Page 1

""


Jeg glreder mig i denne tid ... "Jeg glreder mig i denne tid.

Nu falder julesneen hvid

sa yed jeg julen kommer.

Min far hYer dag i byen gar

og, nar han kommer hjem, jeg star

og ser hans store lommer".

Sa mermer tiden ig igen, hvor vi aile syne vi rna srette tempoet lidt op for at ml det hele inden jul. E n travlhed, som vi nok kla­ ger lidt over, men dog alligevel ik e kan undvrere. Alle vore bestrrebelser gar jo ud pa at g0re noget for hinanden i juletiden. Vi k0ber gayer og la­ ver ek tra god mad, som vi kan nyde i frelles selskab. Peters l uI af J. Krohn, som oven­ for citeret, var i min barndom en af juleos vigtigste traditioner. Ogsa deo omhandler megen lravlhed i forbindelse med jule­ forberedelserne. Men den frem ­ hrever en anden oak vigtigere ting ikk blot i forbindelse med julen, og det er, at vi skal vrere gode ved binanden. Bed temor fortreller om den gamJe jul, som gar igennem sta­ den.

"Ved husets der han stille star og lytler

meget lamge.

Han vide ma fe r ind han gar,

om der er slemme drenge.

Og herer han, at f ar er vred

imens han treeel teender,

han rokker straks ad trappen ned

og ud pa gaden render.

Men herer han at far og mor

er glad for deres drenge,

imens de pynte julebord

og /ys i treeet heenge .

da ler den gamLe julefar

og ind i stuen smutter".

Med habet om, at vi i vor travl­ hed ikke ma glemme dette, 0n­ sker jeg aUe rigtig glredeJigjul og et lykkebringende oytar. Lise H ve/plllnd Borgmesler


Udgiver: Brande Handelsstandsforening

Tryk: Brande Bladet Redaktioo: Erik Lauritzen

Der sui Iyde eo tak til

fBlgeode bidragydere: Hans Breingart (forsideillustration) Lise Hvelplund Ingrid Husum Ole Berg Mortensen Eric Slore! Hans Erik Hansen Anne Margretbe Nygaard Mette Swartz Andersen Inge Marie Mols

E. Rubech Rasmussen Peter Holm Christensen Benny Klarholt Armegrethe Lundgaard

Uselotte Meller Pedersen

Ken t Lykke Hansen

Brande Jul 1991 Brande Jul199101lsker laeseme en rigtig glredelig jul.

Moo dette nummer af Brande JuI er der atter gjort et forseg pa at give etlille indtryk af livet i Brande Kommune, som det har formet sig i det ar, der nu er ved at rinde ud. Pa opfordring bar en rrekke Brande-borgere skrevet til bla­ det, for pa denne made at give et nuanceret billede af, bvad der har m rt sig.

Livet i Brande det forlebne ar har budt pa sterre og mindre oplevelser. Det w rste skridt i retning at at realisere dremmen om remisen som et europreisk kulturhus blev taget Kultur­ karavanen knyttede kontakter til0steuropa, der allerede har baret frugt i form at genvisit i Brande. Endelig fik Brande navngivet sit eget IC3-tog. Pa den mere alvorlige front kan man notere mg, at 1991 blev aret, hvor sparekoiven skar ybt i reldrecentret Brandlund­ parken.

Sluttelig skal dec lyde en tak tilalle, der pa forskellig vis bar le­ veret bidrag og lant billeder sa Brande Ju] ogsa i ar kan kom­ me ud til samtlige busstande i Brande Kommune. Endvidere skal der lyde en ta.k til annonooreme, der pa Bran­ deHandel standsforerungs opfordring bar gjort det muligt at bevare traditionen omkring Brande Jul; men ogsa derigen­ nem bar tettet juleudsmykningen og juIearrangementem e i Brande.

Vi 0nsker aile

yore kunder

glcedelig iul

~ BrQnde

"" Computer Shop

Slo<~

42 • 7JJ() &arc1B • fir. 97 I! 11 (J)

9~/ .de~H' ¥

r

Brandlundvej 27, 7330 Brande

97 1831 99

\llU

-

Danica lon-no Thy en ,.m. .. _\ un.n.d tu lIt' rl1ing ~u n d "I: .~n t (' r

rn vlI t :

I. ... ~t"rarlt:'

.

2

;tOu IIt rni n,:

T"l"ro n ~ 7 22 20 00

r.....ru 97 :!2 58 78

t~ t i o n li,,· t"j 15 73 :W BU ild!." 9718 II ;W 8;111 1. 10 Q7 32 81

Td~ fo n

Kom og op/ev julen i yore afdelinger:

Brande

* *B0GER '*L/EDERVARER PAPlRAFD: * L E G E T0J Storegade 50,

llillliiililililiillil 7330 Brande, tH. 97 18 05 00 Brande lui side 3


Brande Hande sstandsforening fejrede sit 50-irs jubilreum I krigens tid advarede bestyrel­ sen foreningens medlemmer mod, at man k0bte surogatvarer i aIt for store mrengder, selv om de gay god omsretning og pren fortjeneste. For 50 ar iden tog en kreds af forening".

driftige forretningsfolk i Brande I den f rbindelse kan det nrev­ For at modvirke besrettelses­ initiativ til at stifte Brand Han­ nes, at den endon reldr hand­ troppemes bamstringsk0b og pa vrerkerforening gennem mange grund af, at varelagrene i manu­ delsstandsforening. Den stiftende generalforsamling ar varetog handelsstandens inte­ faktur- og b rreekviperings­ branchen var blevet sma, fore­ fandt sted den 17. februar 1941 resser.

slog et medlem afbestyrelsen, at pa Brande Hotel. der ved opslag pa dansk og tysk i Til m0det var udfrerdiget forslag Stiftef i

forretning me meddeltes, at der til vedtregter, som blev forelagt besrettelsestidens

kun solgtes yarer stykvis ller og godkendt af forsamlingen. skygge

Kontingentet blev fastsat til 10 Brande Handelsstandsforening parvis til bver kunde. kroner arligt, hvoraf 5 kroner er stiftet i skyggen af besrettel­ Under de urolige forhold i efter­ kulle indsrettes i en hjrelpe­ sestiden. Og stiftelsen skal nok aret 1944 var foreningen med til fond, hvis midler ikke matte an­ ses i den sammenhreng.Tiden at tarte et lokalt vagtvrem, og vendes f0f efter 1951. var utryg, ikke m indst for de for­ en del at forening os m dlem­ Til foreningens mrste bestyrel e retningsdriv nde, der havde be­ mer mcldte sig sammen m d an ­ valgtes: K0bmand H. L. Aa­ hoy for at sta sammen i en fore ­ dre af byens borgere til vagtvrer­ trup som formand ot0j hand­ ning, isrer nar det drejede sig m net, der drog omsorg for om af­ Ier H. Volstedlund som nrestfor­ at skaffe yarer gennem Varedi­ t nen at opretbolde ro og orden i mand, manufakturhandler aj rektoratet.

byeo. J0rgensen som forretningsf.0rer, AI foreningens protokoller Af foreningens protokol frem­ ekviperingshandler M. Dinesen fremgar det, at en af de mr te gar det og. a, at der i lutningen om kas erer og i enkrremmer handlinger var t rette henven­ af 1944 blev indfIDi restriktio­ L. Willemsen som sekretrer. del e til Jysk Telef n med klage ner vedr0rende elektricitetsfor­ Som suppleant valgtes fabrikant over urimelig lang ventetid for bruget. Saledes simile lysene i ai­ Aage Petersen.

udenbys samtaler. Man 0gte le kontorer og forretninger sluk­ Foreningen fik god op bakning endvidere om at fa en telefon­ ke 1. 16.30. Man matt sa klar fra begynd lsen, salede kunne mont0r stationeret i byen. Et sig med stearinly og carbidlam­ man pa bestyrel esm0del den 2. 0n ke, d r senere blev lID0de­ per. Af kommunen, der havde marts samme ar m0n tre 52 kommct.

oparbejdet et beredskabslager, medlemmer.

Men eilers var det krigsarene tildeltes hver forretning oogle Oprettelsen af Br nde Handels­ vanskeligheder, der prregede de re ker stearinlys. standsforening bliver i den f0r­ mrste ar af foreningens historie.

te protokol begrundet swedes: Foreningen henvendte sig til roi­ Lysere tider for "Gennem lange tider har Bran­ nisteriet for at opoa st0rre tilde­ handel standen de vreret en plads med en ret be­ ling af f. eks. kartoffelmel, uk­ Efter kapilulationen begyndt tydelig handelsstand, men til no­ ker, tobak, arbejdst0j, cykcl­ dct lang omt at lysne for han­ gen stedlig organisation at han­ slang r og bildrek. Del skele delslivet, men det varede dog delsstanden havde man ikke med henvisning til, at der pa flere ar, inden man vendte tilba­ kendt. Enhver matte klare sig grund at 1 r tilfIytning at brun­ ge til normale forhol . aledes bedst muligt. kulsarbejdere var sket en stor varede det adskillige iu, inden Etter anlreggelsen af byens fire stigning i byens indbyggertal. man kom af med ratione rings­ jembaner er handel standen Men 0n keme blev ikke im0de­ mrerkcme og de problemer, imidlertid blevet endnu mere kommet, sk0nt davrerende om fulgte henned. betydelig end f0T, og mand og landsting mand, tidlig re kirke­ Efter krigen og dens eftervirk­ mand imellem er der blevet tall mini ter Job . Hansen pavi te Dinger var slut, tog Brande om nytten at en handeJsstands- det rimeli e iforeningens 0nske. Handelsstandsforenjng man e

En Ii vskraftig forening, der har vreret med til at forme Brandes udvikling.

Bran e Jul ide


:Brande Handelsstandsforening f0rste bestyr I

K obm . 1-1 . L Aastrup Fo rma n d

Ko bm . H . Vo bt cdl u nd

-"«!St formand

for kclligc sp0rgsmaI op til dr0f­ telse og gik pa mange mader ak­ tivt ind i byens udvikling. Fore­ ningen var Medes med i arbej­ det for at bevare Brande Syge­ hus. Ligesom man var srerdeles aktiv i bestrrebelserne for en re­ guJering og asfaltering af Store­ gade. Det skete j 1959, hvori­ mod det jo ikk lykk de at be­ yare Brande Sygehus.

.J ulebelysning, Brande Marked

og Brande Jul Som nrevnt har Brande H an­ delsstand forening pa mange milder gennem arene gjort et stort stykke arbejde for byen. I mange ar har foreningen staet i spidsen for julebelysningen og gadepyntningen, ligesom fore­ ningen ogsa star for udsendelsen af Brande Jul, som det er sket gennem det me t af den tid forrni ngen har eksisteret. I 1953 var foreningen n at de drivende krrefter ved gennem­ f'nelsen at det store Brande Marked. Etmarked, som blev en tor succes, og som gay genlyd ud over bele Jandet. Det er da ogsa Brande Handels­ stand foren-ing, som idag er den store drivkIaft bag Brande Mar­ ked. Lige fra foreningens stiflel e bar den vreret trerkt engageret i by­ ens liv og udvikling i stort og smilt. Det stnekker sig lige fra opsretning af den i0rste telefon­ boks til bygning af Brande Hal­ Ierne, indretning af friluftsba­ det, ligesom debatten om gavl-

K aj Jorge nsen Forrctningsforcr

K"bm. :\.1. Din csc n Kassere r

malerieme i sin tid ogsa optog foreningen s medlemmer. E n sag, der delte byen g dermed og a forening ns med1emmer i to lejre. Men pa en efterf0lgende generalforsamling er man dog enige om, at gavlmalerierne har giv t byen god PR og trnkkel mange turi ter til. En situ tion, der jo stadig ger sig greldende. Brande Revy, byens forsk ennelse og krisetider I slutningen af 1970'erne gik bandeisstandsforeningen aktivt ind i byens forsk0nnelse. Her trenkes isrer pa indretning af Torvet til gmnt omrade med planter, spriogvand og trreer. I begyndelsen at 1980 erne gik Brande Handel standsforening sammen m ed Brande Handvrer­ ker- og Borgerforening, Brande T uristforening og Brande-Thy­ regod Landboforening om at ar­ rangere Brande Revy. Det bLev en stor ucces, som siden er ble­ vel fulgt op hvert eneste I forening os protokoller frem­ gar det, at formrendenes beret­ ninger med jrevne mellemrum har indeholdt omtale og bekJagelse over regeringsindgreb, der har vreret generende for handelslivet. Beretningen j april maned 1987 var da heller ingen undtagelse. Denne gang var det "Kartoffel­ kuren", om blev indf0rt i efter­ aret 1986. En kur, som forret­ ningslivet kom til at mrerke de C01gende Men til trods for kuren og ned ­ gang i hand len, er del helttyde-

ar.

ar.

194 I

l.c nkr. L . Will em sell SckreliC r

ligt, at Brande Handelsstands­ forening gennem sit 50-arige virke har betydet meget for by­ ens image som handelsby. Et image, der understreges af byens blomstrende forretningsliv, som ogsa i jubilreumsaret kan opvise nye initiativer til gavn for Bran­ des gode navn og rygte. Brande Revyen korte bare pa skinner Aktiviteterne omkring Brande gamle DSB-remise har pa flere mader sat sig tydelige spor i arets 10b. Allerede i begyndelsen at marts blev tonen slaet af, da den gamle remise for en kort stund var flyt­ t t til Hotel Dalgas for at dann kulisse for arets Brande Rcvy. Med et par morsomme jernba­ ne-port0rer, i kikkeJ er af Erik Lorentzen og Vagn B. Pedersen, til at binde de enkeJte numre sammen og K. G. Stuckert ved klavere[ var revyen k0rti stilling. Og man kunne atter konstatere, at de medvirkend akt0rer yde­ de en flot prrestation og servere­ de det ene morsomme nummer efter det andet uden sling r i val­ sen. Foruden de all r de nrevnte medvirkede Stine Knudsen, Sonja Niels n, Eli abetb Han­ sen, Mona Andersen, Elin Frit­ sen , Maja Thorsted J Ricki Kris­ tiansen, J0rgen Laurid<;en Bri­ an Nielsen og Bjarne Rasmus­ sen, mens Seren FrankSerensen og Tov Nielsen stod for in­ struktionen.

B rande Jul side 5


Brande Tennisklub

Den perfekte kJipning fa r man hos herrefriser JACOB O. M ADSEN

Textile Print ApS . Mylius Eriksensvej 52 7330 Brande. Telefon 97181922

Vi "nsker aile Opel-ejere en glfBdelig j ul.. .!

brande moto r C O h

I ~n

Herni ng.ej 50 ·7330 Brande · Telf. 971808 11

Storegade 8 . 7330 Brande

Teleton 971811 08

- en go' klub for alie der ka' Ii' at spilie tennis ... Kontakt Kay Laursen, Sportsvillnget 23 . Telf. 97181204

BRANDE

'C'

97180665

Biltelefon 30 2712 60

B estll Der es /ulefr okost, sm0rrebmd o.s.v. hos

Broens Cafeteria vl Lone og Karsten ~ €)streallt 22 7330 Brande Tif 97 18 17 33

.. . ­

Vejlevej 106, 7330 Brande

ADVOKAT

Gl~de1ig jul

CHR. STO RGAAR D JENSEN

Fabriksudsalget KIGIND

97180535

7330 Brande

fI:llll BR8~D~

97181291

Stationsvej 18 Telefon 97 183353

SKRJEDDEREN srOREGADE BLOMSTER

97 182620

Skrredderiet Storegade 16

"nsker Glredelig Jui.

Tak for 9 1 - pa g nsyn i 92.

TelefoD 97180047

HOT

Treppe og Gulvbelregning

vi Ole Jensen

Gulvbel"'gning af enhver an ti l

HAN DWERK · INDUSTRI

FABRIKKER og PRIVATE

- indhent el tilbud fr. HOT - del er billigere end du tror!

• TtEPPER

SEN' liN JULENIUEN lID' n" - ITO" U'VAlfJ IlYS'EKOflAnONEII... ! fJlA'EUfJ JUL..

BALLES BLOMITER Storegade 8 • Telefon 97 18 0001

Brande Jul side 6

• VINYL • NOvn.ON .KORK . UNOLEUM Ring lor ct ufo rbindende tilbud. elkr du er velkom­

men til at beso-ge vor udstitUng. Abningstide l': Ma.· ,orsd. 1J.00 ·1 7.30 Fred,s IJ.00- 19.00 u.rdag 9.00· 12.00

Udstiliing og bUdk: Ag,de 2 A 7330 Brande Tlf. 97 18 33 11


Brande Handelsstandsforening

blev stiftet for at skabe sammenhold For 50 ill" sideD gik direkter Aa­ ge Pedersen, Brandtex, meget aktivt ind i stiftelsen af Brande Han Handelsstandsiorening. var fra mrste frerd gennem be­ styrelsesarbejde og siden som Lormand med til at prrege fore­ ningens arbejde i en lang irrrrek­ ke. -Tanken om at stifte Brande Handelsstandsforening kal esi lyset af Danmarks besrettelse, der resulterede i nogle voldsom­ me omvreltninger og specielle problemer for bandelsstanden. Konkurrence-momentet var sat ud af spillet og forboldene for den enkelte forretningsdrivende var meget vanskelige, hvorfor det gjaldt om at vrere medvir­ kende til en sit retfrerdig forde­ ling af ressourcerne som muligt. 1 rer drejede det sig om den overordnede fordeling gennem staten og Varedirektoratet. I den forbindelse var det af stor betydning,at byens handlende var sluttet sammen i en forening, der kunne henvende sig til myo­ dighederne pa alles vegne. Dette blev understreget flere gange under besrettelsen, bVor hen­ vendelser til Varedirektoratet kun blev bebandlet, hvis de var pategnet af handelsstandsfore­ ningen, fortreller Aage Peter­ sen. Ran bavde selv fA ar fminden srartet et en gros-firma indenfor t0jbranchen. Gennem dette ar­ bejde blev Aage Petersen burtig kLar over betydniogen af at fa stiftet en handelsstandsfore­ Ding, sam de forretningsdriven­ de kunne st0tte sig til. Han nak­ kede derfor med nogle af de er­ bvervsdrivende og forretnings­ folk i byen. De var meget positi­ ve overfor tanken. Der blev ind­ kaldt til en tiftende generalfor­ samling den 17. februar 1941. Her blev valgt en bestyrelse be­

staende afkebmand H. L. Aast­ rup om formand, skotejshand­ lerH. Volstedlundsomnrestfor­ mand, manufaktumandJer Kaj r0rgensen som forretningsfurer, ekviperingsbandler M. Dinesen sam kasserer og isenkrremmer L. Willemsen som sekretrer. Aage Petersen blev valgt som suppleant, men var med ved aIle bestyrelsesmederne og i 1944 afi0ste ban k0bmand H. L. Aastrup pa formandsposlen.

br0kdel af det, som tyskeme havde taget af den danske stats­ kasse. Som tak for veludfurt ger­ ning m dtog vi begge et prent takkebrev og en cbeck pa kr. 200. -Dette bcwb svarer til, bvad man i dag skal betale for at bave sin bil staende pa veerksted en ti­ me. Det fortreller mere end mange ord., bvilken udvik.ling vi har vreret igennem de sidstc 50 iII", iger Aage Petersen.

Handelsskolen til stor gavn for byens ungdom -Noger at det, der glredede mig mest i foreningen , var, atdetlyk­ kedes os at fa oprettet en ban­ delsskole. Tidligere bavde de unge mennesker mulighed for at f01ge et bogferingslrursus pa tek­ nisk skole; men det var util­ fredsstillende, at def ikke var en bandelsskole i byen. Gennem frivillige bidrag bos foreningens medlemmer lykke­ des det at skaffe kapital til en bandelsskole, og med en dygtig forstander og nogle dygtige medarbejdere file vi eu handels­ skole med en standard fuld pa h0jde med andre byer,iortreller Aage Pedersen.

Brande ligger desvl£rre yderst i amlet Da Brande Handelsstandsfore­ ning blev stiftet, vaT det ikke blot et p0rgsmal am at fa en fore­ Ding for de forretDingsdrivende. Det drejede sig derimod om at etablere en forening til gavn for hele byens ve og vel. En inten­ tion foreningen bar arbejdet ud fra i samtlige 50 iII". -Selvom man lokalt bar arbejdet hardt for at udvikle byen, er ud­ vikliogen pa mange mader ble­ vet vanskeliggjort. Her teenker jeg ikke mindst pa, at byens pla­ cering yderst i amtet -f0rst i Vej­ Ie Amt og nu j Ringk0bing Arnt­ har beemmet mulighederne, si­ ger Aage Petersen. Han benviser til nedJregg lsen af teknisk skole, handelsskolen og sidst Plejebjemsas istentskolen til trods for det store arbejde, der er gj ort her. -Det er helt tydeligt, at amts­ greenseme Here gange har bragt Brande i klemme, sajeg vi] gree­ de t0rre tarer, den dag amtsra­ det bliver oedlagt slutter Aage Petersen. Han mener dog, at Brande pa trods af disse forbold bar forma­ et at skabe en god og smuk by, ikke mindst takket vrere et start arbejde fra handelsstandsfore­ ningens side.

Ryddede op efler be I£ttelsesmagten Noget af del sidste Aage Peter­ sen var med til som aktivt med­ lem at bandeisstandsforeningen var at deltage i oprydningen ef­ ter besrettelsesmagten. Sammen med Viggo Niels n blev han gennem bandelsstands­ foreningen bedt om at realiser de tyske efterladenskaber, der III spredt rundt pa kommunens forskellige institutioner. -Vi gik meget op i dette arbejde -og det blev da og a til en del peng ; men de deekkede kun en

Brande Jul side 7


Brande Han.d elmand5forellingem beslyrelse bestod i jl/bilreulnslire( iI. fbagest f ra venstre Boie Jensen, Kre ten Dal!lln, Klal/S

Jorgen Crbnhoj og Kllud Erik Hamen.

Forrest f ra Vellstre ses Paul Henning Jergensen, jormolldell A IIno Grelhe Ludvigsen og Verner Sorensen.

Brandes navn har en god k1ang

- nsr det drejer sig om handel!

Kigger man lidt i Brande Han­ deisstandsforenings f0rste pro­ tokoJ, tOOer maD pa k0bmand H. L. Aastrups navn. Han var en af initiativtageme til stiftelsen af Brande Handel ­ stand forening den 17. februar 1941 og han blev foreningeDs f0rste formand. SideD fulgte 00nen Jens Aastrup i faderens fodspor bade som k0bmand og om aktiv i bandelsstandsfore­ ningens bestyrelse. Man kan nre ten ige, al ringen nu er slut­ let, for i 50-aret for foreningen stifteJse sidder Jens Aa trups datter, Anna Grethe Ludvigsen, iformandsstolen. Hun er i0vrigt den f0r te J,:vindelige (ormand i foreningens hi torie -og alt a regte brandit. Brande Jul "id.: R

Gennem tiden har Brande Han­ deisstandc;forening vreret strerkt engageret j byens udvikliog ogsci. pa omrader, der ikke umidd 1­ bart bavde noget med handel at g0re. Denne linie har reodret sig i nyere tid, og i dag indgar ban­ delsstandsioreDingen i b0jer grad i et frugtbart samarbejde med byeo andre foreninger til gavn for hel Brande. -Jeg mener, det er srerdeJes vig­ tigl, at alJe foreninger i frelles­ skab med Brande Kommune ar­ bejder ammen, sa Brande fort­ sat kan vrere en god og spreo­ dende by til gavn for os selv og byeos grester. -Her m' vi som handelsstand bestrrebe 0 paat vrere med hell fremme, sa byen bliver 00jagtig

sa

preodende om vi alJe 00­ sker, siger Anna Grethe Ludvig­

sen.

-De sen ere Ar har Brande vreret

inde i en god udvikling.En udvik­

ling, der bar vreret medvirkeode

til, at byen aJdrig b ar baft sa

mange sprendeode butikker,

om nctop i jubilreumsaret. Om

det er foreningen fortjeneste el­

ler Brandes navn, der skaJ have

reren for del, t0r jeg ikke sige.

Men det er min Idare opfattelsc,

at Brandes navn har en god

klang, nar det drejer sig om han­

del, iger formanden.

Hun udtrykker desuden sin glre­

de over, at der stadig kommer

nye speciaJbutikker til byeo, og

at der hele tideD er nogen, der

har lyst og mod til at komme


igang med noget nyt. Ogsa elv Om det kan vrere svrert at drive forretning i disse at. Ian lregger mrerke til Brande ode omkriog Gennem tiden har Brande med jreyn meUemrum haft en evne til at g0re opmrerk om pa in ek­ sistcns. Trenk blot pa det store Brande Marked i 1953 gavlma­ 800-ar jubilreet, lerierne, "Arets by", )E Spikers Karner for blot at ruevne nogle af de ring, som Brande er blevet kendt pli. -Men og a i del daglige lcegger man 1 nabobyerne og oplandet mrerke til, hvad vi foretager os i Brande. Det skal vi vcere op­ mrerksomme p og bruge til by­ eo fordel. J den forbindelse er det vigtigt, at vi som forretning ­ drivende hele tiden trenker pa at g0re byeo attraktiv at greste. Det kan vi kun ved at vrere rued helt fremme. Have et br dt udvalg og skabe et godt forretningsmil­ j0, hvorkundemefuler, de far en god behandling, siger Anna Grethe Ludvig en. -Man taler sa meget om at bolde k"Undeme i Brande; men vi skal jo vrere opmrerk orume pa, at aile i dag er meget mobiJe og ger­ ne viI ud og se, hvad der foregar i andre byer, hvilket jeg godt (orstar. Menjeg tror nu pa, atvi i Brande har lige sa gode muligheder for at trrekke kundcr til, som andre byer bar, siger Anna Grethe Ludvigsen.

Vi skal hele tiden 'rere vagne Formanden slar til Iyd for, at de forretning driven de hele tiden kal vrere aboe for nytrenkniog og vrere opmrerk omme pa de muligheder, som opstar. Vi lever io i en tid, hvor tingen fora n­ drer sig hurtigt, li der er ekstra grund til atholde0j e med udvik­

tingen. -Jeg ynes vi i Brande bar nogle gode tradition r omkring Bran­ de Marked, Brande MesseD og Juleaktiviteteme, der aile er med

De f ire dlrekr"rer fra byens pen einsriruller en sang. hvori de IO l/ede ar foram! byen julerrreer de nresre fern tir ved rt~ndkerslen.

halide etl check medfra"Den selvejetl de Ins/iII/ ­ lion /ferningvej pa 5.000 kr.. Belobelfo resril/ede mall 5ig sklll/eall I'endes Iii ell skulpwr af kunsmeren Erik Poulsen.

til

ningens formand: -J eg haber meget pa, at det store projekt omkring den gamie DSB-remise bliver en realitet. Det er en fantastisk god ide, der ganske givet vii fa stor betydning fo r byen. Der ligger sa mange muJigheder i den gamle bygning, sa d t kan virkeJig blive et kraft­ cent r. -D t skal da beller ikke vrere 0 0­ gen hemmeligbed. t jeg for by­ ens skyld brrendende 0nsker mig en sV0mmeh al - lIer aller­ Jeg eusker mig heist et rigtigt badeland. Det en sVBmmehaJ Ved runde f0dselsdage plejer kunne vrere dejJigt og til stor man geme at fa opfyldt et af ine gavn f r Brandes borgere, IUl­ ter Anna G rethe Ludvig en. store 0n keT. H rtil siger bandelsstandsfore­ at gjve byen og erhverv livet en god profii. E ndeUg vil jeg rose arrang0reme af BlF-CUP, som hver sommer gennem m ange ar bar lavet et ar­ rangement, der pa mange mader har vreret med til at g0re Bran­ des navn kendt langt ud over landets grren er. Atter t ek­ sempel pa, bvilke resultater man kan na, nar samarbejdet fuoge­ r r, tilfujer hun.

Brande Jul side 9


Sjreldent billede fra det gamle Brande Dette billede stammer fra et gammelt postkort funde t af Peder Poulsen pa en frimlEI"keudstilling i Kebenbavns

Forum i november 1990.

Kortet er afsendt fra Brande den 1. august 1906 og Iwbt i Brande Boghandel amme dag. Kortet er adresseret til

eo gardmaod i Sander Knolde, Skallerup pr. Hj0rring og er frankerel med et 5 mes Chr. IX himrerke.

Motivet pa kortet viser Storegade omkring Arbundredeskiftet med Brande Kro og den gamIe rejsestald (nedrevet

i 1936). Storegade med vejtrreer pa bcgge sider af gaden og etplans buse sa lanp' man kan se ud mod Vejlevej.

Medens motivet viser, hvorlede Brande by sa ud den gang, fortreJler t ksten pa bagsiden en del om, hvorledes

det sa ud i sognet uden for byen pa den tid. Teksten lyder:

Onsdag kl. 6 eftm.

SaUing ogjeg bar i dag gaet ca. 3 mil gennem den mest gyselige bede. Her er vi j Brande, en by omtrent som Vraa.

Bliver ber i nat, i morgen vider til Vejle om ad JeUing.

Meget strerkt tordenvejr; men vi kom t0rre i bus.

KtETlig IJilsen Hans.

Vi In,/t,r .r, /tuntl,r ,n gl.tlelig jul,.,!

JEM Y S 0 My. Sko

. RIG TI G E SKO TIL H ELE FAM ILf EN路

HE

RRE '

0 10

BO

R

NET O J

TORVET . 733 0 BRA N D E . TLF 9 7180303

Brande Ju\ side 10


Profa Farver

Centrum Storegade 23 ' 7330 Brande

m. 97 18 04 00

KONT0 18

Erd u under 18, erKonto 18 noget for dig.

Du far et smart hrevekort og h0jere rente.

Ung og pa vej ...

Biblioteket har

mange gode sider

. de fleste

laner vi ud!

@ Bikuben

Bikuben i Brande Storegade 11, Brande TIf. 97 18 15 33

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Brande Jul side 11


»At komme til verdeo«

At sogneprrest Inge Marie Mols Benny Andersen har i sin digt­ samling »Himmelp!re5t - eller kunsten at komme til verden" et digt, som han kalder "Alt". Jeg citerer noget fra det:

Findes der smukkere udtryk pd jord At k omme til verden A t Komme Til Verden Der findes andre smukke udtryk At elske A t vrere lykkelig A t gere Iykkelig At g/rede sig ved live! Men hvad var de vrerd hvis man ikke kom til verden. Ikke blev BRA G T til verden SAT; verden eller pd anden m dde tvungeet ind i noget m en kom slentrende ude fra rummet Iza vde m asser af tid og ikk e noget srer/igt andet at lave og fik eje pd verden og trenke Aha Der er noget der der kunne jeg trenke mig at sid mig ned og se dagens lys. H vi/ken tillid der ligger i de par ord At komme til verden Det er alt, hvad det drejer sig om. Ja, det er virkelig, hvad det hele drejer sig om -og ogsa denne jul­ at Gud lod sin S0n komme til verden og g0re sig til eet med denne v rdens sma mennesker, stille sig ved deres side, dem, som andre vender ryggen, og vi­ se dem Guds me rvrer, tiende et lys ideres m0rke og skabe varme i de kolde sind. At tille sig uden for verden og sige, at den er for vremmelig g ond -jeg vilikke have moo den at g0re -det kan enhver finde ud af. Men at komme til verden og vrelge sjg denne verden s m det sted, hvor Guds krerlighed skaI abenbares, det himmelske Iys trendes, -det var Jesu gerning. Han valgte deone verden. Det er Brande Jul side U

evangeliets fortrelling om, hvad julen cr. Men den er vel ogsa sa meget an­ det. Den er en hel masse tradi­ tioner, der langsomt rendres og aItid har gjort det i takt med samfu ndets rendring. Julen er ogsa alt det, vi selv g0r den til -med familiesammenkomster, gaver, pynt, osv. Og ikke et ondt ord om det. Det er godt for os som mennesker at beuge bade tid og energi pa noget, der ikke er spor rationelt, men g0re det for vor egen skyld og hinandens skyld. -Alting kan som bekendt overdrives, sa det til sidst bliver en plage. Men enhver ma jo g0re sig sinjul, som man nu finder det godt og rimeligt.

Der er blot det ved det, at den jul, som vi selv laver, aItid er no­ get truet. Den kan -narsomhelst­ slits helt i stykker p.g.a. sygdom, ulykke, d0d, savn eller noget an­ det tragisk. Det er en almindelig og udbredt opfattelse, at hvis et eller andet tragisk sker eller er sket, sa kan det ikke blive rigtig jul. Og sa vrelger man maske slet ikke at holde jul. Nogle isolerer sig eller rejser til udlandet, -man flygter med andre ord bort fra julen. Man flygter bort fra det, som man engang har vreret med i, har vreret med til at arrangere, men som nu ikke mere kan fore­ ga pa samme made, fordi der er sket noget i mellemtiden. Maske 0nsker man at komme sa langt vrek, at der intet er, der blot min­ der een om jul. Jeg tror, det er den darligste 10s­ ning, man kan vrelge. Et menne­ ske kan nu engang ikke flygte bort fra sig selv og sin egen smer­ te oAlt menneskevrerk kan faIde sammen, og derunder h0rer na­ tueligvis ogsa det, vi g0r j ulen til. Men vi har dog som mennesker ogsa den mulighed at fors0ge at bygge op igen, at skabe nye tra­ ditioner dee, hvor nogle af de gamle gik i stykker. Og den del af julen, som vi ikke selv har fundet pa, den del, som vi ikke selv kan g0re os -dette, at der var een, der kom til verden og valgte sig denne verden som d t sted, hvor Guds Iys skaI trendes og skinne for dem, der siddcr i m0rket og d0dens skyg­ ge -den del afjulen kan heldigvis aldrig 0delregges -hverken af al for megen juleri eller af nogen menneskelig tragedie. Den del er der stadig, og den er der ogsa som grundlaget for alt det andet.


Drantom fejrede sommerfest med vandgang og hojt humor En varm wrdag i j uli var om­ kring 200 mennesker med til at fejre sommerfest i Drantum. Et af dageDs bojdepunkter var "vandcykeldysteD" mellem for­ samJingshusets bestyrelse og et udvalgt hold fra byeD. Her skul1e de to bold parvis dyste om, bvem del' bedst og burtigst kunne cyk­ Ie over Dogie planker, der var lagt ud over et opstillet bassin. DysteD 10b ov r fem omgange ogtrak selvsagtmange tilskuere, der morede sig kosteligt, bver gang en cykel med rytter bavne­ de i bassinet, hvilket naturligvis skete op til tlere gange. Det ud­ valgte hold fra byeD vandt dys­ ten 4-l. Efter cykeldysten gjorde bassi­ net Iykke bos de mange b0rn,

' Udstyret var i orden IlOs de dyslende cykJister ved sommerlesten i DranlUm. Men selv med tungen Jige I munden kan del vcere svcer( at holde balancen -og de mange publikummer ved bassin kanten blev do heller ikke skuffede j deres ! orvt ntninger.

der n0d at plaske i det varme vand. Eftermiddagen b0d ogslt pa fa­ mllierundbold, hundeopvisning og bindbold.

Om afteDen samledes omkring 125 med madkurv og n0d den sk0nne sommeraften, der blev krydret at en lille revy om livets gang i Drantum.

Blede pakker der

luner, Sa ind til

RUGLYKKE STOREGADE 33 - 7330 BRANDE TElEFON 97 18 15 17

• TIL JUL I RANDE MED

RUTEa.LERNE Specialvrerksl ed for graveudstyr Jyllandsvej 1 - 7330 Brande leleton 9718 06 86

Viggo Hansen & S0n lIS 7330 Brande Telefon 97 180292

'IYIntie lIutotl'tllls/IS Fynsvej 5

7330 Brande. 97 18 05 99

Brande lui side 13


Vi ses .... til sport og hyggeligt samv~r. I cafeteriaet kan du holde dine fester/ receptioner m.m. og vi leverer ogso mad ud af huset - vi ses i ... .

D.S.I. BRAN DE HALLE RNE nw flr<1 rldc . Tit. ')7 11\ Oil 7n » Din

1

Fris"r«

til dIg 09 din famllie

'::iIi... •

1 .'~"--}i!1~1 NISSAN BRANDEG

Solcenter

i

'II Elin Lcegdsgaard, Storegade 46. 7"3 30 Brande

97 182425

BRANDLUNDVEJ 27 BRANDE . TL F. 97 18 30 00

Chokoladeforretningen

Polarisgryder ml I~g Aile str. nu ca. 1/2 pris F.eks. : 4,3 liter F0r 389.-. Nu 3 liter. F0r 299. -. Nu

BRANDE

248.­

188.-

ra;-KdBI CENTER

et-~

Grindsted TIL 753225 11

FOTOGRAFEN !17 IBRANDE 18

Kent Vinter 00 KREATIV FOTOGRAFI 51

Storegade 44 - 7330 Brande

• POI'Irietter

97 18 02 36

/!it;sf

.....

Vi ••oke. aUe yore kunder ghedelig jul

BRANDE MOTORS ERVICE 97182& 44

Vi ensker aile en glredelig jul O' og godt nytar .... Stationsvej 1 - 7330 Brande Tit. 97 1835 88 - Fax 97 1834 24

• Reklamefoto • Bryllupstoto

. o.S.V.

e !!r~IT~! 1 Andersen Vejlevej 30 7330 Brande TIf. 97 18 0390

Benzin· Diesel Kiosk· V<prksted

DE BlBDE

PAKKER ER VI EKSPERTE

0NSKER

La Cours A ile 7 . Brande Teleton 97 18 26 08

Brande lui side 14

N ykre di t

»Vllas Konfekture«

N.",egade 16. Brande. Tell. 97181244

G ~DEUG JUL

Omrtidechef Leo Kristiansen

rrBAA.RUP Storegade 34 - Til. 97 18 DO 07


Ved aTm BI F-CUP leb BIF selv med nog/e afpokaJernt . HerhilT klubbtns /il/eput-hold med Dennis Lundstrem ispidsen nee­ op faee overrake pokal lOT 2. -pladsen af B1E's lormand, Krisrian Sommer. 2. -plads og selvmedalJer blev der ogsa iii klubbens damejunior.

BIF-CUP - et m9dested for alver ens ungdom at Ole Berg Mortensen Som det uu er blevet tradition, til ogsa Qlasser af fodboldkam­ bed sommeren i Brande igen pa pe, bvor Preben Elkjrer gay bol­ international ungdomsfodbold, dendetfurstesparkikampnr. 1. da Brande Idrret forening i da­ Ialt blev der afvildet 363 kampe, gene 27-30. JUDi afvi.klede den inden de! kunne overnekke pokaler, medaljer og andre prre­ 11. BlF-CUP.

Pigeme bar for alvor holdt sit mier til de vindende hold i lebet indtog ved BlF-CUP, idet der af sendagen. Felgende klubber nn afvikles to pigerrekker, og det kunne mykke sig med guldme­ er blevet srerdeles popnlrert. Ik­ daljer; II< Start, Norge (junior), ke mindst blandt de mange del­ Kolding B drenge), Lundtofte B (Jilleput) Osnabrucker SC, tagende drenge.

199] bed pa en stigning i antal­ Tyskland (miniput), FC Hor­ let at deJtagende hold til 145 sens (damejunior) og Sprint Je­ -hvilket giver et deltagerantal pa ley, Norg (piger). ca. 2.600 -i 1990 var 110 hold IK Start, Norge, blev bedste med. Cup-ndvalget er rerdel kJub -ievrigt for 3. ar i trrek, og godt tilfreds med, at der no igen klobben fik den nye vandrepo­ er fremgang i deltagerantallet, kal fra Brande Handelsstands­ og man haber at kunne fastholde for ning. dette antal, de! er det maksima­ Arets BIF-CUP bed pa delta­ Ie, der kan indkvarteres.

gelse fra N rge Sverige, Ty k­ Selve programmet er nresten og­ land, Itallen, Finland, USA g sa bl vet en tradition med mod­ selvfelgelig Danmark, sa en dej­ tagelse pa Torvet, abning pa Sta­ lig international atmosfrere dion, Japan-Quiz, diskotek, prregede de fire dage i byen. faldskrennsudspring, leder­ En nyskabelse var det ogsa, at kamp, BMX-cyk1ing O.s.v. -der­ BIF i ar selv s0rgede for bespis­

niogen af de mange deltagere, hvilket blev en star succes, om gay star ras til 'spiseholdet" . Det hej re deltagerantal bevir­ kede d soden ogsa et meg t for­ nemt ekonomisk resultat Der blev et nettooverskud til BIF pa ikke mindre end kr. 3U.500 og det er nu cup-udvalget bab, at der kan pAbegyndes en form for fond, bvor der arligt skal indsret­ tes et beleb, sa man ogsa i arene fremover kan have et afkasl fra BIF-CUP. Fra cup'ens start i 1981 og til nu er det blevet til et fantastisk flot overskud pa ialt kr. 1.740.000! Cup-udvalget er igen trukket i arb jdstejet, og sa snarl juleda­ gene er overstaet, udsendes ca. 3.000 indbydelser rondt til for­ bindelser verd n over. Oer bar allerede i eftera!ets le b vreret adskillige benvendelser, sa der er al mulig grund til at tra pa en gentagelse af dette ars succes.

Brande luI side 15


Gymnasterne fro Brande Gymnastik- og UngdomsfoTening VaT en levende tkl af Ku/ruTkaravanen, der gennem gymlla­ stik- og folkedanseopvisninger liar med Iii at prreStlltere dele af d~1 danske /olkekultllr i (l:Jstellropa.

Billeder pa nethinden og i scrapbogen - takner omkring Kulturkaravanen AI Anna Margrethe Nygaard Bortset fra, at det kan vrere svrert at dr0mme sig vrek fra en typisk dansk novemberefter­ middag, hvor regnen pisker mod ruden, og blresten river ide halv­ negne trreer, bar jeg stadig let ved at genkalde de ti opl vel e ­ rige dage i juli, hvor jeg, samrnen med mit gymnastikhold, del tog i Kulturremisens Karavane til tty kland og Polen. Ud over en stor pose velbevare­ de minder sidder jeg nu -fern maneder sen ere- tilbage med en bunke gymnastiktej, en endnu steue bunke papirer og a selv­ felgelig fotoalbummet og for­ skellige udklip fra aviser og bla­ de. Jeg har tidligere udtalt mig, og skrevet om, bvad foonillet var med turen, og ihvor b0j grad dette blev miet, sa jeg viI i stedet hellige denne spalteplads til nogle at de snapshots, der stadig sidder pa min nethinde. En at de meste rigtig varme som­ merdage medte vi op foran ul­ tursmedien, klar til at drage af­ sted. Ca. 60 mennesker med vidt

o

Brande Jul side 16

foeskellig baggrund og livssyn, men aUe med stor Iyst til at gere en indsat for at fa det bedste ud at turen. Ferste lrengerevarende stop var Markgrafenbeide -en ferielejr lidt udenfor Rostock. Her var vi ud for det meste kulturchok: De feriehuse, vi skulle bo i, min­ dede mest faIt om barakker og var laend beviser pa forfaLd, mangieDde renlighed og dilrlig smag. Det er tankevrekkende, hv r bUTtigt man egentlig tilpasser sig anderledes forhold -og fur vi tog dema, syntes vi aHe, at der var byggeligt og prent. Den mrste aften i Markgraten­ heide udviklede sig for nogle af os til eD mindre strandfest med alt bvad dertil berer at hyggeligt samvrer, balvgod r0dvin og ba­ deture i den natkolde 0steCS0. Midt i al denne bygge kom man uvilkilrligt til at trenke pa, at vi sad pa en strand, hvor d n estty­ ske befolkning blot et par ilr for­ inden havde vreret afskaret fra

at komme. Det gamJe vagttam stod der endnu og passede lige­ som ikke helt til den tjemekiare himm I, se!v am pigtracten og overvagningslamperne var pillet ned. Pa de tleste af mine biUeder fra Ty kland befinder der sig et eUer an et sted en dAse med mygge­ spray eUer en flaske med mygge­ balsam. Vi blev overfaldet, hvor vi gil< og stod, af store, sultne myggesvrerme -og det var jo ba­ re rergerligt, at vi var havnet i et land, bvoe myggespray var Doget nre ten ukendt, og bvor mygge­ balsam nrermest lugtede i ret­ ning at petroleum. Efter nogle meget varme dage i Ty kiand, fortsatte vi til Sczce­ zin i Polen, hvor vi blev moot at de polske vrerter. Efter enhurtig indkvartering pa Semandssko­ len og et hastigt aftensmaltid (pelse og meget S0d the) blev vi hentet til et plan1regningsmede pa Kulturslottet. Enhver, der f0rhen havde tvivlet pit den 0st­ europreiske effelctivitet, matte


rendre mening. da vi fik pro~ grammet for De danske Kultur­ dage" fremJagtafde polskevrer­ ter. ALT var planlagt -sightse­ eing, optrredender, mrutider og fritid. Ov rvreldede tog vi tilba~ ge til S0mandsskolen og frem­ lagde programmet for resten af karavanegruppen. S0mandsskoleo var et -efter poJ ~ ske forhold- luksuri0st indkvar­ terings ted, og det specielle ammenhold del giver, at vrere 10 mennesker om at dele elloi~ let, der kun virker, hvis man er heldig. og en brusekabine der kun kan give koldt vandt, lige­ megethvor meget man skruer pa den varme hane og om i 0vrigt var uden d0r, lrerer man forbav~ sende burtigt at leve med og tage med godl hum0r. Vi turnerede en del til de om­ kringliggende landsbyer, og m0dte aile steder meget ny ger~ rige b0rn og reserverede men flinke voksne. I Pyrzyce var der arrangeret en biliest for os efter Karavaneshowel Her mOOte vi den polske follclore-gruppe, som sen ere b s0gte Brande, og despilledefra vikom til vi togaf~ sted. Vi dansede rondt om bruet og file serveret polsk vodka af en lille kraftig dame med meget b&­ je og tynde stiletbrele, hvori den halve grresmark sad fast. Den id teoptrreden vi skullela~ ve forgik: pa Slottet i Sczcezin. Egentlig skulle det have vreret et udend0fs show, men p.g.a. regnvejr blev vi flyttet indenfor i stedet. Saten var pakket af men ~ nesker, og jeg tror vi alle havde en kriblen i nakkeMrene, da vi tod i sam let flok pa scenen og sang "Der er et yndigt land" som tart pa showet. Man bliver ek~ stra dansk, rui.r man er vrek bjemmefra, og selv om man ikke gik og trenkte pa det beJe tiden. gay det trods alt en frelle identi~ tet og et frelles grundlag for at formidle dansk folkekultur, som ogsa kom til udtryk i showet. Vi vendte allesammen bjem en stor oplevelse rigere, og med ab~ ne 0jne og udvidede horisonter. • lan bar godt af at lrere, at man ikke altid kan skue bunden pa

Hvtm kOlr sidde stille, ndr mllsikken riglig slIinger 08 krededansen gar. Som af­ sfuming pd den polske folkloregruppes opmeden ved udslillingen "Hobby og fri­ lid" po Uhre ~'kole blev der buill op lil krededolls. Her ses A ksel Rau//, Hans Nerregdrd og Kirsten Jensen sammen med en af de polskI! piger trrede dansen,

heirene ~vi bar faet nye danske venner blandt de andre karava­ nedeJtagere. Mennesker vi ikke umiddeJbart mente at have 00­ get til frelles med, meo som viste sig at vrere gode kammerater med masser af initiativ og hu­ m0r. Man bar ogsa godt af at se 0 st uropa med egne "jne. Jeg selv var overrasket over hvor grat og kedeligt alting var -isrer i ttyskland. Det kommer til at koste ufatteligt meget arbejde og en pengekas e uden bund at fa de 0steuropreiske lande opbyg­ get efter v tlig model Man kan .a kun babe pa, at udviklingen drempes en smule, og kommer til at forega i et tempo, bvor alle kan vrere med udeD alt for man­ ge kompromisser. Jeg kunne og Ii have fortalt, om deDgang ildpusteren Sune var ved at blrese ild i Dannebrog pa torvet i Rostock, om dengang Dr. Bo fik et gla skar i foden og matte tillregen "pa polsk", om Karinas disc-jockey, om Lottes ansigtsudtryk da hun spiste et tykk tyggegummi, som viste sig at vrere eo hovedpinepille, om den aften Trines heir blev barberet delvist af, sa hun kun havde en slags hanekam af rast­ afari~bar midt pa hovedet, om

o

Willy Egmoses professionelle jazz-lyd, om hvordan d t er at klrede om i en gammel HT~bus, hvo[ pladsen er alt for trang og de forbipasserende mennesker har frit udsyn gennem vinduer­ ne, om gymnastikopvisniog i 38 graders hede, og ... og... Der er stadig mange ukommenterede fot i albummet. At komme omkring 60 vidt for­ skeJlige mennesker i en turist­ bus, lade dem stable deres rekvi~ sitter sammen i en aflagt bybu og sa lade en biblioteksbus slutte sig til selskabet, for at tage ud og formidle et udsnit af dansk kul­ tur pa tvrer at grrenser og natio­ naliteter. Det Iyder umid elbart som el dristigt eksperiment ~men Kulturkaravanen bar h elt Iclart bevist in vrerdi fo r 0 som var med, og fortj ener ikke at vre~ re et nestaeode eksempel, men tvrertimod et eksempel til efter­ f0lgelse og erkendelse at, at det er i mOOet med andre kulturer og folkeslag, at man forstrerker oplevelsen af sin egen situation. Jeg beh0ver ihvertfald kWl at kaste et blik i mit fotoalbum, f0r jeg siger ja til at deltage i noget lignende en anden gang -ingen tvivl om det!! ! Brande Jul side 17


Denflot dekoruedeHT-bus, sam billedkunsmeren Ib GUrlsen er mester for, salte sit festlige prregpa indvielsen af Ku/tursm e­ dien. Den farvesudlellde bus udgjorde /igeledes en del af Kulturkaravenen, Som ijuli maned gtestetk (Jsreuropa.

Kulturremisen er med til at gore Brande storre pa landkortet AI E. Rubech Rasmussen

Den 17. 11. 1989 dumpede et brev fra radhusbetjent Poul Ole Justesen ind ad brevsprrekken til en hfmdfuld Brande-borgere samt til en rrekke kulturperson­ ligheder ud over landet. ldeen var at leje/ erhverve Martensens Fabriks bygning pa Storegade og indrette den til udstillinger, galleri, musik, teater, folkeuni­ versitet, vrerksteder og forlags­ virksombed. Gruppen bag ideen ansegte by­ radet om startkapital, og i de­ cember 1989 bevilgedes kr. 50.000 til drekningafrejser, m0­ der og ekspertbjrelp. Groppens bensigt og mal var at gere prik­ ken Brande pa landkortet meget

steere. Brande l uI side 18

Gruppen gikigangijanuar 1990 og har siden holdt 50 meder -mindst. Meget burtigt stad det klart, at Martensen bygninger ville blive Cor dyr for os, og i ste­ det kastedes blikket pa den gam­ le remise. ldeer var der nok af, ook ogsa for mange. Vi indbed til en konference i efteraret 1990, hvor vi fik hjrelp til at strukturere og prioritere yore tanker. Samtidig fertes forhand­ linger med DSB, om efter den feme overraskelse viste sig me­ get positive. Vi ville geme hIDe/ leje alle 2.000 kvadratmeter, men DSB har selv bIUg for det meste et par ar endnu. Vi segte fiere midler, bI. a. bos EF, m n uden resultat. Vi matte

derfor bede kommunen om en oy bevilling, og vi fik igen 50.000 kr. for 1991. Indvielse af Kultursmedien og Kulturkaravanen afgang Den 1. 6. 1991 indviede vi sa Kultursmedien. Vi bar selv sat den i tand med reogering og maling, men vi er stor tak skyldig til en lang rrekke firmaer, sam bjalp med materialer og penge. Samme dag fik vi overdraget kultu rbus en af HT og maleren lb Geertsen, og vi abnede Peter Romers lysskulpturudstilling. Siden har medieo vreret brugt til fiere ud tillinger meo g d t b ­ seg.


Kulturkaravanen med 54 perso­ Der og 3 busser bes0gte i juli 1991 Rostock og Szczecin med omliggende byer. G0glere, for­ fattere, bibliotekarer, malere, gymnaster, sangere og mu ikere gay en rrekke opvisninger i uli­ delig varme og med undertiden primitive scenefomold. Person­ lige venskaber blev knytte~ ogvi :fik vist udsnit af den danske fol­ kelige kultur. Interessen var me­ get stor, og vi tror pit lignende arrangementer i fremtiden. En polsk folkloregruppe var pa genbes0g i september 1991, og yore folkedansere tager til festi­ val i Pyrcyze maj 1992. Karavanen var stmtet af Ringkj0bing Amt, Ungdom­ men s H us' Fond, Edv. Peder­ sens Biblioteksfond, Foikeop­ Iysningsudvalget samt f1ere 10­ kale finnaer. r oktober 1991 arrangerede vi en koncert i Brande Kirke med Kiibn-koret fra Pragh. 41 b0fD og unge gay os enstor musikalsk oplevelse. "Drommerejseo" 1juli 1992 opf0res multimedie­ showet "Dr0mmerejsen" i Re­ misen. 8 forestillinger med f1ere hundrede medvirkende viI i Jys, Jyd, farver og masseoptrin for­ trelle en historie om det at rejse pit fantasiens Yinger. Peter Ro­ mers fore10bige synopsis siger mig, at vi viI fa en meget stor og smuk oplevelse. Musikken ny­ komponeres af Anders Koppel og viI veksle imellem levende og elektronisk musik, korsang og blok:fl0jter. Glred j r, det bliver en enestitende begiveohed for aile aldersklasser. Finansieringen er ved at vrere pit plads tillet veere vresentlige til­ sago fra H0jlunds kulturfond, Midtbanks Fond og Ringkj0­ bing Amtskommune m. fl. Og hvad sa? Ja, med sa store prajekter er vi D0dt til at kon­ centrere os om nogle fa ting ad gangeD. Pa lamgere sigt viI vi geme lave treef for interrailere (1992 og 1993). Vi har tanker om jembane- og brunkulsmuse­ er, og vi viI helt givet fortsrette

, r orlmaliraen for isens , Birgit med solen ved indvielse af Kultursmedien. Det er Iii, nar man har naet et af sine mal.

med forbindelseme til 0steu­ rapa. I disse landes arhundred­ gamle kulturelle traditioner lig­ ger der en meget stor rigdom, som vi alle kan fa glrede af. Vi har etableret st0ttefore­ ningen Kulturremisens Venner, sam fore10big har 140 medlem­ mer. Alle kan vrere med for be­ skedne 50 kr. i kontingent, hen­ vendelse til undertegnede kasse­ rer.

t

Nielsen, srralede om kap vel heller ikke noget at sige

Jeg viI pa gruppens vegne bringe en stor tak til alle, som har hjul­ pet os, praktisk eller 0konomisk. Vi ved, at prikken Brande pa landkortet allerede er blevet st0rre, og den vii brede sig end­ nu mere nreste ilr. Vi tror pa, at det bliver til gavn og glrede for Brande Kommune.

Sf0t Nordisk samarbejde - bliv medlem at

BRANDE

Brande Turistforening

·" lnc\U~~

~

M·E·S

FORENINGEN

NORDEN

Form .: Nancy Nielsen - 97182618

m.lllil ll1l Brande

Autosaddelmagerills

Air i presenninger soml aula· 09 mabelpolsrring

Jyllondsvej 11, 7330 Brande 97180747 . 97182743

Brande Jul side 19


problemer og kirkens begyndende nfJdhjfRlpsarbejde derovre. leg fulgtes med 10 andre danskere. De skulle aflevere noget dansk me­ dicin i Set. Peters borg. Da de tog Atjournalist hjem efter et par dage, blev jeg der og "nassede" mig ind privat hos for­ Mette Swartz Andersen skellige mennesker jeg mfJdte. 1ndJryk fra Set. Petersborg (tidlige- min afsluuende hovedopgave til Stank en er ulidelig. En blanding af re Leningrad) samlet under et 14 journalisthfJjskolen. urin, stegt medister, medicin og dages besfJg, hvor jeg skulle lave legkoncentreredemigomdesociale sved. Men vinduet ma ikke abnes, selv om varmen et ved at tage kvre­ lertag pa mig. Endnu en af de utalIi­ ge regler russerne gar ind for. Sadan noget russerpjat, trenker jeg. Det er ligesom reglen med sutskoe­ ne. Da jeg skulle ind pa afdelingen for hjerneskadede bern pa sygehu­ set i Set. Petersborg, skulle jeg skifte mine travesko ud med sutsko -for renligbedens skyld, hed det. En re­ gel er en regel, ogsa selv om gulvet, sengene og sengetejet er mere be­ skidt end mine travesko. I det fje rneste hjerne pa ottemands­ stuen ligger 15-arige Oksana. Da­ gen fer jul sidste ar blev hun kert ned, nu ligger hun fuldstrendig ube­ vrege1ig i hospitalets jemtremme­ :;eng pa en stiv hemadras. Der er ik­ ke meget andet end skind og ben til­ bage pa hende, efter hun har tabt 35 kilo. Pa lagenet, hun bar over sig, sidder der sterknede blodpletter, som vidner om liggesar forskellige steder pa kroppen. Tre fIuer svrer­ mer bele tiden omkring hendes ej­ ne,ogsrettersigog . ou og da. Hen­ des ellers lange har er blevet Taget af. Hendes tomme blik ser, men ser alligevel ikk , og trendeme er alle­ rede ved at radne op. Oksana en stakkelligesom de 46 andre be rn, der er pa afdeliogeo. Men heldigvis Iysner det efter kom­ munismens fald . Selv om del endn u ikke er trrengt indentor hospitaJets vregge. Her er regleme og dagene, som de a1tid har vreret. Det er ogsa nemmere. Udenfor ho­ spitalet har kommunismens fald, nemlig indtil videre kun givet kaos. Ingen ved, hvad der vil ske, og bvor­ dan , og bvor hurtigt ti ngene vii ske. Der er sa ufatteligt meget, der skal [ettes op pa. Og Mblesheden pinte mig de fe rste dage, jeg var i Sc . Petersborg. Jeg

grred om aftenen, nar jeg var kom­

met i seng. Jeg var kommet til et

folk, der i den grad var omsprend t af

bcibleshed.

Kloaksystemet, som byens fern mil­

)joner mennesker benytter, funge­

rer darligt, og de fIeste at byens be­

folkning ved aId rig, hvomilr de har

Et folk i bablos ed

FortsfRues side 22 Brande J ul side 20


/v\ AR TEN S E N S

F A B RIKA/s

DK-7330 Brande . Danmark . Tlf. 97 18 11 00 . Fax 97 18 22 20

Brande lui side 21


I

Ringe boligforhold, varmemangel og en pension pa 30 kr. om m aneden - sa man er ilde stedt som gamm el i R usland.

varme i deres lejIigheder eller varmt vand i han en. De tre forskellige ste­ der jeg boede, var der !run varrnt vand den f0rste morgen, det f0rste sted jeg var. Man kunne aid rig vide sig sikker, og man kunne slet ikke vide,hvomar det blev lavel, hvis det broo sammen. l eg boede blandt andet hos en 80­ arig kvinde, h vor varmen var gaet i stykker. HUD fms og jeg fms, selv om det kun var september. Hvor­ dan har hun det nu, omkringjuletid, hvis varmen endnu ikke er blevet la­ vet. H un kremper for at holde var­ men, m en ogsa for a t fa bmd pa bor­ det. For man er ilde stedt som gam­ mel i Ru land. En pension pa 30 kroner slar ikke engang til til mad, og slet ikke DU, hvor alt er steget ba­ de to og tre gange. Brande Jul side 22

De er stuvet sam men i lejligheder­ ne. 10 personer i en to-vrereises lej­ lighed er ikke unormalt. Eller som min nabo pa det studenterkoHegi­ urn, hvor jeg ogsa boede. Familien bestod af far, mor og to bern pa tre og et ar. De fire mennesker delte et vrerelse, hvor de soy, spiste, lreste og opholdt sig. Ingen vaskemaskine eHer k01eskab havde de. Hverdags­ ling for en dansk husmor med sma b0m, men luksus, nar det er i Rus­ land. Hver dag tilbragte nabokonen mindst et par timer i k0 foran butik­ keme for at skaffe mad. Nar ar­ bejdsdagen var slut blev fritiden brugt i en k0, og selv om det var k0­ en til at k0be toiletpapir, og man egentlig ikke manglede det, sa blev det k0bt alligevel. For det f0rste var

det ikke sikkert, toiletpapir var til at skaffe den dag, man beh0vede det, og for det andet kunne man altid bytte det vrek for noget andet, f. eks. kaffeb0nner eHer juice, som var vir­ kelig svrert at fa fat pa. Men hvad der prentede sig fast pa min nethinde var billedet af en d0­ ende mand. En fuld mand var gaet ud pa k0rebanen uden at se sig for. En bil ramte ham, og han la livl0s tilbage. Ingen reagerede, kun den danske lrege, som jeg fulgtes med. Han gay kunstigt andedrret. Ende­ lig efter et kvarter kom ambulan­ cen. Men reddeme havde ikke mere travlt, end hvis de var pa vej hjem fra arbejde. De gay sig virkelig god tid. De mrerkede ikke pa pulsen, og da politiet kom, stillede de ingen sp0fgsmM. Manden d0de -og ko­ nen grred. Et forarmet folk, hvis fremtid er usikker. Det var mit indtryk efter fjorten dage og mange kassetteband med interviews rigere. Men man klandre befolkningen for deres si­ tuation i dag. De har ligget under for et system, og har vreret passive i me­ re end 70 i1r. Og mil man beder de unge om at ta­ ge stilling til, hvilket system de vii bygge op, ved de det ikke. "Det skal bare vrere helt vores eget system", svarede nogle 0konomistuderende, som jeg snakkede med pa universi­ tete!. Men hvordan skuHe de ogsa vide det nar de indtil nu kun har lrert o m kommunismens fem-ars planer. Problemerne tamer sig op. Flere og flere lever pa gaden, og har naet fat­ tigdomsgrrensen. Antallet af narko­ maner og alkoholikere er kraftigt stigende. De fleste skal have druk­ net hverdagens mange problemer, og sa er vodka biide billigere og nemmere at fii fat pa end mrelk. Sort, ja, det Iyder sort og trist, om tilstandene er i Set. Petersborg. Men facts er facts. leg havde set det i fjernsynet og lrest om det. Men der kom det ikke sa tret pa. Virkelighe­ den var langt mere barsk. Men russeme n0d deres frihed . l eg m0dte mange grestfrie, abne og rer­ Jige mennesker, sam var ivrige efter at fortrelle om fortiden og hiibede for fremtiden. For de fleste handle­ de fremtiden ikke om materiel rig­ dom , men om frit at kunne trenke og mene, hvad man ville. De hungrede efter andelige oplevelser, som de kunne leve resten af deres liv pa.


Glredelig jul Eriks Autovcerksted Erik Sorensen. Industrivej 14 Brande. Telt. 97 18 14 '50

Jensen FI0vej 14 . 7330 Brande Til 97 182364 Bil30 974960

GAVEN Til HENDE

HJORN EBAG ERIET

finder man nemf hos •

Vi anbefa ler os i alt ind enfor

00

JULEBAGNING sasom KRANSEKAGER

- KLEJNE R og meget mere. KO ill med kag e­ da sen og fa den fyldt op med

FRISKBAGTE SMAKAGER

HERNINGVEJ 8 Telefon 97180096

SALON, MONIKA v/Mona Br0ndum 2, Brande, tlf. 97 18 02 51

Borgergade

JUlEGIIVER ~ DER lUNER

DE"' I I~~~

~ ' -

(/) ~

'. ..

ansker gamle og nye medlemmer en glredelig jul.

LU

Storegade 30. Telefon 97180822. Bra nde

; ".

;, .,

.

l

[V11dtVest

Fyld kagedaserne op til jul...

Revisionsfirmoet

PEDER HOLT ".

Hern1ngvel ? 7330 Bronde

m.97 18 24 44 Fox 97 18 2J 66

I

Stress af -bes0g den lille cafe og fa friskbrygget kaffe og ny­ bagt kage. Brande Jul side 23


Juletrceet tcendes Torvet i Brande ...

pa

Fredag den 29. november kl. 16.00 holder julen sit indtog i Brande. Det markeres pll festljg vis med juletrffistamding samt tffinding af byens ju­ leudsmykning. Desuden bydes der pll sang og musik pll Torvet -og naturligvis kommer juleman­ den ogsll til Brande den dag. .

Efte'rmiddagens program former sig saledes: KI. 16.00: Aile byens b0rn opfordres til at m0de julemanden pll N. I. M01­ lers Plads og f01ges med ham til Torvet. Her spiller Kibffikgarden. KI. 16.10: Juletrffiet tffindes. KI. 16.15: Omdeling at nummerede sange. Herefter synger vi aile julen ind i Brande til akkompagnement af Kibffikgarden. Her bliver des­ uden mulighed for at vinde mas­ ser af gavekort. Udtrffikningen foretages af julemanden og hans hjffilpere. Vinderne offent­ ligg0res med det samme og de heldige vindere fllr gavekort til byens butikker. KI. 16.45: Kibffikgarden spiller julemusik pc'! Torvet. KI. 17.00: Afslutning ved julemanden. Kom og Vffir med til at give julemllneden en festlig optakt i Brande.

Brande Jul side 24


L0RDAG DEN 30. NOVEMBER

Festlig optakt til julemaneden i Brande Juletrreet og julebelysningen er trendt og julehyggen er kommet til Brande. Det fejrer byens butikker med en rrekke aktiviteter og konkurrencer.

Handel til kl. 14 og vind en juleand og rBdvin PlI denne 10rdag er der mulighed for at handle til kl. 14, og hvis du ikke allerede har k0bt juleanden og r0dvinen, kan du mllske vinde den i Brande. SlI lrenge butikkerne har lIben deltager du i konkurrencen om at vinde and og r0dvin i hver butik. Du skal blot udfylde en kupon med navn og adresse, og kl. 14 bliver der i hver enkelt butik trukket lod. Vinderne vii fll direkte besked fra forretningerne. Der er slliedes lagt op til, at 10rdagen bli足 ver den helt store indk0bsdag. Der er som nrevnt mulighed for at handle til kl. 14 og en rrekke butikker har fundet nog足 Ie super-jule-tilbud frem, som det er vrerd at k0re langt efter.

L0rdag den 30. november srenker jule足 hyggen sig over byen. Fra "jE Spiker KlIrner" spilles der julemusik, og jule足 man den kommer pll bes0g . PlI gensyn til en hyggelig jul i Brande.

Brande luI side 25


S0NDAG DEN 22. DECEMBER:

Stort juleopto gennem Brande ..., S0ndag den 22. december holder Brande en af si­ ne gode juletraditioner i hrevd. Pa denne sidste s0ndag inden juleaften kommer det store juleop­ tog gennem byen. Optoget starter kl. 13.00 fra Falck pa Brandlund­ vej og, med julemanden og Koldinggarden i spid­ sen for en stor flok nisseb0rn, bevreger optoget sig mod byen. Juleoptoget far desuden deltagelse af pony- og hflstevogne befolket med masser af nisseb0rn . Pa ruten vii juleoptoget g0re holdt ved reldrecen­ tret Brandlundparken, hvor Koldinggarden spil­ ler julemusik. Herefter fortsrettes mod Torvet, hvor garden giver koncert. Her uddeles godtepo­ ser t'il b0rnene og der serveres varm suppe. Efter koncerten pa Torvet bevreger hele j uleopto­ get sig til amtsplejehjemmet 0rbreklund, hvor Koldinggarden spiller julemusik.

Abningstider i ugen op til' jul: Onsdag-10rdag .................................. aben til kl. 19.00 S0ndag den 22. december ...... aben kl. 13.00-19.00 Mandag den 23. december ............ aben til kl. 19.00 Tirsdag den 24. december ........ aben kl. 9.00-12.00

Brande lui side 26


rdag den 14. sep tembergik folk i Uhre m eget op i • H obby og Fritid«. Pti dennedag steg befolkningstalletflere hundrede pro­ nt.

~rere

edborgere i Brande

Der rna abenbart vrere en "kom­ "Hobby og Fritid". Sa meget, at

munal" lyst til at se, hvordan et de nresten ingen tritid har til de­

velfungerende landsbymilj0 res hobby.

fungerer.

Der kom mennesker fra nrer og

Eller ogsa gar de stadig og fisker fjern den 14. september og be­

efter 10sningen pa gaden "En hal folkningstallet i Uhre steg den

dag med indtil flere hundrede

-en hel 10sning... "

Mon de misforstar, nar man pa procent.

as.

est for dem, der ikke er til­ Uhre skole taler om lokale pro­ Det er lykkedes den nye elinstal­

yttet Uhre, for for os andre blemer. (Lokale b0r udtales lat0r at fa en god "kontakt" til

det atter et ar med masser af med langt a, altsa lokaaale pro­ beboerne i Uhre og omegn.

Det samme grelder Jens henne i

'viteter og sprendende opga­ blemer).

Uhre Vindm011elaug har haft "K0bmandsgarden". Han har

, der skulle 10ses.

!1hre naturpark blev der ryddet vind i sejlene. Anparter er blevet her for oylig udvidet sortimentet

• klippet og beskaret. Byradet solgt og m0ller er rejst. Maske afvideofilm med "Juli den gam­

. rande tog senere ideen op, da bliver de med tiden sa velbeslae­ Ie K0bmandsgard" . Et reklame­

de, at de kan vrere hovedspon­ fremst0d, han forventer sig me­

an bebandlede budgetter. . dsmedlemmerne havde sor til et par nye Yinger til" olde­ get af.

Om ni ar, niu han holder ti ars

far" oppe pa bakken.

vlt i den tid. o trods b0rnepasning og De har nu i ar faet mulighed for jubilreum, kommer han sikkert

'amme pr grammer dukkede at henvende sig til "udvalget til med i en revideret udgave af

Hans N0rregards nysudkomne

alligevel en del af dem op til bevarelse af Uhre M0lle".

rgerm0det pa Uhre skole den "Oldefar" er glad for sit udvalg. bog "Gardhistorie i Uhre" .

Maske viI de hjrelpe til med, at Vi haber, at dette brev nar frem.

'. august. en har skolen haft dem ren­ ogsa han kan fa et nyt "har" lige­ Det er ikke sikkert, for man har

som hans yen kirken.

nemlig fjernet halvdelen af post­

de i tide og utide. ldigvis. Folk herude gar meget op i .kasset0mningerne i Uhre.

Uhre startede aret 1991 som et forrige sluttede. led sang og musik. Musicalen ule KNAS" blev afl0st af vans LANGE rejse". t skulle vise sig, at aret blev el langt..... som fyldt med

~

Brande luI side 27


Det kan ogsa godt vrere, at det yarer nogen tid inden vi kommer og beseger jer, for der k0rer hel­ ler ikke sa mange busser mere. Og dem, der k0rer ved vi ikke al­ tid, om vi rna komme op at kere med.

I hab om, at I rna fa en rigtig god jul samt et godt nytar de giadeste julehilsner Annegrethe, Lisselotte og Kent

HAIR JiSHIION

Torvegade 19 . Brande' 971.3222 HARDESIGN FOR HAM OG HJ!NDE

,.... . .iIjiIiiI. . .­

De bl0de 2?kk~rs jul starter hos Toft 1 Br

Vi har abent hver dag hele julen og nytaret

Byens specialbutik for Hatte - Lllldervarer - Smykker 09 andet modetilbehor. ~

Gci '''rst­ hvor udvalget er st"rst (((

BENZINJDIESEL DC/)GNKIO SK HYDRO VlDEOCENTER

~

vI S(J'l<''''l Vllly WOUr'IlJnd ~i~l'VI'9vI!:J1j 7 . 7 330 Brimde'

97182563

Blichersvej 54. 7330 Btande

Tlf. 97 18 1558

o Bran de Maskin-Center ApS af 29/5. 84 Fynsvej 1 • 7330 Brande Telefon 971821 00

a

Brande

fl- Ejendomsringen

' " -fordi flere lean mere

Prikkan~t ovar la Sloregade 42·7330 Brande -Tlf. 9718 35 31

STATOIL

Steens Autovcerksted Telf. 97180073 Glcedelig jul enskes af

n

Visrelger

huse

V/L .8 . Thomsen Leif

Til. 97 18 10 71 Aksel Til. 97 18 08 15

~

BIF-CUP 0nsker aile en glredelig j ul og et godt nytik p~ gensyn til de festlige fodbolddage

25/6-28/6-92.

BRANDE SV0MMEKLUB

_---------

..

Brande Jul side 28

ensker sine medlemmer en rigt;g glredelig jul.... !

Bra..... . d,•••forenlns - bedst i fritiden!


SPAR STORK0B 0nsker

alle en rigtig glredelig jul.. !

Der bliver rift om juletilbudene â&#x20AC;˘ ­ _0 ~ '

Spar dine

penge

lokaltl

;"'"

~~~<!> STORKG.

v/ Henny og Holger KJcldsen. Storega.de 9, 7330 Brande. Tlf. 97 18 00 61. Slagter 97 lO

~O

52

Brande Jul side 29


Villaer og ejendomme KGb/ulg, kontakt venligst for en uforpligtende hussnak. Diskret salg af boligen.

Ejendomsformidlingen Siirid Mortensen . Chr Bergsvej 19

Brande . leleton 9718 02 48

Ghedelig Jul ensker

Brande Oste/ager ApS Erik Winther Rasmussen

Jyllandsvej 5, 7330 Brande Telf. 97180790 & 97182695

Borgmester Lise Hvelplund holder traditionen i hrevd og abner Brande Marked med en kanonsalut.

Brande Marked med sol, sommer og mange grester

Brande

Autoopretning

Industrivei 11 . Brande

Det skete igen! Vejrgudeme snod atter meteorologeme. De havde lovet regn og overskyet lordag den 25. m aj; man hvad vagnede branditteme op til lor­ d ag morgen -straIende sol. Det havde selvfolgelig en naturlig forldaring -det var nemlig dato­ en for arets Brande Marked. Sa da borgmester Lise Hvelp­ lund havde ahnet markedet med en salut ira "Kristians Kanon", og sAledes vrekket byen pa be­ h0rig vis, var gadens k affeborde b efolket med morgenfriske branditter, der var parate til at fejre Brand e Marked . Og det blev et virkeligt godt marked med mange grester og m ange aktiviteter dagen igen­ nem. Byens grester og borgere hyggede sig med hinanden. Der var musik i gaden, lystig handel i bader og forretninger, ligesom der var god S0gnin g i teltet bag H otel Brande, hvor der blev fes­ tet videre til midt pa eitermid­ dagen, hvor man lob tor for 01. Sa her var der ingen problemer med at overholde lukketiden. Dagen sluttede af med en srer­ deles festlig Brande Parade tret besat af pyntede biler, vogne og Brande Jul side 30

folk, der havde ladet fantasien fa frit spit Her sas den trehjulede iscykel ira Dogneren, veteranbil ira Brandtex, en flot udsmykket trailer med en rullende lejrplads ira Det Danske Spejderkorps' Brande Gruppe, Monsterbage­ rens hestetrukne bagervogn, lastbiler i lange baner -og ende­ lig ikke at forglemme lastbilen ira Brande A nlregsgartner tret befo lket med " pyntede " G ra­ rup-folk og med E rling Mathias­ sen hojt svrevende i sit bur -ud­ sat for al folkets tilrab. D et blev da ogsa denne vogn, d ef lob med priscn for paradens bedste indslag, hvilket indbragte vandrepokalen, som var skren­ ket af guldsmed Frank. Hele optoget sluttede af med en flot pyntet blomstervogn ira Balles Blomster tret fuigt af poli­ tiet, der sorgede for, at det hele gik eiter planen. H ermed kan man konstatere, at arets Brande Marked atter blev en stor succes -ikke mindst tak­ ket vrere de venligt indstillede vejrguder, som abenbart har et godt oje til Brande i slutningen af maj maned hvert ar.

Telefo" 97180643

Brande

Badminton Club

VVS

CENITIEIR

Herningvej 64, 7330 Brande

97 18 01 23


Mange var po. hat med Brande Marked, det skyldtes ikke mindst, at hatteforeningen "L ynghatten havde udskrevet en konkurrence om hevm, der kunne kreere den mest spcendende hat til markeds­ dagen. Mange havde ladet fanta­ sien spi/le og Mensterbageriet havde udsat preemier til de tre bed­ sle. Vinder blev Birgit Christen­ sen, der her ses med gevinsten -et gavekort po. 50 Napoleonshalle fra Mensterbageriet. Til venstre ses Hans Jergen Gu/dbrandt, der blev nr. 2 for sin cowboyhat bejet i bivoks, og ende/ig var der ogsa preemie til Gunhild Albrechtsen for sin fest/ige strahat. Ii

E F

') ('11~iIJl J 1./

~AN _:)KJIL

Cif:Tf5

Der er mange mader at fejre Bran­ de Markedpa. Erling Mathiassen tilbragte det mesle af markedsda­ gen i bur tcetfulgt afnog/e "brude­ svende Ii, der sergede for hans for­ plejning afbade vadtog tert dagen igennem. Endelig sergede de for, at han ikke kom nogec lil, so. han kunne veere i nogenlunde forfat­ ning til han skulle giftes fa dage ef­ ter. Brande Jul side 31


man sig jo efterbanden rundt som en regte "indf0dt " gao ke upavirket at byens forskellige scerprreg. 1 starten kigger folk jo lidt -nys­ gerrigt- man erjo ny! AlIe hilser lwfligt, og nogle drister sig end­ da til at sp0rge om "det er den ny bibliotekar", og safar man ig en lille pas iar am bvem maner, og hvor man kommer ira. Johh, man mrerker nok, byen er af de mindre, hvor folk bar vreret vant til at man kender -og interesse­ rer sig for hinanden, hvilket rna siges at vrere helt nyt for mig, der de sidste 5 ar baT opholdt sig i K~benbavns-omradet.

-Musikken fra "JE Spikus Karner· har jeg vrennel mig Iii, isrer Ch,'mp'agn~ega/op ­

pen kl. 12.00 -Brandes sliar pa Rtidhusklokkerne, sa a/I i all feleT jeg III

ny /rengeTe, som fOT el halvrQF siden, skriyer Peler Holm ChrMensen.

Ny i Brande - en

midtjysk oplevelse

AI Peter Holm Christensen "Hvad er det dog for et sted, du bar f0rt mig hen?" spurgte min kone forundret da vif0rste gang gik en rur op ad Storegade en S00dag sidst pit eftenniddagen. Tonerne fra et pompest kor­ vrerk nwgede ud i gaden fra nogle lwjttalere placeret pit en avantgardistisk konstruktion opstillet pa byen torv. Publikum var der ikke meget ai, gaden lit nresten 0de ben, men omkring os var def alligevel en lidt df0m­ meagtig stemning. H er stod vi sam nye i Brande moo sommer­ fugle i maven, og en fornemmel­ se af at befinde os i en by, bvor sma foru nderlige overraskelser gemte ig omkring gadebjecner­ ne -Dagle indtryk som umiddel­ bart gay byen et ganske charme­ rende vresen. Brande }ul side 32

Inden vi forlod V res tidligere hjem pa Sjrelland bavde mange betcenkningsfuldt spurgt os, hvad vi dog ville i Jylland Var vi ulandsfrivillige -eller bvad? Nar vi sa svarOOe , at det var BTande vi skl1lle flytte til, var der lidt me­ re forstaelse at hente -Br ande er jo en kulturby, en farverig by, gavlmalerieme, gavldigtene o.s.v. Vi var saledes forberedte pa den originalitet og charmc, der ven­ tede os i den midtjydske by, der iremover skulle rere vores nye hjemstavn. Dog blev vi nok alli­ gevel en smule overraskede over byeo mange sprendende profi­ ler, da vi de ferste gange stod an­ sigt til ansigt med demo Efterfe l­ gende vrennede vi as hurtigt til de nye forhold, og idag bevreger

Forretningeme ses nysgerrigt an, og her blev jeg hurtigt impo­ neret af den mangfoldige handel i Brande. Her kan man jo k0be alt, fra tandtnid til traktorer ira hatte til hummergafler. Service­ niveauet er samtidig meget b0jt, er der noget man ikke kan fa, be­ stilles det hurtigt bjem. Priseme er ogsa meget fine, her er jo vir­ kelig mange udsalg, og er man lidt uden for udsalgsscesonen. finder forretningeme da bare pa en anden oplagt lejlighed til at byde forbrugeme prisnedsret­ telser. E n ting der altid bar undret mig, Diu: jeg ved tidligere lejligheder har vceret rundt i lander er de mange forskellige navne pit ba­ gerbr0d, og B rande er naturlig­ vis gsa et stu die vrerd pa dette omrade. Noget af det der ved mrste bagerbeseg undrede mig var, at man stoppede p01ser ind i bolleme, indtil der en dag var en der fortalte mig, at dette VaT belt naturligt pa denne egn. for hvad var et "p01sebroo", hvis der in­ gen pelse var inden i! "Torvet -hvor er det". matte jeg til mine kollegers store forbav­ selse en dag spm ge, da jeg for feTste gang skulle pa "torveind­ keb" . J eg havde nemlig forinden vreret p a torvet -altsa det pa Sto­ regade, og der matte jeg natur­ ligvis spejde lrenge efter boder moo ost, fisk og grent. AI begyn­ delse er SYler, og i dag ved jeg selvfelgelig aJt am, hvor torvet i Brande befinder sig.


IrOr del nreppe, -men korn UJU,rI

den lidl...

''''Jr:v H. C A ndersen/or:morl 133 lir siden. "Lyngen eret progt[llfdttreppe, bolmsler myldre rnifevidt ". Denne nOlllrbe­

posser stodig pd Brandes noturskJmne omegn.

pOS lokalisering £andt jeg ret hurtigt ud af, hvor sta­ er. Der star oemlig Here om dagen en og messer: over sporet ... ", og det "'UZ'VJ.J.J.u.l'''U~J~ sa godt og a at jeg har hende mis pa forhflnd at have ud­ ~"~......,r....."t de branditter, der !"U'U"il. havde ly t til at lette pa "IE Spikers , -ja, man tror det nrep­ -men kom selv, bese deo .... , skriver H. C. Andersen i nationalsang, og som sa gjort. Jeg er en stor natur­ og de lange tore jeg indtil gaet pa hedearealeme byen har givet mig op­ . ikke bidtil har faet fl".",.\A-U I Danmark. Selv om sang er skrevet for 133 ar siden lever virkelig­ efter min mening stadig "a.L'~~I"" indhold "lyngen er treppe, blomster milevidt". A som smukt snor sig

gennem byen er ogsa en perle for ugen, og efterarets opbedede sig, dog undres man over den debat om hallen i Uhre, har da kul0r vandet har her pa egnen. I ogsa faet mig til at overveje, om evrigtglredesjegover,hvorgn~n man da ikke snart skal have en byener. Hererjomasserafgam­ "sportsminister" her i Brande. Ie trreer, ogharmanlidtforstand Til daglig nyder jeg idag byens pa botanik er her jo eo mangfol­ srerprreg og attraktioner, bade dighed af sprendende vrekster. store som sma. Brande kirkes Som ivrig jreger har jeg haft den hvidkalkede mure, gavlmale­ fomejelse at eriare, at der er et rieme -nogle naturligvis kenne­ rigt dyreliv omkring Brande, re end andre, de £lotte batteda­ hvilket ger det til en udse gt for­ mer og avisemes allesteds nrer­ nejels at spadsere en tur i plao­ vrerende observationer om bade tageme og skovomrademe om­ stort og smat. Musikken fra "IE kring byeo. Spikers Kamer" har jeg vrennet Fritidsioteresser og hobbies er mig til, isrer Champagnegalop­ der mange af, hvilket det eno[­ pen kl. 12.00 -Brandes svar pa me foreningsliv vidner om, og Radhusklokkeme, sa ait i alt fe­ har man ikke en int resse, er det ler jeg mig ikke helt sa ny lrenge­ c resteD umuligt ikke at blivelok­ re som for et balvt ar siden. Den ket med, som jo er nok sa prak­ dag kommer vel og a, hvor man i tisk, Dar man som nytil£lytter selskab med mennesker fra an­ skallrere branditteme mennere dre egne af landet prresenterer at kende. Blandt de mange fri­ sig som en brandit, og indtil da tidsbetoned frellesskaber har kan jeg vel sige som prresident sportsaktiviteteme ook steTst Kennedy i 60'eme bekendtgjor­ tilslutning. Som ny i byen for­ de i sin beremte Berlinertale: nemmer man, at nresten alle her "lch bin auch ein Brandit!" dyrker sport rnindst eo gang om Brande Jul side 33


, Her ses "ArtIS leder", Vil/y K. Serensen og navn", Niels SOm biev ove"akt ved eJlfest­ lighed po rodhuseJ af ydersllil venstre, Fin Broch, formand lor kulturell udva/g, saml SIB 'l' lormand, Bent Nolten:rmejer.

Arets nam og leder hredret medpokaJer og blomster I begyndelsen af rnaj maned dannede radhuset rammen om den traditionelle uddeliog af po­ kaleme til "Arets navn" og " Arets leder" indenfor idrretten i Brande Kommune. Titlen som "Arets leder" blev tildelt Villy Serensen, der rna betegnes om en af Brande Idrretsforenings gamle kremper, der tadig ger et stort stykke ar­ bejde i klubben. Med denne ud-

nrevnelse blev der skrevet idrretsbistorie, idet Villy K Se­ censen var den wrste, dec mod­ tog hrederen som "Aret leder" , da den blev indstiftet i 1977. Titlen som "Arets navn" tilfaldt bueskytten Niels Baldur, der gennem en irrnekke og ikke mindst i 1990 bar opmiet enlang rrekke imponereode resultater. Swedes bar han skudt sig til et europamesterskab samt en

bronzemedalje ved VM i Norge. De. uden er det blevet til jyske og danske mesterskaber samt en rrekke fiotte placerioger i inter­ iiationale kookurrencer i kamp med verdens bedste skytter. Sa mao kan vist roligt konstatere, at Niels Baldur bar foetjent hred­ ren som »Arets navn« iBrand Kommune.

I~IJII' 11111"

DlJGNKIOSKEN

Torvegade 16 . Brande . TIL 97 18 28 23 rIVER DAG ABEl'IT 10·22 S0NDAGE 8 · 22

""".11

TlIlmrer- og snedkerlirma

Opbyg ning of spec ial- og standordtroiler samt opbygning til vekse llad

Arne Danielsena/s GI. K.rvej 16 . Ukre . 97 18 70 63

PNO TRAILER AlS

Alf i vinduer: Stondard-, bondehus­ vinduer m.m. eller efter opgove. Aile omforondringer, reporotioner og nybygninger udf0res.

Fynsve j 7 . Brande . 97 181600

Brande Jul side 34


E:~

~

~

.

~

~

b()

Arets gang pa vores egn;

kulde, varme, sol og regn,

t0rketid, til nogles glrede,

andre lrengtes efter vrede.

Vejret kan vi altid diskutere

-og det gel viI Plus en hel del mere.

Livets gang i stort og smelt,

noget skidt og noget godt.

Fik de nyttigste bedrifter

m on de st0rste overskrifter?

Nej, det gik vel lige som det plejer;

sensationer altid tungest vejer.

Brandlundpark og omfartsvej,

Uhrehallen der fik nej.

Et kuIturfolk var pa banen,

drog mod est med karavanen.

lubilreumsfest i handelsstanden,

abningstider optog en og anden.

~

~

~

KONTA KTLlNSER Optometrist C. B. Lange N0rregade 11 . 7330 Brande

97 182802

Go'jut f)nsker

HOS M IICIaUEN Torvet . Brande. 97 18 14 80

Boghandelens lukketid

var konstant, -et stykke tid,

men nu er den atter aben,

ny ide holdt over daben.

Med i k0bet f0g gavimaleriet

som bar prydet/skremmet forpartiet.

~

~

.,E:

.

brande C rillecenter

Markedsdag med mand i bur,

Vinge rejst pa jordomtur.

0rtved var i Argentina,

sa fik de da noget at grin' a'.

Nogle satte pris pa Birgit Vinge,

det gay breder, omtale og penge.

Saga blot er Brande Bio,

men vi bar da stadig Rio .

Og en fortsat "gyser" kerer;

ingen ved, hvorhen det f0rer.

Skal en dagligvarebix der ligge?

Bla Marked det fik: vi altsa ikke .

Villy Larsens Kartoffelhandel ApS v. Arne Mousing Herningvej 62B, 7330 Brande Telefon 97180269

I-lOS 1.l513IE.I-1 For harets skenhed STOREGADE 48, BRANDE Tidsbestilling

9718 0560 Lukket mandag

!;路~H

-

_ ._ ;:----::::--颅 ~

Landinspekl.r

Et par stykker vi dog bar;

det er Kvickly, Fakta, Spar

og, centralt i byen; Aldi,

nogle kommer der vel aldrig,

men en del gar ind, -med tunge tasker?

man har hert; der far man mest for flasker!

~

For enoghalvfems er enden nrer,

Brande Jul er atter her.

Dette ar, - , trods kiv og klage,

bliver "Gode Gamle Dage"!

Og der kommer nyt, vi kan ta' fat pa.

Det kan g0res med og uden hat pa.

HENNING JENSEN Storegade 36 7330 Brande. Telefon 971800"

fJ/tstlelig jut! Brande Jul side 35


Advokat

JENSM0LLER m0deret for landsret Storegade 5 . 7330 Brande . Telefon 971822 33

BREIBERI-- •

BRA DE

~~

S DFCEN I HAl EN R. BRANDT ANDERSEN

Teleton 97180384 . Torvet . Brande

Langkre rvej 35. Tit. 97 18 26 36

IJIADEUIJ

JUt...

i1nsker

A.O.F. Brande

Fritldsskole

Telt. 97 18 17 38

••

Storegade 14 . BRANDE · 97 180062

- vi holder Danmark i go form I

Dooleweerdts Rabbek Kunstllandel VVS-ENERGI Center Storegade 44 73.JtJBrande

Aut'. VVS INSTALLAT0R FABRJKSVD 1 - 7330 BRANDE· TELEFON 97 18 0711

- Ij] : ~l ~ I :!,

Til 97183882

Salg af alt det I mangler! Det I ikke har, det far I - altid en konlrurrencedygtig pr1s!

Sig glaeclelig ;ul mecl en gave Ira

MIDTJYSKMOBlER Wintec , GUl VBEUlGIIIIIG

Tlf. 97 18 19 77 · Bil 30 95 0897

Jonnas axi Biltlf. 30 25 20 65

Tlf. 97 18 1707

17!:\

VVSUIANTl

\Y iAVf.1IIIJ mASSl1Jl rllfllR MJlI1a

,rmNJa

mIMr.IIIDI ItJIITDIISTDU MIISI

smvatIIIIII

~

expe o

Radio Nyt

Storegade 40 . 7330 Brande. Telefon 97 180222 Brande lui side 36


KID'S S 'TYLE SlOrqwdc 2 I . B rande. 9 7 1R ti Q I

Brande Offset &

Reklamecenter

Hyldest til

togdriftens udvikling...

at Eric Storel Fer -da man kerte i reg og damp

fra Brande, var det lidt af en kamp,

hvis man skulle til Kebenhavn,

for det var en tur under suk og savn.

Man sku' huske at fa sin madpakke med

i lommen, inden man rejste afsted

-ikke en gang en ter kop kaffe

var kondukteren i stand til at skaffe.

Torvegode 30 • Tlf. 97 18 04 55

Ejlif Andersen

TORVESALON EN Torvegade 1

Telefon 97 18 0567

Og de, der stod foran pa lokomotivet,

legede faktisk ogsa med livet,­ -gloende mave og iskold bag,

sMan er det heldigvis ikke i dag.

Nu sidder en mand ved et "skrivebord"

med masser af knapp er som pa et kontor,

og nar teknikken ellers er flink,

lystrer Ie-toget hans mindste vink.

II

AFNIA KU

Han kravled' jo ude pa trinbrredtet rundt

-man sa'e, at frisk luft sku' vrere sa sundt­

og banked' pa ruden ind til os med tangen,

sa billetter ku' rrekkes ud -en ad gangen!

Selv i snevejr og frost han gjorde sin pligt,

er det srert, at han med tiden bJev plaget af gigt?

lCENI'D

Torvet 2, 7330 Brande

97183366

Brande Renovation det lokale industri­ renovationsfirma gennem 19 - det er os!

ar

Vi h~ber pA et godt samarbejde i fremtiden med sAvel gamle som nye kunder.

Brande Renovat ion Vognmand 50ren Eri ksen Terefon 97181900

Rent teknisk kan der jo ske et par skader,

sa varmen nar op pa de hundrede grader,

og nar ventilationen ogsa si'r stop,

var det jo rart at ku' lukke et vindue op,

det er den slags, der sker, men er det sa galt,

til dato er ikke n o'en blevet kvalt.

Men bortset fra disse mindre skavanker,

er der luksus hinsides aIle tanker,­

musik telefon, en kop kaffe med mer',

et godt glas vin eller to eller fIer',

cigaretter, aviser, blade og slik

er at fa i en velassorteret butik.

Jaja, -som man ser, er nu om dage

en togrejse ikke lreng're en plage,

en luksus, der nresten far en til at glemme,

hvor beskedent og enkelt, man har det derhjemme.

Sa Brande har grund til at vrere stolt,­ at det nye, fine tog ger holdt

og samler de greve branditter op,

sa de ikke behever at ta' den pa stop.

Brande luI side 37


B

RANDE

LT &

Cr

S

Industrielle 09 medicinske luftorter

Sve jseudstyr 09 moskiner

Jyllandsvej 19 • 7330 Brande

Telf. 97181580 - Bil30270503

Vii du ha' ren besked om vindkraft ­ sa ring til ...

EnergyA/S Fabri ksvej 4 . DK-7330 Brande Telefon: 97 18 1122 Telefax: 97 18 30 86

Leveres i fig. str. 150 - 250/300 09 450 kW

-

-en stlBrk partner

. HOTEI-J

. BRAND E· Tak for 1991 - Pa gensyn i 1992 - Telefon 97 18 1300

Regn med • revisor -den statsautoriserede

~brand~~

revisionskontor a/s

STATSAUTORISEREDE REVISORER STOREGADE 9 . 7330 BRAND E

TLF. 97 1803 66

Temrermester

Johannes Nielsen Engtoften 51 Telefon 97 18 1350 Biltlf. 30 95 08 50

DEN

IIOTIOE

OlMMElDIOS

JtJlEltlOE

FASNIJS

Hele personalet 0nsker aBe en rigtig glredelig jul og et god t og lykkebringende nytar.

,.;;-~~~./-

-V ' ,...., I

Unibank Sammen ervi bedst

Brande Jul side 38

TORVET'sBAGERI

vI ELNA & POUL E. PEDERSEN STOREGADE 32 • 7330 BRANDE TELEFON 97 18 00 38


og BjameRahbekses herJoran deres nyreTloverende hus pd Vejlevej, der sammen med den nyanlagte Bakke/y FiskesEJ eTl smuk indfa/dsvinke/ til Brande. Fuldt fortjent indbragte omrddet Brande GrundejerfoTerzings Jorskennelsespris.

akkely FiskeS0 hredret

ed forsk0nnelsesprisen

har sa mange vleret sa om. hvem der skulle have Grundejerforeoings forSadan sagdefor­ ~.s".L"" t(}mlan,ci, Niels Erik da han lerdag den 18. overrakte Kir ten og Bjarne bek prisen for 1990. Det ved en lille sammenkomst Bakkely Fiske e, som natur­

ligvis blev hoodret med forsk0n.­ nelsesprisen og tilh.0rende "Brandine". Borgmester Lise HveJplund kunne i sin tale til prism dtager­ ne helt tilslutte sig valget. -1 har gjort et klempe stykke ar­ bejde og skabt et skent omrade her ved indfaldsvejen til vor by, hvilket bar meget stor betyd-

ning. Dertil kommer, at vi natur­ ligvi alle bar stor gl<ede af den­ ne forskennelse, sagde borg­ mester Lise Hvelplond. Bjarne Rabbek takkede for de plene ord og fremblevede, atfle­ re andre ogsa havde gjort n get for at forskenne Brande by.

Julegaver III bam kober man hos BENTES LEGETBJ

Storegade 19, 7330 Brande, tlf. 97111 03 27

/1i'. - ~.~~~'\ j\~:i)

~

BRANDE TIUEWT & SILVA 7330 Brande. Telefon 97 18 10 00

REVISOR · SAMMENSLUTNINGEN MIDTJYL LAN D

KRESTEN DALUM ApS REG: REVlSOR ER F.R.R. TORVEGADE 22 7330 BRANDE TLF. 971811 55

Brande 1ul sid 39


,~

Arell; lI yskabelse j Brande· "Norups Forsamlitlgshus " -her kyndigt styretafAme Norup do a:ldrepolitik ken i Brande Kommu­ ne var Iii debat f or fu lde huse.

Norups Forsamlingshus - et pOpU rert debatforum Hvem kender ikke debatp ro­ grammet "Hejlunds Fo[sam­ lingshus" i TV2, hvor et ek pert­ paneJ og en rrekke indbudte geester diskuterer forskcllige emner? Dctte program gay ferst pa aret ideen til et nyt initiativ i reldre­ centret Brandlundparken. Med titlen "Norups Forsam­ lingsbus" bar pensioner t skole­ kon ulent Arne Norup sammen med et aktivt pu likom sat fokus pa aktuelle emner i Brand Kommune. Ideen opstod under et arrange­ ment f0fSt pa aret i reldrecentret Brandlundparken arrangeret af tEldre Sagen i Brande. Her hav­ d reldre borgere sat byradcts medlemmer steevne for at fa en dr0ftelse om eeldres vilk8.r j Brande. H er var Arne Norup blevet bedt om at bjreJpe til med den praktiske afvikIing. -Det gik og a vreldig godt, blot havde deJtageme i salen veert vedattalesalwjt, tpane1etmed byradsmedlemmer kunne here, Brande J ul side 40

bvad der blev sagt. Sa inden jeg har segningen veeret stor, men

sa mig am, for jeg rundl i salen aile rammer blev dog spreengl med en mikrofon, og pit ct tids­ den 24. oktober, da man indbed punkt korn jeg vist med en be­ til debat om eeldrepolitikken i meerkning om, at det var lige­ Brande Kommune. sam i H0jlunds Forsamlingshus. Med nedskreringer i Brandlund­ Den bemeerkning gay lederen af parken og det 0Vrige eeldreom­ Brandlundparken, Bjarne Sel­ TAde samt struktureeldringer i toft, id ' en til "Norop Forsam­ kommunens Helse-afdeling i lingshus", fortreller Arne No­ bagbovedet ID0dle omkring 300 Brande-borgere op for at ill0de rup.

Det mrste "Norups Forsarn­ bynldets medlemrner og bere lingshus" b1ev afholdt i marts deres forklaring pa disse beslut­ maned med eroner som: "Hvor­ ninger. dan bruger man alck -og hvem 8 ud af byradets 15 medlemmer b taler?" -Kan kompetanc n var medt op for at besvare nce r­ omkring bestilling og brug at gaende spergsmal fra saJen -og Falck geres mere brugervenligt? de var mange. "F ritid for aile -ogsa l or dig." Ikke aile fik Maske det svar de Her tog man fat pa pergsmalet enskede, og ofte var potitiker­ om tilbudene i kommunen er til­ svarene Hdt for undvigcnde. strrekkelige cUer om def mang­ M en an et, kan man kun OD­ ler nye initiativer. statere, at "Norups Forsam­ lingsbus" atter viste sig som et Fulde huse da godt forum for debat -uanset emne. Ikke mindst takket veere reldrepolitikkcn kyndig ledelse af Arne Norup. var til debat Hver gang " N orops Forsam­ lingsbus" bar indbudt til debat,


I strti.lelldeeflerdr.~sol kunne borgmeSler Lise Hvelplund navlIgive Brandes egeIIC3-lOg, Ole Bendix, og samlidig l/Iark~reJ al Brlll1de Station var ble veillyilldreltel fo r 01 kUlllle huse bade /IIrislkomor, erJr vervskonlor somt DSB -billetsalg.

Brandes eget IC3-tog blev

opkaldt efter Ole Bendix

-Han var gennem sit trerke en­ gagement bade socialt og kultu­ relt en foregangsmand i Brande. 11967 fik han ideen til projektet "Murens mrend", gavlmalerier­ ne i Brande, som siden bar gjort byeo ber0mt viden om og skaf­ Cede Brande titlen sam ' Arets by" i 1969. Senere fulgte Bran­ de-treppet, som han sammen med maleren Svend Wiig Han­ sen lagde et stort arbejde i. -Dette store kuJturelle engage­ ment gay Brande by el ry som Ole Bendix stod kulturby, en arv som det da hel­ ag gavlmalerieme, digvi er Iykkedes at holde i ette Nek og brevd og udvikle siden. -centret in tale ved oavogjvoingen sag­ -Som lrege havde Ole Bendix e borgmesteren am lrege Ole naturligt en social interesse, men at hans visioner var sa store, at vi emilie:

randes eget IC3-tog blev ved h0jtideligbed pa Brande Sta­ ion 10rdag den 5_ oktober op­ 'aIdt cfter afd0de lrege Ole endix. Han var som bekendt oregangsmand pa savel det 0­ ciale om det kulturelle ol'lll1lde. avngivningen og afsl0ringen at avnepladen pa IC3-toget blev oretaget af borgmester Lise velplund og overvreret af et ort anla! Brande-borgere.

i 1974 kunne iodvie det SociaJ­

Medicin k-Predagogiske C n­

ter som det f0rste sted i landet,

var nogel ganske srerJjgt, sagde

Li HvelpJund.

Hun fortsatte:

Pensionisternes egen forretning

'Bette N0k' var ogsa en nyska­

belse, som 01 Bendix stod bag,

og som gav genlyd viden om.

-At vi idag d0ber el IC3-tog Ole

Bendix skal ses som byens tak­

nemmelighed for bans indsats.

En tak, om far muligbed for at

rejse video om i det ganske land,

agde Lise Hvelplund, hvore.fter hun afs10rede navnepladen pa loget.

Bra nde J ul side 41


[J

MUSIK

br D~NMnde lTIusik STOREGADE 18 7330 BRANDE TElEFON 97182088

Adv oka t

J0rgen

Mansfeld-Giese

Jernba negade 7 7330 Brande Telefon 97 1802 00 Tel efax 97183656

Vi ensker aile vore kunder en g/rede/ig ju/

iii

~Post

Brande Postkootor Peter Holm Christensen

Ny leder pa Brande Bibliotek 1. marts 1991 blev den 32 arige

Peter Holm Christensen ansat

som ny leder af Brande Biblio­

tek. Han afi0ste ledende biblio­

tekar Torkild Kjrer, der 0Ilskede

at ga pa pension.

Peter Holm Christensen er fudt

og opvokset i Alborg. Efter stu­

dentereksamen blev han uddan­

net om bibliotikar pa bibliote~­

skolen i AIborg. Han var frerdig

med uddannelsen i 1985 0.8 fik

med det amme ansrettel e som

bibli tekar i K.0ge.

For 3 ar siden blev han ansat

som afdelingsleder i musikafde­

lingen pel Albenslund Bibliote.k,

hvor han var, til han overtog stil­

tingen som leder af Brande Bib­

liotek.

Vi ,msker vore kunder en g/cedelig jut... ! Malermester Autoriseret NISSAN forhand ler

N. K. S"ndergard

BRANDE - 75 34 15 55

SORa OMME - 75 34 15 55

Tranevej 37, 7330 Brande Teleton 97 18 13 43 lefter kl. 17) (8i1) 30 97 79 43

Brande Entrepren0r­ service ApS Fynsvej 4 - 7330 Brande Telef an 97 182244 SPECIALVJERKSTED FOR ENTREPREN0R-MASKINER og SNERYDNINGSMATERIEL

_ _Brande _ _ Jul side~4~2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_

_

_


HERNINGVEJ 3 . 7330 BRANDE

97 18 11 30

agn's Krostue Torvet Brande

& Borgerforening ensker aile en god ju l og et godt nytar' Pension erel lokomOfivf orer, Henning Allgaard, fl{Jjfe ku/tuJ'loget f or a/vor salte igang i Brande denne sommer.

afR~rnRs.'iiRna/et,

da

Festlig indvielse af Kultursmedien Lerdag den 3. JUDi kunne pen­ sioneret 10komotivWrer, Hen­ ning Aagaard flej te afgangssig­ nalet, mens borgmester Lise H velplund klippede silkesnoren over om tegn pa, at kulturtoget for alvor satte igang i Brande. Festligbederne markerede ind­ vielsen af KuJtursmedien, der er !erste etape af Kulturremisen, der trenkes indrettet i den gamle D SB-remise. Ved amme lejlighed fik Kultur­ remissens Venner overrakt en kunstnerisk bus, udsmykket af maleren Ib G ertsen, ligesom dagen ogsa bed pa Peter Ro­ mers lysskulptur-udstilling. Indvielsen blev noget at et til­ 10bsstykke, og det store publi­ kum ned solen, medens Kor­ degnens Spillemrend S0rgede for god musik, og formanden for

Kulturremisens Venner, Birgit Vioge Nielsen , glredede sig over, at remisen er ved at blive en foike ago Hun fremhrevede, at mange frivillige havde delta­ get i arbejdet for at g0re den gamle smedie kIar. Borgmester Lise Hvelplund en­ skede Kulturremisens Venner tillykke med det f0I'Ste lille skridt pa vejen til realiseringen af pro­ jektet omkring Kulturremisen. Stationschef S. A. Andersen, Heming, var ogsa fold af beun­ dring over den energi og entu­ siasme projektet var omgivet af. Der var ogsa helt tydeligt aner­ kendende nik fra de mange Brande-borgere, som benyttede dagen til et gensyn med den gamle smedie, der nresten var genopstaet af ask en som en an­ den "Fugl Phenix". Brande Jul side 43


Lige et ojeb ik!

at Benny Klarholt, preest ved Brande Baptistmenighed Der r mange som i denne tid kremper om din opmrerksom­ hed! Alt det vi bar gjort julen til, krrever af os, at vi er opmrerk­ somme pa, at det hele nu kom­ mer til at fungere pa den rigtige made. Vi trenker julen om an­ ledningen, bvor traditioner hol­ des i hrevd og hvor nye etable­ res. Alle de ting vi skal huske, kremper om vor opmrerkwm­ hed, mens de bandlende i stor udstrrekning fOIS0ger at krempe om amme opmrerksombed for at skabe elIer belyse et behov, der rna og skal drekkes. Familien skal inviteres -gaver kal kebes; ju\ekort skrives og fa ter Anna pa p\ejebjenunet skal da bes0ge denne ene gang om aret. Der var en som skrev, at det vrer le ved juIen er, at den yarer fra 1. oktober og til paske! Men sa gar der og akun ca. et halvt ar fil det bele begynder forfra! Det er ID0rkt udenfor -og koldt! Maske feler nogle menne ker ogsa al tilvrerelsen er 'tingsBrande lui side 44

liggjort" sa meget, at opmrerk­ omheden er f1ytt t fra det men­ ne kelige ogtiJ det, vi som men­ nesker kan prrestere! Nogle mennesker f0ler sig fremmed­ gjorte og tilov rs, fordi traditio­ ner og kampen for opm rerksom­ hed retler menne ket, krerlig­ beden og venskabet i baggrun­ den til fordel for formemel Og i kampen om opmrerksomhedeo kan DOg! m no sker eode som tab ref De kan synes at vreTe til­ skuere til en verden, hvor alt an­ det og alle andre far pmrerk­ somhed n. Julen bandler om ham, som trods dette at ban f0dles til ver­ den SOID Gud S0n, ikke blev megen opmrerksomhed til del. Han blev ikke fadt, hvor man vcntede det blandt da idens rige og vrerdige mennesker opvartet og hyldet s m konge, men f0dt i fattigdom blandt mennesker, som ikke blev ofret megen op­ mrerksomhed snarere tvrert irnod. Man havde ikke plads! Man ville ikke abne sig -eUer sit

hjem og g0r plads for den frem ­ mede, den lwjgravide, som ber­ eft r var henvist til at f0de it barn, hvor hun kunne komme afsted rued det. Verden bar ikke rendret sig me­ gen siden den gang. Ogsa idag benvise kvinder tiJ at fede, bvo[ de kan komme til del. De sveber ikke den~s barn og lre~er det ik­ ke i en krybbe, men I en rende­ sten eiler affaldsspand - for der var ikke plads til det! Et af storbyens stigende proble­ mer er det stadigt stigend antal af 'gadens b0m" . B0m af forrel­ dre der maske manglede op­ mrerksomhed -manglede at fale sig som noget rerd, og derfor intet bavde at give sit barn. Hvordan [0les det i et elfrerd ­ samfund ikke at kllIme bruges -at blive sagt op uden mulighed for nyt arbejde? Hvordan f0les det, at vrere tilflytter til en y, bvor brendem heUere bliver i lommeme end 10ftes til bilsen? Hvordan fales def at vrer barn -elIer at blive gammeJ i en by, et


mfund, hvor de vage altid er ~m, der kan rammes af bespa­ :lser og nedskreringer? Hvor­ !In fe1es det at vrere f1ygtning, emmed blandt v lstillede dan­ :cre, hvis den eneste opmrerk ­ lmhed og menneskelige kon­ kl udtrykkes negativt : "Der er .Ire plads til dig her -rejs em! " ?

JuI n blev G ud menneske! Og in tog d svag S parti. Derfor . budskabet om Julens krerlig­

!d -hjerterne fest- b retning­

lorn, at Gud bar rettet SID op­

rerkso mhed mod dig. Du be­ ~ver ikke vrere en om, yg, endigt til mode, fremmed, ar­ ~jdsles tilflytter eUer flygtning ~r at vrere genstand for hans :>mrerksornhed. Og du beh0­ :r i at krempe for at fa den! IUds opmrerksombed er en ju­ gave at modtage, med gyldig­ ~ for hele aret. vis du en dag tager dig tid og opper for at bctragte indgangs­ lrliet til Brande Baptistkirke, 1 du kunne se, bvordan der er .cvet plads ogsa til de uregulre­ °ten -til markens tene, og til :. der skulle bay vreret kas e­ :1. Du vi! kunne se, hvordan !nk n fra korset ikke bare er IStet over som felge af tidens nd. men at den er brudt -sam tiv handling skitret over m el­ jorden og korset! Gar du in­ bfor en s0ndag fonniddag viI

du medes at en jrevn, glrede/ig gudstjeneste uden stive former, men med bud fraJesus, som ved in doo pa korset og opstandelse bred lrenken menn ket er slave i. D u vii me de plads til menne­ sket, dig! Du vil ikke skulle krempe fo r at fa opmrerksom­ hed eller at blive lagt mrerke til, for jul n er netop indledningen

pa Guds opmrerksornb d til

mennesk.et. Brand Baptistmenighed bestar af mennesker, som har felt den­ ne o pmrerksomhed -og derfor er den kirke pa dette sted. En kirke "fyldt at forskellige stene" bygget pei del fundamen t troen pei Jesus er. Derfor vii vi gerne bruges -og derfor vii vi gerne gi­ ve opmrerksomhed til aIle sam wIer bebov for dette i v r by. Kirken er aben for ben og sam­ tal mandag kl. 19.00-20.00 (benyt b gOOren) og tirsdag-fre­ dag kl. 9.00-10.00 gennem for­ de ren. Den er ikke blot aben fo r stilbed og bon, men ogsa for samtale .

m

R.l:\[<Juranl

»HojmarK « v. Ragna og Preben H0hrmann Tlf. 9718 13 44 7330 Brande 0

Ejvind Nielsens

Bogtrykkeri

Hyvildvej 22

7330 Brande, tlf. 97180502

Fa etbedre

badevierelse.

I'?\

VVS GUAIITl

\Y

!I_

STIINJENSEN

Har du stadig "rdd" til dine behov, nor dugarpa pension?

Jy//andsvej 13 . Brande. Tell. 97181563

m!JITfJ

Er du i tvivl? KONTAKT: Pensionsradgiver lianoe Madsbjerg Hun laver en personlig analyse for dig po: 1<

Livsfor ikring

* lnvaliderente

* Pension

~Mi~mg Tlf.

7 18 09 00

Brande JU I side 45


25 ar med D algasskolen Af sko/einspekter Hans Erik Hansen

1991 var jubilreumsar pa Oal­ gasskolen. 12. august 1991 var det 25 ar iden, at bern og lrerere ferste gang rykkede ind i Dal­ gasskoJens nye lokaler. Den davrerende amtsskolekon­ solent, Dahl Nielsen, Vejle amt, -vi var jo i Vejle amt dengang­ udtalte den dag bL a.: "Nu barI huset, men kole bliver det jo ferst, nar be rn og lree re tager det i deres besiddelse' . Det bar vi nugjort i 25 ar, og det markerede vi den 12. august. Hele diskussionen om bygnin­ gen af den nye ko l startede i midten at 50-erne. Da var Prres­ telundskolen £lyttet fra den nu­ vrerende plejehjemsassistent­ skole til den nybyggede skole i Prrestelunden, og realskolen var eftedelgende tlyttet fra det gam­ Ie rAdhus til Heroingvej. Oer foregik den gang en beftig skolediskussjoo (om oedlreggel­ se af de sma skoler bl. a.), og det er en lang historie for sig, men for skolen pa Hemmgvej fik: det den betydning, at byradet den 1/12-60 vedtog etableringen af Ndr. Skole, om a1l0serfor real­ skoleo, og bermed blev de 2 by­ koler gjort ens i opbygningen. D.v.s. at fra 1/8-61 skulle begge skoler have overbygoing med realafdeling. Oa begyndte pladsmangeleo for alvor, -og som arene gik fik Ndr. Skole flere og flere bern. Da vi flyttede i 1966, bavde vi ca. 20 klas er og dertil kun 9 regulrere klassevrerelser. Glreden var derfor stor, da det endelig blev besluttet at bygge en ny kole pa den gamIe sports­ plads pa Tbyregodvej. Oet var sogoeractsform nd Julius Kris­ tensen, skole- og byggeudvalgsBrande Jul side 46

~ rmand Helge Andreasen og skoleinspekter A. Mygind, der stod for indvielseo. Det er morsomt ideo forblndel­ se at lrese, bvad en elev i U. real dengang skrev om sine forvent­ Ding r til den nye skole. En sa­ dan beretning findes oemlig, idet Jette Mortensen, 11. real i 1966, vandt en stilekonkurren­ ee, som byggefirmaetBerg Bach og Kjeld E gemose, Alborg, bav­ de udskrevet i anledniog af, at Dalgasskolen var deres 50'­ sindstyvende skoleopf0relse. Stilen blev aret efter trykt i Bran­ deJu11967 . Hun kriverselvfeI­ gelig om de Iysi Iammer, som i augu t 1966 blev sa radikalt forbedret for eleverne, men hun funderer ogsa over, hvad det viI sige at skabe en ny skole -wre gamIe traditioner videre og ka­ be nye med indhold i. Og hvordan gik det sa -Iykkedes det at skabe en kole i de nye bygolnger? Vi, del arbejder pa skolen til daglig, besvarer selv­ feigelig Sp0rgsmAlet med et jar -og derfor festede vi i 1991. Vel er der sket mange rendringer i de 25 Ar. Allerede i 1970 kom oomehaveklasseme til -vi fik en ny skolelov -oometaIlet voksede - en overgang var vi 620 elever (429 i dag), vi byggede til -den krumme fl0j- i 1967. Vi fik sko­ iefritidsordningen, der fra sin sprede begyndelse i 1985 i dag rummer 140 oorn. Men det egentlige -det vre entlige spergsmAl er jo ikke bygninger og oom etal, men skolens ind­ bold -atmosfrere-Iiv og holdoio­ g r til oom. Vi har i de 25 ar fors0gt at lave en skole -en folkeskole; hvor der er plads til aIle. Plads til fo rsk 1­

ligheden -forsegt at udnytte denne positivt til at lrere at re­ spek tere hinanden -at trives side om side. Trivsel og indlreriog ser vi som hinandens ~ rudsretnin­ ger. Dette Iykkes no k ikke altid lige godt, men det er et af vore mal. U ndervisningen ma ikke blive kedelig -vi h ar gennem are­ ne forsegt os med utallige p ro­ jekter -sma som store. Projekter som livgivende afveksling i den daglige undervisning. Pr ~ekter som kalder andre sider frem i oornene, end dem den h it tra­ ditionelle undervisning appelle­ rer til. De 2 sterste, som prreger kolen den dag i dag, er det store G au­ gin-projekt og ev n tyr-projekt­ et.1 G a ugin-projektet arbejdede 9. kl. eleverne i 3 uger med spmgsmillene: H vor kommer vi fra? Hvad er vi? Hvor gar vi hen ? Elevernes besvarelser fin­ des mal t pa vreggene i midt r­ fWj en.1 eventyr-projektet arbej­ dede 5. argang med eventyr i 4 dage og resultatet -ud over oplevelsen- en hel gang med bil­ ledtrepper- pryder endnu i de min.dstes fl0j. Til jubilreumsdagen lavede ele­ verne et "kunstvrerk", del i dag pyoter pa vreggen lige inden for bovedindgangeo. 429 ansjg­ ter -symboliserende hele skoleo -et smukt farvespil. Vi sluttede jubilreumsugen med en fest for aIle tidligere elever. Over halvdelen af eleverne gen­ nem de 25 ar kom hjcm og del­ tog i Leslen. Del var eo fantastisk opJevelse for de fleste af os. Det var for os gamIe som om skolens 25 AT pa en enkelt aften pas ere­ de revy. Som Jette Mortensen i 1966 ud­ trykte forbabninger om, at det skulle lykkes at g0re en skoJe ud af de nye bygninger, vii jeg ud­ trykke babet om, at der de nreste 25 AT rna skabes liv, udvikling og glrede for mange pa Dalga ko­ len.


GLASFIBER Hvis De gar i Bolighuset efter jule­ gaver, er der masser af muligheder. Ogsa De er velkommen i Bolighuset - ga frit omkring, her er ingen k0betvang

FLAGMASTER BLAH0J GLASFIBER ApS 'tI.

BENT BERTELSEN - BLAH0J KIRKEVEJ 38 - 7330 BRANDE - TLF. 75345178 · DANMARK

imerco Brande

v He,'ul Chnstensen STOREGADE 22 .1330 BRANDE. TELEFON 91 18 00 41

e VJERKT0J e GLASePORCEUENe HAVEARTlKLER

Udvalg - service & kvalitet - det er os...

BRANDE BOLIGHUS Telefon 9718" 60

n.,

P,III11I1HI ",ed ,.",,,,eldll,, jllle".1 IIVI

'VER N/ElIEffN

BD SCAN REVI SION Statsa utoriserede revisorer 't gner al forsikring Ulorbindende tllbud

VIGGO FENGER Norregad 6 7330 Brande Teleron 971800 12 Din lokale assurandor

Storegade 5 7330 Brande

Telefon: 97 18 33 88 INTERNAT IO NA l f

IBDO BIND ER

Se vores festlige gavebord i butikken.. .! ~

Deres c§§D Materialist

Janna & Preben S(Ilr ensen - Gadsbanegade 2 - Brande Telefan 97181277


Bang &OlufSen tror ikke pavanens magt.

Det ger vi heller ikke.

v. UIbrichsen

TOREGADE28

Dere Bang & Olufsen Center ¢nsker Deln en gl{edelig iul og godt nytllr

Brandejul 1991  

Brande Jul 1991 - året I tekst og billeder.

Brandejul 1991  

Brande Jul 1991 - året I tekst og billeder.

Advertisement