__MAIN_TEXT__

Page 1


1-颅

I

i

Brande Jul 1986:

Udgiver:

Brande

Handelsstandsforening

Tryk: Brande Bladet Redaktion: Erik Lauritzen

I

Tak til folgende bidragydere:

I

Finn Birkelund Mortensen (forsidetegningen) E.. Rubech Rasmussen Nielsine Jensen Mary Verner - Lassen Karl Bejle Anna D. Nielsen Ole Berg Mortensen Nancy Nielsen Sonja BJ'ogaard Jan Svendsen

loge Marie Mots

Bjame. Seltoft

Kr.Otte

Robert Kristiansen

Peter Frandsen

Anne Mette Holt

Ester og Henning

Oehlenschlager

Tina Rauff Eriksen

Brande Jo 1986

Brande Jul1986 ensker lreseme en rigtig glredelig jul. Med dette nummer at Brande J ul er der gjort et forse g pa at give et lille indtryk af livet i Brande kommune, som det har formet sig pa forskellig vis i 1986. pft opfordring er en nekke Brande - borgere i forskellige aldre blevet bedt om at skrive til bladet, for pa den made at fa et nuanceret billede af hvad der har rert sig. Men Brande Ju11986 ser ikke kun pa det ar, der snart rinder ud; men gar ogsa et lille skridt tilbage i Brandes histone, for at se hvad der rerte sig i det gamle Brande. Der skallyde en tak til alle, der pa forskellig vis har leve颅 ret bidrag og lant billeder ud, for at Brande Jul ogsa i ar kunne komme ud til husstandene i Brande kommune. Endvidere skal der lyde en tak til annoncereme, der pa Brande Handelsstandsforenings opfordring, har gjort det mUligt at bevare traditionen om at udsende Brande J ul; men ogsa derigennem har st0tlet juleudsmykningen og julearrangementeme i Brande. ' Glredelig jul

Erik Lauritzen.

L______________~ Ejlif Andersen

TORVESALONEN Torvegade 1

TI t. 180567

Vi (l)nsker aile vore kunderen gtredeJig jut

- vii du undga derrne Situation?

sa kon tai<t

Turisti<0rsel savel i Indland som udland.'

Brande Jul 1986 side 2

BRANDE路 07路18 30 33 BRANDWNDVEJ 'n


Har vi for trav t?

A ut. El-installatar

Jeg har en fomemmelse at. at vi i di e i\r star Ijdt I stampe, at mange af os er tiloo­ jelige til al vrolge de ielteste maderal bru­ ge vores fritid pa. I de kommende juleda­ ge viI der vrere tid til at tage en mak i familitm m de mange muligbeder, der vitterlig.findes. Hvad med at dumpe ind pa biblioleket, en tur i hiografen, ga til et mooe eHer til en sangafteo. EUer (age et kursus i nogel, du aldrig hac prmret f0f. EUer bes0ge dine venner, sam du ikke har snakket med i e1 halvt ar, fordi du hac baft for travlL Du kan sikkert og a klare d lede.rjob has spejdeme eUer i idrretsforerungen. bvor dine oorn tilbringer meget at deres tid. Der er ca. 150 foreninger i kommunen, som ;ilie gerne vii have nye medJemmer, sa der er nok a1 tage fa t p<'l.

Asger Sondergard Jyllandsvej 7 - T1f. 18 13 42

Mejeri· & Br"dudsalg VlIIy Klausen

VeJlevej42 • Brande

Tell. (07) 18 05 59

G1redelig jul - og rigtig god fO£ll0jelse med din nye hobby i 1987. Med venlig mIsen E. Rubech Rasmussen borgmester For mig som borgmester er det glredeligt at kODSta1ere, al der er rigtig god gang i

Iljuleoe hos kommunens virksomheder. Det g3r sa strerkt, at industriministeren Ila.r ill hensigt aJ degradere os sam egns­ udviklingsolIlI'Ade. Det er ogsA godt, at arbejds10sheden til tadighed er for nedadgAende, den er vel Dll reelt ca. 4%, den laveste i adskilligc Ar. Vore egne virksomheder bygger ud, og nye skyder op. bade i Brande og i lands­ byeme. Der er allerede tagel hul pa de t store omnide, som kommunen for oyJig har erhvervet nord for Fynsvej. avidl . godt. Et sundt erlwervsliv er ef­ ter min opfurtelse den vresentligste irsag til, at vi hver isrer lean have en rimelig god 0konomi. Men hvad skaI vi sa bruge resteo at tilvre­ relseo til? Der har i deo senere tid vreret fremsal gisninger om, at vi er ved at vrere kulturt:ra:tte. MOOerrekker bar matte! at­ lyse p' grund at mang/eode tilslutoing, og Dagle foreninger skranler. Er forholdet det, at travlheden og peku­ lationeme i vort daglige arbejde ~r, at eoergieo er brugt op, oAr jobbet slutter? Eller er de kulturelle tilbud ikke gode Dok?

God bjemmelavet mad, smerrebr"d, grillkyllinger m.m. . ogs8 ud af huset!

Volmerhus

Cafeteria

(07) 18 01 61

Tak for bes0get i 1986, vi glceder as til at HOTElC:S::::~~~~L se jer igen i 87... 0 A LGAS Marianne 09 Arne Brande Jul 1986 side 3


Fra det gamle brande

Billedet viser Storegade omkring 1903. Til h0jre i billedet forre '\ ses Chr. Vester­ gards. Afholdshjem, I del nreste hu b e­ de urmager Vegeh u NleJ en, den hvide bygning Jig ehef Brande Brugs. bygning Iige eher er Brande Brugs. Forrest til venstre i billedet es en d I red­ skaber ved vejen. Her boede smed me ­ ler Sten ved siden af ham snedkermester

Jens Jensen. I det lave hus ved siden af

tmede byens kloge kone Ann Syvbrek og

J ppe yvbrek, sam der i0vrigt er meget

at fortrelle om. Demrest Jigg r Brande

Boghand I ved Peder Grarup. Bemrerk

at Storegade bade havde gaslygter og vej­

trreer p ' et Lidspunkt.

Billedet er venligst udlilnt a Nielsinc

Jensen, datter af omtalle snedkermester

Jens Jense n.

Brande

PensionisHorening

& Borgerforening ansker aile en god jul og et godt nytar!

Brande Antenneforening Brande Ju11986 side 4

IlJnsker aile i

Brande kommune en

glredelig jul... !

Brande Badminton Club

fJlADEUfJ JUL..

Stet Nordlsk samarbejde - bliv moo/em at

FORENINGEN

NORDEN

Forrn. : Nancy Nielsen, (07) 1826 18

Ct."'" Jill

Kulturelt Samrad


Arets leder og arets Davo hredret med pokaJer pa radhuset Traclitionen tro dannede Brande radhus i apri l maned rammen om en line festlig sammenkoDlSI for al hredre "Arets Le­ der" og "Arets navn" indentor idra:tten i Brande kommune. Sam synligt bevis pa udna:vnelsen uddel­ te formanden for sm, De Samvirkende Idra:tsforeninger i Brande kommune,

Sten R0dekilde, pokaler iiI de La litel­

modtagere.

Til "Aiets leder" valgtes Jens Meller Jen­

sen, der gennem 25 Ar harvrerel a:rdeles

aktiv i BI8hej Idra:tsforening.

BIPs Danmarksseriehold 19b med liLlen

am "Arets navn" efter en meget flat sa:­ son, def nelop resulterede i oprykning IiI

Danmarksserien.

~.....

Form.: Kirste n J e ns n

07- 182696

~.....

Brande Tennisklub . en bette go' klub for aile der ka' Ii' at spi lle tennis ... Kont akt KBY Laursen,

Sportsvre nge t 23 . Ti t. 18 12 04

IIF-C P

0nsker aile en glredel ig

jul og et godt nytc'ir.

gensyn til de

festlige fodbold dage

25 - 28. juni 1987

pa

Formanden for SIB, Sren RodekiJde ovemekker IIer pokalen Ii! Maller Jensen fra Bldhej ldrmt f orening, - beds!

I

'ritiden I

BRANDE

SVBMMEKLUB

f?Jnsker sine med/emm er en (lgI'g g/fBde/ig ju l.. ' Til. (07) 18 1204

HANDBO LDKLUBBEN

ARVAD/LYN

~

Ejrer en megerflat sresOfisikrer BIF's!orstelroldslg oprykning denne promolion rildeles holdellit/en ';4rels novn",

onsker gam lfl og nyfl medlemmer en glcsdelig Jul ! TIl. 1821 86

Brande Jill 1986 side 5


En lilIe julehilsen fra Oregon, USA A f Tina Rauff Eriksen Krere Brande Jul

Her er en lille julehilsen fra staten i USA,

hvor jeg for tideo opholder mig som ud­

viklingsstudent.

Oregon er kendt for de! vilden westen

med masser afbj erge og slore skove. Hvis

de! er overskyet en dag, kan en times ker­

sel bringe en til solskin eUer sne.

Jeg bor hos en middelklasse - famille m d

en hjemmebo nde son pa 18 ar.

Da jeg landede i ~taleD Oregon, hvor jcg

skal opholde mig et ar, strakte mine for­

ventninger ig lige fra den rige "DolJars ­ fam ilie" til det modsatte. Men del eneste

jeg virkelig tll!nkte p var at fa det m st

mUlige lid af det . r, Olii opholdet skul\e

yare. Og sa reprresentere Danmark som

et d jligt og vrerdifuld t land med m nge

traditioner, god mad og dansk syltel0j.

Amerikansk livsslil er noget speciel Set

med dansk 0jne, med usund mad , Mac

Donalds pa hvert gadehj0me, og TV med

22 kanaler fyl dl med reklamer hver 20. minut. I skolen sp0rger eleveme mig om IIllillge sjove ting, bl. a. er de meget interesse ret i at fa at vide, h vo rdan det ov rhovedet kan lade sig g0re at overleve uden r \da­ rner pa TV, og uden bulikker, der har

aben dognet rund t.

-HaT( ov rhovcdel tel fon , eller cr D an­

mark hovedstaden i Tyskland? la, sadan

kommer sporgsmalene, og de er alvorligt

men I.

leg gAr pa high school. Der er 1.4UU ele­

ver pa skolen, s i start n f0lte jeg mig som .. P lie alene i verden", men aile er meget venlige og interesseret i at here om h erdagen i Danm ark. De fie. Ie ke nder dog en besh:mt dansker, nemlig H. C. Andersen , ham har de dog hert o m. Selve skolegangen er vidt forske llig fra

den,jeg kender fra Danmark. Vi har sale­ des all fag hver dag og vi er forskellige el ver i hver lime. Her er kun en slags high school ikke handelsskole, HF eller gymnasium, men del er en utrolig spren­ dende skolefonn. I det hele taget er det megel sprendende at vrere udvekslings­ student, det er en god made at opleve en anden verdensdel og dens traditioner pa. Vejret her omkring pa denne arstid er no­ genlunde som i Danmark - dog uden sne, sa m il'lj ul bliver sikkert ikke hvid, som jeg haber, jere viI blive. Nyd den sooe jule­ tid med ris al'amande. Del er skl'mt at komme vrek hjemme fra. Men n ling man lcere - at Danmark og Brande er stedet hVQr man har hjemme. Glcedelig jul og godt n ytar.

Industrivej 15, Brande

Tlf. (07) 18 15 58

Brande redaktionen: Torvet, tlf. 07 18 05 06

S S er til a Ie store ensker ... so:

Spare ka,en er et a t' Danm arks a llerstorste Sii slmeddersyr vi en okonomisk losning, netop

pen!,eIll8Iilutt er. iVIed (JO,(J<XJ priva te kunder og t ilpaSS€' t Deres behov og (msker.

2;).(J()() erhverv;-; kunder er det na turligt. at vi ken·

Sa mtidig vii De opdage, at vi er lidt friskere ... der fam ilien Dn n ma rks unsker. Siivel de sma so m de ,·torE' . Har De et onske, De gerne \'i l have op(vldt. skulle De kigg Illd til SD:::; I Brande .

SPAR EKASSEN

ps: Hele persona let onsker aile en rigtig glredelig

jul og et god! og Iykkebringende nytiir.

Brande Jul1986 side 6


Centrum Farve &Tapet Torvet, 7330 Brande Tlf. (07) 180400

Ind mod l ui Julens klokker over byen lyder

aIle stjemer blinker Iys demed

Borgeme i byen sammen nyder

en pyntet by med dens aftenfred

glad de vandrer ned ad gadens fliser

all det hele skal de se og na

en lille pige med sine dukke Lise

og sin moder ved et vindu' staar

H0r mor, kirkeklokken ringer jo min pige, det lyder vel nok flot ved dens kimen den os glreden bringer saa vi sarnmen har det lyst og godt haand i haand vandrer mor og datter andagtsfuld de kikker sig omkring under orgelbrus og b0gers skratten stille lister de pa brenken ind Det er ikke nemt at vrere lille

hun raaber, se der er onkel Knud

moderen siger, du maa vrere stille

vi maa hellere se at liste ud

foran sin moder glad mod d0ren iler

rna ej sp0rge, kan ej hun holde ud

danser rundt smiler til sin moder

der h0res latter fra den gam Ie kro

I kroen bager damen pandekager og rebleskiver med sukker og syltet0j maajeg mor en rebleskive smage med syltet0j, sukker far du ej der er saa meget der skal ses og g0res f0r de hjem til far i stuen gaar pigelil vi skal nok os skynde hvis vi ogsaa de gamles hjem skal naa Et par gamle ved et vindu' kikker nikker til hinanden mens de ler da kirkeklokkens kimen begynder for de to nu vidunderet nu sker erindringen om dage saa sk0nne med de andre paa hjemmet i fjor det er dejligt at leve og paask0nne vi har det hjem, hvor vi trygt kan boo Karl 8 0jle

Brande Jul 1986 side 7


Til juletrresfest fjerde juledag i Brande

Handvrerker og Borgerforening 1918

Inspireret af Brande - pigeme Mary og Anne Mette videre­ giver jeg her mit bidrag til gamle Brande minder. I Brande Bladet er emnel ber0rt tidligere, derfor vi i dette blive mere detaljeret JuieD 1918 var fersl og fremmest bjem­ mets fe I, hvor vi allerede som DU be­ gyndte i november mAned, men bare pa n anden m de. Oct me Le kulle rorbe­ redes i hjemmel, allerede da blev dejen til brunkagerne lagt og stillet pA et keligt sted - med det resultat, at DAr min mor skuDe til bagningen var der noget mys­ tisk ved dejen. Var detmus? - nej . del var nogle sma pillefingre. de! bavde Vleret pa spil. Vort eget juJetrle var med faste traditlo­ ner, og sa var der HAndvlerkerforenin­ gens sam vi g1ledede a til,llleSten lige sa meget. Tredie juledag skulle stadsen sa se efter. dengang var moden slang - krelJ­ ler, sa malte silkepapire\ lages i brug til papilotter. Kun min bamdoms legekam­ merst, Johanne Martensen, bavde skind­ papilotter. Tit oprandt fjerde juledag med megen sne, snerydningen var jo grundejemes sag, og gadelysene var spredt; men vi

kom da til Lauritsens Kro godt garderet med Jange bjemmestrikkede strmnper lil beskyttelse over de hvide halvstI0mper. Moden var dengang lysebJlI, Iyserooe cl­ Jer hvide kjoler og sorte laksko med rem, og drengene i blAt matro tej. Vi blev sa stillet op to og to i den lange gang, der f0rte ned til salen. EndeLig blev d0ren abnet, og der stralede os i mede det store j uletrre med levende Iys, smuk-t pyotet med Jakobstiger, roser i root og hvidt ilkepapir anlt engle klippet ihvidt karton. All sammen forarbejder afbesty­ relsen. Nwrmest juletrleet gik to brandvagter med lange jemslll!nger, og to vandfyldte spande srod para!. Vi gik !>3 i kreds om­ kring trreet og sang de gamle juJesalmer godl stmtet af spillemandstrioen med Jen Sk0de om fursteviolin, Frode len­ sen andenviolin og Jens Marinos fra Bo­ rup blleSte IVlerfleljte. Deres spil var sl1 reD[ og gik sa godt igermem, de behevede hverken h0jttalere elleT forstrerker. Men blevderurovedd0Ten,det varju­ lemanden - bagennesler B0cbel, der kom k0rende med en trillebeT fyldt med godter. Der vaT en pose med godter saml et leblc og en appelsin til hver. Der skulle sa smages pa knaset; men ikke lrenge var der ro, f0T den muntre og sjove juJemand

sa

Glaedelig Jul

gi.k igangmed "En tUI over se og land " og den med "Rreven over isen" og mange flere. Ja alle var med bade store og smA. Sam en smuk tradition var eoker efter handvwrksmesire srerLig indbudle. Der sad de sa i de grengse hejhal ede, sorte kjoler. Madam H. P. Jergensen fra den gamle postgard, Maren Jepsen (skoma­ ger), Anna BrleDdgaard (lrlehandler), ogmed sii sorte Mr og midterskilning og sit venlige Vlesen, Anne Margrethe Chri ten sen fra Mellen.

Snart blev ju1etrleel skubbet hen i et hjer­

ne, der stod de t sa, ingen beundredc det

mere. Nu havde vi jo allesammen Vleret

Iii den traditionsrige fjerdejuJedags - fest.

Tiden gik sa med anglege og berne an e

til der blev erveret chokolade med boner

i den lyse spisestue med det bJankpudse­

de messingtej. Boller s m kun e n "Bed­ te Trine" eUer Use Laursen kunne bage. S~wn og trlI!t.hed begyndte at melde sig, kl. 22 var det slut for oomene, sa blev det de voksnes tUI. Snart vaT vi alle hj mme i en hyggelig stue, hvor den store kak.kel­ ovn predte varme og lunhed, og der midt pi! gulvet stod det store spisestueboTd. der indb0d til g0remAl for bAde store og slIlli. Nielsine Jensen

Olieprodukter Varmean/ceg til olie 09 gas

Forr.cdr.: Brandlundvej 1

Service pa olie- og gasfyr

Malerfirmaet

Arne Larsen a lichersvej 41 ......._ _~Telf . 1806 71

BP energi Tlf. (07) 18 06 35

3. udgave JuleUro - Hjerte-Jul Forgyit med 24 karat guld Deign : Svend Vestergaard

Pris kr.

215.­

_Stens~:rd Gaver . Storegade 15 . 7330

Brande Jul 1986 side 8

Brande . 111. 07 18 08 76

0,."''' Jul!


Ju og kar offelkur Ai Robert Kristiansen,

formand for Dansk Arbejde i Brande

Selv om vi dagiigt far tudet 0rerne fulde af, at forbruget i Danmark er for stort, kan man nu nreppe regne med, at jule­ handeleo i Danmark i ar vii fa et mindre omfang end sredvanligt. E t for stort forbrug har Danmark rent faktisk ikke rM til, men det kommer sa sandelig an pA, hvilket forbrug man taler om. Hvis det er forbruget af udenlandske varer, er det rigtigt. at det far uheldige konsekvenser for samfuods0konomien ­ men taler vi om forbruget af danske va­ rer, er sagen straks eo heit andeo. En smrre dansk ande) at forbruget i Dan­ mark l1ar oemlig positiv virkning pA den 0konomiske situation: For del Wrste be­ tyder del, at fiere dan kere kommer i ar­ bejde, og for det andet giver del mllJighed for at rette op pA betaliogsbalanceo. Begge disse fornold er sa indlysende. at enhver kunne 5e det, og derfor b0r en­ hver dansker - ikke mindst for sin egen skyld - vrere solidarisk med samfundet og simpelthen vrenne sig til konsekvent at sp0rge efter danske yarer, oar der kebes

indo Det er klart, at man ikk a1tid kan finde en dansk udgave af den vare, man vii kebe - men i mas r af tilfrelde er det ikke desto mindre muligt. Danske varer kan nresten a1tid konkurrere med uden­ landske, om ikke pa pri n sa pa kvalite­ ten, og de to ting kan man ikke skille ad. Man ber k0be dansk, nAr del kan betale sig, og mh- dansk minds! star lige med det uden1andske. Blot en sa beskedeIlfiytning afforbruget i Danmark som 3% (svarende til ca. 100 kr. om maneden) fra lldeolandsk til dansk vii bt!tyde, at 24.000 flere kommer i arbejde, og at bet:alingsbalancen forbe­ dres med ca. 8,5 m ia kroner. Det vii med andre ord sige, at vi fjerner 10% af ar­ bejdslesheden og sarer 25% af beta­ lingsbalanceunderskuddet. Det her enhver have i tankeme, nar man nu om kort tid skal begyode at trenke pa at kebe julegaver. Giv danskejul gaver­ og 00sk selv dansk til jul. - Derved kan vi undg flere kartoffelku I

Reparationer og undervognsbebandling Smering 09 olie

.,

gB DANSK NAIl

DETER EDST

Vejlevej 13 7330 Brande TII, 07· 1802 17

AUTOaARDEN

v. Kurt Bl och And ersen • N~meg ad e 10 , Bra nde . TIl. (07) 180305

Advokat

Jens Moller

MJlduet lor landsret

Storegade 5

7330 Brande

Tlf. 07 - 18 22 33

Kontortid: 9.00 - 16.00

'i Vi

_

1/

5to,,,,,,,.31

Tlf. 18 29 18

'

~aur3~

. Brandes spisested -

AtT',.",

n"d"d" "Ell

NlEllJEIIEN

/JEN

II/fiT/fiE

fi'MMEl/J'fil

JIJI,EIt'fiE

FiSH()S

Lauge Jergensen Ba ar & kond itori Storeg ade 32· TIt. 18 00 38 7330 Brande

Brande Jul1986 side 9


God og frugtbar kontakt mellem Brande

og Tarp i Sydslesvig gennem soart 40 ar

For kort tid siden blev jeg opfordret til at skrive noget om den mangeArige kon­ tak!, der har vreret mellem kredse i Tarp i Sydslesvig og Brande. Jeg vii geme pr.0Vc at efterkomme denne anmodning. Fmsl vii jeg dog tiUade mig at hemise tit to sma hefter, der giver ganske gode oplysninger om, hvad de to kred ehar arbejdel med. Det drejer sig om to jubilreumsskrifter, det ene fra 1959, det andet fra 1984. Det mrste find nok ikke ret mange steder mere. Det ande.t kan man stadig k0be. I arene efter Genforeningen viSle der sig hos mange en vok onde interesse for at relge med i, hvad der skete i det genvund­ ne land. Vi oplevede det ogsa i Brande sagn. Der blev arrangeret en del fore­ dragsm0der med talere, der var godl !lendt med senderjyske fornold. Man op­ naede kontakt med S0Tlderjysk Forening i Hem ing, men vedtog sit efter nogle firs f deb at danne cn lokalforening for Brande og omegn. Den stiftende general­ forsamling blev holdl pil H0jskolehjem­ met den 26. eptember 1934.

F1ere at de foredragsuwder, der var ble­

vet afholdl, bavde netop fundet ted n

26. september, som varvor gamle konges f0dselsdag. D r blev taget ganske godl fat i den ny forening. Det kom til at dreje sig om mange meder, store og smA , men altid med god tilslutning. Det Iykkedes at hverve mange medle m­ mer, og man fandt hurti pa at sege per­ sonkontakt med kredse i S0nderjylland. I fer te omgang blev del kredsen i Bylde­ rup - Bov vi skulle bes0ge og siden bavde genbeseg fra. Vor forenings nrestfonnand , apoteker 1::. Bang havde kendskab til pnestefamilien i Bylderup. Det viste sig hurtigt, at dette initiativ fandt god grobund. Det fmte 0 ­ ~ til, at der ved sommertid korn b0m fra grrenseegnene pa feriebes0g i Brande og ornegn.

\

Treneskolen. Tarp, Syds/es lIig opfoTt i ] 952 - 53, illdviet den

Trange og merke tider - men lyset kom igen r6 ar fik. vi lov at arbejde videre med vor

forening efler dic;se tinjer. Sa kom den 9. april 1940 med alt, bvad Ill0rkt og trangt del kom tit at betyde. Ved de nationale festdage sam f. eks. Dybb0ldagen og Kongens fedselsdag havde vi lrert at vrere tlittige til at flage. N u standsede all for en tid. Del blev m0rklregningstider. MCgel godt foreningsarbejde fonnede sig mere i del stiUrerdigc; men man glemte aid rig bilbet om lysere tider. Og de komI ingen, sam bar oplevet de n 4. - 5. maj 1945 kan nogensindc glemme del. Vi iUe ogsa gerne bid rage til, at den opvokc;ende lregt kunne lrere at glfede sig ved mindet om bine ly e forilrsdage . Derfor blev de mange mindestene rejsl rundt omkring i lande!. Brandeflk jorejsl sin pi! et centralt ted i byen.

Talrige nationale m0der er blevet b Idl for at mindes Danmarks befrielse. Glem­ mes skal det ikke, at vi ogsa gennem 40 itr kunne saml mange til gudstjeneste i Brande kirke, mir det blev 4. maj.

Vanskelige Ar eiter 1945 I S00derjysk For rung, som nogle ar se­

nere valgle at kalde sig Grrenseforenin­ gen fo r Brande, Blah0j og Filskov sogne, fik vi arbejdet op rned fomyet styrke. De traditionsrige m0deaftner fortsane. men vi 0n~kede ogsa at lage nye opgaver op. I de f01Ste ar eftef 1945 var det mege! vanskeligt at komme til Sydslesvig; men efterhAnden abnede der sig visse mulig­ heder, isrer i sarnarbejde med Dansk Sundheds~eneste i Syd lesvig og senere med de mange kredse demede, hvor man IiJIlskede at fa danske sko1er oprettet. Det var en stor oplevel e at komme syd for gram en de ar. Det var betagende. Det fyldle sindet rned en stOr glrede. Men

Konfektureforretn;ngen

Storegade 44 . Brande

CYKLER & KNALLERTER STOREGA DE 29 - BRAN DE - (07) 18 12 :1 1

Brande

Entrepren0r­ service ApS

General Instruments ApS ELECTRON I C

ENG I N EE R I NG

OK 733:J BRANDE TLF(Q7) 182200.

Brande Jul 1986 side 10

Fynsvej 4·7330 Brande Telefon (07) , B 2 2 44


trist var det at se det forfald, der prregede 1andsdelen demede. Huse og gArde bar vidnesbyrd om, hvor umuligt det havde voeret at klare vedligeholdel en at de mange smukke bygninger. Vejene var elendige. Markeme forS0mt. Befolknin­ gens kIa:dedragt var mrerket at rud. E l SlCrtigt vemcxtigt pereg satte de mange 0sttyske flygtninge pa forholdene i det gamle, danske land Men br0d aUige­ vel hAbet frem pliny. Hos mange demede og ogsa hos mange at os i "Det gamle land u levede der et s"Ue hab om endnu en grrenseflytning mod syd. Megen debat [ejste sig om dene p0rgs­ mill. Det nok Iidt for tidligt udtalte ord Om grrensen "der liggeT fast" kom til at sejre. Megel er nu rendret iden dengang, men et stille suk lever nok stadigt i mange sind.

sa

Skabe bedre video om gramselandet G rrensefoTemngens forrOlil er fort&at at vreTe med til at skabe bedre viden om for­ holdene i grrenseegnene. Men det er ogsa det fit st0tte dan kheden demode med offen tlige og private midler. Lader vi tankeme gil lilbage over de man­ ge ftt, t0r vi vel sige, at formcilet er blevet faslholdt. Slundom bar mAske lidt af den gni hverdag k unnet dlEmpe lidt af sindets egejstring. Men sa kfIl del ogsa sige ,at vi har faet lov at opleve mange festlige stunder, nar vi samJedes fra nord o~ syd. Det er jo tort set sket hvert ar. Skiftevis har vi bes0gt hVer"dJldre, og & har vi op­ level, at "ny igen bUYer den gamle sang, sA lit en mand den af hjertet ynger". Oer har vreret kald t pa offervilje, oar de t maldt opgaver i vor venskabskreds der­ nede. Vi bar her modlaget gode gayer til brug demede. Mange viI buske de festlige baza.rer, vi fik arrangeret i Brande prres­ tegard. Ikke sa fa gange bar jeg oplevet, at gode venner er kommet til min d0r med pen­ gegaver til dem dem ede, deT srerlig har brug for hjoolp. Isoor er del dog offentlige Illidler, der bar muliggjort de mange byg­ gearbejder. skoler, oomehaver m.m. der er tillet til mdighed for det danske arbej­ de i grrenselandet. Lad 0 til eksempel her nrevne den smuk­ ke "Treoeskole" i Tarp, som Skolefore­ ningen fik. rejst i 1953. Den aflaste den liUe skole, der under ledd e aflrererBar­ don Hansen var begyndt i Jerrish0j i 1947 - under meget, meget beskedne lokale­ torhold. "Sovekammer s)(Olen" hlev den kaldt, fordi man i lamgere tid matte kIare sig med el sovekammer, som gardejer Van der Wehl og han hustru stillede til nidighed i gardens stuehw.

Del mdre ofden danske kirke i Torp i Sydsles\lig apron i 1984 - 8508 ind\liel den 8 april 1985. .

Det blev ordnet sAdan. at den h0jtideHge indvielse at skol n i Tarp ogsa fondt sted en 26. september. Det hlev en festdag, som i de f01gende gang pa gang bar gi­ vel inspiration til det arbejde, der kulle udfures i sko1estucme. I den rummelige bygning var der ogsA dengang en lejlig­ hed med plads til lrererfamilien. Om S0n­ dagen blev to af skolens lokaler omdao­ net til kirkesal, hvilket ogsA vi mange, der i tidens 10b har deltaget i festlige anled­ ninger deroede, klart kan huske. Ude i kolegArden blev dec kort efter sko­ lens indvJelse rcjst en kJokkestabel, hvor en gave fra Norge, ell kirk klokke med navnel "Glad~, kom til at brenge.

ar

Skole og kirke bar arbejdet godt sammen Skole og kitke bar gennenl tiderne arbej­ del godt sarnmen, og lkke Jrenge c.fter at den danske skole havde begyndt sin ger­ ning i Tarp, fik man mulighed foral fa an­ sal yderligere ell dansk prrest demedc. Det blev cando theol Chr Karstoft, som blev ordineret i Helligcindskirken i Fleru;­ borgkortf0rjul 19500gderefterfik Ugle heTTed som selv trendigt omrAde - med bolig f0fSI i Jaruplund og fa Ar senere i den smukke bolig; der rejstcs pa Harkicl­ weg i Tarp.

R. BRANDT ANDERSEN TIt. (07) 1803 84 . Torvet . Brande

Brande Jul1986 side 11


Da pastor Chr. Karstoft og fru Anja efter nresten 30 firs trofast virke i U gle herred S0gte ind til Flensborg, hvor Karstoft ud­ nrevntes til pravst, overtog pastor Skjedt - Jakobsen embedet, fortsatte det gamle spor; men han tog ogsfl cn ny stor opgave op og naede i lebet af kort tid med en til­ bygning til prresteboligen at ffl rcjst en smuk k irke i Tarp. Den bl v indviet 2. pinsedag den 8. april 1985 ved en smuk hejtidelighed, i hvilken ogsfl reprresen­ tanter fra Brande havde lejlighed til at deJtage.

dem ede, hvor historien taler it. trerke spr g. laden lrenge g8r det mod jul og sideD venter el nyt a r. De dage har altid haft en srerlig e vne til a t kaJde min dem e frem i yore sind. Det viI ook ogsa ske, mir 1986 gar pa hreld, og vi ira mange h edse ud over vort land sender varme hil n r og gode e nsker til trofn t venner, yd og nord for vor grrense,

Kr. Q Ue

I skal ikke blive glemt P den kendte mindesten , der kort efter 1920 rejstes ved Krusa til erindring om kong Christians mooe med danske Syd­ selsvigere i genforeningsdagene, el bevreget mede, star jo "I skal ikke blive glemt" . Det var de ord, davrerende slats­ minister Niels Neergaard havde udtalt pa Dybool Banke pa genforeningens start festdag. Hine ord fra Dybool Banke, gentaget i stenen ved rusa, har vi i vor kreds i al beskedenhed prevet at leve op til. Fra de mange ar, hvor vi nu frit har kunnet frer­ des i Nord - og Syd~lesvi g er der et vreld af erindringer, som man med glrede kan dvrele ved. Men nu gar det ikke at fort­ srette. Lad mig dog til sidst bringe en tak til de mange, som har deltaget i fore­ ningens arbejde, og en srerlig tak til aile dem, der gennem arene har deJtaget i tu­ re, vi kunne arrangere til de mange steder

Ny postmester i Brande Aret 1986 bcted e t lederskifte pa Brande

POSlkontor, sal de blev postmester B.

Hnnkil ved Illsskiftet aflest af Jens Dyb­

daJ i postm ter - stolen.

Jens DybdaJ kom fia ell stilling som over­

kontroll0r i Yarde. Han startedesin lebe­

bane i Post og Telegrafvresenet om elev i

Vinderup i 19-54, side n gjorde han tj enes­

te som assi tent i Ringkebing, som kon­

troller i Skjem og sid ,t SOIIl overkontrol­ 1m i Skjem.

sare

Her e n liIIe hil en fm Jergen Eriksen, As­ serbaUe, skr vet i pravst Kr. OUes greste­ bog, hvor han J€ nsker held og Iykke med arbejdel i den nystiftede Sendc.r jysk For­ ening.

DE BLBDE

PAKKER ER VI Vilh. Colding &Jens Pedersen revisi onsaktiesl'l.s kab statsau toriserede reviso rer Storegade ) , 7330 Brande. TIL 07 18 23 88

Brande Ju1 1986 side 12 I ..

EKSPERTE


Restaorering belonnet med forskonnelsespris Ejeren af jendommen Storegade 42 ­ kendt som slagter Eriksens ejendom Palle Eriksen, bar igennem nogle ar fore­ lagel en gennemgribende og sa:rdeles vellykket restaurering bade inde og ude. Dene bar fert til, at den gamle ejendom idag fre mst!r om en statelig og muk bygning, der sa absolut er med til at for­ sk0nne Brandes bymidte.

Oct vas da ogsa Dogle at de begrundelser, d r blcv givet at forman den for Brande Grundejetforening, Niel~ Erik Larsen, da han i maj mAned overrakte srets [or­ sk0llI1elsespri til Palle Eriksen. Borgmestcr E. Rubech Rasmussen, der overrakle del synlige bevis forslwn­ ne1sespriS(..'l1, en k ramikfigur. sagde, at Paile Eriksen havde dokumenteret, at han bade h vde is! evner og mod til at ga igang med denne slOre opgave.

pa

Hvis De gfjr i Bolighuset efter julegaver, er der masser af muligheder. Vi f0rer:

• • • • •

mabler trepper sengeudstyr kurveting maJerier

• grafik billeder • baby-artikler • smarte lamper Ogs~ De erve lkommen

i Bolighuset - gfj frit om kring, her er ingen k0betvang.

Prismodtageren Pa/le Eriksen ses her mel/em fomwnden for Brande Grundejerfore­ ning, Niels Erik Larsen og borgmester E. Rubech Rasmussell ved prisovemekkelsen.

UIVAlfJ - SERVICE ' IlVAUTET - lET ER OS BRANDE BllLlGHUS

~

Tif. 18 11 60

Brande luI 1986 side 13


Den sidste Bendix-pris blev tildelt Dalgasskolens 9. argang Den store Gauguin-inspirerede udsmyJrning pit Dalgasskolen blev fundet vrerdig til at modtage Bendix-priseo ( maj maned uddelte Kullurelt Samrad i Brande kommune sin sidste Bendix Pri . Pri en blev indstiftet I 1982 til minde om afd0d lrege Ole Bendix, der i e n arrrek­ ke gjorde et slort tykke arbejde for kul­ Luren i Brande. I be temmel erne fo r uddelingen af pri­ sen stAr, at Bendix - Priseo tildeles en person, gruppe eUer institution, som bar ydet en ekstraord in rer k.ulturel indsat . Forslaget til dette ars prismodtagef kom ira forreldrene til b0rnene i OaIgassko­ lens 2.A, def motivered forslaget med, at de medvirkende elever og kolens 0V­ rige elever pA en sjov g sprendende rnade ad den vej havde faet 0jnene op for, hvad kultur og kunst ogsA kan vrere. Samarbejdet med maier n Niel Ejnar Rust har lrert eleveme a t udtrykke sig i bilJeder og forstA at fa n mening ud af billederne. Prisen blev overrak t af K ulturelt Sam­ rads ~ rmand, Lis Bcrtbel n til skoI in­ spek!0r Hans Erik Han en, der modtog prisen pA OaIgasskolens vegne. Med prisen fulgte en check amI et di­ plom tegnet af Kje1d Mielh. Del var en overvreldet Hans Erik: Han­ sen, der skolens og elevemes vcgne Lakkede for prisen; men som han sagde: "Arbejdet med udsmykningen - og del frerdige re ultat brerer 10nnen i sig ely. Hans Erik Hansen benyttede lejligl1eden til at relte en tak til de mange m nn sk r bag udsmykuingen aDA - gruppen ind­ befaltet. Foruden DaIgasskolen var der indkom­ met Lre an dre forslag. Oet var bestyrclsen for4H , begrundet med den store indsats 4H - klubben g0r for at b0m i o mni.det

pa

.

I

Sko/einspekl0r Hans Da/gasskolen modliZger her el dip/om fra forman­ dell for Kullurelt Samrdd, Lis Berthe/Jen, sam synligl bevis po DreIs Bendix - his. Po billeder ses desuden Kje/d Mieth, der har tegnet dip/orner. som fo/ger med prisen. kan komme til at arbejde bade med haver kulluren j bred betydning i Brande. Bade og dyr. aDA - gruppen var ogsa bragt i forslag, isrer pa baggrund af de initiativer gruppen har tllget til nye gavlmaJerier i Brande. So m den fj erde var foreshiet journaIi. t Jan Svendsen, der gennem mange AI har gjort et meget stort stykke arbejde for

ela 5161

ugykke

Mylius Erichsensvej 50 OK 7330 Brande Tlf. 07 18 10 40

Storegade 33, 7330 Brande. Tlr. 07181517

KJE D £

Vi 0nsker yore kunder en Glmdelig Jul

BLAH0J - 7330 BRANDE

T

F . 053

Brande Jul 1986 side 14

am mangcang formand for Kulturelt Samrad, hvor han bl. a. var en af initiativ­ tagerne til Ind tiftelsen af Bendix - Pri­ .en, og ikke mind t de senere ar som en s:Erdeles akuv leder af AOF Brande Fri­ tidsskole. Som forel0big sidste skud pa tammen bar han baft succes med den nyopreltede dag.h"j. kole i Brande.

5

~W(~

--.----

, iiLoMSTER7

JernboTl-oad ••, 73)) Brand•. l lf. 07 ·18 26 20


En dansk "oase" i Grims y

Fra E bjerg over NordS0en gar i fast rute­ fart to at OFDS's skibe Dana Maxima og Dana Cimbria, de lander i Grimsby hvor­ fra containcme k0rer ud i del nordlige England, med dansk SIn0I' og bacon. FeISt i september gi.k vi ombord i D na Maxima for at sejle til Grimsby, hVOI vi skulJe tiltraede yore nye tilling som le­ def at det danske fDlandshjem. Det er belt anderledes end Gr0ntand, men ogsA fyldt at peTSpektiver og udfordringer, og det viI vi fortrelle jer om, derhjemme i Brande. NAr man kommersejlende ind i Hurnber­ flodens munding og far 0je pa Grirnsby bemrerker man straks, al der kun er fa hejhuse, men mange fabriksskorstene og havnens vartegn det gaml h0je vandtam - .. def og viser vej. AIle skibene anl0b og atgange afha:nger af tidevandet, da de kUJI kan sejle nar der ef hajvande. Man ser med bcundring hvordan del stOre skib bUYer man0Vfel ind i slusen, hvor der er under 1 m. til hver side fra kanten. PA HumberDoden er def livlig lfafik af store som sma skib , sejlbade, speed-bide, vandski og windsurf. De to gang i d0g­ nel der er ebbe, kan man ga langt ud i 110­ den og det b ~nytter mange sig af, ill at fa deres hunde luftet eUer ryttere til at fa de­ re he. te Fert, men de skal vrere meget opmwrk omme pa h0jvandet, der hurtig kommer rulJende og ofte sammen med en kraftig tage. Grim. by-C1eethorpe ef en by pa 110.000 indbyggere. med ell Lor bavn. om er levet stilJeslaende for­ di da den skulle udbygges, blev der ved­ laget at flytte havnen til Imningham ca. en halv times korsel herfra. Havnen i Im­ ningham, hvor vi ogsa kommer for at be­ sege danske og skandinaviske sklbe, (0­ les enorm tor og aktiv med mange skibsanJ0b. Grimsby er mere end n havn og fabriks­ skorstenene, det er storby ph godt og oodl. BygningsstIIen er prwget af gam­ mel engelsk kultur, her er gamle og nyc forretninger og el Valid at kontorer og banker. Der arbejdes tlittigt men i et roligl tempo, mange arbejder ogsll wrdag. Der k0rer en Lr0m af af biler pA veje og gader. ti­ letbrelenes taktfaste trin, mrelkeman­ den raslen med /lasker og postens knir­ kende vogn, der kommer forbi flere gauge daglig, er blevel daglig kendte Iy­ dc. I England savel 80m dre steder i verden er def danske kirker eller S0mandskirker med et hjem til. Men der findes kun et dansk 0mand bjem i England og det er i

G ri m by. hvortil der ogslt l10rer en klr­ ke. Og del er fordi der igennem mange ar er kommet dan ke fiskerbAde der har landel fi k j Grimsby, de havde brug for et sted hvor de kunne bo, spise og fa sig vasket og fi nde hygge under bjemlige for­ hold, nar de var i land. Men med f1ytning af havnen og mindre gode priser, er der blevet m ere stille, og dog - sker der noget swr ligt nelop her. ordi man ge danske familier efter krigen bosatte sig i G rimsby ogsa fu r den tid, der var antagelig bedre p riser pi fi sk herovre dengang. O g man­ ge fe ler sig knyttet til D anish mission, her er deres b0rn blevet d0bt, konfirmeret ­ og de res familie er blevet b gravet ud fea ki rken her. Her bor mange skandinavi ke familier med ti lknytning ti l stedet her, da det er samli ng sted for dansk undervis­ ning, foredragsaftn r og dan ke gudstje­ nester m.m. For uanset om man har boet fa ell',;J mange ar i udlandet, sa fale r man varme og gla:de i sindet ved at Iytte og nakke med sit eget sprog, om familie, venner og de krere kendte ting og sleder derhjemme fra. Hvert cir f0I'st i december bliver her holdt julebazar, som er meget velbes0gt da danske ling og yarer er meget eftertrakt de hefovre. Det er overra kende, og ULrolig dejlig at opleve den inclsats der bliver gjort, for a1 fa det hele op at Hi.

Hver onsdag h lder vi ym0dc, der kom­ mer flere og flere. og cler udvises stor fl id og opfi nd~omhcd. Denne dag er en stor ekonomisk l01te for os, da vi arbejder feem imod istlll1dsre ttel e af cafeteriet og vrerelserne.V i vii nemlig gerne have end­ nu mere liv i dette dejligc store hus. Maske kunn e dans ke ch uff0rer, der ke­ rer langt ur herc)vrc, fi nde vel ind til os. Her kan de f dansk mad, llEse danske aviser g fa et armt bad. Og for danskc turister kan S0mands­ hje mmel vll!te et odt udgang pun kt til at opl ve et 5prendende stykke af Eng­ land. Lige fra veje bygget af romerne for 1900 fir siden, minder om R bin Hood, domkirker, s1olle, gamle hyggelige landsbyef og flo lte blomstcrparker og verdens lrengste brengebro indviet i 1981, som gar over Humberfloden. Lio­ cohnshire, Yorkshire, North og Soulh Humberside cr omrader der virkelig er vwrd at greste. Da er S0mandshjemmet et godl udgangspunkt. Vi byder pa d t ber0mtc enge1ske Bed and Breakfa t - og spisning i det hele taget. IGYrigt er aile velkomne her. Vi vii slutte og det skal vwre m d denne dejlige en~elske hilsen­ God bless you - g1redelig jul og tak for 1986. Ester og Henning OehJenscbliiger

at

Eiter mange lir sam ledere Semandshjemmet i Godthtib, drog ESler og Henmng Oehlenschliiger tU Grimsby j september manedf or Qt overtage jobbet sam ledere afdet danske Semandshjem der. Pd bil/edet ses del (lnnske Semandshjem i Grimsby.

Mangler du svar7

ta' telefonen sporg biblioteket

Brande Bibliot ek 07 180666

SHELL SERVICE Ko lonlal . Isenkram . Manufaktur . Fyringsolie BlAh.ll/ . 7330 Brande . Tlf. (05) 34 50 03

v/N. J. Hensen

Sdr. Ommevej 71 . BIAh0j

Til. (05) 34 50 53

Brande JuJ 1986 side 15


Enigbed gor strer

•••

Betragtninger over BIMloj Hallen's forlob som det har formet sig til nu. Af Peter Frandsen, BIMtoj

Aret 1986 blev aret, hvor sagen om en idra:tshal i BIilh0j fik sit gennembrud i byradet og kom p' budg ttet for 1986 og 1987. Ikke m d et millionbeleb, man holdt sig til mere beherskede talsterrel­

ser. Yderst besvrerlige politiske forhandlin­ ger er utvivlsom t gaet forud for denne budgetve<llagcl e, som pludselig helt oondrede situationen og na:TIDest skabtc et antiklimak . bearbejdning og argu­ Na:sten lre mentation liggeT bag. Foran ligger den egentlige opgave: At bygge BlAh0j Hal­ len og ta den til at fungere. Elt forseg pa at analysere sagens forl0b fra den na: ten enstemmig modvllje og frem til det nOOvendige politiske Oertal i byrfldet, rna givetvis omhandle enkeLte sa:rligt betydoingsfuJde fremskridt Et af de mere va:serttlige fremkom i Lut­ ningen af 1985 i forbindelse med den en­ delige vedtagelse af Brandes kommune­ plan, som var et af det "gamle byrMs idste handllnger. Forud for vedtagelsen havde byrl'ldet dog mattel behandJe en indsigelse fra BIAh0j foreningeme og Bhih0j Hallen mod pla­ nens ordlyd vedrerende idra:tshaller, bvorefter oer i planperioden frem til 1992 ikke skulJe komme tlere idra:tsbal­ ler i kommunen. lndsigeisen fik til f0lge, at denne spa:r­ ring helt blev fjemet fra kommuneplanen og der kan vel ikke herske tvivl om, at den ne a:ndring har v ret m ed til senere at bane vejen for sagen. Som en anden af dava:rende byrad ~ id­ te geminger. var den principie\le vedta­ geJse af et ny! arkitekttegnet projekt til udvidelse og renov ring af 8lAh0j skole. Dctte lil trod for at denne 10sning kun n0dtvunget var bifaJdet af skolens folk. Projektet blev jo senere sendL i licitation, dell resultat forskra:kkede byrAdet sa meget. at licitatton og projekt i maj helt blev laget af bordel Denne udvikling mrte nu til, at el flertal i byradet be luttede - $Om en ny overra­ keIse - at arrangere et oorgerrn0de i 81a­ h0j for na:rmere at la:gge 0re til de I kale 0nsker omkrlng sagskomplekset: Stole, bibliotck samt idra:ts - og andre k ulturfa­ ciliteter - beru nder hal- problematikken.

m

Vel n k det funte sikre tegn pa, at politi­

keme ikke la:ngere f0he sig sikre pa, ale­

ne at besidde "de vise sten".

Trods udbredt skepsis overfor de p oLiti­

ske hensigter med dette nyc initiatlV, ab­

nede del dog for en chance, som ikke

burde fo rspildes.

Repra:sentanter for foreoingem e, k len

og halbestyrel en fandt pA et fa:llesm0de

forud for borgerm0det. frem ti l det enige

opla:g, som blev fremlagt for politikeme

ved det offentlige m0de pa Blah0j skole

den 5. august i Ar.

Model blev, trods enkelte skarpe replik­

ker, vel ik e sa stormfuldt, som nagen

havde ventel. Sagligheden var fremher­

skende, vii - til en vis grad i troen pA del

gamle motto: "Enighed g0r Sta:rk" - Sla­

dig have en chance. At den bavde, har sa­

gens udvikling senere vist.

I krivende stund, I. november, resterer stadig en del tekniske ogJuridiske forma­ liteter i sagens fornold til kommunen.

NAT disse, forventelig er a1klaret i 10bel af december mimed. kan indsatsen straks efter nytar koncentreres om halprojek­ tets lekniske l0sninger indhemning af pristilbud, planlregning af arbejdsindsat­ sen o. s. v. sAledes, at bud etbe!0bet pA smA 3 millioner kroner kan holde, sarnti­ dig med at det fa:rdige byggeri geme skulle fremtra:de prent og brugervenligt og omfarte idra:tshal, k.Iubfaciliteler her­ under m0<ierum, folkebibliotek, lokal­ historisk arkiv og skydebane.

ff

M

I anledning tif 50 - ars jlloi/reei i B/6.hoj fF havde man somter en rrekke lidl reldre "kar­ le der gav gymnastikopvisning. KlredJ hell i Izvid! og under lede/se af Vagn Nielsen ga yde en megetflot opvisning, h vor det var Iydeligl al se, al de ikke havde R/emt nogle at de gamle uveber. Selv de mere kraftbelonede eve/ser klarede de megtl flot. H

,

BLAAH0J

SMED

Glmdelig Jul GRINDSTED KORN BLAH0J AFDELING Buelu ndvej 20, 7330 Brande

Tlf. (05) 34 51 55

BlAHBJ El-SERVICE

.,,-,I''''IfIII'

vlJ0rgen Hansen

Au t. EI·insta il atlllr

Buelu ndvej 5, tlf. (05) 34 50 17

• Brande Jul1986 side 16

Alga Jansen Ilf. (OS) 3451 28

BI ~h0j,


I slutningen ofjun; mailed kunne BldhfJj IF fejre sit 50 drs jllbi/reum. Dette blev Cl0rt med blandt andel 01 udgive en bog under lillen

"Idrrel i Blahe} gennem liderne og BMltej IF i 50 dr -. Bogen beskriver fint de forskellige former for icira!lsaktivileter, der har vreret i

dette lokalsamfund i de sidste 50 dr.

JuhilrellmsdJlgen blev ievr;gl markeret med stor gymnaslikopvisJJing og jubi/reumsfesl.

I anledning ofjubilaet hawk man sam let et lort anlal gymnwter, der under ledelse af HildJl og Vagn Nielsen gav gymnastikopvis­ ning, som det blev gjort ; 40'eme.

A II imens gymnasteme sang: -I aile de riger og lande", marc/rerer de her ind pa festpladsen i snorlige rrekker 08 med slrukle (Ifme og

ben parate til at lage fat pa gymnastikken

- I" HI

~

III .,11

Blahoj Kro oDsker gJredeJig jul ~

KBMIC~ VAND

"l

Hos Mona Tlf. 05 . 34 54 10 Blrkehegnet 24 . BIA h0j Al l i moderne hArpleje for

HAM og HEND E

A

GLASFIBER RENS

Tit . 05 34 S1 88· • £1. kan t. 05 34 52 82 FilSkovvej 10-12 OK 7330 Brande

FLAGMASTER

BLAH0J GLASFIBER ApS vI BE!'fTSERTE SEN BLAHOJ KIRKEvE JF

13.llJ BRANOE

r LF 10.,3"5178

OANMA R ~

Brande Jul 1986 side 17


Jul i Brande Boghandel

Af Anna Mette Holt, A1ve, Kongsbaven, Norge I aniklen " Min barndoll1Sby" i Brande Bladet hrefted e jeg mig isrer ved beskri­ velsen af Brande. Boghandel og juleud­ stillingen dec. Oa jeg kender all dette inde fra, jeg var elev dec nogle ar, fik jeg lyst til at uddybe det lid!. 10, denne juleudstilling har jeg v;eret !ned til at srette op flere gange. Fmst blev den ene stue brugt, senere begge rumme­ ne. I dagligstuen slod et klaver, som var for tungt at flylte. Ved hjrelp af h idt bord­ papir og rigelig va t forvandledes det til et snelands abo Mary Verner - Lassen har ret, der var mange fine ting pa juleudstillingen. Kiihlers keramik, bornholmsk stent0j og keramik fra Ipsens enke (tror jeg dct

hed), i sk0nne gule og brune farver samt kinesiske lakting og meget mere, alt prre­ get af kvalitet og god smag. lngen souve­ nir - rredsler i den forretning. Oet var en god lrereplads fordi man fik kendskab til sa mange ting. Senere i livet er det kommet mig til nytte mange gange. Her var a1t, hvad man kunne trenke sig fra 10se dukkehoveder til arets litterrere nyheder. I tiden f0r jul solgtes mange dukkehove­ der, det var tydeligt, at de skulle "dukke op" juleaften som fugl F0niks af asken. Det var sprendende tider, nar jUlegaver­ ne begyndte at ankomme. Udpakningen gik ikke altid sa hurtig, der var sa meget nyt at se pa og beundre. Vor unge chef kunne i den reining vrere lige sA bamlig som sine elever.

fJlADEllfJ JUl....

E.B.~ .••~

JORAN TOFT· 7330 BRANDE' A~·0718 01 22

Gaven tiJfinder nemt • h•• ende• •man

Citroen Brande: vI Viggo 0 tergaard, H0jmarksvej 4,7330 Brande, 07 - [800 76.

Sa var der da udstillingsvindueme, som ogsa skulle pyntes til jul, og i god tid. Sa vi kunne vrere frerdig, til travlheden be­ gyndte. De to sidste S0ndage f0r juleaften var forretningerne abne, og da stod vi frerdige til at lageimod. Alt var pa plads pa hylderoe, julegaveme Jii frj eude fremme i de indrettede julestuer, Men hvor blev kuuderne at? Folk bare sa pa tingene i vin duerne. Ja, vi sOlgte da nogle ark silkepapir og glansp pir samt nogle ark til at klippe kravlenisser og lignende af. Vi elever gik sa til det arbejde, vi altid havde i baghanden - at ordne kassen med snor. D engang fandtes ikke selvklreben­ de pakkestrimler og tape. Det var bare snore og strikke, der var dynger fra aile juJepakkeme, de IA i vild forvirring og slrulle reddes ud og vindes op igen til se­ nere brug. J g har a1drig ideo kunn e en stri uden at tage den op og ordne den prenL Jeg husker, j g engang blev sendt en lUI gennem Storegade for at se om de andre forretninger var lige '3, tyndt besat m ed under. Det var de. Men et par dage efter blev sparepengene i "Julens Olrede" ud­ betail, og da kom der fart i omsrelIlingen overall. Arets resultat hlev (som a1tirl) sikkert lige sa godt som del toregaende

ar.

.,

JOlEfJlI"Elt IJElIltlNEIt NnlJEN I

~~§§§

~ Landlnspekl.r

...

~!..--

HENNING JENSEN Storeg ade 36 7330 Bra nde. Te laf on (07) 1800 11

Brande Jul 1986 side 18


Tage Bundgaard Lassen vii blive

husket for Brande Sogns Historie En af Brandes mest markante skikkelser gennem en lang arrrekke forhenvrerende skoleinspekt0r Tage Bundgaard Lassen, Brande dooe i 1986, 85 <ir gammel. Han stammede fra Hylke ved Skander­ borg og var ud af en kendt lrererslregt. Sa­ ledes var han 6. generation indenfor lre­ rergemingen. Tage Bundgaard Lassen blev som 18 ­ cirig optaget pa Silkeborg Seminarium og efter endt uddannelse kom han via nogle vikariater 1923 til Brande, hvor han blev ansat -.red skolevresenet • . 1950 blev han udnrevnt til koleinspek­ t0r pll Prreste1undskolen, hvor han var til han gik: pa pension. Foruden at bestride skoleinspekt0rhver­ vet var Bundgaard Lass n strerkt optaget af lokalhistorien. Gennem et ihrerdigt ar­ bejde og gennem skrift og tale gjorde han meget fo r at udbrede kendskabel til dette emne. Bedst kendt er Bundgaard Lassen pa det­ te omnid for sit store arbejde med at skrive og redigere Brande Sogns Risto­

rie. Dette vrerk udkom f0rste gang i 1942; men i sin pensionisttilvrerelse ar­ bejdede han \ridere pii materialet og re­ sultatet blev to fine bind, hvor det f0rsle bJev udsendl i 1972 og det andel fulgte Lre ar senere.

Bundgaard Lassen markerede sig gen­

nem <irene ogsa strerkt i byens fore­

ningsliv, hvor han stillede sin viden og ar­

bejdskraft til nidighed. Han har blandt

andet gjort et stort stykke arbejde for

Grrenseforeningen og foreningen Nor­

den. Forretningen .. Bett N0k" var han

ogsa med til at oprette, og var dens forret­

ningsf0rer gennem flere iir.

Tage Bundgaard Lassens indsats pa det

lokathistoriske ommde indbragte ham i

1973 Dro nningens Bel0nningsmedalje

og i 1984 blev han bredret med Bendix­

prisen for en srerlig indsats pa kulturens

omrllde i Brande.

Ved sin 85 ars fudselsdag modtog han

heIe byens hyldesl i form af et portrret­

maleri, der nu hrenger pa Brande Biblio­

tek.

Brande Jul 1986 side 19


Bra de far sin forste skole­ direktor En rendring i skoleloven, der blev gen­ nemfert sidste har gjon de! muligt og­ II [or de mi ndre komm uner at have en skoledirekl0f. Denne l o\' rend ri n ~ bet0d, at Brande by­ nid den 1. august 1986 kunne udmevne ledende skoiemspekt0f Jakob Jakob n til Brandes f0rste skoledirekleT. [nden udnrevnel en b kIredte Jakob Jakobsen dobbcltstillingen om Iedende kolein­ spekt0 r og kolein pekl0r ved DaJ ga ·· skole n siden 1977.

ar,

r mIg

I . .. e~ •

-16

hi/en

malet

goelt..

•• autolake,;ng

Ny kommu­

naldirektor i Brande Med virkning fra 1. au .u~ t 19~6 ansretler Brande kommune ny kom munaldirekt0f eiteT [b Schmidt !Jansen, dereher mange :if pi posten besluller sig for at pr0Ve

Brande Jul1986 side 20

krrefter med erhverv 'Iivet som direktef

for Harald Nyborg i dense.

po t n som kommunald.irekter an­

srettes Peder Christian Mogensen, der er

33 :i.r og univer iletsuddanm:t som cando

scient pol. Han har tidligere vreret ansat

hos J{QJbenhavn.~ Am tskommune og i

Albertslund kommnune. lnden sin lil­

lrreden i Brande har han beklredt stillin­

gen som vicekontorchef i Ringsted kom­

munes c ntralforvaltning.

Peder C. Mogensen stammer Ira Midtjyl­

land. idel han er fedt i Tarm og har haft

sin opvrekst i Herborg "ed Videbmk.

Pa

~

gati/~ fagmanden

MG MIDTGLANS

AUTOLAKERING

INDUSTRIVEJ 13. BRANDE . nF. 18 10 46


March Koch 5. klasse pa 8ldhej skote har tegnet julemallden, Rikke Pagh Jensen 2. k/asse po 8lUhej skole har lader sig inspi­ der med sine rensdyr og kanen farer o ver him/en juleaften. rere afjulehyggen i nissebo.

Brande jn emrerket 1986 Det er eftethAnden blevet en god tradi­ tion, at Brande Turistforening udgiver et speclelt Brandejulcmrerke. Denne tradi­ uon blev LDdledt i 1981, hvor motivet vat Brande kirke. ideo har man ladet opgaven mee! at teg­ ne Aret juJemrerke ga pa Idft melJem kommunens skoler. I :rr var turen kom-

metl Blil.h0j skoles e\ever, der i en ind­ byrd s konkurrence tegnede acets jule­ mmrkeforslag. Vinderne blev i AI Rikke Pagh Jensen fra 2. klasse og Michael Koch fra 5. kJasse. Rikke bar tegnet et hyggeligt nissebo, hvor julegr0den stAr pa bordel og stearin­ Iysene er trendt, mens def Iigger en lille

nisse og sover. Mon ikke de begge venter

pa juleaften?

Michael hac ladet sig in pirere at for1!£J­

lingen om julemandeo, def juleaften med

sine rensdyr og kanen fyldt med gaver,

farer over nattehimlen for at na alle de s0d , oomover hele verden.

Sig glaeclelig jul mecl en gave Ira

VEJLEVEJ 51 . nF. (07) 18 06 55

MIST/YSKMOIllR &GUl",UlGIIING

8konomisk frihed med AKT V KREDIT Deres private kassekredit De kan disponere over en kredit

pa feks. kr. 50.000,-. Nar som heist.

Uden at sp0rge banken. Ingen faste

afdrag.

Kom ind og fA mere at vide om

AKTIV KREDIT.

~ .'"'v........

AKTIVBANK Torvel 1, Brande Telefon : (07) 18 10 55

fA ..... IHIMIIIl,.,. IIIJlIa "."".. S'fIIMT/I1lIIII 6D1mJ1SrtJIl

...,

SDW8t8I

((~'::~

~~'l' q~ ~/)I 1((,

\(~AG~lll ((cZ.;' c. zY) /

Glaedell,III' '-"llter ,,11m N h r. BergWej 5 7 30 Brande Tlf. 07-1 ~ Oil J_

Brande JuJ 1986 side 21


Ord, der aldrig belt er blevet glemt

Det bedste, d r lean siges om en lang, Ill0rk og kold vinter - del er, at den be­ gynder med julemAnOOen, den maned, der er sa hell anderle.de end de evrige, fordi den Aruge folkefest bliver fejret der. Feslen, som alle- pa en eller anden mAde - bliver involveret i. Man kan nresten hel­ ler ikke forestille sig at skuUe igennem en lang vinter uden at begynde med julen. Den tager dog brodden af den mrste vin­ termAned. Og nAr folket skal teste, kan del naturlig­ vis ikke undgaes, at de svage sider ogsa kommer frem. Forbrugersamfundet vi­ ser sig ira sin vrerste ide, dvs. det er os selv, der af en eller anden grund vender vrangsiden ud, den side at os, der siger: k0bogsmidvrek· jomere,jobedre. Lyk­ ken b star i al forbruge. Del er en - e ndog mege t vresentlig - del af festen. Og sa l ren~e dec er mulighed for at gere sadan, vii VI gere del. Man kan forarges over del eller lade va:re. Vi er med til del aile m­ men, og vi kan faktisk godt lide det. sa­ dan er det bare. Sam alle folkefester har julen . in oprin ­ delse i religionen. I bOOen k tid var det lyseLS tilbagevendeD, man fejrede. N u be­ gyndte dagene igen at blive lrengere, o~ solen fik mere magi. Detvar grund nok lil at glrede Ig og derfor feste foT. - Siden blev det ) 0 sa krislendommen, der blev den her-kende religion. Gudeme fik sa at sige andre navne, og fe teme andre be­ grundelser. Nu kulJe man ikke fejre jut pa grund at soleus Iys, men pa grund at det Iys, som Gud havde sat lod i verden ved at lade in S0n fOOe pa deone jord. Lysel er fOT Sa vidt tadig hovedordet i begrundelsen for festen .

Brande JuJ 1986 side 22

Men del er el spergsmaJ, hvor meget det betyder. at en folke~ t som julen har sin begrundelse i religionen. Een tiog er, at Ion et alle ved, at vi f jrer jul, fo rdi Jeo sus blev fed\. Men nog t andet er, om man Iige sa godl kunne bave en hel anden begrundelse. evt. af ikke - religies art? Der har - mig bekendl - aldrig eksi hlret et folk eller et samfund uden at del har haft en religion. Religioneme bar Valret fo(skellige pa de forskeUige steder og til de forskellige tider. Men a1tid har der vre­ ret en eller a nden religion, som d t eukel­ Ie folk e\ler samfund har kaldt sin, hentet sin kraft i og taget sine normer fra. Det er ferst i vor Lid, at man har kunnet forestille sig et samfund uden nogen reli­ gion. Det er sadan eo lidt speciel form for vor lids sel ov rvurdering: at vi erblevet sa dygtige og !doge, at vi glimrende kan k1are os uden gudemes hjrelp. Hvad gu­ deme aldrig har !ronnet eUer mA.ske aI­ drig har villet, nemlig udslette den ganske jord det kan vi til gengalld, endda adskil­ Jige gange. Videnskabemes frernmarch, udfursk­ ningen af alt dennesidigt, har naturlig­ vis vreret strerkl medvirkende til, at men­ nesker Iigesom konceotrerer hele deres liv omkring det deooesidige. Desuden bar viden kahem!! ogsa givet mennesker sA mange og gode materieUe ting, sa de menneskelige behov skulle synes at blive drekket. At det sa alligevel ikke helt er til­ freldet, er vist ingen i tvivl om. Adskillelsen Mellem menneskers hver­ dagsliv og det religi0se er tort et fuld­ eodl. Der er !run nogle fa begivenbeder j nutidsmenneskets tilvrerelse, bvor man knytter til ve.d del religi0se. Den sterste del af tilvrerelsen bliver level uden al mennesket beb0Ver at hOle liv forkla­ riDg, mening o.lign. i religionen. Men hvor benter man det sa? Oet mesl nrerliggende s ar er: ingen steder. Man lever uden, st\ godt ellerdarligl det nu kan lade sig g0re. En anden mulighed for svar

er, at man henler del fra den gud, m den vestlige verden gennem Arhundedre flittigst bar dyrket, nernlig gUldet. Del vii sige, at del alene bliver ud fra el m enne­ skes materielle og sociale status, at livs­ kvalilet og mening k.an :U'g0TC! . Traditionen alene kan ikke begrunde, at man fejrer juleo som en folkefest. Godt nok holder vi meget at al gere sAdan, sam vi plejer. Men en tradition skal have et vist indhold for at kunne overleve. Hvis den er helt uden mening, forsvi nder den af sig selv. Hvis ikke det skHl vrere noget religi0sl, noget hinsidigt, der begrunder, at mao fejrer juleD, rna del n0dvendigvis vlere noget denoe idigt., noget materielt. Og hvad kan det sa nresten blive andet end en fremvisning af, hvor lang1. vi materielt er nAet. Alle sejl bliversa at sige sal til for at lave den belt store opvisniog at yore materielle goder. Rver eneste fam ilie an­ skaffer sig nogle nye til festeD afholdel e og deltager pa denne made i opVlSOi.ngen. Selv om alt del materielle pt\ afg0rende made iodg{l.r i menn kers hverdagsliv, har del i de frerreste tillielde nogen afg0­ rend betydning for menneskers Iykke, lilfredshed og evne til at lrunoe klare op­ staede problemer. Livet, d0den og krer­ lighe.deo kommer og gAr ganske uaihreo­ gig af den materieUe udvikling. Oer er absolut ingen sammenhreng mellem del­ le, og mennesker fomemmer i stigende

Vi 10seT Deres affalds­ problemer med abne og lukkede containerel 11

­

f

Kristen M. Kristensen

Skcerlund, 7330 Brande

07181577

Mandelgaven k0ber man i:

DOGNKlOSKEN TORVEGADE 16 . 7330 BRANDE

TELEFON 07-18 28 23


grad fravreret af sammenhreng. Uvel bli­ veren ~kke tilfreldighOOer, om man ik­ ke bar muligbOO for al forbolde sig til pA en afldarende made. Da man i hOOen tid fejrede Iysels tilbage­ venden, blev denne feSl opfalLel som en slags nOOvendigbed for livets fonsatte bestilen, eftersom Iyset er en nOOvenctig­ hed, for at mennesker lean leve dcres I:tverdagsliv. NiIr dagcne lrenges, og olen fAr mere magt, er der igen udsigt lil, at jorden.kan brere frugt og mennesker kan leve. Men m~nneskepril.der ikke over Iy­ set, bar rngen magt over solen. Den er lrinsidig, den er som en gud, der vel~ig­ nende griber ind i menneskers tilvrereJse. Forta!lIingen om Jesu Coo. el 'om be­ grundelse for at fejre julen er ogsa en slags fortrelling om Iysets nOOvendighed for menneskers daglige tilvrerelse. Men lysel i den kri me religion .rr jo ikke . 0­ lens magt. Det er derimod et guddomme­ ligt ord, der log kikkelse i et histori k menneske. Og delte ord siger noget om, at verden er vlerd at redde, vierd at d ke

og denned vi£fd atleve pa. Det giver med andre ord menneskelivet en vrerdi ude-­ fra. Og dette gode budskab fester man sa for ved at u:ende Iys, glrede hinanden og gJlede sig sammen, sAdan som de t jo da ogsa sker i vores made at holde jul pi\. Og sa er der endellg nogle ord, som man ogs.-\ sretler i forbinde1se med den kristne begrundelse for at fejre jul, de mrerkelige ord, def aldrig helt er blevet glemt: Fred pa jord. Det kan vrere farlige ord, som man isrer omkringjuletid ikke rna g0re alt (or konkrete. sa taler de for megel til mennekers darLige samvitlighed, og det kan give voldsomme aggressioner og vre­ desudbrud. Men det er dog lrods all ogsA et lego pit, at dis e ord om fred ikke belt er glemt. De lever stadig, bade som men­ ne~kers Mb og menneskers dmm. Al­ mindeligvis er det sAdan, at mennesker, der lager disse ord lidt (or alvodlgt, kal­ des naive. Det e ikke forbudt 31 vrere na­ iv, men alligevel.... JuJen er folkets fe~1, dv aile f lks f t. Og del viI den (onnodentlig ogsa blive

Ga ferst,

-hvor udvalget

er sterst

ved med at vrere, sa lrenge mennesker kan h0re om, gJredes ved og undres over noget, om de ikke selv har fundet pli. Og sa Jamge de mrerkelige ord om fred pa jord ikke helt er bl vet glemt. lnge Marie Mois

~

Brande Boghandel

o. Westergaard

BOGPA

• TIL JUL I BRANDE ME RUTEBILERNE * VlGGO HANSEN & 50,.. v. ELLY HANSEN - B r.ande - Tit. (07) 1602 92

7330 Brande, 07 18 05 00

STATSANSTAlJEN

FOR UVSFORSIKRING Hovedagentur Brande

Torvegade 4

7330 Brande

Tlf. 07 - 18 29 66

RUTE OG TURI5TBUSSER

Vore mademe bu sse r 10"4lr ogsa Dares korselsproblem .. .!

Assurand0rerne privat :

Agenturleder

Lorens Thyssen

Tlf. 07 - 18 11 20

Assurandar

Edga r Jacobse n

Tlf. 07 - 18 12 78

Kgl. Brand - a/ skadeforsikring

Tomrer.~g sned'kerarbejde

.

.

udfor'es

,A.p,. HUSET Allhlnduer!Slanriatd - bOridllhus­ vinCiuet ,rM1i•.ellerollslopg8ve .

AIle ornforandrlnQcr. repsralloner . Og'nYbygnlng-er: udleres;

Arne Danielsen GI. KOONe; '16 • (07) 18 70 q3

Brande Jul1986 side 23


#

En afarers Brande - Iradilioner, Brande Bornefeslival, blev i august. Som liar del fine lIejr lokkede mange bOde bflm g voksl/e med. Dagens h8jdepunkt var nalUrligvis slille deres mange forskellige kll!ledyr. Men der blev ogsa arbejdet med ler, male! og, som detses po de bdl.

igennem SLOr aklivitel og h vor bornene kunne ud­ bagl sllobrod I'ed del osen­

Arets bornekonkurrence i Brande Jul

Hvern tegner den bedste juietegning?

For at vrere med i firets oomekonkurren­ ce i Brande l ui skal du regne en rigtig ju­ letegning - geme med mange ni ser og a1 t, hvad der elle h0rer julen til. Bag pa tegningen kal du huske at krive navn, alder, adresse og telefonnum mer. Vi har nemlig fine julegaver til n vrerdi af 150 kr. prostk. til de 3 bedste i alders-

gruppen - 7 AT og til de 3 bedste j a1ders­ gruppen 8 - 14 At. Deud n udtrrekker vi 3 prremier blandt samtlige deltagere. Vinderne vii blive fundel af reprresen­ tam er for Brande Handelsstandsfore­ nings juleudv Ig og Brande Blade!. Tegningeme skal indleveres pa Brande Bladet, Sloregade 25, eoest tirsdag den

9 december, og vii her bli e ud tiller i vmduerne. Vindeme bekendtg0Tes i Brande Blader tir dag den 16. december. Tegningeme kan afbentcs ved konkurrencen afslut­

rung.

Pray

Den Iille Cafe

• • VI serverer kaffe og hjemmebag ..

Julebag er ogsa kransekage ~ra ... Brande Jul 1986 side 24


Julearrangementer

• rande : Julemanden har meddelt, at han bes0ger Brande fra torsdag den 18. til tirsdag den 23. op ti l jul. M0d julemanden i gad erne hver aften mellem kl. 17 og 18. B0rnene kan aflevere 0nskesedler (som bliver bragt i Brande Bladet) til julemanden og bla ndt 0n!;kerne vii dar blive trukket lod om 10 j ulegaver, som julemanden udbringer den 24. de­ cember.

Lordag den 20. december kl. 15.00: Brande Handelsstandsforening inviterer aile b0rn John Vedholm Jule- og b0rneshow pfi Torvet i Brande.

til

Sondag den 21 . december kl. 13.00: Et stort juleoptog med Odder Garden i spidsen starter ved

Falck og gllr gennem byen.

Rute: Brandlundvej, Storegade, 0stre Aile, Torvegade, Jern­

banegade, Nlilrregade, Godsbanegade, Storegade, Torvet.

Der gives koncert ved De gamles Hjem ca. kl. 13.05 og ved 0 r­

bcekl und ca. kl. 13.00 og der afsluttes med koncert p~ Torvet

ca . kl. 14.00.

Etter koncerten uddeles godteposer til b0rnene.

KI. 14.15: Civilforsvaret serverer om eftermiddagen dampende varm suppe. Suppen er nat urligvis gratis.

Julestue: Pll Hotel Brande er der j ule-hygge-stue med papirklip, leg med

ler, »b0rnepasning« m.m., salg af gl0gg, saft og cebleskiver.

Der er lIbent fra kl. 14.00 - 16.00.

Arr.: Fritidshjemmet Centerparken.

Abningstider: Torsdag, fredag 18.-19. december .............. .... Aben til kl. 20.00

L0rdag den 20................ .. ............ .. ........... .. .. Aben til kl. 18.00

S0ndag den 21......................................... Fra kl. 14.00 til 18.00

Ma ndag den22. - tirsdag den 23 . .. .... .. ... .................. til kl. 20.00

Onsdag den 24. ...................................................... til kl. 12.00

Med venlig hilsen Brande Handelsstandsforening

Brande Jul1986 'ide 25


Brande Dine lreger har hjulpet mig! Dine lrerere har lrert mig begyndelsen af de!, jeg har lrert! D in kvinder og mrend har smilet til mig! Du var den ferste i verden, der gav mig en seng at sove i, og mad at spise! Dengang du var meget IiUe, og din Storegade var en grusvej kantet med vreldige linde fer du og jeg kendte hinanden ­ da mod tog du min Far og min Mor, og boo dem velkommen til deres liUe re­ de hus med deo dejlige have sluttet af lien! Du sa deres hjerters lykke! Du sa deres glrede! Du sa deres tlid ! Du sa den skenhed, de skabte til glrede for andre! Du sa deres frygt, nar ygdom var streng! Du sa deres trygh d ! Du sa - selve mit hjem! Du har set vor familie! D u har set vore venner, som glade os grested ' tjl hverdag ogfest! Ogsa dem gav du mad at spise! Du er det sted i verden, der er mest i mine tanker! For du har set min bamdom og skabt deo tryghed, som ger live! godt at leve!

Tak Brande! Som gir mig mad at spise g en seng at sove il Dine kvinder og mrend smiler til m ig!

Mary Verner - Lassen. f. Meller.

t

Calder det malerarbejde -

KKo emand ll~n

BRANDE

'"rot.'"

sa

Brande

Turistforening

Carit Etlarsvej 2, 7330 Brande Telefo n 07 ­ 78 795 7

9 ·1I~· Brandlundvej 27

BRANDE

Telefan (07) 18 30 00

Brande J uJ 1986 side 26


Dejlig er jorden, prregtig er Guds himmel Det er mens forureningskataStrofer g~ hen over Vesteuropa at Brande Jul 86, kal have are(S stofi hus. J ulen synes fjem og dog planJa::gges den overaltog ogsA pa "De Oamles Hjcm" . Brande. FClfllIe.Dlng - egenilig et Il13erkeligt sam­ mensat ord, hvor roan i midten finder ·'uren". Og orde! bruges efterhAnden i aI­ le sammenlucnge, til vands, til lands, i luften, ja om mennesker og dyr. Og for ikke vi alene skal ma::rkes at skyld­ f01elsen, fik vi fra politikkerside den klare formuleTing: "Naturen forurener i sig elv." Slemt star del til og V3:Jrre kan del blive. Hvordan forholder vi os da til den masse - information, der str0mmer ind gennem nyhedsmedier om forureniDg? - hoved­ rystende og opgivende - ikke sandt, del er jo trods alt torpoLitik. om vi intet kan slille op mod. "Hvad gAr del forresten pa videoen i aften, liIJemor"! Det nytter maske ikke meget at vrere ak­ tiv nalurbeskyUer vi kan jo ikke udretle internationale resuJtaler. Men vi skal samtidig vrere klar over, at passiv medle­ ven er en betydende med aktiv deds­ hjrelp til naturen . Og del 01lSker ingen at os ITOds all at vrere med til. Plejer vi lkke livet, da misholdes del. Nar pedellen ved "De Oamles Hjem" gar in fredag runde ved pensionistbolig ­

PI'tlm'C"'

HEDEGAARD

7330 Bran de TII 07 · 16 08 00

Nsr det gcelder korn, foder­ stoffer, sssred, g0dning og kemikalier.

haverne og pa hjemmets omrAde, vender

han a1drig tomhrendet tilbage. 1- 2 tunge

brereposer papiraffald er gerne resul1a­ tet! NA. Ja, det er jo ogsA skoJevejen, der gar her forbi. Men b0rnene har det ikke fra fremmedarbejdere eUer fra skaleD, de har det fra os! Vi rna begynde med os selv. Og hvilken tid kan vrere skmmere at pabegynde "en ren by" en~ netop i denne tid, hvor det rene uforfalskede budskab Iyder for hele folket:~Eder er i dag en frelser fOO". Naturen bar det nu beds! i sine egne far­ ver. Det er j disse vikan elske den, savel i byen sam pa landel. SAvel i l>rekke sam i

he te af. Og den grund som slregten skaJ

bygge videre pi!.

Sammen har vi skaber n og skabelsen og

sammen kan vi skahe. Forstflr vi at fo r­

valte rigtig, kan ogsa vi pa vore gamIc ju­

ledage blive unge med de unge og loysyn­

ge

Dejllg er jorden,

prregtig er Ouds himmel.

Og lad os i ag med guds nal ur og bud­

skabet om livet, ga Iysere dage og et lunt

Brande - foritr i m0de.

Glredelig jut

Bjarne S01t0ft

a.

lad ogsA dermc tid for Brande, vrere ti­ den hvor byeD bliver til mermesker tlg mennesker til godtroende individer. der har tillid til hinanden og til Gud. Del er vores ind tilling til tingene, der op­ bygger vore nrenneste og uden tillid til hinanden, kan i ikke leve el positivt samvrer. Derlor, og for vores egen livsbekrreften­ de skyld, har vi en forpligtelse til at s.kabe kvahteter og forpligtelse til at modvirke nedbrydning af kvauteter. Den kvalitet, der Jigger i den made, vi bver isrer sAc pa - dag for dag - 0jeblik for ajeblik:, det, og ogsA den kvalitet vi kal

GLJ.eDEUG JUL 0NSKER

Midtjysk Total Rengoring og Vinduespolering La Coursalle 7, Brande tlf. 07 - 18 2608 Vi pstager os samvittighedsfuldt rengBrings-opgaver og vinduespolering. 1-_ _ _ _ _

-----

Brande Handelsstandsforening

flJnsker gltedelig jul...

Brande AOVOKAT

CHR. STORGAARD

JENSEN

(07) 180535 7330 Brande

~ AFTENSKOLE

- (Jnsker rigtig gllEdelig ju/...

Aftenskote: Sigrid Mortensen og Margit Kristensen

Brande Jul1986 side 27


-Det er bare Rimmerligt, led stutreplik足 ken I en sjov hi lorie om "Lystfisker Poul\ sam del pll s<rlsom vis tykkes al I begyndelsen af marts maned gik treppe! fOT 5. 8.r i tra!k for Brande Revy. Aret revy opfylde aJle kooen eo ker om at komm havde frellestitJen "Pa hat med Brande" - ogman rna Dok .ge, at en og anden fik en pA i byradet, blive socialud a1gsformand og komme 1 amtsrcidel; men Bahne Bahnse足 batten.

Enkeltpersone(, firmae r og de! "krere" byrad mAtte stA for kud. Men til trods for nog足

maud afsI0rede orest 0 ovematnrligt: Ie skrappe replikker og vis r, var tonen godmodig, og akt0rerne h0stede dB ogsA stort knefter. Her dukker den seel ' mme fisk, j skikkel足 bifald.

Her er samtlige skuespillere samlet pA seenen, hvor de synger vclkomstsangen, inden se ai Henning Jensen, op af uybel. for at svare "Lystfisker Poul" . de! for alvor gAr 10s.

-Pit hat med Brande-

Sa vor udsendte brochure!

Bonip Maskinfabrik A/S Borupvej 2. 7330 Brande

Vi ensker vore kunder en glcedelig jul... 1 Malermester

N. K. SBndergard Vlbevef 37

7330 Brande

TIf. (On 1813 43 (efterkI.14)

~

Julega,er III barn

Imber man hos

~

BENTES LEGETBJ

M-E-S

Brande Ju11986 side 28

Storegade 19, 7330 Brand e, tlf. 18 03 27


Det gamle Brande Dette billede er tagel ca. 1924 fra mit

bamdomshjems vindue pa 1. sal i Store­

gade 48, fo rtreUer Nieb;ine Jensen, der

ventigst har ud nt billede!.

Storkene sidder pa 111. Madsens ejen­

dom - Madsens hotel - pit kugleme. SA de

i modsat retning, de over Brande a,

M011erens stemmevrerk og Kromandens

eng.

sa

Billedet. der fonnentlig el tag t i 1959, mer Storegade stadig med brosten 00­ lregning. Den kendt "Tuborg mand" prydede sta­ dig gavlen pa nummer 48, han kwme daglig sta og kigge ned til Smed Rahbek. der havde vrerksted i nummer 46. il venstre i billedet ses netop Kri '!ian Rahbek i sam tale med en una ngiven person. Jejendommen Storegade 48 hav­ de barber Richard Madsen sin alon ved siden af blikken lager Madsen, der SCs suiende foran ejendommen. Derefter lig­ ger herrefris0T Yorks salon og sa kommer Brande Boghandel, der pei det tidspunkt blev d revet af e tra Westergard. Lamge­ re oppe ad gaden skimt slagter Erik­ sen' og unnager Nis Hansen ' butikker.

@super v!HennyogHolger Rjeldsen . Storegad 9 .Brande

Det mademe fsdevarecenter

med indbygget discauntafdeling!

Lmg ogsa din julehandel her; Vi garanterer for kvalitet og lave priserl Brande Ju11986 'ide 29


Starten pi Brande Erhvervspark blev gjort i 1986 1986 blev are!, bvor starten pa Brande Erhvervspark blev gjOTt. Initiativet til delle SIOre erhvervsprojekt til 20 mill. kroner blev taget af Bikuben i B rande, men med god opbakning fra Brandes er­ hvervsdrivende samt Brande Kommune. Brande Erhvervspark I S anlregges pa Fynsvej, hvor der i elaper skal bygges 14 industrihus pa et god! 20.000 kvrn. stort areal, som blev erhvervet af Brande kom­ mune. Ideen med Bran e E rhvervspark AlS er at skabe Dogle industrihuse, hvor typiske ivrerksamere kan etablere sig til ell rime­ Iig husleje og meget sma startomkostnin­ ger; men der er ogsa plads til igangvre­ rende virksomheder, der blot bar brug for mere plads. Bag initiativer star et nystiftet selskab, Brand Erhvervspark AlS, hvis besty­ relse be tar af direkt0T Palle N0rgard , der er formand for bestyrelsen, advokat Jens M0ller, der direkwr for sel kabel, sam! direkt0T Finn Mogensen og byg­ me.~ter B0rge Jacobsen, endvidere er borgme ter E. Rubech Rasm ussen til­ knytlel be..~tyrelsen som konsul n1. De 14 industrihuse, def fAr et mlet be­ bygget areal pfl 7.000 kvm, ska! opf0Tes i

flere etapeT. Del f0rste spadestik til det t re projekt blev taget sidst i september mimed af borgmester E. Rubech Rasmu 'en og fredag den 7 november kunn e der bol­ des rej egilde pA den f0rste elape. Efter pJ!I.oen skal de f~rste to indru tmue stit klar med udgangen af aret.

Borgmester E. Rubech Rasmussen lager her del fume spadestik Iii Brallde Erhvervs­ park A /S mens selskabets direktfJr, advoka( lens Mol/er.[ormand for beslyelsen Pa/le Nurgard og sparekassebestyrer Kirting Olesen, ser til.

STfJPP1STEIJET I STfJlIlGIIIJI

HJORNEBAGERIET

Vi anbefaler os i alt indenfor

JUlEBAGNING sAsom KRANSEKAGER - KLEJNER og megetmere.

JIIll.,,. IJU'IENNf4

"I/~R

"'NIII....

Korn med kage­ dl\sen og fA den fyldt op med

FRISKBAGTE SMAKAGER

HERNINGVEJ 8

Telefon 07 - 18 00 96

Brande Jul 1986 side 30


Aret i glimt

Blw0j kro skiftede ejer den 1. mam. Va!rstparret gennem de sidste mange ar, Anna og Peder Sommer Jacobsen ~ol e kroen til Ikast - parret Peder Thoustrup og fnge Nielsen. I prilkunne Brl\lllJe Idrtetsforenmg fejre sit 80 - firs jubilreum. Denne mrerkedag blev markeret med [6Ception, hvor man­ ge benyttede leJligheden til at gra.tuJ reo Jubilroumsaret var :.amtidig f0rste - hol­ dets wrste sreson i Danmarksserien, hvor man lige kJarede sig igennem. 1. rnaj markerede Centrum Farvcr sit SO ­

ars

forretningsjubilreum. Samlidig be­ nyt tede man lejligheden til at foretage el genera1ion~lcifte i forretningen. Efter 50 a virke trak Jens. O. Hjersing sig tilbage og overlod forreLningen til S0nnen Hugo Hjersing. 1. lOaj markerede automobilfirmact Kai Andresen AlS sit gen.emtionsskifte. Fir­ maets grundlregger og dagllge leder gen­ nem 43 ar, Kai Andresen, overlod pel denne dag finnaets fremtidige led lse Iii S0nnen Lars Andresen.

S00dag den 25. maj afholdtcs det fersh.: Brandtexl0b i Brande med 398 deJtagere fra orer ogfjem. Hemed varderlagel ini­ tiativ til en ny idrretsaktivit.et i Brande, som maske kan blive en fsrlig til ageven­ dende tradition. Hotel Brande ~klftede pro 1. juni ejer. HoteUct bJev de idsle fern ar drevet a£ Lene og Kjeld Larsen. Bag k0bel star Kj r. len Rahbek, Lene Pedersen og Mari­ anne He gaard Andersen.

~ lJundgQQtd;Poutstn

~~.~

7r-~t~

Hermng vej 46 - 48 . 7330 Brande. Ti t. (07) 18 10 22

~~~

'ltIllde AI/IOIItIIIIIII v / H. J0rgensen

Godsbanegade 7

7330 Brande . 07 - 18 05 99

Vi er med fra starten

Brande ldrretsforeniog arrangerede faT 6. Ar i tra!k BIF - CUP med 2.400 deUa­ gere fra ind - og udland. Siledes var der grester helt fra Hawaii - ",erne. BlAOOj L F. kunne ijuni mimed fejre it 50 - :irs jubilreum . Delte kele med udgivel­ se af en bog med titlen: "ldrret i BIAhej gennem lideme og BlaIwj L F. i 50 fir". Samlidig markerede.~ dage n med gym­ nastikopvisning og jubilreumsfest.

J oktober kuone Brande Allel Klub mar­ kere sit 50 - m jubilreum. Denne hreder­ kronede k1ub, <ler nar fostret mange store boksenavoe i de 50 fir, der er gaet, mar­ kerede dagen med re<:eption, hvor man­ ge moore frem for at hylde klubben pa dagen..

. Indeo .for erhvc:/y Ii !!I bar Biku~n valgt at konceDuere SIIlC kra:ft r & nudler om IVlcrksrettcrc saml om mmare og meUemsl re virk~ olhcdcr inden lor bAndvrerk, dclailhandeJ, s rvicefag ogJordbrug. I Biku n tcreffe beslulmn erne lokalt og bunigl af tlen mcda.rtoejdl'T. Dc dmfter De.res forhoJd med. m mooem!:' ~parek s kan Bikubcn udfer!! <tile bankfom:tning r i in og udllind - og gor del i stadlgL Migcndc omfang.

-

fl BilWben Brande Jul1986

ide 31


Handicap­ bussen kom ud at kore i 1986 Hjertelig tillykke med Handicap - bus­ sen! Ja, sMan led del fra He re sider, da man fredag den 17. oktober ved en festlig sammenkomSl pA amtsplejehjemmet "0rba:klund" kunne markere, at flere {us anstrengel er for al fa en Randicap ­ bus i Brande eodelig havde baret frugt. En splintemy bus rullede op foran de mange fremm0dle klar til at blive ragel i brug. Formanden for Handicapbus - komite­ en, Evald Ram, hold t i dagens anledning en tale, bvor han kort gennemgik histo­

rien bag bestrrebelseme for' at fa en han­ dicap - bus i Brande. Han takkede aile, def pit den ene eUer andeo made bavde gjon det muligt at oa dt:lle mal. Samtidig udtrykte han stor glrede over, at millet eodeJig var naet, og at der nu Slod en splintemy bus parat ill at transportere kommunens handicappede ved givne lej ­ ligheder.

Hurra! - MdJef er naet. En glad og stolt Evald RavlI viser llagierne frem til bussell. Flere ars ihrerdigf arbejde for at skaffe midler til bllssen er emJJ med succes.

• VJ'ER SIKKER pA DINE FOTOMINDER - BRUG DIN FOTOHANDLER!

Hermesvej 8. DK-6330 Padborg. TIt. 04-670858 Jyllands 4. DK-7330Brande . Tit. 07-180844

Brande Jul 1986 side 32

•••

••••• •••

•• •••


Brande Marked og Blomsterfesti­ val - en festlig og

farverig oplevelse Et af arets h0jdepunkter i Bra:nde by ar ubetinget Bronde Marked og Blom­ lem rival I itr hhvdc "Blomsterban­ den" besluttet at de to feste r 'kulle slas sammen til en star fest, hvor alle sejl skul­ Ie srettes md for at skabe en bytesl ucI over det almindelige. Og man rna ige, dt!t Iykkedes til fulde - am del sa var so­ len, sa skinnede den fra eo skyfri himmel. toregade var lave! m til gagadc for en dag og alle forretninger. foreninger og andre salte sit festlige prreg pa byeo med en bunke pamdende aktiviteter. Brande Pamden snoede sig genn m byen I feslligt optog, sambadanseme fik Torvet til at gynge og el af "bandemedlem­

sa

merne" Kr. Kristiansen affyrede salut pI\. Torvet. 10 - det var festlige blomsterdage i Brande.

Faetbedre badevierelse.

Julen '86 Velkommen pi julegavekig

Brande Jul1986 side 33


Aftenhojskoien b ev aflost af

daghojsko e AI Jan Svendsen Nok er del tilfreldigt, men alligevel er det

tankevrekkende, at i. samme ar som den

sidste aftenhejskole forsvandl, dukkede

den feISte dagh0j kole opt

Davrerende sognepnest, Erik Rasm ­ sen, satte j begyndelsen af 50'eme gang i

arbejdet med aftenh0j koler rundt ved

aUe de sma skoler i sognet.

EfterhAnden blev koleme Iukket og at­

tenh0jskolerne lige sa. Uodta~en i Sand­

feld. Her sm-gede Mette og VIggo Arent

for, at skolestuen stadig blev bru~ til fo­

redrag og blaodt andet sykursus I AOE

Men j foraret meddelte de to, at de fi U

syntes, at de var blevet for gamle til b0v­

leL De skaI have tak og ro for mange <irs

trofast indsats.

Slut med sykurset, som nu !mrer videre i

bedste velgaende p<\ Uhre skole. Aften­

h0j kolen med de sprendende foredrag

er det dog slut med i d n hyggeJige sko­

lestue.

Aiteo bliver til dag

Hermed er det ogsA slut med den idste

afteohejskoLe i Brande sogo. Men for den

gamle "b0jskoie" som faldt, er der duk­

ket en ny '1lejskole" op i Brande.

Tiden rendrer sig. Behovene er andede­

des. Nu er der ikke hejskole a m aftenen,

men om dagen.

DaghojskoJen

Hvad er sa dagh0Jskolen for nogel ­ oveni de mange - ander begreber sam af­

tenskole, bitidsskole, aftenb0j kole, fo­

redragsrrekker, interessegrupper og stu­

diekredse.

Det lIT en blanding af det hele!

Del er ikke aftenh0jskoJe am dagen. EI­

ler el hobbyvrerksred. Eller en hygge­

klub. E ller et dagcenter. Eller et opbeva­

ringssted. Eller en kommunal institution .

Del er en skole skabt, drevet og udviklet

at el folkeligt initiativ; Arbejdernes Op­

ly ningsforbund, AOF Brande.

Alt efter temperament kan vi tale om

grresrodsbevregelse eller privaLisering,

om politikeme er sa glade for.

Dagbejskoleo Syvtommers0mmene og forbammeren skal i brug, nar vi slar fast, at dagh0jsko­ len er en skoJe. Deltageme er med for at lrere noget Lrereme lrerer deltageme noget og deltagerm: lrerer hinanden no­ get; deltagerne tager del i og er en del at undervisningen. Dagh0jskolen bygger isalr pa, at vi lrerer aI hinanden. Vi vedjo allesarnmenen hel masse. En pen. ionst eller person p<i ef­ terieR er blandt andel elcspert i at leve for sma pengel

Hoj ltolen Det med "hejskole" Iyder nogel 001. Pa en rigtig hej kole er del at bo og leve sam men pa skolen nogel centralt. Ph dagh0j kolen efterligne r vi h0j kolen ved, at vi !rOds all er ammen fern dage om ugen i 16 uger. Del f0les om lang lid, men (.\ som bar pr0Vct er klar over, at de 16 uger f1yver af sted. Og det er Il0dvendigt med sa Lang tid, hvis vi overbovedet vii bruge ordet b0jskole. Desuden siger "h0j kale" o~a noger am sam tale, debat, viden og kreativitel,Dvor vi blander "bandens" og "lindens" arbej­ de. Bland! fagene er revy/ folkedans, sang, dansk, metalsl0jd, studiekreds og lokal­ amfundel samt temauger. Vi sp~nder fra skind og lreder til sam­ tidsorienlering. Dagh0j olen er vel el at de fa teder i by­ en, bvor vok ne arbejder med samfunds­ fag.

Deo rode skole

Det er nogle seLmlgelig bange for, da vi­

den er magt. Vi rna heist ikke vide for me­

get, synes de sam siddt!r pa magllm.

Derfor har vi ogsA b0rt udtrykket "den

Julegaven der luner kBber man hos

Gl~delig jul

Micki BBrnetBj

BlXEN

vlHanne Thomsen & Ellen Skovbjerg

Storegade 18, 7330 Brande

Tlf. 07 1829 71

Storegade 44 7330 Brande

brande

Inuslk

Brande & Omegns Andelsvaskeri A.m.b.B. 7330 Brande (07) 18 03 73

TORVEOAo e .. . 7330 BRANo e TELEfON 1117) 1120 18

I/.",/ig Jul ... / midtjysk kontormontering STOREGADE 5 . 7330 BRANDE. TlF. (07) 180850

Brande JuJ 1986 side 34

"ANDE HAllEIINEI CAIETEIIA

v / Karen og Ivan Andersen 7330 Brande. (07) 18 24 33


rOOe skole" om 0 . Vi ved g d t, at ordet roo i den sammenhreng er ment som el skreld50rd i retning af eensidig, indoktri­ nering og ensretning samt noget med 50­ cialdemokratisk. Vi bar blandt andet bes0gt radhuset, hvor borgm er E. Rubech Rasmussen og kommunaldirekt0r Peder Mogensen tog imod og viste rundl. Vi har haft beS0g af kommunens jurist, Men e Kirer. Vi har ogsA vreret til mOOe med indenrigsminis­ ler Knud E nggaard. De t politikere er ikke socialdemokrnter 08 embedsml£n­ dene nreppe heUer! Det er en lotal nedvurdering af deltager­ ne, hvis nogle tror, at de lader sig pad utte for eksempel mine meninger, selv om jeg er socialde mokrat! Eller af del socialde­ byradsmedlem E mma mokratiske Schnedler, som var gl£stelrerer een for­ mid ag, fordi hun selv er pensionist og interesserer sig meget for dagh0jskolenl Hyis derimod "rOOI" bruges om noge t sund t, 50m vi ser pa et barns kinder, et reble og Dannebrog eller mene, del bety­ der noget med at sl£tte mermesket over det materieUe. ja sa struller vi af roo undhed og dynamit. Vi synger ogsA med pa, "vi er rede, vi er hvide" . Deltageme

AOF Brande har gennem nogle ar 0DSket at ga igang med en dagh0jskole. I f0rste omgang blev trenkt pa de arbejdsle e, men det viste sig, at behovet var st0TTe blandt de yngre pensionister. (De ar­ bejdsle se vender vi tilbage til i 1987). Dagh0jskolen er aben for aile, men er isa!r Iagt til rette for yngre pensionister. V i har 400 f0rtidspensionister i kommu­ nen, deraf 80 under 50 ok Del er overraskende mange, og de f01er Ikke rigtig, at dec er noget for dem i vores kl£re by, som er sa ber0mt for aktivitet og kultur (menneskers mAde at leve pa). Byrfldet har lagt op til fLere aktiviteter for pensio nister og en aktiv kulturpolitik. Vi fulger oplregget fra byradet, som til gen­ ga::ld fo rtsl£Uer sin gode ordnillg med til­ skud til personer pA pe nsio n eHer efterl0D pa laveste sats, oar de vii pil kursus.

Efter lW!slcn 20 lir med gav{ma(er!er Irar brundit/eme nu gavl i Brande. Del var 16 delragere po A OF's daghejskole i jekler under ledell'eafkunstmaler Niels EjTlQr RUSl. Han liar seh' el para! de nyes­ Ie gav{maferier i byen. Der nye gavlmaleri sidder pa ga1'len hos Izandelsmand Elmer Jensen po Vejleyej 3. Da billedet blev laget. var kunsmeme 8ndmln igang pd sti/Jatisel, men nu er m aleriet f~rdigt, og aile de, kommer gennem byen kall glc.ede sig oyer den f UTve stralellde gayl. Kommun n betaler del meste til under­

visning og husleje pa dagh0j kolen, men

aJligevel er det en bAde god og bitllg ord­

oing for kommunen. - I forhold til at

kommunen selv skul1e kIare opgaven.

Eksempelvis er det dyrere al have en per­

SOD pa dagcellter end pa dagh0j&kole.

Derior: Tillykke til byradel med dagh0j­

slipper kommune for arbej­

&kolen, del med den opgav .

al vrere egnede.

Vi har selv forsk0ooet lokalcrnc, rydde t

op ogindrettel det. Vi hal' lant s frem til

klaver, tavle g megel andet.

Bag dagh0jskolen ligge r en bunke ul0n ­

nede timer fra led,!T bestyrelse, lrerere og

deLtagere.

1 skrivende stune er det usikke hvor vi

skal Vl£re frem ver, da epakcn i Ung­

dommens Hus er slut.

'ely synesjeg, aldet eroplagt, at vi farlov

Vores lokaler og wennel ind<i1lt..

til at b Ige lokaler, 50m slar lomme eller

H0jskole handler ogsA om 10kaJer og en­

faklisk aJdrig bliver brugt pi! del tids­

gagement..

punkt, vi har beb.ov for!

Vi arbejder under fritidslo ven, $Om taler J en permanent sparetid rna det vrere vild

om, a t "del benyttede lokale skaJ med luksu. , a1 kommunen betaler for ubrugte

hensyn til . t0rTelse, beskaffenbed og ud­

lokaler , samtidig med at andre har hArdt

styr Vl£re egnet til den planlagte virksom­

brug for loWer!

h d".

Vi bar de to fur te hold brugt Ung­

Latrcstcd og medesled dommens Hus. Dt:t hal' vi vreret mt::get PA dagh0jskoJen bar vi samrend kun brug glade for, men vi har he Ie tiden f0lt, at del for to rum. Eet til undervisning og eet til mAtte Vl£re noget midlertidigt eller at 10­ kaffe - og rygestue. Vi er trods alt sam­ kaleme burde have en ansigt~10ftning for men fra kl. 8 - 15.

Det primrere er, al vi kan gennemf0re

kvalificeret undervisning, men vi skal og­

sa have et sted, b.vor vi kan m0d~ mere

afshlppet f0r og efter undervisningen.

I netop Grundtvigs fl£drelandma sarnla­ len vrere el vigtigt element pa en dagh0j­ skate.

Jegerfu\d aftro pa, al dagh0j kolen fo rt­

sretter i egnede lok.aJer, og et den fortsa t

far en bred opbakning - kommunalt og

i.srer fra deltageme.

Hvad er ahernativet?

sa

pa

JULEGAVER TIL HELE

FAMILIEN... LEGET0J

B0RNET0J

I ER ALTID VELKOMMEN

pA JULEKIG... !

til sma priser - mest for pengene i -1 LAVPRIS Branue e

AGADIE 2 • BRANDE . :g 07 1

17 74

Bestil Deres j ulefro/(ost, sm0rrebr(iJd o.s. v. has

Broens Cafeteria ester ABe 22

.\I,ni"~,'.dl'ft ~;,:,.~""" b'iIIf

:::~,:~:

'"I:'.'

; /\ . J 7330 Brande ~';--' _. TI£07-IS 1733 . ~'Q vi Sys 8llb ~~

Brande Jul 1986 side 35


Mindeord over Ejvind Larsen

Midtjysk Anlcegsgartner onsker Glcedelig Jul

Med d yb sorg mod tog Brande meddelel­ sen o m Ejvind Larsens pludselige doo. Han var gennem mere end 30 ar med til at prrege arbejderbevregelsen i Brande. Fers( i besryrelsen for Arbejdsmrendenes Fagforening. Demrest i AO F, hvor han var med i bestyrelsen fra 1954 og for­ mand siden 1959. Han har desuden vreret skoleleder og nrestformand i amts­ bestyrelsen samt formand i FreHesorga­ nisat ionen. PA en rrekke andre omrader har han ogsa delta get aktivt bl. a. som formand i Lejer­ bo og Fjemvarmevrerket. Ej ind Larsen kom i 1969 i byradet for Socialdemokratlet og blev genvalgt ved hven valg indtil november 85. Det var en overraskelse og en skuffelse, som han ik­ ke havde fo rtjent efter mange ars engage­ ret indsats for arbejderbevregelsen i Brande. Han var s rdel aktiv og respekteret i vide kredse - ogsA hos sine politiske mod­ standere. Ejvind Larsen havde en sjrel­ den evne til aL hold sine mange geremal adskilt - han kunne bade srette sig ind i en ny sag og som fa huske de gamle sager. Han har ofte10st op for vanskelige sager, nar de gik i hArd knude i byractet - og af­

8jarne E. Jensen Sp ecialist i belCBgning

Thyregodvej 166 - 7330 Brande

Telefon 07 - 18 17 31

Bi lte lf. 049 - 71768

sluttet en politisk diskussion med en ui­ modsigelig eHer lun bem.a:rkning. Han var en politisk taktiker, som har prreget en rrekke afge relser i Brande, men selv om han kunne indga et kompro­ mis, havde han meget markante syns­ punkter. De kunne vcere ilde hert - ogsa i egne rrekker. Han anglede bestemt ikke efter personlig succes eller popularitet. For ham var sa­ gen ahid det vigtigste - og sagen for ham var en regte solidaritet med de smA i sam­ fundet. Bade i ord og handling.

MURERMESTER - AUT. KLO K

• TI

Handel med fast ejendom

STER

18 • 1330 Brand

S

Brande

Autosaddelmageri'/s

M i presseMinger .ami C ,0' og m~ng

JytloooSllej 11, 7330 Brande

07 . 18 07 47 07· 18 27 43

HERNINGVEJ 3 - 7330 BRANDE

07 1811 30

0 ) ' Q273

Keb - salg radgivnlng

eiendoms

et~!! bra" torvet·7130

vIOle Oeigurd Torvegade - TIf. 07 18 04 55

Den eneste lokale trykkeri med aile muligheder.

'i!K1iJe Print ApS . Mylius Eriksens\lej 52 7330 Brarde.1eH.07-181922

Se vores festlige gavebord i butikken.. .1

Deres

@§@ Materialist

Janna & Preben S0rensen - Godsbanegade 2 - Brande Tele f on (07) 18 1277

Brande JuI 1986 side 36


Detsumm

• afener I . . .

I lokalsamfundene blomstrer de alternative energiformer. Netop her er det vigtigt med nytaenkning, og vi ndenergi er en mi lj0venlig energilQrm, der er rentabel at benytte j lokalsamfundet. De man· ge vindm011elaug , der allerede er etableret, er et synligt bevis herpa..

men usikker pA hvordan man griber det an, sa kan BONUS yde ekspertbistand lige fra ide-fa­ sen 09 vaere til hjaelp med hele etableringen . Ring til BONUS pa tit. 07 18 11 2209 fa ren besked - am vindenergi og om vore vindm01­ ler.

Mange vindm011elaug har valgt BONUS moller,

09 del er ikke uden grund, da det er en af de mest effektive og driftsikre moiler pa. marke­ det. BONUS kan mere end levere vindm011er. Har du taenkt pa at starte et vindm IIelauQ.

m0iien Fabriksvej 4

7330 Brande

Brande JuI 1986 side 37


I

JONNAS

ax

&iJnsker g/~delig jul. Tlf. 18 11 07

SOREN PEDERSEN ENTREPREN0R

~-]!S8b~

7330 BRANDE TLF. (07) f8 05

n

Fragtmand Age Jensens Eftf. lIS

Tlf. 07 - 18 02 28

BRANDE

ANDELS

KARTOFFELMELS

FABRIKKEN Brande - Tlf 18 08 88 Vi f}nsker vore kunder en rigtig g/a!]delig jul

Storegade 8 . 7330 Brande Tlf. (07) 18 l' 08

Glcedelig Jul

ensker

Brande Osfe/ager ApS Erik Winther Ra s nl ~l sse n Jyllandsvej 5, 7330 Brande Tif. (07) 180790 & 182695

Maskinfabrikken

APOLLO

E;strupholmve;. Brande. D8nm8rk Tlf. (07) 180690

SPECIALOPGAVER I RUSTFRIT STAL

Brande Jul1986 side 38

v/Arne Mousing Herningvej 62B, 7330 Brande Tlf. (07) 18 02 69

TECTUM

Granbakken 3, Brande

Den perfekte klipning far man hos herrefriser JACOB O. MADSEN

Villy Larsens Kartoffelhandel ApS

Brande Materialhandel G, Fischer

TIt. 180055 Kolonlal, material 09 kemlkaJler

Brande lit & Gas v/Vagn Christensen Jyllandsvej 19 - 07 - 18 15 80 7330 Brande

Mini Centrets FrisRJrsa/on v/ Connie D. Jepsen Brandlundvei 1 . 7330 Brande TIf (01) 180544

VILLVS TAXI 4 - 8 personer's vogne Telefon (07)180665

Brande Bud- og Flytteforretning Mobelopbevaring . Tit (07)18 06 65

GI$delig jul Eriks Autovcerksted Erik Serensen . Industrive; 14 Brande. Tlf. (07) 18 14 50

â&#x20AC;˘

Midtjydsk Savvrerk & EmbaJlagefabrik Speciale: Paller A / S . Fynsvej 2 . Brande Tit (07) 18 28 00


Bametro

Branduhre M911e

Det allersl0rste under som barn jeg Ilk at se da den hvide julerose bred den kolde sne et syn og ct minde fra mit bamdomsland der aldrig nogen inde i livel g1emmes kan

Har set mange kliJnne roser i verden hVOT jeg kom

M0lleri er en af de reldste industrier, vi har her i landet. Sagnet fona:ller, at Thy­ ra Danebod skuJle have ejet Hastrupgard med mliJlle, og at hun ca. 1 mil lrengere vest pa har bygget en m0lle, 'om for­ mentlig simi have vreret Arvad m0lle. lfliJlge gamle beskrivelser er del i nvert fald sikkert, at de! har reret den eneste m0lle, der bar vrere! i sogne! i mange bundreder. I Uhre ligger den dag idag Branduhre m0I1e, der er den reldst<! owIle ner I sog­ net nm t efter Arvad m0lle. Historien fortreIler, at Kjeld Thomsen el­ ler Kjeld Stampe, som han ogsA kaldtes. ans0g1e amtsrauet om tilladelse til an­ lregge en vindm0lle i sognet. dragende kom til forstanderskabets er­ kla:ring i det f0rste mede, der ble holdt den 12. januar 1842. Her bestemtes, at formanden skulle svare, at delte ansas bade ufom0dent og ubinigt mod den da­ vrerende crwller, h is vcerk var i meget god stand og udvidet de senere ar, lige­ som der ville blive for ringe na:ring ti l to m0!Je re.

ingen var som julerosen den vi Vamled am der spired op af sneeo paa den fro De jord gav os haab tillivet i et fattigt husmandsbo

ar­

Jeg vandred rundl i verden tit mit siod var sort paa julerosen trenkte all del mliJrke svandl bort jeg g1rede fik i sinde! Iyset mig alter naar tror ingeo rose findes som den SOm bam jeg &aa Del er ou lrenge sideD ~eg undret fik at se I baab med bameliJjD julerosen atter maatte se den k0nne hvide rose barnetr ens lyse yen naT mange skenne minder iogen er saa 51mn om den. Karl BliJjle

Han fik dog senere lov til at anlregg en nw lle i Ubre, men det blev en stubm0 lle, d. v. s. en af d e gamle typer, hvor man drejer hele m0llen for at holde den i vin­ den. D en fik kun ganske kort levetid i lJhre. idet Kjeld Stampe solgte den til Chr. Rauff, som byggede den melle, der star i dag. Chr. Rauff drev m011en i e n del Ar, dels selv og dels havde han de n forpagtet bort. Efter at han havde afh rendet den, skifte­ de den med kort mellemrum ejer mange gange , indtil Anton Pedersen k0bte den i 1882. Han havde den til 1900, hvorefter han solgte den til Rasmus Nielsen, som samtidig blev uddeleri fod erstofforenin­ gen. I 1928 ombyggede ha n pakh uset og indlagde en molor som hjrelpekraft. Han solgte m011en ammen med 10 tdr. land til sin S0n Niels E . Nielsen i 1930, der blev den sidste, om drev m0lle i henved 40 ar og blev den sidste m0lJer i Uhre. Som det fremga r a f disse opJysninger hentet fra Brande Sogos Historie, har man i Uhre i over 140 ar h ft I/lje for vin" den som energikilde.

Brande

Autoopretning

Industrivej 11 . Brande Ttf. (07) 18 06 43

~ .~.YOtU~e)

Kappa Sport

09 mange andre rrlfErker

SPORT@FRiTiDI~

v. LARS HEIDE - STQREGAD E 14 - 7330 BRANDE

bel saC

Cavalet

.lEVA::

Din lcedervarebufik

Th.Willemsen's Eftf. 'I

Horlul Chns1en,en • . 1' Jo , ••

.VJ[RK10J . GLA~ . POP.CE:.UEN

I

1 ,

_ __

Brand Jul 1986 side 39


Dette gamIe billede viser Uhre melle, mens den endnu var i fuld drift. I baggrunden ses en hestevogn

pa vej til mellen og i forgrunden er opstillel en rrekke unavngivne personer, som kan trenkes at have

haft noget med Uhre melle at gere.

Billedel er venligsf udlant afBrande Museum, h vor man desvrerre ikke kunne navngive nogle afper­ soneme, ligesom man heller ikke var i besiddelse af n(iJjagtigt arstal for, h vornar billedet er taget.

Ejvind Nielsens

Bogtrykkeri

Hyvildvej 22

7330 Brande, tl f. (07) 180502

Bonne maier

Go f jul ansker Frisar VVS CENTER

Herningvej 64. 7330 Brande

Tit. (07) 18 01 23

Tlf. 049 - 77 0 50

Brande Ju11986 side 40

Ole

Mikkelsen

Torvet . Brande . 18 1480

1<_ E

1[;».""'=<»_ E"'. '" G

E ""

I[;»~'" ~ ~ _I<

KN. E.H. Kristensen vurderingsinspekt0r Johs. Hansensvej 11 , 7330 Brande Til. (07) 18 04 25


Vindmollerne kom til at snurre i Ubre

Onsdag den 25. juni 1985 vii sikken blive husket af mange i Uhre - ja, i heLe Brande kommune, for pil denne srnukke juniaf­ ten lrunne man foretage indvielsen af Uhre og Omegns Vindm011epark og trykke pit knappeme. der for f0TSte gang satte de tre store vindnlllller i mng. Selve den officielle indvielse blev foreta­ get af amtsborgmester Anton Kristen­ sen, der udtrykte stor beundring for del opmi.ede resultaL Med lndvielsen havde man dermed rui.el del forel0bige h0jdepunkt pa mange ma­ neders intenst arbejde med at fA de lIe rn011er op at sti!. SeJve ideen om brugen af aiternativ cner­ gi havde vreTet til debat flere gange i Uhre; m n den 4. december kulle blive en skelsrettende dato for aiternaLiv ener­ gi i Brande kommune. PA den dato kom Per B. Hansen, senere kasserer i vind­ m0\lelauget ud p! en ejendom. der hav­ de en vindm0lle. Dermed vaT ideen trendl. Derefter gik del hel meget hurtigt. Alle­ rede den 12. december blev der indkaldt til mOOe pi! Uhre skole for atlodde lem­ ningen omkrlng et evenruelt vindm011e ­ projekl Forud for deue mOOe var der fo­ retaget (orskellige unders0gelser, som kunne vrere relevante, inden man gik vi­ dere med projekteL Oer madte 45 interesserede Crem til ow­ det, som resulterede i. at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skull arbejde vi­ dere med sagen.

Formandenfor Uhre og Omegns af de Ire vindmeller i Uhre.

VlJllnmltfu,"/m,o

En god julegave er garn eller et gavekort fra

GARNBODEN Storegade 56 . Brande . Tit. (07) 18 14 11

G/rede/ig jul. ..

SLAGTERMESTER

~.~4en Lo~ent~en Storegade 35

TELEFON (07) 180009

GlredeJig jul

lED Herningve; 9 ·7330 BrandeTlf.(07)18 0131

L3MOND c::&JAHBEK A/S Specialvrerksted for graveudstyr

Jyllandsvej 1 - 7330 Brande

Tlf. 07 18 06 86

Brande Jul1986 side 41


Efter medet pii skolen, hvor ideen for al­ vor fi k luft under vingcme, gik arbejd ­ gruppen igang med del meget tore for­ arbejde. Der blev fert forhand linger om k0b af j rd, der blev for taget vin dmaJin­ ger for at finde del bedste ·ted at op tille 1Tl011eme. Sam lidig indledte man for­ handlinger moo Danregn Vindkraft am

k0b af en Bonu. vindm011e. Men efterh3nden som tingene skred frem , vi te det 'g, at dervar sa stor inter­ esse for projeklet, at der kunne etableres en vindm0Uepark pd hele Ire mel! r. P<i et mooe den 24. marts lev VlIre g Omegn VindlTl0llelaug liS stiftet med Svend Bj rre som forman Einar Ny­ gard Johannesen som nrest fonnand, Per B. Hansen m kasserer, Niels H. Kemp som sekreuer sam! Allan Toft Kristen­ sen. De tre me Uer blev uddelt i 475 anpartedl 3.900 kr. og anparterne blev fordelt pa 90 anparthavere. Vmclm0lleme er place ret i et garnrnelt kulturornrade. I ct omrA-de hvor der er mange synJige spor fra fortiden, sAlede. er der !ret besat med gravh0je, som et tego. pa, at der Iangt ulbage i historien har vreret m nncsker her. PA den b ggrund har Ubre og O megns Vindmlilllelaug liS fundet det naturligt at opkalde m011eme efter nogle f dis e gravheje. M011erne blev debt "Sten" efter "Lille og Store Slenda1h0j", ''Trold'' efter "Troldhej" og "Vagt" efter "Vagth0j" . SA nu star der tre vindm0Jler i U hre som en art monument over, hvad der kan stables pa benene, mir ane gode krrefter srelles ind.

Dage med farver pa Dal­ gasskolen november 1985 Igennem en lrengere periode havde lrere­

re og lever dr0ftet mulighedem e fo r en

udsmykning af gangarealet i 8. - 9. ar­

gangs omnide pil skolen. [ november ma­

ned j 1985 kom vi i kODlakt med kunstn ­ ren Niels Ejnar Rust. Han bavde ladet sig

inspirere f de amerikanske gavlrnale­

rier, m var udf0rt af kolJek tiver besta­

ende afprofessioneUe kunstnere og ama­

t0rer. Han var meget b vidst i sit opIre~ . Udsmykningen skulle ikke vrore prreget af modeluner og nutidige udtryksforme r. Der skull vre re et overoronet lema sam det gennemgaende i projektet. Niels Ejnar Rust prresentcrede os for re­ produktionen af Ga uguins hoy vrerk malet pa Tahiti ( 1897) med titlen: "Hvor kommervi fra? - Hvorer vi? - Hver gar VI hen?" Efter en dr0ftelse af indholdet i de Ire sp0rgsmal besluttede vi at ga igang med udsmykningen, sam skulle vrere en her og nu opgave. Ocr skulle males ca. 500 kvm. vreg. DcIta­ geme i det store maleri blev 9. argang med 49 elever, 4 lrerere og 1 kunstner. For at det skuile Iykkes, var det klart, at maleriet matte deles op i etaper med sti­ gende svrerhedsgrad, sa eJeveme kunne blive dygtigere efterhanden for til sidst at kunne srette pWlktu m med deres egne odtryk i form af valg af motiver og Carver.

INFORMATION

til nye og nuvrerende kunder der~nsker

Frihed Uafhrengighed Tryghed Sikring af familien H~jt afkast

Ubegrcenset skatte­ fradrag i den personlige indkomst

I<ort sam: En god pensioni ttilvrerelse.

Korn ind i banken og fa oplysning om de utallige fordele og det store udbytte du og din farnilie kan opna ved at benytte regleme i pensions­ beskatningsloven og den nye skatterefonn ved oprettelse af

'fA JPEN ION

o

EPE

ogsa for selvstrendige erhvervsdrivende

l\1idtbank

- for fremtiden!

Brande Ju11986 side 42

Det var vigtigt, at man .burtigt fik synJige resultater. og d t ferste, der tonede frem, var elevemes silhouetter k mponeret og farvelagt af Rust. Oct blev kIart, at ele­ verne magtede opgaven. "Livsvandrin­ gen" var skabt, g man var klar til mere indviklede teknikker og komposltlOner. Det blev til "Livsb0Igen". De, der nu var dygtige nol , blev sat igang med at r pro­ ducere "Mooe i rummet", afEdv. Munch og G auguins:" Hvor k mmer vi fra? Hvad er vi? - Hvor gar vi hen?" ,som skul­ I vrere det centrale i udsmykningen ogsa bilIedm ressigt. Der blev stillet en opgave til 8 piger om at illus trere " "sten stiger solen op. u 5 drenge fik opgaven at male ursolen, den livgivende sol. Disse delop­ gayer blev I.0st, og man begyndte at for­ mere ig i grupper med henblik pa afslut­ ningen af udsmykningen, som skulle indehol elevern egne svar pit de LTe pm-gsmM fra Gauguin' bilIede. Detre blev den vigtigste del at proJektet, for her oplevedes dyblgitende cliskussioner i gruppeme. det var ikke lrengere kun et sP'lrgsmill am at male, men det bI v el p0rgsmru om at tage stilling - fo rmulere ­ ikke bare i ord, men og i billeder og far­ ver. Ud af dellc meget engagerende arbejde kom mange fine billeder, som viste, at el verne virJrelig havde rorholdt ig til meget dybtliggende problemer. Nogle grupper holdt sig til symboler som ud­ tryk Andre var mere fOTtre Ll ode i deres billeder. I denne del at gangen rummes aile temaer fra religi0 og historiske over forurenende til den tOlale ooelreg­ gelse i form sf atomkrig. E t fI t punktum var sat, 9. Argang havde viS! at det var muligt at srette sig et mal og at nil rru\let. Det blev 14 uforglemmelige dage for elever. !rerere og kunstner, og pa vreggene fik vi farver og kuns\. Dette tore projekt Iykkedes, fordi vi var s! heJdige at finde sammen i et positiVI samarbejde. Del blev ikke en mands vrerk, del blev et kollektivt udtryk i for ­ mer og iarver over et terna med aJmen gyldighed

AI Sonja Brogaard


"Hvor kommer vi fra?"

"Hvor er vi?"

"Hvor gar vi hen?".

Disse tre fundamentale spergsmru danner til sammen titlen pa et af maleren Gauguin

kendte malerier. N etop dette maleri var inspirationskilde til en del af den store v~gde足

koratio~ som Dalgasskolens elever i 8. - 9. klasse i samarbejde med maleren Niels Ej足

nar Rust lavede i november sidste ar.

Netop dette billede, som her er gengivet i farver, vakte stor opmrerksomhed ogsa

udenfoT Brande, saledes blev det pa et tidspunkt vist i dansk TV.

Brande JuJ 1986 side 43


Erindringer om forretningslivet i Brande..

Af Anna D. Nielsen Jeg vii nu pr0ve I gribe pennen og kriv lidt om forretn ingslivet i Brande fra 1936 og fremefter. Da min s0ster og v ger rej­ te fra H0j koleb:jemmet i oktober 1935 og blev forre tningsf0rer for Brande ogns Sygekas e. kulle jeg jo se mig m e er n get andet arbejde. Jeg ville god t va::re bl vet ved ho!eIlet som serverings­ dame , men det . kulle jo ava::re pae t ho­ tel. h vor der var spiritus, for der tjente man mere. Jeg kom til Harsens; men det var kUn ganske kort tid. For en dag blev der ringet fra Brand , at den liUe forret­ nin !! \' d h teUet v r til salg, am jeg var intere- ere!. Det var jcg, og jeg tog en tur til Brande, g enden pa det blev, at jeg k0bte forn! tni ngen . leg kulle udbetale 200 krone r og sa o vertage varelagret; men det v r ikke noget-va::rd. Oct Var no­ get af et vovespring, jeg var hos den dame et par maneder, og sa i feb ruar 1936 overtog jeg . ely fo rretningen. Det va r trange ti er og jeg bar nok og a betalt loor penge. leg havde jo !run min almindeJigc kolegang. leg var alene om det hele, m n efter kort tid k om der en kolepigc efter skoletid og gik a::rinder for mig. Det at drive forretmng blev et heldagsjob for m.i fra klokken 8.00 morge n og sa tror jeg til klokken 8.00 am aftenen; m n del gik, og jcg fi.k dB. ogsa mere at bestille

Steens Autovrerksted Tlf. (07) 18 00 73

Sroregade lied Torvel som sti lid i 'erne. Bemrerk mil~/enell pa Torller med bren­ ken omkring. Denne brenk blev isrer brugt afreldre Brande - borgl!fe lil ellille h"i{, hvor man sa samJidig kunne IIolde ~(yr pa, I! lIad der skeu iden del afbyeJl. elvom en del f de samme bygllillger /igger der i dag, har bybilledel ailigel'el Dmdret ';g betydeJigt. rned tiden. afik j g unge piger sam hja::l­ pere, flere af de kan sikkert ogsa huske trrek af det !iv, d r udspilJede sig i forrel­ ningen pa den tid. 1a - der var JOugsa kakkelovnen, vi kuUe fyre op i om morgenen. Del kllnne vre.re en kold omgang at kommu til bunkken am morgenen, men nAr sa varmen bredte sig, blev der belt rart og hyggeligt. Med li­ den fik jeg udvidet og fik ogsa centralvar­ me. korn krigen 9. april 1940. Man vagne­ de p om morgenen og luften var fuld af ummen og der blev midt flyveblade oed Ja 0 ,def har oplevot di se ar, gl m­ mer det aldrig. I den forbinde e er der noget, sam jeg har trenkt over. Vi havde JO m0rkeloog­ ningsgardiner pa lager, Danmark rna a solut have. haft en anel e.

sa

sa

Jeg husker, at min unge pIge ogJeg stod til klokken 8 om ahenen og Igte papir i ,der metel1IlAl. Jeg lror. jeg var den si havde dette papir: men Centrum rna. j ogsA have haft det. Men folk slod i k0 ud pA fonoVet. ma n 'ul!t: na:sten LTO. at d r var ud-;alg af all muligt.

Tiden gik. cI r var mange gange, vi matte

lukke butikken pa grund af luftalarm,

men \i kom over det og dec ble\ ogsa me­

re at be. tiIle sa-rlig p til jul.

Dengang fik b0mene kun ga\'er ul fed­

selsdag ogjul. og ind til jul ha\de ...i meget travlt. Denne jul travlhed havde SlD helt specie lie charme. Mange gan e \'ar del nre£ten os i forretnmgeme, d rbesiemle, h.vad b0rnene kulle have i julega\ er. Der blev ogsa gjorl meget ud af juleu tilfuI­ gen den sid te s0ndag f0r jul. It mange gange arbejdede vi Lil k.I. 2 am nanen, for

SE1I1 Dl1I JUlENIlSI1I1 HI Til' - srollT UIYAUJ IIYSDEtORATlO1lEII...1 IIYTI SIS lET MEl

BlOMSTEII, CNOKOIAIE

S/AIEUS JUL ..

BALL SaLOMS

R

Storegade 8 . 1800 01

Opbygning of special. og standard trailer samt opbygning til veksellod

PNO TRAILER CO. A/S

Fynsvei 7 . Brande . 18 16 00 Brande JuJ 1986 side 44

B

iB

SHELL SERVICE JENS CHR. BRIXEN

VeJlevei _Bran de

Telefon (07) 180390


butikken var jo ikke sa modeme, som de er i dag. Nej, der skulle virkelig vrere no­ get, der kunne trrekke folk til I0rd ag og s0ndag. Det bedste,jeg havde, var de levende nis­ ser. Sa stod oomen e udenfor i kulde og sne og trykkede nreserne flade mod ru­ den. Forreldrene kunne nresten ikke fa dem med sig fra udstillingsvinduet. D et var et stort arbejde at fa det heIe vrek s0ndag aften , ja og mandag morgen, f0r vi igen skulle lukke butikken op. Men juleaftensdag va'r noget helt for sig. Oer skulle de sidste julegaver k0bes og det skulle ofte ga hurtigt. Et fir til jul hav­ d e jeg et stort dukkehus, der slod i vin­ duet, og vi snakkede om, at vi sikkert ikke fik det solgt; men pludselig en juleaftens­ dag kommer der en lastbil og holder udenfor. Jeg tror ikke det var f0rste gang, han var k0rt forbi , men iod trreder en mand og siger, at han gerne vi] k0be duk­ kehuset. Tak! vi var stolte. Det var sjreldent, vi var frerdige f0r kl. 4 juleaftensdag. Der skulle ryddes op og g0res rent, der skulle jo se nogenlunde ud gik fra butikken, i juledagene. Nar vi kunne vi se folk str0mme til kirke juleaf­ ten, det naede vi andre aldrig. Nej vi gik trrette hjem, fik spist, juletrreet trendt og sa pa langs pa sofaen for at sove . Sa var der et par dage fri. Men vi trenkte all ere­ de pa. Iredie juledag med bange anelser, hvor vi skulle lukke op igen som regel til den store byttedag. Pa sadan en dag kun­ ne man godt fa ~g en lille over haling, hvis der var et stykke mekanisk leget0j, der var gaet i stykker, men det tog vi med .

NytArsaften - ja - den var ogsa travl, der skulle hatte og sjov til vi ar jo ikke sa mang em det om i dag, hvo r lie ting ligg r i alle ferretninger. Men jeg har vre­ ret glad for de mange fir, bvor jeg arbej­ dede med forretningen, eg nu i dag er der mange. sem kemmer o.g siger: -Jamen dig kender vi da godt, vi bar jo vreret jode hes clig eg k0be leget0j. Jeg sted at rreset i 1968, fik andre til a t se til og sa kunne mine ben ikke blive ved at ga c g st! og pille indo Men del fryder mig at ga ned gennem byen eg se aIle de gamle forretninger, der er blevet til stere cg flotte butik ker. Til sidst kan jeg fertaille en lille episode fra den gang nu afOOde leerer O. Nielsen var pa Byskolen. Der var en dreng, der korn lidt fer ent. O . Ni Isen siger: "Hvorfe r kommer d u fo r sent i dag?" Drengen sec lidt bange ud, men iger sa: "Hanne Hansen bavde ikke lukket op, og jeg sku lie ind og have en blyant. " Det

kunne O. Nielsen ikke stt'! for. Det var jo

sadan, dengang skulle b0rnene selv k0be blyanter, vi kelreder og lignende.

la, dengang var der jo mrelkevogne, der lc0I1e rundt g solgte mrelk og mrelke­ manden havde geme et par drenge med, der skulle lC!lbe rundt med mrelken. Der var en der solgte til Hotel Brande, og del kunoe somme tid er tage lidt lang tid, og Dar del var rigtig hard vinler, sa kom de ind cg spurgte om, de ikke kunne k0be fcr 5 0Te varme, for de fres. A f and re episoder som jeg husker, var da vi demen tred for a t bevare sygehuset i Brande. Alle lukkede forretningerne og vi tod ud nWr det gamle radhus. Medi­ cinaIdirekt0r ESiher Am mundsen var kernmet til byen, men bade hun og sog­ neradsformanden blev inde pa rAdhuset. De tUTde ikke komme ud til os. Men det hjalp desvrerre ikke, ygehuset blev jo nedlagl.

sa

..

...........

MILJ8·VILLAER

kvalltetsllyggerf II fomuftlge

En [estdag i Brande. flagene er heIst og der erfolk pd gaden. Bil/edel viser Storegade set fra hjornet vedAgade, hvor skomager Vi!aor Jepsen halide sit skomagerva!rksted. Lige o verforhavdeAnna Hansen sin legetejsbutik. som eromr<llt i arriklen om forretningsli­ vet i Brande.

Ring efter vores nye byggemappe I

• MILj0 ·BYG Sigfred Jacobsen ApS . BIAhej Stationsvej 14, BIAhej 7330 Brande . Tlf. 05-345176

TORVET

7330 BRANDE

TlF. (07) 180461

fJ""'1g Jul... !

ERNA's BRODERI &STRIK

Storegade 32, Brande, tlf. 07 182813

Renseri indJevering

tirsdag for 12 - fcerdig fredag

fredag for 12 . fcerdig tirsdag

Vagn's Krostue Torvet Brande Brande Jul 1986 side 45


Varme og begivenhe~srige dage ved ven­ skabsby - strevnet i Ornskoldsvik Af Nancy Niels

0

I bus fra Brande startede d n 25. juni 50 forventningsfulde "Norden" - medlem­ mer til strevne i Om k6ldsvik. Der var sightSeeing und rvej i det om fang tiden tillod. Man be 0gte ruinem e af Bohus ­ fmstningen, sluseme ved Trollhiiuan, broome ved Haverud, hvor Akavdukter­ ne netop blev passeret af tlere slcibe. Li­ gesom der ogsa blev tid til at se Selma La­ gerlofis bjem " Marbacka" . Vi ankom til Omsk6ld svik. k\. 17.00 om fredag n og blev stra ' privat ind kvarte­ ret. Hele byen ood velkommen med flag, ligesom aU e biler k0 rte rund t med spe­ cielle streamers i anJedning af strevnet. Sammen aften startede strevnet med koncerter i Ornskoldsvik kirke. Det var el ubeskriveligt godt kor fra Hveragrdi fra Island, med bade kvinde lig og mand­ lig solist, som gay os en uIorglemmelig oplevelse. Nreste formiddag var gagaden fyldt m d boder, hvor Norden - medl mmer fra Ornsk61dsvik solgte forskelligt hjemme­ sl0jd, b0ger og T -shirts med et patrykt strevneemblem. Der blev i dagens anled­ ning udgivet en rnrstedagskuvert med pecielt stempel. PA torvet dansede yore folkedanserb0m og h0stede stort bifald, Jigesom der var musik at forskellige karp -. Der var ruodvi oing pa det nye radhus. sam w rst var lagel i brug i ar, og pli mu eel gay lokalhisto risk forening orientering om fonmingen s arbejde. Vetl middagstid tarted busseme lil for­ skellige rundlure i omegnen. hvor der sarntidig blev serveret frokost. Vor bus varpa tur til Hoga Kysten og rundt i Nor­ dingra. Om aftenen gay kommunen middag og der var udveksling at hilsner og gayer samt forskellig underholdning. S0Ddagen startede med gudstjen Sle i Sj9.levad lcirke, hvor der ogsa var barne-

Gagaden i Ornsko/dsvik var fe.<;tligl pY1JJet j anledning afdel store vellskabsbystrevne, der bragte mange gre.'iler (il fra de evrige nardiske lande. Gaden var fyldt med boder, hvar der blev solgl hjemmesiejd, beger og T - shirts med patrykr slcevneemblem. dab. Hverageri kar sang alt8r, og een fra 11 er venskabsby tog del i gudstjenesten ved tekstlresning. Efter gudstjenesten var der froko st i henholdsvis Sjiilevad forsamJingshus og Hampniis Folkeh0jskole. Ocr var llgeledes IIl0de mellem de forskellige foreningen Nordens og kommlln mes reprre entanter. Ved den Iejllghed blev man inviteret til venskabsby trevne i Hveragrdi pa Island i 1988. Der blev tid Iii eO kort rundlur i SjiiJevad og OmskOldsvik, inden man lutted e(termiddagen pa HembygdsgArden i Sjalevad, hvor vore og Ornskoldsviks folkedanseroom optnidte, og der blev budt pli kaffe, le og saftevand. Om a.ftenen gay ioreningen Norden middag. og der var forskellig underholdning, samt udveksling af gaver og hilsner blandl fore ningen Nordens repraesentant r. Denne aften

Advokat

J0rgen

Mansfeld-Giese

A. C. Poulsen ApS Markedspladsen 8 7330 Brande relefon (07) 180733

,",6man~en

Jernbanegade 7 7330 Brande TI L 180200

pa mr6tBlivej

JOHN BBASK I

TELEFON 18 04 38

Brande Jul 1986 side 46

var der ogsli afsked bland! deltageme, cia alle skuJJe rejse mesic morgen pa forskel ­ Iige tidspun kter. Det havde vreret nogle meget varme og begivenhedsrige dage, sam vore venner i Ornskoldsvik bavde haft et ston forarbeJde med og om pa a1­ Ie mader blev nogle uforglemmeiige da­ ge, hvor mange nye venskaber blev knyt­ tet og gamle venskaber genopfri keto Bussens hjemlur gik via Uppsala og Stockholm, hvor der bcggc steder blev Lid til at se de m 51 kendle steder. Der blev ogsa tid til at se "Fyrkat" , inden vi nAede til Brande til Castlagt tid . Selv om vi pa turen havde et par ubeha­ gelig-e problemer med bussen. og dt:rved fik grimme forsinkelser og nogen sightse­ eing malte slettes. var aile enige om, at tu ­ ren havde level op III forventningerne, og hum0ret var hejr og veJret varmt - tiltider nreSien for varmt - pa hele turen.


Turen til Californien blev en

oplevelse for livet

Af Ole Berg Mortensen Brande Idrretsforening har gennem flere Ar haft kontakler til fodbold hold i USA , og ikke mindst gennem BIF - CUP er der knyttet mange vedskabsband mellem ungdomsspillere i BlF og spillere fra USA. Mange gange har det ved afrejsen givel BIF'erne en invitation til genvisit i det amerikanske, og efter godt et ars ihlEr­ digt arbejde lykkedes det at fa en sAdan tur arrangeret. Der var neds t et udvalg, sam med bistand at forreldre og spill ere samlede adskillige kroner sammen og der er ydet stor sten e ira mange sider, ikke mindst annoncerer og sponsorer. Uden denne opbakning var turen helt silckert ikke blevet gennemf0rt. Nu Iylckedes det b ele, og en ling er i hvert fald sikkert, og det er, at aIle fi k en uforglemmelig ople­ velse. Turen gik over 17 dage, fra d n 14. til3 l. julio og (erste stop pa turen var Hunting­ ton Beach. Del er en forstad til Los An­ geles med ca. 200.000 indbyggere lige ud til del dejlige Stillebav. H oldet fra H un­ tington Beach beslIJgte Brande til BlF ­ CUP i 1984, sa nu kulle BIF - drengene bo ved de amerikanske drenge, sam de havde haft indkvarteret b er i Brande.

BRANDE APOTEK Teft. 07 - 1801 27 7330 Brande

Opholdet i Hun tington Beach varede i 10 dage, og det var ikke sillidt der blev naet. Der var arrangeret byrundtur med beseg iHollywoods filmstudier, beseg LDisney­ land og Magic Mountain samt i Sea World j San Diego nrer Mexico5 grlEnse. Ah sammen den ene store oplevelse efter den anden. Da aUe ikke havde Ia::ngere t il Stillebavet end de fakti k kunne ga, var der selvfulgelig ogsa afsat tid til at sole sig pa stranden - og del Vat vannt - nresten 40 grader midt p3. dagen. Der vaT lavel beach - party Clg pizza - party .. og sa selv­ wlgelig skulle def ogsa spill . fire fod­ boldkampe. Alt blev nael! Efter cpholdet I Huntington Beach gik lUren videre til San Francisco omrfuiet. hvor del ene hold blev indkvarteret i Fos­ ter City og det andel i San Mateo. Begge byer - nabobyer -ligger 20 - 25 kilometer syd for San Francisco. Vejret her var straks anderlede" og vandet var ikke sa lret pa. Ogsa. her var der arrangeret ud· flugter, der bl. a gik til Golden Gate Bri dge, Muir Woods, Sausalilo Stanford University samt selvfelgelig sightseeing i San Francisco. Enkelte nAede ogsa at be­ sage den gamte og interessante fangee, A1calraz. Ogsa her Daede man al spilJc fi­

re fodboldkampe, inden lUren atter gik mod Dan mark den 30. juli. Efter omkring tyve timers rejse - de 12 i en flyvemaskine - var det en flok rejse­ trrette BIFere, def naede Brande igen den 31. juli sent pA eftermiddagen. AIle godt solbrrencltc af Californiens sol, og sa rig pa nye indtryk og oplevelser, al der gik. nog) dage, inden del gik op for aIle, al en drem var blevet til virkehghed. Man havde oplevet d t store Arnerika . del var gansk vist!

Brande Maskin-Center ApS at 29/5. 84

~ '611,'61 fl. 'RAIIDI

- - Til. 07 18 04 61

Fynsvej 1 - 7330 Brande Tff. 07 - 18 21 00

Vi ensker aile Ope/-ejere en glflade/ig jul... ! I:Ql

!!>rande motor co2SltftJO

Video Frisk bu,d og kage Blomster, Blade, humerkort

Aben 6.30 - 21.30 olle ugens doge EN SERVICE FOR HELE FOlKEl

Herningvej 50·7330 Brande· Til. 1808 11

".i"i, Jul ... / JE NY SIeO Ny. Sko Vi ,.,It"." Ituni" en

- RIG TIGE SKO TIL HELE FAMIUEN·

Brande Jul1986 side 47


Julegaver f he e familien

hos...

Med det nye betjeningssprog har Bang & Olufsen nedbrudt gr(enserne mellem lyd og billede. Nu kanDe med en fjernbetjening styre bade musikan足 l(egget, videomaskinen og fjernsynet. Og hvor De f0r har kunnet distribuere lyd rundt i hele huset, kan De nu ogsa fa bragt billeder fra

rum til rum. Nu kan De sidde og se TV-avis i stuen, mens b0rnene i et andet rwn ser video ira videobandoptageren under Deres TV. Kom og lad os demonstrere. hvor足 dan Bang & Olufsen endnu en gang bar taget et laempe skridt hen imod frem足 tidens made at leve med lyd og billede pa.

Deres Bang & Olufsen Center

v. Ulbrichsen

Brande J ul 1986 side 48

Profile for Lokalhistorisk Arkiv Brande

Brandejul 1986  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Brandejul 1986  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement