__MAIN_TEXT__

Page 1

I'"


HJORNEBAGERIET

V, anbeta le r OS i

a:!

inden tor

JULEBAGNING , ~50 m

Brande Jul 88

KRANSEKAGER

KLEJNER 09 Klim med kage ­ (Iasen 09 ta den Id! op med

FR!SKBAGTE SMAKAGER

HERNINGVEJ 8

Tele ton 07 - 18 00 96

Gaven til find... hende::'!

Brande lui 1988 ensker lreserne en rigtig glredelig jul. Med dette nummer af Brande lui er der atter gjort et forseg pa at give et liUe indtryk af Iivet i Brande kommune, som det har formet sig pa forskeUig vis i 1988. Pa opfordring har en rrekke Brande-borgere i forskellige aidre skrevet til bladet for pa den made at fa et nuanceret billede af, hvad der har rert sig. Men Brande lui 1988 ser ikke kun pa det ar, der snart rinder ud; men gar ogsa et lille skridt tilbage i Brandes historie for at beskrive, hvad der rerte sig i det gamle Brande. Der skallyde en tak til aile, der pa forskellig vis har leveret bi­ drag og lant billeder ud, for at Brande lui ogsa i ar kan komme ud til husstandene i Brande kommune. Endvidere skal der Iyde en tak til annonC0reme, der pa Brande Handelsstandsforenings opfordring, har gjort det mul igt at beva­ re traditionen med at udsende Brande lui; men ogsa derigennem har stettet juleudsmykningen og julearrangementerne i Brande. Glredelig jul Erik Lauritzen

Regn med • revisor -den statsautoriserede

Tegn" r al lorsikring Uforbindende tclbud

reV1SIonskontor

VIGGO FENGER

()f

''1 (1

07 18 0 7330 Brandl!

[J

~~,'

BPbutikkenhar cibentnBrandre harlukket.

~

STATSAUTOR ISEREDE REVISORER

PRtCSTELUNDEN 4 . 7330 BRANDE

TLF. 07 180366

BPcenter I \ II

Markedspladsen 6

7330 Brande - Tlf. 07 18 33 11

Brande lui 1988

side 2


ue • g ..... .

]

Vi har ogsA mentalt godt at at koble fra og ikke spekulere sa meget over tingene i et par dage. Lade julefre­ den srenke sig, som det hedder, og spiUe ludo med b0mene eUer oor­ neb0mene. Jeg har lrest, at det gode ord hygge ikke findes pa ret mange andre sprog, men for os danskere er der bestemt ingen tvivl om, hvad vi skal lregge i det begreb. Enhver kan josa trenke videre herfra. 0k nomisk gar vi nok a Uesammen lidt barskere tider i mooe. Der bliver knap sa meget at slA f side med, som der har vreret de seneste ax-. Men ge r det sa meget, a t vi skal Pf0­ ve pa i freUesskab at fa mere ud af frerre midler? De stadige l0DStigninger har maske lullet os lidt i sevn. Jeg trOT, det er sundt at udfordre fantasien, som vi aUesammen er udstyret med, ogsa Mange ting rendrer sig - i Brande og efter jul. vel ogsa i den 0vrige del af Verden -men julen ligger klippefast hvert Glredelig jul og godt nytar 1989 ar. Det er egentlig dejligt at have noget, E. Rabeeb Rasmussen som er sa sikkert og som samtidig er rart at trenke pa og girede sig til. Og borgmester det grelder jo os allesammen, unge som gamle, drenge og piger.

Mejeri- & Br0dudsalg Villy Kl ausen

Vejlevej 42 . Brande

Tell . (07) 180559

Din ncerbutik

Danmarks flotteste farvebilleder

FOT~ FOTO expe

expe rt

v/Kent Vinter Storegade 11 A 7330 Brande Tit. 07 18 00 51

Tak for bes0get i 1988, vi glreder as til at HOT E1 se jer igen i 89... 0 A L GAS Marianne 09 Arne Tlf. 07 18 13 00

Brande Jul 1988

side 3


Orgelindvielse i Brande kirke

Palmesendag den 27. marts 1988 indviedes det ny o rgel i Brande ki r­ ke v d en festgudstjeneste med bis­ kop Helge Skov, Ribe s m prredi­ kant. Orgelet er bygget af Marcussen og Stimner i AbenrA. Det er pc\ 19 Stemmer og udge r sale des en vresentlig forbedring i forhold til det gamIe orgel pa 13 stemmer. 10V­ rigt er en del af pibem e fra det gamle orgel og hele faeaden genbrugt bl. a. for at fastholde en arkitektoniske stil, om orgelet fik i forbindelse med kirkens ombygning i 1939. Det nye orgel er anbragt i det mid­ terste af kirkens sideskibe, hvilket . giver en forbedring bade Iydmres­ sigt og pladsmressigt for kirkekoret og medvirkende ved koneerter. Og­ sa hvad udseende angc\r, kommer orgelet bedre til sin ret med den nye placering, sAledes at det, der be­ gyndte sam en nedl0Sning, har vist sig at vrere en vresentlig forbedring. ArlOtekt Kr. Kristiansen og lokale handvrerkere medvirkede ved etab­ ieringen af det nye orgel, og arbej­ det forleb pa fo rbilledlig vis. Tid -

Brande Tennisklub - en go' klub for aile der ka' Ii' at spille tennis ... Kontakt Kay Laursen, Sportsvrenget 23 . TI1. 07 18 12 04

Ved festgudsljeneslen sad organist Irma AndeT$en ved Brande kirkes nye orgelog lod tonerne bruse ud i det fyldte kirkerum.

IJIA'EUIJ

JUL..

0nsker

& Borgerforening C?msker aile en god iul o g et g od t nytar l

A.O. F.

Bra nde

Fritidsskole TIf. 07 183090

Form.: Tove Nielsen

07 18 1350

1Ca.- -- - - - - -

SI01 Nordisk sama rb elde - bliv m edle m at

Brande

Antenneforening

Brand J ul 1988

side 4

Brande

Badminton Club

FORENINGEN

NORDEN

Form. : Nancy Nielsen - 07 18 26 18

Ol."";g Jul


planen b1ev overholdt og problememe blev 10st hurtigt og fredsommeLigt. Samtidig med indvieJseo at det nye orgel, blev altertavle og prredikestol taget i brug igen efter en gennemgri足 bende og hArdt tiltrrengt restaure足 ring. Farveme blev frisket op, sa man no kan fa aje pa detaljerne, som man ikke sa f0r. Det er konservator Ro足 sing-Holm fra A1borg, der forestod restaureringsarbejdet, som i 0Vrigt for st0rstedelens vedkommellde blcv betalt af Nationalmuseet.

Biskop Helge Skov, Ribe der var/eslgutistjenestens prQ!dikan/ ses her sam men med sognepram A me 0rtved foran den nyreslaurerede altertavle ; Brande kirke.

Brande Jul 1988

side 5


Pokaler og roseode ord til

"Arets leder" og "Arets navo"

I begyndelsen af maj maned danne­ Ved overrrekkeisen af pokalen ud­ tionshold, er vi mange, der har nydt de Brande radhus rammen om en trykte Henning Golb.ekdal sin glre­ godt af dine gode evner $Om in­ IiUe festlig sammenkomst, hvor man de og sagde:

strukt0r. dit altid venlige smil og go­ h.edrede "Arets navn" og " Arets le­ -Det er mig en stor glrede i dit 25. ju­ de hum0r. Der skal vregtige grunde der indenfor idrretten i Brande bilreumsar $Om gyrnnastikinstruk­ til ikke at m0de op til gymnastik pa kommune.

t0r i BGU, at kunne overrrekke dig Vita's hold, sagde Henning Gol­ Som synJigt bevi pa udn.evnelsen pokalen som synligt bevis pa, at du brekdal. uddelte fo rmanden for SIB, De er blevet valgt til "Arets led r" Der er ingen tvivl om, at aUe, der pa Samvirkende Idrretsforeninger i J987.

en ten den ene eller anden made har Brande kommune, Henning Gol ­ Han fortsatte:

vreret i kontakt med Vita 10rgensen b.ekdal, pokaler til de to titelmodta­ -Med aile de velfortjente roser du fuldt ud kan til lutte sig di e ord. gere.

h r fa t fra aile sider i anledniog at Titlen som "Arets navn" blev tildelt Til "Arets leder" valgtes Vila 10r­ <lit jubilreum, vii der k.un blive tale Brande Idr.etsforenings 3. divi­ gensen, Brande Gymnastik- og om gentagelser. Men sam aktiv i ad­ sionshold. skillige ar pa dit trofaste herre-mo­ H enning Golbrekdal overrakte anUngdomsforening.

H

"'­

Der var mange varme ord fra 51B -formanden til "A rets leder" Vita Jorgensen, B G U, der her f ar overrakt den store valtdrepokal som teglt pa litlen.

HANDBOLDKLUBBEN

Fragt mand

Age Jensens Eftf. lIS

Granbakken 3, Brande

Tlf. 07 - 1802 28

ARVA D/LYN

~A

~

0 nsker gamle o g n ye med lemmer en g lce d e lia lui'

Tlf. 07 18 21 85

Brande JuI 1988

sid 6


f0rer Leif Pedersen pokalen og sag­ de: -Ogsa I har fae t megen o mtale, end­ da over det ganske land for jeres indsats, som gjorde det muligt. at Brande igen er rykket op i 3. divi­ sion i fodbold. Det havde heller ikke lykkedes uden det go karnmerat­ skab i har pA holdet.

Foruden hredren til "Arets navn" og " Arets leder" var der ogsa hreder og rosende ord til andre idnetsfolk i Brande, der i det forlebne en havde ydet store prrestationer. Sci.ledes fik Niels Baldur pAs mmel­ se for sit danske ogjyske mesterskab i jagt- og feJtskydning i 1987. Anne Marie Panduro fik en forsin­

ket anerkendelse for sin guldmedal­ je i Europa-mesterskabeme for amatertravkuske i 1986. Endvidere var der gaver til R udoip Thalund, der i 1987 vandt det danske mester­ skab i iangrend for 50-54 arige i Geilo i Norge.

Formanci£n for SIB, Henning Golbrekdal, overrrekker pokalen for lillen som ...ArelS navn " Iii anferer Lei!Peder­ en, fra BIF's 3. divisionshold.

BIF-CUP

ensker aile en glmdelig

jul og et godt nytAr.

PA gensyn til de

festlige fodbolddage

29/6.-217. 89.

BRANDE SV9MMEKlUB

Brande

Materialhandel

G. "Ischer

0nsker sine med1emmer en rig/Ig glcecteilg jur

i

TIt. 07 18 00

~5

Kolonial . material 09 kemikal ier

SENI liN JUl/NllSEN ICOl "" - STOItT UIVAlI Il fSIEKOIlA"ONEIi. .. ! tJlADEUtJ JUL ..

BALLES BLOMSTER

Storegade 8 . 07 18 00 01

Brande Jul 1988

side 7


Juleaften under fjerne himmelstrog Her er beretningen om juleaften 1968.

Arne MidlgaardNielsen, Brande, var fra 1965 til 1981 ansal som skibselektriker ved rederiel Olau Line, HeLlerup. Han matte i denne periode ofte tilbringe julen under fjerne himmelslreg. Start udva lg i jule lys og julepynt

dag og i morgen holder vi aile frio Da landgangen er sat, kommer den sredvanlige forsaniling ombord. Ferst rederiets agent, der er efter­ fu lgt af politiet, toldere, lrege, hav­ nemyndigheder, skibshandler og vaskekoner ik.ke at forglemme. lalt 14-15 pe rsoner. Nu ska! skibet ind­ klareres, som det hedder. I denne verdensde l er det som regel en fore­ stilling, der varer henved 2 timer, men kunne i virkeligheden have vreret \daret pa 10 minutter af 2 mand. Bortset fra vaskekoneme ska! hele forsamlingen bevrertes odt, hvilket i h0j grad fremmer den videre ekspedilion ved iosning og lastning. Vaskekoneme bar derimod travlt. De samler snavst0j. som de fo r sma penge vasker og bringer tilbage da­

Det er juleafiensdag kl. 10.30 for­ middag. Vi er netop gaet lil kaj i Be­ lem. En by i det nordlige Brasilien. Nogle fa grader syd for a:kvator. Nrennere betegnet ved Tocantins tlodens udleb. Del er uhyggelig vaunt. Jeg tar pa bMdrekkel sam­ men med bAdsmanden og ser ind over byen. Der er enkelte h0jbus eUers lav bebyggelse med palmer hist og he r. Pakhusene langs kajen er OpfBrt i trre og ser na:rmesl falde­ frerdige ud. Vi bliver enige om, at her kniber del med julestemningen. Tankeme gar til mme ka:re der­ bjemme, hvor det nu er hen sid t pa eftermiddagen. Kaptajnen bar meddelt, at allosning og lastning skal forega m d kibets egne kraner, hvilket er ensbetyden­ de med, at jeg har "spilvagt". men i

INFORMATION

til nye og nuvrerende kunder der~nsker

Frihed

• Uafill:engighcd • Tryghed

r

• Sikring af familien • H¢jt atka t

Ubegrrenset skatte­

Glcedelig Jul

fradrag i den personlige

indkomst

Forr. odr.: Brondlund .. e l 1

Aktier i Brande Hojskolehjem A/S Fra 1. december 1983 indlases resterend e ak­ tier til kurs 100 mod afleverin g at aktien i kvitte­ ret stand af ejer eller arv inger ifr. skiftere·tsat­

test. Indl0sningssted : Depotafdel ingen, Sparekas ­ sen 50S, Brande.

Likviditionludvalget

Brande Jui 1988

side 8

Kort sagt: En god oensionisttilv<erelse. Korn ind i banken og fa oplysnirig om de utallige fordele og det tore udbytte du og din familie kan opna ved at benytte regleme i perlsions­ beskatningsloven og den nye skattere!onn ved oprettelse af

KAP TALPENSION

OG

RATEPENSION

ogs:'! for selvsta::ndige erhvervsdrivende

~~


gen efter. Det bliver aitid gjort om­ byggeligt og der stjmIes ikke. EfterhAnden er indkiareringen slut, hvorefter hele besretningen samles i officersmessen. Her fordeles opga­ verne ved juleforOOredelserne. Jeg skal S0rge for et juletrm med lys, men far i f0rste omgang den kedeli­ ge opgave at bringe skibets hovmes­ ter pa hospitalet. Kort fur landgan­ gen var sat, segnede han bevidst10s om. Vi troede, det var hedeslag, men lregen tilsa ham og beordrede straks indlregge1se. Det viste sig at vrere hjertet, hvilket var ensbety­ dende med hjemsende1se, men det overlades til agenten. Jeg er tilbage til snoot hen pa efter­ middagen. Der bersker nu travlhed overalt. Juleaften ombord fejres altid i salo­ nen hvor hele besretningen samles til spisning m. m. For en ordens skyld roijeg ruevne. at vi ombord bar f0lgende lokaler for spisning i det daglige: 1) salon for kaptajn, overstyrmand og ma­ skinchef. 2) Officersmesse for styrmrend, maskinmestre, telegrafist og elektri­ ker. 3) Messe fo r bovmester, kok og ste­ wardesser. 4) Messen agter for motormrend, donkeymrend og matroser. Beregnet for middagen juleaften er der i New York indk0bt bl. a 2 kal­ kuner og 2 gres. Kosten i redene! Olau Line er i0vrigt srerdeles fin, meo nu er derimidlertid sket del ke­ debge, at kokken, der om formidda­ gen gik pa indlrnb sammen med een at vaskedameme, endnu ved 16-ti­ den ikke er vendt tilbage. Kaptajnen

.';dvo kat

J0rgen

Mansfeld·Giese

Jembanegade 7

7330 Brande

Tlf. 07 18 02 00

har derfor beordret en matros og bAdsmanden, der engang sej\ede som kok, til tjeneste i kabyssen. PA agentens cykeJ bar jeg vreret en tur m ndt i by og omegn, men det var ikke ruuligt at finde en plante, der havde lighed med etjuletrre. Jeg har i stede! lavet et juletrres-skele at svejsetrad, som jeg beklredte med kreppapir. Man har a\drig f0r set magen tiljuletrre, blev der sagt. Om (let skal mfatles som en £os er jeg ikke.helt klar over~ me~nu star t:rre­ et der og maskinchefen bar pynte! med vat og piberensere. Juleposten er naet !rem og lagt under trreet. Ved 18 tid en kom kokken endelig ombord, mengik straks til k.0js. Som kaptajnen sagde: -Juleaften er der allid nogen, der fors0ger at drukne hjemveen 1 f1asken. Det skal vrere dem tilgivet , men fiU var det uhel­ digvis kokken, det gik ud over. Spisningen er sat til kl 19.1 god tid bar besretoingen taget plads j salo­ nen , men vi mangler overstyrman­ den, der bar faet til opgave at lrese juleevengeliet. Som grester er der rederiets agent med true, sanlt en norsk skibshandler. Vi synger Glade Jul og Hejl tea trre­ ets gr0nne top. Der smages pa vin og juleknas, mens der lreses jule­ p ost. Kl. 19.30 savner vi stadig kal­ kun, gas og ovemyrmand. Efter­ bAnden som tid eo gar er matroseme stille listet at. Langt om Lrenge kommer badsman­ den if0rt kokkehue og meddeler, at kalkuneme nu er ved at vrere m0re. Der bliver spurgt, -hvordan med gressene? Jo, svarer badsmanden, gressene var blevet ffi0re , men dem var matroseme gael med. No sad de

,.

.(NI toA

Reparatloner og undervognsbehandllng

Smorlng og olle

A{)TOGARDEN Kurt Bloch Andersen. Nlllrregade 10 . Brande.

II.

Tlf. 07 180305

altsA og spiste gas hos sig selv. Lidt efter bliver den ene kalkun s t pa bordet, men den er altsa ikke helt gennemstegt. Med en skarp kniv og en god vilje klares de! nogenlun de. Samtidig ankommer overstyrman­ den. Det ses tydeligt. at han er sel­ skabelig ovemslet, som man siger. Han !ulser veien mndt og 0nsker G lred Jig J ul. A bner derefter en bog med ilagt mrerke og begynder h0jti­ deligt at lrese juleevengeliet. Det gar altsammen udmrerket, indtil han vender et blad i bogen og faar et blad for meget med, bvorefter der gar kludder i teksten. Han er tilsyneladende den eneste, der ikke opdager del og lreser ufor­ styrretvidere. Nu kan vi andre umu­ lig holde os alvorlige. O verstyrman­ den ser sig foru ndret omkring, smrekker bogen i og siger: -Iogen af jer kunne h ave gjort det bedre. Pa det tidspunkt spurgte jeg agen­ ten, om ban kendte et sted, hvor jeg kunne fejre jul for mig selv. E fter Iidt snak frem og tilbage gav han mig en adresse. Nar jeg skal vrere helt rer­ Iig, var jeg hundesulten. Jeg havde glmdet mig til gasesteg. Lidt efter listede jeg ogsa afsted. Agenten gik med i land og skaffede mig en taxi. Chauff0ren fik achessen og agenten sagde: -Jeg skal s0rge for, at Antonio tager ig godt af d ig. Vi k0rte sydpa gennem et sumplaod langs kysten. Jeg var elvf0lgeiig sprend! pa, hvad agenten havde sendt mig ud i. I Brasilien fester man ikke juleaften, men juledag om for­ middagen, hvor familien m0des og udveksler gaver og drikker kaffe med sOO lik0r. Efter godt en halv times k0rseJ nae-

DEN

"CT'CE

GAMMEI.IJACS

JIJI.EItAGE

IAINIJS

AlT19."" flnd"dul

tlVER NlElDEREN

Torvets Bageri Poul E. Pedersen Bager & kondl to ri Storegade 32 - Tlr. 07 18 00 38 7330 Bran de

Brande J ul

1988 side 9


de vi en lilJe fiskerby, hvor vi gjorde holdl ved en hvid stenbygning med tykke mure. Der var ingen gadebe­ iysning, men i eL lysskilt over ind­ gangenstod aer "Antonios Tavern~ Udenfor stod enmand pa min alder ifmt hvidjakke. Han abnede hild0­ ren og sagde, -welcome mr. Nelson. Altsa havde agenten meldtmin an­ komst. Manden var Antonio him­ self. Foot og opvokse! j USA, sa her var ingen sprogvanskeligheder. Mit portugisislre er nemlig ikke megel bevendt. Fer vi gik indentor, sagde Antonio til mig, at jeg skulle vrere bjertelig velkommen til at fejre juleaften hos demo Desuden havdede byens arne­ rikanske lrege som fast grest og han ville geme have selskab. Degen og Antonio havde gjort krigen sam­ men i Stillehavel 1944-45. Etter krigen havde Antonio arvet stedet her efter sin svigerfar. Lregen WI se­ nere flyttel med Antonio sagde vi­ dere, -at det bar sine irrsager, at lre­ gen forlod sit hje:mland. Nu gar vi ind og hilser bamogjeg haber, at du ikke er alt for: sensibel. Hvad Antonio mente med den sid­ sle bemrerkning, fik jeg ikke at vide. F0rSt hilste jeg pa Dogie grester, der sad og spillede kort. Dernrest pa Antonio koneog 2 b0m ogendelig pa !regen. Jeg forstod nu, hvad An­ tonio mente med bemlllrkningen am, ikke at vrere alt for sensibel. Lregens hoved var frygtelig vansi­ ret. AlOOg fur havde jeg set Doget lignende. Begge erer, nrese og bejre eje manglede. Dajeg hilste pA ham . egte jeg at lade som ingenting, meo han lreste abenbart mine tanker og sagde, -det var mooet med en ja-

pa

pan sk brandbombe der 0d.elagde mit eUers smukke ansigt, men be­ boemeber har forllllngstvrennet sig til synet. Da jeg havde gennemgaet en rrekke operationer for at fA lavet en Dy mund, sa gad jeg ikke mere. Takkel vrere briller blev mit venstre ",je reddet. I aftenens 10b fik jeg dyb sympati for lregen. Han fortalte mig, al han i bjembyen New Orleans havde haft det ret besvrerligt pa grund af sit ud­ seen de. Bern pa gaden kunne hyle afskrrek. nArdemooteham. Konen forlod ham i 1948, hvorefter ban fulgtemedAntonio ulBrasiJien. Et­ ler el 8rs tid var han accepterel af mA og siore i byen, bvorefter ban abnede en lregepraksis. Da han i forvejen var god! ·tillet ekonomi k, lad han patienteme selv bestemme honoraret. Klokken var efterhlinden henad 22 ogjeg blev inviteret til spisoing sam­ men moo !regen. Det drejede sig om busets specialitet - kogte krabber. Hvordao del skulle forega, vidste jeg ikke noget om. -Du skal blot f01ge med mig og g0re det samme SOlD mig, sagde lregen. Forsynet med et stort laus gik vi i krelderen sammen med Antonio. Her stod 5 store t0nder med yin, bvor vi fik smagsprever. Det var lidl at en festforestilling. Med kruset fyldt gik vi op i ellokaie, der var spe­ cielt indretlet til krabbespisning. Ved OOren stad en balje med vand, sreb og handklrede. Her vaskede man hrender. Blev itert et stort for­ klrede og gik derefter til bords. Bordplademe var fremstil1et af svrere planker. Stolene var ogsA af trre med sreder i faconligesom sko-

sa

mager J epsens arbejdsslol derhjem­ me. Til hver lruvert herte en skal med krydderisovs, kms med vin og en hammer. Det var det hele. I oorste omgang fik vi hver Serveret 2 store, kogte krabber, dec blev stille! pA border foran as. Jeg gjord,;: det samme sam lregen . Fattede ham­ meren og knuste krabbens skal. Pil­ lede kedet ud med fingrene og dyp­ pede i sovsen. Det smagte fantastisk godt, men man skulle vrere varsom med sovsen, for den var meget strerk. Heldigvis var vinen lige ved hAnden. Det blev el festmAltid. som jeg sent vii glemme. Vi udbragt en kal for vore klllre derhjemme, for USA's prresident og for Kong Fred erik den 9. Vi spiste 3 krabber bvee. Vaskede hrender igen, bvilket forlllvrigt var tiltrrengt. I de tilst0dende lobler drak: vi kaffemed hjemmelavet lik0r og reg brasiHanske cigarer. Jeg ville hellere have haft en Aora Danica, men nok om det. Mens vi drak kaf­ fe, sang Antonios blllm et par jule­ sange for as. Jeg kendte ikke melo­ dieme, men sad alligevel og blev vild i 0jnene. Ved midnat gik la:gen ogjeg til messe, sammenmed Anto­ nio og familie. Det var en sjov, lille kirke. Den var hvidmalet og opfert hell i trre i modsretning til Antonios Tavern. I anledning af jnlen var kir­ ke topfyldt og den lugtede ikke srerlig godl. Jeg forstar ikke sproget, men det var alligeveJ meget hejtide­ ligt. Da jeg forlod kirken, var jeg en oplevelse rigere. £fter messen fik L:egen og j eg et par­ ti skak. Det tog henved et par timer, sa var jeg mat; men jeg var en god

K('ekl~O"etni"9.n

-~a

Sto regade 44 . Brande

CYKLER & KNAllERTER STOREG ADE 29 BRANDE · (07) 18 12 3 1

Brande Entrepren0r­ service ApS

General Instruments ApS EL EC T R ONIC

E NGIN EE R I NG

OK 733:J E3Fl.ANDE TLFC07J 182200.

Brande Jul1988

side 10

Fynsvej 4 ·7 330 Branda Tale lon (07 ) 1 B 22 44


taber, sagde lregen. Vi sJuttede juJe­ festen klokken 3 om morgenen, hvor der blev serveret ristede rejer

og en fin hvidvin.

Da jeg bad om regningen, fik: jeg ik­

ke lov at betalc noget som heist. Jeg tog ferende afsked, hvorefter Anto­ nio kerte mig tUbage til skibet. Som Brande bynkl ansatteden 1. august tak for grestfribeden forrerede jeg 1988 Niels Kristoffer Nielsen som ham en kasse Paragana cigarer. ny komm uneingeni0r. Han afl0ste Men det blev faT mig en uforglem­ E rik Hagensen. der blev ansat sam melig jill, sam jeg gengav i min dag­ teknisk direkt0r ved Vejle kommu­ ne. bog. Niels Kristoffer N ielsen er 38 ar og kommer fra en stilling som afde­ lingsleder ved Assens kommune. Den ny kommuneingeni.er er foot I Frestrup i Thy. Han tog realeksa­ meo i 1967 fra Vestles Folke- og Realskole. Senere blev han udlrert sam bygningssnedker og i 1972 tog han eksamen fra Byggeteknisk8.0j­ skole i Kebenbavn. Herefter be­ gyndte han at lrese pA Kunstakade-

Brande fik ny kommuneingenior m iets Arkiteksskol i Kebenhavn, hvorfia han tog afgangseksamen i 1978. 1. oktober samme Ar blev han ansat sam byplan&rkitekt j Hanstholm kommune, og i 1982 blev han Leder af el kommuneplansekretariat, der skuUe foresta kommuneplanens ud­ arbejdeJse. Ved siden af sit job ved Hanstholm kommune drev Niels Kristoffer Nielsen en privat t gIle6tue. I 1986 flyttede han til Assens, hvor han blev afdelingsleder ved Assens kommune med ansvar for ejen­ doms- og plan1regningsafdelingen.

Niels Kri toffer Nielsen. ny kommll.neingeni0r j Brande. REVISO R· SAMMENSLUTNI NGEN MI DTJYLLAND

KRESTEN

DALUM ApS REG. REVISO RER F.R.R . TORVEGADE 22 7330 BRAN DE TLF, 07 18 11 55

A. BRANDT ANDERSEN TIt. (07) 180384 . Torvet . Brande

Brande JuI 1988 side 11


Et initiativ fylder 100 ar

Handvlerkerforeningen i Brande Vleret ret meget over 100 indbygge­ blev stiftet den 15. januar 1889 ved re i byeo. er m0de pa Brande K.ro og er sAle­ Den f/llfSte foiket!eLling, man har j des Brandes leldste foreniDg og kan Brande by, er fra 1906, da boede der om kort tid fejre sit 100 ars jubille­ 491 personer j byen; men man ved at i 1880 var sognets amlede ind­ urn. Hvis den nuvlerende bestyTelseskal byggertal 1826. NAT man sa samti­ leve op til de furstelove og vedtleg­ dig far at vide, at der samme AT i by­ ler, rna det blive et jubilleUDl af de en var 17 huse, 2 garde, prlestegar­ helt store savel for foreniDgen som den og Brande Kro, kan man vel fOT byen. omtrent sk0DDe, at der vel ikke en­ NAr rnangransker lidt j Brandes his­ gang boede 75 mennesker i se1ve torie for ca. LOa ar siden, er det i byeo. grunden forbavsende, at man var i Ser man pa navneoe, som startede tand til at starte en hand vlerkerlor­ foreniogen i 1889, vll man opdage, ening i byen og endog starte med et at ca. balvdelen netop er tiJflyttet mecUemstal pa 25. De var ganske byeo i 10bet af firseme. vist ikke hcindvlerkere alle sammen, Man ska1 ikke studere historielxr men var pa en eUer anden made be­ gern.e ret meget, f/llr man bliver Mdt skleftiget i se1ve byen. til at erkende, at disse tilflyttere i ik­ De 25 mlend, som startede fore­ lee a fil tilflelde var st!erkt medvir­ ningen, kan deles helt o/lljagtigt op. kende til, at deT virkelig kom gang i Der var 15 handv!eTkere, 5 hand­ udvilclingen i byeo. De kom ira. an­ Lende, 1 krovlert, 1 postholder. 1 dre steder i iandet, hvor udviklingen postuddeJer, lilerer og endelig sog­ maske var Jleogere fremme og ind­ nets flllrste liege. gik i et nleTl samarbejde med de 10­ Som Tage Bundgaard Lassen ud­ kale borgere, som for de flestes ved­ trykker del i "Brande Sogns Histo­ kommende var modtagelige for aile rie", bUTde foreningen aIlerede fra tanker og ideer, der kunne slette tart starten have haft navnet "Hllnd­ i tingene. vlener- og Borgerforeningen" , idet Det er ret n!eTliggencieal tro, at det­ den jo omfauede aile kategorier at te at kunn.e ffi0des og udveksle pla­ borgere. Dette skete, sam det vi] ner ogideer, har vleret en vlegtig Ar­ vlere bekendt i 1952, da foreningen sag til, at disse 25 mrend startede ammensluttedes med deo eksiste­ hAndvlerkedoreniogen. Det frem­ reode Brande Borgerforening. gar da ogsa ret tydeligt af fore­ Nar jeg flllT skrev, at det var forbav­ oingen.~ vedt!egter; hvor det i sende, at man var i stand til at starte paragraf 1 furste stykke hedder:­ med et medJemstal pfl. 25, er det for­ Foreniogens fonnill er at fremme al­ bavsende fordi, dec i 1889 ikke har men oplysoing, S!erligt blandt

wrste

Vi ~nsker vore kunder en gliEdelig jul... ! Malermester

N. K. S0ndergard Tranevej 37 7330 Brande Tlf. 07 18 13 43 (efter kl. 17)

~

M·E·S

Borup Maskinfabrik AlS BorupveJ 2, 7330 Bran de

hAndvrerkere. Dette SIIlges opneiet ved ugentlige sammenkomster og god sammenslutning. At der er kommet noget ud af disse sammenkomster. skal man.ikke lede I.renge i Brandes historie for at finde bevis pa. HAodvrerkerforeningens mlend er altid at finde blandt igangsameme og idemageme, oar oye skridt i udviklingenskulle tages. Foreniogeo kan se tilbage pa sin his­ torie og vlere godt tilfreds med re­ sultatet. De store fremskridt, der skete i byeo Hge efter Arhundredeskiftet: Vand­ vlerket, elektricitetsvlerket, kIoa­ keringeo, sygebuset, gadebelysnin­ gen og meget andet var handvlef­ kerforeningen og dens mlend meget aktiVl involveret i, og hvad mere var, det skete pa privat initiativ og med private mtdler og risiko. NleVDes skal ogsA, at HAndvlerker­ foreniogen aUerede pa generalfor­ samlingeo i 1897 og 1898 beviJgede henholdsvis 10 kr. og 36 kT. til for­ tegninger, ligesom et udvalg pel tre blev nedsat for at arbejde for en teg­ DeskoJe. Dette blev starten pa Tek­ Disk Skole i Brande. Senere kom og­ Handelsskolen til pa initiativ at Brande Hiutdvlerkerforening. Foreningens wrste beslyrelse be­ stod af skrledder Jens Rasmussen, formand, skomager Chr. Jepsen, kasserer, manufakturhandler Char­ les J0rgensen, sekretler samt farver Johs. Martenseo og trlebandler J. M. Bnendgaard.

sa

T0mrermester

Johannes Nielsen Engtoften 51 Tlf. 07 18 13 50

Juleaaver III barn Imber man hos BENTES LEGETOJ St oregade 19, 7330 Brande, tlf. 07 1803 27

Bran e JuJ 1988

side 12


Foreningens fÂŁlrste Bestyrelse var:

Trrehandler

J. M. Brrendgaard

Farver Johs. Martensen

Skrredder

Jens Rasmussen,

Formand

Skomager

Chr. Jepsen,

Kasserer

Manufakturhandler

Charles Jergen en,

Sekretrer

Brande Jul 1988

side 13


~~~~~~~~~~~~~~~~

Aret i grmt

Den kommunale bl'lmetandklinik i SMP Centret far oy cbpf den 1. april, bvor Jan Andersen, Silkeborg Overta­ ger slillingen efter tandillIge Hans Mondrup, der gar pH pension efter at have tedet klinikken siden 1962. FerSl pa arel bl usser debatten OlD om­ fartsvejen omkring Brande atter op. Aere kiln bevidne, at det har den gjort med jlllvne rneUemrum de sidste 25 Ar.

Araber-pony klubben pa Stutteri Trol­ Ie Kunne SI'lndag den 28. februar fej re klubbens 10 8rs jubilamm med ind­ vielse af en ny flot ridehal. lndvielsen af den nye ridebel blev foretagel af borgmester E. Rubecb Rasmussen, der udtrykte h8b om, a1 baIlen ville blive til glrede og gam for de mange besteglade bern og unge, der bar de­ res daglige gang pa stedel.

Deo 10. apri l kunne Brande Baptist­ menigbed fejre U5 ars jubillllum med festgudstjeneste i k:irk.en pA Vejlevej . Den 14. apriJ blev

de~

fjcrde vindm01­

Ie i Uhre rejst, sa nu bestlir vindmelJe­ parken af mellerne Vagt, TroW, Sten og Kil. Den IS. apri l kunne direkt0r Paul Henning J0rgensen [ejre 40 8.rs jubi­ lreum I Midlbank.

Olsen, Jan Christensen, Palle Mourit­

I marts maned bliver foreningeo "Kunst i Brande" stiftel og den fersle beSlyrelse kommer til at bestA af Erik Lauritzen, formand, Poul Ole Juste­ sen, kasserer, Krista Juul, Alice Seren­ sen og l ytle Serensen.

Den 1. september fejrer overbibliotek­ ac TorlciJd Kjrer sit 25 Ars jubillllum ved Brande Bibliotek. S0ndag den 28. august indvier Brande Modelflyve Kl ub sin flyveplads pa En­ gebrekvej med cn velbesegt f\yveop­

visniog. Den 19. september b\.ev byggeriet af de fefsle andelsboLJger i Ubre pabe­ gyndt.

Den 17. maj kunne Balles Blomstcr {ejre 75 ius forretningsjubilreum.

Den 15. oktoher kunne Amtspleje­ bjemmet "0rblllklund" fejre 20 lirsju­ b!la:um med reception og fesrmiddag om aftenen.

Den 27. maj Jrunne stationslederen bos Falck i Brande, Helge Nielsen fej­ re sit 25 Ars jubilreum.

Den 18. oktober opskrlllmmes bebo­ erne i Brande af et klorudslip fra De­ rivatfabrikken pa Markedspladsen.

Den 28. maj fejrede Brande Rotary Klub sit 40 8.rs jubilreum.

Mandag den 7. november fejrer Bran­ de Havek:reds sit 60 Iirs jubiJreum pa Botel Dalgas.

Den 29. maj samJede I\relS Brandtex­ 1 februar mAned blev Brande Danklub .L0b 408 where fra nrer og fjern til stiftet. Til bestyrelsen blev valgl Jan dene store motionswb gennem natu­ sen, 1ern Weismann og Svend Ludvig­ sen som formand.

Den 1. juli kunne filiald irektef Bjarne S0rensen Aktivbanken i Brande fejre sit 25 I\rs jubi.l.a:um.

ren i BrandJund Mose.

Trrsdag den 8. november blev der af­ holdl meoighedsn\dsvaJg, hvor felgen­ de blev valgt: Poul Br0nnu.rn. Anne Mette Eg, Ketty Eriksen, Inge Kragsig Christensen, KiI1!tine Lund Mathiasen, Erik Moesgaard, Marie Ryberg, Hans Jergeo Hansen, Leif RalhJeff, Birgilte Bruun de Neergaard, Anna Karen J u­ elsgaard og GUDDor Knudsen.

Den 10. juni genalsl.0res gavtmaleriet

"D0dens Eleksir" pa Stationsvej 8 ef­

ler endt restaurering.

GavtmaJeriet blev tidligere pAo aret

kraftigt beskadiget af en spiritusbilist;

men ved forsikringsselskabets hjlllip

kunne kunstnere Adolph Denis

Den 7. december fyLder Brande Muse­ Horn, Norge, rejse til Brande og re­

um 60 I\r. staurere sit gavlmaleri, dec nu fremstAr

smukt med de originale farver.

I

COLDING &. PEDERSEN AS lE!xti1e Print ApS . My1ius Enksensvej 52

Statsautoriserede revisorer

7330 Brande .TeIW7-1819 22

Storegade 5

Vi ensker yore kunder en Glcedelig Jul

7330 Brande Telefon:

07 1833 88

telefax: 07 18 35 36

INTERNATIONALT

IBDO

BINDER

~=============================~

BrandeJuJ 1988

side 14

~

BLOMSTER

Jernbcnegade 4, 7330 Brande, Tlf. 07 18 26 20


Uhre N rerbutik fik sin resestue

Efter endt ombygning kunne tlage­ ne glide til tops torsclag den 5. rnaj 1988 som te~ pa, at Uhre Nrerbu­ Uk havde faet sin lresestue. Folk fra mer og fjem str0mmede da ogsa til merbutikken for at oveIVre­ re, at kulmrudvalgsformand Birgit \TUlge Nie~en klippede den r"de snor over som tegn pa, at lresest uen kunne tages i brug. Efter t snoren var klippet over gay Birgit \TUlge Nielsen udtI)'k fo r sin glrede over, at Uhre nu bavde faet enclnu et kulturcenter, som hun be­

tegnede lresestuen. Hun gav ligele­ des udtrykfor, hvor vigtigt det er for et lokalsamfund at have flere steder at samles, og at Uhre med lresestuen havde faet en Dy mulighed, som et godt supplement til de i forvejen ek­ isterende. Her trenkte hun pit sko­ len, kirken og kroen. Nrerbutikkens formand, gdr. Peder Eriksen. redegjorde herefter for for­ historien. Han oplyste, at man hav­ de taet et tilskud fra Planstyrelsen pa 266.000 kr. Hvorafde 55.000 kr. skulle anvendes til at gennemfme

en varetur, mens de 0vrige 211.000 kr. vaT blevet brugt til ombygningen af lagret tillresestue. FOTDlanden Peder Eriksen rettede en speciel tak til fhv. kommunein­ gen.i0r Hugo Nielsen, der veder­ lagsfrit havde stillet sin ekspertise til ril(llghed for byggeriet af lresestuen. Formanden for Uhre U dviklingsrlid gdr. Hans N0uegaard 0nskede lige­ ledes tillykke og habede, at lrese­ stu en ville bidrage til at tyrke sam­ menholdet omkring Ubre Nrerbutik.

Kullurudvalgsformand Birgit Vinge Nielsen(B) klippede den rode snor over i Uhre NtI!rbutik som tegn pa, at butikkens nye lcesestue blev tagel i brug. Mange af Uhre's borgere var med ved denne festlige lej/ighed. Her ses bestyrer af Uhre NO!rbutik, Erik Nielsen sammen med Birgit Vinge Nielsen og formanden for Uhre Ncerbulik, gdr. Peder Eriksen. Mangler du svar? ta ' telefonen sporg biblioteket

- b

I';':'

..•

Brande Bibliotek 07 180666

Tomrer· 09 snedkerarbejde

udfores

A.D. HUSET All i vinduer: Standa rli bondehus· vlnduer m.m eller elle, oogave '''Ie omrO'andringer, ,epa'alione, og nybygnmge, udr(!)res.

Arne Danielsen GI

K~'ve l

16 t071 187063

Brande lui 1988

side 15


Fest igt 20 ars juhilreum pa Blahoj skole

at B. Under/in Jeg e r blevet bedt om at skrive lidt om BlAh0j skole og specieLt med henblik pa jubi1eet her i flr, og det vii jeg gem e. J 1968 afl0stes de to sma koler G I. B1Alwj og Trrelund skoler af det. der dengang hed BIM!0j Centralskole. Den blev til takket vrere en til det utrolige udholdenhed fra BI3.h0j sognel'M og skolekommision og

var et resultat at mange o vervejel­ ser. Mange 10sningsmodeller blev gennemdr0i'tet, og da kolen blev bygget et godt stylcke fra kommu­ naireformen, var det naturligt for en sa lille .kommune $Om BIM!0j at se n0je pa de 0.konomiske muligheder. Alt det mundede sa ud i val get af ar­ kitekt Hempels forslag. 1 dag ville der nok vrel'e andre pre-

dagogiske hensyn at lregge til grund, men skolen, sadan. som den stod frerdig til ibrngtagen efter sommer­ ferieo 1968, gjorde god fyldest og blev det samJingspunkt, som BIM!0j trrengte sa b ardt til, plittet scm 10­ kalsamfundet var i Blah0j stations­ by ogG!. Blahej. Der var maske nok Dogen, del' trenkte at placeringen var ubeldig, men deogang var det

Blandt de1tagerne i Jestlighetieme ved Bltihej skoles 20 aI'S jubi/o!Um vor Jlere medlemmer af del davrerende sogllerdd, som traJ beslutningen om at opJiJre skofen. Fro hejre ses da vrerende sognertidsformand Arne Tat!­ dUlJp. Ernst Olsen, Peder Rahbek, Johs. Guldbrand og Peder S8ndergaard.

Hos Mona

GLASFIBER

FLAGMASTER

Birkehegnet 24 . Blllh0j All i maderne Mrpleje for

HAM ag HENDE

BLAHeJ GLASFIBER ApS v l BE NT SER TELSE

TIl. 05 . 34 54 10

. BLAH 0 J KIRKEVE.J 36 . 7330 BRANDE - TLF. 05 34 51 78 ·OANMARK

Citroen Brande: v/Poul DaB H ejrnarksvej 4 7330 Brande 07 180076

MURER SPDrIS'

ESTER· .... UT "LOAKMESfEA r g~! , 8 . 7330 Br nd

- TIl (0 7) 1802 73

Brande J uJ 1988

side 16


den eneste 10sning, der var at be­ tragte som mulig for den gordiske knude, som netop skolens placering var. Og nu var vi sa miet hen til 1988 - 20 aret for skolen, og da opstod tanken om at fors0ge at samle de gamle ele­ ver, der var gaet ud fra 7. klasse. Et st0rre detektivarbejde startede, og sa vidt ¥ides blev aDe gamle elever sporet og indbudt til fest den 3. sep­ tember i ar. U3 gamIe elever og flest fra de a:ldste argange tllmeldte sig og blev sammen med koner eller ka:rester hovedparten at de 350 grester, som gjorde dagen festlig og uforgiemmelig. En reception med over 100 ga:ster dannede optakten til en indholdsrig dag, der, efter hvad jeg bar bert, for manges-ved­ kommende fortsatte langt ud over sluttidspunktetkL 01.00. Festen gav anledning til sma private sammen­ komster for de forskellige argang. Mange tilkendegivelser af tilfreds­ bed og udtryk for taknemrnelighed for arrangementet har tilfulde ind­ friet de forventninger skolen havde til en god dag og fest. Nu bAber skolen blot pa lidt med­ vind fremover, sa ogsa 25 . rs jubi­ la:et kan gennemf0res.

Kolonial . Isenkram Manufaktur . Fyringsolie

Blahll . 7330 ilfandll . TIt. (05) 34 50 03

den 3. september 1988: Mel: Velkommen I den gf0nne lund. I dag jeg fylder tyve ar,

derfor jeg holder gilde.

Hver enkelt her i aften far

stor tak, fordi I ville

afsrette denne dag for med

mig ~gamle svend" at feste.

Syog med pa d Ue IiUe vers

og ogsA pa de nreste l

Jeg lader nu min tanke ga

til nittensekstiotte,

da murcne kom op at st ,

jeg kunne knap forsta det.

Der var det Herrens ar hver dag

et plere og et relte,

og regn og voldsom vinterstorm

fors0gte mig at vrelte.

Min f0dsel kan vel kaldes svrer,

smukt barn t matte bljye.

I dag det er klart for enh.ver,

jeg endnu er i live.

Men kamp og strid er kendte ting,

som netop har mig styrket,

jeg Ved, at Detop gennem mig

er frellesskabet dyrket.

En Wle smule voksevrerk

har mig besvreret.

De reldste af jer vii bemrerk',

eD fhJj blev mig forreret.

I denne ende sluses ind

de allermindste poder,

her startes deres skolegang

med Nlna selv som moder.

Jeg elsker aile mine oom,

der tumIer i mit indre,

jeg tager gerne med dem lam­

er glad, nAr 0jne tindre.

Jeg gemmer i taknem'ligt sind

de glreder, jeg har faet,

hver gang I aile mig forlod,

og dagen - den var gflet.

GI(edelig Jul

Kl1MIC~ VANO

Skoleos sang sAdan som den led

Her ude pa min lange gang

har mange fedder trampet.

Her hertes bade grad og sang,

af vrede blev der starn pet.

De allerbedste timer var,

nar latteren har runget,

hver fiber i mit sind og krop

i glrede har sig svunget.

Hver morgen startes med en sang,

for det er skik pa stedet.

Se solen skinner over yang,

jo, sMan bli'r der kvredet.

Snart sretter hvert et bam sig ned

ved borde og stole,

hvor rna det have vreret rart­

at ga i sadan skole!

NiIr nu jeg om mig trenke skal

pa lrerere med mere,

sa er det ej i hobetal,

selv om der blev lidt fiere.

Men de, der var - med trofasthed

ho/dt ud til aile tider

og propped' megen lrerdom ind

og horisont udvider.

Til skolefesterne jeg tit

stod pi! den anden ende.

Til dlsse sa jeg sa mit snit

til op og ned at vende

den barske hverdag om til fest

for mine Icvikke ho'der.

Om rollerne stod vreldig blrest,

det jeg sa vist formoder.

Jeg retter ganske srerlig tak

til gamle jubilarer,

fordi I skimede min lak,

den Iyve ar nu klarer.

Nok fik jeg nogle leu e hug

igennem ar og dage,

meo det var overfladisk kun

gay ikke grund til klage.

Her vii jeg slutte visen af,

dog endnu meget aodet

ku' siges til min ros i dag,

for ude her pa landet

bli'r skole brugt til nresten alt

imellem jord og himmel,

men giv mig lige et hurra

du store bernevrimmel! I

®KFK BlAH0J RENS

Til 053 4 5188 · . EI . ka n t 05345282

F,l s k o vv el 10 · t 2

Buelundv ej 20, 7330 Branrle

Tlf. (05) 34 51 55

DK 7330 Bran d e

- III IHI, In HI"

Kje/dsen Maskiner & Stci/sper WS-instalIat0r

Landbrugsmaskiner

05 34 54 55 - 34 53 59

Ejlif Andersen TORVESALONEN Torvegade 1 Tlf. 07 18 05 67

Brande luI 1988

side 17


Et billede fro den {ersle sko/edag, dt:l Bldhej skole blev lagel i brug for 20 ar siden. Her er eleveme samlet om B. Underlin, inden den ny skofe blev indtaget.

~'koleinspekler

Ejvind Nielsens Bogtrykkeri Hyvildvej 22 7330 Brande. tlf. (07) 18 05 02

IDE /,;.t' . BD•• TIUELA ,

~~ ~,\ . (\: )1 ..

lUll.

\

~

AlS

7330 Brande - Telf. 07 18 10 00

Advokllt

Brande Autoopretn· ng Industrivej 11 . Brande Tlf. (07 ) 18 06 43

Jens MoDer Modrrfl

I~r landirt l

. lI'l regade 5 7330 Brande 11f. 07 ­ 18 22 33 Kontortid: 9.00 - 16.00

Eiendomsformidlingen

• ~\~:-. . '. \

Sigrid Mortensen. Chr. Bergsvej 19 Brande. Tlf. (07) 18 02 48

Brande J011988

side 18

MILj0.BYG Sig fred Ja cobsen ApS BI<1Il 0) Srn llOnS ve) \4 , Blaho)

7330 Brand

rtl 00-345176


Brande julemrerket 1988 Men i Ar er julemrerket tegnet af be­ boere pei De gamles Hjem. Arets Brande julemrerke er trykt i 2.000 ark Ii 24 mrerker og vii blive solgt fra byens kiosker, supermar­ kederog pengeinstitutter. Oversku­ det ved salget gAr til forsk0nnelse af Brande by og omegn. . _ ._

Det er efterhlinden blevet en god tradition, at Brande Turistforening udgiver et specielt Brande julemrer­ ke. Denne tradition blev indledt i 1981, hvor motivet var Brande kir­ ke. Siden har man ladet opgaven med at tegne arets julemrerke gei pli skift mellem kommunens skoler.

·.... .. "/~~~ .~.... "ape '~~i 1988 .

.., a;.

~

,.

..

,.~.

..

I

;. ...... :- ."!' ... -: ..

-r·· .

...

II: . . . . . .

~BRANDE . JUL Skoleinspekter B. Underlill ved BlQhej skole.

.....,,-: ... -* • • •

..,

-.

...

;.

:

.,

':

,

BRANDE

JUL

1988 •

....... ,. .- .. ~:~. ' ..

»»»> EI«stra «««< ~llrCIiSCIi. Hcrnill~\cj

/

~

..

1988 .

GLA:DELIG JUL

Lilliall &. Ib

\

Y. 7]341 Ur3nde. IlL .. 7 IX III .11

®

SHELL SERVICE JENS CHR . BRIXEN Vejl eve j . Brande Te lei o n (07) 18 03 90

Steens Autovcerksted Tlf. (07) 18 00 73

O pbyg ning of specia l- og standardtra il er somt o py gn i n ~ ti l vekse llad

PNO TRAILER CO. A/S Fynsvei 7 . Brande. 07 18 16 00 Brande Jul 1988

I

side 19


Brande jn emrerket

1988 Det er efterbanden blevet en god tradition, at Brande Turistforening udgiver et specielt Brande julem~r­ ke. Denne tradition blev indledt 1 1981, hvor motivet var Brande kir­ ke. Siden har man ladet opgaven med at tegne Rrets julemrerke ga pa skift mellem kommunens skoJer.

.. .... ~

.. .

.

til

Men i ar er j ulemrerket tegnet af be­ boere pa De gamles Hjem. Arets Brande julemrerke er trykt i 2.000 ark a 24 mrerker og viI blive solgt fra byens kiosker, superrnar­ keder og pengeinstitutter. Oversku­ det ved salget gar til forskennelse af Brande by og omegn.

.. ~ .....~.~~~~

.,

_

/

ko/einspekter B. Under/in ved Bldhej ko/e.

--

.

GUEDEUG JUl

»»»> EI«stra «««<

lillian &: Ib Suremen, lIerninl!H!j IJ. i .UtI "rande, IlL 1t7 III It I

J'

\

JUL :

.,.BRANJULD E ' 1988 .

.-

1988 '

BRANDE JUL 1988 •

e

SHELL SERVICE JE NS C HR . BRIXE N

Vej leveJ . Brand e

Telefon (07) 1803 90

Steens Autovcerksted Tit. (07) 18 00 73

O pbygnin g of spec io l- og sto ndardtra iler somt opygn in9 til ve ksello d

PNO RAI LER CO. A/ S

Fynsvei 7 . Brande. 07 18 16 00 Brande Jul 1988

sid 19


Julemanden fortreller

En julefortrelling for bern og voksne af ovedrerel' Per Wallen tin Sam ( sikkert ved, er jeg bvert af pa en rejse !angt omkring her ijuieti­ aen. leg skal have beS0gt aIle de ar­ tige oom, og det er faktisk et megel stort arbejde, sa de rtor p!ejer jeg jo ogsa at va!re godl trlet efter jul. Nu lagde J vel ma!rke til, atjeg sagde "de artige b0rn " ? -Men det er l vel allesammen? -Jeg kan godtfortreUe jer, at jeg sidste AI var ude for en ma!rkelig ha!ndelse, og det var selv­ f01gelig noget med nogen b0m som var lidl uartige, men det varf0rst og fremmest noget med en falsk jule­ mand -og det er altsa helt forfa!rde­ ligt, mange falske julema!nd, der findes, -men h0r nu her: leg kom hen til et bus og spekulere­ de pa, am jeg skuJIe tage skorstens­ vejen, men jeg bliver aIts! sa beskidt ai det, sa jeg ringede pa, og meget burtigt blev d0fen lukket op af to oom, en dreng og en pige. "God-

sa

HERNINGVEJ 3 - 7330 BRANDE

07 1811 30

Brande Jul 1988

side 20

d ag, oom" , sagdejeg, -"Hej" , sagde de, "kom bare ind",-og jeg gik indo, "du skal den vej" , sagde de sAog pe­ gede hen mod en merk gang, og der gik jeg hen og ind, for jeg regnede med, at detvaren gangind til smen, men p ludselig sagde det "bang;', og d0ten sffia!kkede i bag mig, og sa h0rte jeg oomene grinede b0jl i vil­ den sky. Jeg ku' ikke se spor, for der var helt merk! i den liUe gang. "Kan I lukke mig ud oom!", sagde jeg. "Bliv du bare derinde, "Egan", reib­ te de, "du kan alligevel ikke narre as." "Jamen, jeg er julemanden, og jeg bar nu aldrig heddet Egan", sagde jeg. "Nej, nej", rilble de grinende, "det sagdeduogsasidsteAr. -"Iamen,jeg er virkelig julemanden, og jeg kom­ mer fra Gnroland. "Du har sku' aldrig va!ret pA Gnm­ land, Egon, -alJer-h0jst i VejJe". "Kan I nu lukke mig ud oom, jeg skat jo videre til aUe de andre b0ID." "Der er da ikke andre b0m end os, der gider at lege med dig, Egon." "Jamen, bvordan skal jegfa jer til at tro, at jeg virkeJig er julemanden... "Ja, det kan du garanterel ikke !da­ re, E gan." "10, nar jeg nu fortreller jer, at jeg bar et rensdyr foran min kane." "Arb, Egan, du ved sku' da ikke en­ gang, hvordan et reosdyr ser ud."

A. C. Poulsen

Brande Maskin-Center ApS

AUTOGUMMICENTER Markedspladsen 8 7330 Brande Telefon 07 18 07 33

"Se, jeg ved nu nok, hvordan rens­ dyr ser ud, faktisk bar jeg ogsa et gammelt rensdyr, der hedder Ru­ dolf." "Ja, ja, med den [ooe tud, E gan, d u er simpelthen noget af det mes! uopfind omme, der findes, -om lidt forta!lier du vel ogsa, at din jule­ mandskone hedder Bertha ligesom voresmor?" "Nej, b0m,min konehedder nu ik­ ke Bertha, og jeg kender heller ikke jeres ookel Egan. " -Nu blev der en pause­ "H vorfor siger du ookel Egon , far?" "Jamen, tror I, atjeg er jere far, -nu rna. I vist heUere lukke mig ud ." Der var belt tydelig forbaodlinger uden for dmen nu, 08 pludseJig kunne Jeg h0re, at en tredie person var kommel til steele. "Hvad laver I her oom?", \00 det. "Vt hac en julemand inde i kosteska­ bet", sagde b0mene. "En julemand?" "Ja, en julemand, som ikke kender Egon." "XanI sa. se at fa lukket op." D0ron gik op, og idet jeg tmdte ud, faldt oomenes mor mig am halsen og sagde:"Hvaa har de dog gjort

ApS af 29/5. 84

Fynsvej 1 - 7330 Brande

Tlf. 07 - 18 21 00


ved dig, lille E on?"

"Goddag lille Tage, og goddag lille "0h", sagde jeg, "det r vist ikke Ii­ Anni-Charlott , nc\, hvad har vi sa ge sAdan..."

0nsket os til jul i Ar, -na ja, det ved "Nej" , sagde b0menes mor, "du rna julemanden selvf0lgelig, for han har altsa ogsa holde op med det der Ie­ I~t alle 13D kesed!eme, h0, h0, det gen julemand, kom nu med her ind kan I tro, 00, 00, og gl~ delig jul, og og fA dig en kop kaffe og en smAka­ skal vi sa t~nd e juletr~et:' gel"

Pludselig far han 13je pa mig og , l amen, frue", sagde jeg, "det er en standser sin talestf0m -oh, oh, -nej. misforstaelse... "

B0menes mor var vist lige ved at be­ "Ja, del er jo ogsa det, jeg siger, -en svime: "All, lib, lib -to j ulem~nd , fuldst~ndig misfor taelse at lege ju­ jeg sku' aldrig ha' drnkket de snapse lemand for de oom...",hun boldt en sammen med Egon -<lh, ab, h." lille pause, "hvorfor pokker siger de "Jamen, mor -hold nu lige, vi skal "frue" til mig? Det har du alligevel n k forklare dig del, -" "Jo, men true" , pr0Vede jeg igen -og aJdrig gjort ff3r?"

Egon-julemanden slod bare og sag­ "Jameo, frue" , sagde jeg...

"Nu igen" , sagde bun undrende. de "oh oh oh"

"lamen, mor, vi sagde jo til dig, at "En juie~d, der sig r oh, og en

han ikke kendte Egon?'

julemand. der kaJder mig frue !"­

Nu sa hun helt forkert ud i ansigtet,. sukkede rnoderen. "jamen, jeres far har da aJtid heddet "Oh, oh", sagde Egon, -og jeg hav­ de opgivet at sige noget. Egon."

Og sa ringer del sAm~n d pA d0ren, "Jarnen, h13T nu mor," siger Anni­ -b0mene lukker op, og ind tr~der Charlotte sa, "hvis 1 nu gar ind i en person, der er k1a:dt ud som mig stuen og ~er jer og slapper lidt af- " -temmelig m~rkeligt igrunden.

"Oh", sagde Egon, og rn~rker efter om sugget sidder dec­ "lamen, sa tror jeg, at jeg smutter," sagde jeg, -for jeg synles, at jeg hav­ de v~ ret der ~ nge nok­

"Jamen, hvorfor smutter du

Egon?", spurgte moderen.

"Mor! Det er ikke Egon, -d t har vi

jo sagt til dig -nu gar du are ind i

stuen rued den anden julemand, for

ham ved vi, du kender- I<

Og a sjokkede moderen ind i st n

med den fal ke julemand lige bagef­

ter, -han gik stadig og sagd "oh,

ob",

"Er du sadan rigtig julemand?",

spurgte Tage.

"Ja, min dreng", sagde jeg, "selv om

Hclc personalet 0nskcr aile en rigtig gl<edclig jul og ct g d t o g ly kkebringende nytar.

SPAREKASSEN

Storegade 30 . 7330 Brande . Tlf . 07 18 11 66

Brande Jul 1988

side 21


del er meget uopfindsomt at have et rensdyr, der hedder R udolf." "Det rna du altsa mege t undsk-ylde" , sagde Anni-Charlotte, "det var ikke ondt ment. " "Det er helt fint, -nu trorj eg Iskal ga ind og passe jeres forreldre lidt, -og lege Lidt med dem, det tn enger de til -og inde i kosteskabt ligger der et par pakker til jer -men vent med at pakke dem op, tillh ar lagt jeres for­ reldre i seng, sa de ikke bliver mis­ undelige. Og sa skal jeg skynde mig videre", sagde jeg pa vej ud af d0­ reno "Men , hvorfor sagde du, at d u hed Egon?" spurgte Tage? Det ku' jeg lis'som ikke svare pa­ "Hils Rudolf", nlbte b0mene efter mig, da jeg gik.

SKRiEDDEREN

STOREGADE

Slaredderiet Storegade 16

0nsker GJredeJig Jul.

Tak for 88 - pa gensyn i 89.

m. H7

IK llU

Brande Bio ukkede'

Brande Biograftheater, som det til at b gynd med hed, blev startet i aret 1912 af en mand ved navn Pe­ der Meder, so m o mkring arhundre­ deskiftet drev k0bmandsforretning i Brande by. Han rejste senere fra bycn, men korn sa i nrevnte ar atLer hertiI en gang om ugen for at fremvise film her i kroens sal Det varede dog ikke benge, inden han afhrendede Bran­ de Biograftheater til installat0r Jobs. Hansen. Johs. Hansen fortsatte fremvisnin­ gen i kroens sal indtil aret 1914, bvorefter det flyttedes hen til en ny sal med 120 pladser, der var blevet opfert af hotelejer Clrr. Wester gaard i forbindelse med Madsens Hote l. I aret 1915 solgte installatm J ohs. Hansen biografen til t0mrermester Th. Madsen, der drev den i en lang arrrekke med S0nnen Hartvig Wes­ tergaard Madsen som biografdirek­ t0r. Biografen matte efterhanden udvi­ des og moderniseres, og i aret 1932 blev salen udvidet liJ170 pJadser, og samtidig blev der installeret tonean­ lreg. Efter denne tid gik biografin­ teressen sa strerkt fremad, at der blev biograf hver afien, og at der

II.

dill

Brande Offset & Reklamecenter ro rvegade 30 . Tit. 07 r 804 55

·n

Mandelgaven keber man i:

God jul ensker

f

Kristen M. Kristensen Storegade 13 T lf. 07 18 03 88

side 22

Vi leser Deres affalds­ problemer med Abne 09 lukkede containere!

~

D 0 GNKlOSKEN I CJ k \ H o/\ i)l:. I b - 7J:10 BRANDE

TELEFON 07-182823

Brande Jul 1988

blev fremvist en ny film 1 a 2 gange om ugen. Hvis en meget aktuel film blev rullet over lrerredet, blev det ret almindeLigt med to, ja sommetider tre daglige forestillingeJr. Pa grund af biografens stadige ud­ vikling har biografejer Th. Madsen set sig n0dsaget til i aret 1942 at lade opf0re en ny og meget st0rre bio­ graf, hvor indretningen var meget modeme og hyggelig, ligesom der ogsa blev siddepladser til 300 men­ nesker. Den blev opIm ved siden af den gamle vandm011e. Den nye "Brande Bio" blev laget i brug den 8. oktober 1942. Th. Madsens S0n, Hartvig Wester­ gaard Madsen, overtog biografen 1. oktober 1969 og drev den, til han l. oktober 1972 overdrog den til fri­ S0rmester Harry Toftebjerg. Efter hans d0d overdrog hans enke den til Marie og Christian Bjrerre den 1. ju­ ni 1974, som drev den til Christian Bjrerres d0d den 18. november 1980, hvorefter Marie Bjrerre k0rte biografen til udgangen at aret. 1. januar 1981 overdrog Marie

Bjrerre sa biografen til Agnes Ole­

sen.

Siden den 31. juli 1980 havde Bran­

de haft to biografer, nemlig Brande

Bio og Keaton Cinema. Sidst na:vn-

SkiEr\und . 7330 Bra nde

07181577


te hi. pudsigt nok i en del at det gamIe Madsens Hotel, ligesom Brande Bio en gang. Keaton Cin ma blev starlet sf foto­ grnfem e Preben Housted og Jan Dyrlund Hansen, senere blev det til Preben Housted, Eric Stor 1, Jen Chr Kjoor og Kirsten Eskildsen. Den 1. november 1984 blev de to biografer til en biograf, idel Agnes Olesen solgte Brande Bio til Eric Storel og Preben Housted. Dermed var ogsa Keaton Cinema' roUe ud, den blev tukket den 12. november

1984; men "Keaton's sjrel" flyttede med over gaden til d t nye "Brande Bio". T maj maned 1987 foretog de nye ejere en gennemgribende re nover­ ing afbiografsalen. Det var hArdt til­ trrengt. Siledes kan det nrevnes, at biografens stole var de samme, som blev sat ind i 1942. Herefter fremstod Brande Bio som en ny ogmodeme biograf, idet man et par ar tidligere havde investeret i ny og moderoe Iyd - og filmmaskine. Med de nye ejere blev derikke alen e

vist film , der blev ogsa gjort fors0g pa levende underholdning. Pa bio­ grafens scene opfriskede Eric Storel sammen med en rrekke kunstnere gamle revyminder, ligesom man i 1987 boo pa en ganske glimrende

julekoncert med Vivo-Koret.

Men de trange tider for de sma bio­

grafer kunne ogsa moorkes j Brande,

og den 24. juli i 1988 besluttede

Preben Housted og Eric Storel af

lukke Brande Bio.

Efter 76 Ar var en biograf-oora i

Brande slut.

Eric Slortiog Preben HOUSled ved Brande Bio's film og loneanlreg.

Benyt Oem at vor Glrdinservice.

STATSANSTALJEN

FOR UVSFORSIKRING Distriktskontor Bra nde/ Give

Torvegade 4

7330 Brande

Tlf. 07 18 29 as

Assurand0reme privat:

Distriktsleder

Lorens Thyssen

Tlf. 07 18 11 20

Assurand0r

Edgar Jacobsen

Tlf. 07 18 12 78

A::-- ­

r1 ~.,--~

~_

I~.~

f\

'h .

;

I -9".

".",;;J.

\(0"

.;1i")\ "--

·al~..

~:'~l

'.:l~.-.

.\<s.---,

c.:~ e~

0 "

.

~'-.'''- 1 ­

~

Ring ette, GARDINBUSSEN

Tlf. (07) 18 29 49

,• • ~, u--os-14 ~ I NISSAN BRANDE 0

Komm"r day 09 atte n

. nAr del puser Oem.

Brandlundvej 27

BRANDE Tele fon (07 ) 18 30 00

Brande Jul1988

ide 23


Braude JuI 1988

Udgiver:

Braude Han d~lsstauds­

forening

Tryk: Brande Bladet Redaktion: Erik Lauritzen

Der skal Iyde en tak til foJgende bidragydere: Hans Breingart (forsideillustrationen) Ingrid Husum Poul Henning Jorgensen A rne 0rtved A rne Midtgaard Nielsen B. Underlin E. Rubecb Rasmussen Ole Berg Mortensen Torkild Kjrer Per Wallen tin Eric Storel

Vrer med i arets bornekon­ kurrence i Brande Jul Hvern tegner den bedste joletegning? Vii dn vrere med i flrets oomekon­ knrrence i Brande JuI.. Sa skal du tegne en rigtig juletegning -gem e med mange nisser og alt, hvad der eUers horer julen til. Bag pa tegningen skal du huske at skrive navn, alder, adresse og tele­ fonnummer. Vi har nemlig fine prremier til de bedste tegninger. SaIedes viI der vrere gavekort Ii 150 kr. til de tre bedste i aldersgruppen 0-7 ar og til de tre bedste i aldersgruppen 8-14

Vindeme vii blive fundet af repne­ sentanter for Brande Handels­ standsforenings jnlendvalg. Tegningem skal indleveres pa Brande Bladet, Storegade 25, se­ nest S0ndag den 11. december, og vii blive udstillet i vindueme. Vtndernes navne bekendtgores i Brande Bladet tirsdag den 20. de­ cember. Tegningeme kan afhentes ved konkurrencens afslulning.

ar.

Prov

Den Iille Cafe

. vi serverer

kaffe og

hjemmebag..

Julebag er ogsa kransekage

~ra ... M~~~~rt~t Brande luI 1988

side 24


Ny formand for Brande Erhvervsrad

Brande E rhvervsni d fik. i 1988 ny formand . Posten beklredes nu af statsautoriseret revisor Henning HejooJ Serensen. Den nye formand sidder som re­ ptresentan t fo r Brand e Handels­ standsfo rening. Henning Hej b~l S0rensen er 36 ar og stammer ira Esbjerg. E fter at ha­ ve be taet eksamen som cando mere. i revision, arbejdede han i et par <ir has revisionsfirrna t Vilh. Colding & Jens Pedel1lens afdeling i Her­ ning. Siden bar han vreret ansat pA Dan Cake i Give sam 0konomichef, hvorefter hlln kom til Brande som leder afVlIh. Colding & Jens Peder­ sens afdeling her. Henning Hejb01 Serensen blev i ar desuden yalgt W [ormand for ar­ bejdsgruppen vedmrende projekt City 1-88. En arbejdsgruppe der treller en lang rrekke reprresentao­ ler fo r byens erhvervsiiv, som viI ar­ bejde for at overdrekke Brande by med glas og derved briDge byen et langt stykke ind i fremtiden.

Statsautoriseret revisor Henning Hejbel Slffensen blev ny formand for Brande Erh vervsrad.

Fejende flot Brande Revy I Marts maned gik Brande Revy over seenen pa Hotel Dalgas, bvor den faste stab med ganske fa forny­ elserydede en stor prrestation bAde pa og bag seeneD. Det blev en revy, bvor der bley givet af et godt bjerle til de, der i arets 10b pit enten den ene eller andeD made havde haft Dresen lidt for langt fremme. De 10­ kale politikere og deres mere elIer miDdre beldige beslutninger gik da heller ikkeram forbi. Men yarde nok ogsa blevet skuffede. Licitationen pa Brande Vandvrerk fik eo lille tur, Hans Erik Hansen og de konservative samt Frede Mor­ tensen undgik da heller ikke deres skrebne. Kort sagt, der var, hvad der skulle til for at skabe en god Brande

sa

Revy.

Den meget snakkende radiomand, Vffe Go/ba!kda/, laver her en hastig rundsPfJrge angaende omf artsvejen. Ofrei er "Kustode " Vagn B. Peder­ sen, der symes bade og.

Brande Jul 1988 side 26


Aret i Skruk af Ingrid H usum

Men! a jueltraditioner er der anner,

vi a! ka bevar i Brande;

Der war sa moj der sku ordnes ve, hwa ma! a! juelfilm? a! biograf er

te jen generalfor.samling a slaw te; tom?

med da sa folk fi k djer rnjenning sae, hwa der kommer der, ka vi kun fata­ steiner a storm I den glas wand ae. sierom!

Nower skyll ret nier med en bajer "Na!ste levende bil/ede "? -en doe

o den smagt jo nok som den p/ejer! gris?

heller hwa gir den bedst pris?

IE snak goer livlig manne 'Stejer,

Vi hOr be wlel rnre vind 0 wand, Wand gir flier problemer her: o DET ER SOM DET PLEJER. Wand er a! te 0 undva!er, giftgas 0 Brande under glas. o Jan Svendsen! (arme mand)! men a! swemmbassiner ska vrek Nah!- men gla!-delig juel. -Vi sies

o det fylder manne med skrrek: hOr bevl mej 0 fa wos 0 plads. forho benlig igjen i niofirs.

o han luir hejsen p/adser nok, De skrywwer i aviser 0 blae Da vel vi igjen, her i Brande,

men folk i Brande er nower pjok, te wal ska kommunen spaer, skja!ndes 0 jennes 0 grin a hweran­ men de gjer et de fejl stejer. 10m ingen kulturtrang ejer. nero

Del er som del plejer. Det er som det plejer. Gi wor besyw mej 0 bland wos i

h wa a! bytae lawer, -det er demokra­ I Uhre fik de en vindmeel mier, LE juellra! viii de osse spaer,

men sa er tet da godl, vi har

Ii!

o del Wilr sa nummer flu.

den "Lille Ole " f ra a! handelsstand! Vi ved jo, vi ka gjor a!t noj bejer!

En ka no osse gOdI fornemm ,

Sa det blywer nok som det ple/er.

Ie det er ved 0 rendt rundt for dem! Han er ell rigtig jue/mand.

Mce en !wl(v)vind render de,

Han mien, kommwlen er for

men O! pa!ng, kommunen sku skyd i, stra!Tlg,

bruges anner stejer.

sa han kommer vesnok mre en sa!k

Det er som det plejer.

pa!ng,

sa vi ka fo tra!er de rreet stejer,

o hold juef som vi p/ejer. Oetofirs goer no 0 haid; Hwa fik vi i Brande a ka mitldes, for was sje/ heller ma! hweranner? Nower luid a! na!5jer fremm der, II vor de ka foes i klemm, anner gik O!t bejer. Del er som del plejer.

PPH ~

Der war "'oprorte vande"

i a! wandvO!rk i Brande!

.~.

HEDEGAARD Nar

del grelder korn. fod er­ stoffer . sasred, godning og kem ikalier.

Restaurant

t

BRANDE Bra nde

» H0jrnark «

Turistforening

\. / Rilgna og Prebcn H ohrlll a nn T lf. !l7 1/\ 13 44. nJ () Brande

Brande Handelsstandsforening

ensker gliBdelig jul...

GUEDELIG JUL 0NSKER ADVOKAT

CHR. STORGAAR D JENSEN

os­

(07) 180535

Storegade 5 . Brande . Tlf. 07 18 26

7330 Brande

Vi palager os sa mvi tti ghedsfu ldt rengorings-opgaver og vinduespolering.

Brande Jul 1988

side 27


Forsk9nnelsespris til

kiropraktorernes bus

Brande Grundejedorening fore tog i

marts maned fo r 7. gang i trrek ud­

delingen at sin arlige forsk0nnelses­

priS.

Prisen gik i ar til klropraktoreme

Jens Dahl o g Lars S0bye's ejendom,

Jernbanegade 7, der efter endt re­ staurering og ombygning er med til at forsk0nne Brandes bymidte og derfor fu ndet vrerdig til at blive hre­ dret med grundejedoreningens "Brandine" .

Kiropraktor Jens Dahl takkede for hredren og udtrykte glrede og stoll­ hed over at vrere fundet vrerdig til at modtage fo rsk0nnelsesprisen.

Borgmester E. Rubech Rasmussen overrakte beviset po orelS/orskenneisespris til kiropraktorerne L ars Sjebye og lens Dahl.

Den rode 10k bog for Brande

Midtjysk Anicegsgartner onsker Glcedelig Jul Bjarne E. Jensen Specialisl i belcegning

Egmont H.Petersen alB Telefon 02 43 33 33

JIJlE6AVER DERllJNER 1(8'DEM I T hyregodvej 173 - 7330 Brande

Telefon 07 18 17 31

Biltelf. 049 71768

Brande Jul 1988

side 28

[iiiI

Slaregade 30. Telefan 07 18 08 22 . Brande


Brande Bibliotek - 25 sr som kommunal institution at bibliotekar Torkild Kjrer 1. aprJ 1963 overtog kommunen driftenaf biblioteket og dermed begyndteden udvikling, derwrer frem til det bibliotek, vi kender idag. Biblioteksvirksomheden j Brande har dog lange rooder tilbage til forrige arhundrede. Arstallet 1865 nreVIles i f1ere sammenhrenge og kendte folk som Jeppe Siveb!ek og hans hustru passede i mange ar udIlinet.

Driften har flere gange v~et ind­ stillet, men blev genoptaget -senest i 1916 , hvor B rande Sogns Lresefore­ ning igen trfld te i aktivitet. Lresestue og bibliotek havde til huse i Prreste­ garden indtil1922, hvor detflytted til Kommuneskolen og senere til Teknisk skole. 11936 er bibliot ket igen pa K mmuneskolen og her bJev det indtil det sidst pa aret 1974 tlyttede til Centerparken.

LokaJeme pa Hemingvej 14 vaT be­ skedne ( 1 klasselokale og en nedlagt hereindebolig). I takt med udvik­ lingen af bogbestanden og aktivite­ teme rykkede biblioteket efterhan­ den ind j de resterende lokaler pa 1. salen. Det blev et festligt og farve­ rigt bibliotek med mange sn0rkler og hyggelig roge med mindst 27 forskeUige tapeter.

Vi ensker aile Opel-ejere en glcedelig jul... ! VIJUVlJ fl. . brande motor co. s

I ftlO

"~NDI

TIl. 07 18 04 81

Herningvej 50 - 7330 Brande - Ti l. 07 18 08 11

1iD6manden pd rJr6t'S/tvej

JOHN BBASK

TELEFON 07 18 04 38

Video

Frisk bred 09 koge

Blomster, Blade,

humerkort

Aben 6.30 - 21.30

aile ugens dage

EN SERVICE FOR

HELE FOLKET

Brande Ju1 1988 side 29


Biblioteket var i 1963 en kvalitets­ mressig god sognebogsamling -bl. a. takket vrere et godt samarbejde mellem bibliotekets mangeArige le­ der, Eline Je persen (1933-62) og byens fortrreffelige boghandler, Pe­ tra Vestergaard . Opgaven bestod derfori at udbygge denne samling til et modeme biblio­ teksvresen, def kunne leve op til de behov og forventning rei sam fun i vrekst mAtte stille. Der var silledes en lang rrekke opga­ ver at tage fal pA -bibliotekstekl1isk og organisatorisk.. Styrelsesmressigt var biblioteket underlagt en bestyrel e bestAende af 3 medIemmer af sognen\det og 2 re­ prresentanter fo r landdistrikteme U hre og Skrerl und. Formand for denne bestyrelse var Eva Skjrerris indtil 1970. Efter kommunesam­

menlregningen arbejder bibli teket under kuJturudvaiget. 1 perioden 1963-7 0 oprettedes en egentlig oornebiblioteksafdeling og koleme fik deres egn biblioteker i samarbejde med foIkebiblioteket omkring materialevalg og biblio­ teksteknik. Samarbejdet med sko­ Ierne har rendret sig gennem h ene. Koordineriilgen af materialek",b er fortsat en del af samarbejdet, mens det rent bibliotekstelmiske er over­ taget at skoJemes egne folk. FoIkebiblioteket har dog stadigvrek "ov rbygoingsfunktion" i forhold til skolemes bibliotekstilbud. B0meinstitutioneme beljenes via depoter og enkeltlAn. Beboeme pA De gamles Hjem og 0rbreklund far regelmressig bes0g af en bibliotekar med bogvogn. Bibliotekets tilbud enyttes i tigen­

de grad og planeme om nye ogmere velegnede loh ler pressede pA. Byg­ gekvota p biblioteksomradet, pla­ ceringen i byen og 0konomien gjor­ de, at byggeplaneme ikke tik re lis­ tisk kamter fer efter kommune­ sammenlregningen i 1970. Byradets ",nsker am at samle en rrekke konununare aktiviteter i Centerparken banede vejen for bygningen af de lokaler, vi nu rader over -fra starten et bofrenesskab med Museum og Fritidshjem. Bygningen stod klar til indflytning sidst pA arel 1974 og den 6. januar 1975 kunne virksomheden A be­ gynde. Her var pJads og rummelighed - iodbygget fremtid For f0rste gang kunne biblioteket prresentere b0ger og andre materia-

Vi In,"er ~Dre /tuntl'r en ,Im'elig Jul ... !

J

YSKO Ny.Sko - RIGTIGE SKO TIL HELE FA MiLlEN -

Brande Jul1988

side 30


ler i samlet opstilling, og brugeme iii et mdtryk at hvad biblioteket egentlig formAede a t levere. I tilgi:ft fik biblioteket rAdighed over 2 lIl0desale og 3 grupperum til fri afbenyttelse for biblioteket og for kommunens foreninger og andre grupper. En strerkt stigende benyttelse af bibliotekets samliDger blev resulta­ tet at fl ytDingen til CeDterparkeo. Dertil kom sA den efterhAnden store benyttelse at m0delokaleme. Biblioteke1 blev sted t, hvor folk m0dtes, og den udvikling er fortsat gennem arene. Ved kommunesammenlregningen fik biblioteket en fast filial i BIAh0,i ­ mrst pa simIen, men siden flyttet til Blah0j ballen , da denne blev piert. I Uhre findes en lresestue med bog­ udlAn - som eo tillregsfunktioo til Ub:re Nrerbutik. Plejebjemsassistentskolen tiki 1982 indrettet enstudiesamling pa biblio­ teket -denne er senere blevet flyttet tiJbage til skoteD pa Herniogvej . Det er dog stadigvrek en bibliotekar ira folkebiblioteket, der star for betje­ Dingen af skolens elever og lrerere.

service overfor kommunens virk­ somheder og igangsrettere er netop afsluttet og resultatet bar vre ret sa po itivt, at tilbuddet kan fortsrette i arene fremover til gavn for den ud­ vikling at kommunen, der er n0d ­ vendig, hvis kommunen skal have et liv grundlag i 2010. I begejstriogen over alt del nye, rna vi dog ikke glemme biblioteke t funktioner. I Biblioteks- og !cultur­

ar

planen, der blev vedtaget af bynidet

i forAlet 1988 lregges der stor vregt pa at fastholde bibliotekets til bud til den almindelige bruger og om mu­

ligt at udvide disse tilbud i den ud ­ strrekniDg e konomien tillader. Biblioteket skuJle geme fo rtsat vre­ re stedet, hvo r Brande mooes, til gavn for den enkeIte og for helhe­ den.

Fremtiden er aOerede begyndt

• ogsA pt\ biblioteket Lovmressig forpligtel e til informa­ tionsiormidling at kommunal og tat lig information gjorde del na· lurligt ogsa anvende modeme tek­ no)ogi. Mange af de opJysninger biblioteket bar behov for til hJrelp for brugerne finde idag pa databa­ sec berhjemme og i udJandet. Det giver samtidig en burtigere og hali­

tet.sIn.!essig bedre betjeninE. En fOI'S0gsperiode med erbvervs-

Vi 0nsker aile vore kunderen g/rede/ig ju/

BRANDE' 07·18 30 33 BRANDWNOVEJ 27

til huse gennem mange dr.

Glcedelig Jul 0nsker

Brande Osfe/ager ApS Erik W ,iher Ro s mu~se.,

ly llandsvcl 5, 7330 Br ande

Tlf (07' lB07 90 & 182695

Herningvej 64. 7330 Brande Tlf. (07) 1801 23 Tlf. 049 - 77 0 50

God hjemmelavet mad. smerrebred, grillkyllinger m.m. . ogsa ud af husetl

Volmerhus Cafeteria (07) 18 01 61

Brande Jul 1988 side 31


Tiden iler - stop eo stuod

at sogneprcest Arne 0 rtved Det er den sidste dag i oktober. So­ len skinner; luften er sa klar, sa klar. Der er endnu lidt blade pa trreerne, selvom stormen i sidste uge og fros­ ten de sidste par nretter har vreret hArd ved d em oOvre fra kirken lyder hammerslag fra hAndvrerkerne, der lregg r nyt tag pa. D el h0rer med til den klare luft, at lydene gar sa tyde­ ligt igennem. Det er en smuk dag. NAr delle bliver lrest, kan ingen lrengere huske den sidste dag i okto­ ber. Sa star tneerne negne, og ma­ ske er jorden drekket af sne. Det er egentlig en underlig tanke, at den dag, som lige nu fylder mit liv ud, den vii snarl vrere fuldstrendig glemt. Sammen med aile de andre dage, der sadan bare forsvi nder. Og

Gil forst , -hvor udvalget er storst

nar man lregger dem sammen, bli­ end og udenfor dagligdagen. lulefesten blev en af de allervigtig­ ver det til uger, maneder, ar.

ste. Der skaber man midt i kulden "Hvad ermine tir, som listende svin­

der og snigende gar?"Sactan skriver og merket et rum af forventning, Kingo.

sam skulle fyldes ud af alt det, man En gang imellem bar vi behov for at ikke sMan lige kunne fremtvinge til stoppe tiden, sa vi kan ...

daglig. Det var bade noget med at se la, hvad kan vi? Hvad vii vi i det eje­ tiJbage og fremad; og det var noget blik, del lykkes os at stoppe op? med fordybeJse og at sam Ie krrefter. Fordybe os? Vente pAet el1er andet, Men det var f0rst og fremmest det­ maske vores sjrel? Maske G ud? EI­ te: at vente pa Gud. ler vii vi samle krrefter? Kigge frem­ Det er nok svrert for os moderne ad? Lregge planer? Se tilbage? Ge­ mennesker at forestille os, hvad det re sit liv op?

vii sige at vente pa G ud. Men det Io, der er behov for at stoppe op; havde noget med ens liv at gme. Der mendet kan vrere svrert at fatid til at skulle komme noget, som fyld te det sto pp e tideD, at fA ro flok pa sig. D et ud med noget andet end det daglige er j o trods all store alvorlige ting, slid og de daglige bekymringer. No­ man bar for i en sAdan stund. Men vi get der gay bade glrede og mening i har ofte sa travl , ogsa i fritiden . Det det at Jeve. Og krrefter til at sta jgen­ blive r ikke til en ventetid, men til en nem. Gud var jo selve kraften i livet lid vi fylder uti medvore aktiviteter, Skaberen og opretholderen. maske noget vi kan s18 tiden ibjel Og det var Ham, man ventede pa i med.

vinteren s ffi0rke. Nar man havde I gammel tid var helligdagen og fes­ travlt op til jul, sa var detforventnin­ teme beregnet til at skabe sMan gens tralilhed. Man skulle jo ikke nogJe rum i travlheden g tum me­ skabe illdholdet af festen, kunrum ­ rummen, sa man fik ro pa sig til at met?Hvis man selv fyldte indholdet samle op "Kom h viledagen i hu, at i, sa var man jo lige vidt. Det var du holder den hellig/" sagde j0der­ man ogsa henvist til aile de andre ne. De vidste, at mennesker rna ha­ dage af aret Nej, her ventede man ve ro til at vrere til udenfor "dagen pa Gud. OgnAr Gud kom, sa var det g vejen" . En gang om ugen m!\tte jul. man stoppe op. Og Dogie gange om Vi er pa mange mader faret vild i Aret. forboid til dette her. Der, bvor roen Derfor var ogsA fest erne sa vigtige. skulle vrere, er travlheden sterst; De blev holdt pa bestemte tider af der hvor der skulle vrere et rum for ket g i bestemte anledninger, sa G ud at komme i, bar vi fyldt en mas­ man hver for sig og i frelleskab kun­ se tingeJtangeJ i, bAde materielt og ne samie sig om det, der var sterre flndeligt, sa det nresten ikke er mu-

~

xp rt Radio Nyt

Storegode 40, 7330 Brande, tlf. 07 18 02 22

'fW I:Jendomsringen · c.ltf\UII · _ "Ill

"..

"ti;/'

eiendoms Stret

AN DELS

KARTOFFELM ELS

FABRIKKEN

Brande - Tlf. 07 18 08 88

Torvet 2 . 7330 Brande

Tit . 07 18 00 88

Brande l uI 1988

side 32

Vi flnsker vore kunder en rigtlg gliEde/ig jul

Mini Centrets

Frisl2Jrs% n

Vl eOn llle D. Jepsen

BlO l!dlul'd.'el 1 . 7330 BlO nde

TI (07! 18 05 -J.J


ligt for Gud at finde en staId oglade

sin S0n f0de i.

Men julen er den strerkeste fest, vi

bar. Den er ogsa strerkere end al vo­

res lTavlhed og alle vore indkeb.

OeD gamle mening med festen over­

vintrer i mange at de gamle skikke,

som vi udeD rigtig at vide hvorfor

har taget til os. Lysene trendes. Trre­

et pynles. Gaver breres indo Fami­

heme samles. En stor del aI Dan­

marks befo1kning er j kirke. Og Dar

ordeDe Iyder: For jer er i dag en frel ­ er /edt...da har man ubevidst for­ nemmelsen af, at DU er det jul. Nu star tideD stille, og Gud er kommet for at fylde del rum ud, som vi bar forberedl til ham. • <if julen crovre, fortsretter livet, sam om intet var hrendt. Men for dem, som har oplevet festens inderIe kraft, der eT Iivet -styrket og for­ nyet, sa det giver mening at leve og at krempe i en Lid, hvor mange eUers et kunne finde pa at give op. Det gar an al leve; og vi haT bade evner og krrefter til at 10se tidens proble­ mer; men uden den styrkelse /lde­ Ira, som heUigdagene og festerne kuUe skrenk.e os, mister vi efter­ blinden model til at leve. Det er den sidste dag i oktober. Ad­ kiUige blade er faldet af trreeme,

(ililtlel',III'

'H1imHUSE

mruO"O

Indust ri ve j 15. Brande

mens jeg bar siddet og skrevet Det er sa smukt, men ogsa vemodigt. Denne dag i ens livvil falde som bla­ dene pit trreeme. O g de bLiver revet 5an1men i en bunke og k0rt vrek. Tja, sAdan gar del jo... Men julen har ogsa noget at skulle have sagt. Nog­ le gode trodsige ord , sam ikke bare synger med pA arslidenognaturens gang. Der er bedre ling i vente: En rose sa jeg skyde op af den frosne jord, alt som os fonium spatie profetens lT0steord. Den rose spired frem midt i den koide vinler om nal ved Betlehem .

Bevar

• mig

vel... ~ -fa bi/en malet godt •••• auto/ake,ing

(11l1) gat;'

fagmanden

~ MOrcl.ANS

-JL.i) :""_"

Sporg ferst

Ib M. Pedersen

I,.)t r ';k r r 1

IndustriveJ 13 . 7330 Brande

TIl. 07 18 1046 • Privat 07 18 06 19

• TIL JUL I BRANDE MED

v,,~~~~~ILERNE

:'.("~. _~

; . p L\. "?

\/. ELLY HANSEN - Brande - Til. 07 18 02 92

RUTE 00 T\JRISllIUSSEft

Vore mademe busser t"ser 09s4 Deres korselsproblem ... !

_

_

_, __.

_

Tlf. (07) 18 15 58

SPAR r<!>super ! v/ Henny og Holger Kjeldsen .Storegade 9 . Brand

Det moderne f"devarecenter

med indbygget discountafdeling!

Lceg ()gsa din julehandel her; Vi garanterer for kvalitet og lave priser! Brande Jul 1988

side 33


Brande IF kom godt med pa

fodboldens Danmarkskort!

at Ole Berg Mortensen Eiter oprylrningen til 3. division er ou bedfe forhold for divisionsfod­ Brande Idrretsforening for alvor at­ bold i Brande. Forel0big er del Iyk­ ter kommet med pa fod boldens kes at skabe et 0konomisk godt Danmarkskort Nar man deUager i fundament for divisionsholdet da division fodbold bliver klubbens og del jo sikkert er aIle bekendt, at del byens navn jo mevnt adskillige ste­ er forbunde! med 0konomi at vrere der i mediemc.

med i dansk topfodbold. Det var m d stor sprencling, at man Desvrerre malte man konstatere, at im0desa BIF'ernes come-back i andetholdet i serie 2 ikke kunne sta dansk divisionsfodbold efter over distancen og mAtte rykke ned i sene 25 ars ffavrer, hvor der blandt andet 3. Men heldet var alligevel med hol­ havde vreret en stor nedtur til den det og klubben., idet der fra en kreds i JyJland kun skulle rykke tre hold jydske serie 2.

Men den fremgang, der i de sidste fi­ ned blev samtlige de hold, der slut­ re sresoner har resulteret i tre opryk­ tede fjerdesidst i d respektive kred­ ninger, fo rtsatte ogsa i 1988, idet

holdet slutted med enfornem place­

ring som nummer 71 Aot, nitr man

lager holdets unge gennemsnitsal­

der i betragtning. Med mere rutine

kan dert mAske forventes endnu

bedre resultater fremover.

Der blev ved oprykningen oprette!

-TEAM BRANDE- et udvalg, der

specieJt arbejdermed at skabe nd-

Hvis De gM i Bolighuset efter jule­ gaver, er der masser af muligheder. Ogsa De er velkommen i Bolighuset - ga frit omkring, her er ingen k0betvang Udvalg - service & kvalitet - det er os...

BRANDE BDU6HUS TIf. 07 18 11 60

Brande Jill 1988

side 34

se taget fra, og del hold, der havde opoaet flest point i deres kreds kun­ ne 'vende" tilbage til serie 2. BIF stod strerkest i dette felt og fik dermed fom yet billetten til serie 2. Klubbens lrediehold er alter vend! tilbage til serie 4. Holdet naede ogsa langt i kampen om del jydske mes­ terskab, men matte i ottelldedels-fi­ Dalen se sig besejret. Men skat man g0Te kort status, sa deJtager BIF igen i 3. division i den kommende sreson, hvor klubben ogsA er reprresenteret i serle 2, serie 4, serie 5 og serie 6.


Brande Marked - et overfl9dighedshorn af

underhol~.....,.,"", g aktiviteter

ninger gjorde store krumspring for at fA lidt penge i kassen. Kort sagt Brande Marked havde, hvad der skulle til for at skabe den rett mar足 kedsstemning. Eftermiddagen sluttede af med den store Brande Parade, hvor mange i byeo havde gjort meget ud af pynte optogets vogne. Et virkelig flot syn. Og dagens aktiviteter sJunede at med et imponerende cykellgb med Dogle at Danmarks bedste A-ryttere -og sa var der markedsfest i Brande Halleme locdag aften.

Registreret revisor

Radgiver indenfor reg~s~ab, revIsion og skat

N

Brande & Omegns Andelsvaskeri A.m.b.a. 7330 Brande (07) 18 03 73

Bestil Deres julefrokos(, sm0rrebr0d 0 .5. V. hos

Broens Cafeteria

I ,. .

0ster AliI! 22 7330 Brande ~ ,... Til 07 - 181733 'f.-;' . v/ Sys ~ ,!l. ...

(.J

~. 91~ N0rre Torv 1, 1. 7200 Grindsted Ttf. 05 32 25 11

Brande Jui 1988

side 35


By,ggeriet af nyt reldrecenter pabegyndt Mandag den 9. maj blev del mrste spadestik taget til detnye reldrecen足 teI ved De gamles Hjem j Brande. F0rst med spa den var borgmester E. Rubech Rasrnussen(K). Det an足 de! spadestik blev taget at ejen足 domsudvalgets formand, Hans Erik Hansen(K). Han udtryktebabet om et godt byggeri og et god! resultat til g1rede og gavn forfremtidens reldre. Den tredie med spaden var socia足 Alice ludvalgets formand, Lund(V), der gjorde opmrerksom pa, at et spadestik ikke gjorde noget reldrecenter.

SodaludvQ/gs/ormand Alice Lund( V) lager her del tredie spadestik, mens Viggo Pedersen, /ormand for beboerforeningen pa De gam/es Hiem, ser til.

GIADEUG Jill....

1Jundgooa:d ;JloulSt n Herningvej 4&-48 . 7330 Brande . Tff. 07 18 10 22

DE BLBDE

Boghandel

PAKKER ER VI EKSPER

Brande Jul 1988

vI Verner Sarensen Storegade 50 7330 Brande '-----'--'----_---' Tlf. crl18 0500

side 36

-----------------------------------------------~


Det fjerde spadestik blev tage t af formanden for beboerforeningen pa De gamles Hjem, Viggo Peder­ sen. Han ledsagede sit spadestik med et digt om ungdommens mu­ ligheder og alderdommens svigten­ de k:rrefter. Ferste etape at leJdrecentret omfat­ ter 18 boliger, der efter planen skal sla kIar til indflytning den 1. marts

1989.

Ny social­ inspektor iBrande Den 1. november tiltnldte Kurt Holmsted stillingen som oy socia­ linspekt0I j Brande som ai1eser for Lindy Rimmer, der er tiltradl en stilling som vicesocialinspekter i Vejle kommune. Kurt Holmsted er 44 Ar, foot og op­ vokset pa Langeland, hvor han ogsa beklaxile sin f0rste stilling 80m so­ cialinspekter. Sid en har han Vleret ansal som 8Ocialinspekt0r i Egtved kommune i 8 inden han overtog stillingen i Vejle Amtskommune som kontorchef i afdelingen, der be­ skreftiger sig med vidlgaeode han­ dicappede.

ar,

Byrddsmedlem Jens Hwum(V) og ejendomsudvalgets formand, Hans Erik Hansen(K) sldr klar med nog/e at de kronse, der fredag den 30. september blev salop ved rejsegildet pd Brondes nye reldrecenter. Et re/­ dreamIer, der fro flere sider bLev belegnet som en perle.

"glen til en Aktiv

skonomi!

Akl1\ b<l n kt'll h'H ilhnd dprcn

!LI~t.·r. '\iv huli!.!. r 11 'c. Hil. h~~u ~1I1.:r "'()lTlJlh_'~ llll""

N!lI!I..~ 1 11\'1 Ifl hjCIllIl1t.,:1. Kurn

\-)n,h'r

lH!

ind'-th!. f(·)rt<.l'1 om

fllr

nl"II1!.!C

lH..i 1.1 1101.:1- ­

uin,,:

vlll'kc r uc. )(.k(' r - \ I h~1I

,ikkt: rt 11-;'l!len Iii uf.!n

o kOnOn1hkt: 'Ide.:

<It ,agt: 11 ..

(;18Idell,illl .."Ilter III frtl AKTIVBANKEN TOf"l:! I

7:1:\0 Brande Tddoll 07 IX I() ::':

AlS Kai Andresen

ito

~:~~~ 5 nt. 07 18 08 33

1 V·A·G 1 . . . 1<:>11 ® 1 IiIiIiI

Brande Jul 1988

side 37


So , sOmDler og masser af fodbold -det er nemlig BIF-CUP af Ole Berg Mortensen 1gen i 1988 var BlF-Cup et at port h0jdepuokteme i Brande kommune. I dagene 23.-26. juni Dl0dtes godt el par lusinde fodbold­ entusiaster i Brande til nogle herlige dage. Brande Idrretsforenings BIF­ CU P 88 var den 8. i rzkken af inter­ nalionale ungdomstumeringer, der tadig harer till>landl de sterste og bedste nerhjemme. Dellagerantallet var lidt lavere end aret fer, hvilket nok for en stor del skyldtes, at tidspunktet faldt am­ men med EM i Vesttyskland, hvor mange roligans jo havde henlagt fe­ rien til. Men 124 hold var med, da det Wrste f1ejt 100, og eIter god! 300 kampe kunne man sWldag kATe Arets vin­ dere i de fire nekker. Ho de mindste - miniputteme - fej ­ rede BIF's lokale helte den store tri­ wnf, da besatte f0rstepladsen. Lille­ putrzkken blev vundet at Kolding Boldklub, Tj0rring IF and! hos drengene, mens IK Start (Norge) vandtjuniorrzkken. Foruden fodbold blev der tid til at nyde det godevejr, og vreresammen med fodboldvenner fra andre kLub ­ her og lande. Sam sredvanlig blev def knyttet mange venskaber i da­ gene undet BIF-CUP. Netop her midt i det balvsure efterilfsvejr bli­ verde fe tligefodboJddage i Brande Som indledning til OreLS BIF-CUP blevder genopfrisket rundt i de deltagende nogle sa!rdeles monomme gymnasler.

Sig g/~delig ;ul mea en gave Ira

Brande lit & Gas vlVa gn Chr isten sen Jyllandsvel 19 07 18 15 80 ·/330 Br an /Ie

MIDT/YSKMOILER &tiUl VBEIJltilllNti '/tIlld. Autofl'tllls/IS v/H . Jcngensen

GocJs bClneg ad e 7

7330 Bran de 07 - 18 05 99

I

6AVI-11HlR

AnASSlJ1l TBPfR IJUllIfI prmfIUIIIJ

STUMTJEIil1tt KOIITOISTOU IIMSI JDlVDOlJK

· ·4 Midtjydsk Savvrerk & EmbaUagefabrik Speciale: Paller .\is . 1' ~II"l'j 1 . nmndc

I H. 1117 , IX 11< UO

Brande Jul 1988

side 38


for nreste Iirs arrangement er pa teg­ nebrredtet Det bliver i 1989 i dage­ ne 29. JUDi til 2. juli, at godt 2.000 unge, fodboldglade drenge igen viI s0rge for liv og glade dage j Brande. Jo, BlF-CUP er blevet en tradition gering af filmen. Udvalget bag BIF-CUP er igen for Brande by, og selvom vi endnu trukket i arbejdstBjet, og planerne skriver 1988 skulJe det ikke undre,

kJubber, da disse netop har modta­ get en videofilm pa ca. 45 minutter om BlF-CUP 88. Denne film er en hilsen fra Hafnia Forsikring. der bar slAet for savel optagelser som fedi­

am udvalget allerede nu rumsterer med jubilreumsplaner til den 10. BIF-CUP i 1990. Men nu ffiJ£St: PA gensyn til festlige fodbolddage i Brande - 29. JUDi ­ 2. juli 1989! !

Forventningsfulde fodbold-drenge samleJ til tibningen af BIF-CUP 88.

09 mange andre rncErker

SPORTWRiTiDIfY bel sacs Cavalef .lEVA::

G_delig I' ~~ Jd. •II/,-

~

v. LARS H EID E · STOR EGAD E 14 . 7330 BRANDE

Din lcedervarebutik

Th.Willemsen's Eftf. ., Hfl,lUt Chllofi.tl!!ftac-r.

••

, l",

. V~RKTOJ . GLAS · I>O.lCEUU..

Brande luI 1988

'lA£IoI' _

side 39


Skoleelever afleverede pro estunderskrifter mod svommebadets lukning

Bonne maier

Malerfirmaet

Arne Larsen Bl ichersve j 41 10.....-----1 Te ll . 07 18 06 71

Go' jul f!Jnsker

Frisf!Jr

JOAN

MIKKElSEN Torvet . Brande. 07 18 14 80

Brande Ju11988

side 40

KN. E.H. Kristensen vurdenngstnspeklor Johs . Hansensvel 1 1. 7330 Brande Til . (07) 180425


Yed starten at Brande byrads ~bne ID0de mandag den 10. oktoher ID0dle omkring 50 skoleelever op for at overbringe borgmester E. R u* hem Rasmussen en protest mod den lukning af friluftsbadet i Bran­ de, som byradet ved arets budget­ forhandlinger havde vedtaget af sparehensyn. Protesten blev fu lgt at ca. 300 underskrifter samt af en m undtlig redeglilrelse for de unge menneskers mening om byradets beslutning fremfmt at Karina Jen­ sen og Anne Langballe i frellesskab. Svemmebadet Stedet, hvor b0m og unge mootes hvor vi Jegede og pjattede og havde det virkeJig sk0at sammen. Vi tog sV0mmepr0Ver og mrerker og deltog i konkurrenceme vi ophoJdt os der, fonti det var der vi heist ville vrere vi var der, selvom det regnede og bla:ste det var simpelthen Sk00t at vrere sammen med sa mange nye og kendle venner. Kan del virkelig vrere rigtigt, at Iogsa vi! tage del fra os? Sadan spurgte de unge mennesker byrM ts politikere.

07 18 26 00

GICEdelig jul

G/cede/ig jU/

1.1

ANDERSEN (' r~' BRILLER ,.~ .." _(,dI"_mlfrllnfl

~

Eriks Autova!rksted Erik Serensen . Indust rivej 14

Brand e _Tlf. (07) 18 14 50

~~

~

brande rnuslk TORVEGADE 19 . 7330 BRANDE rHEFON 07 18 20 88

Se vores fesUige gavebord i butikken.. .!

Deres ~ Materialist ." Janna & Preben 80r ensen - GodBbanegade 2 - Brande Telefon 07 18 12 77

~~~~~~

Dansk SPECIAL SAND vfThomos Tong Thomsen

s._""

Ruglykke Storegade 33, 7330 Brande. Tit. 0718 1517

Ilys, fyrre...... ArmIa>ngde 55 em.

lnel. pIi....skaIrm.

Vornormalpris

kr. 192.­

BRAND E ra:KC2Ii] CENTER

a-~ 't> Non""

B.- »

TIl 0 7 18 12 U

Brande Jui 1988

side 41


Brande Turistforening fejrede sit 40 ars jubilreum afformand f or Brande Turistforening Poul Henning Jergensen Fredag den 10. juni 1988 fejrede Brande Turistforening 40 ars ju bi­ lreum. Det blev en megel festlig dag, som i h~j grad blev begunstiget af vej rguderne. Det var ogss. n~dven­ digt, da vi af pladshensyn matte tage chancen og lade arrangementet stort set forega pa fortov og gade. Savellokale beboere som vorekol­ leger fra nabobyeroe aflagde i stort tal beseg ved vort frlluftsarrange­ menl. Hum0Tet VHf h0jt. Det var nemlig rigtigt turistvejr. Vi blev betrenkt med mange gode og originale gaver, sam! et kontant be~b pa kr. 14.000,-. Be~bet skal ikke indgA i den daglige drift, men bruges til forsbmnelse af byen her­ under vort eget kontor, som trreD­ ger strerkt til en ansigtsl0ftning. 40 eTjo ikke srerlig lang tid, for de der har alderen til at kunne huske sa langt tilbage som 1948. At 40 ar faktisk er lang tid srettes ook mere i relief, hvis vi pr0ver at tamke os frem til 2028. Ingen kan fo rudsige, hvordan tingene ser ud i Brande til den tid. Det synes egentlig som en ufattelig fjem fremlid. Vi har foreningens fl!lrste protokol i behold. D e allerferste skrevne ord Iyder aledes: Brande Turistfore­ rung, sti:ftet 10. JUDi 1948. Det er ik­ ke til at tagefejl at, at pe nnef0rer bar vre ret postmester Fr0bert, som jo i

ar

mange 3r var en markant skikkelse i byens liv. Han var ogsA fo reningen furste for­ mand. De 0vrige i den fmste besty­ relse var lrerer Aage Nielsen, loka­ motivf0rer Funder Larsen, tandlre­ ge Sofie Bredlund, fabrikant Aage Petersen og restaurat0r Kapper. AI­ le kendte borgere i byen. Mange busker antagelig Kapper, som ogsll var meget fodboldinteresseret. Vi mindes ham hvert 3r i forbindelse med BIF's afslutningsfest, nar bans pokal uddeles. Protokollen er til de fieste tider f~rt pd en god made ogdertil godtforsy­ net med diverse bilag. Det er egentlig sprendende lresning, -af noget jeg viJ kalde et lakalhistorisk dokument. Vor protokol var borte i en periode, men dukkede heldigvis trem i dagens lys umiddelbart fur vort jubilreum. Det er belt oplagt, at gamJe foreningsprotokoller kan for­ !relle meget om fomden, ikke alene om en bestemt forening, men og~ indirekte om livet og aktiviteteme i et samfnnd. Vore gamle protokoller er historiske dolrumen ter, som vi m.a pr0ve pa at bevare foreftertiden. De vii altid vrere vrenlifulde i forbindel­ se med forskning i den lokale fortid. Derhar i ~beLafde40Ar naturligvis vreret ret mange af byens borgere, som i en periode har taget en t0m i

bestyrelsen. Men antallet er nok al­ ligeveJ frerre end man skulle ITO, idet det er ret betegnende, at besty­ relsen ikke har vreret en gennem­ gangslejr med hyppige udskiftnin­ ger. Foreningens fur Ie 10 efindes ogsa i protokollen: §l lyder i al sin enkelt­ bed "Foreningens formal er at virke for turistsagens fremme". Man m.a naturligvis i forbindelse med etjubilreum sp0I'ge: "HarfoTC­ ningen haft den betydning for Bran­ de, som tifteme habede?" Turisme, som jo i dag anerkendes som et erhverv, et altid svrer at g0Te op i kroner og 0re. Man kan ikke, som i mange forretningsforhold, n0jagtigt male den kontante gevinst af indsatsen. Jeg er dog ikke i tvivl om at Brande Turistforening bar vreret en vrerdifuld brik i bestrrebeJ­ seme for at markedsfBre og udvikle Brande til gavn for os alle. Jeg vil dog, som ved tidligere lejligheder, geme fastsla, at turlstsagen iBrande ikke alene er turlstforeoingens an­ liggende, men en frenes opgave for alle gode krrefter. Det er turistfore­ ningens led i det hele at vrere et sam­ lende midtpunkt for bestrrebelser­ ne, ligesom forerungen skal vrere klar til at yde yore besegende vej­ ledning og s rvice. Der ligger foran os en stor opgave.

Brande

Autosaddelmagerills

A.~

JONNAS

TAXI

0nsl<er g/cede/ig jul. Tlf. 07 18 17 07

SBREN PEDERSEN ENTREPREN0R

~ .- ]lS8h~

13 30 BRANDE TLF. (07) 18 0571

• pressenmnge. sornl ulo· os mobelpolS'ring )7110,,0" 01 11. 7330 Bronoe 07 . lB 0] 47 07· 1827 43

Villy larsens

Kartoffelhandel ApS

vi Arne M ous in g Hr nill[jvej 62B. 7330 Br aml(' Til . (07) 18 07 fig

-

Brande Jul 1988

side 42


Turismen viI i fre mtiden blive en langt st0rre ekonomisk magtfaktor end vi tidligere har kendt. lfulge prognoserne viI turisme omkring Arh undredeskiftet v!ere et at vore vigtigste eksporterhvenr og derfor en meget vigtig brik i savel Danmarkssomlokalsamfundets0konomi. Det er vor opgave, at medvirke til at Brande tar den sterst mulige del af kagen. Vi rnA derfor serge for

at holde foreningen intakt og ikke mindst opretholde vort kontor pa det nuv!erende niveau. Vi er 0konomisk inde i en vanskelig tid, men vi rna ikke sl!ekke pA yore gode bestr!ebelser for turismen, somjo netop kan v!ere et af de erhverv, der skal give os et lift fremad. Jeg vi! derfor tillade mig at papege, at det i fremtiden bliver endnu vigtigere at have gode turistfaciliteter og vel-

fungerende servicefunktioner. Til 10sning af disse opgaver er turistfor­ eningen og vort kontor en vigtig del. Forel0big er det dog de mere jord­ n!ere ting, vi skal besk!eftige os med, idet bestyrelsen har besluttet ved hj!elp at egen arbejdskraft at kvikke kontoret op med nye lyse farver. Ogsa den udvendige skilt­ ning bliver renoveret. Herti! har vi dog indhentet professionel hj!elp.

Turistchej Karin Hansen ses her sammen med turistjoreningells jersle a:resmedlem , Marius Madsen og forman ­ den for Brande Turist/orening, Paul Henning JBrgensen po jubilammsdagel/. Formal/dell fremviser luristfore­ nil/gens feT'Ste reklameskilt -en gave jra Marius Madsen.

Faetbedre badevcerelse.

tJ.delig jul!

Den perfekte klipning

far man hos

herrefris0r

JACOB O. MADSEN

Storegade 8 . 7330 Bran de

Tlf. (07) 18 11 08

Landinspekllr

HENNING JENSEN Sioregad e 36 7330 Brande . Telef on (07) 1800 11

L3MOND l:L)AHBEK A/S Specialvcerksted for graveudstyr

Jyllandsvej 1 - 7330 Brande

TIl. 07 180686

Brande luI 1988

side 43


Brande

Brande er og bliver byen, hvor de fantastiske tankerfudes, hvor ideer­ ne gang pa gang gar pa vingerne og flyver h0jt, sa man ma holde vejret for ikke at miste pusten; men hvor man samtidig mredcer sprendingens sommerfugle kildre i maven. Man ikke ogsa en star del at de ca. 100 Iillwrere, def var samJet pA Ho­ lei Dalgas i fon\n~t var ved at mi~te pustenog havde sprendingens som­ merfugle i maven, cia arkitekl Kr. Kristiansen fremlagde sin fremtids­ plan for Brande? En plan, der I aJ sin enkelhedgilr ud pa al omdanne Brande til et krempe ciT)-handels-udstillings- og kultur­ center overdrekket moo gla . Altsa g0re Brande til byen. sam dermed lager el start skridt Iangt ind i a.r

2000. Blandt deltageme tilm0det var stan set alle byens forretningsdrivende i midtbyen samt repra:scntanter for byens pengeinstitutter, advokater, revisorer bynidet og den kommu­ nale admistration med borgmester E . Rubecb Rasmussen i spidsen. Vende ryggeo Iii reg, stej og mog -Det er vigtigt, at vi g0r noget for al \dare os i konkurrencen med de an­ dre byer, derfor er det vigtigt, at vi g0r noget ved Brande, sa den bliver eo sprendende by at greste. Det skal vrere en oplevelse al ga pa indk0b i Brande, derfer 0nsker vi as. bl. a. en omfartsvej, sa vi kan blive fri for at gai mg, st0j og m0g. Men uanset om vi far en omfartsvej eller ej er Kr. Kristiansens ide am at vende bUlik­ kernes facader vrek fia Storegade genial Pa den made kan vi vende ryggen til al den reg, st0j og meg, der generer vort handelsliv, sagde

borgmesteren.

DermOO havde han 10ftet lidt at 10­ ret for Kr. Kristiansens ide, nemlig pa det nrermeste at vende byens bu-

Brande l uI 1988

side 44


by under g a tikker og overdrekke en del af byens

baggarde med glas og denned kabe

et helt nyt og sprendende milj0 i

Brandes bymidte.

En model til mere en bioi

overlevelse

-En dialog gennem 25 ar i Brande

samles nu op og udformes til enfrel­

Lesnrevner, el strerk:t alternativ, e n

model til mere end bl t overlevelse

for et meget menneskeven ligt han­

dels- og kultud iv her, men menne­

sket som vigtigste futor og 300 ar­

bejdsdage som de m orsomste dage

for byens grester, men sa sandelig

ogsA for os, der arbejder her hver

dag, sagde arkitekt Kr. Kristiansen

ved fremlregge1sen at in plan for

Brandes fremtid.

Har almindelige provinsbyer som

Brande ret til at overleve?

Kan vi i en alminde1ig provinsby

sam Brande ovedeve?

Disse rerdeles vedkommende

sp0rgsmal stillede Kr. Kristian­

sen,og han svarede selv:

-H vis vi afleverer den sjrellilbage til

Brande, som vi kylder den, vii byeo

overley i star sill.

Hvis vi begynder at leve igen j vores by, sa kan den overleve. Hvis vi ar­ bejder helhjertet, hvis vi elsker vo­ res by -Brande, og giver den del kraftigste pulsslag, vi kan give den. Hvisvisamarbejder pa lwjeste plan,

•••

hvis vi betragter Brande som en lings- og promenadegange bag bu­ koncem pa 100- 200 par hrender, tik kerne. Der er sa tanken, at hele plaolregger 80m en koncern, inves­ bykem en pa den made pa en gang terer i samlet flak, hvis vi aile i hele bliver bundet sammen og omslutlet byen foretager den samme investe­ af en bymur bygget i gJas -"Den po­ ring pa samme tid spunkt, avii der etiske Bymur", som Kr. Kristiansen opstli. en meget dynamisk handels­ betegner den . Fremtiden s Brande vii bllve prreget acceleration.

-Hvis vi branditter bygger et start af "Iangelinier" som delvis glas/ lo­ smahandels­ projekt, vii del skabe stor respekt. gi I bazarprregede Det vii samtidig skabe star k0be­ centre sam indskudte smalorve. kraft her, stor omtale, st0rre omsret­ Hvilket bl. a. giver basis for nogle n ing. Det hele vii brede sig som rin­ pragtfulde cafebaggarde med rnini­ ge i vand t. Brande vii atter komme vandlande pa begge sider af hoved­ pa lles lreber, sagde Kr. Kristian­ gaden. sen .

Forbindelsen mellem glasgangene pa hver side af hovedgaden skal Fremtidens Brande sklll kendes etableres via tre glasoverdrekkede pA 'Den poeti ke Bymnr"

broer, sa den gaende trafik bliver Herefter redegj rde Kr. Kristiansen helt fri j: r at tage hensyn til den k0­ for den plan, han havde udtrenkt for rende trafik gennem byen. Aile flbne pladser mod "Iangelinier­ Brandes frem tid.

Hans dm m for Brande er en by, ne" udf0res sam parkprregede bvor den Duvrerende bykerne om­ p-pladser pa begge sider af byen, a dannes til et stort samm nhrengen­ man Ira "Iangelinierne" og butik­ de city-center - med eller uden om­ kem e kan fa udsyn til de! grenne land. fa rtsvej .

Planen -City 1-88- som den kaldes, Arki tekt Kr. Kristiansens ide har gi­ er ble vet til efter mang overvejelser vet anledning til megen debat, men og ikke mindst efter mange ga- ture ogsA til a t der er nedsat n arbejd ­ gennem byens baggard med deres gruppe med reprresentanter fro by­ sprendende og varme arkitektur, ens erhversliv, komm u.nal admini­ der er en livsnerve j planen.

stration og byradet med det formal Baggardene skal simpelthen forbin­ at underse ge mulighederne i pro­ des med hinanden ved hjreJp at lan­ jektet og fa det gennemf0rt. gelinier overdrekket med glas, sa

der bliver nogle sprendende udstiJ­

En varm tak ul savel de forretningsdrivende som de mange private, der har 10ttel og betrenkl vorl priklotteri og derved va:: t arsag til, at dette har indbragt ca. 10.000,- kr. i nettooverskud. Dansk Rede Kors, Brande afrleling

TORVET 7330 BRAN DE TLF . (07) 1804 61

CI.'''', jul...! Glcedelig jul... V agn's Krost ue

L__________________

~

SlAGTERMES TER

'-j ( A /;iftl'; ~~ ., f

!1"rt4en Lo"ent~en

Torvet Brande

St o regade 35 TELEFON (07) 180009

Brande Jul 1988

side 45


/

SAdan ser den forelsbige skitse ud til det spendende projekt i Brande. De blA s/craveringer markerer det overchU:Jcede areal. De rede feIter erde eksisterende bYgninger. A: Atriwng4rde overdrekket med gIas.

B: 6-meter hsje glasda!ldcede broer over hovedgaden. 1.: Langel1nierl Bazargader overdrelcket med glas. T: Brande T orv overda!kket m ed gJas j op til 6-meters hsjde. P: P-pladser.

ldeen omkring glas-overdreknin_ '" I gen af en del af , Brande by ; indeholder ogsA en glasoverdrekning af Torvet samt nogle 6 meter hOje glasoverdrekkede broer over den strew trafikerede hovedvej Al B, derudger Brandes ~ ~ hOvedgade. Vi har _ ~ haft en tegner til ~/"\ C at lege lidt med \-::\ tanken om,

~

'.~ ~\/ ;l:~~~::a af .xs 'den art kunne ,, '

tage sig ud. Til hsjre i bfIledet 0 ses det ,... overdrekkede torY, der med en "' glasgang er 9" forbundet med en { glasoverdrekket ", bro over ' ' """ hovedgaden j Brande. " '

, ,'

~ o


Bang & Qlufsen har

familiens bedste julegave

Bang & Olufsens Julemg:

Beovision LX med Dobbeltstereo.

'\11 illl...lllcen:r B""g & Olllf,,," d"bbdt't "'''. .\Ied cit: k'Kk,rti l hark (}('\ clallske \iGll lil,g cI{t ve>lIv,k,' .\2 . 11.')','<> s y ~tell J, :-:t:1 De hall fa iuld gla:.de af fil~ nl~ yJld~ ilvanccrede

IId.'i ilO)tlal",,,ystcrn pa aile pr"grarnmer. K" 11\ inti ' >g lad "!; vi.,,, l )em cl enlwrL,k ~lIld rk' r !';l'1l}.!t:' Iwr \'a~ret iLIt <1 1:'1 l1 )lt fj i~msYIl: Benvisjoll LX 2.k02.

\kd FlatSq uare billedrm: Tekst TV med hurtig f",t hukfllllft1eise for 4 ;ider. plad, til sateHit modta)(cr 'J!! llled flang &. Oiuf,ell!; Beolink [000 fjenJ. beiJening, d 'r er ,'I helt ColumbuÂŤq( i sill ,eiv. lI,'o"i!;i"" LX 28m "I mert' end "I fjems)'n . rM er ell "plel'llse ,OI(T1Ir\g IIg

Se det - keb det - hos

Deres Bang & Olufsen Center

~

Nardet nuer Bang &Olufsen du vii ha'

Brande Ju\ 1988

v.Ulbrichsen _.i'd,IelM ~

side 48

07 180152

Profile for Lokalhistorisk Arkiv Brande

Brandejul 1988  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Brandejul 1988  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement