Page 1

~ --

I•

~

'.

'

--

\ -- . \

\

-

\

...,

\\ \ '\ \"\-


Glred dig nu til julen kommer... Nu er det, nu er det, ju! ju! ju! ja, nu er det endelig ju!. Sadan lyder omkvcedet i en sang fra b0menes julekalender nogle ar tilbage. B0mene begynder allerede i oktober at kigge i leget0jskataloger og glcede sig ti! julens komme. Vi voksne har mistet lidt af forventningens glcede. Ah er det allerede ju! igen, siger vi med et suk. Men holder vi i virkeligheden ikke ligesa meget af julen, som b0mene g0r. Jeg tror det. Hvor er det dejligt i den mmke tid med al den hygge og glcede, som julen bringer med sig. Mine varmeste julehilsener ska! ga til alle i Brande. Tak for mange dejlige oplevelser i aret der er gaet.

Forsidemotivet pa arets Brande Jul er en akvarel udf0rt af tandlrege Erik Midtgaard. M oti vet er hentet i et af Brande's nye beboelsesomrader, Kl0vermarken ved Nordlundvej.

Glredelig ju! og godt nytar!

~ SKAlA Maling og Grej

"Gleed dig nu ti! julen kommer, efter julen kommer sommer, gleed dig nu ti! juleaften, dagen efter har vi haft den, julen varer altid meget leenge, og den koster mange penge. " Glcedelig ju!! Lise Hvelplund

Hyvildvej 8, Brande Tlf. 97 18 19 51

FOTOGRAFEN 97 I BRANDE 18

Kent Vinter oo KREATIV FOTOGRAFI 51

• Portrcetter • Reklamefoto • Bryllupsfoto

• o.s.v.

I

Mectemal

Dans!(; Fo1ografisk Foren.ng

Tegner al forsikring Uforbindende ti I bud

VIGGO FENGER

Ni<megade 6 . 7330 Brande Telefon 9718 00 12 Din lokale assurandor

Side 2 - Brande Jul 1992


Brande Jul 1992 Brande Jul 1992 Udgiver: Brande Handelsstandsforening Tryk: Brande Bladet Redaktion: Erik Lauritzen Brande Jul er trykt i 4500 eksemplarer Der skal lyde en tak til folgende bidragydere: Erik Midtgaard (forsideillustrationen) Lise Hvelplund Ingrid Husum Birgit Vinge Nielsen Rita og Chr. Boas Arne @rtved Jan Svendsen Hans Andersen Kristian Julsgaard Botha Under/in Ruth og Karla Nielsen (udlan af gamle Brande-billeder)

Brande Jul 1992 0nsker lreseme en rigtig glredelig jul. Med dette nummer afBrandeJul er der atter gjort et fors0g pa at give et lille indtryk aflivet i Brande Kommune, som det bar form et sig i det ar, der nu er ved at rinde ud. Pa opfordring bar en rrekke Brande-borgere skrevet til bladet, for pa denne made at give et nuanceret billede af, bvad der bar rnrt sig. Livet i Brande bar det forl0bne ar budt pa et bredt spekter af brendelser. SAfedes bar der vreret en livlig debat om motorvejsforingen omkring Brande, ligesom den "krere" omfartsvej atter engang blev gravet frem af m0lposen. Byens gamle vandtarn fik pyntet "batten" og byen blev beriget med et par nye gavlmalerier. Arets kulturelle b0jdepunkt blev sa ubetinget multimediesbowet "Drnmmerejsen", der i juni maned med star succes blev opfort i Kulturremisen. Sommeren vii ellers blive busket som den varmeste og t0rreste i over 100 ar. Alle sukkede efter regn -og regn kom der da ogsa; men ikke for i august, der blev den vadeste i mands minde, sa landbruget bavde god grund til at frygte for b0sten. 路 I efteraret indb0d byradet til borgerm0de, bvor forboldene pa Brandlundparken samt planer om udvidelse af Brande Fjemvarmecentral med kraftvarmedel forte til livlig debat. Sluttelig skal der lyde en tak til alle, der pa forskelligvis bar bidraget til, at Brande Jul ogsa i ar kan komme ud til samtlige busstande i Brande Kommune. Endvidere skal der lyde en tak til annonc0reme, der pa Brande Handelsstandsforenings opfordring bar gjort <let muligt at bevare traditionen omkring Brande Jul; men ogsa derigennem bar st0ttet juleudsmykningen og julearrangementeme.i Brande. Glcedelig ju/ Erik Lauritzen

REVISORSAMMENSLUTNINGEN MIDTJYLLAND

KR ESTEN

DALUM ApS REG: REVISORER F.R.R. TORVEGADE 22 7330 BRANDE

TLF. 97 1811 55

Ejlif Andersen TORVESALONEN Torvegade 1 Telefon 9718 05 67

0 0

0

Brande Jul 1992 - Side 3


80 armed Socialdemokratiet i Brande "Med sikkerhed for at der ikke blev talt partipolitisk imod Socialdemokratiet ". satsen for de svageste grupper. Trods modsretningen til "de borgerlige" kan SocialdemoOgsa internationalt. Af Jan Svendsen Samt kampen mod "de borger- kratiet i Brande ved 80 ars jubilige". I 1914 ville Socialdemokratiet godt vrere medarrang0r af en Grundlovsfest, hvis foreningen kunne fa "sikkerhed for, at der ikke blev talt partipolitik mod Socialdemokratiet". Modsretningerne var dog ikke st0rre end at partiet i 1925 ti! sogneractsvalget indgik listeforbund med de borgerlige i Brande by -mod landomrademe. Det var trods alt bedre end otte ar tidligere, da partiet kom 20 Administrativt arbejde, arran- minutter for sent, da de ville afgementer, opstillinger, valg, levere kandidatlisterne! kontingentopkrrevning, skri- · I 0vrigt var det i 1922 pa tale at velser, vedtregter· og diskussio- opdele Brande Sogn -landets ner om alt dette papir-arbejde st0rste i udstrrekning- i bysogn prreger protokolleme over 80 og landsogn. En modsretning vi ars socialdemokratisk arbejde i stadig m0der bl. a. ogsa i byradet, hvor den socialdemokratiBrande. Flreske- og andespil samt jule- ske gruppeformand Emma trresfester var lige fra start en Schnedler taler om by-Venstre de! af arbejdet. "Der var kritik og land-Venstre. af festen i Drantum. Kritikeren "Han havde konstateret en vis mente, at der ikke var mad nok uenighed i den borgerlige gruptil alle -og <let mente han skulle pe. De var nok ikke sa enige, som de geme ville vrere udadpatales". (1980) Der er ikke sa mange ord om til". (1983) ideologi og politisk profil. Ofte trreder dog konkrete politiske ((~~:"'~ handlinger ned pa papiret bade i byrad (sognerad) og gennem e· J;;~, de organisationer Socialdemokratiet direkte og inddirekte in·"·~.rrr; volverede sig i eller fors0gte at (\ ( c) .( / I·~,f) ))j fa gang i. Brrendselsforening, byggefore(( cld (_ty)1 ning, boligforening, fjernvarme, erhvervsrad og lignende. "Huslejenrevn ophrevet i sogneractet med alle stemmer mod to socialdemokratiske -og uden en skrivelse fra Lejerforeningen havde vreret forelagt i radet". A/S Kai Andresen (1922) Som en rnd tract gennem alle 80 Chr. Bergsvej 5 ~' • 7330 Brande ~ttJ • • ar trreder <let sociale engageTlf. 97 18 08 33 ~• " ment, solidariteten med og indI Brande Jul vil <let fore for vidt at komme med en lokalhistorisk beskrivelse af Socialdemokratiets virke gennem 80 ar i Brande. Derfor har jeg valgt at koncentrere mig om en generel status og en specie! om tale af partiets indsats pa oplysningssiden i Brande. Arstal i parentes henviser til protokolleme.

lreet konstatere, at <let aldrig har staet sa strerkt i Brande som nu rent magtpolitisk i kraft af et byractsflertal med to "borgerlige" partier; Det Konservative Folkeparti og Fremskridtspartiet samt Socialistisk Folkeparti. Mon ikke det er en alliance, som mange af partiets gamle bannerforere ligger og roterer over i graven? Eller de fryder sig over, at deres forarbejde omsider har givet Socialdemokratiet reel magt i Brande Kommune? Stiftet af fem personer Social-Demokratisk Forening for Brande og Omegn blev stiftet 26. september 1912 med en bestyrelse bestaende af lrerer L. J. Pedersen, Uhre, som var kasserer, murer P. M. Pedersen og gartner Chr. Pilgaard, som var formand. Pa det stiftende m0de tegnede desuden murer Erik Madsen og

O&delig jail

VAGS'

Glade/lg ju/ 11nslter 11/ fra

Side 4 - Brande Jul 1992

Vi sender GRATIS Ejendomsringens BOLIGKATALOG med over 3500 boliger til salg

EjendomsCentret

..~. Torvet 2, 7330 Brande

•.t.• Tlf. 97 18 00 88


lrerer Johs. Hansen sig som medlemmer. Chr. Pilgaard, som senere udgav Brande Posten, blev dog hurtigt afl0st pa forrnandsposten af Johs. Hansen -i hvert fald fra 1915. Han havde formandsposten frem til 1923, da han bad sig fri pa grurid af sin folketingskandi-

datur, men allerede aret efter var han tilbage pa posten i endnu fem ar -og var i det hele taget en star drivkraft i foreningen. I 1921 blev han sammen med lokomotivforer 0. Zorn de forste socialdemokrater i sogneradet. Johs. Hansen sad i sognerci.det frem til 1925, hvorefter han blev skatterci.dsmedlem. Han

var medlem af Landstinget 1928-39 og var kirkeminister 1935-40. Fra de fem medlemmer i starten voksede partiforeningen hurtigt i takt med jernbanen - og senere brunkulsepoken. Allerede i 1915 var der 115 medlemmer og toppen blev naet med 650 i 1947. I de sidste mange ar er

SPAR OVER ALL't og f3 din egen Jack

Mrerk dig ~ 路-"路路 frem til Jack!

iiili+d'.

Brande Jul 1992 - Side 5


kurven som i andre partier gaet nedad -og nrermer sig de 100. Agitation vresentlig Ordet "agitation" var meget vresentligt i de f0rste armed Socialdemokratiet i Brande. Der blev valgt op til flere agitationsudvalg og uddelt numre af Vejle Social-Demokrat. Socialdemokratiet var foregangsmrend i det lokale oplysningsarbejde og det forte med tiden til oprettelsen af den lokale afdeling af Arbejdemes Oplysnings-Forbund, AOF. Fra starten i 1912 kan vi genkende nutidens beklagelser. "Foredragene var middelmadigt bes0gt .. ogsa til diskussionsm0deme var tilslutningen ringe". (1916). Tre gange matte man endog aflyse generalforsamlinger, da der var m0dt for fa (1914 og 15); sa efterarsgeneralforsamlingen i netop 1992 med syv deltagere var altsa ikke bundrekorden! Men kampviljen var -som i dagukuelig og man fortsatte. Ogsa med forslag om "Manedlige Kvindelige Diskussionsm0der". (1916). Kvindeme har i det hele taget vreret et 0mt punkt i arbejdet. "J eg vil meget geme have en socialdemokratisk kvinde ind i sogneradet, menjeg vil ikke have hende pa listens f0rste pladser, bare fordi hun er kvinde" (1954) og "der var ingen beretning fra kvindeudvalget, da der ikke var lavet noget". (1960). Udvalget eksisterer ikke mere.

(1922) Tre personer blev valgt til at lede diskussionsklubben. Oplysningsforbundet, forstaet som AOF, melder sig f0rste gang 17I 11-1924 med tilbud om 12foredrag. Detblevvedta- 路 get at tage imod og endvidere at fortsrette Diskussionsklubben. "Diskussionsudvalget klagede over manglende Tilslutning". Men Johs. Hansen opfordrede til at fortsrette og kontakte Oplysningsforbundet "for om muligt at faa dannet en Studiekreds". ( 1925) Og det blev der holdt m0de om 24/ 9; men i stedet for blev det aftalt at holde "en rrekke Foredrag" med J ohs. Hansen. Et specielt udvalg skulle stii for m0deme, hvortil skulle tegnes mindst 30 medlemmer. Men tilslutningen til "oplysningsarbejdet i Vinterhalviiret var ikke sii stor som ventet". (1926) Og det fortsatte -trenk sig, vi snakker altid om, at i de gode gamle dage kunne de samle folk!!!!

Kirkegade og Oplysningsudvalg 1. november 1930 blev der bestyrelsesm0de i Kirkegade, hvor lokalerne i nr. 11 jo i mange iir var arbejderbevregelsens "hjem", og det blev vedtaget at holde socialkursus om Steinkes Socialreform. Pii generalforsamlingen 17. november 1930 berettede Tage Sabroe om Oplysningsarbejdet, at Sogneriidet havde skrenket lokaler og omtalte "Tilrettelregning af Arbejdet". Aftenskole eller Det blev vedtaget, at der skulle diskussionsklub Pii et manedsm0de i September udarbejdes vedtregter for Op1921 blev det foresliiet "at fii en lysningsudvalget, som skulle og Aftenskole vrelges pii generalforsamlingen. Sl0jdskole igang". . Lovrendringer blev vedtaget Oktober iiret efter lyder det: 19. maj 1931. "Ti! den piitrenkte aftenskole Dog fik AOF f0rst senere sin var der tegnet cirka 40 deltage- egen protokol; nemlig fra aure og der ville snart blive indvars- gust 1941. De f0rste ti ar af let til M0de for at tage endelig AOF's historie ska! altsa findes i Socialdemokratiets protokol. stilling til Sagen" . Det gik tilsyneladende ikke helt Vi kan ogsa fastslii, at togf0rer siidan, for det blev vedtaget at Tage Sabroe var den f0rste foroprette en Diskussionsklub. mand. Og at Sogneriidet straks

Side 6 - Brande Jul 1992

fra start bevilgede lokaler i Kirkegade 11. Nok hjalp Sogneriidet som nrevnt Oplysningsudvalget til lokaler, men det viste "Smaalige tilskud til Aftenskolen". (1931) Pii generalforsamlingen 24. maj 1934 oplyste T. Sabroe, at lokalerne i vinterens 10b var bes0gt af omkring 18.000! "Det vedtoges at sende Sabroe pii H0jskole" -og han blev formand i den nyoprettede Aktivgruppe i 1936. Aktivgruppen er nok det mest markante politiske initiativ i partiets historie -endda med egen protokol og vedtregter. Egen protokol er der ogsii over et andet af foreningens h0jdepunkter. 25 ars jubilreet 1937 med statsminister Th. Stauning som taler. Det var simpelthen et krempe-arrangement, hvor der ud over hovedudvalg var nedsat otte underudvalg!

<~~ j

.

Brande Maskin-Center ApS af 29/5. 84 Fynsvej 1 - 7330 Brande Telefon 97 18 21 00

Faetbedre badevcerelse.

r2'. '9

VVSGl~ANTI

STEEN JENSEN Jyllandsvej 13. Brande. Te/f. 971815 63

l!~l!i!fJ!ICI


fi!JJ ERl!ND_E. '

~,,.

'

Brande Marked er pd mange mrider ogsri traditionernes marked. Sri ogsri i rir var bride vejret og hum@ret heft i top. Lige fra morgenstunden var Storegade fyldt med markedsgcester, der n@d morgenkaffen i det fri. Lidt senere pd dagen var det andre varer, der lceskede ganen. Her godt hjulpet pd vej af en flak lo kale spil!emcend, der ga v den hele armen.

Deres Bang & Olufsen Center onsker Dem en glcedelig jut og godt nytdr

~

v. Ulbrichsen w.111.1,1+

STOREGADE 28

TLF 97 18 01 52

2tal

~

Brande Motor Compagni A/S Hermngvej 50

Tele/on

97 l 8 08 11

Brande Jul 1992 - side 7


Pa stjernetrepper lysebla ....

Af sogneprcest Arne @rtved Der er mange mennesker pa gaden. No gen baster afsted beleesset med poser og tasker. Andre driver fra vindue ti! vindue, somom de s0ger efter et eller andet. Ah, julegaver? Der gar en mor med to sma unger. De hiver og slider i den stakkels kone. Et held, at de ogsa har en bla ballon med stjerne at holde styr pa, for ellers havde de helt revet armene af hende. En dame i pels er ude at lufte pekingeseren. Det bryder den sig ikke om; den leenges efter 0reklapstolens lune hj0rner. Peererne i granguirlanderne glimter som mere stjerner. Det er nok ogsa <let, de ska! forestille. Man treekker himlen lidt neermere pa. I juletreeet pa Torvet er de sa neer pa, at de er landet i treeet. Et par af dem er breendt ud. Mender er stjerner

HAIR JA5HION

Torvegode 19 路 Brande 路 97 1132 22 HAl!OESIGN FOii HAM OG HENCE

Side 8 - Brande Jul 1992

nok. Ogsa i butiksvinduerne. Der er ogsa engle! Og nisser naturligvis. Sne er der ikke meget af. Ikke her inde i byen. Der er lidt smattet sortsne i rendestenen og i nogen af sidegaderne. Men ude pa landet ser der dejligt ud. Markeme Jigger hvide, sa langt 0jet reekker. Og s0en er frosset ti!. Det er, som det ska! veere. Hvid ju! i Danmark. Hvid ju! i Brande. Ja, der er ganske vist endnu et par uger ti!; men deter jo heller ikke bare ju! en dag. Der er ogsa hele forventningen. Den h0rer da gudskelov ogsa med. Sne, grangrene, hjerter, nisser, gaver, pebern0dder, glaskugler, juletreeer. Der ska! mange ting ti! en rigtig ju!. Og altsammen handler det om noget. Det vii sige, at deter noget mere end det, som deter i sig selv. Deter stemningen, budskab, fred, gleede, samh0righed, fest. Et ganske almindeligt grantree feeldes i en plantage et sted i omegnen og rejses pa Torvet eller i et hjem; sa er det pludselig livets og festens tree. Et meget betydningsfuldt tree som star der og taler ti! os uden at sige et ord: I dag er livet en fest. Sneer ikke bare frossen nedb0r, men den bliver et juleteeppe: Pa

stjernetcepper lysebla ska! glade vi ti! kirke ga. I den linie er egentlig hele danskemes religion samlet. Stjernen er ikke en fjern klode, men budskabet om, at himlen er kommet helt ned pa jorden. Gud er blevet menneske og lever midt iblandt os. Selv i vores travle, tekniske verden

T0mrer- og snedkerfirma

Arne Danielsen a/s GI. Kcervej 16. Uhre. 97 18 70 63 Alt i vinduer: Standard-, bandehusvinduer m.m. eller efter apgave. Alie omforondringer, reparationer og nybygninger udfores.

betyder det pludselig noget for OS, at vi ikke er alene. Det er sa flot med alle Vore opfindelser. Det er sa glimrende med vores dygtighed og vores velstand og det intemationale samarbejde. Og det er sa beteenkeligt med alle de rakette og bomber; det er foruroligende med forureningen af verden, for slet ikke at tale om den himmelrabende ulighed, hvor nogen d0r af sul mens andre d0r af suit. Det er en st or udfordring at !eve fJSt for Paradis, derude hvor mennesker matte feeste bo, efter at de var blevet forvist fra den have med det ubekymrede !iv. Herude har vi ansvar for hinanden; og vi er medskyldige i de andres n0d og ulykke. Vi ma slide hardt; og vi kender ti! angst og bekymringer. Men vi har ogsa veeret dygtige -pa godt og ondt. Vi har mange forn0jelser og behageligheder. Og der er megen lidelse ti!. Men drnmmen om det andet Li v har vi endnu. Det gode !iv. Og midt i historien bes0gte Gud os i land et 0st for Paradis. Han skulle ikke bare styrke dr0mmen om det andet !iv, men ogsa forvisse os om, at det virkelig var ti!. Og han fik <let !iv kaldt frem til at veere en kraft i blandt os. Og sactan gar det ti!, at vi pa forunderlig vis lever to !iv pa en gang: vores almindelige udfordrende, farlige og herlige menneskeliv og keerlighedens !iv. De er filtret ind i hinanden. Det er let nok at se, nar der ikke er tale om keerlighedens !iv; men det er straks sveerere at udpege keerligheden. Den vii heist

Bes til Deres julefrokost, sm1Nrebr111d o.s.v. hos

Broens Cafeteria vi Lone og Karscen @streal/e 22 7330 Brande Tlf 97 18 17 33

~ ~

~


overses, for ellers bliver den bare til hykleri og hovmod. Men den lever dog i as, det f0ler vi godt: M it land, siger Herren, himmel og jord, h var kcerlighed bar! Deter snart jul! Daskal vi fejre, at <let gode liv er til og lever iblandt os. Det er <let budskab, stjernen star og blinker om. Lad ikke grredekoneme overd0ve de glade toner. Lad ikke de barske gnavpotter 0delregge troen. Pa stjernetcepper lysebla skat glade vi til kirke ga. Jo, <let er rigtig nok. Det er til. Vi kender billedet fra julekortet eller <let broderede vregtreppe hjemme

hos mormor. Der ligger den hvide kirke i den bla bla nat. Lyset skinner varmt og indbydende fra de rundbuede vinduer. Og pa himlen ovenover hrenger en stor stjerne, som sender sine lange · stralebaner lige ned pa vores kirke og g0r den til stalden i Betlehem. Pa den snedrekte vej op mod kirken kommer mor og far og tre sma unger. Godt pakket ind. Der er frellesskab og forventning. Pa stjernetcepper lysebta skat glade vi tit kirke ga. Vi skal op og hme om Guds s0n, der bragte <let and et liv, <let go de liv, krerlighedens liv ned til os. Vi bliver sa mange, at vi nresten

ikke kan rnre os. Til gengreld kan vi synge, sa <let kan h0res viden om. En meget lykkelig stund! Og bagefter skal vi hjem og fejre <let. Og <let er ikke bare noget, vi snakker om, for <let gode liv fylder hele hjemmet med varme og krerlighed. Og trreet minder om <let, og gaverne, glaskuglerne, englene; ja, selv de gamle hedenske nisser er kommet med til festen for det gode liv. Og den fest er dem vel undt. Men den er jo dog mest til rere og glrede for os.

l·ICS l.ISl31:Tl·I

l••~n-~141~1

Glredelig jul!

NISSAN BRANDE 0

For harets sk0nhed STOREGADE 48, BRANDE

Tidsbestill ing

97180560 Lukket mandag

AKTIVBANKEN Torvet 1, 7330 Bra nde Tlf. 97 18 10 55 . Fax 97 18 31 16 Ab ningstider : Mandag-onsdag 9.30-16.00 Torsdag-fredag 9.30-17.00

a

BRANDLUNDVEJ 27 BRANDE . TLF . 97 18 30 00

GAVEN TIL HENDE finder man nemt hos .••

Brande

M URER M ESTER - AUT. KLOAKMESTER

Sportsvre nget 18 - 7330 Brande Telefon 97 18 02 73

STOREGADE 33 - 7330 BRANDE TELEFON 97 18 15 17

Brande Jul 1992 - Side 9


Brande Invalide- og Pensionistforening fejrede 50 ars jubilreum Den 20. oktober kunne Brande Invalide- og Pensionistforening fejre 50 ars jubilreum -ogsa selvom der var lidt usikkerhed om stiftelsesdatoen. Usikkerheden skyldes, at der i foreningens protokol er opfort den 24. oktober som stiftelsesdato, mens der pa foreningens fane star den 20. oktober. Bestyrelsen valgte altsa at tro pa det, der star pa fanen. Brande Invalide- og Pensionistforening blev stiftet under krigen, og 20 meldte sig ind pa den stiftende generalforsamling. Ved 50 ars jubilreet havde foreningen 609 medlemmer, fordelt pa 443 aktive og 166 passive. Af protokollen fremgar det, at den forste bestyrelse havde Hans S0nderholm som formand. Med i bestyrelsen var desuden Hans Chr. Rasmussen, Jens Fl0e Pedersen, Kathrine Nielsen og Maren Hampen. Kontingentet blev fastsat til 1 kr. om aret. I dag er det pa 25 kr. om aret. I krigsarene opstod der mange pensionistforeninger ud over landet. En af arsagerne var, at man ikke kunne fa brrendstof til bilerne og at man derfor ikke kunne komme rundt. Dertil kom m0rkelregningen. Det gav et behov hos de reldre for at skabe noget sammen og have et sted, hvor man kunne m0des og have det rart pa trods af krigen. At det var strenge tider med knaphed pa varer fremgar ogsa af referatet fra julesammenkomsten den 29. december 1944. Her nrevnes, at der, som festens h0jdepunkt, blev serveret rigtig kaffe. Brande Invalide- og Pensionistforening blev stiftet med det formal at¡samle pensionisterne, sa de i frellesskab kunne frem fore deres synspunkter over for Side 10 - Brande Jul 1992

BRANDE

""

9718 06 65

Biltelefon 30 97 80 60

kommunen. Foreningen har en reprresentant i Det sociale Forbrugerrad. Endvidere har man interesseret sig for forholdene pa plejehjemmene og arbejdet med handicappedes forhold. I dag er foreningen mere blevet et samlingssted, hvor pensionisterne kan komme og hygge sig. Saledes k0rer det ugentlige bankospil aret rundt, hvor en trofast skare pa ca. 130 kommer hver tirsdag aften i Brande Selskabslokaler. Ud over bankospillene holder pensionistforeningen en hyggeeftermiddag hver anden onsdag i hver maned pa biblioteket, og den samler omkring 100 deltagere. Det er gerne lokale krrefter, der star for underholdningen. Om sommeren arrangeres der udflugt. Foreningen har haft mange form.end i sit 50-arige virke, hvor form.end som Tinne Jacobsen, Evald Ravn, Evald Jensen, Aage Jacobsen og Chr. Lund Pedersen huskes for deres store arbejde. I jubilreumsaret bestar bestyrelsen af Gunnar Iversen (formand), Ragnhild Iversen (nrestformand), Helge Risbjerg (kasserer), Ove Krogh (sekretrer) samt Gerda Clausen, Karen Jensen og Maren Jensen.

Vejlevej 106, 7330 Brande

Opbygning af special - og standardtrailer samt opbygning til veksellad.

PNO TRAILER A/S Fynsvej 7, 7330 Brande Telefon 97 18 16 00

Vi 0nsker vore kunder en glcedelig ju/ og et godt nytar . . I Malermester

N. K. S0ndergard Tranevej 37, 7330 Brande Telefon 97 18 13 43 {efter kl. 17) {Bil 30 97 79 43)

DEN llfJT/fJE fJllMMElDllfJS JIJlE/tllfJE FAS HOS

IDRVEJ's BAGERI

vi ELNA & POUL E. PEDERSEN STOREGADE 32 â&#x20AC;˘ 7330 BRANDE! TELEFON 97 18 00 38

Vil du ha' ren besked om vindkraft sa ring til. .. Meiller i fig. str. .150 - 300 og 450 kW

11 . BONUS

Energy A/S Fabriksvej 4 ¡ DK-7330 Brand e Telefon: 97 18 11 22 Telefax: 97 18 30 86

-en stcerk partner


Brande fik sin f0rste verdensmester... Anden pinsedag havde der samlet sig en st0rre velkomstkomite ved 0rbrekvej 56. Flagene var taget frem og champagnen lagt pa k01, sa alt var klar til at modtage Brandes forste verdensmester -Susanne Kessler, der netop havde vundet VM-guld i bueskydning ved pinsens konkurrencer i den hollandske by Maastricht. Med sig i bilen fra Holland havde bun foruden guldmedaljen, blomster og prremier ogsa en anden af Brandes kendte bueskytter, Niels Baldur, der havde opnaet VM-s0lv i herrernes konkurrence efter en meget sprendende finale, hvor kun 4 point skilte ham fra guldet. Den nybagte verdensmester Su sanne Kessler og VM-s@lvvinderen Niels Baldur med medaljer om ha/sen, blev ved hjemkomsten fra verdensmesterskabeme i Maastricht i Holland, hyldet pii beh@rig vis af Brande Bueskytte laugs medlemmer.

Brande Jul 1992 - Side 11


Trrek af livet som. missionrerer i Paraguay Mandag den 28 . oktober 1991 vinkede regteparret Rita og Chr. Boas og deres <latter, Lisbet, farvel ti! Blah0j for at rejse til Paraguay som missionrerer. Her fortreller parret lidt om det daglige arbejde, og de forhold de lever under i det fremmede.

tredie tager afsted pa arbejde for at tjene penge ti! sit studie. Nar der er ro i huset, tager vi tid til vores morgenandagt. Op ad formiddagen gar vi i supermarked. Udvalget i det lokale marked er godt, men ikke alle varerne er lige gode. Vi er f. eks. ved at lrere, hvilke dage der -Vi har nu vreret i Paraguay i ca. kommer friske grnntsager, og et ar. Yores opgave har i denne hvilken mrelk, der holder sig tid vreret, at hj relpe kristne unge bedst. mrend ti! en uddannelse i stor- En overraskelse var det, da Rita byen. Derfor har vi bosat os i en dag sa en rotte i butikken. Na hovedstaden Asuncion. Vi har -der er andre forretninger, der lejet underetagen af et stort hus, har kakkelakker og andet kryb. som ligger centralt placeret. Priserne pa dagligvarer stiger og Dette hus er nu tre unge mrends stiger. Sidste opg0relse viste, at og vort hjem. N ar nreste skol ear varerne var steget med ca. 9% i begynder ca. 1. marts 1993, for- det sidste halve ar. venter vi, at der kommer flere. Til en storby som Asuncion, h0Disse unge kommer langt ude rer der flere "markeder", et af fra landet, hvor der kun findes disse er "Marked 4". Over den jordveje, og hvor afstandene i et bydel hviler der en tung os af land, der er ti gange sa stort som rng og kulilte. Duft af grnntsager, duft af tobaksblade og Danmark, er meget store. Lad os fortrelle lidt om vores skosvrerte -og en darlig lugt efhverdag: ter toiletbes0g henne pa hjm-Den begynder omkring klok- net. Her kan k0bes alt muligt i ken seks, og morgenmaden spi- smatingsafdelingen, men ogsa ser vi sammen med de unge ca. m0bler. en halv time efter. Cirka klok- Her er fine forretninger med ken syv tager den forste en bus brudekjoler. Her er gadehandtil baptist hospitalet, hvor han leren med sin bod pa fortovet. studerer ti! sygehjrelper. Lidt Her er deres hjem. Her vokser senere tager en anden afsted ti! b0rnene op. Her sidder en mor college, hvor han studerer ti! pa aben gade og ammer sit barn. noget, der kan sammenlignes Efter en dejlig middag holder med studentereksamen. Den familien siesta, d.v.s. vi tager

vores middagss0vn. Omkring klokken 15 er jeg igang med at studere spansk, men her i Paraguay taler de fleste ogsa gurani, som er landets oprindelige sprog. Dette giver os isrer problemer omkring stednavne. Da vores unge kommer hjem pa forskellige tidspunkter, er det vanskeligt at spise aftensmad samtidig; men det sociale samvrer omkring bordet er noget helt fremmed for dem. Ofte skal en af vore unge videre til skolegang om aftenen. De to andre bruger deres aftener ti! at lrese lektier eller ti! at deltage i menighedens m0der. Hjemmets frellesaktiviteter slutter gerne i k0kkenet med aftenskaffe eller varm mad. Omkring klokken 22.30 skilles vi og laser. Inden vi lregger os, tager vi vasket0jet ned fra snorene i garden, da vi har haft bes0g af tyve om natten.

Hvad bestiller vi ellers? Rita har et mangesidet job. Som husmor med indk0b og reng0ring, desuden hjrelper hun til i kirken med smaopgaver. Laver mad nar der er konference eller syr flag herhjemme. Mine st0rste opgaver for tiden er at hjrelpe menighederne med deres kor. En gang om ugen underviser jeg i sang og musik pa bibelskolen. Da jeg stadig har sproglige problemer, prrediker jeg for det meste, nar jeg har tolk, men det sker, at jeg bliver bedt om at komme og prredike eller undervise i Guds ord uden tolk. Det er dejlige opgaver, og deter dejligt at have med bibelskoleeleverne at g0re. Fritid og arbejde er svrert at skelne fra hinanden. Men vi har vreret pa bes0g hos en gammel dame fra Danmark. Hun har vreret i Paraguay i over 45 ar og er nu 89. Hun taler stadig fly-"':â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ g . fifif!:!lip ~f",r,.<,,.. dende dansk. Efter dagens arbejde modes Rita Boas ti! en hyggestund sammen Rita, drengene og jeg har hjulmed husets beboere. pet hinanden med at srette nye Side 12 - Brande Jul 1992


~

lofter op i vores lejlighed. Desuden hjrelper jeg til med kirkebyggeri.

Lidt om Paraguay Inden vi slutter denne hilsen, vil jeg fortrelle lidt om Paraguay. I den tid vi har vreret her, har der vreret to fors0g pa revolution, som dog blev afsl0ret. Nreste ar -1993- skal der vrere r

HOT

Treppe og Gulvbelregning v/ OleJensen Culvbelregning af enhver art til HA DVIERK - INDUSTR! FABRIKKER og PRIVATE - indhent et tilbud fra HOT

- det er billigere end du tror!

valg, og for 0jeblikket er der vist opstillet omkring 21 lister. Der prresenteres kandidater til ny prresident og pa radioen h0rer vi, politikerne svare pa telefonhenvendelser. Aviserne afsl0rer embedsmrend indenfor politi, toldvresen, militrer og byract som vrerende svindlere eller medskyldige i mord. De rige famlier har flotte villaer

og biler, spiller tennis og har motorbad; mens den fattige bor nede ved floden i hjem, der er bygget af papkasser eller brredderester, de bedste er bygget af sten. I ar er floden imidlertid gaet over sine bredder, sa familierne flyttede deres hjem op pa den nrermeste parkeringsplads, hvor de har klaret sig vinteren igennem. En helt anden side af livet i Paraguay er de mange festdage. Vore unge far fri fra college eller skole, hvis der f. eks. er festdag for b0rnene. Denne dag er en historisk mindedag, fordi Paraguay mistede mange b0rn i en krig. En anden festdag er de unges, eller fris0rernes, eller lrerernes, eller festdag for en helgen i den katolske kirke. Eller maske beslutter prresidenten at vi ska! have en fridag, og sa ligger hele samfundet stille. Storbyen, med al dens larm, er som d0d, ingen busser k0rer, og de fleste forretninger er lukkede. Dog er de forretninger, som ejes afkinese-

~J!,,~JM\t ~~§lt.!l@~ii@[i]

Herningvej 64, 7330 Brande

97 18 01 23

() STATOIL

Steens Autovcerksted Telf. 9718 00 73

eTJEPPER

•VINYL eNOVILON eKORK

•LINOLEUM Ring for et uforbindende tilbud, eller du er velkommen ti! at bes0ge vor udstilling.

Abningstider. Ma.-torsd. 13.00-17.30 Fredag 13.00-19.00 Lerdag 9.00-12.00

Udstilling og butik: Agade 2 A 7330 Brande Tlf. 97 18 33 I!

<~ :;.:.·-a~ ~-)

(\ _iµ_,):1

~

BRANDE 1n•LAST IUli & SILVAN 7330 Brande . Telefon 97 18 10 00

Vi 1n1/te1 ~ore ltuntler en gl•delig jul ... I

JENNY SKO Ny• Sko - R!GT!GE SKO T!L HELE FAM/LIEN -

Brande Jul 1992 - Side 13


re eller koreanere altid aben. Landets befolkning er meget venlig og grestfri. De har en vreldig omsorg for hinanden, hvilket f. eks. kommer til udtryk i busserne. Ingen mor eller far med et lille barn pa armen kommer til at sta, ligesa ingen reldre. Og ved bussen er der altid en, der er klar til at hjrelpe. Der kunne skrives en hel roman om en bustur i Asuncion, da disse er byens st0rste samfrerdselsmiddel. Man transporterer sine reservedele til bilen etc., sine grnntsager til markedet, sine h0ns og sine gees samtidig med, at den fine bankassistent og forretningsdamen prnver at holde balancen under bussernes vred-

Textile Print ApS . Mylius Eriksensvej 52 7330 Brande . Telefon 9718 19 22

del0b i Asuncion. Vi har ikke"en eneste gang m0dt en drukken person i bussen. Unge og reldre bar en korrekt opforsel. Man hjrelper endog chaufforen med at give ham billetten tilbage, nar man star af. Det er dog ikke legalt, sa der er

megen kontrol i busserne. Vi haber denne beskrivelse har givet et lille indtryk af, hvordan <let er at leve i Paraguay i Sydamerika. Med venlig hilsen Lisbet, Rita og Christian Boas.

De tre unge mcend, vi bar sammen med, elsker at spille og synge i deres sparsomme fritid.

(B)

IV\.ARTENSENS

OK-7330 Brande

Side 14 - Brande Jul 1992

FA.BRIKA/s

Danmark 路 Tlf. 97 18 11 00

Fax 97 18 22 20


Golfsporten holdt sit indtog ... 1992 bet0d, at opfyldelsen af h0rer en stratrekt idyl, der skal drnmmen om en golfbane i indrettes til klubhus. Brande kom et stort skridt mer- Der er udarbejdet en forel0big mere. Det skete 路 ikke mindst plan for omractet, indeholdentakket vrere Brandtex, der ve- de en 9-hullers bane samt en derlagsfrit stillede et 40 ha. par 3 bane -en 0vebane med 6 stort, natursk0nt ornracte til ra- huller. Desuden bliver der anlagt en sakaldt Driving Range, dighed for en golfklub. Der er tale om ejendommen hvor spilleme kan 0ve sig i at sla Nordlundvej 87, som tidligere langt og endelig bliver der en har tilh0rt fhv. bankdirekt0r i potte-0velsesbane. Brande, 0. Stendal, der nu er Efter planeme skal anlregsarbejdeme til golfbanen pabegynbosiddende i N restved. Ejendommens arealer bestar af des i foraret 1993, sa baneme et kuperet terrren med abne kan vrere klar til at tage i brug i marker, hedearealer samt be- 1994. plantning med bade nale- og Bag golfprojektet har staet en 10vtrreer. Endvidere grrenser arbejdsgruppe bestaende af 17 omradet op til den fredede medlemmer, der gennem lrenBrandlund Mose. Sa disse na- gere tid har arbejdet pa at realitursk0nne omrader er som sere ideen om en golfbane i skabt til en 9-hullers golfbane. Brande. Med til dette skemne omrade Den 27. august blev der ind-

kaldt til stiftende generalforsarnling pa Hotel Dalgas, hvor et halvt hundrede golfinteresserede branditter m0dte op. Pa forh3.nd havde initiativgruppen sikret sig st0tte fra et antal potentielle medlemmer. Efter aftenens m0de kunne gruppen med tilfredshed notere sig, at det var lykkedes at tegne en trediedel af det medlemstal pa 200, som man havde anset for at vrere tilstrrekkeligt til at danne grundlag for Brande Golfklub. Brande Golfklub's forste bestyrelse kom til at bes ta af formand Benny Larsen, nrestformand Kurt Bach, kasserer Claus Lykke Jensen, sekretrer Jens Iversen samt af Inge Langballe, Emond Rahbek og Niels Borgaard.

Brande Golfklub har fdet stillet et ca. 40 hektar start natursk@nt areal pd Nordlundvej til rddighed af Brandtex. Prikken over !'et er denne strdtcekte idyl, der ska/ indrettes til klubhus. Her ses to af golf-arbejdsgruppens medlemmer, landinspektfiJr Henning Jensen og erhvervschef E. Rubech Rasmussen, lufte golfudstyret.

Brande Jul 1992 - Side 15


Aret i glimt

Sko, Brande Bolighus, Ruglykke og SportMaster.

I begyndelsen af januar maned tog Brande Kommune imod sin nye kommunaldirekt0r, Ejgil Nielsen, Ikast. Han afl0ste Peder C. Mogensen pa posten.

Pa en ekstraordinrer generalforsamling den 4. april beslutter Brande Grundejerforening at opl0se sig selv. Hermed srettes der punktum for en forening, der siden 1917 bar vreret involveret i og initiativtager til 10sning af mange opgaver i Brande. Foreningens sidste formand var Niels Erik Larsen, der sammen med den 0vrige bestyrelse og generalforsamlingen godkendte, at foreningens forrnue pa godt 80.000 kr. skulle overga til en fond, som samtidig overtager opgaven med at uddele forsk0nnelsesprisen. Desuden er <let tanken, at fonden skal kunne yde 0konomisk st0tte til proj ekter, som er til gavn for byen.

I begyndelsen af februar kunne Tut og Bent Jensen fejre 20 ars jubih:eum som vrertspar pa Uhre Kro. 1. februar sluttede en epoke i Brandes forretningsliv, da skomager Bramming, efter mange ars virke i sit lille vrerksted pa Storegade, gik pa pension. L0rdag den 15. februar fejrede Brande Sportsfiskerforening 25 ars jubilreum. L0rdag den 22. februar fejrede Andels- Kartoffelmelsfabrikken "Midtjylland" 75 ars jubilreum. I begyndelsen af marts abnede ALTA Discount butik i Brande. Butikken bar til huse i nybyggede lokaler, hvor Brande Bio tidligere la. I begyndelsen af marts maned

fik Bikuben i Brande ny afdelingsbestyrer. Ny pa posten er den 33-arige Niels Christian Steenholt, der afl0ser Niels Knudsen. Den 1. april stoppede isenkrremmer Herluf Christensen med at drive isenkrremmerforretningen, Imerco, Storegade22. Lejemalet af isenkrremmerforretningen blev overtaget af isenkrremmer Keld Ruglykke, der i en lang arrrekke bar drevet forretning i Storegade 33. Siden overgik ban til at vrere Imercoforhandler. Ejendommen Storegade 22 kom senere pa aret til at danne rammen om byens lavprisvarehus etableret i et samarbejde mellem MP Boligtextil, Chic damet0j, Boie herret0j , Jenny Side 16 - Brande Jul 1992

Mandag den 13. april kunne Kvickly Brande fejre 25 ars jubilreum i den velkendte bygning, der strrekker sig fra Strnmmen til Storegade. I begyndelsen af april tiltradte S0ren Brandt Andersen som leder af Aktivbanken i Brande, hvor ban afl0ste Bjame S0rensen, der tiltradte en stilling som erhvervskundechef i bankens Vejle-afdeling. 1. maj blev Peder Nielsen, Silkeborg, ny indehaver af Din T0jmand pa Storegade i Brande. Midt i maj maned abnede Britta Kristensen og Bodil Johansen b0met0jsbutikken "Trolderik" i Kirkegade. Senere pa aret flyttede butikken til Storegade i butikslokaleme efter <let nu lukkede "Bette N0k". S0ndag den 10. maj deltog 350 10bere til det arlige BrandtexL0b. I maj maned blev Anette Brnchner Jensen ansat som ny leder af Brande Bibliotek. Hun afl0ste sin mand, Peter Holm

Christensen, pa lederposten. Han tiltradte en stilling som souschef og udviklingschef pa Heming Centralbibliotek. "Arets leder", gymnastik- og folkedanseleder Hilda Nielsen, og "Arets Navn" bordtennisspilleren Finn Jensen, begge fra Brande Gymnastik- og Ungdomsforening, hredres med blomster og pokaler pa radhuset. I maj maned lagde maleren, professor Poul Gemes sidste hand pa udsmykningen af Brande Vandvrerks gamle vandtam pa Blichersvej. I begyndelsen af juni kunne Brande fejre sin forste verdensmester. Det blev ikke uventet Brande Bueskytte Laug, der hjemforte denne fomemme titel. Saledes vandt Susanne Kessler VM-guld i skydning med compoundbue ved mesterskabeme i Maastricht i Holland; mens Niels Baldur hos herreme opnaede en VM s0lvmedalje. Endvidere kan <let noteres, at begge senere pa aret bade tegnede sig for jyske, danske og nordiske mesterskaber. Torsdag den 11. juni kunne hele Brande vrere med til at fejre premieren pa multimedieshowet "Drnmmerejsen", der blev opfort i Kulturremisen. Der var tale om et imponerende projekt med omkring 400 medvirkende. L0rdag den 13. juni blev Brandes nyeste gavlmaleri, "Puls", afsl0ret. Gavlmaleriet er udfort efter kunstneren Asbj0m L0nvigs forlreg pa Brande Bladets gavl, der vender ud mod Torvet og Storegade. I slutningen af juni maned deltog 2300 fodbolddrenge og -piger i arets BIF-CUP, som hermed blev afviklet for 12. gang.


