Page 1

JJran

'98S


Brande Jul198S.

Udgiver:

. Brande HandelsstBddsiorenmg Try~: ,.., . Brande Bladet , ' AnsWrsba~ende redaktet:

Erik Lauritzen;"

,.~.

.

Tak til fdlgeude

bidntgydere:

Finn BirJrelimd Mortensen (forsiclet~eu)

E.Rubedl ~nqassen

Pout W~ergaard

NielsEjnarRust '

揃rting Olesen Henning L.KristeDsen Seren Storgaard Jensen .

Frank RasJDU8SeD Ole Berg Mortensen Gitte Pedersen Anna D"Nie1seiL Karin Hansen.

H8JUle UlbridJsea ..

Lotte ADareselJ

Arne 0rtved

Brande lui 1985

Brande Jul 1985 ensker lreserne en rigtig glredelig jul. Med detten ummer af Brande J ul er der gj ort et forseg pa at give et lille indtryk af livet i Brande, som det har for足 met sig pa forskellig vis i 1985. Pa opfordring er en rrekke Brande-borgere i forskellige aldre blevet bedt om at skrive til bladet, for pa den made at fa et nuanceret billede af hvad der har rert sig. Men Brande Jul 1985 ser ikke kun pa det ar, der snart rinder ud; men gar ogsa et liBe skridt tilbage i Brandes historie, for at se hvad der rerte sig i det gamle Brande. Der skallyde en tak til aBe, der pa forskellig made har le足 veret bidrag og lant billeder ud for at Brande J ul ogsa i ar kunne komme ud til husstandene i Brande kommune. Endvidere skal der lyde en tak til annoncereme, der pa Brande Handelsstandsforenings opfordring, har gjort det muligt at udsende Brande Jul; men ogsa derigennem har st0ttet juleudsmykningen og julearrangementeme i Brande. Glredelig juJ E rik Lauritzen.

",ming .H.ThUl$trup

NantY ielsell

Niels Kemp

Gustav Holck Pov~

SDS er til aile store ens Sparekassen SOS er et af Oa nmarks allerst(:Jl'StP pengeinsti tutter. Med 800.000 priva te kunder og 25.000 erhvervskunder er det na tul'ligt. at vi ken足 der fam ilien Oa nmarks onsker. Savel de sma 80m de store. Har De et onske, De geme vii have op(yld t, skulle De kigge ind til SDS i Brande.

Sil skrredde yr vi en okonom isk losning, netop tilpasset Dereo behov og onsker. Samtidig vii De opdage, a t vi er lidt friskere .. ,

SPAREKAS SEN

PS: Hele persona let onsker a ile en rigtig glredelig jul og et god t og Iykkebringende nytar.

Brande Jul 1985 side 2

-


Aret der gi

I skrivende stund kender jeg ik e det nye bynids sammensretning, men som en af kollegeme bar sagt: Der skal nok blive vaJgt 15 medlemmer, og Brande kom­ mune overJever ogsa de nreste fire Ill. Og det er jo rigtigt. For 0jeblikket fyger det med lreserbreve i aviseme. Det er helt mrerkeligt at trenke pA, at d t he Ie r overstael, nar dette blad kommer pa gaden. Jeg ved heller ikke nu, om jeg fortsretter som borgmesler, men hvis det skulle bli­ ve tilfreldet, vil jeg glrede mig til at vrere med til DogIe store opgaver.

F0rst og fremmest omstillingen i vor rel­ dr politik, som jeg 1ror, yore pension' I r f~r slor fOrn0jelse af. Det vii blive mer Irygt al vrere gammel, og vi vii g0r en stor indsats for at st011e g hjrelpc i den daglige lilvrerelse, hvor d r er behov for del. Der viI blive flere muligheder fo r al deltage i ktiviteter fo r dem, om har Iyst og krrefter til del. Der kommer n glc tore ling fra olke­ tinget : Skatterefonn, delvis afskaffelse af de procentvise refusioner pA det ociale omrAde og muligvi endnu en gang reo­ dringer i tilskudene fra Staten. Det bliver sprendende at se disse lings indvirknin pi! vor k mm unes 0konomi, om . kan holde skatten nogenJunde i roo Tclcn 10gien , tonner frem. Del mrerker vi pa RRdhuset. og den er pa vej til koler og biblioteker. Om l ar har vi sikkert af­ skaffel en rna seafalt del papir, som ikke kan undvreres i dag. De tk Ie af de med­ arbejdere, d r sidder ved et krivebord, viI populrert sagt have en data krerm i stedet for en bogreol. Jeg teor pi!, at vi til den tid kan give en endnu bedre ervice fra komm unen , end vi kan i dag. Jag haber, at vi vii se n stadig nedgang i aJllallel af arbejdsJedig . Del er pa vej, men desvrerre lukker en af kommunens store arbejd p dser (Danforel), sa vi far uundgaeligt et lilbageslag, med mindre der bljver tart I en anden virksomhed pit stedet. U and ynligt er del vel pA ingen mAde. Der 'Jde kommende Ar blive lag! megen vregt pa forbedring af milj0et. Del vii nok blive dyrt bade fo r komm unen g for no­

gle virk omh der med specielle proble­ mer. Det kan ~ vn at vrere Iidl frustrerende at give peng ud til nogel, som i sig selv er uproduktivl, men vi kan simpelthen ikke vrere bekendt, at yore efterkommere skal belale n endnu st0rre regning for yore synder sky ld. Del er en langsom proces, men vi rna i gang med den nu. Det nye byrad f r altsa nok at tage fat pa. Jeg 0nsker held og lykke med de mange opgaver. og til hele kommunens befolk­ ning udtrykker jeg 0nsket om en hygge­ lig, fred fyldl jul og et godt nytar 1986. Med venlig hilsen E.Rubech Rasmussen borgmester

Vi Inlk" ." kunl" en ,1.1,11, Jul ..,/

JENNY SKO ye 5 o

- RIG T/OE SKO TIL HELE FAMILlEN-

Go'jul 6nsker FrisRJr

Ole Mi kelsen

MURERMESTER • AUT. KlOAKMESTER

Sportsvwng&1 18 - 7330 Brando - TIl. CO?) 18 Q2 73

Torvet . Brande. 18 1480 Brande .lu i 1985 side 3


Brande under besrettelsen

En video-film, forreret Brande kommune af Brandtex i anJedning af firmaets 50 irs jubilreum. af PouJ

Weste~anrd

De 10 Jrihedskam zpe­ re, Tage Larsen og Ingvard Alelgaard er her JOlograf e.ret med 40 drs m el/emrum po det sam me sled i brun° kulslejenze i Dors­ lund.

Egeotligt var del kun trenkt som et inter­ view med sagf0rer Midtgaard. men da 'det furst kom igang, var der ingen vej udeo om. der matte flere med, hvis man ville have belyst besrettelses historie i Brande. Det er sin sag, at fa folk til at huske 40 ar tilbage, megel er fOI1 rrengt, og begiven­ hedeme blandes ofle sammen. men 40 ars distance kan ogsil ha ve sin fordel, mi.r tingene sk.at afklares. Allerede under den f0TS te samtale med

DEli

1I11111E

I/lMMElD",1

JlllEIt",E

Midtgaard stod det klart, at skulle der la­ ves noget om besrettelsen i Brande. kom man ikke uden om R.G.PeterseD . Han sp0gte i baggrunden og blev atter og atter bragt pa bane under samlaleD. Ingen i Brande havde haft fo rbindelse med R. G.Petersen i mange r. men af Midtgaard fik jeg en adre se. som dog viste sig at vrere forreldet. Hvordan fik jeg nu fat i denne R.G., sam han hurtigt blev forkortet til , og leved han i dethele taget endnu?

Via KTAS og deres EDB-system fandt de frem til, alder boede en R. G .Petersen, major, i Skibby pit Sjrelland. Sprendt rin­ gede jeg op og spurgte, om jeg talte med den R.G.Peterseo, der var i Brande un­ derbcslI!uelsen. D tte blev bekrreftet, og det blev indledningen tilet frugtbringen­ de g interessant bekendtskab. R.G . var traks viUig til at medvirke og " e af sin vid 0 m opbygningen af mod­ standsbeva:geJ en i Brande og hele Midt­ lylland.

BREJBERI~ I . S OFCEN i HA' E

A. BRANDT ANDERSEN Tlf. (07) 180384 . Torvet. Brande

lAsH'S

Lauge Jargensen Bager & Konditori . Storegade 32 - Tit. 180038 7330 Brande

Bran de Jul 1985 si de 4

Steens

Autovcerksted

Tlf. (07) 18 00 73

EMOND RAHBEK ApS SPECIALVAORKSTED FOR GRAVEUDSTYR

Jyllan dsvei 1 . 7330 B,and • . TIt. (07) 1B 06 86 Danmark


Han indvilligede i at komme til Brande til et forberedende mede, og det blev holdt pa Brandtexgarden ferst i april sammen med det video-firma, Riis Video i skjem, som sku lie sta for optagelseme. Medet blev ganske kort, da R.G. skulle hjem samme dag, men det blev aftalt, at jeg skulle beS0ge RG. en weekend i Skibby. Samtidig havde jeg kontaktet lngvard Melgard og Tage Larsen, der var de to, der havde arbejdet sammen med R.G . fra begyndelsen ude i brunkulslejet i Oer­ slund, hvor RG. var formand. Men det var slet ikke sa let, at fa samling pa tingene og fa de historiske kendsger­ ninger pa bordet. Det viste sig nemlig, at bogen "Derfor matte vi sejre", som ud­ kom kort efter besrettelsen, og som jeg troede kunne bruges som kilde, var gan­ ske unejagtig - ja direkte fejlagtig pa utal­ Jige punkter. Vi matte altsa begynde fra bunden, og nu fulgte mange samtaler med Melgard og Tage, hvor vi efterhan­ den fik stykket begivenhedeme sammen og kom sandheden sa nrer, som de! er muligt. Vi kerte omkring pa egnen og op­ S0gte de steder, der havde interesse og det hjalp pa hukommelsen. Jeg er dem stor tak skyldig, at de med talmodighed Iyttede og svarede pa mine mange gange dumme spergsmal. Mit beS0ghos RG . oghans koneiSkibby var udbytterigt ud over al forventning. Jeg ankom ved middagstid, og sa sDakke­ de vi hele dagen og det meste af natten, og efterhanden tegnede der sig et billede af opbygningen af modstandsbevregel­ sen i Brande og af de mrend, der var med.

Gaven til ftncI.

o t, der fra begyndelsen havde interes­ seret mig mest at fA belyst, var bevreg­ grundene, der fik folk til a! ga ind i mod­ standskampen, og d t m ner jeg er lyk­ kedes pa filmen, ikke mindst genn m det bidrag som Peter Poulsen yder .. Som gammel Brandit var han straks villig til at medvirke, og ud over at fortrelle om sine egne meriter, giver han et godt bille­ de af den mand, som kom til at betyde alt for modstandsbevregeisen i Brande, nemlig kriminalassistent Haugaard. Hvad har han ikke udrettet som byleder det sidste ar af besrettelsen! Dprettet grupper til sabotage og organi­ seret denne. Oeltaget og ledet vci.benin­ struktion i krelderen pa Martensen s fa­ brik. Sendt folk til vabenmodtagning ved Nr.Snede, og modtaget og skj ult vaben og sprrengstof i omegnen. Hjulpet allie­ rede flyvere under flugt og passet forbin­ delsen til Jyllands-\edelsen gennem R. G.Petersen. Sidst men ikke mindst op­ stillede han 130 mand i ventegrupper. Uden hans klogskab og besindighed i omgangen med de skiftende tyske kom­ mandanter, havde modstandsbevregel­ sen ikke faet den arbejdsro, som den trods alt fik i Brande. Arene er vrerd at minde . Det var med li­ vet som indsats, og mange kuone ikke ra­ ge nervepresset, men vi kan vrere stolte i Brande at de folk, der gik ud og lavede dette farefulde arbejde, nar de fik besked pa del. Pa Hitlers fedselsdag den 20. april 1945 fandt 40% af samtlige sprrengnin­ ger i landet sted i Brande, og in tet tog rul­ lede ind pa stationen fe r efter b frielsen.

Selve optagelseme tog kun to dage, da alt var planlagt, da video-folkene kom og ude over de fern medvirkende fra Bran­ de, deltager Vagn Age Nielsen og Verner Jensen fra Ejstrupholm i scenen fra mod­ tagerpladsen ved Nr.Snede. Mange Brande-borgere har efterhanden set filmen og flere vii fa lejlighed til del. Det er et stykke lokalhistorie, som maske ogsa om 25 ar kan fortrelle den nye gene­ ration om en tid i Brande, som de rna gere alt for ikke kommer igen. Ved en festlighed pa Brandtexgarden den 31.maj 1985, arsdagen for den ferste sprrengning i Brande, blev filmen over­ rakt borgmesteren som en gave til Bran­ de kOmmll:1e.

Se vor udsendte brochure!

Julegaver III barn kober man hos BENTES LEGETSJ Storegade 19. 7330 Brande. tlf. 160327

Brande Jul 1985 side 5


1985 bed ogsa pa valg til byradet. Tirs­ dag den 19.novem­ ber gik borgeme til valgumeme for at bestemme, hvem der skulle regere Brande kommune de nreste 4 ar. Der var med sprending set frem til dette valg. Resultatet .blev da ogsa at nogle raf de "gamle" matte vige pladsen for nye krrefter. Brande by­ rad fik ikke frerre end seks helt nye med­ lemmer. Endvidere udmrerkede valget sig ved, at kun 70,4 procent af Brandes borgere stemte denne gang.

nyvalgte

yrid ·f'l"ll'l"'ll"""l.l"""l'l'.l~

~ ~

~ ~ ~

7brvets burger-grill house Torvet . Brande. Tlf. 18 25 73

Husk: I kan tage maden med hjem... Kyllinger, pommes trites, burgers, m.rn.

~ ~

~

~

I

~1111111111111111111111111.l111111'"

Brande Jul 1985 side 6

-ertile Print ApS. Mylius Eriksensvei 52

7330 Brande.l8If.07-1819 Z2


s Af Niels Ejnar Rust Rivera, Orozco og Sinqueros kaldes for "de tre store". De skabte det modeme murmaleri i Mexico i arene efter revolu­ tionen (1910-19). En stor del at deres ar­ bejder blev ooelagt under jordskrelvska­ tastrofen i ar. 1 1967 malede 23 sorte kunstnere pa eget initiativ "Wall of Respect" i Chicago. Te­ maet, for dette store gavimaleri. er de sorte amerikaneres frigerelseskamp . Be­ f0 mte sorte sportsstjemer (bl.a. Muham­

mad Ali) o g jazzmusikere indglir ogsa i

komposition n.

Dette var '>tarten pei det no rdamerikan­

ske murmaJeri, som udviklede sig explo­

sivt de efterf0Igeode cir i bl.a. Chicago,

Boston, New Yo rk, San Fransisco, New

Mexjco og mange andre steder.

11970 varder 30 gavlmalerier i Chicago­

i 1975 var det blev t til 200.

De ferste ameIi kanske gavlmalerier var

udf0rt a fkollektiver, besteiende af profes­

sionelle kunstnere eller ama t0rer i samar­

bejde med og under led else af professio­ nelle. En stor del blev malet af reprresen­ ta nter fo r minoritetsgrupper, sOrle, mex· ikane r , ind ianere osv. og iIldeholdt Klare vidnesbyrd om de malendes politiske, re­ ligi0se og etniske tilh0rsforhold . Des­ uden blev der rna let gavle af mere bredt sammensatte borgergrupper, skoleb0m

og ~tud enter.

Disse malerier kom til at fungere som me­

get vigtige udtryk for nrerdemokrati og

frellesskab.

En anden vigtig detalje er, at en rrekke

amerika nske kunstnere valgte sig en til­

vrerelse sa m professionelle murmalere,

hvorved de bl.a. 10ste det dilemma som

den stigende ~ o mme rcialisering af kun­

sten var og er.

Der grundlagdes en rrekke skoler for

murmaleri.

Oct offentlige og erhvervslivct var meget

hurtige IiI at skyde penge i gavlprojekter­

ne, og hermed opstod en ny type gavlma­

lerier, som uundgaeligt blev foretrukket

af de tleste -ponsorer: byforsk0nnelses­

gayle, hvis formal var at pynte op pa ke­

d lige og grimme bygninger og bydele.

Disse gayle udf0res i reglen af kunstnere, sam f",rst og fremmest er staffelimalere. Brande-projektet startede start set samti­ dig! med pio ner-projekterne i USA, og f0rend nogen anden by i Europa var komm t pa tllsvarende tanker. Et.p r ar eftc r Brand e begyndte de at ma­ le gavle i England , hvad der er kommet sto rartede resultater ud af. Nu rumsteres der med gavlprojekter mang steder i Danmark . Det e r en udfo rdring til Brande. En an­ den udfordring er det , at de kommende ars kulrurpolitik uvregerligt - inspireret af samarbcjdet mellem Carlsberg og fod­ boldlandstlOldet - viI blive: Erhvervslivet stette r kunsten. Kunsten st0tter er­ hvervslivet. DeUe ¥r en sit ua tion , som vii stille store og vanskelige krav til kunstneme. Til 0nsket am en glred lig jul i Brande skal f0jes habet om at 1986 bliver aret, hvor debatt en belger og hvor der tages store skridt frem ad.

Brande

Citroen Brande: vi Viggo 0srergaard, H0jmarksvcj 4, 7330 Brande, 07 ­ 18 00 76.

182600 Brande Jul 1985 side 7


mel og de gamles hjem. Til sommer reg­ nervi med at kunne tilbyde et ungt men­ neske fra Brande et ferieophold i udlan­ del. Selvom Lions Club-Brande primrert stotler de lokale behov, sa er vi i kraft af vort internationale medlemsskab ogsa engageret ud over landegrrensern~. F.eks. har vi samme med Lions Club-GI­ ve vreret med til at stolte en skoleudvi­ delse i Gambia. I ejeblikket harvien akti­ vitet i gang, der benrevnes "operation gensyn". Den gar ud pa at indsamJe gam­ Ie briller. Brande-borgerne har vreret flinke til at stolte indsamlingen og vi har modtaget mange brugte briller, som nu vii blive sendt til nogle fattige i Afrika. Pa den made er vi med til at give folk i u-lan­ dene et nyt syn og mulighed for at klare sig gennem hverda.gen. . . Selvom vi i det daghge f0ler, at VI lever I et velfrerdssamfund, sa rna vi ikke glemme, at velfrerdet har en bagside. Ensomhed, arbejdsloshed, narkotika og sygdom er tret pa vores egen dagligdag. Suit, mangel pa de mest elementrere livsforn0denhe­ der, mangel pa lregehjrelp, bolig, uddan­ nelse og toj er dagligdag i store dele af verden. Lionsfolk over hele verden seger at ga ind i disse problemer ved at rrekke han­ den frem, ved at engagere sig - og ved :1I bruge erfaring og fritid pa at skaffe oko­ nomisk grundlag for en aktiv hjrelp. Lions er fuldt aben i forhold til offentlig­ heden. Sadan rna det ogsa vrere, nar vi ar­ bejder med offentlige ~idler. Alt .~ion~­ arbejde foregar I en frisk og uhoJlldehg atmo sfrere. Medlemmerne be taler et kontingen l, som drekker clubbens drift. lkke en krone af c1ubbens ind­ samlede midler rna anvendes til interne c1ubformal. Der er altsa hold i bemrerk­ ningen om at "pengene gar ubeskaret til Lions humanitrere arbejde". Selvo m lovgivningen herhjemme pa mange punkter skaffer sociale losninger, erder et stort behov for, at Lions er k1ar til al srette ind , hvor det sociale sikkerheds­ net trods alt er for grovmaskel.

Sadan arbejder Lions Club

Af Kirting Olesen

Det er nu godt et ar sid en at Lions Club~ Brande blev stiftet og dermed optaget I verdens st0rste priv I humanitrere hjrel­ peorganisation med 1,3 millioner med­ lemmer i mere end 150 lande. Oprettel­ sen af Lions i Brande blev fra starten hilst velkommen af kommunen, ligesom orga­ nisationen og dens arbejde er blevet srer­ deles godt modtaget afden 10kale befolk­ ning. Det er nemlig Lions vigtigste opgave at hjrelpe vanskeligt stillede m.edbor~~r~ o.g st0t1e almennyttige humamtrere I.mllall­ ver, fortrinsvis gennem personhg mdsats

samt at fremw.e den mellemfolkelige og medmenneskehge forstaelse. Ipraksis foregarde t hovedsageligt. ved at indsamle penge gennem forskelhge ar­ rangementer og bagefter anvendes disse penge til velg0rende formal. . Lions Club-Brande er underlagt den m­ te m ationale organisations love, men clubben er helt selvbestemmende i det daglige arbejde. Del er clubbens 23 med­ lemmet, der afstikker retnin~slinierne for , hvordan clubben skal arbeJde, hvor­ dan midlerne skal skaffes og hvilke pro­ jekter clubben skal ga ind i. Clubbens p r~sident er i ar socialinspek­ t0r Lindy Rim mer. Der vrelges ny besty­ relse hvert AT. Derved kaffes god rota­ tion og opgavefoTdeling. Udover besty­ relsen er der nedsat en rrekk udvalg,og aile medlemmer far efterhanden lejlig­ hed til at prove krrefter med aile opgaver. Af de kendteste pengegivende aktivite­ ter, som vi kerer med i Brande, kan nrev­ nes Liansjulelotteri samt Legotoget, sam k0rer under Brande Marked og lige fer jul. De indsamlede penge gar ubeskaret til humanitrere velg0rende formAl. Det kan arere ungdomsarbejde, omsorgsar­ bejde blandt reldre og handicappede eller mennesker, der af en eller anden grund er kommet i ufo rskyldt n0d. Lokalt har Lions flere gange steltet ind­ . a mlingen til handicapbussen. Under Brande Blom terfestival blev der uddelt blomster til aile lJeboerne pa plejehjem­

~ "W Hvis De gAr i Bolighuset efter julegaver, er der masser af muligheder. Vi f0rer: • • • • • • • •

mobler tmpper sengeudstyr kurveting malerier grafik billeder baby-artikler smarte lamper

landlnspekl.r

HENNING JENSEN Storegade 36 7330 Brande. Telefon (07) 1800 11

af Kirting Olesen

-Ices de lokale nyheder i

Vejle AmtsTolkeb ad

Ogsll De er velkommen i Bolighuset - gA frit omkring, her er ingen k0betvang.

UDYAlIJ - SElWleE I, IfVAlRET - DET EI OS BRANDE BDLIGHUS

[fa]

TIt. 18 1160

Brande Jul 1985 side 8

Bonne maier Kolonial . Isenkram . Manufaktur . Fyringsolie Blahllj . 7330 Brande. Tlf. (05) 34 50 03


Det nu nedlagte andelsmejen " Vhrekilde", som har staet tomt i Dogle :if. Del er blevet k0bt af Uhre kro, Sam er i gang med al indrette det med vl'C relser og andre faciliteter til kroens gl'CSler.

afkl arel. men mAske bringer 1986 atkla­ ring pa nogle a f de mang sp0rgsmal o m­ kring en nl'C rbu lik i Uhre. Arel bragte ogsa en afklaring pade t ned ­ lagte mejeris fremtid. Kromanden pA Uhre kro keote det og er i fuld gang med at bygge en del af det om med vrerel 'er og andre faciliteter. Sa han i 1986 kan byde kroens grester pa nye vrerelser mt an­ dre spl'Cndende tilbud. Under moUoet "Fon;ken Uhre og Om­ egn" indb0d Uhre Udviklingsrad beb ­ erne til at Vl'Cre med til at pynte byen op i foraret. Hele "aktionen" var fast at til den 11. maj med start med fre ll mar­ genkaffe ved Uhre Nrerbu tik. Mange Uhre-ocrgere tog mod invitationen til at hygge sig sammen, inden man gik igang med at pynte byen op med blomster. Desuden blev der pa dagen plan tet ikke frerre end 50 birketrreer i Uhre natur­ park. Denne opgave klarede en gruppe skoleelever. Trl'Cerne vii med tiden ko m­ me til at danne en smuk naturpark, der hvor man tidligere gravede kul .

Brugsen i Uhre som den sa od for nogle ar siden. Selve udseendet har ikke rend ret sig meget til i dag, hvor den rummer Uhre Nrerbutik

Arets »Landsby-tosse 1985 « bor i Uhre Formanden fo r Uhre Nrer butik. SLinne D anielsen, blev karet til 6ret "Lalld by­ Losse 1985" . Denne hreder bJev givet hende af Landsforeningen af Landsby­ samfund for de! store stykke arbe:jde hun har lavet for at fa Uhre Nrerbutik op al .s!a.

Nrerbutik, mejeri og naturpark prregede snakken j Uhre i 85 Nrerbutik, de! nedlagle mejeri, naturpar­ ken og fimsket om flere arbejdspladser blev nogle af d sager man di!>lruterede i Uhre i 1985.

God hJemmelavet mad, smerrebred, grillkyllinger m.m. • ogsa af huset!

Nrerbutikken, der kulle k0re som om­

kostningsbutik i de lidligere brugsloka­

ler, var nok del der optog sindene mest.

Isrer sp0rgsmilet om del ville lykkes for

borg m I b vare en n rerbulik i Uhre,

optog mange. Mange menle, det var vig­

rigt at bey re denne butik da en nedlreg­

gelse ville stille Uhre darligt.

FOl1i0get med omkostningsbutikken blev

gjort, og der var eDdda planer om at byg­

ge en helt ny butik til erStatuing af den

gamleog utidssvareDde. samtidig med en

bygning af eD ny butik, var det planen at

fa forskellige service-funktioner ind i bu­

tikken. Funktioner som apotek, Lipsind­

leveringssted, bibliotek samt postindle­

vering, som man ansa fornaturlige dele af

en nrerbutiks funk rion.

P6 nuvrereDde tidspun kt er plane me ikke

K.E.lILER

UHRE Tlf. (07) 18 72 33 Murer·, tamrer- og snedkerarbeJde udfares

A. D. HUSET Alt i vinduer. Standard· bondehus· vinduer rT'.m. eller efter opgave. Aile omforandringer, reparationer og nybygninger udf0res.

Arne Danielsen GI. Kae rvej 16 . (07) 18 70 63

Hos BACH fin der du et kCE mpe-udvalg i konfektion, kjoler, m.m . til b~ d e hverdag og fest Vi (lJnsker aile en rigtig god' samt et godt nytar.

Volmerhus

Cafeteria

I :J;,t3:I HOVEDGADEN Z7. SOR.OMME. nF. 105) 34 10 20 STOREGADE 20 . BRANDE . nF. (07) 7820 60

(07) 1801 61 Brande Jul 1985 side 9


Det gamle Brande Jem banen miede jo fers! til Brande i 1914. Fer den tid matte man tag m d dilligencen ti l Vej\e - en k0rctur pa 40 kil.­ ometer. Dilligencen kert h II lid til Sdr.Omme, sa det blev en ru t pA 60 kil­ ometer. I. rer pa ko lde vi nterdagc var det ikke var de t ikke altid li ~e morsomt at k0­ re med dilig nee - og da sle! ikke mor­ somt , hvis man matte sidde ude ved siden af kusken. mAske i modvind med ~torm og sn,e lige i ansigtet. Tjansen som kusk pa diligensen var dog fo r intet at regne rood at vrere landpasl­ bud pa sarome tid. Ta:nk - at have ru ten fra Uhre til Vejle. hvor han hentede da­ g ns pakkepost, sam han dere ft~r k0~te lid pa -trilleber. Det var en rute pa 45 ki l­ ometer, sa man vii forsui, al de! ikke va r rent legevrerk at vrere landpost pei den tid. 0 n gamle po t begyndtesi t dagvrerk klokken 4 am morgenen o m somroeren ,

Brande Jul 1985 side 10

mens hano m vint ren mattestarte allere­ de klokken 3 for at ku nne gennemfere den lange Lur. Om sommt:ren kun ne han v<ere hjemme igen ved 8-9 tiden am afte­ nen, men klokke n oro vinteren godt kun­ ne blive b~\de 11 og 12. inden dagens ar­ bejde var ul ende for denne land post. Dog efler dag - pa alle ugens segne dage ­ ge nnemf0rte han sin lange posttur med trilleber og fik herfor den fyrstelige beta­ ling at 30 kroner - om maneden! Og dog skal def efter sigende have vreret

folk, der misundte land posten hans job, fordi han jo havde en fast indtregt... Billedet her vises dagvognen, der i mange ar kerte pa ruten Vejle - Brande. Denne rute blev sammen med to andre ruter nedlagt den 31.3.1912, og hermed oph0r­ te det danske postva:sens person trans­ port. Der er altsa tale om Danmarks sid­ ste diligence, som nu findes i K0bstad­ museet "Den gam Ie 8}''' i Arhus. Efter hvad der har kunnet oplyses, skulle det va:re vognmand Ibsen pa bukken.


raude julemrerke 1985

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• ••

•••

• • •

..

:~~~_w

_~~*!

•••••••••••••••••••••••••••••••• • • •

.•.

Det efterhimden blevet en god tradition, al Brande Turistforening udgiver et spe­ cielt Brande julemrerke. Denne tradition blev indledt i 1981, hvor motivel var Brande Kirke. iden har man ladet denne opgave ga pa skill mellem kommunens skoler. I ar var Luren sa kommet til Dalgasskolens elever, der i en indbyrdes konkurrenee lavede arets juJemrerkeforslag. Vinderne ble Marc Skov Madsen fra 3.a og Thomas Fransen 5.b. M reh havde ladet sig inspirere af tank n om et stort fad julegred. Sa stort at nisser­ ne beh0ver en stige for al komme op i fa­ det og danse rund!. Thomas har brugt den kunstneriske fn­ bed til at bringe forskellige verdener sam­ men. SaJedes har han ladet en m0rkl0det nisse og en traditionel nordisk nisse holde jul ammen, med en fugl vrevende over deres hoveder - kunne de l vrere en freds­ du?

=f:nskontor Statsautoriserede revisorer

PRA;STELUNDEN 4 • 7330 BRANDE TLF. (07) 1803 66 . GIRO NR. 1 259784

Brande Ent repren0 r­ servi ce Ap S

•• •• ••• •

....................................

, ,

IENI liN JUlENIUEN I HI nIl - ITORT UIVMIJ IlrslHlRAnONEI. ..1 INTI 1/1 l ET MEl II.fJMITER' CNOIOIME IJIAIEUG JUL ..

BALLES BLOMSIER Storegade 8 . 180001

Vilh. Coldin§a~J~~~d~~~~~~~ Storegade 5, 7330 Brande Telf. 07 - 18 23 88

Fynsvej 4 . 7330 Brande Telefon (07 ) 1822 44

Brande Jul 1985 side 11


Junior Chamber en aktiv fornyelse i Brande I august maned 1984 blev der stiftet et 10­ kalkammer af Junior Chamber i Brande. Initiativet til dette blev taget af medlem­ mer fra Junior Chamber Heming sam­ men med en gruppe fra Brande, som syn­ tes, det var en god ide at starte et lokalt Junior Chamber kammer i Brande. Ideen har vist sig at vrere god, idet kammeret nu treller 29 medlemmer. Mange vii sikkert sp0rge om, hvad man sa laver i Junior Chamber. Dette vii jeg for0ge at be lyse i det efterf0lgende. Medlemskredsen i Junior Chamber be­ star af 18-40 arige kvinder og mrend, hvor kammeret tilstrreber en bred er­ hvervsreprresentation med en rimelig ba­ lance mellem den private og den offentli­ ge sektor.

Selve grundlaget for Junior Chamber er

erkendelsen af, at der overalt i samfundet

er et stadigt stigende behov for gode le­

dere, og at gode lederegenskaber kan ud­

vikles og optrrenes.

Hovedformalet er saledes at skabe en

ramme, indenfor hvilken personer med

forskelligt erhverv og forskellig bag­

grund kan komme i kontakt med hinan­

dem og udvikle synspunkter og diskutere

problemer af frelles interesse.

Hoved-punkterne i yore aktiviteter tager

af Henrung L.Kristensen formand for

hovedsagelig sigte pa at opna:

Junior Chamber Brande. '

En udvidelse af kundskaber og viden.

Trrening i kommunikation og samarbej­

de.

For at g0re denne trrening sa intensiv

som overhovedet muligt, gar vi meget

T_on (071

Brande Jul 1985 side 12

gerne ind i Ilokale projekter, hvor vi kan vrere behjrelpelig med den praktiske gen­ nemf0relse. Det kan nrevnes, at vi i indevrerende ar bl.a. ha~ forest~et det pra~tiske arbejde for Tunstforenmgen omknng udgivelse af Brande-Plakaten med sloganet "Bran­

de - en by i bevregelse", ligesom vi for

Brande Handelsstandsforening har ar­

rangeret et kursus for foreningens med­

lemmer.

Vi iJ unior Chamber har vreret meget gla­

de for dette samarbejde og det er vort bab

at vi fremover, til frelles glrede, kan ud­

bygge dette.

Junior Chamber Brande vii henned ger­

ne "nske aile en rigtig glredeligjul samt et

godt nytar.

te 08

22 ­ _


Brande fik ogsa et nyt murmaleri i 1985. Kun. Ineren Finn Birkelund Mortensen ha r dekoreret muren ved Aktivbanken ud fra sagnet om bygningen at Brande kirk\!.

*

~ R

Storegade 31 TIl. 182918

~"taur&~

. Brandes spisested .

DE BLBDE

PAKKER

ER VI

EKSPERTE

Byens eneste priva tejede supermarked med byens bedste ti/bud .. .

Bl"Onde Jul 1985 side 13


J. Kirstein 0vlg

0vigs glar足

mesterforretning Brande. tlf. 1801 36

Arets julegave

et portrret

fra din fotograf

Af Soren Storgaard Jensen

der holder jnl i Austral-en

F0rst vii jeg lige fortrelle, hvor jeg er og hvad jeg laver hemede i Australien. Jeg er blevet sendt ud af Brande Rotary Klub og min vrertsklub her er Rotary Club of G ympie. Gympie IIgger 1 den syd0stlige del af Queensland ca. 200 kilometer nord for Brisbane, som er bovedstaden i Queen足 sland. Gympie er en gammel guldmineby, men her bliver ikke lrengere gravet efter guld . I dag er omegnen hovedsageligt opdyrket land med ananas-marker, desuden er der en del tore kvregfarme i omradet. Her i G ympie gar jeg pa high-school og gennem aret skal jeg bo hos 6 forskellige fa milier. Panuvrerende tidspunkt har jeg vreret ude og fortrelle om Danmark to gange, hvilket en del af mit ophold ogsa ga r ud pa. Del kan godt vrere, det bliver lidt svrert for mig at kom me i rigtig julestemning, fo r her er 30 graders varme i skyggen pa nuvrerende tidspunkt. Min jul kommer heller ikke til at forega i G ympie, for min vrertsfamilie tager mig rued op nordpi! til Cairns, som ligger 1000 miles fra Gympie. Men det ger ikke noget, for jeg ser med sprending frem til den lur. i! sidst vii jeg e nske jer aile i Brande en gl redelig jul og et godt nytAr.

Bendix-prisen for 1985 blev givet til Thorkiid KJrer for sit arbejde pi! at g0re Brande Bibliolek til el ult urcenter. Der足 til kommer, at han var en at de brerende, da Kulturelt Samrad skull etableres. Thorkild Kjrer ftk ved en festlighed pa Hotel Dalgas overrakt c! smukt diplom sam! eo pengegave som bevis pel den til足 delle hreder.

Brande Ju l 1985 sid e 14


Mrerker suset fra

• h·storis Vln~es a En bes6gende i Hexham far konstant pamindelser om fortidens begivenbeder

Af Frank Rasmussen

Loka lredaktor Frank Rasmussen, Her­

rung Folkeblad, er medlem af Hexham­ venskabsbykomiteen. Venskabsbyforbindelsen blev oprettet 14.april 1983 ved underskrivelsen af e n MJtidelig venskabsby-traktat mellem H exham og Brande af de to byers borg­ mestre. I juni i ar var Frank Rasmussen pa en uges ophold iHexham og det opland, og han fortreDer her am sine indtryk f denne for d fleste danskere ukendte del af En­ gland. H vis man ligesom for at have et udgangs­ punkt skulle foretage en sammenligning m Bern Brande og H exham, kan man vel sige, t Brand stort set er blottet for synlige pamindelser om fortiden. Vi har kirken, som er 800 ar gammel, men bortset herfra har vi vel nreppe en eneste bygning, der er over 100 ar. Vii vi S0ge tilbage i fo rtiden, skal man pa Bran­ de museeum, men selv her skal man have

sa

enm g tgodfantasiforatk unn fore til­ Ie sig, hvordan Yore forfredre har levet for 500, 1.000 eller J.500 ar siden. H elt anderl des er d I med Hexham og dens opland. HeT mrerkeT man suse! fra h istori ens vingeslag, nreste n uanset hvor man opholder ig. En bes0gende i Hex­ ham far konsta nt pamind elser om forti­ d ns begive nhede r. Hvorfor er der sa denne forskel mellem Brande og Hexham? Jo, den skal gr undlreggende fi nfies i den geologiske o g geograliske struktur i de 10 omrader. Brande og den 0Vrige del af Midt-og Vestjylland bestar at en find sandsl Ue. Vore forfa:d re har vreret hen 15t til a t bygg af trre og andre let forgrengelige materiaIer. De flest bygninger haT nrep­ pe kunnel o verle e mere end 100 ar. Mange a f dem blev e delagt ved brand. Tag blm ek emplt:t med h rregim:h::n Brandho lm. Den nedbrrendte i 1898, og i dag har man kun c n formodning om,

hvor den ha r ligget. Der er ikke engang en ruin, der kan angive en antydning om, hvor garden har vreret. nderledes med den del af Norden­ gland, hvor Hexham ligger. Her er vi i et bjergland - ikke s::erligt h0je bjerge, kun omkring 50 0 meter over havet. Det er nrermest som et born holmsk landskab. Her har der vreret masser af byggemate­ ria le r lige ved handen - graniten. Den er et uforgrengeligt byggemateriale, og der bl v brugt masser af den. leg sa eksem­ pier pa bygninger med mure pa indti! 4 met rs tykkelse, og sa skal der mere end en brand til at gore det af med sadan en bygning. Der var natuTIi vis en grund til, at der blev bygget sa solidt, idet netop Tyne-da­ len, hvor Hexham ligger, var grrensen melle m to forskellige folkeslag - pa sam­ me mad o m Dan nevirke var grrensen mellem d ansk og tysk. Tyne-d alen var den yderste udpost for "civilisalionen" . Nord herfor var de vilde skotske folke­ slag, sam med mellemrum drog plyn­ dre nde og h::ergende ned gennem Nor­ dengland .Selv romem e opgav at erobre Skotland. For 2.000 ar iden var romerne netop begyndl at erobre England, og alle­ rede i ar 80 havde de et frestningsvrerk nEer Hexham. Romeme har nok sk0nnet det ulonsomt at underlregge sig det endnu mere bjer­ grige Skotland, og maske har de heller ik­ ke kunnet, f r kotterne var datidens guerilla- o ldaler - lette til bens, et hurtigt raid, og sa vrek igen. De tungt bevrebne­ de rom re vat aflue ngige af veje, der kun­ Ile fmc dem selv og deres forsyninger frem. Sa der var brug for frestningsvrer­ ker, og dem bl v d r bygget mange af. I {u 12 2 gay den romerske kejser Hadrian ordre til at bygge en m ur tva::rs over En­ gland - e n strreknin pa 110 km fra kyst til kyst - vel nok del mest impo nerende byg­ ningsv::erk, romeme bar udf0rt nord for Alpecne. Nar rom me i del hel taget har kunnet bygge mUTeD, ha::nger del sammen med, al der i Tyne-dalen og andre frodige om­ rader af Nordengland var en ikke ubety­ delig befo ikning, hvorfra der kunne re­ kruteres arbejdskraft. Den engelske befolkning har nreppe vre­ rel ,rerli 1 begejstret for dette arbejde, sa man kan fo re lille. sig, at de nok har skul­ le t "overtales" af de romerkse sold ater ­ men bygg t blev m uren . Langs mU Ten blcv d er opf0rt et antal for­ Ie g fre stningsbyer, som romerne gen­ nem de ko mm nde omkring 300 ar be­ mandede rnd en h::er pa for mentlig ikke un der 10.000 mand .

Ejlif Andersen

TO RVESALONEN Torvegade 1

Tl f. 180567

Brande Jul 1985 side 15


Nu skal man nok ikke tro, at romeme har

vreret ligefrem upopulrere. For det f0rste

gay d~ beskyttelse mod skotterne, og der­

es anlregsarbejder og forsyninger til hre­

ren gay beskreftigelse til mange.

Foruden at vrere en sikkerhed for ro og

orden bragte romeme ogsa civilisationen

med sig, og det kunne indebrere fordele

for befolk ningen i form af lregehjrelp og

andre af civilisationens goder.

Romemes tilstedevrerelse gay ogsa ro til

kristendommens udbredelse, og efter ro­

memes tilbagetrrekning blev det munke­

ne og Romerkirken, der videref0rte civi­

lisationen.

Den dag i dag er store strrekninger af den

romerske mur og dele af frestningsvrer­

keme srerdeles velbevaret, og det hrenger

igen sammm med, at muren gik gennem

et 0de heJe - og bjerglandskab, hvor der

nresten ingen mennesker har boet - eller

for sa vidt bor i dag. I omnidet er der no­

gle rn farefarme, men der er milevidt mel­

lem bebyggelseme.

Modsat er det gaet bardt ud over muren i

nrerheden af byeme og i de mere frugtba­

re landbrugsomrader. Her har man gen­

nem arhun dreder fjernet dele af muren

for at bygge huse. Alligevel kan man end­

da i storbyen Newcastle finde rester af

mur n, sa det siger noget om, hvor bas­

lant muren blev bygget.

I dag har man nogle steder frigravet og til­

dels restaureret dele af muren og frest­

ningsva::rkeme.

Ved frestningsbyen Vindolanda nordvest

for Hexham har man indrettet et muse­

um, sa man kan se, hvorledes de romer­

ske sol dater og deres samtidige i den 10­ kale befolkning levede.

Her har man foretaget omfattende ar­ kreologi. ke udgravninger, som har afsl0­ ret en masse a m, hvordan romeme Ileve­

de. Fo ,' eksempel er det et nresten intakt

bad hus, hyor der har vreret bade varmt

og koldt vand - samt et otte-mands­

sredet latrin.

Fo r at komme tilbage til historien tager vi

uu til byco Hexham, hvor der er talrige

gamle hiker. Den mest kendte er Hex­

ham Abbey, sam blev grundlagt af

St.Wilfrid i 674 .

Hexham er det naturlige handels-og m0­ dested for folk i den sydlige del af grev­ skabet Northumberland. Blandt de tidli­ ge bes0gend var de danske vikinger, am i 875 brrendte domkirken og det m SIC af oyen af og slog en star del af ind­ byggem e ilijel. Hexham A bbey blev genopbygget, men sa kom kotteme pa bes0g, og de brrend­ te kirken ned i 1296. Genopbygningen tog flere arhundreder og f0rst i 1908 var den helt frerdig. Til gengreld er det en

Allerede i <\r 80 havde romeme fest rungsvrerker nrer Hexham. Deres fremragende byggetekning g0r, at man i dag kan studere nogle af deres bevarede bygningsvrerker. bygning, som er lige sa imponerende g

majestretisk sam yore smukkest dom­

kirker.

Hexham's byprofil domineres aftre vigti­

ge bygninger fra forti den - nemlig for­

uden Hexham Abbey ogsa Th Moot

Hall og The Manor Office.

Overalt i byen st0der man pa disse S tide

granitbygninger med adskillig hundrede

iIr "pa bagen". De er simpelthen ufor­

grengelige.

Flere af byens gader har navne med til­

knytning til byens historie. En af gad me

brerer navnet Battle Hill til .mnde om den

nok mest dramatiske episode i Hexham's

historie.

Under The Wars of The Roses - Rosekri­ gen - stod det et slag ved He h ffi, ogef­ ter slaget blev en af tabem e - hertugen af Somerset - halshugget pa markedsplads­ en foran Hexham Abbey. Mrend n i Hexham tog ogsa i 1536 del j el opr0T kendt under navnet Th Pilgrimage og Grace. 0pr0ret blev slaet ried , og mange blev slaet ihjel eller hamgt bageftcr som advarsel mod gentagelser. Markedspladsen var i 0vrigt rammen om en anden blodig revolte i 176 1, nvor 500 af Hexham's beboere gjorde opr0r mod en ny vrernepligtslov. Regimentet ark Militia blev tilkaldt for at skabe roo De fy­ rede ind i folkem rengden , drrebte 46 af dem og sarede over 300. Lederne sf de­ monstrationen blev senere hrengt. En af byens gader -Tanners 0 - over­ sat : Garverstrrede - ligger i byen. reldste del med mange huse fra 17.irhundrede. Denne del af byen var bade hjem og ar­ bejdssted for garvere, handskemag re,

En god julegave er

garn eller et gavekort fra

GARNBODEN

Storegade 56 . Brande. Tlf. (07) 18 14 11 Brande Jul 1985 side 16

uldhandlere, hattemagere og mange an­

dre handvrerkere.

Hexham var vidt ber0mt for de sakaldte

Hexham Tans - skindhandsker af h0jeste

kvalitet.

Flere af de gamle bygninger er blevet res­

taurerelog bruges nu til andre format end

de prinde\lge. I gaden Gilesgate la

St.Giles-ho ilalcl for spedalske. Byg­

ningen rummer i dag Hexham Golf Club.

I en anden af d gamle bygninger i denne

bvdel er der indrettet alle tiders SV0mme­

hal.

1 Beau mont Street Iigeover Hexham Ab­

bey er der i et ticUigere kornmagasin ind­ rettel bibliolek -og kulturcenter Queen's HaIl. Her foregar der hele tiden n ITUlSSe kllit urelle arrange menter- kon­ cerler. leater og fo rskellige workshops. Mens jeg var 1 Hexham, var man i frerd med at lave en gobelin i Queen's Hall, hvoT alle interesserede kunne fa lov at ar­ bejde med. T repp t skulle omtrent vrere frerdigt netop n u, og del er mit Mb, at det kan blive L1dstillel i Brande. Hexham er ledes en meget kulturelt ak­ tiv by. Bade befolkningen i almindelig­ hed og bystyret i srerdeleshed er meget stolte og bevidste over deres gamle, smukke bygninger, og der g0res meget or al holde dem i orden. Med disse kontante synlige pamindelser a m deres fon id er def nok heller ikke no­ get at sig~ tll, at "hexhamitterne" er me­ get hi tori k og nationalt bevidste. De f0­ L r ig mere j forbin delse med deres "r0d­ der" , og del giver dem et stasted i tilvre­ reisen, som vi mere " rodI0se" branditter egentlig bor misunde demo


Aret i glimt

L0rdag den S.januar kunne Brande Bibliotek fejre sin 10 ars fedselsdag. Pa de nne dag lagde mange Br-dnde-borgere vejen forbi for at deltage i festlighederne.

BRANDE-THY EGOD

IJ.EIKOL

0nsker aile gamle og nye elever en glredelig jul

Vi f!)nsker aile vore kunder en g/rede· ju/

Verner lomlrup • 'rIf. (07) 18 .. 10

center Myllus Erichsensvei 91

7330 Branele

T.lefon (07) 18 29 39

Brandlundvej 27

BRANDE

BRANDE ·07·1830 33 BRANDWNDVEJ 27

Takfor bes0get i 1985, vi glreder as til at HOT E1 se Jer igen i 86'10 DALGAS

Marianne og Arne Brande Jul 1985 side 17


BIF-CUP blev igen et tillobsstykke... Traditionen lro - ka n man nresten skrive­ salte arets BIF-CUP igen ny deJtagerrek­ ord . 149 hold fra 8 lande var med, da d t ferste flejt led torsdag den 27. juni. Det gay et deltagerantal pa omkring 2.700, hvortil kom forreldre og seskende, altsa ialt vel over 3.000 besegende i byen. Deltagerne kom fra Vesttyskland, 0st­ rig, Schweiz, orge, Sverige. England , Island og Danmark, alts!\ er BIF-CU P blevet meget internationalt anerkendt. Velkomsten fand t sted pa Torvet, hvor Randers Pigegarde gay koncert, fer kul­ turudvalgsformand Birgit Ving bed aile vel mmen. Aile marcherede til Sta­ dion, hvor BGU's dejJige gymnast ikpiger gay et dejligt tattoo, helt i amerikansk menster. Det var populrert bland t de del­ tagende dre nge. 310 kampe blev afviklet, inden man sen­ dag efte rmiddag kunne overrrekke poka­ ler og m daljer m.v. tildetre bedste holdi hver rrekke. Hos juniorerne vandt Tars, mens Hjerring leb med fe rstepladsen hos . drengene. Thisted vandl for andet ar i trre k lilleputrrekkcn, og det samme var tiLfreldet b s miniputterne, hvor Solred FC alter korn til tops. olred FC vandt d uden vandrepo 'alen til den bedste kJu b ved BIF- UP. Mellem aile fod boldkampene var der som sredva nlig et righoldigt program , hvor der kan nrevnes rock-koncen, tryl­ leshow, bugtaler, d iskotek o.s.v., jo B1F­ CUP er sandelig andet end bare fodbold.

BIF-CUP 86 er i fuld gang. Der arbejdes hardt bag kulisserne, og de ferste hold har allerede meldt sin ankomst. Det mest sprendende beseg ser ud til at komme fra Hawaii, idet der fra Honolulu viI komme et juniorhold f rat deJtage i BIF-CUP. Sa vidt vides er det ferste gang, at et fod­ boldhold fea Hawaii beseger Danrnark.

DREJ 181563

. kontakl den aut. VV5·lnslaii ater, nllr del glilider nybygning eiler reparatlonsarbejde indentor

STEEN JENSEN

ade 16. Brande . (07) 18 1306 og Borgergad e 20 . Thyregod . (05) 73

4043 Brande Jul 1985 side 18

Vlbevej 10· Brande · Tit . (07) 181563

Gar alt efter planen i BIF, sa vii ung­ domshold fra BIF aflregge genvisit pa Hawaii allerede i juli maned 86. Men fle­ re har anmodet om materiale om BIF­ CUP 86, sa der er ingen tvivl om, at der alter bliver fe stlige fodbolddage i Brande i dagene 26.-29. juni 1986. Ole Berg Mortensen

•••

• •• •

•• • •

VfER SIKKER pA DINE FOTOMINDER - BRUG DIN FOTOHANDLER!

-.


Aref i glimt Turistforeningens formand, Poul Henning J0rgensen og kunstneren K.Bj0m Knudsen ses her ved afs\0ringen af den nye Brande-plakat.

&Borgerforening flJnsker aile en god jut og et godt nytar!

Brande Handelsstandsforening flJnsker glaedelig jul... HANDBOLDKLUBBEN

ARVAD/LYN

~

snsker gam/e og nye med/emmer en g/aede/ig jut!

Brande Pensionistforening ensker aile i Brande kommune en glcedelig jul... !

TIl. 1821 86

Brande Antenneforening

Brande Badminton Club

Stet Nordisk samarbejde - bliv medlem at

FORENINGEN NORDEN Form .: Nancy Nielsen路 (07) 182618

fJI.'''lg jll/

Kulturelt Samrad Birgltte Bruun de Neerg6rd Tif. (07) 18 20 68

Brande Tennisklub - en bette go' klub for aile dar ka' Ii' at spille tennis ...

KN. E.H. Kristensen vurderingsinspektor

Kontakt Kay Laursen, Sportsvaenget 23 . Til. 1812 04

Johs. Hansensvej 11, 7330 Brande Til. (07) 180425

Br-ande Jul 1985 side 19


Konfektureforretningen

Aret i glimt

Bynidet udfoldede sig ikke kun i bynidssalen. I eften\ rsfcrien gay de pr0ver pc\. deres evner sa m kun tmalere. Det foregik pa Torvet.

Storegade 44 . Brande

8konomisk frihed med AKTIV KREDI Deres private kassekredit De kan dispo nere over en kredit pa Leks. Ia. 50.000,-. Nar sam heist. Uden at sp0rge banken. Ingen faste afdrag. Korn ind og fa mere at vide om AKTIV KREDIT.

AKTIVBANKEN To rvet 1, Brande Telefon : (07) 18 1055

JONNAS &'Jnsker g/rede/ig jul. TIt. 18 17 07

-颅

CYKLER & KN ALLERTER STOREGADE 29路 BRANDE 路(07) 1812 31

Bra nde Autoopretning Industrivej 11 . Brande Tlf. (07) 18 06 43 Brande Jul 1985 side 20


Far du hoved-og mavepineaf rodvin? Siulleris TroUes vinafdeUng er speciaTh I pA oDu·Mel.

150 kvaiilelsviDc fra hele Europa.

Brandit drik din egen

Vln .

Charolaisvinen Ira Stutteri Trolle, egen ir:'port Ira ~ntonin Rodet, Bourogne . Vi har aile Beaujolai-vine ogsA hV ld (nyhed I Danmark). T cmp .

CHAROLA IS HtAN:-.1I. IIO RDV IN "!'-TU1TEJU n OLL£" " .d, (h i , A" d. I 'IIAIW L AIS/\ ~) [)

IM -20

KRESSMANN SELECTlONNE. VlN DE FRANCE,

red· OSI, hd 18- 20 KRESS MANN SELECJlNNE , VIN DE FRANCE 10- 12 bvid, Skaldl.', [u k 1981 KRESSMANN MONO POL AC red KIId, OSI 18·20 KRESSMANN MONOPOl hvid 10-12 Skaldl.', f!:sk

Ridning i Araberpony-klubben 90 kr.pr.mAned. Forlang prisliste og altai tid.

Hal." 17,5 cl.

tide 70- 75

Magn . 150 d .

AnuoJ

27,<;5 27 ,Q5

M6ma~en

pa

(lJr6tBIlvej

27,95 34 ,95 32.9 ~

STUTTERI TROLLE »Nygard« . Borup . 7330 Brande Telefon (07) 18 1974

JOHN

BRASK

TELEFON 18 04 38

Vi ensker vore kunder en g/cede/ig j ul ... ! Malermester

N. K. Ssndergard Vibeve) 37

7330 Brande

TIl. (07) 18 13 43 (efter kl. 14)

- " IItJII """ -I, ,.",.,111,".,

- " mfJ"rn, "., - I, "", Imll,.nl,ntle "., IIntl" tlu lOVER UlDEREN...

Borup Maskinfabrik A/S Borupvej 2, 7330 Bra nde

Reparation af aile gElmgse mrerker indenfor person- og varevogne. Karosseri- og rustarbeJde. Alt i frontruder Hurtig levering. Tilbud gives gerne!

Brande Jul 1985 side 21


Aret i glimt Pa forskellig vis blev 40-aret for Dan­ marks befrielse fejret i Brande. Saledes m~lledte man den 4.maj om aftenen med mmdegudstjeneste i Brande kirke, hvor­ e~e: 200 b0Tn og lige sa mange voksne gI~ 1 fakkeltog fra kirken til Brande Bi­ bhotek for at h0re friheds budskabet.

811'"DE H'llEIIIIES

C'FETER"

Salon Gyrid

Herningvej 3 . 7330 Brande

07 - 18 11 30

Carlsberg depotet - g)nsker g/aJde/ig ju/ Vagn Pede rsen

Stadionalle 3 . 11t. 180504

PPH'l !E"

HEDEGAARD

7330 Bran d e

Til 07· 180800

RESTAURANT

H01MARK

v /Karen og Ivan Andersen 7330 Brande. (07) 18 24 33

Bra nde . Tlf. (07) 18 13 44 v/ Ragna & Prebe n H0hrmonn

ADVOKAT

CHR. STORGAARD

JENSEN

Hos Mona

(07) 180535

Aft i moderne hArpleje for

HAM og HENDE

7330 Brande

STIIPPESTEDET I GTIIIIE"DE " H~1i JOlE';"VEN DEli 'IENNE' lYNNE....

Jern bonegnde " , 73Xl Brande. flf. 07·1826 20

Brande Jul 1985 side 22

Tlf. 05 . 345410 Birkehegnet 24 . BIAh0j


Aktieselskabet

The Danish Wood Treating Co. ltd Jyllandsvej 9, DK·7330 Brande Tlf. 07· 1822 11 Telex: 60867 Treat dK

16

Midtjydsk Savvrerk & Emballagefabrik

MaskiQfabrikken

APOLLO

Ejstrupholmllej . Brande . Danmark

Tlf. (07) 18 0690

SPECIALOPGA VER I RUSTFRIT STAL

M ini Centrets Frisfl!Jrsa/on vl Connie D. Jepsen Brandlundvei 1 . 7330 Brande TIf (07) 180544

'NInde Autotrtlnsport v/H . J0rgensen

Godsbanegade 7

7330 Bran de . (07) 18 0599

SHELL SERVICE

A/S • Fynsvej 2 . Brande

v/ N. J. Hansen

Sdr. Ommevej 71 . BIAh0j

Tlf. (07) 18 28 00

Tlf. (05) 34 50 53

Bestil Deres julefrokost,

sm0rebrt?Js 0 .5 . V.

hos

Broens cafeteria 0strealle 22, Brande

TeH. (07) 18 17 33

G/rede/ig jut Eriks Autovterksted Erik Sorensen. Industrivej 14

Brande . TIf. (07) 181450

BRANDE

KOLE· OG VASKESERVICE

Vask • Opvask - Kal - Frys m .m.

v/GUNNAR HYLDGARD LAURIDSEN

0rbiekvej 117 . 07 18 01 56 (trll!ffes bedst mi. kl . 7.00·8.30

Villy Larsens

Kartoffelhandel ApS

v/Arn e M o using Herningvej 628, 7330 Brande

Tlf. (07) 18 0269

Brande Brande Osfelager ApS Erik Winther Ra smussen

Jyllandsvej 5, 7330 Brande

Tlf. (07) 180790 & 1826 95

Brande lit & Gas v/Vag n Christensen Jyllandsvej 19 - 07 - 18 1580 7330 Brande

Den perfekte klipning

far man hos

herrefris0r

JACOB O. MADSEN

Storegade 8 . 7330 Brande

Tlf. (07 ) 18 11 08

VILLVS TAXI

4 - 7 - 9 perso ner's vog ne

Aut. EI-installat0r

»Din f ris0r«

Asger S0ndergard

Solcenter

lelefon (07) 18 06 65

Brande Bud- og

Flytteforretning

Mobelopbevaring . Til (07)18 06 65

Jyllandsvej 7 - Tlf. 18 13 42

til di g 09 din familie

07 - 18 24 25

tlronde Jul 1985 side 23


Bornekonkorrence i Brande Jo Kan du hu ke, der blev spillet teater pa To rvet i somme r. Det var Jylte Abildstr0m, de r med sin festlig tealertru p spillede et eventyr a R.CAndersen. Kan du huske, hvad stykket bed? Sli shiv del i el brev til os, er d u med i arets julekonk urrence i Brande Jul. Men iogen jut uden nisser, sa derfo( skal du ogsa trelle nisser.

Hvor mange nisser gemmer der sig i Aret..

Brande J ul?

sa

IJUDEll1J JUL...

Trel dem og . end os del rigl ige svar pa

begge pa begge konkurren cer i en kuv rt,

mrerket Brande l uI 85.

Besvarelserne skat va:re indleveret pA

Brande Bladet senest den 30. december,

a ueltager du i iod trrekningen om 20 x

Sadan ser han ud, nissen, som i skal too11e ... !

50 kr.

Vindemes navne kommer i Brand Bla­

del.

Prey

Den IiIle Cafe

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ VI serverer kaffe og hjemmebag..

Julebag er ogsa kransekage fra .. . Brande Jul 1985 side 24


Julearrangementer

i Brande:

Julemanden har meddelt, at han bes0ger Brande fra onsdag den 18. til mandag den 23. op til jul. M0d jule­ manden i gaderne hver aften mellem kl. 17 og 18. B0rnene kan aflevere 0nskesedler (som bliver bragt i Brande Bladet) til julemanden og blandt 0nskern e vii der blive trukket lod om 10 julegaver, som julemanden ud­ bringer den 24. december.

Sondag den 22. decelmber kl. 13.00: Et stort ju leoptog med Skive Pigegarde i spidsen starter

ved Falck og gflr genenm byen.

Rute: Brandlundvej, Storegade, 0stre Aile, Torvegade,

Jernbanegade, N0rregade, Godsbanegade, Storegade,

Torvet.

Der gives koncert ved De gamles Hjem ca. kl. 13.05 og

ved 0rbffiklund ca. kl. 13.20 og der afsluttes med koncert

pfl torvet ca. kl. 13.45.

Efter koncerten uddeles godteposer til b0rnene.

KI. 14.00: Civilforsvaret severer om eftermiddagen dampende varm suppe. Suppen er naturligvis gratis.

Julestue: Pfl Hotel Brande er der j ule-hygge-stue med pa pirkli p,

leg med ler, »b0rnepasning« m.m., salg af gl0gg, saft og

ffibleskiver.

Der er flbent fra kl. 13.00 - 17.00.

(Et evt. overskud gflr til Brande B0rnefestival).

Arr.: Kulturelt Samrfld.

Abningstider: Onsdag, torsdag, fredag

18.-20. december .................................... Aben til kl. 20.00

L0rdag den 21 ........... ............................... Aben til kl. 18.00

S0ndag den 22 ................................... Fra kl. 10.00 til 18.00

Mandag den 23 ....... .......... ................................. til kl. 20.00

Tirsdag den 24 ............................................ ....... til kl. 12.00

Med venlig hilsen Brande Handelsstandsforening

Brande Jul 1985 side 25


I 1985 satte naturgassen sig tydelige spor i det jyske landskab

Og:a Bran de kom til at o pleve nat ur a ­ sen endd a pa mcge t ta:r hold . Idet Bran­ de var udset til at vrere base for arbej det med de 127 kilometer naturgasl ed ning fra Egtvcd i . yd til Lille T horup ved Vi ­ borg i no rd. Pa et sto rt omni de ved Fyn ej blev der pretlet en "naturgasby" , der hU'ied en del af de mange nationali teter, $om var kommet til egne n for at bisHi med for-

TECTUM

BRANDE

, keUig viden om naturgasled ninger. Dcr var gael mang > forhandlin er, op­ malinger og beregninger foru d . men en­ delig kun ne man tage fat. Dog blev arbej­ det for inket af d n hllrde vinler samt en konfl ikt; ml! n langt om Ia: nge ko rn man da i gang, og i perioclen fra paske til lut­ ningen af august blev c1er arbejdet hi rd L Eft rhanden so m arbcjdet skred fre m ad leclningen sig la: ngere o~ llengere no rd­

Opbygning af special. og sta ndard trailer samt opbygning til veksellad

PNO TRAILER CO. A/S

Fynsvei 7 . Brande . 18 16 00

Et j uleeventyr der v il leve i generationer.

JUI,Efill 'EN

TIl, DE SMA

l lNDEIiDU HEll!

D (OOkNtlle- Gn'Jt"M Jcn~rI J uL'Lro 'g5 Cl den mtlm I It pl ~u U(IIt:~. ~(!m lld·lCl'kk:, h\..... 1t i" Of mod J111.

I:n

"'J

-" J",'ld:"kllJ1J{" at:~nr ( J.f Jr",Il"lltr- ( ;ru t. I,1.dfou, m~(l flg.bc:4Rllm-,:l 2 . k.ln.l.t}l: [t'~u.IJ. O~ mcJ dro WUlu.. (" C W rc Z lJ konu m unklcndl" ' (Jt-"fflt', iuk UItx'n 'to; . ("l~ ln It. 2 ~,· 0"1 "\'m ;, . en t"~ln r '.'t lrJet,

LitrdJr,u)IJru: ul Ut[III}t.- ,ult.tntl.tt r ~rn

Uk

..

Io..·t

pa. Gasledningen gav, sa llenge den stod pa, arbejde til mange mennesker bade di­ rekte og inddirektc. Da projektet var pa sit hojeste. var der omkring 260 ansatte med udgangspunkt i Brande. Nu er arbejdet slut, ledningen dlekket til, og inden arets udgang er basen vlek. En epoke e r afsluttet, men en ny er pa vej til omradet. nemlig naturgassen som ener­ gikilde.

fn ( ;~"m ""Jt n ', n"lh"·m n \" !JIITldr '

Vi 0nsker glCEdelig

,iul...

Ge rgJcnsen Ju1eUro '85

vi Susanne Thisted Storegilde 18. 7330 Brande, Til. (07) 18 29 71

Brande Jui 1985 side 26


BRANDE-GIVE M0BELTRANSPORT

Mejeri- & Brsdudsalg Villy Klausen

Velleyej 42 . Brande Telf. (07) 180559

· · · · ·

Flytning i ind- og udland Pakning

Opbevaring i m "belco ntainer Alt fors ikret Gratis tilbud & rildgivning

07 - 18 31 11

Brande Materialhandel G. Fischer

- del ligger i klipningen!

Hos MA RIANNE 0rbcekvei 117 - 7330 Brande Tlf. (07) 180156

Fragtmand Age Jensens Eftf. lIS Gran bakken 3, Brande

Tlf. 07 -180228

Tlf. 180055 Kolonial, material og kemikalier

Advokat

Jens Moller

M"deret for Landsret

Storegade 5

7330 Brande

TIf. (07) 18 22 33

Kontortid: 9.00 - 16.00

(il.del" Jill

.MI.lte, ,,1 f'tI

0rnbcekvej 127 - Brande

(07) 182821 Bil.tlf.

Irei III V·A·G ®

Advokat

Storegade 33, l. sal

7330 Brande. (07) 18 30 44

Syriks Taxi

AlS Kai Andresen Chr. Bergsvej 5 7330 Brande Tlf. 07-1~ O~ JJ

I. Gnmdahl Petersen

04952424

A

Spnel pi bordet med FOREL

BIF-CUP

0nsker aile en glre delig jul og et godt nytllr. pa gensyn til de festlige fodbo lddage 26. - 29. ju ni 1986

- bedst i fritiden' Brande Jul 1985 side 27


Juten 1984-85 - en beretning om min feTste jul udenfor bjemmets fire vregge af Gitte Peder. cn

1ulen nrermer sig endnu engang med has­ tige skridt, ogjeg vii nu gerne berette om min f0rste jul udenfor Danmarks grren­ ser. Som 19-arig havde jeg, som sa mange an­ dre unge, faet et job i udlandet. Efter af­ sluttet eksamen, togjeg til Scjweiz, for at pabegynde mit f0rste "rigtige" arbejde, i den forsland, at det var f0rste gang, jeg skulle fors0rge mig selv. Med andre ord: Ud at pT0ve krrefter med livet pa egne ben. Den f0rste tid i det fremmede land var hard. Der var mange ting at lrere i s Ive jobbet, dertil kom, atjeg ogsa matte lrere mig schweizer-tysk; men efterhanden som tiden gik, kom jeg ogsa overens med disse problemer. Hjemve kendte jeg egentlig ikke rigtig til, da der i min hverdag altid skete en masse. Men hen under den f0rste h0jtid, lU­ LEN, begyndte en underlig fornemmelse at vokse i mig. leg begyndte at forberede julen. Bagte smakager, k0bte julegaver osv. Aile disse juleforberedelser foregik sammen med en schweizisk familie, som jeg havde lejet mig ind hos. Familien var utrolig venlig, og ikke mindst takket vrere dem fik jeg et levende indtryk af. hvordan en traditionel schwe­ izisk jul holdes. Deres juleforberedelser ligner de danske til forveksling. Pa mit arbejde f0lte jeg ogsa, at julen nrermede sig; men samtidig opstod der ogsa en vis utilfredshed blandt patienter­ ne. Mange af dem var i den samme situa­ tion som jeg - at skulle holde den f0rste

juleaften udenfor hjemmets fue vregge. Ny skyld<;:r jeg no k at fortrelle at mit job bestod i pleje af reld r og syge mennesker pa et pleje- og alderdomshjem. P{} plejehjemmet forberedte vi os ogsa pa julen. Noget, som jeg fandt specielt hyg­ geligt, var, at vui hver s0ndag i december mimed satte os sammen med patienterne pa afdelingen og sangjulesalmer og spis­ te julegodter, som de reldre selv havde la­ vet i terapien. Efter en sadan s0ndag eftermiddag og af­ ten var det en re n fryd at cykle hjem fra arbejde. Man f011e, man havdc ud rettet mirakler med de reldre som efter disse 0ndage var utrolig glad og taknemme­ lige. Disse s0ndage gay mig nogel heU spe­ cielt , en f01else af at vrere noget gan ke srerligt for andre menn e~ke r , som selv havde svrert ved at fi nde Iivets I se sider. Derhjemm , hvor jeg boede til leje, hyg­ gede de rigtigt om mig. l eg var som datt r af huset og delte fik mig "nre te n" til at f01e mig, om var jeg hjemme. De k0bte et juletrre for min kyld og jeg berettede om, at vi i Danmark altid pyntede trreet og dansede om del juleaften og sangj ule­ salmer f0r vi pak kede julegaverne op. De matte tnekke lid! pa smilebandet, da jeg fortalte de tte. D isse juletraditioner ken­ der man ikke i Schweiz. Ju leaftensdag oprandt, og jeg ar jdede til klokken 19.00, hvorefter jeg skyndte mig hjem til julemiddagen. Men det var en noget anden julemenu, end jeg var vant til, som vented mig dcn­ ne j uleaften. Til forret fik vi blandt andel paJreg g asparges ovenpa det schweiziske land­ brot. Hovedrelt<;:n var skinke-omelet og til dessert fik vi ananas-creme. E fter den­ ne for mig lidt usa::dvanligc Jul middag ha bede jeg, at vi sk uUe inti og trende j ule­ tra:et og til at dan e rundt om det; men her tog jeg alvorligt rej!. Vi satte os ind i stuen og sa hentede hver enkelt sine j ule· gaver og uelte dem dernrest ud, h lorpa man sa pakkede sine egn<;: juJegaver op. Under denn uddeling og oppakning af gayer sad jeg helt passiv henslrengt imine egn<;: tanker. Jeg dmmte mig hjem til Danmark:

leg sa min krere familie i tuld gang med juleanden og ris a la manda med mors hjemmelavede kirseba:rsovs. Lrengslen efter Danmark og yore juletra­ ditioner var i disse min utter ulidelig. Jeg mrerkede tarerne prese pa inde bag 0jen­ lagene. Men takket va:re mine venner naede graden ikke ind i stuen i Schweiz. De satte mig til at trende stjernekastere, som de havde anbragt overalt i hele stuen. Noget ganske utraditionelt for en dansk jul, men her i Schweiz er det kotu­ me i mange hjem. Og jeg rna rerligt ind­ r0mme, at det var fantastisk hyggeligt. Klokken nrermede sig mid nat og kirker­ ne begyndte at ringe ind til julemessen. Familiens kvinder, b0rn og jeg salte der­ pa kursen mod kirken. Ma:ndene blev hjemme, da de var igang med et spil kort. Disse trrek er meget karakteristiske for det schweiziske folk . Kvinderne dyrker religion og kirkegang meget mere seri0st end mrendene. Aldrig har jeg i mit liv oplevet en kirke med sa mange stemningsfyldte menne­ sker, som denne juleaften i en lille schwe­ izisk provinsby. Kirken var proppet med mennesker, messen begyndte - og der foregik na:sten de samme procedurer, som vi kender fra en protestantiske julegudstjeneste. - Men stemningen var sa ganske anderledes. Folk stemte i pa salmeme, sa hele kirken var som et st0rre "Verdens-kor". Til sidst var der altergang uden yin, det havde prresten selv drukket. Det er en af for­ skellene pa en katolsk messe og en pro­ te tantisk gudstjeneste. Efter messe, sam varede i halvanden ti­ me, begav vi os hjemad i dejlig nyfalden julesne. Iulefesten fortsatte, da vi kom hjem. Vi fik nat mad og naturligvis yin dertil; men jeg fandt hurtigt sengen, da en ny ar­ bejdsdag ventede mig klokken 6.00 f0r­ ste j uledag. Mine venner fortsatte julefesten tillangt ud pit natten , hvor familien sammen hav­ de hygget sig. De f01gende dage hyggede familien sig sammen; men jeg tog hjem til Danmark, hvor mine fora:ldre havde arrangeret en fors inket juleaften. Min julegave, de danske juletraditioner betyder meget for mig, noget jeg heist ikke vii undva:re.

- I "f - yf1 ~ .' '(

.: y>": ,:, "

1.-;, "T:.J ;~~

b renda

inuslk TORVEQADE It . 1330 BRAN DE

TELEFON (01) 182088

Brande Jul 1985 side 28


1985 b ev et jubeiar i Brande IF Blcv der jublet sidste ar, d' Brande I rretsforenings bedste hold, efter et kort beS0g i serie 1, vendte tilbage tiljylJand s­ ~ rien, og tilmed sikrede sig det jyd k mesterskab, sa var jublen ikke mindre da holdet i ar gentog kunststykket. Brande IF er tilbage i Danm arkstu rneringen, og del blo t efte ren enkelt sreson ij 'Ilandsse­ rie n, og som kronen pa vrerket blev hol­ de tjydsk mester for andet trrek. For a t g:0re det hele fuldend t, sa fu lgte andet­ holdet med, og rykked op i eri 2 igen, efter en en kelt sa:son i serie 3. I sekun­ daafdelingen var der ogsa oprykni ng, i t serie 6 A rykkedede op i serie 5. Et

ari

enkelt minus matte noteres, da det enc h Id i serie 4 matte rykke ned i serie 5. Men d tte kan ik' e 0dclregge det ind­ tryk . at Brand e Idrre t foren in g kan se til­ bage pa den beds tese n iorsre~on i mange, ma nge i'ir. Ho ungdommen ble der ogsa opnaet f1ere f10lte p laceringer. og der er grund til at nrevne, a t lilleput A blev n meget ik ­ kef kredsvinder helt uden ncd~ r lag - blot en en ke lt ua fgjort i areL 24 kampe, eHers lutt r sejre. Poderne vandt igen rre kken i Midtjysk Tume~ir, ', lioesom man ogsa her blev kredsvinde. j lBU's turnering. Pi! pindesidc n a de eniorh Idene

pladserne i de respcktive rrekker - jyl­ la ndsserien og serie 2, og her er flere unge spiUere pa vej , sa man kan se fortr0st­ ningsfuldt pa fremtiden. Pigern - savelju­ nior, piger som lilleputter - opnaede aile v I nok de bedste placeringer i f1ere ar, sa der e r absolut talcnter pa vej . Blot er tilbage at nrevne, at Brande IF i 1986 - foreningens 80-ars jubilreumssre­ son - igen kan byde pa Danmarksserie­ fodbold pa Sta di n, sa det var en f10t ju­ bil umsgave. som de akti\le spillere kom med pa forha nd.

ANDELS

KARTOFFELMELS

FABRIKKEN

Brande - Tit 18 08 88 Vi Dnsker vore kunder en rigtig glEBdelig jul

Det er frit...

SOREN PEDERSEN ENTREPREN0R

~ - ]~8b~

1330 BRANDE TLF. (07) 180577

...., "6

~

<b .......

'~

b

t )­

~

::':l (I)

3

~ BIBLIOTEKET .... ~

Cer>lerpa rken , TIt. (07 } 1t O€ 615

Arcts Brande Revy, en lagkagerevy med mange Iys. lrak fulde hus. Her ses Poul W stergclrd i skikkelsen som Dalgas, der fra si n sten ser og kommenterer alt, hvad dc r <,ker i Branue.

Brande Jul 1985 side 29


Dilettant-traditionen lever videre i Drantum

I Drantum kan man stadig spille dilettant i forsamlingshuset. Denne mangearige tradition, hvor nogle af egnens borgere gar sam men om at srette et dilettant-styk­ ke op. blev ogsa holdt i hrevd i ar. Drantum Gymnastikforening, med Ben­ ta Pedersen som instrukt0r, havde be­ sluttet at srette lystspillet "Betal din skat med glrede" op pa de skra brredder i Drantum forsamlingshus. Den levende tradition omkring delittant i Drantum resulterede da ogsa i, at stykke trak fulde huse. Folk vii stadig gerne komme og se nogle de kender optrrede pei. de skni brredder.

Der er kommet Iiv i Drantum Brugs og i den gamle smedje Tager man turen til Drantum, drejer af ved den gam ic brug ' til vell5tre hen fo rbi Dr' ntum Forsamlingshll5, bt:m rerker man til h0jre et mindre vrerkst d, so m ligger tilbagetrukket fra vejen. Disse bygninger rummede tidligcre den I.)l,ale med. I dag giver bygningeme plads til BrandeMot r Servi e, der siden 1984 har haft vrerksted her. Det er den unge Vagn Age Rii , der har lartel for sig selv, og bcskreftiger s ig med salg og service af moto~ve og pla:neklippere. Og aDrantum Brug har faet nyt liv, her har Ingrid og Poul E.K.nudsen indrette sig med systuc, hvor man fast har ansat 4 syersker. Selvom Dratum Iwrer til de mindre sam­ fu nd, der ! cn arrrekke mistede bade sko­ Ie og forretninger, har arel vist, at der sta­ dig er Iiv i det Ii lie amfund.

Aret

I

kluk

o Vejlevej war der fartk ontrol, o nowen opda wet te djer skrrek,

te ce fcerdselspoleti ku find 0

o wceer der tow daew i treek!

Den fretd gik der ves et par swkker i,

men det war no osse nlJj luskeri,

en sku da trow, no war de anner stejer,

sa en. rolle ku kyer som en plejer.

Marianne vild ha ce sambatrommer igang, men ce valgtrommer de kom no fost, o som seedvanlig folt manne trang

Ie 0 oplaed en k ritisk rost

mod de up olitisk lister,

det er jo gjeen en emne, der frisler,

"En ka ce rejn m ce san nower", - sejer manne,

ka en allier del m ce de anner???

K(lJb julegaven hos: A. C. Poulsen ApS Markedspladsen 8 7330 Brande Telefon (07) 180733

MIDT/YSK &GUl V'lUIGM'NG

fJl.tleli, Jill 'lID'" nylir!

~CldiQ·n~t Brande Jul 1985 side 30

KDIITOISTOU SKIlVEIDIlDl BlDMSTl/lSllJUR UlIlSTfJU STIIIIT.811 SBlfilJJNMlIJ 1tJIIKiIiIIl

Advokat

J0rgen

Mansfeld-Giese

Jernbanegade 7

7330 Brande

TIl. 180200


Fra det gamle Brande

~oget er rendret meget, noget er for",undet og nyt er kommet til, men noget aJ det gamle Brande kan man dog stadig tinde. I ejendommen til venstre har nu Hanne g Tom Larsen deres forretn ing "Over Kl£lderen", medens Sedahl Design har tldsaJg i krelderregionen. P biHedet, som vel er et halvt hundrede if • eHer mere - er der boghandel op ad lrap~n, medens urmager M. Melgaard :>g skomager Lynge holder til i krelderen. D store ejendomme til hejre var dels 51agter Eriksens og dels Kebmand Mat­ il.iassens. De lave huse mellem Mathias­ .ens og Tharup er borte - her ligger nu Midtbank" . I det ene af de lave huse ~ avde cykelhandler Daugaard vl£rksted )g burik.

Yderst til hejre kan man se lidt af den gamle kerestald , der herte til Brande Kro

Vejlevej 13 7330 Brande TIt. 07 ·18 0217

(nu Brande Hotel)­

Vlggo Fenger N0rregade 6 7330 Brande .. .... ....... 07 · 180012 Kn. E. H. Kristensen Johs. Ha nsensvej 11 7330 Brande ..... .. .... . 07 · 18 04 25

Tegner 81 forsikring

Brande &Omegns Andelsvaskeri A.m.b.a. 7330 Brande (07) 18 03 73

(JI,,',Iig jul... ! midtjysk kontormontering

Antons Kareskole med Kadett Diesel

Anton Kristensen Brandlundvej 86· Tlf. (07) 180417

BRANDE

SVBMMEKlUB

0 nsker sine medlemmer en rigtig glCE de lig jul.. '

STOREGADE 5.7330 BRANDE. TLf. (07) 180850

TIl . (07) 18 1204

~--------------------------------------------------------------------~y~~-~'~----~

1JundgQQl:d~oulstn

Herningvej 46 . 48 . 7330 Bran de. Tlf. (07) 18 10 22

.0

I~'

~~ \.:

=-..,..~

'(-:$1' ,

c---.:.

Brande Jul 1985 side 31


raude

- en by i

bevregelse

Aret 1985 gay Brande en ny plakat, di­ rekte udsprunget af en konkurrence som Vejle Amts Folkeblad udskrev i slutn in­ gen af 1984. Udkastet til plakaten er lavel af ingeni0T ved Brande kom mun e, Niel Kemp, der fik 3. prrem ie ved plakatkonkurr neen. Dette for lag havde hent 1 in inspiralion i gavl-skulpt ur- maleriet "Akrobatfanla­ si" pa Storegade 7, der er lavet af kunst­ neren K.Bj0rn Knudsen. p. den bag­ grund var del ogsa natllrligt at bede ham om at lave plakateD. Med plakaten f01 ge r ogsa et slogan ­ "Brande- en by i bevregelse" . Pa den made skal den nye plakat vrerc et ud tryk for den udvikli ng og aktivitet, som prreger Brande. Det gcclde r for kul tur-og foreningslivet, det grelder for erhvervsli­ vet, og det grelder pa aile and re o mrader. Bade pia kat og slogan afgi er et klart si.­ gnalement af "Brande-en by i Oevregelse. Den nye Brande-plakat er blevet (il i et sarnarbejde mellem Brande TUTistfo re­ ning og Junior Chamber Brande, der haT udf0rt det praktiske ar bejde for turistfo­ reningen i forbind d e med udgiv lsen . Plakaten er blevet tilbudt Brandes er­ hvervsvirksomheder, der har fae t trykt navn pa, sa plakaten har kunnet anven­ des til at se nde ud som gave. Pei den mAde bliver Brande kendt viden om.

sa

Sildan er den ud • plakaten. Dt:sva'lrre er viikke i stand til at gengive den i de rigtige farve r. Men afheg Turist ontorel et bes0g og se plakaten »live«.

- TIL JUL I BRANDE MED RUTEBILERNE * VIGGO HANSEN & seN v. ELLY HANS EN · Bra nde - Tlf (07) 180292 RUTE OG TURISTBUSSER

Vore moderr.e busser lo<er 09511 Deres kor5elsproblem ...'

Centrum Farve & Tapet Torvet, 7330 Brande Tlf. (07) 180400 Brande Jul 1985 side 32


ret i glimt

Borgmesler E.Rubech Rasmussen overrrekker her "Branditten" til Marianne Ander­ sen, som tegn pl\ at arets forsk0nnelsespris er gaet til Hotel Dalgas.

- aft til rytter og hest keber man bedst hos ...

Brande

MIDTJYDSK RYTIERFORSYNING »Happy Oog(( hundefoder

VI Lise Syrik

Storegade 6, 7330 Brande

Tlf. (01) 18 00 44

~ AFTENSKOLE - flJnsker rigtig gtlEdetig jut ...

Formand: Britte Overgllrd Aftenskole : Sigrid Mortensen Ma

Reparationer og undervognsbehandling Smering og olie

A(JTOGARDEN

V.

Kristensen

GRINDSTED KORN BLAH0J AFDELING Buelundvej 20, 7330 Brande

Tlf. (05) 3451 55

Kurt Bloch Andersen . N0rregade 10 . Brande . TIt. (07) 180305

A. C. SLiDBANER AIS

G/redelig jul...

SLAGTER MESTER

~.~4e" lo~e"tsen VEJLEVEJ 51 . TLF. (07) 18 06 55

Storegade 35 TELEFON (07) 180009 Brande Jul 1985 side 33


Fred pA j ord

leg vii skrive et dej/igt juledigt,

saa aile i Byen kan se,

at nu har jeg gjort min lulepligt

og har Del i, hvad der skal ske.

leg vii skrive om Gaase-og Fkeskesteg,

h vor S vreren er lrekker og sprl~d,

thi faa er de, der kan mreske sig

med Mandler og Risengred.

Og saa vi/jeg nrevne en smykket Gran,

som Bemene danser omkring,

og ikke glemme en lulemand,

der komm er med rare Ting.

IE gammel radhus blew endlig soel

sa der blew te medborgerhus dreer,'

om der blywwer jen, ved wol ingen ino,

men re pensionister fik en stej 0 vteer.

En vrerestej, - som slet re ka bruges

te 0 rumm te medborgerhus,

men dera kan en wol re konstatier

te pensionister te er medborgere mier?

Femofirs blew en vreldig sang-oer,

der synges i mol 0 i dur,

de flest er mej ve Irma 0 Vila,

mens te Lyngkor visner i Vher,

o folk stoer 0 snakker sang me hweranner

nar de medes 0 re gaed i Brande.

I Blahej har de sungen i kor lreng,

de synger hal-toner med tekster om preng.

Maaske ber jeg ogsaa nrevne lidt

om Kaner og Bjreldeklang

Nej nyt i te oer, der gik, war osse: og Julesneen, som daler blidt­

morgen0 awtenssang i rekjterk. og Kirken og Salmesang.

manne tm re te det war sa tosset der war stur interesse 0 mrerk. ' len awten war ret snar for grow, N u sidder jeg her ved mit Skrivebord

der sku synges bagatter i te konfemandstow, og If£gger forlegen min Pen,

te prtest ttent: la ves re vi har plads te dem thi all er blevet tomme Ord:

sa ma vi hen 0 re krower mre demo ' leg maa jo skrive om Fred paa lord

og svar m ig: Hvor finder jeg den?

I Grarup war der f organgen sommer

ina mier gas end der plejer,

for de fik naturgasledning grawet nier,

Digtet her er skrevet i 1947 af Folmer H. Stenumgaard, der i en arrrekke var ansat o det ga beswrer manne stejer. pa Hotel . Brande. Bemrerk venligst, IE ar?ejdstesyen war slet re tefres, hvordan dlgteren har formael at give ud­ de mmt te re folk blew udsat for pres, tryk for nogle tanker og tilstande, der rna sigcs at vre re srerdels aktuelle ogsa ijulen for der war ael for tant 0 goe, 1985. nar "naturens vegne" klemt o.

o

JULEGAVER TIL HELE

FAMILIEN... LEGET0J B0RNET0J DAMET0J FODT0J til sma priser - mest for pengene i Th.WiIIemsen's Eftf. II

-

Her u' Ch"stens,en t o,

•. J'~.

_ V,Il:RKTOJ . Gi Alii . rC'ReEL

Brande Jul 1985 side 34

~N

j

11.1'1.11


Erindringer Ira 1928-1935 fra det gamIe AtboIds- og HojskoIehjem, i dag DaIgas El gmppebil/ede lagel foran Hojskolehjemmel ifordrel 1930.

Fro venslreses lrerer ved Byskolen, Age Nielsen, kOnlordamefrk. Jorgensen, defek tricefrk. Kielog lrerer HOllsledfra Byskolen. Herren

bagved menes at vrere en ansal i Brande Bank.

Billedel er lagel i sommeren 1931 bag Hojskolehjemmel og viser fra venSlre Magda Nygaard, IWlelkarl Hugbart Dlledahl, Signe Ra­ smussen og Jens Langballe. Foran en unavngiven pige fra Bldhoj siddende ved siden af Alina Nielsen.

I sommeren 192 var vi to seskende, som var pa Odense Hejskolehjem, min sester som kokkepige ogjeg som elev i det kolde og varme kekken, vi var to e\ever, som skiftedes hver anden uge. Ejeme af Odense Hejskolehjem hed Hejby. En dag kom Otto Henriksen fra Brande til Odense, han kendte Hejby's og de fi en snak, og blandt andet siger O tto Henriksen, lidt pa jysk. -Du kulle vel ikke have en kokkeplge, der kunne egne sig til at komme til Bran­ de som bestyrerinde af Afholds-og Hej­ skolehjemmet i Brande. -Jo, siger Hejby, jeg har forresten en, der godt kunne egne sig til del. Min sester, Marie, kom eller blev kaldt op i privaten til H0jby's, og resultatet blev, at hun skul­ k ko mme til Brande til sam tale og samti­ dig se pa forholdene derovre. Det blev sa til, at hu n fi k pladsen fra l.ok­ tober 1928. Jeg sku lie sa med derover for at hjrelpe til. Jeg tror nok vores fader var lidt beklemt ved at sende os sa langt bort, men det gik godt, og vi blev her i mange ar. Jeg glemmer ikke den dag, vi kerte til Brande, en kold oktoberdag, ingen var­ me i bilen , som var en lille varebil, og vi sad pa Lerbrek bakke og spiste vores medbragte mad. Vi syntes, det var en lang vej, inden vi kom til Brande. N r man n u ser det floHe Hotel D algas, der er blevet bygget pa den plads, hvor H0jskolehjemmet la og med de forhold , der er der i dag, sa kan man godt sidde og

"n

l'

~frr B~RNDEi

Storegade 27

Brande . TIf. (07) 18 12 91

trenke tilbage til l 30' rne og de forhold, der var p den tid. E l gam melt k0kken med e t ga mm elt tort komfur hvor d e r sk ulle fyre med ("rv, som kunne svi ne noge t sa gevaldigt. Et lille opvask'=rum med e n jemvask. og trregulve, som k ulle skures og ferni seres med jrevne mellem rum . -NIu vi skulle skure de n store sal, la vi erne pa yore kn re, fire piger parad rued hver sin gulvspand. Det var noget af et jo b. Der var jo kakk lovne over det hele og d r skulle fy res o p bVL'T gang, der kulle va: re el a rran "em en t af den en eller an­ den art. Derti l kom de par vrerel er ove n­ pa, hvor der ogsa sk ulle fyres o p. Vi bar brrendsel i spandc op pa bade Log 2. a\. Nej, der van k megen f rihed til i piger. Oer var en hOlelkarl, som ht:d Nie ls, og d er gik ik k lang tid, inden min seSh.: r og ie\s blev gift , et var i maj 1 29, var de da to til at hjrelpes ad. p' den ti I va r der mange pensi nrere r, som spi te pa Hejskolehjemmet. D el fo­ regik i de to stuer, den 0verste blev kald t " F1ipstuen", for derpi Ie lrerere, ba nk ­ as i te nt r, defeklriser og mange a ndre med fl ip. I den anden Slue var der bane­ folk , t0mrere og le kt tikere, men e fik de! samme at spi e. Oer er ve l ikke sa mange tilbage af disse menn 'ker, men overlrerer Aage Niel­ sen, tren.ker jeg no k, kan huske de l. Fo r nar han korn, kulle han h ve to- tre gam­ Ie Kraks Vejvisere at sidde pa , da det var

sa

n gammellav sofa , man sad pa. Der kunne fortrelles meget mere, men nu er det snart j ul, seijeg vii fortrell e am , hvor travlt vi h avde det pei den tid af arc!. Der var man ge juletrresfester, sa mellem jul og nyta r havde vi meget travlt. Ung­ domsforeningens juletrre var altid fjcrd e juledag, ~a blev der drekke l bord, og det var med sm juletrreer pa bordet , so m de unge selv bavde pyntet. Bagefter blev de tage t v ~ k , og s blev de r uansL'l til klok­ ken over midm1!. Me n der var an dre fmeninger, som af­ holdt store j ulelra: ·fester, sa del var en dre j tid, hvor vi til sid t var godt trre lte, der var jo ikke noget m d at have fridag, men' det stod pa. Nej det var bare med at arbejde hvcr dag til langt ud pa a fl enen med oJ) ash. og r ng0ring. ,a alt var klar til nre te dag. Men der var JU ogs{' , 11 hv is charme ved d t; men pris rne var JO ikke 5t re, 75 0re for en kop a ffe med bre d , maske en 1 kro ne. nar der var kaffebord. Trenk - vi h avl.le rut te r i ma ~ · cvi ~. N r vi sad i ke kkenel om aftenc n. k unne de god t ko mme frem af <.leres huller. det var slet ikk rart . la, der kunne fo rliCllcs mange ting, men jeg vii slutlc fo r den w: gang, me n l11all kan slel ikke lad t: vrere rued at tamkc pil de tider, mir vi ser, hvorledes det ser ud i dag, men det er ikke fordi, mal1 skal 011­ ke, de t skulle blive saled es igen. a( Anna D. ieis!!n.

Eiendomsformidlingen

~\~:- . .

• '.. \

Sigrid Mortensen. Chr. Bergsvej 19 Brande. Tlf. (07) 18 02 48 Brande lui 1985 side 35


Bra eBo te e 85 sa e e

Blomsterbandens "cher', arkitekt Kristian Kristiansen ruller her gennem byen som deltager i arets store Brande-parade.

tIV...~

o

hedsvogne og veteranbiler. Der var sa lang!, at de sidste vogne forlod Tra:lasten - hvor optoget startede - da fortroppen med pigekorps i spidsen var naet ind til Torvet. - Det festligt at se, hvor friske og ide-rige Brandes borgere i virkeligheden er, nar bare der gives en lejlighed. Og netop denne Blomsterfestival bevis­ te, at blot vi aIle sammen kommer ud af busken og viser, hvad vi kan - gi'r et lille nummer eller en hand med - kan vi for temmelig sma midler lave en rigtig bytest, hvor vi ikke bare lader os underholde, men selv er med. Lad os lave et endnu st0rre "sammen­ skudsgilde" til na:ste ar! - hvor Brande Marked og Blomsterfestivalen bliver sla­ et sammen til een stor fest. af Karin Hansen, me diem af Blomster­ banden.

Blomsterfestival- ja, hvad var det i grun­ den for noget? .En masse mennesker k0r1e rundt og stillede blomsterb0tter op pa fortovene - vores "sk0re" arkitekt med h0j hat og mekafon pa Torvet - Eli­ zapiger - og et ka:mpe-optog! ­ Men hvad gik det i grunden ud pa? 10, - tanken var at arrangere et ka:mpe­ sammenskudsgilde med det formal at pynte Brande op til sommeren og samti­ dig fa nogle hyggelige dage sammen. - Og det Iykkedes over al forventning. Der la et temmeligt stort arbejde forud for selve arrangementet. Sa godt som aile foreninger i Brande blev spurgt, om de kunne / ville medvirke med opvisning ogl eller praktisk arbejde.- Og mange sagde ja.

Haveforeningen, Pensionistforeningen og Spejdeme gay en hand med ved til­ plantningen af de ca. 400 b0tter. BIF stil­ lede "gutter" til radighed ved udbring­ ningen. Gymnastikforeningens elitehold gay imponerende opvisninger pa Torvet begge dage. Rideklub og Hundef0rerfo­ rening bidrog ogsa med opvisninger. Bankeme og Handelsstandsforeningen gay 0konomisk st0tte, og Brandtex "gav" et helt jazz-orkester, der S0rgede for liv pa Torvet om fredagen . Og ikke at forglemme aile de private fri­ villige, der bade f0r, under og efter gay en hand til Brande Blomsterfesiival 85. Det hele kulminerede 10idag formiddag med et imponerende stort og fantasifuldt optog af pyntede forenings-og virksom­

~. . Jr

-

Mange steder kan man se • • ~ vores festlige mascot: E L'fanten, der stAr sam et symbol pA styrke. Gode • • ting, der holder langt ud i fremtiden, leveret af en ~ trofast leverandlbr. :

~

I

I

I

I I

I I

BRANDE~~CENTER 'I'

-------Johann•• Ped.,..n "'"eg_de 16 · 7330 B'an_ . (07) l' 1244

Brande Jul 1985 side 36

!II

...


En f1ittig bidragyder til Brande Jul er dod

Midtjydsk Anlcegsga rtner vIBjarne E. Jensen

I ap ril 1985 c:illde Robert Nielsen 74 lir gammeL Dermed mi tede Brande en kendt skikkelse og Brande Jul en srerde­ les flitt igt bidrdgyder. Robert Nielsen havde bade ved digte og fo rtrelJinger om livet, Som det formede sig i de t gamle Brande, v r t med til at srette sit prreg pa Brande Jul gennem mange ar. Robert Nielsen vii nok ogsa vrere kendt af mange for sin Ie ende historiske inter­ esse, der bla ndt and l har sat sig tydelige

spor i Brande Museums samling af red­ skaber fra stenalderen. Kunsten og naturen stod ogsa hans hjerte nrer. Disse to omnider formaede han at forene som kunstmaler, hvor han isrer i hedelandskaberne fandt nogle af sine bedste motiver. Robert Nielsen var et kendt ansigt i Bran­ de bade pa grund af sit muntre vresen og sit levende engagement i, hvad der fore­ gik omkring ham.

• t il bade nye og nuva:rende kunder • til bade nye og brugte biler

NU ogsa finansiering med restsum Rente fra kun 14070*

Specialist j belffigning Nyanlffig af haver

To julegaver der varer

lengere end til

18.~. paske••• . .

Borneopsparing og "Konto18"

Bikuben Brande Jul 1985 side 37


lulehilsen fra Chatsworth Californien af Hanne Ulb(icbseo

Herer enj ulehilsen fra en udsendt med­ arbejder, der holder jul i Chatsworth, San Fernando, Californien, hvor jeg har vre­ ret siden den 19.oktober i ar. Selve Ilyvetur n herover var en stor ople­ velse for mig, idet det var f0rste gang, jeg var ombord i en flyvemaskine og skulle vrere de f i god t I I timer. Mine f01elser var noget blandede, paden ene side vardet et sprendende skridt ud i verden, pa den an­ den ide f0lte jeg de l som Pelle alene i verden blanch de andre passagerer i ma­ skillen. Det var fant astisk flot at kigge ned gen­ nem kyerne, nar der var land under ne­ d n. FOT at komme fra Kastrup til Los Ange­ les, flyver man over Skagen, Norge, Gr0nland, Calluda ind i den nordlige del af USA for sa at f01ge bjergkreden Roc­ key Mountains mod yd. Del var inte ressanl at se hvor hurtigt landskabet rendrede sig og med dets tret­ hed af beboelse. Solen skinnede og det var klart vejr i Los Angeles uden alt for meget Californien­ smog. D el f0T te jeg lagde mrerke til, var

en lille klynge meget h0je huse, og det be­ f0mte hvide ski It pa bjergsiden, som siger Hollywood. Det var bykernen af Los Angeles, som eneog alene bestar af kontor-og forret­ ningsbygninger. Som i andre store byer arbejder men her og bor i en forst ad. Det er normal! at bruge mellem en halv og en hel time, ja nogen gange mere, for at komme til sit arbejde i bi\. Det resulterer i hvertfald i to ting, nemlig at hver eneste person har en bil, og at der findes et stort og indviklet vejnet, men heldigvis har vejvresenet ikke sparet pa skiltene. I hver forstad er der sa et slags center med butikker, der handler med alt; men for at handle ind er det ogsa n0dvendigt med en bi!, for de frerreste bor mindre end 30 mi­ nutters gang fra sadan et center, og of­ fentlige transportmidler i form af busser, som vi kender det, er sja:ldne. Det tager et stykke tid at vrenne sig til de store afstande sammenlignet med de danske. Aile mennesker snakker om vejret·kli­ maet her, som er vidt forskelligt fra det danske. Her er ogsa efterch, men solen skinner det meste af tiden, og det er varmt nok til shorts og korte rermer, dog er det ikke sa tit, at det er klart vejr, da der er meget dis, dels pa grund af h0jden og beliggenhe­ den tret ved havet, de Is pa grund af for­ ureningen. Det bliver ogsa vinter her, men f0rst i ja­ nuar. Sneen bliver oppe i bjergene, hvil­ ket g0r det muligt at sta pa ski og tage sol­ bad pa samme dag. Det anderledes klime skaber selvf01gelig ogsa en anderledes vegetation. Hvor der er vadt nok, vokser der som palmer birk og ege samt en masse arter, jeg ikke ken­ der. Desuden er her buske med blomster i aile regnbuens farver, som bliver flittigt bes0gt af kolibrier. Op ad bjergsiden gror der ikke ret meget andet end t0rt grres og sma buske, som slanger, mus, vilde kaniRer og rovfugle kan gemme sig i. Pa denne arstid er der meget t0rt i bjergene, og en uge f0r jeg kom hertil, havde der vreret en krempe brand nord for San Fernapjo Valley i bjergene. Her i den sydlige del af Californien er jor­ den meget trugtbar, hvis man har vand til radighed, kan man dyrke citrusfrugter, meloner, bananer, majs advocado, Yin samt aile arter af gf0ntsager pa friland op ad bjergsiderne. Men byerne truer land­ bruget, da de store byer pa Californiens vestkyst breder sig med en voldsom fart , hvis udviklingen fortsretter pa denne ma­ de, vii det kun va:re et sp0rgsmal om fa artier, f0r hele vestkysten er en stor by.

En weekend tog familien, som jeg bor hos, mig med til Santa Babera, der ligger godt to timers k0rsel nord for Chats­ worth. Grunden til turen var et bryUup i Santa Babera, og familien havde beslut­ tet sig for at vise mig byen, senere skulle vi k0fe lrengere nordpa og se Solvang. Santa Babera er et meget eksklusivt sted, der ligger helt ud til kysten, og ligesom over resten af sydcalicornien er bygnin­ gerne og spisestederne mexicansk prre­ get. Der var en krempe Iystbadehavn, hvor den ene store Iystyard la ved siden af debn anden. Det var nemlig stjernes og andre velhaveres tilholdssted, her er man tilstrrekkeligt langt vrek fra storbyen til, at man kan slappe af, og dog kan man komme til Hollywood i 10bet af sma tre ti­ mer i bil eller hurtigere, hvis man har sin egen flyvemaskine eller helikopter. Jeg glredede mig meget til at se Solvang ­ "den danske by" - i Californien og det var tydeligt, at familien glredede sig til at vise mig den og h0re, hvor meget Solvang lig­ nede Danmark. Jeg matte skuffe dem og sige, at det over­ hovedet ikke lignede en dansk by, som den ser ud i dag, og at man ikke kunne si­ ge at byen var ren dansk men nordisk el­ ler bedre europreisk. Solvang kan karakteriseres som den gamle by i Arhus med norske-svenske­ tyske- hollandske og franske trrek blot meget mere turistorienteret. Noget, der var 100% regte og som kunne give mig hjemve efter bare 14 dage, var det danske bageri med rugbf0d, rund­ stykker og wienerbf0d. Godt nok har man ogsa bagere her, men de laver ikke sam me slags bf0d, og slet ikke sa godt ef­ ter min mening. Da det blev frokosttid, bestemte vi, at vi skulle have noget dansk at spise og vi valgte en restaurant med et danmarks­ kart og en r0d-ternet Karolineko uden­ for. Pa menukortet var der rebleskiver og pandekager med henholdsvis danske p01ser og bacon. Vi valgte a:bleskiveme, for pandekagerne kendte vi allesammen. Manden, der havde restauranten, var op­ rindelig dansker, han kom tilfreldigvis ind, mens vi var der ogjeg fik en snak med ham selvf01gelig pa dansk. Det f0rste han spurgte mig om var, om jeg var dansker eller jyde... Den gamle vits, han kom nemlig fra Roskilde. Det viste sig, at han havde boet i Californien i 30 ar og 15 af dem i Solvang. Han fortalte, at der var omkring 1500 danskere i omradet, det var ikke sa man­ ge som tidligere. Ligesom jeg kunne for­ sta pa ham, at sammenholdet heller ikke var det samme som f0r.

K"b . salg

Handel med fast ejendom

rodgivning

eiendoms

6tr;.t;!

torvet·7330 brande

Brande Jul 1985 side 38

Di

General Instruments ApS ELECTRONIC

ENGINEERING

OK 7330 BRANDE TLF.(D7) 182200.


Det var bade sjovt og interessant at snak­ ke med en dansker, der havde boet her i sa mange ar. Julen er traditionernes tid og det grelder ogsa her; men her starter man allerede med glrederne f0rst i november. De fieste butikker og super-markeder har pyntet op til jul f0r den l.november med alt mulig julepynt hovedsagelig lavet af plastik. Det eneste der mangler er "rigti­ ge" nisser. Kun Santa Claus (juleman­ den), der kommer gennem skorstenen og lregger pakker i sokken, der hrenger ved pejsen. Der bliver reklameret i TV med alt, hvad der kan srettes jul foran . Det sidste nye er at sende et julekort-videobAnd til slregt og venner, sa er man fri for at skrive jule­ breve. De er nemme at stoppe i videoen, plus at de kan gemmes til nreste ar, bare tag telefonen og bestil og betal med cre­ ditkortet, ja sadan er det herovre. Pa den sidste torsdag i november fejrer man thanks giving, hvor man samler hele familien og de venner, som ikke har fami­ lie lige i nrerheden, og sa piser man kal­ kun for at fejre nationaldagen eller dage­ ne. Thanks giving er en tradition, som stam­ mer fra 1600-tallet, hvor nybyggerne kom til Amerika. De takkede G ud for deres nye verden og fejrede arsdagen ved at spise kalkun og majs sammen med ind­ ianerne. Pei thanks giving-dag holder man sa to dage fri sam men med familie g venner fo r at paSk0nne forfredrenes ger­ Di nger. Selve julen fejres ikke meget anderledes end hjemme. Den 24. december kal der man Crismas eve, der gar man i kirke og bagefter spiser man middag med den nrermeste familie. Den 25. december om morgenen giver man sa hinanden gayer og senere pa dagen m0des hele familien og spiser julefrokost sam men. Det eTmeget forskeUigt, hvad man spiser, det er ikke Iigesom vi er vant til- and eller fire kesteg, men nok mere kalkun. u vil jeg stoppe herfra, og til sidst vii jeg geme 0nske aile en rigtig glredelig jul og alt godt i det nye r.

Holder jul i Toronto, Canada af Lolle Andresen

Jeg har vreret her i Tor nto, Canada i­ del). september, hv r jeg bor hos en ame­ rikansk familie, der er udstation r t her for et TV- el kab. Familien bestflr af Lyn pa 36 AI, Stuart pei 39 og oornene Ryan og Tyl r pA hen­ huldsvis 8 og 3 ar. Stuart er som nrevnt udstationeret af et ametika nsk TV-sebkab som produ e r. For tiden arbejder han pa et show, som hedder " Check it out", derer en srerdele morsom serie, hvor hand lingen f rcgAr blandt nogle ansat te i et supermarked. Dagen starter her klokken ca. 7. 30, hvor drengen Ryan spiser m rgenmad all

imens ' V'et sender de f0rst c morgen pro­

grammer.

TV-apparatet gar da ogsA hele formidda­

gen, som en ekstra "oornepasser" fo r Ty­

ler, mens jeg ha r t ravlt med at g0 re hmc l i

stand. Klokken 11.00 f0lger jeg sa ham i

skole.

Derener spiser . frokost hjemme , dog

ofte pa restaurant, da vi hruger megen tid

pa at k0re rundt i byen for at hes0ge for­

~kelige indk0bscent re.

Midt pi! eftermiddagen henter jeg Tyler

fra skole. Sa skal vi som gel . kyn os

hjem for at se t gnefilm I TV.

Derefter er tiden kommet til , at je skal

igang med at forberede aft nsmade n

samt have b0rne ne i bad. O mkri ng klo k­

ken 20.00 lregger jeg b0rne ne i . eng.

F0rst da cr der tid til at lappe af, 10bc en

tur, ga i biografen eUer slrikk .

Ofte sidder je og Irikkcr s mmen m 'd

Ly n, der trikker bl user. som hun srelger

Iii en forretning.

Pei mine fridage tag rj g. om reg I en lur

ind og kigger pa byen, gar i biografen el ­

ler tage r en tur i hUl ikke r ()~ bruger lid t

peng .

Famili n jeg er ho', bor eg ntlig i Lo ~

Angeles g vi skull bav boldt jul de r;

m n pa grund fTV-showet rcjserv l f0rsl

i slutn ingen af jan uar.

Del bli.ver 1'rendc nde at se, hvordan vi

kal hoi de jul ; men jeg har pa fo memmel­ sen , at det bliver lypi k m rikan k. AIl­ noget helt andet end jeg er vanl til, men del g0r nu heller ikke noget. De har dog fo rtalt mi ,at vi en af de f0r Ie Jul dag' lager pa sk ifcrie til et slCd , de r hedder Blue Mo untains. Men je . er nu lligev 1 frem til, al vi kal rejse til Lo Angeles, fo r her cr meget kold t.

sa

Olieprodukter VarmeanllBg til olie og gas Service pa o/ie- og gasfyr

DK··63::WPadborg. TIt. 04 -6708 58 Brande. TIt. 07-18 08 44

BP energi Tlf. (07) 18 06 35 Bi"Onde Jul 1985 side 39


Jul uden rotter

I kender aile sangen am den stak ke ls nis­ sefar, der sidder pa loft t med sin jul ­ gre d , men forstyrres i spisninge n af de gradigc rotter, der hopper og da n 'e r og svinser og svanser. Til sidst giver han Cl mregtigt hop og truer med at hen le kat­ ten, hvis de ikke straks forsvinder. Og del hjrelper: en-to-tre sa er de vrek. Men nisse-far vii ikke fa fred for de rot­ ter. Han har nernlig grebet sagen helt for­ keri an. Det er ganske vist i juten, der skal g0res en indsats mod se sma utysker, hvi: man ville gere sig hab om at vrere fri for dt:m resten af aret. Men sa rna vi g0re, sam de gjrode i gamle dage eft r en reld­ gam mel skik, som holdt sig hdt op i forri­ ge arhundrede. Det skete en af de f0rste dage, efter at j ­ lefreden var tradt i kraft, dvs. efter den 21. december. Rotterne skulle sige. op, Jigesom man sagde sine tjenestefolk op til skiftedagen. Men det skulle ske uhyre hefligt. Blot den mindste overtrredel e af de almindelige h0flighedsregler kunne fa det hele til at ga i vasken. Det var somme

rider el problem, bvilke t 1 vii kunne for­ st , mir I h0re r, hvem der oftest foretog opsigelsen. Oct . kull nernlig vrere en »edsvorc n«, og derfur brugte man tit en afda nket soldat, sam de rved kun ne sup­ plert: sine sked nc indt.a:;gter. Sadan no­ gle g mJe soldater led imidlertid oftest af en o verdAdig t0TSt, og da de ydermere blev heskrenkel i aUe h use, hvor de kom for at sige rotterne op, sol. gik det o ft e galt, isrer i e sidslC hu e, O g sa havde man alt­ sA roll p lagen hell! resten aI are , Vi skulIe nat urligvis ogsA ge rne k unne hol de jul ud en rot1er, og komm unens ro ­ tebekrempelse er langl fra tilstreekkelig, Der findes jo sa mange roller. De lever bAde indeni S og ime llem os, Nogle gra­ dige grim m veesener. so m reder af vares tii lra!ngt e fornid til d e kornmend dage. Og vi kan fa e t h' rdt ar , hV1S vi ikke far dem. agt op i tide. Di. C rotter lever ikke bar f affaId, men gsA aI fri ske varer SaSO,ll livsrnod og godl hum0r. De red r 10 med e n ubren­ dig appetit. Dc flestc af rotterne r sa fi­ ne, at de har navne. De heddcr surhed, misundelse, mAlighe ~Iad de r, Ivtil­ st rrekkelighed, hovmod, kvreruleren, utilfredshcd. Ok, der er mange Dere, og I ke nder mAske selv n re af demo Det rna vrere en vigtig del at juleforbere­ del erne, al vi fAr de rot ter sagt p. Men huk nu , at det skaJ forega yder 1 h fli gt. Gern c med et lun t eUer ligefrem kre rli t @imt i 0jet. Men det kal pa den ande n si­ ogs;} vrere meget besteml, ;\ de ved, at de slcaJ bolde sig vrek, ikk bare i julen men res Len af arel. Nar rotteme er sagl op, br0det er bagt, eUet er brygge t og de r cr kommet ny hal m i tree 'koene, sa er del tid t holde j ul. Det grelder a m at vre re godt fo rberedt i husene og i hjerterne, for nu kal Gud' S0n f0des. Og del sker jo ikke i de d yre paladser og templer.

Nei kom jeg viI oplukke mit hjerte, sjeel og sind, ja, bede, synge, sukke: Kom, Jesus, kom herind! Det er ej fremmed bolig, du har den dyre k0bt! Her skat ud hvi/e ro/igt i keerligheden sV0bt.

la, det er jo noget helt andet end en gam­ mel anleben soldat. Og han kan virkelig slge rotter op. Han bestiller ikke andet. Sa hvis noget skulle vrere kikset for os med de rotter under de travle juleforbe­ redeiser, sa er det sandelig am at »opluk­ ke hjerte, sjrel og sind«, nar lesusbarnet skal f0des. Og sa star og falder det hele ikke med h0tlighedsfraser. Nre, sa er det G u~s ord akkompagneret af englesang, der Jager rotterne pa flugt: .<Ere veere Gud i det h0jeste og pa Jorden fred i mennesker der har hans ve/behag.

Giredelig jul Arne 0rtved

oe

~

ERNA's STOF, BRODERI & STRIK

Storegade 32, Brande, tlf. 182813 Renseri il')dlevering fra onsdag til onsdag

. jull"" ~ I : 1 ihi: ~ "iiIU ::l! 'ri I' r I'

/il\BRA DE "I1rI OPP·IIT vIOle Deigaard Torvegade . Tlf. (07) 18 22 88

Brande Jul 1985 side 40

I

I II ':I

1 ~

h~

-r

lil l,6' : I II"~


Brande Sognerad 1929-1933 fotograferet foran kommunekontoret ved Madsens Hotel (Blichersvej) af Gustav HoIch Povlsen, Risskov Anledningen til fotograferingen var frer­ digg0reisen af Brande-Sdr.O mme­

abJ -

STATSANSTALTEN

FOR L1VSFORSIKRING

Lorens Thyssen

Torvegade 4 . Brande

Tlf. (07) 18 29 66

vejen, der blev anlagt af fa. Wright , Thomsen g Kie r.

Firrnaet bekostede fotograferingen Brande sognerild, tror jeg ikke, ville be­ koste en fotografering. Pa billedet ses i bageste rrekke de to revi­ sorer overlrerer Kudahl og Jens Kristen­ sen Kragsig. Derefter f0lger:August Nielsen, Anders Peter Arvad, Peter Martin Petersen, Hans Kr. N0rregaard, og den lille unge mand er mig selv, derefter kommune­ bogholder V.Riis Antonsen, - vi var to pa kontofet, hvor mange er der i dag? Derefter f01ger pi! forreste rrekke: Bille, Thorn, Smen Husum, der havde den op­ gave at bestille sm0rrebr0d pa kroen, derefter sogneradsformanden Theodor Madsen, Martin Rasmussen. telegraffor­ mand Rasmussen. En mangler, nemlig S0ren Peter Kurvemager, det var beteg­ nende for ham, at han altid kom for sent til m0dern -, det skete ogsa den dag. J g begyndte som 15-arig og er nu 70 ar, det er en kolossal udvikling, der er sket inde nfor d t kommunale omrade i disse af ely flyttede jeg til Jerne kommune, derfra til Vejlby-Risskov, og ved kom­ munesammenlregningen blev jeg i 1970 afddingschef i Arhus kommune, det har vreret sprendende at arbejde med. Jegser tilbage med girede pa dette arbejde. jeg kommer stad ig pa bes0g i Brande has min brode r, Olaf Povlsen i vort dejlige barndomshjem pi! Vejlevej. Ogsa min 50n, Troeis Ho\ch Povlsen, for­ 0ger ~ig pa Brande-egnen ved at bo i Krerby og ,enest ved at etablere sig i Fol­ kebladets gam le kontorbygning pa Sto­ regade.

Vi ensker aile Opel-ejere

en glredelig jul... !

f!)rande motorco.A. s IIQ10 Herningvej 50 - 7330 Brande· TIt. 1808 11

r-r'lllll lll'1 S b ton~

§ Ira Brande ~ § § Ejvind Nielsens

Bogtrykkeri

Hyvi Idvej 22

7330 Brande, tlf. (07) 18 05 02

S-GRATISb..on :o·m1:E~~.RATO. .

NTE R

S S S

PLADEV.IRAlOR

O.auden tt.n yl

S:aig.r

tnb~iI' Oem ud'.,nl"••t:

OUMM'GED - LASTVOG M

SAND· MULOJORD • STEN og IT".'LOftUS

ut 'eworeb" .ptiNf

§ ~

S ~

~ ~

~ SifM'PJ.@ !!ON § ~'llliil'ill~ Brande Jul 1985 side 41


Fors e ag

A l begyndelse er svrer. Men havde jeg vidst, at det ville blive sa svrert , havde jeg sliiet vrekk uret fra, vendt mig om pa den anden side og glcmt alt om Brande. Me n jeg sprang ud af sengen , da kreok­ ken kimede . Hurtig vask og morgenmad, ned i bilen og sa kUTSmod Brande. Kalen­ der-blader stod pa l.april og dermed min f rstc arbejd dag som lokalredakl0r i Brande. Vi bo ede de ngang i Herning, men de sma 30 kilometer var 5nart tilbag lagt. Bilen blev parkerel, ogjeg var rede til at tage fat pa opgaverne. Sa lan gt - godt. En ko p the blev hreldt indenbords, mens jeg overvejede situatione n. Maske ville del vrere en ide at tage et smut ptl'ight­ seeing i kommunen. Forslaget blev ve 1­ taget, ogjeg fandt tilbage til bilen og der­ med ind ledrringen til aile mine trrengsler. N0glerne ad tydeligt og dinglede i trend­ ingen, og jeg selv tod udenfor med et fjollet ud tryk i ansigt t. Ust ude. -Hano.. Er del Falck. Ja, det er den n ye

sa

ra de

mand hos VAF, jeg har last mig selv ude af bilen... Den holder bag Ruglyk­ ke ... Mange tak .. Farvel.. Lidt r0d i kammen smrekkede jeg r0ret pa og ventede pa de 10kale reddere. Sam­ tidig blev min sight-seeing udskudt til en­ gang i fremtiden. Min f0rsteegentligeop­ gave nrermede sig - pressem0de med kommunens udvalgsfqrmrend pa radhu­ set. Det var lidt nikoldt, sajeg besluttede mig at k0re. Falck-folkene havde jo klaret op­ gaven og der var fri bane til forsredet. Den korte vej til nidhuset voldte ingen besvrerligheder. Dytten blev plantet i en bas. Blok og kuglepen blev fundet frem, bild0ren smrekket, og ... Der pa passager­ sredet hi biln0glerne. -Ja, hallo. Er det Falck. D et er den nye mand fra VA F. Ja, nu holder jeg altsa ved racthuset. ..Ja, last ude igen. D et er en gul Mazda... , na I kender bilen. Mange tak. Jeg havde lant en telefoll pfl rad husel, og Falcks nummer kunne jeg udenad. Et par saftjge bandeord truede med at komme ud gennem munden, men jeg overvandt lysten og gik istedet til mooet med de fol­ kevalgte, der kunne berette om sag r,jeg aldrig fm havde h0rt tale om. En prresen­ terede sig som borgmester, en aDden som formand for dell og hint udvalg, og det har sen ere vist sig, 8t den var god nok. Jeg var nok lidt fravrerende. De fleste tanker befandt sig pa parkeringspladsen, nrermere bestemt ved min bil. Nar jeg en­ gang blev statsminister skulk sm rek lase fo rbydes ved lov, lovede jeg mig selv. Falck havde allerede vreret der, da jeg miede parkeringspladsen, og de nrest par timer for l0b uden de store p roblemer. Bilen blev alter parkeret bag R ugJykke, og denne gang huskede jeg n0glemc, in­ den d0ren smrekkede. Op pa redak tio­ nen og sa igang. De fol valgtes guldkom skulle med i nreste dags avis.

af Flemming ThuJstrup

Efter et par timer fortalte en rumlen i ma­ ven mig, at nreste programpunkt matte vrere hjemad og fa noget i skrutten, men f0rst skulle jeg et smut omkring den loka­ Ie sparekasse. Vi stod pa nippet til at flytte tH Brande, og der skulle lregges et par go­ de ord ind for at fa SDS i Brande til at slu­ ge en overflytning af mine bank-forret­ ninger, der f0rst og fremmest bestod af ga:ldsposter. Bilen fandt vej til Jernbanegade, hvor der var en enkelt ledig parkeringsplads. Pen­ gesnakken gik mere smertefrit end ven­ tet, ogjeg var snart tilbage. Og sa stodjeg ' der igen. Med det selvsamme fjoUede an­ sigtsudtryk som tidligere pa dagen og n0d synet af n0glerne bag en smrekket d0r. -Ja, d et er den nye mand hos VAF. J g ror n k min stemme knrekkede lidt over. -Ja , det er alt Abilen igen. Nej, deter ikke nogen apri l p0g. Jeg holder nu i Jernba­ negadt:. M re beh vede de abenbart ikke hos alck. De kendle mig efte rhanden, nok It for g t. Redningskorpset havde benbart travll, eller ogsa fi k min bil ikke lrengete f0rste-pria ritet. ) hvert fald vare­

d d t n time, fur Falck-bilen rullede op

i Jernbanegade, og en time er fa ktisk lang

tid pa Torvet i Brande i regnvejr.

Reddeme sendte mig et mrerkeligt blik,

og jeg kiggede lidl mndt for at se, hvor

mange tilskuere, der var samlet til denne

fo restilling, men her kunne jeg takke reg­

nen for forb l0ffende lille interesse.

D0ren blev l a~t op for tredje gang og jeg

hastcde mod H eming.

-Hvordan er det sa gaet. spurgte konen

sprendl.

-Nah, udmrerket. Det er en sprendende

y, s arede jeg lid! undvigende. -Forresten, vii du ikke have bilen i mor­ gen, sa tager jeg toget, spurgte jeg ud pa natten, da jeg fors0gte at sOve.

- vii du undga denne situation? sa kontakt

Frydensbjergs Turist- & Bustrafik v/K. Frydensbjerg . Ej s truph olmvej 6 . Brande

~

Tell. (07) 180628 og 18 15 55

t

~

DOGNKlOSKEN

TtlRVHIA[)[ '6

71.10 flRANOE

N.....tfH:.. Hi-I etal"... .. ~

Turistk0rsel savel i indland som udland l

Se vores festlige gavebord i butikken...!

Deres @® Materialist J onna & Preben S0rensen - Godsba negade 2 - Brande Telefon (07) 18 12 77 Brande Jul 1985 side 42

~j7

''1 .... " __'

,..>t,,-. ....., ... 11

l


Aret i glimt . ~~

S0ndag den 5. maj blev der ved en min­ deh0jlidelighed i Borgergade afs l0fel en mindeplade for slalionsarbejder Egon Gravesen, der blev skudl af en Iysk vagl­ post den 14.september 1944. Mindefli­ sen blev afsleret af Peter Poulsen, der var arbejdskammeral med Egon Gravesen.

Bevar • mIg vel...

Kun vinden

blaeserp6

BONUS MOLLEN l'.r nemlig udnrbejdet l-'~ baggrund at ca. 25 lll'i produkHonserfaring indenfor jem· og Mlliproduktion. Af de rna:!ge fonlelc knn bI.a. nrevlle!;!

BONUS Mell E

• fronlp laceret indian!! • StAI~t9bl nal med juslering muligbeder

- fa hi/en malet godt..

• Bremse!;kiv(! mOluerel direkte p nav • Huj mekanisk virkninllsgr:ad • l a byrinllretninger ved bovedllksel 011 gearkasse • Servicevenlig konstrnktion

To' en uforbindende snak rued en af vo re kOllsule.nter og fA mere 01 vide om hvorfor BONlJ M0LLEN er en ar verde ns bedste vindmoller.

•• autolakering

gam'"

fagmanden

G

MIDTGLANS

IlY2lIIen Fabriks vej 4. DK-7330 Brande Telefon: 07 • 18 11 22

AUTOlAKERING Brande Jul 1985 side 43


Ruodt pa Freroeroe med foreoiogen Norden Om aftenen den 22. juni gik 18 "Nor­ den"-medlemmer med store forventnin­ ger og masser af s0sygepiller o mbo rd pa Smyril Line's " Norr0na", for at sejle til Frer0erne. Turen varer ca. 1 11 200gn, s pa vejen nordpa havde vi 10 overnatn in­ ger. Oer er gode faciliteter ombord og vi fik en srerdeles god behandling. Ocr er flere soldrek med liggestole og der er for­ retninger. Tiden faldt absolut ikke lang og den forventede S0syge udeblev. Ha CI var som et stuegulv, men der var disel, s<'J vi sa kun vand, i modsretning til hjemtu­ ren, hvor vi tydeligt sa Shetland 0erne og skimtede Norges kyst. Nresle morgen var vi aile oppe klokke n 5 for at spejde efter de sma " knolde", de r skulIe dukke op af havet i horisonten, men lagen hindrede stadig udsynet, det var knap vi kunne se Thorshavn, da vi lagde til kaj . Planen var, at vi straks skulk forlade Thorshavn og starte rundturen, og d ler korl tid begyndte vejret al klare, sa vi kunne se fjeldene, der her er mellcm 300 og 400 meter h0je, og der blev en sID uk udsigt over Kalbaksfjorden. Lidt I .nger fremme passeredes det 763 meter h0je Skrellingsfiall, som Ia:nge regncdes for 0ernes h0jeste fJeld. -Vi drejede fra vejen for at f01ge Kollafj0rdur, langs hvis bred

0erncs lreng te bygd (7 km.) ligger. Den har 800 indhyggere. I bunden af fjorden samles mange mu 'linger og iI. Efter me­ gen regn siges del. al alene ligefrem tra:n­ ge r ind pa land , sa de k n amle op med hrendeme I Halvik gjorde vi holdt fo r at se Frer0cr­ nes reldstr bevarede trrekirke, om i 1828 blev byggct af trreladningen fra et skib, som tramkde i Sak ~un. Herf 11 log vi Iln afst ikke r gennem den 10 km. lange dal med hoje fj eldloppe pa b gg sider og en smal grusct vej IiI Sak­

sun. Vandet rislede ned ad Ijeldsiderne og ved spalterne voksede et vreld af gule Kabbelejer, sa fjeldene flere steder virke­ de gulstribede. Saksun er et lille sam fund pa omkring 20 og med 4 skoles0gende b0rn. Den gamle kongsbondegard cr nu museum og far den bes0gende til at f01e sig hensat til det forrige arhundrede. Den gamle hvide stenkirke, som ligger ensomt pa engen, tik Saksun i 1856, da den blev flyttet hertil fra Tj0rnuvik. Tilbage til hovedvejen ved Halvik og mod nordvest. Vi passerede Fremernes eneste bra "Sundalagabrugvin", som for­ binder de to st0rste 0er Streymoy og Eys­ tenoy med hinanden. Den er 226 meter lang. V jen f0rer gennem flere sma byg­ der mens den stiger og vi h0jt over sundet "Sundini" har en storslaet udsigt til fjel­ dene p den anden side sundet. "Fos a"

Billedel er frn del gamle prre tecukesrede Kal valid psi Midvagur.

II ~/t

TORVET 7330 BRANDE TLF. \07) 180461

'.iIII,

VVS

Jul... !

SHELL SERVICE JENS CHR. BRIXEN Vejlevej . Brande Telefon (07) 18 03 90

CENTER

Herningvej 64, 7330 Brande Tlf. (07) 1801 23 Tlf. 049 - 77 0 50

Vore kunder 0nskes en gtcedetig j ut og et godt n ytar ... Malermester

IK.llCortrntntW ~n

Brande Jul 1985 side 44

DANSK HANDVlEJU(


vandfaldet, der er 140 meter hojl, styrter ned i tre etager lige ved siden afvejen. Li­ ge fo r der drejes ned til Tjornuvik havde vi en fin udsigt til den stejle klippe Kollur pa den anden side sundet. Tjomuvik lig­ ger meget idyllisk og farvestni.lende i bunden af den nrermest hest skoforme­ de bugt, og omgivet af hoje fjelde pa de tre sider. Her er fundet vikinge-grav­ pladser, der vidner om, at stedet blev be­ boet af folk fra Shetlands oerne og Skot­ land allerede i det 7. arhundrede. Tilbage igen og over braen til Eysterroy. Her ned mod sundet var faktisk det eneste sted vi sa lidt haver ved husene. Nu kom solen igennem og vi mrerkede varmen. I Eidi fik vi Jejliglted til at besoge en filetfabrik. Oerefter gik turen op over fjeldenc til passet Eidisskard i 400 meters hojde. Her holdt vi kaffepause ved oemes hojeste fjeld, Sirettaratindur (882 m) og gik pa fjeldvandring. Herfra til den idylliske, ja nrermest maleriske bygd Djogv, som aen Oala stmmmer igennem. En lang trappe rorer ned til den naturlige havn i en lang klippespaJte, hvor vandet dog ofte er sa meget i opror, at man fra et spil pa top pen rna trrekke badene pa land. Kysten var hel! gul af blomster og et besog i den gam­ Ie kobmandsgard med grres pa taget fuld­ endte romantikken. Her var alt som for hundred e ar siden. Husene stralede i aile farver, hvad forovrigt var tilfreldet i nres­ ten aile bygder. Dette farvespil passer utroligt fint ind mod de morke, bare fjel­ de. Selv om det var svrert at losrive sig, matte vi videre, og fra vejen man tydeligt den 3 km. lange, snoede vej ned til Funningur ved Stoniens udlob. Atter fjelde og vand i ubeskrivelig smuk forening. Vi korte til O yndarfjordur, hvor vi over­ nattede pa vandrehjem, som ligger smukt ned til vandet. Lunt og solskin he Ie afte­ nen . Klokken 24 skinnede solen pa fjeldtoppene, og vi kunne skrive kort uden elektrisk Iys, '3 det var svrert at lreg­ ge sig til at sove. Nreste morgen gik turen mod Klaksvig, men i Sydrugota gjorde vi holdt og fik fo­ revist et uldspinde-og strikkeri. Her var mulighed for at kobe bade gam g strik­

sa

kevarer, sa sal et gik livlig1. Pa vej til frer­ gebyen Lcirvik korn vi genne m en nyind­ viet tunnel med indlagt lys (aUe andre tunler pa oem r uden ly. ). Vi sk ulle ventt: pa frergen og benyttede tiden t!1 at nyde vores frokos! g den malen. ke havn. Sejltur n blev en stor oplevel e. Man kan nresten ikke 'c sig mret pa de skiftende fj elde og fuglene der kred. cde om kibeI. Oer sku lle overnatles i Klak­ svig, men roden ville vi en tur over oeme Bardoy og Villoy til Vida:reidi, som j ges at veer freringemes feri e-og bade y.

Ved rundtur i Klaksvig var det isrer Christianskirken, vi var interesserede i. En meget stor, smuk mode me kirke, der dog i byggestil falder utroligt godt ind i miljoet, og er en vrerdig ramme om Skov­ gaard. altertavle. I T h rshavn, hvor foreningen "Norden"s formand ,.hr. Hegenklein tog os med pa rundtur I byen. Foruden Skansen, Tinga­ nres og Lagtinget fik vi forevist 0stre sko­ Ie, som bugner af moderne frerosk kunst pa aile vregge, og "Nordens" hus, som nresten falder i eet med fjeldet, men som


har en enorm sll'melse og ubeskriveLig ef­

fekt og ~k0n h ed , nar man trred r inden­

for.

PA cn Lur vestover fj eldcne og ad en seT­

pentinerveJ ned, naede vi fre m til Kirkju-

Naturhuvnen

Gjogvc. En lang trappe fDrer ned dell naturlige bavil i en lang klippespalle, hvor vandet ofte er sA meget i opr9r, at man [ra et spil p6. loppen mii'l trlekk bAdcnc pA land.

b0ur, som fra del 12. arhu ndrede og til re­ formationen var srede for Frereernes bi­ "kOppel og uudannelsessted for prreste­ skabet. Kirkjuoour var eernes bade gejst­ lige og kullurelle midtpunkl til reforma­ lionen (1 538). Aile havde travlt med at fotogra i re og studere M e kongsgar­ den, hvoraf d en reldslt.: del er over 800 ar gammel, og hvor fArene grressede pa ta­ g t, mt de to kirker: D n aldrig fre rdig­ byggede Magnuskatedral, der star med sine spidsbuede vind uer i 1 112 meter tykke g 9 meter h0je mure, 26,5 meter lang og 11 meter bred. Sadan har den sta­ et siden omkring 1300, hvor 0konomien ikke tillod frerdig bygningen. Den ibrug­ vlErende kirke er re ldre, fra det 12.arhun­ d rede, men det oprindelige middelalder­ lige in ven tar befinder sig ikke mere i kir­ ken. Ved flere restaureringer er det efter­ ha nden k0bt og overf0rl til Nationalmu­ seet, men den er den eneste endnu benyt­ tede middelalderkirke pa Frer0em . Efter delle be 0g bl v d r tid til en sejltur til Vagar. Her traf vi den f0rste frering i fuld nationaklragt, eller havde v i kun m0dt dem med den traditionelle hue, sa h ao blev foreviget. I Midvagur ca. 100 meter op ad fjeldet ligger prrestcenkesredet i Kalvalid, som er kcnd t fra bogen " Barbara". Det er sa lavt, at det nrestcn falder samm n med fjcldsidcn. Ydervreggene er bygget af kampesten og der er grres poi tag t. Ind­ vendig bekl redt med IrlE, men Icrgulv g kun vinduc i det eoe rum. Indtil for et par ar iden har en reldre kvinde boel her un­ der disse gamle forhold . Hun blev nrer 90

Rugykke Storegade 33 , 7330 Brande. Tit. (07) 18 15 17

Julegaver · der laeder!

fJlADEUfJ JUL.. onsker

A.O.F.

Brande

Fritidsskole

Tlf. 183090

r.... Nye br iller Kik kerter Ueseglas, lupper. sylupper Bri lfek a!'oer · sportsbrille· snore· Sk isportsbrilier (l Plejeartik ler til briller Fr imlltrk elupper mllys n Brilleetuier · stort udvalg u . ell ef kom ina og h1 en god ide \led Yores store gaveboro :....l

o

Bran de Jul 1985 side 46

delokale

ar, man kunne ligefrem fornemme "Bar­ bara"s frerden her. Pa Vagar findes 0ernes eneste flyveplads, en udbygning af englrendernes flyve­ plads fra 2. verdenskrig. Flyvetrafikken er me get afhrengig af vejret og er ofte af­ brudt i dagevis p.g.a. tage, men alligevel passerer omkring 40.000 passagerer luft­ havnen arJigt. Man var ivrige efter at k0be skind, men havde ikke fundet nogen, der forhandle­ de. Pit tilbagevejen blev der imidlertid ved hjrelp af en af deltagernes bekendte arrangeret bes0g pa et garveri, hvorfra der ogsa kunne handles, sa det problem blev klaret, og bagagen voksede. Det sp cielle frer0ske vi nu manglede at stifte bekendtskab med var Grindefangst og krededans. Der var Grindedrab mens vi var pa 0Crne, men det skete desvrerre lige efter vi havde forladt de steder, hvil­ ket vist bekom deltagerne godt. KlEde­ dansen "10bU vi ind i pa baden hjemad, og de fleste fik pr0vet at trrede dansen og mrerke sveden trille fra panden og t0jet kl rebe til kroppen. Havet var lige sa blank og roligt pei. hjemturen, sa det var synd for aile de, der p.g.a. sejlturen ikke l1ude vove turen, gik gJip af denne fan tas­ liske naturoplevelse m.v., som Frer0erne gavos.

af

Nanc~

Nielsen


igang i Blah0j, saledes kan det naw nes, at der i Gl.B1ah0j og ved BhU10j St. er byg­ get henholdvis et og to parcelhuse. Des­ uden har KI-M0bler bygget en prod uk­ tionshal pa 400 kvadratmeter. Boligforeningen Lejerbo er neesten feer­ dig med opf0relse af 6 pensioni tboliger, 4 ved Biah0j St og 2 i GL Blah0j. Foreningslivel i BIAhoj har blomstret i 1985

Trrek af livet i Blahoj

- som det har formet sig i 1985

Aldrig har der veeret sa mange til en ge­ neraiforsamling i Blah0j St. Vandveerk's historie, som den 25 februar i ar. Arsagen var uden tvivl den, at et flertal i bestyrel­ sen 0nskede etablering af et nyt vand­ veerk , da det gamle var slidt helt ned. Beboeme i Blah0j mente det var det gla­ de vanvid, sa man m0dte i stort antal op pa generaiforsamlingen for at stemme forslaget ned. Men efter hal vanden times overbevisen­ de tale fra formanden, E.Askjeer J0rgen­ sen stemte over halvdelen ja til en ny bo­ ring til nyt vandveerk pa Filskovvej . Senere pa aret pa en ekstraordineer gene­ raiforsamling blev man enig om at etable­ re et nyt vandveerk, der skal sta feerdig i 10bet af 1986.

KEMIt::

VAND - RENS

BI ~ h0j (05) 34 51 88

B

Bh\hej Hallen har sat sindene i kog

1985 blev ogsa aret, hvor de batten om bygning af en hal i Blah0j b01gede frem og tilbage. Det nedsatte haludvalg gjorde en enorm indsats for at samle befolknin­ gen i bestreebelserne for at fa Brande by­ rad til at godkende planerne. Men sagen var i byradet ad flere gange, men Jige Iidt hjalp det. Borgerne i Blah0j haber sa blot pa, at der med et nyt byrad bleeser :nil­ dere vinde omkring hal-projektet.

Gang i byggeriet i BIAhei I 1985 er byggeriet ogsa sa sma kommet

Kjeldsen-maskiner Smedemester

Bent Kjeldsen Aut. VVS-installat0r, landbrugsmaskiner. BIAh0j, tlf. (05) 34 53 59

1985 har veerel et god t ar for foreningsli­ vet i Blah0j . Samtlige foreninger kan se tilbage pa et ar med megen aktivitet , det veere sig :dreet ~fo rening, husholdnings­ forening,jagtforening og ikke minds! Bhi h0j Beboerforening. Saledes var der ogsa stor opbakning om­ kring den arlige L0vfaldsfest pa Blflh0j Kro, hvor samtlige foreninger stod bag. Det kan neevnes, a t man ved den lejlighed blev "Arets Blah0j-borger" udneevnt. Denne hreder blev tildelt formanden for Blah0j Haludvalget, Peter Frandsen . Beboerforeningen gik ogsa aktivt ind i salget af blomsterkummer til pyntning af byen i anledning af Blomsterfestivalen. Salgel blev abnet med fu ld hommusik fra lagthornsbleeseme fra Blah0j. Blah0j Beboerforening og Blah0j Hus­ holdningsforening har i ar startet en fore­ dragsreekke under titlen " Kultur og Sport i lokalsamfundet " med bl.a. Gre­ gers D. Holmfelt og Per H0jholt pa pro­ grammet. Foreningeme forventer Stor tilslutning til disse arrangementer.

Stet sLAHeJ FREMAD - vi stetter andre!

Hel

BRUGS Sdr. Ommevej 123 7330 Brande Tlf. (05) 34 50 10

BLAHBJ EL-SERVICE v/J0rgen Hansen Aut. EI-installat0r Buelundvej 5, til. (05) 34 50 17

• din . .en lokale butlk

BLAAHflJJ SMED .,.,,1.'-//,Jill Asge Jensen Blah0j, tlf. (05) 34 51 28

GLASFIBER

FLAGMASTER BLAH0J GLASFIBER ApS v/ BENT BERTE LSEN - BLAH0J KIRKEVEJ 36 - 7330 BRAND E · TLF (05) 34 5 178

DANMARK ••

I

r I

Brande Jul 1985 side 47


Juien 1985

Gaver til hele familien

~~,.

-

" Me~ denne musikalske familie vii De'opleve; hvad enkelhed betyder. Pa trods af denavancere<je tek,nologi. <ier ligger bag, er alhetjening blot et Sp0rgsmal om en' let " ber0ring eller et tryk pa en knap, , ', Uanset om i)e villYtte til radio, band, plader " dler Compact Discs far De.Deres [mske opfyldt ved at brugeen enkelt finger., ' , ', : , '. ' Lad £)eres Bang &Olufsen forhiuidler ptresen" , tere~m for: " . , '" " " '. ,' , Seocenter 220Q. En 2x20 watt radio/fqrsta>r, ' k~r, kassettebimdoptager og pladespiller i et plads- ' , •besparende !<abinetmeii kun en ledning til tik- , kontakten. , ' ,, ' , ' ." ' " Beocenter 4OQO..E(J 2x 20'wattradio/forstl!=1':

Se dem hos

--

ker med 2 kassetlebandoptagere. Her kan De kopiere band, afspille begge sider af bandel uden at ende del, fa timevis af musik ud i en kere, mixe , Deres egne Mnd og tale ind over dem som en disc­ jockey. , . " ,',' , Beocenter 2100. En 2x20 watt radio/forster­ ker og en kasse ttebandoptager i et kabinet. De kan ' $elvf0lgelig tilshHte enhvei- Bang & Olufseri plade­ !lPiller - ogsa de,n ny til Compact DiScs . . ' • " Seogram COX, En CompaCt Discpla,despiller, ' d .r passer perfekl tiT Se<iceiltrene. Denri~laser­ teknologi g0r det muligt at spille pladens nurrirei den ra>kkef0Ige, De 0nsker, gentage dem op til ' 4 gange, finde nye mnnre Iynburtigt 'osv. Altblot. " ved en let bef0ring. Uden pladeslid. At eher ar. '

Kob dem hos

v.Ulbrichsen

1801 52

Brande Jul 1985 side 48

Brandejul 1985  
Brandejul 1985  

Brande Jul siden 1943. Udgivet af Brande Handelsstandsforening i mange år.

Advertisement