Page 1


Tradilionen Iro Icendes byensjulcudsmykning og julelra:cl p(l Tarver dm sidsle ji-cdag i llovembCl: Sil/edel her siammerfra 1996, hvor villierens pJrSle sne var med til {{[ gil'ejuletrlEsllEndil1gen en s(I'rlig fesilig slemning. Her synger /logie af de lukaie nissepiger julen ind i Srwuie.


Brande aret 1997

Karl Kristensen

Nar jeg sidder her og ser ud ad vinduet, er det efterarsvejr, hvor de blade, der er tilbage pa trreeme, Iyser op i en ellers m0rk tid, som vi gar i m0de. Men hvis man lreg­ ger rigtig mrerke til det, har bla­ dene mange forskellige farver, som er rned til at g0re denne ars­ tid til noget srerligt. Dette genta­ ger sig ar efter ar og fascinerer mig stadig. Der er noget, der ikke gentager sig hvert ar, men kun hvert fjerde ar, og det er amts- og byradsvalget, som i ar frnder sted den 18. no­ vember. Det er altid sprendende med et valg. Bliver der genvalg til de, der 0nsker at tage en pe­ riode mere? la, ingen ved det f0r valgdagen er omme. Men et ved vi pa nuvrerende tidspunkt, og det er, at der er tre personer, der 0n­ sker at stoppe efter denne perio­ des afslutning ved arsskiftet, og det er Sonja Brogaard og Finn Olesen, som har vreret med i otte ar samtAlice Lund efter lige knap 28 ars tjeneste som byradsmed­ lem. Grunden til, det bliver knapt 28 ar, er fordi en valgperiode pa det tidspunkt, hvor Alice Lund blev valgt, begyndte i april.

leg viI gerne have lov til at rette en tak til jer aile tre, for det ar­ bejde I har lagt i bydldet. Det er et krrevende, men sprendende ar­ bejde at sidde i et byrad og vrere med, hvor beslutningeme trreffes. Man kan ikke g0re aile tilfreds, sa pa den made, kan det blive ned­ slidende at vrere med. Sa man kan godt sige, det er Iysten , der driver vrerket. leg viI godt pr0ve at se tilbage pa denne byradsperiode. Det har v:.e­ ret fire ar, hvor der virkelig er sket mange ting. Det har vreret nogle store opgaver, der er kommet op at sta, og det er opgaver, som er med til at give Brande kommune et 10ft i retning af en god kom­ mune at arbejde og bo i. leg kan selvf01gelig ikke komme ind pa alt, hvad der er sket, men lad mig blot nrevne nogle af de ting, der er taget fat om. Vi har i vores kommune en reel pasnings­ garanti, hvor der ved bygning af den nye institution pa Thyregod­ vej blev skabt luft, sa aile de for­ reldre, der 0nsker at komme ud pa arbejdsmarkedet, ogsa kan kom­ me det. Skolefritidsordningen er blevet udbygget, sa det er blevet nogle velfungerende enheder pa aile fire skoler. SFO er blevet en meget po­ pulrer ting i hele Brande kom­ mune . En af de meget synlige ting, der er kommet op at sta i denne byradsperiode er opf0relsen af SV0mmecentret og renoveringen af hal A. Det er jo en selvejende institution, men jeg vii godt nrevne det her, for det er jo med en ret stor kommunal finansie­ ring, at der er blevet bygget. Sam­ tidig ser jeg det ogsa som et me­ get stort aktiv for aile i kommu­ nen.

En af de ting, der i mange ar er blevet talt meget om, har nok vreret opf0relse af nogle boliger til de af yore borgere, som har be­ hoy for megen pleje. Efter megen diskussion om placering, behov, st0rrelse og anvendelighed, er boligeme nu under opf0relse, og efter planen frerdig til ibrugtag­ ning den 1. september 1998. Sam­ tidig er vc.erk sted og genop­ trreningscenter under opf0relse ved Brandlundparken, og dette byggeri skal sta fc.erdig til indflyt­ ning f0rst i det nye ar. leg er klar over, det ikke er de bedste forhold for de, der bor pa Brandlund­ parken under byggeriet, men jeg haber sa, det bliver nogle gode forhold, der kan tilbydes, nar det star frerdigt. I skrivende stund er der en rum tid til bynldsvalget den 18. no­ vember. Det er altid sprendende med et valg, det vrere sig bade amts- og byradsvalg. Hvordan gar det. Svaret far vi den 18. no­ vember, nar stenunerne er talt op. Det eneste, der kan siges pa nu­ vrerende tidspunkt er, at vi far valgt 15 medlemmer til byriidet for en ny fire ars periode. Det er helt sikkert, at det bliver en spren­ dende periode med masser af op­ gayer at tage fat pa og fa 10st. Jeg vii 0nske det nye byrad held og lykke med arbejdet. Med disse ord vii jeg gerne 0n­ ske aile en rigtig gl:.edelig jul og et godt nytar. Tak til aile, der i arets l0b har ydet en indsats til gavn for Brande kommune.

Karl Kristensen borgmester

Brande Jul 1997 - Side 3


Brande Jul 1997

Brande lui 1997 0nsker lceserne en rigtig glcedelig jul. Med dette nummer af Brande lui er der traditionen tro gjort et for­ s0g pa at give et lille indtryk af livet i Brande Kommune, som det har formet sig i aret, der nu er ved at rinde ud, Pa opfordring har en rcekke Brande-borgere bidraget til bla­ det pa forskellig vis, Livet i Brande har i det forl0bne ar budt pa en rcekke hcendelser, Omfartsvejen rykkede et par skridt ncermere, det gamle spring­ tarn ved Brande Hallerne fik ny kul0r, Uhres gamle vindm011e fik nye stra pa hatten og borgmes­ teren tog det f0rste spadestik til 48 nye plejeboliger pa 0stre Aile, Den gamle Remise dannede i 10­ bet af aret rammen om en rcekke spcendende arrangementer med

maleri og symfoniorkester. Sa aret

1997 har budt pa stor og smat,

skidt og godt.

Der skal lyde en tak til aile, der

pa forskellig vis har bidraget til,

at Brande luI ogsa i ar kan kom­

me ud til samtlige husstande i

kommunen,

Endvidere skal der Iyde en tak til

annoncjijrerne, der, pa Brande

Handelsstandsforenings opfor­

dring, har gjort det muligt at be­

yare traditionen omkring Brande

luI; men ogsa derigennem har

st0ttet juleudsmykningen ogjule­

arrangementeme i Brande.

Glcedelig lui

Erik Lauritzen

Babbek

VVS-ENERGI Center /'?\

VVSURANn

AUT. VVS INSTALLAT0R FABRlKSVEJ I . 7330 BRANDE· n:LEFON 971807 11

!~ ~

Glredelig jul EOC Mreglerne &

EjendomsCentret Torvet 2, 7330 Brande Tel.fon 97 180088

[.j] r~l fIj

\:!S:JI

(jfcedefigjuf og gorftnytar £1ns~r:

~

BIKUBEN GIROBANK A/S Storegade 11, 7330 Brande Tel elon 97 18 15 33, Telela x 97 182987

Side 4 - Brande luI 1997

Brande Jul1997 Udgiver: Brande Handeisstandsforening Tryk: Brande Bladet Redaktion: Erik Lauritzen Brande Jul er Lrykl i 4.800 ek empJarer.

Der kal lyde en lak til Mgende bidragydere:

Karl Kri tensen Benny KJarh It Hans N9Irregaard Botha Underhn lnge Marie Mol J0rgen Overgaard

Porsid n af Brande Jul pryde af et vinlermmiv fra Hyvildvej. Foto: Erik Lauritzen


"En julefortrelling"

Inge Marie Mols For et par ar siden mod tog jeg somjulehilsen fra en god bekendt dette lille juleeventyr. Det er ­ synes jeg - S[1 dejlig en historie, at andre ogsa skal have lov at Ixse den. Og sa siger den ogsa noget om, hvad julen egentlig er.

Inge Marie Mots Peter Spneilemand blev skilt fra sin familie fire dage fOr jul. Bade hans Jar og hans mor, hans tre brOdre og en lilles0ster og sa ham selv, hang pa en knap i en frakke pa en dreng med lang ncese og trcesko. De havde det noget sa hyggeligt, og sa solgte drengen alligeveJ pludselig Peter til en fnek lille pige, der k0rte ham hjem i en omnibus og pr0vede ham den hele vej. Hvert led var 0mt pa Peter, da de naede hjem hos pigen . Hun havde en mor, der ville i kirke juleaften og ellers al­

Landinspekt~rcentret AJS

S¢ren Daniel Kristensen

Hennin"b Jensen

Torvegade4 B, 7330 Brande

Tlr. 9718 0011

drig kom der, men det kunne Pe­ ter selvfolgeJig ikke g\~re noget ved. Han blev h;engt op pa et sOm, og sa varede det for resten ikke ret lcenge, f0r han var glemt. Ju­ leaften var der ikke en eneste, der hey i ham, og et par dage efter blev han pakket ned i en ceske, hvor han fik det noget sa godt. Han kom til at ligge pa fehar, og ved siden af ham lagde en engel sig. Hun havde brandsar pa den ene vinge og var lidt met, for hun havde hcengt i fire dage og fem metter pa familiens juletrx . - SOY, sagde Peter til hende, sa bliver du frisk igen - og lidt efter snorkede englen, for hun var kommet til at ligge forkert. Hvor er hun dog henrivende ­ tcenkte Peter og gay sig til at spe­ kulere over, om man kan fri til en engel: Forelsket i hende, del var han i hvert fald. Tre dage efter vagnede hun og fortalte, at hun havde drOmt noget sa dejligt. - Du kan vel kun dr0mme dejligt, sagde Peter. - Jae, sagde englen, men det var nu scerlig dejJigt denne gang. Og sa r0dmede hun, sa Peter ikke turde sp0rge hvorfor. - Men, hvorfor er du egentlig ikke oppe hos Vorherre, sagde han i stedet. - Fordi jeg har mit arbejde her pa jorden, svarede englen, og sa fik han hele hendes historie. Hun havde vreret med til at overraske hyrderne pa marken den aften, da Jesus blev f0dt.

@dan

- Hvor mange var I? spurgte Pe­ ter. - Mange, mange millioner, sagde englen. Jeg har aldrig sunget sa godt som den aften. Det var sa festligt. Der varen hyrde, der prO­ vede pa at fa fat i mig, men jeg havde alt for travlt til at lege med ham. Jeg gjorde tjeneste i stalden, da vi havde sunget pa ni~rken . Jeg skulle passe pa to ;esler, der havde sa forfcerdeligt svcert ved at holde sig i ro, da vismcendene begyndte at brrende r0gelse af. Men jeg glemte ikke den hyrde. Hver jul efter den jul bes0gte jeg ham ­ lige til han d0de. Han sa mig ikke, men han f0lte, jeg var i stuen, det ved jeg. - Hvordan kunne du finde ham igen, sp0 'r Peter meget forundret. - Han lcengtes efter mig, og jeg kan finde aile, der lrenges efter mig. - Sa du barnet i krybben? - Jeg sa et glimt af ham ja, men jeg skulle jo passe mit arbejde, sa det blev kun til et glimt. Han Jig­ nede aile andre b0rn, og hans mor Maria smilte helt derinde fra, hvor piger smiler af lykke til det barn, de har f0dt. Siden fulgte jeg med dem, da de flygtede fra Herodes. Jeg fik en stjerne med, og et vreld af godt hum0r - det kan vi engle skaffe. Sa meget, det skal vcere. Peter afbryder igen. Han er sa glad, sa glad , og si'r det til eng­ len. "Her er blevet sa dejJigt her i cesken" siger han. "Siden du vag-

Brande

Autosadelmageri

AI! i presenninger sam! auto- og mebelpolstring

Torvet 2, 7330 Brande Tlf. 97183366

J~llandsvei

11, 7:3:30 B[aode 97180747 -IF 18 2Z 4:3

Brande Jul 1997 - Side 5


nede, har jeg haft det sa godt. For­

trel mig mer' ... Hvorfor slog du

egentlig ikke Herodes ihjel?

- Er du da rigtig k1og, svarer eng­

len, f!2lr Peter har talt ud. leg kan

ikke sla ihjel, og jeg viI heller

ikke. leg har jo lige sagt dig, at

jeg er her for at sprede glrede, ­ og sa er jeg her for at vrekke fred.

Det er mit job. leg forS!2lgte ogsa

at stoppe Herodes, da han slog

alle de drenge ihjel. Han ville bare

slet ikke h!2lre pa mig.

- H vor har han vreret en satan,

ham Herodes, siger Peter og bli'r

meget genert over, at han har sagt

satan, mens en engel h!2lrte pa det.

Men eng len har h!2lrt gloser, der

er meget vrerre i sit lange liv, og

sa fortreller hun desuden Peter

Sprrellemand, at hun slet ikke er

her pa jorden for at holde folk i

!2lrerne. Hun er her for at hjrelpe

de mennesker, der gerne viI hjrel­

pes ...

- Hvor gammel er du egentlig,

sp!2l'r Peter.

- Jag kan ikke d!2l.

- Du var da lige ved at blive

brrendt ihjel, da du hang nede pa

ju1etrreel. Du lugter af r!2lg endnu,

og der er brandsar pa din ene

vinge, si'r Peter. Der rna da vrere grrenser for, hvad selv en engel kan pasta. Men englen gi'r sig til at Ie, sa et par glasklokker i den anden ende af resken stikker ho­ vederne sammen og k1irrer af nys­ gerrighed, for de har heller aldrig h!2lrt sa hjertel ig en latter f!2lr. - Brandsar pa min vinge, siger englen. leg har sandelig ikke v in­ ger. leg er heller ikke af papir. Det er noget mennesker har fundet pa.

Vii du hal REN besked om vindkraft ­ sa ring til M011er i fig. str. 300 kW, 600 kW, 1 MW

Side 6 - Brande Jul 1997

Det er dem, der har gi'et mig en

krop.

- Jamen er du da ikke her i resken,

sp!2l'r Peter Sprrellemand helt ude

af sig selv.

- Jo,jeg er da, Peter Sprrellemand,

- jeg er overalt, hvor folk ser mig,

om de sa ser mig som papirflgur,

- overalt, hvor folk kommer til at

trenke pa mig eller !2lnsker, jeg skal

vrere.

- Hvor rna du ha' haft travlt, si'r

Peter. Det er godt, du ikke blir

gammel af del. Det er osse godt,

du ingen krop har. Det ville ga alt

for langsomt, hvis du skuJle ha'

den med dig, og du ville fa det

vrerre end en pop-musiker, folk ville stimle sammen om dig for at pr!2lve pa at r!2lre ved dig, - og du ville blive klemt ihjel af autografjregere. Du ville slet ikke kunne arbejde, og sa viille verden komme til at se meget vrerre ud, end den g!2lr. F!2lr jeg kom i papir­ m!2lllen og blev lavet til pap og til sprrellemand, levede jeg nogle gange som avis. leg kender livet, kan du tro. Jeg var bestemt ikke stolt af mig selv, jeg blev avis og sendt med posten helt over til Jyl­ land. hvor jeg f!2lrst blev lrest af en lrege og derefter af sytten pa­ tienter, der hostede aile muJige slags sygdomme i hovedet pa mig. Men smitte en avis, det kan manjo ikke . Kan man smitte dig,

engel?

- Nre , sagde englen, jeg er vacci­

neret mod aile sygdomme, aile

dem , der kan sla mennesker ihjel.

- Krreft og alt andet forfrerdeligt?

11. BONUS

Energy A/S

Fabriksvej 4 - DK-7330 Brande Telelan 97181122 Telelax:97183086 e-mail:bonus@bonus.dk

-en stank partner

- Ja, og det, der er vrerre, had og misundelse, bed rag og begrer og alt det andet, fanden star i. - Jamen engel, hvordan blev du vaccineret, hvad blev du vaccine­ ret med? - Det har jeg jo fortalt dig, Peter. Det var med glrede. Det skete den juleaften pa marken, og det sker for aile mennesker, der virkelig fmder ud af, hvad jul er. - Hvad er jul- engel? - Det er det evige livs fodselsdag.

'-=~!iT ~' " Brande Maskin-Center Aps Fynsvej 1 - 7330 Brande Telefon 97 1821 00

Brande Renovation det lokale industri­ renovationsfirma gennem25ar -deteros! Vi haber pa et godt samarbejde i fremtiden med savel gamle som nye kunder.

Brande Renovation Vognmand Soren Eriksen Telefon 97 18 1900


En julehistorie

togkupe, og samle sig den halve time turen til den st¢rre naboby, hvor hun arbejdede varede. Nogle gange fik kupeens varme hende til at blunde, indtil de hvinende Iyde af togets bremser h¢jlydt for­ kyndte, at nu sku lie hun igen ud i kulden.

Benny Klarholt Det var morgen. Koldt og m~rkt , som vintermanederne kan give mennesker Iyst til , at trrekke dy­ nen godt op om ¢reme og blive liggende. En kold rimtage la over byen, som et drekke af renhed og hvid uskyld. De fleste la stadig i s¢vnens barmhjertige hvile. Det var endnu stille, det eneste der h¢rtes var Iyden af et tog , der nrermede sig, og den monotone stemme fra h¢jttaleren pa statio­ nen "Ga ikke over s poret, der kommer tog - Ga ikke over spo­ ret, der kommer tog". Hvem i al­ verden ville dr¢mme om, at ga over sporet nar man h¢rer togets tunge larmende st¢j af metalhjul mod togskinneme. Klokken var 6, by en var ved at viigne. En enlig mor med to b¢m, hastede afsted mod dagpleje og b¢rnehave. B¢r­ nene sku lie anbringes inden hun selv kunne srette sig i den varme

Den mindste i bamestolen bag pa cyk\en, var kommet for sent i seng dagen i forvejen. Hun sad endnu halvvejs i s¢vne, med den kolde vind blresende ind i ansigtet, og pr¢vede at vagne rigtigt, inden hun skulle ind til b¢rnene og dagplejemoderen , Den store, som jo ikke var stor, men blot stor nok til at cykle selv, k¢rte i m¢rket ved siden af hende . Det havde vreret sommer, dengang hun fik sine cykellygter. En, der kunne lyse langt, som hun havde sagt, til at srette foran, og en, der Iyste r¢dt til at vise bilerne, at her k¢rte en lille pige. Hun havde vre ret sa stolt, da hun f¢rste gang havde trendt sine Iygter. Hun sku lie bare have vidst, hvordan mange m¢rke, vade og kolde morgener med Iys pa cyklen , far en til at lrenges ef­ ter sommer, sol og varme. En tid, hvor det maske ikke var mere hu­ mant, at hive b¢rnene op kl. 5.30 for at na det hele, men hvor det i det mindste ikke var sa forbistret koldt og m¢rkt, at det gjorde ondt, at se dem krempe mod s¢vnen og mindst Jige sa smerteligt, at se dem !ide i kui.den. Og denne mor­ gen var endda kun kold og fugtig

af rimtagen . Andre morgener havde vreret vade af regn, og snart ville de morgener komme, hvor hun ikke engang ville kunne cykle, fordi sneen havde lagt sin umulige dyne af glathed over landskabet og vejene, som ville blive ufremkomme!ige af opk¢rt sne og smat. Op ad muren, ved en rrekke af huse i en gade, stod allerede den f¢rste mand . Han stod lrenet op ad den t¢de vreg, med sin bajer i handen. Det var tidligt , trenkte hun, mens hun venligt nikkede og hilste , som hun havde for vane, "Det er koldt, for dig og b¢rnene til morgen, sagde han". "Ja" sva­ rede hun, mens hun hastede vi­ dere, men du ser nu heller ikke ud til at have det for varmt, trenkte hun, da hun sa mandens iibentsta­ ende nussede termojakke. Det var den han havde pa som overt¢j biide i sommerens varme og vin­ terens kulde, Hvad er det for et !iv, trenkte hun, mens hun passe­ rede forbi stationen og lyttede til meldingen "Ga ikke over sporet, der kommer tog", Hvad var det for et liv, hun levede - hvad var det for et liv, hun kunne tilbyde sine b¢m? Varmen slog imod hende, da hun abnede d¢ren ind til dagpleje­ moderen. Hun var den f¢rste, og der var he It stille i hjemmet, kun dagplejemoderen var oppe, Snart ville resten af huset vagne, man­

Glcedelig jul 0nsker

BV vi Jonv0r Dam Pedersen

Storegade 21. Brande, Til. 97 18 48 88

BrandeVognfabrikApS ~5..'fIt8. 7330 BI3/1do Til. 97 18 12 2'2· Bil40 1910 22

"0"'0"'0' ALT I TRANSPORTMATERIEL

auto- og industrilakering ALl I LAKERING Industrive) 13, 7330 Bronde

Til. 97 18 1046

Brande Jul 1997 - Side 7


den og bOrnene. Sa ville det summe af liv og varme - de var farnilie. Hvor var hun glad for, at hendes den yngste fik lov at op­ leve det, inden de andre born kom. Vi skallave julepynt i dag, og ned pa torvet og se juleudsmykningen, fortalte dagplejemoderen, mens hun tog overtojet af.

Hvor blev tiden dog af, nu nrer­

mede julen sig igen og der var sa meget, der skulle nas inden. Der skulle kobes julegaver, laves kon­ fekt og pyntes - hun skulle skrive julekort og koge klejner. Deres jul i den Ii lie farnilie plejede at inde­ holde deres traditioner, som bade hun og bornene holdt af, men hun havde nresten ikke krrefter til at trenke pa det nu. Hun ville sa gerne leve op til det de plejede; men na, det matte vente. I et nu havde hun skubbet tankerne om jul fra sig. Hun gay sin lille pige et hastigt kys til farvel. Nu afsted til bornehaven, den Iii heldigvis ikke ret langt fra hen­ des dagplejemor. Det sa Iyst og varmt ud pa afstand. Predagogen, som havde ansvaret for at lukke op denne morgen, kom hende i mode med et varmt smil og et godmorgen. Har du husket, at vi skallave juleknas, bage og i kirke i dag? Det var ikke en af hendes traditioner dette at ga i kirke. Nar hun naede tiljul, folte hun sig som regel sa bombet af krav og for­ ventninger - af traditioner og nor­ mer, at hun sjreldent folte noget som heist vedkommende ved jul. Jul var noget der skulk overst:as, fejres af hensyn til bOrnene. Hun trenkte pa, at den vel for de fleste menneskers vedkommende be­ stod af sa megen travlhed, at man var ved at glemme sig selv ­ glemte at vrere menneske. Og i januar var der smalhals . Normalt var der ikke meget at sla til soren med, men i januar efter julens solide indhug i hendes hushold­ ningsbudget, var det svrert at fa

Side 8 - Brande Jul 1997

midlerne til at strrekke til tre. Og sa var der Gud ske loy lang tid til jul. Og sa handlede julen vel dy­ best set om Gud, trenkte hun , mens hun stampede i pedalerne for at na toget. Han skulle bare have provet det her. Provet at vrere alene om, at forsorge to born, alene i kampen med okonomien og i den dagJige kamp det er, at vrere alene om at tage ansvar og have ansvar for en lille familie. Ja han skulle have provet, at vrere den, der hver morgen fik sit for­ ste voksne srnil af en mand, hvis hele tilvrerelse tilsyneladende var bundet sammen af en mrengde 01, der ville fa det til at svimle for de fleste. "Ga ikke over sporet, der kommer tog", lod den mekaniske stemme fra stationens hojttalere, da hun hresblresende satte sin cykel i sta­ tivet. Bare den nu er der i aften, nar jeg kommer hjem og skal hente bornene, trenkte hun idet hun satte sig til rette i sit hj¢me af kupeen med vinduet pi! sin hojre side, for at slappe af, inden hun skulle passe sit job i firmaets omstilling. Otte timer sen ere, sad hun igen i toget pa vej hjem. Del havde vre­ ret lyst udenfor, men nu var det igen ved at blive mOrkt. Det er en mork tid vi lever i, trenkte hun, mens hun funderede over den store menneskelige og sociale af­ stand, der var mellem gospel­ koret, der havde sunget sa smukt pa torvet, og sa posed amen der havde lyttet til musikken. Hun

e OUti !lIW --

Brande HimdvCBrker­ og Borger­ forening

fJnsker aile en god jut og et godt nytar!

havde ikke kunnet fa ojnene fra hende, som hun stod der med sine poser og iklredt sin lurvede polar­ pjrekkert. Sikkert et levn fra 70' erne havde hun trenkt. Koret sang om gl:ede og om frelsen og freden, der var kommet til jord. Sikke en kontrast mellem korets fine optneden og denne simple posedame. Var der nogen glrede eller noget Iys i julen for hen de, trenkte hun, mens hun iagttog hende. Gad vide, om hendes til­ vrerelse altid havde vreret sadan, eller om hun ogsa engang havde haft nogen at holde jul med? Sa hun rigtig - stod damen med po­ serne ikke der midt pa pladsen med tarerne tri llende ned af ki n­ derne. Hun provede at skjule det, kunne hun se, og der kom en streg pa kinderne, hvor tarerne var rendt ned. Pludselig kunne eller ville hun ikke mere skjule at hun grred, kunne hun se. En posedame stod midt pa byens tory og grred! Egentlig ville hun bare have skyndt sig videre. Hun skulle jo na toget hjem, men der var et el­ ler andet ved det en fra koret lre­ ste om hyrder, der horte en engel fort,elle, at der var fodt et barn i en staid og at det la i en krybbe; om engle der sang, og forkyndte fred til mennesker med Guds vel­ behag, der fik hende til at fole en ornhed for den grredende pose­ dame. Hun gik hen til hende, lagde sin ene arm om hendes skul­ der. Uden et ord vendte damen sit ansigt ind mod hendes skulder, og hun kunne mrerke, hvordan hun hulkede. Skulle jul handle om Gud, der blev fodt i en fattig staid,

Vejle AmIsTolkeblad STOREGADE33-BRANDE

97180622 TELEFAX 9718 15 J4 LOKALREDAKT0R ERLING JUNKER HOLST


hvorfor tog han sig sa ikke af denne posedame. trenkte hun lidt bittert med tanke pa ensomhed og manglende forstaelse, hun ogsa selv modte som alenemor til to. Uvilkarligt, som hun sad der i to­ get, drejede hun sit hoved og snu­ sede til det sted pa hendes frakke, som havde vreret i beroring med posedamens hud og toj . Der var endnu en vad plet af tarer, og lidt af duften fra hende sad tilbage i stoffet. Det var gaet sa hurtigt, hun havde ikke faet vekslet mange ord med posedamen. Af en grund hun ikke forstod, havde hun pludse­ lig hort sig selv sporge hende, hvor hun skulle holde jul. Og sa havde hun inviteret hende hjem til hen de og bOrnene. Gad vide om hun kom? Hvad ville bornene trenke, nih deres jul ikke blev helt som den plejede? Hej mor, lod det gennem borne­ haven , da hun stak hovedet ind ad dOren. Ved du hvad , vi har vre ret i kirke i dag. Det var slet ikke ke­ deligt. Der blev opfor! et krybbe­ spil, og ved du hvad. Ham vrer­ ten i kroen, som skulle vise Josef og Maria vrek fordi der ikke var plads til dem, det var en stor og tyk dreng. Forst sagde han at de skulle forsvinde, og han lod endda vred, men netop som de var pa vej vrek,begyndte han at grrede og sa rabte han, vent stop, I kan fa mit vrerelse! 0delagde han sa ikke hele krybbespillet? Jo, dem der spillede med, de sa mrerkelige ud, og der var nogen som begyndte at grine. Nu afbrod en af preda-

Gltedelig jul... emsker

A.O.F. Brande Fritidsskole Telf. 971817 38

gogeme pigen: prresten rejste sig og fortalte, at ham den tykke dreng faktisk havde vist os aile sammen noget om nrestekrerlig­ hed. Og det var lige netop det Je­ sus kom til jorden for at lrere os. Hjemrne i bomehaven talte vi om, at det drengen havde gjor! var det Gud ville have os til at gore. Pre­ dagogen som lukkede bomehaven op i morges, fortalte at jul slet ikke handler om juletrre og mad , men om at Gud blev menneske og viI have os til at vrere som men­ nesker, der har krerlighed og varme til hinanden, sa ingen er ensomme og alene. Dagen for juleaften ringede tele­ fonen. Det var en damestemme , som prresenterede sig. Du har in­ viteret mig til i morgen aften, sagde stemmen. Det matte vrere posedamen. Det var p,ent af dig, at du vii have sadan en som mig med i din juleaften. Hvis ikke det er for megen ulejlighed, sa har jeg en lille bon til dig. Min juleaften plejer jeg at begynde i kirken uan­ set hvor jeg holder den. Var det muligt om, vi kunne modes der? Hun trenkte pa at kirkegang ikke varen del ufhendes tradition, hel­ ler ikke i julen. Men megel var forandret i hende siden den dug hun oplevede posedalllen grrede, og sig selv lregge armen om en fremmed . En ny indre f¢lelse af mening, af noget indre og varmt hun ikke havde oplevet pa sarnme made f!'if.

havde faet en anden betydning, ved udsigten til at skulle dele den med en, der ikke havde andet end sine poser. Nu var det blevet af­ ten. Morket var ved at srenke sig over byen, da hun og hendes born gik mod kirken. Sneen var ude­ blevet, vejret var m!'irkt, koldt og grat, men lyset der skinnede ud fra kirken havde en magisk dra­ gende virkning af fred. Kirken fyldtes af forventningsfulde og glade born med deres fo rreldre. Orglet begyndte at bruse. Salme­ sangen fyldte kirkerumlllet "Det kimer nu til julefest". Med et fik ordene i sidste vers en ny betyd­ ning af forstaelse for hende "KOIll, Jesus, vrer vor hyttegrest, hold selv i os din julefest'" Vrer vor hyttegrest, hold selv i os din julefest - ordene blev ved med at klinge i hendes indre. Var det Gud, der tog sig af denne pose­ dame, hun havde inviteret til at holde jul hos sig? Var det Guds made, at vrere hyttegrest og holde julefest pa? Var det den tanke, som gay hendes jul en ny drejning og et indhold af fred og glrede? Glredelig jul, sagde hun og rakte sin hand til posedamen, da guds­ tjenesten var forbi - og tak fordi du viI holde jul med mig og mine born . Lad os nu ga hjem og for!­ s,ctte festen i mit hjem. "Ga ikke over sporet, der komrner tog" lod det i det fjerne. Glll!delig jul

Benny Klarholt Brande Baptistmenighed

Forberedelseme juleaftensdag var anderledes end de plejede. Julen

Brande Tennisklub - en go' klub for aile der ka' Ii' at spille tennis .... Kontakt: Otto de Bruyn 0rbcekvej 37. TIl. 9718 20 75

N

FJERNVARME

Brande Fjernvarmecentral PrGestevamget, 7330 Brande

TU.97 180343

Brande lui 1997 - Side 9


Det stod i Brande Jul argang 1953 Minder om julen i Brande. Forfatterinden Karla Frederiksen har skrevet en erindringsbog "Dr0mmen om k<erlighed" (Gra­ fisk Forlag). Mange af de interes­ sante af. nit i bogen vedr¢rer ogsa den tid hun oplevede i Brande. Fruen skildrer livet i en lille hyg­ gelig stationsby, hvor <egteparret havde deres hjem i tretten ar. Mange af byens og egnens perso­ ner passerer revy, og Karla Fre­ deriksen fastholder med stor klar­ hed enkelte episoder. Saledes bl. a. julefesteme i hjemmet. Brande Jul tillader sig at bringe et lille uddrag af den sp<endende bog: Dagene blev kortere, og alligevel syntes b0rnene ikke, de gik hur­ tigt nok. De begyndte at synge julesalmer midt i november og ville heist have klippet julestads med det samme. men det mime vente til f0rste s0ndag i advent. Da samledes vi omkring det store bord i spisestuen og ordnede og sorterede stadsen fra de forega­ ende ar. Der skulle ogsa klippes nyt, og det var det allerbedste. Jeg gl<edede mig, fordi b0rnene var glade. Ellers interesserede det klipperi mig ikke synderligt: hjer­ terne ville ikke passe ind i hi nan­ den, krremmerhusene blev sk<eve, og roserne kom til at se visne ud, selv om man s0rgede for altid at vende den rigtige side af papiret udad. N<este s0ndag sang vi julesange i en uendeJighed, og derefter drog vi gennem byen og sa pa juleud­ stilling. K0bmand Mathiassen havde h<eldt n0dder ud over hele gulvet i sit vindue, og der var ap­ pelsiner og citroner og mange go de sager i s0lvpapir, somme ti-

Side 10 - Brande Jul 1997

der ogsa en nissemand med langt, hvidt sk<eg og en s<ek pa ryggen. Men den eleganteste udstilling havde alligevel slagtermester Brandt . I hans vindue var der hvert ar et smilende grisehoved med roser bag 0rerne og en citron i munden. Det mindede mig om, at jeg om fa dage sku lie have for­ n0jelsen at partere julegrisen. Det havde jeg ingen forstand pit, og jeg im0desa med en slags r<edsel den dag, da det store dyr 130 pa k0kkenbordet og skulle sk,eres i stykker. Vi bagte julekager -lige mange som ijuleb0gerne. Hvis det skulle v<ere rigtigt, og det skulle det, matte vi bage sa mange smaka­ ger, at vi havde nok til paske. B0rnene fik forkl<eder pa og la­ vede kagem<end, der blev sorte som negre, mir de langt om l<enge var gode nok til at komme i ov­ nen. Den dag, vi lavede konfekt, gentog historien sig. De figurer, b0rnene lavede, blev altid sorte, hvad grunden sa end kunne v<ere! Hele huset var opfyldt af glad og travl forventning. Vi satte gran­ kviste op bag billederne pa v<eg­ gen og lavede smajuledekoratio­ ner med mos og kristtj0rn om­ kring et stearinlys i en skal. Ar­ thur (sagf0rer Frederiksen) kom hjem med dynger af appelsiner, der duggede i varmen, dadler i sma aflange <esker, ftgner, rosiner i store kasser, ananas og abriko­ ser, han k0bte chokolade og bol­ cher i sa store m<engder, at jeg somme tider syntes, det var for meget af det gode. Den dag kom, da Arthur og b0r­ nene skulle i plantagen efter jule­ tr<eet. Det var akkurat ligesom i romanerne. Hvis der var sne, k0rte de det pa sl<ede, hvis ikke,

sa

bar de det hjem i sandt triumftog. Halvdelen afbyens b0rn var med derude. Jeg stod ved vinduet og sa optoget svinge ned ad gaden. Sidste s0ndag f0r jul var der altid juLekoncert i kirken. Jeg plejede at synge et par julesalmer. Det var ganske ejendommeligt at sta i koret og se ned over det store kir­ kerum med aile de mange men­ nesker. Jeg havde naturligvis 0vet mig meget, men sommetider var jeg alligevel bange for, at stem­ men skulle svigte. Frk. Thrane akkompagnerede mig pi\. violin. Hun kunne v<ere blevet noget stort inden for musikken, havde for­ 0vrigt ogsa v<eret det. Sa kom verdenskrigen og slog hende ud. N det bla fl0jl i hendes violin­ kasse var der f<estet et par guld­ medaljer, minder om store kon­ certer i Europa og Amerika. Nu var hun spilleJrererinde i Brande. Den sidste uge ville slet ikke ga, syntes b0rnene. Tiden stod stille. Jeg syntes, den fl0j af sted. Der skulle skrives juJekort og sendes pakker. Hvis jeg husker ret, var det 65, der skulle have gayer fra os, foruden aile dem, som vi gav slagtemad i sma kurve. Juletr<eet skulle pyntes, og der var i det hele taget meget at g0re . Alt matte vrere i orden lillejuleaftensdag; da ventede vi grester fra K0benhavn . Toget kunne godt vrere en fem­ seks timer forsinket sadan en dag, sa det blev gerne sent, inden de

~

~

M-E-S

Telefon 97 180377


kom , men b¢mene ville partout

vcere oppe og sige goddag til mo­

ster og onkel og bedste K¢ben­

havn, som de kaldte min mor.

Ved frokostenjuleaftensdag kom

der 30 r¢de og hvide tulipaner i

en smuk blomsterkurv. Dem

havde Arthur bestilt, og sa havde

han skrevet et digt til dagen:

Julefryd - du v<eld af bamdoms­

dr¢mme,

d<em en stund for tunge tankers

str¢mme,

tr<eng til hjertet frem.

Bring det k<erlighedens bud til

yore tanker,

at hvor sj<el med sj<el i livet van­

drer,

b<eres Iykken frem.

Om eftermiddagen gil vi i kirke,

de syv Iys i stagen pa alterbordet

var t<endt, og der stod to juletr<eer

i koret. Hele sognet var kommet i

kirke for at h¢re pnesten l<ese

evangeliet om barnet i stalden i

Bethlehem og hyrderne, der la

ude pa marken og fIk bud fra him­

len: ,,;Ere v<ere Gud i det h¢jeste,

fred pa jorden og i mennesker en

god vilje".

Men var der fred pa jorden?

Havde menneskene god vilje?

Maske det hele bare var en stem­

ning, som man lod sig rive med

af. En trang til at v<ere sentimen­

tal i arets skumring. Et kr<emmer­

hus godg¢renhed som en slags

bod for alt det darlige, man havde

t<enkt og gjort i arets I¢b. Jeg kom

til at se pa b¢rnene. De kendte

ikke ordet sentimetal, men de

sang af hjertens Iyst - og hver i

J~rgen

Laursen

sin toneart - om den yndigste rose og de vise m<end fra ¢sterland. Jeg syntes, jeg forstod en lille smule at' det m<erkelige ord om Guds rige, der h¢rer sadanne ti 1. "Lad os ga med stille sind som hyrderne til barnet ind". J ulen var b¢menes fest i mere end en forstand. Jeg begyndte at over­ give mig og fylde mit hjerte med god vilje. Da vi kom ud af kirken, hilste vi pa aile yore venner og bekendte og ¢nskede dem "GI<edelig fest". Der var stjerner pa himlen , og b0rnene spurgte hvad det var for en, der var julestjernen. Ud over vejene drog vognene med flak­ kende flagermuslygter gyngende frem og tilbage under aksleme. Efter b0rnenes mening varede middagen alt for l<enge. Ganske vist var der mandel i gr0den, og det var sp<endende at se, hvem der fIk den. Det plejede at v<ere Grete, og det blev det ogsa i ar, m<erk­ v<erdigt nok . Men ellers matte man sige, at voksne mennesker gennemgaende var for lang­ somme til at spise. Endelig fik far tr<eet t<end!. Det tog sin tid. Bedste stod forrest med Grete i handen. Da gik d0­ ren op, og juletr<eet stralede og blinkede, sa der kom s<ere skyg­ ger pa loftet. Det var hvert ar det smukkeste tr<e , · vi endnu havde haft. Og under tr<eet Iii gaverne stablet op. Der var sa overdadigt mange. Nar b¢rnene og g<esterne var gaet i seng, sad Arthur ogjeg gerne og talte Iidt med hinanden . Eller miiske sagde vi ikke sa meget. Vi var tr<ette begge to. Men der er altid velsignelse ved bare at v.-ere sammen med en, man holder rig­ tig meget af. Juledag var vi til h¢jmesse, og ellers hyggede vi os hjemme i yore stuer.

Brande Handv<erkerforening holdt juletr<esfest hvert ar anden juledag. Vi dansede om det store juletr<e, ogjeg skulle lede sangen og f0re an i sanglegene. Jeg gik mig over s¢ og land, hver gang jeg gjorde den tur, m¢dte jeg en lidt ejendommelig herre, der he Ie tiden skulle have at vide, hvor jeg var fra, men jeg narrede ham lige godt, for jeg sagde noget nyt hver gang. Jeg gik rundt 0In, en ene­ b<erbusk syv dage i treek, og sa tr.-engte jeg ind i det h¢je, fortryl­ lende slot og befriede det vakre barn Tornerose med ordene: "Nu skal du ikke sove mer, sove mer, sove mer, nu skal du ikke sove mer, sove mer". Jeg var glad for, at det hele kun val' et eventyr. Jeg var efterhan­ den blevet ikke sa lidt tr<et af al'le de sange. Salen blev ryddet; der sku lie danses. Drengene ville ikke danse med "t¢ser", de viUe hel­ lere glide henad gulvet, som var det en sk¢jtebane. Sa blev der uddeltjulegodter, og dansen kom efterhanden i gang. Men drengene forsvandt. Jeg husker s<erlig en gang, de sadan blev v<ek. Vi ledte og ledte. Endelig fandt vi demo Knud sad oppe i en af stueme og spillede mousel med kromandens Valdemar, og Arne holdt mis­ sionsm0de bag klaveret. Han havde overv<eret et sadant m¢de engang nede i pr<estens lund, og nu gay han mission<erens gestus og tale sa livagtigt, at kammera­ terne f¢lte sig virkelig opbyggede af hans forkyndelse. Det blev der hurtigt sat en stopper for. Langt ud pa aftenen gik vi hjem. Den dag, bedste rej ste, f¢lte vi, at julen var forbi for denne gang. Vi holdt helligtrekongersaften forin­ den. Det var sidste gang, vi havde juletr<eet t<endt. sa blev det rib­ bet for al stadsen og sat ud i gar­ den.

Brande Jul 1997 - Side 11


En flot sYlllfoni i ord, lyd og billeder...

Dirigent Ole Schmidt, skuespilleren Vigga 8m og sangerell Jesper LlIlldgaard takker at medjiJrljellt hyldest efter en flot og vellykket koncerl i Remisen. Den 22. og 23. august oplevede god t 1.000 mennesker en sand symfoni i ord, Iyd og billeder, da Remisen b¢d pa en sprendende koncert og multimedieoplevelse med Aarhus Symfoniorkester under ledel se af dirigeot Ole Schmidt og med medvirken af skuespiJleren Vigga Bro og san­ geren Jesper Lundgaard.

Tit 97 18 08 15 Leif B. Thomsen & Niels E. Larsen Statsaut, ejendomsmaaglere Storegade 32 , 7330 Brande TIt. 9718 0815, Fax 9718 4015

Side 12 - Brande luI 1997

Her blev man vidne til jernbane­ driften som frodig inspirations­ kilde for bade komponister, digte­ re og elektroniske billedmagere. De to aftener blev publikum ta­ get med pa en musikalsk og dig­ terisk rejse ud i verden. En rejse, der afsl¢rede, at jernbanen sa benge den har vreret kendt, har vreret til evig undren og inspira-

GICEdelig jul og tak for

0

st0ttenO i 10}let ~~ ~ afaret

~

tion for kun tnere i alverdens lande. Publikum blev vidne til et flot sammensa t program smukt og effektfu ldt fremf¢rt. Hermed var Remisen paen original made med til at markere I SO ilret for jern­ banen i Danmark.

I1Il

Tandl~gerne

ITorv~gade I v. Lisbeth & Torben Lillie Torvegade 8 - tlf. 97 180079


o

Arets gang i Uhre ...

Efter opfordring vii jeg fort<elle lidt til Brande lui om [irets gang og begivenheder i Uhre. Uhre kirke har igen i ar haft mange bes0gende, bade af sma og store selskaber. Det st0rste antal pa een gang kom vist fra Randers amts Menighedsradsforening, ca. 240 personer. - Mange bes0gende giver udtryk for beundring over de smukke farver. Nogle sp0rger ogsa om, hvordan menighedsra­ det kunne blive enige om en sa stor forandring, og om hvordan befolkningens reaktion har v<eret. - Da restaureringen og udsmyk­ ningen var f<erdig i 1993, blev der godt nok spaet, at kirken ville blive en turistattraktion, men in­ gen havde vist regnet med en sa­ dan tilstr0mning. Mange af g<e­ sterne har da ogsa bes0gt Uhre kro og met en god kop kaffe der, eller en "Uhre B0f', sa med en let omskrivning kan vi jo sige, at nar det regner pa kirken drypper del pa kromanden. - NAr vi er ved kroen, sf\ har hotellet faet en fin udsmykning foran med blom­ sterkummer og en nostalgisk op­ stilling af gamle malkeredskaber. der minder om hotellets tidligere anvendelse. En del af turisterne, der kommer ti l Uhre. bes0ger ogsa Uhre m0lIe. Brande Tm istforening er delior ­ ligesom mplleforeningen suerkt interesseret i, at fit m011ens istand­ s,etteise afsluttet, sA den kan frem­ vises i fuld drift. - I 1997 er 2. etape afsluttet. Den omfattede

nedtagning af hatten, reparation af denne og inds<etning af ny hovedaksel samt nyt krpjev<erk. Det blev en st0rre og dermed be­ tydelig dyrere reparation end f0rst

anslaet. Ca. 80-90% af hatten matte udskiftes, f0r den igen kunne s<ettes P,l plads. Men sa ser m0llen ogsa godt ud igen. - Nu drejer det sig sa om 3. etape, og

Etter endt tcekn ing hejses m(»llehatten pa dell gamle vindm¢lle i Uhre atter pa plads og markerer hermed afslutningen af endnu en etape i det omfattende renoveringsarbejde.

Tomre,r- og snedkerarbejde udfores

.je-l

Thorkild SO/lind

Den Gyldne Middelvej 8, 7330 Brande TIl. 97181673, Bil30622230

• • Brande Offset & • • Reklamecenter Torvegade 30 . Tlf. 9718 04 55

Revisions/Jrmaet

PEOER HOLT o/s ~~ ~~

Her"lingvel 9 Postbox 116 7330 Brande nt.97 1824 44 Fox. 97 1823 66

Brande Jul 1997 - Side 13


Sci flot tager den nyuekkede Uhre m¢lle sig ud efter endt tcekiling. Udvendig mangler man nu blot atfa sat vingerne pd. det er reparation af de indvendige dele, - tandhjul, kv::eme og rense­ v::erk m.m. Men inden 3. etape kan s::ettes igang, skal der igen indsamles betydelige beljilb. Der regnes med, at Skov- og Natur­ styrelsen igen yder 50% afudgif­ terne, og bestyre lsen for mjillle­ foreningen haber sa, at virksom­ heder og fonde vii hj ::e \pe med resten. 4 - og sidste etape er op­ s::etning af nye yinger og et min­ dre stakit rundt om m011en. Da ejendommen ved m01len midt pa aret blev udbudt til salg, for­ s0gte bestyrelsen at kjilbe pak­ huset og et stykke af jorden. Da det ikke kunne lade sig gjilre, be­ sluttede man at kjilbe hele ejen-

Side 14 - Brande Jul 1997

dommen, og sa skille pakhuset og ca. 1. tdr. land fra og sa s::elge ejendonunen og de reSlerende ca. 3. ldr. land igen . Detle er sa sket her i efteraret. - Da m011en I pa et areal pa kun 300 kvadratmeter, var di sse dispositioner njildven­ dige for at fa plads til fremtidige aktiviteter ved m011en. Uhre Udviklingsrad har de si dste par ar arbejdet pa at fa udstykket jord til sakaldte storparceller. Ideen bag disse er, at der kan hol­ des et mindre husdyrhold , - en hest, et par far, nogle hjilns eller lignende. De viI derfor v::ere vel ­ egnede for familier med bjilrn og folk, der geme viI bo i landlige omgivelser. - Byradet har nu god­

kendt planen , og k0bt et velegnet areal pa 3 ha. lige syd for byen, og kloakeringen er i gang - Der bliver 4 grunde og prisen pr. grund bliver omtrent den samme som for en almindelig parcelhus­ grund. Uhres dagligvarebutil< lukkede midt pa aret, og er nu solgt til pri­ vat beboelse. Om der bliver butik igen, vii tiden vise. Til geng::eld er der kommet en ny sp::endende forretning til byen. Tekstildesigner Rita Gram, "Ting­ vad V::evegarn og v::evet Interi0r" har abnet en butik pa Uhre Byvej 30. Her kan k0bes og bestilles alt i v::eve- og strikkegarner. Foreningeme har ogsa i ar sam­ arbejdet om forskellige arrange­ menter, Skt. Hansfest, Vhre Revy og marked og m0der pa skolen. Der er efterhanden tradition for, at der afholdes "Hobby og Fritid" pa Uhre skole hvert andet ar. Det var som tidligere l::ereme Liselotte og Annegrethe, der stod for plan­ l::egningen og gennemfjilrelse af arrangementet. Det blev en stor succes. Der var omkring 75 ud­ sti llere og ca. 1.500 bespgte ud­ stillingen. S;1 mermer byrad svalget sig, og Uhre forsPger igen med en lokal­ liste. Der er opstillet 6 gode kan­ didater fra byen og oplandet, men kvinderne mangler. I skrivende stund vides det jo ikke, om vi far een valgt, eller igen ma se pa fra "sidelinjen". Glrede/ig jul og godt nytar Hans NfJrregaard

Den perfekte klipning far man hos herrefris0r

JACOB O. MADSEN Storegade 8 .7330 Brande Telefon 97 18 11 08


Bel0nnet for lang og tro tjeneste

Steen Have, ordf¢rende direkt¢r i Midtbank, fa:stner her Den KOllgelige Bel¢nningsmedalje af 1. grad for lang og tro tjeneste po. direkt¢r Poul Henning J¢rgensen 's jakke ved afskedsreceptionen i banken. Direkt~r

og omnldechef i Midt­ bank Brande, Poul Henning J~r­ gensen blev i august maned hred­ ret med Den Kongelige Bel~n­ ningsmedalje af 1. grad for lang og tro tjeneste i Midtbank. Medaljen b1ev overrakt af ban­ kens ordf~rende direkt0r, Steen Hove, ved en afskedsreception i banken. Poul Henning J0rgensen havde nemlig besluttet at ga pa pension

med udgangen af august maned i

ar.

Han blev i 1948 ansat som elev i Brande afdelingen, hvor han har arbejdet siden. Efter udstaet elev­ tid udnrevntes han den 1. april 1951 til bankassistent. Den l. april 1964 udnrevntes han til bankfuldmregtig, og den 15. au­ gust blev han udnrevnt til daglig leder af Brande afdelingen med titel af bankbestyrer. Derefter

fulgte udnrevnelsen til filial be­ styrer, underdirekt0r og fra 1. ok­ lober 1984 til direkt0r. Udover den daglige ledelse af Brande afdelingen, som er en af bankens st~rste afdelinger, har Poul Henning J~rgensen gennem en lang arrrekke som omradechef haft det overordnede ansvar for bankens afdelinger i Give, Kibrek, Sdr. Felding og Sdr. Omme.

Vi ses .... til sport og hyggeligt samV<Er. Vi ses ogsa i sV0mmecentret i det nye ar.

Service

D.S.I. BRANDE HALLERNE

Tlf. 97 180217

v/Alfred Pedersen Vejlevej 13 7330 Brande

7330 BRANDE· TLF. 97 18 08 78

Brande Jul 1997 - Side 15


Blah0j Energianlreg

fra ide til virkelighed

Af Botha Underlin Arbejdet med at realisere et mil­ ji1lvenligt energianl::eg, der anven­ der biogasmasse, starter lang tid fi1lr det fi1lrste spadestik. Planl::egningsfasen er lang og vig­ tig og er en foruds::etning for, at det kommende energianl::eg bliver en succes. Projektet i Blahi1lj kr::e­ vede ikke blot en lokal arbejds­ gruppe, men ogsa et sn::evert sam­ arbejde med et ingeni¢rfirma, i dette tilf::elde Nellemann, Nielsen & Rauschen-berger fra Arhus. Arbejdsgruppen har kendskab til de lokale forhold og kan sikre den n¢dvendige abne information til

be boerne i byerne. Radgiveren har kendskabet til mulighederne for fjernvarmeforsyning, de for­ melle krav og kan udarbejde de konsekvensvurderinger, der er n¢dvendige for at gruppen og myndighederne har et grundlag for at tage beslutninger. Efter et m¢de i begyndelsen af 1994 blev det besluttet at ud­ arbejde et projekt for biogaskraft­ varrne i Blilh¥sj. Gruppen kom til at best! af 6 medlemmer, der valgte firmaet Nellemann som radgiver. Planl::egningen af anl::egget i Blii­ h¢j bestod af 4 faser:

I. Udarbejdelse af projektmate­ riale, kortl::egning afvarmebehov, gylle- og affaldsressourcer til biogasfremstilling, 0konomiske og milj0m::essige konsekvens­ beregninger for forsyningsmulig­ hederne. Resultatet blev, at biogaskraftvar­ me vii give den billigste og mest milj0rigtige opvarmning i byerne. Pi\. det grundlag besluttede grup­ pen i oktober 1994 at gil videre til n::este fase. 2. Myndighedsbehandling. Der blev indsendt projektforslag til kommunen med ans0gning om

Blah¢j Energianlceg, sam det tager sig udfra Sdr. Ommevej.

Ejlif Andersen TORVESALONEN Torvegade 1

Telefon 97 180567

Side 16 - Brande Ju11997

BBC

MIDTJYL

D

7330 Brande - tlf. 9718 08 88 Vi ansker vore leverandorer og forretningsforbindelser en rigtig glmdelig jul

Brande Badminton C!lub Tak for opbakning ved vort 50 firs jubilmum


korllffiunal garantistillelse for [i'm. Efter principvedtagelse blev der indsendt ans0gning til Statens Energistyrelse om stOtte fra "C02 midlerne". Brande kommune gennemf0rte en meget serios sagsbehandling, hvor mange in­ stanser blev inddraget. I slut­ ningen af 1994 godkendte byra­ det projektet, og der blev givet til­ sagn om garanti pcl den betin­ geIse, at 80% af de olieopvannede huse var med i starttiIslutningen. Herefter gik arbejdsgruppen vi­ dere til meste fase. 3. Salgskampagne. For at realisere projektet er det vigtigt, at beboer­ ne ~lnsker at fa fjernvarme. De knevede 80% svarer til i alt lSI husstande. Da kampagnen var til­ endebragt havde 168 husstande tilmeldt sig, heraf en del elop­ vannede huse samt skolen og Bla­ hoj Hallen var tilsluttet. Pa det grundlag besluttedes at indkalde til stiftende generalforsamling. 4. Stiftende generalforsamling. Det blev arbejdsgruppens sidste opgave. Kort f0r sommerferien 1995 blev generalforsamlingen atboldt. Omkring 100 varmefor­ brugere og 10 gylleleverand0rer var repnesenteret. Der blev lavet vedtregter og valgt bestyrelse, som blev bemyndiget til at fa energianlregget realiseret. Rad­ givnings firmaet detailprojekte­ rede og arbejdet blev udbudt i en rrelie fagentrepriser og bygher­ releverancer. Herefter manglede kun tilsagn om stotte fra Ener­ gistyrelsen for at byggeriet kunne s,e ttes i gang. Energistyre'!sens sagsbehandling resulterede i en rrekke krav om beskrivelse af an­ lregget i sin helhed. Det var frerdigbehandlet i februar 1996, herefter anvendes Blahoj-projek­ tet som test for en ny behandlings­ procedure, der vurderes af en eks­ pertgruppe bestaende af 4 drifts-

Botha Underlin, formandfor Bldh¢j Energiselskab, ses her ved EDB-anlcegget, hvO/ira man kan /f>/ge gasproduktionen pa vrerket. led ere samt en biogasekspert fra Sydjysk Universitet. Denne gen­ nemgang var yderst positiv, den sikrer i fremtiden at praktisk er­ faring kommer kommende anlreg til gode. I marts 1996 kom Energistyrel­ sens st0ttetilsagn, og den sidste betingelse for kommunens frigi­ velse af garantien var opfyldt, og lanet kunne optages til en for­ delagtig kurs. Bestyrelsen kunne derefter beslutte at tage forste spa­ destik midt i maj 1996. godt 2 iir efter, at processen startede. Byggeriet gik i gang med opt'0rel­ se af de forskellige tanke. lresse­ lossehal og varmecentral. Nu star anlregget frerdigl . I Bla­ hoj er der mulighed for at kunne modtage industriaffald i mere el­ ler mindre fast form, idet tanken pa ca. 600 m3 er " indbygget " i lresse-Iossehallen. Her an resses endvidere gyIlen, der gar til en 300 m3 stor tank. Herfra pumpes biomasse 2-6 gange til de to reaktortanke. der h ver har en volumen pa 600 m3. Her foregar udradningen, og efter afgasning, der sker ved ca. SO graders C, pumpes biomassen et tilsvarende antal gange over i lagertanken, hvorfra det kores tilbage til leve­ randOreme.

Gassen ledes over i den overdrek­ kede lagertank, hvor den tilf0res S% atmosfa~risk luft, der sikrer en biologisk rensning af gassen for svovl. Efter denne forste rensning, ledes gassen gennem et kulfilter og frem til gaslagertanken, nu er den fri for svovl. Gaslageret kan rumme gaspro­ duktionen fra ca. 10 lav lasttimer om nallen, saledes at den kun benyttes i dagtimeme, hvor elpri­ sen er hojest. I varmecentralen findes gasge­ neratormotoren, en biogas/olie kedel samt et fIisfyringsanlreg. Varme fra motoren skal drekke grundlasten. svarende tiI4S-S0% af det samlede varmebehov. Re­ sten drekkes af fIisfyret. Et 200 m3 varmelager gor, at biogassen ku n anvendes om dagen. I rorbindelse med varmecentralen er opfort en administrationsbyg­ ning. der indeholder kontor og mandskabsfaciliteter. V rerkstedet er indrettet tret pa varmecentralen. Vrerket har nu vreret i drift godt og vel et ar med de indkorings­ erfaringer, som naturIigt h0rer med. Anlregget synes at falde na­ turligt ind pa den valgte placering og trods den diskrete grahvide farve liver den op i omradet.

Brande Jul1997 - Side 17


Kulturtidskapsel overrakt museet

Brande H¢jskoles " Kulturtidskapsel " blev Jorseglet med tre hcengelase. Ved ell ceremoni pa Brande Bibliotek fik borgmester Karl Kristensen(V), JormandenJor turistforeningell, Poul Henning l¢rgensen og Brande H¢jskoles Jarstander, Mogens Sommer Madsen, hver en n¢gle, sam de skal apbevare til ar 2012, hvor kapslen after rna abnes. Pd billedet ses desudenJra venstre Mette Berglllnd, Mads N¢rgaard Schmidt, Finn Olesen, Peter Nielsen, l¢rn Lauridsen ag Rune Lyager POlllsell. -Med kulturtidskapslen har vi ka­

stet en sten ind i det meste artu­

sinde. Og maske star vi i de ringe,

som nedslaget har skabt - ringe

for fremtiden.

Disse filosofiske ord kom fra

Mogens Sommer Madsen , for­

stander pa Brande H¢jskole, da

man i begyndelsen af marts over­

drog h¢jskolens forseglede "Kul­

turtidskapsel" til Brande Mu­

seum.

Kapsle n er forseglet med tre

h<engelase og rna f¢rst abnes i ar

2012. Kapslen indeholder tidsind­

tryk af Brande, indsamlet af h¢j-

Aut.

El-in~tallal0r

A. S.ndergaard A/S JyUandsvej 7 . Brande BilUf.: 30970342 · 306902 10

Tlf. 97 18 13 42 Side 18 - Brande Jul 1997

skolens elever under et 8 tiger langt projekt i februar 1997. Tids­ indtrykkene er udformet som vi­ deo, avis, foto og radioband. Kapslen er udformet som en klar plexiglas beholder og kan beses pa Brande Museum. Ved overr<ekkelsen til museet blev kapslen las t med et lille klik fra tre h<engelase - foretaget af Finn Olesen, formand for Brande Mu­ seum, Peter Nielsen, formand for elevforeningen pa h¢jskolen samt af Mads N0rgaard Schmidt fra Ungdomsradet i Brande.

Herefter fik Poul Henning J0rgen­ sen, fonnand for Brande Turist­ forening, borgmester Karl Kris­ tensen(V) og h¢jskoleforstander Mogens Sommer Madsen hver overrakt en lille plexiglas-boks med en n0gle til en afh<engeliise­ ne. Disse n0gler skal opbevares pa henholdsvis turistkontoret, hos den til enhver tid siddende borg­ mester samt hos forstanderen pi! h¢jskolen . Dermed skulle det v<ere sikret, at " Kulturtidskaps­ len" ikke bliver abnet i utide.

SOREN PEDERSEN

Brande Autotrans NS

ENTREPREN0R

~-]lS8'b~J 7330 BRANDE TLF..97180577

Fynsvej5 7330 Brande. 97180599


1. Eric

Storei

Brand e - en srarion sby blive r cil

Kr.99. .c;rorej(.d e 50, 73Ju Hrandc ~~~~iJ rlr.97 18 0S00 - - .___......~

3.

Brandes specialbutikker er klar til {nets julehandel, med et spc:endende, flot og varieret udbud. Brande rMer i dag over specialbutikker indenfor aile genre, og der er et vareudbud , der rimeligt star mal med byer der er langt stmre. I 10bet af december maned korer der en rc:ekke konkurrencer for kunderne og i ugen op til jul bliver der tc:endt fakler i gaderne. Sa julestemningen kommer ikke til at mangle i Brande. Pa de nc:este sider kan du Ic:ese om nogle af de aktiviteter, der kommer til at forega i december maned, og pa kortet midt i bladet kan du se, hvor de enkelte butikker hmer hjemme.

i

Arets bedste julegave er et portrcet Ira... FOTOGRAFEN 97 I BRANDE 18

Kent Vinter 00 KREATIV FOTOGRAFI 51

Culd • 501v ' Ure ~ I S · T]30lIoII'Ilft. · ~971.061i

5

4.

Lilje bestik 12 dele normal 299; (Spar 199,-)

NU

6.

9995

GRATIS~ I«m~~

"it ~e etuJeJt ~. r=::-----,

DBtllllllOSIlBli Torvegade 16 . Brande . Tit. 97 18 28 23 DAG ABENT 9.00-22.00

lIJA fC! VIC £ HVER

Nar man skal pa juleindkob, er det vigtigt at der er masser af P-pladser. Oem har Brande i rigelige mc:engder. Ved Strommen er der parkerings-pladser fra Kvickly og til Agade . Pa N. I. Moilers Plads ved Godsbanegade, ved Norregade, ved Torvegade og flere andre steder er der mulighed for at parkere bilen - ja se:lv pa Torvet er der mulighed for parkering. Se igen kortet pa midtersiderne . Sa velkommen til en festlig og spc:endende julehandel i Brande ...


cDQD~ Lf@IJ~

Ju/ehygge i cafe'en

7. I

Kaffe/chokolade m. kage og 1 klejne

15

~aB~4us~f

~&~

Jernbanegade 4, 7330 Brande

971801 08

Fredag den 28. november Det store juletrCE pa Torvet i Brande, tCEndes fredag

den 28 . november.

Julefamilien , bestaende af nissefar, nissemor og de

sma nissebmn , ankommer med tog til Brande

station .

Her kan bmn og voksne tage imod nissefamilien ,

hvorefter de i samlet flok , gar ned til det store juletrCE

pa Torvet.

Her synges ju len ind , og borgmesteren tCEnder

juletrCEet.

Pa de omdelte sange er der numre, og efter at trCEet

er tCEndt, bliver der 10dtrCEkning pa disse numre.

Brandes butikker har skCEnket en masse gaver, som

bliver bortloddet denne fredag eftermiddag.

8.

HUSK Din Hfmdvcerksbager holder abent den 24. dec . til kl. 11 .00

~

Torvet's 8ageri

vlElna & Poul Pedersen Storegade 32 - 7330 Brande Teleron 97 18 00 38

9. Pr(!JV vores friskmalede KAFFE 1/2 kg.

4~OO

Dere8~"ate~t Jonna & Preben SMensen

SlOregade 22 . Brnnde . Telefon 97181277

10.

Scekkestole fra

198;

1:li~~lllill 8[]lIGHUS

%!! I r::t:

~

1/1 Ole Mobjerg . Hernlngvej 46-48 . Brande . TI/.971B " 60

11 . JEgte tmpper fra kr.

198­ ,

. , I ~.

.. -­ ,'~ C-J , ~

'~~- I

.'

..

MlOTJYOSK M0BLER OG GULVBEUEGNING

REVUNGEVEJ 2.... . 73lO 8RAND£ . TELEFOlif 17 18 06 U

12. YAMAHA

KEYBOARD PSR·190

~

bra de nlusik

M U IK

v. Peter Johansen Stocegade 18.

OANMARK 7330 Brande. III 97 1820 B8


\ \

16. Spisekrogen til byd er

hele december 1 glas gl6gg m. 2 cebleskiver

15. â&#x20AC;˘

17.

UPER SPAR Storegade 9, 7 3 3 0 Brande

18.

Gardinerog sengeudstyr

d~1f1j1


God gave ide

fra ECCO

19.

Gore-tex stevie til herrer

JENNY SKO Storegade 14 - 7330 Brande -Tlf. 971801 11

\ \ 20.

\ \

\

Stort udvalg i b¢rnet¢j, brugskunst, lys og julepynt

\

~l?

\

V

\

UtiqU8 ~

Storegade 19 q-?~

7330 Brande Tlf. 97 183293

C>

\ \

\

21·Inderst inde 0nsker

\

l.LAn~ .&Il:Gret~he

\

"

\

~

SIM"!!llde38 7330 Brande TI f.97 1 8~338

alle en rigtig Glcedelig J ul 22.

God gave ide Lune kamikker

175,

Hye Sko

Storegade 17 - 7330 Brande -Tlf. 97 18 35 55

23.

T0JK0B I BRANDE

CJ)i@~* ":+:44!i ~

.. .

TORVEl BRANDE

97 18 03 03

(\~~ BIBLlO­ ~~EK

~~

JHUS

~~1f

TCRVET 7330 eRA,HOf n.J- i7 t8 OJ OJ

24.

T0JK0B I BRANDE


PART MEN

Two WOME ,\j

&

~~.,;) vlMette Slejborg Nielsen

Storegade 44 • 7330 Brande · Tlf. 97 18 41 79

til store

ogsmA str. 2 Ar - XL

t(ftf{! IMP, ~'A"''''' n'.1718u a "

.'.

lIuoETW

I~

I

Tag pa juleindk0b i Brande og vind and og mdvin ... I ugerne 49 og 50, ncermere betegnet torsdag den 4., fredag den 5., l0rdag den 6. dec. samt igen torsdag den 11., fredag den 12. og 10rdag den 13. dec. er der mulighed for at vinde and og mdvin i Brandes butikke r. Nar du handler i butikkerne, far du disse 6 dage udleveret en kupon, hvorpa der skal skrives navn og adresse. De to 10rdage trcekkes der lod om en and og en flaske r0dvin i hver enkelt butik. De heldige vindere tar direkte besked. De samme to 10rdage kan du ogsa vcere heldig at m0de julemanden , som maske vii kontakte netop dig, og forcere dig 2 flasker dejlig vin.

28.

Sondag den 21. december - vi

h aY' t

j t ti l

de s W\al"t

p igel"l

29·JULENS BEDSTE STJERNE- TIL BUD FINDER DU HOS

··~I !~j!~~!.e!!!!!'! 30.

Bl~de

julegaver k0ber man

hos

T"AA~'U" Storegade 34 - 97 18 00 07

S0ndag den 21. december holder Brande Handelsstandsforening en af sine gode juletraditioner i hcevd. Pa denne sidste s0ndag inden juleaften , kommer det store juleoptog gennem byen . Optoget starter kl. 13.30 fra Falck pa Brandlundvej, og med julemanden og Herning Garden i spidsen for en flok nisseb0rn og heste med ryttere fra Brande Rideskole og 4H-garden, bevceger optoget sig mod byen . Pa ruten vii juleoptoget g0re holdt ved celdrecentret Brandlundparken, hvor Herning Garden spiller julemusik. Herefter fortscettes mod Torvet, hvor garden giver koncert. Her uddeles godteposer til b0rnene. Efter koncerten pa Torvet, bevceger hele juleoptog'et sig til amtsp'l ejehjemmet 0rbcekl und, hvor Herning Garden spiller julemusik.

'


nsdao den 17. december ..............abent iii kI.19.00

~rsdag den 18.december ............ ibent iii kl. 19.00

~edag den 19.dec mer.............. ibent iii kI. 19.00

srdag den 20.december.............. abeot tilld. 19.00

IlDdag den 21. december... Ira kI. 10.00 Dl Id. 19.00

landau denU. december ............ abeot tilld. 19.00

irsdag den 23. december..............ibenllil kI. 19.00

nsdag den 24. december.............. Iukket hele dagen

gmlder ikke bauere og kiosker)

33.

Cable Roller

2995

~

-

i;:i f' BRANDE TRJE

~\ 11)) 1& BYGGECENTER

~ H(1JMARK SVE:J 2 - 7330 BRANDE 路 TLF. 97 181000

Byens storste udvalg i m icrobolgeovne

Pri~~~ 1

89 9:-_-._ _-l.,;..~

34 .

36.

K0b Deres ju]egaver has

~

BRANDE

o6~}'=!,fw!~~fR 7330 Erande, TU. 97181231


37.

brande C briUecenter D

GM RD & LANGE

Tlf. 97 18 28 02

38.

BLOltIS'I'ER

Jernbanegade 4, Brande, tit. 97 18 26 20

39. LeJrdag den 20 . dec. abent til kl. 14

Mandag den 22. dec. abent til kl. 18

Tirsdag den 23, dec. c'!bent til kl. 18

a~~~~~3~r~~~~8~~

40.

.

HOTE~ALGAS'

STOREGADE 2'

BRANDE, TLF.

97 181300

FAX 97 1803 70

41 .

fi!}~ !flfffXj (jfjJJJfJ

flilllfJif rYlmll [Jj[JJjJjJBfl

-足

Storegade 56 - Brande

42.

Balles Blomster

vi Anna Grethe Ludvigsen

Storegade 8, 7330 Brande

Telefon 97 180001

Gavekortet kan k.0bes pc'! Brande turistkontor, og gcelder til aile butikker der er medlem af Brande Handelsstandsforening ,


Kan du huske?

_okal- og SIa:gtshistorisk selskab r Blah0j og Omegn har i arets b haft sma artikelserier under etegnelsen "Kan du huske?" :n af disse mener vi kan have in­ eresse for Brande Jul's Ia:sere. :llen Christensen og Gudmund I rgensen har indvilget i at stille ig til radighed med oplysninger 1m forholdene pa den gennem na nge ar vigtige arbejdsplads i ~I' h0j, nem1ig Jysk Kult0rv AfS. )et hele startede i 1917, da Lo­ entz Pedersen samlede et stort noseareal bade i BI3h0j og i Vors­ unde. ialt ca. 900 tdr. land god nosejord, og da der var mangel )a bra:ndsel, pabegyndtes en stor orveproduktion.

Det medf0rte, at der blev liv i mosen. Efterhanden besbeftige­ des omkring 400 mand. Ellen Christensen's far, Ejnar Christensen, var fra januar 1920 bogholder for Jysk Kult0rv, og fra 1922 selskabets direkt¢r til sin d0d i 1957. Begge de inter view ede kunne tra:kke mange minder frem, om hvordan arbejds- og boligfor­ holdene var. Gudmunds bedstefar og bedstemor og hans far, Hans Jakob J0rgensen, havde i mange ar deres udkomme ved at arbej de her, og Gudmund selv havde som bam vendt mange t0rv herude. Fra Blah0j Station og omtrent ud til. hvor Vorslunde kirke nu Ji g­

ger. blev der nedlagt tipvognsspor i en l<engde pa omkring 7 km. Mange af de, der arbejdede i mo­ sen , opf0rte barakker overall. De var aile med meget beskedne pladsforhold, nogen matte endda tage til takke med jordhuler. I de sidste ar af 1. verdenskrig og frem til omkring 1939 blev der gravet ska:ret!?irv. T0rve ne blev k0rt pa tipvogne trukket af sma damplokomotiver og pa Blah0j Station blev de Ia: sset i jern­ banevogne, herfra afgik godsvog­ nene i en arr<ekke i et antal, der gjorde, at Blah0j Station rangere­ de som den anden- elJer tredie­ st!?irste i JylJand , hvad godstrans­ port angik.

" Sporgrisen" ses Jacob Peter Kristensen og Kristian K¢lkjce/: Nr. 4 er Ado(f Hansen, nr. 5, Alfred 'el/sen, nr. 6 Martin Thomsen og nr. 7 er " Store Villy", siddende Arnold Pedersen og sidst yderst til I}re Han s Jacob J¢rgensen. Tre af personerne kan ikke navngives.

1r Villys Taxi

IBrandeTaxi

97180665 30 95 46 65 - 30 97 80 60

Frydensbjergs

Turist- & Bustrafik

97181555-21435802

ogTaxi

97182727 - 2143 5801

Fynsvej4,

Brande ~I~

~ 7330 182244 (BRANDE)

Tit. 97

SPECIALVA:RKSTED FOR ENTREPREN0R-MASKINER 09 SNERYDNINGSMATERIEL

Brande luI 1997 - Side 27


Det var ikke de store 10nninger, der udl0stes. Ugel0nnen var me­ gel beskeden - omkring 60 kro­ ner. I 1922 og arene derefter fulgle en peri ode med direkte 10n­ nedgang. Formandsl0nnen var i 1925 pa 75 kroner om ugen. Kon­ torpersonalet fik ca. 6,50 kroner pr. dag. Fra 1939 blev der udelukkende fremstillet ::eltet0rv. Ud fra frem­ lagte billeder kunne begge for­ t::elle om, hvordan arbejdsdagen forl0b. Gudmund kunne fort::elle, hvordan 10 mand udgjorde et sjak, der var tilknyttet "Sporgri­ sen" og tre eller fire tipvogne, der blev k0rt ned til dyndgraven og l::esset med t0rvedynd og k0rt til ::eltev::erket. Her stod der et loko­ mobil, der ved dampkraft holdt maskinerne i gang, indtil der blev anskaffet en diesel motor. Efter

::eltningen blev t0rvemassen k0rt ud pa t0rrepladsen med sporma­ ski ner, her gik et par mand , der flyttede sporene med pa sse nde mellernrum. Niels Jespersen og Obed Nielsen blev n::evnt som fast person ale til sporflytning. Dyndet blev herefter tromlet med en he­ stetrukket specialtrommel, der delte t0rvemassen i passende st0r­ reiser, for det meste k0rt af Niels Moss. En arbejdsdag strakte sig fra 6 morgen til 6 aften , en fl0jte pa lokomobilet tilkendegav ved et fl0jtesignal staJ1 og slut pa dagen . Nar t0rvene havde ligget et styk­ ke tid - omkring 3 uger, skulle de vendes, det foregik med en greb med korte grene, der kunne ven­ des over 100.000 t0rv om dagen. Ellen fort::eII er, at der blev betalt omkring 15-18 0re pro 1.000.

Ellen Christensen har tall mange nekker op til 10nningsdagen, fre­ dag. Nar t0rvene var t0rre, skulle de s::ettes op i skruer. Det var hoved­ sageligt et arbejde, der blev ud­ f0rt af kvinder og b0rn samt en­ kelte ::eldre m::end. T0rvefremstilling pa denne made fortsatte frem til 1952. Herefter blev t0rvedyndet harvet op og pres set til formbrrendsel. Fra formbr::endselfabrikken blev br::endslet afhentet i lastbiler. Sel­ skabet radede over 3 biler. I dag er der kun fa tilbage, som har arbejdet i mosen , men nogen , der pa den tid var b0rn, kan for­ t::elle om de vilkar, man var un­ dergivet. Ingen kunne mindes alvorlige ar­ bejdsulykker gennem de mange ar, t0rveproduktionen fandt sted.

Pci billedet ses foran t¢rveskruerne fra venstre Inger Nielsen, Marie og Andrea Kristensen, Martha

Poulsen, Mariane Thodsen, Else Sandberg og Ditlev Thodsen. Foran ses b(omene Karl Kristensen

(Andrea's s¢n), Anna Lise og Paul Poulsen (Martha's b¢rn).

VVV

Danske Fragtmaand

Drantum Godstransport ApS Tl'fmrer- & Snedkerfirma

Arne Danielsen A/S GI. Kaervef 16, Uhre. 7330 Brande .nt.:971870 63

Side 28 - Brande Jul 1997

vi Asger Kristensen

D0rslundvej 12. 7330 Brande

Telefon 97 18 10 311. BillIO 362800


50 BBC-ar llled fjerbolden ...

Badminton Forbund. Klubben har skaber i1jem, Iigesom man ogsa

desuden forespurgt pa Brande klarede sig godt i 2.-3. og 4. divi­

Hotel om tilladelse til at benytte sion.

Efter at klubben havde haft nogle

den gamle sal til at trrene i. Fru Hotelejer Larsen stillede sig gode ar, kOi11 den f¢rste gang ud i

velvilligt over for sp0rgsmalet. tovene i april 1952. En opl0sning

Efteraret 1945 oprettede Brande Salen kllnne faes pa samme vil­ af klubben var lret ptl. Den kla­

ennisclub en Badmintonafd., der kar som aret f0r. Endvidere blev rede dog skrerene denne gang .

der ans!!>gt om tilladelse til at be­ I~)bet af2 sa;soner fik sa stor til­ Herefter fortsatte klubben nogle

lutning, at der pa Tennisclubbens nytte skolens gymnastiksal10rdag ar mere, men aktivitetsniveauet

var dalende.

;eneralforsamling blev besluttet og s¢ndag i hver uge. It oprette en selvsta;ndig Badmin­ Hermed var grunden lagt til en Af protokollen fremgar det, at ge­

selvstrendig og srerdeles aktiv neralforsamlingen i 1955 blev ud­

onklub. badmintonklub i Brande. sat pa grund af meget darlig til­

:n kreds af interesserede ind­ Turneringsholdene klarede sig slutning de senere ar. Herener Jig­

:aldte til stiftende generalforsam­ godt og klubbens spillere hentede ger klubben i dvale frem til de­

ing den 29. maj 1947. Her m¢dte mange distrikts- og jyske mester- cember 1958, hvor der atter bli­ a. 25 interesserede og det blev edtaget at oprette Brande Bad­ ninton Klub. ;!!>lgende bestyrelse blev valgt: (nud Laursen, formand, Fru ~skildsen, mestformand, Fred. :hristensen , kasserer, Johs . Jen­ en, sekretrer og Arne Larsen, pilleudvalgets formand. ;pilleudvalget kom til at besta af I.rne Larsen, Fru Klara S!!>nder­ :aard og Chr. Hansen. ~ f protokollen fremgar det, at .11Ibben i september 1947 har til­ neldt 60 aktive spillere til Dansk

Irande Badminton Club kan be­ krive sin f¢dsel meget pnecist, la protokollen er meget n¢jagtig. )en f!!>[ste side i protokollen ly­ ler saledes:

Gkedelig JUI og godtnyta r. 0

,

F¢rsteholdet omkring 1948/49 erforrestJi'Q venstre Stine Larsen, Palle Burton Clausen og Ella Ankja;r samt Johs. Jensen, Knud Laursen, Kurt Winding , Henning Burton Clausen, Arne Larsen og Johs. Larsen.

L3MOND

SKAlA

Farvehandel Hyvildvej 8, Brande

Tit. 97181951

~AHBEKA/S

GZa:deZig juZ

Specialvrerksted for graveudstyr til entreprenormateriel Jyllandsvej 1 - DK-7330 Brande Telefon 9718 06 86

Brande JuI 1997 - Side 29


Klubbens guldalder Fra 1978 indtrreder Brande Bad­ minton Clubs "gulda1der" med f¢rsteholdet i jyllandsserien, og et par ilr senere blev hal numrner to taget i brug. Desuden far BBC klubbladet ,,Fjerbolden" med lens Chr. Kjrer som en aktiv redakt¢r. Pa den sportslige front kan det nrevnes, at Henrik Borgaard i 1978 bliver dansk me\ ter i junior­ double sammen med I¢rgen Chri­ stensen, Thisted. I 1980 var par­ ret pa det hold, der vandt det nordiske mesterskab.

Holdet der rykkede op ijyllandsserien, 13. marts 1978. Bagestfra venstre er det Bo Steffensen, Karsten Prr:estegaard, Erik Hagensen, Jesper Borgaard, Henrik Borgaard, Jan Steffensen, Hanne Olsen, Susanne M(~lIer, Anni Hansen Hermann og Annemette Nielsen. ver pustet liv i Brande Badminton Klub. Den fungerende formand , Alfred Nygaard fortsatte som for­ mand for en nyvalgt bestyrelse. Som f¢lge af de fa spilletimer man havde faet tildelt bestemte klubben at leje VingstedhaUen en aften hver maned mod at betale 30 kr. i leje. L¢rdag den 28. no­ vember 1959 varf¢rste gang. Der havde dog kun meldt sig 13 spil­ lere, men sa inviterede man Give og Grindsted med. I maj 1960 besluttede klubbens bestyrelse at st¢tte bygningen af en Brande Hal med l.000 kr.. Men da der ikke var penge i kassen, ville man fors¢ge at optage et banklan. Pa generalforsamlingen i septem­ ber 1962 kan kasserer Hans Mon-

RANDE

BIOAS )ILT

&

Industrielle og medicinske luftarter

Svejseudstyr og maskiner

Jyllandsvej 19 - 7330 Brande

Telf. 971815 80 - Bil309516 08

Side 30 - Brande Jul 1997

drup meddele, at k1ubben efter flere ars ¢konomisk krise kan fremvise et overskud pa nresten 500 kroner.

Brande Hallen gay fremgang I efteraret 1966 kom Brande Hal­ len til , hvilket gav god grobund for badminton i Brande. Ikke mindst gav den mulighed for in­ struktion for b0mene og de unge. Interessen for badminton steg, det samme gjorde medlemstallet. Sa­ ledes var medlemstallet pa 238 ved generalforsamlingen i 1970 og klubben begynder at tale om , at de mange medlemmer begyn­ der at give problemer.

Nedtur og fare for opl~sning Efter nedrykning fra jyllands-se­ rien og serie 2 i sresonen 1983/84 begyndte den velkendte nedtur, som altid er svrer at stoppe. Hel­ digvis fortsatte ungdomsarbejdet i positiv grenge og 1110tionisteme holdt ved. I 1985 var medlemstallet pa 448 , en fremgang pil. 45 . I november maned blev Ulrik Pe­ tersen/I akob Midtgaard over­ raskende jyske mestre i ynglinge A, der blev afviklet i Brande Hallerne.

",vi _

~1lI BfU:t~Dgj Storegade 27, Brande, Tit. 97 18 12 91


I april 1986 bliver 78-arige Alfred

Nygaard udmevnt til eeresmed­

lem.

I 1989 nedleegges klubbens f¢r­

stehold efter en skl1ffende indsats.

Ved den efterf¢lgende general for­

samling var det ikke muligt at

finde tre nye medlemmer til be­

styrelsen.

Pii en ekstraordineer general for­

samling den 22. maj 1989 var der

en veeldig debat om klubbens

fremtid. Heldigvis b!ev der fun­

det syv medlemmer til en besty­

relse. Frank Pedersen afl¢ste Jens

Nielsen som formand.

Redningsaktionen lykkedes Brande Badminton Club var hell ude i omspil i foraret 1989, da det

f¢rst i tredie seet Iykkedes at fa valgt en fuldtallig bestyrelse. Et par af "de gamle" tradte til som frontfigurer: Frank Pedersen som [ormand og J¢rgen Boye Hansen som kasserer. Jonna Saugaard og Peter Rosse! fortsatte fra "den sid­ dende" bestyre1se, mens Allan Knudsen, Hanne Zacho Rasmus­ sen og Hardy J0rgensen blev ny­ valgt. Deres redningsaktion lykkedes, og allerede i 1993 var et genera­ tionsskifte gennemf¢rt i bestyrel­ sen, som derefter ikke talle folk fra den minderige generalforsam­ ling den 22. maj 1989. Dog er Frank Pedersen og J¢rgen Boye Hansen forts at aktive med at arrangere IEgtepartumeringen. I jubileeumsseesonen 1997 kan Brande Badminton Club notere

sig for et medlemstal pa 379 mod 342 aret f¢r.

To nye reresmedlemmer I forbindelse med jubileeet ud­ neevnte klubben Alice og Pou! Lund til eeresmedlemmer. De ¢v­ rige eeresmedlemmer er Inger Madsen, Alfred Nygaard og Niels Borgaard. . .1 Brande Badmmton Clubs besty­ relse bestilr af Jan Svendsen, for­ mand, Inge Madsen, neestformand og sekreteer, Lene Holm, kasse­ rer. Bestyrelsen bestar desuden af Morten Jepsen, Ingrid Jessen, Karl Aage Andersen og Conny Hounisen.

L¢rdag den 31. maj markerede Brande Badminton Club sit 50 arsjubilceum med en reception i Brande Hallerne. 1 dagens anledning var der m¢dt mange nuvcerende og tidligere medlemmer. Billedet her viser en rcekke nuvcerende og tidligere bestyrelsesmedlemmer samt nogle af klubbens ceresmedlemmer. Overst i dommerstolen ses Arne Larsen, der sad i klubbens f¢rste bestyrelse. Yderst til venstre ses ceresmedlem Alfred Nygaard, Torsten L¢th fra bestyrelsen, ceresmedlem Inger Madsen, bestyrelsesmedlemmerne Ingrid Jessen og Else Lund samt klubbens formand Jan Svendsen, tidligere formand Svend Aage J¢rgensen og nuvcerende bestyrelsesmedlem Lene Holm.

Brande Jul 1997 - Side 31


Fejende flot nytarskoncert

Onsdag den IS. januar kl. 19.30 kunne Brande Musikskoles leder, Jan Glud 0stergaard, lpfte takt­ stokken og lade det godt 100 mands store orkester slippe to­ neme Ips til en scerdeles vellykket nymrskoncert i en propfyldt aula pa Prcestelundskolen. Godt 400 mennesker fik denne oplevelse ­ og flere matte gil. forgceves . Her­ med tog man fprste skridt til en ny musiktradition i Brande. En tradition der kom op at stiilakket vcere et samarbejde mellem Bran-

Nytclrskoncerten b¢d pd samspit mellem unge og IEldre musikanter. de Musikskole og Rotary. Ny tars­ koncerten bOd pa stemning og fest, solooptrceden, flot korsang og et vceld af god musik. Stemningen steg til ncesten lps­ slupne hojder, da orkestret diver­ terede med Edward Edgar ' s " Pomp and circumstance" . Pa

Dirigent Jan Gtud (i)stelgaard

star an til nytarskoncerten.

De unge kormedlemmer sang af deres fungers fulde kraft.

Vi 0nsker aIle en glcedelig . 1...., JU Side 32 - Brande Jul 1997

festlig vis blev den ledsaget af balloner og serpentiner, der dan­ sede hen over publikum. Heref­ ter gik det lOS med "Can-Can" og pariserstemning af Offenbach, sa man ncesten kunne fomemme su­ set af de farvestr!llende skplter fra Moulin Ruoge i Paris. Med "An

Hj0rnebageriet Herningvej 8, Brande Tlf. 97 18 00 96


der schonen, blaue n Donau" gled man over i wienerstemning n, bvorunder champagneproppem e prang og aftenens velopla <tle k n ferenc ier, J!il rgen Lauridsen, skrenkede ud af de liflige dr ber til pubJi kum de forres le r,ek­

pa

kef. Koncerte n sluttede megel pa. S 11­ d III d "V::er velkommen Herrens r" , hvor kor og tilh \1ire re sang sammen. Som man kunne forvente, blev de med irkende at"kr::evet et par eks­ tranumre. Og her foldede de 80 b\1irn i koret sig for alvor ud, da de af deres lungers fulde kraft og at" hjerte ns lyst sang " Kampsan­ gen" fra musicalen yrano, sa ta­ get var ved at lette. Et virkelig effektfuldt og flot punktum pa en fantastisk aften.

Musiksko fens lede!; Jan Glud Ostergaa rd og konferencier J¢rgen Lauridsen ska:nkede liflige draher ud. De medvirkende blev da ogs a hyldet med staende bifald.

Positivt efterspil

efterspil for Brande Musikskole. Koncerten gay nemJig et overskud pa 14.000 kr. , der blev brugt til indkob af to nye kometter og to nye trompeter.

Nytarskon certen fik et positivt

Medlemmerne i det store b¢rnekor gjorde deres til, at den f¢rste nytarskol1cert blev en stor musikalsk oplevelse for de godt 400 fremm¢dte. I~I

~NTR.£' I~I

Markedspladsen 6, Brande

97 1807 33

Midtjydsk Savvrerk &

EmbaUagefabrik AlS

Speciale: Paller

Fynsvej 2 . Brande. Tlf. 97 18 2800

Brande Jul 1997 - Side 33


Vagn Ellehammer Nielsenfra Brande Gymnllstik- og Ungdomsforening blev hf£dret sam "clrets leder" i Brande. Her overrf£kker Kirsten Jensen SIB-pokalen ,,{[rets feder ".

Brande Handbold Klubs nyoprykkede danmarksseriedamer blev hf£dret med titlen " arets navn". Her ses hele holdet med trf£ner og holdledere ved overrf£kkelsen pd radhuset.

Side 34 - Brande Jul 1997


F0rste spadestik til 48 nye

plejehjelllsbo iger

skal jo bruges af mange menne­ sker hver dag i mange ar. Og med sin beJiggenhed vii plejehjemmet kornme til at sta som indgangen til vort bycentrum, sagde borgme­ s teren . Herefter satte han den blankpolerede spade i jorden til det f¢rste spadestik. Borgmesteren anvendte en "gen­ brugsspade" til det f¢rste stik. To sma s01vplader pi! spaden vidnede om, at den havde taget det f¢rste spadestik bade til "Aparken" og til Tunnelprojektet ved Kratvej i 1994. I 1997 blev spaden forsy­ net med endnu to plader for alle­ rede torsdag den 7. august var den i brug igen. Denne gang i skulle det f¢r ste spade s tik ta g es til Genoptne nings- og Dagcentret ved Brandlundparken.

Vejlevej 94·96, 7330 Brande

Telefon 97 18 13 11

Borgmester Karl Kristensen(V) tager her detf¢rste spadestik til de 48 plej eboliger po 0stre Alle. Onsdag den 6. august kl. 11.30 kunne borgmester Karl Kristen­ sen(Y) tage det historiske f¢rste spadestik til de 48 plejehjems­ boliger pa 0stre Aile. Med en pris pi! ca . 40 mio . kr. bliver det Brande kornmunes hidtil dyreste

Har du tid til

Bogholderiet ?

- eller er du heist foruden delle

'papirarbejde"

~akOnlakt

IRE1GNSKABSGARDEN v/ Hanoe B. Kristensen · TIL 97 1809 14

byggeri . Og holder byggeplanen,

forventes de nye boliger at kunne

tages i brug den 1. september

1998 .

-Projektet har v<eret l<enge under­

vejs, men det er jo ogsa vigtigt,

at vi far lavet det rigtige . Huset

SALON MONIKA - altid forst

med det sidste nye.. !

v/Mona Br0ndum Borgergade 2, 7330 Brande Telefon 97 180251

Glcedelig jut ¢nskes alle vo re kunder....

SYDBANK

Torvel1 7330 Brande Telefax 97 1831 16

97181055 Brande luI 1997 - Side 35


"Rullereolen" ruller

b0ger ud til oplandet

Ved en lille h¢jtidelighed I¢rdag den 4. januar blev Brande Biblio­ teks nye rullende minibibliotek indviet. Bibliotekets leder, An­ nette Br¢chner Jensen takkede aile de involverede parter for et godt samarbejde, hvorefter hun bad formanden for bibliotekets benyttermevn, Annelise Eybye, om at klippe det gyldne band over og hermed markere den officielle indvielse af bogbilen. Bogbilen har i arets I¢b betjent laneme i Drantum, Uhre, Blilh¢j 5t. og Gl. Blah¢j. En konkurrence om bogbilens udsmykning og navn blev vundet af designer Hellan Kruger, der meget passende foreslog navnet "Rullereolen" .

" Rullereolen " blev indviet i sne og frost. Fra venstre ses bibliotekets leder Annette Br~jchner Jensen, biblioteker Jens Laigard, designer Hellan KrUger, automobilforhandler Lars Andresen og dekorat¢r Benny Klausen. Aile havde de andel i " Rullereolens " udfol1nning.

Den 23. og 24. maj dannede Remisen rammen om en underholdende og hum(IJrfyldt revy, hvor stort og smat, skidt og godt fik et par ord med pa vejen. Her ses Arne Jensen, Mona Andersen og Helle Majlund Jensen som tre unger der ser det he Ie sadanlidtfra sandkasseh¢jde. Men mon ikke ogsa nogle blandt publikum vi! huske J(lJrgen Lauridsen i rollen som "Fr(IJken Hiittemeyer". Og revyens sjoveste nummer med Mona Andersen som reldre dame med behov for hjemmehjrelp og Jesper Truelsen, som ung kriminel, der skal afsone sin strafnetop som hjemmehjrelper. Endelig var der jo ogsa Steen StOl:gaard som mellemforn¢jet "golfenke ".

Side 36 - Brande luI 1997


BIF -CUP slog aile rekorder

Med et deltagertal pa 3.000 slog BIF-CUP 1997 aIle rekorder. For 17. ar i tra:k kunne Brande Idra:ts­

forening byde velkommen til

nogle festlige fodbolddage . 180

hold fra Tyskland, Norge, Sve­

rige, Spanien, Rusland og Dan­

mark med ledere og fora:ldre ga:­

stede byen og satte et internatio­

nalt pra:g bade pa stadion og by­

ens gader.

Og det blev tre uforglemmelige

dage med masser af fodbold , fest

og kammeratskab, der er med til

at ba:re denne fodboldtradition

videre i Brande.

Oa regnskabet blev gjort op,

kunne CUP-udvalget gla:de sig

over et overskud pa 363.482,02

kroner, hvilket var det hidtil st0r­

ste i CUP' ens historie .

Henrik Chrisfensenfra BIF's lilleputdrenge l¢fter her pokalen i triumj. Sammen med sine holdkammerafer naede han finalen mod Lemvig GF, men matte se sig besejret 2-1 efter en spcendende kamp. BIF-drengene kunne glcede sig over de fortjente s¢lvmedaljer.

Uden mad og drikke du'r BIF­ CUP-delfageme ikke. Billedet her stammer fra bespisningen i Brande Halierne, hvor en stor stab affrivillige tre gange dagligt s¢rgede for, at deltagerne ikke manglede noget. I de tre dage cup 'en varede, blev der sat mange tusillde skiver br¢d, spegep¢lse og frikadeller tillivs og drukket godt 5.000 liter saftevand.

Brande luI 1997 - Side 37


o

Aret i gliDlt

1. januar kunne den kommunale dagpleje i Brande markere sit 20 ars jubilreum.

Brande Kommune og Bonus Mol­ len bliver kommunemestre i fir­ mafodbold .

Den forste hljrdag i januar indvi­ ede Brande Bibliotek sit nye ml­ lende minibibliotek. Der er tale om en bogbil, der under navnet "Rullereolen" skal betjene bor­ geme i Drantum, Uhre, Gl. Bla­ hoj og Blahoj St.

Den f0rste mandag i febru ar var der fulde huse til Brande-aften pa Brande Hojskole, hvor man viste Martensens garnle film om Bran­ de. Filmen er optaget i 1940.

8. januar fik Brande en ny dame­ og herretojsforretning pa Store­ gade 12 under navnet Emma og Clark. IS . januar bod Musikskolen og Rotary pa flot og fejende nytars­ koncert pa Prrestelundskolen. Ar­ rangementet blev en stor ople­ velse for de 400 fremmodte gre­ ster. IS . januar indtog bornene den nye bomehave "Bornehu set" pa Thyregod vej . Brande ldnetsforening prresente­ rer planerne for udnyttelsen af tagetagen i klubhuset pa Brande Stadion.

Bonus Mo'llen og Rahbek VVS blev vinder af arets fmnaskydning hos henholdsvis darner og herrer. Anton ViIsborg modtog Svomme­ klubben "Branditten" 's nyind­ stiftede "SKB-Pris". For en kort bemrerkning indret­ tede den nystiftede Brande Skater Club et skatercenter i den tidligere Brande Listefabrik pa Hojmarks­ vej . Del kom imidlertid kun til at fungere nogle fa maneder.

Ejendommene VejI evej 3, S og 11 rna vige pladsen for de 48 nye plejehjemsboliger pa hjornet af 0stre Alle og Vejlevej. Med ned­ rivningen mistede Brande et af sine gavlmalerier, nernlig "Bran­ dino" , der blev lavet af Dag­ hoj skolens e1ever i 1986 under ledelse af kunstneren Niels Ejnar Rust.

"Mr. BlF' - E.O. - alias Erik Ove­ sen tog ved sresonstarten i marts maned hul pa sin IS . sreson som holdleder i BlF. Heraf har han vreret holdleder de 10 ar for for­ steholdet.

Den 23. februar fejrede Brande Atlet Klub 60 ars jubilreum med et stort boksestrevne i Brande Hallerne.

I marts maned uddelte Unibank Brande sin arlige ungdomsleder­ pris. Prismodtagerne var Anton Vil s borg, Svomme klubben "Branditten", Allan Hansen, Uhre GIF, Mads Norgaard Schmidt, Brande FDF og Tommy Jen sen , BIF.

Brande Badminton Club tildeler Bent Moller Idubbens "BT Pokal"

I mid ten af marts spillede Brande Handbold Klubs darner sig op i

Villaer 09 ejendomme

BIF·(UP

0nsker aile en glredelig jul og et godt nytar. Pa gensyn til de festlige fodbolddage 25.-28. juni 1998

som tak for 20 ars tro tjeneste bl. a. som ungdomstrrener i klubben.

K0b/salg, kontakt venligst

for en uforpligtende hussnak.

Diskret salg at boligen . onsker aile en

rigtig glmde/ig jul... !

Ejendomsformidlingen Sigrid Mortensen Chr Bergsvel 19 Brande. Til 97 18 02 48

MURERMESTER - AUT. KLOAKMESTER Sportsvrenget 18 - 7330 Brande

Brande Idraetsforening - bedst i fritiden!

Side 38 - Brande Jul 1997

I

Telefon 97180273


Danmarksserien for forste gang i klubbens historie.

sterhandler Anna Grethe Ludvig­ sen, der har siddet 8 ar pa posten.

bestik af den fysiske geografi, som omfartsvejen vii pavirke.

Brande Kornmune fik sit forste fEldrerad, der foruden formand Viggo Fenger, bestar af Krista luul, Eilly Hansen, Gudrun Fog og Inga Amby.

Brande-forfatteren, Linda E. Lund, udgav i april maned sin tre­ die bog. En debat- og sp<endings­ bog med titlen "Sporskifte".

Den forste lordag i maj trak arets Brandtex-Lob ikke f<erre end 311 motionslobere til Brande.

Under navnet "Victorias KI<ede­ skab" abnede Mette Slejborg Nielsen den 1. april en sp&ndende tojforretning i Storegade. Den 1. april blev Brande Vand­ vcerks medarbejder gennem 25 Agner Poulsgaard , ansat som an­ svarshavende driftsleder. Han af­ loste Ib Ravn, der efter 28 ar pa posten overgik til at v<ere forret­ ningsforer.

ar,

Urdag den 19. april sendte fol­ ketingsmand Helge Sander Uhre pa Internettet. Takket v<ere den nye teknik blev Uhre hermed for­ bundet med den store verden.

Natten til sondag den 4. maj blev kontorbygningen pa Borup Ma­ skinfabrik raseret af en v6jdsom brand. Den er nll under genop­ bygning.

I slutningen af april maned havde de lodsejere, der bli­ ver direkte berort af omfartsvejen, besog af Ekspropriations­ kommissionen. Man besogte omradet for at tage

Ved Brande Gymnastik- og Ung­ domsforening's arlige gymnastik­ opvisning i Brande Hallerne blev instruktor Mona Brondum h<ed­ ret med foreningens "BT-Pokal". Varehuschef Ole Rasmussen, Kvickly Brande, bliver valgt til ny formand for Brande Handels­ standsforening. Han afioser blom­

fF(,rU{M' . I/~¥nw C:gen

"e.,·tute" h({Ul;.~

,,/(f()a /()~IIt""IJf{'

Y1':927

00

Y2':908

vi Villy Wounlund

00

Herningvej 47

7330 Brande 97182563

~~~~eI'ffC~e/lI ~ Brande

Autoopretn ing

Industrivej 11 . Brande

Telefon 97 180643

Janna's Taxi Bil404055 95 - 30979640

97181707

t.

Brande BRANDE Turistforening -;

z

~4J

"0» I

Np.."\~

Stationsvej 1

97 18 16 08

Brande Jui 1997 - Side 39


I slutningen af maj fik den gamle vindmol!e i Uhre sin nytcekkede og nyrestaurerede mOllehat sat pa. Hermed naede man et vigtigt skridt videre i restaureringen af mollen. Den 30. maj kunne Midtjysk Sav­ vcerk & Emballagefabrik A/S markere sit 50 ars jubilceum. Efter at have ligget stille i en pe­ riode kom handicapbussen "Bran­ ditten" atter ud at kOre med han­ dicappede, efterlOnnere og pensionister. Den 29. maj karede Brande Kom­ mune og SIB "Arets navn" og " rets leder" indenfor idrcetten. Brande Handboldklubs nyopryk­ kede Danmarksseriehold blev hcedret med titlen "Arets navn". mens Vagn Ellehamrner Nielsen, Brande Gymnastik- og Ungdoms­ forening blev hcedret som "Arets !eder". Lordag den 31. maj fejrede Bran­ de Badminton Club sit 50 ars ju­ bilceum. I begyndelsen af juni blev det fOr­ ste spadestik taget til Brande's nye

sognegard, der opfores i forbin­ delse med prcestegarden. I slutningen af juni maned deltog 15 kunstnere fra Japan. Holland, Belgien, Tyskland, Sverige, Skot­ land og Danmark i det 5. Remise Akademi. Torsdag den 19. juni markcrede man indvielseDl af Landsbyen pa Bogevcenget, hvor man l1etop havde afsluttet 5 og sidste etape af byggeriet. Naturklagencevnet gav i juni ma­ ned gront Iys for salget af Restau­ rant H~jjmark til frikirken "Tro­ ens Ord". Den 1. juli lukkede Karen og Ru­ dolph Winther Sorensen deres k0bmandsforretning i Blahoj St. Den 5. juJi var der afsloring af det gamle springtarn ved Brande HalJerne, der var b!evet udsmyk­ ket af den tyske kunstner, Elke Bauer. Brande Idrcetsforening kunne at­ ter i ar notere sig for stor succes med BlF-CUP.

Hlerning Folkeblad

Den I. august overtog Gitte Frydensbjerg og Jette 0stergaard tOjforretningen Mikkel og i slut­ ningen af maneden abnede de en ny butik med navnet "Ofelia". I begyndelsen af august udvidede DK-Benzin i Blahoj med en stor, mod erne kobmandsforretning. Onsdag den 6. august kunne borg­ mester Karl Kristensen(V) tage det fOrste spadesti K til 48 nye p!ejehjemsboliger pa 0stre Aile. Dagen efter var borgmesteren at­ ter ude med spaden. Denne gang gjaldt det fOrste spadestik til det nye genoptrcenings- og dagcenter ved Brandlundparken. Den 8. august kunne kulturchef Jakob Jakobsen fejre 40 ars jubi­ lceum ved Brande Kommune. Samtidig benyttede han lejlighe­ den til at trcekke sig tilbage. Henrik Scharling Bernberg til­ tnldte stillingen som kommunens nye udviklingsmedarbejder. Han atloste Mette Vedel. Midt i august abnede AM Hobby & Leg forretning i Storegade 38 med Anne Marie Nielsen som in­ dehaver.

~. I

Jernbanegade 3 7330 Brande Telefax 97 18 35 26

~~

Partner Revision STATSAUTORISEREDE REVISORER AJS

Tlf. 97 18 05 06

Storegade 9 - Telefax 9718 1401

Tlf. 9718 03 66

Glcedelig Jul

D_­

@

SPEClALlSTEN

tB,sRil~eGoHO"'LI~

Telefon

, _ Torvegade 1 • 7330 Brande

97 18 1272

Side 40 - Brande Jul 1997

Eriks Autovrerksted E. Sorensen .Industrivej 14 Tlf. 97181450 - Privat 97 18 1308 97 1821 43 - 30 95 09 51

Glcedeligjul


Den 22. og 23. august dannede Remisen rarnmen om koncert med Aarhus Symfoniorkester un­ der ledelse af dirigent Ole Schmidt. Endvidere medvirkede skuespiller Vigga Bro og sange­ ren Jesper Lundgaard. Godt 1.000 mennesker overvcerede en sand symfoni i Iyd, ord og billeder. Arrangementet var et led i, fest­ lighederne i anledning af jern­ banens 150 ars jubiJceum i Dan­ mark.

I august fremkom byudvalget med en ide om, at etablere en rundk0rsel pa Hemingvej samt at husene pa den ene side af Dalgas­ vej rives ned for at give plads til udvidelse af vejen, der skal fores igennem til Mylius Erichsensvej . All dette for at aflaste Storegade for trafik, nar omfartsvejen kom­ mer. I sagens natur gay denne ide anledning til megen debat og mange protester, hvorefter den blev taget af bordet.

Den 22. august (jiltradte Ole Han­ sen som ny stationsleder ho s Falck i Brande.

Arets BIF-CUP gay 363.482,02 kr. i overskud , hvilket er det st0r­ ste i BIF-CUP's histori e.

Den 1. september blev underdi­ rektor Benny Larsen udncevnt til direktor i Midtbank Brande, hvor han efterfu lgte direktor Poul Henning Jorgensen.

Udstillingen "Hobby og Fritid" pa Uhre skole trak omkring 1.500 gcester og blev en stor succes.

Lordag dell 6. september fejrede Blahoj Hallen 10 ars jubil<eum.

Den 6. oktober vedtog Brande Byrad en ucendret skatteprocent pa J 9,7. Den 23. oktober dannede Brande Hallerne rammen om arets ban­ ko- s how med Lions Club og Brande Old Boys som arrang0rer. Showet trak et rekordstort publi­ kum pa 785 ga:ster. Redaktionen er sluttet den 17 . no­ vember 1997.

Torsdag den 25. september fejrede Sondagsskolen i Brande 100 ars fodselsdag.

Advokat

J0rgen Mansfeld-Giese Jernbanegade 7 7330 Brande Telefon 97 18 02 00 Telefax 97 18 36 56

Faetbedre badevcerelse.

JL

Malerfirmaet J¢rgen Larsen

G/~deligjul

Blichersvcj 4 I , Brande Bil40 I I 4H 71

I'?\. \:!!::I

YV5&lUNTI

STEEII JI/ISEII Jyllandsvej 13. Brande. Telf. 97181563

IafJI'l!IJ!l1I

1800 I

BOO ScanRevision ~till3auton"'rel ~1'k,"Sdkh"""',kdb

Storegade 5, 7330 Brande TIt. 96 42 25 00 Fax 9642 25 01

0stergade 12, 7361 Ejstrupholm Tlf. 76 8711 00 Fax 76 8711 01

Brande Jul 1997 - Side 41


Tlf. 97 18 07 21

GUEDELIG JUL

0NSKER

BRANDE

AUTOOPHUG

Overmont0r Erling S0rensen Tlf. 97 1801 41

Vejlevej 106

Tit. 9718 06 20

eMeckeprang Borgergade 10, 7330 Brande

Cltledelig iul IJftsker IIi Ira @ ~

Kent.Jepsen

~ B~t~~~

~VASKESERVICE V/~H'1tDGAN!DI.JU!IDSfN0IlBJEKVEJ

Assurandm

Volkswagen

Edgar.Jacobsen

- holder mere re nd vi lover

Assurander

117. 73JOIlAANDE

~SK

97 18 01 56

KOMfUR

Bil til. 40 34 01 56

K0\~~ TUMBlER

bonne maier

Telefon 70 11 2323

Danica

D.A.F•• KVALITETSSTANDARD

~

a/s Kai Andresen automobiler Chr. Bergsvej 5, 7330 Brande Telefon 97 18 08 33

"Rigtig mange penge"

Pit pensionskontoen

9116IJ1S9 () STATOIL

Steens Autovcerksted TIt. 9718 00 73

Start pensionsopsparingen i god tid - sa bli'r det til rigtig mange penge. Sp0rg bare i Midtbank og fa samtidig at vide, hvordan du sikrer dig sdv og din familie i opsparingsperioden.

- En god partner for dit byggeri og renovering!

Hanne Madsbjerg

Speciale:

TRAPPER ?&: SN!:.l>~

~

~4P

~, .

~

. ,

~

~

~ Henning Haugaard ~

~

TIf.75345108 Biltlf. 30 73 15 08

i

Side 42 - Brande luI 1997

;1?9~!!!!>:!Pk Tlf.: 97180900 Fax: 97183495


AI ¢nske hinanden en gfte­ delig jul med et julekort har gennem generationer vcErel en af de gode og felSle tradilioner her til lands. Ver­ dens f¢rste julekort blev frelll­ stillet i England i 1843, men julekortet vandt f¢rst virke/ig indpas her i landet godt et halvt arhundrede senere. De f¢rste dansk fremstillede jlllekort til postforselldelse blev produceret i IS80'erne. F¢r den tid udvekslede man i "dannede kredse" skriftlige julehilsner ved de visittel; som blev aflagt i/or­ bindelse med h¢jtiden. Disse gam­ le kort var entell visitkort dekoreret med et hcllldl1Lalet jlllemotiv - eller der kunne were tale om en anden formfor hlmdlavel hilsen.

Nissen, der f¢rst blev knyttet til julen omkring mid­ ten af 1800-tallet, indgar naturligl som motiv pa mange julekort. Pa del viste korl forbindes nissen ogsa med et andet vigtigt element i ju­ len, nemlig gaverne. Det ¢verste julekort stammer fra begyndelsen af 1900-tallet og er eksempel pa en hel anden genre. Her er det julesneen og kristlj¢rnen, der er med til at skabe juleslemningen. Udover at VCEre kcerkomne hils­ ner, er julekortene blevet sam­ lerobjekter. De viste julekorl er venligst £ldlant af J¢rgen Overgaard, der har en stor sam ling julekort. Kortene her stammer fra henholdsvis 19090g 1960 og er ek­ sempler pa julekortenes vidt forskellige temaer.


onsker aile en

glcedelig jul Hele personalet ~nsker alle en rigtig glredelig jul og et godt og lykkebringende nytar.

~~~~/"

~

~

I

Unibank

Samrnen er vi beds!

1997

Brandejul 1997  
Brandejul 1997  

Brande Jul 1997 årets gang I tekst og billeder.

Advertisement