__MAIN_TEXT__

Page 1


Brande .Tol 1987 Udgiver: Brande IIandelsstandsforening Trvk: Brimde Bladet Rednktion: Erik Lauritzen

Der skaJ Iyde en tak til folgende bidragydere: Niels Ejnar Rusf (forsidei1Justrationen) E. Rubech Rasmussen Eric Storel Jette C. Mathiassen Ole Berg Mortensen Ingrid Hosum Anna D. Nielsen B. UnderUn Erik Rasmussen Hans Andersen Lars Hjelbolt JJlge Kristensen Peder PouJ en Jergen Christensen Finn K. Pedersen

Bra de u 87 Brande Jul 1987 0nsker lreseme en rigtig glredelig jul. Med

dette nummer af Brande J ul er der gjort et fors0g pa at give et

lille indtryk af livet i Brande kommune, som det har formet sig

pa forskellig vi i 1987.

Pa opfordring er en rrekke Brande-borgere i fors ellige aldre

blevet bedt om atskrive til bladet, forpa den made at fa et nu­

anceret billede af, hvad der har roo sig.

Men Brande Jul 1987 ser ikke kun pa det ar, der snart rinder

od; men gar ogsa et lille skridt tilbage i Brandes historie for at

beskrive, hvad der r0rte sig i det gamle Brande.

Der skallyde en tak til alle, d r pa forskellig vis har leveret bi­

drag og lant billeder ud for at Brande J ul ogsa i ar kan komme

ud til husstandene i Brande kommune.

Endvidere skal der lyde en tak til annonC0reme, der pa Bran­

deHandelsstandsforenings opfordring, har gjort det muligt at

bevare traditionen om at udsende Brande Jul; men ogsa der­

igennem har st0ttet juleudsmylcningen og julearrangemen­

teme i Brande.

Glredelig jul

Erik Lauritzen.

G/CEde/ig jU/ Eriks Autovrerksted Erik Sorensen . Industrivej 14

Brande . TIt. (07) 18 14 50

Vi (lJnsker aile vore kunderen g/rede/ig jul

fjlif Andersen

TORVESALONEN

Torvegade 1

Tlf. 07 18 05 67

DAMET0J

BRANDE' 07·1830 33 BRANDWNDVEJ 27

Markedspladsen 6 7330 Brande - Tlf. 07 18 33 11 Brande l uI ]987 L

side 2


Nar der kommer en bad med bananer

pa

NAt: dell\,: blad kommer gade n, er dagene korte. Om afterren str~Ll er bulikken' vinduer om kap med barne0jnene, det er rnaske oven i k0bet snevejr. Julen star for d0ren! Her som de Oeste andre ted r ver­ den over gar vi meget ud afjuJen. Vi hrenger dekorationer og kravle­ russer op, advent kransen bliver uendl hver S0ndag, der bagcs og teges, gaveme bliver k0bt og gemt de mrerkeligste steder, isrer hvis der er med i spillet. H v r isreT har vi nok taget en bel del traditioner med (Ta vor egen bamdoms jul, og del syncs jeg er godt. Ib Schanb rg sang en gang om "Nat der kommer en bad med ba­ naner '. Bananer kunn ikkc k0bes under den anden verden krig og arene dercfter, men mAske var det i 1948 op under jul, at kabmanden

h0jtideligt kunne srelge 'n banan pr. person i husstanden . Jeg husker endnu min mors skuffelse, da jeg matte indr0mme at jeg ikke kunne lide smagen at den lrenge savnede frugt. Sadan var det med mange slag frugt og gr0ntsager, de kunne kun fas pa ganske besternte tider af aret. Jo, dybfryseren og flytransporten bar vendt op og ned pa mange ling. Alene derfor er deT nok umrerke­ ligt sket rendringer i julens skikk . M en lad s holde fast i mest muligt. Juleafiensdags efiermiddag, TI<lr [rreet er bragt pa fode og anden er i ovnen -da er det pa tide at holde fri og koncentrere sig om familiehyg­ g n. Enke!t skal pa arbejde denne aften, men de fieste kan rette sig til bo rdet og b re nyde livets goder, som vi i IiUe Danmark har sa rigeligl af. M n husk motionen bagefter -og glem heller ikke, hvorf Ir vi fej­ rer jul. Glredelig juL Med venJig hil. en E. Rubech Ra muss n borgmesleT

Mejeri· 8r. Bredudsalg Vllly Klausen

Vajlevej 42 . Brande

Tell. (07) 18 05 59

Din ncerbutik

God hjemmelavet mad, smerrebred, grillkyllinger m.m. - ogsa ud af husett

oom

Volmerhus Cafeteria (07) 1801 61

Tak for bes0get i 1987, vi glceder as til at HOT E1

se jer igen i 88... DALG~A:SS~M iann~eog~e Arn~~~~~!.J ./l Tlf.ar~ 07 18 13 00 Brande Jul1987

side 3


et gam e B ande

BiUedet her er t get omkring 1905 - 1910 og viser Storegade i vinter­ dragt. Fra venstre ses skomager Jepsen's hus, Agade. udmunding med k0b­ mand Peder Nielsen's forretning og

Brande Tennisklub . en go' klub for aile der ka' II' at spille tennis ... Kon takt Kay Laursen, Spo rtsviE nge t 23 . Tlf. 07 18 12 04

H. P. J0rgen. en's "gard" . Fr h0jre ses k0bmand N. 1. M01leT's K0bmand gard og bolig. Bemrerk i0vrigt haven, hvor sen re apoteket (ou Bikubeo) fik til huse. Sa vidl det har kunnet lade sig spo-

re, er manden til h0jr sandsynlig­ vis lrerer Mad en. Den an en per­

s n har det ikke vrerel muligt at

identificere.

Billed t er venligst udUml af Bran­

de Museum.

Ja, sa er ret snaer jul igjen o a vel dejt en smueJ igjen om den oer, der no gik . Om hwa der skier her 0 wo ejn i suelskjen 0 i rer i regn, hworae vi riglig fik

& Borgerforening

Form .: Tove Nielsen

ensker aile en god jut og et godt nytar!

07181350

St0t Nordisk samarbejde . bliv med/em at

Brande Antenneforening

Brande Jul 1987

side 4

Brande Badminton Club

FORENINGEN NORDEN Form .: Nan cy N ie lsen - (07) 1826 18

""Mil Jill


Arets lede og arets oavo hred­ ret med poka er pa radhuset I slutningen af april maned danne­ de Brande radhus traditionen tro rammen am en liIIe festlig samm n­ kom t fo r at ba!dre "Aiets led r" og "Arels navn" idenfor idra!tten i Brande k mmune.

Som yn ligt bevi pa udoa! nelsen uddelte formand n for SIB. De Samvirkende ldrrelsforcninger i Brande kommune, Henning G 1­ ba!kdal, pokaler til de to titelmod­ tagere.

Til" Arets leder" valgtes Johs. Jer­ gensen, der i over 20 ar har vrer I med til at srette sig prreg pa B rande Sogns Skytteforening, dels gennem sit arbejde i be tyrelsen; men ikk mindst ved sit a rbejde som en hejt skattet skydeinstru kt0r. Tit!'n som "Arets navn" gik til Brande Billa rd Klub's ferste hold, som . . rede sig prykning til 3. di­ vi ion samt cn I inaleplad . am del jyske mesterska b.

BIF-CUP

0nsker aile en glcedelig jul og et godt nytk gensyn til de festlige fodboldda ge 23. - 26. juni 88

pa

Forman den for SIB, Henning Go/brekda/ orgensenfra Brande Sogns Skytleforening poka/ell som tegn pa, at han er blevet ktiret som "Arets [eder" i Brande kom mune 1986. . beds t i frit iden.'

BRANDE

SVIMMEKLUB

f2Jnsker sine medlemmer en rig fig glredelig jul... '

HAND BOLDKLUBBEN

ARVAD/LYN rets navn ~ 1986 blev Branae Billard K/ubs 3. di visio flshold, sam her ses sammen med formanden for SfB. Haidet bestar af Tommy Car/sen, Kent Sorensen, Ib Sorensen og Lindy Rimmer.

~

en slier gamle og -n ye medlemmer en g l<edelig i ul '

TIt. 07 18 21 86

Brande J ul 198 7

side 5


En jule- egende Gaven t il......... hende.::-" "t::

Af Eric Store)

H n ledle has V, han ledte ho K og -ja sag r i I spej l han sa ma n han sa overall kun e n halvgammel mand, og en sadan kan ikke styre vort land. Ha n kigged' blandt egne sma proselytt ~r-hvad med Melchior? 足 nej a hell re Schl uter! Nu er de t bare, hvad Polle il,足

gar ha n A',

Hvad var det, der kete j dis e dagc? -Vi fik os et vaIgresultat uden mage, hvor aile skrendcs og rives og slas, og -hvad vrerrc er- j'r P kker i 0 ! Lrenge rotcred ' i Erhard's hjeme tanken om at find e en ledestj m e med st rke som den over Bet/ehem, men der er ikke mange af dem ..

eller gar ha n ad Helwe til? Maske gi'r GeTt ham del rigtJge skub, eller er det for meget med to med Fup? Der er inge n, der rigtigt ved, hvad der slrer, og i "Or vnj ngen~ sidder Herr Gli c og ler, for nu e r igen han ind fra kulden og del g0r sagen endnu mere ulden. Midt i aI deres mas og lll0de ku' Vorherre lade en leder f0de, del ku' fa det forvirrede fmhold ind i en lun lille l'a:lIes fold.

-y: gner al fors knng Uforb nd nde tilbud

VIGGO FENGER N rregad 6 07 18 00 12

7330 Brande

Se vores festlige gavebord i butikken.. .!

Deres (ft 1+ RJ Materialist Jonna & Preben S0rensen - Godsbanegade 2 ..: Br ande Telefon (07) 18 12 77

I速superl v/Renny og Rolger Kjeldsen . Storegade 9 . Brande

Det mademe f.devarecenter

med indbygget discauntafdeling!

Lceg ggsa din julehandel her; Vi garanterer for kvalitet og lave priser! Brande J u l 198 7

side 6


Der var de nedt til at tale hinanden,­ -forliges og tvu ngne til at gi' Fanden 1­

sk0nt del nok ville holde lidt hardt ­ om et far er r0dt og et andet r sort. Sa ku' maske et par vise mrend

en sk0nne dag fa lyst at ga hen

til andshovmodets politiske paver

med et par brugbare julegaver:

"Tolerance" ­ "Respekt for andres mening"­

samt en evne til i sk0n forening

at igen fa Mor Danmark

stablet pa fode ­ -i frellesskab, ­ ej efter hver sit ho'ede!

Sa ku' d n livsalige julefred

for en gangs skyld fa loy

at srenke sig ned,­ -man ku' glrede sig over

klokkernes ringen,

og jule-englen ku' baske med vingen.

Helweg og S hliiter, Auken og Gert

plus alle de andre,

der danser forkert,

kunne k0nt ta' hinanden

i handen og ga

mndt omkring trreet,

som da de var sma.

Og julemanden med kappe og srek

ku' smilende gi ' sine gayer vrek,

om pakken er bled

eller pakken er hard,

skidt - det er jo det samme, de far!

lkke noget af det,

der kan males i penge,

men noget de aUe

har trrengt tillrenge,­ n 'et der bestemt har vreret et savn:

"ENlGHED" •

til Mor Danmarks gavn.

Sa var det slU! med aile kvaler,

m an ku' skrive i folketingets annaler:

"Det begav sig netop i disse dage,

at vi ftk vrelgernes tillid tilbage"!

Kvohlel og mode Id popul

~

'" Pf"e(

london .. 101 de ~k o,,"

~

paris

rom

D on Brand l'"

- 1,1

' Iyro d"

de dill irS" Il"d l ,",,,lI elT'

~I de >mukk " 'u n ~

lo,hoodle, "enler d'g

Brande lui 1987

side 7


En ander edes jul

Ved midnatstid abnede vi julega­

Nu nrenner julen ig igen, og for Selve juleaftensdag tilbragte vi om­ mig betyder del, at jeg igen skal kring swinuningpoolen, hvor vi tog verne. Det tog et par timer, inden vi

havde beundret og pr0vet vores ga­

holde en rigtig god dansk jul sam­ soJbad og svemmede. Ved 18-ti­ men med min familie. Men pasam­ den lrak vi i fesUejel og gik i kirke. ver.

me ti gar mine tanker til den sydli­ bagefter gik vi rundt til venner og Derefter spiste vi vores julemiddag

ge halvkugle. Helt prrecis ned til bekendte for at 0nske gJredeligjul. ved 02.00 tiden om Datten. Juledag

Brasilien, og el bav af minder duk­ Vi var hjemme igen ved 23-tiden, var ogsa hellig- og fridag, men alle­

hvor vi byggede os med hinandeD. rede 2. juledag er alt hverdag gen,

k r frem. El af disse minder, r ju­ len 86. Jeg pr0vede bl. a. at here dem at og aile arbejder.

Det Va! furstc gang, at jeg skulle synge »Juletrreet m d sin pynt «. Det var da sprendende at pr0ve at

pr0Ve at holde en anderledes jul Dc hverken syng r eller danser holde jul pa en anden made. Men

jeg vii indr0mme, at juleaften send-

uden bLa. min familie og sneen. Vi omkring juletrreet. startede december med 36 grader og I fra en skyfri himmel. AIle skoleelever begyndte der s nresten 3 rodr. lange som mer~ rie. Jeg wlte slet ingen julestemning, og da bu­ tikkerne fyldtes med julepynt indi­ mellem Lette sommersko, shorts og rna 0d bikinier, f0lte jeg det nrermeSl laHerligt. Omkring 15. dece mber begyndte min familie at f rberede julen. Vi hentede havens I.: neste gramrre ind i stueD og pyn­ tede det m ed kul0rte ly , rna ku­ gler rned sl0jfer i lie mulige fa rver og sma dannebrogsflag (dem hav­ de min mor sendt til mig). Vi pynte­ de ogsa lidt overfladisk tlI jul rundti huset. Ingen juLereng0ring, juLe­ bagning og famiUehygge. Vi var seJvf01gelig ogsa pa jul udstilling. AIle butikker havde abnet til kl. 22.00 hv r aften. Selv om aftenen var del varml , sa vi gik pa juleud­ stilling i horts og T -shirt, og vi skulle a1tid ind og have en is, for at Jelte C. Malhiassen fotograferet i Brasilien juleaften ved mlll nU1 .,,,n blive »nedk0Iet«.

Glaedelig Jul

m-tlelig

JIIII

Malerfirmaet

Arne Larsen Blichersvej 41 ......_~ Telf. 07 1806 71

Brande J ul 19 7

side 8


te jeg maoge tanKer herbjem tillille Danruark, min ~amilie ag den danske jul. Jeg ved nu mcd sikker足 hed, at den danske jul, far m:g, er den bedste. For at tage brasilianer足 ne lidt i forsvar hertil sidst. Det erjo ikke nemt for dem a t fejre julen pa anden made. For hvem bar Iyst til at sid de og hygge sig ved stearinlys g klippe julepynt i nresten 40 gra足 der. varme. Dette var jo ogsa juJen hos min fanlllie. Der er JO mange andre familier, der holder jut ph cn lidt andeD made. Jegf01cr, fltjulen, forbrasilianeme, heller ikke e r den vigtigste fe t at fejre. Nej, sa skuLle I op\eve dcres kameval. Men del cr jo en helt a n足

den bi tone... Jette C. Mathiassen

Min b" siliansk e fam ilies juletrce.

Reparationer og undervogn sbehandling Smering og oUe

AUTOGARDEN v. Kurt Bloch Andersen . Nllmegade 10. Brande. Til. (07) 180305

Brande redaktionen: Torvet, tlf. 07 18 05 06

AlTI,._r

IInd"du i

fiVER HElBEREN

Storegade 31 Telefon 0718 2918

DEN

I/ST/SE UMMEI.DAfil

JtJl.EltASE IAIH"

Torvets Bageri Poul E. Pedersen Bager & konditori Storegade 32 . Tlf. 07 18 00 38 7330 Brande

Brande J ul 1987

side 9


JubeJdag i Brande IF..

af Ole Berg Mortensen

Brande ti/bage i 3. division efter 28 drs venten. Efter delluaigjorte karnp po hjernmebane mod ilkeborg var BIE, eiler nrestsidste spillerullde, 99,9% sikker pa at rykke op i 3. division. Lars Ravnsgard og Brian Kristensen giver herrnalscorer Benny Vilsborg en tUft/ur i omk/(2dningsrurnmet eiter kampen. Ll1rdagen eleer var oprykningen en kCIld.9gerning.

K(r:=~ Storegade 44 . Bran de

CYKLER & KNALLfRTfR STOREGADE 29 - BRAN DE -(07) 1812 31

Brande Entrepren0r­ service ApS

General Instruments ApS E L ECT R ONIC

E N GI N EERI N G

0< 7330 BRAJ'.LJE TLF. (0 7 ) 1822 CD.

Brande lui 1987

side 1

Fynsvej 4·7330 Brande Telelon (07) 182244


10rdag den 31. oktober 1987 bl v en af de belt store nuerkedage i Brande ldrretsforenings hi torie. D t blev nemlig dagen, hvor BlF efter 28 <irs fravrer, igen vendte til­ bage til divisionsrrekkerne. Efter en flot. flot sreson blev opryJcnin­ gen tiD. division sikret med en sejr pa 5-4 over Aalborg Freja pil ude­ bane. Og sa blev derfestet. Omkriog 300 var sam1et i klubb uset cia holdel vendte bjem fra kampcm -hvor iev­ rigt nre51en 150 branditter var med til al heppe op. Den 3. oprykning pa fire sresoncr var en keruisgeming, og terener Benny N0rgaard, der nu forla<ie r B1t; kunne mligt konstatere: "Frerdigt arbcj<ie!" Han overtog hoidel i serie 1 og afleverer det i 3. divi ion. Et Iantastisk arbejde bar denne lrerer fra Lind udf0rt for Brande ldrretsforening. H an over­ tager nu roret i Hol ' tebro BQld­ kl ub, der netop rykkede ud af3. di­ vision. det ud til, at det skulJe Lrenge blive en sikkcr oprykning, men en " down-periodc" for BIF'eme gjor­ de dellige plud eligt sa sprenden­ de, at man skulle helt ben til sidste spillcdag, ffM oprykningen blev 100% sikker. Det blev a til gen­ greld et forspring pa fire point til nrermeste konkurrent, Aalborg Chang. Som f01ge af f0rsteholdets succes har ct flyt udvalg set dagens lys i BlF. Et udvalg der kun skal kon­ centrere sit arbejde omkring det nybag1 divisionshold under mot­ toet: Team Brande - Fodbold med fremtid.

a

To af byens fodboldinteres erede k0bm<end, John Brask og Leif . Brandt Thorn en, f0dte i del tidlige fonir ideen med at lave specie lIe sponsoraftaler mcd f0TSteholdet. og efter oprykningen er det rigtig kommet farl over feltet. Millet er at mi 500.000 kr. om aret, og disse penge kal bruges til arbejdet om­ kriog division holdet, til a t skabe bedre forhold for spillere og trrener m. m. og derigennem sikre, t op­ holdet i 3. division ikke kun bJiver for en kort bem rerkning. Tom my Hansen, Vej l -tidligere praff-spiller i Belgien - overtager nu jobbet som cbeftTaener, og der er ingen tvivl om, at med ham ved ra­ ret vii Team Brande sta godt ru tel til sresonen 1988. De mange tTofa­ ste til kuere kan allerede nu b gyn­ de at gJrede sig til den kommende 'aesons to prestige-opg0r -nar modstand ren hedder Heming Fremad. Disse to lokalopg0r bliver helt ikkert arets till0b tykker.

Sendag den 1. november kunne Olav Fog fej re, at det ar 25 ar si­ den, han blev indsat som sogne­ perest i Blah0j og Filskov. Han er f0dt i Nigeria, bvor hans far var missiomer. Familien vendte hjem til D anmark i 1940 men rej­ ste til Nigeria eher krigens slutning. Olav Fog og hans to s0skende blev tilbag i Danmark for a1 slutte der­ es skolegang. Selv blev ban student i 1950 og cand. theoL j 1956. Sit f0rste embede fik Olav Fog 1. oktober 1958, hvor han blev ordi­ neret som bjrelpeprrest i Limi-¥ ­ eL Her blev han til 1962, hvor han b1ev sogneprcest for Blilh0j og Fil­ skov.

Sa korn BJ.F. i 3. division o holdt Aben hus 0 reception i djer klubhus, som vi hAer h0f om! Det war godt det b10w ordnet demier, san te de re sjel skul go 0 servier te ille gratulanter, der korn.

IJ/.,,/i, JullJf IItII nylir!

~CldiQ·n~t

REVISOR, SAMMENSLUTNINGEN MIDTJYLLAND

KRESTEN DALUM ApS REG. REVISORER F.R.R. TORVEGADE 22 7330 BRANDE TLF. 07 18 11 55

BREIBERI-- Bt S DFCEN I RAI EN R.BRANOTANDERSEN

Tit. (07) 180384. Torvat. Brande Bran e lui 1987

side 11


Pris for restaurering af Sor-ne Sopiges Dus Brande G rundejerforening foretog

i marts mimed for sjerte i trrek

uddelingen at sin ilrlige fo k00 ­ oelsespris.

Priseo Lilfald t regteparret Tulle og

Sven UldahJ som i 1986 har gen­

nemf0rt en enestaende reslaure­

ring af ejen dornmen H emingvej 83

-bedre kendt som "Senne Sypiges

Hus" .

Grundejeri reningen pris uddele

bvert ar til personer eller institutio­

ner, som i del foregaende ar bar op­

mrt eller restaureret en bygning el­

ler har forsimonet el omrfuie pa en

mAde, sa Brande d rved er blevet

en kennere by.

Foruden reren feJge r en keramikfi­

gur -"Brandineo"· rned pri en.

Pri overrrekkeisen blev foretaget af borgmester E. Rubech Rasm us­

ar

a

'~

...

....

Turis(~hef Karin Hansen, Tulle og Svend Uldahl, borgmester E. Rubech Rasmussen og Grundejerforeningen formand N iels Erik L arsen vedpris­ overrrekkeisen.

Brande l u] 198 7

side 12


sen, som i sin motivation oplyste, al dommerkomileen havde haft el svrert v, 19, og at afg0relsen forf0r­ ste gang i de seks ar havde mattet skc gennem en afstemning. Med i "op10bet" blandt de indkom­ ne fo rslag var MES' nye admini­ strationsbygning, ejendommen SkjoldborgsaUe 12, Midtbanks ud­ og ombygning samt Dan ish Colour Designs nye administrationsbyg­ ning. Sidstnrevnte kom ind p' en 001 andenplads. -Vi har lagt vregt pi det private j lret, og vi er ogsa faldet lidl for ro­ mantikken i denne charmerende bygning, agde E. Rubech Ras­ mu s n ved overrrekkel en. Han fremhrevede, at den restaure­ rede stnitregte idyl ved Brandes nordlige bygnense giver byens be­ s0gende el god! indtryk af byeo.

Da Tulle og Svend Uldah l i fjor 0bte "S0rine Sypiges Hu ." var del i strerkt forfald. og hele grunden var ved at vokse til i buskad. og vildtgroende trreer. Grunden ernu gjort pren og rydde­ lig, og selve buset er levet forsyncl med nyt mrtag og er blevet gen­ nemrestaurerct savel inde som ude.

"S0rine Sypiges H us" er Opf0rt i 1849. Sit naVn fik huset. da det fra om kring arhundredeskiftet til et st d i 1940'erne var beboet at en vis S0rine, som havde sy. tue i buse!. Navnet er nu shiet sa godt fast, at huset ndda i et officielt papir som sl<.0det st ' r Opf0 rt som "S0rine Sy­ piges Hus ' .

"Sorin e Sypiges Hus " som del ser lid efter reslaureringen, de,. gjorde del

fortjent til drets forsk(,mne/sespris.

Brande 1u11987

ide 13


Aret i glimt

Den 18. maj kunne dykkerklubben "Lampreuen" fcjre il 10 ars jubi­ Icewn. Efter 41 ar i ragel solgte boghand­ ler O le Westergard den 1. juni Brande BoghandeJ til EI e og Ver­ ner $0rensen.

1. aug t kunne herret0j forretnin­ gcn EBM fcjre sit 75 ars forret­ ningsjubila:um. Forretningen blcv startet den L august 1912 af Mari­ nus Dincsen. I 1954 blcv Marinus og Maries yng te datter, Jytte, gift med J0rgcn Kja:r-Rasmussen, der vaT uddannel i texti Ibran chen , og de blev begge ansal i forretningcn og drev den til I. oktober 1986, hvor J oran Toft k0ble forrelningen. Den 4. august slartcde TRA sit by­ busfors0g i Brande by. Busseme k0rer tir dag og torsdag formiddag pa bestemte ruter med holdeplad­ ser i Brande by.

I arel der er gael fik Brande el nYlgavlmaleri. Brande Boghandel/ag­ de rnur til Daglwjskolens elever der under vejledning af rna/erne Niels Ejnar Rust og Finn Bjrkelund Mortensen udsmykkede muren. MOlilleme er henlel i det Lokalesamfund og ammen tykket til et he­ Ie, der paIorskellig vis beskriver Brandes nyere his/orie. Brande Sagns JagUor rung kunne den 2 l. august fejre sit 60 firs jubi­ lreum.

Den 1. eptember 'kiftcde Bhih0j Kro ejer. Inge og Peter Thoustrup Den 8. august fejrede Land fore­ srelger kr en til den 26. arige Steen ningen Dan, k Fuchsia Klub it 10 Jensen. ars jubilreum med en star fuchsia ud tilling has EUy og Age Jensen Socialdemokrati k Forening i pa Chr. Bergsvej. Brande fejred\! sit 75 Arsjubilreum den 26. seplemb r. Den O. ugust kunne Dansk 01'­ redIoder A/S pa Myli us Erichsens­ Den 1. oktober. olgtc Jargen Niel­ vej fejre sit 25 ars j llbilrellJlL Det . en, berrekonfeklionsforretningen kele med indvielse af en ny adml­ Tip Top til Jan Agerbrek, Br0ndt!rnislrationsbygning samt bes0g af I v. milj0mini ler Chr. Christensen.

Brande Invalide- og Pensionistfor­ ening fejrede den 20. 'oktober sit 45 ars jllbilreum. Det skete med 230 deJtagere til festmiddag pa Ho­ tel Dalgas. Den L november solgte bagermes­ ter Lauge Jergensen in forretning til Elna g Poul Erik Ped r en. Poul Erik Pedersen startede j for­ retningen for 24 llr iden om by­ dreng, blev ideo udloort i bageriet og er nu selv blevet bagennester. Den L november valgte apoteker Egon Nergaard al ga p pension, om ny apoleker i Brande udnrev­ Des Else Skov VilladseD.

TeIdiIe Print ApS . Mytius E~ 52 7330 Bran:1&.leIt07-1819 22

Vilh.Colding&Jens Pede~en

rt \'iSlOnsak liesel kab Slat u[Q ri s~ rcd ~ rc\'isoru Slo regade 5. 7330 Brande. T IL 07 I '

!j

Vi 0nsker yore kunder en Glcedelig Jul

~~.1'

~~

E

Jernbo".godc 4, 733) Blonde . Tlf. 07 . 182620

Brande Jul 1

7

id 14


B F-CUP.. storre end

nogensinde

AI Ole Berg Morten 'en Den 7. BIF-CUP blev den hidtil swrste da ikke mindre end 168 bold var med, da steevnet blev ab­ net lor dag den 25. juDi 1987. Et deltagerantal pa omkring 3.000 fodboldglade drenge og ledere gjorde, at man nu og a matte tage Blahej i brog til indkvartering for­ uden de to koler i Brande samt skolen i Uhre. Yderligere havde mange forreldre, seskende og an­ dre tilhrengere taget turen til Bran­ de i dagene 25.-28. juni, sa byens gader nrermest surnmede af inter­ nalionalliv og alma frere. Selve programmet var ogsa i 1987 i den kendte og populrere stil, hvor alle var amlet til abning og modta­ gel e pa orvet, for derefter med Horsens-Garden i spidsen at mar­ cbere til tamon, hvor den mor­ A r(s B IF-CUP hlev indledt med japan -Quiz, h v~r /ederne dyscede gra­ sommc Japan-Quiz sergede for en tis deltagelse i cup'en.

festiig start pei fire dage fodbold­ Her greltkr del om at trille en "/ odbo/d" po. tid.

samveer. Sam tidligere var der masser af un­ end 42 1 kampe. Oct bevirkede, at ste klub ed SIF-CUP 8 7 blev Hol­ dcrholdning. Diskotck i hall n med ogsa mange baner i Uhre blev taget brek B & I. bokseren Ocrt Bo Jakob en som i brog, og sammen m de to baner Nreste firs BIF-CUP er pa tegne­ gee te-disc-jockey, diskotck rued ved Dalgasskolen samt banerne pa brredtet. og inden jul vii 2.500 ind­ komikeren Yao SwaIm, underhold­ Brande Stadjon var ialt 14 baner i bydeJser blive fo rdell til klu bber i ning med Prcben Palsgaard osv. Jo, brug ad gangen. det meste af verden. Interesserede def var and Jig rnegetatse pei rn 1- For fmste gang kom vesttyske hold klubber har allerede h nvendt sig. lem de mange fodboldkamp . til tops, og det var Heider SV og Mililani Cardinals fra Hawaii Sam feJge af en tumering med Osnabnicker SC, dec prrestered (USA), om var med i 1986, ven­ B-slutrunde blev def sat ny rekord i delle. De to evrige vindcre blev der sikkert tilbage i 1988. Fra den kamptal, nemlig med ikke feerre Holbrek B & I og Ringsted IF. Bed- anden ide af USA -neermcre be­ tegnet- Florida- er Oere hold inte­ resseret, og pa det europreiske kon­ Blahej fik endelig si hal,

tinent har klubber fra bl.a. Malta, SkoUand og Fcankrig visl interesse. sa no haer sport folk jo en valg,

Dertil kommer adskillige af de ve da de ka find der tel

klubber -bade danske og uden­ Mon dem tow, der sku viis badminton

landske- der efterha.nden er stam­ te re indvielse, fand re vej for lang?

grester ved BIF-CUP. de korn ihverfald slet reo

En ling er ikkert; BIF-CUP gm Brande kendl -nresten overalt i ver­

om

den.

Mangler du svar? ta' telefonen sp0rg biblioteket

b.

i\::~ .

Brande Bibliotek 07 180666

brenda rnuslk TOIIVEOADE " _ 7330 BRAN DE

TEl EFON (117) .8 20 . .

Brande Jul 19 7

side 15


Erindri 1ger fra ivet i Brande for 50 ar siden Af Anna D. Nielsen

Ja, der bliver ved mcd at dug c lidt J , sa ka n vi t: rtsrette vi ere ad op om livet i Brande, sam del levc­ Sloregade. Borgard' blandede for­ des i 30'cme.

reIning, N. 1. Meller i d n gam I Jeg viI b gyndc pa Herningvej, ke bmandsforretning. hvor der var en lille kebmand sfor­ J eg husker, at N. 1. Meller bavde en relning, som blev drevCI af Harald . tor hund, om de gik tur meu hver Jensen. Fru Jensen var lrererindc eneste dag. Men hunden havde fo r pfl "By kal 0", Olen det jeg isrer vane at gil ind i slagter Eriksen's husker hende for fra den tid var gard og gere sig reno0 g nar sa slag­ hendes deltagelse i d en arlige julc­ tcr Eriksen kom ud og sa del, sa trresfeSI i Handvrerk rforeningen. kreldtc han ine bydrenge ud, forHer var hun aile tiders leg tante for di garden sa sadan ud. De arme b0 rnenc. H un ledede bel flokken d reng beklagede sig sa til Pl0gcr , af b0m og gi k forre I, nar del gjald l de var grredefrerdige; men PlegeT de gaml beme\ege som "Sa ga r vi sagde, at det sk.ulIe han nok klare. rund l am en enebrerbusk" og , Jeg Sa en morgen tog han en rigtigtiv gik mig over 5e og la nd" og m ange ko 1 g slod pa lur. Da hunden sa andr . Hun hold l ud lige til berne­ ko m, fi.k den e1 lag bagi af den stive ne sku lie hi m, og der er ingen tvivl ko t, siden holdt den sig vrek fra am, at de der var b0m dengang, slagter Eriksens gard. kan huskc d isse )uletrresfester i Men hunden fik sa for vane at 0re ig ren nede ved Martensens villa.

Det varede imidlertid ikke lrenge, for Martensen ri ngede til M011er og . agde: "Vii du ik.k nok hrenge en pose bag i din hund, a du kan fa d n affald med hjem." -Og sa var det lut. Pa Storegad la agsa S~mdcrgaard '. Tricotagef rrelning, d en 111 der hvor ' Solgardco" i dag ligger. Bade hans kane og datter hjalp, men d t var gerne S0ndergaard, def mest sto i forretningen, og vi damervar ikke a1tid glade for at skulle ind og kebe buk er og andre ti ng,- tr0m­ per "--unne ua gao Lrengere nede ad toregadc 1<1 Pe­ der Nje~ en's k0bmand forretning, der senerc blev overta et af hans S0n, afdede Robert Nielsen, am encre drev fiskcforretning der nogl Iir 0 J idenhcn elrev de ruIle­ forretn ing.

J(i}rgenstns hvor "So/garden" ligger. kommer bager Winkler, h vor skrredderen lIU har huse. Ved sidell afhavde N. Borgaard J en en sin forre/ning, i dag Spon og Fritid. () verst oppe i amme ejendom havde jOfograf MenlZe aleUer. B il/edel er venfigst lid/ant af J0rgen Christensen. tlU

Fragtmand

Age Jensens Eftf. liS

Granbakken 3, Brande

Tlf. 07 . 18 02 28 Bran e J ul 1987

sid 16

TECTUM 0

.... sildllrtpdag _ _ _ __

Brande 00rslun dvej 32 Telefon 07 18 17 11


ca. venstre ses uret urmager Nis Hansen sinforretl/ing og llEngere oppe ad gaden skimles et tobaksskill. Her havde tobakshandler Mathiassen forrell/ing. Som del ses, er Storegade broJagl, ligesom der bade kerer hestevogne og biler. Den hvide bygning er Brande Hotel med stalden bagved. BemlErk milestefl ell pti Torvet, som var omgivet afblEnke, h vor byens borgere kunne hvile sig og betragle livel. Bil/eder er v n/igsr utiltint ofJergen Christensen. Sa kommer vi til skomager Jepsen's forretning, der la, bvor i enkrrem­ merTh. Willem en' Eftf.ligger nu. Jepsen havde vrerksted i et krelder­ rum, man skull ned ad en tejl trappe for at komme til vrerkstcdet, hvor ban lroJig sad hver eneste dag. Kom man ned i vreck tcdet ogskulIe have lavet sine sko, var der aJlid tid til en snak og en vittighed. Fru Jepsen pas ede den lille koforret­ ning som 1il et par trappetrin oppe. Lige efter la Charle J0rgensen's manuIakturforretning. Oet var en meget lille forretning hvor jeg hus­ ker man havde et meget lill rum, hvor kunden kunne pmve kj ler. Thaarups forrelning Iii lidt lrengere nede ad aden, og af og til kunne man opleve de to tit og rabe til hi­ nanden, mir de stod udenfor deres

Her la Skous Srebehus, som besty­ redes af Marie R smus n, der var en s0ster til skomager Jepsen. Det cne te, der nresten er bevare som del var den gang, er Thaarup' forretning. Lidt lreng re nede kom Brrendgeird's Trrehandel. Han . ad geme udenfor butikkcn pei sin trreslo!. Lrengere nede la M0Uen g Ma­ skinfabrikken. Den havde et liUe , kur, der la ud til gaden. Del blev kaldt" Brreddehytten". og jeg kan vi t r ligt sige, at her fik mange en hyggelig snak og en 01. "Brredde­ hytten" var fte et samling ted for de gre e gamle Brandc-borgere. Et andet samlingssted var Mad ens Hotel hvor de sarnme ogsa m0dtes og fik et :tykke formiddagsmad, alt imens de dr0ftede mange jove

~~ .

~~

Ja, sa kommer vi til Mouritsen's barberforretning. Nar han stod og svang den gaml barbcrkniv, ku nne det se belt farlig ud' men han vidstc godt, hvad han gjorde. Siden kom skrredder Rasmussen der. Men jeg vii ikke glemme den anden side aI gaden, med frk. Lasby og elektriker Hansen . Ved siden at lA en liUe broderiforretning, som frk. Hcnrik en havd . Sa var dec skrredder Gertsen, der 1ft ved siden aI den forr tiling, om jeg k0btc af frk. Christensen. Endc1ig var der Brande Hotel, som var meget keDdt over hele landetfor deres gode mad. Tilbage til den andeD side af ga n.

Jeg kan ~ rt relle et lille trrek fra Marten en g Morten M011er om ban kaldtes. Martensen havde pa et tidspunkt udtalt sig om, at nar folk bl v 60 ar, . a s ulle d skyde. Oer gik et par ar, sa fyldte Martens n 60 ar, og a en dagkom Morten M011er for bi Martensen's hu og. er ham ta pa trappen. Sa si er M01­ ler:"Hvad, er du levende endnu?" -"Ja hvorfor ikke", svacer Marten­ sen forbavset, hvortil M0Iler si­ ger: "Du sagde da ellers pa ettids­ punkt, at mir folk blev 60 ar, a kulle de s yde ." Hertil rede Martensen blot "Det cr bl vet ud­ at." Ja, adan kunne jeg maskc nok bli­

ve ved, men alt kaJ jo have en slut­ ning. Brande er jo helt anderl des i dag, mcn det kun ne jo vrere, der sad en ell r anden , som godt ville vid lidt om dis tider, sa de ikke belt gar i glemmebo en.

Hvis De gAr i Bolighuset efter julegaver, er der masser af muligheder. Vi ferer: • mebler • tepper • sengeudstyr • kurveting • malerier • grafik billeder • baby-artikler • smarte lamper Ogsll De er velkommen i Bolighuset - gll frit omkring, her er ingen kebetvang.

UDVAllJ - SERVICE I, WAl./TET - DET Ell OS

BRANDE BOLIGHUS

'%-, ~ .-l

Tlf. 07 18 11 60

Brande Jul 1987

side 17


En loka historisk

begiven ed

Blah0j har fact sin hal. Maske er det pa deue ted helt forke rt at bruge udlrykket eller ordet faet , mere rig­ tigt og anderledes drekkende viI det ook vrere a t 'ige, at Bhih0j har givet sig selv en hal. For en, der har fu lgt tilblivelsen i al sin besvrerlighed og for en, der vel ogsa til tider har vreret opfyldt af skcpsis, er det i dag med dyb re­ spekt og betageise, at resultatet be­ tragtes. I arbejdsgruppen omkring dette at fa lilladelseo til byggeriet igennem blev der gjort et so bert og velun ­ derbygget arbejde, der i kraft af en overbevisende argumentation f0r­ te til en Jykkelig afslutningpa lange og besvrerlige forhandlingcr. At det trods det Iangtrukne projekt deT til tider aud til at ville 10be ud i Blah0j 10 C . and, alligevel Iykke­ des at holde gejsten og viljen oppe ~en r i h0j grad indpiskere og ikke mindst hele Bliibej-omnidet til ros. I dag st ' r der en bal i B1Ab0j, om med . toltbed kan vises frem for selv de mest kri tiske 0jne. Her ID0der man en indretning og en finisb , der er gennemtrenkt ti l mindste detal­ je, og sam de r skal l des lrenge ef­ ter. Jeg ku nne t<enke mig at tage lreser­ De at disse linier med pa en tur hen til en bar mark, der la nresten ubrugt overfor opvisniogsbanen, vel engang anJagt som hilndbold­ bane. Her beslutt des det at place­ rc hallen i skolens umiddelbare nrerhed , I aprils meget fugtige be­ gyndelse viste der sig da ogsa be­ svrerligheder rra sLarlen, idet ud­ gr'dvn ingeme til okkel trued med at st, TI e sammcn, men ved burtig indgribcn blev belonbi l n rekvire­ ret og rendeme fyldtes med ce­ ment.

AI B. Underlin

Og sa 10d der fl re dmn fra gumrni­ ged og traktorer, mens dynger f jord blev byttet med sand og grus, og del vat mange hundrede kubik­ meter, der i de f0rste clage at april byttede plads. G amic skrerver ira den hedengang Funderbane ligger n u lunt og godt under sportsud­ 0Vemes trippende og tram pende f0dder. Det matte und re mange, at der fandles sa mange murere og hand­ langere, sam dukkede op, da tusin­ der af rnursten slmJle lregges, men lad det vrere et eksempel Iii efter­ mlgelse for dem, der mlger efter. Derfor stod pJudselig Dlureoe der De vreldige stAIspler file ganske kort tid lov til at brere reJsekranse-­ ne, derved deres an tal var et udtryk for, at arbejdet ble fulgt med stor interesse star, at rej egildet blev et lill0 b tykke. For en tilskuer mindede bygge­ pladsen me. t af aIt om en kremp '­ mressig myretue. I 10bet af nul komma nresten intet var hundre­ der, ja tusinder tagplader pa plads pi! a e og lregter. De mange rnyrer kendte deres plads havde sit a t passe og megct fa var d e fejl , som naturligvis h0rer med. Den sommer 1987 var viet hallen . Jeg har pa fomemmelsen, at Jerien fo r en hel del blev afviklet her. Men kedeligt var det heLler ikke at stille pa jobbct, og det nok ph gwnd af, at det, der her blev gjort, ikke var en sur pligt, m en en krer Ijene teo Og halleo indvielse, derskete efter godt 5 maneders ihrerdig indsats, h0rer aabsolut til et afh0jdepuok­ Ierne fOf vores Iille lakal am£und. For aile, der havde ofret tid krref­ t r og penge, kan dageo den 12. september 1987 da ogsa betragtes

-sa

GLASFIBER

FLAGMASTER

eLAH0 J GLASFIBER ApS , ' BENT BERT£ LS EN BLA>iOJ KlRK EVEJ 36 7:lJO aR...,OE lL~ 1051345 17Q OAN ~A~~

Brande Ju l 19S 7

sid

18

som et hjerteligt hand tryk og en tOf talc Den uforglemmelige dag med festen om afte nen med h0jt hUnwf og livsglrede var BIah0j­ borgeme sit velundt og sa velfor­ tjent. Og nu, da de f0rste maneder r ga­ l, er def allerede tegn til, al hallen ik ke far toy til at statil pynt. Forma­ let, at danne samlings ·t d fOT aile, er mi et. Her spiUes handbold , f d­ bold, tenni ' , badminton og her sky­ bibliote­ des. Her kom mer man ker eUer gem mer sig mellem gulnede blade pa 'Ilegtshi torisk arkiv, nogen spiller kart, andre m0­ des til tirsdagstrlef og hygger sig, mens snakken gar o mstort og smat. Del r ogsa en f OlJl0jel e at se, at dagplejem0drene har t get del to­ re guIv i besiddelse. J 0 , her er der liv - kultUT i dette ord . allerbed te be­ tyd ning. Med krubbe og k1ud m0der vi an­ d re, for rent skal der Vlere, og bag skranken star pa skift folk parat med kaffe, pommes frit og kyl­ ling, jo for hvor snakken og f0d­ derne gar, der vokser appetit og t0fst sam trofas te f01gesve nd . J 0 sandelig - Blab0.i hall n vi, er sig at im0dekomme et behov, den r hyggelig, og den er vares, m n ikke mere vores end at aile i kommunen til enhver tid skal vrere velkomne.

pa

Et samfund uden de helt tore fak ­ ter viste, bvad sarnmenhold magter, og offerviljen sig ikke fomlegter, nar der skal bygges for kommende slregler. Ungdom! dette idrretten hus er ivet og bygg I fo r at bru' .

Hos Mona TIt. 05 . 34 54 10 Birkehegnel 24 ' Blahej All i modern e harpleje for HA M og HENDE


Den 31. marts kunne fo足 ed tage del ferste spadeslik til B la - Mange gav en hjre/pende halld under byggeriet. Her er hej Hallen. at lregge tag.

KBMIC~

VAND . RENS

nt.

053451 88' - Ef. kont. 0534 5262 FtlSkovvel10-12 OK 7330 Brande

Glcedelig Jul

GRINDSTED KORN

BLAH0 J AFDEUNG Buelundvej 20, 7330 Brande

Tlf. (05) 34 51 55

ydro

. Isenkram . Manufaktur . Fynngsolie 73lO Brande . TIf. (OS) 34 50 03

07 -18 26 00

Brande Jul ]987

side 19


Brande Messen 1987

blev en stor succes

Den sidstc 10rdag i okt ber og d~n Det er tre ar siden, der id t var succes kan give blod pa tanden om f0 r te s0ndag i november dannedc Brande Messe og mon ikke denne tre ar ig n. BranJc Hal1 erne rammen a m arel!. Brande r-. k ..se. som blev en dm足 nend wcc >~.

Lig fr I rda miJdag, hvor dere足

ne hi ' v slael op og til s0ndag aflen k1 . 1 .00. hvor mc..:.cn slutleJ e, var de r cn stadig str0m a f bes0g nde. Detle understreges da ogsa af det Dotle be 0g tal, som naede op p 3828 geester, dertil komm r sa 4-500 andre gee ter, sa det samlede beS0gslal kom alts' op over 4.000. Dettc be.0gstal rna siges at vrere meget fl I, hvilket da ogsa glredede de mange udstill re a m b vde lagt et m get stort slykke arbejdc i at lave s speendende en Brande Messe s m m uJ igt. Handclsstandl foreningens for足 man d Ole M0bjerg var da ogsfl I see rdel c ~ godl ulfreds med me . ens fOrl0b g de mange bes0gende. Brande Messen's Try/le Claus underholder de yng. Ie ga!Ster.

."

JO NA5

SOREN PEDERSEN ENTREPREN0R

TAX r.== 0nsker glredelig jul. Tlf. 07 18 17 07

Brande J ul 198 7

side 20

]tS8h~

1330 BRANDE TLF. (01\ 180577

Villy Larsens

Kartoffelhandel ApS

v/ Arne Mo using Hern ingvej 62B, 7330 Brande TIl. (07) 180269


A,ets Brande Messe bed pti mange spamdende aktivileter Mde de gratis og fl ogle, der kostede penge.

A.C. Slidbaner A/S

VEJLEVEJ 51 . TLF. (07) 18 06 55

Sig g/aeoelig jul mecl en gave Ira

MIDT/1SKMIIIlER &GUl"EUlGN/IiG

-足

iAVl-1IIB

mASSIIII 'IIWR 'Y1I1I1fIIJa

STUMTJIBI

16IITtIISTtIU IIIISI SDJVIIIJIlJI

Nsgten til en Aktiv skonomi! A ~ ! lvb a n ken

har ab ne! d l)re n far nlaMe

'ln ~" er <lg id re r. N ~ balig. E ll uddan"" I- 足 ><'. Ril. bful d iN som merhu, Na ge l nyl Iii hj millet. Ko m ind o g fo rt ~1 o m d ine I6 nsker o g idetr - vi har 5ikke rt n0 gJcn Iii de n 0konomISke ide a f sagen ..

(;18Ilell, ,III IInl/te, "llrtI AKTlVBANKEN

AlS Kai Andresen

Torvet 1, Brande Telefol1; 07 18 10 55

Brande Jul 1987

side 21


Tryghed

Lukas 1, 64-80

AI pastor Erik Rasmussen Yor k ul turs goder bar skabt en ut ryghed, en underga ngsstemning ved atomkrrefterne. Krrefter, som vi frygter, mennesker ikke kan sty­

reo Sikkerheden er kin og bedrag. Jeg ved intet om dag n i morg n, II r hvad det nye ar bringer. Jeg lever stadig i m0 rkets g d0.dens skygge, og der er til dato kun een, der bar haft mod til at lade 0 e hele virke­ ligheden af ynd og 0d i ejnene og samtidig tu rd et forkynd en freise, vi kan leve trygt i ndens og d0­ de ns verden .. Denne er Gads S0n, d r blev fudt Z akarias profeterer om en frelse fra blandt mennesker jul nat. Dette bam profeterede Zakaria om. vore fjender.

Nar vi b0rer ordet freise, trenker vi Siden den dag har e angeliets glade f0rst pa en tryghed mod fattigdom , budskab Iydt i m0rk og lyse tid r. Siden den d ag trendtes et hab - midt sygd m, krig og ditrli hest.

H eldigvis har vi lrert at sikre os mod i mer et skinner et Iys. Og juleos disse me rke trusler. Med stolthed glade budskab vii bjrelp os at f 0je kan vi pege pa, at lreg mid ler og so­ pa det. cial forsorg har givet 0 tryghe'd. Menne 'ker bar alud 0gt tryghed Freise er et forreldet ord. Vi har in­ og ger det ik ke mindst i dag. Vi overSV0mmes nresten af godc til­ tet at frygle.

Nar kirken fy lde. m d menneskcr bud. Der lave mange gode forret­ ved juletid, er det sa blot for at gen­ ninger pa arme menneskers utryg­ opleve gaml minder og vannes af hed. ste mni ngen? Nej det er (ordi kultu­ Stykke r af frem mede religioner el­ r ns g der I(un har skaffet 0 : en ler nye apfindel er af frel e fri ter d re sikkerh d, om ikke kan hold mennesker. Vi kan fors0ge at glem­ i m0rkets og dedens skygge. -H er me hverdagen i rusgifte eller apgive har julens evangelium , al rner o g al t. D et hele er vel k un D ferietab­ profe ti ret budskab om freise, som let for den tryghed sjrelen huogrer gi er mening. eft r.

sa

Da Englene ang:"Fred pa jord" , .ds te d e jo godt, at menn sker ikke havde i sinde at slutte fred med hvera ndre. Fre! e er. at Gud kaber trygh mid t i utrygheden, fordi vi tror, at Guds inderlige bannhjertighed f01­ geros i liv gd0d.KunGudsb rm­ hjertighed kan g0re 0 trygge, nar hele denne verdens fals hed skin­ ner igennem. Gan ke gratis bar G ud ved in kre r­ ligh d lovet 0, der er d0hte til hans ord og h0rer det at vi rna lcve trygt i de t li , som ban har givet os. J ulens glade budskab er det under, at vi far Lro pa syndemc forladelse og et evigt liv og kan vrere trygge deri .

BRANDE APOTEK Storegade 11f. 07 18 01 27

SKRlEDDEREN STOREGADE Skrredderiet Storegade 16

0nskcr G \redelig l uI.

Tak for 87 - pa gensyn i 88.

Tit 07 lH 00 "7

Torvegade . Tlf. 07 180455

Det eneste lokale trykkeri med aile muligheder.

Mandelgaven keber man i:

D0GNKlOSKEN

Vi loser Deres affalds­ problemer med Abne 09 lukkede containere!

II

II.J

TORVEGADE 16 . 7330 BRANDE

Kristen M. Kristensen

TELEFON 07-18 28 23

Skrerlund. 7330 Brande

07181577 Brande J ul 198 7

sid 22


Live i Uhre dsat or gav maleri i glade farver Kun ten kom pa Ocre mader Lil at prregcUhrei 1987. aledesfikman sit f0rste gavlmaleri, ligesom gan­ gene pa Uhrc skole blev frisket op med festlige malerier, malet direkte pit murene af ·kolens eleveTal r 'angogmusik danneem I0rdag iju­ nj maned rammen om afsl0ringen af Uhres f0fste gavlmaleri, der nu smykkeT gavlen pa Uhre Nrerbutik. Kunstneme bag del nye gavlrnaleri er eleveme fra 6. kiss e pa Uhr> kole. De har under ledelse af ma­ leren Niel· Ejnar Ru t malet bille­ derne. Motiveme er hentet fra livet i det mere samfund. Eller er rna ke nrermerc et lId billedc at land by­ samfundet Uhrc. Billedeme r 'arnmensat af cle­ menter fra Livet i Uhre fur og nu. Defer kirken, kroen og kolen samt Dhre Naturpark. Koen cr og kommet med om reprre ntant for et af de fundamenter, der tidligere bet0d meget for land byen, lige­ om nuliden og fremtidene r amleL

rad , som sa tog konlak r til ODA­ Grupp n. Projektet har faet t0ttc at kullurudvalgel der gennem Brande bynid flk en bcvilling pa

12.000 kr. Yed afs10ringen vaT der blandt de fremm0dte Uhre-borgere bred enigbed om, at dette nye gavlmaleri

med de glade farve r pyn ted op pc'! nrerbutikkcns gay!. -Gavlm.alerierne pynter pa "Den gamle Dame", 'agde fonn anden for Uhre Udvikling ra , G unnar Ga bjerg, og hentyded her til Uhre Nrerbutik.

a

i de Ir vindm011Cr. Jo, elevernehar fact de typi ·k ling med, der pa en gang peger bade [rem og tilbage i tideD og samlidig er med til at beskrive livet i lands­ by amfundet Uhre. Ideen til hele projektct blev en gang i sin ud fo tretaf Uhre Udviklings­

Sjelle klasse po Ullre skofe, om er kunstneme bag gavlmalerieme i Uhre, er herfOlograferet sammen med maleren Niels Ejnar Rust ved afs/eringen af Uhre' nye gav/maleri, der hrenger po gavlen af Uhre NrerbUlik.

Ghedelig Jul 0nsker STATSANSTAl1EN

FOR UVSFORSIKRING Hovedage ntUT Brande

Torvegade 4

7330 Brande

e

t.:.~~l

·tlevtJje...

Ubrti\ttJ

Uhre Byvej 16 . TIt. 07 78 7039

Tlf. 07 . 18 29 66

Assura nd0rerne orivat:

Agenturl eder

Lorans Thys n

Tlf. 07 • 18 " 20

Assu rand0r

Edgar Jacobsen

Til. 07 - 18 12 78

Kgl. Brand - al

skadeforsikring

Tomrer· 09 snedkerarbejde udfores

NISSAN BRANDE 0

A.D. HUSEl All I vlnduer: Siandard bontlehus· v,n(lue' m rn eller eller opgave Aile ornforandronger. reparal'oner og nybygnlnger udlores

Brandlundvej 27

BRANDE Telefon (07) 18 30 00

Arne Danielsen GI

Ka-~rvel

16 (07) 187063

Brande Jul 1987

ide 23


Arets bornekon­ kurrence i Brande Jul i

i/ranfJul

• •

• •

For at vrere med 1 arets b0r­ nekonkurrence i Brande Jul skal du ud at kigg pa vin­ duer i Brande by. I nogle af forretning vindueme vii der brenge to juleplakater ved si­ den at hinanden. Pa den ene plak t mangler der fern ling. Du kal altsa finde ud af hvilke fem ting der mangler. 0 nsker du at vlEre med j konkurrencen. skal du have en deltagerkupon. Den er fremlagt i Brandes b utikker. Udfyld kuponen, skriv navn og adresse pit og aflever den pa Brande B1adet inden den 15. december. Sa deJtager

du i lodtrlEkningen om 5

gavekort a 150 kr.

Vindeme bekendtgmes i

.

• •

• •

Hvern finder fern fejl pa vores juleplakat?

• •

-

.

~ -::'/ .....

.. .. ;­

Brande BLadet

d. 19. december.

Pray Den title Cafe • • VI serverer kaffe og hjemmebag ..

Julebag er OgS8 kransekage

~a .. ·~~~rt~t

Brande Jut 1987

side 24


Julearrangementer i Brande: Julemanden har meddelt, at han bes0ger Brande fra fredag den 18. til onsdag den 23. op til jul. M0d Jule­ manden i gaderne hver aften mellem kl. 17 og 18. B0rnene ka n aflevere 0nskesedler (som bliver bragt i Brande Bladet) til Julemanden og blandt 0nskerne vii der blive trukket ,I'od om 10 julegaver, som Jule­ manden udbringer den 24. december.

Sondag den 20. december kl. 13.00 : Et sto rt j uleoptog med Skjold Garden, Middelfart i

spidsen starter ved Falck og gllr gennem byen.

Rute : Brandlundvej, Storegade, 0stre Aile, Torvega­

de, Jernbanegade, N0rregade, Godsbanegade, Sto­

regade, Torvet.

Der gives koncert ved De gamles Hjem ca. kl. 13.05

og ved 0rbceklund ca. kl. 13.30 og der afsluttes med

koncert pll Torvet ca . kl. 15.00.

Efter koncerten uddeles godteposer til b0rnene.

KI. 14.15 : Civilforsvaret serverere om eftermiddagen dampen­ de varm suppe. Suppen er naturligvis gratis.

Julestue : PlI Hotel Brande er der jule-hygge-stue, med forskel­

lige aktiviteter.

Der er lIbent fra kl. 14.00 - 16.00.

Arr.: Kulturelt Samrlld

Abningstider: Fredag den 18. december ...... ...... Aben til kl. L0rdag den 19................ .. ............... Aben til kl. S0ndag den 20......................... Fra kl. 14.00 til Mandag den 21. - onsdag den 23.......... til kl. Torsdag den 24..... .. ................ .. ........ ......... til kl.

20.00

17.00

18.00

20.00

12.00

Med venlig hilsen Brande Handelsstandsforening

Brande Jul1987

side 25


Bra de Revye gav

en en pa valsen

Under freLlestitlen "Brande i val'en" gik Brande Revy 1987 over cenen pa HOl el Dalgru; til stor morskab for de ca. 1.000 publikummer, der korn til de tre forestillinger for at se, hvilke ofre revyens tek, tforfattere . Tove Ni Isen, S0­ ren Frank og Arne 0rtved havde ladet spidde i deres tekster og op­ tri n. Arel.. Brande Revy var som sred­ vanlig arrangercl af de fire forenin­ ger. Brande Tur' tforeniog. Brande HandeL~, landsforening, Brandc­ Thyregod Laodb forening og Br'dnde Handvrerker- og Borgerfo­ renin g i frellesskab med S0ren Frank om instrukt0r. Han havde i ar be, trrebt sig pa at g0re rcvycn lidt art re end id te ar. Det grelde r om at holde, mens legen cr god. Og legen var god Iige fra f0r t til id t me::d 16 forske IJige num re fin t

Brande Jul 198 7

,'ide 26

bundet sammen at Ingrid Hu urn og Vagn Peder en rncd deres sma in dslag, hvor der blev givet til bade h0jre g venstre af el godt hjcrle. Et at belt store plet kud

bl v leverel under over kriften "MisfOrfl0jel e". hvor en Oak katte i kikkelse af bl. a. Gitte Romlow og Elin Jen. en fik givet den politi­ ske og Fin Broch en


klagesang over byradets bchand­ ling af sagen am katt freldern e. En af kaltene var meget betegnende gaet i komm unens "Broch-kasse". Med "Brande-Vice" placerede V f­ Ce Golbrekdal, Per Knudsen H en­ ningJen en og Niels J",rgenHvelp­ lund ig helt i top. I Mdt beriff-ud­ styr gay de den som byens fire betjente, der jo !run g",r, hvad de lean - blot mangler de 23 mand, $Om det 10d i "Vicen". Mona A ndersen havde en strruen­ de r vy-debut som "Rulle-Sofie", der langcde ud efter for kellig in­ tilutioner og butikker i byen for ik-

ke at vrere srerlig handicapvenlige. "Sludder for en sladder" blev mes­ te)"ligt leveret af Char)otteJustesen, der videret0rte d n v Uykkede fi ­ gur fra sidste ars r vy. Mette Knudsen, Maja Thorsted og Kirsten M",n r Rasmussen h0stede stort bifald for "Tre hvide fruer" , li­ gesom Per Knudsen ogsa vakte morskab, da han i "Alternative be­ bandlingsformer" gay lregerne i Brande et par ord med pa vejen. O g midt I revyen k m den milj0be­ vidste Arne 0 rtved rued sine kom­ mentarer tillugten pa Poppelvej. Maja Thorsted og Mona And rsen

gav den for fuld udblresning i skik­ kelsen som to skoleelever, som pa deres egen specielle made gik tret pa bynidets b0Tnepolitik. Brande Rev)'en 1987 sluttede af med samtlige medvirkende pei sce­ nen syngende visen "Revyens en­ deligt", hvor man begrred planerne om at nedlregge scenen pit Hotel Dalgas. Men man gay samtidig ud­ tryk for habet om at matte f0re den gode revy-tradition videre.

$~

,

'

(

PPH·~

HEDEGAARD 7J30S'an dL.

tlt 01 · 1IH18 00:

Nflr del grelder korn , foder­ stoffer, sfismd, g0dning og

kemikalier.

Restaurant

»H 0jmark« v/ Ragna og Pre ben H0hrmann T lf. 07 18 13 44 . 7330 Brande

Brande uristforen ing

Brande Handelsstandsforening (lJnsker glieoelig jul...

ADV 0 KAT

CHR. STORGAARD JENSEN (07) 18 05 35

7330 Brande

La Cours Aile 7 , Brande. Tlf. 07 18 26 08 Vi pfltager as sam vittighedsfuldt rengerings-opgaver og vinduespolering.

Brande JuI 1987

side 27


Dansende morgensol, salut og sam­ ba gav arets Brande Marked og Blomsterfestival den rette stemning Arets Brande Marked og Blom­ slerfestival bl v i ar allioldt 1m lag den 30. maj : men allerede fredag varmede byen op m d blom ter­ plantning, dukketeater og ko nccrt med grll ppen "Tm fisk" pa Torvet. Selvom mu ikken og . angcn gay anJcdning til at fa varmc i hrender­ nco var det dog langl fra ook til t boldc kuld n og de drivende skyer vrek. Men fredagsarrangementet, der var ganske vcllykket, blev fo r­ kan t for regno Men del var med bange anelser, man sa frem til 10rdagens sto re marked d- g. Ville del regne, cIler ville del holde t0rvejr 1gen i ax? AI cn eHer andeD uforktarlig grund, kun ne hcle Brand e vagne op til den sk0nneste sommcrm or­ gen, man kunne trenke ig. Mange havdc da ogsa ladet sig lok ke p a Torvel fur kl. 8.00 til morg nsang

og borgm ster E. Ru bech R asm us­ ud kik efter et godt k0b, mens Lio ns sens talc, amt en kanonsalut pa tre helikopteren tog J en ene ru ndtur sk ud, der pavreTdig vi vrekkede de over byen e fler den anden. sid te Brande-b Tgere og samtidig D et var et rigtig Brande Marked og pa vrerdig vis indvarslede denn Blom terfestival, hvor folk ma r de store festdag. sig og havd del rart me hinanden. Etter denne passende start pa da­ Efterluinden som tiden for Brande gen 'amledes man a m morgenkaf­ Para den nrermede sig, fik f1ere og fen og rundstykkeme ved bordenc fI r (orskeUigc farver i an. igtet sa ned ad gaga den. Folk sad virkelig de kunne falde ind i billedet, nar og n0d den dejlige morgen og de n amba-rytmerne skulle las an. Iriskbryggede kaffe, allimen len So m en fesflig afslutning pa mar­ steg l10jere og h0j ere pa den bla keds- og gagadelivet rullede a morgenllimmel.

Brande Paraden gennem byen. 1 takt med d n stigende sol kom der Lang, festlig og fan ta ifu ld med aUe aktivitet i forr tningeme og boder­ de ingredienser, der kal lil en rigtig ne bl v b folket. Dcl summede Brande Parade. med liv i gagaden. der blev handlet og ting l. Pa Sioregade ved Torvet var de r gymnastikopvisning, ved Prreste­ ga rde n ami d del store loppe­ marked en masse mennesker pei Se vor udsendte brochure!

Borup Maskinfabrik AlS Borupvej 2. 7330 Brande

Vi flJnsker vore kunder en g/lfdelig juL. ! Malermester

N. K. Sendergard VlbeyeJ 37

7330 Brende

Til. (07) 18 1343 (eller kl. 14)

~

M·E·S

~

Brande l ui

19~ 7

side 28

Julegaver III barn

kaber man hos BENTES EGETBJ

Storegade 19, 7330 Brande, tlf. 07 18 03 27


Ohp.rlP"'~P i forbiruielse med Brande Mar足

Landinspektlr

HENNING JENSEN Storegade 36 7330 Brande. Te le fon (07) 18 00 11

Brande Materialhandel

Den perfekte klipning far man hos herrefris0r

G. Fischer

JACOB O. MADSEN

Tlf. 07 18 00 55

Storegade 8 . 7330 Brande Tlf. (07) 18 11 08

Koionial. material og kemlkaller

Brande Jul 1987

side 29


For 75 ir siden -"En brydningstid"

af Han. Andersen

kollega fra Vejle, Iykkedes det den­ En returbillet til Thyregod kostede ne dag at fa stiftet en fagforening 0,50 kr.(i 1914) f r Temrer- mellebygger og sned­ Oer blev ogsa trufte t aftale om den ker vende fo r Thyregod-Give og daglige arbej dstid, som kom til at se saledes ud: Brande.

Reaktionen fra mestrenes side lod I de 6 sommermaneder fra april til ikke vente lrenge pa sig. 1 Brande september: blcv to nyvalgte bestyrelsesmed­ Fra kl. 6 morgen til kl. 6 aiten, med lemmer omgaende fyret, fordi de frokost fra 8 til 8 11 2, middag fra 12 havde vreret med til organisations­ til 1 112, ialt 10 timer. O ktober og marts: arbejdel.

Fra D ansk T0mrerforb und side Fra kl. 7 m rgen til kl. 5 11 2 aften, blev d er herefter indkaldt IiI fcelles­ med frokost fra 8 11 2 til9, middag med meUem mestre og svende i de fra 12 til l , ialt 9 timer. 3 byer. M0det fandt st d pa af­ Novemb r ag februa r: boldshotell -t i G iv og blev ledel af Frakl. 7 11 2morgen til kI 4112af­ forbundsformand C. From Peter­ ten, med middag fra 12 till, ialt 8 timer. sen.

Man blev pa m0 I enige am en Decem ber og januar: overenskomstaftale for den lokale Fra kl. 8 morgen til kl. 4_aften, med afdcling, (noget sam var ganske middag fra 12 til l , ialt 7 timer. normalt pa dette tidspunkt). I over­ Navnlig mestrene fra Give og Thy­ enskomsten blev der aftalt en time­ regod ar tairigt reprresenteret og lI~n fort0DlT r og bygoingssnedker­ samtlige mestre, med undtagelse af arbejde pit 45 0re pro time og for to fra Brande underskrev overens­ mebel nedkerarbejde pa 42 ere pro komsten. Medel blev afsluttet med et frell es time.

kaffebord , hvor der blev udbragt et kraftigt besvaret Ie e for en god TimelBn og arbejdstid

Forat fa en forestilling a m timei0n­ forstael e og et godt samarbejde nens vrerdi rna man ogsa vide, hvad mellem mestre g svend . Samarbejdet korn dog ikke traks for brugsvareme kostede.

En fagforening bliver stifter Eksempelvi var prisen pa n cykel igang i Brande, de afskecligede 0ndag den 23. februa r 1913 var 100 !cr.

svende blev ikke genantaget og sncdkcr- og t0mrersvende rra Thy­ En overfrakke kostede 42 kr.

nogle af bYl!llS 1Th tre ville stadig regod-Give og Brande for amIet til E l par handsker kostede 3 25 kr. ikke underskrive den Dye overens­ m0de i Thyregod. Med bjrelp fra en E n tealerbillet kostede 1,65 kr.

komst.

Nllr man i dag tal rom fremmedar­ bejderproblemer, er det for inlet at regne i forbold til, bvad der skete i den liUe Landsby Brande i vintercn 19 U-13. Fra 1906 til 1916 blev by­ en befolknin~ ~get fra 491 til 12()2. S t0rstepatten af denne tilvrek t skete i perioden 1912- 14. , elvom der ikke var tale om udlren­ dinge, sa har choket no vreret Iige sa tort for byensiodbyggere. Me­ g t nyt fulgte i k0lvand t pa de fremmede, her . kaI blot nrevn s enkelte ek empler. Oer var oprettet biografteater i by­ eo. Nye forretninger og hAnd­ vrerksmestre havde startet virk­ somhed. Brande Kr var om aftenen samlingssted for eo tor del af de ca. 200 "jembaneb0rster", der om dagen var i arbejde pitbane­ liDien. Oer var startet n ny bank. Ocr var stiflet t nyt politisk parti (Sotial­ demokratiet), S III endog tillod sig, at stille op (if ogneradsvalget i for­ aret 1913. Og sidst, men ikke mindst, arbejdellle var begyndl at or aDisere sig, noget der aldrig tid­ ligere vaT set her pa egnen.

JOlEfiAIIER DEI lONER 1(118 DEM I

liiil

Storegade 30. Telefon 07 18 08 22. Brande

HJORNEBAGERIET

Vi anbefaler os i alt indenfor

JULEBAGNING sAsom KRANSEKAGER

- KLEJNER 09 meget mere. Kom med kage­ d Asen 09 ftl den fyldt op m ed

FRISKBAGTE SMAKAGER

HERNINGVEJ 8

Telefon 07 - 1B 00 96

Brande l uI 1987

side 30


Brande f0rste arbejdskarnp blev derfor en realilet. Snedker- og tem­ rersvendene nedlagde arbejdet den 17. marls, ogkonfukten am organi­

sation retten kom til at yare ca. 1

1/2 mimed. Den 7. maj kunne

"Brande-Posten" bekendtgere, at

konfiikten var slut. En ny epoke i

den lill bedeJandsby bavde taget

"in begyndelse.

Den nylig oprettede overenskomst

blev underskrevet af 14 snedker- og

t0mrermestre fra Brande samt af

fagforcningernes f0rste bestyre!se,

som sa sfliedes ud:

Chr. Julius Jen en, Give, formand.

P. M. Knudsen, Thyregod kasse­

rer.

Julius Poulsen.

Chr. Pod .

Anton Skjrerlund.

Ingvar Jensen.

H1ll'de vretet pa valsen og kunne sfll pa egne ben Men hvad var de! fo r folk, der stod bag ved den nye organisation? De! var for de flestes vedk mmen­ de svende, der, efter udstaet lrere­ lid, hvade vreret pa vals n , maske i Ty kland, Frankrig og Italien. Det var folk, om havd lam at ta pA egne bcn , og som ikke loci sige k ue af modstand. En egenskab der kunne vrere start behov for, hvis man skulle virke som tillidsmand i di 'e til.

Sid en 1922 har foreningens formrend vreret bosiddende i Brande. Fra 1922 till926var det t0m rer Ejner Thomsen, Lindealle, def b tjente savel formand sam kassererjobbet. Ej ner Thomsen var f0dt i Vorup vcd Randers, han blev ud-

Temrersvend Ejfler Thomsen er her fOlograferet i sin IIQl'erdragt. Deline

beklredning var alminde/ig for de rejsende svende (Naverne), ntir de drog

ud pa "valsen ,. til Europas lande.

Billedet stammer f ra et postkort, som Einer TlwmseJl har sefldt hjem fra

Hagenberg i Tyskland. Kortet erafsendl ijuli maned 1914, ogforlre/lerom,

at Ejfler Thomsen agler sig til Flensborg, hvor han regntr med at kunfle fd

ar-beide.

Ruglykke Storegade 33, 7330 Bran de. Tit. 07181517

VfER SlKKER pA DINE

FOTOMINDER - BRUG DIN FOTOHANDLER!

FOTO

."pet"

FOTO expert vlKen'

Vlnte~

Slor eguoe "A 7' .0 B:.n de

1 B • 7330 Bran

TI' rJ7 18 00 5 '

. TIl (07) 18 273

Brande Jul1987

side 31


lam hos L0mrermestcrFrode Mad en i 1914. Han var berefter pA val­ sen bl. a. i Norge og Tyskland og vendte tilbage til Brande i 1920. 1 J9 22 var han bland! inilia ti tager­ ne til opreuelsen aI en kooperativ virksomhed i byen, om der blev no­ get ud af dette vides ikke. Hans afl0ser i 1926 blev Anders Laur. en, Hemingvej, der var for­ mand og kasserer til 1944 og deref­ ler form and til 1950. 11926 blev timel0nnen brevet med en 2 0re, dette skuUe mfulg r for den nye formand. H an korn hjem citer fyraften smed kaskeu t:n hen pa k0kkenbordet og alte sig -"a' re bleven fyret" fortal­ Ie han sin hustru Mille. Mill e kiggede let bebrejdende hen r~i Anders:" ruangt do verkli afo l: par 0rer?14 -"Ja", svarede An­ dl'l~. \om formand havdc han jo va: rcll10d t til at ga i spid en. "Sa ka do pak' de vrerkI0.; :1 rejs", havde Martin M011er 'agl til bam. Nogle <lagc ener var 'amme Mar­ tm M011er dog kornmel til bage for at bede Anders am at ga i arbejdc

Det ~'Winger bare godt i Uhre,

djer vind:m.0ller er Dej, der du' r,

ode hil r en me ter, der plower.

Dire gammel m Jeri

ka folk jo 00 fo oatlogi

yes de re vel for Iangt fra re krower.

II.!.C [l.

()l!l l l '. Cl r cn kort beretning om den uhlodi!'!l' revolu tion i Brande i vin­ lc ren t Jl2- 13. .

Gil forst,

-hvor udvalget

er st0rst

Stjerne­

barnet

af Lars Hjelholt

ANDELS

KARTOFFELMELS

FABRIKKEN

Brande· Tlf. 07 18 08 88 Vi 0nsker vore kunder en rigtig glcedelig jul

Brande Jul 1987

side 32

En moder med sit hvs frog!

cn lille sarbar skabning

indbyUet i ct falmet blat treppe

En gave fra himlen til jo rden.

Dcr var en mening med barnets liv

cler er e n mening med d it liv.

Mini Centrefs

Frisersalon

vlConnie 0. Jepsen Brandlundvei 1 . 7330 Brande m. (07) 18 05 44


Drantums D.G.F. 0 forsamLingshus haer fundet re en fed fidus, for de er nemlig re dumrn! De ved, hwordan de gawer foer: aben hus 0 stur fest hwer femt oer, mre dowwelt jubilreum.

I anledning af al Drantum Forsam ­ lingshus kUll neJejre sit 75 drs jubi­ lreum er bestyrelsen her samLet Jor lTt modtage en ga ve fra Sparekassen SDS. Til h(,Jjre i bi/ledet ses Jorsam ­ Iingshusets f orm and, K ristian luls­ gaard sammeTl med SDS-Iokal­ rads/ormand A rne Norup. lubilreet blev ievrigt markeret med en imponerende egllsudstilling j Dralltum Forsamlingshus.

Fa etbedre badevcerelse. Kom og ger en god julehandel Glcedelig Jul I'?\

VVS IiIIIlKlI

\9

ST••III/SIll Jylls ndfNej 13 , Brande , Tlf 07 18 1563

IIfJITfJ~m

Brande Jul1987

side 33


Min barndoms jut

Inge Kristensen, Kragsig fortreller om sin barndoms jul og forberedelserne som hun husker dem, da hun var 6-7 ar gammel.

J uleforberedelserne startede fmst j december med at slagtekarret blev taget frem, for den nreste dag skull julegri 'en slagtes. Fa r ag mor stod. tidlig op . Mor skul­ Ie trende op under gruekedlen og koge vand til at skolde grisen. Far og karlen skulle vrere frerdig med morgenarbejdet fe r slagteren korn. Sl agtningen foregik i sta lden. Vores hjemmeslagter Tb kom cyk­ L nd fra Thyregod. Han havde en rek bundet pa bagag brereren, bvo hans vrerkt0j h1. Ib var en rel­ dr e manc1. J g kunne ikke !ide al h0re gri e n hyle, nar den blev stukket, derfor g mte jeg mig i min mors eng. O ct var meget sprendende at f01ge "lagets gang, for Tb fortalte en mase, far og han 10, og jeg hu ker, at jeg ustandselig gjorde Cl rerinde i stalden for at "h0re • p a. G risen blev parter log vi bjalp alle med at brere k0de t ind. Det skulle kele at og pakkes ind den nreste c1ag, fe rsl i fro tpapir, sa i brunt pa­ pir, derefter skulle der snor OID­ kring, og da jeg var en af de yng Ie skulJe jeg srette fingeren pa f0 rsle kn udc og trykk e til, in dtil far lIer en af de . tore stram mede de n a n­ den knude til. Det kunne god t give

0mme fingerspidser, fer hele grisen var p akket ind, lagt i zinkbaljer og k0rt til fryse buset i Brande, hvo r Elly stod og tog imod. Vi tog nu al­ tid lid t medi. ter, flresk og andet fra, s m min bedstemor og morbror Knud 51 ulle have. De boede i mer­ beden af as.

Ragning og rengoring December ma ned var en travl ma­ ned, isler henimod den 24. for all skulle gmes til sidst for at vrere sa frisktog rent som mUligt til jul. Det r f0r man fik k0le. kab g elkom­ fu r. Vi lavede maden pa et kornfur i k0kkenet og vannede stuerne op med en ka min. Der er sk ulle bages meget, en 7-8 slags smakager og en masse pebern.0dd r. For dem mat­ te vi bare spise af. Der skuUe ogsa bages sirupskage, sandkage, lagka­ ger og meget andet. Oet var van­ skeligl at kom m brrende pa, a DV­ nen var til pas varm i lrengere tid af gangen. Der skuUe og a g0res grund igt rent ov ralt. Nar vi kom hjem era jule­ trre fest i A kjrer skoled n 21. de­ cember, havde mor skuret k0kken­ gulvct til femise ring. Det beted, at

fJl.tlelig Jul... ! midtjysk kontormontering STOREGADE 5 . 7330 BRANDE. TLF. (07)180850

B rande Jul 1987

side 34

vi matte ga pa brenken for at kom­ me fra gangen til stueD - noget . om vi ellers aIdrig matte. Jeg husker, at jeg sommetider trenkte: Man vi bli­ cr frerdige ill jul i fir. Men nreste morgen var vidunderlig, for det lugtede af fernis i k0kkenet, og vi skulle ga pa nogle sma pladec der Va! lagt ud for at skane gulvet,.indtil de t bl v hreruet. TIl juleodstilling i Brande Den sidste weekend f0I ju l var der stor juleudstilling i BTaDde.Det be­ t0d , a t aile butikkerne efter lukke­ lid klokken 14 blev smukt pyntel og om eDdgen Va! der ni coptog og juJematine pA lorvet Min mor syntes selvf0lgelig, at vi skullc pa juleudstilling, selvorn familioens forskellige inleresser gjorde sig greldende, idet mine S0stre, der a ile var reldre end jeg, gik efter t0jbbu­ tik keme for at se det sidste nye lo­ ok. Min lilIebror og jeg ville e Icge­ t0jsbutikke r med bl.a. elektrisk tog og dukker der kunne sige: "Moar' og min far ville e fudevarerbutik­ ker, i re rslagterforretrunger med beLe grisehovedcr med svedske0jne og enappelsin i munden. Sommeti­ d r tog vi endda til Vejle for at se en stor bys overdfl.dighed af Iys, gran, glimmer m.m.

Brande & Omegns Andelsvaskeri A.m.b.a. 7330 Brande (07) 18 03 73


Foruden juleindk0bene som tog Sa skullc vi bytte julegaveT med n ­ Ing lid, kulle der ogsa krives jule­ bob0mene og 00 ke: "GlredeIig jul'·. Om eficrmiddagen sku lie de hil ncr. tore piger over til bedstemor for at NaT vi kom bjem ira juleudsttilling sane vi 0 ved . pi ebordet med ct pyote hendes juletrre og hjrelpe trendt terinlys og krev de mange h nde, sit aJt var parat, mir vi andre kort og breve. Vi manglede endnu kom ved 18.30 tiden. Vi holdt nem ­ at lave konfekt og at fa pyotet op. lig altid juleaftn bos hende. Vi salle grankvist > bag bilJeder og NfIr vi sa sad omkring bordet med klatrcnis. eT over d0rkarme, pa pa­ det fine porcelren, sagde bedste­ neler og lysckroner, og sa lavede vi mor: "Ka' J sa foldjer hrender bette clvfulgelig selv pynt til juletrreet. oorn." Hvorcfterhun b d bordb0n. JuJelrrect hentede vi ho morbror Det h0rte juleaften til. Bageft r fik hi mande. Knud en afde sidste dage fur jul, og vi suppe, k0d g ri Hvis man satte sig ved en voksen. hvert i:\r agUe han: "J flu· hundem lig' den oller kj0nnest trre i re' hirl' havde m n st0rre chancer for at f3 koy." Det sagde han til alJe, der mandeJen og dermed marcipangri­ sen. hentede julctrre Nitr VI sa var frerdige med at . pise, kulle der jo vaskes op. Det for ­ kommer mig, at det altid tog lang tid, men endelig kom det store 0jC­ blik, hvor vi kunne tage hinandeo i hamdeme og dose rundt om jule­ trreet, som ikke var srerlig stort. men ogsa flot pyntet med flag og nisser der kunne gynge, for bedLe­ mor pynt var helt vanderled send VOTes. Vi aog eo del. vel ook at de mest kendtc julesalmer f0r pakker­ ne under trreet blev omdelkt eo for cn.

Her hill ker j g specielt en julcaf­ t n, da alJe pakke m e var pakket op, og min mor spurgte mig: ., H vad har du sa taet Jnge?" Da var det furst, det gik op for mig, at der jkke var sa mange pak ker pa mil stcd pa det Lange bord, hvor aile ga erne var lagt op. Sa tog min far mig ved ban­ den og vi gik sammeo ud i morbror Kn uds vrerksted, hvor der a slod eo cykeJ til mig. Jeg kan hu ke, i tog cyklen med indo og jeg cyklede rundt om juletrreet. Efter at vi aUe havde et og beun ­ dret hinandens ~ayer skulle de voksne jo have kille, og vi oom le­ g de med vore gaver. sa del blev sam reg J meget sent inden vi kom hjem og i sengjulenat.

Endelig oprondt juJeafteo EndeJig oprandt den 24. decem­ ber, om var en travl dag for 0 . aile. Om fonniddagen hjaJp vi hinanden med at pynte jul trreet og hvor blev del flot! Ocr kul1e jo del nyc pynt pa foruden gJaskugler, flag og glim­ mer sam! nogle meget gamle ting vi oom havdc fact af farbror VaJde­ mar. Men det flotteste var nu mor hjeromelavede roser.

I juledagen byggede vi os Nreste dag fik vi b0m it lov til a l 0 ­ VI! lrenge. Sa Jrenge at far og mor var taget til kirke, nar vi stod op. Mine forreldre kuLle aJtid i kirke jul dag; f0rst da jeg blev lidt . t0rre gik vi ogsa i kirke juleaften. I del helc lagel reodrede julen sig for mig, da jeg blev lidt st0rre. I mange fir ar det cn fa t tradition, at vi boldtjuleaften ved hos bedste-

a

Grarup Tomrer1orretning

Babyt0i og o b0rnet0i 0-6 ar

v i All an Mouritsen Hastrupvej 8 • 7330 Brande

0718 12 69

Leget0i

Biltlf. 049 76 269

Undert0i 09 str0mper til hele familien

--~~~1~~ _aau1"lqu~en_t c _J..~~:~

m

T0J & LEGET0J -

~

~land. AbninJ:.,lider: -loNi. 10-17

~DE 2 " 7330 BRAND..:

Be til Deres lulefro /(os (' smllJrreb((!Jd O.S. v. has

Broens Cafeteria (iJstf!I Allt!

22

r" -

7330 Bmnde ~ .:' Tl£ 07 - 18 1733 ""\.:. v/ Sys&lb ~~-

Brande Jul 1987

"oJ

side 35


mor, hvilket var dejligt. Dajeg blev lidt st0rre rendrede denne tradition sig, og vi begyndte at holde juleaf­ ten hjemme. F0rste gang vi skulle det, grred jeg, for jeg syntes ikke det kunne blive rigtigjul, hvis ikke den skulle holdes ved min bedstemor. -Men det blev nu en ganske dejJig juleaften alligevel. Men vi skallidt tilbage til, hvordan juledagene gik. Dagene mllem jul og nytar var jo helligdage, sa der blev kun lavt det mest n0dvendige. Dyrene skulle selvf01gelig passes og ellers gik dagn med grester hos os eller vi be­ s0gte familie og naboer. Vi b0m le­ gede med yore julegaver. Jeg hus­ ker, at der altid var b0ger og spilk blandt gaverne. B0gerne kunne be­ stilles gennem skolen, vi matte hver vrelge en, som sa sku lie gemmes til jul. Tredie juledag var vi til juletrresfest i Drantum Forsamlingshus og ih, hvor var det sjovt. F0rst dansede vi, mens de vokne drak kaffe. Vort eget jultrre blev f0rst trendt nytarsaften og en af de f0rste dage i det nye ar inviterede vi aile naboer­ ne til at danse om vores juletrre. Vort juletrre stod i den inderste stue, hvor der ikke var sa rrieget

Om wo borgmester ka en sier, han vel re revidier mier, (han opfattels heller re, moskie?) o der war hejsen nower ting, som nowen gjan soe vreend omkring, a 10s, en ha.er her om flier.

varme pa. Det stod altid til efter Heilig Tre Konger og heist skulle det holde til min fars f0dselsdag den 14. januar, hvor vi dansede om det en sidte gang, hvorefter vi fik det sidste juleknas og pebem0dder. Sa vores jul varede lrenge ....

Lokal-telefonbogen for Brande

Egmont H.Petersen alS Telefon 024333 33

~

BOGPA

Ny fomland for SIB 1987 gay et skifte pa posten som forman d for De Samvirkende Idrretsforeninger i Brande kom­ mune. Pa Sill's reprresentant­ skabsm0de i. april maned blev Stell R0dekilde, efter flete ar pa posten, afl0st af Henning G olbrekdal.

Midtjysk

Brande Boghandel

ensker Glcedelig Jul

vI Verner S0rensen Storegade 50 7330 Brande

Specialist i belcegning

Anlcegsgartner B;arne E. Jensen

Citroen Brande: vi Viggo 0stc:rga:lrJ. Hl1jmarksvt'j 4, 7))0 IJranJt', 07 - III 00 76.

:SundgQQa:d ;Pouls~ n Herningvej 46·48 7330 Brande TIl. 07 18 1022

Brande Jul 1987

side 36

Thyregodvej 166 - 7330 Brande

Telefon 07 - 18 1731

Biltelf. 049 - 71768


Juten under besrettetsen

)}Kan du fortrelle noget om jut un­ der besretteiseo «? Det var det sp0gsmal redaktionen af Brande Jul stillede mig engang i oktober. leg matte efter et 0jebliks betrenk­ oingstid ind£0mm ,at i relation til jul specielt under besrettelsen, hav­ de jeg umiddelbart ingen rindrin­ ger, der var vrerd at skrive om. I dagcne fremover dukkede sp0rgs­ maIet op med jre-vne mellemrum.

Det var da mrerkeligt om ikke en sa reldga mmel tradjtion som julen og be rettelsestidcn ikke skull have nogle relation r, om varafinteres­ se at fa genopfrisket. VI ~ jrede jo dog n;. [rods af aUe genvordigbeder jc.; cern gange un­ der besrettelsen. Pro tradition er julen en af de h0jti­ der, hv r bele familien sarnles nar og hvis det er mutigt. Der er ingen tvivl om, at mange familier over det ganske land bar erindringer om juJ under be rettclsen der adskiller ig vres ntligt fra den, de fleste har. Det var i de hjem, hvor en eller f1ere familiemedl mmer mangJede i kredsen omkring julelrreet, form de befandt sig i de ty ke frengsle r eUer i koncentrationslejre. Maske befandl de sig et andet sted i Dan­ mark som illegal, gaet under jorden med falsk legitimationskort fordi de var efters0gt af gestapo. Disse familier h r jo ook erindrioger om en julestemning, der var uoget an­ dededes og betydeligt mere alvor­ lig og lrykket, og som var prreget af

uro og bekymring for, hvorledes detle eller disse familiemedlemmer havde det. Selvf0IgeIig begrrensede besrettel­ en danskemes tradiuonelle made at fejre jul pli.. Dctte sammensurium at kri tne, bedenske og kommer­ cielle pabit. som er fyldt pf. juletra­ dit ion n gennem arhu nd reder, blev selvWlgeJig ber0rt af de barske vilk<ir vi oplevcde. A ll efter temperament og opfattel­ sc af hvorledes en god dansk jul kal fejres, blev en julunder besret­ teisen nok g a bed0mt pa mange forskcllige mil.der, men den var nu allig vel sa forskcllig fra andre jul, som vi dengang buskede de mo De robuste hedenske skikke med nV; er ogjulemrend var jo uantaste­ de, ogden sobrekir efes t var detjo Jigeledes . Det eoeste der ikke var som del pi jede at vrere, var den kom mercielle ide af julctraditio­ nen. En fulge af den lyske besret­ telse var jo bl.a., at aile oversoiske tilf0rsler til Danmark oph0fte. Denned forsvandt de nest af de herligheder, som var med til at gore julen til en fest og dan ke husmo­ dre fik brug for al deres fantasi, for at fa det mest mulige ud af de ret fa muligheder de nu havd til deres nidighed. At de blev dygtige til det, kan der sikkert gives mange ek­ sempler pa. Under be rettelsen havdc vi jo en ret kraftig rationering af de f1este fudevarer. Dengang syntes de fles­ te danske, at de var ligc barde nok. Vi skulle efter krigen ret hurtigt kunne konstalere al vore rationer havde vreret de h0jeste I alle besal­ Ie lande. Den ty. ke besreltelses­ magt tillod gennem h Ie besrettel­ e tiden, at de danske rationer var h0jere end i selve Tyskland . D e dan kc forhandle re havde dygtigt, oar det b1ev fastsat, hvor meget der skuUe eksporteres, benvist til at

Hele personalet ensker alle en rigtig glredelig jul og et godt og lykkebringende nytar.

SPAREKASSEN Storegade 30 . 7330 Brande . Tlf. 07 18 11 66

\~.sds·' - -.: - ­ -

:

-~

Brande lul l 87

side 37


hvis rationerne blcv sat hoengere

ned, ville produklionen i Danmark

Fomylle, i ee folkebhie, falde aldeles omgaende og Tysk­

blev det jo faktisk lieud land ville ikke fa meget ud aE dette

sm0rhul i E uropa, som Danmark i

ee socialdemokraters top, rcaliteten var.

te ee borgmesterpost vel de Nar vi nu skaJ tale om juJ og mulig­

seet atter 0 fo finger i. beden for at gere den lige sa festlig

sa stoer han hiel udeD job. sam vi hidlil havde vre~t i tand til

al hoJde d n, var vi jo ude i elland­

distrikt som Brande, betydeligt bed­

re stillet end man var det j de store

byer. De Oeste havde en eUer anden sorte bers. NAr man kan lrese sig til selvfelgclig ogsil. sige at man op til forbindelse til land brugct og del at der fer krigen blev spist ca . 80 juleh0jLideligheden fo rsegte at for­ var vel kun naturligt, at den blev millioner kilo margarine m aret i ege tilferslern af k0dvarer, sa del udnyttet a meget det var muligt, Danmark, forstar man jo godt del var muligt for alle at fa steg pa bo r­ d t jue1aften. Man kunne ikke og del gjaldt naturligvis bovedsage­ problem dansk husmedre fik. Ked, nresk og pruregsva rer var ikk gemme til ju!. . a m man kan del nu ligt fedevarer.

Nu har vi mennesker jo en for­ egentlig rationeret pa noget tids­ om stunder. Den Lids k0kkener, var undrlig evnc til at fortrrenge all de punkt. I midten af 1 43 blev d er ikke som nu, sprekket med ke le­ dfu'lige oplevelser i tilvrerelsen, incif0rt »forbrugerkort« som skulLe skabe og dybfryserc, nej, man mat­ meden alle de lyse ider og lyse ti­ pategnes ved indk e b af d is e varer. te n0je med et i skab g en tang is. Ordningen gil< i al sin enkelthed ud Det begrrensede op bevaringsmu­ mer huske .

Til de lyse ider, hvis man kan tale pa at den bandlende, aJtsa slagte­ ligh deme ganske betydeligt. Hvad anglrr julegaver, rna jeg ind­ om lyse sider under besrettelsen, ren, skulle serge for enfordeling ef­ ma here at de danske ration r af fu­ ter rimehghed. Denne ordning f0mme at jeg let ikke har Dogen er­ devarer var aI en sadan st0rrelse at medf0rte sclv gt at en husmoder indring om, hvad man dengang reelt blev stavn bunden til at band­ kunne finde pa at kebe af gaver. ingen sultede. Da Tyskland kapit ulerede de n 5. Ie ved den samm slagter. Jeg er Udvalget var meget begnenset, og maj 1945, var slerreisen pa de vig­ sikker pa a t reldre husm0dre, der k.valiteten v r i langt de f1este til­ tigste f0devarerationer pro perso­ kan huskc denne ordning, har fre lde ikke Doget at prale at. Selv na felgende: 300 gr. smer pro uge. svrert ved at indr0mme al denne tobaksvarer der dog var meget ef­ 5 0 gr. sukker pro maned. 3'00 gr. form for fordeling ogsa foregik »ri­ tertragtede, kunne give anledning til panderyn\ming. D t var nemlig franskbred pro uge. 73/4 kg. rug­ melig«. bred pro maned . 1 112 kg. bavre­ For orienteringens skyld skulle jeg langt fra altid. at blandiogen af ( 0­ gryn eller byggryn pr. maned. 125 maske nrevneet parvarepciser am bak: fra balkanlandene og sa fy nsk var greldende. Et kvart kilo smer tobale var Iykkedes. Der var virke­ gr. alt pro maned. Den omstrendighed at Iabrika t{o­ kosrede I kr., og et 4 kilos rugor6d lig agaTel- og rooalcsmrerker , man nen af margarine ret tidligt under kostede 120 0re. 1 den iorbindelse godt kunne undvoore. Me n tank n besrettelsen opberte, (det var jo kan det maske ogsa nrevnes, at en bag gaven var sam allid detvitigste. umuligt al fii tilfurt de vegetabilske hardt arbejdende brunkul - eller Jeg hu ker at vi i min familie holdt olier, der var nedvendig for at tervearb jd r havde en time10n pa jule£ st, som vi altid havde gjort fremstille del), gjorde at sm0nnrer­ mellem la. 1,85 og kr. 2,00. det. Der var bestemt ikke nogle ude­ ker havde cn meget b0j kurs pa den ar vi nu skal tale a m jul, skal det fra kommende forbold, der kunne forhindre as i del. Det samme tror jeg, den overvejende del at den danske befolkning kan berette om. Glcedelig Jul Den danske juJe og familiefest var onsker en tradition, sam nok it mange af­ savn og den tyske besrettelse, be­ vlV agn Christensen ApS stemt ikke kunne rendre reI meget Jyllandsvej 19 - 07·181580 Erik Winther Ra smussen

ved. 7330 Brande

a

ae

o

Brande Osfelager

Brande lit & Gas

Jyllandsvei 5, 7330 Brande

Tlf. (07) 180790 & 182695

En rigtig glredelig jul anno 1987 Peder Poulsen

'/'tin". IIutol1tlnl/11 v/ H. Jergensen

Godsbanegade 7

7330 Bran de. 07 . 1805 99

Midtjydsk Savvrerk & EmbaUagefabrik Speciale: Paller A/S • Fynsvej 2 . Brande TIl'. (07) HI 2M 110

Brande Jul 1987

ide 38


Sol, sommer og mange deltagere tilsmilede Brand­ tex-Iobet 1987 For andet fir i trrek afvikJede man s0udag den 24. maj det store fami­ lie- og motions10b Brandtex-L0­ bet. Ikke frerre end 477 deltagere i -aile aJdr 10b ud i Brandlund Moses sk0nne natur, hvilket er nresten 100 mere end sidste ar. Dette ars arrangement blev desuden tilsmilet af det fin ste vejr, man kunne 0n­ ske sig, hvilket atte prik ken over j'et ved det vellykkede arrange­ ment, der da ogsa h0stede m ange rosende ord fra deltagerne. Ved Brandtex-L0bet blev der ialt 10bet 7.200 kr. jud. Disse penge blev uddelt j portioner a 1. 200 kr. til brugeme af Handicapbussen, FDF/FPF, Det D anske Spejder­ korps, beboeme pa De gamles Hjem, be boerne pa Amtspleje­ hjemmel 0 rbrekJund samt til Van­ f0reforeningen.

o Hotel Dalgas er re snak wol m0j: jadak-jadak-jadak, sa tit som de no haer h0r' det? Men Jonny Reimar fik en hak. for namme sae: nretak-nretak, ham vil vi re lreg 0re teo

Der var trrengsel, da firets Brandtex-L.,b skulle slarte.

Brande Autoopretning Industrivej 11 . Brande TIl. (07) 18 06 43

.~ .

..;;.:..... "., ' :/ ~ 11' ,"'~ "'\

t\>

»),!J ~

BRANDE TRIELAST AlS 7330 Brande· Telf. 07 18 10 00

~ .~.YIlt£X~~

Kappa Sport

09 mange andre

~rker

SPORT@ERiTiDIEI

bel saC C avalet .lEVA::

G.delig ~.' jdU

v. LARS HEIDE - STOA EGADE 14 • 7330 BRANDE

Din lcedervarebutik Brande Jul 1987

side 39


Brande Tennis Klub fik et stort ouske opfyldt Lerdag den 19. september fik au stod hu et der klar til brug. Da­ Brand Tennis Klub et start 0n ke gen blev markeret med reception, opfyldt. Denne dato kunne klub- hvor mange grester Ill0dte op for at ben holde indvielse p sit ny klub- 00ske tillykke og e nrermere padct hus ved baneme pa SendervrengeL nye klubhus. Mange ars anstrengelser var slut,

Bestyrelsetz for Brande Tennis Kilib ses her fora" deillye indbyde"de klub­ hus. Fra venstre et det iormanden Poul Steffensen, Steen Langbal/e, Kay Laursen og Erik Lauritzen. Bestyrelsen besuir desudell af Jens Iversen

I syvofifes skier def 1l10j, men def er ligodt tadig n0j som vi haer re fat gjor: .IE tunnel - 0 re omfartsvej ef D0j, vi nok ka b0wwel mej inc i manne oer.

d~okal

Ejvind Nielsens

Bogtrykkeri

Hyvildvej 22

7330 Bra nde, tlf. (07) 18 0502

Jens Moller 'IlIderrl for landsret

Storegadc 5

7330 Brand

TIf. 07 - 18 22 33

Komortid' 9.00 • 16. 0

Bonne maier

Go'jul ensker Fris0r vvs CENTER

Herningvej 64, 7330 Brande

Tit. (07) '8 01 23

TIt. 049 •

Brande Jul 198 7

n

0 50

sid 40

Ole Mikkelsen Torve t . Bran de . 07 18 1480

i"-_E~."""FoOo_IC""'.""'GE"'" . . _ ........ _ _ K

KN. E.H. Kristensen vurderlngslnspektGlr Johs. Hansansvel11 , 7330 Brande Tlf. (07) 180425


Brande Autosaddelmageritls Ah i pressenninger sam! auto足 ag Il1Ilbelpolstring Jyllondsvej 11, 7330 Brande 07 - lB 07 47 07 - 18 27 43

Glcedelig jul... SLAGTERMESTER

.""'"

~.... .. !7."CJen Lo"entten

~~~.2> .~ ..:ID

.- ~

'He.

:.l"',

UI

i

i_o "

GUEDELIG JUL =--=~-==.:.:===:.t'_ ej 9, 7330 Brande, til. 07 1801 31

Storegade 35 TELEFON(07) 180009

:.足

L3MOND I:L]AHBEK A/S Specialvrerksted for graveudstyr Jyllandsvej 1 - 7330 Brande Tlf. 07 18 06 86

Brande Jul 1987

side 41


DE BLBDE

PAKKER

ER VI

EKSPERT

To ministre

pa

.... . -

e • ar

mIg

1(1

I...

M iljmninister Cllr. Christensen po lnll'lcHnL,~n ved Dansk erred/oders 25 drs jubihl!um.

INFORMATION

til nye og nuvrerende kunder der ~nsker

- f6

hi/en

malet

goelt..

.• auto/skel'ing

~

gBtil.l1.

Frihed Uafhrengighed • Tryghed

• Sikring af familien H~jt afkast • Ubegrrenset skatte­ fradrag i den personlige indkornst Kart sagt: En god pensionisttilvcereJse. Rom ind i banken og ffi oplysnirig om de utallige fordele ag det ~tore ucibvtte du og din familie kan opna ved at benytte reglcme i pensions­ beskatningsJoven og den nye skattereforrn ved oprettelse af

ION

fagm anden ogsa for seJvstcendige erhvervsdrivende

MG MIDTGLANS AUTO LAKERING

INDUSTRIVEJ 13 . BRANDE . nF. 071810 46

Brande Ju t 1987

side 42

~~


)es0g i Brande

Fabrikant Age Petersen og Jabrikaflt Max Petersen viser industriminister Niels Wi/hjelm, i mid/ell, rundt po Brand/ex.

Aret ga h Ie to ministerbeseg i Brande. Swedes bavde Brandtex kort fur paske beseg af industrimi­ ni ter Niels Wilhjelm der var pa virksomhed bes0g i det midt- og vestjyske.

Det na:ste ministerbes0g oplevede Brande den 20.august, hvor Dansk 0rredfoder A / S kunne fejre it 25 ars jubila:um. I den anledniog af­ lagde milj0minister Chr. Christen­ sen virks mheden el bes0g for at 00 'ke tillykke med dagen.

IJ/ADEUIJ JUL...

KIt: md~ nil! d.u CJ gt,r IJd for ~.ufll & toblk , ~dl\,.UC1

em.tk:llJr't Il .('tl,; ~ EJkor "'lltltel

CJI I~

,llff f ri\.'ltc

IU huco elltl Vi

t!T h."hlt.t.luhI'}W~ Itl .

0", om wnd","

BP eel Iter "trf't'd PL',Il"r 'n

V lie I I

i1rJnJ o 11 0-

IKU~

17

• TIL JU I BRANDE MED RUTEBILERNE * VIGGO HANSEN & S0N v. ELLY HANSEN · Brande · TIl. (0 7) 1B 02 92

Industrivej 15, Brande

RUlE QG TURIST8USSER Vc re moderr,e busser IOiCie r ogsa Deres korselsproblem .. . f

Tlf. (07) 18 15 58

Brande Jul 1987

side 43


13 armed of

AI "Circulaire ira Generalpostdi­ recleuren No. 24/ 1857" fremgar det, at def den 1. -10. 1857 t.:r opret­ tet brevsamling ted i Brande pa rulen m Hem Vej\e og H eming. Brevsamlingsstedet blev underlagt poslkontoret i Vej l . Det betyder. at postkontoret i Brande i ar bar haft 130 ars jubilre­

urn. Foruden brevsam lingsstedet fik Brande og Ii en po Nogn med kg!. postb ud , derlmrte mel! m Brande og Vej le to gange om ugen. F0r den tid bavde sognet ikke haft megen forbinde1 e med omvcrde­ nen. AI og til k0rte b0ndeme med varer til Vejle eUer Hor ens, g de log v I ogsa undertiden bud med for folk, der ikke var k0rende. Re­ gelmres 'ig forbindelse med k0bsta­ den var der ikke tale om f0r hen i 1840'erne, og den b tod i, at en mand en gang a m ugen gik til Vcjle og forrettede rerinder for folk , lige­ sam han og medtog breve ira prresten, F rstander kabcl og sog­ nefogeden.

a

Steens

Posten ble besorget med Irillebur 1849 blev bestillingen 10no!;;1 af Autovcerksted .Iogne! og ko tedc 16 Rdl. for nrevnte fir. I 1 53 bortliciteredes postbefordringen til fresteh usmand Tlf. (07) 18 00 73 Peder Henriksen pa Ubre Mark for 13 Rdl. 2 Mark 12 SkL

~,

=onskontor Stats auloris rede revlsore r

PR.<ESTELUNDEN 4 - 7330 BRANDE TLF. (07) 18 0366 - GIRO NR. 1 2597 84

Peder Henriksens funktion som postbud tager siB begyndelse Mik­ kelsdag den 29. september 1853 og yarer lil 29. eptember 1854. Sog­ nels breve modtager han og ind­ bringer lil Vejle pa de forskellige offentlige te der, og hjembringer brevene derfra til sognet. Postbu­ det r endvidere forpligtet til at be­ fo rdre sogneboemes breve og sma­ rerinder for sredvan lig privat go dtg0reL e. Oct fortrelles, at bans befordring var en trilleb0T og t han med den k0rt de 11 mil frem og tilbage pa sammc dag. Da det ikke altid blev ed smlirerinder, bavde han ofte b0ren fuld af varer, nar h n om af­ te nen vendte bjem til Brande med bud og breve fra den verden, man til hverdag ikke mrerkede synderlig til. Efter at postvognen vaT kommet igang, bcholdl sognet encinu en tid del private postbud. Nogle beboere 0nskede ganske vi t, at m an kuUe nedlregge dette em bcde fo r at spare 10nndl, men For tanderskabet fin­ der. at el privat bud i sognet er Tl0d­ vendigt, og 18. december 1857 bon,liciterer de posttjenesten for en betaling af 10 Ski pro mil. Priva te breve blcv ikke udbragt, m n tolk h ntede dem ved \ejligbed -for det me. Le om 0ndagen eiter gudstje­ nesten. F0rst hen i L870'eme, da

~

lEN' "" JUlEHlUEIIIIJD' TIll

. Iron U'VAlI Ilrl'ElORATllJIIER... /

~

ClA'EUfJ JUL ..

BA L S BLOMSTER

Opbygning af special- og standardtrailer samt opygning til veksellad

PNO RAILER CO. AlS Fynsvei 7 . Brande . 07 18 16 00

Sto regade 8 . 07 18 00 01

B

~

SHELL SERVICE JENS CHR BRIXEN

Vejlevej . Bran de

Telefon (07) 180390

Brande lui 1987

side 44


.ostkontor Brande

Ballegail10en og POs!lUt::.et i !St ll de

Brallde StatioTl samt Po rhuset som del sa ud omkring 1920-25. Billedet er lIerzligst udlant af postmesteren i Brande.

..

MILJOoVILLAER nogIefenlJgt kvalltetsb,,,erl tI . fomuftlge

Vi had en hiel diel fro t 0 is, o manne mint narurligvis te vi had ret vrerre end anner! N ar de kom kyren fra en fremmet sogn o sa det gay en tur hump i re vogn, sa sae de: No er vi i Brande.

Rm!! efler veres nye byggemappe I

• MILJ0·BVG Sigfred Ja obsen ApS. B I ~h0j Stal ionsvej 1 ,BIAh0! 7330 Brande TIl. 05· 34 5176

r/

TORVET

7330 BRANDE

TLF. (01) 180461

'.iIII,

ERNA's BRODERI &STRIK ~ Storegade 32, Brande, tlf. 07 18 28 13

Renseri indlevering

tirsdag for 12 - fcerdig fredag

fredag for 12 - fcerdig tirsdag

)111....1

Vagn's Krostue Torvet Brande

Brande Jul 1987 side 45


sognet fik ct statsansat postbud, blev der indf0rt daglig postomde­ Ling.

Po o 'ognen VejJe-Brande -Her­ ning At "Circulaire Era Generalpostdi­ recteuren N . 15/ 1857" fremgar del, al der fra den 1. juli 185 7 blt:v oprettet en po trute mOOllo tvogn pa ru ten Vejlc-Herning OVer Bran­ de med to ugen tlige forbindel er. Den vogn !wrte Era Vejlc am natten og var i Brande ved olleliden am morgenen. Her bl v der 'kiftet he, ­ te, og efter et ophold gik det videre mod Hem ing. Hen mod aiten korn vognen tilbage til Brande, afgik hema klokken 19,00 og naede Vej­ Ie ved m id nat tid. I oef0r. le ar, efterat postforbindel­ sen val' abnet, benyttede man en abcn vogn til postvogn, og den var d kun led~agct afen mand , nemlig kusken. Senere fik man en lukkct postvogn, og flU bJev per onalet udvidel med en mand, en poStf0­ rer, der ekspederedc posten pa ru ­ len brev amlingssted r og .olgle billetlcr til de pas agerer, der lod sig befordre moo deligencen. Det var dog ikke bver dag, po tf0­ reren havde 'elskab i vognen, der

~rto. og '].Ia ll r p oft md l cm IlJrilt oS .prrnins OOtr 'B r aner.

~1f9,'ng ira !Bri!e ~orr <2:0lltlls oq Gnllb"s .lU. 8 3ormiebag.

Ylnf~1Il11 Ii! .periling eeneag 09 Gn~~ag IU. 6 20 llJ?inutrr (!ftermitba g.

V1fgang fr a .pernill S VO"r l1Jlanb~g o~ %orlloa9 .It!. G Ijormiboag. 'Zlnfo:1ln Ii! \.!lci ft [!1;l1ta:l ~g ::r~re~a'l 51!. " 20 llJ?inuttr crfl trTn i o~a9·

3 lJorbintrlic I1Irb (i"irclI!airr ~:;, " 5 !I1rbode~ vervro, ~t bcr fra tile brllnr~ at re gnt fC o~rcttct !Brtvfamlin9~pebrr i 2lrenborg, 'Branor og 3c1!iI19 t pca Vlourrn Inrrrrm \.!lrilr ~g .peening 09 I !Billunb 09 !Br!tften \loa Vlrutrn mcllr m \.!lei!r 09 !Barbe.

Dok h iler ikke var noget srerligt

bchageligl befordringsmiddel.

Vejen var bullet, sa passagererne

blev rystet godt sammen under rej­

sen. Blev de s0vnige og ville have

sig en lUI", stak de armene ind i nog­

Ie trop per, der hang ned fra taget,

og var saledes sikrede mod at falde

ned fra sredet. Var man endelig,

trods vognens slingren, slumret ind,

varede det sjreldent ret lrenge, f0r

m an forskrrekket for op af sin "go­

de" S0vn, ved a t vognen med et

void o mt bump passerede et af ve­

jens mange dybe huller.

O m sommeren kunne det sagtens

ga men a m vinteren var det ingen

Iy Um ved nattetid at sidde i en

kold vogn fern timer igennem. Nar

de rejsende kom til vejs ende, var

de oite meget forkomne og stiv­

frosne af kulde.

Advokaf

Jengen Mansfel d-Giese Markedspladsen 8 7330 Brande Telel on 07 18 07 33

Jernbanegade 7 7330 Brande Til. 07 18 02 00

1W6manden pd 0r6(B/tvej

JOHN BRASK TELEFON 07 18 04 38 Brande l ui 198 7

side 46

V rerst var det dog, mif sneen la b0jt over vejene. Sa matte snekasterne ud, for posten skulle jo frem. O fte matte man under sadanne forhold kme store omveje ind over marker­ ne pa de steder, hvor vejen var vist af, og det kunne da ikke undgil.es, at posten kun miede frem med tor forsinkelse. Det moderne postvresen Postvresenets sidste tm med dili­ gencen pa ruten Brande-Vejle blev k0rt i 1912 -altsa for 75 ar siden­ men fmst i 1914 blev jernbanen fra Give til Brande abnet. Som et lille koriosum kan det nrev­ nes, at den gamle diligence stadig eksisterer, idet den stari en "po tla­ de" i Den gamic By i Arhus. Men forud for denne e lutning var gaet flere fo randringer. Sale des


blev brevsamlings tcdet i Brande undcrlagt Jelling i april 1877. Om­ kring 2 ar fer blev der indfert dagJig postomdeling i Brande. 1. august 1899 bliver brevsamling ­ tedet omdannet til sakaldt Regn­ skabsfurende Poslekspedition, og far til huse pa adressen Storegade 52-54. 1. september 1909 omdannes brev­

samling tedel til sel tamdigt postkonlor pasamme adresse. Og i 19'1 /1914 bygges der nyt posthus ved tationen. Dette r enere udvi­ del ved tilbygninger i 1967 og 1978 til det nuvrer nde etageareal pa 972 kvm. Brandes fer te postmester, der blev udnrevnt i1899, vaTH. V. S. Osten­ feldt. H n efterfulgtes af H. Jer­

gensen, J. C. Jensen, V. M. Anker­ sen, S. Ebbe, A. P. Fr0bert, K. Branbrand Christen<; n, Poul Han­ il og Jens D ybdal der er Brand s postmester nu . Der har altsa til dato vreret 9 post­ mestre i Brande. 1 dag er der bcskreftiget 47 medar­ bejdere pa Brande Postkonlor, her­ af er de 29 tjenestemandsansatte.

Pd billedet ses den omta/le postvogn, der kerle fra Vejle over Brande lil Heming og tUbage medbringende breve, pakker og personer. B ilIedel er taget ved det gamle postindleverings ted i Storegade, h vor nu Mensterbageriet lig­ ger. Billedet er Ilenligst udldnt af Jergen Christensen.

Brande Maskin-Center

HERNINGVEJ 3 . 7330 BRANDE

ApS af 29/5. 84

07 1811 30

~ VlJUVIJ ~/••ltANDI Tit 07 18 04 81

Fynsvej 1 . 7330 Brande Tlf. 07 . 1821 00

Vi flJnsker aile Opet-ejere en glredelig jut... !

r!Jrande motor co. A,S

1!'Q'lo

Video Frisk bread og kage Blomster, Blade, humerkort Aben 6.30 - 21.30 oUe ugens doge

EN SERVICE FOR HElE FOLKEl

Herningvej 50 - 7330 Brande· Tlf. 07 18 08 11

.,e IIlInd" ,n II.d,Iil Jill... / J NNY SKO Y. Sko Vi ,nlll"

• RIGTIGE SKO TIL HEL E FAMI LIEN .

Brande Jul1987

side 47


Bang & Olufsen bar familiens bedste julegave

Hem-i,ion LX cr 11 _ ri e farve T \ ' r t_ pisk Bang & Olufst'll design, Bag det elegant" "slim-line" desigll gellllll"r sig en lang r&k '(' tekill skt: 0; lld\'iklinger. der blinger dig sikkert lIlci i frt'mlidens T V路alder. (Ig h!.'r er ud videbesll lUlighedt'l; sa it'df's at ciu kall fa dcl i sJlellit-T V og ikke minds! I den kOnlmende

danske di6rita l ster ,-lyd h 'u::aml. Sam idig ka n H~M-i ~i"n LX indl{a i fl eolink , )' str

me! . ,1l1cd~ at du med derk fjem YIl Og" et Sa g & Oill fsen mlisika nl ~ R kan :;(m dt: mllsik og bill eder rund t i hele hllsct ' fra rumltl rum. Kom ind og lad o S dem{)l1strerc T V-serien. sum har begejstret fah'1lrt!ssen,

Se det - kob det - hos Deres Bang & Olufsen Center

. V.U richsen 07 180152 Brande Ju l L9H7

side 48

Profile for Lokalhistorisk Arkiv Brande

Brandejul 1987  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Brandejul 1987  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement