__MAIN_TEXT__

Page 1


Brande Jul 1989

Brande Jul 1989 0nsker lreserne en rigtig glredelig jul. Med dette num­ mer af Brande Jul er der atter gjort et fors0g pa at give et lille indtryk af livet, som det har formet sig i Bran­ de kommune i det ar, der nu er ved at rinde ud.

Pa opfordring har en rrekke Bran­

de-borgere i forskellige aldre skre­

vet til bladet, for pa den nuide at gi­

ve et nuanceret billede af, hvad der

har r0rt sig.

Men arets Brande Jul ser ikke kun

pa 1989; men gar ogsa et lille skridt

tilbage i Brandes historie for at be­ skrive, hvad der mrte sig i det gamle Brande. Livet i Brande har i det forl0bne ar­ budt pa mange st0rre og mindre op­ levelser. Tidligt pa aret kunne Brande Hand­ vrerker- og Borgerforening fejre sit 100-ars jubilreum. Et jubi1lreum, der gay anledning til et srerdeles spren­ dende initiativ, nemlig at rejse JE Spikers Karner med Verdens Navle pa Torvet i Brande. Sommeren b0d pa det traditionsrige Brande Mar­ ked, der trak folk til fra nrer og fjern. Og i skrivende stund varmes der op til kommunalvalget, hvor der skal vrelges lokalpolitikere, som skal vrere med til at f0re Brande ind i 90­ erne. Der skallyde en tak til aile, der pa forskeliig vis ha~ leveret bidrag oglant billeder ud, for at Brande Jul ogsa i liT kan komme ud til samtlige husstande i Brande kommune. Endvidere skal der Iyde en tak til annonC0rerne, der pa Brande Han­ delsstandsforenings opfordring har gjort det muligt at bevare traditio­ nen med at udsende Brande Jul; men ogsa derigennem har st0ltet ju­ leudsmykningen og julearrange­ menterne i Brande. Glredelig Jul Erik Lauritzen

Sa smukt tager Pavillonen med Verdens Navle og /E Spikers kamer sig ud pa Torvet i Brande. Bag Pavillonen gemmer sig et helt fantastisk initiativ, udtamkt og udf@fl af Brandes handva?rkere og borgere i fa?lleskab for at fejre Brande Handva?rker- og Borgerforenings 100 ars jubila?um den 15. januar 1989.


Jegbar ing~n opskrift pa succes, derlmod...

Jeg skriver dette indlreg en efter­ middag sidst i oktober. Solen kigger frem imellem skyeme, og den far mig til at trenke pa den helt enesta­ ende dejlige sommer, vi har haft. Jeg har ikke h0rt nogen sige det mod­ satte, og ogsa landbruget drog nytte af varmen, selv om t0rken truede en overgang. Jeg tror ogsa, at sol og varme er godt for vores helbred, sa pa den made har det vreret et dej ligt ar. Vi skal have byradsvalg i ar. Nar dette blad kommer pa gad en, er konstitueringen nok lige om hj0r­ net. Vi har rendret en del pa struktu­ ren i arbejdet; som det vigtigste er der to udvalg frerre, og der er flyttet lidt rundt pa opgaveme med pas­ ningen af yore gmnne omrader. Vi haber, at det giver en hurtigere sags­ gang i nogle tilfrelde, og der er ogsa kontante besparelser.

J eg selv siger farvel til byradsarbej­ det. N ar man er borgmester med an­ svar for stort set alt, hvad der fore­ gar, er det ikke et 9-16 job. Kommunens ve og vel er i baghove­ det hele tiden, og sadan har jeg altsa haft det i snart 10 ar. Nu vii jeg have tid til at trenke pa noget andet end Brande kommune. Ellers er det pa mange mader et rart og sprendende arbejde. Jeg har m0dt mange dejlige menne­ sker fra den kommunale verden, ba­ de politikere og embedsmrend, og jeg har bes0gt steder, som de fleste aldrig far mulighed for at se. Jeg har ogsa lrert til bunds, hvordan den kommunale og den amtslige sektor fungerer. Meget af arbejdet er tungt; ikke fordi der ikke bestilles noget, men fordi alting skal vrere sa demokratisk. Vi skal i masser af tilfrelde sp0rge interesseorganisa­ tioner, naboer, embedslregen, Vejdirektoratet, Politiet, Indenrigs­ ministeriet, amtsnldet o.s.v., O.S.v., om de har bemrerkninger til yore forslag. Det sinker naturligvis sags­ gangen til gene for os selv og for dig sam bruger. Jeg il habe, at afbureau­ kratiseringen og regelsaneringen fortsretter, for det er nresten for mange at tage hensyn til. Der er mange ting, der kunne geres anderledes og bedre i vort velfrerds­ samfund, men af og til m0der man krakilere, sam er utilfredse med en eller anden bagatel. Det synes jeg, at man skal holde op med at vrere, for langt de fleste har en god hverdag uden de store bekymringer, i hvert fald afekonomisk art. J eg synes nres­ ten, det rna vrere vrerst at vrere ar­ bejdsles, ikke at have noget at sta op til om morgenen. Derfor haber jeg ogsa, at de nye initiativer fra byradet

BRBBERJ--It

S DFCENTRA' E,N

pa det erhvervspolitiske omrade rna brere frugt. Foran mig ligger et Iilie valgsprog, som jeg tit ser pa: "J eg har ingen op­ skrift pa succes, derimod en opskrift pa nederlag. Prey at g0re aile til­ fredse! " Sadan er det i det politiske arbejde som pa enhver anden ar­ bejdsplads. AIle kan ikke fa deres vilje altid, sa blev der sikkert ikke bestilt nok, eller der -blev truffet nogle forkerte beslutninger. Her ved indgangen til Det indre marked b0r vi aile tage os selv i nakken , ma­ ske vrere lidt flittigere og ikke bruge alt, hvad vi tjener. Det er min opfat­ telse, at de danske virksomheder skal bane vejen for, at vi kan fa det tndnu bedre, end vi har det i dag. Derfor skal de vrere konkurrence­ dygtige bade pa hjemmemarkedet og ude i den store verden. J eg vil naturiigvis 0nske alt godt for vor lille kommune i fremtiden . Vi har vreret igennem et par ar med stagnation og direkte nedskreringer, det har ikke vreret sa morsomt. Nu haber jeg, at udviklingen vender igen, og jeg synes ogsa, at jeg kan se nogle svage tegn pa, at det er ved at ske. Som jeg har sagt tidligere: Vi er klar til at tage imod mange nye ind­ byggere og virksomheder. Jeg vil slutte med at sige tillykke til de nyvalgte byradsmedlemmer og til den nye borgmester. Der er stadig meget at tage fat pa, ogsa fordi for­ udsretningerne rendrer sig hele ti­ den. Og sa haber jeg i evrigt, at vi snart far den omfartsvej. Med venlig hilsen og glredelig jul E. Rubech Rasmussen borgmester

Tomrermester

Johannes Nielsen

Engtoften 51

Telefon 97181350

R. BRANDT ANDERSEN Telefon 97180384 . Torvet . Brande Brande Jui 1'989

Side 3


Kobmandsfirmaet N. J. Moller og Son En 110 arig rera i Brandes historie af Peder Poulsen Den 1. september 1869 udgik der et cirkulrere fra Brandes eneste k0bmand, C. W. Sperling til dennes forretningsforbinde1ser med f01gende ordlyd: "Hermed tillader jeg mig rerb0digst at underrette Dem om, at jeg under dags data, har overdraget den af mig i 20 ar i Brande f0rte forretning til: Hr. N. Melller af Haderslev, sam agter at fortsrette handelen uforandret under firma C. W. Sperlings efterf0Iger". Senere i cirkulreret anbefaler Sperling, N. M0I1er sam en srerdeles dygtig forretningsmand og g0r opmrerksom pa, at han er i besiddelse af de fom0dne midler til at fremme forretningens tarv. Den forretning, sam M01ler overtog, la der, hvor Ankjrer Nielsen,

som mange i Brande endnu kan huske, havde bagerforretning i mange ar. Set fra gaden sa den ikke ud af ret meget, men bagud strakte lagerlokalerne sig omtrent til Gerhard J0rgensens gard. Det har sikkert vreret disse lagerlokaler, der senere blev omforandret til bageri. Pa dette sted la forretningen med k0bmand M0I1er sam ejer i 25 ar. Han sad som lejer i disse lokaler og jeg har lrest et eller andet sted, at han betalte 100 rigsdalere og sen ere kroner i leje af lokaleme. Som eneste k0bmandshandel mime den naturligvis omfatte aile brancher og varegrupper, for hvilke egnen havde behov og det gjorde forretningen da ogsa. Varerne . blev hentet hjem med studespand fra

Vejle eller Horsens - ja, endda som­ me tider helt fra Holstebro. I langt de fieste tilfrelde var det m0I1er selv, der matte tage disse lange og tids­ krrevende ture. Nar der startedes fra Brande en tidlig morgen, kunne vognen vrere lresset med Yarer, sam M0I1er havde modtaget fra b0nder­ ne i en slags byttehandel for Yarer, som han havde afsat til dem i forret­ ningen. Det drejede sig am huder, fareskind, hjemmekrernet sm0r el­ ler maske "bindt0w" sam var hjem­ mebundne eller -strikkede uldva­ rer. Disse yarer afsatte M0I1er til de grossister, sam han handlede med, og pa tilbagevejen var vognen fyldt op med Yarer, som kunne srelges i forretningen. Det rna have vreret nogle anstren-

Saledes tog kebmandsgarden sig ud i 1919, hvor dette billede er taget af Brandes navnkundige fotograf Birgitte Laasby. Det lille hus bagest til venstre i billedet b/ev bygget som aftregtsbolig for Anker Mellers bedstefar. Bemrerk ievrig, at Storegade endnu ikke var bralagt, det pabegyndtes netop i 1919.

Side 4

Brande Jul 1989


K ebmandsgarden havde ogsa handel med tommer. Billedet her er taget i 1910 pa temmerpladsen bag garden. Den hlle fyr med matroshuen til hejre i billedet er Anker Meller. gende ture! Fra overleveringer ved man i beretninger kan lrese, at M01­ Pa grund af faderens sygdom over­ man , at de sakaldte landeveje kun ler i 1890 solgte sit restJager af ma­ tog den unge M011er forretningen i bestod af nogle hjulspor hen over de nufakturvarer til Charles 10rgen­ 1904. Pa det tidspunkt havde ud­ sen, der havde ned sat sig som viklingen i Brande begyndt at tage 0de hedestrrekninger. Denne trrelse transportform oph0r­ manufakturhandler i byen i 1883. fart og t1ere og flere handlende hav­ te f0rst i 1894, da anlagde man pri­ Idette lOO-aret for Brande Hand­ de etableret sig i byen. Det generede vatbanen fra Vejle til Give. Derefter vrerker- og Borgerforening er det abenbart ikke den unge k0bmand blev transporten delvis overtaget af maske pa sin plads at oplyse, at beg­ M0ller, der flere gange i de kom­ fragtmrend, der mea lange, brede ge disse to mrend var med til at op­ mende ar omforandrede forretnin­ kassevogne med kraftige hjul kunne rette foreningen og hver for sig ud­ gen og opf0rte ny lrenger og pakhu­ transportere langt st0rre Ires pa den f0rte et stort stykke arbejde i den. se til den i forvejen store forretning. kortere strrekning, og med heste Da M011er flyttede sin forretning Sk0nt den yngre k0bmand M011er $Om trrekkraft gik det betydeligt over pa den anden side af hovedga­ matte have haft rigeligt at se til i sin hurtigere end med det langsomme den i 1894 blev hans reldste S0n, der forretning, deltog han ivrigt i den dengang kun var 22 ar gammel, op­ udvikling, der var sat igang i begyn­ studeforspand. Samme ar, som jernbanen miede til taget som kompagnon i firmaet og delsen af delle arhundrede. Give, flyttede k0bmand M011er sin det hidtidige firmanavn C. W. Sper­ Saledes var han kasserer i Brande forretning over i den af ham nyop­ ling eftf. blev udskiftet med det me­ Vandvrerks f0rste bestyrelse fra f0rte ejendom pa hj0rnet af hoved­ re naturlige N. 1. M011er og S0n. 1908 til 1912 og dets formand 1922 gaden og det, der senere kom til at S0nnen havde de samme initialer i til 1925. sine fornavne som faderen, hvilket I 1912, da det efterhanden stod hedde Godsbanegade. Det var efter den tids forhold en sta­ jo nok har vreret forberedt med vel­ klart, at Brande om nogle ar ville telig bygning, M011er havde ladet berad hu. blive en stationsby og der ville blive opf0re ogjordtilliggendet strakte sig Nogle ar efter flytningen blev den brug for kapital til at m0de den ud­ helt over til Kirkegade. Der skulle jo reldre M0l1er ramt af en alvorlig vikling, som denne status ville med­ vrere plads til trrelader og pakhuse sygdom, der resulterede i, at han f0re, gik k0bmand M0l1er sammen til at rumme det store og pladskrre­ havde meget svren ved at bevrege med mange af byens og sognets fo­ vende udbud af varegrupper, som sig rundt. Det rna have vreret et regangsmrend igang med at opreUe frygteligt handicap for denne fore­ en lokal bank. Det skete i november forretningen havde. Det er ret interessant at kunne kon­ tagsomme mand. De sidste 14 ar af 1912, da A/S Brande Bank med en statere at til langt ind i 1900-tallet sit liv matte benytte sig af k0restol. aktiekapital pa kr. 50.000 blev stif­ opgav M011er kun en enkelt vare­ Den reldre M011er d0de sommeren tet. M011er blev medlem af det f0rste gruppe. Det var manufaktur, hvor 1920. bankrad, der et par ar senere blev til

BRANDE IULASI

~. IEn!iiNGeHOLM':D E i.\ : ,. / 1 & SILVAN

iI. ~ :'"/'~~ <~:f) - = . ~~~,\

.'

\

Glcedelig Jul

~

7330 Brande. Telefon 97181000

Brande Jul 1989

Bra ndlundvej 1 . 7330 Brande Telefon 97 18 12 72

Side 5


et forretningsudvalg. Idette udvalg

sad M011er uafbrudt til 1949, altsa i

en periode pa 37 ar.

Samme ar kastede M011er sig ud i ar­

bejdet med at fa oprettet en h0jere

skole i Brande. Sammen med andre

borgere lykkedes det at fa oprettet

Brande Mellem- og Realskole, der

havde sin f0rste skoledag den 20.

august 1913.

At sognet havde tillid til den fore­

tagsomme k0bmand M011er kan og­

sa ses af, at han i 1913 blev indvalgt i

sogneradet og sad til 1921. I perio­

den fra 1915 til 1918 var han sogne­

radsformand.

Tredie generation af den meget ak­

tive k0bmand N. 1. M011er familie,

Anker M011er, blev i 1935 dispo­

nent i firmaet, som han for egen reg­ ning overtog i 1952. Det faldt i hans lod at overtage firrnaet i en bryd­ ningstid, hvor gam Ie sredvaner og forretningsformer kom ind i en ind­ redt kamp mod nye forretningsfor­ mer med kolossale kapital-koncen­ trationer bag sig. Det blev en lang og sej kamp for tusinder af k0bmrend over det ganske land, og ogsa Bran­ des k0bmrend matte b0je sig i denne kamp. Som en af de sidste stoppede ogsa firmaet N. 1. M011er og S0n den 1. september 1979 sin virksomhed. En 1l0-arig begivenhedsrig rera i sog­ nets historie var afsluttet. Men den fiotte bygning med sin sta­ te1ige arkitektur og lange k0b­

mandshistorie er stadig med til at srette sit prreg pa Brande. Siden 1979 har k0bmandsparret Henny og Holger Kjeldsen drevet

forretningen og netop i ar har byg­

oingen gennemgaet en gennemgri­

bende renovering fra top til ta bade

inde og ude.

Der er tale om en renovering, hvor

der er taget beh0rigt hensyn til byg­

ningens arkitektur og sjre\. En reno­

vering, der er foretaget i samarbejde

med arkitekt Kristian Kristiansen,

Domo i Brande.

Bygningen fremstar i dag fuldt re­

noveret pa en made, sa den er med

til at srette sit positive prreg pa by­

billedet.

Itoraret 1989 gennemgik kftJbmandsgarden en stftJfre renovering, sa med sin smukke arkitektur nu sr:etter sit prr:eg pa bybilledet.

Ung mode

ill

••

Torvet Brande Side 6

Brande Jul 1989


HJBRNEBAGERIET Vi anbefaler os i all inde nfor

JULEBAGNING s ~som

KRANSEKAGER . KLEJNER og meg et mere . Kom med kage 足 dilsen og fa den fyldt op med

FRISKBAGTE SMAKAGER

HERNINGVEJ 8 Telefon 97180096

DE BLBDE

PAKKER

ER VI

EKSPERTE Torsdag den 16. marts satte en velanbragt mcengde sprcengstof en stopper for skorstenen ved Martensens Fabrik pa @stre Aile. Hvad man for 40 ar siden tog flere maneder om at bygge op, blev vceltet pa f a sekunder. Skorstenen blev med stor prcecision lagt ned, for sen ere at blive k art vcek som murbrokker. Dermed var en cera slut. Martensen har nu samlet bade administration og produktion i de nye, moderne fa足 briksbygninger pa Hyvildvej.

SPAR

(i)STORKGB

vI Henny og Holger Kjeldsen . Storegade 9,7330 Brande. Tl f97 180061. Slagter 9 7 182852

Brandes modeme ffldevarecenter med indbygget discountafdeling! Lceg o,gsa din julehandel her; Vi garanterer for kvalitet og lave priser! Brande Jul 1989

Side 7


Da jeg var dreng "Mldtgaard"

I

at Ingvard Midtgaard "Midtgaard" har vreret i slregtens eje siden 1723, maske lrengere. Slregtens navn var oprindelig Kris­ tensen, men bade min far, min bed­ stefar og oldefar blev kaldt Midt­ gaard , og efter at navneloven var givet (i 1902), fik min far, Christian Peder Kristensen, navnet Midt­ gaard. Han blev af ministeriet spurgt, om han ville have navnet be­ skyttet . .2Ergerligt nok sagde han nej herti!, ellers viUe vi have vreret enes­ te slregt af det navn. Oprindelig havde "Midtgaard" et jordtilliggende pa ca. 85 tdr. land,

og sa ud som pa fotografiet. Stuehu­ set blev ombygget i 1899, de andre 3 lrenger er af reldre dato. Billedet er malet af min farbror, malerrnester Andreas Midtgaard, der oprindelig havde vrerksted i den s"mdre ende af stalden. Udstykningen begyndte med matr. nr. 5 b "Nordlund" pa ca. 25 tdr. land, der solgtes til S0ren Back. Denne gaard er nu nedlagt. Navnet Nordlundvej, stammer herfra. "Midtgaard" ejede altsa de arealer, hvorpa vejen og husene pa begge dens sider ligger. Sa udstykkedes matr. nr. 5 c, en ud­ lod, der bestod af ca. 21 tdr. land, hv<;>raf de 4 var opdyrket, resten henla i hede. Her havde min mar og far deres f0rste hjem fra 1888 til 1901. Da byttede far, somhavdeop­ dyrket al hede, denne ejendom med sin bror, Anton Midtgaard med "Midtgaard". Matr. nr. 5 char sene­ re vreret ejet af Bankdirekt0r Stens­ lund, Brande Bank. Senere solgtes matr. nr. 5, kaldet "Damgaard" til min farbror, Karl Midtgaard, som boede her til sin d0d. Endelig solgtes et par parceller, matr. nr. 5 q og 5 x til henholdsvis Mathias Christensen, S0nderlund og Andreas Pedersen, Brandlund. Til "Midtgaard" h0rte oprindelig

pa

det meste af Brandlund Mose, hvor der var t0rvegravning. Da de andre ejendomme i Brandlund ikke havde nogen steder at grave t0rv, tilb0d min far ejerne af disse ejeodomme, at de gratis matte fa 1/2 tdr.land af mosen, hvis de selv ville bekoste ud­ stykning og Sk0der. Dette til bud blev naturligvis modtaget med tak­ nemlighed, for sa kunne de aile selv grave fine t0rv. Under anden verdenskrig opk0bte Hagbard Abildtrup flere af disse moselodder og opgravede sa det mesteafmosen, hvorved den nuvre­ rende S0 opstod. I 1914 spurgte min far mig, am jeg kunne trenke mig engang at overta­ ge "Midtgaard" og blive landmand. Da jeg svarede nej herti!, fik min s0ster Clare og hendes mand, Lars Nielsen, den senere kendte forfat­ ter, sk0de pa "Midtgaard", og mor og far flyttede til Brande, hvor far var uddeler for den nystiftede fo­ derstofforretning "Frem", ogsenere blev han Kg!. vejer og maier og sog­ nefoged. Min svoger blev alvorlig syg i 1920 og solgte da "Midtgaard" til Kresten Overgaard S0rensen, som ved sin d0d efterlod sig et testamente, hvor­ efter Brande Museum skulle arve "Midtgaard", der nu kun har et are­ al pa ca. 22 tdr. Iand'.

Har du rid til at la' vcere? Spar op til senere - og spar i ska,t nu. Fa dig en Kapitalpension!

CfJ

Kom ind og Hl en snak med en af vore dygtige "N0ddekn~kkere'.' De gar direkte til kernen i sagen, og giver dig kontant besked om dine mulig­ heder. stedet! AKTIVBANIKEN

Pa

Torvet 1, 7330 Brande Telefon 9718 10 55

Side 8

Brande Jul1989


F0fst ved Kr. Overgaard S0fensens k0b gik "Midtgaard" ud af slregtens eje.

Trrek af Iivet pa "Midtgaard" 1 de f0fste ar far og mor ejede "Midtgaard", havde de nogen sorgo 3 af mine bmdre d0de: Ingvard den 10.-4. 1902, 14 ar gam­ mel. Lars den 18.-7. 1902,4 ar gam mel. Pederden 10.-3. 1903,7 ar gammel. De d0de altsa aile 3 indenfor 11 ma­ neder, og Peder 7 dage f0r jeg blev f0dt. Jeg d0btes ved hans kiste. Ikke underligt, at prresten talte om sal­ melinjerne: "1 kirkens korsgang under ranke s0jler gar klang af dabens vand og gravens n0gler." Jeg d0btes Ingvard Peder Larsenius Midtgaard til minde om 3 bmdre. Og i 1906 d0de sa ogsa min s0ster Anna. Kun en ubetinget kristen tro hjalp mine forreldre over den frygtelige sorgo Det fremgik helt klart af, at da far ogjeg i 1941 sad ved mors d0ds­ leje, da tog far - lige da mor d0de ­ hendes hand og sagde: "Hils yore 3 sma drenge og lille Anna". At de le­ vede videre i himlen, var han sikker pa. - Og min mor fortalte mig tit, at mine 3 sma bmdre sad oppe i him­ len og sa, hvad jeg lavede, derfor skulle jeg altid vrere artig. Syner og varsler Nu medens vi er ved tro, lige 2 ting mere: Far fortalte mig, at den 10.-4. 1902 om morgenen, medens de sad og malkede, begyndte deres hund at g0 voldsomt ude i garden. Far gik ud for at se, hvad arsagen var. Hunden stod da i indk0fselen, rejste b0fster og viste trender, som om den lige vil­ le fare pa no gen. Den gik sa lang­ somt fremad lige til skellet til nabo­ garden, sa holdt den op. - Der var intet at se, men far blev underlig til­ mode. Om formiddagen d0de min bror. Far var sikker pa, at hunden havde varslet d0den. Det andet var f0lgende:

Billedet er malet af advokat Ingvard Midtgaards farbror, malermester Andreas Midtgaard, der oprindelig havde vcerksted i den sondre ende af stalden. Billedet er malet omkring 1915. En sommeraften var vores hund og jeg, som da var 7-8 ar gammel, ude nord for laden. Vi fangede skarn­ basser, som fl0j imod den hvidkal­ kede mur, og hunden ad dem sa. Pludselig holdt den op med at inte­ ressere sig herfor. Den satte sig ned med nresen vendt mod "Neder­ gaard", hvor aftregtskonen, Kirsten, i lrengere tid havde ligget lammet af en hjernebl0drting. Og hunden gay sig til at hyle pa en underlig, uhygge­ lig made. F0fst efter nogen tids for­ 10b fik jeg den med indo leg forkla­ rede mot det mrerkelige, men hun svarede blot "naja, sa d0d Kjesten i

nat" - og det gjorde hun.

Tro eller overtro - syner og varsler??

Som ganske liUe sad jeg en dag i

"Midtgaard" henne ved stuehuset, far var i frerd med at lresse rugneg af en vogn henne ved laden, det var h0sttid. Pludst:iig iindrede han sig over, at jeg med meUemrum skval­ drede h0jt. Han gik hen for at se, hvad imagen var og blev forfrerdet over at se en hugorm lige foran mig. Den var sikkert kommet ind i gar­ den i et rugneg. leg rakte nogle gan­ ge en finger frem imod den, og den

huggede efter fingeren. Men ved min side sad en kat, og hver gang hugormen huggede, slog katten den Iynhurtigt med et pote, sa hugor­ men ikke naede mig. Selvf01gelig fik far travlt med at sla hugormen ihjel. Men ufatteligt, at kattens reaktion var sa hurtig. Da jeg blev st0fre, skulle jeg selvf01­ gelig vrere "hjorddreng" og passe k0erne. leg blev mange gange tidlig morgen sendt med k0erne ud til en udlod, som la et godt stykke vest for "Nedergard". Pa turen derud sajeg ofte rreveunger lege i Iyngbakkerne, og jeg sad mange timer pa en grav­ h0j og trenkte pa mine forfredre.

HERNINGVEJ 3 - 7330 BRANDE

97181130

Brande Handelsstandsforening

fJnsker glcedelig jul...

Brande Jul 1989

Side 9


Derved skabtes vistnok min histo­ riske interesse. "Midtgard" var samligssted far aile unge i BrandJund. Pa en "gmnning" hen mod nabogarden, der ejedes af Niels Overgard S0fensen, nu Kruse S0rensen, morede de unge sig som­ meraftener og pa helligdage med at spille kroket, lege "2 mand frem for en enke" eller danse. Der var altid en af karlene, som kunne spille pa mundharpe eller harmonika. Og vinteraftener samledes flere un­ ge i "Midtgard"s k0kken,hvor der bl.a. blev leget blindebuk, panteleg, grettet gader el. lign. Ogsa for de reldre var "Midtgard" samlingssted. Feks var det almin­ deligt, at far vinteraftener lreste op for naboerne. Det var ofte Thyre­ gods fortrellinger, men ogsa b0ger som f.eks. Ingemanns historiske ro­ maner og Walter Scotts "Ivanhoe" blev lrest. Bagefter gav mor kaffe med noget hjemmebagt til. En begivenhed pa "Midtgard" var det, da far havde k0bt et barometer. DeIefter kom mange naboer og skulle se hvordan vejret blev. Jeg tror, det var del f0rste barometer i Brandlund. En anden begivenhed indlraf i 1912. Far havde vreret aktiv for at fa

bygget Brande Elektricitetsvrerk, og "Midtgard" havde faet stf0m indlagt.Sa en efiterarsaften sagde far: "Nu skal I vrere stille og sa vii I opleve noget ufatteligt!", og sa tryk­ kede han en lille messingknap ned ­ og der blev Iys. Det var en enestaen­ de oplevelse. Jeg f01er endnu hvor ubegribeligt, det virkede pa os. "Midtgard" var den f0rste gard i nedre Brandlund, som fik lelefon. Den blev benyttet af aile naboer. En ling som nutiden vii fin de ufor­ staeligt var, at far og vore to karle vinteraftener sad i k0kkenet og "stf0g siem", det vii sige, at de rulle­ de rughalm med hrendeme. Der blev sa noget strerkt reb , som af trekkemanden blev brugt til at fast­ g0re srfltaget med. - Samtidig sad mar og pigerne og broderede eller syede. Det var sjreldent, at de strik­ kede. Del bes0rgede bedstemor, der var aftregtskone. Nar fareulden var vasket, fik hun en srek uld op i sin aftregtsstue, hun lavede sa f0rst' "l'ejer" af ulden, ved hjrelp af to karter. Sa spandt hun pa sin rok te­ jerne til garn, og af det strikkede hun sa sokker og slf0mper til os. Dette var et lille udpluk af livet pa "Midtgard" og dens fortid.

Citroen Brande: v. Poul Dall H0jmarksvej 4 7330 Brande 97180076

Bevar • mig vel... ~~~ -fa bilen malet godt

...• autolakering

1",1) ~ gati/~

iagmanden

GLLeDELIG JUL 0NSKER

Sporg fctrst

--~ ~~ ~ ~-

La Cours Aile 7 . Brande Telefon 97180292

~MOND c:&JAHBEK A/S Specialvaarksted for graveudstyr \'

Jyllandsvej 1 - 7330 Brande

Telefon 97180686

Side 10

q'.J -

Indusu ivej 13 • 7330 Brande

Telf. 9718 10 46 - Privat 97 18 0619

»'

- TIL JUL I BRANDE MED RUTEBILERNE Viggo Hansen & S0n lIS 7330 Brande Telefon 97180293

",

6.

~

' ,

Brande Jul1989


A. C. Poulsen

ApS

ALITOGUMMICENTER Markedspladsen 8 7330 Brande Telefon 97180733

Juleaften under Afrikas stjerner

.~~..

I. '

~ U.:}--M~ I

NISSAN BRANDE 0

Brandlundvej 27

BRANDE Telefon 97183000

Hvis De gar i Bolighuset efter jule­ gaver, er der masser af muligheder. Ogsa De er velkommen i Bolighuset - ga frit omkring, her er ingen k0betvang

Udvalg - service & kvalitet - det er os...

BRAN[]E

BDLIGHUS Telefon 971811 60

Brande Jul 1989

at lise Christensen Sidste vinter kerte vi rundt i Kenya og Tanzania, for at opleve Afrika. Vi sov i telt ude pa savannen og hav­ de skiftevis lever, hyrener, giraffer og bavianer rundt om teltet. Alle de lever blev dog hurtig hver­ dag for vore drenge, de lrengtes hele tiden efter nye oplevelser. Sa da den store dreng pludselig en dag midt i december midt ude pa savannen er­ klrerede, at nu var det snart jul- ja, sa var julen straks mere sprendende end aile Afrikas vilde dyr. Det var dog meget svrert at tro pa, at det virkelig snart var jul. Vi sa ingen niser og intet julepynt, men kun sol og stev og varme. Men da vi kort tid derefter begav os ind til Nairobi, fik vi syn for sagen. Her var der nisser og julestads i butikkemes vinduer og der var juletrreer og julemusik, nar man gik indenfor - det var der ievrigt stadigvrek i begyndelsen af februar. Ting ta'r tid i Afrika. Vores egne juleforberedelser be­ gyndte den 23. december. Den dag kerte vi ind til Mombasa for at kebe julegaver. Vi var, ligesom aile de an­ dre hvide i Kenya, kert til kysten ved det Indiske Ocean for at fejre jul og nytar. Vi boede pa en campingplads - Twiga Lodge pa Tiwi Beach, ca. 20 km. syd for Mombasa. Hervartelte­ ne slaet op under palmemes skygge, tret ved stranden. Vores udsigt var den snehvide strand og det turkis­

grenne Indiske Ocean. Man kan nreppe trenke sig at fejre jul i smuk­ kere omgivelser, det skulle da lige vrere et snedrekket Danmark. Vi kebte julegaver ind i 35" fugtig varme, iklredt shorts og soltop. Selvom Mombasas butikker spille­ de "I'm dreaming of a white Christ­ mas", sa udeblev vores julestemning desvrerre. Men lidt feststemning var dog til stede, da vi efter endt indkeb indtog en eventyrlig god, iskold drink pa det gamle kolonihotels skyggefulde terasser. Lillejuleaften blev tilbragt pa cam­ pingpladsens bar i sam tale med en masse sprendende mennesker, der kerte Afrika tyndt i deres Landro­ vers - og som tradition en tro, med­ tes til julen pa Twiga Lodge. J uleaftensdag oprandt med "Hej sol og 35" fra morgenstunden", sa selv­ felgelig blev dagen indledt med en dejlig svemmetur i Bahari ya Hindi, som det hedder pa swahili. Bert og drengene la lrenge ude og dykkede i koralrevet og sa pa de mrengder af farvestnilende fisk, som findes dec. De kom ferst op, da tidevandet skif­ tede. Midt pa formiddagenjuleklip­ pede jeg mine tre drenge under pal­ memes skygge - rygtet om dette leb hurtigt og snart var der en lang ke ­ da jeg havde klippet 5 mrend, sagde jeg stop - for ogsa selv at fa lidt jule­ fred. Skrebnen ville, at der hen under af­ ten ankom en stor Overlander fuld af tyskere. I deres iver efter at fa sig kantet ind pa den eneste ledige plads, der var tilbage pa den over­ fyldte campingplads, kom de til at pakere og edelregge vandreret. Der reg julebadet - stor panik. Ved frelles hjrelp Iykkedes det at gen­ etablere vandforsyningen og sa var det ellers med at sta ike, hvis man ville have sig et julebad. Det Indiske Ocean kan ikke anbefales i stedet for et bad, da det er utroligt salt og man er meget "fedtet" efter en svemmetur. Til aften var hele familien nybadet og vandkremmet og Idar til at abne Side 11


julegaver - d.v.s. de 4 vi havde ind­ k0bt da~en i forvejen og de 4 vi hav­ de haft I rygsrekken hjemmefra - de sidste var i en lidt kedelig forfatning rent indpakningsmressigt, for ba­ vianerne havde engang midt i no­ vember faet fat i en af vore rygsrek­ ke og moret sig med at pakke julegaver op. Der var tre gaver til hver af drenge­ ne - aile indeholdt leget0j, og jeg tror aldrig drengene tidligere er ble­ vet sa glade for julegaver, som de blev for det nye leget0j . Under gaveudpakningen gik en lille trup, bestaende af afrikanske b0m og voksne, rundt til teltene. De spil­ lede, sang og dansede til de mest fantastiske medrivende afrikanske rytmer - feststemningen var lagt. Da det nu var juleaften havde vi be­ sluttet at flotte os lidt. Vi spiste jule­ middag pa Kenyas mest sprendende og dyreste restaurant "Coral Cave". Restauranten var indrettet nede i flere millioner ar gamle koralgrotter - der var intet rend ret i grotterne, blot var der lagt trregulv - der var naturligvis intet tag over, man kig­ gede lige op i den afrikanske nat. Demede blev vi moot af et fantas­ tisk flot juletrre, drempet klassisk musik, levende lys og en dejlig vel­ komstdrink. Vi sad i fire timer og spiste udS0gt, lrekkert mad og oven­ over os funklede stjememe i den sorte afrikanske julenat - ogsa dren­ gene blev grebet af denne helt fan­ tastiske stemning. Yed midnatstide julenat vendte vi tilbage til campingpladsen og dren­ gene kom i seng. Vi selv sad med nogle nabocampister og n0d en stil­ fulenat under Afrikas palmer med varme og maneoplyst ocean frem­ le 01 udenfor teltet. Yore blikke var kaldte en helt specie! julestemning. rettet ud over det mimeoplyste oce­ an - vi kunne ikke nrenne at ga i seng - for ville vi nogensinde igen opleve en sad an stemningsmrettet varm og smuk julenat?

Vi (l}nsker aile Opel-ejere en glcedelig jul.. .!

,

de

~~O

UwIc f:laMen MESTER

motorco. ~~

Herning.oi 50 · 7330 Brande · Te l!. 9718 08 11

Side 12

Brande Jul 198'


Arets Brande Revy fejrede atter store triumfer. Her er revyholdet sam let omkring pianist K. G. Stuckert. Revy­ holdet bestod i ar af Mona Andersen, Maja Thorsted, Kirsten Meller Rasmussen, Uffe Golbcekdal, Kim Lan­ ge, Per Knudsen, Vagn Pedersen, Dorit Thorsted, Stine Knudsen, Elin Jensen, Jonna Hansen, Seren Frank Serensen, Tove Nielsen, Kirsten Serensen og Mette Knudsen. Desuden bestod holdet af Henning Jensen og Ulla Sparre, der var fravcerende vedfotograferingen .

•II

Brande Jul 1989

Side 13


Strid blrest og regn kunne ikke hindre iE Spikers Karner i at komme til verden Strid regn og bkest forsinkede Pavillonens lufttur til Brande; men jyden han er stcerk og sej - og /igesa er branditten! AUe verdens vidundere er blevet til efter hardt arbejde, og ofte i lang og hard kamp mod elementernes rasen. Det var ogsa, som om elementerne havde roUet sig sam men om at rase ud over Brande netop den 14. janu­ ar 1989 som en speciel hilsen i an­ ledning af Brande Handvrerker- og

Borgerforenings 100 ars jubilreum. Fra morgenstunden stod der en strid blrest ledsaget af kraftig regn ind over byen, sa man var ved at vre­ re i tvivl om det, aile havde set frem til, indflyvningen af Pavilionen til Brande overhovedet kunne lade sig g0re.

Regn og blrest med darlig sigtba hed bet0d da ogsa, at helikopterel der skulle flyve Pavillonen fi Kjeldsens Maskiner & Stalsprer Blah0j til Brande Stadion blev en t me forsinket. Men heldigvis var en meget stor d af de ventende blevet udstyret me paraplyer. Her kmb man sa sarr men, mens man spejdede op mo den regntunge him mel. Det store sp0rgsmal var: " Ville re! nen holde op og ville helikoptere kunne lande Pavillonen pa st~ dion?" Heldigvis klarede det lidt op, og s kom den store Mrersk Air-heliko~ ter med Pavillonen svingende undt. bugen. Efter en reresrunde over b~

Vagn's Krostue Torvet Brande

(('V;~~7~,

~£':':J/

.-

(f;

---,

J

(( c'( ')

J

"(r }', I;

((.r.~ / ~))),I .

VAGS'

((c1d (ZYl) (;18Idell,J'ul 1I111lter III frtl Lerdag formiddag den 14. januar kom pavillonen til Brande, hamgende

under bugen pa en af M~rsk Air's store helikoptere.

Trods regn og bl~st forleb landingen flot.

Side 14

AlS Kai Andresen Chr. BergSvej 5 IV·A·G I 7330 Brande ' Tlf. 971808 33

~~

II

Brande Jul 19B


Med den historiske postvogn i spidsen URt fulgt af Brande Handvcerker- og Borgerforenings fane, blev Pavillo­ nen fort i triumftog gennem Brande. en slog helikopteren en flot bue ind en hestetrukket postvogn med for­ jagthornorkesteret fra Blah0j. over stadion, hvorefter den med stor manden for den jubilerende fore­ Efter triumftoget gennem byen slut­ pnecision landede Pavillonen pa ning, Robert Kristiansen, borgmes­ tede vognene med de vigtige dele til stadion. ter E. Rubech Rasmussen samt Pavillonen af pa Torvet, hvor en stor Vidunderet var landet! Jennifer Elms, der havde staet mo­ menneskemrengde nu fulgte hand­ del til Verdens Navle.

vrerkernes arbejde med at samle he­ I optoget var foruden blokvognen Ie herligheden. Triumftog til Torvet Herefter tog strerke kraner fat og med Pavillonen ca. 50 vrerksteds­ Det hele gik som efter en snor, lige 10ftede Pavillonen op pa en blok­ vogne med byens handvrerkere, en til selve stalkonstruktionen med vogn, hvorefter den i triumftog blev vogn med Verdens Navle flot ind­ glaspyramiden skulle 10ftes pa k0rt gennem byen til Torvet. pakket, og til fods reprresentanter plads. Sa viste det sig, at de to kra­ Optoget gennem byen blev anf0rt af fra Brande Handvrerker- og Bor­ ner, der var rekvireret til opgaven, et 40 mands stort postorkester fra gerforening med foreningens fane i ikke kunne l0fte den 2 tons tunge Esbjerg fremskaffet af Brande Post­ spidsen.

sag. Man fik dog hurtigt fat i en kontor til festdagen. Herefter fulgte Hele dette optog blev afsluttet af kran, der kunne magte opgaven og

fJlADElIfJ JUl....

,,~. Ejendomsringen . . . . -fordi f1ere kan mere

@

SHELL SERVICE

Peder Bjerreg~rd Andersen

Vejlevej 30 . Brande

Telefon 97180390

Brande Jul 1989

Ruglykke Storegade 33, 7330 Brande. Tell. 97181517

Side 15


silledes gled heIe herligheden pa plads. Lysanlregget og hejttalerne blev monteret, Verdens Navle med IE Spikers Karner blev pakket ud og sat pa plads. Efter ca. balvanden ti­ mes forsinkelse var man klar til ned­ lreggelse af grundstensdokument og indvieisesceremonien.

Champagnegalop og Iysshow Som afslutning pa dagens anstren­ gelser og for at understrege denne festlige dag afpmvedes de 48 lam­ per, der glimtede Iystigt, mens H . C. Lumbye's "ChampagnegaloppenM Iystigt led fra de fire hejttalere, der peger mod de fire verdenshjerneT fra Pavillonens top. Herefter sprang champagneprop­ perne og der blev skalet pa Brandes fremtid og pa ensket om, at PavilJo­ nen med IE Spikers Karner og Ver­ dens Navle matte blive en turistat­ traktion i lighed med gavlmalerierne.

Sta!rke kraner og flittige handva!rkerha!nder arbejder her med at fa villonen sat pa sin rette plads.

Den store pakke pakkes ud -og frem kommer Verdens Navle med navlestreng og talerstol- klar til at blive pla­ ceret for foden af IE Spikers Karner. Side 16

Brande Jul1989


Uhre N rerbutik blev lukket og genabnet I juni mimed matte bestyrelsen for med opbakning af en rrekke an part- og Aysel Arslan som forpagtere. Sa Uhre Nrerbutik, efter en lrengere havere kuone butikken genabnes i ved udgangen af 1989 er der atter liv kamp, opgive at drive forretningen slutningen af september med Cemali Uhre Nrerbutik. videre. Uhre Nrerbutik blev meldt konkurs, og dermed sluttede f0rste afsnit af en are lang epoke med nrer­ butik i Uhre. Formanden Peter S. Eriksen lagde ikke skjul pa, at det var vemodigt at lukke den gamIe butik. Med lukningen af Uhre Nrerbutik, tidligere Uhre Brugs, var en lang epoke slut. Brugsforeningen blev stiftet i 1906 og indrettet i ejendom­ men pa Uhre Byvej, som blev k0bt af davrerende k0bmand Poulsen. Starten blev gjort under beskedne forhold, men gennem arene skete der en rrekke udvidelser og moder­ niseringer. I 1971 gik man over til selvbetje­ ning. I 1987 meldte man sig ud af FDB, forinden var forretningen overgaet til nrerbutik med en lang rrekke tilknyttede funktioner. I 1988 blev der bygget om og indret­ tet bibliotekslokale, for derigennem at understrege Uhre Nrerbutik som et vigtigt led i hele landsbyens kul­ turliv. Men aile disse gode bestrrebelser var altsa ikke nok, butikken matte dreje n0glen. Efter at have vreret lukket i ca. 2 ma­ neder kom der atter liv i Uhre Nrer­ butik. U hres medlem i byradet, gdr. Svend Bjerre, k0bte butikken, og

Forpagterparret Cemal og Aysel Arslan ses her sammen med bornene og Cemals mor, Gylyzer Arslanforan den gendbnede Uhre Ncerbutik.

Lt:o Kr istiansen

Nykred i t Grindsted 11f. 75 3225 11

Brande Jul 1989

Side 17


Brande kirke kan markere 50-aret for sin genindvielse 1. s0ndag i advent, den 3. december 1939 blev Brande Kirke genindviet efter en omfattende restaurering, som havde fundet sted i arets l0b. 1 ar er det altsa 50 ar siden denne genindvielse fandt sted, og som et liHe kuriosum falder jubilreumsda足 toen pa den f0rste s0ndag i advent. -11929, da jeg kom til Brande, talte man aHerede om, at kirken trrengte til en restaurering og udvidelse. Som tiden gik tog der fart i begiven足 hedeme og i januar 1939 blev man enige om at pabegynde arbejdet. Men udbruddet af anden verdens足 krig satte hurtigt sit prreg pa begi足 venhedeme, saledes blev der hurtigt materialemangel; men tidsplanen blev overholdt og genindvieisen Sadan log Brande kirke sig ud, f0r ombygningen i 1939. kunne foretages som planlagt den 3. Billedel er lagel Ira nordsiden.

r

"".

IJEN

RI(}TI(}E

(}AMMElIJA(}S JUlEItA(}E

CQILDI NG & PEDERSEN A S

I

FAsH'S

Statsautoriserede revisorer

TORVET's BASERI

vi ElNA & POUl E. PEDERSEN STOREGADE 32. 7330 BRANDE TElEFON 97 180038

~

=>

l

j

Se vores festlige gavebord i butikken.. .!

-Deres ~ Materialist Jonna & Preben 80rensen - Godsbanegade 2 - Brande Telefon 97181277 Side 18

Brande Jui 1989


december 1939, fortceller provst

Kr. DUe.

Restaureringen medferte naturlig­

vis nogen forstyrrelse i kirkens dag­

ligdag; men trods kulden, naede

man helt hen til paske, inden menig­

heden blev nedt til at anvende mis­

sionhuset til gudstjenester, mens de

evrige kirkelige handlioger blev

henlagt til omegnskirkeme.

-

-~,~lr ,.il

Omfattende restaurering

og udvidelse

Arbejdet med restaureringen af

Brande Kirke blev overdraget til ar­

kitekt H. umborg-Jensen. Han ud­

arbejdede planeme for restaure­

rin gsarbejdet, og man enedes i

menighedsradet hurtigt om at god­

kende det forslag som denne dygti­

Udsnit af kirkerummet, som del tog sig ud inden ombygningen. Bemcerk ge arkitekt fremlagde.

Man vedtog saledes at udvide kir­ det store maleri samt rcekken af apostelfigurer. ken med et sideskib. Kirkens loft, gennemfere restaureringen, sa gen­ smukkeste made. Menigheden hav­

gulv og vinduer skulle fomyes. Nye indvielsen kunne finde sted til den de fyldt kirken til sidste plads, da

bcenke skulle anskaffes. Et nyt orgel aftalte tid. prcesteprocessionen, anfert at stift­

skulle bygges og anbringes i tam­ Restaureringen medferte som amtmanden og biskop, ankom til

rummel. Hardt tiltrcengte repara­ ncevnt ogsa en udvidelse af kirken, gudstjenesten, fortceller provst Kr.

tioner pa kirkens murvcerk og tag saledes blev den nordre mur taget DUe.

ned, og kirken blev udvidet med tre Han erindrer, at biskop C. I. Schar­

skulle foretages.

ling, Ribe, foretog indvielsen bistaet

Under arbejdets udferelse viste det kirkeskibe. af flere prcester. Provst A. C. Ao­ sig endda nedvendigt at udvide

dersen, Brande, prcedikede over

det planlagte istandscettelsesarbej­ Smuk og vemodig indYielsesdag de; men trods alt lykkedes det at -Indvielsesdagen formede sig pa dagcns tekst.

Registreret revisor

landinspektlr

HENNING JENSEN

V6JUV6J fl. BRANDE

R00giver inrienfor

regnskab.

reVISIOll

og skat

Telefon 97 180481

®\

Storegade 36

7330 Brande. Telefon 97180011

PEoER HOLT 01;.r"'.1 34 , 7330 ef, r d. 971 8 2444

r"'.'on

Video

Frisk br0d og koge

Blomster, Blade,

hum0rkort

GIIJde1i9

~~~, .. jdl!

Aben 6.30 - 21 .30

aile ugens doge

EN SERVICE FOR

HElE FOLKET

Distriktskontor. Brande/Give

Torvegade 4. 7330 Brande

Telefon 971829 66

d~

II

Th.Willemsen's Eftf v He r lul C hr isten sen

• 3 {·foliJfiII]<floI·I.r,"\;,1·1.j~"IIiII':'

e VAY","'OJ e ( I As e l ORlELll,,,. . HAVEARTlKLlH

I

Brande Jul 1989

STATSANSTAlJ'EN

FOR UVSFORSIKRING

M·E·S

~~

Distriktsleder:

Exam. ass. lorens Thyssen

Medarbejdere:

Exam. ass. Edgar Jacobsen

Exam. ass. Poul S0rensen

Telefon 97180377 Side 19


1939 indlededes vinterkrigen i Fin­ land. AIle de frygtelige begivenhe­ der rykkede os nrermere ind pa li­ vet. Megen rengstelse, megenfrygt fyldte vore sind, og den felgeude tids forfrerdelige oplevelser viste, at det ikke var ubegrundet. ABe disse hrendelser var rned til at give det he­ Ie en egen stemning, fortreller Kr. Otte. Mange gode stuoder at mindes Provst Kr. OUe mindes mange gode stunder i Brande Kirke. -Lad tankeme ga tilbage til den fer­ ste advent og den ferste jul i Brande Kirke efter restaureringen. Det var sendag efter sendag en glrede for rnenigheden at samles i det srnukke kirkerum, Vi kan mindes mange sendage, hvor vi har faet lov at me­ des i Brande Kirke for sammen at opleve hejtidsstunder, der strerkt Sudan tager Brande kirke sig ud nu, 50 ar efter restaureringen og om­ kunne tale til vore sind. bygningen. Her fik kirken et nyt sideskib udformet med 3 nordvendte -Her trenker jeg pa den ferste sen­ gavle. dag efter Danmarks besrettelse i Efter hejtideligheden i kirken sam­ -lr!dvielsesdagen var prreget af glre­ april 1940. Og ikke mindst gar tan­ keme tilbage pa de lange ar i besrel­ ledes menighedsnidet med en ind­ de og taknemmelighed. budt kreds, og senere pa dagen var Ellers kunne vi i den tid nreppe lade telsens merke tid, hvor det var godt der mede pa Hejskolehjemmet. vrere dagligt at trenke pa den verden at medes i kirken om sendagen, Dagen sluttede af med endnu en derude, hvor den anden verdens­ Lad mig ogsa mindes den ferste gudstjeneste, hvor biskop Scharling krig var brudt ud. Just i dagene om­ sendag efter Danmarks befrielse. Vi prredikede. kring begyndelsen af november holdt gudstjeneste i Brande Kirke

Mandelgaven kober man i:

D0GNKIOSKEN TORVEGADE 16 . 7330 BRANDE

H 'O T

Treppe og Gulvbelregoing

viOle Jensen

G ulvbelz gning af e nhver a rt til

HAN D VIERK • INDUSTRI

FABRIKKER og PRIVATE

TELEFON 97182823

- indhe nt et til b ud fra HOT - det er billigere e nd du tror!

.TIEPPER • VINYL • NOVILON .KORK

,I-lOS tISI31:i:I-1

.LINOLWM

For hfuets skenhed

Ring for et uforbindcnde til bud. d ler du er veLkom­ m en til at bcsege vor udstiJUng.

STOREGADE 48, BRANDE Tidsbestilling

97180560 Lukket mandag

Abningstider: Ma. -torsd.13.00-17.30 Fredag 13.00-1 9.00 l.0rdag 9.00-1 2. 00

Udstilling og butik: MarkedspJadsen 6 7330 Brande T lf. 97 1833 11

Biltlf. 30 2830 76

~

expert

Radio Nyt

Storegade 40 . 7330 Brande . Tel efon 97180222

~ ARKITEKl ·& INGENI0RVlRKSOMHED ApS

v ARKfTEKl K KRISlANSEN

AKROGEN 2Q ' 31.7330 IDlNDE

TLF. 97·180933


bade formiddag og eftermiddag, og kirken var begge gange fyldt til sid­ ste plads. Men der har jo vreret mange andre stunder og festlige da­ ge i arenes leb, hvor kirken har vre­ ret det gode, trygge hjemsted for en lyttende, bekendende og lovsyn­ gende menighed, fortreller provst Kr.Otte. -Lad os trenke pa skolebemenes fremmede lige fer juleferien, nar ju­ lelysene var trendt i kirken for ferste gang, og bamestemmeme sang ju­ len ind ...

• • Brande Offset & " . Reklamecenter Torvegode 30 . Til. 97 180455

Brande Ju l 1989

Brande julemrerket 1989 Det er blevet en god tradition, at Brande Turistforening star for udgi­ velsen af et specielt Brande jule­ mrerke. Denne tradition blev ind­ ledt i 1981, hvor motivet var Brande kirke. Siden er de lokale julemrerker pa skift blevet tegnet af klasser i kom­ munens skoler. Sidste ars Brande julemrerke blev imidlertid tegnet af beboere i Brandlundparken, og i ar er det brugere af Dagcentret, der har pataget sig opgaven. Blandt de mange indkomne forslag blev der udvalgt to mrerker, tegnet af Karen Madsen og Anna Skrer­ lund. Motiver, der bade har noget med vinter og juletid at gere. Arets Brande julemrerke 1989 er trykt i 2.000 ark a 24 mrerker og srelges fra byens kiosker, supermar­ keder og pengeinstitutter. Oversku­ det gar ved salget gar til forskennel­ se af Brande by og omegn.

Side 21


Aret I Skruk

Det ka da wal kom te 0 gi ravage, nar de osse vel Sleel djer plantager, Hvem der vel kyew? - ja det gjleetes der 0 , men ihverfald sa ka vi da forsto te kommunens juletrle er let no slut mle, men det Mer vi jo osse snar Vlen wos teo

at Ingrid Husum Hwordan gik niofirs i Brande? hwa oplewet vi s{m mle hweranner? Vi fik le Speakers corner ferst 0 le oer, nok sa strunk le pavilion stoer, o der war en grow snak, Ii da den kom; nower tet le - 0 anner tet om. No swar de fiest, ves en sper om det, te den haer de da Vlen dem teo

hwordan ska iSler le pensionister fo le fee o djer vin 0 el 0 sukker? Ah det haer ingen nee! Salleeng der kyr busser sendero, En kort ti haed vi en morgenblae, sa ka det sam lend sawtens goe. med den fatd le blae no snar a, 1E butikker herhjemm gawner let le, det gik le som 0 skjinner, med det ma de bare Wlen Sle teo heller le sjel om en modeljernbaenmand lawet le model. Vi fik sa endlig den medborghus, men vi hoor le nej te, Sa vi rna nywes mle dem blae vi foer, Vi had E.F. valj i Juni, o mon da le osse det goer? hwormej den bruges, a slip for 0 fo dem, det kan enjo le, nower a wos stemt, I Brandlundparken sysles ves det ka en lissegodt Vlen sa te' anner vild' le - gad le - heller glemt. mle samm ide, Rubech still op, men kom le dernier, o det er wol osse de samm, Vi fik prik ower le I i Brande, nlest daw, i le aviser, ku vi sier de vel trlek te? Sa no ka vi komm 0 hat -i den jenn, te han tawt, Sa no rna en medborger mle hweranner, gjer si daw lang, men de anner skrew; te han vann le E.F. valg en ka jo le Vler tow stejer 0 jen gang. hwa B.I.F.s fersthold no kommer i,? i Brande. a ti te 0 Vler hjemm i foer de slet le, det blywer wol sa igjen swot / hwie! Glashus 0 Brandtex o sa ku vi tlenk, hwa vi vild, om det, dt?t kan de lissegodt Vlen dem teo ka ingenting skjuel. men det haer vi osse Vlen wos teo a jen ting er ves; no er let snar juel. Kommunen holder udsalg a nlest oer haer vi ny byrae, - 0 det 1E Brugs i Gammel Blahej a ejendomm ka vi lissegodt begynd 0 Vlen wos teo blew jo lot, o hues 0 beger, o det war slelfelgli le sa godt, hwa mier vel der komm?

Brande Mate-rialhandel G. Fischer

Telefon 97 18 0055 Kolonial, material og kemikalier

~

Mangler du svar?

ta ' telefonen sporg biblioteket

rt:;':~ . :

Regn med • revisor

0

Brande Bibliotek

-den statsautoriserede

97180666

Borup Maskinfabrik AlS

~4J

brand~~ revisionskontor a/s

Borupvej 2.

STATSAUTORISEREDE REVISORER PRA:STELUNDEN 4 . 7330 BRANDE

7330 Brande

TLF. 97180366

Advokat

JENSM0LLER BRANDE (Ei;i(0ii] CENTER

ffi0deret for landsret

a-~ N0rregade 16. Brande. Telf. 97181244

Side 22

Storegade 5 . 7330 Brande . Telefon 97182233 Brande Jul 1989


Vrer med i arets borne­ konkurrence i Brande Jul Hvor hojt er juletrreet pa Torvet i Brande??? regade 25, 7330 Brande, i en kuvert

H0jt fra tneets gmnne top ...

la, sadan Iyder en af yore krere, mrerket "luletrreet" og ~end den in­ gamle julesange. En sang, der jule­ aften ganske sikkert bliver sunget i mange hjem. Men nu tilbage til arets b0rnekon­ kurrence i Brande luI. Hvis du vii vrere med i konkurren­ cen, skal du pmve at grette, hvor ih0jt del store juletrre midt pa Torvet i Brande er. Du rna godt fa hjrelp af far og mor. Send dit svar til Brande Bladet, Sto­

den s0ndag den 17. december. Husk at skrive navn, adresse, tlf. og alder pa din besvarelse. Vindernavnene bekendtg0res i Brande Bladet tirsdag den 19. de­ cember. Husk det nul For der er gode prremier at vinde. Saledes viI der -blandt de rigtige be­ svarelser- blive trukket lod om 5 ga­ vekort a 150 kr.

JlJlEGIIVER DERllJNER 1(68 DEM I

Iiill

~

Storegade 30. Telefon 97180822. Brande

Hele personalet 0nsker aile en rigtig gJcedeJig jul og et godt og lykkebringende nytar.

SPAREKASSEN ~~~ Storegade 30 . 7330 Brande . Telf.97181166 . . . . . . ._ • •

Brande Jul 1989

Side 23


FREDAG DEN 1. DECEMBER:

Juletrceet tcendes Torvet il Bran-de..,.

pa

Fredag den 1. december 1989, kl. 16.00 holder julen sit indtog i Brande. Det markeres pll festlig vis med juletreesteending samt teen ding af byens juleudsmykning. Desuden bydes der pll sang og musik pll Torvet - og naturligvis kommer julemanden ogsll til Brande.

Eftermiddagens program former sig' saledes: KI. 16.00: Kibeekgarden spiller op .

KI. 16.10: Juletreeet teendes.

KI. 16.15: Julemanden ankommer til Brande

i kane. KI. 16.30: Kirkekoret under ledelse af Irma Andersen synger julen ind o Under korsangen omdeles nummererede sange. Vind masser af gavekort. Udtreekningen foretages af julemanden og hans hjeelpere. Vinderne offentligg0res med det samme og de heldige vindere fllr gavekort til byens butikker. KI. 16.45: Kibeekgarden spiller julemusik pll Torvet. KI. 17.00: Afslutning ved julemanden. Kom og veer med til at give julemllneden en festlig optakt i Brande.


L0RDAG DE

2. DECEMBER:

Festlig optakt til julemaneden i Brande ... Juletrreet og julebelysningen er trendt og dermed er julen kommet til Brande. Dette fejres med en lang rrekke jule-aktiviteter pA Torvet, 10rdag den 2. december fra formiddagen til kl. 16.00. Torvet vii blive omdannet til et stort julemarked med boder og en mrengde juleaktiviteter. SAledes vii Det Danske Spejderkorps i Brande srelge juleneg, FDF srelger adventskranse og juledekorationer, mens Brande Idrretsforening s0rger for IIdt varmt i form af gl0gg og rebleskiver. Endvidere bliver der en stor bod med salg af juleappelsiner. Dagen igennem bliver der underholdning af forskellig art. KI. 11.45 vii 40 elever fra b0rnehaveklassen pA Dalgasskolen komme pA Torvet og synge nogle af julens sange og sal mer.

Vind din egen juI1egris ... KI. 11.00-16.00 udstilles en levende julegris pA Torvet. Denne julegris kan blive din, hvis du kan grette, hvor meget den vejer. Hvert gret koster 1 kr. og den, der kommer nrermest mA tage grisen med sig hjem. Vinderen mA se'lv klare hjemtransporten og slagtningen. I i0bet af dagen vii der vrere underholdning af spillemrend og folkedansere pA Torvet.

Gratis julekalendere med mulighed for at vinde gavekort Naturligvis kommer julemanden ogsA til Brande denne dag. Ham kan du m0de i byens gader, hvor han deler ikke frerre end 500 julekalendere ud . Der er tale om nogle specielle julekalendere med lotteri pA bagsiden. Gevinsterne 足 gavekort til byens butikker - udtrrekkes af julemanden pA Torvet kl. 14.00, 14.30 og kl. 15.00. Dagen igennem spilles der julemusik fra h0jttalerne pA A: Spikers KArner.

Brande Jui 1989

Side 25


S0NDAG DEN 17. DECEMBER:

Stort juleoptog genn.e,m Brande... S0ndag den 17. december holdes en af byens gode juletraditioner i hrevd. Pa denne sidste s0ndag inden juleaften kommer det store juleoptog gennem Brande. Optoget starter kl. 13.00 fra Falck pa Brandlundvej og med julemanden og Kolding Garden i spidsen for 50-60 nisseb0rn bevreger optoget sig mod byen. Juleoptoget tar desuden deltagelse af pony足 og hestevogne befolket med en masse b0rn . PlI ruten vii juleoptoget g0re holdt ved Brandlundparken og amtsplejehjemmet 0rbreklund, hvor Kolding Garden spiller julemusik. Herefter fortsrettes mod Torvet, hvor garden giver koncert. I-ler uddeles godteposer til b0rnene og Civilforsvaret serverer varm suppe og flutes.

Abn ingstid er: Sc:mdag d. 17. december .............. kl. 14.00-18.00

Man- tirsdag ........................... nprmal abningstid

Ons- tors- fre- 10rdag ............... Aben til kl. 20.00

S0ndag d. 24. december ........................... lukket

Side 26

Brande Jul 1989


Sol, sommer

og glade mennesker prregede Brande Marked

vian kan nresten fristes til at tro, at 3rande Marked har en speciel aftale ned vejrguderne. For de sidste nange ar har markedsfestligheder­ Ie vreret tilsmilet af h0j sol og som­ ner fra morgen til aften. Det blev >gsa tilfreldet i ar. m trods for meteorologernes for­ Idsigelser om skyet og k0ligt vejr, >prandt 10rdag morgen den 27. maj ned det sk0nneste vejr afverden. Sa _ ammerne om morgenkaffen og undstykkerne var perfekte. <ort efter den traditionelle kanon­ ialut var ga-gaden da ogsa fyldt med 'eststemte mennesker, der var klar ~ markedsfestlighederne. ;:~rmiddagen igennem var der fuld tivitet for store og sma. Krempe­ ovnen Karl var inviteret til Brande )g satte sit prreg pa gadebilledet til Storegade sydede af liv dagen igennem. Her har nogle af markedsgcester­ .tor glrede for de mange oorn. ne forstaet at kombinere det behagelige med del prakliske.

.. . i}

.... . '

'Millie Autofl'tlils/il vi H. J0rgensen Godsbanegade 7 7330 Brande . 97180599

I'

'/.

brenda rnusik STOREGADE 18 . 7330 BRANDE TELEFON 97182088

Brande Maskin-Center

ApS af 29/5. 84

Fynsvej 1 - 7330 Brande

Telefon 97182100

Brande Entrepren0r­ service ApS Fynsvej 4 - 7330 Brande Telefon 97182244 SPECIALVJERKSTED FOR ENTF,lEPREN0R-MASKINER 09 SNERYDNINGSMATERIEL

Irande Jul1989

Bestil Deres julefrokost, smorrebrod o.s. v. has

Broens Cafeteria (iJsrrealle 22

7330 Brande

Telf. 97181733

v/ Sys

~ Side 27


Borgmester E. Rubech Rasmussen bliver her generet af Emma Schnedler med bdde kost og glidende tackling i dagims s~kkev~ddeleb. Som det ses blev aile midler taget i brug i dette politiske v~ddeleb for dbent t~ppe.

BRANDE

~ 97180665

Biltelefon 30271260 Vejlevej 106, 7330 Brande

Glredelig jul Stof.og Trikotage 0stre Aile 6 7330 Brande Telefon 971801 32

RANDE )ILT EIOAS &

Industrielle 09 medicinske luftorter

Svejseudstyr 09 moskiner

Jyllondsvej 19 - 7330 Brande Telf. 97181580 - Bil 30270503 Side 28

Fabriksudsalget KIGIND Stationsvej 18 Telefon 97 18 33 53

God jul onsker

Brande Ap.tek Storegade 13 Telefon 97180388

DANSK A-TRtE

rn~~. ~ ~[?O@~

Storegade 44 Telefon 97183531 Brande Jul 1989


Vi ensker aile vore kunder en g/rede/ig ju/

BRANDE· 97183000 BRANDLUNDVEJ 27 ~~~~~~~~~

NYE GARDINER ... Benyt Oem al vor Gardinservice.

Traditionen tro startede markedsfestlighedeme a//erede fredag aften den 26. maj, h vor Lions Club Brande havde arrangeret scebekasseleb til for­ del for Krceftens Bekcempelse. Dette vceddeleb gav anledning til mange m orsomme situationer. Her venter holdet fra Sparekassen SDS blot pa at startskuddet skallyde. Som det ses virker holdet meget opsat til dysten, men allerede pQ ferste omgang gik der "koks" i maskineriet, sa indpiske­ ren lcengst til venstre kom ikke til at fungere efter hensigten. Det kan ncevnes, at KG Byg, Grindstell, vandJ lebet, nr. 2 blev Brande Motorservice og pa 3. -pladsen kom Brande Junior Chamber.

Senere ·pa fonniddagen var der kommunalt srekkevreddelli!b med fonnanden for Kulturelt Samrad,

Ole-Jan Nielsen, som ili!bsleder.

Et virkelig morsomt indsiag, der

teak mange mennesker til. Vredde­

lIi!bet gay borgerlig sejr, selvom der

blev krempet hArdt fra oppositio­

nens side - til tider med meget hand­

faste midler.

Gadebilledet var ellers prreget af de

mange boder, hvor forretningsfol­

kene havde god s0gning til de man-

ge fristelser, som i dagens anledning havde faet en helt speciel markeds­ pris! Men ellers er der vist ingen tvivl om, at be~eningen pa de mange sma "listige" steder havde en travl dag. Den megen aktivitet og de hli!je var­ megrader krrevede jo en del vreske. Brande Markeds festligheder siut­ tede af med Brande-Paraden, hvor bi. a. Det Danske Spejderkorps og Brandtex havde gjort ekstra meget ud af at pynte deres biler.

~, :J

iIM.......~

·

··'II,,!# Iurre '--"­

Midtjydsk Savvrerk

& Emballagefabrik

Speciale: Paller

A / S. Fynsvej 2. Brande

Telefon 9718 28 00

Storegade 32 . Brande

Telefon 97182983

I

C",tIII" jilL.! Brande Jul 1989

Side 29


Ny postmester i Brande

Fra den 1. november 1989 blev Ole Matthesen konstitueret som post­ mester i Brande. Han kom fra en stilling som overkontro1l0r i Ring­ k0bing. Ole Matthesen startede i Postvrese­ net i 1960 som elev i Rudk0bing, se­ nere fortsatte han sin elevtid i Svendborg. Efter endt elevtid rejste han til K0benhavn , hvor han var frem til 1965. Fra 1965 til 1970 var han ansat i Ha­ derslev, hvor han blev udnrevnt til assistent, og som sMan kom Ole Matthesen til Brande i 1971. Her blev han udnrevnt til overassistent og senere til kontroll0r og overkon­ tro1l0r. I 1985 ansattes han som overkontroU0r i Ringk0bing, for sa at komme tilbage til Brande og blive konstitueret som postmester. Han afi0ser postmester Jens Dyb­ dal, der er blevet konstitueret som postmester i Yarde.

Sig g/iJede/ig jU/ med en gave fra

PPH m=

HEDEGAARD

7330 Brande. Telefon 97180800

Nar det grelder korn, foder­ stoffer, sasred, g0dning og kemikalier.

MIDT/YSKMllBlER

&GUl V'EUIGNING

Julegaver III barn kaber man hos BENTES LEGETBJ

GAVE·/DIIR AlPASSlDE TDPfR IIUlIJlI PYIITlPUDEI STUMTJEIftJII

100000ItSTOU "'$1 SU/V8DBI

God Jul ousker

Din Friser 97182425

Storegade 19, 7330 Brande, tlf. 97180327

Tak for 1989 - Pa gensyn i 1990 - Telefon 971813 00 Side 30

Brande Jul 1989


Vi anl/ter tfJre /tunler en gl.I,lig jul... /

JENNY SKO Ny. Sko

- RIGTIGE SKO TIL HELE FA MILlEN -

GICEdelig jul -

Eriks Autovcerksted Erik Sorensen. Industrivej 14 Brande. Telf. 97181450

Pylll IIl1sel HOI

med,.mmeltl.,s jllle,,111 f,.

FolO expert byiter din liim Iii en ny. nor du indleverer din gomle Iii fremkoldelse og kopiering.

IJVER NlElDEREN , ARKITEKT KN. E. H. KRISTENSEN

