sygehuset, I~.,d hendes stemme Iidt grodet, som havde hun grredt. leg er bange. De si­ ger, at det der er galt med Hans er nyresten. Hans smerter er ulide­ Iige. leg har aldrig set noget Jig­ nende. leg ved ikke hvadjeg skal gOre, og jeg har heller ikke f et kobt julegaver. Det heIe har vre­ ret forviITende, ogjeg ved ikke hvad der skal ske med Hans. Hvis det nytter noget, vil du sa ikke hjrelpe mig med at bede til Gud for ham? Nytter noget, sagde Hanne Iidt mekanisk, hvis der er noget vi kan gore, sa er det da netop at bede for ham. leg me­ ner, at intet af det vi kan stille op, vii na ham pa nogen made.-Hvis Gud er til og horer VOl' bon, ma han gribe ind. Det er da jul, og julen handler da om ham. Sa.dan

sa

ma du ikke tage det, Hanne kunne m::erke at hendes spster blev al­ vorlig. Vi har begge gaet i 50n­ dagsskole som born, og du ved da, at Gud er til og horer mennesket nar det beder til ham. Det er lrenge siden jeg har prOvet. Ser du . Gud hal' Jigesom ikke pas set ind i min tilvrerelse siden jeg tlyttede hjem­ mefra, men for din skyld, skal jeg prOve.

Det var lrenge siden, matte Hanne indrOmme for sig se\v, at orglets brusen til "Det kimer nu" havde rOrt hende dybt. Gud var pa en gang kommet hende helt mer, og var blevet leve nde for hende, da Peter havde afbrudt hendes fader­ vor, og havde bedt " krere Gud, vii du ikke nok gore min onkel Hans rask! " Gud var blevet menneske i julen, og en man kunne tale med. Bade den nat for lre nge s iden i Betlehem, men sandelig ogsa i hen des tilvre relse. Og mindre le­ vende blev han ikke, da telefonen dagen e fter ringede og en glad moster meddelte , at det vrerste nu sa ud til at vrere overstaet, stenen kunne knuses udefra.

sa

Hanne lagde roret. Hvem var det mor, hOrte hun Peters stem me . Hun vendte sig stille mod ham. Det var moster. Hans er blevet meget syg, og hun ringede for at sige det til mig. Hvad var det hun ville have dig til, som det er lrenge siden du har provet? Hun ville have mig til at bede, som vi lrerte det i sondagsskolen for mange ar siden, men jeg ved ikke rigtigt Peter? Peter stod tavs og Iyttede til hende. Mor, tror du ikke at Gud bedre kan hOre det, hvis vi nu er to der beder pa en gang? Hanne satte sig, tog sin sOns hrender og Hun skuttede sig i kulden, og kig­

begyndte "Fader vorl Du som er gede endnu engang pa Peter, der

i Himlen" - Nej mor, sadan skal susede ned ad bakken pa sin nye

vi ikke sige, sagde Peter. For sa . krelk . Den havde moster kObt, da

kan Gud ikke hOre, at det er 0[1­ hun hOlte om Peter - og hans bOn.

kel Hans vi snakker til ham om. G/redelig jill Hvordan sa - har du et andet for­ Benny KI.arlzo/t slag, Peter? Peter blev stille. Sa Brande Baptistkirke lod det meget stille og indtn:en­ gende. Krere Gud, vii du ikke nok gOre min onkel Hans rask. Du kender ham godt, for det er ham, som jeg har bedt dig fortreUe , at jeg onsker mig en krelk. Men jeg Fynsvej5 vii altsa hellere, hvi s do vii gOre 7330 Brande. 97 180599 ham rask, for jeg har jo en krelk, og jeg kan aldrig fa en onkel som

Vi 0nsker alle en gl<£delig . 1...., JU Side 32 - Brande Jul 1998

han. Hanne sagde ikke noget da han val' Lerdig. Hun holdt blot hans hrender, mens en lille ta re gled ned ad hen des kinder. Peter var glad for sin onkel, det kunne ingen vrere i tvivl om.

Brande Autotrans NS

Hj0rnebageriet Herningvej 8, Brande Tif. 97 18 0096


Overvreldende afslutning pa et langt forl0b Sildan betegnede Poul Br0nnum , formand for menigiledsn'idet ved Brande kirke situationen. da han sondag de n 18 . januar bod vel­ kommen til indvielsen af Sogne­ garden i Brande. Festlighederne blev indledt med festgudstjeneste i en propfyldt Brande kirke med biskop Niel s Holm som pnedikant. Herefter gik man Over til selve indviel sen af den ny e sognegard. del' var fy Idt til bri stepunktet. I sin velkomst gennemgik for­ manden i korte w.e k det hi stori­ ske forl o b omkring bygge riet ­ godt krydret med personlige kom­ mentarer. Det var beretningen over et for­ lob, der havde strakt sig over 10 hvor tingene var sket i st0rre og mindre ryk i forskellige hastig­ hede r. Han berettede om bestr,ebelserne om at fil skabt en helhed mellem pr::estegard og sognegard. Han berettede om besv,crligheder med diverse myndigheder om f0l101k­ ning af love og regler: men ogsa

/n vielsesdagem Ire havedpersoner i h~i}1 hUIIlfir \led indgal1gen IiI Sog­ negclrden. Fro venslre xesformanden Jar mcnighedsrddel, lo:ge Paul Br¢nnllm, sogneprcl'st Ame Orlved og arkilekl Krisfian Kristiansen.

ar.

GI{ede1igJul og godt nyta r. 0

/

SKAlA

Farvehandel Hyvildvej 8, Brande

Tlf. 971819 51

om samarbejdet med frem sy nede personer, der hj alp til , projek­ tet kunne godkendes. Han roste byggeudvalget for et godt stykke arbejde, der val' ros til Dorte og Arne 0rtved for de­ res ta'!modighed i byggeperioden. Poul Br0nnum gl::edede sig over resultatet og habede, at stedet ville bIive til gl,ede og gavn for de , der skulle have deres daglige arbejde her - og de, der matte komme her til forskellige alTan­ gementer.

man har a let nogle fine rammer for kon firmandundervis ning og sognets 0vrige Ii v mange ar frem . Her bin kirke og kristend om komme ti l at sta midt i vores dag­ ligdag. Jeg haber I fa mange gode timer her, sagde Karsten Johansen. -Stedet her er et produkt af sund sans og omhu. Her er hverken tale om pragtbyggeri eller di scount. I har fundet en fin balance og faet en smuk helhed med pr::e stegar­ den, lilf0jede pruvsten.

Et produkt af sund sans og omhu

En pryd for by en

sa

Provst Karsten Joha nsen, Brande Provsti, ¢nskede tinykke med Sognegarden. Iscer var han begej­ stret for stedets utraditionelle og sp::endende arkitektur og I¢snin­ gel'. -Det er utrolig flot og gl::edeligl, at malet er naet pa en made, sa

ma

I sin Iykonskning frydede borg­ mesler Preben Chri stensen sig over stedet og betegnede huset som en gevinst bade for bybille­ det og for bye ns liv. Han gl::edede sig ligeledes over restaureringen af pr::estegardens tag og mente, at aHe kunne vcere stolte over resul­ tatel.

Brande Jul 1998 - Side 33


Ved indvielsen fyldte Kirkekoret og Brande Fol7<.ekor Sogneg(i rdcn med glade tonCl:

L0sning lige om hj0rnet Foruden at lede slagets gang for­ talte sognepr<est Arne 0rtved malende om sine oplevelser med byggeriet. -Da jeg kom hettil for 13-14 ar siden, fik jeg at vide, at Sogne­ gflrden var lige om hjkjrnet. Men arene er grlet med perioder, hvor tingene pludselig sku lie ga Iyn­ hurtigt afl0st af perioder, hvor tin­ gene gik meget langsomt. ..Dette gentog sig adskillige gange i pro­ cessen. Men det har trods alt v<e-

I~I

~ I ~I NTR.£T ~ Markedspladsen 6, Brande

97180733 Side 34 - Brande Jul 1998

ret en fornyjjelse fra f9jrst til sidst, sagde Arne 0rtved. -Vi har faet de bedste lokaler i Brande og gl<eder os meget til at tage dem i brug, tilf0jede han og sluttede sit indl<eg med en meget morsom "Sogneg:lrds-ode", som han havde skrevet til lejJigheden.

Et stort mal er naet Kristian Kristiansen, Doma, der havde v:eret arkitekt pa projektet, betegnede Sogncgflrden som et stort mal, der var naet. -Dette mil.! er kun naet takket v<ere en positiv st<edighed, ikke mindst i menighedsradet. Takket v<ere denne st<edighed har vi OVerVlll1­ det aile forhindringer og fundet nogle fornuftige 10sninger til gl<ede for Sognegrlrden, sagde Kristian Kristiansen.

I anledningen af indvielsen af Sagnegarden havde Arne 0rtved f0jet et nyt vers til sin sang om livet i Brande.

AIel.: Den spillemand snapped... I Midtjyllands hjerte der ligger en by :/:med pr<este- og sognegard:/: Der er toner og ord og et kirkekontor og en friskbrygget varm kaffetar. Foredrag, diskussion folkekor, revision , konfirmander blir kloge og fromme, fra en degn en attest, et par ord fra en pr<est, T<enk I et sted hvor vi alle kan komrne l Syng en sang i sol i regn!

Lad Iyde klart hver stemme!

Vi hylder Brande by og egn:

Den plet, hvor vi har hjemme l


Isvinterb0rn

AI Ingrid Husum

drig haft flillel ses llilse treer, der kom til Jive, snart vi kom ind og fik st0vlerne af. Skiftevis varmt og koldt vand var kuren, det gjorde ondt, men det hjalp. Og sa hen pa tprvekassen og sidde med ryggen m od den varme skorstensvreg med en varm kop ved man, hvad or­ saftevand det velvrere betyder . Nreste dag, alt er glemt igen. Li­ vet begynder forfra hver eneste iskold dag. Kigge ud kan man ikke, om morgenen er aile is­ blomsterne sprunget ud og d<ek­ ker vinduerne. Der kan laves et kighul med varme ande, men det er ikke sjovt ret lrenge. Ud vii jeg, ud!! Ud at ga ovenpa de hpje, fa­ ste driver, en mrerkelig fomem­ meJse at ga jrevnt og sikkert henne ved den rrekke trreer, der am som­ meren er af en ganske anseelig h0jde, men nu star og ser ud, som er de nyplantede. Man har en f0­ lelse af at vrere st0rre end sred­ vanlig, luften kan vel ikke have vreret tyndere der? Det er ikke let at beskrive, hvor srert det er at skue ned p' verde n deroppe fra, - men del' er koldt pi! top pen ! Isnende kold vind sender

sa

Aldrig siden har koldt vreret sa koldt og rent, og varmt sa varmt, som da vi var blilrn i de kolde krigsvintre, vore to flilrste skolear. Nresen frlils til, bare man snlilftede, og sn0fte matte man, at lade vrere yar vrerre, for sa kom det til at . idde mellem nrese og mund og blev der mere koldt, end man kunne holde ud. Er der noget, man kan misunde nutiden s blilrn, som ellers pa mange mader ikke hal' det mer sa godt, som vi havde, sa er det tlil­ jet. Havde vi haft vind-og-vand­ afvisende sk it0j med snefang i benene , velcrolukning, pelsforet hrette, fleece i kraven. Havde vi kunnet stikke flildderne i skind­ stpvler med indbygget membran, der ikke kan komme fugt til, hverken ude- eller indefra, og handsker intet kunne ga igennem, havde vi haft alt det, hva' sa? Sa havde vi aldrig mrerket virke­ ligheden; aldrig f01t stykket mel­ lem gummistlilvJernes kant og det nederste <if frakken ise til og blive f~jlelsesI0sl, aldrig haft sma, harde isknolde i vanternes f1ade og aJ­

sa

sa

sa

~ .J ~

lVIidtjydsk Savvrerk & Emballagefabrik A/S Speciale: Paller

I

Vejlevej 94-96 , 7330 Brande Telefon 97 18 13 11

os ned i lunere luftlag, vi finder en tlilr gnljft, som er drekket af en tyk drive sne. Der er hul i den ene en de og lunt og stille derinde. Meget stille. Hvor langt kan vi komme ind? - Farligt? pyt, sne er som cementgulve i de tider. Vi borer tunnel og kommer op i den anden ende. Hvor langt er der? Set med voksne 0jne vel 4,,5 me­ ter, men ingen voksne ¢jne kom­ mer her, sa vi bruger yore egne; 100 meter! - minds!. Pa heden, ved vores skolevej, som nresten ikke er hverken vej eller sti , men sprendende, er en stor f1ade, som har vreret oversv0m­ met, frosset stiv. Tyk massiv is, ikke srerligjrevn, men god nok til mange glideture med gummistlilV­ Ierne. Hvi s vi altsa ikke har " p0jer" pa; et par lange, gamle str0mper, der er trukket udenpa og op over st0vlerne, sa sneen ikke kan komme ned og s::ette sig i st0vleskafterne, det er nemlig rig­ tig vremmeligt og kan g0re huden ru og r0d, hvi s det far lov til at sidcle for lrenge . I skolen bliver de rullet ned og er ikke sa hekre at fa op over igen, nar vi skal

Glcedelig jul ¢nskes all e

Fynsvej 2 . Brande. Tif. 97 182800

Har du tid til

Bogholderiet ?

- elier er du heist loruden dette

"papirarbejde"

~akontakt

IRE1GNSKABSGARDEN " / Hanne B. Kristense.n . TIL 97 1809 14

SALON MONIKA - altid forst med det sidste nye.. !

v/Mona Bmndum Borgergade 2,7330 Brande Telefon 97 180251

,SYDBANK

Torvet 1

7330 Brande

Telelax 97 1831 16

97181:055 Brande Jui 1998 - Side 35


hjem ; men det er da bedre end uden. lnde midt pa det store ishav, som vi ikke kan se enden pa, finder vi et frossent hull I mid ten er isen hvid og tynd og let at sparke af, sa vi kan komme ned, her er t0rt [yng og grres. Der kan man ligge dejligt lunt og kigge op gennem isen. Det er sprendende. Nar julen nrenner sig, begynder vi at synge julesalmer i sang­ timen, og den sidste dag er skole­ stuen ukendelig; bordene star ude ved vreggen, tavlen er drekket af et julemaleri, sa flot som aldrig set f0r eller siden. Det var nu en af srerhederne ved lrerer Morten­ sen, at han, der var sa god til at tegne, aldrig fors0gte at lrere os del. Vi sad bare og farvelagde sma ternede firkanter alle arets tegne­ timer, mens han gik ind i privaten og beundrede sin lille 50n. Mortensens mor og far kom altid og deltog i juletrres-hojtidelighe­

den . Moderen husker jeg slet in­ tet om, men gamle Mortensen!!! Nar vi gik rundt om trreet og sang - Det kimer nu ... - og kom til "Nu kom han pa-tri-ar-ar­ kers hab ..." Sa vidste jeg, hvor­ dan en patriark sa ud : Mager, med et stort hvidt har og skreg, 0jen­ bryn der sad som en kraftig gul fuglevinge ud over ojnene og en dyb sangstemme, der overdovede bade os og Mortensens violin. Jo, jeg ved, hvordan en patriark ser ud. Og sa er det juleferie. Afsted ud i den kolde sne , ned i den lune ishule, hen til kanten af grus­ graven, "krelke" ned pa skoleta­ sken, huhej hvor det gar!! Op igen og videre, nu haster det pludselig at komme hjem. Tasken? Ja, der kom vist en del sne ind ved kJap­ pen, men vanter er stive og det er for koldt at tage dem af. Det far ga som det kan, selvom det nok kan blive vanskeligt at forklare,

~~~~~

Partner Revision

men det sker jo ogsa kun, hvis man kommer til at vende kcelken forkert. Ned ad bakken, og det s idste stykke gar det i 10b, og sa ind. Varmen slar en i m0de, sa det prikker i kinder og Ner, fingre nulres og treer opt0es, et ubeskri­ veligt velvrere breder sig fra fod­ saler til harr0dder, ingen vanne er sa dejlig som den, man far ef­ ter rigtig, rigtig kold vinterkulde. Jeg vii 0nske aile termoklredte, hrettebeskyttede, tykst0vlede, vand-og-vind-tret-betrukne b0rn en rigtig kold sne- og isvinter samt en glredelig jul.

Faetbedre badevcerelse.

Herning Folkeblad

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Torvegade 22 - Telefax 97 18 14 01

I

Jernbanegade 3 7330 Brande Teletax 97 18 35 26

Tit 97 18 05 06

Tit. 97 180366

GI~delig

jul og godt nytar

GICEdelig Jul

D-

IBDO

r?\ \Y

VVS61«lNTI

BOO Scan Revision

STIIIIJENSlN

Storegade 5. 7330 Brande Tit. 96 42 25 00 Fax 96 42 25 01

Jylfandsvej 13. Brande. Telf. 97181563

IafJITfJ!l1!

@

SPEClALlSTEN

trrRI'~~JGoHOLM

, _ Torvegade 1 • 7330 Brande _ Telelon 97 18 1272

Side 36 - Brande JuJ 1998

Eriks Autovrerksted E. Smensen .Industrivej, 14 Til. 97181450 - Privat 97181308 971821 43 - 30 950951

GllEdeligjuI


Minder fra en svunden tid pa Brande Afholds­

19

H~jskolehjeDl

[ r'lllna D. Nielsen

,m nde Afholds- og H0jskole­ jem er en saga blot. etop i al'. ... li n s0ster Marie og jeg kom til ,ramie Afholds- og H0j sko le­ I m den I. ok tober 1928. H vor­ an vi kom herop, skal jeg nu for­ elle. Vi var begge to pa Odense

r

D

e 116jskolchJcm.

nr.

H¢jskolehjem, min s0ster som kokke pi ge og jeg om elev. En d ag kom Otto H e nriksen fra Brande pa besog hos H ojby, der ejede Oden H¢j skolehj m. Han spurgte om ikke Hojby havde en kokkepige, som kunne t:.enke sig at komme til Brande som forpag­ tel'. Min s¢ster fik tilbudt p ladsen

og jeg skulle med for at hj :.elpe hende i k0kkenet. Jeg g lemmer ikk e den dag , vi k0rte til Brande, en kold oktober­ dag i en varebil uden varme. Vi sad i gr0ften ved Lerb:.ek bakke og spiste vores madpakke . Jeg synles, der var meget langt til

30

.--~--~

-

,-...f.

r.

..;

.

::

.. .~~

...

de Aflwlds- og H¢jskolehjem, sam del tog sig lid i 193Q'erne. Del lei del; hvo r HOle l Dalgas i

Villaer 09 ejendomme K"b/salg, kontakt venligst

for en uforpligtende hussnak.

Diskret salg af boligen.

B lichersvej 4 1. Brande

Bil40 II 48 7 I

G/~deligjul

Ejendomsformidlingen Sigrid Mortensen. ChI. Bergsvej 19

Brande. Til. 97 18 02 48

Brande Jul 1998 - Side 37


Brande og det ad en elendig grus­

vej.

Jeg husker k¢kkenet havde et

stort gammelt komfur, hvor man

skulle fyre med tory og tree, som

kunne svine noget sa gevaldigt.

Et lille opvaskerum med en jern­

vasko Desuden havde stedet tree­ gulve, der skulle skures og fer­ niseres med jeevne mellemrum. Nar vi skulle skure den store sal, la vi gerne pa vore knee, fire pi­ ger pa rad med hver sin gulv­ spand. Det skulle man lige byde de unge piger i dag. Desuden var der jo ogsa kakkel­ ovne i restauranten og en kakkel­ ovn pa hvert veerelse. hvor der skulle fyres op hver gang, der kom en geest. Vi bar breendsel op pa 1. og 2. sal i spande. Nej, der var ikke megen frihed til vi piger. Der var en hotelkarl, der hed Niels, og der gik ikke lang tid , inden min s¢ster og Niels blev gift. Det var i maj 1929, sa var de to til at hjeelpes ad. I 1936 blev Niels forretningsf¢­ rer for Brande Sygekasse, for det var nu ingen guldgrube at drive et Afholds- og H¢jskolehjem. Heller ikke selv om man havde omkring 60 pensioneerel' pa kosI. Det foregik i de to stuer, den 0ver­ ste blev kaldt "Flipstuen", for der spiste I~erere, bankassistenter, defektriser og andre med tlip. I den anden stue var der banefolk, tpmrere, snedkere og andre hand­ veerkere. Men de fik det samme at spise. Isrer kom her en mamgde jern­ banefolk. Brande var jo pa det tidspunkt jernbaneknudepunkt.

Billedet her stammerfra sommeren 1931 og vise!' bagesl fra vensfre Magda Nygaard, hotelkarl Hagbart Duedahl, Signe Rasmussen og lens Langballe. Forrestfra venstre ses Signefra Drantum og Anna D. Nielsen. luleaften havde vi altid iiben i re­ stauranten, ikke sjeeldent kom der jernbanefolk. der havde ventetid og skulle k0re tog senere pa nat­ ten. Jeg husker iseer en juleaften, hvor jeg var gaet i kirke, sa min s0ster serverede. Hun havde ser­ veret for en jernbanemand der ogsa havde bestilt en 01 til ma­ den. Da han havde faet serveret, ringede han pa klokken og bad om en snaps; men del kunne jo ikke lade sig g0re, for det var jo et afholdshjem. Han spiste sin mad og gik. Da jeg kom hjem og skulIe rydde servicen ud, jeg, at min s0ster havde serveret en rigrig 01. leg hentede min S0srer for at h0re, hvad det var for noget. S!i kunne hun bedre forsta , at han havde beslilt en snaps. Sagen var nem­ lig den, at brygger Rasmussen hvert iir til jul lagde et par rigtige 01 i kassen med de lyse 01, som vi serverede. 011ene var ikke bereg­

sa

net til salg, men som en lille jule­ gave til Marie og Niels. Det havde Marie imidlertid ikke lagt mcerke til og pa den made var hun kommet til at servere en rigtig 01 til jernbanemandens julemiddag. Jeg husker ogsa nar Ungdomsfor­ eningen havde juletnesfest, var der gerne et par hundrede men­ nesker. Nogle af de unge holdt til i vrerelse nummer 10. Det var den slUe med de r¢de plysm¢bler. De bestilte kaffe med br0d, men de skulle sam regel have flere kan­ der kaffe. Nilr jeg sa skulle tage kopperne ud, kunne jeg jo godt lugte, at der havde v<eret andet end kaffe i dem. Og ikke sjeeldent fandt jeg da ogsa en tom ~;napse­ flaske bag sofaen ; men del kunne jeg jo ikke g0re megel ved. I det hele lagel b lev del' hold! mange juletrresfester, meUem jul og nytar havde vi meget travlt. Ungdomsforeningens juletrre var

sa

a

sa

MURERMESTER . AUT KLOAKMESTER Sport5viI!nget 18 . 7330 Brande Telefon 97 180273

Side 38 - Brande Jul 1998


altid fjerde ju ledag. sa blev der dcekket med smajuletrceer pa bor­ dene, som de unge selv havde pyntet. Bagefter blev de taget v<Ilk. og blev der danset til over midnat. Travlheden mellem jul og nytar bet0d, at det va r en dr¢j tid. hvor vi ti1sidst var godt trcette. der var jo ikke noget med fridage, mens det stod po.. ej , det var bare med at arbejde hver dag tillangt ud pa aftenen med opvask og reng¢ring. alt var klar til ncesle dag. Del var der ogsa en vis charme ved. Men priserne var jo ikke ret h¢je, 75 0re for en kop kaffe med bn;;d, maske I krone. nar der var kaffe­ bord o Tcenk - vi havde rotter i massevi s i det gamJe hus. N r vi sad i k0k­ kenet om aftenen, kunne der godt komme en rotte pilende hen over gulvet. Det var slet ikke sa rart. Vi lagde gift for dem, og sa kunne de godl ligge d¢de pa gulvet om morgenen. En vintermorgen, hvor det var lidt m¢rkt, dajeg kom ned i k0kkenet. sa jeg noget Jigge pa gul vet. J eg troede, det var en klud, sa jeg ville tage den og lcegge den pa plads. Men det val' en d¢d rotte, sa jeg gav et skrig fra mig, sa de andre kom I¢bende. Brande Afholds- og H0jskole­ hjem var andet end julegilder og den slags. Aret igennem havde vi mange til spisning og kaffeborde i forbindelse med bryllup. s¢lv­ og guldbryllup samt ved runde f¢dselsdage og begravel ser. Pinsemorgen havde vi telt i An­ h.-egget ved Herningvej og hertil kom byens borgere spadserende

sa

sa

Brande Autoopretning Industrivej 11 . Brande Telefon 97 180643

Billedet her stammerJru jor(i ret 1930 og viser lcererne 0. Nielsen, Aa. Nielsen og 1. HOl/sted sal/linen med dejektrice Frk. Kiel.

for at drikke morgenkaffe og hygge sig sarnmen. Og inden de gik hjem, skulle de have en Iys ¢l. Jeg busker ogsa vi havde tel­ tet slaet op ved sportsfesterne, der blev afviklet, der hvor Dalgas­ skolen ligger i dag. I 30'erne havde DSB noget, de kaldte "De bla tog". Jeg husker en s¢ndag, hvor vi havde faet be­ sked om, at der kom 500 menne­ sker som skulle have en gang b¢f - og de havde kun et kvarter til maden . Sa det blev en utrolig travl dag . Jeg kunne fortcelle meget mere, men vii slutte med at fortcelle, at

Janna's Taxi

min s¢ster og svoger stoppede som fOlpagtere i 1936, hvorefter Karen Kristensen overtog fo1'­ pagtningen. Jeg k¢bte leget0jsfor­ retning i Storegade 19 af Frk. Christiansen. Den drev jeg frem til 1968. Den 30. november i ill: udl¢b mu­ 'I igheden for at indl0se aktier i Brande Afholds- og H¢j sko le­ hjem A/S. Hermed blev der sat punktum for et stykke lokal­ historie, som i perioden fra 1898 til 1978 vaT sce1'deles levende.

t

Brande 'BRAND"E Turistforening

Bil40 40 55 95

Stationsvej 1

97181707

97181608

Brande Jul 1998 - Side 39


Arets navn, bueskytten Niels Baldur og Arets lecln ; 'vend Aage Pedersen, formalldfor Bra/lde SIc)!tteforening, ses her med pokalerne, flankeret af til venslre Ralf L(blh, formand ji)r SIB og til h¢jre af Svend Eg(Vj, formand for kllltureit udvalg.

En~

Skandinavisk

Textil Kemi ApS

Storegade 38, 7330 Brande Tlf.lfax: 97 18 32 58

O.A,F.s KVALlTET55TANOARo

Postboks 88 - DK-7330 Brande

TRYG

e

Meckeprang

Gltletlelig jul IJftsker IIi Ira

Tryg-Baltica

Tif. 97 18 07 21

@ W . end A/S Kai Andresen

vi Lorens Thyssen og Verner Vork Torvet 1, 7330 Brande, Tlf. 96 42 07 47

Overmant0r Erlingl S0rensen 1'1f. 97 1801 41

Chr. Bergsvej 5, 7330 Brande Til. 97 180833 Fax 971801 51

Bargergade 10, 7330 Brande

Side 40 - Brande Jul 1998

Volkswagen holder mere

vi lover


o

Aret i glilllt

Den 1. januar kunne Pre ben Chri­ stensen scette sig i stolen som Brande's og Danmarks f0rste borgmester, valgt for Frem­ skridtspartiet. Den 14. januar b0d Brande Kom­ munale Musikskole og Rotary pa to fiotte og fejende "Ny tars­ koncerter" med i alt 700 tilh0rere. S0ndag den 18. januar blev Bran­ de Sognegard indviet. Det skete med festgudstjeneste i Brande kirke med biskop Niels HoLm som prcedikant og efterf01gende abent hus i Sognegarden. Sbdahl Design og Bonus M¢llen blev mestre, da firmafodbold i Brande afviklede sit 25 ars jubi­ l::eumsstcevne. I Brande Skytteforenings arlige firmaskydnil1g ramte damerne fra Bestseller og herrerne fra Biomar flest pletter. I slutningen af januar kunne be­ styrelseh for Sk::erlund FOl'sam­ lingshlls invitere til reception for at markere afslutningen pa en vig­

- En god partner

for dit byggeri

og renovering!

Speciale:

TRAPPER

s"'lt-~ Sl\TIll>~

~~ ~ . ~ ~

IV

I

a ~

~'~ I ~

~

Henning Haugaard

rp.

Tlf.75345108 Biltlf. 40 59 51 08

#if

i

tig ombygning. Den betyder nem­ lig, at forsamlingshuset er blevet handicapvenligt. I begyndelsen af februar far borg­ mester Preben Christensen(Z) forhandlet et forlig pa plads i den meget omtalte Skerrissag. Rets­ sagen mod kommunen bliver afblcest. Torsdag den 5. februar blev der fejret rejsegilde pa de 48 celdre­ boJiger pa 0stre Aile. Torsdag den 19. februar udn::evnte Brande Handvcerker- og Borger­ forening maleren Kai Husum til "Arets Brandit 1998". Han er den f0rste, der modtager den nyind­ stiftede pris. I marts maned skiftede Brandes celdste blomsterforretning, Balles Blomster, ejer. Efter at have dre­ vet forrelningen i 22 ar besluttede Anna Grethe Ludvigsen sig til at s::elge forretningen til Annette Strandby Nielsen. 26-arige Kristian Jensen(V) , Brande, blev med 9.269 person­ lige stemmer, den helt store stem­ mesillger ved Folketingsvalget i marts. I slutningen af marts uddelte Unibank Brande sin ilrlige Ung­ domslederpris. Prismodtagerne var Diana R0jbcek, BGU, Michael Larsen, Brande FaJdskcermsklub, S0ren Nielsen, Uhre GIF, Kim Christensen, BIF og Thomas Pe­ dersen, Brande Taekwondo Klub. Skot0jshandler Knud Erik Han­ sen markerede , at det var 100 ilr siden, at "Jenny Sko" flyttede ind pa den nuvcerende adresse i Store­ gade.

Den I. maj fejrede k0bmands­ parret Henny og Holger Kjeldsen 25 ars forretningsjubilceum med stor fe st i Brande Hallerne. I maj maned afgik provst, emeri­ tus Kristian 0tte ved d0den, 94 gammel.

ar

Den 12. maj markeredes 25 aret for stiftelsen af Brande Sogns Spare- og Laanekasse. (Nu Un i­ bank) Den 14. maj blev Juets navn , bue­ skytten Niels Baldur og Arets le­ der, Svend Aage Pedersen , for­ mand for Brande Skytteforening, hcedret pa radhuset. 312 10bere deltog i maj maneds Brandtex-L0b. Den 29. maj markerede Rotary i Brande sit 50 ars jubil::eum. Den 6. juni var arets Brande "Mini" Marked ved at drukne i regno Den 10. juni fejrede Brande Tu­ ristforening 50 ars jubil::eum. 17 kunstnere fra otte forskellige lande del tog i den 6. udgave af Internationalt Remise Akademj . I juni maned abnede Per S0n­ dergaard sin forretning "Per Post's Restmarked" i den tidhgere bestyrerbolig ved Brande Mejeri. Torsdag den II. juni kunne borg­ mester Preben Christensen(Z) foretage ,i ndvielsen af genop­ trceningscentret i Brandlund­ parken .

Brande lui 1998 - Side 41


I slutningen afjuni trak BlF-CUP 2.700 deltagere til glade fodbold­ dage i Brande. Den 15. september abnede Indre Mission sin genbrugsbutik i Storegade.

~

vlVilly Wounlund Herningvej 47 7330 Brande 97182563

.

V!~

BRANDE • KBLE- & VASKESERVICE

H'I1.DGAAAD l.)UI.,SfN 0I18,.f)('yU 117. 7J30 SRANOE

6~SK

97 18 01 56

,aMfu,

Bil til. 40 34 0 1 56

K0\J'~S TUMIllE.

Mandag den 5. oktober tog det Brande Byrad kun 19 minutter at vedtage budgettet for 1999. For 7. ar i tra!k kunne man bevare en ua!ndret skatteprocent pa 19,7. Den f0rste mandag i oktober tog b0rnene pa Uhre skole fat pa plantningen af en skoleskov.

I begyndelsen af oktober trak Helge Jensen(V) sig fra posten som formand for socialudvalget. Det skete efter Ia!ngere tids kri­ tik af forholdene i forbindelse med opf0relsen og i'brugtagnin­ gen af Engparken . Kl'rsten S0­ rensen(V) blev valgt som ny for­ mand for socialudvalget.

N¥d livet

-hele livet!

I sidste ende er det et sp0rgsmal om at fa brikkerne til at falde pa plads'...

Den 1. november kllnne blikken­ slagermester Steen Jensen fejre 25 ars jubila!um med eget firma i Brande. Den 3. november fejrede Karin og Keld Ruglykke 25 ars jubila!llm som isenkra!mmere i Brande. Den 19. november udna!vnte Brande Handva!rker- og Borger­ forening Nancy Nielsen til "Arets Brandit". Denne udna!vnelse skal ses i lyset af hen des mangearige arbejde som formand for Forenin­ gen Norden . Gennem denne post har hun pa mange mader va!ret med til at g0re Brande's navn kendt i de nordiske lande.

KapitaJ pension med Midtban

l.®Midtbank

~

Storegade 36, Brande Tlf. 97180900. Fax 97183495

() STATOlt

Steens

Autovcerksted

Tlf. 97 18 00 73

Side 42 - Brande luI 1998

I

PER POST'S

RESTMARKED

Det Gamle Mejeri

N0rregade 6, 7330 Brande

Tlf. 97 18 46 44 Tirs.-fre. 12-18. Lor. 9-14


Ilen e alle/erog Arne l ellSell spillede Lis beth 015 10kwll. de to IIll ge jiHe /skelie, i "1:17 s('iII£iag pa Allinger", der var a rets /rll C!stillill g iRemisel!.

Lisbeth og 10kllll1 i celltrum, mens dell jorsmciede hejler Rnsmus i skikkelse nfl¢rgen Lauridse/ljorga,ves jors(oger at "g¢re sine hoser gr¢nne". Bagestjra venstre ses .Tesper Tru elsen, Hanne Thom sen, Vagn B. Pedersen, Mark Iversen, Bjame .Tensen, Flemming Andersen, S¢ rel1 Frank 015 Fini Carlsen.


0nsker aile en glcedelig jul

Hele personalet ¢nsker aile en rigtig glredeligj ul og et godt og Iykkebringe nde nytar.

~~~~/~ .., I

..

Unibank Sam men er vi beds!

In search of the woman of today

B ra

dt ex f

r

e v e r y

b o dy

Brandejul 1998  

Brande Jul 1998 årets gang I tekst og billeder

Brandejul 1998  

Brande Jul 1998 årets gang I tekst og billeder

Advertisement