BestSeller ved Troels Holck Brandtex har stillet ejendomPovlsen hredres med Brande men Nordlundvej 87 kvit og frit Grundejerforenings sidste for- til radighed for klubben de nresk0nnelsespris. ste 10 ar. I begyndelsen af september kunne Birthe og Ole Stensgaard fejre, at det var 25 ar siden, de havde startet forretnin g med smykker, ure og briller pa Store1. august tiltradte Per Wallentin gade. stillingen som skoleinspekt0r ved Blah0j skole. Han afl0ste Den 3. september havde byraBotha Underlin, der efter 36 ars det indbudt ti! borgerm0de pa tjeneste ved skolen gik pa pen- Hotel Dalgas. Her kom byradet i krydsild omkring sp0rgsmalet sion. om placeringen af Brandes naturgasfyrede Uhre og Omegns Vindm0lle- fremtidige laug kunne i begyndelsen af au- kraftvarmevrerk. Et andet af afgust navngive laugets nye vind- tenens varme debatemner var m01ler. M0llen ved Husum fik forholdene pa reldrecentret navnet "Vrol" og m0llen i Brandlundparken. Langkrer fik navnet "Mizar". Begge navne er hentet i Brande Efter 23 ars virke matte pensionistforretningen "Bette N0k" i Sogns Historie. Storegade lukke midt i septemSkoleinspekt0r Jobs. Bach kun- ber. ne ved skolearets start fejre 25 Forretningen blev oprettet i ars jubilreum som skoleinspek- 1969 pa initiativ af nu afd0de Brande-liege Ole Bendix. t0r pa Prrestelundskolen. Forn1alet med butikken var at I slutningen af august blev der skabe et sted, hvor pensionister holdt stiftende generalforsam- kunne komme af med deres ling i Brande og Omegns Golf- hobbyarbejder. Men tiden var l0bet fra ideen bag "Bette klub. Benny Larsen, souschef i Midt- N0k" . bank, valgtes til formand. Klubben bar faet de bedst tren- I september vandt Brande Skytkelige vilkar at starte pa, idet teforening's b0rnehold det danske mesterskab i skydning pa 200 meter distancen. Holdet bestod af Pernille Pedersen, Christian Johansen, Tommy S0rensen og Mikkel Berg. Brande Offset & Ved en ekstraordinrer generalforsamling i slutningen af juni fik OSI Brande Hallerne belt ny bestyrelse.

4il\ \11J1 Reklamecenter

Torvegode 30 ¡ Tlf. 9718 04 55

mngmode

29 . oktober blev Brande's nye bowlingcenter, Big Bowl, indviet. 29 . oktober kunne l0bskomiteen bag Brandtex-L0bet uddele 5.000 kr. til Blah0j Hallen. Pengene var trenkt som st0tte ti! frerdigg0relsen af hallens nye vrerested for bade unge og reldre Blah0j-borgere. 1. november kunne barber- og frismmester Jacob 0. Madsen sit 50-ars forretningsjubilreum . I den forbindelse kan det nrevnes, at han er byens reldste aktive forretningsdrivende. 1. november tiltradte Peter Mogensen, Givskud, stillingen som ny skoleinspekt0r ved Prrestelundskolen. Han afl0ste Jobs. Bach, der gik pa pension efter 25 ars virke ved skolen.

1. november tiltradte Kim Hastrup, Vejle, stillingen som leder afb0rnetandplejen i Brande Kommune. Han afl0ste Jan Andersen pa posten.

2. november overrakte aktitekt Gregers Algreen Ussing fra Planstyrelsen Brande Kommuneatlas til borgmester Lise Hvelplund. 6. novenber kunne apoteker Else Skov Villadsen fejre Brande Apotek 's 75 ars jubilreum.

Under navnet "G-strengen" stiftede en kreds af musikinteresserede i Brande en musikforening. Der som formal har at styrke musiklivet i byen.

â&#x20AC;˘ ÂĽ Torvet Brande Tlf. 97 18 03 03 TORVET . 7330 BRANDE . T LF.97180303

Brande Jul 1992 - Side 17


Trrek af herregarden Brandholm's historie det gamle Brandholm la. Nogle mener, at det la pa bakken 0st "I gamle dage la herregarden for det nuvrerende Brandholm, Brandholm nede ved brekken. andre at det la lrengere mod syd Borggarden var omgivet af bre- og atter andre, at det altid bar de grave og var en trefl0jet bin- Iigget der, hvor det Jigger nu. I dingsvrerkbygning bestaende af nogle gamle brandtaksationer et stokvrerk pa en h0j grundmu- kan man dog se, at beskrivelsen i "Fru Mailes rrenker" nok ikke ret krelder. I de mudrede grave trivedes siv er sa tossede endda -men det og mr, mellem hvilke tamme vender vi tilbage ti!. svaner stolt sv0mmede rundt. Rundt omkring la h0je blom- F::csteb0ndernes ydelser til sterrige enge, kun pa den ene si- Brandholm de afbrudt af gardens have med I 1769 var befolkningstallet i dens snorlige gange og klippede Danmark opgjort ti! 797584. Heraf levede 85% pa landet. hrekke. Ladegarden la pa den modsatte B0nder og husmrend udgjorde saledes det overvreldende flerside over for engen. " Sadan starter en historisk for- tal afbefolkningen. Landbruget trelling af C. A, Thyregod, der var det produktionsgrundlag bedder: "Fru Mailes rrenker". samfundet med kirke, k0bstreDer er-flere meninger om, hvor der og stat hvilede pa. Af Kristian Julsgaard

Billedet her er et af de addste fotografier af god.set Brandholm.

Har du tid til Bogholderiet ?

·J,' Hanne B. Kristensen , tlf. 97180914

Den enkelte gard bortfrestedes som regel pa Iivstid, saledes at godsejeren overdrog bonden brugsretten ti! garden for visse modydelser, hvis omfang varierede med gardens st0rrelse. De vigtigste af disse ydelser var hoveri og landgilde. Hoveri var pligtarbejde, mest pa hovedgardens marker, der dyrkedes ved hjrelp af fresteb0ndernes arbejdskraft.

Station svej 1 - 7330 Brande Tlf . 97 18 35 88 - Fax 97 18 34 24

Landinspekt0rcentret Henning Jensen · S0ren Daniel Kristensen Storegade 36, 7330 Brande

Tlf. 97 18 00 11 Side 18 - Brande Jul 1992

Ejendomsretten ti! disse garde var i 1688 fordelt saledes: Adelige godsejere .........45,2% Kron en .............................. 25 °/o Borgerlige godsejere ....... 17% Kirken ............................... 10°/o Selvejerb0nder ................ 1,8%

Vi fJnsker alle en gkedelig ju! . ... .I og go dt nytar

-eller er du heist foruden dette »papirarbejde« -sa kontakt

~NSKABSGAJulEN

De grundlreggende enheder i landbruget var godset og frestegarden. Et gods bestod af en hovedgard med egne avlsbygninger og egen hovedgardsjord. I 1700-tallet var der mellem 700 og 800 sadanne godser eller hovedgarde i Danmark og her imellem Brandholm. Fra 1681 ti! 1688 lod Chr. d. 5. al landbrugsjord opmale, vurdere og registrere. Resultatet samledes i en matrikel, og ud fra denne regner man med, at der bar vreret ca. 58000 garde i Danmark.

bb

Biblioteket har mange gode sider - de fleste limer vi ud!


I hoveri-efterretninger fra 1791 sa vrere opstaldning af en fortrelles om Brandholm og okse eller en hest for godsejedens fresteb0nder og om de be- .ren. I Brande sogns matrikel fra stemmelser, der gjaldt der. "Hver af b0nderne er ansat til 5 1664 ses, at Kragsig betaler 1 1/2 pl0jedag, 12 spanddage og 1I 2 0rte rug i landgilde til Hein13 gangdage. Pl0jedagene er rich Gi0de. Drantum er sat til fordelt med 2 1/2 om foraret og "3 0rte rug, 1 Schoufsvin, 1 3 om efteraret. Spanddagene er Lamb, 1 Gaas, 2 H0ns, 2 snese fordelt med 3 dages g0dnings- Eegs" og Husum til "1 0rte k0rsel, 3 dages h0k0rsel, 1 dag Rug, 1/2 horboe pund Sm0r og med at kme korn, 1 dags k0rsel 1 Svin". efter gjerdestaver 1 1/2 mil fra I 1664 var der foruden de her Brandholm, 1 dags kmsel med nrevnte frestegarde ogsa Tarp lyngflader til at trrekke ajlen pa og en gard i Brandlund, der tilgardspladsen og endelig en tur h0rte ejeren af Brandholm. til Horsens, som bliver regnet Og hvem var sa ejerne af for 3 spanddage". Til dette hoveri skulle b0nderne Brandholm? selv stille med trrekkraft, plov, Den forste, der nrevnes, er Pevogn og de n0dvendige redska- der Terkelsen, en vrebner som ber. De fleste b0nder ville gerne ska! have faet Brandholm med betale et bel0b for at slippe for sin hustru, Else Juul. Han d0dei hoveri, men mange godsejere 1587 som sin slregts sidste ville ikke give afkald pa denne mand. Fra 1587 til 1799 har Brandholm skiftet ejer ca. 23 ydelse. Landgilde var fresterens afgift gange, sa det vil fore for vidt at til ejeren og bestod som regel af nrevne dem alle. Her ska! blot naturalier fra garden som korn, nrevnes adelige slregter som husdyr og sm0r, men kunne og- Rantzau, Below, G0ye og Pars-

Nylled I Arets Jule/Jitter

Brande Renovation det lokale industrirenovationsfirma gennem 20 ar - deter os! Vi haber pa et godt samarbejde i fremtiden med savel gamle som nye kunder.

Brande Renovation Vognmand S0ren Eriksen Telefon 97 1819 00

011er Naeltleren

---路

berg. Fra 1629 til 1679 var landet involveret i en serie krige, som resulterede i h0je skatter, men isrer Svenskekrigen fra 1657 til 16q0 havde en 0delreggende virkning. Hungersn0den og pesten hrergede, befolkningstallet faldt, antagelig med 25% og som folge heraf var mange garde 0de og ubesatte, hvilket ogsa var tilfreldet med Brandholm. I matriklen fra 1664 ses, at den er "ganske 0de og ruineret", og man regner med, at i Brande sogn var 37% af gardene 0de i 1659. I en eng-, skov- og grresningstaksation star der, at Conrad van H0velen kan avle "66 Ires h0, som er meget ondt og fuldt af kattefrig og mos, eftersom det gror pa ren slemmosig rndagtig morret jord. Der kan grresse 18 n0d og 4 brester. Klyneskrer og t0rveskrer er ikun meget ringe, nok findes der 4 sma fiskedamme, som er forgroede, sa der ingen fisk findes deri. Ti! denne gard findes

GIA.DELIG JUL GNSKER BRANDE AUTOOPHUG Vejlevej 106 Tlf. 97 18 06 20 Opel-specialvierksted Reparation at a/le g@ngse m;;ert<er indentor person- og varevogne. Reparation at trontruder og hurtig udskiftning . TILBUD GIVES GERNE!

og

ooAJ.E.BREMSECENTER

DIN oB/LPARTNER Borgergade 5, 7330 Brande Tlf. 97 18 01 50 . Fa x 97 18 01 50

.,

ALGAS 路--

路BRANDE路 Tak for 1992 - Pa gensyn i 1993 - Telefon 97 18 13 00

Brande Jul 1992 - Side 19


ingen herlighed , eftersom den er ganske 0de". I 1741 blev Brandholm tilstaet prresterne Jens Risom i Brande og dennes svoger Joh an Ahrensberg i Hvejsel og i 1743 ombyggede de garden. I en brandtaksation fra 1805 ses, at hovedbygningen var en trefl0jet bygning, som var 23 fag Jang og 11 alen bred (1 fag= 3 alen). Det nordre hus var pa 22 fag ti! korn og h0 , medens det vestre pa 14 fag var beregnet ti! heste og kostald. Det 0stre hus ogsa pa 14 fag blev brugt ti! kostald og materialehus. Alt var opfort i egebindingsvrerk med murede vregge og stratag. Denne beskrivelse af Brandholm passer jo helt godt med C. A. Thyregod 's, men hvordan garden sa ud for 1743 ma vi trenke os ti!. Ved en omtaksation den 8. marts 1830 ses, at Otto Arevad har bygget nyt stuehus pa 15 fag Jang og 10 alen bred med loft overalt, opfort i brrendt mur og med stratag. I 1841 er det nordre hus ombygget med grundmur og stra og lyngtag. Samtidig er der 0sten for garden opfort et aftregtshus pa 5 fag. I 1797 overtog Otto Arevad, efter sin svigermor Karen Kiersgard, Brandholm med sine 6 frestegarde -nemlig: den vestre gard i Hyvild. Drantum, Alkrerlund , den 0stre gard i Tarp og Kragsig. Den 23. juni 1805 sk0der Karen Kiersgard Brande Kirke og nogle tilh0rende frestegarde ti! Otto Arevad. I 1798 fik Otto Arevad tilladelse til at udparcelere hovedgarden , hvilket han startede med i 1799. Beretningen om, hvordan det forl0b, vii blive frerdig i !0bet af vinteren og den vii sa, sammen med flere beretninger og gamle sk0der fra Brandholm, Kragsig og Tarp, blive trykt i et hrefte. Hvorledes udstykningen affrestegardene forl0b kan ses i nogle af de andre hrefter, som Brande Lokal- og Slregshistorisk Forening udgiver.

Side 20 - Brande Jul 1992

Brande HI{ 0nsker gamle og nye medlemmer en glcedelig ju/.

Polarisgryder m l lag Alie str. nu ca. 1/2 pris F.eks .: 4,3 liter F0r 419,- Nu 3 liter F0r 348,- Nu

OIADEl/O JUl... 0nsker

289.248.-

(Ei:K0BJ CENTER a-~

BRANDE

A.O.F. Brande Fritidsskol~- ~~ I Telf~~~

N0rregade 16. Brande. Tell. 971812 44

Glcedelig jul og godt nytar (((

]Nm[

BENZIN/DIESEL BILVASK D0GNKIOSK vn~EOCENTER

HYDRO ... ·

Korn sikkert frem til jul i Brande. Vi for handler ogsa vinterdrek Hyvildvej 38 - 7330 Brande. Telefon 97 18 03 00

Brande Autosadelmageri11s Ah i p·resenninger saml auto- ag m0belpalslring

v 97180044

Jyllandsvej 11, 7330 Brande

~- 30951327 ·FAX. 97182898

9718 07 47 - 97 18 27 43

Korn og oplev julen i vore afdelinger:

llnaule

•"'.•. ,

14 BOGER 14 L/E,DERVARER 14 PAPIRAFD: 14 LEGETOJ

Storegade 50, lilillilli::Mlllllill.- 7330 Brande, tlf. 97 18 05 00


Vagn's Krostue Torvet Brande

FRISGR HOS

MIKKELSEN v I PETER MIKKELSEN TELEFON

97 18 14 80 BRANDE SV0MMEKLUB rJnsker sine med/emmer en rigtig glrede/ig ju/.... !

En stjerne er f@dt:

KRONPRINSESSE RINGEN Kronprinsesseringen i 14 kt. rnd- eller hvidguld med brillanter i den fl otte W.VVS.-kvalitet fas som ring, 0restikkere, 0reclips og vedhaeng.

Borgmester Lise Hvelplund indviede Brandes nye bowlingcenter, Big Bowl. Hun sendte den f@rste kugle afsted og vr,eltede 7 ud af I 0 keg/er. Kronprinsesse-ring med 0,04 ct. W.VVS. brillant. Kr. 2.500,Start i det sma. Indenfor 2 ar kan smykket byttes til et helt nyt smykke med en st0rre brillant. Del gaelder ogsa ved ombytning af et Prinsesse-smykke til et Kronprinsesse-smykke - og omvendt. Altid med forsikring mod tab, tyveri og beskadigelse - og alt id med brillantcertifikat. Korn og h0r naerrnere hos:

~

.~~!~.n~g~~r~t

Brande bod bowlingspillet velkommen Torsdag den 29. oktober kunne Brande byde velkommen til bowlingspillet. Det skete, da borgmester Lise Hvelplund, sendte den forste kugle afsted pa banerne i det super-moderne bowlingcenter, der er indrettet i ejendommen Storegade 56. Centret byder pa 6 fuldautoma-

tiske baner, der er forsynet med elektronisk resultatstyring. Foruden bowlingbaneme er der indrettet cafe-milj0 med plads til ca. 100 grester. Desuden byder centret pa et stort poolbord og et antal morskabsautomater. Daglige ledere af centret er Karen og Ivan Andersen. Brande Jul 1992 - Side 21


Glcedelig Jul 0nsker

Brande Ostelager ApS Erik Winther Rasmussen Jyllandsvej 5, 7330 Brande Telf. 9718 07 90 & 9718 26 95

Advokat

Jeng en Mansfeld-Giese Jernbanegade 7 7330 Brande Te lefon 9718 02 00 Telefax 9718 36 56

4 Team Brande himdvcerkere JESSEN MINI BVG

*

Dygtige hfmdvcerkere tilbyder alt indenfor: Betonarbejde Murerarbejde T11mmerarbejde Snedkerarbejde Belegningsarbejde

*

*

*

*

JESSENS MINI BVG vi

Erik Jessen, Jensen Fl0vej 14 Tlf. 97 18 23 64 - Bil 30 97 49 60

DE BLBDE PAKKER ER VI EKSPERTE~

TBAAK'UP Storegade 34 - Tit. 97 18 00 07

B l/AS

RANDE )I LT & I

lndustrielle cg medicinske luftarter Svejseudstyr ag maskiner

Jyllandsvej 19 - 7330 Brande Telf. 97 18 15 80 - Bil JO 95 16 08

Side 22 - Brande Jul 1992

â&#x20AC;˘ TIL JUL I BRANDE MED RUTEBILERNE Viggo Hansen & S0n 1/S 7330 Brande Telefon 97 18 02 92

@ -A


FREDAG DEN 27. NOVEMBER :

Juletrceet tcendes Torvet i Brande ...

pa

Fredag den 27. november kl. 16.00 holder julen sit indtog i Brande. Det markeres pa festlig vis med juletrc.estc.end ing samt trend ing af byens j uleudsmykning. Desuden bydes der pa sang og musik pa Torvet -og naturligvis kommer julemanden ogsa til Brande den dag.

Eftermiddagens program former sig saledes: Kl. 15.52:

Kl. 16.10: Kl. 16.15 : Kl. 16.20: Kl. 16.45 :

Kibc.ekgarden og borgmesteren ta'r imod j ulemanden med karameller pa banegarden og gar til Torvet. Juletrc.eet tc.endes af borgmesteren. Vi synger alle ju Ien ind akkompagneret af Kibc.ekgarden . Julemanden udlodder gavekort. Mange flotte gevinster, herefter slutter Kibc.ekga rden af. Kibc.e kgarden spiller.

Korn og vc.er med til at give j ulemaneden en festlig optakt i Brande .

Brande Jul 1992 - Side 23


L0RDAG DEN 5. DECEMBER:

Festlig optakt til julemaneden i Brande Juletrreet og julebelysningen er trendt og julehyggen er kommet til Brande. Det fejrer byens butikker med en rrekke aktiviteter og konkurrencer.

Handel til kl. 14 og vind en juleand og redvin Pa denne l0rdag er der mulighed for at handle ti l kl. 14, og hvis du ikke al lerede har k0bt juleanden og rndvinen, kan du maske vinde den i Brande. Sa lrenge butikkerne har aben deltager du i konkurrencen om at vinde and og rndvin i hver butik. Du skal blot udfylde en kupon med navn og adresse, og kl. 14 bliver der i hver enkelt butik trukket lod. Vinderne vii ta direkte besked fra forretningerne . Der er saledes lagt op til, at l0rdagen bliver den helt store indk0bsdag . Der er som nrevnt mulighed for at handle til kl. 14 og en rrekke butikker har fundet nogle super-jule-tilbud frem, som det er vrerd at k0re langt efter.

Pa gensyn til en hyggelig jul i Brande.

Side 24 - Brande Jul 1992


C'

~路 c:::=--=--~==;;;:-========-=="""'6;,

Fa koden og vind gavekort for 10.000 kr. Brande Handelsstandsforening har placeret en skattekiste pa Torvet, indeholdende gavekort for ca . 10.000 kr. Skattekisten er forsynet med hcengelas, og for at kunne lase den op skal man have de 6 rigtige cifre. 路 Idette nummer af Brande Jul kan du fin de dine 6 cifre, og i ugen op til l0rdag den 19. december, far du ved hver handel i butikkerne, der er medlem af Brande Handelsstandsforening, udleveret et lod med 6 cifre . L0rdag den 19. december fra kl. 12 kan I prnve jeres kombinationer pa hcengelasen . Den der har den rigtige kombination, far hele skattekistens indhold udleveret.

Brande Jul 1992 - Side 25


r::~DAG ,,

DEN DECEMBER:

20.

Stort juleoptog ~ ~~

......

~~

gennem Brande ... Semdag den 20. december holder Brande en af sine gode juletraditioner i haevd . Pa denne sidste s0ndag inden juleaften kommer det store juleoptog gennem byen. Optoget starter kl. 13.00 fra Falck pa Brandlundvej og med julemanden og Koldinggarden i spidsen for en stor flok nisseb0rn, bevaeger bptoget sig mod byen. Juleoptoget far desuden deltagelse af pony- og hestevogne befolket med masser af nisseb0rn. Pa ruten vii juleoptoget g0re holdt ved aeldrecentret Brandlundparken, hvor Koldinggarden spiller julemusik. Herefter fortsaettes mod Torvet, hvor garden giver koncert. Her uddeles godteposer til b0rnene og der serveres varm suppe. Efter koncerten pa Torvet bevaeger hele juleoptoget sig til amtsplejehjemmet 0rbaeklund, hvor Koldinggarden spiller julemusik.

Abningstider i ugen op til jul: Fredag den 18. december .... .. aben til kl. 19.00 L0rdag den 19. december ...... aben til kl. 19.00 S0ndag den 20. december ... .. aben 13.00 - 19.00 Mandag den 21 . december .... aben til kl. 19.00 Tirsdag den 22. december .. ... aben ti l kl. 19.00 Onsdag den 23. december ..... aben til kl. 19.00 Torsdag den 24. december .... aben til kl. 12.00

Side 26 - Brande Jul 1992

~


8111nde llutot111ns l/S Fynsvej 5 7330 Brande . 97 18 05 99

i' â&#x20AC;˘

(i/11tlell1 }11/

r.TmHUSE rn.ruoo Blichersvej 54, 7330 Brande

Tlf. 97 18 15 58 GUCDELIG JUL 0NSKER

HJORNEBAGERIET Vi anbefaler os i alt indenfor

JULEBAGNING

La Cours A lie 7 . Brande Telefon 97 18 26 08

sasom KRANSEKAGER - KLEJNER og meget mere. Korn med kagedasen og fa den fyldt op med

Julegaver Ill born keber man hos

FRlSKBAGTE SMAKAGER

BENT ES LEGETOJ Storegade 19, 7330 Brande, tlf. 971? 03 27

REVI SORGR UPP EN

Revisionsfirmoet

MidtVest

PEDER HOLT

~

Herningvej 9 . 7330 Brande Tit. 97 18 24 44 . Fox . 97 18 23 66

I~.E~VISION

HERNINGVEJ 8 Telefon 9718 00 96

Q

Service v/ A l fred Pcdc::: r ~ en

Vej k vcj 13 7330 Brnnde

Tlf. 97 18 02 17

Din leverand0r af Kontormabler Kontormaskiner Kontorartikler

Sta tsauto riserede revi sorer

Storegade 5 7330 Brande Tlf. 97 18 33 88 Fax 97 18 35 36 Henning Hejb0ll S0rensen 97 18 24 74 Ole S0ndergaard 97 12 05 31 john Hansen 75 77 27 08

0stergade 12 7361 Ejstrupholm Tlf. 75 77 24 55 Fax 75 77 23 80

INTERNATION ALT

I

BDO BINDER

brande G) brillecenter DAMGAARD & LANGE

optometrister

N0rregade 11 . Brande . Fax 97 18 39 12

Tlf. 97 18 28 02 Brande Jul 1992 - Side 27


Pa tvrers af idrretten -eller idrretten pa tvrers "Idrretten mod ar 2000" er et digert vrerk fra Dansk ldrretsForbund. Debatoplreg og vejviser pa samme tid, men sikkert af et omfang, som de fleste idrretsledere ikke giver sig tid ti! at fa pl0jet igennem. Med overvejelser er n0dvendige. Verden har altid vreret i opbrud. Er det i dag hurtigere end nogensinde. Idrretten er en verden for sig selv -og pa mange mader har den vreret "sig selv nok" . Det gar ikke mere!

Mange har brugt idrretten som virkelighedsflugt -ogsa ledere er flygtet fra den turbulente hverdag til idrrettens kendte og trygge rammer. Regler og love er pa plads. Sadan! Lren dig bare tilbage og tag det helt roligt -uanet enhver orkan udenom idrretten. Det gar ikke mere! ldrretsledere i hobetal har haft skyklapper pa og har ikke renset, at de bevreger sig mod afgrunden. Her trenker jeg selvfolgelig isrer pa eliteidrretten. Men den smitter.

Ogsa pa et lille samfund som Brande, hvor vi hver isrer ma g0fe op med, hvad vi vil med idrretten. Det, er maske meget groft sagt, men idrretsforeningerne har vreret forkrelede, hvad angar 0konomi og faciliteter. I hvert fald den enkelte ud0ver. Foreningerne har fungeret som vrerter for medlemmerne. Samarbejde pa den made, at medlemmerne er sammen og lederne arbejder. Lederne har givet fra sig, og fundet sig i brokkerierne. B0rnene zapper rundt fra tilbud til tilbud. Som direkt0r Ove Lyhne, Ikast fS non-amat0r-fodbold har sagt gang pa gang: "Man bliver ikke en bedre fodboldspiller af at fa forreret en flot trreningsdragt". Vi ska! stille krav. Ogsa ti! disciplin. Idrret ska! fremfor alt vrere sjovt -det er jo en leg! Men idrretten ska! tages alvorligt, hvis den ska! vrere sjov. Vi har glemt, at vi er en forening! MEDlemmer som er MED i arbejdet i FORENING. Samarbejde, samtale og samvrer ...

Med SAMarbejde, SAM tale og SAMvrer fra alle parter. Det ska! vi have frem, ellers vil idrretsforeningen have det meget skidt i ar 2000. Idrretten ska! nok overleve -endda pa bedste vis, for den kan vi allesammen dyrke udenfor en idrretsforening. For mig er det vresentligt, at idrretsforeningerne kan tale sammen. Overleve med hinanden og ikke mod hinanden. Arbejde pa tvrers af skel og aldre. Derfor er jeg lykkelig for, at vi

Villaer og ejendomme

Storegade 14, 7330 Brande. Tlf. 97 18 00 62

- vi holder Danmark i go' form Side 28 - Brande Jul 1992

Keb/salg, kontakt venligst for en uforpligtende hussnak. Diskret salg af boligen.

Ejendomsformidlingen Sigrid Mortensen . Chr Bergsvej 19 Brande . Telefon 9718 02 48


er blevet enige om en frelles paradedragt i Brande, sa vi ikke beh0ver tre-fire forskellige dragter. Maske kunne vi snakke mere sammen om andre praktiske opgaver -maske endda pa det mere holdningsmressige. J eg syn es, det ville vrere en god ide, om vi kunne vrere sammen om frelles b@rnearbejde op ti! 10 armed en jrevn overgang ti! helt separate b0rneafdelinger fra de 12 ar. Frelles b@rne- og familieidrret , som sluser b@rnene ind ti! idrretten pa en mere afslappet og almen baggrund, hvor den enkelte sa senere kan vrelge egne favoritter. Jamen , sa mister vi medlemmer! Og de bliver ikke ret dygtige -vi f~r ingen elite! Vil nogle straks s1ge. Jeg er vitterligt dybt overbevist om det modsatte! ! En fornuftig indforing i idrretten vii givetvis hindre det store frafald , vi kender i dag og fa fl ere helt nye med i foreningerne . Bade blandt b@rn og forreldre. Og de vii blive dygtigere! ! En almen kropslig og idrretslig udvikling vii ogsa komme eksempelvis en badmintonspiller ti! gode senere. Min overbevisning er klar, nar mange ogsa af de allerbedste holder i 16-18 ars alderen. De er brrendt ud! De har vreret pa udvalgte hold, vundet mesterskaber, rejst i udlandet og er hredret pa forskellig vis; nar de sa rykker op som senior pa et andet- eller trediehold, sa er udfordringen ikke stor nok. De stopper. Vent dog ti! 13-15 ars alderen med at srette tryk pa den intensive trrening, sa er der chancer for, at ogsa eliteb0rnene kan komme ti! at dyrke livslang idrret. ldrret hele livet er nemlig det overordnede formal. J eg snakker ikke om "kommehinanden-ved-idrret" eller idrret som middel ti! socialt

samvrer, "tredie halvleg" . Leg og idrret er konkurrence. Vi ska! lrere at tabe og lrere at vinde. Lrere at .udvikle os i kraft af nederlag og sejr. "Tab og vind med samme sind" er simpelthen noget vas; men bade taber og vinder er ligevrerdige. Jeg kan brrekke mig over, at der spilles handboldkampe uden at trelle malene! !! Der ER jo scoret ma!, for det er hele spillets ide. J eg har det heller ikke godt med "socialt samvrer", som bliver arrangeret "for vi ska! da hygge os sammen bagefter" . For mig er idrretten selvbrerende. Den kan sta alene. Selve idrrets-ud0velsen er samvrer i sig selv. Idrretsudfoldelsen og det som naturligt h@rer ti! den , drekker bade mit behov for motion og samvrer; men selvfolgelig er det da positivt, at vi har det rart sammen bagefter. Vi ska! blot ikke oppuste et kunstigt kammeratligt samvrer. Vi ska! glemme forenings-egoistiske interesser. Foreningen er ti! for medlemmernes skyld og ikke omvendt! Vi ska! kunne snakke sammen, nar trreningstider, kampe og sreson overlapper hinanden. I BBC ska! vi da ikke holde pa talenter, som er gode nok ti! Heming Badminton Klub. Nogle pastar, at "ungdomsarbejdet jo er spildt, nar de bedste rejser udenbys" . J amen , herregud da . Det er h@jst fem procent -snarere en -som af den grund forlader en klub. Sa har vi 95-99 procent · tilbage! !! Og alle parter har fortsat glrede af idrretten. "Talentfiskeri" 0delregger ikke en d@jt for de sma klubber; vi kan endda fa fordel af det, nar vi er dygtige • nok! .

underskud- fremfor oppustede budgetter -med overskud! Den ny bestyrelse fortjener al mulig opbakning, da Brande Hallerne er sa afg0rende for vores idrret i kommunen. Fra foreninger og medlemmer kan vi bakke op ved at putte masser af aktivitet i lokalerne og ved at bruge cafeteriet. Det kommer os selv ti! gode i det lange l0b. Den opstramning, som er sket i hallerne, kan meget vel ogsa ramme andre idrretsanlreg. Veer beredt. Ogsa pa at vi ma skrue en 0konomi sammen , som er uafhrengig af sponsorerne. Vi ska! vrere endog meget dygtige, hvis vi vii holde fast i medlemmerne -og sponsorerne. For medlemmernes og idrrettens skyld. Ellers kommer foreningen pa tvrers af idrretten ...

Et par lokale betragtninger Brande Hallerne har vreret trrengt helt i defensiven. Nu er en ny bestyrelse tradt ti!. Som bruger er det en forn0jelse at h@re realistiske budgetter -med

M·E·S

Jan Svendsen Formand i Brande Badminton Club

C§MOND

~AHBEKA/s Specia lva:rksted fo r gra veudstyr Jyllandsvej 1 - 7330 Brande Telefon 9718 06 86

.cf~':_>~~ ~~ ---~~,\ :77~ Telefon 9718 03 77

Brande Jul 1992 - Side 29


Brande f0rst med kommuneatlas i Midtjylland Mandag 2. november fik Brande Kommune som den forste kommune i Midtjylland sit eget kommuneatlas. Atlasset er udformet som en peen, lresevenlig bog, der indeholder billeder og en kortlregning af bevaringsvrerdige bygninger og byomnider i kommunen. V ed overrrekkelsen betegnede . borgmesteren kommuncatlasset som et enestaende godt redskab for den fremtidige planlregning i kommunen. -Vi har vreret heldige ved at vrere blandt de kommuner, der har fa.et denne "appelsin i turbanen" ved at blive udvalgt ti! at fa et kommuneatlas, sagde borgmesteren. Hun rettede en tak ti! Planstyrelsen, der havde staet for udgivelsen, ti! arkitektfirmaet H. Thule Hansen, der havde staet for udformningen af atlasset, og ti! kommunens tekniske chef, Niels Kristoffer Nielsen, der med stor ildhu og begejstring havde st0ttet tilblivelsen af atlasset. Desuden takkede borgmesteren ogsa den lokale "folgegruppe", som gennem et halvt ars forarbejde havde med-

-~ ~ Storegade 32, Brande Tif. 97 18081 5 eller3095 1915

[i

virket ved udarbejdelsen af ind- , med ta og sma landsgyer samt holdet. enkelte spredte bebyggelser pa landet samt store 0de uopdyrEt af de f0rste kommuneatlas kede omrader. Hovedparten af for en landkommune byerne i kommunen er derfor Kommuneatlasset over Brande forholdsvis nye byer, opstaet er srerlig interessant, da deter et som folge af de store samfundsaf de forste atlas over en land- rendringer i slutningen af 1800kommune, som indtil midten af tallet og i begyndelsen af dette 1800 tallet var en 0de hedeegn arhundrede. Bebyggelsen pa

Borgmester Lise Hvelplund modtager her detfe rste eksemplaraf Brande kommuneatlas af arkitekt Gregers A/green Ussing, Pfanstyrelsen. Endvidere ses arkitekterne Alvaro Ferreira og H. Thule Hansen, der ha vde medvirket ved udarbejdelsen af at/asset.

BRBEERI.. l S OFC E N TRALEN R. BRANDT ANDERSEN

Telefon 9718 03 84 . Torvet . Brande

SEND DIN JULEHIUEN I COD TID! - $TORT UDYAUJ I lrSDEKOllATIONEll. .. /

M U SIK

braM nde musik STOREGADE 18 . 7330 BRANDE TELEFON 9718 20 as

Side 30 - Brande Jul 1992

fJ/Af)EUfJ JUL..

BALLES BLOMSTER Storegade 8 . Telefon 9718 00 01


landet er mert tilknyttet til opdyrkningen af heden, hvor nye garde sk0d op i takt med opdyrkningen. Med opdyrkning, bosretning og en voksende befolkning var der skabt et opland, som la uden for k0bstredemes rrekkevidde. Det

BIF-CUP 0nsker al/e en glredelig jul og et godt nytar. Pa gensyn til de festlige fodbolddage

24/6-27 /6-93.

blev grundlaget for Brande bys udvikling fra en beskeden kirkelandsby ti! egnens st0rste handels- og serviceby. Med jembanens indtog pa egnen fik Brande by status som stationsby og blev knudepunkt for samfrerdselen og senere for transporten af brunkul. En ny rera i byens udvikling var indledt, en udvikling, som samtidig var med ti! at fastholde <let bebyggelsesm0nster, som var begyndt at tegne sig i sidste halvdel af 1800-tallet. Et m0nster af en kommune med en st0rre by, fa og forholdsvis sma landsbyer samt spredte bebyggelser i <let abne land. Og samtidig en egn prreget af forholdsvis nye byer og bygninger. I kommuneatlasset beskrives byen, landsbyeme og <let abne land med tekst, fotos og illustrationer, sa <let er badeinteressant lresning og en god kilde ti! viden om Brandes historie.

-fa bi/en ma/et godt

.... autolakering

!tilt)

~

gatil~

fagmanden Sp0rg f0rst

lndustrivej 13 · 7330 Brande Telf. 971810 46 - Privat 9718 0619

ADVOKAT

CHR. STORGAARD JENSEN 9718 05 35 7330 Brande

Byens specialbutik for

Hatte - Lcedervarer - Smykker

ogan~

Brande ldrcetsforening - bedst i fritiden!

Bevar • m1g vel... - ----~~j~I

Prikbn7° t ovar 1a Storegade 42 - 7330 Brande -Tlf. 97 1835 31

Sig g/i!l]delig ju/ med en gave Ira

KILIMTJEPPER BILLIDIR PYNTIPUDIR C.D.HOLDER VIDEOBORDE

MIDTJYSK MOBlER &GUl VBEUIGNING ~~:.~;r,::TOL

Ejvind Nielsens Bogtrykkeri Hyvildvej 22

7330 Brande, tlf. 9718 05 02

Volmerhus Cafeteria Jembanegade 4

7330 Brande Telefon 97 18 34 14

jonnas Taxi Biltlf. 30 97 96 40 Tlf. 97 18 17 07

Brande Jul 1992 - Side 31


Blah0j Stations by - 7 5 ar Af B. Under/in

tid i dag, og der er ikke andre, der er i stand ti! at skrive den Jeg er blevet bedt om at skrive end netop dig, mig, os. lidt om Blah0j til Brande Jul, Det ska! tjene Lokal- og Slregtsdet g0r jeg naturligvis med glre- historisk Selskab for Blah0j og de, selv om jeg mener, der var Omegn og Beboerforeningen andre, der nok var bedre rustet for Blah0j ti! rere, at de greb antil den opgave. ledningen -de 75 ar til at fa taget Men anledningen til dette lille fat pa -omend ikke alt- sa dog indlreg er den, at byen den 1. noget af Blah0j Stationsby's december eller 1. november historie kan fejre sit 75-ars jubi1reum. Ogjeg kunne trenke mig, at der Allerede den tvivl, der her kom- allerede her var en og anden, mer ti! udtryk, kan fortrelle, at der ville indskyde en bemrerkdet ville vrere rart, om der var ning om, at det vel ikke er hele nogen, der besluttede sig for at Blah0j 's historie, og det er lige nedfrelde begivenheder, af sa sandt, som det er sagt. Men hvad art de sa end matte vrere. I lad dette vrere en opfordring ti! dag kan det maske synes at vrere den enkelte om at tage fat selv. uden betydning, men husk: din, Tanken om at foretage sig et elmin, vores historie begynder al- ler andet fremkom allerede i

1988, da en storstilet udstilling blev arrangeret i Blah0j Hallen i anledning af 200 aret for Stavnsbandets ophrevelse. I den anledning var der s0rget for -blandt en udstilling af redskaber og effekter af sa mange arter- ogsa at henlede publikums opmrerksomhed pa garde rundt i Blah0j , og dengang kom man ikke ind pa de bymressige bebyggelser. Det er der sa i ar radet bod pa, og der har sa, nar disse tinier lreses, vreret afholdt udstilling og forskellige andre tiltag i oktober maned. Det, i det efterfolgende nrevnte jubilreumsskrift, indledes med et vers af Johannes V. Jensen's dejlige fredrelandssang: "Hvor

Den 1. december 1917 abnedes jernbanen mellem Brande og Grindsted, og det blev arsagen ti!, at Blah0j Stationsby opstod. Her ses stationsbygningen, der var i f unktion ti! banen blev nedlagt i 1971.

gESJ H=

Fy nsvej 4, 7330 Brande ( BRANDE) Tlf. 97 18 22 44

TORVETS GRILL CAFE Torvet, 7330 Brande

SPECIALVJERKSTED FOR ENTREPREN0R-MASKINER og SNERYDNINGSMATERIEL

Side 32 - Brande Jul 1992

Tit. 97 18 36 36 Abningstider: 11.00-22.00 hver dag.


smiler fager den danske kyst". Hvad handen former, er andens spor. Med flint bar oldbonden t0mret, kriget. Hver span, du finder i Danmarks jord, er sjrel af dem, der bar bygget riget. Vil selv du fatte dit vresens rod, sk0n pa de skatte de efterlod! Der foreligger nu et jubilreumsskrift, der er blevet ti!, derved at en rrekke personer bar stillet sig til radighed med oplysninger af forskellig art. Det at finde ud af, hvordan sagen skulle gribes an, gav nogle spekulationer, men endte med, at det bedste ville vrere at lade de mange sma handvrerksmestre og virksomheder, der igennem tiden bar haft deres virke i Blah0j , vrere udgangspunktet. Jeg ma sige, at det bar vreret interessant at fa folk ti! at fortrelle fra gamle dage. lnteressant ikke mindst fordi der var forskellig opfattelse af hrendelser og divergerende meninger om arstal og begivenheder. Der er naturligvis ogsa kommet episoder og fortrellinger om personer, som ikke er taget med i jubilreumsskriftet.

Det, der nok betager en mest, er at opleve, at her bar der vreret levet, her bar mennesker leet og grredt, her hat glrede og sorg vekslet som vejr i april. 75 ar er ikke meget i sammenligning med andre byers jubilreer, -500 eller 800, men Blah0j's jubilreum bar ti! gengreld det, fremfor de, der kan bruge st0rre ta!, at her er der stadig mennesker, der er i stand til at huske, hvordan huse blev bygget, der hvor lyngen og fugle og dyr var det eneste !iv. Jubilreumsskriftet slutter med Jeppe Aakjrers digt "Jylland" H vad var vel i verden det fattige !iv med al <lets fortrerende tant, om ikke en plet med en dal og lidt siv vort hjerte i skrelvinger bandt? Om ikke vi drog fra det yderste hav for b0jet og rynket at sta og h0re de kluk de mindernes suk fra brekken, vi kyssed' som sma!

Glredelig jul Fabriksudsalget KIGIND Stationsvej 18 Telefon 97 18 33 53

Hvis De gari Bolighuset efter julegaver, er der masser af muligheder. -Ga frit omkring, her er ingen k0betvang. Udvalg - service & kvalitet -det er os ...

l=lif~~l•lill ~·j BOLIG HUS .

Telefon 97 18 11 60

Fyld kagedaseme op til jul...

Stress af -bes0g den lille cafe og fa friskbrygget kaffe og nybagt kage.

Glcedelig jul Eriks Autovcerksted Erik Sorensen . lndustrivej 14 Brande . Telf. 97 18 14 50

e ~r~rr~!· Andersen Vejlevej 30

7330 Brande

Tlf. 97 18 03 90 Benzin · Diesel Kiosk · Vrerksted

't

~-~~ Aut. forhandler af :

\(lJ\\( ~\( ~ Sffl t-ff: '..2.__b/ ~ .~~:T.'!.

/

-"="=

'•-···. !!f!.~~~~~N "'r..i

HYER DAG Al3Ef'iT 10 · 22 · S0NDAGE 8 · 22

Brande Jul 1992 - Side 33


''Bette Nok'' lukkede -og et stykke historie forsvandt

Den 12. september blev der sat punk tum for en epoke i Brande. Efter 23 ars virke lukkede pensionistforretningen "Bette N0k" i Storegade. Gennem de mange ar modtog forretningen mange stykker handarbejde fra pensionister over hele landet. "Bette N0k" blev oprettet i 1969 pa initiativ af den nu afd0de Brande-la;ge Ole Bendix. Hans ide var at oprette en forretning, hvor pensionister kunne fa deres hobbyarbejder afsat. Pa sine sygebes0g kom han i forbindelse med mange folkeog invalidepensionister og erfarede, at mange af dem var ved at tabe lysten ti! at lave handarbejder. Sla;gt og venner var efterhanden blevet forsynede dermed, og derfor var der ikke la;ngere

afsa;tningsmuligheder. Bendix fik da ideen med at fa oprettet en forretning med salg af pensionisternes arbejder. Brande Kommune og specielt socialudvalget gik ind for sagen. Da forretningen abnede 1. maj 1969, havde den henved 40 leverand0rer, siden steg dette ta! for pa et tidspunkt at va;re oppe pa ca. 800 leverand0rer fra det meste af landet. "Bette NeJk" blev en turistattraktion. Gang pa gang har husmoder-, husholdnings- og pensionistforeninger fra store dele af landet bes0gt forretningen. Men nu er tiden 10bet fra ideen bag "Bette N0k" med det resultat, at omsa;tningen de seneste ar var faldende. En opg0relse forst pa aret viste desuden, at af de 162 pensionis-

Rabbek

VVS-ENERGI Center AUT. VVS I STALLAT0R FABRIKSVF.J 1 â&#x20AC;˘ 7330 BRA DE - TELEFON 97 18 07 11

- % "' ~ Side 34 - Brande Jul 1992

!,

/?\

VVS&ARANTI

'511

ter, der leverede hobbyarbejder ti! "Bette NeJk", var kun 41 fra Brande Kommune. Dertil kom, at da det gennem flere ar ligeledes kun var Brande Kornmune, der st0ttede forretningen 0konomisk, besluttede man at sige stop.

Omrtidechef Leo Kristiansen

Nykredit Grindsted Tlf. 75 32 25 11


Rask den sidste maned render ud af dette ars kalender, dagene er blevet korte, nyt ar ikke ret langt borte, og det meste fra tooghalvfems vel ender snart i hull et "evig glemsel".

& Borgerforening 0nsker a/le en god Jul og et godt nytar!

Noget vil dog sta tilbage; varme, glade sommerdage, ingen regn i lange titler, komet under middel skrider, mens august gav vand i st0rre mrengder og slog sin rekord med flere lrengder.

Brande byrads gamle traver atter over scenen raver; "kommunal plantage srelges!" men da bedste bud skal vrelges, viser det sig at kun et er givet, -og sa vrelger man altemativet.

Borups trolle rider atter, og hvis ikke at man fatter forskellen pa, gamle haller og en ny, -er mer' end alder? Og at hoved kommer foran hale, sa syng med pa "hvem skal nu betale?".

Drnmmerejsen huskes lrenge -ogsa at sa mange penge, som man troede, gav den ikke. Hvori det sa kunne ligge? Nogle sagde; fodbold-euforismen, andre mente; dr0mme-optimismen.

路~

Bach er bakket ud af Prrestelundens skole, men den nreste er parat og skal nok klar' den, det forlyder, han fra starten, rent politisk straks bekendte farve, mon han regner med, at han ska! arve?

Et er jo tilbageblikket, fremad er det svrert at kigge. Men de fleste t0r vel vove, nresten he! bestemt at love, selvom tidens gang nu f0les flyvende; juleaften naes den fireogtyvende.

Brande Badminton Club

f~lll BBJ?~ll~ 971812 91

Blode pakker der luner, sa ind til

bl!lftt;.x.Jil Vi fJnsker a/le vore kunder en glredelig ju/

Autoriseret NISSAN forhandler

BRANDE - 75 34 15 55 SOR. OMME - 75 34 15 55 Brande Jul 1992 - Side 35


Ulovligt krohold og brrendevinsbrrending

finansierede Brande sogns forste bogudlan I Brande sogns historie af Bundgaard Lassen nrevnes, at sognebiblioteket i Brande, der blev drevet af Brande Sogns Lreseforening, er over 130 ar gammel (ca. fra 1840). Driften har flere gange vreret indstillet, men er blevet oprettet pany. Hans Andersen, Lokal- og Slregtshistorisk forening for Brande og Omegn, har irnidlertid fundet en interessant retssag, som er beskrevet i N0rvangTmrild herreds retsprotokoller fra 1808. Her ses det, at der allerede for den tid var mulighed for at lane b0ger i Brande, nemlig hos sogneprrest Ludvig Michael Lund. Han kom ti! Brande i august 1801 og byttede i 1808 embede med sin svoger J oachirn Otto Schack From. Det usredvanlige ved dette bogudlan var, at ulovligt krohold og brrendevinsbrrending har vreret medvirkende ti! finansierin gen af prrestens bogudlan, hvorledes fremgar af folgende ekstrakt af retssagen. Brev fra pastor Lund ti1 herredsfogeden i Vejle Den 28. februar 1808 sendte pastor Lund i Brande et brev ti! herredsfoged A. Steenstrup i

Vejle. Dette brev er ikke fundet, men derimod herredsfogedens svar. Heri ses tydeligt, at herredsfogeden ogsa har andre problemer end drikkeri og ulovligt krohold. Til Hr. pastor Lund i Brande. Weile og den Halve Om-Egn ligger fuld af Spanske og Franske Trapper og der ventes endnu flere. Siden jeg af Deres Velrervrerdighed og Peder Fl0's Breve seer, at mange navngivne holder Kroe i Brande Sogn, og at mine Advarsler, irnod denne Uorden ikke agtes, sa bliver det vel bedst, at jeg forestiller de Franske og Spanske Generaler, at de sender et Regiment Trapper ti! Brande Sogn, sa det at bade de som gjerne vi! drikke og de som gjerne vi! skjrenke, kan fae nogen at drikke med og nogen at skjrenke for. Mine Herreder bestar af 25 Sogne. I de 24 har jeg hidtil ikke hmt eller sporet sa megen Lyst ti! Sviir og Uorden som i det 25'ende nemlig Brande Sogn. I hvor megen Arbejde, Uroe og Byrder som forbemelte frem-

mede Krigsfolk, bade i og uden Byen, end forarsager mig, sa bliver det dog Pligt, efter adskillige Anmeldelser fra Deres Velrervrerdighed, at indkalde de Angivne for een Gjresteret og d0mme dem. Men da ingen Dom freldes uden Vidner og Beviser, udbeder jeg, om Deres Velrervrerdighed ville tilmelde mig Navnene pa 2 Lovfaste Vidner, som kan forklare, at de have seet de angivne srelge Brrendevin, og tage Betaling for det de udskjrenker. Efter blot Angivelse kan ingen d0mmes! Weile den 2. de Marti 1808. A. Steenstrup. Prrestens svar kommer ret hurtigt og lyder som folger: Til Herredsfoged A. Steenstrup. Efter at have modtaget Deres Velrervrerdigheds Skrivelse af 27.de i sidste Maned, taled jeg med Peder Fl0, som sendte mig den skriftlige Klage jeg tilsendte Dem. Han afgav den Forklaring, at det var forgangen udi forrige Maned, at Christen N0rregard af Uhre, Jens Johansen af Brandlund og Hans Hin-

.,

HAFNIA Storegade 26, 7330 Brande

Tlf. 97 18 39 33

t

BRAND~ Brande Turistforening .,,,'Ot 1 no\~\f.<'

Side 36 - Brande Jul 1992

KUNDECENTER Torvet 2, 7330 Brande

97 18 33 66

expert Radio Nyt Storegade 40 . 7330 Brande . Te lefon 9718 02 22


Billedet her viser pn:estegarden i Brande, som den sa ud omkring 1910. Stuehuset er efter alt at demme bygget omkring 1900, mens udbygninger sikkert stammer fra omkring 1800, h var de blev opfert efter en brand.

skou af ..... ar havde forst drukket hos Joh an fargensen, derefter begivet dem til Henrik Nielsen i Uhre Bye og efter at vrere l:?eskjrenkede der, kom det til blodigt Slagsmal, sa at det var nreppe at Peder Midtgard, Hans Smed og Peder F10e kunne skille dem ad. At Aftregtsmand Niels Lassen, som boer tret op til Henrik Nielsen, havde bedt om, at der matte klages, for at fa en Ende pa dette Uvresen, som hos bemeldte Henrik Nielsen finder Sted nu den halve Vmter, hvor mange sidder halve Nretter og drikker, sa disse

gamle svage Folk end ikke kan fae Roe i deres eget Huus. Peder F10e klagede videre over, at nar Mrendene af sognet kom hjem om S0ndag Eftermiddag fra Brande, vare mange heel og halv beskjrenkede kommen ind i bans Huus, fordrede Brrendevin, og at han havde ondt ved at blive dem frie, da han ikke b0d eller skjrenkede for dem. Som et Bevis hvorvidt dette Uva~sen gar i Sognet mae jeg endnu anrnelde at et Qvindemenneske naunlig Ane Skoning, der er til huse hos Degnen,

KONT018

for nogle U ger siden, var gaet op til bemeldte Henrik Nielsen, havde der drukket sig fuld , ville gae hjem om Natten, men i sin Fuldskab om Natten kunde hun ej finde Vejen imellem Brandlund og Brande, gik hele Natten pa Mosen, som ti! hendes Lykke var frossen, kom adskillige gange til Aen, uden at kunne finde Gangtrreet, endelig tidlig i Dagningen kom hun hos ommeldte Niels Lassen, hvor man havde ondt ved at fae hende, som var forkommet af Kulde, bragt til rette. Med mine egne 0jne har jeg set

1#1111111111/11

Er du under 18, er Konto 18 noget for dig.

' ' 11111.fl

Du far et smart hrevekort og h0jere rente.

Ung og pa vej ...

Partner Revision STATSAUTORISEREDE REVISORER A/ S

@Bikuben

Bikuben i Brande Storegade 11, Brande Tlf. 97 18 15 33

Storegade 9 - Telefax 97 18 14 01

Tlf. 97 18 03 66 Brande Jul 1992 - Side 37


Christian N!imegard fra Uhre vrere sa beskjrenket her i Brande, at han ikke kunne gae, vanskelig sidde pa Hesten, og larme som et forstyrret Menneske. Sognefogeden hvis Pligt det var at vrerge sig sligt Uorden, bar mange gange om S0ndag Eftermiddagen vreret i mit Huus i.sa en Tilstand, som tydelig nok viste, at ban havde faet mere Brrendevin end en redru Mand b0r have. Deres Velrervrerdighed forlanger lovfaste Vidner. Nu vel! De indstrevner da hele Brande Sogn, og devil fa, -som jeg kan, -at h0re, at det ere fa Mrend, som ikke have om S0ndagen kj0bt Brrendevin i Brande, hos deaf mig i Skrivelse af 28.de i forrige Maned anforte Personer. Originalen til ovenstaende brev er meget medtaget af relde, enkelte stavelser mangler, men disse er tilfojet efter bedste sk0n. Ligeledes savnes underskrift, men der er ingen tvivl om, at det er skrevet af sogneprresten i Brande, Pastor Lund. Efter denne brevveksling blev der den 2. maj 1808 afholdt sakaldt "Gjresteret" af herredsfoged, kammerrad Steenstrup i Vejle. Ved den lejlighed var ingen af de strevnede m0dt. Derimod var nresten alle vidneme m0dt op. Disse blev afh0rt -siden blev de angivne d0mt til at betale en b0de pa hver 20 Rdl. , desuden skulle de d0mte ogsa betale sagens omkostninger. Som det udtrykkes i beskrivelsen af sagen: "Det id0mte udredes og betales inden Trende Solemrerker efter denne Doms lovgyldige Forkyndelse under Executions Tvang efter Loven Dette til Bekrreftelse under min Hand. A. Steenstrup. Set med nutidens 0jne havde den tids retspraksis mange interessante aspekter. Saledes tilfaldt de id0mte b0der angiveren -i dette tilfrelde pastor Lund- der, som nrevnt, ville anSide 38 - Brande Jul 1992

vende pengene til at finansiere bogudlan i sognet. Man kan altsa konstatere, at ulovlig OJU.gang med spiritus gav grobund for kulturel aktivitet i sognet.

Pastor Lund forlader sognet Men den gode pastor Lund indhentes abenbart af samvittighedskvaler ell er problemer med nogle af sogneb0mene. Saledes fremgar det af et brev, ban sender til amtmanden, at ban beder om, at de id0mte b0der ma blive nedsat. Et 0nske, der im0de-

kommes i en grad, sa nogen slipper med 10 Rdl.,mens andre kan n0jes med 3 Rd!. i b0de. Hermed finder denne sag sin forel0bige afslutning. Blot kan man konstatere, at sogneprrest Ludvig Michael Lund i 1808 -samme ar som dommen bliver afsagt- bytter embede med sin svoger, Joachim Otto Schack From. Dette bytte kan maske tolkes derhen, at ikke alle i sognet er lige begejstrede for pastor Lunds holdning til deres livsforelse.

Hele personalet 0nsker alle en rigtig glredelig jul og et godt og lykkebringende nytar.

;:;;;-~路 ~ -:;,r./~ ......, I

. Unibank Sammen er vi bedst


''Drommerejsen'' gjorde sit til, at Brande atter kom i bevregelse

;$$;,"路

Elli

ixwr.

Dade store remiseporte blev slaet op, blev publikum modtaget af et fantastisk flat syn i fortn af en rcekke snedronninger i fantasifulde kostumer -og sa kunne "Dr{i}mmerejsen" begynde. Af Birgit Vinge Nielsen "Brande pa rette spor", skrev kulturredakt0r Ole Koppelgard i Jyllands-Posten i sin anmeldelse af forestillingen. "Drnmmerejsen" var et sprendende kulturfors0g, som havde sin rod i mange lokale krrefter. 400 medvirkende, hvor samarbej det mellem professionelle og amat0rer skabte en enestaende forestilling. I halvanden time fulgte man et veritabelt bombardement af alle sanser. En forestilling, der prnvede at trrekke linier tilbage i Brandes kulturhistorie Remisen i sig selv, var et utroligt, flot rum, der dannede nogle fantastiske rammer om forestillingen, der mindede om svundne dages storhedstid. Dengang Remisen var etjembaneknude-

punkt, livsnerven for byen og som byen var vokset op omkring. Remisen fik !iv og blomstrede op og tiltrak sig opmrerksomhed, som kulturknudepunkt med bes0gende fra hele landet. Valget af komponist til forestillingen, havde ogsa sin forklaring i historien: I 1945 bestilte davrerende kommunekasserer A H. L. falf, i sin egenskab af forrnand for Kunstog Litteraturforeningen, en "Brande March" af komponisten Herman D. Koppel, og tilegnede den til Brande Kommune. Denne "Brande March" indgik som ouverture til "Drnmmerejsen". Det var derfor belt naturligt at bede s0nnen af Herman D. Koppel, komponisten Anders Koppel om at komponere musikken til "Dr0mmerejsen". 路

Gavldigtene fra 1971 indgik ogsa, som en del af forestiUingen, hvor deltagerne ifort gamle reciterede D.S.B. -uniformer dem, mens de cyklede pa de gamle skinnecykler. Disse cykler har jo ogsa deres historie i Brande, idet de blev fremstillet pa maskinvrerkstedet Golbrekdal, som det eneste sted i landet. Hektiske maneder gik forud Fra januar i ar blev arbejdet hektisk med forestillingen. Else Alvad giksammen med 30 frivillige sydamer igang med at sy de 700 kostumer. Samtidig gik en stor flok frivilli ge mrend igang med alt det praktiske i Remisen. Der blev ryddet op, gjort rent, malet, bygget tilskuerpladser til 700, lavet dekorationer, lavet forskellige former for sceneeffekter, sating pa mystisk vis kunne

Brande Jul 1992 - Side 39


Flittige sydamer brugte vinteren ti! atfremstille kostumer ti! de man- Det har vc.eret sjovt, anstrenge hundrede medvirkende. gende, rc.edsomt, pragtfuldt og voldsomt spc.endende og det tror jeg alle de medvirkende, der har vc.eret med bade i forarbej det og senerei forestillingen, syntes. Man fik lc.ert at overskride grc.enser og man lc.erte en masse nyt om sig selv. Tc.enk man kunne en he! masse, man aldrig tidligere havde turdet vove sig ud i, noget der har givet ens liv et belt nyt perspektiv. Man lc.erte ogsa en hel masse nye mennesker at kende og man fik nye venner. Var det besvreret vrerd?

Her ved arets slutning kan man sa sp0rge sig selv, var det nu alt det arbejde og besvc.er vc.erd? Svaret er ubetinget ja. Vi ma konstatere, at det virkelig lykkedes os -igen- at g0re Brande synlig i det ganske land. Brande fik en masse PR ud af dette projekt. En PR, der ikke kan k0bes for penge. Det blev til flere indslag i TV Midt/ Vest og

komme ned fra loftet, der blev monteret lys og lyd. Vi ma ikke glemme at nc.evne vores beskc.eftigelsesproj ekt, hvor de ansatte bade i arbejdsog fritiden ihc.erdigt arbejdede med. Der var arbejdsweekender, hvor der blev arbejdet pa livet 10s med de mange opgaver. Det gik slag i slag. -Pasken og pinsen blev inddraget for at na det hele. Ogjo nc.ermere vi kom premieren, jo mere tid tilbragte vi i Remisen. Vi startede prnverne i april, hvor der blev arbejdet med det mest besynderlige. Hvordan bevc.eger man et snelandskab? Hvordan kommer djc.evlene op af gulvet? Hvem vil vc.ere spedalsk? Hvem vil vrere de smukke par i picnic-scenen? Hvem vil danse efter salsaorkesteret? Langsomt blev alle disse trade koblet sammen til den store forestilling. Side 40 - Brande Jul 1992

"Dmmmerejsen" indledtes med "skinnedigte" fremf"'rt sttiende pa skinnecykel, her af Peter Holm Christensen.


vi opnaede ogsa at blive omtalt i "Maneskinsslottet" i Remisen. TV Avisen i DR, hvor Ole Thi- Forventet premiere midt i maj. sted sluttede udsendelsen af med at g0re opmrerksom pa forestil- Juni: Remiseakademi. 25 unge billingen efter et indslag fra den. Det blev ogsa til 80 siders om tale ledkunstnere fra hele Europa i diverse aviser og blade over he- inviteres til Brande, hvor de skal arbejde sammen i Remisen. le landet. "Dr0mmerejsen" er slut, men Dette arrangement star ForeRemisegruppen drnmmer sta- ningen Kunst i Brande for. dig om at g0re Remisen til et Europreisk Center for Kultur- Juli: I anledning af Det Internationaog Folkeoplysning. 1993 bliver igen et travlt og ak- le .tEldrear i 1993 inviteres 100 tivt ar for Remisen og folkene reldre fra hele Europa til en uges bag. Der har allerede henge vre- seminat i Remisen. ret arbejdet pa forberedelserne Et af formalene er -at bruge relaf de kommende arrangemen- dres frelleserfaringer som fundament for fremtidsovervejelter. Nogle af dem vil jeg her nrevne ser i et nyt Europa ar 2000. kort: Med de aktiviteter vi sretter April: igang i Remisen, haber vi, at vi Arsm0de i Sammenslutningen kan vrere medvirkende til at Brande stadig kan leve op til sit af Danske Kunstforeninger. slogan "Brande - en by i bevregelse". Maj: B0rn fra alle fire skoler i Brande vil opfore b0rnemusicalen

Glcedelig Jul Statsaut. ejendomsmregler

IB RINGHOLM

MOE Brandlundvej 1 · 7330 Brande Telefon 97 18 12 72

((/jjjfil/j.,,.

.. UUHll ~'

- · ~; ·· ·:;q:

Midtjydsk Savvrerk & Emfiallagefabrik a/ s Speciale: Paller Fynsvej 2, Brande, Tlf. 97 18 28 00

SALON MONIKA -altid forst med det sidste nye .. !

vi Mona Brnndum Borgergade 2, 7330 Brande Telefon 97 18 02 51

Premieren pd "Dr@mmerejsen "fremkaldte gang pd gang bifald og efter var der rosende ord og blomster ti! de medvirkende fra Birgit Vinge N ielsen. Naturligvis var der ogsdfortjent hyldest ti! hende. Hun blev sdledes hredret med Ringk@bing Amts nyindstiftede kulturpris.

Brande Jul 1992 - Side 41


Borgmester Lise Hvelplund ifert cykelhat var ogsti blandt "markeds -rytterne "her fjankeret af advokat Jens Meller og Aage Gasbjergfra Brande Buslinier, der havde fundet en rigtig gammel "ski:erveknuser"frem i dagens an ledning.

re En let, lystig og le vende Brande Re vy satte start og smtit pa spid. Her er det Mona Andersen og Ricki Kristiansen som to Uh-re boere, der undrer sig over de lokalpolitiske venstre-sidespring.

Side 42 - Brande Jul 1992


Brande Apotek i 7 5 Brande Apotek er oprettet ifolge kongelig resolution af 21. august 1916. Apoteker 0. C. A. Winding k0bte herefter jord pa hj0met af Storegade og Godsbanegade og fikd.11.januar 1917 Sundhedsstyrelsens godkendelse af tegninger til bygning og inventar. Den 6. november 1917 abnedes apoteket for publikum og der holdtes visitats den 7. december samme ar af amtslrege Olrik og farmaceutisk visitator Dahlberg, hvorved savel lokaler som inventar og varelager fandtes at vrere i forskriftsmressig stand. Forud var gaet flere forgreves fors0g pa at skaffe Brande by og sogn lidt lettere adgang til medicin. K0bmand Sperling havde allerede i 1855 vreret sjrelen i et andragende om apotek og stillet 0konomisk garanti. Senere s0gte sogneradet flere gange om at fa apotek oprettet, men sagen m0dte stadig star modstand. I 1869 blev der dog abnet et handk0bsudsalg forst hos k0bmand N. I. M0ller fra Givskud Apotek, senere, da Givskud Apotek var flyttet til Give, blev handk0bsudsalget etableret hos boghandler Christensen. At der gik sa Jang tid, for Brande fik sit eget apotek, var i og for . sig naturligt. S0gningskredsen

ar...

var i de ar for lille ti!, at et apotek kunne klare sig 0konomisk, men da forst jembanen i 1914 var fort fra Give over Brande til Herning, og ydermere Diagonalbanen Silkeborg-Bramming blev abnet i 1917' var betingelseme tilstede ved den raske befolkningstilvrekst, der fandt sted i disse 3.r. Selv om amtslregen stadig fraradede oprettelsen, var der nu mobiliseret den fom0dne st0tte i amtsrad og pa rigsdagen til, at en fomyet ans0gning blev bevilget. Starten var trods alt sare beskeden, nar man ser pa de t0rre tal. Nogen star nysgerrighed hos sognet og byens beboere efter at stifte bekendtskab med det nye sa strerkt 0nskede kulturgode, synes der ikke at have vreret, eller ogsa har sundhedstilstanden dette efterar vreret srerlig god, for det blev ialt kun ekspederet 5 recepter, og hele dagens omsretning hin 6. november bel0b sig kun til 17 kr. 10 0re. Allerede 1918 viser dog, at grundlaget er sundt, og apoteket har aldrig haft brug for den garanti, som kommunen matte stille, om at udrede en trediedel af et eventuelt underskud pa driften ti! subvention. Apoteker Winding var indehaver af Brande Apotek ti! 31. marts 1931, da han blev forflyt-

tet til Svendborg. Hans efterfolger, apoteker E. C. Bang fik bevilling til Brande Apotek den 12. januar 1931 og overtog apoteket den 1. april samme ar, samtidig k0bte ban ejendommen. Apoteker E. C. Bang drev apoteket til 1. juli 1948, og efter ham var Bennet Schmidt Lehmann indehaver af apoteket til 1. oktober 1969. 23. maj 1969 modtog provisor Egon N0rgaard, Heming, kgl. bevilling, underskrevet af kong Frederik den Niende ombord pa "Dannebrog" i Nyborg, til at drive apotek, og han overtog det den 1. oktober 1969. Han drev det frem til 1. november 1987, hvornuvrerendeapoteker Else Skov Villadsen overtog Brande Apotek. Brandes forste apotek havde som nrevnt til huse i ejendommen Storegade 11, som blev opfort til forma!et. Her la det frem til 1971, hvor apoteker Egon N0rgaard opforte en ny apotekerbygning i Storegade 13. Her har apoteket stadig til huse. I fjor gennemforte bun en st0rre ombygning af apoteket. I den forbindelse blev der lavet mere handicapvenlig indgang, ligesom ekspeditionslokalets areal blev fordoblet. Brande Apotek er ogsa klar ti! at ga ind i EDB-alderen. Det sker fra 1. januar, nar man gar over til EDB-ekspedition, som blandt andet bruges til apotekets afregning med sygesikringen. Senere ska! EDB-anlregget udbygges med et informationssystem. Brande Apotek har i dag to h3.ndk0bsudsalg i henholdsvis Blah0j og Fasterholt.

Brande Jul 1992 - Side 43


Ande/s-Kartoffe/me/sfabrikken "Midtjy//and"fremstar ijubi/reumsaret som en moderne, h(!)jteknologisk virksomhed.

Kartoffelmel fra Brande til alverdens lande Ande/s-K artoffe/me/sfabrikken "Midtjyl/and" kunne fejre 75 ars jubilceum i rivefJ,de udvikling. Den gode, sunde andelstanke lever i bedste velgaende. Det er Andels-Kartoffelmelsfabrikken "Midtjylland" i Brande et tydeligt bevis pa. Fabrikken blev grundlagt sa langt tilbage som i 1917, hvor en kreds af mennesker sa en fremtid i produktionen af kartoffelmel. Man kan vist roligt konstatere, at disse mennesker sa rigtigt for "Midtjylland", som midt i februar kunne fejre sit 75-ars jubil<eum, har som den eneste kartoffelmelsfabrik vreret igang under hver eneste kampagne siden. Selv i 1930'erne, hvor det ellers var trange tider, snurrede hjulene pa fabrikken. Sa fabrikken har i tidens !0b haft stor betydning for egnens landmrend. Der er naturligvis sket meget pa fabrikken siden begyndelsen. Ledelsen har hele tiden s0rget for at folge med udviklingen, sa udSide 44 - Brande Jul 1992

videlser og moderniseringer har fulgt hinanden, sa fabrikken i jubilreumsaret fremstar med et topmoderne produktionsapparat, der kan forarbejde de store mrengder kartofler, som kommer ind ved hvert ars kampagne. Ved sidste kampagne modtog fabrikken 1,8 mill. t0nder kartofler, som blev omdannet til 37 .317 tons mel. Sa der er tale om meget store mrengder. Det er dog ikke rekord, den blev naet aret for, hvor fabrikken modtog 1,9 mill. t0nder kartofler og producerede 41. 224 tons mel. Til sammenligning kan det nrevnes, at man det forste ar modtog 35.136 t0nder kartofler, som blev omdannet til godt 5 tons mel.

freden srenker sig over fabrikken omkring den 22. december. Men man tager fat igen den 2. januar og fortsretter frem til slutningen af maneden, hvor alle kartofler er k0rt igennem. I den periode beskreftiger fabrikken omkring 25-30 mand i 4-holdsdrift. Om arets kampagne siger direkt0r Poul Erik Jensen: -Som nrevnt har kampagnen givet lidt frerre kartofler i 1992. Men ti! gengreld har de vreret af god kvalitet og med et h0jt indhold af stivelse, hvilket giver en forholdsvis st0rre mrengde mel end tidligere.

Fabrikken skilles ad til mindste del I den tid, hvor kartoffelkampagnen 10ber, er der virkelig pres pa maskinerne. De skal simpelthen k0re hele tiden, sa der er ikke plads til, at en eller anden maskine "brrekker ned" midt i det hele. For at sikre sig bedst muligt mod at det sker, bliver fabrikken forud for hver kampagne skilt ad og God kvalitet og h0j stivelsesprocent renoveret ned til mindste detalN ar kartoffelkampagnen starter je. Sa man har i princippet en he! omkring midten af august, gar ny fabrik, nar kampagnen stardet pa livet 10s nat og dag til jule- ter.


11917 sa en kreds af mennesker enfremtid i produktionen af kartoffelmel - og under vanskelige forhold, etablerede de fabrikken , der fik star betydning for egnens landmtend.

Udvidelser og store investeringer And els-Kartoffelmelsfabrikken "Midtjylland" har i 10bet af de sidste ti ar investeret meget store summer i udbygning af produktionsapparatet og opforelse af en proteinfabrik. Blot indenfor de sidste tre ar er der investeret ca. 90 mill. kr. I jubilreumsaret rcider fabrikken over 4 produktionslinier med en samlet kapacitet pa 14 tons kartofler i timen. De sidste ars ret kraftige kapacitetsudvidelse ska! bl. a. ses pa baggrund af de gode afsretningsforhold. Det grelder bade kartoffelmel og de proteiner af h0j biologisk vrerdi, der produceres pa den nye fabrik. Dette protein importeredes tidligere i overvejende grad fra Holland og Vesttyskland, sa proteinfabrikken i Brande betyder en vresentligvalutabesparelse for landet. Dertil kommer, at produktionsudvidelsen har betydet flere leverand0rer, saledes udvidede fabrikken sidste ar an-

tallet fra 875 ti! omkring 1000 leverand0rer. Alverdens Iande aftager mel fra Brande Kartoffelmel er et rent naturprodukt uden tilsretningsstoffer, der finder udbredt anvendelse i industrien. Det indgar -i behandlet eller ubehandlet form i flere produkter, end man skulle tro. -Tidligere blev hovedparten af stivelse anvendt i husholdningen, men det rendrede forbrugsm0nster betyder, at forbruget i dag fordeler sig pa 5 % til private husholdninger og 95% til industrien, hvor fodevareindustrien, medicinalindustrien og papirindustrien h0rer tilde store aftagere, fortreller Poul Erik Jensen. I anledning af 75-ars jubilreet udgav fabrikken et lille skrift, forfattet af Eric Store! og med Kai Husum's tegninger, der pa en let og overskuelig made satte virksomhedens historie pa plads.

A."10:LS路KAnrof"FEV.'ELSFASR.10<EN

IDTJ lhfaj D 7330 Brande - tlf. 97 18 08 88

Vi emsker vore leverand@rer og forretningsforbindelser en rigtig glcedelig ju!.

Julestue Alt det nye i dekorationer, kranse, ophreng, band, frnstande, gran, vinterkranse og meget andet. Abningstider i nov.-dec. Ons-tors-fre 13 - 17 Ler-s0n 10 - 17 Pa gensyn! ~J,0~1'~. "~~ -ti

~\ '

i!Cz:----~ ~ -

..:'.)

o/~

~

~.ltHsT拢1'f)

v/ Hanne Gadeberg Sandfeldvej 63 Tlf. 97 18 72 23

Brande Jul 1992 - Side 45


~ KBLE· &BRANDE VASKESERVICE

e .

BRANDE CYKEL CENTER s1:;:;,}"/t~11;9. B rande . Tl! 97 18 12 3 l

V a sil - O p v 1 s ll - Kol - Ff'y s

vi GUNNAR HYLDGARD LAURIDSEN 0RM:.KVEJ 117 97 18 01 56 30 97 59 18 Bedst mellem

7.00-8.30

T0mrermester

Den perfekte klipning far man hos herrefris0r JACOB 0. MADSEN Storegade 8 . 7330 Brande Telefon 971811 08

Stort udvalg i juletextiler samt julepynt

Johannes Nielsen Engtoften 51 Telefon 97 18 13 50 Biltlf. 30 95 08 50

Brande Tennisklub - en go' klub for alle der ka' Ii' at spille tennis ...

PENSIONS SERVICE

Kontakt Kay Laursen, Sportsvrenget 23 . Telf. 971812 04

Brande Autoopretning Vi gi'r dig et ti/bud for /ivet I

lndustrivej 11 . Brande Telefon 9718 06 43

~

• Opsparing

Vi 0nsker alle

~·.Jilt' vore kunder

~ 41~

glcedelig jul

• Forsikring

.

• Radgivning

BRANDE MOTORSERVICE '6~~;1 ~;;.e ~";j~' 5 ~~;~;:• 38

97 18 26 44

iii®Husqvarna SKOV&HAVE

Villy Larsens Kartoffelhandel ApS v. Arne Mousing Herningvej 628, 7330 Brande Telefon 9718 02 69

KONTAKT: Pensionsradgiver Hanne Madsbjerg

~®Midtbank Brande afdeling jiiS

Tlf. 97 18 09 00 Side 46 - Brande Jul 1992


460 031

Har du den rigtige kombination?

L0rdag den 19. december kan du vinde gavekort for ca. 10.000 kr. , skrenket af medlemmeme af Brande Handelsstandsforening. Gem bladet og prnv din kombination af pa kisten ~ der.er udstilletya Torvet i Brande l0rdag den 19. december. - Se 10vngt side 25 her 1 bladet.

De bl0de pakkers jul starter hos ...

--

Sommeren bad pa f lere kunstneriske udfoldelser i Brande. Saledes blev toppen pa Brande Vandvce rks gam le vandtarn f ra 1915 udsmykket af maleren ogprofessoren, Poul Gemes. Udsmykningens to hovedmotiver fo restiller henholdsvis nogle kirsebcerblomster og en gmn plante, der snor sig om tarnets top.

lilillili.,..~

Profa Farver Centrum Storegade 23 路 733 0 Brande Tit. 97 18 04 00

- S2 behOVfir du kun at handle et Sled

BRANDE 路 TLF. 97 18 06 11

Brande Jul 1992 - Side 47


Brandejul 1992  

Brande Jul 1992 - året I tekst og billeder.

Brandejul 1992  

Brande Jul 1992 - året I tekst og billeder.

Advertisement