ANDELS KARTOFFELMELS FABRIKKEN Brande - Telf. 97180888

JOHS.HANSENSVEJ 11 7330 BRANDE TELEFON 97180425

Vi ~nsker vore kunder en ngllg glcedellg lui

SEND DIN JUlEHIUEN I COD "D' - STORT UDVAlC IlYSDEKORA"ONER. ..! FOTO FOTO expert expert vi Kent Vinter Storegade 11 A 7330 Brande Telefon 97180051

Glredelig Jul

ClADEUC JUL ..

BALLES BLOMSTER Storegade 8 . Telefon 97180001

v.Ulbrichsen

Godt Nytar

~.tlยฅi.t.tยงIIP

Deres Bang & ~ Olufsen Center Brande Jul 1989

Side 31


..,

fi!ran~ul Aret Udgiver: Brande Handelsstandsforening Tryk:

Brande Bladet Redaktioo: Erik Lauritzen

I

Der skal Iyde eo tak til folgeode bidragydere: Hans Breingart (forsideillustrationen) E. Rubech Rasmussen Peder Poulsen Ingvard Midtgaard lise Christensen Kr.Otte Ingrid Husum Ole Berg Mortensen Olav Fog Svend E. Jacobsen Anker Meller

Bonne maier

B~ande

Renovation det lokale renovations­ firma gennem 17 ar -det er os. Vi Mber p~ et godt

samarbejde i fremtiden

med s~vel gamle

som nye kunder.

Brande Renovation Vognmand S0ren Eriksen

Telefon 97 18 1900

i glimt...

Sendag den 1. januar var det 75 ar siden, at Brande fik sin ferste jern­ baneforbindelse. Det skete med ab­ ningen af Heming-Give-banen den 1. januar 1914. Dette jernbanejubilreum blev markeret med en stor udstilling pa bib­ lioteket, arrangeret af Lokal- og Slregtshistorisk Forening for Bran­ de og Omegn. L0rdag den 14. og sendag den 15. januar kunne Brande Handvrerker­ og Borgerforening fejre sit 100 ius jubilreum med opsretning af Pavil­ lonen med Verdens Navle ogJE Spi­ kers Karner pa Torvet i Brande.

Den 18. april trak provst, emeritus Kr. OUe sig tilbage efter 55 ar pa po­ sten som formand for Grrensefore­ ningen for Brande, B1ahej og Fil­ skov. Lerdag den 15. april arrangerede en kreds af folk i bilbranchen den fer­ ste bilmesse i Brande. Arrangemen­ tet blev en stor succes. Sendag den 21. maj deltog 463 le­ bere fra nrer og fjern i arets Brand­ tex-Ieb. Arrangementet giver 7.000 kr., der deles ligeJigt mellem Brande 4H og Handicap-bussen.

I juni maned lukkede B1ahej Brugs Mandag den 30. januar startede efter f1ere forseg pa at srelge forret­ nedbrydningen af Martensens Fa­ ningen til en, der ville drive forret­ brik's gamle afdeling pa 0strealle. ningen videre. Men det Iykkedes ik­ ke. Siden blev bygningerne 1. februar overtog kebmand Leif B. overtaget af fabrikant Ib Madsen, Thomsen Brande Ejendomskontor Vejen, der abnede en systue. efter Aksel Olsen, der dog ikke helt sagde farvel til ejendomsbranchen, 1. juli tiltradte Niels Knudsen som idet han blev ansat hos Leif Thom­ afdelingsbestyrer for Bikuben i sen og som sadan stadig er at finde i Brande. Han afleste Kirting Olesen, der blev udnrevnt til direkt0r for kontoret pa Torvet. Ryomgard og Omegns Sparekasse. I begyndelsen af februar tog Brande Vandvrerk liS sit nye vrerk pi! Pe­ Den 13. juni gav Up With People tersborg i brug. koncert i Brande Hallen. I februar maned fejrede Brande Den 1. juli blev Erik Westergaard

Kunst sit 10 ars jubilreum. udnrevnt til direkter for Brande

Trrelast. Han afleste Preben Hey pa

I februar maned f1yttede de ferste posten.

beboere ind i de nye boJiger i Brand­ Ringkebing amt byggede ny miniin­

lundparken. stitution pa Jens Risoms Aile tret

ved Amtsplejehjemmet 0rbrek­

I marts maned fik Plejehjemsassi­ lund i Brande.

stentskolen tildelt Brande Grund­ NaUen til den 18. august blev forret­ ejerforenings forskennelsespris. ningen Sport & Fritid i Storegade Mandag den 10 april valgte Brande edelagt af en brand, der var opstaet i Handelsstandsforening ny for­ butikkens krelder. mand. Valget faldt pa blomster­ handler Anna Grethe Ludvigsen, Fredag den 1. september fik Brande som dermed blev den ferste kvinde­ sit medborgerhus, som blev indret­ lige formand i foreningens historie. tet i de tidligere fritidshjems lokaler Hun afleste mebelhandler Ole Me­ ved Brande Bibliotek. bjerg, der havde beklredt posten i 7 Tirsdag den 12. september pabe­ ·ar. gyndte de yngste elever i kommu­ I begyndelsen af april maned blev nens skoler plantningen af 100 trre­ Niels Baldur dansk mester i skyd­ er. Plantningen blev foretaget i ning med compundbue pa inden­ Uhre, Blahej og Brande. Plantnin­ ders bane. Senere pa aret blev han gen skal geres til en tradition, sa bade dansk og nordisk mester pa Brande kommune efterhanden kan udenders bane. blive Iidt gf0nnere.


Den 26. september blev Kay Laur­ sen udnrevnt til direkt0r for Spare­ kassen SDS i Brande. Han afi0ste Robert Kristiansen, der overtog en stilling som distriktscbef i Kredit­ foreningen Danmark.

Sadan ser Brande byrad ud fra 1. januar 1990

Den 29. september afholdt Avlsfor­ eningen af Sortbroget Malkekvreg i Danmark arsm0de i Brande med deltagelse af700 landmrend fra hele landet. Socialdemokratiet Lars Overmark (304) S0ndag den 1. oktober kunne Ro­ Erling Pedersen (85)

bert Dahl fejre sit 40 ars jubilreum Emma Schnedler (160) hos Falck i Brande. Sonja Brogaard (73) Efter et nederlag pa 2-1 i kampen mod Skovshoved pei Brande Sta­ dion 10rdag den 28. oktober matte BIF's 3. divisionshold se sig henvist til at spille i Danmarks-serien fra nreste sreson.

Det konservative Folkeparti Lise Hvelplund (130) Socialistisk Folkeparti Fin Broch (179)

Lokalliste Bhihoj-Sk;eriund Weekend en den 4.-5. november var Peder Rahbek (275) Uhre Udviklingsnid vrerter for ars­ Ejner A. Mortensen (37) m0det og generalforsamlingen i Landsforeningen af Landsbysam­ fund.

I

(I..

Lokalliste Uhre Svend Bjerre (170)

Venstre

Alice Lund (388)

Jens Husum (88) Finn Olesen (211) Svend Eg (159) Fremskridtspartiet Preben Christensen (312) J0rgen Weismann (49)

Tallene i parentes an giver de personlige stemmer.

BRANDE CYKEL CENTER v/H . P Hv lJ. Slor'(!g~do29 ,

Br:.tndo. Tlf 97 18 12 3J

Lordag den 11. februar blev de fome nye celdrebo/iger i Brandlundparken taget i brug. Dereropfort 18 lejligheder, somtiret udskal deles af 33 beboe­ re, mens De gamles Hjem ombygges fra vcerelser til 14 lej/igheder. Efter plan en skal hele byggeriet og omforandringen sui fcerdig til indflyt­ ning den 1. januar 1990. Brande Jui 1989

Side 33


Nogen siger, der ikke sker noger i Blahej, men ikke desto mindre lykke­ des det ogsa i ar en li/le flok 10kale revy-folk at stable en fornejelig revy pa benene. En revy netop skabt over, hvad der var hcendt i Blahej det sidste ars tid. Med pastor Olav Fog ved klaveret er revyteamet her samlet til eveaften pa Blahej Kro. Foruden Olav Fog bestod holdet af Ingrid Husum, Eva Vestergaard, Sus lergensen, Astrid Thomsen, lanne Pedersen, Aksel Kristensen, Steen Tettrup og lens lern Rasmussen.

MILjO·VILLAER nogIe'aerdlgt kvalltetsbyggeri til --, fomuftlge

/

pen~"'\ '­

.

\

'_ · ~~.~l

~ .

Has Mona Telefon 75345410

KEMIC~

VAND ' . I RENS

Birkehegnet 24 - BIAh0j Alt i modeme hArpleje for HAM 09 HENDE

TeLl. 75345188 - EI. kont. 75345282 Filskovvej 10-12 DK-7330 Brande

-~ FLAGMASTER

-'"

.

'.

R,n Qell.,

VO l os

~/

/

/

r ye nvggemapue I

MILJ0·BYG Sigfred Jacobsen ApS.

BIAhej Stationsvej 14, BIAh0j

7330 Brande. Telefon 7534 51 76

- i" b'f In b.g"

GLASFIBER

BLAH0J GLASFIBER ApS v. BENT BERTELSEN - B.lAH0J KIRKEVEJ 36 - 7330 BRANDE - TlF. 75345178 - DANMARK

Side 34

Brande Jul 1989


Iulen

- en Invasion

med deres liv og med verden, som

det passer dem, men som ogsa tror,

de med egne kraefter kan redde de­

res liv og frelse det.

at sogneprrest Olav Fog

Den beremte engelske forfatter C. S. Lewis har flere gange talt om, at kristendom er Guds invasion i den­ ne besatte verden. Ligesom de alIie­ rede i 1944 gjorde landgang i Nor­ mandiet, oprettede et brohoved og derfra sendte stedtropper ind i fjen­ dens land for at erobre det tilbage, sadan har Gud ogsa gjort landgang i vor verden. Det er det, der skete ju­ lenat, da Gud blev menneske, da J e­ sus blev fedt. Verden er jo besat af djaevelen og hele hans slaeng. Den ejes ikke af ham, for den er Guds, og Gud skab­ te den sare god. Men den blev ved syndefaldet besat af djaeveIen, som prever at vriste den ud af Guds hand. Det ger han ved at bilde men­ nesker ind, at de er deres egen Gud, der ikke alene kan skalte og valte

Brande

Autoopretning

Industrivej 11 . Brande

Telefon 97180643

Mennesket i centrum

Her har vi den store modsretning i

alt menneskeliv: Gud i centrUm el­

ler mennesket i centrum, en mod­

saetning, som aldrig viI kunne forli­

ges, for det er modsaetningen mel­

lem Iydighed og synd. Den optraeder

allerede i Paradiset, hvor slangen

hvisker os i eret, at det slet ikke pas­

ser, at vi er fortabte uden Gud: "1

skal ingenlunde de; men Gud ved,

at nar 1 spiser deraf, abnes eders ej­

ne, sa 1 bliver som Gud til at kende

godt og ondt", 1. Mos. 3,4-5. Den

modsaetning har siden altid vreret

der og har ogsa praeget europreisk

andsIiv. Men omkring den franske

revolution i 1700-tallet fik slangen

magt som agt. En stormflod af op­

rer og lesrivelse fra Gud og hans

kirke skyllede ind over Europa og

indsatte i stedet mennesket som

enehersker pa jorden. Med sin for­

nuft, sin teknik, sin moral og gode

vilje og sit samfundssind sku lIe der

nu skabes en ny verden, der sagde

"spar to" til den gamle kristne ver­

den med dens ydmyge bejen sig for

Guds autoritet.

Men hvordan gik det? Vi fik en raed­

selsfuld verden! Hedenskab er raed­

selsfuld! Ikke alene truer det selv­

herlige menneskes tekniske beher­

skelse af naturen med at edelregge

Sammenbrud 1 200-aret for den franske revolu­ tion begynder vi at konstatere den­ ne nye verdens - modernitetens og humanismens - sammenbrud. Men-

Opbygning of special- og standardtrailer samt opbygning til veksellad

PNO TRAILER A/S

Fynsvej 7 . Brande. 97181600

1W6manden pa "r6tB/lvej

JOHN BRASK

TELEFON 97180438 Brande Jul 1989

selvsamme natur med forurening, udplyndring af ressourcer, edeIaeg­ gelse af ozonlag o.s. v., men ogsa vor rationelle indretning af samfundet med planekonomi, socialforsorg, paedagogik og psykologi og vor trosbekendeIse til demokratiet, hvor intet er hejere end folket, hel­ ler ikke Gud, har skabt en menne­ skelig og sjaelelig ned uden lige i his­ torien. Familieoplesning, hvor hjer­ teband, saerligt bernenes, rives itu, meningsleshed med druk og narka til feIge, egoistisk nydelse-og forkre­ let kraevementalitet, der ger hjerter­ ne kolde og ferer til kriminalitet og voId, altsammen en frogt af huma­ nismens djaevelske overvurdering af mennesket. Bag det hele lurer, at Gud ikke skabte verden godt nok. Nu skal vi gere det bedre, og hvis virkeJigheden - bade verden uden om os og vor egen menneskenatur ­ ikke passer med vore pragtfulde ideer, rna virkeligheden laves om. Sa skal vi skabe et nyt menneske, li­ gegyldigt med hvilke menneskelige omkostninger, sa ophaever vi aIle forskelle, bade mellem kloge og dumme, mellem voksne og bern og mellem mand og kvinde. For vi ved rigtignok bedre, hvad der er godt for mennesket!

Gil forst,

-hvor udvalget

er storst

~Service Degnkiosk og V.deocenter Hemlng'l8J . Brande - 97 18 25 63

Side 35


nesker flygter fra den og dens rreds­ ler. Man tror ikke lrengere pa vi­ denskaben, pa ideologierne, pa predagogerne og aile hidtidige au­ toriteter. De menneskelige sandhe­ ders tid er forbi . Ovre 0stpa fiygter man fra den afart af humanismen, der hedder socialism en, fordi den sa tydelig har demonstreret, at den som 0konomisk teori ikke dur, og fordi den sa lrenge har holdt sa store masser nede i fattigdom og undertrykkelse. Postmodernismen (post= efter), der er en reaktion pa modernismen, har holdt sit indtog. Den vender sig mod menneskets mislykkede forS0g pa at spille Gud og mod dets falske pastand om at vi­ de sandheden om mennesket og samfundet. Den har sa at sige af­ guddommeliggjort mennesket og dets verden. Sa vidt sa godt. Men desvrerre har postmodernismen ogsa opgivet at sperge efter en sandhed uden for mennesket, efter Gud. For som menneske kan vi ikke leve uden sandhed. Hvis ikke vi holder os til Gud i himlen, vii vi skabe os en sandhed pa jorden, og den bliver al­ tid tyrannisk. Det er det, der sker med postmodernismen. Den er ikke alene tyrannisk, men ogsa dremo­ nisk og darer mennesket med et nyt blrendvrerk: Nar der ingen sandhed findes, rna du s'0ge ind i dig selv og dyrke dit eget jeg og dine sjrelelige oplevelser. Derfor oplever vi nu den store interesse for 0stens religioner og den okkulte verden, alt det, der hedder nyreligiesitet. Men der er jo bare en ny sandhed, man danner sig, en ny made at frelse sig selv pa, at gi­ ve sit liven mening. Mennesket for­ nregter ikke sig selv - det er stadig en synder. Pa en ny snedig made har man atter gjort sig selv guddomme­ lig. Igen trreller man for sit jegs red­ ning, for sin frelse. Fortabelsen Hermed viser vi vor egen fortabt­ hed. Vi kan ikke klare livet pa egen hand. Vi er ikke kloge nok til at vrere Gud, og vi magter ikke at frelse os

selv. Vor synd og fortabthed er dy­ best set, at vi ikke oojer os for Gud i him len. Postmodernismen har nok afguddommeliggjort mennesket og dets verden, men den har glemt at pege pa, at Gud er uden for os og vor verden. Gud er jQ den, der fo£­ drer os. Over for ham har vi altid uret og star vi altid som skyldnere. F0rst nar Gud er placeret i himlen, kommer verden igen i lave. Ferst da kan vi fa et afslappet forhold til vor nreste og naturen. Nu skal de ikke lrengere overbelastes med at vrere guddommelige og ved at vrere mid­ ler til vore egen redning. Nu kan de bare vrere det, de er: Guds gode ga­ ver til os, som vi rna takke og prise Gud for, og som vi nu kan tjene for deres egen skyld. Men - og dette er vigtigt - sa snart vi glemmer Gud i himlen, er vi tilbage i selvovervurderingen og i selvfrelse­ riet, og overladt til os selv vii vi altid glemme, at Gud er i himlen, at vi er fordrede og ikkekan frelse os selv.. Vi er. besatte og herer til den besatte verden. Det er det, der er vor for­ tabthed. Der begynder vi - i forta­ belsen, i helvede - aile mennesker ­ gode og onde. Fortabelsen er vor skrebne, kunne man sige. I kirken si­ ger vi, at den er en f01ge af arvesyn­ den. Det er altsa ikke sadan, som mange tror, at vi begynder i frelsen , og nar vi sa g0r noget slemt, far vi nogle minuspoint, indtil vi far sa mange, at vi dumper ned i helvede ­ hvorfor det grelder om at opfere sig ordentligt. Men sadan er det altsa ikke. Det er modsat: Vi begynder i fortabelsen, og kun ved et miraku­ 10st indgreb fra Guds side er der no­ gen lDuligbed for at blive frelst. Himlen pl\ jorden Guds indbegreb hedder Jesus Kris­ tus. Det er det, der skete julenat, da Jesus blev fedt. Da gjorde Gud landgang pa vor jord og oprettede sig et brohoved. Nu er Himlens Gud ikke lrengere den fjende, den, der er langt borte - derude. Nu er han pa jorden, ganske mer. Hvor Jesus er, der er Gud, der erobres verden til-

bage til ham, der er Guds kongeher­ red0mme, og djrevelen med samt hans dremoner rna stikke halen mel­ lem benene og fiygte langt bort. Je" sus er Guds brohoved, men han star ikke alene, for han kalder fortabte, besatte mennesker til at blive sine disciple, idet han deler sit liv med dem, og de felger ham. Her er ud­ frielsen, frelsen. Dette frellesskab af Jesus og hans disciple kalder vi me­ nigheden eller kirken. Her er bro­ hovedet, bastionen, hvorfra Gud sender Jesu disciple ud i ver­ den. De er Jesu sol dater og sabote­ rer, der skal erobre verden tilbage til Gud, sa Gud igen far al reren vedJe­ sus Kristus. Nar de er udasede, sare­ de eller modlese vender de tilbage til brohovedet, kirken, der er som en heile, et fristed i verden, og far deres sAr forbundne, far nye forsyninger og indgydt nyt mod . Det sker gennem Jesu ord i forkyn­ delsen og i den hellige nadver. Her er himlen pa jorden - i menighedens forsamling om ordet og sakramen­ terne. Jo, det er ikke for ingenting, at julen er en stor fest. Da skete det store vendepunkt i menneskehedens his­ torie. Nu er der hab igen for menne­ skene! Det er det, vi skal skenne pa og takke og prise Gud for. Og sa skal vi naturligvis leve i dette flelles­ skab med Jesus og hans roenighed! Ellers er vi ikke befriet! Ellers er det slet ikke blevet jul for os! Men det skuUe det gerne blive. Derfor en­ sker jeg jer: GLJEDELIG JUL.

1'JM 1ANK. ,~~

SALON MONIKA

v. Mona Bmndum Borgergade 2, 7330 Brande Telf. 97 1802 51

Side 36

Grillboden v. Mona Andersen N. I. M011ersplads 7330 Brande Telefon 97180865

fFIR ~ ';V/6~? RI~'1I?~~ .. .

-~

Lii:Iiid

TElEFON, 9718 26 00 Brande Jul 1989


JULEGAVERNE

09

BRANDES NYE LOKALE TELEFONBOG

Julegaverne kan du forvente omkring rt~ln/ 24. december.

__ "

-Brandes nye lokale telefonbog far du i maj maned 1990.

Irande Ju l 1989

Side 37


Brande Handvrerker­ og Borgerforening fe]rede sit tOO-ars jubilreuru rued arets fest

I Brande

Som reprresentant for Brande Handvrerker- og Borgerforening rellede smedemester Bjame Rahbek en tak til arkitekt Kristian Kristiansen for sit helt fantastiske engagement i Pavillonen med Verdens Navle og IE Spikers Kamer. Som tak herfor blev han udnrevnttil foreningens reres­ arkitekt.

~

Lreser man i Brande Handvrerker­ og Borgerforenings protokoller far man det helt klare indtryk, at fore­ ningens medlemmer lige fra f0rste frerd har sat stor pris pa at feste og ogsa har vreret gode til del. Og man kan vist roligt sige at disse egenskaber til fulde blev demon­ stretet ved jubilreumsfesten pa Ho­ tel Dalgas, hvor over 300 menne­ sker var med til at festligholde foreningens 100-ars jubilreum. Man kan vist rolig fastslii, at det blev arets fest i Brande. Der var virkelig lagt op til en dejlig fest - og det blev det sandelig ogsa. Mange veloplagte grester var kommet i byen for at more sig, et hotel, der lavede god mad og dertil god musik og under­ holdning - og i sogneprrest Arne 0rtved en uforlignelig toastmaster, der virkelig viste fin fornemmelse for sit hverv.

~~~ YONEX ~HQ

I'

I ..

og mange andre fTlCerker REVISOR­ SAMMENSLUTNINGEN MIDTJYLLAND

KRESTEN

DALUM ApS REG: REVISORER F.R.R. TORVEGADE 22 7330 BRANDE

SPORT@FR;TiD~~ v. LARS HEIDE· STOREGADE 14·7330 BRANDE

belsaC

Cavalet

JEVA::

Din lcedervarebufik

TlF. 971811 55

Side 38

Brande Jul 1989


hiindvrerksarbejde, hvor alJe hand­ godt symbol for fremtiden og Bran­ de er nu gaet i luften til ar 2000, sag­ vrerkerfag skulle reprresenteres. -Jo, vi ville f0re bevis for, at sam­ de formanden. menhold og samarbejde krydret med offervilje stadig er vigtige fun­ . V rek wed misundelseD damenter for at opna virkelig gode og &em med g1reden resultater - for slet ikke at tale om Aftenens festtaler, maJermester V. mange andre positive ting, der sker, Bundgaard Poulsen, beskreftigede nar en stor flok lige pludselig skal til sig med nogle markante h0jde­ at samarbejde pa en hel anden ma­ punkter i foreningens 100-arige his­ torie, herunder Brande Marked i de. -Pavillonen skal ogsa symbolisere 1953, Gavlmalerieme i 1968 og by­ nytrenkning og vrerdien af utradi­ ens 800-ars jubilreum i 1975. tionelle }0sninger. Man kunne ma­ Men han n0jedes ikke med at tale ske ogsa sige det pa den made, at Pa­ om foreningens historie, han slog til villonen skaJ sta og provokere og Iyd for, at vi skulle vrek fra den rnis­ prikke lidt til os, der jo - nar det undelse, der prreger verden - og i kommer til stykket - godt kan lide stedet give mere plads til glreden og vor by og kommune, sagde Robert det at glrede hinanden. Et godt bud­ skab ogsa i vor tid . Brande er gaet i lufteD ... Kristiansen. Robert Kristiansen fortalte herefter -Pavillonen vii derfor ogsa vrere et Borgmester E. Rubech Rasmussen om ideen til Pavillonen. -Ideen kom fra Bjarne Rahbek, som havde sagt, at foreningen ikke kun­ ne holde 100-ars jubilreumsfest uden at handvrerkeme virkeJig markerede sig. Kort og godt han havde en ide, og han var sikker pa, at Kristian Kristiansen ville vrere med - og selvf01gelig var Kristian med. -Inden lrenge stod vi med frerdige tegninger, sagde Robert Kristian­ sen, der fortalte om projektets vi­ dere forl0b. Robert Kristiansen gay Jigeledes ud tryk for, at han virkelig var blevet imponeret af byens handvrerkere, da de havde sagt ja til at vrere med i projektet. -Hvad var det sa, vi i foreningen ved Ved aftenens jubiltl!umsfest pti Hotel Dalgas udntl!vnte den jubilerende bjrelp af haDdvrerkeme ville symbo­ forening 3 nye tl!resmedlemmer. Det er fra venstre sag/erer Ingvard Jisere udover naturligvis et gedigent Midtgaard, murermester Vagner Stoltenborg og malermester Arne Lar­ og absolut et stykke f0rsteklasses sen. -Det er en utrolig dejlig oplevelse at sta her og skue ud over sa mange branditter, der er samlet for at feste for Brande Handvrerker- og Bor­ gerforening, sagde foreningens for­ mand, Robert Kristiansen, i sin vel­ komsttaJe. I taJen beskreftigede han sig med nogle af de mange opgaver, fore­ ningen havde pataget sig i tidens leb. Ligesom han konstaterede, at foreningen gennem tiden har udvist utrolig iderigdom i sine aktiviteter, samt vist forstaelse for n0dvendig­ heden af at fa nye institutioner til byen, en meget stor offervilje, nar der skulle stas sammen om at fa et projekt op at sta.

Den rIde lokalbog for Brande Lokalbogsforlaget A/S Telefon 74 54 04 88

']undgnntd 7pou15 ~ n Hern lng '/ej 46-48 . 7330 Brande . TeU . 971810 22

iilllt/ell,jill ~HUSE

truntttt

Industrivej 15, Bran de

Telf. 97181558 Brande Jul 1989

Side 39


tog i sin tale pa strejfiog gennem en del af byens reldre rustorie, ligesom han takkede foreningen for dens ar­ bejde gennem tiden med en kontant gave fra Brande kommune. Talen for damerne var lagt i hren­ derne pa nu afdede dyrlrege Per Kn udsen, der pa sin fornejelige ma­ de gay forskellige beskrivelser af kvinden med forskellige hAndvrer­ keres terminologi - ogsa dyrlregens.

stykke levende Brande-rustorie, af de genvordigheder Pavillonen nemlig et debitorbogholderi fra for­ havde giver under vejs. rige arhundrede, fundet under Arkitekt Kristian Kristiansen for­ skunken i Midtbank-bygningen pa taIte om det inspirerende arbejde Storegade.

med glaspyramiden og han frem­ Bogen havde tilhert trrehandler J. hrevede isrer det samarbejde, der M. Brrendgaard og den indeholder havde vreret mellem de ma_nge im­ mere end 100 navne pa stort set aile plicerede parter. Han gay desuden mrend i Brande i arene 1888-89. udtryk for et enske om, at man ogsa 1. M. Brrendgaard sad i Brande til daglig kunne arbejde sam men pa Handvrerker- og Borgerforenings Iignende made. ferste bestyrelse, sa det var virkelig Et stvkke levende et pust af historiens vingesus, der Bran"de-historie her blev givet festdeltagerne. Bankdirekter Poul Henning 1er­ Fabrikant Bent Kjeldsen , Bhi h0j , gensen havde til festen medbragt et gay en beretning pa vers over nogle

Evald Christensen

Robert Kristiansen (formand)

Axel Mansson

1889·1989

100 /irs jubi/reum Brande H dndvrerker·

og Borgerfarelring

Helge Lomholl

Bjarne Rahbek

Beslyrelsen for Brande Handwerker- og Borgerforenved IOO-ars jubilceet.

Vi 0nsker vore kunder en glcedelig jul... ! Malermesler

N. K. S0ndergard Tranevej 37

7330 Brande

Telefon 97181343 (efter kl. 17)

Sid e 40

Ejvind Nielsens

Bogtrykkeri

Hyvildvej 22

7330 Brande, tlf. 97180502

Brande Jul 1989


Preben Elkjrer og Tommy

Troelsen trak fnldt hus ...

a/Ole Berg Mortensen Igen i 1989 var Brande ldrretsfore­ nings intemationale ungdomstur­ nering - BIF-CUP - den begiven­ hed, der trak det st0rste antal deltagere til Brande kommune. 2300 deltagere var med, da det gik 10S med de festlige fodbolddage i sommerferien. Dertil kommer et stort antal tilhrengere - forreldre, s0skende m.v., sa byens indbygger­ tal var vel nok 3000 st0rre end nor­ malt 124 hold var med, da abningen fore­ gik pa Torvet den 29. juni og heraf var 44 udenlandske hold fra USA, Norge og VesUyskland. Som sred­ vanlig var abningsfestlighederne et festligt syn med musik, sang og frel­ les optog. Efter en sjov "Japan­ Quiz" pa stadion meUem holdenes ledere var man klar til at tage fat pa de mange kampe. Udover fodbold var der masser af anden underholdning. To aftener med diskotek i hallen, trylleshow pa skolerne og pa stadion var der stor famlieaften fredag aften, arrangeret af Hafnia Forsikring. Her var fod­ boldber0mthedeme Preben Elkjrer og Tommy Troelsen pa scenen med historier, quiz og anden sjov. Det store teIt var fyldt til sidste plads - og det vii nok sige, at omkring 600 mennesker file nogle sjove timer. Men det primrere var jo fodbolden, og det var en f10k Iykkelige spillere, der kunne betrrede sejrsskamlerne efter s0ndagens finalekampe. Der var pokaler og medaljer i stort tal samt t0jprremier til de enkelte spil­ lere. Ligeledes blev der uddelt Fair­ Play pokaler samt pokal til tume­ ringens bedste klub, der aUer blev IK Start fra Norge. Mange tror maske, at udvalget nu er gaet i hi. Men snarere det modsatte er tiifreldet, idet der her i arets sidste

Den perfekte klipning

far man hos

herrefris0r

JACOB O. MADSEN

Storegade 8 . 7330 Brande

Telefon 97181108

Brande Jul 1989

maneder er fuld tryk pa med tilrettelreggelsen af nreste ars BIF-CUP, der bliver den 10. i rrekken af internationale ungdomstumeringer i Brande. Sa den BIF-CUP, der i 1981 var trenkt som et arrangement i anledning af BIF's 75 ars jubilre-

um, er blevet en tradition. En tradi­

tion som man i BIF er glade for,

hvilket man ogsa haber er tilfreldet i

hele byen.

Pa gensyn til festlige fodbolddage i

Brande for 10. gang i dagene 28. ju­

ni til 1. juli 1990!

Fodboldungdom fra det ganske land samt grester fra udlandet strgmme­ de til Brande i slutningen afjuni for, sammmen med 2300 deltagere, at vrere med til arets BlF-CUP. Efter modtagelse pa Torvet gik de mange spil/ere i samlet flok til Brande Stadion, hvor fodboldlivet blev levet de ffJIgende dage.

SKRiEDDEREN

STOREGADE

Skrredderiet Storegade 16

0nsker Glredelig Jul.

Tak for 89 - pa gensyn i 90.

Telefon 97 18 00 47

Side 41


Arets JedeD radhuset -for every-body

Torsdag den 27. april dannede rcid­ huset rammen om uddelingen af pokalen til arets leder indenfor idrretten i Brande kommune. Kulturudvalgsformand Birgit Vmge Nielsen b0d velkommen til idrret­ tens reprrese.ntanter og arets leder, Kirsten Jensen fra Brande Gymna­ stik- og Idrretsforening. Kulturudvalgsformanden konstate­ rede i sin velkomst, at gymnastik­ foreningen har nogle dygtige ledere, hvilket understreges af, at Vita J0r­ gensen fra gymnastikforeningen blev karet som arets leder sidste ar. Birgit Vinge Nielsen oplyste videre, at det var f0rste gang i 8 ar, at der kun skulle hredres en person, idet Samvirkende Idrretsforeninger i Brande kommune i ar ikke havde indstillet nogen kandidater til arets navn. Kulturudvalgsformanden 0nskede Kirsten Jensen tillykke med titlen som arets leder og overrakte hende Brande kommunes store vase. Herefter tog formanden fo r SIB, Henning Golbrekdal ordet og sag­ de: -Det er mig en stor glrede, at skulle overrrekke dig, Kirsten Jensen, po­ kalen som tegn pa tiUen, mts leder 1988. -Du bar efterhanden i mange ar, som aktiv gymnast, instrukt0r og med flere poster i BGU's bestyrelse, gjort en meget stor indsats bade for

fJltBtI,Hg

Jill!

Stort udvalg i julelys og' .

ndel vi Verner S0rensen Storegade 50 7330 Brande Telefon 97180500

Side 42

Brande Jul 1989


Ilev byldet

pa

Brande Tennisklub - en go' klub for aile der ka' Ii' at spille tennis ...

foreningen og for idrretten som hel­ hed. -Vi, der har stiftet bekendtskab med dit lederskab, ved, at du ogsa frem­ over vii arbejde til gavn og med nye ideer for udbredelsen af den sunde fritidsinteresse, som gymnastikken JO er en del af. Det grelder ogsa det sociale samvrer i forbindelse der­ med. Henning Golbrekdal sluttede med at overrrekke Kirsten Jensen SIB's

vandrepokal og 0nske hende tillyk­

ke med titlen.

Kirsten Jensen takkede herefter for

titlen som arets leder. Hun rettede

samtidig en tak til sin bestyre!se for,

at de havde indstillet hende til den­

ne hreder.

Hun udtrykte ligeIedes et hab om, at

Brande kommune ogsa fremover

ville se veIvilligt pa sporten, ogsa

nar der meget snart kommer en ny

lov.

Kontakt Kay Laursen,

Sportsvamget 23 . Telf. 97181204

& Borgerforening 0nsker aile en god jut og et godt nytar!

Brande

Antenneforening

Kulturud valgsformand Birgit Vinge Nielsen overrakte i1rets leder, Kirsten Jensen, BG U. blomster og en af Brande kommunes store vaser, mens formanden for SIB, Henning Golba!kdal, overrakte i1rets leder SIB's sto­ re vandrepokal. S t",t Nordisk sa m arbejde - bliv medlem at

FORENINGEN

NORDEN

, ,

0nsker Brande Gymnastik- og Ungdomsforening

Form. : Nancy Nielsen - 97182618 I

,I

elts/"ig jul

Brande Badminton Club

.-----------------------, HANDBOLDKLUBBEN

BRANDE

SVOMMEKlUB

ensker sine me d lemm er en r ig t lg g la::de ilg jUl .. '

ARVAD/lYN

..

~

~

/

~

o nsker gamle og nye medlem mer en g/~d e lj 9 iul'

Telefon 971821 86

Brande Jul 1989

En varm tak til savel de forretningsdrivende sam de mange private, der har stellet og betrenkt vort priklotteri og derved vreret arsag til, at dette har indbragt ca. 10.000,- kr. i nettooverskud. Dansk Rode Kors, Brande afdeling

Side 43


Brunkulsepokens

fodselsdag

at Svend E. Jacobsen Brunkulsepoken under 2. verdens­ krig tog sin begyndelse i efteraret 1939 pa grund af importstop af brrendsel og olie til Danmark. Optakten var meget svag, da der in­ gen erfaring var i brunkulsbrydning, selv om der ogsa blev brudt brunkul under 1. verdenskrig i det midtjy­ ske, bl.a. syd for Fasterholt, men ik­ ke i S0by-omradet. Sa man skulle jo finde frem til de bedst egnede bryd­ ningsmetoder, sasom fjernelse af

10-15 meter overjord, opgravning af brunkul, oppumpning af grund­ vandet, da brunkul ikke matte bry­ des, hvis der stod vand i lejet. Ende­ lig skul\e man tage hensyn til de meUemliggende klreglag og sand­ revler i brunkulslagene, hvorfor statens tilsynsf0rende forlangte, at brunkul skulle brydes med greb. Gennem brunkulsarene 1939-69 er der omgravet jord fra 29landbrugs­ ejendomme alene i S0by-omradet

Mange af Fasterholts borgere samt tilrejsende gcester var mfJdtfrem til af­ slfJringen af brunkulsskulpturen i Fasterholt.

.~.

I~ R.. ·<..,t aurant

»H0jmark « v. Ragna og Preben Hehrmann TIf. 9718 13 44 . 7330 Brande

Glcedelig Jul 0nsker

Brande Osfelager ApS Erik Winther Rasmussen Jyllandsvej 5, 7330 Brande Telf. 97180790 & 97182695

m'''#I~i'jH

Brande & Omegns Andelsvaskeri

Herningvej 64. 7330 Brande Telefon 971801 23 Biltelefon 30277050

A.m.b.a. 7330 Brande - 9718 03 73

~111l1DAl

Side 44

med et sam let areal pa ca. 3000 tdr.

land.

Da t0rv og brunkul var den eneste

varme-energikilde, der fandtes til

Danmarks el-produktion, hele in­

dustrisektoren og bl.a. opfyring af

DSB's damplokomotiver og ikke

mindst den private husholdning, var

disse brrendselskilder strerkt pa­

krrevet.

Der oprettedes derfor snarl mange

se.lvstrendige entrepren0rvirksom­

heder overalt i Midtjylland, hvor

der fandtes brunkul. Alene i S0b

oprettedes ca. 50 selvstrendige

brunkulsvirksomheder.

For befordring at t0rv og brunkul

anlagdes nye jernbanesidespor. Fra

Brande anlagdes der spor forbi kar­

toffelmelsfabrikken - over A 18, vi­

dere 10-12 km. mod vest til Sandfelt

og Ronnum. Ligeledes fra S0by­

lund mellem Fasterholt og K01 krer

anlagdes der i 1941, 12-15 km. side­

spor.

Der blev under krigen dagligt trans­

porteret 5-6000 tons brunkul med

jernbane og bil fra S0by over Bran­

de Station. Der var tale om ca. 300

jernbanevogne, fortrinsvis til hav­

nebyerne Vejle og Horsens, for ud­

skibning til 0erne.

I midten af 1950'eme blev belys­

ningsvrerkerne interesseret i brun­

Villy Larsens Kartoffelhandel ApS v. Arne Mousing Herningvej 62B, 7330 Brande Telefon 97180269

Go' jut 0nsker Fris0r

JOAN

MIKKELSEN Torvet . Brande. 97181480

Brande Jul 1989


kul, hvorved brydningskapaciteten steg til 7-8000 tons dagJig. Ifelge en artikel i Heming Folke­ blad oplyses det, at der i 1950'eme blev gravet mellem 2 og 3 millioner tons brunkul arligt. Rekorden skulle vcere i 1957, hvor der blev brudt 3,1 millioner tons. Heming Folkeblad skriver i oktober 1959. Jeg citerer: Brunkulsproduktionen i Seby ven­ tes i ar at na op i ncerheden af 3,5 millioner tons, og der er stadig enor­ me mcengder brunkul i undergrun­ den. Driften af lejeme har efterhanden udviklet sig til en gennemrationali­ seret storindustri. De stigende pri­ ser pa udenlandsk brcendsel - iscer kul - har eget interessen for brun­ kullene. Mange tusinde brunkulsarbejdere var beskceftiget i lejeme. Alene i Se­ by var der mellem 8 og 10.000 ar­ bejdere. Disse arbejdere kom med tog, bil eller pa cykel, hvis man ikke boede i brunkulsomradet. Det gjor­ de mange familier i huttigt opferte trcehuse, udrangerede rutebiler og lignende. Alene i Seby-omnidet boede 2-3.000 i den slags boliger. Derfor blev der brug for aile slags faciliteter, sa som kebmcend, slag­ ter, mcelkemcend. skole, Falck, poli­ ti, kantine og kaffebarer. De sidste i snesevis. Ligeledes blev der oprettet KFUM-fritidshjem ved mange af disse arbejdspladser. Brunkulslejeme var en meget fare­ fyldt arbejd~plads, iscer var der stor risiko for sandskred, ligesom om­ gangen med maskiner og elektrici­ tet var meget lempfceldig. Det min-

Svend E. Jacobsen ltegger her IJlfJ'", ." l f ' r by-venneme og Brunkulsmuseet.

der de 57 sma stene i Mindelunden med al tydelighed om. Men ogsa mange gode minder knyt­ ter sig til den tid for brunkulsarbej­ deme og deres familier. Der var et godt kammeratskab og naboskab. hvilket bliver bekrceftet hver som­ mer den 3.1erdag ijuni, hvor mange tidligere brunkularbejdere samles med deres familier ved brunkuls­ museet i Seby for at tage til minde­ lunden og lcegge blomster. Herefter samles man til hyggeligt samvcer og genopfrisker gamle minder fra brunkulstiden.

Advokat

ADVOKAT

J0rgen

Mansfeld-Giese

CHR. STORGAARD

JENSEN

Jernbanegade 7 7330 Brande Telefon 97180200 Telefax 97183656

97180535 7330 Brande

Brande

Autosaddelmageril/s

A I press nlnger sam' o~lo· og m0belp~:iirg

Jyllandsvej 11, 7330 Brande 97180747 - 9718 27 43

Brande Jul1989

Den 16. juni 1990 medes man for 23. gang.

I Brande blev der for et par ar siden

rejst en skulptur til minde om brun­

kulstiden. Torsdag den 14. septem­

ber i ar afsleredes en skulptur i Fa­

sterholt i form af en gravemaskine­

skovl. Disse skulpturer vii sta som et

synligt bevis for kommende slcegter,

om brunkulsepoken 1939-1969 i

Midtjylland.

Villaer 09 ejendomme

TORVESALONEN

Keb/salg, kontakt venligst

. for en uforpligtende hussnak.

Diskret salg af boligen.

Torvegade 1

Telefon 97180567

Ejendomsformidlingen

Ejlif Andersen

Sigrid Mortensen. Chr Bergsvej 19

Brande. 1elefon 9718 D2 48

Side 45


Julios Kristensen - den djrerve, stoute og venllge borgmester

Steens

Autovcerksted , Telf. 97180073 '

Julius Kristensen var som nrevnt med, da kommunesammenlregnin­ Faetbed~ gerne blev dmftet. Han var lederen, da boligbyggeriet tog fat i 70'erne, og da Brande blev en stor industriby i stedet for en handelsby. Det var ogsa arene med skoleudvi­ delser, halbyggeri, SMP-centeret, biblioteket og mange andre offentli­ ge investeringer efter kommunalre­ formen, hvor kommunen fik opga­ ver med en st0fre administration til f0lge. Hvordan tog Julius Kristensen sa aI­ le disse nye udfordringer op. De f0f­ ste ord, der melder sig, er den djrer­ VVSGlRANTI ve, den stoute og den venlige borgmester, for hvem intet problem var for stort og intet for lille. Han var forhandlingens mand, der lagde stor vregt pa at finde de 10S­ Jyllandsvej 73. Brande. Telf. 97787563 ninger, som de fleste kunne accep­ tere. Med sit t0He jyske lune var han en fremragende forhandler, som of­ te 10ste op i vanskelige situationer med en snurrig bemrerkning. Julius Kristensen var i besiddelse af en kunstnerisk are. I de mere afslap­ pede stunder gay han gerne en his­ torie eller en vise, ofte af Anton Berntsen, som han var en enestaen­ de fortolker af. Julius Kristensen vii til aile tider ha­ ve en stor plads i Brande kommunes nyere historie som den erfame, den venlige og den dygtige borgmester. I 1981 blev han udnrevnt til Ridder af Dannebrog, en udnrevnelse, der var fuldt fortjent og en vrerdig aner­ kendelse af Brandes f0rstemand gennem 18 fir.

badevcerelse.

I'?\

\.:y

STEEN JENSEN

Natten mellem den 6. og 7. marts d0de Brandes tidligere borgmester, Julius Kristensen 76 ar gammel. Julius Kristensen var f0dt pa slregts­ garden "Kragsiggaard", som han senere sammen med hustruen Est­ her drev i mange ar, indtil de flytte­ de til Brande og k0bte hus pa 0r­ brekvej. Julius Kristensen blev indvalgt i sogneradet i 1958. Allerede i 1962 valgtes han til formand og i 1970 blev han den f0rste borgmester i den nye storkommune, en post han be­ varede frem til oktober 1980. I en periode sad han ogsa i Ringk0bing Amtsrad, valgt for Venstre. I 1980 matte han pa grund af syg­ dom trrekke sig ud af politik. Foruden i mange ar at have vreret byens f0rstemand havde Julius Kristensen ogsa talrige andre tillids­ poster. SaIedes kan det nrevnes, at han bl. a. har vreret formand for Brande-Thyregod Landboforening og i bestyrelsen for savel Andels­ kartoffelmelsfabrikken "Midtjyl­ land" som for Brande-egnens meje­ riselskab. Hanvar bade en dygtig poli,tiker og en indsigtsfuld landmand, der sam­ men med sin hustru drev slregtsgar­ den "Kragsiggaard" frem til et m0n­ sterlandbrug. Side 46

m~lTfJI !I ,mm

dui1ish colour

design

Textile Print ApS . Mylius Eriksensvej 52 7330 Brande . Telefon 97181922 1 ~ibrt1.~"1Ij "

13lO Bl lo nr1 ..

.... lctl19TI111a

m0iien Brande Jul 1989


INFORMATION

til nye og nuvrerende kunder der 0nsker • Frihed • Uafhcengighcd

e Tryghed

e Sikring af familien

e H0jt afkast

• Ubegrcenset skatte­ fradrag i den personlige indkomst 1<ort sagt; En god pensionisttilvrerelse. Kom ind i banken og fa oplysnirig om de utallige fordele og det store udbytte du og din famiJie kan opna ved at benytte regleme i per,sions­ beskatningsloven og den nye skatterelorm ved oprettelse af

..

BRANDE .

0

Brande Turistforening

~"nO\\'\(·

KAPITALPENSION

OG

RATEPENSION

ogsa for selvstrendige erhvervsdrivende

Midtbank

- for fremtiden!

Uforbindende lIlbud

VIGGO FENGER orregade 6 • 7330 Brande Telefon 97180012

Din lakal assurandor


~Siden Pavillonen med .tE Spikers Karner og Verdens Navle blev rejst den 15. janu­ ar i ar har den faet megen opmrerksom­ hed og givet anledning til megen debat ­ og dermed har den opfyldt et af sine for­ mal; nem~ig at give Brande orntale ud over det ganske land. De landsdrekkende medier - bade de elektronisk og de skrivende - har besegt byen for ved selvsyn at opleve .tE Spikers Karner. Mange af byens officielle grester er blevet prresenteret for den, ligesom de mange turister, der har besegt byen i ar, er stopt;>et op for at tage Pavillonen i nrer­ mere eJesyn. Pavillonen er jo forsynet med et musik­ vrerk, der hver middag kl. 12.00 spiller ChampagnegaIoppen. Pavillonen har ogsa affedt, at byen har faet en Musikdirekter. Et hverv som sog­ neprrest Arne 0rtved har pMaget sig. Han serger sa for, at der hver eftermid­ dag kl. 17.00 lyder toner fra Pavillonen, der passer til arstiden.

Onsdag den 30. august havde Brande be­ seg af folketingsmedlem Arne Melchior, der i sin egenskab af formand for Thris­ mens Frellesnid i Danmark var pa fUnd­ tur i landet. Her modtages Arne Melchi­ or ved .tE Spikers Kamer af A nja Andersen i Brande-dragt. Hun overrrek­ ker ham en buket af den blomstrende lyng, som egnen er kendt for. Og natur­ ligvis led ton erne af Champagnegalop­ pen fra Pavillonens hejttalere til rere for gresten.

Profile for Lokalhistorisk Arkiv Brande

Brandejul 1989  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Brandejul 1989  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement